Locked History Actions

attachment:surowy-a-publi.txt of PL196x

Attachment 'surowy-a-publi.txt'

Download

  1 <publi>
  2 1~¯L~1963/5~str. 3~koL. 4
  3 Sztuka utraci³a swoj±[241] moc[141] pobudzaj±c±[241]: przykrym[151] widowiskiem staje[501] siê koncert[111] wybitnej[221] niegdy¶ ¶piewaczki[121] i nie u¶wietni± go[42] nawet nigdy dot±d nie wykonywane[212] utwory[112] genialnego[221] kompozytora[121]. S³uchacze my¶l±[5] o[66] czym[46] innym[261], rozmawiaj± o[66] czym[46] innym[261] i ¶piewaczka, postarzawszy[501] siê, g³os[141] straci³a. Nie by³o dot±d takich[222] koncertów u[62] Iwaszkiewicza[/][121].
  4 2~¯L~1963/5~str. 4~koL. 5
  5 Stosunek[111] tych[222] dwóch[32] rodzajów mieszczan[122] uk³ada[501] siê tak, ¿e solidny[211] obywatel uwa¿a egzystencjê poety czy malarza[121] za[64] mocno w±tpliw±[241], podejrzan±[241]: ten[211] za¶ rewan¿uje[501] siê pogard± i krytycznym[251] stanowiskiem wobec "nieartystycznego[221]" przedstawiciela[121] klasy[121], z[62] której[221] sam wyszed³ (ta wzajemna nieufno¶æ[111] i niechêæ[111] zaznacza[501] siê ju¿ zreszt± w[66] ["]Buddenbrookach["] porównaj postaæ[141] Gerdy[/][121]).
  6 3~¯L~1963/5~str. 8~koL. 4
  7 Wzrasta w[66] stosunku[161] do[62] ca³ej[221] puli[121] eksportowej[221] eksport[111] drewna[121] najwy¿szych[222] gatunków i przetworów (meble[112], p³yty[112] pil¶niowe[212]), maleje eksport[111] drewna[121] surowca[121], natomiast ro¶nie import[111] gatunków tanich[222], a w[66] Polsce[/][161] deficytowych[222]. Tendencja zdrowa. Inwestycje[112] w[66] przemy¶le towarzysz±cym[21] gospodarce[131] le¶nej[231] s± powa¿ne[212].
  8 4~¯L~1963/11~str. 2~koL. 2
  9 Pisze siê[41] o[66] literaturze[161] jako[66] kolekcji[161] nazwisk albo pr±dów artystycznych[222]. Bywa to[41] wszystko s³uszne[211], piêkne[211], ale jest zawsze "tradycjonalne[211]" albo "idylliczne[211]". Ksi±¿ka Szewczyka[/][121] pomija pokusy[142] przejrzystego[221] wyk³adu[121] akademickiego[221]. Ale jest pierwsza, jak±[241] dzi¶ czytam, o[66] politycznym[261] dramacie[161] literatury[121]. Ogl±danym[261] nie poprzez przypadki[142] wyj±tkowe[242] i kliniczne[242], ale w[66] jej[42] sytuacji[161] powszedniej[261].
 10 5~¯L~1963/11~str. 3~koL. 3
 11 Przecie¿ pamiêtam tê twarz[141] widzian±[241] na[66] tle zamierzonych[222] sukcesów w[66] walce[61] z[65] biurokracj±, lenistwem, niechêci±, znieczulic±. Przewodnicz±cy[111] robi³ odprawy[142], gromi³, sam rozprowadza³ petentów[142] po[66] ró¿nych[262] wydzia³ach i pokojach, naje¿d¿a³ terenowe[242] ogniwa[142], wydawa³ okólniki[142], korygowa³, poucza³ - po[66] ka¿dej[261] takiej[261] fali[161] natchnienia[121] jego[42] twarz[111] wydawa³a[501] mi siê wznios³a i oczyszczona.
 12 6~¯L~1963/11~str. 9~koL. 1
 13 To[41] chyba wtedy, kiedy niejeden[211] dzia³acz ba³[501] siê wystêpowaæ przeciw[63] krzywdzie[131] indywidualnej[231], ¿eby nie spotkaæ[501] siê je¶li nie z[65] zarzutem ³amania[121] generalnej[221] linii[121], zreszt± ¼le pojêtej[221], to[9] przynajmniej z[65] szyderstwem. Rzeczywisto¶æ unosi³a[501] siê na[66] wzburzonych[262] falach milczenia[121] i t³umionych[222] napiêæ, po¶ród których[222] d¼wiga³a[501] siê coraz wy¿ej i wy¿ej wyspa koralowa pod[65] nazw± "w³adza".
 14 7~¯L~1963/15~str. 3~koL. 1
 15 Ale kto¶ kto zdany jest na[64] telewizjê krakowsk±[241], rzeszowsk±[241], bia³ostock±[241] czy lubelsk±[241], ten[211] ma swoje[242] telewizyjne[242] przygody[142]. Raz "wysiada" wizja, innym[251] razem[151] d¼wiêk[111], jeszcze innym[251] jedno[211] i drugie[211]. A[9] po³owa Polski[/][121] traci humor[141] dowiaduj±c[501] siê, ¿e co¶[41] bêdzie[57] transmitowane[211] z[62] £odzi[/][121]. Z[62] góry[121] wiadomo: potrwa kilka minut nim[9] siê obraz[111] ustabilizuje[501], a[9] i potem jeszcze niespodzianki[112] nie s± wykluczone[212].
 16 8~¯L~1963/15~str. 4~koL. 3
 17 Obraz[141] rozwoju[121] spo³eczeñstwa[121], jaki[241] daje Cha³asiñski[/], mo¿na chyba okre¶liæ jako[64] ewolucjê od[62] spo³eczeñstwa[121] d¿entelmenów[122], przez[64] spo³eczeñstwo[141] plebejskiego[221] egalitaryzmu pionierów[122] do[62] spo³eczeñstwa[121] businessmanów[122], przekszta³caj±cego[221][+] siê w[64] spo³eczeñstwo[141] o[66] coraz bardziej wyodrêbniaj±cej[+] siê[261] "elicie[161] w³adzy[121]". Po[66] czym[46] dostajemy obraz[141] "nowego[221] feudalizmu" i jego[42] stosunku[121] do[62] ró¿nych[222] warstw i klas spo³ecznych[222].
 18 9~¯L~1963/15~str. 9~koL. 1
 19 Taka praca mo¿e zniweczyæ nawet najwybitniejsze[242] talenty[142]. A[9] potem mówi siê[41] d³ugo o[66] "nikniêciu[161]" absolwentów[122] na[64] okres[141] paru[32] lat, o[66] "czasie dojrzewania[121]", "zrzucania[121] balastu Akademii[121]": có¿ znowu, po[+] prostu m³ody plastyk musi siê urz±dziæ[501], zahaczyæ[501], u³o¿yæ sobie[43] choæby tylko prowizoryczne[242] warunki[112] bytu.
 20 10~¯L~1963/27~str. 1~koL. 1
 21 Oklasków by³o du¿o, gwizdów (niestety) prawie wcale, kto siê mia³ obraziæ[501] ju¿ siê obrazi³[501], nagrody[142] te¿ ju¿ raczej przepito. No i mieli¶my kolejn±[241] okazjê, ¿eby[8] stwierdziæ, ¿e polski[211] film[111] krótkometra¿owy[211] miewa[501] siê dobrze. W[66] ogóle i w[66] szczególe. Zw³aszcza ¿e rzucono go[44] na[64] barwne[241] t³o[141] trzydziestu[32] najlepszych[222] zagranicznych[222] filmów tego¿[221] metra¿u, wy¶wietlanych[222] poza[65] konkursem.
 22 11~¯L~1963/27~str. 3~koL. 4
 23 Inaczej Rudolf[/] Augstein[/], znany[211] wydawca ["]Spiegla["], który tak¿e wyst±pi³ w[66] roli[161] krytyka[121] literackiego[221]: jego[42] zdaniem B:oll[/] wzi±³ przywódców[142] CDU[=] na[65] muszkê, ale ich[42] nie trafi³. Augstein[/] zreszt± zgadza[501] siê z[65] wieloma uwagami krytycznymi Ranickiego[/][121] i - dodajmy - na[66] ³amach ["]Spiegla["] opublikowa³ wcze¶niej ju¿ do¶æ wstrzemiê¼liw±[241], raczej polemiczn±[241] recenzjê ["]Pogl±dów[122] Klauna[121]["].
 24 12~¯L~1963/27~str. 4~koL. 4
 25 Polacy, jako[61] zawsze czujni krytycy swoich[222] wspó³ziomków[122], wszystko to[44] wnet wyszperali i gorliwie podawali dalej. Cudzoziemcy jednak, a[9] przede[65][+] wszystkim[45] nasi[212] brytyjscy[212] gospodarze, naiwniejsi[212] czy wyrozumialsi[212] w[66] tych[262] rzeczach, widzieli w[66] Sikorskim[/][161] rycerskiego[241] wyraziciela[141] w³a¶ciwo¶ci[121], przymiotów i pragnieñ narodu ma³o sobie[43] znanego[221].
 26 13~¯L~1963/30~str. 3~koL. 2
 27 Tradycyjny[211] patriotyzm[111], wyhodowany[211] na[66] by³ym[261] pograniczu[161] polsko-niemieckim[261], przeszkadza³ zrazu w[66] przyjmowaniu[161] nowych[222] tradycji[122] patriotycznych[222]. Zreszt± nawet ¶wiadomi internacjonali¶ci okazywali[501] siê wówczas na[66] ¦l±sku[/] w[66] drobnych[261] sprawach porz±dkowych[261], w[66] dziedzinie[161] zagadnieñ spo³ecznych[222], czupurnymi nacjonalistami. Nic[41] dziwnego[221], ¿e w¶ród konfliktów tego[221] rodzaju[121] zaczê³a siê rodziæ[501] przede[65][+] wszystkim[45] publicystyka.
 28 14~¯L~1963/30~str. 9~koL. 1
 29 W[66] ["]Nocy[161] i mgle[161]["] napiêcie[141] emocjonalne[241] budzi³y nie tylko przera¿aj±ce[212] archiwalia[112] o¶wiêcimskie[212], ale i ich[42] kontrast[111] z[65] idyllicznymi widokami dzisiejszych[222] okolic O¶wiêcimia[/] (wyodrêbnionymi dodatkowo u¿yciem barwy[121]). Wydaje[501] siê, ¿e zasada podzia³u jest jasna: z[65] opisywanym[251] gatunkiem mamy[5] do[62] czynienia[121], gdy dokrêtki[111] s± tylko uzupe³nieniem.
 30 15~¯L~1963/30~str. 4~koL. 4
 31 Dopad³em go[44] oczywi¶cie, aby[8] przy[66] okazji[161] dowiedzieæ[501] siê od[62] niego[42], co[44] ostatnio robi i jakie[242] ma projekty[142] na[64] najbli¿sz±[241] przysz³o¶æ[141]. Jak[9] zwykle ¶pieszy³[501] siê, mia³ jeszcze w[66] planie Pragê[/], ale ci±gnê³o go[44] ju¿ do[62] Jêdrzejowa[/], jako[+] ¿e[9] w[66] swoim[261] muzeum - o[7], przepraszam, w[66] pañstwowym[261] muzeum zegarów, poniewa¿ swe[242] bezcenne[242] zbiory[142] ofiarowa³ pañstwu[131] - buduje nowy[241] pawilon[141].
 32 16~¯L~1963/32~str. 1~koL. 2
 33 Czy jest a¿ tak ¼le w[66] Krakowie[/], K³aju[/], Karolewie[/], ¿e tylko Warszawa[/] jest w[66] stanie[161] uratowaæ skrzywdzonych[222]? czy aby Warszawa[/] to[8] nie takie[211] ma³e[211] ¶wieckie[211] niebo[111] dla obywatela[121], dalekie[211], idealne[211] i magiczne[211]: napisze siê[41] - za³atwi siê[41]. W[66] stolicy[161] dalekiej[261] ¿yj± inni[212] ludzie, obcy[212], nie znaj± wad skar¿±cego[+] siê[221], odczytaj± zatem - mniema on - jego[42] skargê in[+] plus.
 34 17~¯L~1963/32~str. 2~koL. 4
 35 "Skamander to[8] nie tylko styl[111] poetycki[211], to[8] pogl±d[111] na[64] ¿ycie[141]. W[66] skrócie powiedzieæ mo¿na, ¿e ¿ycie[111] to[211] jest sobiepañskie[211], poeta dochodzi z[65] nim[45] do[62] porozumienia[121] na[66] podstawie etyki[121] wypracowanej[221] w[66] wierszu, ot, aby[9] by³o ³adnie". "groteskowy[211] jest - dodawa³ Trzebiñski[/] - ten[211] skamandrytowski[211] szyldzik[111] witalizmu w[66] zestawieniu[161] z[65] ich[42] piekielnie antytwórczo, anty¿yciowo wprost zautomatyzowan±[251] rzeczywisto¶ci± codzienn±[251]".
 36 18~¯L~1963/32~str. 3~koL. 2
 37 Po[66] pierwszej[261] wojnie ¶wiatowej[261] Boles³aw[/] Strzelewicz[/] zerwa³ z[65] socjaldemokracj± przechodz±c w[64] szeregi[142] Komunistycznej[221] Partii[121] Niemiec[/][122]. Do[+] dzi¶ wspomina siê[41] w[61] Niemczech[/] jego[42] ["]Paradê Ksi±¿±t["], demaskuj±c±[241] zdradê socjaldemokracji[121]. Ju¿ jako[6] starzec prze¿y³ nadej¶cie[141] Trzeciej[/][221] Rzeszy[/][121]. Ale i wtedy, jak[9] o[66] tym[261] mówi± w[66] Niemczech[/], nie zrezygnowa³ z[62] dzia³alno¶ci[121] pomagaj±c licznym[132] na[66] pocz±tku[161] tamtych[222] lat grupom konspiracyjnym[232].
 38 19~¯L~1963/41~str. 2~koL. 3
 39 Na[66] naradzie[161] partyjnej[261] w[66] Lublinie[/] w[66] listopadzie tysi±c dziewiêæset czterdziestego[221] czwartego[221] roku[121] Wies³aw[/] Gomu³ka[/] mówi³ miêdzy innymi[252]: "[~] My¶my w[66] latach okupacji[121] umieli[53] uchwyciæ za[64] najwa¿niejsze[241] ogniwo[141], jakim[251] by³a i pozosta³a po[64] dzieñ[141] dzisiejszy[241] si³a zbrojna narodu. I nagle w[66] nowych[262] warunkach, w[66] warunkach niepodleg³o¶ci[121], wypu¶cili¶my to[241] ogniwo[141] z[62] rêki, przestali¶my organizowaæ Wojsko[141] Polskie[241]".
 40 20~¯L~1963/41~str. 4~koL. 2
 41 O[64] co[44] sz³o w[66] tych[262] sporach? najogólniej o[64] humanizm[141]. Czy socjalistyczny[241]? - czy chrze¶cijañski[241]? chodzi³o te¿ o[64] nurt[141] postêpowy[241], w[66] przeciwieñstwie do[62] wstecznego[221], reakcyjnego[221], a[9] ten[211] nurt[111] mia³ siê przejawiaæ[501] nie tylko w[66] zjawiskach kultury[121], ale przede[65][+] wszystkim[45] w[66] ¿yciu[161] ekonomicznym[261] i politycznym[261]. W[66] odniesieniu[161] do[62] literatury[121] postulowano wówczas tylko realizm[141] bez ¿adnego[221] przymiotnika[121].
 42 21~¯L~1963/41~str. 5~koL. 5
 43 I jeszcze jedno[41]. Profilaktyka. Jak[9] dot±d przeciwstawiamy alkoholowi albo lekcewa¿one[242] s³owa[142] - albo ostateczno¶æ[141] wiêzienia[121]. Tymczasem formy[112] walki[121] z[65] alkoholizmem, je¶li maj± byæ skuteczne[212], powinny przej¶æ radykaln±[241] ewolucjê w[66] kierunku[161] specjalizacji[121] i humanizacji[121] leczenia[121] i postêpowania[121]. Alkoholizm[111], który[211] jest na³ogiem, a[9] wiêc rodzajem choroby[121], przy znanych[262] trudno¶ciach terapii[121], nie powinien byæ traktowany[121] jak[61] wina osobista, przedsionek[111] wiêzienia[121].
 44 22~¯L~1963/42~str. 3~koL. 2
 45 Przedsiêbiorca p³aci³ za[64] czas[141] rzeczywi¶cie przepracowany[241]. Wed³ug jego[42] wyliczeñ wypad³o, ¿e na[64] osiem[34] godzin spêdzonych[222] przez robotnika[141] na[66] budowie[161] by³o tego[221] czasu godzin cztery[34] czy piêæ[34]. Dla[62] wyja¶nienia[21] dodajmy ¿e przedsiêbiorca prowadzi³ budowê na[64] zlecenie[141] pewnego[221] przedstawicielstwa[121] zagranicznego[221] maj±cego[221] siedzibê w[66] Polsce[/][161]. To[41] co[41] wy¿ej - komentarza nie wymaga.
 46 23~¯L~1963/42~str. 5~koL. 3
 47 Na[66] Zachodzie[/] brak[111] ideologii[121] oprócz tej[221], któr±[241] oferuje Ko¶ció³. Katolicyzm winien wzi±æ za[64] punkt[141] wyj¶cia[121] konieczno¶æ[141] obrony[121] ¶wiata[121] przed[65] nawa³± materialistyczn±[251]. Mo¿e to[241] uczyniæ na[66] dwóch[36] gigantycznych[262] frontach walki[121]: w[66] Europie[/][161] i USA[=] przechowuj±c najlepsze[242] to[41] znaczy "zachodnie[242]" tradycje[142] ludzko¶ci[121]: w[66] Afryce[/][161] i w[66] Azji[/][161] skupiaj±c wokó³ siebie[42] islam[141] i buddyzm[141] jako[6] potê¿ne[242] si³y[142] antymaterialistyczne[242] i antykomunistyczne[242].
 48 24~¯L~1963/42~str. 9~koL. 2
 49 Bo przecie¿ - odtwórzmy ich[42] rozumowania[142] - partia wziê³a na[64] siebie[44] odpowiedzialno¶æ[141] za[64] kraj[141]. Za[64] jego[42] rozwój[141]. Za[64] spo³eczno¶æ[141]. Za[64] losy[142] ka¿dego[221] jej[42] cz³onka[141] - tak¿e. A[9] st±d ka¿de[211] niepowodzenie - niezale¿nie od[62] tego[221], co[41] jest jego[42] przyczyn± - staje[501] siê pora¿k± partii[121]. Tak rozumowa³ ten[211] dzia³acz, i dlatego bra³ na[64] swoje[242] - swoje[242]? - barki[142] nie swoje[242] winy[142].
 50 25~¯L~1963/44~str. 2~koL. 3
 51 Za[65] trumnami w[66] milczeniu[161] posuwa³[501] siê na[64] cmentarz[141] rakowicki[241] ca³y[211] robotniczy[211] i postêpowy[211] Kraków[/]. G³êbok±[251] ¿a³ob± spowita klasa robotnicza chyli³a czo³a[142] przed[65] ofiarami powstania[121] krakowskiego[221]. Nad[65] wspóln±[251] mogi³± wyg³osi³ przemówienie[141] pose³ Zygmunt[/] Marek[/], sk³adaj±c ho³d[141] poleg³ym[132] i przyrzeczenie[141], ¿e co roku nad[65] mogi³± przywodziæ[51] bêd±[56] na[64] pamiêæ[141] wydarzenia[142] z[62] szóstego[221] listopada tysi±c dziewiêæset dwudziestego[221] trzeciego[221] roku[121].
 52 26~¯L~1963/44~str. 3~koL. 3
 53 Ko¶ció³ katolicki[211] znalaz³[501] siê u pocz±tków bardzo d³ugiej[221] drogi[121]. Naturalnie nikt nie mówi o[66] bardzo radykalnych[261] zmianach ju¿ teraz, w[66] czasie i zaraz po[66] Vaticanum[+] Secundum[/]. Trudno jednak nie uznaæ za[64] znamienn±[241] oznakê czasów takiego[221] na[64] przyk³ad[141] wyst±pienia[121] - w[66] soborowej[261] auli[161] zakrawaj±cego[221] w[66] porównaniu[161] z[65] Vaticanum[+] Primum[/] - na[64] jawn±[241] herezjê.
 54 27~¯L~1963/44~str. 5~koL. 3
 55 Aktom brutalnym[232] towarzysz± akty[112] wielkoduszno¶ci[121]: kto dysponuje moc±, w³adny[211] jest nie tylko krzywdziæ, ale i ¶wiadczyæ dobro[141]. Okrucieñstwo[111] zbójnickie[111] te¿ umie byæ najzupe³niej bezinteresowne[111]: ot, poszumieæ sobie[43], pohasaæ, niech ludzie wiedz±[55], ¿e nie z[65] byle kim maj± do[62] czynienia[121]. Eksces[111] - to[41] jakby realizacja pe³ni[121] osobowej[221], ca³opalenie[111] wolno¶ci[121].
 56 28~¯L~1963/46~str. 3~koL. 1
 57 Oprócz pisarskich[222] klêsk i sukcesów jednoznacznych[222] zdarzaj±[501] siê ró¿ne[121] hybrydy[112], miêdzy[65][+] innymi[252] sukcesy[112] oparte[212] na[66] nieporozumieniu[161]; o[66] jednym[261] z[62] nich[42] - o[66] w³asnym[261] - chcia³bym mówiæ. Z[66] mego[221] punktu[121] widzenia[121] przypomina on raczej klêskê. Nieporozumienie[141], o[66] którym[261] rzecz[111] (to[41] dodatkowo, aby nie by³o nieporozumienia[121]), przypisujê samemu[231] sobie[43]. Innymi[252] s³owy[152], ¿ywi³em przekonania[142], które[212], jak[9] teraz my¶lê, by³y fa³szywe[211].
 58 29~¯L~1963/46~str. 5~koL. 2
 59 Scenopisarstwo[111] Mro¿ka[/][121] rozpoczê³o[501] siê od[62] dostarczania[121] tekstów teatrzykom studenckim[232]. Wiele znaków wskazuje na[64] to[241], ¿e autor pozosta³ wierny[211] wykszta³conemu tam typowi wyobra¼ni[121], tak¿e formie[131] - skeczowi, parodii[131], grotesce[131]. Po¶wiadczaj± to[241] najnowsze[211] utwory[112]; ["]Zabawa["], ["]¦mieræ porucznika[121]["], drukowane[211] w[66] ["]Dialogu[161]["], a[9] wystawione[211] ostatnio na[64] pocz±tek[141] sezonu[121] w[66] Starym[261] Teatrze w[66] Krakowie[/].
 60 30~¯L~1963/46~str. 9~koL. 4
 61 Za[+] ma³o by³o w[66] nich[46] owej[221] niezgody[121] na[64] zastane[141], na[64] obowi±zuj±ce[141]. Moja cicha nadzieja, ¿e zostanê zaatakowany[211] jako[61] przedstawiciel pokolenia[121] ponosz±cego[221] wreszcie jak±¶[241] cz±stkê odpowiedzialno¶ci[121] za[64] to[241], ¿e nie wszystko[41] na[66] naszych[262] uczelniach dzieje[501] siê zgodnie z[65] programowymi[252] za³o¿eniami, ¿e luka miêdzy[65] teori± spo³eczn±[251] a[9] praktyk± jest spora - ta nadzieja okaza³a[501] siê p³onna.
 62 31~¯L~1963/50~str. 1~koL. 2
 63 Z[62] góry[121] by³o wiadome[211], i¿ w[66] danym[261] roku bêdzie niemo¿liwe[211] wykonanie[111] dziesiêæ[32] do[62] piêtna¶cie[32] procent[122] przyjêtych[222] zamówieñ budowlanych[222], poniewa¿ maksymalna moc[111] przerobowa przedsiêbiorstw jest o[64] taki¿[241] procent[141] ni¿sza. Podobnie, chocia¿ w[66] du¿o mniejszym[261] stopniu[161], zaznaczy³y[501] siê ró¿nice[21] miêdzy[65] mo¿liwo¶ciami produkcyjnymi[252] i nadziejami planowników[122] czy dyktatem biurkowych[222] polityków[122] tak¿e na[66] kilku[32] innych[262] odcinkach naszej[221] gospodarki[121] narodowej[221] - przemys³owej[221].
 64 32~¯L~1963/50~str. 3~koL. 4
 65 Ambicja Siatkowskiego[/][121] by³a bowiem podwójna. Powiedzieæ o[66] Broniewskim[/][161] co¶[44] istotnego[221] w[64] sposób[141] odmienny[241] od[62] powszechnych[222] dot±d ogólników interpretatorskich[222] oraz postawiæ dalszy[241] krok[141] naprzód na[66] drodze interesuj±cej[261] tylu[34] literaturoznawców[141]: na[66] drodze integracji[121] badañ literackich[222] od[62] opisu poprzez interpretacjê i wnioski[142] przydatne[242] dl syntezy[121] ideowej[221] a¿ po[64] warto¶ciowanie[141] i uzasadnienie[141] okre¶lonego[221] wyboru ideowo-kulturalnego[221].
 66 33~¯L~1963/50~str. 4~koL. 5
 67 Otó¿ macie[5]. Warto by[8] doradziæ redaktorom jako[63] naukowcom z[62] Instytutu Sztuki[121] zastanowienie[+] siê[141] nad[65] odpowiedzi± na[64] pytanie[141]: z[62] jakiej[221] pozycji[121] opracowali ten[241] monograficzny[241] zeszyt[141]. Warto by[8] wiedzieæ tak¿e, czy Komitet[111] Nauk o[66] Sztuce PAN[=] lub inne[212] sesje[112] naukowe[212], pos³uguj±ce[+] siê[212] metodologi± marksistowsk±[251] tak powa¿ne[241] zagadnienie[141] jak[6] ["]Teatr[111] polski[211] podczas wojny[121]["] dyskutowa³y, wzglêdnie opiniowa³y.
 68 34~¯L~1964/4~str. 2~koL. 5
 69 W[66] jednym[261] oku wydzia³ kultury[121] mia³ oko³o trzystu[32] wyjazdów terenowych[222]; z[62] nich[42] sto[34] poch³onê³a Warszawa[/], drug±[241] niemal setkê kursy[112], szkolenia[112] i wyprawy[112] wydzia³u po[64] do¶wiadczenia[142] innych[222] województw, kilkadziesi±t[34] wyjazdów - powiatowe[212] uroczysto¶ci[112] ... Na[64] krzepi±ce[242] za¶ teren[141] wyjazdy[142] w[64] gromady[142] zosta³o trzyna¶cie[31] delegacji[122]. Tysi±c[111] ¶wietlic województwa[121] czeka na[64]: "Witajcie nam, instruktorze!", ale komu to[44] maj± powiedzieæ, skoro instruktor w[66] drodze do[62] Warszawy[/]?
 70 35~¯L~1964/4~str. 4~koL. 2
 71 Troska obywatelska ¯eromskiego[/][121] i historiozofia Norwida[/][121] - to[41] wyznaczniki[112], które[242] mo¿na traktowaæ jako[64] narzêdzia[142] pomocnicze[242] - i to[41] z[65] najwiêksz±[251] ostro¿no¶ci±, aby[8] nie zniekszta³ciæ tego[221], co[41] w[66] powojennym[261] dwudziestoleciu[161] specyficzne[211] i ca³kowicie odrêbne[211] od wcze¶niejszego[221] dorobku[121] literatury[121] narodowej[221]. Na[64] usprawiedliwienie[141] referenta[121] trzeba jednak powiedzieæ, ¿e rola jego[42] by³a wyj±tkowo trudna.
 72 36~¯L~1964/4~str. 5~koL. 3
 73 Tê ironiczn±[241], po¶rednicz±c±[241] postawê przyj±³ Mann[/] ¶wiadomie, nie z[62] impetu ¿ywio³owej[221] twórczo¶ci[121] fabularnej[221], ale z[62] przemy¶leñ mitotwórczych[222] w[66] okresie[161] pisania[121] ["]Józefa[121]["]. Mianowicie: ¿ywym[251] nagle sta³[501] siê jego[42] stosunek[111] do[62] religii[121], ¿ywym[251] wszelako w[64] bardzo osobliwy[241] sposób[141]. Czytamy w[66] li¶cie do Karola[/][121] Kereny'iego[/] z[62] dnia siódmego[221] pa¼dziernika tysi±c dziewiêæset trzydziestego[221] szóstego[221] roku[121].
 74 37~¯L~1964/13~str. 4~koL. 2
 75 Wróci³em do[62] domu[121] ze spotkania[121] w[66] pewnej[261] czytelni[161] bibliotecznej[261], przewa¿a³a doros³a m³odzie¿, któr±[241] zaanonsowano mi przez[64] telefon[141] jako[64] robotnicz±[241], a okaza³a[501] siê wykszta³cona i manifestuj±ca zainteresowania[142] zgo³a nierobotnicze[242]. Nauczyli¶my[501] siê bowiem zbyt generalnie ekonomizowaæ i materializowaæ zainteresowania[142] m³odzie¿y[121] zdobywaj±cej[221] coraz wy¿szy[241] szczebel[141] wiedzy[121] i z[62] tego[221] wynikaj± nieporozumienia[112].
 76 38~¯L~1964/13~str. 6~kol. 1
 77 Spróbujmy zastanowiæ[501] siê, jak[9] na[66] tle wszystkich[222] tych[222] przemian zarysowuje[501] siê dzi¶ przedwojenna poezja Iwaszkiewicza[/][121]: czy, w[66] jakim[261] stopniu[161] i w[66] jakim[261] znaczeniu[161] (in[+] plus czy in[+] minus), dotycz± jej[42] zasygnalizowane[212] powy¿ej przewarto¶ciowania[112]. Bêdzie[56] nam potem ³atwiej spojrzeæ[51] i na[64] jego[42] poezjê ¶ci¶le wspó³czesn±[241].
 78 39~¯L~1964/13~str. 12~kol. 3
 79 O[+] ile bowiem w[66] nowych[262] programach wyodrêbniono wychowanie[141] plastyczne[241] i muzyczne[241], o[+] tyle teatr[111] nie zaj±³ w[66] nich[46] nale¿nego[221] miejsca[121]. A[9] przecie¿[9] teatr[111] nie tylko kszta³tuje wra¿liwo¶æ[141] i smak[141] na[64] piêkno[141], lecz jest tak¿e trybun± wychowania[121] spo³ecznego[221], politycznego[221] i moralnego[221]. Przejrza³am dok³adnie programy[142] szko³y[121] o¶mioklasowej[221].
 80 40~¯L~1964/24~str. 1~kol. 2
 81 Wyobra¼my sobie[43] pisarza[141] partyjnego[241], stosuj±cego[241] dot±d w[66] twórczo¶ci[161] zasadê "kochajmy[501] siê", który w[66] chwili[161] obecnej[261], zniecierpliwiony[211] ja³owymi tre¶ciami polskiej[221] prozy i narzekaniami na[64] "upadek[141] polskiej[221] kultury[121]" (podnoszonymi przez[62] ludzi[122], którzy nie uczynili jej[42] ¶wietn±[251]), dochodzi do[62] przekonania[121], ¿e trzeba postawiæ na[64] twórczo¶æ[141] ideow±[241]. By³by on, jak[9] siê ³atwo domy¶liæ[501], w[66] sytuacji[161] trudnej[261].
 82 41~¯L~1964/24~str. 3~kol. 4
 83 My, dla[62] których[222] dzielenie[111] to[41] problem, patrzymy na[64] tê prost±[241] w[66] hierarchii[161] maszyn elektrycznych[222] konstrukcjê wroc³awsk±[241] z[65] nieco zabobonnym[251] podziwem ¶wiadomi przepa¶ci[121], jaka - coraz pe³niejsza, coraz g³êbsza - zaczyna dzieliæ ludzi[142] wszelkich[222] specjalno¶ci[122] od[62] perwersji[121] i komplikacji[121] wspó³czesnej[221] techniki[121], osobliwie w[66] jej[42] najbardziej wyrafinowanych[262], najdojrzalszych[262] konstrukcjach.
 84 42~¯L~1964/24~str. 5~kol. 2
 85 Takie[211] spo³eczeñstwo[111] zawodzi w[66] chwilach ostrego[221] kryzysu[121]: albo patrzy nañ obojêtnie (bo i tak "nic siê nie zmieni[501]"), albo wtedy wybucha ca³a, t³umiona d³ugo, pasja szukania[121] winnych[122], ze[65] wszystkimi[252] nastêpstwami pasji[121], za¶lepienia[121], uderzenia[121] na[+] ¶lepo, nie w[64] to[44] co[41] jest w[66] istocie[161] przyczyn± z³a[121], ale w[64] to[44] co[41] jest trwa³±[251] i pozytywn±[251] warto¶ci±.
 86 43~¯L~1964/32~str. 2~kol. 1
 87 Przed[65] wyjazdem o¶wiadczy³ on, ¿e boi[501] siê prze¶ladowañ ze[62] strony[121] by³ych[222] przywódców[122] hitlerowskich[222]. Nie pierwszy[31] to[41] pisarz opuszcza NRF[=]. Pamiêtamy, jak[9] - po[66] d³u¿szym[261] pobycie na[66] emigracji[161] - rozczarowa³[501] siê do[62] NRF[=] Alfred[/] Döblin[/], emigruj±c ponownie do[62] Pary¿a[/]. Wyjecha³ z[62] NRF[=] na[64] ponown±[241] emigracjê Fritz[/] von[+] Unruh[/], czo³owy[211] dramaturg okresu ekspresjonistycznego[221].
 88 44~¯L~1964/32~str. 3~kol. 2
 89 Na[66] po³udniowym[261] krañcu[161] Warszawy[/][121] zbudowano ogromny[241] nowoczesny[241], zmechanizowany[241] zak³ad[141] przetwórczy[241], w[66] którym[261] to[41] zak³adzie zaraz niemal po[66] rozruchu[161] zorganizowa³a[501] siê wytrawna grupa przestêpcza, w[64] której[221] sk³ad[141] weszli: dyrektor techniczny[211], niektórzy[212] kierownicy dzia³ów, majstrowie, wagowi[112], konwojenci, szoferzy. Powstaje pytanie[111]: jak kradli? otó¿ w[66] zak³adach miêsnych[262] istniej± normy[112] dla[62] tak zwanych[222] ubytków, czyli przewiduje siê[41], ¿e w[66] procesie przerobu miêsa[121] czê¶æ[111] z[62] niego[42] odpada.
 90 45~¯L~1964/32~str. 5~kol. 4
 91 Oboje s± rozentuzjazmowani, podobnie jak reszta publiczno¶ci[121], która odnajduje z[65] zachwytem na[66] scenie[161] swój[241] ¶wiat[141], swoje[242] marzenia[142] i swoich[242] bohaterów[142]. Ale jest w[66] Berlinie[/] Zachodnim[/][261] tak¿e inny[211] teatr[111], który nale¿y na[+] pewno do najlepszych[222] w[66] Europie[/][161] i liczy[501] siê powa¿nie we[66] wspó³czesnej[261] kulturze[161] teatralnej[261]. W[66] nowo zbudowanej[261], szeroko i z[65] rozmachem zaplanowanej[261] dzielnicy[161] piêtrz±[501] siê olbrzymie[212] konstrukcje[112] ze[62] szk³a[121].
 92 46~¯L~1964/35~str. 1~kol. 3
 93 O[66] sieci[161] szkó³ by³a ju¿ mowa. Liczba nauczycieli[122] z[65] wykszta³ceniem wy¿szym[251] od ¶redniego[221] - studia[112] uniwersyteckie[212], ukoñczone[212] Studia[112] Nauczycielskie[212] - która w[66] szkolnictwie podstawowym[261] siêga trzydziestu[32] czterech[32] procent[122], a[8] wiêc liczby[121] bardzo wysokiej[221], nie daje pojêcia[121] o[66] sytuacji[161] szko³y[121] w[66] ogóle[161]. Poziom[111] wykszta³cenia[121] nauczycieli[122] spada wprost proporcjonalnie z[65] odleg³o¶ci± dziel±c±[251] szko³ê od[62] miasta[121] wojewódzkiego[221] czy - nawet - powiatowego[221].
 94 47~¯L~1964/35~str. 4~kol. 1
 95 Matka pracuje w[66] jednej[261] z[62] central handlu[121] zagranicznego[221] w[66] Warszawie[/][161]. Zarabia tysi±c[34] dziewiêæset[34] z³otych[122] brutto. S³owo[111] "brutto" podkre¶la, w[66] tym[261] domu[161] wa¿ny[211] jest ka¿dy[211] grosz[111]. Oprócz dwóch[32] synów[122] pani owa ma jeszcze na[66] utrzymaniu[161] matkê, chor±[241] staruszkê, pobieraj±c±[241] trzysta[34] sze¶ædziesi±t[34] z³otych[122] renty[121] wdowiej[221].
 96 48~¯L~1964/35~str. 5~kol. 1
 97 Maci±g[/] co[8] do jednego[221] ma niew±tpliwie racjê. Co[8] do[62] tego[42], ¿e droga[111] rzeczywistych[222] i trwa³ych[222] literackich[222] sukcesów nie le¿y dzi¶ zapewne na[66] linii[161] najszerzej nawet pojêtej[221] obywatelskiej[221] publicystyki, a[9] tym[9] bardziej dzia³ania[121], które[111] jest jej[42] naturalnym[251] przed³u¿eniem. Co[8] do[62] tego[42], ¿e sytuacja pisarza[121] polskiego[221] z[62] doby[121] niewoli[121] by³a sytuacj± szczególn±[251], narzucaj±c±[251] mu funkcje[142] dodatkowe[242], z[65] realizacj± jego[42] czysto pisarskich[222] ambicji[122] nie zawsze zbie¿ne[242].
 98 49~¯L~1964/37~str. 1~kol. 3
 99 Wprawdzie nie pretendujê do[62] rangi[121] pe³nokwalifikowanego[221] piosenkologa[121], chcia³bym jednak do[62] ogródka piosenki[121] w[66] Polsce[/][161] dorzuciæ i moje[242] trzy[34] kamyczki[142], zw³aszcza i¿ jako[61] jeden[31] z[62] pierwszych[222] - wa¶nie tu na[66] ³amach ["]¯ycia Literackiego[221]["] - dobiera³em[501] siê do[62] skóry[121] polskim[232] piosenkarzom i twórcom piosenki[121].
 100 50~¯L~1964/37~str. 2~kol. 3
 101 Partol±c w[66] tym[261] streszczeniu[161] klarowny[241] wyk³ad[141] (w[66] którym[261] s³ychaæ echa[142] dobrej[221] szko³y[121] Brzozowskiego[/][121]), my¶lê jednak, ¿e do[62] wyja¶nienia[121] ostatecznej[221] konkluzji[121] Maci±ga[/][121] przyda³oby[501] siê jakie¶[211] t³o[111] porównawcze[211]. Indywiduali¶ci Witkacego[/][121], Zegad³owicza[/][121] równie¿ ¿yli obok[62] historii[121], w[66] nieustannym[261] z[65] ni±[45] sporze. Równie¿ bronili[501] siê przed[65] ni±[45] estetyzuj±c jej[42] dramaty[142]. Podobnie te¿ rozwijali[51] siê poprzez[64] chwile[142] metafizycznych[222] prze¿yæ, od[62] etapu do[62] etapu.
 102 51~¯L~1964/37~str. 12~kol. 3
 103 Uwa¿am, ¿e ¶wiatopogl±d[111] mo¿e byæ materialistyczny[211] lub idealistyczny[211] (w[66] prymitywnych[262] cywilizacjach nawet magiczny[211]), ale nie morski[211], lotniczy[211], rolny[211] czy le¶ny[211]. Nie znaczy to[41], ¿e nie podzielam niektórych[222] pogl±dów niektórych[222] wspó³autorów[122] tego[121] dzie³a[121]. Ale to[41] nie oni i nie doktor Borowik[/] s± odpowiedzialni za[64] moje[241] "opêtanie[141]" morzem.
 104 52~¯L~1964/39~str. 1~kol. 5
 105 Wbrew[63] modnemu choæ nie tylko dzisiejszemu skazywaniu[+] siê[131] pisarza[121] na[64] samotno¶æ[141], ka¿demu zale¿y na[66] kontaktach spo³ecznie i ideowo najbardziej po¿ytecznych[262]. Przywódcy[112] partii[121] otrzymali ¶wiadectwo[141] sytuacji[121] w¶ród[62] pisarzy[122], ¿e tak powiem bez[62] po¶rednictwa[121], z[62] pierwszej[221] rêki[121] i jednocze¶nie niedyplomatyczna bezpo¶rednio¶æ[111] dyskusji[122] "kuluarowych[222]" pozwala³a odzyskiwaæ wiarê w[64] owocno¶æ[141] rozmów[122] tym[43], którzy w[66] kiedysiejszych[262] oficjalnych[262] sformu³owaniach widzieli tylko beznadziejno¶æ[141] dla[62] siebie[42].
 106 53~¯L~1964/39~str. 3~kol. 2
 107 Wewnêtrzne[242] perypetie[142] Zwi±zku[121] zwykli¶my byli[56] podsumowywaæ i oceniaæ na[66] dorocznych[262] zjazdach. Przypomnienie[111] sobie[43] dziejów tych[22] zjazdów u³atwi nam mo¿e w[66] tej[261] chwili[161] trudne[241] spojrzenie[141] wstecz. Trudne[211] - powiadam - bo nie doceniamy naszego[221] dorobku[121], tego[42] jak[9] wiele[34] przeszli¶my i dokonali¶my, a tak¿e jak[9] zawi³ymi drogami dochodzili¶my do[62] punktu, w[66] którym[261] siê dzisiaj znajdujemy[501] [&]
 108 54~¯L~1964/39~str. 4~kol. 3
 109 Nasze[212] postulaty[112] i wymagania[112] nie uderzaj± w[64] wolno¶æ[141] twórcz±[241] pisarza[121]. Dowodzi tego[42] fakt[111], ¿e ukazuje[501] siê u[62] nas[42] wiele[31] ksi±¿ek[122] polskich[222] i obcych[222], których[222] tre¶æ[111] nie budzi u[62] nas[42] ¿adnego[221] powinowactwa[121] ideowego[221], lecz posiadaj±cych[222] okre¶lone[242] walory[12] artystyczne[242], psychologiczne[242] i poznawcze[242]. Sprzeciwiamy[501] siê publikacji[131] tylko takich[222] utworów, które[212] czerpi± swe[241] natchnienie[141] z[62] reakcyjnej[221] i antykomunistycznej[221] inspiracji[121] [&]
 110 55~¯L~1964/41~str. 2~kol. 5
 111 Czy to[41] wystarczy by na[64] przyk³ad[141], proboszcz[111] polski[211] zacz±³[54] nauczaæ swoich[242] wiernych[142], ¿e ¯ydzi bynajmniej nie odpowiadaj± za[64] ¶mieræ[141] Chrystusa[/][121], ¿e cz³owiek, który[211] nie wzi±³ ¶lubu katolickiego[221] i nie ochrzci³ swych[222] dzieci[122] nie jest bynajmniej dlatego cz³owiekiem ni¿ej moralnie stoj±cym[251] ni¿[9] praktykuj±cy[211] katolik[111] a mo¿e nieraz staæ od[62] niego[42] wy¿ej, [&]
 112 56~¯L~1964/41~str. 5~kol. 5
 113 Tylko, ¿e przed[65] [~] dwustu[35] laty prostytucja krzewi³a[501] siê na[66] nêdzy[161], mia³a pod³o¿e[141] spo³eczne[241], jakie[211] dzi¶ ju¿ pewno nie istnieje. Tylko ¿e [~] porównanie[111] fikcyjnych[222] wydarzeñ sprzed[62] dwustu[32] laty[122] z[65] podobno rzeczywistymi wydarzeniami sprzed[62] roku[121] wypada niekorzystnie dla[62] tych[222] ostatnich[222]. W[66] jakim[261] dobrym[261] tonie[161] utrzymane[212] s±[57] sceny[112] (plenerowe[212] i w[66] domu[161] publicznym[261]), które[242] dzi¶ okre¶li³oby siê[41] po[+] prostu jako[64] zbiorow±[241] orgiê.
 114 57~¯L~1964/41~str. 7~kol. 4
 115 Bo jaka by³a[5] koncepcja autorów[122] wspomnianego[121] dokumentu? mo¿na j±[44] nazwaæ krótko: pój¶cie[111] po[66] linii[161] najmniejszego[221] oporu. Bowiem do[62] nowej[221] "siatki[121]" godzin zaprojektowanej[221] dla[62] jêzyka polskiego[221], autorzy ci[212] dopasowali poszczególne[242] okresy[142] literackie[242], przesuwaj±c tylko gdzieniegdzie dotychczasowy[241] rozk³ad[141], z[62] nieco wiêcej w[66] dziale , "nauki[121] o[66] jêzyku[161]", po[66] drodze[161] dorzucaj±c tu i tam trochê nowych[222] lektur.
 116 58~¯L~1965/11~str. 2~kol. 2
 117 Reprezentantem tego[221] kierunku[121] interpretacyjnego[221] jest wspó³czesna polska[111] ekipa. W[66] swym[261] d±¿eniu[161] do[62] maksymalnej[221] prostoty, do[62] unikania[121] przesadnego[221] rubata[121], do[62] unikania[121] zbytniego[221] zwalniania[121] lub przy¶pieszania[121] tempa[121] pedagodzy zdaj±[501] siê niekiedy hamowaæ indywidualne[142] porywy[142] m³odych[222] pianistów[122] nie dostrzegaj±c, ¿e ten[211] sposób[111] nauczania[121] prowadzi do[62] upodobnienia[121] gry[121] u wszystkich[222] pianistów[122] polskich[222], a[9] tym[45] samym[251] do[62] przeciêtno¶ci[121].
 118 59~¯L~1965/11~str. 6~kol. 5
 119 Bywa³y wypadki[112], ¿e m³odzie¿[111], zw³aszcza nerwowa, mimo[62] sprzyjaj±cego[221] i ¿yczliwego[221] do[62] niej[42] stosunku[121] w[66] czasie egzaminu[121] ulega³a temu[43] co[41] siê nazywa[501] atmosfer± egzaminu[121] i nie mog³a wydobyæ ze[62] siebie[42] s³owa[121]. Znam takie[242] fakty[142], ¿e na[64] limit[141] przyjêæ o[62] klasy[121] pierwszej[221] osiemdziesiêciu[32] uczennic[122] zg³asza³o[501] siê blisko trzysta[31]. Niejedna z[62] tych[222], co[9] nie mia³a "szczê¶cia[121]", dostawa³a szoku[121] nerwowego[221] i odchodzi³a z[65] urazem do[62] szko³y[121] i ¿ycia[121].
 120 60~¯L~1965/11~str. 11~kol. 2
 121 W[66] stosowanych[262] przez[64] socjologiê kultury[121] wyró¿nieniach typów konfiguracji[121] czy dziedzin kultury[121] nie spotka³em jako[62] kryterium[121] wyró¿niaj±cego[221] sposobu przekazywania[121] tre¶ci[121]. Ma to[41] chyba pewne[242] logiczne[242] usprawiedliwienia[142]. Zastosowanie[111] takiego[221] kryterium[121] funkcjonuje tylko przy[66] przy³o¿eniu[161] go[42] do[62] zjawisk wspó³czesnych[222]. Przy[66] porz±dkowaniu[161] i analizie[161] zjawisk kultury[121] w[66] minionych[262] epokach wydaje[501] siê traciæ sw±[241] u¿yteczno¶æ[141].
 122 61~¯L~1965/23~str. 1~kol. 3
 123 Historyczne[212] oraz ideowe[212] za³o¿enia[112] spotkania[121] znalaz³y potwierdzenie[141] w[66] licznych[252] rozmowach dyskusyjnych[262], we[66] wspomnianej[261] manifestacji[161] w[66] sali[161] teatru weimarskiego[221], wreszcie podczas[62] uroczysto¶ci[121] sk³adania[121] wieñców i kwiatów na[66] patetycznie obudowanym[261], pomnikowym[261] zboczu[161] buchenwaldzkim[261]. Pisarze przybyli[212] tutaj z[62] piêædziesiêciu[32] dwu[32] krajów zrozumieli, i¿ celem spotkania[121] nie jest jedynie nowy[211] towarzyski[211] kontakt[111] - mimo [+] i¿ organizatorzy u³atwiali to[241], konstruuj±c do¶æ nieobowi±zuj±cy[241] program[141] pobytu[121].
 124 62~¯L~1965/23~str. 7~kol. 2
 125 Pierwszy[211] nie pasuje do[62] tradycyjnego[221] nurtu realistycznego[221] do[62] Morcinka[/][121] i Gojawiczyñskiej[/][121]. Drugi[211] wprowadza do[62] narracji[121] nowoczesne[242] udziwnienia[142] (nota[+] bene nie zawsze funkcjonalne[242]) eksperymenty[142] z[65] czasem[151] i tak dalej. Mocnym[251] atutem obu[32] jest odkrywczo¶æ[111] tematyczna. Wantu³a[/] penetruje wspó³czesne[242] ¶rodowiska[142] ma³ego[221] miasteczka[121] górniczego[221] Siekierski[/][111] odwa¿nie wskazuje z³o¿one[242] problemy[142] wsi[121] autochtonicznej[22] dawnego[221] ¦l±ska[/].
 126 63~¯L~1965/23~str. 9~kol. 1
 127 Pisarz ten[211] by³ szczególnie uwra¿liwiony[211] na[64] wszelkie[242] objawy[142] ucisku narodowego[221] wynikaj±cego[221] z[62] pañstwowej[221] przewagi[121] okre¶lonego[221] narodu. Wspomnijmy na[64] przyk³ad[141], co[44] pisa³ o[66] narodzie s³owackim[261] poddawanym[261] madziaryzacji[131] przed[65] rokiem tysi±c dziewiêæset czternastym[231]. Jego[42] ostre[212] wyst±pienia[112] w[66] ["]Ró¿y[261]["] przeciwko temu[43], by maj±ce[211] siê odrodziæ[501] pañstwo polskie[211] mia³o stosowaæ takie[242] metody[142], maj± bezpo¶redniego[241] adresata[141].
 128 64~¯L~1965/27~str. 1~kol. 1
 129 Wspomniane[212] nawroty[112] dyskusji[121] niczym[45] trwalszym[251] nie zaznaczy³[501] siê w[66] ¿yciu[161] literackim[261]; z[62] regu³y[121] koñczy³o je[44] uznanie[111], ¿e tematyka te¿ mo¿e byæ podstaw± systematyzacji[121] literackiej[221] i ¿e marynistyka to[41] podrêczne okre¶lenie[111] dla[62] zbioru prac pisarskich[222], plastycznych[222] i innych[222] opartych[222] o[64] rozmaite[242] motywy[142] morza[121], ¿ycia[121] portów i marynarzy[122]. Ewentualnie tak¿e nadbrze¿nej[221] ludno¶ci[121].
 130 65~¯L~1965/27~str. 9~kol. 2
 131 Zak³ad[111] przebada³ czterna¶cie[34] zespo³ów naukowych[222], katedr i instytutów, szukaj±c odpowiedzi[121] na[64] pytanie[141], jakie[212] okoliczno¶ci[112] sprzyjaj± rozwojowi twórczo¶ci[121] naukowej[221], jakie[212] hamuj±. Mikrogrupa spo³eczna, jak±[251] jest przecie¿ ma³e ¶rodowisko[111] naukowe[211], z³o¿one z[62] profesorów[122], docentów[122], m³odszych[222] pracowników[122] nauki[121], zosta³a przebadana i zanalizowana w[64] sposób[141] chyba gruntowniejszy[241] i g³êbiej id±cy[241] ni¿ w[66] innych[262] krajach.
 132 66~¯L~1965/27~str. 9~kol. 4
 133 Fakt[111], i¿ bandera polska[211] go¶ci[5] dzi¶ w[66] portach ca³ego[221] globu, sprawia, i¿ obce[212] obyczaje[112], wierzenia[112], kultury[112] interesy[112] i problemy[112] wciskaj±[501] siê do[62] ¶wiadomo¶ci[121] marynarzy[122], za¶ poprzez nich[44] trafiaj± w[64] obrêb[141] sta³ego[221] zainteresowania[121] tych[222], co[9] mieszkaj± stale w[66] kraju[161]. Wykroczyæ zatem musi poza[64] Ba³tyk[/][141] i marynistyka.
 134 67~¯L~1965/32~str. 2~kol. 2
 135 W[66] ocenie[161] i charakterystyce[161] tych[222] zjawisk literackich[222] zarysowa³y[501] siê w¶ród dyskutuj±cych[122] pewne[212] ró¿nice[112], zgodnie jednak stwierdzono, ¿e te[212] dwa[31] kierunki[112] w[66] latach tysi±c dziewiêæset czterdzie¶ci[31] piêæ[31] do[62] tysi±c dziewiêæset czterdzie¶ci[31] dziewiêæ[31] nie by³y tylko kontynuacj± tego[42], co[41] istnia³o w[66] literaturze[161] s³owackiej[261] przedtem, lecz ¿e dokonywa³y[501] siê w[66] nich[46] w[66] tym[261] czasie drog± naturalnych[222] procesów g³êbokie[212] zmiany[112], uwarunkowane[212] now±[251] sytuacj± historyczn±[251] narodu s³owackiego[221].
 136 68~¯L~1965/32~str. 3~kol. 1
 137 Pracowa³em wówczas w[66] gebetnerowskim[261] ["]Tygodniku Ilustrowanym[261]["], którego[221] redaktorem oficjalnie by³ Wac³aw[/] Gebethner[/], a redaktorem rzeczywistym[251] doktor Stanis³aw[/] Rogo¿[/]. Prowadzi³em w[66] ["]Tygodniku Ilustrowanym[261]["] dzia³[141] "z[62] zagadnieñ ¿ycia[121] umys³owego[221]", który[211] przynosi³ co[8] pewien[241] czas[141] wywiady-rozmowy[142] z[65] uczonymi[152], pisarzami, krytykami literackimi i artystami polskimi i zagranicznymi.
 138 69~¯L~1965/32~str. 3~kol. 3
 139 Coraz wyra¼niej widaæ by³o, ¿e Kruczkowski[/] ¶pieszy[501] siê dok±d¶, i chcia³by skróciæ to[241] spotkanie[141]. Ale ambicje[112] dziennikarskie[212] nie pozwala³y mi na[64] grzeczno¶æ[141], nie mog³em wypu¶ciæ z[62] r±k takiej[221] sposobno¶ci[121]. A[9] poza[65] tym[45] by³em wielbicielem tej[221] m³odej[221] twórczo¶ci[121] i sympatykiem idei[121], której[221] Kruczkowski[/] - jak[9] by³o powszechnie wiadomo - by³ ¿arliwym[251] wyznawc±.
 140 70~¯L~1965/40~str. 1~kol. 1
 141 Upadek[111] drugiej[221] Rzeczypospolitej[121] sta³[501] siê nie tylko klêsk± pewnego[221] modelu[121] pañstwa[121] jego[42] polityki[121] i jego[42] armii[121]. To[41] sta³o[501] siê oczywiste[211] wkrótce po[66] kapitulacji[161] ostatnich[222] oddzia³ów wojskowych[222] w[66] pa¼dzierniku tego¿[221] roku[121]. W[64] miarê up³ywu lat i dalszego[221] rozwoju[161] wypadków nabiera³y znaczenia[121] fakty[112] i procesy[112] które[242] wrzesieñ[111] przygotowa³ i rozpocz±³ - data fina³owa zmieni³a[501] siê w[64] datê pocz±tku[121].
 142 71~¯L~1965/40~str. 5~kol. 2
 143 Cz³owiek wierz±cy[211] - powi±za³ tê analizê uczonego[121] z[65] wiar± ¿e przekszta³cenie[111] cz³owieka[121] przez[64] mi³o¶æ[141] bêdzie i mo¿e byæ tylko dzie³em bóstwa[121] ale przecie¿ przeniós³ to[241] dzie³o[141] z[62] za¶wiatów w[64] doczesno¶æ[141] - i sam[211] swym[251] ¿yciem usi³owa³ je[44] tworzyæ. "o[66] z³otym[261] sercu[161]" ale przecie¿ "Bismarck[/]" w[66] metodach postêpowania[121] z[65] Murzynami?
 144 72~¯L~1965/40~str. 11~kol. 4
 145 Program[141] skonstruowano dla[62] wydzia³ów uniwersyteckich[222] z[65] my¶l±[151] o[66] studentach którzy nie tylko z[62] konieczno¶ci[121] ocieraj±[501] siê o[64] pokrewne[242] zagadnienia[142] ale odbyli wcze¶niej kurs[141] filozofii[121] marksistowskiej[221] i kurs[141] ekonomii[121] politycznej[221]. Nawi±zanie[111] teoretyczne[211] do[62] tamtych[222] przedmiotów le¿y wiêc u[62] podstawy[121] przedmiotu o[66] polityce[161]. I program[111] ten[211] ma wówczas sens[141].
 146 73~¯L~1965/46~str. 2~kol. 3
 147 Jedno[41] sta³o[501] siê w[66] ka¿dym[261] razie oczywiste, o[66] czym[46] zreszt± go¶cie nasi[212] mówili: ¿e organizowana przez[64] nas[44] propaganda ksi±¿ki[121] polskiej[221] za[65] granic± pozostawia jeszcze wiele do[62] ¿yczenia[121]. Brakuje zaktualizowanych[222] broszur informacyjnych[222], brakuje bie¿±cej[221] bibliografii[121], s³owników, szybko przekazywanych[222] opinii[122], brakuje dobrze, starannie prowadzonych[222] prac, które[212] z[62] punktu widzenia[121] pisarza[121] maj± sens[141] handlowy[241].
 148 74~¯L~1965/46~str. 3~kol. 2 
 149 Nie my¶lê, ¿eby[8] dzisiaj jakakolwiek powa¿na literatura mog³a istnieæ w[66] izolacji[161] od[62] refleksji[121], zdenerwowañ, niepokojów i wyobra¿eñ ogólnie w³adaj±cych[222] tym[251] ¶cie¶nionym[251] ¶wiatem, a tak¿e od[62] jego[42] wynalazków, technik[122], form - czy je¶li idzie o[64] sztukê - tak zwanych[222] ¶rodków wyrazu. Jak[9] pan widzi, nie umiem mówiæ osobno o[66] "problemach", a[9] osobno o[66] sposobach ich[42] wyra¿ania[121].
 150 75~¯L~1965/46~str. 11~kol. 4 
 151 Cz³owiek, który[211] na[64] nic[44] nigdy w[66] ¿yciu[161] nie mia³ wp³ywu, na[66] nic[44] mieæ go[44] faktycznie nie próbowa³, ale mo¿e, je¶li tylko zechce podj±æ wysi³ek[141], mo¿e siê dowiedzieæ[501] z[62] ksi±¿ki[121] Adama[/][141] Schaffa[/][141], ¿e jest chamem, który[211] straci³ z³oty[241] róg[141], i to[41] z[62] winy[121] ciemnych[222] potêg socjalizmu.
 152 76~¯L~1965/49~str. 2~kol. 3 
 153 Od[62] pewnego[221] czasu podnoszona jest tak¿e sprawa powo³ania[121] nowego[221] miesiêcznika literackiego[221] po¶wiêconego[221] ideologicznym[232] problemom polityki[121] kulturalnej[221]. Zadania[121] tego[221] nie spe³niaj±, a[9] byæ mo¿e te¿ nie mog± spe³niaæ z[62] racji[121] swych[222] za³o¿eñ "profilowych[222]" ukazuj±ce[+] siê[212] dotychczas miesiêczniki[112] literackie[212] i humanistyczne[212]. Z[62] innych[222] wzglêdów roli[121] tej[221] nie mog± spe³niaæ tygodniki[112] centralne[212] i regionalne[212], przeznaczone[212] w[66] gruncie rzeczy[121] dla[62] masowego[221] odbiorcy[121].
 154 77~¯L~1965/49~str. 11~kol. 2 
 155 Bo przecie¿ w[66] koñcowej[261] czê¶ci[161] swych[222] wywodów ojciec Lebret[/] stwierdza wrêcz, ¿e Soborowi[131] i w[66] ogóle[161] schematowi trzynastemu chodzi o[64] "nowy[241] typ[141] spo³eczno¶ci[121] solidarystycznej[221]". Jedyny[211] wypadek[111], w[66] którym[261], jego[42] zdaniem, by³aby dozwolona "inna interwencja" (w[66] rezultacie walki[121] klas) to[41] ekspropriacja wielkich[222] latyfundiów ziemskich[222] w[66] Ameryce[/][161] £aciñskiej[/][161].
 156 78~¯L~1965/49~str. 11~kol. 5 
 157 Gdyby byli[5] niezadowoleni tylko na[64] przyk³ad[141] z[62] sposobu realizacji[121] uchwa³ partii[121] w[66] pralni[121] miejskiej[261] w[66] Zgierzu[/], czy nawet w[66] fabryce[161] sukna[121] w[66] Bielsku[/] - by³oby[57] to[41] im[43] wybaczone[211]. Ale oni s± niezadowoleni z[62] elementów wchodz±cych[222] w[64] sk³ad[141] centralnej[221] polityki[121] pañstwa[121] (to[41] grzech[111] ciê¿ki[211]), a czasem[8] i z[62] ludzi[122] realizuj±cych[222] na[66] szczeblu centralnym[261] tê politykê (to[41] grzech[111] ¶miertelny[211]).
 158 79~¯L~1966/7~str. 1~kol. 1
 159 Ankieta ["]¯ycia Literackiego[121]["] da³a oko³o tysi±ca[32] odpowiedzi[122]. To[41] u³amek[111], ale to[41] przecie¿ co¶[44] mówi. S±dzê, ¿e nie mo¿na zapominaæ o[66] momencie, kiedy ten[211] program[111] powsta³: rok tysi±c dziewiêæset piêædziesi±ty[211] pierwszy[211], sze¶æ[31] lat przed[65] polskim[251] pa¼dziernikiem. To[41] chyba t³umaczy, jak[9] program[141] postawiono i daje odpowied¼[141] na[64] pytanie[141], dlaczego o[66] pewnych[262] rzeczach mówiono, o[66] innych[262] nie mówiono.
 160 80~¯L~1966/7~str. 2~kol. 2 
 161 Te[212] odpowiedzi[112] pokazuj±, ¿e poezja jest w[66] wysokim[261] stopniu dla[62] cz³owieka[121], który[211] otrzyma³ wykszta³cenie[141] ¶cis³e[241], pewnego[221] rodzaju[121] relaksem intelektualnym[251], pewnego[221] rodzaju[121] ucieczk± do[62] innej[221] krainy[121] i ¿e teza o[66] tym[46], jakoby w[66] masie[161] spo³eczeñstwa[121] nast±pi³o rozdwojenie[111] na[64] kulturê humanistyczn±[241] i kulturê ¶cis³±[241], przyrodnicz±[241], jest tez± mo¿e ¶cis³±[251] co[8] do[62] niektórych[222] naukowców[122], ale chyba nies³uszn±[251] co[8] do[62] masy[121] praktyków[122], techników[122].
