Locked History Actions

attachment:pl196x.xml of PL196x

Attachment 'pl196x.xml'

Download

  1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
  2 <!DOCTYPE teiCorpus.2 PUBLIC "-//TEI P4//DTD Main Document Type//EN" "dtd/tei2.dtd" [
  3 
  4  <!NOTATION wsd PUBLIC
  5    '-//TEI P3-1994//NOTATION Writing System Declaration//EN'>
  6  <!ENTITY wsd.polish SYSTEM "iso88592.wsd" NDATA wsd>
  7 
  8  <!NOTATION fsd PUBLIC
  9    '-//TEI//Feature System Declaration (1994)//EN'>
 10  <!ENTITY fsd.morf SYSTEM "morf.fsd" NDATA fsd>
 11 
 12  <!ENTITY % TEI.XML   'INCLUDE'>
 13 
 14  <!ENTITY % TEI.corpus  'INCLUDE'>
 15  <!ENTITY % TEI.mixed  'INCLUDE'>
 16  <!ENTITY % TEI.analysis 'INCLUDE'>
 17  <!ENTITY % TEI.fs    'INCLUDE'>
 18 
 19  <!ENTITY fLib   SYSTEM "flib.xml">
 20 
 21  <!ENTITY fsLib  SYSTEM "fslib.xml">
 22 
 23  <!ENTITY a-publ  SYSTEM "a-publi.xml">
 24  <!ENTITY b-prasa SYSTEM "b-prasa.xml">
 25  <!ENTITY c-popul SYSTEM "c-popul.xml">
 26  <!ENTITY d-proza SYSTEM "d-proza.xml">
 27  <!ENTITY e-dramat SYSTEM "e-dramat.xml"> ]>
 28 
 29 <teiCorpus.2>
 30  <!-- Creator = header creator -->
 31  <teiHeader type="corpus" status="update" creator="Maciej Ogrodniczuk" date.created="2000-09-20" date.updated="2004-06-16">
 32    <fileDesc>
 33     <titleStmt>
 34       <title lang="pl">Polszczyzna lat sze¶ædziesi±tych</title>
 35       <title lang="en">Polish language of the 1960s</title>
 36 
 37       <!-- Editors of the corpus -->
 38       <editor>Janusz S. Bieñ</editor>
 39       <editor>Maciej Ogrodniczuk</editor>
 40       <editor>Marcin Woliñski</editor>
 41 
 42       <sponsor lang="pl">Obecna postaæ korpusu jest wynikiem wspó³pracy wielu osób.
 43        Niektóre z nich pracowa³y bez wynagrodzenia, inne by³y op³acane
 44        z ró¿nych grantów - szczegó³y zawiera dokumentacja cytowana w deklaracji edytorskiej.</sponsor>
 45 
 46       <sponsor lang="en">Present-day form of the corpus is the result
 47        of collaborative effort of several persons, both volunteers
 48        and supported financially by various grants.
 49        Details are referenced in the editorial declaration.</sponsor>
 50 
 51       <respStmt>
 52        <resp lang="pl">Twórcy korpusu na potrzeby S³ownika Frekwencyjnego Polszczyzny Wspó³czesnej</resp>
 53        <resp lang="en">Creators of the corpus for Frequency Dictionary of Contemporary Polish</resp>
 54        <name>Ida Kurcz</name>
 55        <name>Jadwiga Sambor</name>
 56        <name>Andrzej Lewicki</name>
 57        <name>Jerzy Woronczak</name>
 58        <name>Krzysztof Szafran</name>
 59       </respStmt>
 60     </titleStmt>
 61 
 62     <publicationStmt>
 63       <distributor lang="pl">Katedra Lingwistyki Formalnej, Uniwersytet Warszawski</distributor>
 64       <distributor lang="en">Chair of Formal Linguistics, Warsaw University</distributor>
 65       <address>
 66        <addrLine>ul. Browarna 8/10, 00-311 Warszawa</addrLine>
 67       </address>
 68       <availability lang="pl" status="free">
 69        <p>Udostêpnione na zasadach Ogólnej Licencji Publicznej GNU przez twórców korpusu.</p>
 70       </availability>
 71       <availability lang="en" status="free">
 72        <p>Released on GNU General Public License by the corpus creators.</p>
 73       </availability>
 74       <date value="2004">2004</date>
 75     </publicationStmt>
 76 
 77     <sourceDesc lang="pl">
 78       <p>Plik zawiera próbki zebrane z wielu ¼róde³;
 79        ka¿da z nich posiada swój w³asny opis ¼ród³a.</p>
 80     </sourceDesc>
 81 
 82     <sourceDesc lang="en">
 83       <p>Text sampled from multiple sources. Each of 10000 samples
 84        contains its own source description.</p>