 162 81~¯L~1966/7~str. 8~kol. 3 
 163 My¶lê, ¿e gdyby przyj±æ na[64] wiarê to[44], co[44] pisze Nawrocki[/], nale¿a³oby stwierdziæ, ¿e Cza³czyñska[/] po[+] prostu nie umie pisaæ. Na[64] wiarê - powiadam - bowiem Nawrocki[/] tych[222] swoich[222] tez nie udowadnia, ale podaje do[62] wierzeni[121], a[9] zatem nie sk³ania Cza³czyñskiej[/][141] do[62] przemy¶leñ, ale co[+] najwy¿ej do[62] p³aczu[121]. Zostawmy jednak w[66] spokoju[161] tê zacn±[241] parê[141].
 164 82~¯L~1966/15~str. 2~kol. 4 
 165 W[66] tym[261] roku[161] Towarzystwo[111] zamierza dokonaæ podsumowania[121] rezultatów badañ archeologicznych[222] prowadzonych[222] na[66] obszarze województwa[121], ¶wiadcz±cych[222] o[66] bogatej[261] sieci[161] osadniczej[261] S³owian[122] we[66] wczesnym[261] ¶redniowieczu, o[66] wcale wysokiej[261] kulturze[161] i rozwiniêtym[261] handlu[161]. Inna sesja ma byæ po¶wiêcona dziejom polskiego[221] szkolnictwa w[66] okresie miêdzywojennym[261] na[66] Krajnie[/] i innych[262] obszarach nad[65] Ba³tykiem[/] i Odr±[/].
 166 83~¯L~1966/15~str. 6~kol. 1 
 167 Równocze¶nie za¶ krytyka ta budzi opór[141] czê¶ci[121] pisarzy[122] zwi±zanych[222] z[65] ideologi± partii[121], pojawiaj±[501] siê g³osy[212] ostrzegaj±ce[212] przed[65] zbyt daleko siêgaj±cymi uproszczeniami krytyków[122], czyli - jak[9] to[41] zaczêto okre¶laæ - przed[65] rewizj± ideologii[121] socjalistycznej[221]. Literatura sta³a[501] siê wtedy bezpo¶rednim[251] narzêdziem wyrazu nastrojów ideowo-politycznych[222]. Pe³ni[5] ona tê funkcjê zawsze, jednak¿e w[66] okresach stabilizacji[121] ¿ycia[121] spo³ecznego[221] zwi±zek ten[211] ma szereg[141] ogniw po¶rednich[222].
 168 84~¯L~1966/15~str. 12~kol. 4 
 169 Sprawa ta by³a niedawno przedmiotem dyskusji[121] Egzekutywy[121] Komitetu Wojewódzkiego[221] zakoñczonej[221] podjêciem kilku[32] donios³ych[222] wniosków zmierzaj±cych[222] do[62] radykalnej[221] sanacji[121], z[62] których[222] czê¶æ[111] skierowana jest[57] do[62] w³adz centralnych[222]. I tak zamierza siê[41] wprowadziæ miêdzy[65][+] innymi[252] specjalizacjê produkcyjn±[241] zapewniaj±c±[241] lepsze[241] wykorzystanie[141] maszyn (Drukarnia Wydawnicza: typografia i rotograwiura, Narodowa: typografia i offset[111]).
 170 85~¯L~1966/26~str. 1~kol. 4
 171 Nauka wspó³czesna która w[66] swym[261] rozwoju[161] posz³a dalej ni¿ przewidywali najwiêksi optymi¶ci w[66] ubieg³ym[261] stuleciu[161] s³u¿y dla[62] wielu[32] za[64] argument[141] potwierdzaj±cy[241] regres[141] wp³ywów ideologii[121] nauka operuj±ca tylko s±dami opisuj±cymi i sprawdzalnymi a zatem wolna od[62] ocen i imperatywów jest dla[62] nich[42] dzisiaj nie tylko technik± dzia³ania[121] ma byæ jedynym[251] obrazem ¶wiata stoj±cym[251] ponad[65] przeciwieñstwami spo³ecznymi i ponad[65] konfliktami interesów [&]
 172 86~¯L~1966/26~str. 5~kol. 4
 173 Jeste¶my jak[9] s±dzê w[66] sprawie[161] egzaminów w[66] ¶lepej[161] uliczce[161]. Uczymy przez[64] d³ugie[242] miesi±ce[142] nie mamy[5] na[64] ocenê wi±¿±c±[241] i przes±dzaj±c±[241] o[66] wyniku[161] nauczania[121] wiêcej czasu ni¿ piêæ[34] najwy¿ej dziesiêæ[34] minut na[64] osobê. Mówimy wiele[8] o[66] dydaktyce[161] i psychologii[161] cz³owieka[121]. Zorganizowali¶my egzaminy[142] w[64] sposób[141] ur±gaj±cy[241] podstawowym[232] wymaganiom dydaktyki[121] i lekcewa¿±cy[241] wszelkie[242] indywidualne[242] cechy[142] graj±cego[221] z[65] nami w[64] egzaminacyjnego[241] pokera [&]
 174 87~¯L~1966/26~str. 9~kol. 3
 175 Ostatecznie ka¿de[211] odkrycie[111] przybieraj±ce[211] postaæ[141] s±du intelektualnego[221] twierdzenia[121] polega nie tylko na[66] stwierdzeniu[161] ¿e co¶[41] jest ale i na[66] okre¶leniu[161] czym[45] to[41] jest. Ró¿ne[212] s± relacje[112] miêdzy[65] ka¿d±[251] z[62] ideologii[122] a rzeczywisto¶ci± która je[44] rodzi i której[221] ona dotyczy.
 176 88~¯L~1966/34~str. 2~kol. 5
 177 By³ wiêc popularny[211] ju¿ w[66] kraju festiwal[111] piosenki[121] radzieckiej[221]. Nie rozreklamowany[211] on tak jak[61] Opole[/]. I ani mu w[66] g³owie[161] na¶ladownictwo[111]. Ale w[66] tym[261] roku[161] impreza artystycznie by³a[57] sprawnie poprowadzona. Recenzenci rozindyczyli[501] siê - s³usznie zreszt± - na[64] towarzysz±ce[242] jej[43] acz niezaplanowane[242] igraszki[142] gastronomii[121]. Wiêc z[62] zapiek³o¶ci[121] nie do¶æ wdziêk[141] i sensowno¶æ[141] imprezy[121] zaakcentowali, przy[66] okazji[161] opiniê jej[43] szargaj±c cudzymi grzechami.
 178 89~¯L~1966/34~str. 9~kol. 3 
 179 Podobnie: ra¿±ce[212] b³êdy[112], z³e[211] wykonanie[111] robót, niedotrzymywanie[111] terminów, marnotrawstwo[111] materia³ów le¿± u podstaw[122] zamierzeñ maj±cych[222] na[66] celu[161] zbli¿enie[141] ludzi[122] o[66] pe³nych[262] kwalifikacjach do[62] miejsca[121] budowy[121] z[65] "uszczerbkiem" dla planuj±cych[222], zarz±dzaj±cych[222] i projektuj±cych[222] biur i urzêdów.
 180 90~¯L~1966/34~str. 9~kol. 5
 181 Nauczyli¶my[501] siê szukaæ wszêdzie i we[66] wszystkim[261] przyczyn obiektywnych[222], nie dostrzegaj±c i¿ ka¿da najczê¶ciej, z[65] czasem[8] obiektywna, ma swoje[242] przyczyny[142] w[66] subiektywnych[262]? i co¶[41] w[66] tym[46] chyba jest z[62] prawdy[121]. A[9] je¿eli jest, to[41] problem[111] w³a¶ciwego[221] rozstawienia[121] kadr[122], ich[42] doskonalenia[121], wymian[121], problem[111] w³a¶ciwego[221] cz³owieka[121] na[66] w³a¶ciwym[261] miejscu[161] nie jest problemem organizacyjnym[251].
 182 91~¯L~1966/42~str. 4~kol. 2 
 183 O[66] obliczu[161] polskiej[221] wspó³czesnej[221] kultury[121] a wiêc równie¿ o[66] spo³ecznej[261] skuteczno¶ci[121] wszystkiego[42] co[44] robimy dla[62] jej upowszechnienia[121] decyduj± i decydowaæ[51] bêd±[56] przede[65][+] wszystkim[45] warto¶ci[112] ideowo-spo³eczne[212] i artystyczne[212] twórczo¶ci[121] kulturalnej[221]. A to[41] jakie[212] bêd± dzie³a[112] które[212] powstan± jutro[8] o[64] ile[44] wzbogac± sw±[241] artystyczn±[241] prawdê i piêknem[151] ¿ycia[141] duchowe[241] ludzi[122] pracy[121] czy trafi± one do[62] wyobra¼ni[121] i uczuæ[122] zale¿y tylko od[62] was[42].
 184 92~¯L~1966/42~str. 11~kol. 4 
 185 Je¶li wiêc organizuje siê[41] konkurs[141] na[64] widowisko[141] polityczne[241] nale¿a³oby okre¶liæ co[44] siê[41] przez[64] takowe[241] rozumie a przede[65][+] wszystkim[45] powo³aæ takie[211] jury[111] które by w[66] tym[261] wzglêdzie mia³o[54] ustalony[241] i w[66] miarê jednolity[241] pogl±d[141]. W[66] przeciwnym[261] bowiem razie impreza ma charakter[141] fasadowy[241] co[41] kogo¶[44] bli¿ej niezorientowanego[241] mo¿e zadowoliæ natomiast zainteresowanych[142] zniechêci do[62] tego[221] rodzaju[121] poszukiwañ.
 186 93~¯L~1966/42~str. 13~kol. 5 
 187 Sporo uwagi[121] i miejsca[121] po¶wiêcono sprawom w³a¶ciwej[221] organizacji[121] wypoczynku[121] w[6] ogóle a wypoczynku[121] ¶wi±tecznego[221] w[66] szczególno¶ci[161]. Pad³o w[66] tej[261] sprawie[161] wiele[34] interesuj±cych[222] wniosków i spostrze¿eñ. Podkre¶lono przy[66] tym[46] zasadnicz±[241] odmienno¶æ[141] tych[222] problemów w[66] naszym[261] ustroju[161]. Domagano[501] siê ¶cis³ego[221] ³±czenia[121] zagadnieñ ochrony[121] zabytków i krajoznawstwa[121] z[65] problemami turystyki[121] jak[9] równie¿ podniesienia[121] turystyki[121] jej[42] rozwoju[121] do[62] rangi[121] problemu ekonomicznego[221].
 188 94~¯L~1966/49~str. 1~kol. 1 
 189 Potem na[64] plan[141] pierwszy[241] wysuniêto problem[141] pañstwowo¶ci[121] (profesor Bogus³aw[/] Le¶nodorski[/]), dziejów struktury[121] spo³ecznej[221] (docent Feliks[/] Tych[/]), rozwoju[121] my¶li[121] technicznej[221] i nauk ¶cis³ych[222] (profesor Ignacy[/] Malecki[/]), rozwoju[121] kultury[121] (Konstanty[/] Grzybowski[/]), rozwoju[121] gospodarczego[221] (profesor Witold[/] Kula[/]), roli[121] polskich[222] si³ zbrojnych[222] jako[62] obroñcy[121] pañstwa[121], spo³eczeñstwa[121], gospodarki[121], kultury[121] (genera³ Bronis³aw[/] Bednarz[/]).
 190 95~¯L~1966/49~str. 2~kol. 5 
 191 M³odzi ludzie mog± byæ spokojni: ani rok[111] tysi±c dziewiêæset siedemnasty[31] wszystkiego[42] nie za³atwi³, ani wojna ani partyzantka, ani polskie[212] wiosny[112], ani [~] nasz[211] ¶wiat[111] to[41] w[66] najlepszym[261] wypadku[161] baza umo¿liwiaj±ca start[141] do[62] dalekich[222] jeszcze, chocia¿ z[+] grubsza okre¶lanych[222] celów. Na[66] tym[261] miejscu[161] startowym[261] jest do¶æ miejsca[121] dla[62] poszukiwaczy[122] wielkiej[221] przygody[121] ¿ycia[121], dla[62] in¿ynierów[122], nauczycieli[122], lekarzy[122], agronomów[122], pisarzy[122].
 192 96~¯L~1966/49~str. 7~kol. 4 
 193 Wszystko[41], lub prawie[8] wszystko[41] wskazuje na[64] to[44], ¿e za³o¿ony[211] wzrost[111] wp³ywów dewizowych[222] z[62] ³owiectwa[121] do[62] jednego[321] dolara[121] z[62] jednego[321] hektara[121] jest osi±galny[121] bez[62] uciekania[+] siê[121] do[62] odbierania[121] terenów ko³om, przynajmniej w[66] takim[261] rozmiarze, jak[9] to[41] zak³ada projekt[111] resortu[121]. Przyk³ad[111] z[65] przegapionymi zyskami z[62] eksportu[121] ³ownego[221] ptactwa jest bardzo wymowny[211] i przekonywaj±cy[211].
 194 97~¯L~1967/6~str. 1~kol. 5
 195 Analogicznie - stawia siê[41] placówkom kulturalno-o¶wiatowym[232] okre¶lone[242] zadania[142] i oczekuje realizacji[121]. Kto je[44] stawia? tutaj, obok[62] dyrekcji[121] zak³adu, pojawia[501] siê drugi[211] partner[111]: rada[111] zak³adowa. To[41] ona w³a¶nie okazuje[501] siê w[66] praktyce[161] jedynie zainteresowana kierunkami dzia³alno¶ci[121] domu[121] kultury[121], klubu[121] i ¶wietlicy[121]. Ona zatwierdza plan[141] pracy[121] i bud¿et[141] a[9] zatem i podzia³[141] pieniêdzy do[62] ró¿nych[222] szufladek).
 196 98~¯L~1967/6~str. 7~kol. 2 
 197 "przede[65][+] wszystkim[45] jak[9] rozumiemy wspó³czesno¶æ[141] w[66] literaturze[161]? Aragon[/], pisz±c ["]Wielki[141] Tydzieñ[141]["], tworzy³ obrazy[142] historyczne[242], a[9] mimo[64] to[44] ksi±¿ka okaza³a[501] siê nad[64] podziw[141] wspó³czesna. Odzwierciedli³y[501] siê w[66] niej[46] w±tpliwo¶ci[112] i nadzieje[112] wspó³czesnego[221] cz³owieka[121], które[212] tylko dlatego uzyska³y perspektywê epick±[241], ¿e by³y[57] ukazane[212] w[66] odleg³ej[261] epoce[161].
 198 99~¯L~1967/6~str. 9~kol. 5
 199 Gdzie¿ jakiekolwiek[211] rozliczenie[111] z[62] tego[42], co[41] siê tutaj dzieje[501]. Wobec instruktora[121] zarz±du okrêgu, cz³owieczka[121] obijaj±cego[+] siê[221] z[62] k±ta w[64] k±t[141] województwa[121] w[66] poszukiwaniu[161] zak³adów jego[42] bran¿y[121], tak jakby inna by³a kultura w[66] zwi±zku[161] budowlanych[122], a inna w[66] gospodarce[161] komunalnej[261]. Wobec wydzia³u kultury[121]? bywa³y wypadki[112] niewpuszczania[121] (!) jego[42] pracowników[122] do[62] klubów przyzak³adowych[222].
 200 100~¯L~1967/7~str. 1~kol. 3
 201 Trzeba by³o nadzwyczajnej[221] ingerencji[121] wp³ywowego[221] organu opinii[121] publicznej[221] aby[9] za³atwiono rzecz[141] zagwarantowan±[241], wydawa³oby[501] siê, w[66] ustawodawstwie pañstwa[121]. Górka[/] nie jest wyj±tkiem. Na[64] podobny[241] pomys³[141] wpad³y Zak³ady[112] Wyrobów Azbestowo-Cementowych[222] w[66] Wierzbicy[/][161] (audycja z[62] piêtnastego[32] grudnia ubieg³ego[221] roku[121]) i sprawa w³a¶nie siê toczy[501]. Toczy[501] siê jako[61] plon[111] jednego[221] felietonu, jako[61] jedna, pierwsza z[62] brzegu[121] sprawa.
 202 101~¯L~1967/7~str. 11~kol. 2
 203 Formu³y[112] bezpo¶rednio przyporz±dkowuj±ce[212] aktualne[242] zjawiska[142] na[64] przyk³ad[141] do[62] kultury[121] szlacheckiej[221], drobnomieszczañskiej[221], proletariackiej[221] brzmi± równie pusto jak[9] zaliczenia[112] do[62] tradycyjnych[222] stref wp³ywów z[62] - zagranicy[121] francuskiej[221], niemieckiej[221], rosyjskiej[221]. Nastêpnie - konsekwencja druga - polityka kulturalna ma poczucie[141] znacznego[221] stopnia swobody[121], niezale¿no¶ci[121] od[62] tradycji[121] w[66] kszta³towaniu[161] takich[222] czy innych[222] modeli kultury[121].
 204 102~¯L~1967/7~str. 13~kol. 4 
 205 Skromna i przyjazna s³uchaczom ["]Fala piêædziesi±t[31] sze¶æ[31]["] sta³a[501] siê audycj± przede[65] wszystkim[45] ch³opów[122] (piêædziesi±t[31] procent[122] wszystkich[222] listów) i robotników[122] (czterdzie¶ci[31] procent[122]). Zaledwie dziesiêæ[31] procent[122] przypada tu na[64] rzemios³o[141], m³odzie¿[141], inteligencjê. W[64] ten[241] sposób[141] program[111] zmieni³[501] siê w[64] trybunê najbardziej nara¿onych[222] na[64] jednostkowe[242] nadu¿ycia[142], sojusznikiem najmniej zrêcznych[222] w[66] obronie[161], nie zorientowanych[222] w[66] skomplikowanym[261] ustawodawstwie.
 206 103~¯L~1967/9~str. 1~kol. 3
 207 Czytelni gazet nie dowiaduje[501] siê, dlaczego na[66] takim[261] czy innym[261] eksponowanym[261] stanowisku[161] pojawia[501] siê nowa postaæ[111] na[64] miejsce[141] kogo¶[42], kto ustêpuje. Czy ludzie ci[41] reprezentowali ró¿ne[242], na[64] przyk³ad[141] na[64] temat[141] dzia³alno¶ci[121] resortu, pogl±dy[142] i jakie[242]. Wreszcie nie dowiaduje[501] siê z[62] regu³y[121] nigdy kto powzi±³ tak±[241] a nie inn±[241] decyzjê, której[221] nastêpstwem jest fakt[111]. Wydarzenie[111]. Zjawisko[111]. Proces[111].
 208 104~¯L~1967/9~str. 12~kol. 3
 209 Rzecz[111] siê nawet sprawdza[501]. Kupuj±. I bilety[142], i ksi±¿ki[142], i wyplatane[242] kosze[142]. Prasa - nie tylko polonijna - zamieszcza uprzejme[242] recenzyjki[142]. Jak¿eby nie? tydzieñ[111] wcze¶niej w[66] tej[261] samej[261] sali[161] by³ zespó³[111] eskimoski[211], jutro bêd± murzyni z[62] Kenii[/]. Wszyscy[212] dostan± oklaski[142] - to[41] przecie¿ oryginalne[211] o[65] wszystkich[252] bêd± wzmianki[112]. Mo¿e nawet kto¶ powie z[65] uznaniem, ¿e Polacy pokazali dobre[241] rzemios³o[141].
 210 105~¯L~1967/9~str. 12~kol. 5
 211 A[9] wiadomo jak[9] to[41] z[65] uczuciami: mi³o¶æ[111] przez[64] ocean[141] okazuje[501] siê niezbyt odporna na[64] dzia³anie[141] czasu, potrzeba[5] jej[43] od¶wie¿ania[121], nowych[222] podniet. Tak±[241] rolê mo¿e odegraæ w³a¶nie polska kultura, ale tylko ta nowoczesna, autentyczna, zdolna w[66] mniemaniu[11] ludzi[122] tam zakorzenionych[222] konkurowaæ swoj±[251] powag± i ¿ywotno¶ci± z[65] dorobkiem spo³eczeñstw zachodnich[222].
 212 106~¯L~1967/27~str. 3~kol. 1
 213 Znakomity[111] t³umacz, dyrektor wydawnictwa[121] \v Ceskoslovensky[/][+] Spisovatel[/], doktor Jan[/] Pilarz[/] wyg³osi³ referat[141] wprowadzaj±cy[241], gdzie w¶ród[62] ¿artobliwych[222] zwrotów i uk³adnych[222] fraz przeprowadzi³ szczegó³ow±[241] analizê obustronnych[222] osi±gniêæ w[66] tym[261] zakresie - analizê mocno dla[62] nas[42] niemi³±[241]. I to[41], oczywi¶cie, nie z[62] winy[121] autora[121], ale dla[62] obiektywnej[221] wymowy[121] cyfr, nak³adów t³umaczeñ.
 214 107~¯L~1967/27~str. 3~kol. 3
 215 Gdy bowiem Czesi i S³owacy przygotowani byli[57] d[62] rozmów w[64] nale¿ny[241] sposób[141], wysy³aj±c do[62] Brna[/] najmocniejsze[241] przedstawicielstwo[141], zarówno krêgu redaktorów[122] jak polonistów[122] i t³umaczy[222] - strona polska reprezentowana by³a[57] nader skromnie. Naprzeciw[62] dwudziestu[32] czterech[32] czeskich[222] i s³owackich[222] partnerów[122] reprezentuj±cych[222] wszystkie[242] najpowa¿niejsze[242] pisma[142] literackie[242] i wydawnictwa[142], a tak¿e w³asny[241] niejednokrotnie bardzo powa¿ny[241] dorobek[141] literacki[241] i translatorski[241], siedzia³o nas[42] tylko czterech[32].
 216 108~¯L~1967/27~str. 9~kol. 3
 217 Fundacja, w[66] której[261] partycypowaæ[51] bêd±[56] wszystkie[212] "wielko¶ci[112]" austriacki[212], ³±cznie z[65] kardyna³em Koenigiem[/] i ¯ydowsk±[251] Gmin± Wyznaniow±[251], nosiæ ma imiê[141] siostry[121] Marii[/] Stromberger[/], austriackiej[221] pielêgniarki[121] w[66] szpitalu SS[=] w[66] obozie o¶wiêcimskim[261], która poznawszy nasze[242] cierpienia[142], ale tak¿e podziemn±[241] walkê, nie zawaha³a[501] siê z[65] nara¿eniem ¿ycia[121] pomagaæ wiê¼niom, przenosiæ konspiracyjn±[241] pocztê i przesy³ki[142].
 218 109~¯L~1967/31~str. 3~kol. 2
 219 W[66] tym[261] wypadku[161] trudno¶ci[112] powstaj± g³ównie przez[64] fakt[141] codziennej[221] konfrontacji[121] i wspó³istnienie[141] dwóch[31] niejako ¶wiatów: "starego[221]", historycznego[221] Krakowa[/] - z[65] wielkoprzemys³owym[21] kombinatem. Struktura ludno¶ci[121] dzisiejszego[221] Krakowa[/] przypomina do¶æ fantastyczn±[241] mieszaninê z[62] której[221] wytapia[501] siê - jak[66] w[66] ogniach hutniczych[262] - jaka¶ nowa, bardzo dynamiczna formacja ludzka.
 220 110~¯L~1967/31~str. 1~kol. 3 
 221 Weryfikowanie[111] dzi¶ by³oby tylko czynno¶ci± formaln±[251], biurokratyczn±[251], tym[45] za¶ szczególnie niebezpieczn±[251], i¿ upowa¿nia³oby do[62] utrwalania[121] tych[222] programów w[66] ich[42] niezmienionej[261] postaci[161] i wdra¿ania[121] nauczycieli[122] w[64] ich[42] wykonywanie[141] na[64] d³u¿sze[242] lata[142]. W[66] istocie[161] chodzi o[64] co¶[44] zgo³a innego[221] o[64] podjêcie[141] nowej[221] próby[121] ujêcia[121] reformy[121] programowej[221] ca³ego[221] systemu szkolnego[221], pozwalaj±cej[121] na[64] unikniêcie[141] tych[222] gro¼nych[222] wypaczeñ.
 222 111~¯L~1967/31~str. 9~kol. 3 
 223 Jest to[41] nieuniknione[211] wobec narastania[121] ogólnych[222] liczb absolwentów[122] szkó³ ¶rednich[222], które[211] dla[62] potrzeb kultury[121] i gospodarki[121] jest niezbêdne[211]. Obecna prawie[8] stabilizacja w[66] przyjêciach do[62] szkó³ wy¿szych[222] budzi wiêc w±tpliwo¶ci[142]. Opó¼nione[211] te¿ zosta³o podjêcie[111] na[64] szersz±[241] skalê powo³ywania[121] do[62] ¿ycia[121] szkó³ pomaturalnych[222] i pocz±tkowej[221] przewagi[121] tych[222] szkó³ w[66] zakresie zawodów obejmowanych[222] g³ównie przez[64] dziewczêta[142].
 224 112~¯L~1967/36~str. 11~kol. 1
 225 Ten[211] w[66] koñcu czas[111] wydaje[501] siê absolutnie wystarczaj±cy[211] do[62] przygotowania[121] tak ilo¶ciowo, jak[9] jako¶ciowo odpowiedniego[221] zestawu prac weryfikacyjnych[222], tych[222], na[66] podstawie[161] których[222] dokonane[211] byæ[57] mo¿e urzeczywistnienie[111] kandydata[121]. Z[65] tym[45], i¿ weryfikacja winna rzecz[111] jasna obj±æ nie tylko nowowstêpuj±cych[242] kandydatów[142], lecz wszystkich[242], czêsto ju¿ wiekowych[242] cz³onków[142] nadzwyczajnych[242].
 226 113~¯L~1967/36~str. 11~kol. 4
 227 Obecnie bowiem, z[62] racji[121] niewielkiej[221] ilo¶ci[121] przyjêtych[122], student, który[211] przebrn±³ szczê¶liwie przez[64] pierwszy[241] rok[141] uczelni[121], brnie ju¿ si³± rozpêdu do[62] uzyskiwanego[221] w[66] koñcu dyplomu[121]. Usun±æ w[66] zasadzie[161] ju¿ go[42] nie mo¿na, jako[9] i¿ odsiew[111] na[66] latach wy¿szych[262] zawiesi³by - z[62] racji[121] braku s³uchaczy[122] - ca³y[241] rozbudowany[241] aparat[141] uczelni[121] niejako w[66] pró¿ni[161].
 228 114~¯L~1967/36~str. 13~kol. 1
 229 Ale, u[62] licha[121], nie mogê uznaæ przekornego[221] kryterium[121] Gawlika[/][121], ¿e niepowodzenie[111] kasowe[211] teatru[121] jest dowodem jego[42] ambicji[121] i warto¶ci[121]. No i, chc±c byæ sprawiedliwym[251], nie mogê razem z[65] Gawlikiem[/] mieæ urazy[121] do[62] urzêdników[122], ¿e ci±gle siê dopytuj±[501] o[64] stan[141] kasy[121] a[9] pana[141], panie[171] Janie[/][171], ¿ona nie pyta o[64] zawarto¶æ[141] portfelu[121]?
 230 115~¯L~1967/43~str. 12~kol. 1
 231 "Iskry[/][112]" uwa¿ane[212] s±[57] za[64] g³ównego[241] mecenasa[141] twórczo¶ci[121] m³odych[122], za[64] naczeln±[241] wylêgarniê debiutów. Niejeden[211] m³ody[211] cz³owiek, który[211] stawia³ swoje[242] pierwsze[242] pisarskie[242] kroki[142] pod[65] opiekuñczymi skrzyd³ami wydawnictwa[121] w[66] ["]Almanachu m³odych[122]["], dzi¶ ma za[65] sob± dwie[34], trzy[34] i wiêcej ksi±¿ek. Swoj±[241] rolê opiekuna[121] m³odych[222] twórców[122] ["]Iskry[112]["] zdoby³y jednak nie poprzez[64] wprowadzenie[141] jakich¶[222] specjalnych[222] u³atwieñ na[66] drodze[161] pocz±tkuj±cego[222] pisarza[121].
 232 116~¯L~1967/43~str. 13~kol. 5
 233 Bo tam gdzie ka¿dy[211] czuje[501] siê w³adny[211] okre¶laæ normy[142] i wyznaczaæ zasady[142] - anarchia staje[501] siê niebezpieczeñstwem, którego[221] nie nale¿y ju¿ lekcewa¿yæ. Dlatego tak zbulwersowa³ mnie[44] ten[211] program[111]. Rzadko siê zdarza[501], aby[9] najbardziej odra¿aj±ca obyczajowo¶æ[111] naszego[221] czasu wyrwa³a[501] siê tak bezkarnie z[62] krêgu[121] masek i pozorów, aby[9] zaskoczy³a wszystkich zwyczajno¶ci± i zuchwa³o¶ci± zarazem.
 234 117~¯L~1967/43~str. 15~kol. 4
 235 Kongres[111] swym[251] bogactwem my¶li[122] i wniosków pomaga lepiej dostrzegaæ nowe[242] zjawiska[142] w[66] kulturze[161], lepiej lokowaæ i wykorzystywaæ ¶rodki[142] przeznaczone[242] na[64] cele[142] kultury[121], trafniej kszta³towaæ programy[142] dzia³ania[121]. Kontynuacj± prac kongresu jest Rada[111] Kultury[121] i Sztuki[121]. Obecna kadencja Rady[121], która powo³ana zosta³a dwudziestego[32] ósmego[32] listopada tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tego[32] szóstego[32] roku[121] potrwa lat cztery[34].
 236 118~¯L~1967/48~str. 1~kol. 4
 237 Tego[42] niew±tpliwie oczekiwa³ papie¿ i to[44] osi±gn±³. Dla[62] zorientowania[+] siê[121] w[66] szlakach wspó³czesnego[221] Ko¶cio³a wiod±cych[222] w[64] przysz³o¶æ[141], dla[62] u³atwienia[121] odpowiedzi[121] na[64] pytanie[141]: po[66] synodzie - jaka przysz³o¶æ[111]? - warto zapoznaæ[501] siê bli¿ej[65] tym[251] "centrystowskim[251]" kierunkiem, który[111] bêdzie[56] d³ugo jeszcze w[66] Watykanie[/] dominowa³[52]. A[9] wiêc - przede[65][+] wszystkim[45] - jak[9] zwykle bywa z[65] "centrystami", wiêkszo¶æ[111], która ukszta³towa³a[501] siê na[66] Synodzie, nie by³a wcale wiêkszo¶ci± sk³onn±[251] do[62] bardziej zasadniczych[222] ustêpstw.
 238 119~¯L~1967/48~str. 11~kol. 3
 239 Na[66] tle wielkich[222] spraw rozgrywanych[222] ze[65] Wschodem[/] Watykan[/][111] by³ oczywi¶cie najmniej zainteresowany[211] w[66] wywo³ywaniu[161] wrzawy[121] mog±cej[221] utrudniæ jego[42] stanowisko[141]. W[66] tych[262] samych[262] dniach, w[66] których[262] fotele[142] polskie[242] ¶wieci³y na[66] synodzie pustk± i kiedy kardyna³ Wyszyñski[/] przygotowywa³ swój[241] wojowniczy[241] list[141] pasterski[241] nawo³uj±cy[241] duchowieñstwo[141] do[62] rebelii[121] wobec w³adzy[121], papie¿ wysy³a³ kardyna³a[141] Koeniga[/] do[62] Budapesztu[/][121].
 240 120~¯L~1967/48~str. 13~kol. 3
 241 Dla[62] unikniêcia[121] jednak wszelkich[222] niedomówieñ dodam, ¿e filmy[112] stanowi±ce[212] wy³±cznie b³ah±[241], pust±[241], prymitywn±[241] rozrywkê i gro¿±ce[212] wypaczeniem smaku estetycznego[221], nigdy nie bêd± mia³y dostêpu do[62] kina[121] studyjnego[221]. Z[62] tej[221] przyczyny[121] nie wprowadzono na[64] przyk³ad[141] przegl±du filmów Bardot[/] ["]Stokrotki[121]["], a[9] z[62] cyklu[121] westernowego[221] wyeliminowano pozycje[42] pozbawione[242] powa¿niejszych[222] warto¶ci[122], czy choæby uprawdopodobnionego[221] historycznie t³a[121].
 242 121~¯L~1967/50~str. 3~kol. 1 
 243 W[66] koñcu[161] trudno zaprzeczyæ, ¿e ten[211] nurt[111] twórczo¶ci[121] jest nieporównanie bardziej komunikatywny[211] ni¿ wiêkszo¶æ[111] innych[222] wspó³czesnych[222] mu kierunków. Zapewne, nie jest to[41] sztuka, która by mog³a[54] zdobiæ wnêtrza[142] mieszkañ robotniczych[222]. Ale obszar[111], z[65] którym[251] siê wi±¿e[501], z[62] którego[221] czerpie tre¶ci[142] i który[141] przekazuje odbiorcom - jest istotnie ¶wiatem przedmie¶æ, robotniczych[222] dzielnic i lumpenproletariatu.
 244 122~¯L~1957/50~str. 3~kol. 5
 245 Gdy tam butelki[112], puszki[112], maszyny[112] do[62] pisania[121] i karoserie[112] samochodów podniesione[212] zosta³y do[62] roli[121] symbolu[121] tu signum naszego[221] kraju[121] i czasu stanowi± aluminiowe[212] widelce[112], celuloidowe[212] lalki[112], gipsowe[212] figurki[112] matki[121] boskiej[221], trumny[112] i ogieñ[111]. Odrêbna jest tylko wymowa tych[222] dzie³ hasiorowych[222]: wojenna, ludowa, swojsko ko¶cielna i po[+] polsku romantyczna.
 246 123~¯L~1967/50~str. 13~kol. 4 
 247 Niedawno zainicjowana seria pod[65] nazw± ["]Zeszyty[112] Lubuskie[112]["], na[66] której[261] dwie[34] ostatnie[242] pozycje[142] z³o¿y³y[501] siê prace[112] popularyzatorskie[212] opracowane[212] i skompletowane[212] w[66] krêgu[161] towarzystw regionalnych[222] i s± w[66] istocie[161] efektem koñcowym[251] bynajmniej nie gabinetowej[222], a[9] z[65] wielorakim[251] rezonansem spo³ecznym[251] spotykaj±cej[+] siê[221] kilkuletniej[221] dzia³alno¶ci[121].
 248 124~Wspó³cz~1963/5~str. 1~kol. 5
 249 Ale z[65] chwil± gdy dla[62] nas[42], materialistów[122] hipoteza boga[121], jako[62] twórcy[121] praw moralnych[222] nie jest potrzebna, definicja cz³owieka[121] jako[62] miary[121] wszechrzeczy[121] jest gorzej ni¿[9] oczywisto¶ci± - bo tautologi±. Dobro cz³owieka[121] - oczywi¶cie! ale co[41] to[41] jest dobro? proponujê przyj±æ, jako[64] definicjê robocz±[241], okre¶lenie[141] nauk humanistycznych[222], jako[62] tej[221] grupy[121] nauk, gdzie kryterium[111] "zgodno¶ci[121] z[65] prawd± obiektywn±[251]" posiada inny[241] sens[141] ni¿[9] w[66] grupie[161] nauk niehumanistycznych[222].
 250 125~Wspó³cz~1963/5~str. 2~kol. 5
 251 Ale koñcowe[212] wnioski[112] tej[221] doprawdy ciekawej[221] (przynosz±cej[221] bogactwo[141] cyfr) dyskusji[121] - s± przecie¿ optymistyczne[212]. ["]Wspó³czesno¶æ[111]["] - wbrew[63] niektórym[232] utworom u[62] nas[42] publikowanym[232] - przy³±czy³a[501] siê programowo do[62] tego[221] optymizmu, albowiem ufamy, i¿ nie ze[62] strony[121] "Bomby[121] P[/]", grozi nam zasadnicze[211] niebezpieczeñstwo[111].
 252 126~Wspó³cz~1963/5~str. 9~kol. 2
 253 Gdy tylko zapomnimy o[66] tym[261] czynniku integruj±cym[261] - popadamy w[64] ob³êd[141] dyskusji[122], na[64] przyk³ad[141] czy socjologia winna d±¿yæ do[62] sformalizowania[121] swych[222] praw, czy nie, czy "cz³owiek kulturalny[211]" winien znaæ Sofoklesa[/][141], czy te¿ Einsteina[/][141] i tym[43] podobne[212]. Na[66] poni¿szym[261] przyk³adzie[161] postaram[501] siê wyja¶niæ istotê owego[221] nieporozumienia[121]. Jest wiêc teoria socjologiczna, która w[66] wojnach dopatruje[501] siê motoru postêpu. Czy to[41] jest teoria naukowa?
 254 127~Wspó³cz~1963/6~str. 1~kol. 2 
 255 Potrzebê tego[221] rodzaju[121] integracji[121] ujawnia ów[211] opisany[211] przez[64] Cha³asiñskiego[/][141] stan[111] kultury[121] amerykañskiej[221], jej[42] sankcj± i uzasadnieniem jest konieczno¶æ[111] racjonalizowania[121] dzia³añ spo³ecznych[222], konieczno¶æ[111] wsparcia[121] organizacji[121] spo³eczeñstwa[121] na[66] fundamencie nauki[121], tak czêsto przez[64] licznych[242] krytyków[142] wspó³czesnej[221] kultury[121] amerykañskiej[221] podkre¶lana.
 256 128~Wspó³cz~1963/6~str. 5~kol. 1
 257 W[64] ten[241] sposób[141] przerzuca siê[41] dyskusjê na[64] zgo³a zbêdne[242] tory[142]: materializm[111] kontra[63] spirytualizmowi, skoro mo¿na i nale¿y prowadziæ j±[44] uczciwie, na[66] gruncie czysto materialistycznym[261]. Spytajmy najpierw, czym[45] naprawdê dysponuj± cybernetycy, jakie[212] s± ich[42] realne[212], techniczne[212] osi±gniêcia[112], a potem pomówmy o[66] naszym[261] humanistycznym[261] stanowisku. Ale wyrzuæmy najpierw ca³±[241] antropologiczn±[241] czy zootropologiczn±[241] otoczkê.
 258 129~Wspó³cz~1963/6~str. 7~kol. 2
 259 Gdy tamci skompromitowani wodzowie polskiej[221] reakcji[121] antyradzieckiej[221] liczyli na[64] trzeci±[241] wojnê i stawiali na[64] ni±[44], jako[64] jedyn±[241] szansê powrotu do[62] w³adzy[121] - có¿[9], ¿e kosztem narodu? - Polska[211] Partia Robotnicza[211] by³a t±[241] jedyn±[241] si³± polityczn±[241] nastawion±[241] na[64] sojusz[141] i tylko sojusz[141] z[65] ZSRR[=], bez[62] którego[221] Polska[/][111] nie mog³aby istnieæ.
 260 130~Wspó³cz~1963/15~str. 1~kol. 1
 261 Znaczenie[141] jego[42] podnosi fakt[111], ¿e krytyka[111] konspiracyjna jest zupe³nie nieznana, przez[64] co[44] obraz[111] tych[222] kilku[32] lat - a tak¿e lat powojennych[222] - uleg³ skrzywieniu[131]. Z[62] tego[221] powodu artyku³[111] ten[211] bêdzie[56] mia³[52] charakter[141] referuj±cy[241], informacyjny[241]. Mówi±c o[66] krytyce[161] konspiracyjnej[261], musimy na[66] wstêpie zaznaczyæ, ¿e artyku³y[142] czy recenzje[142] literackie[242] pisali przede[65] wszystkim[45] autorzy m³odzi[212], z[62] okolic rocznika dwudziestego[221], i to[41] poeci.
 262 131~Wspó³cz~1963/15~str. 1~kol. 6
 263 Nie zgadzamy[501] siê równie¿ na[64] tera¼niejszo¶æ[141], która choæ bli¿sza sercu[131], ni¿[9] przesz³o¶æ[111], jest dalsza ni¿[9] przysz³o¶æ[111]. Mogliby¶my w[66] ogóle[161] pomin±æ milczeniem ten[241] okres[141] przej¶ciowy[241], który[211], jak[9] powiada nieszczêsny[211] Ezra[/] Pound[/], w[66] ogóle[161] nie istnieje, jest tylko iskr± pomiêdzy[65] przesz³o¶ci±, a przysz³o¶ci±.
 264 132~Wspó³cz~1963/15~str. 7~kol. 5
 265 Jedynie [~] Stroiñski[/] artyku³em ["]O[66] tak zwanym[261] upadku[161] literatury[121] w[66] dwudziestoleciu[161]["] stan±³ w[66] obronie[161] tego[221] okresu, a w³a¶ciwie nie tyle[9] go[44] broni³, co[9] próbowa³ usprawiedliwiaæ, wyja¶niaæ jego[42] b³êdy[142]. Zwraca uwagê, ¿e w[66] okresie niewoli[121] literatura nastawiona by³a[57] na[64] "ton[141] pewnego[221] panpatriotyzmu", z[65] chwil± odzyskania[121] bytu pañstwowego[221] panpatriotyzm[111] z³o¿ony[211] zosta³[57] do[62] muzeum[121] i powsta³a[5] dziura.
 266 133~Wspó³cz~1963/20~str. 1~kol. 4
 267 Armia wspó³czesna ma wiêc swój[241] okre¶lony[241], szybki[241] zreszt±, rytm[141], nie da siê[41] w[64] ¿aden[241] ¿ywy[241] sposób[141] zlekcewa¿yæ rz±dz±cych[222] jej[42] ¿yciem praw, je¿eli siê[41] jej[44] nie chce skazaæ na[64] wegetacjê ¶ci¶le dekoracyjn±[241]; na[64] dekoracjê tego[221] rodzaju[121] nas[42] nie staæ. Albo wiêc bêdziemy[56] mieæ[51] armiê nowoczesn±[241] i stale unowocze¶nian±[241], zgodnie z[65] tempem narzuconym[251] przez[64] rozwój[141] sytuacji[121], albo nie bêdziemy[56] mieli[52] armii[121] ¿adnej[221]!
 268 134~Wspó³cz~1963/20~str. 4~kol. 3
 269 Uwa¿a³ on jednak, ¿e impuls[111] krytyczny[211] jest drugorzêdny[211] w[66] stosunku[161] do[62] impulsu pisarza[121], ¿e rado¶æ[111] i znaczenie[111] twórczo¶ci[121] s± zjawiskami wy¿szego[211] rzêdu. Okres[111] poruszenia[121] krytycznego[221] traktowa³ jako[64] nieodzowny[241] wstêp[141] do[62] nowego[221] wieku[121] poezji[121]. My nadeszli¶my po[66] katakli¼mie i to[41] okre¶la nasz±[141] sytuacjê: po[66] nie maj±cym[261] odpowiednika zrujnowaniu[161] warto¶ci[122] i nadziei[122] ludzkich[222] przez[64] polityczne[241] bestialstwo[141] naszych[222] czasów.
 270 135~Wspó³cz~1963/20~str. 7~kol. 1
 271 Jest to[41] w[66] moim[261] przekonaniu[161] stwierdzenie[111] stanu faktycznego[221]: nie ma dla[62] naszej[221] literatury[121] tematów "tabu". Istniej± natomiast w[66] obszarze naszego[221] do¶wiadczenia[121] spo³ecznego[221] miejsca[11] mniej lub[9] wiêcej delikatne[212], wymagaj±ce[212] od[62] - pisarza[121] je¶li s± "wiêcej delikatne[212]" - szczególnego[221] napiêcia[121] wra¿liwo¶ci[122] i przenikliwo¶ci[121] my¶li[121] a wiêc szczególnej[221] odpowiedzialno¶ci[121] i wynikaj±cej[221] zeñ pe³nej[221] kontroli[121] znaczenia[121] dzie³a[121] i obiektywnego[221] jego[42] wyrazu[121].
 272 136~Wspó³cz~1963/24~str. 2~kol. 1
 273 Fakt[111], ¿e w[66] miejscowo¶ci[161] Iks[/] nie rozpocznie[501] siê budowa domu[121] kultury[121], a przedsiêbiorstwo[111] Ygrek[/] nie wy³o¿y kilkuset[32] tysiêcy na[64] rozwój[141] (jak¿e czêsto w±tpliwy[241]) lokalno-fasadowego[221] zespo³u pie¶ni[121] i tañca[121] - fakt[111] ten[211] nie musi mieæ, moim[251] zadniem zbyt[8] fatalnych[222] skutków. Istota sprawy[121] polega bowiem w[66] dalszym[261] ci±gu[161] na[66] uporz±dkowaniu[161] zasobów, na[66] wydobyciu[161] rezerw, na[66] realizacji[161] ¶mielszych[222] koncepcji[122].
 274 137~Wspó³cz~1963/24~str. 2~kol. 3
 275 W¶ród[62] zwolenników[122] poezji[121] intelektualnej[221], ch³odnej[221] i zdyscyplinowanej[221], istnieje pogl±d[111], i¿ poezja Ga³czyñskiego[/][121] jest anachroniczna, ¿e nie tylko nie pomaga, lecz wrêcz przeszkadza rozumieæ skomplikowany[241] ¶wiat[141] wspó³czesny[241], ¿e rozbraja czytelnika[141] z[62] niezbêdnego[221] w[66] tym[261] ¶wiecie ekwipunku[121] racjonalizmu. Oczywi¶cie poezja ta nie jest najlepszym[251] wstêpem do[62] cybernetyki[121], ale czy musi nim[45] byæ?
 276 138~WSP~1963/24~str. 2~kol. 6
 277 Nagroda m³odych[122] przypad³a Adzie[/][131] Borkowskiej[/][131], Karolowi[/] Pastuszewskiemu[/] i Maciejowi[/] Wrzeszczowi[/]. Za[64] ca³okszta³t[141] pracy[121] naukowej[221] nagrodê otrzyma³ profesor[111] doktor[111] Ludwik[/] Ehrlich[/]. Ponadto w¶ród[62] laureatów[121] znale¼li[501] siê Mieczys³aw[/] Tazbir[/] i zespó³[111] autorów[122] ksi±¿ki[121] pod[65] tytu³em ["]Sobór[111] wielkich[222] nadziei[122]["], wydanej[221] przez[64] PAX[=].
 278 139~WSP~1964/3~str. 1~kol. 4
 279 "Trzeba, musimy" - ³atwo powiedzieæ, ale sk±d zaczerpn±æ fundusze[142]?. Nie wiem, nie znam[501] siê na[66] tym[46]. Wiem jedynie to[44], ¿e socjalizm[111] istnieje i rozwija[51] siê tak d³ugo, jak[9] d³ugo rozszerza[501] siê i pog³êbia proces[111] kulturalnej emancypacji[121] mas. Je¶li nie bêdziemy[56] mieli[52] ¶rodków na[64] kulturê, oznaczaæ[51] to[41] bêdzie[56], ¿e nie mamy[5] ¶rodków na[64] socjalizm[141].
 280 140~WSP~1964/3~str. 2~kol. 3
 281 Z[65] poprawk± na[64] to[44], ¿e m³odzi[112] mog± uczyæ[501] siê na[66] b³êdach starszych[122], mog± na[64] przyk³ad[141] bez[62] trudu odkryæ[5], ¿e jest grzechem niepoprawnego[221] optymizmu (¿eby[8] nie u¿yæ okre¶lenia[121] bardziej dobitnego[221]) liczyæ na[64] ³atwe[241] utrzymanie[141] wy³±cznie z[62] pracy[121] literackiej[221]. To[211] odkrycie[111] powinno byæ gro¼n±[251] przestrog±, có¿[9] kiedy jest cech± m³odo¶ci[121] nie ufaæ do¶wiadczeniom ojców[122].
 282 141~Wsp.~1964/3~str. 4~kol. 2
 283 Jeste¶my przecie¿ spo³eczeñstwem niejednonarodowym[251], egzystuj± w[66] nim[46] ró¿ne[212] grupy[112] interesów - od[62] klasowych[222] pocz±wszy, na[66] klikowych[262] skoñczywszy - to[41] za¶ stwarza konflikty[142] spo³eczne[242], a tak¿e stanowi[5] grunt[141], na[66] którym[261] rodz±[501] siê i d±¿± do[62] politycznej[221] ekspansji[121] ró¿ne[212] ideologie[112] i ideologijki[112]. Wolna gra[111] idei[122]? naturalne[211] zwyciê¿anie[111] silniejszych[222]?. To[41] by³o w[66] jakim¶[261] sensie mo¿liwe[211] jeszcze w[66] czasach, gdy Peirce[/] formu³owa³ pierwsze[242] zasady[142] pragmatyzmu [&]
 284 142~Wsp.~1954/7~str. 2~kol. 2
 285 Serdeczni obrzyd³ mi[43] temat[111] wojennego[221] dziecka[121], ale rozumiem, ¿e Jerzyna[/] i Gorzañski[/] mówi±c o[66] swoim[261] rozrachunku[161] z[65] wojn±, nie to[41] maj± na[66] my¶li[161], ¿e chcieliby stworzyæ w³asn±[241] nadbudowê intelektualn±[241], psychologiczn±[241] i moraln±[241] nad[65] tym[251] autentykiem, t±[251] wiedz±[151] o[66] wojnie[161], która zosta³a[57] im[43] przekazana.
 286 143~Wsp.~1964/7~str. 5~kol. 2
 287 Akcja pozyskania[121] odbiorców[122] odbywa[501] siê po[+] omacku podczas kiedy jej[42] punktem wyj¶cia[121] powinno byæ stwierdzenie[111] stanu faktycznego[121] - odpowied¼[111] na[64] pytanie[141] kto jakiej[221] muzyki[121] w[66] Polsce[/][161] s³ucha. Interesuj±ca by³aby taka mapa z[62] której[221] mogliby¶my odczytaæ zasiêg[141] i popularno¶æ[141] poszczególnych[222] rodzajów i gatunków muzycznych[222], epoki[121] kompozytorów[122] [&]
 288 144~Wsp.~1964/7~str. 5~kol. 5
 289 Muzyka wspó³czesna - w³a¶nie ta najnowsza - ma nie mniejsze[242] szanse[142] trafienia[121] do[62] s³uchacza[121] jako[61] pierwsza w[66] jego[42] ¿yciu[161] "prawdziwa" muzyka ni¿[9] tamta dawniejsza. W[66] ka¿dym[261] razie zawodowi muzycy bynajmniej nie s± dla[62] niej[42] wdziêczniejszym[251] audytorium[151].
 290 145~Wsp.~1964/12~str. 1~kol. 1
 291 To[41] statystyka[111] sprowadza sprawy[142] ludzkie[242] do[62] porównywania[121] cyfr. Ale statystyka[111] nie jest i nie mo¿e byæ g³ówn±[251] dyrektyw± dzia³ania[121], jest ona tylko nieodzown±[251] pomoc±, jednym[251] z[62] instrumentów my¶lenia[121] i przewidywania[121]. Z³y[211] by³by to[41] polityk[111], dla[62] którego[221] dopiero "oko[111] literackie[211]", umo¿liwia³oby przek³adniê ogólnych[222] za³o¿eñ na[64] konkretne[242] doznania[142] ludzkie[242].
 292 146~Wsp.~1964/12~str. 4~kol. 3
 293 Nasza lewica francuska czêsto wspó³pracuje z[65] prawicowymi[252] katolikami; w[66] polityce[161] okazaæ[501] siê to[41] mo¿e po¿yteczne[211], w[66] literaturze[161] - nigdy. Zupe³nie prywatnie zdradzê wam jeszcze jeden[241], jak[9] s±dzê, wielki[241] niedostatek[141] tego[221] rodzaju[121] spotkañ: istnieje niezmierzona ró¿nica miêdzy[65] stanowiskiem estetyki[121] socjalistycznej[221] i niesocjalistycznej[221], na[66] tej[261] p³aszczy¼nie[161] ludzie s± od[62] siebie[42] zbyt[8] oddaleni.
 294 147~Wsp.~1964/12~str. 8~kol. 5
 295 Krótko mówi±c - jest to[41] spis[111] pozycji[122] - oko³o[62] dwadzie¶cia[32] tysiêcy tytu³ów! - które[112] ka¿da w[66] kraju[161] ksiêgarnia mo¿e na[64] ¿yczenie[141] klienta[121] sprowadziæ w[66] ka¿dej[261] chwili[161] - z[62] "hurtu". Je¶li oczywi¶cie pozycji[121] ¿±danej[221] nie posiada ju¿ u[62] siebie[42]. Kogó¿[42] to[8] - jakich[222] wybitnych[222] autorów[122] naszych[222] - nie znajdziemy w[66] owym[261] spisie[161]!
 296 148~Wsp.~1964/14~str. 3~kol. 5
 297 Oczywi¶cie piek³o[111] wybrukowane[211] jest dobrymi[252] chêciami. Jednak w[66] perspektywie[161] dalszej[261] ni¿[9] rok[111] bud¿etowy[11] rzecz[111] powinna okazaæ[501] siê bardziej realna, ni¿[9] przypuszczamy obecnie. Ludno¶æ[111] miast[122] ro¶nie na[66] dro¿d¿ach i za[64] dziesiêæ[34] lat znów powiêkszy[501] siê o[64] kilka[34] milionów. Czy wspó³czesna plastyka[111] bêdzie[56] do[62] nich[42] docieraæ[51] tylko za[65] po¶rednictwem ekranów filmowych[222] i telewizyjnych[222].
 298 149~Wsp.~1964/14~str. 5~kol. 3
 299 Otó¿ miar± przemian[122] jest fakt[111], ¿e dzie³a[112] naszych[222] pisarzy[122] ukazuj±[501] siê dzisiaj w[66] Europie[/][161], nie wspierane[212] zasi³kami i dotacjami krajowymi. Budz± one uznanie[141] ze[62] wzglêdu na[64] swoje[242] autentyczne[242] warto¶ci[142], wywalczaj±c sobie[43] nale¿ne[241] miejsce[141] w¶ród[62] literatur innych[222] narodów. Je¶li chodzi o[64] Niemców[142], stoj± one na[66] pierwszym[261] miejscu[161] pod[65] wzglêdem ilo¶ci[121] przek³adanych[222] z[62] jêzyka polskiego[221] utworów.
 300 150~Wsp.~1964/14~str. 11~kol. 4
 301 Po[66] stronie[161] pojêcia[121] "humanizm[111] socjalistyczny[211]" oznacza to[41] wyzwolenie[111] naszej[221] egzystencji[121] z[62] tak ukszta³towanych[222] struktur spo³ecznych[222], co[9] kaleczy³y j±, ogranicza³y, d³awi³y zawarte[242] w[66] niej[46] mo¿liwo¶ci[142] niewyczerpanego[221] rozwoju[121]. Inaczej mówi±c, oznacza to[41] zrewolucjonizowanie[141] spo³ecznych[222] warunków naszego[221] ¿ycia[121], ich[42] radykalne[241] przekszta³cenie[141], po[6] to[44], aby[9] mo¿liwym[251] siê sta³o[501] takie[211] uprzedmiotowienie[111] cz³owieka[121] i takie[211] ucz³owieczenie[111] przedmiotu, i¿ ¶wiat[111] stanie[501] siê nieodró¿nialny[211] od[62] cz³owieka[121].
 302 151~Wsp~1965/3~str. 1~kol. 6
 303 Czynione[212] by³y[5] wysi³ki[112] przez[64] niechêtne[242] nam ¶rodowiska[142] tak w[66] kraju[161], jak[9] i poza[65] nim[45], aby[8] wykorzystaæ obchody[142] rocznicowe[242] do[62] propagandy[121] antyradzieckiej[221] przez[64] podchwytliwe[241] uto¿samianie[141] Rosji[/][121] carskiej[221] i Rosji[/][121] dzisiejszej[221]. W[66] powa¿nych[262] nawet i zdawaæ[501] by[8] siê mog³o[54], obiektywnych[262] rozprawach historycznych[262] publikowanych[262] przez[64] polskich[22] emigrantów[142] politycznych[242] czyni siê[41] to[44] z[65] tupetem i bez[62] os³onek.
 304 152~Wsp~1965/3~str. 2~kol. 6
 305 Odbywa[501] siê poniek±d techniczne[211] montowanie[111] ¶rodowiska[121], reprezentowanego[221] obecnie przez[64] kilkunastu[34] m³odych[242] z[62] KKMP[=], czterech[34] zawodowych[242], stale na[66] tym[261] terenie przebywaj±cych[242] literatów[142] i trzech[34], którzy prawdopodobnie ju¿ wkrótce zasil± szeregi[142] zwi±zku[121]. Ukaza³o[501] siê na[64] przyk³ad[141] sze¶æ[31] pierwszych[222] ksi±¿ek rzeszowian[122] zamieszka³ych[222] na[66] Rzeszowszczy¼nie[/][161], w[66] przygotowaniu[161] dalsze[212] cztery[31] i almanach[111] poetycki[211].
 306 153~Wsp~1965/3~str. 11~kol. 4
 307 Wci±¿ jeszcze ko³acze[501] siê, nawet w[66] podrêcznikach szkolnych[262], nies³uszne[211] stwierdzenie[111] o[66] szlacheckim[261] charakterze Powstania[/][121] Styczniowego[/][221], co[41] ¶wiadczy o[66] ma³ej[261] stosunkowo znajomo¶ci[161] przeobra¿eñ ekonomicznych[222], spo³ecznych[222] i ideologicznych[222], jakie[212] w[66] pierwszej[261] po³owie[161] dziewiêtnastego[221] wieku[121] zasz³y[5] w[66] naszym[261] spo³eczeñstwie. Tym[9] wiêksza jest potrzeba badañ nad[65] jego[42] struktur± i charakterem.
 308 154~Wsp~1965/4~str. 2~kol. 4
 309 Dochodzi do[62] tego[42] ich[42] aktywno¶æ[111] zawodowa jako[62] nauczycieli[122], dzia³aczy[122] kulturalnych[222], a nawet milicjantów[122] czy urzêdników[122], która przewy¿sza wyra¼nie efekty[142] jakiejkolwiek[221] pracy[121] literackiej[221] i stanowi[5] o[66] pozycji[161] spo³ecznej[261] w[66] ¶rodowisku[161]. Winni zatem stanowiæ doskona³±[141] kadrê ludzi[122] zajmuj±cych[+] siê[222] upowszechnianiem kultury[121]. Ale ich[42] ambicje[112] s± o[+] wiele wiêksze[212]. Przede[65] wszystkim[45] chc± tworzyæ sami.
 310 155~Wsp~1965/4~str. 6~kol. 5
 311 Wobec[62] ¶wie¿ych[222] wspomnieñ katastrofy[121] wrze¶niowej[221], ostro¶ci[121] walki[121] klasowej[221] miêdzy[65] si³ami obozu[121] demokratycznego[221] a si³ami reakcji[121] - nie brak³o uproszczeñ, widzenia[121] zjawisk w[66] okresie Trzeciej[221] Rzeczypospolitej[121] w[66] kategoriach czarno-bia³ych[262]. Równie¿ bak[111] do¶wiadczonych[222] kadr[122] historyków[122] marksistów[122] powodowa³, ¿e sam[211] sposób[111] pos³ugiwania[+] siê[121] marksistowsk±[251] metod± historyczn±[251] by³ pocz±tkowo do¶æ nieporadny[211], nie wolny[211] od[62] sekciarskich[222] nawarstwieñ.
 312 156~Wsp~1965/4~str. 7~kol. 1
 313 Nasuwa[501] siê jednak od[62][+] razu[121] pytanie[111] - czy i gdzie mia³o lub ma miejsce[141] tego[221] rodzaju[121] "zohydzanie[111] przesz³o¶ci[121] narodu". Je¿eli rzeczywi¶cie wystêpuje - trzeba o[66] wypadkach takich[262] mówiæ pe³nym[251] g³osem i bynajmniej nie anonimowo. Je¿eli za¶ nie - to[9] dlaczego mówi siê[41] o[66] tym[46] w[66] tak alarmistycznym[261] tonie[161].
 314 157~Wsp~1965/13~str. 1~kol. 2
 315 Brzmi to[41] bardzo przekonywuj±co, ale czy w[66] praktyce[161] jest w[66] pe³ni[161] wykonalne[261]?. Bo je¶li ksi±¿ka jest wydawalna, jak¿e odmówiæ pisarzowi prawa[121] jej[42] opublikowania[121]?. Wydawca reprezentuje interesy[142] czytelników[122], ale ten¿e[211] wydawca jest równocze¶nie wykonawc± pañstwowego[221] mecenatu wobec[62] pisarzy[122] i literatury[121]. Ka¿dy[211] pisarz[111], bez[62] wyj±tku[121], ma swoje[242] dobre[242] i z³e[242] lata[142], swoje[242] dobre[242] i z³e[242] ksi±¿ki[142].
 316 158~Wsp~1965/13~str. 2~kol. 4
 317 Bodaj przed[65] dwoma tygodniami ukaza³a[501] siê ksi±¿ka Gilnera[/][121] ["]Fryderyk Nietzsche["]. Kto nie kupi³ jej[42] od[62][+] razu[121], ju¿ jej[42] nie dostanie. Zniknê³a z[62] ksiêgarñ w[66] ci±gu[161] kilku[32] dni[122]. Nie jest to[41] normalne[211] ¿ycie[111] ksi±¿ki[121]. Ksi±¿ka powinna byæ dostêpna w[66] sprzeda¿y[161] przez[64] pewien[241] okre¶lony[241] czas[141]. Inaczej wytwarza[501] siê sprzeda¿[111] "spod[62] lady[121]", która jest czym¶[45] okropnym[251].
 318 159~Wsp~1965/13~str. 11~kol. 3
 319 Po³owiczno¶æ[111] rezultatów uzyskiwanych[222] przez[64] tradycyjne[242] metody[142] analizy[121] w[66] odniesieniu[161] do[62] techniki[121] kompozytorskiej[221] Debussyego[/][121] sz³a w[66] parze[161] ze[65] znamienn±[251] aberacj±, jakiej[231] uleg³a estetyczna wyk³adnia jego[42] muzyki[121]: zamiast szukaæ wyznaczników jego[42] stylu[121] w[66] powstaj±cych[262] wspó³cze¶nie z[65] ni±[45] awangardowych[262] dzie³ach poetów[122] i malarzy[122], pozostawano pod[65] sugesti± kierunku[121] (impresjonizmu).
 320 160~Wsp~1965/21~str. 1~kol. 2
 321 Wyja¶nieniom tym[232] towarzyszy³y wystawy[112]: geometryczne[212] abstrakcje[112] Strzemiñskiego[/][121] i Henryka[/][121] Sta¿ewskiego[/][112], abstrakcyjne[212] ["]Rytmy[112]["] i ["]Penetracje[122]["] Marii[/][121] Jaremy[/][121], spotêgowane[212] dzia³ania[112] malarskie[212] Tadeusza[/][121] Kantora[/][121], obok[62] nich[42] za¶ siêgaj±ce[211] niekiedy granic abstrakcji[121] sensualne[211] malarstwo[111] polskich[222] kolorystów[122] Jana[/][121] Cybisa[/][121], Artura[/][121] Nacht[+] Samborskiego[/][121], Eugeniusza[/][121] Eibischa[/][121] czy Piotra[/][121] Potworowskiego[/][121] i odnawiaj±cy[211] stale swe[242] ¶rodki[142] rysunek[111] Tadeusza[/][121] Kulisiewicza[/][121].
 322 161~Wsp~1965/21~str. 8~kol. 2
 323 Jego[42] specjalistyczne[212] kwalifikacje[112] znajduj± zastosowanie[141] w[66] projektowaniu[161] form przemys³owych[222], b±d¼[9] te¿ w[66] organizowaniu[161] wizualnej[261] ikonosfery[121] wielkich[222] skupisk ludzkich[222] ¶rodkami, których[222] dostarczaj± techniki[112] poligraficzne[212] i architektura wystaw[122] i targów, oprawa plastyczna spektaklu[121] scenicznego[221], filmowego[221] czy telewizyjnego[221]. Czasy[112], kiedy przys³owiowy[211] polski[211] plakat[111] czy polskie[211] wystawiennictwo[111] stanowi³y samoistne[242] enlawy[142] swoistej[221] sztuki[121] dla[62] sztuki[121], zaczynaj± przy[65] tym[45] po[+] trochu przechodziæ do[62] historii[121].
 324 162~Wsp~1965/21~str. 9~kol. 2
 325 Kongres[111] warszawski[211] mia³[5] piêkn±[241] oprawê, polscy historycy przedstawili na[66] nim[46] trzytomowe[241] wydawnictwo[141], zawieraj±ce[241] oko³o[62] stu[32] referatów. W[66] obradach uczestniczy³a liczna grupa historyków[122] radzieckich[222]. Po[66] przerwie[161] spowodowanej[261] przez[64] drug±[241] wojnê ¶wiatow±[241], w[66] tysi±c dziewiêæset piêædziesi±tym[261] roku[161] odby³[501] siê Dziewi±ty[211] Kongres[111] w[66] Pary¿u[/], w[66] tysi±c dziewiêæset piêædziesi±tym[261] pi±tym[261] - Dziesi±ty[211] w[66] Rzymie[/], w[66] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] - Jedenasty[211] w[66] Sztokholmie[/].
 326 163~Wsp~1966/2~str. 1~kol. 6
 327 Wydaje[501] siê, ¿e poznanie[111] warsztatu uczonego[121] i sensu w³a¶ciwego[221] jego[42] pracy[121] uchroniæ nas[44] mo¿e w[66] przysz³o¶ci[161] od[62] dawania[121] wiary[121] szalbierzom naukowym[232], których[242], niestety, jest pe³no we[66] wszystkich[262] krajach. Powróæmy jednak do[62] dzia³alno¶ci[121] "prawdziwych[222]" uczonych[122] wtedy, gdy spe³niaj± swoje[241] w³a¶ciwe[241] zadanie[141] - prowadzenie[141] badañ naukowych[222].
 328 164~Wsp~1966/2~str. 5~kol. 1
 329 Lata[112] ostatnie[212] przynosz± i tym[232] ziemiom przeobra¿enia[142] gospodarcze[242] - w[66] naturalnym[262] kierunku[162] industrializacji[121] i urbanizacji[121], a zatem etnicznego[221] przemieszania[121]. W[66] jakim[261] stopniu[161] te[212] choæby czynniki[112] mog± zawa¿yæ na[66] zachowaniu[161] ¶wiadomo¶ci[121] jêzykowej[221] czy obyczajowej[221]. W±tpliwo¶ci[112] tego[221] rodzaju[121] spotykaj±[501] siê na[66] £u¿ycach[/] ze[65] znamienn±[251] odpowiedzi±: ¿ywotno¶æ[111] mniejszo¶ci[121] narodowej[221] jest wiêksza, ni¿[9] siê czasem[8] wydaje[501].
 330 165~Wsp~1966/2~str. 11~kol. 1
 331 Tak postêpujemy wtedy, gdy siê przekonujemy[501], i¿ przegrana nie by³a wynikiem niedopatrzenia[121] lub b³êdu, lecz[9] tkwi³a niejako w[66] samym[261] systemie gry[121]. Tu w³a¶nie tkwi najdramatyczniejszy[211] moment[111] dzia³alno¶ci[121] ka¿dego[221] uczonego[121]: w[66] przegranych[162], dla[62] których[222] za[64] wszelk±[241] cenê trzeba szukaæ przyczyn - we[66] w³asnej[261] niedoskona³o¶ci[161], b±d¼[9] w[66] danych[162], którymi siê[41] rozporz±dza, b±d¼[9] te¿ (jak[9] mówili¶my ju¿) w[66] systemie gry[121], który[211] gdzie[+] indziej dawa³ znakomite[242] wyniki[142].
 332 166~Wsp~1966/7~str. 2~kol. 5 
 333 Trwa³ym[251] ¶ladem ka¿dej[221] ekspozycji[121] s± katalogi[112], albumy[112], informatory[112]. To[41] dla[62] krytyka[121] i marchanda[121] chc±cego[221] popularyzowaæ i upowszechniaæ nasze[242] osi±gniêcia[142] pomoc[111] niezbêdna. Niestety nasza baza poligraficzna nie pozwala na[64] wydawanie[141] tego[221] typu edycji[122] na[66] poziomie ¶wiatowym[261]. Sprawa to[41] znana i poruszana wielokrotnie, ale przypominam o[66] niej[46] dlatego, ¿e w[66] dziedzinie[161] plastyki[121] stwarza szczególne[242] trudno¶ci[142].
 334 167~Wsp~1966/7~str. 4~kol. 2
 335 Akurat w[66] zakresie[161] tych[222] maszyn obaj s±siedzi nie wytwarzaj± szczytów nowoczesno¶ci[121], ale te¿ i my nie pretendujemy do[62] wzniesienia[121] naszej[221] poligrafii[121] na[64] jeden[241] z[62] takowych[222] szczytów. Pewn±[241] wszak¿e czê¶æ[141] nowoczesnych[222] urz±dzeñ musimy kupowaæ w[66] Anglii[/][161], Szwecji[/][161] czy NRF[=][161], poniewa¿ s± to[41] jedyni wytwórcy[112] takich[222] urz±dzeñ.
 336 168~Wsp~1966/7~str. 1~kol. 3
 337 Muzyka polska[211] króluje jednak nie tylko na[66] wielkich[262] festiwalach. Gra[5] siê[41] ja[44] "na[+] codzieñ" w[66] licznych[262] filharmoniach i na[66] estradach: wesz³a ona w[64] krwiobieg[141] wspó³czesnej[221] kultury[121] ¶wiatowej[221]. To[41] sukces[111] szczególny[211]. Dla[62] przyk³adu jedynie w[66] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] czwartym[261] roku[161] utwory[112] polskich[222] kompozytorów mia³y[5] oko³o dwunastu[32] wykonañ zagranicznych[222].
 338 169~Wsp~1966/14~str. 2~kol. 2
 339 Swoje[242] zainteresowania[142] kieruj± ku[63] sprawom nauki[121] sztuki[121] usi³uj±c uczestniczyæ w[66] ca³o¶ciowym[261] programie ideowo-artystycznym[261] kraju[121]. Dlaczego? dlatego, ¿e Wroc³aw[/][111] i Poznañ[/][111] s± ju¿ metropoliami kulturalnymi. ["]Nadodrze["], ["]Pomorze["], ["]Litery["], ["]Pogl±dy["] stanowi± trzeci±[241] grupê pism; zw³aszcza ["]Pogl±dy["] egzystuj±c na[66] specyficznej[261] glebie[161] ¶l±skiej[261] maj± ogromne[241] "ogólnonarodowe[241]" zadanie[141] do[62] spe³nienia[121] w[66] stosunku[161] do[62] ziemi[121] na[66] której[261] wychodz±.
 340 170~Wsp~1966/14~str. 3~kol. 2
 341 Festiwal[111] Telewizyjny[211] w[66] Pradze[/][161] nale¿y do[62] najlepiej obsadzonych[222], byæ mo¿e jest najpowa¿niejsz±[251] artystycznie imprez± w[66] tej[261] dziedzinie[161], a przecie¿ niejeden[211] z[66] naszych[222] twórców[122] bêdzie[56] siê broni³[521] przed[65] wys³aniem jego[42] programu do[62] Pragi[/]. Bêdzie[56] wola³[52] uczestniczyæ w[66] peryferyjnej[261] w[66] gruncie[161] rzeczy[121] imprezie[161] na[66] zachodzie[161] poniewa¿ w[66] du¿ej[261] czê¶ci[161] ¶rodowiska[121] dopiero opinie[112] stamt±d s± co¶[44] warte[212].
 342 171~Wsp~1966/14~str. 3~kol. 5
 343 Równie¿ echa[112] zagranicznej[221] krytyki[121] zawieraj± mi³e[242] narodowemu uchu[131] akcenty[142]: naprawdê ¶wietnym[251] towarem eksportowym[251] s± oba[31] widowiska[112] staropolskie[212] Dejmka[/][121], Teatr-Laboratorium[111] Trzyna¶cie[/][31] Rzêdów[/] Grotowskiego[/][121], wroc³awska Pantomima. Na[66] tym[46] nie koniec[111] - tr±bi nam przecie¿ prasa codzienna o[66] sukcesach zagranicznych[262] Hanuszkiewicza[/][121] i jego[42] Teatru Powszechnego[221] o[66] triumfach jugos³owiañskich[262] Teatru Dramatycznego[221].
 344 172~Wsp~1966/17~str. 3~kol. 1
 345 Jednak¿e miêdzy[65] faktem historycznym[251] a prawd± historyczn±[251] istnieje przepa¶æ[111], któr±[251] wype³niaæ winna nauka i sztuka. Tak siê te¿ zazwyczaj sk³ada[501], i¿ ¼ród³o[111] historyczne[211], im[9] bli¿sze[211] jest faktów przedstawianych[222], tym[9] dalsze[211] jest odtworzeniu[131] prawdy[121] o[66] przedstawianej[261] rzeczywisto¶ci[161].
 346 173~Wsp~1966/17~str. 3~kol. 4
 347 Pojawia[501] siê potrzeba[111] stosowania[121] konstrukcji[121] symultanicznej[221], dziêki[63] której[231] jednocze¶nie mo¿na ukazywaæ sceny[142] rozgrywaj±ce[+] siê[242] w[66] ró¿nych[262] miejscach. Konstrukcja ta wydaje[501] siê rozwi±zywaæ wiele[34] trudno¶ci[122] spowodowanych[222] miêdzy[65] innymi konfliktem miêdzy[65] metod± przekazu naukowego[221] a artystycznego[221], jednocze¶nie jednak kryje w[66] sobie[46] wiele[34] pu³apek gro¿±cych[222] w³a¶nie efektom artystycznym[232].
 348 174~Wsp~1966/17~str. 5~kol. 3
 349 Wiemy przecie¿ z[62] do¶wiadczenia[121], ¿e powy¿ej[62] piêædziesi±tego[221] pi±tego[221] roku[121] ¿ycia[121] ¿aden[211] instrumentalista graj±cy[211] na[66] tr±bce[161] lub[9] waltorni[161] nie mo¿e byæ w[66] pe³ni[161] wydajny[111]. Istniej± choroby[112] zawodowe[212], jak[9] rozedma p³uc, która dotyka oboistów[122] i fagocistów[122], chorob± zawodow±[151] s± te¿ ubytki[112] uzêbienia[121] u[62] artystów[122] graj±cych[222] na[66] instrumentach blaszanych[261].
 350 175~Wsp~1966/22~str. 2~kol. 4
 351 Nie mo¿na wiêc godziæ[501] siê z[65] taktycznym[251] za³o¿eniem, ¿e postêp[111] w[66] dzia³aniu[161] to[41] zbudowanie[111], osnucie[111] nowej[221] struktury[121] na[66] monolitach zastanego[221]. Ka¿de[211] nowe[211] zadanie[111], podejmowane[211] przez[64] wspó³czesnego[241] twórcê powinno w[66] fazie[161] za³o¿eñ niweczyæ umeblowanie[141] ¶wiata, kontemplacja na[66] pustyni[161] powinna stanowiæ tryb[141] poczêcia[121].
 352 176~Wsp~1966/22~str. 3 ~kol. 3
 353 Marksizm[111] i socjalizm[111] stanowi³y klimat[141] duchowy[241] naszego[221] rozwoju[121] intelektualnego[221], praktycznie bior±c niemal od[62] pocz±tku[121]. Tym[9] silniej w[66] tym[261] w³a¶nie pokoleniu[161] - pokoleniu[161] "zetempowskim[261]" - wyst±piæ musia³y ró¿norodne[212] konsekwencje[112] owej[221] przemiany[121]. Dla[62] jednych[222] oznacza³a ona ponowne[241] odkrycie[141] bogatych[222], intelektualnie fascynuj±cych[222] i moralnie poci±gaj±cych[222] tre¶ci[122] marksizmu[121] - dla[62] innych[222] kryzys[141] utraconej[221] wiary[121].
 354 177~Wsp~1966/22~str. 9~kol. 2
 355 Dzisiaj ka¿da inscenizacja, w[66] której[261] wystêpuje "mowa wi±zana", tworzy dla[62] niej[42] w³asne[242] za³o¿enia[142] interpretacji[121] i wymowy[121], którym[232] aktor musi podporz±dkowaæ swój[241] warsztat[141]. Dodatkow±[141] komplikacjê stwarza fakt[111], ¿e za³o¿enia[112] te[212] nie zawsze s± zwi±zane[212] z[65] poetyk± utworu dramatycznego[221] przekszta³conego[221] w[64] widowisko[141] teatralne[241].
 356 178~Wsp~1966/24~str. 1~kol. 1
 357 Rozpoczynaj± ju¿ zamierzenie[8] czy pod¶wiadomie swoj±[241] walkê o[64] rz±d[141] dusz wyprzedzaj±c w[66] wyst±pieniach w³asne[242] ksi±¿ki[142] utwory[142] i prace[142] literackie[242]. Nie wszystkie[212] postawy[112] i reprezentowane[212] stanowiska[112] wynikaj± z[62] g³êboko u¶wiadomionych[222] przemy¶leñ w³asnych[222], s± miêdzy[65] nimi i pewne[212] kalki[112] my¶lowe[212].
 358 179~Wsp~1966/24~str. 2~kol. 3
 359 ¶wiadomo¶æ[111] ta objê³a w[66] pe³niejszym[261] wymiarze ca³y[241] naród[141] dopiero w[66] Polsce[/][161] Ludowej[/][261]. Ukszta³towa³a[501] siê ona po[66] latach niewoli[121] narodowej[221] w[66] okresie drugiej[221] niepodleg³o¶ci[121] i w[66] czasach okupacji[121]. Bêd±c narodem ch³opskim[251] oraz narodem funkcjonuj±cym[251] w[66] ci±gu[161] ca³ego[221] dziewiêtnastego[221] wieku[121] bez[62] w³asnego[221] pañstwa[121] byli¶my a¿ do[62] po³owy[121] dwudziestego[221] wieku[121] skazani na[64] ograniczenie[141] i skrzywienia[142] w[66] dziedzinie[161] rozwoju[121] ¶wiadomo¶ci[121] narodowej[221] mas ludowych[222].
 360 180~Wsp~1966/24~str. 3~kol. 1
 361 Przy[66] czym[46] mam na[66] my¶li[161] nie tylko proces[141] wyzwolenia[+] siê[121] z[62] wiêzów romantycznego[221] my¶lenia[121], a tak¿e anarchizuj±cego[221], ale równie¿ ze[62] skutecznego[221] odrzucania[121] ró¿nego[221] rodzaju[121] mitów. Rzecz[111] jasna ¿e w[66] procesie tym[261] mamy[5] do[62] czynienia[121] tak¿e z[65] nastêpstwami negatywnymi. By³y[57] one ju¿ wielokrotnie zbadane[212] opisane[212] i nazwane[212] po[66] imieniu[161]. Równie¿ na[66] ³amach ["]Wspó³czesno¶ci[121]["].
 362 181~Wsp~1967/6~str. 2~kol. 6
 363 Czy mo¿na przeciwdzia³aæ "wystêpkom" mass[+] culture[$], a umacniaæ jej[42] niezaprzeczalne[242] cnoty[142]? krytycy kultury[121] masowej[221] wskazuj± czêsto, i¿ wiele[31] tych[222] wystêpków, ze[65] schlebianiem najprzyziemniejszym[232] gustom na[+] czele, wi±¿e[501] siê ¶ci¶le z[65] nadmiernym[251] skomercjalizowaniem owego[221] rynku[121]. Nic[41] wiêc chyba dziwnego[221], ¿e w[66] warunkach kapitalistycznych[162] kultura ta niesie najwiêcej zjawisk negatywnych[222] i szkodliwych[222].
 364 182~Wsp~1967/6~str. 3~kol. 5
 365 Szeroki[211] front[111], jakim[251] rozwija[501] siê dzi¶ socjologia w[66] Zwi±zku[/][161] Radzieckim[/][261], stwarza du¿e[242] mo¿liwo¶ci[142] badawcze[242] i czyni z[62] niej[42] partnera[121] niezwykle atrakcyjnego[221]. Warto wiêc pamiêtaæ o[66] tym[46] i widzieæ w[66] tym[46] realn±[241] szansê rozwoju[121] i pog³êbienia[121] badañ socjologicznych[222] w[66] naszym[261] kraju[161].
 366 183~Wsp~1967/6~str. 5~kol. 2
 367 Oczywi¶cie - s± tak¿e spo³eczni odbiorcy[112]. Ro¶nie wiêc stale rola Ministerstwa[121] Obrony[121], które[211] przeznacza obecnie na[64] zakup[141] dzie³ sztuki[121] sumy[142] rzêdu miliona z³otych[122] rocznie; w³±cza[50] siê do tej[221] akcji[121] CRZZ[=]: mamy[5] "paromilionow±[241]" DESÊ[=] (g³ównie eksportuj±c±[241] dzie³a[142] sztuki[121]). Mamy[5] wreszcie prócz[62] kilku[32] innych[222], drobniejszych[222] odbiorców - Rady[142] Narodowe[142], które[212] wszak dzia³aj± na[66] tym[261] polu[161] nader kapry¶nie.
 368 184~Wsp~1967/8~str. 1~kol. 2
 369 Ju¿ we[66] wczesnej[261] fazie[161] swego[221] rozwoju[122] intelektualnego[221] i politycznego[221], Lenin[/] separowa³[501] siê od[62] takich[222] wyobra¿eñ. W[66] ["]Co[44] robiæ?["] za¶ da³ zupe³nie now±[241] wizjê procesu[121] rewolucyjnego[221] i now±[241] koncepcjê polityczn±[241], która radykalnie zrywa³a nie tylko z[65] taktyk± polityczn±[251] socjaldemokratycznch[222] przywódców, lecz[9] tak¿e z[65] za³o¿eniami teoretycznymi, kryj±cymi[+] siê za[65] ow±[251] taktyk±.
 370 185~Wsp~1967/8~str. 2~kol. 6
 371 Albo problem[111] presentera[121]. Pozornie wydaje[501] siê, ¿e w[66] tych¿e[262] dziennikach osoba presentera[121] nie moduluje tekstu przekazywanych[222] informacji[122]. Powód¼[111] jest powodzi±, bombardowanie[111] - bombardowaniem, pakt[111] - paktem, niezale¿nie od tego[42] jak[8] wygl±da osoba, która nas[44] o[66] tym[46] powiadamia. Mo¿na nawet taktowaæ tak¿e i presentera[141] jako[64] swego[221] rodzaju[121] sygna³[141] plastyczny[241] dziennika[121].
 372 186~Wsp~1967/8~str. 8~kol. 5
 373 Jako[61] teoretyk sta³ zawsze na[66] stanowisku[161] praktycznych[222] korzy¶ci[122]. Jako[61] praktyk opiera³[501] siê na[66] teorii[161], ale nigdy nie traktowa³ jej[44] w[64] sposób[141] dogmatyczny[241], stara³[501] siê byæ w[66] ka¿dej[261] sytuacji[161] elastyczny[111], zmienia³ decyzje[142] w[61] zale¿no¶ci[161] od zmieniaj±cej[+] siê[221] potrzeby[121] chwili[121].
 374 187~Wsp~1967/16~str. 2~kol. 3
 375 Za¶ tacy pisarze, jak[61] Walser[/] czy Enzensberger[/] w[66] ogóle[161] nie maj± szans dotarcia[121] do[62] szerokiego[221] odbiorcy[121] w[66] swoim[261] kraju[161]. Tak wygl±daj± fakty[112]. Ale nie twierdzi³bym, ¿e linie[122] podzia³u miêdzy[65] dwiema literaturami niemieckimi i dwoma pañstwami niemieckimi pokrywaj±[501] siê ze[65] sob±[45]. Je¶li mamy[5] mówiæ o[66] linii[161] podzia³u, to[9] przebiega ona wewn±trz[62] Niemiec[/][122] Zachodnich[/][222].
 376 188~Wsp~1967/16~str. 4~kol. 3
 377 Mo¿na przewidzieæ ewentualne[242] "usprawiedliwienia[142]" - niemo¿liwo¶æ[141] ¶ci±gniêcia[122] pierwotnych[222] wykonawców, jakie¶[242] komplikacje[142] organizacyjne[242] et[+] caetera. Ale Festiwal[111] przygotowuje[501] siê przez[64] rok[141], a nagrodzone[212] by³y[5] piosenki[112], nie ich[42] wykonawcy[112] (którzy zreszt± - w[66] wiêkszo¶ci[161] - byli[5] obecni ...). ["]Maraton[111] kabaretowy[211]["] ma stanowiæ programowo "wiod±c±[241]" imprezê festiwalow±[241], mimo[62] swojej[221] kameralno¶ci[121]. Kabaret[111] - o[66] czym[46] pisuje siê[41] i dyskutuje od lat - jest przecie¿ swoistym[251] laboratorium[151] rozwoju[121] piosenki[121], podnoszenia[121] jej[42] rangi[121] literackiej[221].
 378 189~Wsp~1967/16~str. 11~kol. 2
 379 To[41], ¿e dzisiaj w[66] marksizmie jeste¶my ¶wiadkami takich[222] rozleg³ych[222] i burzliwych[222] dyskusji[122] na[64] temat[141] filozofii[121] marksistowskiej[221], jest wyrazem zarówno pojawienia[+] siê[121] nowych[222] czy te¿ rewindykowanych[222] w[66] marksizmie problemów i rodz±cych[+] siê[222] sporów interpretacyjnych[222], jak[9] i wyrazem rozrachunku[121] teoretycznego[221] dokonywanego[221] z[65] przesz³o¶ci±, której[221] analiza ma umo¿liwiæ eliminacjê mo¿liwo¶ci[121] jej[42] ponownego[221] pojawienia[+] siê[121].
 380 190~Wsp~1967/22~str. 2~kol. 4
 381 W[66] moim[261] konkretnym[261] wypadku[161] by³a to[41] przede[66] wszystkim[46] idea internacjonalizmu, rozumiana jako idea równo¶ci[121] i braterstwa[121] ludzi[122], co[41] by³o reakcj± na[64] panosz±cy[+] siê[241] wówczas w[66] naszym[261] kraju[161] nacjonalizm[141]. Przenosz±c swój[241] w³asny[241] przyk³ad[141], jak[9] i przyk³ad[141] wielu[32] moich[222] rówie¶ników, którzy[212] odbyli trudn±[241] drogê ku ruchowi proletariackiemu, widzê donios³±[241] rolê humanizmu socjalistycznego[221], jako[62] wyrazu Rewolucji[/][121] Pa¼dziernikowej[/][221], w[66] walce[161] o[64] jej[42] dalsze[242] zwyciêstwa[142].
 382 191~Wsp~1967/22~str. 3~kol. 2
 383 Obiektywnie - we[66] wska¼nikach absolutnych[262] - ci migranci zyskuj±, gdy¿ nawet bezrobotny[111] w[66] uprzemys³owionym[261] okrêgu[161] miejskim[261] ³atwiej znajdzie ¼ród³o[141] dochodu ni¿[9] w[66] zacofanym[261] okrêgu[161] rolniczym[216]. Ale przechodz±c na[64] Pó³noc[141], do[62] miast, ucz±[501] siê oni, jak[9] wielki[211] dystans[111] dzieli ich[44] od dobrobytu spo³eczeñstwa[121] bia³ych[221].
 384 192~Wsp~1967/22~str. 4~kol. 2
 385 Bronili oni pewnej[221] odrêbno¶ci[121], autonomii[121] filozofii[121] wobec[62] nauk szczegó³owych[222] (filozofia nie roztapia[501] siê w[66] problematyce[161] tych[222] nauk): jej[42] twierdzenia[112] jako[61] maksymalnie ogólne[212] wychwytuj± pewne[242] cechy[142] w³a¶ciwe[242] wszystkim[232] bytom materialnym[232], jest to[41] wiêc nauka o[66] najogólniejszych[262] prawach rozwoju[121] przyrody[121], spo³eczeñstwa[121] i my¶lenia[121] ludzkiego[221], opieraj±ca[+] siê na[66] wynikach badañ nauk szczegó³owych[222].
 386 193~Pol~1963/9~str. 1~kol. 6
 387 Drugie[211] uderzenie[111] jest równie¿ bardzo powa¿ne[211] a przede[65] wszystkim[45] bardziej d³ugotrwa³e[211]. Sk³adaj±[501] siê na[64] nie[44] trzy[31] g³ówne[212] elementy[112]. Pierwszy[211]: z[62] powodu braku[121] wêgla i energii[121] musieli¶my wstrzymaæ lub ograniczyæ produkcjê niektórych[222] wyrobów, jak[61] aluminium[111], cement[111], karbid[111] i tak dalej, ograniczyæ budownictwo[141]. S±dzê ¿e przemys³[111] nadrobi poniesione[242] straty[142]. [&]
 388 194~Pol~1963/9~str. 5~kol. 4
 389 W[66] dyskusji[161] wysuwano niekiedy schemat[141] wychowania[121] zawarty[241] w[66] przeciwstawieniu[161] ¿o³nierz - in¿ynier lub ekonomista - handlowiec i tym[43], podobne[212]. Teoplitz[/] pisa³ o[66] tym[46] ¿e wzór[111] ¿o³nierza[121] jest nietrafny[211] bo nie ma szans przetrwania[121] i opowiada³[501] siê niejako za[65] wzorem in¿yniera[121] organizatora[121]. Kto¶ inny[211] optowa³ na[64] rzecz[141] ekonomisty, planisty.
 390 195~Pol~1963/9~str. 7~kol. 2
 391 Przy[66] aresztowaniu[161] policja znajduje list[141] podpisany[241] przez[64] dowódców[142] FALN[=] stwierdzaj±cy[241] ¿e rz±d[111] rozpoczyna wielk±[241] ofensywê przeciwko[63] partyzantom, któr±[241] kieruj± doradcy[112] amerykañscy, wojskowi[112] oaz agenci FBI[=]. Przeciw[63] partyzantom wykorzystuje siê[41] pojazdy[142] i sprzêt[141] komunikacyjny[241] amerykañskich[222] towarzystw naftowych[222]. W[66] czasie akcji[121] policyjnej[221] policja otoczy³a "zaka¿one[241] przez[64] komunizm[141]" miasteczko[141] uniwersyteckie[241] w[66] Caracas[/].
 392 196~Pol~1963/10~str. 3~kol. 3
 393 Od[+] dawien[+] dawna je¶li rada[111] narodowa przeznacza³a w[66] ogóle jakie¶[241] pomieszczenie[141] na[64] bar[141] mleczny[241] by³o to[41] z[62] regu³y[121] pomieszczenie[111] najgorsze[211] w[66] najbardziej obskórnych[262] czynszówkach. Warto odwiedziæ "zaplecze[141]" takiego[221] przybytku[121] w[66] kuchni[161] stanowi±cej[261] nieraz ca³e[241] zaplecze[141] gotuje siê[41] mleko[141], sma¿y jaja[242], obiera ziemniaki[142], zmywa brudne[242] naczynia[142], przyjmuje od[62] konwojentów[122] wory[142] z[65] m±k± i bañki[142] z[65] mlekiem.
 394 197~Pol~1963/10~str. 4~kol. 2
 395 Dopuszcza siê[41] przy[66] tym[46] "z[62] do³u" tylko te[242] my¶li[142] i uwagi[142], które[212] nie naruszaj± podstaw[122] teorii[121]. W[64] ten[241] sposób[141] rwie siê[41] wiêzi[142] miêdzy[65] za³o¿eniami a rzeczywisto¶ci±. Wydzia³y[112] surowcowe[212] huty[121] pracuj± na[66] wysokim[261] (w[66] skali[161] ¶wiatowej[261]) poziomie technicznym[261], natomiast wydzia³y[112] przetwórcze[212], a zw³aszcza walcownie[112] wykazuj± pewne[242] niedoci±gniêcia[142] i wskutek[62] tego[42] nie reprezentuj± obecne najwy¿szego[221] poziomu.
 396 198~Pol~1963/10~str. 7~kol. 4
 397 Przy[66] tej[261] okazji[161] sprawozdawcy[112] (miêdzy[65] innymi Jerzy[/] Turowicz[/] z[62] ["]Tygodnika Powszechnego[221]["]) wyra¿ali przekonanie[141] ¿e w[66] Ko¶ciele zwyciê¿y³a zasada pluralizmu. Wyrazi³a[501] siê ona w[66] dyskusji[161] w[66] ¿±daniu[161] zwiêkszenia[121] w³adzy[121] i samodzielno¶ci[121] biskupa[121] w[66] oporze przeciwko[63] centralizmowi i uniformizmowi. Ko¶ció³[111] - dowodzono na[66] Soborze - nie powinien byæ[57] zwi±zany[211] z[65] jak±¶[251] jedn±[251] kultur± czy cywilizacj±.
 398 199~Pol~1963/13~str. 3~kol. 4
 399 Jedzie po[64] jakiekolwiek[242] informacje[142] do[62] sto³ecznych[222] bibliotek i instytutów, poniewa¿ nie wiadomo, czy kto¶ inny[211] nad[65] tak±[251] wag± pracuje czy mo¿e pracê zacz±³ i rzuci³. Kiedy¶ w[66] ["]Przegl±dzie Technicznym[261]["] ukaza³a[501] siê notatka ¿e wroc³awskie[211] "Elwro"[/] produkuje tak±[241] wagê; natychmiast sypnê³y[501] siê do[62] Wroc³awia[/] rozmaite[212] elektrownie[112], kopalnie[112], ta pani[111] zreszt± pojecha³a [&]
 400 200~Pol~1963/13~str. 5~kol. 1
 401 Plan[111] pracy[121] naukowo-badawczej[221] opracowany[211] zosta³[57] w[66] ¶cis³ym[261] porozumieniu[161] z[65] komisj± koordynacyjn±[251] instytutów Ziem[/] Zachodnich[/][222] skupiaj±c± przedstawicieli[142] Instytutu Zachodniego[221], ¦l±skiego[221], Opolskiego[221] i stacji[121] wroc³awskiej[221]. (Przedstawiciel z[62] Poznania[/] wszed³ równie¿ jako[61] sta³y[211] cz³onek do[62] rady[121] naukowej[221] ZP[=] w[66] Szczecinie[/]). Plan[111] ten[211] zdeterminowany[211] zosta³[57] przede[65][+] wszystkim[45] zbli¿aj±cym[+] siê[251] dwudziestoleciem w³adzy[121] ludowej[221] nad[65] Odr±[/] i Ba³tykiem[/].
 402 201~Pol~1963/13~str. 7~kol. 4
 403 Wiadomo ¿e antydemoktratyczne[212] posuniêcia[112] Kassema[/][121] i represje[112] przeciwko[63] demokratom syryjskim[232] w[66] latach tysi±c dziewiêæset piêædziesi±t[31] osiem[31] do[62] sze¶ædziesi±t[32] jeden[32] doprowadzi³y do[62] os³abienia[121] si³ postêpowych[222] w[66] Iraku[/][161] i Syrii[/][161] stworzy³y sprzyjaj±ce[242] mo¿liwo¶ci[142] dla[62] umocnienia[121] reakcyjnych[222] elementów bur¿uazyjno[+] nacjonalistycznych[222] agentury[121] imperialistycznej[221]. Amerykañski[211] imperializm[111] usi³uje przecisn±æ[501] siê przez[64] tê szczelinê.
 404 202~Pol~1963/14~str. 2~kol. 3
 405 Jak[9] wielkie[211] jest tempo[111] zmniejszania[+] siê[121] kadr[122] technicznych[222] w[66] przemy¶le maszynowym[261] (zmniejszania[+] siê[121] oczywi¶cie wzglêdnego[221]) ¶wiadcz± nastêpuj±ce[212] dane[112]: w[66] roku[161] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] pierwszym[261] in¿ynierowie stanowili dwa[34] osiem[34] setnych[122] procent[122] ogó³u pracowników[122] w[64] rok[141] pó¼niej ju¿ tylko jeden[34] osiemdziesi±t[34] dziewiêæ[34] setnych[122] procenta.
 406 203~Pol~1963/14~str. 5~kol. 5
 407 Administracja Domów Mieszkalnych[222] - to[41] nie biura[122] lecz samodzielne[211] przedsiêbiorstwo[111], z[65] w³asn±[251] znaj±c±[251] teren[141] sta³±[251] ekip± specjalistów[122]. Przedsiêbiorstwo[111] w[66] którym[261] na[64] trzech[34] majstrów[142] hydraulików[142], dekarzy[142], elektryków[142], przypada³by jeden[211] urzêdnik, a nie - jak[9] obecnie - odwrotnie. Rozbudowa pionu technicznego[221] jest wa¿nym[251] ale bynajmniej nie jedynym[251] warunkiem poprawy[121] sytuacji[121].
 408 204~Pol~1963/14~str. 6~kol. 4
 409 Rury[112] produkowane[212] dla[62] Zwi±zku[/][121] Socjalistycznych[/][221] Republik[/] Radzieckich[/][222] - twierdzi prasa zachodnia oraz specjali¶ci - znajduj± zastosowanie[141] do[62] gazoci±gów (metan[111]). Potwierdzi³ to[44] miêdzy[65] innymi Amerykanin Baxter[/] Goodrich[/], wiceprezes koncernu "Texas[+] Eastern[+] Transmission[+] Corporation[$]", który[211] zwiedza³ budowê ruroci±gu[121] metanowego[221] biegn±cego[221] z[62] Buchary[/][121] do[62] ¦wierd³owska[/][121] i widzia³ tam zainstalowane[212] rury[112] zachodnio-niemieckie[212].
 410 205~Pol~1963/15~str. 2~kol. 2
 411 I tak obok[62] prac programowych[222] i metodologicznych[222] zwi±zanych[222] z[65] koordynacj± planów na[64] okres[141] do[62] tysi±c dziewiêæset osiemdziesi±tego[221] roku w[66] piêcioleciu[161] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±t[31] sze¶æ[31] do[62] tysi±c dziewiêæset siedemdziesi±t[32], rozpatrzono szereg[141] aktualnych[222] zagadnieñ rozwoju[121] handlu[11] zagranicznego[221], rolnictwa, przemys³u maszynowego[221], chemicznego[221] miêdzynarodowych[221] przewozów towarowych[222] w[66] okresie nowej[221] piêciolatki[121], wspó³pracy[121] w[66] dziedzinie[161] geologii[121], gospodarki[121] wodnej[221].
 412 206~Pol~1963/15~str. 4~kol. 1
 413 Jednak plan[111] wzrostu pog³owia[121] byd³a[121] i utrzymanie[111] zesz³orocznego[221] wysokiego[221] wska¼nika dla[62] trzody[121], nie jest[57] zagro¿ony[211]. Wedle[62] opinii[121] Pierwszego[221] Sekretarza[121] Komitetu Wojewódzkiego[221] towarzysza[121] [~] Mi¶kiewicza[/][121] rolnicy najdotkliwiej odczuj± straty[142] w[66] zasiewach rzepaku[121]. Ale gospodarka narodowa nie bêdzie[57] nara¿ona z[62] tego[221] powodu, gdy¿ dysponujemy powa¿nymi zapasami oleistych[122].
 414 207~Pol~1963/15~str. 7~kol. 5
 415 S± to[41] zadania[112] wa¿kie[212] i d³ugofalowe[212] szczególnie je¶li siê[41] zwa¿y, ¿e zak³adaj± one wyj¶cie[141] szerokim[251] frontem na[64] teren[141] wiejski[241]. W[66] tej[261] sytuacji[161] potrzebne[211] jest miêdzy[65] innymi nale¿yte[211] wykorzystanie[111] pomocy[121] takich[222] organizacji[122] spo³ecznych[222] jak[61]: Polski[211] Czerwony[211] Krzy¿[111], Ochotnicze[212] Stra¿e[112] Po¿arne[212], Aeroklub[111] Polskiej[/][221] Rzeczypospolitej[/][121] Ludowej[/][221], Terenowa Obrona Przeciwlotnicza i Ochotnicza Rezerwa Milicji[121] Obywatelskiej[221].
 416 208~Pol~1963/17~str. 2~kol. 2
 417 Jak[9] wynika z[62] wy¿ej przytoczonych[222] liczb, w[66] okresie tysi±c dziewiêæset piêædziesi±t[31] do[62] piêædziesi±t[32] piêæ[32] nak³ady[112] inwestycyjne[212] wzros³y o[64] siedemdziesi±t[34] procent[122] - w[66] nastêpnej[261] piêciolatce[161] o[64] dalsze[242] piêædziesi±t[34] trzy[34] procent[122], a w[66] ubieg³ym[261] roku[161] - w[66] porównaniu[161] z[65] rokiem tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[251] - o[64] szesna¶cie[34] procent[122].
 418 209~Pol~1963/17~str. 4~kol. 4
 419 Oferowano na[64] przyk³ad[141] pracê na[64] rann±[241] zmianê urlopy[142] udzielano bez[62] wstrêtów i w[66] perspektywie[161] dawano pierwszeñstwo[141] w[66] awansie dla[62] pracowników[122] z[65] dyplomami robotników[122] kwalifikowanych[222]. Eksponowano równie¿ dalsze[22] jeszcze perspektywy[142]. Napoleon[/] wskaza³ ¿o³nierzom bu³awê marsza³kowsk±[241], któr±[241] nosz± w[66] plecaku. Pion[111] szkoleniowy[211] u[62] "Cegielskiego[/][121]" zwraca uwagê na[64] przyk³ady[142] historyczne[242] ale przyk³ady[142] tej[221] samej[221] hali[121] fabrycznej[221].
 420 210~Pol~1963/17~str. 7~kol. 2
 421 Osi±gniêcia[112] Zwi±zku[/][121] Socjalistycznych[/][222] Republik[/] Radzieckich[/][222] i krajów demokracji[121] ludowej[221] w[66] ka¿dej[261] dziedzinie[161] ¿ycia[121] s± dla[62] ca³ego[221] ¶wiata przyk³adem tego[42], co[44] mo¿e dokonaæ w[66] - historycznie bardzo krótkim[261] okresie czasu - socjalizm[111]. Zwi±zek[/][111] Radziecki[/][221] sta³[501] siê ¶wiatow±[251] potêg±. Imperializm[11] po[66] kolei[161] traci³ monopol[141] na[64] bombê atomow±[241] wodorow±[241] et[+] cetera[$]. Tereny[142] Azji[/][121] Afryki[/][121] i Ameryki[/][121] £aciñskiej[/][221] ogarnê³a wielka fala ruchów narodowowyzwoleñczych[222].
 422 211~Pol~1963/22~str. 1~kol. 3
 423 Znaj±c wielko¶æ[141] eksportu i importu mo¿na za³o¿yæ, ¿e w[66] przemy¶le czynnych[222] jest obecnie oko³o[62] dwustu[32] tysiêcy sztuk podstawowych[222] maszyn. To[41] du¿o czy ma³o? bardzo du¿o - o[+] wiele wiêcej ni¿ potrzeba[5]. Wystarczy³oby sto[31] dwadzie¶cia[31] do[62] sto[32] piêædziesi±t[32] tysiêcy obrabiarek, to[41] wynika z[62] prostego[221] wyliczenia[121]. W[66] przemy¶le ciê¿kim[261] ¶rednie[211] wykorzystanie[111] czasu pracy[121] obrabiarek w[66] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] pierwszym[261] roku[161] wynios³o oko³o[64] sze¶ædziesi±t[34] siedem[34] procent[122] [&]
 424 212~Pol~1963/22~str. 3~kol. 4
 425 Na[64] przyk³ad[141] plenum[111] Komitetu Centralnego[221] w[66] sprawie[161] postêpu technicznego[221] odbija[501] siê szerokim[251] echem [~] w[66] postaci[161] dziesi±tek[122] konferencji[122] na[66] wszystkich[262] szczeblach, na[66] których[262] zabieraj± g³os[141] i czas[141], ci[212] którzy maj± co¶[44] do[62] powiedzenia[121] i ci[212], którzy nic[44] nie maj±. Plenum[111] jest[57] przenoszone[211] na[64] posiedzenia[142] zwi±zków zawodowych[222], komitetów partyjnych[222] w[66] zak³adzie w[66] zjednoczeniach, [&]
 426 213~Pol~1963/22~str. 7~kol. 5
 427 Popularny[211] angielski[211] ["]Dajly[+] Mirror[$]["] radzi[5] zreszt± katolikom amerykañskim[232] aby[9] zaleceñ Jana[/][121] Dwudziestego[/][221] Trzeciego[/][221] "nie traktowali zbyt[8] powa¿nie". G³osów krytycznych[222] nie brak[111] te¿ w[66] Niemczech[/] zachodnich[/][261]. Przeciw[63] "faktycznemu uznaniu[131] przez[64] papie¿a[141] tezy[121] o[66] koegzystencji[161]" wyst±pi³ redaktor naczelny ["]Rheinische[+] Merkur[$]["] Roegele[/][111] (uwa¿any[211] dotychczas za[64] reprezentanta[141] progresywnego[221] skrzyd³a[121] niemieckiego[221] katolicyzmu) poddaj±c w[64] w±tpliwo¶æ[141] dalsze[241] istnienie[141] "czego¶[42] takiego[42] jak[61] watykañska polityka[111]".
 428 214~Pol~1963/26~str. 3~kol. 4
 429 Szczególnie wiele[34] mo¿liwo¶ci[122] daje fundusz[111] gromadzki[211]. Daje on du¿±[241] szansê w[66] rozwijaniu[161] lokalnej[221] inicjatywy[121]. Z[65] uprawnieniami podatkowymi postêpujemy ostro¿nie. W[66] piêædziesiêciu[36] powiatach zarówno wymiar[111], ewidencja, jak[9] i ¶ci±ganie[111] podatku[121] znajduje[501] siê ju¿ w[66] gestii[161] Gromadzkich[222] Rad[122] Narodowych[222]. Rezultaty[112] eksperymentu s± ró¿ne[212]. W[66] tym[261] kierunku[161] trzeba nadal i¶æ ale bez[62] nadmiernego[221] po¶piechu[121].
 430 215~Pol~1963/26~str. 4~kol. 1
 431 Po[66] owej[261] historii[161] z[65] kombajnami i zmianie[161] dyrektora[121] nast±pi³ zwrot[111]. Zacznijmy od[62] jego[42] objawów wymiernych[222]: wska¼nik[111] mechanicznego[221] ³adowania[121] czyli nasycenia[121] kombajnami podniós³[501] siê z[62] dwunastu[32] dwóch[32] dziesi±tych[122] procenta w[66] tysi±c dziewiêæset piêædziesi±tym[261] szóstym[261] roku[161] do[62] siedemdziesiêciu[32] dwóch[32] procent[122] w[66] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] roku[161].
 432 216~Pol~1963/26~str. 7~kol. 3
 433 Tak wiêc towarzysze[172], wobec[62] niektórych[222] dzia³aczy[122] partyjnych[222] partia stosowa³a inne[242] kryteria[142]. Wielu[31] spo¶ród[62] nich[42] dopu¶ci³o[501] siê ¶wiadomie szeregu[121] czynów antypartyjnych[222], ¶wiadomie narusza³o obowi±zuj±ce[242] w[66] partii[161] zasady[142], za[64] co[44] ju¿ wówczas powinni oni byli byæ[57] poci±gniêci do[62] odpowiedzialno¶ci[121].
 434 217~Pol~1963/45~str. 1~kol. 4
 435 Albowiem w[66] ¶wietle tej[221] koncepcji[121] pokojowe[211] wspó³istnienie[111] dwóch[32] ¶wiatów nie oznacza bynajmniej socjalistycznego[221] desinteressement[$] dla[62] losu klasy[121] robotniczej[221] na[66] Zachodzie[/], przeciwnie - zak³ada ono przes³anki[142] dla[62] jeszcze bardziej skutecznej[221] walki[121] o[64] poprawê bytu, moralne[241] i spo³eczne[241] znaczenie[141] klasy[121] i przygotowanie[141] jej[42] zwyciêstwa[121]. Coraz bardziej donios³a[211] staje[501] siê rola partii[122] komunistycznych[222] i si³ lewicy[121] w[66] krajach kapitalistycznych[262].
 436 218~Pol~1963/45~str. 4~kol. 3
 437 Tysi±c[31] Klubów "Ruchu[/][121]" wiosny[121] jeszcze nie robi. Ale te¿ daje konkretn±[241] mo¿liwo¶æ[141] na[64] kulturalne[241] spêdzanie[141] czasu miejsce[141] zabaw i wypoczynku[121]. Na[64] biurko[141] ka¿dego[221] dziennikarza[121] zajmuj±cego[+] siê[221] problematyk± spo³eczn±[251] trafiaj± pro¶by[142] o[64] interwencjê: Telewizor[111] zakupiony[211] z[62] grosza spo³ecznego[221] - pierwszy[211] w[66] powiacie[161] a trzeci[211] w[66] województwie - od[62] dwóch[32] lat znajduje[501] siê w[66] prezydium[161] Gromadzkiej[221] Rady[121] Narodowej[221] [&]
 438 219~Pol~1963/45~str. 8~kol. 2
 439 W[66] zasiêgu[161] wiêkszej[221] lub mniejszej[221] konsekwencji[121], z[65] jak±[251] wielkie[212] mocarstwa[112] realizuj± sw±[241] politykê (nie mo¿e ona byæ w[66] pe³ni[161] konsekwentna ze[62] wzglêdu na[64] si³y[142] od¶rodkowe[242] wewn±trz[62] ka¿dego[221] z[62] mocarstw, a przede[65][+] wszystkim[45] z[65] uwagi[121] na[64] aktywn±[241] politykê obozu socjalistycznego[221]) znajduj±[501] siê ma³e[212] pañstwa[112] sojuszu[121] atlantyckiego[221].
 440 220~Pol~1963/46~str. 4~kol. 5
 441 Otó¿ jest to[41] wierutna bujda. O[+] wiele bardziej "antymankowo" dzia³a[5] sama organizacja pracy[121] w[66] banku[161], codzienny[211] bilans[111], w[66] którym[261] wszystko[41] musi siê zgodziæ[501], gwarantuje niezw³ocznie[241] wykrycie[141] ewentualnego[221] manka[121] i wyra¼nie okre¶la miejsce[141] jego[42] powstania[121]. A tu zaraz obowi±zuje zasada materialnej[221] odpowiedzialno¶ci[121] pracownika[121], u[62] którego[221] manko[141] stwierdzono: brakuje w[66] kasie[161] piêæset[31] z³otych? pierwszego[221] potr±ca siê[41] kasjerowi tak±[241] sumê [&]
 442 221~Pol~1963/46~str. 9~kol. 5
 443 W[66] tej[261] sprawie[161] warto przypomnieæ znakomity[241] artyku³[141] Krystyny[/] ¦reniowskiej[/][121], drukowany[211] w[66] tegorocznym[261] numerze trzynastym[261] ["]Polityki[121]["]. S³yszy siê[41] równie¿ g³osy[142], ¿e za[+] wiele uczymy[501] siê historii[121] Polski[/][121]. Mo¿e i racja, ¿e to[44] i owo[44] nale¿a³oby w[66] tym[261] zakresie skróciæ. Ale skracaj±c nale¿y braæ pod[64] uwagê, ¿e w[66] ka¿dym[261] kraju[161] ¶wiata najobszerniej wyk³ada siê[41] historiê danego[221] kraju[121].
 444 222~Pol~1964/46~str. 10~kol. 3
 445 Sprawa zjednoczenia[121] Niemiec[/] jest nie[62] rozwi±zana[121] i dlatego nie powinna byæ przedmiotem (a w³a¶ciwie przeszkod±) w[66] dialogu[161] Wschód[/][111]-Zachód[/][111]. Jak[+] dalece w[66] tej[261] materii[161] postawa Belgów[122] ró¿ni[501] siê od[62] postawy[121] Niemców[122] ¶wiadczy kontrowersja miêdzy[65] socjalist± Spaakiem[/] a socjalist± Willy[/] Brandtem[/] (burmistrzem Berlina[/] Zachodniego[/][221]).
 446 223~Pol~1963/50~str. 1~kol. 3
 447 Dopiero rok[111] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±ty[211] przyniós³ generaln±[241] reformê struktury[121] cen zaopatrzeniowych[222]. Jednocze¶nie z[65] reform± cen przeprowadzono powszechn±[241] inwentaryzacjê ¶rodków trwa³ych[222] i ich[42] przecenê a[66] bazie[161] nowych[222] cen. Operacja ta pozornie pachnie manipulacjami ksiêgowymi[251] i remanentem sklepowym[251], w[66] rzeczywisto¶ci[161] jednak wprowadzi³a wreszcie jaki¶[241] ³ad[141] w[64] niebywale zaniedban±[241] gospodarkê maj±tkiem trwa³ym[251] w[66] przedsiêbiorstwach.
 448 224~Pol~1963/50~str. 6~kol. 3
 449 Wiele[31] spo¶ród[62] tych[222] miast, szczególnie ma³ych[222], wegetuje do[+] dzi¶ i nie osi±gnê³o jeszcze przedwojennego[221] zaludnienia[121]. Ma³e[212] miasta[112] nie osi±gnê³y przedwojennej[221] bazy[121] ekonomicznej[221], jako[61] o¶rodki[112] handlowo-us³ugowe[212] dla[62] rejonów wiejskich[222], za¶ nowego[221] czynnika miastotwórczego[221] - nie znalaz³y oprócz[62] nielicznych[222], które[212] za[64] to[44] awansowa³y bardzo szybko.
 450 225~Pol~1963/50~str. 10~kol. 1
 451 W[66] wypadku[161] Wêgier[/][122] sz³o o[64] sprawy[142] bolesne[242] i ¶wie¿e[242], o[64] konflikty[142] niewygas³e[242]. Nie wolno zapominaæ o[66] tych[262] trudno¶ciach nowego[221] wêgierskiego[221] kierownictwa[121], bo bez[62] tego[42] trudno dostrzec skalê i kluczowe[241] znaczenie[141] problemu zaufania[121], wiêzi[121] z[65] masami. Widaæ dzi¶, ¿e moment[111] wybrany[211] zosta³[57] trafnie. Miêdzy[65] innymi dlatego, ¿e poprzednie[211] piêciolecie[111] dobrze przys³u¿y³o[501] siê sprawie[131] ogólnej[221] stabilizacji[121] ¶wiata socjalistycznego[221].
 452 226~Pol~1963/52~str. 3~kol. 3
 453 Przyk³adem mo¿e byæ niedawna afera "Lublinianki[/][121]" gdzie inicjatywa nie udowodnionego[221] zreszt± do[+] dzi¶ przekupstwa[121] (dochodzenie[111] trwa) wysz³a w³a¶nie od[62] ruchliwych[222] kibiców[122], a zarz±d[111] klubu nic[44] o[66] tym[46] nie wiedzia³. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e kibice ci[212] na[64] ów[241] zbo¿ny[241] cel[141] op³acenia[121] zawodników[122] z[62] E³ku[/][121] nie wydawali w³asnych[222] pensji[122].
 454 227~Pol~1963/52~str. 6~kol. 5
 455 W[66] razie prób uchylania[+] siê[121] od[62] pracy[121] i osi±gania[121] minimum[121] wynagrodzenia[121] kosztem pracy[121] innych[222], zespó³[111] bêdzie[56] móg³[52] ograniczyæ prawo[141] takiego[221] adwokata[121] do[62] udzia³u w[66] dochodach, a nawet wykluczyæ go[44] z[62] zespo³u. Ta nowa organizacja pracy[121] powinna przyczyniæ[501] siê do[62] pe³niejszego[221] zatrudnienia[121] adwokatów[122] w[66] zespo³ach, do[62] lepszej[221] wspó³pracy[121], pomocy[121] i wzajemnej[221] kontroli[121].
 456 228~Pol~1963/52~str. 14~kol. 2
 457 W[66] dziedzinie[161] ekonomicznej[261] apartheid[111] jest[57] praktykowany[211] do[+] dzi¶ w[66] zamaskowanych[262] formach neokolonializmu na[66] obszarze niemal ca³ej[221] Afryki[/][121]. Apartheid[111] ekonomiczny[211] oznacza okupowanie[141] najlepszych[222] ziem afrykañskich[222] w[66] rêkach kolonialistów[122] europejskich[222] (czarny[111] i tak nie wiedzia³by co[44] z[65] ni±[45] zrobiæ) oznacza eksploatacjê bogactw naturalnych[222] Afryki[/][121] przez[64] zagraniczne[242] monopole[142]. Taki[211] apartheid[111] istnieje nie tylko w[66] Po³udniowej[/][261] Afryce[/][161].
 458 229~Pol~1964/4~str. 1~kol. 5
 459 Opiniê tê wypowiedzia³ nowy[211] prezydent USA[=] Lyndon[/][111] Johnson[/] w[66] pierwszej[261] swej[261] ocenie[161] amerykañskich[222] spraw[122] po[66] ¶mierci[161] Johna[/][121] [~] Kennedy'ego[/][121]. "Dla[62] obecnej[221] generacji[121] Amerykanów[122] najwiêkszym[251] problemem jest Ameryka[/] £aciñska[/]". Opiniê tê Lyndon[/][111] Johnson[/][111] wzmocni³ sw±[251] pierwsz±[251] i niezwyk³±[251] w[66] formie[161] prezydenck±[251] nominacj±: powo³aniem swego[221] ziomka[121] z[62] Texasu[/] Thomasa[/][121] [~] Manna[/][124] na[64] alter[+] ego prezydenta[121] USA[=] w[66] sprawach Ameryki[/][121] £aciñskiej[/][221].
 460 230~Pol~1964/4~str. 2~kol. 5
 461 W[66] Tarnowskich[/][262] Górach[/] zorganizowano wspólne[241] szkolenie[141] fachowe[241] dla[62] dwudziestu[32] siedmiu[32] zak³adów. W[66] Zabrzu[/] dokonano analizy[121] rozmieszczenia[121] bibliotek. Okaza³o[501] siê, ¿e w[66] promieniu[161] stu[32] metrów (w[66] jednej[261] z[62] dzielnic) czynne[212] s± dwie[31] biblioteki[112] zwi±zkowe[212], posiadaj±ce[212] trzy[34] tysi±ce[34] sto[34] tomów i siedemdziesiêciu[34] czytelników[142] oraz jedna miejska z[65] dziesiêciu[35] tysi±cami tomów i tysi±cem czterystoma czytelnikami.
 462 231~Pol~1964/4~str. 9~kol. 1
 463 Armia terytorialna raz[141] jeszcze ods³ania janusowe[241] oblicze[141] wojskowej[221] polityki[121] Bonn[/][121] wobec[62] atlantyckiej[221] reszty. Jest rzecz± oczywist±[251], i¿ istnienie[111] pró¿ni[121] militarnej[221], wobec[62] przesuniêcia[121] "linii[121] obrony[121]", by³o dla[62] sojuszu[121] atlantyckiego[221] na[64] d³u¿szy[241] okres[141] nie do[62] utrzymania[121]. Trzeba j± by³o wype³niæ nowym[251] potencja³em wojskowym[251]. Wiedzia³y o[66] tym[46] dobrze militarystyczne[212] ko³a[112] Niemieckiej[/][221] Republiki[/][121] Federalnej[/][221].
 464 232~Pol~1964/6~str. 2~kol. 2
 465 A przedstawiciel Pañstwowego[221] Gospodarstwa[121] Rolnego[221] Jarkowo[/], które[211] walczy o[64] pierwsze[241] miejsce[141] w[66] województwie, martwi[501] siê sk±d dostaæ osiemdziesi±t[34] fotelików dla[62] urz±dzonego[221] w³asnym[251] sumptem kina[121]. Komitetowi[131] w[66] jego[42] poczynaniach, zmierzaj±cych[262] do[62] podniesienia[121] produkcji[121] i poprzez[64] mechanizacjê, i poprzez[64] lepsze[241] nawo¿enie[141], a przede[65] wszystkim[45] poprzez[64] konsolidacjê i stabilizacjê za³óg, trosk± o[64] ich[42] warunki[142] bytowe[242] i kulturalne[242] - towarzyszy[5] inicjatywa oddolna.
 466 233~Pol~1964/6~str. 4~kol. 3
 467 Ci±g³y[211] i bezstykowy[211] pomiar pozwoli³ nie tylko na[64] wycofanie[141] prymitywnych[222] narzêdzi i zaoszczêdzanie[141] czasu i surowca. Eliminuj±c potrzebê interwencji[121] cz³owieka[121] otworzy³ nowe[242] szanse[142] dla[62] kompleksowej[221] automatyzacji[121] produkcji[121]. Automatyzacja wielu[32] funkcji[122] produkcyjnych[222] by³a dotychczas nieop³acalna, a czêsto nawet technicznie niemo¿liwa bez[62] u¿ycia[121] izotopów.
 468 234~Pol~1964/6~str. 7~kol. 3
 469 B³êdem by³oby jednak s±dziæ, ¿e Pary¿[/][111] powoduje[501] siê wy³±cznie tymi realistycznymi intencjami i ma na[66] widoku[161] tylko pokojowe[242] perspektywy[142]. Innym[251] zagadnieniem jest atut[111] jaki[241] de[+] Gaulle[/] zyskuje w[66] swej[261] wewnêtrznej[261] rozgrywce[161] francuskiej[261]. Nie darmo tak zaatakowa³ podczas[62] tej[221] samej[221] konferencji[121] prasowej[221] trzydziestego[221] pierwszego[221] stycznia opozycjê republikañsk±[241].
 470 235~Pol~1964/10~str. 1~kol. 4
 471 Nie jestem oczywi¶cie przeciwnikiem egzekwowania[121] od[62] studentów[122] konkretnej[221] wiedzy[121] faktycznej[221]. Bez[62] faktów nie[+] ma nauki[121]. Tym[9] niemniej s±dzê, ¿e w[66] naszym[261] dotychczasowym[261] systemie kszta³cenia[121] biologów[122] tkwi kilka[31] zasadniczych[222] b³êdów. Po[+] pierwsze, przy[66] do¶æ du¿ym[261] materiale faktycznym[261], nie dajê siê[41] ¿adnej[221] syntezy[121], ¿adnej[221] perspektywy[121] na[64] podstawow±[241] strukturê logiczn±[241] przedmiotu, wi±¿±c±[241] poszczególne[242] nauki[142] biologiczne[242] w[64] jedn±[241] wiedzê o[66] ¿yciu[161].
 472 236~Pol~1964/10~str. 6~kol. 5
 473 To[41] co[44] czyni w[66] tym[261] kierunku[161] Instytut Gru¼licy zawiera[501] siê miêdzy[65][+] innymi w[66] dwu[36] zdaniach. Instytut[111] zamierza nastawiæ[501] siê g³ównie na[64] rozwiniêcie[141] prawid³owej[221] chemioterapii[121]. Po[+] drugie - chce podnie¶æ rolê radiofotografii[121] w[66] wykrywaniu[161] jak[+] najwcze¶niej objawów choroby[121]. Instytut[111] d±¿y równie¿ do[62] rozwiniêcia[121] chirurgicznych[222] metod leczenia[121] gru¼licy. Wreszcie sprawa koordynacji[121] ca³o¶ci[121] s³u¿by[121] zdrowia.
 474 237~Pol~1964/10~str. 8~kol. 5
 475 Prebisch[/][111] przez[64] wiele[34] lat sta³ na[+] czele Komisji[121] Gospodarczej[221] Organizacji[121] Narodów Zjednoczonych[222] dla[62] Ameryki[/][121] £aciñskiej[/][221], a obecnie kieruje Instytutem Planowania[121] Gospodarczego[221] i Spo³ecznego[121] z[65] siedzib w[66] Santiago[/][161]. Na[66] jubileuszowej[261] dziesi±tej[261] Sesji[161] Komisji[121] Gospodarczej[221] Organizacji[121] Narodów Zjednoczonych[222] dla[62] Ameryki[/][121] £aciñskiej[/][221], która obradowa³a w[66] maju tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tego[221] trzeciego[221] roku[121] w[66] Mar[+] del[+] Plata[/] w[66] Argentynie[/][161] doktor Prebisch[/][111] przed³o¿y³ raport[141] zatytu³owany[241] [&]
 476 238~Pol~1964/16~str. 2~kol. 5
 477 Rozwa¿my sprawê postawy[121] socjologa[121] w[66] obliczu[161] sytuacji[122] konfliktowych[222] wystêpuj±cych w[66] obrêbie zbiorowo¶ci[121], z[65] któr±[251] jest[57] on zwi±zany[211] poprzez[64] sw± dzia³alno¶æ[141] zawodow±[241]. We¼my przyk³ad[141] bardzo typowy[241]: konflikt[111] miêdzy[65] za³og± a kierownictwem zak³adu pracy[121]. Nie ulega w±tpliwo¶ci[121], ¿e je¶li socjolog chce zachowaæ konsekwentnie postêpow±[241] postawê, jego[42] dzia³anie[111] nie mo¿e zmierzaæ do[62] za³agodzenia[121] konfliktu przy[66] pomocy[161] techniki[121] adaptacji[121].
 478 239~Pol~1964/16~str. 8~kol. 2
 479 "Z[65] chwil± kiedy Uk³ad[111] Poczdamski[211] postanowi³, ¿e z[62] by³ych[222] niemieckich[222] terenów po[64] Odrê[/] i Nysê[/] £u¿yck±[/][241], czyli dawnych[222] ziem polskich[222], nale¿y przesiedliæ Niemców[142] na[64] Zachód[/][141], do[62] Niemiec[/] - co[41] te¿ zosta³o[57] przez[64] Polskê[/] dokonane[211] - dla[62] wszystkich[222] rozumnych[222] ludzi[122], tym[9] bardziej dla[62] polityków[122], nie ulega³o najmniejszej[221] w±tpliwo¶ci[121], ¿e potwierdzenie[111] w[66] przysz³ym[261] uk³adzie pokojowym[261] z[65] Niemcami[/] ustanowionej[221] w[66] Uk³adzie Poczdamskim[261] polskiej[221] granicy[121] zachodniej[221] [&]
 480 240~Pol~1964/16~str. 10~kol. 2
 481 Dziêki[63] na[64] przyk³ad[141] wspó³pracy[131] miêdzy[65] zak³adem naukowo-badawczym[251] w[66] O¶wiêcimiu[/] a Instytutem Kauczuków Syntetycznych[222] w[66] Leningradzie[/] wybrano w³a¶ciwy[241] rodzaj[141] lateksów i zaniechano pracy[121] nad recepturami nie rokuj±cymi nadziei[121]. Efekt[111]: ograniczenie[111] importu w[66] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] drugim[261], uruchomienie[111] produkcji[121] warto¶ci[121] dziesiêciu[32] milionów z³otych[122]. Rzecz[111] drobna, ale znamienna.
 482 241~Pol~1964/18~str. 5~kol. 2
 483 Dodajmy, ¿e tak samo demagogiczne[211] by³oby stwierdzenie[111], ¿e ich[42] deklaracja religijna nie osta³a[501] siê w[66] trakcie weryfikuj±cych[222] pytañ kontrolnych[222], i ¿e rzeczywiste[211] poczucie[111] zwi±zku[121] z[65] religi± ma siedem[31] procent[122] Polaków[122], albo trzydzie¶ci[31] procent[122] Polaków[122], albo dziewiêtna¶cie[31] piêæ[31] dziesi±tych[122] procenta Polaków[122]. I demagogiczne[211] by³oby twierdzenie[111], ¿e z[62] badañ wynika, i¿ tylko dla[62] piêciu[32] procent[122] Polaków[122] ksi±dz jest jeszcze jakim¶[251] autorytetem.