 85     </sourceDesc>
 86    </fileDesc>
 87 
 88    <encodingDesc>
 89     <editorialDecl>
 90       <p lang="pl">Proces tworzenia korpusu i jego niniejszej wersji
 91             dokumentuj± szczegó³owo wymienione poni¿ej pozycje.</p>
 92       <p lang="en">Creation of the corpus and its current version
 93             is documented in detail in below-mentioned sources.</p>
 94       <p> [1] Bieñ, Janusz S.; Woliñski, Marcin.
 95           Wzbogacony korpus S³ownika frekwencyjnego polszczyzny wspó³czesnej.
 96           [w:] Prace lingwistyczne dedykowane prof. Jadwidze Sambor.
 97           Jadwiga Linde-Usiekniewicz (red.), str. 6-10, Warszawa 2003,
 98           Wydzia³ Polonistyki, Uniwersytet Warszawski.
 99 
 100         [2] Kurcz, Ida; Lewicki, Andrzej; Sambor, Jadwiga; Woronczak, Jerzy.
 101           S³ownictwo wspó³czesnego jêzyka polskiego. Listy frekwencyjne.
 102           Tom I. Teksty popularnonaukowe. Warszawa, 1974. Uniwersytet Warszawski.
 103 
 104         [3] Kurcz, Ida; Lewicki, Andrzej; Sambor, Jadwiga; Woronczak, Jerzy.
 105           S³ownictwo wspó³czesnego jêzyka polskiego. Listy frekwencyjne.
 106           Tom II. Drobne wiadomo¶ci prasowe. Warszawa, 1974. Uniwersytet Warszawski.
 107 
 108         [4] Lewicki, Andrzej; Mas³owski, W³adys³aw; Sambor, Jadwiga; Woronczak, Jerzy.
 109           S³ownictwo wspó³czesnego jêzyka polskiego. Listy frekwencyjne.
 110           Tom III. Publicystyka. Warszawa, 1975. Uniwersytet Warszawski.
 111 
 112         [5] Kurcz, Ida; Lewicki, Andrzej; Sambor, Jadwiga; Woronczak, Jerzy.
 113           S³ownictwo wspó³czesnego jêzyka polskiego. Listy frekwencyjne.
 114           Tom IV. Proza artystyczna. Warszawa, 1976. Uniwersytet Warszawski.
 115 
 116         [6] Kurcz, Ida; Lewicki, Andrzej; Sambor, Jadwiga; Woronczak, Jerzy.
 117           S³ownictwo wspó³czesnego jêzyka polskiego. Listy frekwencyjne.
 118           Tom V. Dramat artystyczny. Warszawa, 1977. Uniwersytet Warszawski.
 119 
 120         [7] Kurcz, Ida; Lewicki, Andrzej; Sambor, Jadwiga; Szafran, Krzysztof; Woronczak, Jerzy.
 121           S³ownik frekwencyjny polszczyzny wspó³czesnej, Kraków, 1990. Instytut Jêzyka Polskiego PAN.
 122 
 123         [8] Ogrodniczuk, Maciej. Nowa edycja wzbogaconego korpusu s³ownika frekwencyjnego.
 124           [w:] Jêzykoznawstwo w Polsce. Stan i perspektywy. Stanis³aw Gajda (red.),
 125           Polska Akademia Nauk -- Komitet Jêzykoznawstwa, Uniwersytet Opolski --
 126           Instytut Filologii Polskiej. Opole 2003, s. 181-190. ISBN 83-86881-36-4.
 127           Tekst dostêpny pod adresem \url{http://www.mimuw.edu.pl/~jsbien/MO/JwP03/MO-JwP03.pdf}.
 128 
 129         [9] Ogrodniczuk, Maciej. Rozszerzenie opisów morfologicznych w tekstach korpusu
 130           s³ownika frekwencyjnego polszczyzny wspó³czesnej.
 131           [w:] Prace lingwistyczne dedykowane prof. Jadwidze Sambor.
 132           Jadwiga Linde-Usiekniewicz (red.), str. 164-168, Warszawa 2003,
 133           Wydzia³ Polonistyki, Uniwersytet Warszawski.
 134 
 135        [10] Saloni, Zygmunt. S³ownik frekwencyjny polszczyzny wspó³czesnej. ComputerWorld
 136           4 listopada 1991, s. 16-17.
 137       </p>
 138     </editorialDecl>
 139     <fsdDecl type="morphological encoding" fsd="fsd.morf"/>
 140    </encodingDesc>
 141 
 142    <profileDesc>
 143     <langUsage>
 144       <language id="pl" wsd="wsd.polish">Polish</language>
 145       <language id="en">English</language>
 146     </langUsage>
 147    </profileDesc>
 148  </teiHeader>
 149 
 150  &a-publ;
 151 
 152  &b-prasa;
 153 
 154  &c-popul;
 155 
 156  &d-proza;
 157 
 158  &e-dramat;
 159 
 160 </teiCorpus.2>