 484 242~Pol~1964/18~str. 6~kol. 6
 485 Najostrzej wystêpowano przeciw[63] inercji[131], mia¿d¿±cej[231], bezosobowej[231] inercji[131]. Mówi³ o[66] tym[46] in¿ynier Kuczyñski[/][111], m³ody[211] jeszcze cz³owiek, który[211] nie my¶li[5] godziæ[501] siê z[65] ba³aganem dlatego tylko, ¿e le¿y to[41] podobno w[66] naszym[261] charakterze narodowym[261]. Postawi³ on pytanie[141]: dlaczego nie uzyskujemy z[62] postêpu technicznego[221] takich[222] efektów, jakie[212] s±[57] za³o¿one[212] w[66] planie?
 486 243~Pol~1964/18~str. 11~kol. 2
 487 Konieczna by³a mobilizacja wszystkich[222] si³ bloku[121] demokratycznego[221]. W[66] celu[161] wzmocnienia[121] bezpieczeñstwa[121] publicznego[221] utworzona zosta³a[57] w[66] lutym tysi±c dziewiêæset czterdziestego[221] szóstego[221] Ochotnicza Rezerwa Milicji[121] Obywatelskiej[221]. Usuniêto powa¿n±[241] cze¶æ[141] peeselowców[122] ze[62] stanowisk w[66] administracji[161] pañstwowej[261] (starostów[122] i tym[43] podobnych[222]), uszczuplono zakres[141] kompetencji[121] ministrów[122] peeselowskich[222], zdelegalizowane[212] zosta³y[57] ogniwa[112] organizacyjne[112] Polskiego[221] Stronnictwa[121] Ludowego[221] w[66] tych[262] powiatach, w[66] których[262] stwierdzono kontakty[142] peeselowców[122] z[65] podziemiem.
 488 244~Pol~1964/23~str. 2~kol. 6
 489 Na[64] przyk³ad[141] bud¿et[111] Narodowej[221] Agencji[121] Badañ Kosmicznych[222] wynosi w[66] USA[=] dwana¶cie[34] sze¶æ[34] dziesi±tych[122] procenta pañstwowego[221] bud¿etu na[64] badania[142]. Z[62] powy¿szych[222] danych[122] statystycznych[222] nasuwaj±[501] siê nastêpuj±ce[212] ogólne[212] wnioski[112]: znaczenie[111] badañ naukowych[222] na[66] ca³ym[261] ¶wiecie wzrasta, ca³kowicie te¿ uzasadnione[212] okaza³y[501] siê przewidywania[112] wedle[62] których[222] rozwój[111] badañ naukowych[222] jest szybszy[211] ni¿ ogólny[211] postêp[111] gospodarczy[211].
 490 245~Pol~1964/23~str. 5~kol. 3
 491 Tak na[64] przyk³ad[141] zahamowanie[111] wzrostu produkcji[121] rolnej[221], jakie[211] wyst±pi³o w[66] ubieg³ym[261] roku[161], dzia³a³o z[62] jednej[221] strony[121] hamuj±co na[64] mo¿liwo¶ci[142] wzrostu eksportowej[221] czê¶ci[121] produktów hodowli[121], a z[62] drugiej[221] - spowodowa³o wzrost[141] zapotrzebowania[121] na[64] zbo¿e[141] z[62] importu. Powstaje w[66] zwi±zku[161] z[65] tym[45] pytanie[111] czy w[66] warunkach gospodarki[121] "wyczulonej[221] na[64] import[141]" (a bêdzie ni±[45] z[62] regu³y[121] ka¿da szybko rozwijaj±ca[+] siê gospodarka) [&]
 492 246~Pol~1964/23~str. 8~kol. 5
 493 W[66] porównaniu[161] z[65] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[251] drugim[251] rokiem w[66] roku[161] ubieg³ym[261] bardzo powa¿nie wzrós³ eksport[111] z[62] pañstw Rady[121] Wzajemnej[221] Pomocy[121] Gospodarczej[221] do[62] Europy[/][121] zachodniej[/][221] - do[62] sumy[121] dwóch[32] miliardów dziewiêæset[32] sze¶ædziesiêciu[32] sze¶ciu[32] i dwie[32] dziesi±te[122] milionów dolarów a wiêc o[64] dwana¶cie[34] cztery[34] dziesi±te[142] procenta wiêcej ni¿ przed[65] rokiem. W[66] imporcie krajów Rady[121] Wzajemnej[221] Pomocy[121] Gospodarczej[221] z[62] Europy[/][121] zachodniej[/][221] notujemy nieznaczny[241] spadek[141].
 494 247~Pol~1964/32~str. 6~kol. 3
 495 Przyst±piono wiêc z[65] du¿ym[251] rozmachem do[62] rozbudowy[121] i organizacji[121] bazy[121] turystycznej[221] i wszystkich[222] placówek oraz urz±dzeñ s³u¿±cych[222] obs³udze[131] - po¶redniej[231] czy bezpo¶redniej[231] - ruchu[121] turystycznego[221]. Ile[31] jednak spo¶ród[62] planów zatwierdzonych[222] nawet na[66] najwy¿szym[261] szczeblu, zaraz po[66] owym[261] tysi±c dziewiêæset piêædziesi±tym[261] dziewi±tym[261] roku[161], nie doczeka³o[501] siê realizacji[121], lepiej nie mówiæ.
 496 248~Pol~1964/32~str. 9~kol. 3
 497 Po[66] referacie sprawozdawczym[261] na[66] dwudziestym[261] Zje¼dzie wyg³asza Mikojan[/] drugie[241] z[62] kolei[121] - po[66] Gus³owie[/][161] - obszerne[241] przemówienie[141]. Porusza w[66] nim[46] wszystkie[242] sprawy[142] zasadnicze[242] - powrót[111] do[62] kolegialnego[221] kierownictwa[121], naprawa niepowodzeñ rolnictwa, oczywi¶cie sprawy[112] handlu[121], który[211] wi±¿e[501] siê z[65] polityk± zagraniczn±[251]. Broni[5] przywróconej[221] po[66] latach polityki[121] pokojowej[221] koegzystencji[121].
 498 249~Pol~1964/32~str. 11~kol. 1
 499 W[66] wielu[46] wypadkach gadanina o[66] socjalizmie jest kamufla¿em ideologicznym[251], odwraca uwagê od[62] rzeczywistych[222] potrzeb i d±¿eñ spo³eczeñstwa[121], neutralizuje wp³ywy[142] rewolucyjne[242]. W[66] innych[262] - pojmuje siê[41] socjalizm[141] w[64] sposób[141] zawê¿ony[241] jako[64] rodzaj[141] etyki[121], odrzucaj±c jego[42] teoriê spo³eczeñstwa[121] i walki[121] klasowej[221]. Nie bêdê[56] ilustrowa³[52] tego[221] zagadnienia[121]. Uczyni³ to[44] doskonale w[66] swych[262] reporta¿ach afrykañskich[262] publikowanych[262] w[66] ["]Kulturze[/][161]["] Dominik[/] Horodyñski[/][111].
 500 250~Pol~1964/37~str. 4~kol. 5
 501 S± jeszcze inne[212] wczasy[112], profilaktyczne[212]. Musz± byæ. Nie z[62] przypadku[121] Zak³ady[112] zatrudniaj± zaledwie tysi±c[34] dwie¶cie[34] siedemdziesi±t[34] cztery[34] kobiety[142] i to[41] w[66] biurach, w[66] laboratoriach. Chemia jest chemi±, niektórym[232] wydzia³om przys³uguje skrócona rachuba czasu. Cztery[31] zmiany[112], praca tylko sze¶ciogodzinna. Z[65] oparami rtêci[121] nie[+] ma ¿artów. Za³ogê elektrolizy[121] po[66] trzech[36] miesi±cach przerzuca siê[41] do[62] innej[221] produkcji[121] [&]
 502 251~Pol~1964/37~str. 6~kol. 2
 503 Dyrektor nie ma w³asnego[221] d¼wigu[121] musi wiêc liczyæ na[64] obs³ugê magazynu. Niestety tutejszy[211] operator jest twardy[211] nie mo¿e. - gdyby pan bra³[54] tê du¿±[241] belkê z[62] góry[121] jeszcze da³oby[501] siê co¶[44] zrobiæ ale tak to[41] szkoda gadaæ. Wiele[34] powodów mo¿na przytoczyæ na[64] usprawiedliwienie[141] stanowiska[121] operatora[121]; i to[44] ¿e wynagradzany[211] jest[57] on nie od[62] ilo¶ci[121] wykonanej[221] pracy[121].
 504 252~Pol~1964/37~str. 11~kol. 2
 505 Gdy dowiedziano[501] siê ¿e pu³kownik Suzuki[/][111] w[66] ogóle nie uczy[501] siê angielskiego[221] [~] pozwolono mu wyjechaæ. Ale gdy ósmego[221] grudnia o[66] ¶wicie trzydziesta ósma dywizja japoñska wsparta artyleri± dwudziestej[221] trzeciej[221] armii[121] i osiemdziesiêcioma samolotami startuj±cymi z[62] lotnisk po³o¿onych[222] blisko[62] Kantonu[/] ruszy³a do[62] natarcia[121] Japoñczycy mieli w[66] rêkach ca³y[241] plan[141] obrony[121] brytyjskiej[221].
 506 253~Pol~1964/47~str. 3~kol. 2
 507 W[66] tej[261] chwili[161] spraw± g³ówn±[251] jest zakoñczenie[111] inwestycji[122] surowcowo-energetycznych[222]. Cechowa³y[501] siê one d³ugim[251] cyklem wysokim[251] kosztem[151] jednego[221] miejsca[121] pracy[121]. Statystycznie wydawaæ[501] siê mog³o, ¿e otrzymujemy znaczne[242] ¶rodki[142] na[64] rozwój[141] gospodarki[121] rejonu poznañskiego[221]. Faktycznie jednak zak³ady[112] te[212] lokowane[212] by³y[57] jednostronnie. Wynika³o to[41] równie¿ z[62] faktu, ¿e inwestycje[112] by³y[57] rozmieszczone[212] we[66] wschodnich[262] powiatach województwa[121].
 508 254~Pol~1964/47~str. 5~kol. 2
 509 Z[52] tego[221] okresu wywodzi[501] siê Instytut[111] Zachodni[211], Zachodnia Agencja Prasowa (nota[+] bene obecnie osiad³a[211] w[66] stolicy[161]) niema³a czê¶æ[111] naukowych[222] i dydaktycznych[222] poznañskich[222] uczelni[122] liczne[212] inicjatywy[112] wydawnicze[212] (kontynuowane[212] po[+] dzi¶[+] dzieñ przez[64] Wydawnictwo[141] Poznañskie[241]). Zas³ugi[112] Poznania[/] i jego[42] ¶rodowisk twórczych[222] w[66] tej[261] dziedzinie[161] wymaga³yby odrêbnego[221] opracowania[121], s± bardzo znaczne[212].
 510 255~Pol~1964/47~str. 11~kol. 3
 511 Deglomeracji[131] mo¿e przede[65][+] wszystkim[45] podlegaæ przemys³[111] przetwórczy[211]. W[66] tym[261] celu[161] KW[=] PZPR[=] w[66] Katowicach[/] uwa¿a za[64] konieczne[241] przeprowadzenie[141] szczegó³owej[221] analizy[121] ka¿dego[212] z[62] tytu³ów inwestycyjnych[222]. Wszystkie[212] tytu³y[112] inwestycyjne[212] i przedsiêbiorstwa[112], które[212] nie s±[57] ¶ci¶le zwi±zane[212] z[65] charakterem gospodarczym[251] regionu, powinny byæ[57] umiejscowione[212] na[66] innym[261] terenie.
 512 256~Pol~1964/52~str. 5~kol. 1
 513 Oto zestawienie[111] podstawowych[222] danych[122] dotycz±cych[222] przemys³u - wed³ug[62] planu piêcioletniego[221] i wed³ug[62] NPG[=] na[64] rok[141] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±ty[241] pi±ty[241]. Tabelka orientuje z[+] grubsza w[66] piêciolatce[161] przemys³u. Z[62] punktu widzenia[121] przemys³u jako[62] ca³o¶ci[121] sytuacja nie jest z³a[211]. Gdyby w[66] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] pi±tym[261] roku[161] przemys³[111] pracowa³ tak jak[9] w[66] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] czwartym[261] [&]
 514 257~Pol~1964/52~str. 11~kol. 4
 515 Ju¿ dzisiaj w[66] istocie[161] wszelka wojna atomowa mo¿e byæ[57] wywo³ana tylko przez[64] tych[242], którzy posiadaj± powa¿ne[242] bronie[142] atomowe[242] to[41] znaczy w[66] rzeczywisto¶ci[161] przez[64] dwa[34] pañstwa[142] - ZSRR[=] i Stany[/][142] Zjednoczone[/][242]. Odt±d w[66] wojnie[161] atomowej[261] ma³e[212] i ¶rednie[212] pañstwa[112] nie maj± naprawdê nic[44] do[62] powiedzenia[121].
 516 258~Pol~1964/52~str. 14~kol. 6
 517 Notujemy tak¿e wzrost[141] pozycji[122] i wp³ywów pañstw azjatyckich[222] mimo[62] istnienia[121] takich[222] niepomy¶lnych[222] i niepo¿±danych[222] zjawisk, jak[9] ci±gn±ce[+] siê[212] przez[64] ca³y[241] rok[141] [~] frakcyjne[212] w[66] ³onie partii[121] indyjskiej[221]. Je¶li wiêc spogl±damy na[64] rozwój[141] ruchu[121] komunistycznego[221] w[66] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] czwartym[261] roku[161] obiektywnie [&]
 518 259~Pol~1965/2~str. 1~kol. 3
 519 Je¶li przyjrzeæ[501] siê jednak bli¿ej dotychczas opublikowanym[232] wypowiedziom, sprawa przestaje byæ tak prosta. Przede[66][+] wszystkim[46] dyskusja dotyczy tym[251] razem zgo³a podstawowych[222] za³o¿eñ uczelni[121]: jej[42] rangi[121] i najszerzej pojêtych[222] funkcji[122], celu[121] studiów uniwersyteckich[222], kulturotwórczych[222] i naukowych[222] zadañ. Praktyczne[212] postulaty[112] przeplataj±[501] siê z[65] rozwa¿aniami ogólnofilozoficznymi, propozycje[112] dotycz±ce[212] konkretnych[222] bol±czek uczelni[121] raz[+] po[+] raz koñcz±[501] siê pytaniami o[64] kszta³t[141] i za³o¿enia[142] wspó³czesnej[221] humanistyki[121] czy o[64] rangê badañ teoretycznych[222] w[66] ogóle[161].
 520 260~Pol~1965/2~str. 7~kol. 1
 521 Przy[66] wszystkich[262] mankamentach, przy[66] braku[161] konsekwencji[121] i systematyczno¶ci[121] w[66] realizowaniu[161] niektórych[222] wa¿nych[222] przedsiêwziêæ edytorskich[222], które[212] rozpadaj±[501] siê b±d¼[9] kontynuowane[212] s± opieszale, bez[62] nale¿ytej[221] reklamy[121] i propagandy[121], nasze[211] ¿ycie[111] wydawnicze[211] wci±¿ toczy[501] siê "pod[65] znakiem" serii[122], które[212] po[66] prze³omie[161] pa¼dziernikowym[261] nies³ychanie wzbogaci³y tre¶æ[141] i formy[142] dzia³alno¶ci[121] wydawniczej[221].
 522 261~Pol~1965/2~str. 10~kol. 3
 523 I znowu "strza³om" po¶wiêcona zosta³a uwaga pierwszoplanowa: Johnson[/] rozdmuchuje kontrowersyjn±, antypokojow± koncepcjê MLF[=], wzmaga wojnê w[66] Wietnamie[/][161] po³udniowym[261] (liczba "doradców[122]" amerykañskich[222] wzros³a w[66] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] czwartym[261] roku[161] z[62] piêtnastu[32] tysiêcy[32] do[62] dwudziestu[32] trzech[32] tysiêcy[32]) oraz uczestniczy w[66] agresji[161] na[64] Kongo[/]. Antyamerykañskie[212] nastroje[112] wywo³ane[212] tymi[252] posuniêciami.
 524 262~Pol~1965/3~str. 1~kol. 5
 525 Wygrzebano z[62] archiwów mocno po¿ó³k³e[242] tomy[142] dokumentacji[121] technicznej[221] poszczególnych[222] obiektów, przeprowadzono wywiady[142] z[65] by³ymi kierownikami budów (wiêkszo¶æ[111] z[62] nich[42] piastuje na[46] miejscu[161] ró¿ne[242] stanowiska[142]!). W[66] rezultacie tej[221] nadzwyczaj ¿mudnej[221] pracy[121] wytypowano do[62] nadbudowania[121] ³±cznie dwie¶cie[34] dziewiêæ[34] budynków, spe³niaj±cych[222] wstêpnie wszystkie[242] konstrukcyjne[242], architektoniczne[242] i urbanistyczne[242] wymogi[142] zwi±zane[245] z[65] tak±[251] operacj±.
 526 263~Pol~1965/3~str. 4~kol. 5
 527 Oszczêdno¶æ[111] ta jest jednak, jak[9] ³atwo siê domy¶liæ[501], jedynie pozorna, bo przecie¿ kelner te¿ cz³owiek i ¿yæ musi. Na[66] wspomnianej[261] ju¿ konferencji[161] w[66] Zakopanem[/][161] profesor Wakar[/] mówi³ "Akcent[111] jest wyra¼nie po³o¿ony[211] na[64] kary[142], nie za¶ na[64] stworzenie[141] warunków, które[241] by mia³y[54] zapobiec wykroczeniom" [#]
 528 264~Pol~1965/3~str. 13~kol. 1
 529 Z[62] natury[121] oszczêdni i zapobiegliwi, zawdziêczaj± ten[241] materialny[241] awans[141] swej[231] pracowito¶ci[131] i przedsiêbiorczo¶ci[131] w[66] handlu[161] - a wiêc na[66] polu, które[241] biali koloni¶ci w[66] Afryce[/][161] Po³udniowej[/][261] pozostawili w[66] znacznej[261] mierze[161] od³ogiem. G³ówn±[251] domen± aktywno¶ci[121] ekonomicznej[221] bia³ych[122] by³y[5] w[66] dziewiêtnastym[261] wieku[11] plantacje[112] i fermy[112], a w[66] dwudziestym[261] wieku[161] przemys³[111].
 530 265~Pol~1965/7~str. 4~kol. 2
 531 Mo¿liwo¶ci[112] przyjêcia[121] absolwentów[122] szkó³ gastronomicznych[222] do[62] pracy[121] w[66] sto³ówkach oczywi¶cie s±, ale zak³ady[112] nie zabiegaj± o[64] nich[44] specjalnie. Nic[41] wiêc dziwnego[221], ¿e wiele[31] z[62] istniej±cych[222] sto³ówek nie cieszy[501] siê nale¿yt±[251] frekwencj± z[62] powodu[121] niskiego[221] poziomu us³ug w[66] nich[46] ¶wiadczonych[222]. Ostatnio na[64] przyk³ad[141] przeprowadzono na ten[241] temat[141] ankietê w¶ród[62] pracowników Nowej[/][221] Huty[/][121].
 532 266~Pol~1965/7~str. 6~kol. 2
 533 Je¶li o[64] pierwsz±[241] sprawê chodzi to[9] nie odgrywa ona powa¿niejszej[22] roli[121], mimo[9][+] i¿ rzeczywi¶cie brak nam obecnie pewnych[222] materia³ów budowlanych[222], zarówno ceg³y[121] jak[9] wyrobów ze[62] stali[121]. Trzeba tylko pamiêtaæ, ¿e aktualny[211] poziom[111] produkcji[121] ceg³y[121] jest ni¿szy[111] ni¿[9] przed[65] kilku[35] laty[152] i ¿e sta³o[501] siê tak w[66] wyniku[161] ¶wiadomego[221] zamykania[121] starych[222] cegielni[122].
 534 267~Pol~1965/7~str. 12~kol. 2
 535 Ze[62] zmian personalnych[222] o[66] istotnym[161] znaczeniu[161] wymienia siê[41] powierzenie[141] wicepremierowi Lu[+] Ting[+] i[/], kierownikowi wydzia³u agitacji[121] i propagandy[121] w[66] KC[=] teki[121] ministra[121] kultury[121] posiadanej[221] dot±d przez[64] Szen[+] Jen-pinga[/], znanego[241] pisarza[141], przewodnicz±cego[141] Towarzystwa[121] Przyja¼ni[121] Chiñsko-Polskiej[221], podpisuj±cego[241] swe[241] utwory[141] literackie[141] pseudonimem Mao[+] Tun[/]. Zmiany[112] zasz³y tak¿e na[66] stanowiskach ministrów kolei[122], komunikacji[121], budownictwa[121], zdrowia[121] i szkolnictwa[121] wy¿szego[221].
 536 268~Pol~1965/11~str. 4~kol. 2
 537 Sytuacjê tê mo¿na[54] by, jak[9] siê wydaje[501] zmieniæ, przede[65][+] wszystkim[45] przez[64] takie[241] ustawienie[141] bod¼ców ekonomicznej[221] dzia³alno¶ci[121] tych[222] placówek, by[8] fundusz[111] p³ac uzale¿niony[211] by³[57] od[62] obrotu, a wydajno¶æ[111], nie jak[8] dotychczas tylko od[62] ilo¶ci[121] zapracowanych[222] z³otówek, lecz[9] tak¿e od[62] jako¶ci[122] napraw, jednym[251] s³owem, by us³ugi[112] dla[62] klienta[121] przesta³y[54] byæ w[66] TOS-ie[=] przys³owiowym[251] kopciuszkiem.
 538 269~Pol~1965/11~str. 5~kol. 5
 539 Wydaje[501] siê tak¿e, i¿ ustawa musi okre¶liæ zasady[142] odpowiedzialno¶ci[121] za[64] przekroczenie[141] uprawnieñ lub niedope³nienie[141] wynikaj±cych[222] z[62] niej[42] obowi±zków. Na[64] przyk³ad[141] w[66] artykule szesna¶cie projekt[111] zobowi±zuje dyrektora[141] szpitala do[62] rozpatrzenia[121] w[66] ci±gu[161] dwóch[32] dni[122] wniosku[121] o[64] wypisanie[141] ze[62] szpitala. Znamy szpitale[142] psychiatryczne[242] i wiemy jak[9] nik³e[212] s± w[+] ogóle mo¿liwo¶ci[112] z³o¿enia[121] takiego[21] wniosku[121] przez[62] pacjenta[141].
 540 270~Pol~1965/11~str. 10~kol. 1
 541 Same[212] USA[=] wyda³y w[66] ubieg³ym[261] roku[161] na[64] reklamê oko³o czterna¶cie[34] miliardów dolarów, co[41] stanowi[5] przesz³o[8] dwa[34] i pó³ procent[122] ich dochodu narodowego[221]. A[9] przy[66] tym[261] nie widaæ kresu: obecnie moloch reklamy[121] handlowej[221] poch³ania w[66] USA[=] siedemdziesi±t[34] dolarów rocznie od[62] obywatela[121]. Za[64] lat piêæ[34] sto[34] piêæ[34] dolarów. W[64] ¶lad[141] za[65] USA[=] reklamowe[211] szaleñstwo[111] ogarnê³o ca³y[241] uprzemys³owiony[241] ¶wiat[141] zachodni[241].
 542 271~Pol~1965/16~str. 8~kol. 3
 543 Ogromne[212] sumy[112] te[212] pos³u¿y³y obecnie do[62] zakupu statków i maszyn, do[62] wykupu z[62] r±k brytyjskich[222] znacjonalizowanych[222] kolei[122], do[62] stworzenia[121] podwalin przemys³u naftowego[221] i do[62] wielu[32] innych[222] projektów rozpoczêtych[222], a niekiedy nawet skoñczonych[222]. Równocze¶nie za¶ Peron[/], mimo[62] dawnych[222] ci±got do[62] faszyzmu, stworzy³ w[66] kraju[161] warunki[142] swobód politycznych[222], jakich[222] w[66] ostatnich[262] latach wojskowych[222] dyktatur nie by³o.
 544 272~Pol~1965/16~str. 8~kol. 5
 545 Jednak¿e Johnson[/] w[64] sposób[141] niedwuznaczny[241] zapowiada kontynuowanie[141] ataków nie[+] tylko przeciw powstañcom po³udniowowietnamskim[232], lecz[9] równie¿ przeciw terytorium[131] DRW[=], a jego[42] genera³owie g³osz±, i¿ nasilenie[111] dzia³añ bêdzie trwa³e[211]. Tak te¿ siê dzieje[501]. Nie ma tedy ani s³owa[121] o[66] jakich¶[262] krokach, które[212] mog³yby u³atwiæ rokowania[242] i zapewniæ ich[42] powodzenie[141].
 546 273~Pol~1965/16~str. 10~kol. 6
 547 Odezwali siê studenci w[66] innych[262] uczelniach, a przeciwko nim[43] wyst±pi³a reakcja i ko³tuneria, która raz jeszcze rzuci³a has³a anty-inteligenckie[142]. Nastroje[112] wrogie[212] inteligentom zawsze istnia³y w[66] Ameryce[/][161] i zawsze by³y[5] wykorzystywane[211] przez[64] reakcjê, niedawno wznieca³ je[44] Goldwater[/] atakuj±c m³odych[242] profesorów[142] z[62] Harwardu[/] otaczaj±cych[242] Kennedy'ego[/]. Przypomina to[41] postawê hiszpañskie[221] Falangi[/] i Franco[/].
 548 274~Pol~1965/21~str. 5~kol. 6
 549 Nie nale¿y tak¿e oczekiwaæ jakiej¶[221] powa¿niejszej[221] zmiany[121] cen[122] w[66] nadchodz±cym[261] piêcioleciu[161]. Jednak¿e je¶li idzie o[64] ceny[142] zaopatrzeniowe[242], to[9] mo¿na spodziewaæ[501] siê w[66] po³owie[161] piêciolecia[121] obni¿ki[121] cen[122] maszyn i urz±dzeñ oraz korektê cen artyku³ów wzajemnie zastêpuj±cych[+] siê[222], zw³aszcza nowych[222] tworzyw, które[212] wejd± do[62] masowej[221] produkcji[121] oraz ewentualnej[221] podwy¿ki[121] surowców i materia³ów importowanych[222] z[62] rynków kapitalistycznych[222].
 550 275~Pol~1965/21~str. 8~kol. 6
 551 Zamordowanie[111] Pinto[/] by³o niejako zapowiedzi± wzmo¿enia[121] dzia³alno¶ci[121] elementów[122] prozachodnich[222] i przygotowywanego[221] ataku[121] na[64] si³y[142] lewicowe[242] Kenii[/]. Ostatnio rz±d[111] kenijski[211] podj±³ dwie[34] wa¿ne[242] w[66] tym[261] wzglêdzie decyzje[122]. Dwudziestego[32] dziewi±tego[32] kwietnia prezydent Kenyatta[/] o¶wiadczy³ na[66] konferencji[161] prasowej[261], i¿ broñ[111], jak±[241] przywióz³ do[62] Mombasy[/] radziecki[211] statek[111] "Fizyk[+] Lebiediew[/]", nie stanowi[5] "¿adnej[221] warto¶ci[121] dla[62] armii[121] kenijskiej[221]".
 552 276~Pol~1965/21~str. 9~kol. 5
 553 Gdyby istotnie Bismarck[/] opowiada³[501] siê ca³kowicie za[65] t± zasad±, to[9] pierwsza próba pogodzenia[121] Niemców[122] z[65] ich[42] histori± powinna spotkaæ[501] siê by³a[5] z[65] entuzjastycznym[251] przyjêciem - pisze ["]Times["] - jednak¿e tak siê nie sta³o[501], poniewa¿ rany[112], które[242] zada³ w³asnemu spo³eczeñstwu, nie zosta³y zapomniane[212], chocia¿ na[+] pewno dawno s± zaleczone[212].
 554 277~Pol~1965/27~str. 5~kol. 2
 555 Tymczasem z[62] opublikowanej[221] w[66] prasie[161] informacji[121] Ministra[121] O¶wiaty[121] wynika, ¿e o¶mio-klasowa szko³a bêdzie pracowa³a w[66] nieco lepszych[162] warunkach lokalowych[162] ni¿[9] obecna siedmio-klasowa. W[66] niektórych[262] o¶rodkach wielkomiejskich[262] grozi nam nawet nadmiar[111] szkó³ podstawowych[122] i czê¶æ[141] budynków przejmie szkolnictwo[111] zawodowe[211]. Oczywi¶cie w[66] ma³ych[162] o¶rodkach sprawa wygl±da inaczej, ale co[41] z[62] tego[42] wynika?
 556 278~Pol~1965/27~str. 9~kol. 1
 557 Dopiero kiedy w[66] Dominikanie[/][161] usuniêty zosta³ przez[64] równie czarnoreakcyjn±[241], atyreformistyczn±[241] juntê doktor Juan[/] Bosch[/], którego[221] program[141] reform[122] Kennedy[/] popiera³ publicznie - Kennedy[/] zareagowa³ ostro, o¶wiadczaj±c, ¿e nie[+] tylko nie uzna junty[121] Wessina[/]-Imberta[/], ale nakaza³ wstrzymanie[141] wszelkiej[221] pomocy[121] wojskowej[221] i ekonomicznej[221] dla[62] Republiki[/][121] Dominikañskiej[/][221]. Kennedy[/] zaanga¿owa³[501] siê bardzo silnie po[66] stronie[161] Boscha[/][121] dwukrotnie.
 558 279~Pol~1965/27~str. 10~kol. 3
 559 Prezydent[111] Francji[/][121] nie zamierza w[66] ¿adnym[261] razie (upewniaj± mnie[44] w[66] tym[46] zarówno jego[42] wypowiedzi[112], jak[9] i jego[42] ... Rodowód[111]) "zrywaæ" z[65] Zachodem. Nie[+] tylko ze[65] Stanami[/] Zjednoczonymi[/], ale i z[65] NRF[=]. I, jakby to[41] nie brzmia³o paradoksalnie, widzê w[66] tym[46] powa¿n±[241] gwarancjê trwa³o¶ci[121] jego[42] polityki[121]. [#]
 560 280~Pol~1965/30~str. 3~kol. 1
 561 Opracowanie[111] tych[222] ró¿no¼ród³owych[222] danych[122] popartych[222] szerok±[251] literatur± metodologiczn±[251] mo¿e - jak[9] siê wydaje[501] - prowadziæ do[62] ujêæ typu syntetycznego[221]. Tak te¿ ma byæ[57] opracowana ca³o¶æ[111] materia³u konkursowego[221]. Jak[9] bli¿ej przedstawia[501] siê struktura pamiêtnikarskiej[221] zbiorowo¶ci[121]. Na[64] konkurs[141] wp³ynê³o dwie¶cie[31] dwadzie¶cia[31] osiem[31] prac co[41] równa[501] siê sumarycznie oko³o[63] o¶miu[33] tysi±com stron maszynopisu.
 562 281~Pol~1965/30~str. 5~kol. 1
 563 Historia jego[42] niedokoñczonej[221] budowy[121] jest znakomitym[251] odbiciem wyboistej[221] drogi[121], jak±[251] musz± jeszcze kroczyæ twórcy[112], w[66] naszym[261] kraju[161]. M³odzi[212] twórcy[112] gdy¿ o[66] takich[262] bêdzie tu mowa. Nie ma jeszcze dwóch[32] lat, gdy zrodzi³[501] siê pomys³[111] upamiêtnienia[121] pomnikiem miejsca[121] by³ego[221] obozu. Do[62] autorstwa[121] pomys³u przyznaj±[501] siê dzi¶ tak ró¿ni ludzie i tak ró¿ne[212] instytucje[112], [&]
 564 282~Pol~1965/30~str. 7~kol. 5
 565 W[66] scenerii[161] tej[261] umie¶ci³ cz³owieka[141] i jego[42] kilkana¶cie[34] kompozycji[122] z[65] kobietami we[66] wnêtrzach to[41] jakby wariacje[112] jednego[221] problemu. Postaci[121] ludzkiej[221] w[66] przestrzeni[161] zamkniêtej[261], jak¿e precyzyjnie zamkniêtej[261] i okre¶lonej[261]. Vermeer[/] tak jak[9] i Mondrian[/] jest obecny[211] w[66] swych[262] obrazach jedynie pasj± poszukiwacza[121] i odkrywcy[121]. Malarz, wydaj±cy[+] siê[211] jedynie my¶l±[151] i okiem ujawnia[501] siê [&]
 566 283~Pol~1965/35~str. 5~kol. 3
 567 Studiuj±c jednak g³osy[142] w[66] tej[281] dyskusji[161] trudno oprzeæ[501] siê wra¿eniu[131], ¿e wypowiedzi[112] i propozycje[112] z[62] regu³y[121] przyjmuj± jako[64] punkt[11] wyj¶cia[121] koszty[142] powstaj±ce[242] bezpo¶rednio na[66] placu[161] budowy[121]. Czyli obracaj±[501] siê w[66] sferze[161] ¶rodków dora¼nych[222], w[66] krêgu[161] tych[222] samych[222] pojêæ i metod, którymi dotychczas starano[501] siê ratowaæ inwestycyjne[242] zagro¿enia[142].
 568 284~Pol~1965/35~str. 6~kol. 2
 569 Przy[66] ka¿dej[261] audycji[161] Kraków[/] musi podnosiæ w[64] górê dwa[34] palce[142], jak[61] grzeczny[211] uczeñ i prosiæ "a mo¿e by[8] tak pokazaæ s³uchowisko[141] wed³ug[62] Fredry[/]?" w[66] Warszawie[/][161] siê zastanawiaj±[501]: propozycja niby[61] niez³a, autor - obleci, maj± wprawdzie w[66] tym[261] Krakowie[/] sze¶ciu[34] dyplomowanych[222] przez[64] centralê re¿yserów[122] radiowych[222], dla[62] których[242] brak zajêcia[121], maj± kilkuset[34] aktorów[122] i studia[142], ale przecie¿ Iksiñski[/] te¿ da radê Fredrze[/][131].
 570 285~Pol~1965/35~str. 9~kol. 2
 571 Budapeszt[/] ze[65] swym[251] centrum[151] handlowo-us³ugowym[251] przyt³acza, tworzy opiniê. Oczywista[8], w[66] ostatnich[262] siedmiu[46] - o¶miu[46] latach zmiany[112] w[66] stopie[161] ¿yciowej[261] na[66] Wêgrzech[/] by³y[5] du¿e[211]. Uwarunkowane[211] to[41] by³o typem ekspansji[121] gospodarczej[221], jaki[211] by³ realizowany[211] w[66] przesz³o¶ci[161]. Mia³a wówczas miejsce[141] stagnacja, a nawet regres[111] w[66] dochodach realnych[262]. Wska¼nik[111] realnego[221] dochodu przeznaczonego[221] na[64] idywidualne[241] spo¿ycie[141] robotników[122] i urzêdników[122] osi±gn±³ w[66] roku[161] ubieg³ym[261] ponad[8] sto[34] osiemdziesi±t[34].
 572 286~Pol~1965/49~str. 3~kol. 3
 573 Optowanie[111] na[64] rzecz[141] zachowania[121] i powiêkszania[121] dysproporcji[122] zarobkowych[222], w[66] zale¿no¶ci[161] od[62] jako¶ci[121] i wa¿no¶ci[121] wykonywanej[221] pracy[121], jest przejawem tego[42], ¿e pogl±dy[111] o[66] walorze ideologicznym[261] rodz±[501] siê w[66] tym[261] ¶rodowisku[161] na[66] tle interesu grupowego[221]. (nie wyklucza to[41] oczywi¶cie racjonalnego[221] uzasadniania[121] takich[222] przekonañ). Interes[111] grupowy[211], interes[111] warsztatu pracy[121] lub[9] interes[111] ogólnogospodarczy[11] - stanowi± ³±cznie te[242] ramy[142], poza[64] które[242] nie wychodzi in¿ynierska mentalno¶æ[111].
 574 287~Pol~1965/49~str. 5~kol. 5
 575 Drugi[211] - losów wykonanego[221] zdjêcia[121]. Trafia ono[41] w[64] rêce[142] redaktora[121] ilustracyjnego[221]. Wed³ug[62] danych[122] zesz³orocznej[221] ankiety[121] CAF-u[=][121], w[66] jednej[261] tylko i to[8] pozawarszawskiej[261] gazecie[161] jest samodzielne[211] stanowisko[111] pracy[121] o[6] tym[261] tytule. Najczê¶ciej jednak funkcjê tê sprawuj±, jako[64] dodatkow±, niefachowcy - czêsto redaktor[111] dy¿urny[211] czy wrêcz techniczny[211].
 576 288~Pol~1965/49~str. 7~kol. 2
 577 Wcale nie ustêpuje moim[251] zdaniem uwieñczonym[232] laurami zagranicznym[232] arcydzie³om, które[242] nam w[66] ¶wietnych[262] t³umaczeniach skwapliwie podsuwaj± wydawnictwa[112]. Potrafimy pisaæ, a co[41] wa¿niejsze[211] samodzielnie my¶leæ - mo¿e tylko trochê za[+] du¿o kalkulujemy. Zrêczne[212] manewry[112] ¿aglem, ale raczej z[65] wiatrem. Brakuje mi, powiem szczerze, mocnej[221] powie¶ci[121] politycznej[221], ¶mia³o¶ci[121] s±dów i walki[121] zamiast[62] kibicowania[121].
 578 289~Pol~1965/50~str. 1~kol. 4
 579 Radioodbiorniki[112] na[64] tysi±c[34] mieszkañców: sto[31] czterdzie¶ci[31] cztery[31] sztuki[112]. Przeciêtna[111] krajowa[211] - sto[31] osiemdziesi±t[31] piêæ[31]. Najlepsza[111] - dwie¶cie[31] dwadzie¶cia[31] siedem[31]. Telewizory[112]: osiemna¶cie[31] na[64] tysi±c[34] mieszañców, przy[66] ponad[8] sze¶ædziesiêciu[36] ¶rednio i stu[36] dziesiêciu[36] w[66] województwie najlepszym[261]. (na[66] marginesie zarówno w[66] radioodbiornikach, jak[9] i telewizorach Bia³ostockie[111] zajmuje miejsce[141] nie ostatnie[241], lecz[9] trzecie[241] od[62] koñca).
 580 290~Pol~1965/50~str. 3~kol. 3
 581 W[66] latach sze¶ciolatki[121], dzia³acze wojewódzcy a¿ piêædziesi±t[31] osiem[31] razy[121] przywozili z[62] Warszawy[/][121] hiobow±[241] wie¶æ[141]: "spada z[62] planu", b±d¼[9]: "przesuwa[501] siê na[64] pó¼niejszy[241] termin[141]". Nikt dzi¶ nie pamiêta od[62] czego[42] siê to[41] zaczê³o[501], w[66] ka¿dym[261] razie[161] - pó¼niej to[211] skre¶lanie[111] b±d¼[9] odraczanie[111] obiektów inwestycyjnych[222] planu centralnego[221] - wesz³o w[64] krew[141], sta³o[501] siê niemal nawykiem.
 582 291~Polityka~1965/50~str. 3~kol. 5
 583 A gdyby nawet mia³o okazaæ[501] siê, ¿e inwestycje s± tu nieco mniej efektywne[212], to[9] i tak rachunek[111] nie powinien przekre¶laæ szans Bia³ostocczyzny[/]. W³a¶nie choæby ze[62] wzglêdu na[64] tych[242], co[9] stoj± za[64] tym[241] rachunkiem: mieszkañców[142] województwa[121], ich[42] sytuacjê ¿yciow±[241]. Tak¿e dlatego, ¿e obowi±zuje nas[44] stworzenie[111] równych[222] szans dla[62] ka¿dego[221] obywatela[121], ka¿dego[221] terenu.
 584 292~Pol~1965/51~str. 3~kol. 2
 585 W[66] pozosta³ej[261] czê¶ci[161] Niemiec[/][122], w[66] Niemieckiej[/][261] Republice[/][161] Federalnej[/][261] dosz³y natomiast do[62] g³osu si³y[112] spo³eczne[212], które[212] same[212], bez[62] nacisku z[62] czyjejkolwiek[221] strony[121], og³aszaj±[501] siê za[64] kontynuatorów[142] Niemiec[/][122], jakich[222] nawet nie chcieliby¶my wywo³ywaæ z[62] pamiêci[121]. Bez[62] najmniejszej satysfakcji[121] przyjmujemy istnienie[141] takich[222] Niemiec[/][122]. Skoro[9] jednak taka jest rzeczywisto¶æ[111], to[9] nic[41] dziwnego[221], ¿e spokojnie odmierzamy ka¿dy[241] krok[141].
 586 293~Pol~1965/51~str. 3~kol. 3
 587 Dziennikarz ów[241] nie móg³ przypuszczaæ, ¿e ani rz±d[111] polski[211] ani najmniejsza nawet czê¶æ[111] opinii[121] publicznej[221], ¿aden[211] Polak[111] w[66] Polsce[/][161] nie zosta³ poinformowany[211] o[66] przygotowywaniu[161] tego[221] dokumentu. Zdaniem wysokich[222] dostojników[122] Ko¶cio³a[121] Polacy widocznie nie zas³uguj± na[64] takie[241] zaufanie[141]. Zas³u¿yli natomiast na[64] nie[44] przedstawiciele zachodnio-niemieckiej[221] hierarchii[121] ko¶cielnej[221], których[141] poproszono o[64] wspó³pracê nad[65] tekstem.
 588 294~Pol~1965/51~str. 7~kol. 3
 589 W[66] szko³ach ¶rednich[262] uczyli miêdzy[65] innymi Spasowski[/], Wojeñski[/], Kridl[/], na[66] wy¿szych[262] uczelniach s³uchano wyk³adów Czarnowskiego[/], Kotarbiñskiego[/] i Ossowskich[/]. Przy[66] uniwersytetach zmajoryzowanych[262] przez[64] ha³a¶liwych[242] korporantów, w¶ród[62] endeckich[222] nastrojów odnjadowa³a[501] siê i organizowa³a[501] m³odzie¿[111] o[66] intelektualnych[262] ambicjach, tworz±c ró¿ne[242] ko³a[142] naukowe[242] i stowarzyszenia[142]. Ich[42] cz³onkowie wchodzili w[64] ¿ycie[141] z[65] baga¿em w³asnych[222] przemy¶leñ.
 590 295~Pol~1965/5~str. 3~kol. 1
 591 Chyba niewiele[8] zaryzykujemy je¿eli przyjmiemy, ¿e ¿ywno¶æ[111] stanowiæ[51] bêdzie[56] w[66] roku[161] tysi±c dziewiêæset osiemdziesi±tym[261] pi±tym[261] zaledwie nieco ponad[64] jedn±[241] trzeci±[141] wydatków, natomiast artyku³y[112] przemys³owe[212] - oko³o[64] czterdzie¶ci[34] siedem[34] procent[122]. Nast±pi wiêc odwrócenie[111] obecnych[222] proporcji[122]. Zmieniaæ[511] siê bêdzie[56] tak¿e dominuj±ca pozycja naszych[222] przysz³ych[222] bud¿etów - artyku³y[112] przemys³owe[212] [&]
 592 296~Pol~1966/5~str. 7~kol. 3
 593 Nasuwa[501] siê pytanie[111] - czy nie jest z³udzeniem rozpowszechnione[211] przekonanie[111], ¿e absolutna demokracja w[66] korzystaniu[161] z[62] dobrodziejstw wielkiego[221] miasta[121] zmniejsza automatycznie i dora¼nie dystans[141] obyczajowy[241] i kulturalny[241] pomiêdzy[65] domem rodzinnym[251] robotnika[121] budowlanego[221], a domem profesora[121] uniwersytetu choæ dzieli je[44] cienka ¶cianka nowoczesnego[221] punktowca?
 594 297~Pol~1966/5~str. 10~kol. 3
 595 Jest wysoce w±tpliwe[211], by[8] uda³o[501] siê im[43] doj¶æ do[62] porozumienia[121], a je¶li dojd±, to[9] dadz± zacz±tek[141] nowemu charakterowi EWG[=] z[65] tym[45], i¿ g³ówne[212] trudno¶ci[112] bêd±[56] le¿a³y[52] ci±gle przed[65] nimi. Wszelkie[211] czê¶ciowe[211] natomiast zatuszowanie[111] kryzysu bêdzie[56] oznaczaæ[51], i¿ wybuchnie on ze[65] zdwojon±[251] si³± w[66] bliskiej[261] przysz³o¶ci[161]. Bonn[/] pok³ada nadzieje[142] jedynie w[66] wyborach francuskich[262] [&]
 596 298~Pol~1966/8~str. 3~kol. 2
 597 Przyjêli¶my s³uszn±[241] generaln±[241] tendencjê, ¿e nale¿y rozwijaæ produkcjê wyrobów grupy[121] A[/], d±¿±c do[62] eliminowania[121] produkcji[121] grupy[121] C[/]. Otó¿ ka¿d±[141] tego[221] rodzaju[121] decyzjê konkretn±[141] trzeba konfrontowaæ z[65] sytuacj± eksportow±[251]. Najsilniejsza bowiem konkurencja na[66] ¶wiatowym[261] rynku[161] dotyczy towarów najbardziej nowoczesnych[222]. Na[64] ten[241] rynek[141] bêdziemy wchodziæ tylko wtedy, gdy "A[/]" bêdzie rzeczywi¶cie znaczy³o "A[/]", czyli - najwy¿szy[241] poziom[141] ¶wiatowy[241].
 598 299~Pol~1966/8~str. 6~kol. 4
 599 Zjednoczenie[111] ponosi pe³n±[241] odpowiedzialno¶æ[141] za[64] zaopatrzenie[141] rynku[121] wewnêtrznego[221] i handlu[121] zagranicznego[221] w[64] wyroby[142] odlewnicze[242]. W[66] zwi±zku[161] z[65] tym[45] samodzielnie okre¶la asortymentowe[242] docelowe[242] programy[142] produkcji[121] oraz wieloletnie[242] i roczne[242] zadania[142] w[66] zakresie ilo¶ci[121] i warto¶ci[121] produkcji[121]. Wska¼niki[112] planu[121] centralnego[221] w[6] tej[262] mierze[161] nie s± wiêc dyrektywami, lecz[9] wielko¶ciami informacyjnymi.
 600 300~Pol~1966/8~str. 11~kol. 4
 601 Ale przecie¿ i nasze[211] pojêcie[111] narodu[121] ma zasiêg[141] nieporównanie szerszy[241], ni¿[9] to[41] mia³o miejsce[141] w[66] szlacheckiej[261] rzeczypospolitej[161]. Jednak sprawa wyboru kryteriów oceny[121] rozkwitów i upadków nie ogranicza[501] siê do[62] przeciwieñstwa[121] kryterium "osi±gniêæ" i kryterium "upowszechniania[121] ¿ycia[121] umys³owego[221]". Pytaj±c o[64] mechanizmy[142] rozkwitu[121] i upadku[121] siêgn±æ mo¿emy jeszcze g³êbiej.
 602 301~Pol~1966/13~str. 3~kol. 4
 603 Przypisanie[111] niektórym[232] sk³adnikom aktualnego[221] modelu[121] spo¿ycia[121] owej[221] wysokiej[21] rangi[121] ma znaczenie[141] nie tylko metodyczne[241], ale nade[64] wszystko[34] - polityczne[241]. Do[62] miana[121] zal±¿ków przysz³ego[221] modelu[121] spo¿ycia[121] pretenduj± ochrona zdrowia[121], o¶wiata, nauka, kultura. Zwróæmy uwagê, ¿e ka¿dy[211] z[62] tych[222] rodzajów dóbr niematerialnych[222] jest prawie powszechnie dostêpny[211] (abstrahujemy od[62] perturbacji[122] typu[121] wy¿ demograficzny[211]) - przy[66] braku[161] ich[42] komercjalizacji[121].
 604 302~Pol~1966/13~str. 8~kol. 5
 605 ¶wietnie po³o¿one, o[66] bogatej[261] rze¼bie[161] terenu, o[66] idealnych warunkach klimatycznych[262] i one zabudowane[212] zosta³y betonem. Zamiast na[66] wzgórzach okalaj±cych[262] miasto[141] budowano na[66] nizinach, wyd³u¿aj±c w[64] ten[241] sposób[141] jego[42] kszta³t[141], nie u³atwiaj±c bynajmniej ¿ycia[121] mieszkañcom. Powiada siê[41], ¿e wspó³czesna architektura na[66] ca³ym[261] ¶wiecie[161] jest jednakowa, ¿e miasta[112] trac± swój[241] indywidualny[241] charakter[141].
 606 303~Pol~1966/13~str. 10~kol. 3
 607 Og³oszona dwudziestego[221] trzeciego[221] lutego[121] bie¿±cego[221] roku[121] ["]Bia³a Ksiêga["] w[66] sprawie[161] strategii[121] wojskowej[221] Anglii[/][121] na[64] nastêpne[242] piêtna¶cie[34] lat, zak³ada wzrost[141] zale¿no¶ci[121] od[62] Stanów[/] Zjednoczonych[/][222] w[66] dziedzinie[161] kluczowych dostaw uzbrojenia[121] i w[66] akcji[161] na[66] obszarze Bliskiego[/] i Dalekiego[/] Wschodu[/] (strefa na[64] wschód[141] od[62] Suezu[/]). Jest symptomatyczne[111], ¿e w[66] Pary¿u[/] przyjêto bardzo spokojnie ["]Bia³± Ksiêgê["].
 608 304~Pol~1966/17~str. 3~kol. 3
 609 Dwadzie¶cia[31] paragrafów, z[65] ponad[8] dwustu[35] punktami, na[66] blisko trzydziestu[36] stronach maszynopisu, wiêkszo¶æ[111] tez[122] sformu³owana w[66] tak ogólnikowej[261] formie[161], ¿e mog± pasowaæ do[62] starych[222] centralnych[222] zarz±dów[122] i przysz³o¶ciowych[222] koncernów socjalistycznych[222]. Ale sama inicjatywa opracowania[121] statutu i zasiêgniêcia[121] opinii[121] przedsiêbiorstw jest nowa, godna podkre¶lenia[121]. Oto druga inicjatywa - równie po¿yteczna, która wzbudzi³a w[66] zak³adzie du¿e[241] zainteresowanie[141].
 610 305~Pol~1966/17~str. 4~kol. 5
 611 A w[66] grupie[161] managerów[122] licz±cych[222] poni¿ej piêædziesi±t lat (w¶ród managerów[122] amerykañskich[222] zaliczaj±[501] siê oni do[62] m³odych[222]), jest ju¿ o jedn±[+] trzeci±[34] wiêcej ekonomistów[122] ni¿[9] ludzi[122] z[65] wykszta³ceniem matematyczno-przyrodniczym[251] i politechnicznym[251]. Wiêc choæ wymagania[112] dotycz±ce[212] wykszta³cenia[121] dyrektorów[122] s± w[66] Polsce[/][161] coraz wy¿sze[212] - i zjawisko[141] to[241] trzeba uznaæ za[64] zdrowe[241] i s³uszne[241].
 612 306~Pol~1966/17~str. 10~kol. 3
 613 B³±d[111] polityki[121] boñskiej[211] polega na[66] tym, ¿e ko³a[112] rz±dz±ce[211] wci±¿ usi³uj± zabieraæ g³os[141] w[66] sprawach rozstrzyganych[262] na[66] szczycie, na[64] który[241] usi³uj±[501] siê wgramoliæ, zapominaj±c o[66] sprawach znacznie ni¿ej po³o¿onych[262], ale maj±cych[262] decyduj±ce[241] znaczenie[141] dla[62] przysz³o¶ci[121] Niemiec[/][122] oraz ich[42] stosunków z[65] bezpo¶rednimi s±siadami. W[66] takich[262] okoliczno¶ciach rodz±[501] siê potworki[112] polityczne[212] w[66] rodzaju[161] "noty[121] pokoju[121]" do[62] stu[32] piêtnastu[32] pañstw.
 614 307~Pol~1966/18~str. 1~kol. 2
 615 Wydaje[501] mi siê, ¿e nadszed³ czas[111], aby[8] przypomnieæ fakt[141] oczywisty[241], ale niedostatecznie sobie[43] na[+] co[+] dzieñ u¶wiadamiany[241], ¿e w[66] Watykanie[/] - dzi¶ jak[9] i wczoraj - o[64][+] wiele[34] wiêkszy[241] wp³yw[141] posiada episkopat[111] niemiecki[211] ni¿[9] polski[211] i ¿e ten[211] ostatni[211] - jak[9] to[44] nie bez[62] kozery[121] przypomnia³ organ[111] rz±du NRF[=] "Aussenpolitik[/]" - mo¿e byæ[57] zdany[211] w[66] Watykanie[/] "na[64] pewne[242] konieczne[242] zale¿no¶ci[142]", nawet finansowe[242], od[62] niemieckiego[221] episkopatu.
 616 308~Pol~1966/18~str. 9~kol. 2
 617 Paradoks[111] sytuacji[121] jest jeszcze wiêkszy[211], je¶li siê[41] zwa¿y, ¿e ca³a reakcyjna prasa Zachodu w[66] tych[262] samych[262] latach rewolucji[121] kubañskiej[221] pisze tylko o[66] jednym[261] narodzie[161] katolickim[261], któremu socjalizm[111] odmawia prawa[121] wolno¶ci[121]: o[66] Polsce[/][161]. Przy[66] czym[46] g³ównej[221] amunicji[121] dostarczaj± co[64] poniedzia³ek[141] ¶wiatowe[212] agencje[112], publikuj±c wyj±tki[142] z[62] niedzielnego[221] kazania[121] jednego[221] tylko kardyna³a[121] na[66] ¶wiecie[161]: polskiego[221].
 618 309~Pol~1966/18~str. 10~kol. 2
 619 Na[66] tej[261] sprawie[161] ostatniej[261] zawa¿y³a równie¿ sytuacja miêdzynarodowa zmuszaj±ca do[62] wiêkszych[222] wydatków wojskowych[222], ale trzeba podkre¶liæ, ¿e w[66] dyskusji[161] nie szukano w[66] niej[46] usprawiedliwienia[121] - znacznie wiêcej by³o mowy[121] o[66] w³asnych[262] b³êdach i niedopatrzeniach ni¿[9] o[66] przeszkodach obiektywnych[262]. Obecne[211] kierownictwo[111] KPZR[=] dostrzeg³o zreszt± znacznie wcze¶niej braki[142], które[212] zaci±¿y³y na[66] realizacji[161] siedmiolatki[121].
 620 310~Pol~1966/27~str. 3~kol. 3
 621 Nic[41] dziwnego[221], ¿e wy¿sze[212] studia[112] dla[62] pracuj±cych[122] staj±[501] siê przedmiotem szczególnej[221] troski[121] w³adz[122] pañstwowych[222] - na[64] ich[42] rozwój[141] przeznacza siê[41] du¿e[242], choæ wci±¿ niewystarczaj±ce[242] sumy[142], ulepsza organizacjê i dyskutuje nad[65] usprawnieniem ich[42] toku[121] (choæ, rzec mo¿na, trwa to[41] trochê d³ugo). Zanim pomówimy o[66] pewnych[262] problemach wy¿szego[221] szkolnictwa[121] dla[62] pracuj±cych[122], przedstawimy krótko jego[42] strukturê.
 622 311~Pol~1966/27~str. 4~kol. 1
 623 W[66] miejscowo¶ciach, w[66] których[262] chirurgów[12] ma³o, nie trzeba stosowaæ metod administracyjnych[222]. Do[62] pracy[121] zmuszaj± same[211] warunki[111]. Pracuj± za[60] du¿o, bo wzrasta wci±¿ zapotrzebowanie[111] na[64] ich[42] us³ugi[142]. Oto chirurg z[65] drugim[251] stopniem specjalizacji[121] i trzynastoletni±[251] praktyk± oprócz[62] pracy[121] w[66] szpitalu wojewódzkim[161], doje¿d¿a dwa[34] razy[142] w[66] tygodniu do[62] szpitala powiatowego[121], prowadzi komisjê inwalidzka[241].
 624 312~Pol~1966/27~str. 8~kol. 6
 625 W[66] tej[261] chwili[161] jeste¶my ¶wiadkami oraz uczestnikami okresu, w[66] którym[261] wydaje[501] siê dominowaæ w[66] literaturze[161] (teatrze i filmie) odczuwanie[111] nad[65] rozumieniem, chaos[111] nad[6] porz±dkiem, irracjonalizm[111] nad[65] racjonalizmem, poetycko¶æ[111] nad[65] proz±, ideowy[211] amorfizm[111] i neutralizm[111] nad[65] zaanga¿owaniem, mistycyzm[111] (nie zawsze religijny[211] - tym[9] gorszy[211]) nad[65] rozumem, wieloznaczny[211] frazes[111] nad[65] jednoznacznym[251] stwierdzeniem.
 626 313~Pol~1966/37~str. 5~kol. 1
 627 Przecie¿ bardziej interesuje nas[44] stosunek[111] m³odzie¿y[121] do[62] spraw[122] starszych[122]: do[62] w³asnego[221] miejsca[121] w[66] spo³eczeñstwie i w[66] ¶wiecie wspó³czesnym[261]. Tymczasem dyskusja ta, przeprowadzona w[64] sposób[141] nieco chaotyczny[241] odegra³a wielk±[241] rolê i w[66] ¿yciu[161] obozu i w[66] ankiecie[161] koñcowej[261] oceniana by³a[57] bodaj najwy¿ej.
 628 314~Pol~1966/37~str. 6~kol. 6
 629 Na[64] przyk³ad[141] sprawa typizacji[121]. To[61] po[+] prostu rzecz[111] nieunikniona[211]. Bez[62] typizacji[121] nie ma prefabrykacji[121] i uprzemys³owienia[121], a tym[45] samym[251] dalszego[221] rozwoju[121] budownictwa[121] mieszkaniowego[221] w[66] sensie ilo¶ciowym[261]. To[61] prawda, ale prawd± jest równie¿, ¿e mieszkania[112] zawarte[212] w[66] obecnych[262] wojewódzkich[262] zestawach projektów typowych[222] nie odpowiadaj± potrzebom cz³onków[122]. Projekt[111] typowy[211] powinien byæ najlepszy[211] z[62] najlepszych[222], sprawdzony[211] w[66] praktyce[161].
 630 315~Pol~1966/37~str. 11~kol. 4
 631 Nie oznacza to[41] bynajmniej, by wspó³praca miêdzy[65] socjalistami polskimi i radzieckimi uleg³a rozlu¼nieniu. Przybra³a po[+] prostu inne[242] formy[142]. Masowe[242] wyjazdy[142] do[62] ZSRR[=] na[64] studia[142] rusycystyczne[242], które[212] mia³y miejsce[141] w[66] latach tysi±c dziewiêæset czterdzie¶ci[31] dziewiêæ[31] - tysi±c dziewiêæset piêædziesi±t[31] piêæ[31], zast±piono kierowaniem na[64] te[242] studia[142] najlepszych[222] studentów[122] po[66] dwóch[36] latach nauki[121] w[66] kraju[161].
 632 316~Pol~1966/39~str. 4~kol. 3
 633 Oznak± zmian na[64] lepsze[241] by³a[5] majowa uchwa³a Biura[121] Politycznego[221] KC[=] PZPR[=] sprzed[62] dwóch[32], lat okre¶laj±ca rolê i zadania[142] bazy[121] naukowo-technicznej[221] w[66] gospodarce[161] narodowej[261]. Uwzglêdniono specyfikacjê pracy[121] badawczej[221] i zaniechano mechanicznego[221] zrównywania[121] jej[42] z[65] produkcj±. To[211] "odprodukcyjnienie[111]" badañ znalaz³o miêdzy[65] innymi wyraz[141] w[66] przychylniejszym[261] nastawieniu[161] administracji[121] do[62] poszukiwañ nowych[222], bardziej efektywnych[222] modeli organizacji[121] tych[222] placówek.
 634 317~Pol~1966/39~str. 6~kol. 3
 635 W[66] Polsce[/][161] nie[+] ma aktorów[122] tylko filmowych[222]. A w³a¶ciwie jest ich[44] dwóch[34] - jeden[211] bardzo wybitny[211] drugi[211] - bardzo kiepski[211]. Wszyscy polscy aktorzy to[41] aktorzy teatralni, którzy graj± w[66] filmie, telewizji[161], radiu[161], ¶piewaj± piosenki[142] i je¿d¿± z[65] cha³turami w[64] teren[141] i za[64] granicê. Skutki[112] takiego[221] stanu rzeczy[121] s± bardzo proste[212].
 636 318~Pol~1966/39~str. 7~kol. 1
 637 Podzia³[111] administracyjno-buchalteryjny[211], który[211] wrzuca autorów[142] gobelinów do[62] tej[221] samej[221] szuflady[121], gdzie mieszcz±[501] siê wytwórcy[112] chodników czy na[64] przyk³ad[141] kaletnicy[112] - jest zatruwaj±cym[251] mi ¿ycie[141] nonsensem, to[41] jasne[211]. Czy aby nie chodzi tu jednak o[64] zaprzeczenie[141] w[66][+] ogóle jakimkolwiek[232] zwi±zkom z[65] rêkodzie³em? to[41] dopiero nie mia³oby sensu. Metaloplastyka[121] Skurê[/] te¿ nie mo¿na zaszeregowaæ obok[62] ¶lusarzy[122] i kowali[122] [&]
 638 319~Pol~1966/43~str. 6~kol. 3
 639 Zdajê sobie[43] sprawê, ¿e nawet niecierpliwo¶æ[111] mojego[221] pokolenia[121] (które[211] przecie¿ przesz³o[5] swoj±[241] szko³ê czekania[121]), a co[8] dopiero niecierpliwo¶æ[111] dzisiejszych[222] absolwentów[122], mo¿e dra¿niæ naszych[222] starszych[222] kolegów[142], którzy rozpoczynali swoj±[241] pracê trzydzie¶ci[31] lat temu. Oni tê dodatkow±[241] naukê pobierali jeszcze w[66] innych[162], trudniejszych[162] warunkach. Ale te[212] czasy[112] siê zmieni³y[501], zmieni³[501] siê teatr[111], jego[42] organizacja, zmieni³a[501] siê rola aktora[121].
 640 320~Pol~1966/43~str. 7~kol. 4
 641 I jedynie od[62] poprawno¶ci[121] naszej[221] teorii[121] kultury[121] i od[62] naszego[221] s³usznego[221] dzia³ania[121] zale¿y, w[66] jakiej[261] mierze udostêpnienie[111] kultury[121] stanie[501] siê upowszechnieniem postaw[122] twórczych[222], w[66] jakim[261] stopniu[161] przymierze[111] kultury[121] i ¿ycia[121] bêdzie podniesieniem warto¶ci[121] ludzkiego[221] ¶rodowiska[121] i ludzkiej[221] pracy[121], a tak¿e i to[41], jakiej[221] si³y[121] nabior± bezinteresowne[212] motywy[112] zaanga¿owania[+] siê[121] ludzi[122] w[64] ten[241] bogaty[241] i rozwijaj±cy[+] siê[241] ¶wiat[141] kultury[121].
 642 321~Pol~1966/43~str. 10~kol. 1
 643 Nale¿y do[62] nich[42] bez[62] w±tpienia[121] Daimler-Benz[/], który realizuje obecnie "najpotê¿niejszy[241] program[141] swej[221] historii[121]", a jego[42] trzydzie¶ci[31] piêæ[31] fabryk wypuszcza miesiêcznie szesna¶cie[34] tysiêcy pojazdów mechanicznych[222] ró¿nych[222] typów. Jego[42] produktem jest miêdzy[65] innymi czterdziestotonowy[211] gigant[111] szosowy[211], jak[9] równie¿ samochód[111] Unimag[/], co¶[41] w[66] rodzaju[161] ci±gnika i transportera, o[66] napêdzie na[64] cztery[34] ko³a[142], o¶miu[36] biegach i wysokiej[261] sile ci±gu[121].
 644 322~Pol~1967/7~str. 1~kol. 4
 645 Ka¿dy z[62] tych[222] zespo³ów rz±dzi[501] siê w[66] pewnym[261] sensie w³asnymi prawami i ambicjami, nie mówi±c o[66] tym[46], ¿e ka¿dy[211] nieomal cz³onek[111] tych[222] grup to[41] odrêbna indywidualno¶æ[111] artystyczna. Nie wspomnia³em jeszcze o[66] niebagatelne[261] liczbie[161] statystów[122] - przy[66] ["]Aidzie["] wynosi³a ona dwie¶cie[34] osiemdziesi±t[34] osób. Operowanie[111] tak wielk±[251] ilo¶ci± postaci[122] scenicznych[222] ma swoje[242] konsekwencje[142] w[66] pracy[161] warsztatów i pracowni[122].
 646 323~Pol~1967/7~str. 3~kol. 6
 647 My¶lê jednak, ¿e do[62] dobrych[222] obyczajów publicystyki[121] powinno nale¿eæ przeprowadzanie[111] dostatecznej[221] ilo¶ci[121] rozmów z[65] autorytatywnymi przedstawicielami zainteresowanych[222] instytucji[122] przed[65] napisaniem artyku³u krytycznego[221] tak, aby[9] w[66] maksymalnie obiektywnym[261] stopniu[161] móg³ on zreferowaæ temat[141]. Wynika to[41] choæby z[62] faktu, i¿ mamy[5] w[66] prasie[161] czêste przypadki[142] uogólnieñ bez[62] dostatecznych[222] podstaw[122] [&]
 648 324~Pol~1967/7~str. 6~kol. 6
 649 MON[=] bowiem, maj±c na[66] uwadze[161] dobro[141] ca³ego[221] bibliotekarstwa[121], podporz±dkowa³ swoje[242] placówki[142] ogólnokrajowej[231] sieci[131] bibliotecznej[231], z[65] zastrze¿eniem, i¿ niektóre[211] z[62] nich[42] ze[62] wzglêdów oczywistych[222] mog± byæ wy³±czone[211]. Nie do¶æ, ¿e naturaln±[251] kolej± rzeczy[121] oko³o[8] siedemdziesi±t[34] procent[122] zasobów pi¶miennictwa[121] naukowego[221] gromadz± biblioteki[112] naukowe[212] usytuowane[212] w[66] stolicy[161], [&]
 650 325~Pol~1967/13~str. 5~kol. 1
 651 Kto stara[501] siê o[64] tak±[241] ochronê, musi najpierw zdecydowaæ, jakie[242] kraje[142] z[2] punktu widzenia[121] jego[42] interesów nale¿y wzi±æ pod[64] uwagê. Z[62] regu³y[121] bêd± to[41] kraje[112] wysoko rozwiniête[212], a wiêc te[242], które[242] ³atwo i szybko mog³yby przechwyciæ ideê wynalazku[121] i zrealizowaæ j± jako[64] swoj±[241]. Z[62] drugiej[221] strony[121] trzeba uwzglêdniæ kraje[142] zainteresowane[242] zakupem licencji[121]
 652 326~Pol~1967/13~str. 6~kol. 1
 653 W[66] ostatnim[261] okresie mo¿na odnotowaæ szereg[141] imprez i inicjatyw po¶wiêconych[222] specjalnie kongresowi lub[9] z[65] nim[45] zwi±zanych[222]. Przyk³adowo mo¿na tu wymieniæ posiedzenie[141] Zarz±du G³ównego[221] ZMS[=], Krajow±[241] Naradê Aktywu Kulturalno-O¶wiatowego[221] ZMW[=], posiedzenie[141] Rady[121] Nadzorczej[221] CRS[=] "Samopomoc[111] Ch³opska", narady[142] pokongresowe[242] w[66] ¶rodowiskach wojskowych[262]. Sprawy[112] Kongresu znalaz³y tak¿e odbicie[141] na[66] ostatnim[261] Zje¼dzie Zwi±zku[121] Zawodowego[221] Pracowników[122] Kultury[121] [&]
 654 327~Pol~1967/13~str. 8~kol. 4
 655 Równocze¶nie wszêdzie tam, gdzie w[66] polityce[161] gospodarczej[261] dominuj± cele[112] d³ugofalowe[212] i ¶redniofalowe[212], znaczenie[111] dyrektywnych[222] zadañ (mieszcz±cych[222][+] siê w[66] planie centralnym[261]) bêdzie du¿e[111]: najogólniej rzecz[141] bior±c bierze[501] siê to[41] st±d, ¿e[9] programy[112] inwestycyjne[212] znacznie preferuj± dziedziny[142] zwi±zane[242] z[5] produkcj± dóbr inwestycyjnych[222] kosztem wiêkszym[251] lub mniejszym[251] - dóbr konsumpcyjnych[222].
 656 328~Pol~1967/28~str. 6~kol. 5
 657 Rzeczywisto¶ci± sta³[501] siê program[111] inny[211], sformu³owany[211] przez[64] Stanis³awa[/][121] Stroñskiego[/][121] po[66] wyborze pierwszego[221] prezydenta[121] rzeczypospolitej[121]. Gabriel[/] Narutowicz[/] zosta³[57] nim[45] wybrany[211] g³osami lewicy[121] polskiej[221] i mniejszo¶ci[122] narodowych[222]. Tym[45] samym[251] mniejszo¶ci[112] narodowe[212] przyjê³y wspó³odpowiedzialno¶æ[141] za[64] losy[142] pañstwa[121], otwiera³a[501] siê droga[111] do[62] ich[42] aktywnego[221] wspó³udzia³u w[66] pañstwie. Wybrano co[44] innego[221]. Stroñski[/] orze³, ¿e to[41] "ich[42] prezydent".
 658 329~Pol~1967/28~str. 8~kol. 6
 659 Jak[9] szybko nastêpuje owo[211] zjawisko[111] wyrównywania[121], ¶wiadczy nastêpuj±cy[211] przyk³ad[111]. Wiadomo, ¿e spo¶ród wszelkiego[221] typu[121] kadr[122] wysoko kwalifikowanych[222], najd³u¿szy[241] okres[141] przygotowania[121] wymaga pracownik naukowy. Otó¿ w[66] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] roku[161] udzia³ Kirgizów[122] w¶ród pracowników[122] naukowych[222] republiki[121] wynosi³ dwadzie¶cia[34] cztery[34] procent[122], w[66] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] trzecim[261] roku[161] - dwadzie¶cia[34] osiem[34] procent[122], a w[66] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] szóstym[261] roku[161] - ponad trzydzie¶ci[34] procent[122].
 660 330~Pol~1967/28~str. 11~kol. 4
 661 W[66] programach badawczych[262] ró¿nych[222] o¶rodków widaæ tê sam±[241] tendencjê. Rozwijamy prace[142] dotycz±ce[242] ró¿nych[222] zagadnieñ Azji[/][121] i Afryki[/][121], dziêki[63] czemu ukaza³o[501] siê sporo ksi±¿ek o[66] istotnej[261] warto¶ci[161] naukowej[261]. Stanowi[5] to[41] olbrzymi[241] krok[141] naprzód, gdy¿ jeszcze przed[65] niewielu[35] laty w[66] tej[261] dziedzinie[161] nic[41] siê u[62] nas[42] nie dzia³o[501].
 662 331~Pol~1967/40~str. 4~kol. 6
 663 [>] s± problemami ca³ego[221] spo³eczeñstwa[121]. Je¿eli wiêc mamy kochaæ studentów[142] to[9] ju¿ chyba tylko na[66] zasadzie[161] ogólnej[221] mi³o¶ci[121] bli¼niego[121]. To[41] nie tylko studentom potrzebna jest porz±dna szko³a ¶rednia - potrzebna jest w[66][+] ogóle spo³eczeñstwu i tego[42], co[41] ca³emu spo³eczeñstwu potrzeba równie¿ studentowi. "Lubimy pomniki[142]" pisa³ poeta, ale nie stwarzajmy sobie[43] pomnika studenta[141] [&]
 664 332~Pol~1967/40~str. 1~kol. 6
 665 Na[66] kolejnym[261] dziesi±tym[261] Plenum[161] KC[=] zaprezentowano wyniki[142] ostatnich[222] trzech[32] lat, podjêto tak¿e dalsze[242] decyzje[142] zmierzaj±ce[242] do[62] uruchomienia[121] istniej±cych[222] rezerw i usuniêcia[121] przeszkód hamuj±cych[222] wzrost[141] wydajno¶ci[121] rolnictwa[121]. Na[66] wstêpie przypomnijmy osi±gniêcia[142]. W[66] latach tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±t[31] piêæ[31] do[62] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±t[32] siedem[32] produkcja globalna rolnictwa[121] (w[66] porównaniu[161] z[65] poprzednim[251] trzyleciem) wzros³a o[64] czterna¶cie[34] procent[122], [&]
 666 333~Pol~1967/40~str. 4~kol. 2
 667 Przedmiotem jednej[221] z[62] takich[222] afer, któr±[241] opisuje Maliszewski[/] jest w³a¶nie ¿ó³w w[66] dos³ownym[261] znaczeniu[161]. Bo oto pewnego[221] dnia ¿ó³wie[112] przeznaczone[212] dla[62] fabryki[121] konserw wêdruj± na[64] front[141] wschodni[241], natomiast amunicja - do[62] fabryki[121] konserw. Zabieg[111] by³ stosunkowo prosty[211], polega³ na[66] drobnej[261] pomy³ce[161] kolejarzy[122]. Jest to[41] dowolnie wybrana anegdota spo¶ród[62] powodzi[121] innych[22], wpisanych[222] w[64] tê wzbudzaj±c±[241] szacunek[141] ksi±¿kê, [&]
 668 334~Pol~1967/46~str. 4~kol. 3
 669 Czasem sprawy[112] s± bardziej z³o¿one[212] - w[66] takim[261] na[64] przyk³ad[141] Szyd³owcu[/] (województwo[111] kieleckie[211]) jest spora[211] liczba kobiet poszukuj±cych[222] pracy[121]. Równocze¶nie miejscowe[212] zak³ady[112] elektronowe[212] "Warel[/]" maj± wolne[242] miejsca[142], ale dla[62] osób z[65] fachowym[251] przygotowaniem. Zatrudnienie[111] to[41] na[+] pewno jeden[211] z[62] g³ównych[222] k³opotów ma³ych[222] miasteczek, a przecie¿ nie jedyny[211], [&]
 670 335~Pol~1967/46~str. 6~kol. 5
 671 Potrzeby[112] za¶ w[66] tym[261] zakresie s± ogromne[212], miêdzy[65] innymi niezwykle potrzebne[211] jest wzmo¿enie[111] badañ nad[65] technologi± opraw[122] bezszwowych[222] (klejenie[111], jako¶æ[111] papieru, technologia obciêcia[121]), które[212] maj± ogromne[241] znaczenie[141] dla[62] przysz³o¶ci[121] taniej[221], masowej[221] ksi±¿ki[121] kieszonkowej[221] w[66] Polsce[/][161]. Znane[211] jest[57] o¶wiadczenie[111] ministra[121] Kultury[121] i Sztuki[121], ¿e bie¿±ca piêciolatka jest dla[62] bud¿etu resortu piêciolatk± drukarñ.
 672 336~Pol~1967/46~str. 10~kol. 1
 673 Zrobi³ to[44] kto¶ bezinteresowny[211] i anonimowy[211]. Kartka ta wzruszy³a mnie[44] choæ nie umia³bym napisaæ wypracowania[121] pod[65] tytu³em ["]Za[64] co[44] kocham Nielsa[/][121] Bohra[/][141]["]. Zrozumia³em wówczas, ¿e sam pad³em ofiar± fascynacji[121] fizyk± i ¿e jest to[41] zjawisko[111] czêstsze[211] ni¿ fascynacja agronomi±, rachunkiem matrycowym[251] lub balneologi±. Zjawisko[141] to[241] usi³owa³ wyja¶niæ pisarz austriacki[211] [&]
 674 337~Pol~1967/52~str. 4~kol. 3
 675 Ekonomi¶ci zajmowali[501] siê nie mniej wa¿n±[251] problematyk± - wiêkszo¶æ[142] prac po¶wiêcono bowiem teorii[131] optymalizacji[121] gospodarki[121] narodowej[221]. Prawnicy skupili[501] siê za¶ wokó³ zagadnieñ prawniczych[222] dotycz±cych[222] zarz±dzania[121] i planowania[121]. Wiele[34] publikacji[122] naukowych[222] po¶wiêcono piêædziesi±tej[231] rocznicy[131] Rewolucji[/][121] Pa¼dziernikowej[/][221]. W[66] biochemii[161] i biofizyce[161] cenne wyniki[142] osi±gniêto miêdzy[65] innymi[152] w[66] badaniach nad[65] funkcj± kwasów nukleinowych[222] w[66] biosyntezie[161] bia³ka[121].
 676 338~Pol~1967/52~str. 5~kol. 2
 677 W[66] zakresie[161] popularyzacji[121] ksi±¿ki[121] nowo¶ci± by³a[5] pierwsza dekada ksi±¿ki[121] spo³eczno-politycznej[221]. Nowo¶ci± podwójnie szczê¶liw±[251], gdy¿ z[62] jednej[221] strony[121] propaguj±c±[251] tê ksi±¿kê w[66] spo³eczeñstwie, z[62] drugiej[221] - zwracaj±c±[251] uwagê na[64] luki[142], zaniedbania[142] i standard[141] naszej[221] literatury[121] spo³eczno-politycznej[221]. Najwiêksz±[251] burz± publicystyczn±[251] by³a[5] rozpoczêta na[66] progu[161] roku[121] dyskusja wokó³[62] filmu polskiego[221].
 678 339~Pol~1967/52~str. 10~kol. 3
 679 Analiza wykaza³a, ¿e zaledwie jedna trzecia kobiet wraca do[62] pracy[121] po[66] urlopie macierzyñskim[261], za¶ identyczny[211] procent[111] prosi o[64] bezp³atn±[241], cztero-sze¶cio miesiêczn±[241] kontynuacjê urlopu. Powód[111] prosty[211], niemo¿no¶æ[111] zorganizowania[121] sobie[43] zastêpstwa[121] w[66] opiece[161] nad[65] dzieckiem. A[9] konkluzja. Od[62] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tego[221] czwartego[221] roku[121] Czechos³owaczkom przys³uguje przez[64] dwadzie¶cia[34] dwa[34] tygodnie[142] p³atny[211] urlop[111] macierzyñski[211], bezp³atny[211] - do[62] ukoñczenia[121] przez[64] dziecko[141] jednego[221] roku[121] ¿ycia[121].
 680 340~Kultura~1963/1~str. 1~kol. 1
 681 Ale taki[211] jest przecie¿ ostateczny[211] cel[111] i sens[111] wszystkiego[42], czego[42] dokonujemy. Ka¿dej[221] tony[121] stali[121], któr±[241] wytopi hutnik. Ka¿dego[221] hektara ziemi[121], który[141] uprawi rolnik. Ka¿dej[221] uczniowskiej[221] promocji[121], któr±[241] swym[251] wysi³kiem uzyska nauczyciel. W[66] tym[46] w³a¶nie kultura powinna cz³owiekowi towarzyszyæ. Zapewniaæ mu wsparcie[141] psychologiczne[241], moralne[241], ideowe[241]. Nie ma mo¿liwo¶ci[121] zado¶æuczynienia[121] tym[232] duchowym[232] potrzebom narodu bez[62] nieustannej[221] my¶li[121] o[66] jego[42] konkretnej[261] dziejowej[261] sytuacji[161].
 682 341~Kultura~1963/1~str. 4~kol. 5
 683 Rzecz[111] jednak nie w[66] liczbie[161], a[9] we[66] w³a¶ciwo¶ciach owego[221] niezwykle interesuj±cego[221] procesu. W[66] zawi±zuj±cych[+] siê[262] przyja¼niach miêdzy[65] lud¼mi teatru, a[9] mi³o¶nikami ich[42] sztuki[121]. Nie wszêdzie tedy uwa¿aj±, ¿e "naj³atwiej zacz±æ od[62] pantomimy[121]", a[9] pro¶by[112] kierowane[212] pod[65] adresem teatru nie zawsze dotycz± "przys³ania[121] figur kilku[32], nie bardzo trudnych[222]".
 684 342~Kultura~1963/1~str. 7~kol. 2
 685 Osi±gamy praktycznie docelowy[241] obraz[141] Warszawy[/], który[211] zarysowa³[501] siê w[66] projektach tworzonych[262] od[62] pierwszych[222] lat odbudowy[121], uwzglêdniaj±c naturalnie ca³±[241] ewolucjê, jak±[241] one przechodzi³y. Stoimy natomiast przed[65] kolejnym[251] skokiem jako¶ciowym[251] w[66] ukszta³towaniu[161] miasta[121]. W[66] przeci±gu[161] najbli¿szych[222] siedemnastu[32]-dwudziestu[32] lat trzeba wybudowaæ, z[+] grubsza licz±c, prawie[8] pó³tora[34] raza wiêcej od[62] obecnego[221] miasta[121].
 686 343~Kultura~1963/2~str. 4~kol. 2
 687 No i towarzyszy im ¶wiadomo¶æ[111], ¿e przygotowywany[211] spektakl[111] jest niepowtarzalnym[251] dzie³em literacko-aktorskim[251]. Same[212] prapremiery[112]. Takie[212] trudno¶ci[112] poci±gaj± najlepszych[122] i na[66] tym[261] tle staje[501] siê jasne[111], dlaczego tyle[31] teatrów studenckich[222] w³±czy³o[501] siê do[62] tego[222] ruchu[121]. To[41] wszystko[41] nie znaczy bynajmniej, ¿e poziom[111] takiego[221] teatru jest zawsze wyborny[211]. Poziom[111] jest ró¿ny[211].
 688 344~Kultura~1963/2~str. 9~kol. 1
 689 A[9] ju¿ ca³kowita dysproporcja panuje miêdzy[65] wspó³czesn±[251] tematyk± zagraniczn±[251] i krajow±[251]. ¼róde³ tego[42] mo¿na by[8] siê dopatrywaæ[501] ró¿nych[222]. I w[66] "atrakcyjno¶ci[161]", i w[66] egzotyce[161], i w[66] popularno¶ci[161], jak±[241] tymi tematami zyskuje siê[41] w¶ród czytelników[122]. Przy[66] okazji[161] sam[211] reporta¿ysta wyrwie[501] siê z[62] "rodzinnych[222] op³otków", powoja¿uje za[+] darmo. Niewielu[32] jest takich[222], którzy specjalizowaliby[501] siê ¶wiadomie w[66] reporta¿u[161] krajowym[261].
 690 345~Kultura~1963/2~str. 9~kol. 4
 691 Sportowcy i nauczyciele wychowania[121] fizycznego[221] maj± swoje[242] wy¿sze[242] szko³y[142] typu akademickiego[221], maj± nawet swoj±[241] Akademiê Wychowania[121] Fizycznego[221]. Sport[111] doczeka³[501] siê w[66] Polsce[/][161] szczebla wiedzy[121], scjencji[121]. A turystyka, turystyka krajoznawcza co[+] najwy¿ej katedr lub wydzia³ów. Dobre[211] i to[41], ale wyk³ada siê[41] tam przedmioty[142], dotycz±ce[242] ekonomii[121], statystyki[121], urz±dzeñ turystycznych[222], bazy[121] organizacyjnej[221] i komunikacji[121].
 692 346~Kultura~1963/10~str. 3~kol. 1
 693 Oprócz[62] zwalczania[121] ideologii[121] komunistycznej[221] u siebie[42], pañstwa[112] imperialistyczne[212] uruchomi³y ogromny[241] aparat[141] tak zwany[221] "wojny[121] psychologicznej[221]" przeciwko krajom socjalistycznym[252]. W[66] NRF[=] zagadnieniami tymi zajmuje[501] siê oko³o piêædziesi±t[32] instytutów, a[9] wraz z[65] placówkami innymi dzia³a[5] obecnie na[66] tym[261] odcinku sto[31] jednostek organizacyjnych[222] w[66] dwóch[36] pionach uniwersyteckim[261] i pozauniwersyteckim[261]. "nasienn±[241]" kadrê wziêto z[62] okresu hitlerowskiego[221].
 694 347~Kultura~1963/10~str. 9~kol. 5
 695 Teraz jest inaczej. Mnóstwo[111] instytucji[122] k³ania[501] siê arty¶cie, robi mu wszelkie[242] reweranse[142] i co[41] z[62] tego[42] w[66] rezultacie? Ministerstwo[111] Kultury[121] i Sztuki[121] p³aci pieni±dze[142]. Ale zap³aciæ - to[41] nie wszystko[41]. To[41] marna czê¶æ[111] udzia³u, jaki[21] artysta chcia³by mieæ w[66] rozpowszechnianiu[161] swego[221] utworu.
 696 348~Kultura~1963/10~str. 11~kol. 2
 697 Równie¿ utrzymuje[501] siê mniej wiêcej ta sama liczba tytu³ów, które[212] s±[57] wyczerpane[212] natychmiast po[66] wydaniu[161]. W[66] roku[161] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±t[36] jeden[36] liczba ta wynosi³a - dwadzie¶cia[34] piêæ[34] procent[122], w[66] roku[161] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±t[36] dwa[36] - trzydzie¶ci[34] trzy[34] procent[122], w[66] roku[161], tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±t[36] trzy[36] w[66] pierwszym[261] pó³roczu[161] trzydzie¶ci[31] procent[122] wydanych[222] tytu³ów znik³o niemal natychmiast z[62] ksiêgarñ.
 698 349~Kultura~1963/12~str. 1~kol. 6
 699 Wielu[32] z[62] nas[42] sprawdzi³o na[66] w³asnej[261] skórze[161], jak[9] w[66] wychowaniu[161] m¶ci[501] siê rozbie¿no¶æ[111] pogl±dów w[66] rodzinie[161], ile k³opotów przysparzaj± ró¿nice[112] zdañ miêdzy[65] szko³± a[9] domem, jak[9] w[64] py³[141] obraca[501] siê kunsztownie budowana przez[64] ca³e[242] lata[142] pedagogiczna konstrukcja przy[66] zatraceniu[161] tych[222] elementów. M³odzie¿[111] jest szczególnie bystrym[251] obserwatorem, chwyta w[66] lot[141] ka¿d±[241] rozbie¿no¶æ[141].
 700 350~Kultura~1963/12~str. 9~kol. 4
 701 Konkurencja za[65] bram±, pieni±dze[112] w[66] kasie[161]. Mówi³o siê[41] "nie mamy rodzimego[221] repertuaru". I rzeczywi¶cie - dziesiêæ[31] procent[122] antenowego[221] czasu obficie ocieka³o rzewnym[51] rzêpoleniem. Festiwal[111] polskiej[221] piosenki[121] w[66] Opolu[/] pomóg³ u¶wiadomiæ do[62] czego[42] prowadzi monopol[111]. W[66] Opolu[/] wszyscy[212] spostrzegli nagle, ¿e estradê festiwalow±[241] zala³ potok[111] piosenek artystycznych[222]. S³abszych[222], gorszych[222], piêknych[222], wspania³ych[222] - ale potok[111].
 702 351~Kultura~1963/12~str. 10~kol. 2
 703 Nie trzeba ich[42] zreszt± d³ugo namawiaæ, ¿eby poszli do[62] kina[121]. Kto odwiedza "¶wi±tynie[142] dziesi±tej[221] Muzy[121] w[66] miasteczkach i na[66] wsiach, gdzie projekcje[112] odbywaj±[501] siê czasem[8] w[66] ch³opskiej[261] cha³upie[161] o[66] zas³oniêtych[262] oknach, a[9] aparat[141] wysuwa siê[41] do[62] sieni[121], gdzie w[66] czasie zimy[121] nogi[112] przemarzaj±, a[9] w[66] lecie jaskó³ki[112] nieprzyjemnie daj± znaæ o[66] swojej[261] obecno¶ci[161] w[66] stra¿ackiej[261] remizie[161].
 704 352~Kultura~1963/13~str. 8~kol. 1
 705 Rz±d[111] Moraczewskiego[/] nie spe³ni³ pok³adanych[222] w[66] nim[46] nadziei[122] i dwa[34] miesi±ce[142] po[66] utworzeniu[161] zakoñczy³ swoje[241] istnienie[141]. Misjê utworzenia[121] gabinetu tym[45] razem[151] Pi³sudski[/] powierzy³ Ignacemu[/] Janowi[/] Paderewskiemu[/]. Nowy[211] premier[111] okres[141] wojny[121] spêdzi³ poza[65] krajem i by³ przedstawicielem stworzonego[221] przez[64] Dmowskiego[/][121] i ko³a[142] narodowo-demokratyczne[242] Komitetu Narodowego[221] Polskiego[221] . KNP[=] na[64] Amerykê[/].
 706 353~Kultura~1963/13~str. 8~kol. 6
 707 A[9] przecie¿ w³a¶nie publicystyka historyczna odgrywa kolosaln±[241] rolê w[66] kszta³towaniu[161] ¶wiadomo¶ci[121] spo³ecznej[221] i politycznej[221]. Mamy przecie¿ wybitnych[242] historyków[142], mamy ich[42] dobre[242] pióra[142]. Lecz poza[65] wyj±tkami trudno by[8] wymieniæ wiêksz±[241] liczbê nazwisk paraj±cych[+] siê[222] publicystyk± historyczn±[251]. Czy¿by publicystyka historyczna by³a czym¶[45] niegodnym[251] pióra[121] historyka[121]? czy¿ publicystyk± historyczn±[251] maj± siê zajmowaæ[501] wy³±cznie publicy¶ci?
 708 354~Kultura~1963/13~str. 10~kol. 6
 709 A[9] temperatura dzia³ania[121] naszej[221] telewizji[121] nie ro¶nie proporcjonalnie do[62] jej[42] rozwoju[121] techniczno-terytorialnego[221]; ca³okszta³towi jej[42] programu grozi nu¿±ce[211] rozcz³onkowanie[111] funkcji[121], na[64] widowniê, do[62] milionów domów zakrada[501] siê coraz czê¶ciej niejakie[211] przyzwyczajenie[111], w[66] którym[261] kryje[501] siê nuda. S± to[41] sprawy[112] na[+] pewno zbyt ogólne[212], by próbowaæ leczyæ je[44] konkretnymi, drobnymi radami.
 710 355~Kultura~1963/20~str. 1~kol. 4
 711 Wydaje[501] siê, ¿e znajdujemy[501] siê w[66] momencie, w[66] którym[261] przysz³o¶æ[111] teatru zale¿y w[66] du¿ej[261] mierze[161] od[62] tego[42], czy potrafi on zainteresowaæ widzów[142] nie[+] tyle[9] od[62] strony[121] formy[121] artystycznej[221], choæ jest ona bardzo wa¿na, ile[9] od[62] strony[121] tre¶ci[121]. Teatr[111] powinien znowu staæ[501] siê trybun±, widowni± staræ ideowych[222], politycznych[222], dyskusji i wtedy bêdzie[56] spe³nia³[52] swoje[241] zadanie[141].
 712 356~Kultura~1963/20~str. 4~kol. 2
 713 Wed³ug takiego[221] zapisu mo¿emy sobie[43] dzi¶ odtworzyæ reakcjê widzów[122] na[66] przedstawieniach Meyerholda[/][121]. Sprawa bardzo po¿yteczna i dla[62] poznania[121] widowni[121] najciekawsza. Zastanawiamy[501] siê czêsto nad[65] tym[45], czego[42] widz potrzebuje, jak[9] reaguje, a[9] w³a¶ciwie obracamy[501] siê trochê w[66] pró¿ni[161] i dochodzimy do[62] uogólnieñ w[66] rodzaju[161] widz reaguje tylko na[64] sztuki[142] wspó³czesne[242], albo woli[5] klasykê.
 714 357~Kultura~1963/20~str. 11~kol. 2
 715 W[66] istocie[161] stanowi³ antypowstañczy[211] pozytywizm[111] w[66] znacznej[261] mierze[161] kontynuacjê "czerwonej[221]" my¶li[121] powstañczej[221]. Wiedza torowaæ mia³a drogê do[62] przeobra¿eñ gospodarczych[222], umo¿liwiaj±cych[222] powszechne[241] podniesienie[141] poziomu ¿ycia[121] i wyrównanie[141] dysproporcji[122] miêdzy[65] grupami spo³eczeñstwa[121]. Kul[111] wiedzy[121] s³u¿yæ mia³ przebudowie[131] hierarchii[121] spo³ecznej[221], obni¿aæ warto¶æ[141] tradycji[121] arystokratycznej[221] i szlacheckiej[221], podwa¿aæ ostojê konserwatyzmu klerykalizm[141].
 716 358~Kultura~1963/23~str. 2~kol. 1
 717 Druga sesja posiada znaczenie[141] decyduj±ce[241]. Po[66] niej[46] bêd± inne[212]. Mo¿e jedna, mo¿e dwie[31] lub nawet trzy[31]. Ale ta druga, i tylko ta, odgrywa rolê kluczow±[241]. Kierunek[111] nadany[211] Ko¶cio³owi rzymsko-katolickiemu w[66] tych[262] jesiennych[262] miesi±cach roku[121] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±t[31] trzy[31] pozostanie na d³ugo, bardzo d³ugo mo¿e, orientacj± obowi±zuj±c±[251] generalnie. Sobór[111] Watykañski[211] drugi[211] jest przede[65] wszystkim[45] soborem o[66] Ko¶ciele, o[66] jego[42] hierarchii[161].
 718 359~Kultura~1963/23~str. 5~kol. 5
 719 W[66] Polsce[/][161], gdzie armia by³a dla[62] spo³eczeñstwa[121] widomym symbolem niepodleg³o¶ci[121], ideologia mocarstwowa u³atwia³a przyjêcie[141] dyktatury[121] przez[64] mit[141] dziejowego[221] pos³annictwa[121] wojska[121]. Protestowa³ przeciwko zadufaniu[131] i antyrealistycznej[231] polityce[131] Eugeniusz[/] Kwiatkowski[/] w[66] wydanych w[66] tysi±c dziewiêæset trzydziestym[261] pierwszym[261] roku[161] ["]Dysproporcjach["], ale znaczenie[111] tej[221] ksi±¿ki[121] napisanej[221] przez[64] dzia³acza[141] obozu rz±dz±cego[221] polega miêdzy[65][+] innymi na[66] ej[42] wyj±tkowo¶ci[161].
 720 360~Kultura~1963/23~str. 8~kol. 6
 721 Dotychczas niejedna instancja zwi±zkowa, niejedno[211] kierownictwo[111] ga³êzi[121] produkcji[121] czy zak³adu pracy[121] nie docenia³o "na[+] co[+] dzieñ" problematyki[121] ideowo-kulturalnej[221] i wychowawczej[221]. Powsta³o nawet ¿a³osne[211], lecz umotywowane[211] praktyk± powiedzenie[111] usprawiedliwiaj±ce[211]: "Za[64] kulturê nie bij±, a za[64] produkcjê - ho, ho". Teraz ¿aden dzia³acz polityczny[211], gospodarczy[211] czy spo³eczny[211] nie bêdzie[56] móg³[52] swej[221] obojêtno¶ci[121] dla[62] postêpu kultury[121] i o¶wiaty t³umaczyæ niewiedz±.
 722 361~Kultura~1963/25~str. 2~kol. 1
 723 To[211] stanowisko[111] leadera[121] opozycji[121] lewicowej[221] wywo³a³o w¶ciek³o¶æ[141] nennistów[122]. Usi³owali "odparowaæ" uderzenie[141] twierdz±c, ¿e "od[+] dawna dostrzegali procesy[142] zachodz±ce[242] w[66] Ko¶ciele i w³a¶nie dlatego pragn± spotkania[121] z[65] ¶wiatem katolickim[251]". Dodajmy, ¿e w[66] terminologii[161] nennistowskiej[261] "¶wiat[111] katolicki[251]" uto¿samiany[211] jest[57] ca³kowicie z[65] chrze¶cijañsk±[251] demokracj± we[66] W³oszech[/], co[41] oczywi¶cie zakrawa na[64] grub±[241] pomy³kê [&]
 724 362~Kultura~1963/25~str. 2~kol. 6
 725 Konserwaty¶ci natomiast (na[64] przyk³ad[141] w³oski[211] kardyna³ Siri[/]) domagaj±[501] siê zachowania[121] tradycyjnej[221], ca³kowicie podporz±dkowanej[221] hierarchii[131] roli[121] ¶wieckich[222] katolików[122]. Warto te¿ odnotowaæ, ¿e niektórzy pragnêliby widzieæ laikat[141] w[66] krajach socjalistycznych[262] narzêdziem oporu przeciwko[63] "ofensywie materialistycznej[231]". Tak mówi³ na[66] kongregacji[161] generalnej[261] na[64] przyk³ad[141] biskup Czechos³owacki[211] Tomasek[/], który[211] w[66] piêciu[36] punktach rozwin±³ swoj±[241] my¶l[141].
 726 363~Kultura~1963/25~str. 5~kol. 3
 727 Czy z[62] tego[42] wynika, ¿e przeszli¶my na[64] podwórko[141] bur¿uazyjnej[221] socjologii[121], ¿e zawarli¶my z[65] ni±[45] przymierze[141], gdy¿ niejednokrotnie przejmujemy ¿ywcem opracowane[212] i rozwiniête[212] przez[64] ni±[44] metody[142] i techniki[142] badañ. Nic[41] podobnego[221], oznacza to[41] tylko, ¿e przenosimy bój[141] na[64] now±[241], rozs±dniejsz±[241] p³aszczyznê. Nihilistyczna negacja realnych[222] zagadnieñ, odrzucanie[111] problemów zwi±zanych[222] z[65] realnymi potrzebami teorii[121] i praktyki[121], jest tylko pozornym[251] radykalizmem.
 728 364~Kultura~1963/29~str. 4~kol. 3
 729 Prowadzono równie¿ badania[142] nad[65] poszczególnymi kategoriami zawodowymi inteligencji[121] ([~] Dziêcielska[/] ["]Sytuacja spo³eczna dziennikarzy[122] polskich[122]["] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±t[31] dwa[31], [~] Kowalewski[/] ["]Chemicy PRL[/][=]["], tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±t[31] dwa[31], tomy[112] osiem[31] i dziesiêæ[31] wy¿ej wymienionej[221] serii[121]), w[66] druku[161] lub przygotowaniu[161] znajduj±[501] siê studia[112] po¶wiêcone[212] artystom plastykom, urbanistom, nauczycielom i urzêdnikom, oraz specjalne[211] studium[111] po¶wiêcone[211] procesowi przystosowania[+] siê[121] inteligencji[121] przedwojennej[221] do[62] nowych[222] warunków ¿ycia[121] i pracy[121].
 730 365~Kultura~1963/29~str. 5~kol. 3
 731 Operacja "podrêczniki[112] szkolne[212]" konsumuje - jak dotychczas - ponad[64] trzeci±[241] czê¶æ[141] papieru przeznaczonego[221] na[64] publikacje[142] ksi±¿kowe[242] w[66] kraju[161]. Nie jest to[41] na[64] domiar[141] sytuacja ju¿ zastyg³a[211]: nale¿y siê liczyæ[501] ze[65] zwy¿k± zapotrzebowañ szkolnictwa w[66] latach najbli¿szych[262] w[64] miarê jak[9] "wy¿owe[212]" roczniki[112] szkolne[212] bêd±[56] siê przesuwa³y[521] do[62] klas o[66] bardziej rozpiêtym[261] programie dyscyplin nauczania szkolnego[221].
 732 366~Kultura~1963/29~str. 12~kol. 6
 733 Przejmujecie[501] siê gdy co¶[41] gdzie¶ nie funkcjonuje w[66] machinie[161] pañstwowej[261], gdy s± jakie¶[212] usterki[112] w[66] porz±dku[161] publicznym[261] transporcie, urz±dzeniach spo³ecznych[162] i tym[43] podobne[212]. Potraficie siê tym[45] nie na[64] ¿arty[142] denerwowaæ[501] i widaæ, ¿e to[44] prze¿ywacie. Takie[212] nastroje[112] nie istniej± na[66] Zachodzie[/]. Nie interesujemy[501] siê po[+] prostu tymi sprawami uwa¿aj±c, ¿e nale¿± one do[62] odpowiednich[222] resortów administracji[121] czy w³adzy[121].
 734 367~Kultura~1964/6~str. 5~kol. 3
 735 Je¶li ludzie pierwszego[221] wieku[121] mówi± dzisiejszymi zwrotami, je¶li wszystko[44] co[41] ich[44] otacza, okre¶li siê[41] nazwami, które[212] dzi¶ s³u¿± na[64] okre¶lenie[141] podobnych[222] rzeczy[122], obiera siê[41] odleg³ej[231] epoce[131] jej[42] odrêbn±[242] fizjognomiê, zaciera siê[41] znamienne[242] ró¿nice[142]. W³a¶nie te[212] ró¿nice[112] pozwol± na[64] uchwycenie[141] kontrastów. Co[8] wa¿niejsze[211], Graves[/] zna te[242] rzeczy[142], nie walczê z[65] jego[42] ignorancj±, ale z[65] manier± artystyczn±[251].
 736 368~Kultura~1964/6~str. 6~kol. 6
 737 A Tomasz[/] Mann[/] i jego[42] twórczo¶æ[111]? czy¿ nie stoi na[66] pograniczu[161] eseju[121]? pójdê jeszcze dalej, czym[45] jest antypowie¶æ[111], je¶li nie pewn±[251] odmienn±[251] form± powie¶ci[121]? Doktor[/] Faustus[/] jest wielkim[251] traktatem moralno-obyczajowym[251], czy¿ nie przesta³ byæ powie¶ci±? ona siê rozwinê³a[501] i zmienia³a[501] w[66] przeci±gu[161] tych[222] dwustu[32] lat, kiedy pojawi³a[501] siê jako[61] gatunek[111].
 738 369~Kultura~1964/6~str. 8~kol. 4
 739 Zachodnie[212] badania[112] dotycz± ró¿norodnych[222] zagadnieñ (osiedla[121], mieszkania[121], dzielnicy[121], wiêzi[121], ruchliwo¶ci[121] et[+] caetera). Jak[9] mówili¶my, badania[112] te[212] wysz³y z[62] potrzeb praktycznych[222] i wyniki[112] ich[42] wykorzystane[212] zosta³y dla[62] konkretnego[221] dzia³ania[121]. Nasuwaj±[501] siê jeszcze pewne[212] zagadnienia[112] metodologiczne[112]. Trzeba przyznaæ, ¿e dotychczasowe[212] badania[112] miasta[121], podobnie jak[9] i inne[212] badania[112] nastawione[212] by³y[57] g³ównie na[64] metody[142] statystyczno-ankietowe[242].
 740 370~Kultura~1964/11~str. 3~kol. 2
 741 Ale we¼my zjawisko[141] ca³kowicie, ¿eby u¿yæ[5] s³owa[121] - "hermetyczne[241]" to[41] znaczy recenzenta[141] poetyckiego[241]. I na[66] tym[261] odcinku ¿adne[211] pismo[111] nie tylko nie ma etatu, ale nie wydziela miejsca[121] nawet dla[62] recenzji[122], w[66] których[262] mo¿na[54] by prowadziæ przegl±d[141] zjawisk poetyckich[222]. Je¶li wiêc chodzi o[64] nasz±[241] krytykê, to[9] jej[42] stan[111] nie zale¿y tylko od[62] kadr[122].
 742 371~Kultura~1964/11~str. 3~kol. 3
 743 Dodajmy do[62] tego[42], ¿e ci[41] sami krytycy, którzy rzucili tego[221] rodzaju[121] piêkne[242] hipotezy[142] na[64] temat[141] przyczyn uwi±du tego[221] zawodu, zapominaj± dodaæ, ¿e kilka[31] miesiêcy przedtem sami pisali, ¿e krytyka[111] nie powinna zajmowaæ[501] siê dzie³em, nie powinna zajmowaæ[501] siê czytelnikiem ani autorem. Sam[211] ju¿ nie wiem, czym[45] mia³a siê wiêc zajmowaæ[501].
 744 372~Kultura~1964/11~str. 3~kol. 4
 745 Chodzi mi o[64] to[44], ¿e ka¿da ksi±¿ka, ka¿da twórczo¶æ[111] jest wynikiem jakich¶[222] warunków spo³ecznych[222], kulturalnych[222]. I krytyk[111] nie powinien pisaæ tylko o[66] ksi±¿ce[161], ale o[66] tych[262] sprawach przede[65] wszystkim[45]. Autor co¶[44] w[66] tym[261] zakresie konkretnych[222] spraw ¿ycia[121] proponuje, bo literatura, nawet nie filozoficzna, jest stosowan±[251] filozofi±.
 746 373~Kultura~1964/24~str. 10~kol. 4
 747 Liczba sto[31] piêtna¶cie[31] tysiêcy tegorocznych[222] "wyborców[122]" w[66] konkursie b±d¼[+] co[+] b±d¼ fatyguj±cym[261] jest niew±tpliwie ¶wiadectwem "rozczytania[121]" ludno¶ci[121] wiejskiej[221] i budzi rozmaite[242] refleksje[142], co[8] do[62] mo¿liwo¶ci[122] w³a¶ciwego[221] obs³u¿enia[121] gwa³townie wzrastaj±cej[221] masy[121] odbiorców[122] kultury[121] przez[64] nasz[241] aparat[141] kulturalny[241]. Nie po[64] raz[141] pierwszy[241] w[66] ci±gu[161] ostatniego[221] czasu stykamy[501] siê z[65] objawami jako¶ciowo nowej[221] sytuacji[121] kulturalnej[221] w[66] naszym[261] kraju[161].
 748 374~Kultura~1964/24~str. 12~kol. 3
 749 Natomiast przyjmuj±c zaproponowane[211] przez[64] K³osowsk±[/][141] okre¶lenie[141] mo¿emy operowaæ pojêciem kultury[121] zarówno w[66] odniesieniu[161] do[62] ludów znajduj±cych[222][+] siê na[66] szczeblu cywilizacyjnym[261] kamienia ³upanego[221] jak[9] i Greków[122] Peryklesa[/], mo¿emy mówiæ o[66] kulturze[161] w³oskiego[221] Renesansu[/][121] i kulturze[161] Inków[/], o[66] kulturze[161] czy "podkulturze[161]" krakowskiej[221] elity[121], elity[121] intelektualnej[221] z[62] okresu miêdzywojennego[221] i o[66] kulturze[161] czy "podkulturze[161]" gangów przestêpczych[222].
 750 375~Kultura~1964/24~str. 12~kol. 6
 751 Takie[211] ujêcie[111] kultury[121] masowej[221] nasuwa nam jednak szereg[141] w±tpliwo¶ci[122]. Pojawia[501] siê natychmiast pytanie[111] czy to[41] co[44], jak[9] podkre¶la autorka, "zwyczajowo" rozumiemy przez[64] kulturê masow±[241] da[501] siê okre¶liæ tylko przez[64] "mass[+] media" i narzucane[242] przez[64] nie[44] wymogi[142] u³atwiaj±ce[242] masowo¶æ[141] przekazywania[121] we[66] wspó³czesnej[261] cywilizacji[161] technicznej[261].
 752 376~Kultura~1964/29~str. 2~kol. 2
 753 Dzi¶, dwadzie¶cia[31] lat po[66] roku[161] tysi±c dziewiêæset czterdzie¶ci[31] cztery[31], osiem[3] lat po[66] roku[161] tysi±c dziewiêæset piêædziesi±t[31] sze¶æ[31], jest ona w[66] najpe³niejszym[261] tego[221] s³owa[121] znaczeniu[161] parti± ca³ego[221] narodu. Parti±, któr±[241] wszyscy[212] obdarzamy naszym[251] szacunkiem i zaufaniem. Parti±, ku której[231] wszyscy[212] musimy spogl±daæ my¶l±c o[66] zdumiewaj±cych[261] osi±gniêciach dwudziestolecia[121] minionego[221].
 754 377~Kultura~1964/29~str. 14~kol. 1
 755 Da³ s³owo[141], ¿e chodzi mu o[64] plastykê powi±zan±[241] z[65] ¿yciem, po[+] ludzku wspó³czesn±[241], adekwatn±[241] do[62] problemów epoki[121]. Wierzê, ¿e autorowi istotnie tylko o[64] tego[221] rodzaju[121] plastykê chodzi³o, ale ca³o¶æ[111] artyku³u jest w[66] efekcie pokazem b³yskotliwej[221] szermierki[121] za[65] plastyk± rezygnuj±c±[251] z[62] aktywnego[221] stosunku[121] do[62] ¿ycia[121]. Za[65] plastyk±, która w³a¶ciwie przyznaje[501] siê do[62] swego[221] wewnêtrznego[221] kryzysu.
 756 378~Kultura~1964/29~str. 14~kol. 4
 757 Przyzwyczajani powoli na[66] tej[261] bazie[161] s³uchacze m³odzi, i starsi melomani o[+] tyle jeszcze m³odzi[112] duchem, by popêdziæ swe[242] pogl±dy[142] estetyczne[242] do[62] przodu, zaczêli przyjmowaæ nowe[242] propozycje[142], a¿ wreszcie realnie sta³o[501] siê mo¿liwe[211] zorganizowanie[111] Miêdzynarodowego[221] Festiwalu[121] Muzyki[121] Wspó³czesnej[221] - Warszawska[/] Jesieñ[/][111], za[64] co[44] chwa³a niech bêdzie[55] Tadeuszowi[/] Bairdowi[/] i Kazimierzowi[/] Serockiemu[/].
 758 379~Kultura~1964/31~str. 6~kol. 1
 759 W[66] obliczu[161] tych[222] wszystkich[222] wysoce interesownych[222] zabiegów obowi±zkiem polskiej[221] ¶wiadomo¶ci[121] jest ugruntowanie[111] naszego[221] w³asnego[221] pogl±du na[64] powstanie[141] warszawskie[241]. Nie chodzi tu o[64] mobilizowanie[141] kultu. To[41] wydaje[501] siê zbyteczne[211], kult[111] powstania[121] w[66] Polsce[/][161] istnieje i istnieæ[51] bêdzie[56]. Chodzi o[64] to[41], aby¶my z[66] tego[221] wielkiego[221] i tragicznego[221] wydarzenia[121] umieli[53] wyci±gn±æ racjonalny[241] mora³[141] historyczny[241].
 760 380~Kultura~1964/31~str. 6~kol. 6
 761 W[66] tysi±c dziewiêæset czterdziestym[261] roku[161], wkrótce po[66] upadku[161] Francji[/][121], specjalna komórka brytyjska zajmuj±ca[+] siê dywersj± - SOE[=], opracowa³a taktykê dzia³ania[121], któr±[241] konsekwentnie stosowa³y narodowe[212] ruchy[112] oporu podleg³e[212] rz±dom na[66] emigracji[161] w[66] Londynie[/] i na[66] terenach obsadzonych[262] przez[64] wojska[142] brytyjskie[242]. Taktyka ta przewidywa³a wykorzystanie[141] tych[222] ruchów w[66] jednorazowym[261] powszechnym[261] wyst±pieniu[161] zbrojnym[261] uzgodnionym[261] z[65] w³adzami brytyjskimi.
 762 381~Kultura~1964/31~str. 8~kol. 2
 763 Na[+] pewno powstanie[111] warszawskie[211] pog³êbi³o istniej±cy[241] ju¿ kryzys[141] zaufania[121] spo³eczeñstwa[121] do[62] rz±du emigracyjnego[221], do[62] jego[42] krajowych[222] ekspozytur. By³ to[41] kryzys[111] polityczny[211]. Klêska powstania[121] warszawskiego[221] by³a bardzo mocnym[251] uderzeniem w[64] bazê organizacyjn±[241] KG[=] AK[=] i Delegatury[121].
 764 382~Kultura~1964/35~str. 4~kol. 2
 765 Drugi[221] tak zwany[221] Dzieñ[111] Polski[211] nie by³ jeszcze w[66] pe³ni[161] miarodajny[211], a[9] dopiero nastêpny[211] przypieczêtowa³ jako¶æ[141] importu jego[42] w³asnym[251] repertuarem. Okaza³o[501] siê wiêc, ¿e do[62] Opery[121] Le¶nej[/][221] sprowadzono z[62] Austrii[/][121] takiego[241] naszego[241] Jerzego[/] Po³omskiego[/], z[62] Kuby[/][121] tak±[241] nasz±[241] Halinê[/] Kunick±[/], z[62] Norwegii[/][121] tak±[241] nasz±[241] Danutê[/] Rinn[/].
 766 383~Kultura~1964/35~str. 4~kol. 6
 767 Chodzi mi tutaj nie o[64] takie[242] kwiatki[112] jak[9] fakt[111], ¿e Film[111] Polski[211] z[62] jakich¶[222] powodów utrwala³ imprezê po³owicznie, ¿e organizatorzy nie wiedzieli na[+] pewno, czy na[66] Festiwalu[161] s± obecne[212] Polskie[212] Nagrania[112] - lecz o[64] jako¶æ[141] ca³ego[221] przedsiêwziêcia[121]. O[64] najdoskonalszy[241] wybór[11] z[62] polskiego[221] stanu posiadania[121]. O[64] mocne[242] umowy[142] z[65] zagranicznymi reprezentantami piosenki[121], radiofonii[121], telewizji[121].
 768 384~Kultura~1964/35~str. 5~kol. 3
 769 Chodzi o[64] to[44], ¿e akademie[112] utraci³y swój[241] spo³eczny[241] sens[141] istnienia[121], ¿e w[66] zmienionej[261] spo³ecznie sytuacji[161] sztuk plastycznych[222] dalsze[211] celowe[211] i prowadzone[211] z[65] wielkim[251] nak³adem si³ i ¶rodków kszta³cenie[111] bezu¿ytecznej[221] na[64] koniec[141] armii[121] malarzy[122] stalugowych[222] czy artystów-rze¼biarzy[222] - wydaje[501] siê przedsiêwziêciem pozbawionym[251] zgo³a wiêkszego[222] sensu.
 770 385~Kultura~1964/39~str. 2~kol. 1
 771 Front[111] walki[121] rewolucji[121] kulturalnej[221] rozci±ga[501] siê wiêc na[64] ca³e[241] spo³eczeñstwo[111], walka nowego[121] ze[65] starym[151] rozgrywa[501] siê w[66] duszy[161] ka¿dego[221] nieomal cz³owieka[121] i tylko w[66] d³ugim[261] procesie ewolucji[121] zanikaæ[51] bêdzie[56] coraz szerzej, a¿ w[66] pe³ni[161] zaniknie obcy[211] socjalizmowi produkt[111] minionych[222] wieków, obci±¿aj±cy[211] ¶wiadomo¶æ[141] naszego[221] buduj±cego[221] socjalizm[141] spo³eczeñstwa[121].
 772 386~Kultura~1964/39~str. 2~kol. 6
 773 A[9] jednak jest faktem, ¿e stosunki[112] miêdzy parti± a[9] niektórymi ¶rodowiskami literackimi s± nienormalne[212], nacechowane[212] konfliktami, wzajemnym[251] nieporozumieniem. Partia ze[62] swych[222] pozycji[122], ze[6] swoich[222] racji[122] nie zrezygnuje i zrezygnowaæ nie mo¿e. Nie oznacza to[41] jednak bynajmniej, ¿e pisarze, którzy ¿ywi± szczere[242] chêci[142], aby[9] ich[42] twórczo¶æ[111] by³a pomocna partii[131] i w³adzy[131] ludowej[231] nie mog±, lub nie powinni mieæ innego[221] ni¿ partia stanowiska[121].
 774 387~Kultura~1964/39~str. 8~kol. 3
 775 Nowi re¿yserzy znów bêd± tylko z[62] weryfikacji[121] po[66] warsztatowej[261] praktyce[161], gdy¿ zarówno re¿yseriê, jak i asystenturê w[66] re¿yserii[161] otrzymuj± z[62] regu³y[162]: albo zaprzyja¼nieni, albo zwi±zani rodzinnie. Nepotyzm[111] - z[65] wzorcow±[265] rodzin± na[+] czele - ¶wiêci[5] w[66] teatrach lalkowych[262] swe[242] specjalne[242] triumfy[142]. Stanowisko[111] aktora[121] pod[65] powiewem powierzchownie pojêtego[221] craigizmu jest w[66] teatrach lalkowych[262] wyj±tkowo trudne[211].
 776 388~Kultura~1964/46~str. 1~kol. 2
 777 Ten[211] nurt[111] pozytywnego[221] krytycyzmu znalaz³ reperkusje[142] artystyczne[242], które[242] mo¿na nazwaæ nurtem spo³ecznie wyczulonej[222] krytyki[121]. Podziwiaæ nale¿y spo³eczeñstwo[141], które[241] odnalaz³o w[66] sobie[46] tyle[34] rozumnego[221] realizmu w[66] wyzwalaniu[161] tego[221] nurtu krytycznego[221], który[211] jest w[66] moim[261] rozumieniu[161] równie lojalny[211] w[66] stosunku[161] do[62] pewnych[222] procesów ideowych[222], jak[9] Miaczko[/] w[66] stosunku[161] do[62] norm prawno-obyczajowych[222].
 778 389~Kultura~1964/46~str. 3~kol. 2
 779 Je¶li akcja powie¶ci[121] lub opowiadania[121] dzieje[501] siê w[66] wielkim[261] mie¶cie, na[64] przyk³ad[141] w[66] £odzi[/][161], to i w[66] tym[261] wypadku[161] przedmiotem zainteresowania[121] aktora[121] bêd± ludzie[112] jak[8][+] najbardziej zwyczajni, zajêci swoimi sprawami domowymi, rodzinnymi, rzadziej zawodowymi i to[41] w[66] tym[261] sensie, ¿e traktuj±cy[212] swój[241] zawód[141] jako[64] ¼ród³o[141] zarobkowania[121], nigdy za¶ nie podejmuj±cy[212] decyzji[121] o[66] charakterze kluczowym[261].
 780 390~Kultura~1964/46~str. 6~kol. 3
 781 Równie¿ i tam w[66] Czechos³owacji[/][161] pojawia[501] siê szereg[111] snobizmów, rzeczy[122] i postaw[122] nieautentycznych[222], zrodzonych[222] na[66] fali[161] szerokiego[221] nap³ywu zagranicznych[222] t³umaczeñ. Istnieje tam równie¿ zjawisko[111] swoistego[221] "odkrycia[121]" Kafki[/][121]. Niektórzy nasi rozmówcy[112] byli zdumieni, kiedy powiedzia³em, ¿e Kafkê[/] czyta³em w[66] okresie okupacji[121], poniewa¿ by³[57] t³umaczony[211] i znany[211] w[66] Polsce[/][161] przed[65] wojn±.
 782 391~Kultura~1964/51-2~str. 1~kol. 4
 783 Motywacja tego[221] stanowiska[121] sk³ada[501] siê z[62] nieb³ahych[222] argumentów zwa¿ywszy strukturê telewizji[121], bêd±cej[221] w[66] istocie[161] gigantycznym[251] magazynem, którego[221] tematyczny[211] przekrój[111] odpowiada³by chyba jedynie przekrojowi wszystkich[222] polskich[222] wydawnictw: literackich[222], naukowych[222], politycznych[222], rolnych[222] i tym[43] podobnych[222]. Czy istnieje krytyka[111] ksi±¿ek? krytyka[111] pozaspecjalistyczna? pytania[112] absurdalne[212], ale wcale sensowne[212] w[66] odniesieniu[161] do[62] praktyki[121] krytyki[121] telewizyjnej[221].
 784 392~Kultura~1964/51-2~str. 3~kol. 3
 785 ¿e nade[64] wszystko[41] podniecaj±cy[211] jest dzisiaj gwa³towny[211] protest[111] szlachetno¶ci[121] Alcesta[/][121] skomplikowanie przemieszanej[221] z[65] jego[42] neuroz±, ów[211] protest[111] przeciw temu[43], co[41] w[66] otaczaj±cym[261] go[42] uk³adzie spo³ecznym[261] ustalone[211] jest[57] w[66] p³askiej[261] i miernej[261] konwenansowo¶ci[161], w[66] wytwórczo¶ci[161] kariery[12]. Szyderstwo[111] i ból[111], melancholia i komizm[111], ostro¶æ[111] inteligencji[121] i bezmy¶lno¶æ[111] dosytu, nadmierna duma mê¿czyzny i drapie¿ny[211] czar[111] kobieco¶ci[121].
 786 393~Kultura~1964/51-2~str. 4~kol. 5
 787 W[66] druku[161] jest tom[111] docenta[121] Ró¿y[/][121] Jab³kowskiej[/][121] o[66] Conradzie[/][161] oraz tom[111] po¶wiêcony[211] Majakowskiemu[/] (doktor[111] Nieuwa¿ny[/]). Profesor[111] Witold[/] Chwalewik[/] podpisa³ umowê na[64] ksi±¿kê o[66] Szekspirze[/][161]. W[66] serii[121] za¶ monografii[122] polskich[222] niebawem idzie do[62] druku[121] ksi±¿ka o[66] Staffie[/][161] (doktor[111] Irena[/] Maciejewska[/]). [~] Gomulicki[/] przygotowuje tom[141] o[66] Norwidzie[/][161].
 788 394~Kultura~1965/10~str. 1~kol. 3
 789 W[66] pierwszym[21] rzêdzie oznacza to[41] likwidacjê fa³szywego[221] podzia³u na[64] kulturê elitarn±[241] i kulturê dla[62] mas, na[64] kulturê nowoczesnego[221] eksperymentu i kulturê prostych[222] ¶rodków komunikacji[121], na[64] kulturê i rozrywkê dla[62] snobów[121] i kulturê oraz rozrywkê dla[62] najbiedniejszych[222] duchem. Stoimy dzisiaj na[66] stanowisku[161], ¿e masowe[212] ¶rodki[112] komunikacji[121] tworz± i upowszechniaj± wszystkie[242] najlepsze[242] i bezsporne[242] osi±gniêcia[142] twórczo¶ci[121] narodowej[221].
 790 395~Kultura~1965/10~str. 1~kol. 5
 791 Ten[211] proces[111] odbywa[501] siê nie tylko w[66] tym[261] sensie, ¿e wyobra¼nia pisarzy[122] zbli¿a[501] siê do[62] wyobra¼ni[121] milionowych[222] mas, lecz ¿e jest przez[64] nich[44] samych[242] w[64] ten[241] sposób[141] kszta³towana. W[66] rezultacie niezale¿nie od[62] naszych[222] teoretycznych[222] rozwa¿añ i dyskusji[122] estetycznych[222], otrzymujemy coraz czê¶ciej dzie³a[142] o[66] narracji[161] prostej[261], syntetycznej[261], czasami[8] nawet telegraficznej[261].
 792 396~Kultura~1965/10~str. 9~kol. 2
 793 Dopiero jednak sprecyzowane[211] pojêcie[111] otwartego[221] narodu na[66] bazie[161] spo³eczeñstwa[121] socjalistycznego[221] pozwala zrozumieæ zjawisko[141], ¿e wszystkie[212] ludowe[212] i socjalistyczne[212] rewolucje[112] umocni³y wiê¼[141] narodow±[241] i wyzwoli³y narodowy[241] patriotyzm[141] i narodowy[241] charakter[141] socjalistycznej[221] kultury[121]. Masowe[212] ¶rodki[112] komunikacji[121] proces[141] ten[241] w[66] sensie integracyjnym[261] jeszcze przy¶pieszaj±.
 794 397~Kultura~1965/17~str. 2~kol. 1
 795 Obserwujemy te¿ przechodzenie[141] od[62] dzia³añ indywidualnych[222] i ¿ywio³owych[222] do[62] wyst±pieñ masowych[222] i zorganizowanych[222]. Przedstawiony[241] wy¿ej proces[141] ilustruje przechodzenie[111] na[64] przyk³ad[141] od[62] pojedynczych[222] aktów sabota¿u[121] na[66] kolejach do[62] masowych[222] uderzeñ na[64] linie[142] komunikacyjne[242] wroga[121], od[62] wyzwalania[121] pojedynczych[222] wiê¼niów[122] do[62] wyzwalania[121] ca³ych[222] obozów i wiêzieñ[122], od[62] indywidualnego[21] obni¿ania[121] wydajno¶ci[121] pracy[121] i jej[42] porzucania[121] do[62] masowych[222] strajków.
 796 398~Kultura~1965/17~str. 4~kol. 5
 797 Proces[111] w[66] Kielcach[/] ma za[64] przedmiot[141] przestêpstwo[141] gospodarcze[241]. Nie tak dawno pisz±c na[64] ten[241] temat[141] wspomnia³em na[66] tych[261] ³amach Zak³ad[141] Badania[121] Przestêpczo¶ci[121] Gospodarczej[221] przy[66] SGPiS[=], którego[221] podstawowym[251] zadaniem jest wiwisekcja przyczyn, nakre¶lanie[111] naukowych[222] podstaw[122] dla[62] dzia³añ profilaktycznych[222] dotycz±cych[222] ca³ej[221] naszej[221] gospodarki, albowiem, pomijaj±c ambitne[242] dzia³ania[142] aparatu ¶cigania[121], jest to[41] jedyna placówka naukowa tego[221] typu w[66] kraju[161].
 798 399~Kultura~1965/17~str. 8~kol. 4
 799 Zabytkowe[212], a[9] starsze[212] o[64] sto[34] lat od[62] oliwskich[222], ufundowane[212] przez[64] ksiêcia[141] Ernesta[/] Bogus³awa[/] de[+] Croy[/] w[66] roku[161] tysi±c sze¶æset trzydziestym[261] dziewi±tym[261] organy[112] gotyckiej[221] katedry[121], stan±[501] siê o¶rodkiem kamieñskiego[221] festiwalu[121]. Zapocz±tkowane[212] w[66] ubieg³ym[261] roku[161] Koncerty[112] Organowe[212] potwierdzi³y przewidywania[142] Towarzystwa[121] o[66] potrzebie zorganizowania[121] w[66] tym[261] w³a¶nie o¶rodku powa¿nej[221] manifestacji[121] muzycznej[221] w[66] okresie letnim[261].
 800 400~Kultura~1965/19~str. 1~kol. 3
 801 Fakty[112] za¶ mówi±, ¿e hipotetyczne[211] usposobienie[111] milionów nie jest w[66] Niemieckiej[/][261] Republice[/][161] Federalnej[/][261] ¿adn±[251] si³± polityczn±[251]. Si³± polityczn±[251] s± tu partie[112], administracja, wojsko[111], propaganda. A[9] te[41] zgodnie, jednoznacznie i konsekwentnie wypowiadaj±[501] siê przeciw uznaniu[131] obecnych[222] granic Polski[/][121]. I w[66] takim[261] w³a¶nie duchu kszta³tuj± zachodnio-niemieckie[241] dzia³anie[141], my¶lenie[141] i odczuwanie[141].