Attached Files

To refer to attachments on a page, use attachment:filename, as shown below in the list of files. Do NOT use the URL of the [get] link, since this is subject to change and can break easily.
 • [get | view] (2017-10-03 14:58:25, 78313.2 KB) [[attachment:KF.tar.gz]]
 • [get | view] (2017-10-03 14:58:38, 7387.0 KB) [[attachment:KF_poliqarp.tar.gz]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:18, 54.1 KB) [[attachment:SFPW.pdf]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:29, 10290.4 KB) [[attachment:a-publi.xml]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:20, 10199.5 KB) [[attachment:b-prasa.xml]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:30, 10579.2 KB) [[attachment:c-popul.xml]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:20, 11422.2 KB) [[attachment:d-proza.xml]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:28, 72.0 KB) [[attachment:dtd.zip]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:29, 12877.1 KB) [[attachment:e-dramat.xml]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:29, 842.0 KB) [[attachment:fiszki-bez-a-publi.pdf]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:29, 876.7 KB) [[attachment:fiszki-bez-b-prasa.pdf]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:29, 869.9 KB) [[attachment:fiszki-bez-c-popul.pdf]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:29, 879.7 KB) [[attachment:fiszki-bez-d-proza.pdf]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:26, 874.9 KB) [[attachment:fiszki-bez-e-dramat.pdf]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:18, 1440.8 KB) [[attachment:fiszki-z-a-publi.pdf]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:29, 1479.8 KB) [[attachment:fiszki-z-b-prasa.pdf]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:20, 1481.4 KB) [[attachment:fiszki-z-c-popul.pdf]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:18, 1496.0 KB) [[attachment:fiszki-z-d-proza.pdf]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:26, 1441.3 KB) [[attachment:fiszki-z-e-dramat.pdf]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:30, 6.9 KB) [[attachment:flib.xml]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:29, 810.0 KB) [[attachment:fslib.xml]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:27, 20.3 KB) [[attachment:gfdl.txt]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:27, 17.9 KB) [[attachment:gpl.txt]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:27, 17.2 KB) [[attachment:iso88592.wsd]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:29, 112.2 KB) [[attachment:kodynum.pdf]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:28, 24501.1 KB) [[attachment:konkordancja-bez.zip]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:28, 17898.9 KB) [[attachment:konkordancja-z.zip]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:18, 7.3 KB) [[attachment:morf.fsd]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:18, 272.9 KB) [[attachment:nazarczuk-msc.pdf]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:20, 314.7 KB) [[attachment:ogrodniczuk-msc.pdf]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:18, 215.2 KB) [[attachment:ogrodniczuk-newedition.pdf]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:21, 152.0 KB) [[attachment:operacje.pdf]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:29, 190.3 KB) [[attachment:pl196x-doc-en.pdf]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:28, 345.6 KB) [[attachment:pl196x-doc-pl.pdf]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:29, 7.3 KB) [[attachment:pl196x.xml]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:26, 258569.2 KB) [[attachment:plyty-kf.zip]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:28, 0.5 KB) [[attachment:publics.txt]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:29, 369.1 KB) [[attachment:saloni.pdf]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:26, 1109.8 KB) [[attachment:surowy-a-publi.txt]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:30, 1178.3 KB) [[attachment:surowy-b-prasa.txt]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:29, 1177.3 KB) [[attachment:surowy-c-popul.txt]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:28, 1125.2 KB) [[attachment:surowy-d-proza.txt]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:29, 1114.2 KB) [[attachment:surowy-e-dramat.txt]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:29, 56.1 KB) [[attachment:taksonomia.pdf]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:27, 50887.1 KB) [[attachment:wksf.iso.bz2]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:20, 97.1 KB) [[attachment:wksf.pdf]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:29, 97.1 KB) [[attachment:wksf2.pdf]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:28, 3951.4 KB) [[attachment:wzbogacony-a-publi.txt]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:29, 3944.1 KB) [[attachment:wzbogacony-b-prasa.txt]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:30, 4022.4 KB) [[attachment:wzbogacony-c-popul.txt]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:21, 4074.3 KB) [[attachment:wzbogacony-d-proza.txt]]
 • [get | view] (2014-12-29 14:19:29, 4416.1 KB) [[attachment:wzbogacony-e-dramat.txt]]
 All files | Selected Files: delete move to page

You are not allowed to attach a file to this page.