 802 401~Kultura~1965/19~str. 2~kol. 6
 803 Mo¿na raczej powiedzieæ, ¿e literatura mo¿e lepiej zrozumieæ istotne[242] konflikty[142], w[64] które[242] uwik³ani s±[57] ludzie jej[42] epoki[121], mo¿e pokazaæ tragizm[141] losu ludzkiego[221] w[66] danej[261] epoce[161], pokazaæ przeciw jakim[232] splotom si³ i okoliczno¶ci[122] musi walczyæ cz³owiek, aby[8] realizowaæ swoje[242] podstawowe[242] d±¿enia[142] i osi±gaæ pe³niê[141] swoich[222] mo¿liwo¶ci[122].
 804 402~Kultura~1965/19~str. 3~kol. 1
 805 S± subiektywn±[251] wizj± ¶wiata i spraw[122] ludzkich[222] widzianych[222] przez[64] soczewki[142] osobowo¶ci[121], wyobra¼ni[121] i zdolno¶ci[122] konstrukcyjnych[222] autora[121]. W[66] nich[46] odbijaj±[501] siê zsyntetyzowane[21] w[66] wizji[161] autora[121] indywidualno¶ci[112] charakterystyczne[212] dla[62] danej[221] epoki[121], wyra¿aj±ce[212] problemy[142] ludzkie[242], które[212] w[66] danej[261] epoce[161] stanowi± najsilniejsze[242] bod¼ce[142] niepokoju[121], emocjonalnych[222] uniesieñ, najsilniejszych[222] pragnieñ i najtrwalszych[222] d±¿eñ.
 806 403~Kultura~1965/22~str. 3~kol. 3
 807 Dzi¶ widzimy, ¿e technika wspó³czesna daje mo¿liwo¶ci[142] wznoszenia[121] komunikacji[121] ponad[64] ziemiê w[66] formie[161] kolei[122] wisz±cych[222] czy jednoszynowych[222], budowy[121] wielkich[222] wiaduktów samochodowych[222]. Daje tak¿e mo¿liwo¶æ[141] zag³êbiania[+] siê[121] pod[65] ziemi±, aby[8] na[66] niej[46] pozostawiæ ludziom jak[8][+] najwiêksz±[241] swobodê ruchu[121] i jak[8][+] najsilniejszy[241] bezpo¶redni[241] kontakt[141] z[65] terenem i zwi±zan±[251] z[65] nim[45] wegetacj± ro¶linn±[251].
 808 404~Kultura~1965/22~str. 3~kol. 5
 809 My¶lê, ¿e wreszcie budownictwo[111], które[211] spe³nia szczytne[241] zadanie[141] zaspokajania[121] potrzeb ludzkich[222], bêdzie[56] zaspokajaæ[51] nie tylko te[212] potrzeby[142], które[212] by³y[5], ale i te[44], które[212] bêd±. I ¿e jednak w[66] swym[261] kompleksowym[261] ujêciu[161] wszystkich[222] potrzeb ludzkich[222] budownictwo[111] stanie[501] siê przede[65][+] wszystkim[45] technik±, a poza[65] tym[45] chyba bêdzie wtedy ... Architektur±.
 810 405~Kultura~1965/22~str. 4~kol. 5
 811 Do[62] takich[222] potentatów[122] (to[211] kre¶lenie[111] jest[57] usprawiedliwione[211] funkcj± tych[222] o¶rodków w[66] odniesieniu[161] do[62] naszego[221] ¿ycia[121] kulturalnego[221] w[66] ogóle[161], ale je¶li wzi±æ pod[64] uwagê ich[42] roczn±[241] wydajno¶æ[141], z[62] regu³y[121] nie przekraczaj±c±[241] siedem[34] do[62] o¶miu[32] tytu³ów, wydaæ[501] siê ono mo¿e nieco ¶mieszne[211]) nale¿± przede[65][+] wszystkim[45]: Wydawnictwa[112] Artystyczne[212] i Filmowe[212], Wydawnictwa[112] Artystyczno-Graficzne[212] RSW[=] Prasa[/].
 812 406~Kultura~1965/29~str. 1~kol. 2
 813 Utrzymywanie[111], ¿e z[62] tej[221] formacji[121] intelektualnej[221], z[62] tej[221] sumy[121] refleksji[122] nale¿y czerpaæ przede[65][+] wszystkim[45], aby[8] uzyskaæ prawid³owy[241] obraz[141] naszej[221] dynamiki kulturalnej[221]: utrzymywanie[111], jak[9] czyni± to[41] niektórzy, ¿e tu, w[66] tych[262] koncepcjach i teoriach tkwi± pok³ady[112] najbardziej warto¶ciowej[221] i nowoczesnej[221] wiedzy[121] o[66] kulturze[161] dzisiejszej[221] czasów - nie tylko nie zbli¿aj± nas[42] do[62] klarownego[221] ujêcia[121] procesów rozwoju[121] socjalistycznej[221] kultury[121].
 814 407~Kultura~1965/29~str. 4~kol. 3
 815 Wydaje[501] siê, ¿e zespolone[212] wysi³ki[112] nawet czê¶ci[121] istniej±cego[221] aparatu naukowo-badawczego[221] mog³yby zapewniæ wyra¼niejszy[241] postêp[141] w[66] tej[261] wcale nie[+] ³atwej[261] dziedzinie[161] gospodarki[121] narodowej[221] i znakomicie u³atwiæ w praktyce[131] wykonanie[141] jej[42] trudnych[222] zadañ. By³oby to[41] z[65] oczywist±[251] korzy¶ci± i dla[62] jednej[221], i dla[62] drugiej[221] strony[121]. Nie znamy programu dzia³alno¶ci[121] Ogólnozwi±zkowej[221] Federacji[121] Sportu, Wychowania[121] Fizycznego[221] i Turystyki CRZZ[=].
 816 408~Kultura~1965/29~str. 9~kol. 1
 817 Dostajê moc[141] listów. Oskar¿eni lekarze odpowiadali z[62] artyku³u dwie¶cie[31] osiemdziesi±t[31] sze¶æ[31], czyli jako[61] urzêdnicy za[64] niedope³nienie[141] obowi±zku[121] s³u¿bowego[221]. I choæ s±d[111] w[66] uzasadnieniu[161] wyroku[121] (umarzaj±cego[221] na[66] mocy[161] amnestii[121]) podkre¶li³ szkodliwo¶æ[141] takiego[221] czynu, gdy pope³niaj± o[44] w³a¶nie lekarze (poniewa¿ os³abia to[41] skuteczno¶æ[141] dzia³ania[121] spo³ecznej[221] s³u¿by[121] zdrowia bêd±cej[221] wielk±[251] zdobycz± ustrojow±[251]).
 818 409~Kultura~1965/33~str. 2~kol. 6
 819 Mog³y przed[65] wojn± bogato iluminowane[212] ksi±¿ki[112] byæ dostêpne[212] tylko dla[62] najbogatszych[122], poka¿emy, ¿e po[66] wojnie[161] bêd± one dostêpne[212] dla[62] masowego[221] czytelnika[121]. Z[62] tego[42] co[44] powiedzieli¶my sobie[43], mimo[62] zapó¼nieñ i pope³nionych[222] b³êdów, doprowadzili¶my ju¿ przed[65] laty wiele[34] tytu³ów do[62] nak³adów stutysiêcznych[222] i wiêcej ni¿ stutysiêcznych[222]. Rozwój[111] masowego[221] czytelnictwa jest jednym[251] z[62] fundamentów naszej[221] rewolucji[121] kulturalnej[221].
 820 410~Kultura~1965/33~str. 4~kol. 3
 821 W[66] pierwszym[261] dziesiêcioleciu[161] (tysi±c dziewiêæset czterdzie¶ci[31] piêæ[31] - tysi±c dziewiêæset piêædziesi±t[31] cztery[31]) ukaza³y[501] siê wydawnictwa[112] o[66] ³±cznym[261] nak³adzie czterysta[44] czterdzie¶ci[44] cztery[34] tysiêcy egzemplarzy. Natomiast ju¿ w[66] nastêpnym[261] (tysi±c dziewiêæset piêædziesi±t[41] piêæ[31] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±t[31] cztery[31]) liczba ta wynios³a jeden[241] milion[141] trzysta[34] siedemdziesi±t[34] siedem[34] tysiêcy egzemplarzy. A wiêc w[66] drugim[261] dziesiêcioleciu[161] nast±pi³ ponad trzykrotny[211] wzrost[111] ilo¶ci[121] tych[222] wydawnictw.
 822 411~Kultura~1965/33~str. 5~kol. 5
 823 Je¿eli jednak nie mo¿na przypisywaæ sferze[131] tre¶ci[122] propagowanych[222] przez[64] rz±dz±c±[241] w[66] ¶wiecie produkcji[121] i polityki[121] klasê za[65] pomoc± mass-media i techniki[121] propagandowo-reklamowych[222], cech demonicznych[222], które[212] potrafi³yby w[66] sposób[141] trwa³y[241] zmieniæ obiektywne[242] podzia³y[142] klasowe[242], postawy[142] polityczne[242] i wzory[142] ¿ycia[121] - to[9] ich[42] gro¼ne[211] dzia³anie[111] jest faktem dostatecznie realnym[251].
 824 412~Kultura~1965/39~str. 1~kol. 1
 825 I chocia¿ nie ubieramy swoich[222] zasad w[64] szaty[142] "boskie[242]" nie mamy nic[44] przeciwko temu[43], je¿eli ko¶ció³[111] pomaga nam w[66] ich[42] stosowaniu[161], o[+] ile rzecz[111] prosta nie próbuje przy[66] tej[261] okazji[161] siêgn±æ po[64] sprawy[142] "cesarskie[242]", przepraszam , "ludowo-socjalistyczne[242]". Ale ¿arty[112] na[64] bok[141]. Sprawa jest diablo powa¿na. Powsta³a[211] w[64] ten[241] sposób[141] "de[+] facto" moralno¶æ[111] socjalistyczna w[66] du¿ym[261] stopniu[161] tylko pozornie przylega do[62] naszej[221] rzeczywisto¶ci[121].
 826 413~Kultura~1965/39~str. 3~kol. 4
 827 Mo¿e siê oka¿e[501], ¿e po[66] pewnym[261] czasie bêdzie ich[42] mniej, gdy¿ wiele[31] z[62] nich[42] ma swój[241] pocz±tek[141] w[66] nieudolno¶ci[161], lenistwie czy wygodnictwie urzêdniczym[261], w[66] braku[161] twórczej[221] wyobra¼ni[121] u realizatorów[12] s³usznych[222] programów i szybko mo¿na je[44] przezwyciê¿yæ. Jedna rzecz[111] jest pewna dzisiaj, ¿e nie rolnictwo[111] nie nad±¿a za[65] reszt± gospodarki[121] narodowej[221], a[9] zaopatrzenie[111] rolnictwa[121] w[64] to[44], co[41] warunkuje produkcjê roln±[241].
 828 414~Kultura~1965/39~str. 8~kol. 6
 829 Ró¿nica jednak miêdzy[65] m³odzie¿± i nami polega na[66] tym[46], ¿e my operowali¶my pojêciami, które[212] mia³y dopiero staæ[501] siê rzeczywisto¶ci±, natomiast m³odzie¿[111] wspó³czesna sprawdza i stare[242] i nowe[242] pojêcia[142] w[66] rzeczywisto¶ci[161]. ¿eby jednak to[211] "sprawdzenie[111]" nie by³o abstrakcyjne[211] i nie prowadzi³o do[62] mêtnych[222] "teoryjek" pseudo-rewolucyjnych[222], nale¿y daæ jej[43] do[62] rêki system[141] wiêzi[122] historycznych[222].
 830 415~Kultura~1965/41~str. 3~kol. 2
 831 Inny[211] wk³ad[111] pracy[121] poszczególnego[221] cz³owieka[121], inne[212] mo¿liwo¶ci[112] i zdolno¶ci[112] zawodowe[212] wykluczaj± zasadê egalitaryzmu, wiêcej nawet czyni± j± g³upi±[251] i szkodliw±[251], hamuj±c±[251] postêp[141] techniczny[241], postêp[141] ekonomiczny[241] i postêp[141] nauki[121] i kultury[121]. Pozostaje jednak uzasadnione[211] pytanie[111], czy w[66] tych[262] warunkach nie mo¿e wytworzyæ[501] siê nowa elita kulturalna, ekonomiczna, technokratyczna czy nawet nowa elita w³adzy[121].
 832 416~Kultura~1965/41~str. 4~kol. 1
 833 Sprawa ta nasunê³a mi analogiê z[65] tocz±c±[+] siê[251] u nas[42] ostatnio dyskusj± na[64] temat[141] terminologii[121] w[66] badaniach literackich[262]. Sprawa wykracza³a niew±tpliwie poza[64] spór[141] o[64] komunikatywno¶æ[141] krytyki[121] literackiej[221] i badañ z[62] zakresu teorii[121] literatury[121] czy historii[121] literatury[121]. Chodzi o[64] pewn±[241] tendencjê - wyra¿aj±c[501] siê ¿argonem wspó³czesnym[251] - trend[141] obserwowany[241] w¶ród m³odych[122], zw³aszcza naukowców[122].
 834 417~Kultura~1965/41~str. 4~kol. 5
 835 Likwiduj±c aspiranturê poszli¶my w[66] kierunku[161] otrzymywania[121] (pielêgnowania[121]) kontaktu m³odych[222] badaczy[122] ze[65] studentami. Nauka tak zwana czysta, "uczony[111] gabinetowy[211]" zamkniêty[211] w[66] przys³owiowej[261] wie¿y[161] z[62] ko¶ci[121] s³oniowej[221] teoretycznie nale¿± do[62] przesz³o¶ci[121], nie s± modelami kszta³tuj±cymi m³odych[222] adeptów[122] wiedzy[121]. Z[62] drugiej[221] strony[121], wydaje[501] mi siê, ¿e inteligent w[66] pierwszym[161] pokoleniu[161] zdradza naturaln±[241] tendencjê do[62] wyobcowania[+] siê[121] z[62] przeciêtno¶ci[121].
 836 418~Kultura~1965/45~str. 3~kol. 2
 837 Chc± grubej[221] ksiêgi[121], wielotomowej[221], ¿eby mogli do[62] prze¿yæ[122] bohaterów[122] powracaæ, ¿eby siê z[65] nimi poznakomiwszy[501], mogli dzieliæ ich[42] los[141]. A wiêc wbrew naszym[232] p³aczkom, grzebi±cym[232] ju¿ powie¶æ[141], jest g³ód[111] rzetelnej[221] narracji[121], wiarygodnego[221] ¶wiata i ciekawych[222], pasjonuj±cych[222] wydarzeñ. Przecie¿ mog± to[41] potwierdziæ ksiêgarze. Dobrze id± grube[212] i wcale drogie[212] ksi±¿ki[112], nie tylko jako[61] okoliczno¶ciowe[212] podarki[112].
 838 419~Kultura~1965/45~str. 3~kol. 3
 839 Przyk³ad[111] jest dosyæ skrajny[211], ale tym[9] wyra¼niej ukazuje gro¿±ce[241] niebezpieczeñstwo[141]. Jaka¿ tu bowiem alternatywa? albo rozej¶cie[+] siê[111] nauki[121] o[66] literaturze[161] i krytyki[121] co[41] jest ani po¿±dane[211] ani mo¿liwe[211]: albo przyswojenie[111] przez[64] krytykê "kodu" naukowego[221], co[41] oznacza odciêcie[+] siê[141] czytelnika[121] (równie¿ i prasy kulturalnej[221]), a[9] wiêc tworzenie[141] krytyki bardzo elitarnej[221] - dla specjalistów[122].
 840 420~Kultura~1965/45~str. 8~kol. 5
 841 Wydaje[501] mi siê, ¿e ta problematyka wojenna, aczkolwiek szeroko podejmowana przez[64] ró¿nych[242] pisarzy[142], nie zosta³a ca³kowicie wyczerpana i wiele[31] da[501] siê powiedzieæ jeszcze na[64] ten[241] temat[141]. Jest to[41] wa¿ny[211] obszar[111] naszej[221] literatury[121], ale wa¿niejszym[251] - obraz[111] wspó³czesno¶ci[121], na[64] który[241] czekaj± tak¿e i zagraniczni czytelnicy - odbiorcy[112] naszych[222] ksi±¿ek.
 842 421~Kultura~1965/46~str. 2~kol. 1
 843 "Doktryna[/] Johnsona[/][121]" to[41] po[+] prostu zespó³[111] pogl±dów politycznych[222] i praktycznych[222] posuniêæ realizowanych[222] przez[64] Stany[/] Zjednoczone[/][112] po[66] ostatnich[262] wyborach prezydenckich[262] w[66] listopadzie tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tego[221] czwartego[221] roku[121]. Do[62] wyborców[122] w[66] listopadzie tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tego[221] czwartego[221] roku[121] Johnson[/] w[66] przeciwieñstwie do[62] Goldwatera[/][121] szed³ z[65] platform± wyra¿aj±c±[251] troskê o[64] zachowanie[141] pokoju[121] w[66] ¶wiecie.
 844 422~Kultura~1965/46~str. 3~kol. 2
 845 Spotkania[112] w[66] Kole by³y wiêc jedynie w³a¶ciwie platform± do[62] wymiany[121] my¶li[122], dyskusje[112] wyznacza³y stosunek[141] naszej[221] formacji[121] do[62] wielu[32] istotnych[222] spraw[122] i problemów, typu na[64] przyk³ad[141] dyskusji[121] o[66] "pokoleniu[161] spalonych[122]". Tu chcia³bym wprowadziæ moment[141] goryczy[121]. Szkoda, ¿e nasza formacja nie mog³a rozwijaæ[501] siê normalnie w[66] dyskusjach na[66] w³asnych[262] ³amach, lecz tylko spontanicznie korzystaj±c z[62] ³amów obcych[222].
 846 423~Kultura~1965/46~str. 9~kol. 5
 847 Podrêcznik[111] dla[62] klasy[121] pi±tej[221] w[66] ubieg³ym[261] roku[161] roi[501] siê od b³êdów. Biedzili[501] siê uczniowie, mêczyli nad[65] zadaniami rodzice. Dopiero na[64] skutek[141] artyku³u PZWS[=] napisa³y list[141] do[62] gazety[121], w[66] którym[261] przepraszaj± i t³umacz±[501] siê [~] po¶piechem, bowiem wydawnictwo[111] spieszy³o[501] siê, by m³odzie¿[111] mog³a korzystaæ z[62] jego[42] podrêcznika.
 848 424~Kultura~1966/1~str. 2~kol. 3
 849 O[66] dziewi±tej[261] wieczór sprawa zosta³a rozstrzygniêta. Tym[251] razem[151] na[66] ekranach tv[=] pokazana zosta³a polityka: ca³a plejada zwyciêzców[122] i pokonanych[122], dyskusje[112] miêdzy[65] nimi, o¶wiadczenia[112]. Powiedzmy od[62][+] razu[121]: formalnych[222] zwyciêzców[122]. Przy[66] systemie prezydenckim[261] jeden[31] g³os[111] wiêkszo¶ci[121] wystarcza, by prezydent-elekt sprawowaæ móg³ pe³n±[241] w³adzê. De[+] Gaulle uzyska³ to[241] prawo[141].
 850 425~Kultura~1966/1~str. 4~kol. 3
 851 Nie jest to[41] nawo³ywanie[111] do[62] negowania[121] maj±cego[221] tak kapitalne[241] znaczenie[141] w[66] naszych[262] dziejach aktu przyjêcia[121] wiary[121] chrze¶cijañskiej[221], lub wyolbrzymianie[111] naszego[221] znaczenia[121] poprzedzaj±cego[221] wymienion±[241] datê, ale w[66] ¶wietle znanych[222] nam dokumentów i w[66] oparciu[161] o[64] nie[44] rozpowszechnienie[111] faktów, które[212] w[66] odpowiednio przystêpnej[261] formie[161] powinny[212] trafiæ do[62] ¶wiadomo¶ci[121] wspó³czesnego[221] Polaka[121].
 852 426~Kultura~1966/1~str. 10~kol. 2
 853 Jest to[41] w[66] danej[261] chwili[161] absolutnie najbogatszy[211] w[66] Polsce[/][161] dorobek[111] udanych[222] (i to[8] jak[8]!) realizacji[122] akustycznych[222] na[66] koncie jednego[221] cz³owieka[121]. Jego[42] nazwisko[111]: Witold[/] Straszewicz[/]. Doktor in¿ynier akustyk. Adiunkt w[66] katedrze[166] elektroakustyki[121] Politechniki [121] Warszawskiej[221]. On to[41] w³a¶nie powiedzia³ s³owa[142] zacytowane[242] na[66] wstêpie: akustyka nie jest czarn±[251] magi±. Mo¿e jest sztuk±.
 854 427~Kultura~1966/6~str. 2~kol. 6
 855 W[66] burzliwym[261] okresie wyborów prezydenckich[222] do[62] ró¿nic interesów i koncepcji[122] dosz³y ostre[212] spiêcia[112] psychologiczne[212]: gaulli¶ci bardzo namacalnie poczuli, ¿e Ameryka[/] chce im sytuacjê w[66] ich[42] w³asnym[261] kraju[161] utrudniæ. Takie[212] rzeczy[112] nie mijaj± bez[62] ¶ladu. W[66] jakim[261] punkcie istnieje zgodno¶æ[111] pogl±dów miêdzy[65] de[+] Gaulle'em a Amerykanami. W³a¶ciwie w[66] jednym[261], w[66] tym[46] mianowicie, ¿e kapitalizm[111] jest lepszy[211] od[6] socjalizmu.
 856 428~Kultura~1966/6~str. 4~kol. 4
 857 I nic[44] nie udaj±. Kiedy Malutki[/] (Zbigniew[/] Nawrocki[/]) mówi, ¿e je¼dzi³ jako[61] szofer z[65] Miko³ajczykiem[/], wierzymy mu, chocia¿ w[66] owych[262] latach w[66] rzeczywisto¶ci[161] móg³ co[+] najwy¿ej je¼dziæ dzieciêcym[251] wózkiem. Bogdan[/] Kopciowski[/], Andrzej[/] Adamczewski[/], Marek[/] Ko³aczkowski[/], Jerzy[/] £apiñski[/] - maj± razem osiemdziesi±t[34] parê[34] lat - a[9] jednak wierzymy w[64] ich[42] popl±tane ¿yciorysy[142], popstrzone[242] fatalnymi inicja³ami skrótów.
 858 429~Kultura~1966/6~str. 10~kol. 4
 859 Wszystko[41] to[41] co[44] powiedzia³em nie oznacza, ¿e istniej±ce[242] zaniedbania[142] w[66] rozbudowie[161] zaplecza[121] kulturalnego[221] na[66] wielkich[262] budowach da[501] siê wyja¶niæ wy³±cznie trudno¶ciami obiektywnymi. Spraw± bardzo istotn±[251] jest ugruntowanie[111] na[64][+] ogó³[141] nie kwestionowanego[221] u nas[42] przekonania[121], ¿e nie mo¿na oddzieliæ kultury[121] od[62] produkcji[121]. Jako[61] ruch[111] zwi±zkowy[211] nieraz wyra¿ali¶my pogl±d[141], ¿e rosn±cym[252] wymaganiom w[66] stosunku[161] do[62] pracownika[121] musi towarzyszyæ troska o[64] jego[42] potrzeby[142].
 860 430~Kultura~1966/7~str. 1~kol. 2
 861 Stany[/][112] Zjednoczone[/][212] do[62] dnia dzisiejszego[221] nie maj± pe³nych[222] na[64] wzór[141] europejski[241] wprowadzonych[222] ubezpieczeñ spo³ecznych[222], którym[232] siê sprzeciwia[501] potê¿ny[211] i dobrze organizowany[211] zwi±zek[111] lekarski[211]. Mo¿na[54] by wspomnieæ, ¿e podobnie by³o i gdzie indziej, nawet u nas[42], kiedy przed[65] kilkudziesiêciu[35] laty organizacje[112] lekarskie[212] przeciwstawia³y[501] siê ubezpieczeniom.
 862 431~Kultura~1966/7~str. 4~kol. 5
 863 I st±d stale ¿ywe[212], przyjazne[212] kontakty[112]. St±d chêæ[111] i gotowo¶æ[111] do[62] prowadzenia[121] dialogu[121] z[65] elementami realistycznie my¶l±cymi w[66] NRF[=]. Nasze[212] stosunki[112] z[65] NRD[=] i próby[112] pozytywnego[221] skwitowania[121] wysi³ków ludzi[122] realistycznie my¶l±cych[222] w[66] NRF[=], to[41] jest ten[211] dialog[111], który[211] ju¿ trwa. Ale warunek[111] jeden[211]. Dialog[111] musi byæ[57] prowadzony[211] z[62] pozycji[122] stanowi±cych[222] gwarancjê naszych[222] narodowych[222] i pañstwowych[222] interesów.
 864 432~Kultura~1966/7~str. 8~kol. 6
 865 Dodajê jednak, ¿e spo³eczeñstwo[111] ma po[63] temu[43] stworzyæ odpowiednie[242] warunki[142] i zapewniæ lekarzowi zno¶ny[241] byt[141] materialny[241], na[64] jaki[241] je[44] staæ, ¿eby[9] móg³ ¿yæ nie gorzej od[62] innych[222] obywateli[122], uczciwie, bez[62] kompromituj±cych[222] datków, zgodnie z[65] etyk± lekarsk±[251], id±c wyra¼nie po[66] drodze[161] prowadz±cej[251] ca³y[241] kraj[141] do[62] lepszej[221] przysz³o¶ci[121].
 866 433~Kultura~1966/11~str. 2~kol. 1
 867 Ghana[/] posiada bogate[242] zasoby[142] cennych[222] minera³ów. Pod[65] wzglêdem[151] wydobycia[121] z³ota[121] Ghana[/] zajmuje szóste[241] miejsce[141] w[66] ¶wiecie kapitalistycznym[261], w[66] produkcji[161] diamentów drugie[241], a pod[65] wzglêdem[151] wydobycia[121] rud manganu czwarte[241]. W[66] Afryce[/][161] Zachodniej[/][261] znajduj±[501] siê najbogatsze[212] w[66] ¶wiecie zasoby[112] boksytów. Ghana[/] pod[65] tym[251] wzglêdem[151] zajmuje drugie[241] miejsce[141] po[62] Gwinei[/][121] (odkryte[242] dotychczas zasoby[142] ocenia siê[41] na[64] oko³o trzysta[34] milionów ton[12]).
 868 434~Kultura~1966/11~str. 4~kol. 4
 869 Zapewne st±d wziê³a[501] siê idea utworzenia[121] w[66] Jeleniej[/][261] Górze[/][161] wy¿szej[221] szko³y[121] typu zawodowego[221] wychowuj±cej[221] pracowników[122] hotelarstwa i gastronomii[11]. St±d te¿ w[66] tezach jeleniogórskich[262] pomieszczono apel[141] do[62] ludno¶ci[121] miejscowej[221] o[64] ¿yczliwe[241] ustosunkowanie[+] siê[141] do[62] turystów[122]. Pomys³[111] ten[211] mo¿e wydaæ[501] siê ekstrawagancki[211], któ¿ bowiem rozs±dny[211] bêdzie[56] poucza³[52] zakopiañskiego[241] górala[141], ¿eby ¿yczliwym[251] i przyjaznym[251] tonem proponowa³ pokój[141] do[62] wynajêcia[121].
 870 435~Kultura~1966/11~str. 8~kol. 5
 871 Od[62] kilku[32] lat obserwuje siê[41] ¿ywio³owy[241] rozwój[141] "m³odzie¿owych[222] zespo³ów gitarowych[222]" powstaj±cych[222] przy[66] ró¿nych[262] placówkach kulturalno-o¶wiatowych[262] zak³adach pracy[121], organizacjach i stowarzyszeniach. W[66] roku[161] tysi±c dziewiêæset piêædziesi±t[31] dziewiêæ[31] dzia³a³ jeden[211] zespó³[111] tego[221] typu ("Czerwono-Czarni[/]") a obecnie istnieje ich[42] ju¿ oko³o[62] dwa[32] tysi±ce[122].
 872 436~Kultura~1966/17~str. 3~kol. 1
 873 To[41] s± wszystko[41] sposoby[112], które[212] przy[66] innych[262] kategoriach nadrzêdnych[262], je¶li w[64] miejsce[141] planu wstawiæ interes[141] osobisty[241], stanowi± idealn±[241] atmosferê do[62] budowania[121] kliki[121]. Je¶li ten[211] dyrektor jest cz³owiekiem wewnêtrznie uczciwym[251], musi sobie[43] zdawaæ sprawê, ¿e tymi dwuznacznymi posuniêciami pozyskuje sobie[43] wprawdzie zaplecze[141] ludzkie[241], sympatie[142] i rezerwê w[66] ludzkim[261] dzia³aniu[161].
 874 437~Kultura~1966/17~str. 3~kol. 4
 875 Dyrektor Barski[/] powiedzia³, ¿e jest to[41] ksi±¿ka dla[62] wtajemniczonych[122]. Moim[251] zdaniem nie. Na[66] czym[46] polega nieporozumienie[111]? otó¿ wtajemniczone[211] jest ca³e[211] spo³eczeñstwo[111]. Dajê tu przyk³ady[142]. Kto¶ mówi o[66] sposobie uzyskania funduszu[121] tak zwanego[221] reprezentacyjnego[221] poprzez[64] fikcyjne[242] premie[142] - przecie¿ takie[242] sposoby[142] znamy. Dalej - zmiany[112] limitów zatrudnienia[121] - i o[66] tym[46] wiemy, chocia¿ nie jeste¶my dyrektorami.
 876 438~Kultura~1966/17~str. 3~kol. 5
 877 Ale czyni to[44] z[62] regu³y[121] w[66] oparciu[161] o[64] pewne[242] generalne[242] zasady[142] obowi±zuj±ce[242] w[66] spo³eczeñstwie, uformowane[242] w[66] postaci[161] prawa[121]. Jednak w[66] dziedzinie[161] zarz±dzania[121] przedsiêbiorstwem doszli¶my do[62] tego[42], ¿e aby[8] osi±gaæ cel[141] g³ówny[241] gospodarki[121], jakim[251] jest produkcja, trzeba owe[242] zasady[142] naruszaæ czêsto i w[66] tym[46] widzê wielkie[241] niebezpieczeñstwo[141] spo³eczne[241] i moralne[241].
 878 439~Kultura~1966/21~str. 1~kol. 5
 879 Chodzi³o o[64] co[44] innego[221]: o[64] rozwiniêcie[141] kontaktów szczê¶liwie zapocz±tkowanych[222] w[66] roku[161] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] czwartym[261], a[9] podkre¶lonym[222] zesz³oroczn±[251] wizyt± we[66] Francji[/][161] premiera[121] Cyrankiewicza[/][121]. Obecnie przeprowadzane[212] rozmowy[112] z[65] czo³owymi mê¿ami stanu przede[65][+] wszystkim[45] zasadnicza, siêgaj±ca do[62] za³o¿eñ perspektyw polityki[121] obu[32] pañstw rozmowa towarzysza[121] Kliszki[/] z[65] prezydentem de[+] Gaulle'm[/] - pozwalaj± oceniaæ zbli¿enie[141] polsko-francuskie[241] jako[64] proces[141] trwa³y[241].
 880 440~Kultura~1966/21~str. 3~kol. 4
 881 Nie[+] ma powodu ukrywaæ, ¿e chcieliby¶my, by Francja[/] by³a[54] w[66] tej[261] dziedzinie[161] aktywniejsza i woleliby¶my by wyprzedza³a[54] w[66] tym[261] zakresie niektóre[242] inne[242] kraje[142]. Tym[9] bardziej, ¿e istniej± rzeczywiste[212] warunki[112] do[62] rozszerzania[121] zarówno wymiany[121] towarowej[221] jak[9] i kooperacji[121] przemys³u. Potrzebne[211] jest wspólne[211] opracowanie[111] d³ugofalowego[221] planu wymiany[121] handlowej[221] oraz znalezienie[111] dynamicznych[222] form kooperacji[121].
 882 441~Kultura~1966/21~str. 5~kol. 2
 883 Pedant historyk móg³by wy¶ledziæ dalszy[241] ci±g[141] choæ po[66] drodze[161] zmieniony[241], rozwiniêty[241] i rozbudowany[241] - "szko³y[121] krakowskiej[221]", dalszy[241] ci±g[141] tamtego[221] artyzmu scenicznego[221], osadzanego[221] na[66] skupieniu[161] wewnêtrznym[261], na[66] introspekcyjnym[261] momencie[121] sztuki[121] aktora[121]. Pedant sceptyk bêdzie[56] nadal mówi³[52] o[66] "przenoszeniu[161]" nauki[121] Konstantego[/][121] Stanis³awskiego[/][121] w[66] tym[261] rozumieniu[161], i¿ mia³a ona byæ przydatna tylko dla[62] twórczo¶ci[121] naturalistycznej[221].
 884 442~Kultura~1966/19~str. 1~kol. 5
 885 Nazwiska[112], o[66] których[262] tu mowa, s± czê¶ci± wspó³czesnej[221] charakterologii[121], socjologii[121], historii[121] obyczaju[121]. S± to[41] znaki[112] identyfikacyjne[212] procesów spo³ecznych[222], drogowskazy[112] marzeñ, wzorce[112], przy[66] pomocy[161] których[222] cz³owiek wspó³czesny[211] modeluje samego[241] siebie[44]. S± to[41] tak¿e propozycje[112] moralne[212], ¶wiatopogl±dowe[212], obyczajowe[212], z[65] którymi ¶wiat[111] nowoczesny[211] wychodzi naprzeciw[62] cz³owieka[121], sugeruj±c mu jego[42] miejsce[141] w[66] spl±tanym[261], zagmatwanym[261] i dramatycznym[261] pejza¿u[161] naszych[222] dni[122].
 886 443~Kultura~1966/19~str. 6~kol. 3
 887 Mia³o ono, i¿ odwo³am[501] siê choæby do[62] wywodów Handelsmana[/][121] decyduj±cy[241] wp³yw[141] na[64] okre¶lenie[141] narodowo¶ci[121] ¶redniowiecznej[221], ale wp³ywa³o te¿ ono na[64] kszta³towanie[141] warunków politycznych[222], w[66] których[262] dana narodowo¶æ[111] ¿y³a, wywiera³o ono wp³yw[141] na[64] kszta³towanie[+] siê[141] wiêzi[122] ekonomiczno-spo³ecznych[222], na[64] tworzenie[+] siê[141] "rynku[121]", a[9] w[66] efekcie i na[64] tworzenie[+] siê[141] nowoczesnego[221] narodu.
 888 444~Kultura~1966/19~str. 7~kol. 2
 889 Powstaje na[66] tym[261] tle wielki[211] problem[111] tak zwanych[222] nacjonalizmów afrykañskich[222], ¶cieranie[+] siê[111] znanych[222] z[62] literatury[121] politycznej[221] "mikronacjonalizmów" i "makronacjonalizmów", walka miêdzy[65] koncepcj± tworzenia[+] siê[121] ma³ych[222] narodów afrykañskich[222] w[66] ramach m³odych[222] niezale¿nych[222] pañstw, czy te¿ tworzenia[121][+] siê jednego[221] afrykañskiego[221] narodu, co[41] tak bliskie[211] jest sercu[131] N'Krumaha[/][121].
 890 445~Kultura~1966/27~str. 4~kol. 1
 891 Nie jest to[41] oczywi¶cie niczym[45] nowym[151] i zdarza[501] siê nie tylko w[66] rodzinie[161] piosenki[121] - te[212] same[212] mechanizmy[112] dzia³aj± te¿ w[66] szacownych[262] rodzinach filmu, literatury[121], estrady[121] - wszêdzie tam, gdzie stopieñ[111] stê¿enia[121] honoru (artystycznego[221]) i pieni±dza zbli¿a[501] siê do[62] punktu krytycznego[221], oznaczonego[221] na[66] skalach odpowiednich[222] przyrz±dów pomiarowych[222].
 892 446~Kultura~1966/27~str. 4~kol. 4
 893 Có¿ z[62] tego[42], ¿e nasze[212] za³o¿enia[112] ideowe[212] s± nieraz mo¿e i lepsze[212] od[62] za³o¿eñ gwiazd ¶wiatowej[221] estrady[121]. Ró¿nica gêsto¶ci[121] artystycznej[221] i technicznej[221] pracy[121] zawodowca[121] i amatora[121] rzuca[501] siê w[64] oczy[142]. Ka¿da minuta koncertu Aznavoura[/][121] czy Marleny[/] Dietrich[/] jest gêsta, jest droga[211], gdy¿ sk³ada[501] siê na[64] ni±[44] zauwa¿alna i wymierna praca fachowców[122] o[66] najwy¿szym[261] stopniu przygotowania[121], bardzo wysoko op³acanych[222].
 894 447~Kultura~1966/27~str. 5~kol. 3
 895 Utar³o[501] siê przyjêcie[111] ró¿nie modyfikowanego[221] schematu podzia³u na[64] adaptacje[142] szablonowe[242], komercjalne[242], w[66] których[262] przeszczepione[212] zostaj± na[64] grunt[141] filmu jedynie postacie[112] i g³ówne[212] zarysy[112] fabu³y[121], adaptacje[112] tak zwane[212] wierne[212], których[222] twórcy[112] staraj±[501] siê nie odchodziæ od[62] pierwowzoru zachowuj±c nie tylko szkielet[141] konstrukcyjny[241], ale próbuj±c oddaæ charakter[141] i nastrój[141] orygina³u.
 896 448~Kultura~1966/31~str. 1~kol. 6
 897 Nie zawsze jednak dobre[212] filmy[112] s±[57] przez[64] nas[44] anonsowane[212] i reklamowane[212] w[64] nale¿yty[241] sposób[141], bardzo rzadko poprzedzane[212] s±[57] odpowiednim[251] komentarzem. Dlatego te¿ najczê¶ciej gin± one w[66] powodzi[161] ¶rednich[222] filmów fabularnych[222] i seryjnych[222]. Sk±d siê bior±[501] te[242] ¶rednie[242] pozycje[142]? najczê¶ciej z[62] konieczno¶ci[121] zakupu filmów w[66] tak zwanych[262] wi±zkach. Dotyczy to[41] g³ównie filmów amerykañskich[222].
 898 449~Kultura~1966/31~str. 5~kol. 2
 899 Analogicznym[251] programem w[66] zakresie filmów o¶wiatowych[222] s± ["]Spotkania[112] z[65] przyrod±["]. Równie¿ cykliczne[212] programy[112] ["]W[66] starym[161] kinie["], ["]Sylwetki[112] dziesi±tej Muzy["] czy poprzednio ["]Z[62] filmoteki[121] dwudziestolecia["] stawiaj± sobie[43] za[64] cel[141] upowszechnienie[141] i podniesienie[141] kultury[121] filmowej[221] w¶ród telewidzów[122].
 900 450~Kultura~1966/31~str. 5~kol. 6
 901 Nie nale¿y jednak mieæ zbyt wielkich[222] z³udzeñ i nadziei[122] na[64] to[44] ¿e w[66] istniej±cej[261] sytuacji[161] na[66] ¶wiatowym[261] rynku[161] filmowym[261], i bez[62] istotnego[221] zwiêkszenia[121] produkcji[121] polskich[222] filmów telewizyjnych[222], nast±pi jaka¶ zasadnicza i gruntowniejsza zmiana w[66] repertuarze filmów fabularnych[222] i seryjnych[222].
 902 451~Kultura~1966/34~str. 2~kol. 6
 903 Stanowisko[111] prezydenta[121] Roosevelta[/][121] zajête[211] wobec[62] Polski[/][121] na[66] konferencji[161] teherañskiej[261] nie uleg³o ju¿ wiêkszym[232] zmianom w[66] nastêpnych[262] miesi±cach. W[66] listopadzie tysi±c dziewiêæset czterdziestym[261] czwartym[261] roku[161] po[64] raz[141] czwarty[241] zosta³ wybrany[211] na[64] stanowisko[141] prezydenta[121] Stanów[/] Zjednoczonych[/][222] i dopiero podczas[62] konferencji[121] Wielkiej[221] Trójki[121] w[66] Ja³cie[/] w[66] lutym tysi±c dziewiêæset czterdzie¶ci[31] piêæ[31] uzyska³ wiêksz±[241] swobodê w[66] dyskusjach nad[65] spraw± polsk±[251].
 904 452~Kultura~1966/34~str. 8~kol. 6
 905 Sztuka powstawa³a zawsze poza[65] Akademi±, i wcale nie tak bardzo przeciw[63] niej[43], jak[9] siê laikom mo¿e wydawaæ[501]. Powstawa³a ona po[+] prostu bez[62] zwi±zku[161] z[65] tym[45], czego[42] profesorowie nauczali studentów[142] w[66] szko³ach sztuk piêknych[222]. Warto by[8] siê mo¿e tylko kiedy¶ zastanowiæ[501], dlaczego w[66] naszych[22] warunkach sprawa programu szkó³ artystycznych[222] tak d³ugo mog³a siê wydawaæ[501] czym¶[45] atrakcyjnym[251].
 906 453~Kultura~1966/34~str. 11~kol. 5
 907 W[66] dalszym[261] ci±gu[161] obserwujemy zatem roz³am[141] miêdzy[65] nurtami awangardowymi, eksperymentuj±cymi formalnie i prezentuj±cymi w³asne[242] ideowe[242] wizje[142] wspó³czesnego[221] ¶wiata - a komercjaln±[251] produkcj± oferuj±c±[251] ³atw±[241] rozrywkê w[66] kilku[36] wersjach: muzycznej[261], komediowej[261], sensacyjnej[261] i melodramatycznej[261]. Wkraczaj±c za¶ w[64] dziedziny[142] konkretne[242], analizuj±c gatunki[142]: komiksy[142], fotoromanse[142], westerny[142] w[66] komiksowym[261], fotoromansowym[261], tradycyjnie literackim[261] i filmowym[261] wydaniu[161].
 908 454~Kultura~1967/4~str. 1~kol. 3
 909 Oba[31] te[212] artyku³y[112] zamieszczone[212] na[66] pierwszej[261] stronicy[161] sto³ecznych[222] tygodników zwracaj± uwagê nie tylko swoj±[251] obszerno¶ci±, ale tak¿e pewnym[251] nie spotykanym[251] dotychczas radykalizmem wniosków i sformu³owañ wprowadzaj±c now±[241] tonacjê do[62] dotychczasowych[222] ostro¿nych[222] i "wywa¿onych[222]" dywagacji[122]. Szansy[121] takiej[221], a jeszcze bardziej realnej[221] naprawy[121] stosunków w[66] naszej[261] kinematografii[161] oczekuje siê[41] od[+] dawna.
 910 455~Kultura~1967/4~str. 1~kol. 3
 911 Przedmiotem filmu jako[62] sztuki[121] nie jest zwyk³a dokumentacja i publicystyka rozpisana na[64] g³osy[142]. Przedmiotem filmu jako[62] sztuki[121] jest przede[65][+] wszystkim[45] mitologia spo³eczna, jest mówienie[111] o[66] tym[46], co[44] ludzie czuj±, co[44] my¶l±[5] o[66] sobie[46], co[44] my¶l±[5] o[66] ¶wiecie, jest dyskutowanie[111] stanów ducha[121] i pojêæ, które[212] nawet wówczas, gdy w[66] sensie ca³kiem dos³ownym[261] s± zmy¶lone[212] i imaginacyjne[212] stanowi± jednak element[141] ¶wiadomo¶ci[121] spo³ecznej[221]
 912 456~Kultura~1967/4~str. 9~kol. 1
 913 Bywa³y[5] momenty[112] lepsze[212], bywa³y[5] gorsze[212], ale amplituda wahañ nie by³a bardzo szeroka. Nie jest nieszczê¶ciem rozpêtanie[111] kolejnej[221] hecy[121], ¿e jest bardzo ¼le, nie jest nieszczê¶ciem wyszukiwanie[111] bzdurnych[222] przyczyn, bo tacy[212] odkrywcy[112] o¶mieszaj± i siebie[44] samych[242] i ca³±[241] hecê. Film[111] polski[211] ma szereg[141] s³abo¶ci[122] organizacyjnych[222], które[242] da³oby[541] siê usun±æ bez[62] wiêkszych[222] wstrz±sów.
 914 457~Kultura~1967/10~str. 1~kol. 3
 915 Po[66] jego[42] komentarzu ka¿dy[211] obywatel móg³by z[65] czystym[251] sumieniem przestaæ siê przejmowaæ[501] jakimikolwiek publicznymi sprawami, gdy¿ z[62] komentarza niezbicie wynika³o, ¿e w[66] Polsce[/][161] ju¿ nic[44] do[62] za³atwienia[121] nie mamy[5]. S±dzê, ¿e dzi¶ lakiernictwo[111] jest bardziej ni¿ kiedykolwiek równoznaczne[211] z[65] demobilizacj± spo³eczeñstwa[121] i powinno byæ przez[64] nas[4] têpione[211] stanowczo i bezwzglêdnie.
 916 458~Kultura~1967/10~str. 5~kol. 4
 917 Ale dokonuj±c nawet w[66] praktyce[161] owych[222] zmian i korektur, w[66] propagandzie[161] naszej[261] skrzêtnie problemów tych[222] unikamy. Nowy[211] porz±dek[111] spo³eczny[211] umo¿liwi³ setkom tysiêcy obywateli[122] uzyskanie[141] wy¿szego[221] i ¶redniego[221] wykszta³cenia[121]. Setki[112] tysiêcy bez[62] formalnego[221] wykszta³cenia[121] zdoby³o wiedzê na[66] tym[261] poziomie. Zape³nione[212] s±[57] wy¿sze[212] i ¶rednie[212] szko³y[112] m³odzie¿± z[62] wy¿u[121] demograficznego[221].
 918 459~Kultura~1967/10~str. 6~kol. 1
 919 To[211] dobrodusznie lekcewa¿±ce[211] traktowanie[111] "spokojnego[221] pisania[121]" - bo tak okre¶la Nowakowski[/] w [66] ["]Robakach["] swoj±[241] ["]Marynarsk±[241] balladê["], wyra¼na deprecjacja tak zwanego[221] rzemie¶lniczego[221] pisania[121], ca³ej[221] "krawieckiej[221] roboty[121]", w[66] której[261] wszystko[41] - fabu³a, anegdota, sytuacje[112], posiadaj± w³asne[241] konwencjonalne[241] miejsce[141], wyra¼na autoironia, odró¿nia Nowakowskiego[/][141] od[62] jego[42] m³odszych[222] kolegów-prozaików[122]. Oni swoj±[241] "krawcomaniê" traktuj± ¶miertelnie serio. Ale czy tylko oni?
 920 460~Kultura~1967/14~str. 2~kol. 3
 921 Gdy w[66] grudniu tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tego[221] pi±tego[221] roku[121] w[66] pierwszej[261] turze[161] wyborów prezydenckich[222] de[+] Gaulle[/] poddany[211] zosta³[57] pod[64] balota¿[141], przez[64] kilka[34] godzin tak - twierdzili pó¼niej jego[42] bliscy wspó³pracownicy[112] - zdecydowany[211] by³[57] wycofaæ[501] siê z[62] ¿ycia politycznego[221]. Dwunastego[221] marca tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tego[221] siódmego[221] roku[121] prze¿y³ znów gorzki[241] dzieñ[141]. My¶lê, ¿e tym[251] razem[151] nie mia³[5] chwili[121] wahania[121].
 922 461~Kultura~1967/14~str. 3~kol. 2
 923 Zak³ada to[41] równie¿ wy¿szy[241] stopieñ[141] przygotowania[121] odbiorców[122], co[41] sprowadza nas[44] z[+] powrotem do[62] postulowanej[221] poprzednio funkcji[121] kszta³ceniowej[221]. Trzecim[251] sprzê¿eniem, którego[221] wa¿no¶æ[111] winna[5] rosn±æ, jest kontrola odbioru i reakcji[121]. Omawian±[251] szeroko w[66] literaturze[161] w³a¶ciwo¶ci± kultury[121] masowej[221] jest oddalenie[111] widza[121], jego[42] anonimowo¶æ[111] i "miernota". Brak[111] tu widocznych[222] objawów reakcji[122], pe³nej[221] czy pustej[221] sali[121], oklasków, pytañ, [&]
 924 462~Kultura~1967/14~str. 7~kol. 4
 925 Literatura nazywa, film[111] pokazuje. Jak[9] wiêc pokazaæ, ¿e kto¶ rywizuje[5]? mo¿na pokazaæ natomiast mimoidy[142] i symetriady[142] tylko, ¿e nie bêdzie to[41] ju¿ nader mglista sugestia dotycz±ca jakich¶[222] przedziwnych[222] kszta³tów, lecz materialny[211] konkret[111] wykonany[211] wed³ug[62] projektu artysty-plastyka[121]. Nieostra, mglista wizja nieznanej[221] rzeczywisto¶ci[121] zostanie[57] przet³umaczona na[64] jêzyk[141] plastyczny[241] - barwn±[251] kompozycj± kszta³tów i faktu, maj±cych[222] przede[65] wszystkim[45] swój[44] sens[141] autonomiczny[241].
 926 463~Kultura~1967/16~str. 1~kol. 3
 927 Nowe[212] programy[112] nauczania[121] zosta³y[57] bowiem ju¿ dawno opracowane[212] przy[66] udziale szerokiego[221] grona[121] specjalistów[122] i dawno zatwierdzone[212]. Mogê odpowiedzieæ tylko na[64] pytanie[141], czy dobrze moim zdaniem uczyniono, szukaj±c nowego[221] usytu³owania[121] ³aciny[121] w[66] szkole[161] ¶redniej[261]. ³atwo doj¶æ do[62] wniosku[121], ¿e by³o to[41] konieczne[211], je¶li ³acina mia³a w[66] szkole[161] pozostaæ.
 928 464~Kultura~1967/16~str. 3~kol. 4
 929 Nie mo¿na ludzkiej[221] historii[121] zamkn±æ w[66] alternatywie[161] z[62] jednej[221] strony[121] - tchórzostwa[121], a z[62] drugiej[221] - g³upoty[121]. Radzono sobie[43] wówczas, ze[65] sprzeczno¶ciami, bo istnieli sprzymierzeñcy[112]: tchórzostwo[111], g³upota i ³atwowierno¶æ[111] (a to[41] g³ównie dlatego, ¿e by³ to[41] taki[211] okres[111] w[66] historii[161], kiedy cz³owiek nie móg³ dostrzec granicy[121], po[66] przekroczeniu[161] której[221] z[62] podmiotu stawa³[501] siê przedmiotem i tylko przedmiotem [&]
 930 465~Kultura~1967/16~str. 9~kol. 3
 931 Wynik³o to[41] przede[65] wszystkim[45] z[62] tego[42], ¿e dotychczasowa reforma nie objê³a jeszcze pierwszych[222] czterech[42] klas szko³y[121] podstawowej[221], a wiêc bazy[121] ca³ego[221] systemu szkolnego[221]. Dla[62] tych[221] klas opracujemy nowe[242] programy[142] w[66] ci±gu[161] najbli¿szych[222] dwóch[32] lat. To[41] oczywi¶cie spowoduje konieczno¶æ[141] generalnej[221] rewizji[121] wszystkich[222] programów szko³y[121] podstawowej[221] i liceum[121].
 932 466~Kultura~1967/20~str. 1~kol. 1
 933 A jednak pytanie[111] ma sens[141] praktyczny[241]. Trzeba tylko dodaæ, ¿e chodzi nie o[64] prasê, radio[141], telewizjê i wydawnictwa[142] w[66] ogóle, ale o[64] prasê rolnicz±[241], wydawnictwa[142] rolnicze[242] i te[242] dzia³y[142] radia[121] oraz telewizji[121], które[212] zajmuj±[501] siê wsi± i rolnictwem. Zanim przejdê do[62] przytaczania[121] dowodów, na[6] czym[46] to[211] upo¶ledzenie[111] wiejskiego[221] odcinka frontu kulturalno-o¶wiatowego[221] polega, [&]
 934 467~Kultura~1967/20~str. 3~kol. 2
 935 Ju¿ w[66] tej[261] - chwili[161] w[66] naszej[261] dyskusji[161] dotykamy spraw[122] bardziej istotnych[222] dla[62] literatury[121] wspó³czesnej[121], ani¿eli proroctwa[112] co[41] do[62] dalszych[222] jej[42] losów. O[+] ile dobrze rozumiem przebieg[141] rozmowy[121], obecnie interesuje nas[44] bardziej zagadnienie[111], jakie[212] istniej± relacje[112] miêdzy[65] porz±dkiem estetycznym[251] i porz±dkiem etycznym[251] w[66] poezji[161].
 936 468~Kultura~1967/20~str. 6~kol. 2
 937 Oczywi¶cie dziennikarze z[62] prasy[121] rolniczej[221] o[66] rolnictwie za[65] granic± dowiaduj±[501] siê wy³±cznie z[62] gazet. Dziennikarze paraj±cy[+] siê[212] problemami postêpu w[66] rolnictwie nie widzieli jak[9] ten[211] postêp[111] na[64] przyk³ad[141] w[66] kapitalistycznym[261] ¶wiecie wygl±da. Za[64] trzydziesto[+] jedno[+] z³otow±[241] dietê maj± nieograniczone[242] mo¿liwo¶ci[142] odkrywania[121] Ameryki[/][121] PGR[=] nad[65] Ostród±[/], czy zbieranie[111] materia³ów o[66] tuczu[161] trzody[121] chlewnej[221] suszem z[62] ziemniaków w[66] Italii[/][161] (wie¶[111]) pod[65] Toruniem[/].
 938 469~Kultura~1967/24~str. 1~kol. 6
 939 W[66] upowszechnianiu[161] o¶wiaty[121] i kultury[121] odgrywaj± dzi¶ wielk±[241] rolê nowoczesne[212] ¶rodki[112] kulturalnej[221] komunikacji[121] miêdzyludzkiej[221] (jak[9] to[44] pisz± uczeni socjologowie kultury[121]), czyli po[+] prostu radio[111], kino[111], telewizja. Nie mo¿na jednak zaprzeczyæ, i¿ owe[212] nowoczesne[212] ¶rodki[112] utrwalaj± i bierny[241] stosunek[141] do[62] kultury[121].
 940 470~Kultura~1967/24~str. 6~kol. 5
 941 A przecie¿ to[41] nieobojêtne[211] nie tylko dlatego, i¿ dobry[211] t³umacz[111] to[41] jako¶ wspó³twórca obcego[221] dzie³a[121]. Ale i z[62] tego[221] wzglêdu, i¿ w[66] samej[261] akcji[161] wybierania[121] repertuaru warto porównaæ ró¿ne[242] przyk³ady[142], wytwarzaæ w[66] ogóle[161] bardziej aktywny[241] i krytyczny[241] stosunek[141], a do[62] tekstu, aby[8] uczuliæ recytatorów[122] na[64] walory[142] rzetelnej[221] poezji[121] i prozy[121].
 942 471~Kultura~1967/24~str. 8~kol. 6
 943 Walka z[65] niewidzialnym[251] rz±dem jest trudna i jak[9] widaæ z[62] dotychczasowych[222] przyk³adów CIAS[=] skutecznie odpiera wszelkie[242] próby[142] ograniczenia[121] jej[42] w³adzy[121] i jej[42] samodzielno¶ci[121]. W[66] ci±gu[161] okresu powojennego[221] w[66] Kongresie amerykañskim[261] przedstawiono ponad[64] sto[34] piêædziesi±t[34] rezolucji[122] domagaj±cych[+] siê[222] ¶ci¶lejszej[221] kontroli[121] i nadzoru nad[65] dzia³alno¶ci± CIA[=], a w[66] szczególno¶ci[161] nad[65] jej[42] dzia³alno¶ci± zagraniczn±[251].
 944 472~Kultura~1967/34~str. 4~kol. 2
 945 Do[62] elementu heterogeniczno¶ci[121] plemiennej[221] Afrykanów[122] doszed³ problem[111] wspólnot azjatyckich[222], socjalnie wyodrêbnionych[22] i uwa¿aj±cych[+] siê[222] za[64] co¶[44] nieporównanie wy¿szego[221] i bardziej zaawansowanego[221] pod[65] wzglêdem[151] kulturalnym[251] i cywilizacyjnym[251] w[66] stosunku[161] do[62] reszty[121] afrykañskiej[221] ludno¶ci[121]. Jak[9] w[66] tych[262] warunkach mo¿na by³o stworzyæ jednolity[241] tanganijski[241] naród[141]. Sprawiedliwa zasada równo¶ci[121] wobec prawa[121] wszystkich[222] obywateli[122] Tanganiki[/].
 946 473~Kultura~1967/34~str. 4~kol. 4
 947 Druga wa¿na cecha - to[41] brak tradycji[121] indywidualnej[221] w³asno¶ci[121] ziemskiej[221], która u³atwia formy[142] spó³dzielczego[221] gospodarowania[121]. Nale¿y tu podkre¶liæ, ¿e problem[111] zbiorowej[221] pracy[121], nie na[66] swoim[161], ale na[66] wspólnym[161], nie jest zasadnicz±[251] trudno¶ci± w[66] wizji[161] ["]Ujamy[121]["]. Podstawowym[251] problemem jest zaktywizowanie[111] farmerów[122] do[62] pracy[121] - w[66] ogóle[161].
 948 474~Kultura~1967/34~str. 4~kol. 6
 949 W[66] tym[261] punkcie nale¿y wyja¶niæ na[66] czym[46] polega zasadnicza trudno¶æ[111] w[66] zaktywizowaniu[161] mas farmerskich[222] w[66] Czarnej[/][261] Afryce[/][161]. Nie chodzi tu w[66] tym[261] wypadku[161] o[64] konserwatyzm[141], który[241], jako[61] forma niedojrza³o¶ci[121] politycznej[221], by³ zjawiskiem do¶æ czêstym[251] w¶ród ch³opstwa[121] europejskiego[221] w[66] krajach feudalnych[262] lub[9] pó³feudalnych[262] w[66] wieku[161] dziewiêtnastym[261] i w[6] pocz±tkach dwudziestego[221] w[66] okresie wielkich[222] spo³ecznych[222] fermentów.
 950 475~Kultura~1967/34~str. 3~kol. 1
 951 Nikt w[66] Polsce[/][161] nie ukrywa³, ¿e nie mamy identycznych[222] z[65] Francj± pogl±dów na[64] wszystkie[242] sprawy[142]. S± ró¿nice[112] - ale myl±[501] siê ci[41], którzy na[66] tych[262] w³a¶nie ró¿nicach koncentruj± uwagê opinii[121]. W[66] podstawowych[262] bowiem sprawach stanowiska[112] nasze[212] s±[57] zbli¿one[212]. Oba[31] pañstwa[112] uznaj± konieczno¶æ[141] pokojowej[221] wspó³pracy[121] ca³ej[221] Europy[/]. Oba[31] uwa¿aj±, ¿e problem[111] niemiecki[211] powinien znale¼æ takie[241] rozwi±zanie[141].
 952 476~Kultura~1967/39~str. 8~kol. 4
 953 Rozwi±zanie[111] okazywa³o[501] siê proste[211]. Dom[11] delegowa³ swych[242] mieszkañców[142] do[62] odpowiednich[222] funkcji[122]: od[62] obs³ugi[121] stacji[121] benzynowej[221] do[62] prezydentury[121] Stanów[/][122] Zjednoczonych[/][222] w³±cznie. Demokracja amerykañska w[66] ¶wiecie filmów seryjnych[222] zdawa³a[501] siê byæ czym¶ o[+] wiele prostszym[251] i atrakcyjniejszym[251], ni¿ kre¶li³y to[44] uczone[212] rozprawy[112] prawnicze[212], spo³eczno-historyczne[212], czy choæby eseje[112] literackie[212].
 954 477~Kultura~1967/39~str. 8~kol. 6
 955 W[66] latach sze¶ædziesi±tych[262] dwudziestego[221] wieku[121] obraz[111] ten[211] by³ ju¿ tylko legend±, kart± historii[121] doczytywan±[251] do[62] koñca. Zdaniem [~] Davenporta[/][121] - jeszcze tylko jeden[211] stan[111] Teksas[/] przypomina³ i przywodzi³ na[64] pamiêæ[141] ów[241] "kraj[141] nieograniczonych[222] mo¿liwo¶ci[122], gdzie ka¿dy[211] mo¿e doj¶æ "do[62] szczytu"; gdzie jutro[111] nie da[501] siê przewidzieæ, a[9] dzieñ[111] wczorajszy[211] nikogo[32] nie interesuje.
 956 478~Kultura~1967/42~str. 4~kol. 2
 957 Nigdzie chyba nie rzucaj±[501] siê ludziska tak jak[9] u nas[42] miêdzy[65] skrajnym[251] pesymizmem i takim[251] samym[251] optymizmem. Nastrój[111] klêski[121] narodowej[221] po[66] ostatnich[262] pora¿kach spowodowany zosta³ zmartwieniem na[64] zapas[141] - wizj± niepowodzeñ podczas[62] Igrzysk Olimpijskich[222] w[66] Meksyku[/][161]. Wizj± nienow±[251] wcale. Od[62] paru[32] ju¿ lat s³yszymy przecie¿, ¿e w[66] Meksyku[/][161] nasi sportowcy nie osi±gn± takich[222] sukcesów, jak[9] w[66] Tokio[/] (dwadzie¶cia[31] trzy[31] medale[112]).
 958 479~Kultura~1967/42~str. 4~kol. 4
 959 I oto czyta o[66] sobie[46] w[66] ["]Sztandarze[161] M³odych[122]["], ¿e jest do[62] niczego[42], odmawia mu siê[41] wszelkich[222] zas³ug i pisze siê[41], ¿e Szmidt[/] to[41] jest talent[111], na[64] którego[221] plecach Starzyñski[/] wyjecha³ do[62] góry[121]. Zawodnicy, wychowankowie Starzyñskiego[/][121], wszyscy[212] w[66] czo³ówce[161] ¶wiatowej[261], pisz± list[141] w[66] obronie[161] swego[221] trenera[121] do[62] ["]Sztandaru["], a redakcja kwituje to[44] jakim¶[251] komentarzykiem nijakim[251], ¿e w³a¶ciwie tak, ale nie tak.
 960 480~Kultura~1967/42~str. 4~kol. 6
 961 Co[41] jest zatrwa¿aj±ce[211] - nie tylko w[66] samych[262] zwi±zkach, lecz w[66] sporej[261] czê¶ci[161] ruchu[121] sportowego[221] - to[41] to[41], ¿e sta³[501] siê on wielkim[251] aparatem kierowania[121], koordynacji[121] i tym[43] podobnym[232] - wyja³owionym[251] w[66] wysokim[261] stopniu z[62] czynników ludzkich[222], emocjonalnych[222], osobistych[222]. A przecie¿ nazwiska[112] takich[222] ludzi[122] jak[9]: Mulak[/] czy Gierutto[/] - by nie siêgaæ daleko to[41] by³y kiedy¶ nazwiska-sztandary[112].
 962 481~Kultura~1967/43~str. 4~kol. 4
 963 W[66] innych[262] krajach nawrót[111] polskiej[221] scenografii[121] do[62] naturalizmu widzianego[221] co[+] prawda przez[64] do¶wiadczenia[142] surrealizmu i techniki[121] taszystowskiej[221] mo¿e byæ[57] oceniany[211] po[+] prostu jako[61] zwyk³y[211] realizm[111]. A tymczasem jest to[41] przeciwstawienie[+] siê[111] abstrakcyjno¶ciom metafor, surrealizmów, informelu[121] i tym[43] podobnym[232] - a wiêc krok[111] naprzód. Dla[62] oceny[121] dzie³a[121] teatralnego[221] nie wystarcza dobry[211] smak[111].
 964 482~Kultura~1967/43~str. 5~kol. 2
 965 Czy medale[112] s± wa¿ne[212]. Wa¿ne[212]. (dziesiêæ[31] tysiêcy koron ma swoje[241] znaczenie[141]). Ale niew±tpliwie preferencje[112] jurorów[122] odgrywaj± tu rolê. Nie[+] ma orzecznictwa[121] w[66] sprawach artystycznych[262] w[66] pe³ni[161] sprawiedliwego[221]. Ale mo¿e wa¿niejsze[211] jest to[41], ¿e wielu[32] ludzi[122] teatru ogl±da tê wystawê i wyrabia sobie[43] o[66] niej[46] zdanie[141]. Dla[62] niektórych[122] scenografia polska by³a najlepsza.
 966 483~Kultura~1967/43~str. 7~kol. 4
 967 W[66] podrêczniku jêzyka polskiego[221] dla[62] klas ostatnich[222], w[66] rozdziale ["]Sztuka["] (jest taki[211]), mówi siê[41] o[66] malarstwie i rze¼bie[161], o[66] teatrze i architekturze[161]. Ka¿e siê[41] pisaæ recenzjê ze[62] spektaklu[121] teatralnego[221] i wra¿enia[142] z[62] wizyty[121] w[66] operze[161], wyja¶nia siê[41], "jak[9] patrzeæ na[64] obraz[141]" i na[66] czym[46] polega styl[111] Xawerego[/][121] Dunikowskiego[/][121].
 968 484~Kultura~1967/48~str. 1~kol. 5
 969 Jak[9] PPS[=] wychowywa³a i kszta³towa³a ludzkie[242] charaktery[142], jak[9] uczy³a patriotyzmu, jak[9] kaza³a czynem rewolucyjnym[251] i osobistym[251] bohaterstwem torowaæ drogê do[62] zwyciêstwa[121] klasy[121] robotniczej[221] - przyk³adem niech bêdzie[55] wspomniany[211] Stefan[/] Okrzeja[/], sprawca zamachu[121] na[64] pu³kownika[141] Nolkena[/][141]. Dwudziestoletni[211] zamachowiec zosta³ skazany[211] na[64] karê ¶mierci[121] przez[64] powieszenie[141].
 970 485~Kultura~1967/48~str. 7~kol. 4
 971 Albo dlaczego ubolewa w[66] ["]Prawie[161] i ¯yciu[161]["] Agata[/] Zawieruszanka[/] nad[65] brakiem trzydziestu[32] czterech[32] miliardów na[64] oczyszczalnie[142] w[66] skali[161] krajowej[221]? je¶li za¶ deficyt[111] taki[211] istotnie rzutuje na[64] straty[142] - niewymierne[242] czêsto, bo dokonywane[242] w[66] przyrodzie[161] - to[9] akurat w[66] przypadku[161] Fabryki[121] P³yt Pil¶niowych[222] takich[222] braków inwestycyjnych[222] nie by³o. By³y[5] fundusze[112], by³y[5] inwestycje[112].
 972 486~Kultura~1967/48~str. 8~kol. 4
 973 Zasada ta jest generalnie s³uszna, ale wypowiadaj±c j± nie nale¿y zapominaæ o[66] ogromnym[251] postêpie tego[42], co[41] nazwa³bym doskona³o¶ci± technologiczn±[251] w[66] sporcie wyczynowym[261]. Ta doskona³o¶æ[111] technologiczna pozwala produkowaæ wielki[241] wyczyn[141] prawie wszêdzie. Prawie w[66] ka¿dym[261] kraju[161], nieomal na[66] zasadzie[161] licencyjnej[261] i oczywi¶cie w[66] charakterze kwiatka przy[66] ko¿uchu.
 974 487~Kier~1963/1~str. 3~kol. 6
 975 Najbardziej istotn±[241] warto¶æ[141] posiada dorobek[111] techniczno-przemys³owy[211] ZZG[=], zbyt[8] szczup³o jednak zakre¶lone[212] ramy[112] nie pozwalaj± w[66] tym[261] miejscu[161] omówiæ choæby ogólnie, poszczególnych[222] produkcji[122], a nawet tylko ich[42] kierunków specjalistycznych[222], z[62] racji[121] ich[42] rozleg³ego[221] wachlarza. Zajmuje[501] siê tym[45] publicystyka gospodarcza. Blisko siedemdziesi±t[31] procent[122] produkcji[121] ZZG[=] objêtych[222] jest obecnie planami asortymentowo-towarowymi bran¿owych[222] zjednoczeñ wiod±cych[222] i resortowych[222] biur zbytu.
 976 488~Kier~1963/1~str. 9~kol. 1
 977 Nies³ychany[211] wzrost[111] g³osów, padaj±cych[22] w[66] kolejnych[262] wyborach na[64] tê do[+] niedawna lekcewa¿±co niedocenian±[241] partiê zmusza³ do[62] powa¿nego[221] liczenia[+] siê[121] z[65] doj¶ciem jej[42] do[62] w³adzy[121], co[41] ze[62] wzglêdu na[64] zoologiczny[241] antymarksizm[141] Hitlera[/][121] nie mog³o nie odbiæ[501] siê na[66] dalszych[262] losach rappalskiego[121] filaru polityki[121] zagranicznej[221] Rzeszy[/][121].
 978 489~Kier~1963/1~str. 9~kol. 6
 979 Nie odwróci³a prze³omu w[66] kierunku[161] pogarszania[+] siê[121] stosunków wizyta ministra[121] Becka[/][121] w[66] Moskwie[/][161] w[66] lutym tysi±c dziewiêæset trzydziestego[221] czwartego[221] roku[121], zewnêtrznie bardzo uroczysta, ale politycznie ja³owa, gdy¿ polski[211] minister spraw zagranicznych[222] nie przywióz³ nic[44] innego[221] dla[62] usprawiedliwienia[121] paktu z[65] hitlerowcami, jak[9] powtarzanie[141] formu³ki[121] o[66] "równowadze[161] stosunków ze[65] Wschodem[/] i Zachodem[/]".
 980 490~Kier~1963/6~str. 1~kol. 4
 981 Wiadomo bowiem, ¿e w[66] tej[261] dziedzinie[161] s³ychaæ by³o liczne[242] g³osy[142], miêdzy[65][+] innymi ojca[121] Congara[/][121], wskazuj±ce[242] w³a¶nie na[64] brak[141] okre¶lonego[221] programu prac soborowych[222], jak[9] te¿ brak[141] podanego[221] na[66] wstêpie porz±dku[121] dziennego[221], co[41] w[66] rezultacie dawa³o wra¿enie[141] pewnej[221] improwizacji[121], nie bêd±cej[221] przecie¿ elementem sprzyjaj±cym[251] pog³êbionemu przygotowaniu[+] siê[131] do[62] podejmowanych[222] tematów.
 982 491~Kier~1963/6~str. 9~kol. 5
 983 Nie wiem dlatego, jak[9] siê czuli[501] cz³onkowie zarz±du g³ównego[221] Polskiego[221] Zwi±zku[121] Ziem[/] Zachodnich[/][222] w[66] Ameryce[/][161] po[66] tym[261] bezczelnym[261] wybryku[161] amerykañsko-niemieckiego[221] neohitlerowca[121], przybranego[221] w[64] ornat[141] i dzwoni±cego[221] na[64] nabo¿eñstwo[141] swoistego[221] obrz±dku[121] "chrze¶cijañskiego[221]". Jedno[8] jest pewne[211], ¿e otrzymali miarodajne[241] wyja¶nienie[141], jak[9] profesor APP[=], rzecznik interesów rewizjonistycznych[222], pojmuje polsko-niemieck±[241] solidarno¶æ[141] opart±[241] o[64] kulturê chrze¶cijañsk±[241].
 984 492~Kier~1963/6~str. 11~kol. 1
 985 Nie wyobra¿am sobie[43] mêdrców[122] nawet na[64] skalê "Skamandrytów[122]", którzy w[66] naszej[261] epoce[161] o¶mieliliby[501] siê przedstawiæ "program[141]" w[66] tradycyjnym[261] tego[221] s³owa[121] znaczeniu[161] i zamkn±æ w[66] nim[46] z[65] ca³±[251] odpowiedzialno¶ci± niezliczon±[241] mnogo¶æ[141] zjawisk spo³ecznych[222], sk³adaj±cych[+] siê[222] na[64] tragizm[141] i piêkno[141] naszej[221] epoki[121], zsyntetyzowaæ je[44] i w[66] formie[161] mniej lub wiêcej strawnej[261] pigu³ki[142] podaæ niedomagaj±cym[232] politykom.
 986 493~Kier~1963/10~str. 1~kol. 3
 987 Powodów charakteryzowanego[221] stanu rzeczy[121] szukaæ by mo¿na[54] w[66] wielu[36] ¼ród³ach. Nie ostatnim[251] jest na[+] pewno odwieczny[211] polski[211] myzoginizm[111], na[64] który[241] skar¿y³y[501] siê ju¿ bia³og³owy[112] w[66] ["]Sejmie niewie¶cim[261]["]. Nie bez[62] znaczenia[121] jest tak¿e ogólny[211] trudny[211] stan[111] materialny[211] kraju[121] uniemo¿liwiaj±cy[211] rozwi±zywanie[141] wszystkich[222] spraw[122] od[62][+] razu. Wiele[31] przecie¿ niedogodno¶ci[122] ¿ycia[121] codziennego[221] uderza w[64] obie[34] strony[142] i tylko kobieta bole¶niej je[44] odczuwa.
 988 494~Kier~1963/11~str. 2~kol. 1
 989 Z[62] tych[222] wzglêdów ¶wiatopogl±d[111] katolika[121] wspó³czesnego[221], a katolika-inteligenta[121] w[66] szczególno¶ci[161], powinien byæ bardziej wszechstronny[211] i bardziej intensywnie przemy¶liwany[211], je¶li ma sprostaæ ró¿nym[232] wyzwaniom wspó³czesno¶ci[121] i je¶li ma nie byæ jedynie sum± odziedziczonych[222] przekonañ, podtrzymywanych[222] nie bardzo wiadomo dlaczego.
 990 495~Kier~1963/10~str. 3~kol. 1
 991 Niemniej wyrazi¶cie zarysowuj±[501] siê nam sylwetki[112] pana[121] Józefa[/][121], Kolasiñskiego[/][121], Zosi[/][121] i Gienka[/][121]. Najlepsza jednak gra[111] w[66] audycji[161] radiowej[261] nie mo¿e istnieæ bez[62] tekstu. I tu dochodzimy do[62] istoty[121] zagadnienia[121]. Odrzuæmy na[64] bok[141] kryteria[142] stawiane[242] dla[62] klasycznej[221] powie¶ci[121] i postarajmy[501] siê odpowiedzieæ na[64] pytanie[141], czy ["]Matysiakowie[/]["] przedstawiaj±cy[212] nowy[241] rodzaj[141] literacki[241], to[41] cha³a, czy te¿ rzeczywi¶cie zas³uguj± na[64] pozytywn±[241] ocenê.
 992 496~Kier~1963/16~str. 1~kol. 3
 993 Pokolenie[111] nie jest zreszt± jakim¶[251] monolitem. Zakres[111] i si³a przeobra¿eñ by³y równie¿ ró¿ne[212] wewn±trz[62] pokolenia[121], u[62] poszczególnych[222] grup ludzi[122], kszta³tuj±c, umacniaj±c lub dokonuj±c zmian w[66] ich[42] postawach spo³eczno-politycznych[262]. Wypadnie znowu przypomnieæ niedawn±[241] dyskusjê o[66] trzydziestolatkach. De[+] facto dotyczy³a ona najbardziej zaanga¿owanej[221] w[64] socjalizm[141] czê¶ci[121] tego[221] pokolenia[121].
 994 497~Kier~1963/16~str. 3~kol. 4
 995 Ostatnie[212] dwa[31] lata[112], kiedy ¶cis³a kontrola zatrudnienia[121] praktycznie nie istnia³a, zapisa³y[501] siê pewnymi pozytywnymi poci±gniêciami nieza³atwiaj±cymi jednak sprawy[121] generalnie. Najlepiej ma[501] siê rzecz[111] w[66] szko³ach i na[66] uczelniach "jednoresortowych[262]" - pedagogicznych[262], metodycznych[262], gdzie absolwenci s± z[62] góry[121] rozdzieleni na[66] zasadzie[161] najwiêkszych[222] potrzeb. Na[66] innych[262] kierunkach nie wygl±da to[41] tak dobrze.
 996 498~Kier~1963/16~str. 8~kol. 1
 997 Po[+] prostu nie wyobra¿aj± oni sobie[43], aby[9] mogli postêpowaæ inaczej. ¶wiat[111] zdehumanizowany[211], pozbawiony[211] elementarnych[222] prawide³, norm moralnych[222], zakazuj±cych[222] cz³owiekowi byæ wobec[62] innych[222] cz³owiekiem a nie wilkiem, by³by dla[62] nich[42] absolutnie nie do[62] przyjêcia[121]. Tak jak[9] nie jest do[62] przyjêcia[121] i dla[62] nas[42] wszystkich[222], obojêtnie przyjació³[122] czy wrogów[122] radiowych[222] Matysiaków[/][122].
 998 499~Kier~1963/20~str. 1~kol. 1
 999 Przyrost[141] ruchu[121] turystycznego[221] szacuje siê[41] nie na[64] dwadzie¶cia[34] procent[122], jak[9] w[66] latach ubieg³ych[262], lecz jedynie na[64] parê[34] procent[122] w[66] roku[161] bie¿±cym[261]. Natomiast przyjazdy[112] turystów[122] z[62] zagranicy[121] zw³aszcza ze[62] strefy[121] pozarublowej[221], maj± wzrosn±æ i to[41] powa¿nie. Rewelacji[122] turystycznych[222] tegoroczne[211] lato[111] raczej nie przyniesie. Powodem s± znane[212] wszystkim[43] trudno¶ci[112] gospodarcze[212] i stosowany[211] od[62] kilku[32] lat kierunek[111] polityki[121] finansowej[221] [&]
1000 500~Kier~1963/20~str. 3~kol. 1
1001 Lecz je¶li pod[65] jej[42] adresem padn± tu zarzuty[112], to[9] dlatego, ¿e rozpiêto¶æ[111] miêdzy[65] mo¿liwo¶ciami szko³y[121] a efektami jej[42] pracy[121] jest niepokoj±co du¿a na[64] niekorzy¶æ[141] tych[222] ostatnich[222]. Musimy zgodziæ[501] siê z[65] faktem, ¿e dominanty[112] zainteresowañ, charakterów i osobowo¶ci[122] m³odych[222] ludzi[122] maj± swe[242] ¼ród³a[142] poza[65] szko³±. Tak¿e fakt[111], ¿e szko³a w[66] opinii[161] m³odzie¿y[121] jest czym¶[45] nudnym[251], i nie¿yciowym[251], potwierdza wy¿szo¶æ[141] oddzia³ywañ pozaszkolnych[222].
1002 501~Kier.~1963/20~s. 6~kol. 5
1003 Nie[+] ma bardziej pasjonuj±cej[221] dyskusji[121] ni¿ ta w³a¶nie, na[64] temat[141] charakteru politycznego[221] i kszta³tu organizacyjnego[221] nowego[221] typu si³y[121] sojuszniczej[221], w[66] budowie[161] wielkiego[221] dzie³a[121] i zadania[121] rewolucji[121]. I dla[62] tak pojêtego[221] modelu[121] lewicy[121] katolickiej[221], jako[62] aktywnego[221] sprzymierzeñca[121] miêdzynarodowego[221] ruchu[121] robotniczego[221], nie Emanuel[/] Mounier[/] jest dzi¶ g³ównym[251] natchnieniem, lecz raczej piêkna choæ skromna postaæ[111] polskiego[221] komunisty[121] - Henryka[/][121] Dembiñskiego[/][121].
1004 502~Kier.~1963/21~s. 2~kol. 4
1005 Innym[251] dowodem poszukiwania[121] ¶ci¶lejszej[221] wiêzi[121] z[65] Ko¶cio³ami Wschodu[/] jest niedawne[211] zaproszenie[111] patriarchów[122] wschodnich[222] do[62] uczestniczenia[121] w[66] pracach Komisji[121] do[62] Spraw Ko¶cio³ów Wschodnich[222], co[41] jest praktycznym[251] wyrazem d±¿enia[121] Jana[/][121] Dwudziestego[/][221] Trzeciego[/][221] do[62] zrównania[121] godno¶ci[121] patriarchów[122] z[65] godno¶ci± kardynalsk±[251]. Wydaje[501] siê, ¿e podjête[212] w[66] tym[261] zakresie decyzje[112] spotkaj±[501] siê z[65] przychylnym[251] stosunkiem ¶rodowisk prawos³awnych[222] [&]
1006 503~Kier.~1963/21~s. 3~kol. 2
1007 Podczas[62] ósmych[222] Miêdzynarodowych[222] Targów Ksi±¿ki[121] przewiduje siê[41] miêdzy[65][+] innymi rozmowy[142] handlowe[242] z[65] Czechos³owacj±[/] o[64] zwiêkszenie[141] eksportu i importu w[66] bie¿±cym[261] roku[164] o[64] dalsze[242] sto[34] tysiêcy rubli. Planuje siê[41] import[141] z[62] Wêgier[/][122] dzie³ naukowych[222] przet³umaczonych[222] na[64] jêzyk[141] polski[241]. W[66] rozmowach z[65] przedstawicielami handlu[121] zagranicznego[221] ZSRR[=] "Ars[+] Polonia[/]" d±¿yæ[51] bêdzie[56] do[62] sprzeda¿y[121] wiêkszej[221] ilo¶ci[121] produkcji[121] bie¿±cej[221] ksi±¿ek oraz p³yt.
1008 504~Kier.~1963/21~s. 6~kol. 5
1009 Je¶li kwalifikowano oba[34] te[242] filmy[142] na[66] zasadzie[161] tych[222] samych[222] kryteriów to[9] albo ["]Czerwone[212] berety[112]["] winny byæ dozwolone[212] "od[62] lat dwunastu[32]" albo ["]Moderato[+] Cantabile[$]["] - od[62] [~] trzydziestu[32]. Taka jest bowiem chyba rozpiêto¶æ[111] w[66] odniesieniu[261] tre¶ci[121] obu[32] filmów do[62] ewentualnego[221] odbiorcy[121]. Na[66] tym[261] samym[261] poziomie, co[9] tak niewinne[212] ["]Czerwone[212] berety[112]["], znajduje[501] siê tak¿e kryminalno-morderczy[211], niepozbawiony[211] podniecaj±cych[222] scen erotycznych[222], film[111] ["]Tysi±c[31] oczu doktora[121] Mabuse[/]["] [&]
1010 505~Kier.~1963/37~s. 1~kol. 5
1011 Ludno¶æ[111] miast potrzebuje coraz wiêcej mleka i przetworów mlecznych. A w[66] tej[261] dziedzinie[161] zachodz± zjawiska[112] niepomy¶lne[212]. W[66] ci±gu[161] ostatnich[222] trzech[32] lat pog³owie[111] krów zwiêkszy³o[501] siê w[66] kraju[161] o[64] sto[34] piêædziesi±t[34] piêæ[34] tysiêcy sztuk, natomiast skup[111] mleka wykazuje tendencjê spadkow±[241]. [~] wi±¿e[501] siê to[41] g³ównie z[65] brakiem opadów deszczowych i upaln±[251] d³ugotrwa³±[251] susz±[151] [&]
1012 506~Kier.~1963/37~s. 3~kol. 5
1013 Sam[211] jeszcze odczuwam potrzebê dalszych[222] precyzji[122], ale jednocze¶nie - brak[141] takowych[222] wytykaj±c innym[232] - czuje[501] siê zobowi±zany[211] do[62] podjêcia[121] ryzyka[121] w³asnych[222] podzia³ów "pokoleniologicznych[222]". Je¶li przydadz±[501] siê one nam choæby jako[61] hipoteza robocza, choæby jako[61] materia³[111] do[62] staranniejszej[221] obróbki[121] my¶lowej[221], nie bêd± bezu¿yteczne[212] dla[62] zrozumienia[121] wa¿kich[222] prawd historyczno-literackich[222] czy krytyczno-literackich[222].
1014 507~Kier.~1963/37~s. 6~kol. 1
1015 Stawiaj±c uczonemu[131] ¿±dania[142] samowiedzy[121], umo¿liwiaj±cej[221] poprawny[241] wybór[141] przy[66] adresowaniu[161] owych[222] odkryæ, poczucia[121] moralnej[221] odpowiedzialno¶ci[121] za[64] tre¶æ[141] i skutki[142] swych[222] dociekañ, pisarze, intelektuali¶ci winni zwa¿yæ istnienie[141] kilku[32] faktów socjologicznych[222]. Po[+] pierwsze, uczony[111] jest elementem spo³eczeñstwa[121] i to[211] spo³eczeñstwo[111] okre¶la ka¿dorazowo pole[141] mo¿liwo¶ci[121] uczonego[121], jako[62] nadawcy[121] swych[222] odkryæ i pole[141] mo¿liwo¶ci[121] spo¿ytkowania[122] tych[222] odkryæ.
1016 508~Kier.~1963/41~s. 2~kol. 5
1017 Jeszcze raz[111] podkre¶lono znaczenie[141] Ko¶cio³a[121] jako[62] Bo¿ej[221] Rodziny[121]. Pojêcie[111] to[211] u¿ywane[211] jest czêsto w[66] Pi¶mie ¦wiêtym[261], szczególnie u[62] ¶wiêtego[221] Paw³a[/][121], jak[9] i w[66] liturgii[161] - na[64] przyk³ad[141] w[66] Kanonie Mszy[121] ¦wiêtej[221]. Schemat[111] powinien wiêc w[66] pe³ni[161] ukazaæ to[241] znaczenie[141], na[64] które[241] to[211] pojêcie[111] zas³uguje, pamiêtaj±c równie¿, ¿e dla[62] mentalno¶ci[121] ludów, zw³aszcza na[66] terenach misyjnych[262], jest ono ³atwo zrozumia³e[211].
1018 509~Kier.~1963/41~s. 4~kol. 4
1019 W[66] okresie od[62] szesnastego[221] do[62] dwudziestego[221] trzeciego[21] wrze¶nia mia³y miejsce[141] dzia³ania[112] Pierwszej[221] Armii[121] Wojska[121] Polskiego[221] maj±ce[212] na[66] celu[161] przyj¶cie[141] z[65] pomoc± powstañcom warszawskim[252]. W[66] tym[261] celu[161] jednostki[112] Pierwszej[221] Armii[121] Wojska[121] Polskiego[221] zosta³y[57] przegrupowane[212] do[62] rejonu Zielona[/] - Anin[/] - Wawer[/], zluzowa³y oddzia³y[142] sto[32] dwudziestego[221] pi±tego[221] Korpusu [~] radzieckiego[221] i zajê³y odcinek[141] bojowy[241] nad[65] Wis³±[/] wysuwaj±c do[62] czo³owej[221] linii[121] drug±[241] i trzeci±[241] Dywizjê Piechoty[121].
1020 510~Kier.~1963/41~s. 7~kol. 1
1021 D³ugo¶æ[111] nabrze¿y[122] we[66] wszystkich[262] trzech[36] stoczniach wynosi sze¶æ[34] tysiêcy metrów, w[66] tym[46] w[66] pe³ni[161] uzbrojonych[222] (d¼wigi[112], woda, para, energia elektryczna) dwa[34] tysi±ce[34] piêæset[34] metrów. Niezbêdne[212] s± nowe[212] inwestycje[112]. Zbrojenie[111] basenów i nabrze¿y[122] w[64] d¼wigi[142] i inne[242] urz±dzenia[142] (dostawc± ¶wietnej[221] jako¶ci[121] d¼wigów s± Wêgry[/]!.) oczywi¶cie, potrzebne[212] s± te¿ nowe[212] doki[112].
1022 511~Kier.~1963/51~s. 6~kol. 3
1023 Na[64] to[44] aby[9] m³ody[211] Polak sta³[501] siê patriot± poprzez[64] trudy[142], walki[142], nadzieje[142], zwyciêstwa[142] i klêski[142] przemys³u - tak, jak[9] sta³[501] siê poprzez[64] walki[142] i klêski[142] orê¿ne[242] - trzeba by³o, aby[9] istnia³ po[+] pierwsze polski[211] kapita³[111], po[+] drugie polska kadra techniczna. Kapita³[111] to[41] by³a szlachta i nie ³atwo by³o j± zaprz±c do[62] idea³u industrializacyjnego[221].
1024 512~Kier.~1963/51~s. 10~kol. 4
1025 Albowiem decydowaæ[51] bêdzie[56] nie moralne[211] samodoskonalenie[111], nie kszta³tuj±ca historiê w[64] sposób[141] dowolny[241] wola herosa[121], nie modlitwa do[62] si³ nadprzyrodzonych[222], lecz umiejêtno¶æ[111] uruchomienia[121] tych[222] si³ spo³ecznych[222], które[212] jedyne[212] s± zdolne[212] do[62] usuniêcia[121] spo³ecznych[222] przeszkód na[66] drodze[161] ku[63] szczê¶ciu[131] jednostki[121]. A wiêc chocia¿ wychodzimy od[62] jednostki[121] ludzkiej[221], widzimy nie tylko jej[42] kszta³t[141] spo³eczny[241] lecz widzimy na[64] dodatek[141] spo³eczn±[241] drogê ku[63] realizacji[131] celów jednostkowych[222].
1026 513~Kier.~1963/51~s. 15~kol. 1
1027 Na[64] co[44] nale¿y po³o¿yæ nacisk[141]? czy na[64] zamiary[142] typu zasadniczego[221], jak[9] to[41] zwyk³o siê[41] mówiæ, typu modelowego[221], czy te¿ na[64] usprawnienie[141], wszechstronnie pojête[241], samego[221] aspektu gospodarczego[221] w[66] tym[46] zw³aszcza metod kierowania[121] przedsiêbiorstwami produkcyjnymi w[66] ramach istniej±cego[221] modelu? trzymaj±c[501] siê tych[222] ram nie sposób[111] wypowiedzieæ[501] siê wy³±cznie za[64] jedn±[241] z[62] tych[222] dwu[32] alternatyw.
1028 514~Kier.~1964/7~s. 1~kol. 3
1029 [>] dionizyjski[211] wspó³czynnik[111] nieobliczalnego[121] zawsze w[66] pewnym[261] stopniu narusza ustalony[241] ju¿ ³ad[141] i porz±dek[141] i to[41] zarówno w[66] ¿yciu[161] spo³ecznym[261] jak[9] i osobistym[261]. Wiedzia³ o[66] tym[46] dobrze Goethe[/] wtedy, gdy g³osi³, ¿e szare[212] s± wszystkie[212] teorie[112]. Jedynie drzewo[111] ¿ycia[121] pozostaje zielone[211] i ¶wie¿e[211]. Lecz kiedy zosta³ ministrem, oczywi¶cie do[62] maksymy[121] tej[221] ju¿ siê ¶ci¶le nie stosowa³[501], [&]
1030 515~Kier.~1964/7~s. 3~kol. 3
1031 Wracaj±c do[64] meritum[141] dyskusji[121], pragnê podkre¶liæ, ¿e celem moim[251] nie jest jednostronne[211] oskar¿enie[111] Mro¿ka[/][121]. To[41] niew±tpliwie znakomita literatura, w[66] której[261] realizuje[501] siê swoiste[211] chwycenie[111] problemu stosunku[121] do[62] cz³owieka[121] rz±dzonego[221], bliskie[211] jakim¶[232] reminiscencjom Kafki[/]. Rezonans[111] zagraniczny[211] Mro¿ka[/][121] to[41] co¶[41] wiêcej ni¿ dostrze¿enie[111] w[66] [&] egzotyki[121]. Po[+] prostu chwyta on ¶ci¶le wymierne[242], niezale¿ne[242] od[62] granic czy ponad[65] granicami istniej±ce[242] problemy[142] wspó³czesno¶ci[121].
1032 516~Kier.~1964/7~s. 5~kol. 3
1033 Wracam do[62] sprawy[121] kompetencji[121] Samorz±du Robotniczego[221]. Komisja samorz±du robotniczego[221] zgodnie z[65] artyku³em ósmym[252] wspomnianej[221] ustawy[121] jest zobowi±zana do[62]: uk³adania[121] zak³adowych[222] regulaminów pracy[122] w[66] ramach wytycznych[12] ustalonych[222] przez[64] Radê Ministrów[122] i Centraln±[241] Radê Zwi±zków Zawodowych[222]; podejmowania[121] uchwa³ w[66] sprawie[161] podzia³u funduszu[121] zak³adowego[221] lub przekazania[121] tej[221] sprawy[121] do[62] decyzji[121] ca³ej[221] za³ogi[121]; ustalenia[121] regulaminu w[66] sprawach przyznawania[121] premii[122] ze[62] ¶rodków funduszu[122] zak³adowego[221]; [&]
1034 517~Kier.~1964/10~s. 1~kol. 2
1035 W[66] tysi±c dziewiêæset piêædziesi±tym[261] ósmym[261] roku[161] na[64] trzysta[34] osiemdziesi±t[34] piêæ[34] tysiêcy ma³¿eñstw zawartych[222] we[66] W³oszech[/] by³o osiem[31] tysiêcy wniosków o[64] separacjê, w[66] Niemczech[/] Zachodnich[/][262] natomiast w[66] roku[161] tysi±c dziewiêæset czterdziestym[261] ósmym[261] na[64] podobn±[241] liczbê ma³¿eñstw wp³ynê³o osiemdziesi±t[31] tysiêcy podañ o[64] rozwód[141] - a wiêc dziesiêciokrotnie wiêcej.
1036 518~Kier.~1964/10~s. 4~kol. 2
1037 Plan[111] importu nie precyzuje dok³adnie jakim[232] parametrom technicznym[232] ma odpowiadaæ dana maszyna, w[66] jakim[261] terminie inwestor krajowy[211] chce j± otrzymaæ, dok±d nale¿y j± transportowaæ i jakie[241] wyposa¿enie[141] dodatkowe[241] nale¿y zakupiæ. St±d te¿ podstaw± do[62] wszczêcia[121] przez[64] przedsiêbiorstwo[141] handlu[121] zagranicznego[221] czynno¶ci[122] zwi±zanych[222] z[65] przygotowaniem transakcji[121] s± zapotrzebowania[112] i wnioski[112] importowe[212] sk³adane[212] przez[64] inwestorów[142] krajowych[242].
1038 519~Kier.~1964/10~s. 4~kol. 6
1039 W[66] tej[261] sytuacji[161] sporo Amerykanów[122] w[66] ostatnim[261] dziesi±tku[261] lat odnios³o[501] siê z[65] zaciekawieniem i sympati± do[62] egzystencjonalizmu, a to[41] dziêki[63] temu[43], ¿e z[65] ca³±[251] powag± i naciskiem odwo³uje[501] siê on do[62] poczucia[121] odpowiedzialno¶ci[121] jednostki[121] ludzkiej[221] za[64] sw±[241] egzystencjê. Ta jednak alternatywa po[66] odrzuceniu[161] kalwiñskiej[221] predystynacji[121] i psychologicznego[221] determinizmu jako[61] ekwipunek[111] moralny[211] na[64] d³u¿sz±[241] metê zadowoliæ w[66] pe³ni[161] nie mo¿e.
1040 520~Kier.~1964/10~s. 1~kol. 6
1041 Wszystkie[212] wymienione[212] pozycje[112], podobnie jak[9] i wiêkszo¶æ[111] ksi±¿ek prezentowanych[222] przez[64] inne[242] wydawnictwa[142], przyczyniaj±[501] siê do[62] wzbogacenia[121] wielkiej[221] panoramy[121] kultury[121], która stale siê rozrasta[501], zarówno "wszerz", jak[9] i "w[64] g³±b[141]", ograniczaj±c sob± coraz wiêksze[242] rzesze[142] odbiorców[122], bêd±c faktem spo³ecznym[251], sprawdzalnym[251] nie tylko przy[66] okazji[161] ¦wi±t Ksi±¿ki[121] i nie tylko poprzez[64] ilo¶æ[141] sprzedanych[222] egzemplarzy wydawnictw literackich[222] [&]
1042 521~Kier.~1964/19~s. 4~kol. 3
1043 Szukanie[111] "optimum[121]" przedsiêbiorstwa[121] musi te[242] zjawiska[142] wyeliminowaæ. Sprawy[142] te[242] wi±¿e z[65] zagadnieniem stosowania[121] "formu³y[121] czystej[221]" w[66] ekonomice[161] socjalizmu, przy[66] staniu[161] na[66] gruncie rachunku[121] bezpo¶redniego[221]. W[66] moim[261] przekonaniu[161] jest to[41] kierunek[111] przysz³o¶ci[121] i to[41] niedalekiej[221] przysz³o¶ci[121], i dlatego na[64] te[242] sprawy[142] zwróci³em uwagê zabieraj±c g³os[141] w[66] dyskusji[161].
1044 522~Kier.~1964/19~s. 5~kol. 2
1045 Dlatego te¿ dyskusja nasza ma w[66] pewnym[261] sensie charakter[141] hipotetyczny[241], je¶li nie "akademicki[241]". Wracaj±c jeszcze raz[141] do[62] zagadnienia[121] planowania[121] chcia³bym zwróciæ uwagê na[64] niebezpieczeñstwo[141] nadmiernej[221] swobody[121] przedsiêbiorstw, które[212] nie maj±c w[66] pe³ni[161] rozeznania[121] rynku[121], wzglêdnie pracuj±c wy³±cznie na[64] zysk[141], sta³yby[501] siê elementem gospodarczej[221] anarchii[121] i dzia³ania[121] si³ tak zwanej[221] "wolnej[221] konkurencji[121]" [&]
1046 523~Kier.~1964/21~s. 1~kol. 4
1047 Rezolucja w[66] sprawie[161] polityki[121] ogólnej[221] zaleca "potwierdzenie[141] w[66] praktyce[161] naszej[221] opcji[121] na[64] rzecz[141] socjalizmu poprzez[64] systematyczne[241] faworyzowanie[141] sektora socjalistycznego[221] w[66] porównaniu[161] do[62] sektora prywatnego[221], poprzez[64] w³±czanie[141] do[62] sektora socjalistycznego[221] wszystkich[222] komórek gospodarczych[222], które[212] mu s± niezbêdne[212] dla[62] funkcjonowania[121], poprzez[64] roszerzanie[141] tego[221] sektora drog± tworzenia[121] nowych[222] administracji[122] samorz±dowych[222] czy te¿ przeprowadzenia[121] nacjonalizacji[121]".
1048 524~Kier.~1964/21~s. 3~kol. 2
1049 Czytaj±c ankiety[142] widaæ z[62] nich[42] to[44] wszystko[44], co[41] siê z³o¿y³o[501] na[64] historiê dwudziestolecia[121] - dynamiczny[241] rozwój[141] przemys³u, szereg[141] wa¿nych[222] problemów ludzkich[222], wynikaj±cych[222] z[62] nowych[222] warunków pracy[121], z[62] nowego[221] trybu ¿ycia[121], z[62] nowego[221] ¶rodowiska[121], problemów zwi±zanych[222] z[65] konieczno¶ci± dorastania[121] do[62] nowych[222], nie³atwych[222] obowi±zków, problemów wynikaj±cych[222] z[62] masowego[221] zjawiska[121] samokszta³cenia[+] siê[121], zdobywania[121] wiedzy[121], [&]
1050 525~Kier.~1964/21~s. 7~kol. 1
1051 Odmienno¶æ[111] sytuacji[121] polega natomiast na[66] tym[46], ¿e przy[66] wynalazku[161] niepracowniczym[261] twórca ponosi koszty[142] opracowania[121] projektu, odwrotnie ni¿ przy[66] wynalazku[161] pracowniczym[261], gdzie koszty[112] opracowañ s±[57] zwracane[212] b±d¼ ponoszone[212] bezpo¶rednio przez[64] przedsiêbiorstwo[141] niezale¿nie od[62] samego[221] wynagrodzenia[121] wynalazcy[121].
1052 526~Kier.~1964/32~s. 3~kol. 1
1053 S³u¿ba zdrowia personel[111] lekarski[211] i pomocniczy[211] w³o¿y³ olbrzymi[241] wk³ad[141] do[62] walki[121], daj±c przyk³ad[141] bez[62] precedensu. Warsztaty[112] konspiracyjnej[221] produkcji[121] uzbrojenia[11], pomimo[62] makabrycznych[222] warunków, w[64] miarê mo¿liwo¶ci[121] zaspokaja³y potrzeby[142] walcz±cych[122]. Natomiast jednostki[112] intendentury[121] w[64] miarê posiadanych[222] zapasów rozdziela³y ¿ywno¶æ[141]. Sprawnie dzia³a³a równie¿ w[66] czasie walki[121] s³u¿ba sprawiedliwo¶ci[121], jeniecka, duszpasterska.
1054 527~Kier.~1964/32~s. 5~kol. 3
1055 Odebranie[111] Rzeszy[/][131] Niemieckiej[/][231] jej[42] drugorzêdnych[222] terenów kolonialnych[222] oraz zmuszenie[111] do[62] oddania[121] Alzacji-Lotaryngii[/][121] i czê¶ci[121] zagarniêtych przez[64] Prusy[/][141] ziem polskich[222] nie os³abi³o potencja³u gospodarczego Niemiec[/][122] w[66] obliczu[161] trac±cej[221] dynamizm[141] ekonomiczny[241] Francji[/][121], a potem Wielkiej[/][221] Brytanii[/][121]. Imperializm[111] niemiecki[211] zachowa³ sw±[241] bazê i grunt[141], na[66] którym[261] siê rozwija³[501].
1056 528~Kier.~1964/32~s. 6~kol. 1
1057 Najczê¶ciej rezygnujemy z[62] udzielenia[121] sobie[43] odpowiedzi[121], nie rozumiemy, nieraz zupe³nie, nieraz tylko czê¶ciowo, ale po[66] zastanowieniu[+] siê[161], po[66] pewnym[261] przeanalizowaniu[161] tego[221] stanu dochodzimy do[62] wniosku[121], który[211] mo¿e byæ czêsto jedynym[251] uzasadnieniem takiego[221] postêpowania[121], oni zaspokajaj± swoje[242] potrzeby[142], dzia³aj±c w[64] okre¶lony[241] sposób[141], lub okre¶lonego[221] dzia³ania[121] zaniechuj±c. Dlaczego maj± takie[242] potrzeby[142]? pe³na odpowied¼[111] na[64] to[241] pytanie[141] jest bardzo trudna.
1058 529~Kier.~1964/35~s. 1~kol. 3
1059 Jak[9] wiadomo Zwi±zek[/][111] Radziecki[/][211] propozycjê tê w[66] zasadzie[161] przyj±³, ale swój[241] podpis[141] uzale¿ni³ od[62] udzia³u Polski[/][121], której[221] rz±d[111] ze[62] swej[221] strony[121] podniós³ szereg[141] w±tpliwo¶ci[122], wysuwaj±c preferencje[142] dla[62] uk³adów bilateralnych[222]. Wynikiem tego[42] by³a znana polsko-brytyjska deklaracja gwarancyjna. Wyst±pienie[111] Neville[/] Chamberlaina[/][121] mia³o podwójne[241] dno[141]. Formalnie wyra¿a³o ono wolê[141] przeciwstawienia[+] siê[121] agresji[131] hitlerowskiej[231].
1060 530~Kier.~1964/35~s. 5~kol. 5
1061 Bój[111] o[64] ¯olibórz[/][141] wszed³ w[64] ostatni±[241] swoj±[241] fazê. Punktem kulminacyjnym[251] by³o natarcie[111] w[66] dniu[161] dwudziestym[261] dziewi±tym[261] wrze¶nia dziewiêtnastej[221] Dywizji[121] Pancernej[221] wspartej[221] oddzia³ami piechoty[121], artylerii[121] i lotnictwa[121] na[64] pozycje[142] obronne[242] powstañców[122]. Wsparcie[141] artyleryjskie[241] dawa³y czterdzie¶ci[31] dwie[31] haubice[112] i dwana¶cie[31] dzia³[122] osiemdziesiêcio-o¶mio-milimetrowych, nie licz±c dzia³[122] batalionu przeciwpancernego, [&]
1062 531~Kier.~1964/35~s. 6~kol. 4
1063 Jest jednak rzecz± niezwykle charakterystyczn±[251] dla[62] ¶rodowiska[121], z[62] którego[221] wywodzili[501] siê twórcy[112] i kontynuatorzy doktrynalni niemieckiego[221] Sztabu Generalnego[221], ich[42] któtkowzroczno¶æ[111] i zaskorupienie[+] siê[111] w[66] dziedzinie[161] poznania[121] pr±dów nurtuj±cych[222] ludzko¶æ[141]. Tkwili oni jeszcze ci±gle w[66] czasach feudalizmu i nie byli w[66] stanie[161] oceniæ znaczenia[121] ruchów rewolucyjnych[222] i wolno¶ciowych[222], przewidzieæ ich[42] nastêpstw, ani uzmys³owiæ sobie[43] nieodwracalno¶ci[121] tego[221] procesu.
1064 532~Kier.~1964/43~s. 3~kol. 1
1065 W[64] przesadny[241] sposób[141] wyolbrzymiali zamiary[142] nacjonalizacyjne[242] (w[66] rzeczywisto¶ci[161] bardzo skromne[242]) Partii[121] Pracy[121], robi±c z[62] tego[42] czerwon±[241] p³achtê dla[62] drobnomieszczañskich[222] wyborców[122], g³êboko przywi±zanych[222] do[62] prywatnej[221] w³asno¶ci[121] i rolnej[221] przedsiêbiorczo¶ci[121]. Labourzy¶ci odpowiadali na[64] to[44] kwestionowaniem pozytywnych[222] wyników konserwatywnej[221] gestii[121] ekonomiki[121] kraju[121].
1066 533~Kier.~1964/43~s. 5~kol. 1
1067 W[66] przeciwieñstwie do[62] wspó³czesnych[222] nauk przyrodniczych[222] badaj±cych[222] cz³owieka[141] ¶redniowiecza[121] my¶l[111] antropologiczna porzuca³a p³aszczyznê badañ przyrodoznawczych. Natomiast w[66] czasach nowo¿ytnych[262], kiedy nauki[112] o[66] przyrodzie[161] dosz³y do[62] rozkwitu i rozpoczê³y swój[241] imponuj±cy[241] rozwój[141], w[66] badaniach nad[65] cz³owiekiem ponownie zaczêto obieraæ kierunek[141] ¶ci¶le przyrodniczy[241].
1068 534~Kier.~1964/43~s. 6~kol. 6
1069 Zarobki[112] traktorzystów[122] w[66] kó³kach rolniczych[262] wynosz± ¶rednio po[64] oko³o[64] osiemset[34] z³otych[122] miesiêcznie, bez[62] przywileju[121] korzystania[121] z[62] ubezpieczeñ. Dlatego ka¿dy[211] kto zdobêdzie jakie¶[242] kwalifikacje[142], szuka lepszego[221] zatrudnienia[121]. Tu tkwi przyczyna niskiego[221] poziomu fachowego[221] traktorzystów[122], braku[121] nale¿ytej[221] troski[121] o[64] powierzony[241] sprzêt[141], ogromnej[221] p³ynno¶ci[121] kadr, a co[+] wiêcej trudno¶ci[121] w[66] ich[42] pozyskaniu[161].
1070 535~Kier.~1964/50~s. 3~kol. 4
1071 Z[62] tego[221] w³a¶nie powodu wprowadzenie[111] podzia³u ¶rednich[222] szkó³ zawodowych[222] na[64] technika[142] i licea[142] zawodowe[242] budzi w±tpliwo¶ci[142] co[41] do[62] faktycznej[221] identyczno¶ci[121] uprawnieñ absolwentów[122] szkó³ tego[221] samego[221] typu. Wprowadzenie[111] w[64] ¿ycie[141] zasady[121] dro¿no¶ci[121] do[62] wszystkich[222] szkó³ zawodowych[222] ³±cznie z[65] Szko³ami Przysposobienia[121] Rolniczego[221] likwiduje tak zwane[242] "¶lepe[242] uliczki[142]" dla[62] absolwentów[122] wszystkich[222] szkó³ zawodowych[222] [&]
1072 536~Kier.~1964/50~s. 6~kol. 1
1073 Poprzez[64] zmianê modelu[121] rozumiano zmiany[142] planowania[121] i zarz±dzania[121] gospodark±. Przedmiotem ataków by³y dwie[31] sprawy[112] budowanie[111] planów z[5] wyra¼n±[251] sk³onno¶ci± do[62] arbitralnych[222] woluntarystycznych[222] decyzji[122] przy[66] lekcewa¿eniu[161] kryteriów ekonomicznych[222], przekazywanie[111] zadañ planowych[222] w[66] drodze[161] administracyjnej[261] zamiast stosowania[121] metody[121] ekonomicznej[221]. Dyskutanci domagali[501] siê rehabilitacji[121] prawa[121] warto¶ci[121] i wiêkszego[221] usamodzielnienia[121] przedsiêbiorstw.
1074 537~Kier.~1964/50~s. 6~kol. 4
1075 Zagadnienie[111] zysku[121] - jako[62] jedynego[221] kryterium[121] oceny[121] dzia³alno¶ci[121] przedsiêbiorstwa[121] wymaga dyskusji[121] i stworzenia[121] warunków, które[212] by pozwoli³y[54] ten[241] miernik[141] stosowaæ. Wydaje[501] siê, ¿e w[66] chwili[161] obecnej[261] warunki[112] takie[212] nie zaistnia³y. Niemniej jednak i ten[211] problem[111] stanowi[5] jaki¶[241] wyra¼ny[241] kierunek[141] zmian jakie[212] bêd±[57] dokonane[212] w[66] przysz³o¶ci[161].
1076 538~Kier.~1965/4~s. 3~kol. 5
1077 Przyczyna trudno¶ci[122] tkwi ju¿ w[66] szkole[161] ¶redniej[261]. J± to[44] - moim[251] zdaniem - nale¿y g³ównie winiæ za[64] fakt[141] dysproporcji[121] miêdzy[65] ilo¶ci± zg³oszeñ na[64] studia[142] matematyczno-przyrodnicze[242] i humanistyczne[242]. Nie od dzi¶ wiadomo, ¿e najaktywniejszy[211] element[111] kieruje[501] siê ku[63] studiom technicznym[232]. Reszta, na[64] któr±[241] sk³adaj±[501] siê zarówno jednostki[112] o[66] zdecydowanych[261] zainteresowaniach, jak[9] i tak zwana "szara masa" kieruje[501] siê ku[63] studiom uniwersyteckim[232].
1078 539~Kier.~1965/4~s. 4~kol. 5
1079 Prasa, radio[111] i telewizja rozpatruj±c sytuacjê, jaka siê w[66] zwi±zku[161] z[65] przyjazdem królowej[121] rozwinê³a[501] w[66] prowincji[161] Quebec[/] - uderzy³y w[64] wielki[241] dzwon[141]. Stwierdzi³y, ¿e nadesz³a dla[62] Kanady[/] ostatnia godzina próby[121]. Od[62] tego[42], jakie[212] decyzje[112] w[66] podanych[262] wy¿ej problemach zapadn±, zale¿eæ[51] bêdzie[56] b±d¼[9] integracja, b±d¼[9] separatyzm[111] poszczególnych[222] prowincji[122]. Quebec[/], choæ w[66] najwiêkszej[261] skali[161], jest tylko symbolem tych[222] dwóch[32] ewentualno¶ci[12].
1080 540~Kier.~1965/4~s. 6~kol. 2
1081 Jednostronno¶æ[111] dyskusji[121] nad[65] reform± jest mimowolnym[251] potwierdzeniem tej[221] obserwacji[121]. Kadra dydaktyczna w[66] coraz mniejszym[261] stopniu u¶wiadamia sobie[43] rolê w³asn±[241] jako[62] wzorca wychowawczego[221]. Dzieje[501] siê tak[8] czêsto nie z[62] braku[121] dobrej[221] woli[121], a w[64] imiê[141] fa³szywego[221] podzia³u[121] na[64] ucz±cych[142] i uczonych[142], przy[66] czym[46] proces[111] uczenia[121], przekazywania[121] okre¶lonej[221] wiedzy[121] przes³ania[5] wszelkie[242] procesy[142] wychowawcze[242].
1082 541~Kier.~1965/6~s. 1~kol. 4
1083 Na[66] dwunastym[261] Plenum[161] KC[=] PZPR[=] mówi±c o[66] aktualnych[262] problemach pracy[121] ideologicznej[221] pierwszy[211] Sekretarz raz jeszcze stwierdzi³: "Patriotyzm[111] jako[61] uczucie[111] i postawa spo³eczna czerpie sw±[241] najg³êbsz±[241] si³ê z[62] umi³owania[121] kraju[121] ojczystego[221], z[62] troski[121] o[64] pomy¶lno¶æ[141] i wolno¶æ[141] narodu, z[62] gor±cej[221] wiary[121] w[64] si³y[142] twórcze[242] mas ludowych[222]. Wszystkie[212] interesy[112] narodowe[212] i spo³eczne[212] Polski[/][121] s± zwi±zane[212] z[65] socjalizmem".
1084 542~Kier.~1965/6~s. 4~kol. 2
1085 Germanizowane[242] od[62] wieków ziemie[142] polskie[242] w[66] rezultacie obecnej[221] wojny[121] w³±cza[5] naród[111] polski[211] do[62] swego[221] pañstwa[121]. Przed[65] nami, którym[232] wypad³o ¿yæ w[66] okresie[161] odrodzenia[+] siê[121] Polski[/][121], w[66] jej[42] historycznych[262] piastowskich[262] granicach, stanê³o zadanie[111] o[66] epokowym[261] dla[62] Polski[/][121] znaczeniu[161]. W³±czone[242] w[64] granice[142] Polski[/][121] nasze[242] Ziemie[142] Zachodnie[242] musimy jak[8] najprêdzej przywróciæ polsko¶ci[131].
1086 543~Kier.~1965/6~s. 7~kol. 2
1087 St±d te¿ von[+] Hassel[/] opiera swoj±[241] w³asn±[241] koncepcjê "wysuniêtej[221] obrony[121]" na[66] zgodzie[161] odpierania[221] konwencjonalnych[222] ¶rodków ataku[121] takimi¿[252] samymi, z[65] tym[45] jednak - co[41] w³a¶nie jest zasadnicze[211] - ¿e Bundeswehra[/] musi równie¿ posiadaæ broñ[141] "A[=]", tak "na[64] wszelki[241] wypadek[141]". Dodajmy, ¿e wed³ug tej[221] koncepcji[121] miny[112] atomowe[212] stanowi± zdaniem boñskich[222] strategów "najni¿szy[241] stopieñ[141] nuklearnego[221] u¿ycia[121] si³y[121]".
1088 544~Kier.~1965/12~s. 1~kol. 2
1089 Nie zak³adaj±c bynajmniej, ¿e tylko tacy[212] nauczyciele u¶wiadamiaj± m³odzie¿[141] w[66] Republice[/][161] Federalnej[/][261], stwierdziæ nale¿y, i¿ w[66] jej[42] szko³ach wci±¿ stosuje[501] siê system[141] pó³prawd, swoistych[222] dwuznaczników i emocjonalnych[222] podcieniowañ, maj±cych[222] zmniejszyæ winy[142] Trzeciej[/][221] Rzeszy[/][121], winy[142] Niemców w[66] okresie[161] wojny[121]. Ryszard[/] Drecki[/], autor bardzo ciekawej[221], obfituj±cej[221] w[64] fakty[142] i ostatnio wydanej[221] przez "Wydawnictwo[141] Poznañskie[241]" pracy[121] pod[65] tytu³em ["]Pokolenie[111] na[66] rozdro¿u[161]["] [&]
1090 545~Kier.~1965/12~s. 4~kol. 2
1091 Higiena w³a¶ciwego[221] wypoczynku[121] formu³uje w[66] g³ównej[261] mierze[161] postulat[141], aby[8] odpoczywaæ nie bezczynno¶ci± a zmian± zajêæ. Czêsta zmiana zajêæ zabezpiecza przed[65] rabunkowym[251] zu¿ytkowaniem jednego[221] tylko narz±du, czy te¿ okre¶lonego[221] zespo³u narz±dów, które[211] doprowadziæ mo¿e do[62] inwalidztwa[121] czy ¶mierci[121] w[66] m³odym[261] wieku[161], przy[66] pe³nej[261] potencjalnej[261] sprawno¶ci[161] pozosta³ych[222] czê¶ci[122] organizmu[121] ludzkiego[221].
1092 546~Kier.~1965/12~s. 5~kol. 1
1093 Przewa¿nie bowiem ka¿dy[211] cz³owiek inaczej ocenia istniej±c±[241] sytuacjê, zw³aszcza inaczej ten[211], który[211] jest[57] ni±[45] bezpo¶rednio zainteresowany[211] i ten[211], który[211] ni±[45] zainteresowany[211] nie jest[57]. I je¶li ten[211] drugi[211] ³atwiej umie argumentowaæ, bardziej sugestywnie maluje obraz[141], to zwierzchnik przyjmuje jego[42] punkt[141] widzenia[121], a nie tego[221] pierwszego[221]. W[66] prze³o¿eniu[161] na[64] jêzyk[141] konkretów tworzy[501] siê sytuacja znana warszawiakom z[62] ubieg³ych[222] lat.
1094 547~Kier.~1965/20~s. 1~kol. 5
1095 Dostrze¿enie[111] w[66] powy¿szym[261] sformu³owaniu[161] mo¿liwo¶ci[121] odgrywania[121] wobec[62] si³ sojuszniczych[222] w[66] budowaniu[161] socjalizmu[121] inspiruj±cej[221] roli[21] przez[64] ¶wiatopogl±d[141] niematerialistyczny[241] stanowi[5] element[141] twórczy[241] i rozwojowy[241], jest nowym uogólnieniem istotnego[221] zjawiska[121] spo³ecznego[221], wa¿nego[221] dla[62] zagadnienia[121] patriotycznej[221] jedno¶ci[121] narodu[121]. Oczywi¶cie, ¶rodowiska[112] poczuwaj±ce[+] siê[212] do[62] obowi±zku[121] aktywnego[221] ¶wiadczenia[121] prawdy[121] swego[221] ¶wiatopogl±du[121] w[66] ¿yciu[161] publicznym[261] posiadaj± z[62] natury[121] charakter[141] awangardowy[241], a nie masowy[241].
1096 548~Kier.~1965/20~s. 4~kol. 3
1097 Dlatego podj±³em[501] siê syntetycznego[221] ich[42] opracowania[121] dla[62] przygotowanej[221] przez[64] Wydawnictwo[/][141] Poznañskie[/][241] i redagowanej[221] przez[64] profesora[141] doktora[141] Gerarda[/][141] Labudê[/][141], pracy[121] zbiorowej[221], po¶wiêconej[221] dwudziestoleciu[131] Ziem Zachodnich[222] i Pó³nocnych[222]. Praca ta powinna siê wkrótce ukazaæ[501]. Wyniki[142] za¶ mych[222] badañ przedstawi³em ju¿ w[66] referacie na[66] Sesji[161] Rady[121] Naukowej[221] TRZZ[=], która odby³a[501] siê w[66] kwietniu w[66] Poznaniu[/].
1098 549~Kier.~1965/20~s. 5~kol. 4
1099 To[41] jednocze¶nie ¶wiadomo¶æ[111], ¿e[9] nie tylko Ko¶ció³[111] ¶wiatu[131], ale i ¶wiat[111] Ko¶cio³owi ma nieskoñczenie wiele[34] do[62] powiedzenia[121] i do[62] ofiarowania[121]. To[41] wreszcie religijne[211] zobowi±zanie[111] cz³onków Ludu[121] Bo¿ego[221] do[62] warunkuj±cej[221] osobiste[241] zbawienie[141] wspó³pracy[121] przy[66] budowie[161] "pañstwa[121] ziemskiego[221]". Im[9] g³êbiej schemat[111] trzynasty[211] u¶wiadomi Ko¶cio³owi odrêbn±[241] odeñ, a przecie¿ tak¿e Bo¿±[241] to¿samo¶æ[141] ¶wiata[121] - tym[9] mocniejsza bêdzie rêkojmia ich[42] braterskiej[221] spójni[121] i twórczego[221] wspó³dzia³ania[121].
1100 550~Kier.~1965/23~s. 3~kol. 4
1101 Dajcie poparcie[141] naszemu rewizjonizmowi nie tylko dla[62] nas[42], ale tak¿e w[64] imiê[141] "wyzwolenia[121] - Ko¶cio³a[121] milczenia[121] -" - oto prawdziwa oferta zaszyfrowana w[66] tych[262] zdaniach. Tu ju¿ rewan¿yzm[111] zachodnioniemiecki[211] usi³uje przemawiaæ nie tylko we[66] w³asnym[261] imieniu[161] - tu ju¿ "broni[5]" tych[242], przeciw[63] którym[232] pod¿ega do[62] odwetu polskich[242] katolików[142] Wroc³awia[/], Szczecina[/] czy Opola[/].
1102 551~Kier.~1965/23~s. 5~kol. 1
1103 Proces[111] integracji[121] ró¿nych[222] grup ludno¶ci[121] w[64] jednolite[241] polskie[241] spo³eczeñstwo[141] nie by³ ³atwym[251] procesem. Ale tym[9] bardziej cenne[212] dla[62] wspó³czesnej[221] ¶wiadomo¶ci[121] historycznej[221] Polaka[122] s± do¶wiadczenia[112] tamtych[222] lat. By³ to[41] dla[62] nas[42] egzamin[111] z[62] patriotyzmu, jeden[211] z[62] najtrudniejszych[222] jakie[242] zdawali¶my w[66] naszej[261] historii[161], wymagaj±cy[211] nie tylko zdolno¶ci[121] do[62] po¶wiêceñ, ale i ogromnej[221] odpowiedzialno¶ci[121].
1104 552~Kier.~1965/23~s. 6~kol. 3
1105 Zjazd[111] by³ i wielk±[251] patriotyczn±[251] manifestacj±, i specyficzn±[251] konfederacj± debatuj±c±[251] o[66] sztuce[161] i jej[42] znaczeniu[161] spo³ecznym[261], i ci±giem wielu[32] mi³ych[222] i po¿ytecznych[222] momentów, w[66] których[262] pisarze mieli okazjê spotkaæ[501] siê i porozmawiaæ z[65] czytelnikami swoich[222] ksi±¿ek. Byli¶my wzruszeni przyjêciem na[66] owej[261] ziemi[161], której[221] skomplikowane[242] losy[142] zakoñczy³ w[66] naszych[262] czasach swoisty[211] paradoks[111] dziejów.
1106 553~Kier.~1965/25~s. 3~kol. 6
1107 Po[66] obydwu[36] stronach odczuwa siê[41] potrzebê takiego[221] porozumienia[121] - stwierdza jezuicki[211] publicysta. Przes³ank± zbli¿enia[+] siê[121] chrze¶cijan[122] do[62] socjalistów[122] mo¿e byæ ¶wiadomo¶æ[111], i¿ w[66] wielkim[261], heroicznym[161] ruchu[161] robotniczym[261], nacechowanym[261] g³êbokim[251] patosem etycznym[251], tai[501] siê zapoznana mi³o¶æ[111] i zraniona sprawiedliwo¶æ[111]. Zadaniem chrze¶cijan[122] jest uznanie[111] tej[221] zapoznanej[221] mi³o¶ci[121] i zranionej[221] sprawiedliwo¶ci[121].
1108 554~Kier.~1965/25~s. 5~kol. 1
1109 Ale, aby[9] jej[42] ogrom[111] nie zosta³ wypaczony[211] przez[64] ró¿nych[242] szczodrych[242] dostawców[142] barbaryzmów - potrzebne[211] jest sterowanie[111], w³a¶ciwa polityka dzia³añ w[66] tym[261] zakresie, owa "hodowla kultury[121]", któr±[241] £aszowski[/] nies³usznie wsadza wraz z[65] "hodowl± sztuki[121]" do[62] wspólnego[221] worka i bagatelizuje. Istniej±, oczywi¶cie, i tu niebezpieczeñstwa[112] "hodowlane[212]". Jednostronno¶æ[111], faworyzowanie[111] wygodnych[222] tre¶ci[122], tworzenie[111] po¿ywek dla[62] inercji[121] spo³ecznej[221].
1110 555~Kier.~1965/25~s. 6~kol. 5
1111 Odkrycie[111] i podkre¶lanie[111] donios³o¶ci[121] tych[222] w³a¶nie zagadnieñ jest chyba najwa¿niejszym[251], obiektywnym[251] dorobkiem katedr Metafizyki[121] i Metodologii[121] Nauk. Prace[112] te[212] ods³oni³y bowiem i uzasadni³y warto¶æ[141] istnienia[121] wielo¶ci[121] systemów filozoficznych[222] i doprowadzi³y do[62] rozumienia[121] mo¿liwo¶ci[121] "koegzystencji[121]" ró¿nych[222] filozoficznych[222] pogl±dów. Pog³êbieniu[131] tych[222] w³a¶nie zagadnieñ po¶wiêcone[212] s± szeregi[112] prac doktorskich[222] i magisterskich[222], które[212] obecnie prowadzone[212] s±[57] przy[66] katedrze[161] Metafizyki[121].
1112 556~Kier.~1965/31~s. 3~kol. 4
1113 Przed[65] tymi lud¼mi staje dylemat[111]: jechaæ czy nie jechaæ. Nie jechaæ - to[41] chyba najczêstsza odpowied¼[111]. Wydawaæ[501] by siê mog³o[54] pozornie, ¿e to[41] co[44] napisano wy¿ej jest nieprawdziwe[211], ¿e to[41] wymys³[111] dziennikarza[122], który[211] wszêdzie szuka dziury[121] w[66] ca³ym[161]. Spójrz pan[171] - powiedz± - przepe³nione[212] schroniska[112], zapchane[212] hotele, t³umy[112] w[66] modnych[262] kurortach i letniskach, t³ok[111] w[66] restauracjach.
1114 557~Kier.~1965/31~s. 5~kol. 3
1115 Rozczarowania[112] wobec uznanych[222] autorytetów, postulat[111] zaanga¿owania[121] i poczucie[111] odpowiedzialno¶ci[121] za[64] rzeczywisto¶æ[141], wymagania[112] stawiane[212] sztuce[131] - wszystko[41] to[41] wp³ynê³o na[64] kierunek[141] poszukiwañ twórczych[222] literatury[121] okupacyjnej[221] oraz na[64] stosunek[141] do[62] najbli¿szej[221] tradycji[121]. Stosunek[111] ten[211] by³ w[66] zasadzie[161] negatywny[211]. Pokolenie[111] wojenne[211] mia³o pretensje[142] do[62] swych[222] poprzedników[122] o[64] zbytni[241] estetyzm[141] ("ot, aby[9] by³o ³adnie") i piêknoduchostwo[141].
1116 558~Kier.~1965/31~s. 6~kol. 5
1117 Tylko ¿e tego[221] typu informacj± zajmuje[501] siê nie PTTK[=], Orbis[/], Gromada[/], Turysta[/] czy powo³ane[212] z[65] szumem Wojewódzkie[212] i Centralne[212] O¶rodki[112] Informacji[121] Turystycznej[221], lecz [~] Turystyczna Agencja Prasowa. W[66] rezultacie obywatel PRL[=] nigdy nie wie, gdzie, dok±d, poza[65] Sopotem[/], Miêdzyzdrojami[/], Zakopanem[/][151] i Karpaczem[/], ma wyjechaæ. A[9] ca³a instytucja letniaków[122]? pani[111] Kowalska[/] podaje adres[141] pani[131] Malinowskiej[/][131] i na[65] tym[45] siê koñczy[501].
1118 559~Kier.~1965/40~s. 1~kol. 5
1119 Jest wiêc zjawiskiem normalnym[251], ¿e m³odzi ludzie w[66] Polsce[/][161] przyzwyczaili[501] siê do[62] szeroko otwartych[222] mo¿liwo¶ci[122] nauki[121], do[62] tego[42], ¿e jedn±[251] z[62] cech[122] charakterystycznych[222] naszego[221] systemu o¶wiaty jest zasada, ¿e o[66] mo¿liwo¶ci[161] kszta³cenia[121] decyduj± wy³±cznie kwalifikacje[112], wiedza i zdolno¶ci[112]. M³ody[211] cz³owiek, który[211] nie zda³ egzaminu mo¿e mieæ pretensje[142] tylko do[62] samego[221] siebie[42] i ewentualnie do[62] szko³y[121].
1120 560~Kier.~1965/40~s. 6~kol. 3
1121 Francja realizacjê swoich[222] ambitnych[222] planów gospodarczych[222] opiera miêdzy[65][+] innymi[252] o[64] zamiar[141] podwojenia[121] do[62] tysi±c dziewiêæset siedemdziesi±tego[221] roku[121] liczby[121] studentów[122]. ZSRR[=] do[62] rok[121] tysi±c dziewiêæset osiemdziesi±tego[221] zamierza zwiêkszyæ liczbê studentów[122] dwa[34][+] i[+] pó³krotnie. My aby[8] dogoniæ Zwi±zek[/][141] Radziecki[/][241], winni¶my wej¶æ w[64] bie¿±cy[241] rok[141] akademicki[241] z[65] dwukrotnie wiêksz±[251] liczb± studiuj±cej[221] m³odzie¿y[121] ni¿ obecnie.
1122 561~Kier.~1965/40~s. 9~kol. 5
1123 Znaczniejsz±[241] samowolê wykaza³ Tairow[/] inscenizuj±c w[66] jednym[261] spektaklu[161] - w[66] ["]Nocach egipskich[262]["] trzy[34] wersje[142] o[66] Kleopatrze[/][161] ró¿nych[222] autorów[122], a mianowicie Szekspira[/][121], Puszkina[/][121] i Shawa[/][121]. A[9] istnieje przecie¿ jedno¶æ[111] stylu[121] autora[121], jedno¶æ[111] kompozycyjna w[66] ka¿dym[261] utworze, któr±[241] niweczy siê[41], próbuj±c ¶ci±gn±æ w[64] jeden[241] scenariusz[141] u³amki[142] kilku[32] dzie³ o[66] strukturach odrêbnych[262]. Równie¿ tak¿e i zasada jedno¶ci[121] stylu[121] czy dzie³a[121] uleg³a podwa¿eniu[131].
1124 562~Kier.~1965/52~s. 5~kol. 1
1125 Interpretacja materia³ów archeologicznych[222] jest spraw± bardzo trudn±[251] i nic[41] dziwnego[221] ¿e gdy na[66] pocz±tku[161] tego[221] stulecia[121] znano ich[42] jeszcze niewiele ³atwo by³o naginaæ wnioski[142] dla[62] celów szowinizmu politycznego[221]. Umiejêtnie ¿ongluj±c nimi czo³owy[211] przedstawiciel nauki[121] niemieckiej[221] profesor Gustaw[/] Kosinna[/][111], a pó¼niej wielu[32] innych[222] uczonych[122] niemieckich[222] w[66] okresie hitlerowskim[261] wszystkie[242] znaleziska[142] z[62] terenów Polski[/][121] przypisywali Germanom.
1126 563~Kier.~1965/52~s. 5~kol. 5
1127 Za³o¿enie[141] Wolina[/][121] przypisywano Wikingom, Germanom i innym[231] nacjom, a by³o to[41] w[66] rzeczywisto¶ci[161] miasto[111] s³owiañskie[211] tylko - jak[9] wykaza³y badania[112] archeologiczne[212] - posiada³o tak bogaty[241] i rozleg³y[241] port[141] handlowy[241] - ¿e dbaj±cy[242] o[64] swoje[242] interesy[142] cudzoziemscy kupcy osiedlali[501] siê na[+] sta³e w[66] osobnych[262] dzielnicach tego[221] miasta[121].
1128 564~Kier.~1965/52~s. 15~kol. 2
1129 Ale niestety kwestia parkingów samochodowych[222] w[66] Polsce[/][161] nie zosta³a[57], jak[9] dot±d rozwi±zana pozytywnie. Stolica posiada siedemna¶cie[34] parkingów strze¿onych[222], którymi gospodaruje spó³dzielnia "Universam[/]". Siedemna¶cie[31] parkingów z[65] pewno¶ci± nie zaspokaja potrzeb, nie mówi±c ju¿ o[66] cenach za[64] parkowane[141], skalkulowanych[262] przez[64] spó³dzielniê niezmiernie wysoko (piêtna¶cie[31] z³otych[122] za[64] dobê).
1130 565~Kier.~1966/1~s. 1~kol. 2
1131 Drog± do[62] tego[42] ma byæ nie tylko religijne[211], ale i polityczne[211] podejmowanie[111] dialogu[121] z[65] mieszkañcami Niemiec[/][122] Zachodnich[/][222] bez[62] wzglêdu na[64] to[44], jak[9] wrog± w[66] stosunku[161] do[62] Polski[/][121] prowadzi politykê wybrany[211] przez[64] tych[242] Niemców[142] rz±d[111] z[62] Bonn[/][121]. Przekazany[211] równocze¶nie z[65] orêdziem list[111] do[62] episkopatu francuskiego[221] mówi wrêcz o[66] Polsce[/][161] jako[9] o[66] "przedmurzu[161] chrze¶cijañstwa[121]".
1132 566~Kier.~1966/1~s. 5~kol. 5
1133 W[66] naszych[262] planach gospodarczych[262] jednak ten[211] przyczynowy[211] zwi±zek[111] nie zawsze by³ wyra¼ny[211], tak jak[9] i nie zawsze jest wyra¼ny[211] w[66] praktyce[161]. Zamazywaniem tego[221] zwi±zku[121] s± istniej±ce[212] jeszcze zjawiska[112] na[64] przyk³ad[141] takiej[221] w[66] niektórych[262] przypadkach struktury[121] cen na[64] pewne[242] artyku³y[142] czy us³ugi[142], która sprawia, ¿e s± one praktycznie niedostêpne[212] dla[62] przeciêtnie zarabiaj±cego[221] obywatela[121] [&]
1134 567~Kier.~1966/1~s. 9~kol. 2
1135 Najbardziej bodaj¿e aktywn±[251] placówk± wszelkich[222] Rad[122] jest komisja kultury[121]. Kluby[112] zespo³y[112] artystyczne[212] chóry[112] teatry[112] teatrzyki[112] i kabarety[112] - ró¿norodno¶ci[112] form, ale schemat[111] jeden[211]. Grupa organizuj±ca[+] siê na[66] zasadzie[161] wspólnego[221] entuzjazmu zainteresowañ i zdolno¶ci[122] - i mniej lub bardziej zaanga¿owany[211] patronat[111] wybranych[222] "urzêdników[122]" komisji[121]. Inny[241] charakter[141] ma dzia³alno¶æ[111] komisji[121] nauki[121], która skupia ko³a[142] naukowe[242] [&]
1136 568~Kier.~1966/9~s. 1~kol. 3
1137 Stoi za[65] ni±[45] tak ogromny[211] prze³om[111] w[66] dotychczasowym[261] wyk³adzie nauki[121] Ko¶cio³a w[66] tej[261] dziedzinie[161], ¿e bez[62] odniesieñ bezpo¶rednich[222] do[62] przesz³o¶ci[121], które[212] towarzyszy³yby sformu³owaniom wykre¶laj±cym[232] - tak wspaniale przecie¿ - miejsce[141] dla[62] Ko¶cio³a na[+] dzi¶ i na[+] jutro, nie tak wyra¼nie ukazuje[501] siê istotna rewelacyjno¶æ[111] tego[221] dokumentu.
1138 569~Kier.~1966/9~s. 8~kol. 2
1139 W[66] Teatrze Wielkim[/][261] jak[9] siê wszyscy orientujemy[501] - sytuacja jest pod[65] tym[251] wzglêdem najtrudniejsza, mimo[9][+] ¿e podjêto drobiazgowe[242], nie omijaj±ce[242] najdrobniejszych[222] "detali" - oszczêdno¶ci[142]. Nie mo¿na wiêc w[66] tej[261] chwili[161] zbyt[8] wiele[8] mówiæ o[66] pieni±dzach. Zajmijmy[501] siê zatem - ju¿ bez[62] przeszkód g³ównym[251] sygnalizowanym[251] na[66] wstêpie tematem - sprawami artystycznymi i rozwojowymi naszych[222] teatrów muzycznych[222].
1140 570~Kier.~1966/9~s. 9~kol. 6/4
1141 Dlatego nie rozbudowuje siê[41] sieci[121] tego[221] rodzaju[121] szkó³ mimo[62] ogromnego[21] dop³ywu do[62] nich[42] m³odzie¿y[121] wiejskiej[221] (w[66] bie¿±cym[261] roku[161] szkolnym[261] czterech[34] kandydatów[142] na[64] jedno[241] miejsce[141]). Ponadto przewiduje siê[41], ¿e jedna[211] czwarta[111] absolwentów[122] techników[122] nie znajdzie zatrudnienia[121] w[66] przedsiêbiorstwach pañstwowych[262], bêdzie[56] wiêc musia³a[52] pracowaæ na[66] w³asnych[262] gospodarstwach.
1142 571~Kier.~1966/11~s. 3~kol. 1
1143 Czujê[501] siê po[+] prostu skrêpowany[211] odpowiedzialno¶ci±. Ka¿de[211] za¶ skrêpowanie[111] czyni wypowied¼[141] niepe³n±[251]. Po[+] drugie w[66] odpowiedzi[161] na[64] pytanie[141] Redakcji[121] nie mo¿na unikn±æ problemów dra¿liwych[222]. Zawsze mi siê wydaje[501], ¿e jeszcze nie czas[111] na[64] ich[42] poruszanie[141]. Po[66] namy¶le doszed³em jednak do[62] przekonania[121], ¿e w³a¶nie odpowiedzialno¶æ[111] nie pozwala, aby[9] problemy[112] istotne[212] (a te[242] w³a¶nie uwa¿am za[64] dra¿liwe[242]) obrasta³y beztrosk±.
1144 572~Kier.~1966/11~s. 5~kol. 3
1145 Nowa formacja ma jednak powa¿ne[241] trudno¶ci[142] tak moralne[242], jak[9] i intelektualne[242] je¶li te[212] has³a[112] nie s±[57] w[64] sposób[141] dostrzegalny[241] wprowadzane[212] w[64] sam±[241] polsk±[241] spo³eczno¶æ[141] katolick±[241]. Je¶li czê¶æ[111] tej[221] spo³eczno¶ci[121] czuje[501] siê czasem ustawiana na[66] peryferiach wielkich[222] spraw[122], to[9] dzieje[501] siê tak z[62] tego[221] tylko powodu, ¿e stanowi[5] tê formacjê my¶l±c±[241] [&]
1146 573~Kier.~1966/11~s. 8~kol. 3
1147 Za[64] wielkie[241] osi±gniêcie[141] polityki[121] w³adz o¶wiatowych[222] nale¿y uznaæ zlikwidowanie[141] niedoborów kadrowych w[66] szkolnictwie podstawowym[261], wstrzymanie[141] od[62] dwóch[32] lat przyjmowania[121] do[62] pracy[121] nauczycieli[122] niewykwalifikowanych[222] zatrudnionych[222] w[66] tym[261] szkolnictwie (ponad[64] trzydzie¶ci[34] tysiêcy czynnych[222] nauczycieli[122] dokszta³ca[501] siê na[66] studiach nauczycielskich[262] lub wy¿szych[262] uczelniach).
1148 574~Kier.~1966/18~s. 1~kol. 3
1149 Ale prze³omy[112] nie niwecz± ci±g³o¶ci[121] dziejów gatunku[121] homo[+] sapiens. Warunkuj± czêsto dalsze[241] ¿ycie[141]. W¶ród[62] warto¶ci[122] humanistycznych[222] i ich[42] ¶ladów utrwalonych[222] w[66] czasie[161], przekazywanych[222] z[62] pokolenia[121] na[64] pokolenie[141], stanowi±cych[222] o[66] ci±g³o¶ci[161] kultury[121] ludzkiej[221], patriotyzm[111] i jego[42] z[62] kolei[121] utrwalone[212] w[66] czasie[161] znaki[112] to[41] - w[66] zakresie ¿ycia[121] narodowego[221] - przejaw[111] historycznej[221] pamiêci[121], cechuj±cej[221] cz³owieka[141] i tylko cz³owieka[141].
1150 575~Kier.~1966/18~s. 7~kol. 3
1151 Normy[112], organizacja pracy[121] oraz wynagrodzenie[111] za[64] pracê w[66] ko³chozach bêd±[56] siê zbli¿aæ[511] coraz bardziej do[62] poziomu i form istniej±cych[222] w[66] sowchozach. Projektuje siê[41] wprowadzenie[141] wszêdzie stopniowo miesiêcznych[222] zagwarantowanych[222] wynagrodzeñ za[64] pracê ko³cho¼ników[122]. Zaopatrzenie[111] emerytalne[211] ko³cho¼ników[122] bêdzie[57] zbli¿one[211] do[62] zaopatrzenia[121] emerytalnego[221] robotników[122] i urzêdników[122].
1152 576~Kier.~1966/18~s. 9~kol. 2
1153 Wydawa³oby[501] siê, ¿e wszystko[41] powinno byæ dobrze, zw³aszcza, ¿e sytuacja na[66] rynku[161] pracy[121] w[66] zawodach objêtych[262] dzia³aniem ustawy[121] jest korzystna dla[62] absolwentów[122]. Przemys³[111] na[64] przyk³ad[141] w[66] minionej[261] piêciolatce[161] móg³ zatrudniæ piêædziesi±t[34] piêæ[34] tysiêcy in¿ynierów[122]. W[66] tym[261] czasie[161] wszystkie[212] uczelnie[112] techniczne[212] wypu¶ci³y tylko trzydzie¶ci[34] siedem[34] tysiêcy absolwentów[122]. Pracy[121] jest du¿o, mo¿na wybieraæ, a sytuacja w[66] obecnej[262] piêciolatce[161] pozostanie prawie[8] niezmieniona.
1154 577~Kier.~1966/23~s. 1~kol. 4
1155 Dorobek[111] Ko¶cio³a w[66] Polsce[/][161], wypracowanie[111] teoretyczne[211] awangardowych[222] ¶rodowisk katolików[122] ¶wieckich[222], baza wysokiego[221] dorobku[121] w[66] budowie[161] socjalizmu w[66] Polsce[/][161], tak wierz±cych[122], jak[9] i niewierz±cych[122], stwarzaj± jednak podstawy[142] do[62] realnego[121] optymizmu. Czy jest[57] on uzasadniony[211], to[41] zale¿y w[66] du¿ym[261] stopniu tak¿e i od[62] tego[42], na[+] ile Ko¶ció³[111] w[66] Polsce[/][161] zdo³a wej¶æ na[64] drogê reformy[121] wskazanej[221] przez[64] wielkiego[241] Inicjatora[141] Vaticanum[+] secundum[/].
1156 578~Kier.~1966/23
1157 Do[62] ¶wieckich[122] nale¿a³o bierne[211] wykonywanie[111]. W[66] wypadku[161] wkraczania[121] ko¶cielnych[222] dyrektyw i decydowania[121] kleru na[66] terenie ¿ycia[121] ¶wieckiego[221], mieli¶my do[62] czynienia[121] ze[65] zjawiskiem klerykalizmu albo dramatycznego[221] podporz±dkowywania[121] instytucjom ko¶cielnym[232] rzeczywisto¶ci[121] ¶wieckiej[221], która rozpêdem historycznego[221] postêpu, wymykaj±c[501] siê spod[62] eklezjastycznego[221] prawa[121], domaga[501] siê autonomii[121]. Oczywi¶cie pocz±tkowa faza takiego[221] procesu nie oby³a[501] siê bez[62] bolesnych[222] napiêæ [&]
1158 579~Kier.~1966/23~s. 6~kol. 4
1159 W[66] ci±gu[161] dos³ownie kilku[32] lat japoñski[211] przemys³[111] budowy[121] samochodów zrobi³ skok[141] jakiego[221] nie dokona³ nikt przedtem, zajmuj±c siódm±[241] lokatê w[66] ¶wiecie. Inwazja Japonii[/][121] na[64] rynki[142] Europy[/][121] i Ameryki[/][121] uwa¿ana jest[57] przez[64] czo³owych[242] producentów[142] za[64] niebezpieczeñstwo[141], którego[221] w³a¶ciwe[242] wymiary[142] trudno jeszcze okre¶liæ. W[66] chwili[161] obecnej[261] japoñscy producenci samochodów k³ad± kamieñ[141] wêgielny[241] pod[64] fundamenty[142] swej[221] pierwszej[221] fabryki[121] w[66] Europie[/][161] [&]
1160 580~Kier.~1966/28~s. 1~kol. 5
1161 Dopiero po[66] pó³wieczu[161] tej[221] walki[121] nast±pi³o w[66] obliczu[161] wspólnego[221] wroga[121] na[66] lewicy[161] - pojednanie[111] Ko¶cio³a z[65] bur¿uazyjnym[251] pañstwem w³oskim[251], a ironia historii[121] sprawi³a, ¿e ukoronowano je[44] jakby po¶miertnie, zawieraj±c konkordat[141] z[65] re¿imem, który[211] ów[241] system[241] liberalno-bur¿uazyjny[241] zniszczy³. Od[62] czasu pojednania[121] Ko¶ció³[111] we[66] W³oszech[/] rozbudowywa³ - je¶li mo¿na tak powiedzieæ - substytuty[142] pañstwa[121] ko¶cielnego[221].
1162 581~Kier.~1966/28~s. 9~kol. 2
1163 W[64] ten[241] sposób[141] apel[111] do[62] jedno¶ci[121] katolików[122] sta³[501] siê cementem spajaj±cym[251] Democrazia[+] Christiana z[65] w³adzami ko¶cielnymi; dla[62] jednych[22] by³ niezbêdnym[251] warunkiem sukcesu wyborczego[121] i utrzymania[+] siê[121] przy[66] w³adzy[161], dla[62] drugich[222] - rozumian±[251] w[66] totalnych[262] kategoriach odpowiedzi± na[64] "wyzwanie[141] komunistyczne[241]". ¶wiadome[211] podporz±dkowanie[+] siê[111] chrze¶cijañskiej[221] demokracji[121] Watykanowi[/] stanowi³o niew±tpliwie cenê p³acon±[241] za[64] w³adzê, ale cenê bardzo wysok±[241].
1164 582~Kier.~1966/28~s. 10~kol. 5
1165 Ten[211] kto ogl±da pilnie telewizjê, spotyka te[242] same[242] nazwiska[142] w[66] programach publicystycznych[262], naukowych[262], muzycznych[262] i teatralnych[262]. Realizator[111] musia³by byæ w[66] pewnym[161] sensie omnibusem, który[211] zna[501] siê na[66] wszystkim[46]. Ogl±da³em kilka[34] programów muzycznych[222], których[222] realizator - jak[9] mi siê wydawa³o[501] - nie s³ysza³ ani nie czu³ frazy[121] muzycznej[221], nie rozumia³ istoty[121] i tre¶ci[121] samej[221] muzyki[121].
1166 583~Kier.~1966/29~s. 4~kol. 2
1167 Widaæ z[62] tego[42] wyra¼nie, ¿e jednocze¶nie nastêpuje usprawnienie[111] organizacji[121] duszpasterskiej[221]. Z[62] jednej[221] strony[121] ¶wiadczy to[41] na[+] pewno o[66] rozrastaniu[+] siê[161] miasta[121], z[62] drugiej[221] za¶ o[66] realizacji[161] postulatów[122] odnowy[121] moralnej[221] Ko¶cio³a[121], w[66] której[261] tak czynny[241] udzia³[141] bra³y zakony[112] ¿ebrz±ce[212]. Nieco inaczej sprawy[112] te[212] wygl±daj± u[62] franciszkanów[122], na[66] ¦l±sku[/] bardziej na[64] ogó³[141] uzale¿nionych[222] od[62] ksi±¿±t[122].
1168 584~Kier.~1966/29~s. 5~kol. 1
1169 Nie miejsce[111] tu, by[8] omawiaæ[54] wiele[34] specyficznych[222], zarówno wewnêtrznych[222], jak[9] i zewnêtrznych[222] trudno¶ci[122] wi±¿±cych[+] siê[222] z[65] powstawaniem rad[122] parafialnych[222]. Mo¿na i nale¿y tu powiedzieæ jedno[241] rady[111] te[211] je¶li maj± byæ autentyczn±[251] i powszechn±[251] form± pomocy[121] w[66] takim[261] modelowaniu[161] dzia³alno¶ci[121] duszpasterskiej[221], która bêdzie zgodna ze[65] zmieniaj±cym[+] siê[251] duchem czasu, [&]
1170 585~Kier.~1966/29~s. 6~kol. 2
1171 Mamy ju¿ w[66] tej[261] chwili[161], jak[9] mnie[43] siê wydaje[501], dostateczn±[241] ilo¶æ[141] przes³anek ogólnych[22], aby[8] pokusiæ[501] siê o[64] ich[42] odniesienie[141] do[62] sytuacji[121] polskiej[221], do[62] zadañ katolików[122] polskich[222], zadañ tym[9] bardziej szczególnych[222], ¿e dzia³amy od[62] dwudziestu[32] jeden[32] z[65] gór± lat w[66] warunkach pañstwa[121] socjalistycznego[221], sterowanego[221] przez[64] materialistyczny[241] ¶wiatopogl±d[141] marksistowski[241].
1172 586~Kier.~1966/34~s. 3~kol. 3
1173 Jaka jest naprawdê ta nasza wspó³czesna dramaturgia? na[66] pocz±tku[161] wyliczy³em kilkana¶cie[34] nazwisk, ¶wiadomie pomijaj±c w[66] tej[261] grupie[161] twórców[142] starszych[242], ograniczaj±c[501] siê do[62] przedstawicieli[122] pokolenia[121] ¶redniego[221] i m³odszego[221]. Wachlarz[111] zagadnieñ poruszanych[222] przez[64] wymienionych[242] autorów[14] jest niebywale szeroki[211]. Wystarczy wymieniæ tylko ["]Krucjatê["] Choiñskiego[/][121] obok[62] sztuki[121] Marka[/][121] Domañskiego[/][121], ["]Król czwarty[211]["] Grochowiaka[/][121] obok[62] ["]Czapy[121]["] Krasiñskiego[/][121] [&]
1174 587~Kier.~1966/34~s. 10~kol. 2
1175 W[66] latach nastêpnych[262], a nawet jeszcze w[66] roku[161] ubieg³ym[261], stosowano system[141] tak zwanego[221] planowania[121] g³ównych[222] propozycji[122], to[41] jest ustalano strukturê inwestycji[122], udzia³[141] akumulacji[121] w[66] dochodzie narodowym[261], wska¼niki[142] handlu[121] zagranicznego[221] oraz g³ówne[242] kierunki[142] rozwoju[121] gospodarczego[221]. Ju¿ wówczas plan[111] pañstwowy[211] nie mia³ charakteru[121] dyrektywnego[221], lecz jednocze¶nie (tak siê[41] uwa¿a obecnie) nie mia³ wiêkszego[221] wp³ywu na[64] kierunki[142] rozwoju[121] gospodarczego[221] kraju[121].
1176 588~Kier.~1966/34~s. 10~kol. 5
1177 Dzia³alno¶æ[111] w[66] dziedzinie[161] polityki[121] cenowej[221], przeciwdzia³aj±ca nadmiernym[232] podwy¿kom oraz du¿y[211] rozs±dek[111] samorz±dów robotniczych[222] w[66] sprawach p³ac, zapobieg³y wy¶cigowi cen i p³ac, choæ zdarza³y[501] siê oczywi¶cie sporadyczne[212] przypadki[112] nadmiernego[221] wzrostu zarobków, wygórowanych[222] premii[122], wyp³at z[62] funduszu[121] p³ac nieuzasadnionych[222] wydajno¶ci± pracy[121].
1178 589~Kier.~1966/38~s. 3~kol. 2
1179 Wiejskie[212] zespo³y[112] wypa³u ceg³y[121] powstawa³y przed[65] kilku[35] laty jak[9] grzyby[112] po[66] deszczu[161]. Liczba ich[42] w[66] tysi±c dziewiêæset piêædziesi±tym[261] ósmym[261] roku[161] dosz³a do[62] tysi±ca dziewiêciuset[32] piêædziesiêciu[32], a produkcja wynios³a w[66] okresie szczytowym[261] trzysta[34] dziewiêædziesi±t[34] milionów sztuk ceg³y[121] rocznie. W[66] zespo³ach tych[261] ch³opi w[66] pierwszym[261] rzêdzie produkowali ceg³y[142] na[64] w³asny[241] u¿ytek[141].
1180 590~Kier.~1966/38~s. 3~kol. 3
1181 Dziêki[63] zwiêkszeniu[131] dostaw[122] nawozów sztucznych[222] oraz poprawie[131] zabiegów agrotechnicznych[222] produkcja ro¶linna ulega sta³ej[231] podwy¿ce[231]. Jeszcze lepsze[212] efekty[112] wykazuje produkcja zwierzêca. W[66] omawianym[261] okresie pog³owie[111] inwentarza wzrasta o[64] oko³o[64] trzydzie¶ci[34] procent[122]. Wie¶[111] produkuje znacznie wiêcej ni¿[9] uprzednio, ale te¿ uzyskuje na[64] swe[242] produkty[142] du¿o wy¿sze[242] ceny[142]. Wiadomo, ¿e cena stanowi[5] bodziec[141] intensyfikuj±cy[241] produkcjê.
1182 591~Kier.~1966/38~s. 6~kol. 5
1183 Ale przecie¿ nie zgodzi³by[501] siê na[64] to[44] sam[211] Prus[/]: jego[42] dezaprobata dla[62] powstania[121], i wszelkich[222] tego[221] rodzaju[121] wyst±pieñ, by³a[57] spowodowana osobistymi rozczarowaniami i sytuacj± istniej±c±[251] w[66] Kongresówce[/][161] po[66] upadku[161] tego[221] konkretnego[221] "miate¿a", a nie rozwag± g³êbszych[222] i ogólniejszych[222] przemy¶leñ.
1184 592~Kier.~1966/49~s. 6~kol. 1
1185 Dlatego najbardziej chyba odpowiada charakterowi jego[42] publicystyki[121] okre¶lenie[111] jej[42] jako[62] publicystyki[121] ideologicznej[221], w[66] której[261] dominuje zawsze rodz±ca[+] siê z[62] najg³êbszego[221] i rozumnego[221] patriotyzmu troska o[64] rozwi±zywanie[141] wszelkich[222] problemów nurtuj±cych[222] wspó³cze¶nie naród[141], spo³eczeñstwo[141] - w[66] tym[46] równie¿ problemów ¶wiatopogl±dowych[222]. Ta patriotyczna troska jest u[62] Wójcika[/][121] widoczna ju¿ w[66] pocz±tkach dzia³alno¶ci[121] publicystycznej[221] [&]
1186 593~Kier.~1966/49~s. 7~kol. 6
1187 Projektant[111] przemys³owy[211] ma podpatrywaæ i badaæ jak[9] ludzie pos³uguj±[501] siê przedmiotami po[64] to[44], by[8] znale¼æ wygodniejsze[242] sposoby[142] i stworzyæ nowe[242] przedmioty[142], którymi cz³owiek móg³by siê pos³ugiwaæ[501] lepiej. Ma tworzyæ przedmioty[142] o[66] takim[261] kszta³cie, który[211] pozwoli ka¿demu odgadn±æ ich[42] przeznaczenie[141] i sposób[141] u¿ycia[121]. Przedmioty[112] piêkne[212], niebanalne[212], o[66] formie[161] zharmonizowanej[261] z[65] tworzywem i technologi± wykonania[121].
1188 594~Kier.~1966/49~s. 11~kol. 4
1189 Ta rezolucja najm³odszych[222] polskich[222] pisarzy[122] mobilizuje opiniê spo³eczn±[241] po[66] stronie[161] dobra[121], w[66] jego[42] walce[161] przeciw[63] z³u. I je¶li Jerzy Putrament[/] - w[66] sygnowanym[261] ju¿ wyst±pieniu[161] - mówi³ o[66] uniwersali¼mie postaw[122] moralnych[222], tkwi±cych[222] zarówno w[66] marksi¼mie, jak[9] i w[66] katolicyzmie, kiedy mówi³ o[66] mo¿liwo¶ci[161] dialogu[121] i wspó³pracy[121] pomiêdzy[65] marksistami a katolikami, to[9] kierowa³o nim[45] prze¶wiadczenie[111] o[66] nadrzêdno¶ci[161] celów ogólnoludzkich[222] humanistycznych[222].
1190 595~Kier.~1967/6~s. 3~kol. 4
1191 W[66] tym[261] schemacie jego[42] elementem najbardziej znamiennym[251] by³a[5] integracja pojêcia[121] narodu w[64] pojêcie[141] pañstwa[121] i stawianie[111] znaku[121] równo¶ci[121] miêdzy[65] silnym[251] pañstwem a silnym[251] rz±dem. Kwestia parlamentaryzmu by³a[5] tu czynnikiem pobocznym[251]. I raz[141] jeszcze musimy stwierdziæ potrzebê pog³êbionych[222] studiów dla[62] wyja¶nienia[121] problemów ideologii[121] zaszczepianej[221] odm³odzonemu w[66] Obozie[/] Wielkiej[/][221] Polski[/][121] ruchowi narodowemu przez[64] Dmowskiego[/][141].
1192 596~Kier.~1967/6~s. 5~kol. 2
1193 Mo¿e byæ tak, ¿e ta wyuczona poza[111] staje[501] siê drug±[251] natur±. Co[41] wtedy? badania[112] ponadto wykazuj±, ¿e im[9] wy¿szy[211] rok[111] studiów, tym[9] wiêkszy[211] spadek[111] aktywno¶ci[121] kulturalnej[221], spo³ecznej[221] i politycznej[221]. Co[8] wiêcej, nawet ci[41] studenci, którzy na[66] studiach wyró¿niali[501] siê du¿±[251] aktywno¶ci±, po[66] studiach szybko rezygnuj± z[62] wielu[32] wysi³ków i ambicji[122] oraz przystosowuj±[501] siê do[62] nowego[221] otoczenia[121] w[66] z³ym[261] znaczeniu[161].
1194 597~Kier.~1967/6~s. 11~kol. 1
1195 A nam przecie¿ chodzi o[64] inny[241] kontakt[141] telewidza[121] z[65] plastyk±. Faktem jest coraz wiêkszy[211] rozd¼wiêk[111] miêdzy[65] gustami przeciêtnych[222] odbiorców[122] a poszukiwaniami sztuki[121] nowoczesnej[221] i opiniami krytyków[122]. Jest to[41] zjawisko[111] w[64] jaki¶[241] sposób[141] nieuniknione[211] i nie ¶wiadcz±ce[211] ani specjalnie ¼le o[66] twórcach, ani o[66] konsumentach kultury[121].
1196 598~Kier.~1967/10~s. 1~kol. 2
1197 Agresywny[211] napór[111] pytañ zdolnych[222] rozwaliæ g³owê. Czym[45] mog± zatamowaæ tê lawinê? wiem, ¿e Chrystus[/] s³u¿y³, s³u¿y³ nawet takim[232] ludziom i w[66] takich[262] okoliczno¶ciach, ¿e nara¿a³[501] siê na[64] gro¼by[142] i potêpienia[142] ze[62] strony[121] ówczesnych[222] stró¿ów[122] prawomy¶lno¶ci[121]. Czytam tak¿e w[66] soborowym[261] dekrecie o[66] pos³udze[161] i ¿yciu[161] kap³anów[122], ¿e ksiê¿a winni razem ze[65] ¶wieckimi[152] "rozpoznawaæ znaki[142] czasu".
1198 599~Kier.~1967/10~s. 3~kol. 5
1199 Mieszcz±ca[+] siê w[66] ramach ogólnej[221] strategii[121] Zachodu[/] nastawionej[221] na[64] politykê z[62] pozycji[121] si³y[121] wobec obozu socjalistycznego[221], NRF[=] - liczy³a, ¿e pod[65] gro¼b± zbrojnej[221] konfrontacji[121] dwóch[32] bloków, jej[42] postulaty[112] zostan± za³atwione[212] za[65] jednym[251] zamachem: czyli i likwidacja NRD[=] i ustêpstwa[112] polskie[212] z[62] terytoriów nad[65] Odr±[/] i Nys±[/].
1200 600~Kier.~1967/10~s. 9~kol. 4
1201 W[66] rzeczywisto¶ci[161] mamy do[62] czynienia[121] ze[65] star±[251] polityk± - stara[211] w[66] sensie celów - w[66] nowym[261] opakowaniu[161], którym[251] s± ¶rodki[112] i metody[112] dostosowane[212] do[62] wspó³czesnych[222] warunków - sytuacji[121] miêdzynarodowej[221] w[66] Europie[/][151]. Powiadaj± w[66] Bonn[/]: "wyrzekli¶my[501] siê doktryny[121] Hallsteina[/]". Wyrzekli[501] siê wobec krajów socjalistycznych[222], owszem, ale z[62] tego[221] wyrzeczenia[121] pragn± uczyniæ bardziej giêtkie[241] i elastyczne[241] narzêdzie[141] do[62] skuteczniejszego[221] podwa¿ania[121] i izolowania[121] Niemieckiej[/][221] Republiki[/][121] Demokratycznej[/][221].
1202 601~Kier.~1967/7~s. 1~kol. 1
1203 Dyskusja nad[65] blaskami (nielicznymi) i nêdzami (przewa¿aj±cymi) kinematografii[121] polskiej[221] toczy[501] siê na[66] ³amach prasy[121] ju¿ od[+] dawna. To[9] przygasaj±c, to[9] wybuchaj±c wysokim[251] p³omieniem. Taki[211] "wybuch[111]" silniejszy[211] od[62] dotychczasowych[222], nast±pi³ przed[65] paroma tygodniami, kiedy to[8] ["]Polityka["] (numer[111] jeden[211] z[62] siódmego[221] stycznia tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tego[221] siódmego[221]) zamie¶ci³a artyku³[141] Zygmunta[/][121] Ka³u¿yñskiego[/][121] ["]Puste[212] rêce[122] filmu polskiego[221]["].
1204 602~Kier.~1967/7~s. 5~kol. 1
1205 Wychowankowie musz± wiedzieæ, ¿e wychowawca ich[42] razem z[65] nimi solidarnie d¼wiga trud[141] opanowywania[121] siebie[42]. To[41] siê nie zawsze im[43] i jemu samemu udaje[501], ale on usi³uje im[43] ¶wieciæ nie przyk³adem skoñczonej[221], osi±gniêtej[221] i zabezpieczonej[221] doskona³o¶ci[121], ale przyk³adem d¼wigania[+] siê[121], ponownego zaczynania[121]. Jest mistrzem ich[42] w[66] przyznawaniu[+] siê[161] do[62] b³êdu.
1206 603~Kier.~1967/7~s. 9~kol. 1
1207 Byæ mo¿e, fakt[111] ten[211] zbulwersuje innych[242] respondentów[142] naszej[221] ankiety[121], ale my¶lê, i¿ zrozumiej±, ¿e dobrze jest, gdy mówi siê[41] g³o¶no. Niezale¿nie od[62] wszystkiego[42], jest to[41] przecie¿ sprawa pewnej[221] formacji[121] umys³owej[221] i religijnej[221], nie mówi±c o[66] tym[46], ¿e akcja na[64] rzecz[141] humanitarnego[221] traktowania[121] zwierz±t sama w[66] sobie[46] jest na[+] pewno czym¶[45] zas³uguj±cym[251] na[64] pochwa³ê.
1208 604~Kier.~1967/19~s. 1~kol. 1
1209 Za[64] to[44] co[44] przepijemy w[66] ci±gu[161] roku[121], mo¿na[54] by wybudowaæ co[+] najmniej kilka[34] znakomicie wyposa¿onych[222] dzielnic mieszkaniowych[222]. Alkohol[111] skraca ¿ycie[141] i odbiera zdrowie[141] setkom tysiêcy ludzi[122]. Co[8] do[62] tego[42] nikt nie ma ¿adnych[222] w±tpliwo¶ci[122]. Skoro wiêc urzêdowe[212] zakazy[112] na[64] ogó³[141] nie skutkuj±, a psychologiczna profilaktyka[111] propagandowa tak¿e nie przynosi statystycznie wymiernych[222] rezultatów.
1210 605~Kier.~1967/19~s. 5~kol. 3
1211 Pierwsza grupa opinii[122] utrzymuje, ¿e sytuacja ekonomiczna, w[66] jakiej[261] znajduje[501] siê rodzina, decyduje przes±dzaj±co o[66] kszta³towaniu[161] cech[122] charakteru dziecka. W[66] rodzinach o[66] ni¿szym[261] dochodzie dziecko[111] popada w[64] kompleksy[142], czuje[501] siê mniej warto¶ciowe[211]. Szuka rekompensaty[121] w[66] wyczynach nie zawsze zgodnych[262] z[65] dyscyplin± szkoln±[251]. Szybciej doro¶leje. W[66] rodzinach, których[222] dochody[112] s± wy¿sze[212] od[62] przeciêtnych[212], dziecko[111] ³atwiej osi±ga uznanie[141].
1212 606~Kier.~1967/19~s. 9~kol. 4
1213 St±d te¿ nietrudno obliczyæ, ile[34] trzeba komu odtr±ciæ z[62] pensji[121] na[64] elementarne[242] koszta[142] utrzymania[121] domu[121], na[+] pewno mo¿liwe[242] do[62] wyp³acenia[121] na[64] rachunek[141] odno¶nych[222] instytucji[122], które[212] w[66] takich[262] wypadkach stanowczo powinny siê ze[65] sob± porozumieæ[501] w[66] celu[161] praktycznego[221] u³atwienia[121] ¿ycia[121] ludziom, jak[9] dot±d niejednokrotnie skazanym[232] na[64] ponoszenie[141] ponurych[222] konsekwencji[122] samowoli[121] pijaków[121].
1214 607~Kier.~1967/34~s. 5~kol. 3
1215 Pomijaj±c na[64] u¿ytek[141] tych[222] refleksji[122] ca³y[241] kapitalny[241] problem[141] politycznych[222] implikacji[122], zwi±zanych[222] z[65] zagadnieniem modelu[121] gospodarczego[221], sprawy[121] wzajemnych[222] odniesieñ i rozgraniczeñ miêdzy[65] sfer± rz±dzenia[121] a zarz±dzania[121], ekonomicznych[222] uwarunkowañ rozwoju[121] socjalistycznej[221] demokracji[121] - warto zwróciæ uwagê na[64] jeszcze jeden[241] moment[141] charakterystyczny[241] dla[62] czê¶ci[121] przynajmniej publicystyki[121] ekonomicznej[221] obecnego[221] okresu.
1216 608~Kier.~1967/34~s. 5~kol. 4
1217 Piêknie, ¿e otwiera siê[41] zielone[241] ¶wiat³o[141] dla[62] ajentów[122] w[66] gastronomii[161] i innych[262] placówkach us³ugowych[262], ale fakt[111], ¿e pañstwowe[212] kombinaty[112] gastronomiczne[212] przynosz± planowe[242] deficyty[142], a marzeniem ich[4] dyrektorów[122] jest spokój[111] niezak³ócony[211] istnieniem konsumentów[122], nie oznacza wcale, by[9] przysz³o¶æ[111] i zbawienie[111] le¿a³y[54] w³a¶nie w[66] koncepcji[161] ajencyjnej[261].
1218 609~Kier.~1967/34~s. 9~kol. 3
1219 I to[41] jest co¶[41], co[41] budzi szacunek[141] i zainteresowanie[141], zaciekawia wiele[34] krajów, które[212] szukaj± odpowiedzi[121], jak[9] rozwi±zaæ swój[241] problem[141] ¿ywno¶ciowy[241] - podstawowe[241] zagadnienie[141] tej[221] czê¶ci[121] dzisiejszego[221] ¶wiata, która jest[57] nie rozwiniêta gospodarczo. Chiny[/][112] ten[241] problem[141] rozwi±za³y. Teraz bêd±[56] siê mog³y[52] poszczyciæ[501] wieloma osi±gniêciami w[66] dziedzinie[161] techniki[121] i st±d taki[211] nacisk[111] Chin[/] na[64] najbardziej efektowne[241] osi±gniêcie[141] w tej[261] dziedzinie[161].
1220 610~Kier.~1967/40~s. 3~kol. 4
1221 Przypomnê krótko, ¿e pierwszy[211] z[62] tych[222] artyku³ów, ca³kowicie wbrew[63] faktom - sugerowa³ proizraelskie[241] zaanga¿owanie[+] siê[141] Watykanu[/] jako[64] jedn±[241] ze[62] ¶wiatowych[222] si³ syjonistycznych[222]. Musia³o to[41] byæ zdumiewaj±ce[111] dla[62] ka¿dego[221] czytelnika[121], pamiêtaj±cego[221] postawê Watykanu[/] wobec[62] konfliktu na[66] Bliskim[/][261] Wschodzie[/]. Nie tylko dla[62] czytelnika[121] w[66] Polsce[/][161]. Artyku³[111] Krasickiego[/][121] wywo³a³ obszern±[241] replikê laickiej[221] agencji[121] prasowej[221].
1222 611~Kier.~1967/40~s. 5~kol. 4
1223 Je¶li eksperyment[111] powiedzie[501] siê w[66] Warszawie[/][161], to[9] powiedzie[501] siê w[66] ca³ej[261] Polsce[/][161]. Powie¶æ[501] mo¿e siê tylko w[66] wypadku[161], gdy obok[62] twórczej[221] idei[121] zostanie zastosowana odpowiednia "technika[111]". Nawet odtwarzanie[111] z[62] ta¶my[121] magnetofonowej[221] tekstu obwieszczenia[121] w[66] kinie[161] "¦l±sk[/]" podczas[62] ostatniego[221] seansu (kiedy siedzi tam doros³a publiczno¶æ[111]) nie zast±pi rzetelnej[221] pracy[121] komitetów blokowych[222].
1224 612~Kier.~1967/40~s. 6~kol. 2
1225 Dot±d w[66] dyskusji[161] poruszono kilka[34] spraw szczegó³owych[222], które[112] - moim[251] zdaniem s± do[62] za³atwienia[121], bowiem istniej± ku[63] temu[43] wszelki[212] warunki[112]. Wystarczy jedynie, aby[9] wszyscy kompetentni zrobili[54] to[44], co[41] do[62] nich[42] nale¿y. I s±dzê, ¿e im[43] mog± przy¶wiecaæ podobne[212] cele[112] jak[9] nam. Zauwa¿y³em, ¿e dotychczasowe[212] wypowiedzi[112] tr±caj± o[64] pewn±[241] nutkê, po[66] czym[46] pocz±tkowy[211] optymizm[111] maleje.
1226 613~Kier.~1967/46~s. 3~kol. 2
1227 S± w¶ród[62] nich[42] kwestie[112] pilne[212], czekaj±ce[212] na[64] realizacjê, s± takie[212], których[222] urzeczywistnienie[141] odk³adaæ wypada nieraz w[64] zupe³nie nieokre¶lon±[241] przysz³o¶æ[141], s± wreszcie i takie[212], wokó³[62] których[222] wybuchaj±, raz[+] po[+] raz, dyskusje[112] bez[62] reszty[121] akademickie[212], by[8] nie rzec bezprzedmiotowe[212]. W[66] tym[261] szerokim[261] wachlarzu problemów przestrzennych[222], nad[65] którymi biedz±[501] siê w[66] naszym[261] kraju[161] dzieñ[141] po[66] dniu[161] teoretycy i praktycy gospodarki[121] przestrzennej[221].
1228 614~Kier.~1967/46~s. 6~kol. 4
1229 Trzeba powiedzieæ, ¿e napiêcie[111] to[211] zmala³o, opad³a[5] fala. Zw³aszcza w[66] prasie[161], gdzie nie widaæ dzi¶ ciekawych[222] i wybitnych[222] utworów jak[9] przed[65] kilku[35] laty. Ale przemiany[112] w[66] literaturze[161], zapocz±tkowane[212] w[66] okresie dwudziestego[221] Zjazdu s±[57] niecofnione[212] i tak czy inaczej, niezale¿nie od[62] ró¿nych[222] okoliczno¶ci[122] i chwilowych[222] impasów, rozwijaæ[501] siê on musi w[66] nadanym[261] jej[43] wówczas kierunku[161].
1230 615~Kier.~1967/46~s. 9~kol. 5
1231 Pomy³ka sêdziów[122] by³a[5] wówczas oczywista[211] dla[62] ogromnej[221] widowni[121] w³oskiej[221] i oczywi¶cie sprawozdawca krzycza³ w[64] mikrofon[141], ¿e to[41] pomy³ka i krzywda, ale pó¼niej zauwa¿y³, ¿e ¿al mu w[66] tym[46] wszystkim[46] Amerykanina[121] i ¿e przykro mu, ¿e ludzie gwi¿d¿± podczas[62] odbierania[121] przez[64] niego[44] medalu[121] - przecie¿ to[41] nie on winien, ¿e sêdziowie siê pomylili[501] - mówi³ polski[211] sprawozdawca.
1232 616~Kier.~1967/47~s. 1~kol. 2
1233 I niew±tpliwie tak¿e wspó³czesna polska[211] teologia, z[65] nielicznymi chwalebnymi wyj±tkami nie nale¿y tu do[62] dziedzin przoduj±cych[222]. Wci±¿ jeszcze znajdujemy[501] siê tu w[66] zasadzie[161] - zarówno je¶li chodzi o[64] prace[142] poszukiwawcze[242], jak[9] i upowszechnienie[141] nowej[221] my¶li[121] teologicznej[221] - w[66] epoce[161] przed[65] Vaticanum[+] secundum[/], w[66] epoce[161] wszechw³adzy[121] tradycjonalizmu.
1234 617~Kier.~1967/47~s. 5~kol. 3
1235 Celem by³a[5] aktywizacja terenów zaniedbanych[222], charakteryzuj±cych[+] siê[222] nadwy¿k± si³y[121] roboczej[221], zahamowanie[111] powa¿nej[221] migracji[121] ludno¶ci[121] do[62] miast du¿ych[222] i wielkich[222] o¶rodków produkcyjnych[222]. Starano[501] siê przy[66] tym[46] przyhamowaæ nadmierny[241] wzrost[141] du¿ych[222] o¶rodków miejskich[222]. Gdy wprowadzone[212] w[66] latach piêædziesi±tych[262] w[66] szeregu[161] miast ograniczenia[112] meldunkowe[212] nie da³y spodziewanego[221] rezultatu, przyst±piono do[62] opracowania[121] i realizacji[121] planów deglomeracyjnych[222].
1236 618~Kier.~1967/47~s. 9~kol. 2
1237 Na[66] marginesie dwa[31] pytania[112]: czy jaka¶ organizacja techniczna wie, ilu[31] kierowników[122] przedsiêbiorstw zatruje jutro wody[142] Sanu[/], czy to[41] wobec[62] braku[121] fachowo¶ci[121] czy z[62] innych[222] przyczyn? i drugie[211]: czy istnienie[111] Centralnego[221] O¶rodka Doskonalenia[121] Kadr[122] Kierowniczych[222] ¶wiadczy o[66] dekadencji[161] funkcji[121] dyrektora[121] czy kierownika[121]?. I oto ukazuje[501] siê pierwsze[11] ¼ród³o[111] prawdziwego[221] autorytetu - najwy¿sza troska i najwy¿sze[212] wymagania[112] co[8] do[62] fachowo¶ci[121] adwokata[121].
1238 619~Arg.~1963/7~s. 1~kol. 4
1239 W[66] pewnych[262] epokach apeluje do[62] poczucia[121] humoru, w[66] innych[262] do[62] sumienia[121], w[66] jednych[262] do[62] poczucia[121] winy[121], w[66] innych[262] - do[62] pragnienia[121] kariery[121], w[66] jednych[262] do[62] godno¶ci[121] w³asnej[221] i w[66] innych[262] - poczucia[121] grzechu[121]. Jest to[41] specyficzny[211] typ[111] kontaktu ¶wiatopogl±dowo-twórczego[221], który[211] w[66] zakresie sfery[121] warto¶ci[121] wytwarza[501] siê z[65] naszym[251] funkcjonowaniem w[66] powszedno¶ci[161].
1240 620~Arg.~1963/7~s. 8~kol. 4
1241 Napiêcia[142] i niepokoje[142][66] ¿yciu[161] powszednim[261] zdaje[501] siê wytwarzaæ proces[111], o[66] którym[261] czêsto mówi± badacze wspó³czesno¶ci[121], a mianowicie znamienna dla[62] naszych[222] czasów wyj±tkowa dynamika, zmienno¶æ[111] potrzeb. W[66] ci±gu[161] stosunkowo krótkiego[221] czasu w[66] skali[161] masowej[261] pojawia[501] siê wiêcej nowych[222] potrzeb ni¿[9] mia³o to[41] miejsce[141] w[66] innych[262] epokach.
1242 621~Arg.~1963/7~s. 9~kol. 1
1243 Odczuwamy i my¶limy w[66] kategoriach ogólnoludzkich[262], zw³aszcza wówczas, gdy powstaje ¶wiadomo¶æ[111] ogólnoludzkiego[221] zagro¿enia[121] w[66] owych[262] momentach szczególnych[222] napiêæ i fal strachu[121], które[212] nakazuj± w[66] skali[11] codziennej[261] my¶leæ politycznie i historycznie. Rodzi to[41] zarazem poczucie[141] uczestnictwa[121] w[66] takiej[261] wspólnocie[161] jak[9] ludzko¶æ[111], ale zarazem poczucie[141] bezsilno¶ci[121] wobec[62] procesów nad[65] którymi w[66] skali[161] indywidualnej[261] i w[66] sferze[161] powszedno¶ci[121] panowaæ nie mo¿na.
1244 622~Arg.~1963/26~s. 1~kol. 4
1245 Bardzo trudne[212] pytania[112] i naprawdê nie mo¿na przeceniæ wagi[121] tego[42], w[64] jaki[241] sposób[141] zostan±[57] one przyjête[212] przez[64] rodziców[142] i jakie[212] padn± na[64] nie[44] odpowiedzi[112]. Pytania[112] te[212] i wiele[31] im[43] podobnych[222] ¶wiadcz± o[66] jednym[261]: pod[65] wp³ywem otoczenia[121] dziecko[111] zaczyna u¶wiadamiaæ sobie[43] swoj±[241] odrêbno¶æ[141] ¶wiatopogl±dow±[241], zaczyna rozumieæ, ¿e pod[65] pewnymi wzglêdami jego[42] dom[111], jego[42] rodzice[112] s± inni[212] [&]
1246 623~Arg.~1963/26~s. 6~kol. 1
1247 Jest to[41] skazanie[111] dziecka na[64] szarpaninê wewnêtrzn±[241], na[64] kryzysy[142] ideologiczne[242], postawienie[111] go[42] na[66] pocz±tku[161] tej[221] trudnej[221] drogi[121], przez[64] któr±[241] przechodzili sami rodzice zmierzaj±c od[62] spirytualizmu do[62] materializmu i której[221] chcieli przecie¿ dziecku[131] swojemu poprzez[64] bezreligijne[241] wychowanie[141] oszczêdziæ.
1248 624~Arg.~1963/26~s. 7~kol. 2
1249 Czêsto zasiêga rad[122] historyka[121] gospodarczego[221] i spo³ecznego[221], interesuj±c[501] siê przekszta³ceniami pozycji[121] spo³ecznej[221] twórcy[121], funkcj± sztuki[121] i w[66] ¿yciu[161] publicznym[261] znaczeniem jego[42] dzie³ w[66] ¶wiecie materialnej[221] warto¶ci[121]. Korzysta z[62] badañ historyka[121] politycznego[221], którego[221] rozwi±zania[112] mog± mu wskazaæ idee[142] polityczne[242], odgrywaj±ce[242] rolê w[66] traktowaniu[161] tradycyjnych[222] tematów, ich[42] aktualizacji[121], lub wrêcz[8] w[66] wyborze przedstawionych[222] rzeczy[122], tam gdzie wybór[111] móg³ od[62] artysty zale¿eæ.
1250 625~Arg.~1963/36~s. 2~kol. 3
1251 Dlatego to[41] obok[62] komisji[122] soborowych[222] powo³a³ specjalny[241] sekretariat[141], na[+] czele którego[221] postawi³ energicznego[241] kardyna³a[141] Bea[/]. Nap³yw[111] obserwatorów[122] na[64] sobór[141] watykañski[241] by³ wielki[211], wiêkszy[211] ni¿[9] siê spodziewano[501]. Reakcja kó³[122] protestanckich[222] okaza³a[501] siê pozytywna, a przybycie[111] delegatów[122] moskiewskiego[221] Ko¶cio³a[121] prawos³awnego[221] sta³o[501] siê wydarzeniem epokowym[251] w[66] dziejach chrze¶cijañstwa[121] [&]
1252 626~Arg.~1963/36~s. 8~kol. 5
1253 Ju¿ epikurejczycy okre¶lali zasady[142] elementarne[242], którym[232] musi odpowiadaæ wszelka hipoteza naukowa; wychodziæ od[62] faktów, eliminowaæ nadprzyrodzone[242] ingerencje[142]. Zgodne[211] jest z[65] t± tradycj± i z[65] tymi wymogami s³ynne[211] okre¶lenie[11] Fryderyka[/][121] Engelsa[/][121], by[8] pojmowaæ ¶wiat[141] takim[251], jaki[211] on jest, bez[62] wszelkich[222] niepotrzebnych[222] dodatków, zgodna jest z[65] tym[45] ca³a wspó³czesna metodologia nauk.
1254 627~Arg.~1963/36~s. 10~kol. 4
1255 Innymi s³owy[152] istnieje wielop³aszczyznowa, wielobarwna, konkretna rzeczywisto¶æ[111], istnieje ludzka zdolno¶æ[111] abstrahowania[121] od[62] tych[222] czy innych[222] elementów rzeczywisto¶ci[121]. Istnieje ludzka zdolno¶æ[111] dopatrywania[+] siê[121] pewnych[222] podk³adów o[66] ró¿nym[261] charakterze, na[66] podstawie[161] których[222] rozkwitaj± warto¶ci[112]. I spotkanie[111] tych[222] dwóch[32] faktów poza[65] p³odn±[251] naukow±[251] analiz± daje mo¿no¶æ[141] dokonywania[121] przeró¿nych[222] operacji[122] my¶lowych[222] [&]
1256 628~Arg.~1963/42~s. 2~kol. 5
1257 I dlatego w³a¶nie nie[+] ma ¿adnej[221] ogólnej[221] formu³y[121], która zdo³a³aby wyczerpaæ problem[141] wszystkich[222] Niemców[122]. Nietrafne[212] te¿ staj±[501] siê wszelkie[212] stare[212] stereotypy[112]: patrzeæ prawdziwie na[64] Niemcy[/][142] to[41] widzieæ ich[42] stawanie[+] siê[141], i¶cie dialektyczny[241], jak¿e z³o¿ony[241] rozwój[141]. Tak, NRD[=] wystartowa³a w[6] diabelnie trudnej[261] sytuacji[161] i niema³o przeszkód ogromnych[222] ma na[66] swej[261] drodze[161].
1258 629~Arg.~1963/42~s. 5~kol. 3
1259 Wizja doskona³ego[221] ustroju[121] przysz³ego[221] spo³eczeñstwa[121], w[66] którym[21] nast±pi pe³na swoboda ducha, na[64] skutek[141] czego ludzie bêd±[56] mogli[52] ca³kowicie po¶wiêciæ[501] siê ¿yciu[131] kontemplacyjnemu nadal by³a[57] podtrzymywana w[66] ruchu[161] ubogich[122], znajduj±c swój[241] wyraz[141] w[66] dzia³alno¶ci[161] Joachima[/][121] z[/][62] Fiore[/], u[62] franciszkañskich[222] spirytua³ów[121], u[62] Gerarda[/][121] Segerellego[/][121] z[/][62] Parmy[/][121], za³o¿yciela[121] zgromadzenia[121] Braci[/][122] Apostolskich[/][222], Dalcina[/][121] i innych[222].
1260 630~Arg.~1963/42~s. 11~kol. 2
1261 Szczup³ego[241], ruchliwego[241], wzglêdnie m³odego[241] (ukoñczy³ sze¶ædziesi±t[34] lat na[+] krótko przed[65] nominacj± kardynalsk±[251]) obdarzonego[241] ostrym[251] przenikliwym[251] spojrzeniem i orlim[251] nosem Montiniego[/][141] uwa¿ano za[64] przywódcê "progresywnej[221]" grupy[121] w[66] kolegium[161] kardynalskim[261] - grupy[121], która najwa¿niejsze[241] zadanie[141] ko¶cio³a[121] widzi w[66] "rechrystianizacji[161]" klasy[121] robotniczej[221] i w[66] podporz±dkowaniu[+] siê[161] linii[131] politycznej[231] kurii[121] poprzez[64] intensyfikowanie[141] reformistycznej[221] demagogii[121] socjalnej[221].
1262 631~Arg.~1963/47~s. 1~kol. 4
1263 Anegdota ta charakteryzuje w[66] jakiej¶[261] mierze[161] nowe[241] podej¶cie[141] Jana[/][121] Dwudziestego[/][221] trzeciego[/][221] do[62] sprawy[121] komunizmu, ukazuje ró¿nice[142] miêdzy[65] jego[42] postaw± a postaw± Piusa[/][121] Dwunastego[/][221], który[211] stosunki[142] miêdzy[65] Ko¶cio³em a ¶wiatem komunistycznym[251] rozwa¿a³ jedynie na[66] p³aszczy¼nie[161] nieprzejednanej[221] walki[121] dwóch[32] wrogich[222] obozów ideologicznych[222] i politycznych[222].
1264 632~Arg.~1963/47~s. 2~kol. 1
1265 Oto jednak sytuacja wewnêtrzna we[66] W³oszech[/] komplikuje[501] siê, pojawia[501] siê ewentualno¶æ[111] nowych[222] wyborów do[62] parlamentu, a od[+] dawna wiadomo, ¿e polityka watykañska jest w[66] niema³ym[261] stopniu[161] funkcj± polityki[121] w³oskiej[221] chadecji[121]. Wiadomo tak¿e, ¿e przed[65] paroma laty[152] chadecja utraci³a bezwzglêdn±[241] wiêkszo¶æ[141] w[66] parlamencie i ¿e utrzymuje[501] siê przy[66] w³adzy[61] dziêki[63] poparciu[131] socjaldemokratów[122] i ¿yczliwej[221] neutralno¶ci[121] socjalistów[122].
1266 633~Arg.~1963/47~s. 9~kol. 5
1267 Warto zastanowiæ[501] siê nad[65] stosunkiem Stowarzyszenia[121] do[62] takich[222] spraw[122] ogólnych[222], jak[9]: walka o[64] w³a¶ciwy[241] stosunek[141] do[62] mienia[121] spo³ecznego[221], walka z[65] "moraln±[251] znieczulic±", nihilizmem i postaw± konsumpcyjn±[251], wreszcie upowszechnienie[111] postaw[122] altruistycznych[222] oraz wra¿liwo¶ci[121] moralnej[221] niezale¿nej[221] od[62] przekonañ religijnych[222]. W[66] dziedzinie[161] kultury[121] spo³ecznej[221] niezwykle istotny[211] i nabrzmia³y[211] problem[111] stanowi[5] sprawa kultury[121] ¿ycia[12] codziennego[221].
1268 634~Arg.~1963/50~s. 2~kol. 5
1269 Cetnralnym[251] zadaniem ruchu[121] jest mobilizowanie[111] tej[221] opinii[121] publicznej[221] we[66] wszystkich[262] jej[42] pokojowych[262] odcieniach, do[62] wspomagania[121] sprawy[121] pokoju[121] na[66] arenie[161] miêdzynarodowej[261]. I tu warto na[64] chwilê wróciæ do[62] punktu wyj¶cia[121], do[62] roli[121] intelektualistów[122] w[66] ¶wiatowym[261] ruchu[161] pokoju[121]. S±dzê, ¿e wzrost[111] zasiêgu[121] tego[221] ruchu[121] i wszystkie[212] inne[212] zmiany[112], jakie[212] zasz³y[5] w[66] jego[42] charakterze [&]
1270 635~Arg.~1963/50~s. 5~kol. 3
1271 Po[+] drugie, nie tylko przedmiot[111] represji[121] posiada naturê spo³eczn±[241] i zmienia[501] siê w[66] zale¿no¶ci[161] od[62] kultury[121], ale tak¿e inaczej ni¿[9] u[62] Freuda[/][121] zostaje[57] ujêta geneza samego[221] mechanizmu represjonuj±cego[221]. Jest on tworem spo³eczno-kulturowym[251], którego[221] pochodzenie[111] nie ma nic[42] wspólnego[221] z[65] sublimacj± czynnika[121] poddanego[221] represji[131]. Zostaje[57] tym[45] samym[45] przekre¶lona teza Freuda[/][121] o[66] potêgowaniu[+] siê[161] konfliktu miêdzy[65] kultur± i natur± w[64] miarê rozwoju[121] cywilizacji[121].
1272 636~Arg.~1963/50~s. 8~kol. 4
1273 W[66] ró¿nych[262] okresach dzia³alno¶ci[121] Uniwersytetów Robotniczych[222] wysuwane[212] by³y[57] zastrze¿enia[112], zg³aszane[212] w±tpliwo¶ci[112], czy istotnie w[66] - warunkach istnienia[121] pañstwowego[221] i spo³ecznego[221] systemu o¶wiaty[121] doros³ych[122], ZMS[=] powinien braæ na[64] siebie[44] trudn±[241] i odpowiedzialn±[241] rolê kszta³cenia[121] i dokszta³cania[121] pracuj±cych[122], czy nie powinien on ograniczyæ[501] siê do[62] mobilizowania[121] m³odzie¿y[121] do[62] nauki[121], rozbudzania[121] zainteresowania[121] wiedz±[151].
1274 637~Arg.~1964/7~s. 3~kol. 3
1275 Dotyczy to[41] zw³aszcza absolwentów[122] dwuletnich[222] studiów nauczycielskich[222], którzy po[66] kilku[36] latach pracy[121] osi±gaj± bardzo powa¿ne[242] wyniki[142] pedagogiczne[242]. Stwarzamy im[43] mo¿liwo¶ci[142] dodatkowego[221] kszta³cenia[121]. Uda³o[501] nam siê z[65] pocz±tkiem tego[221] roku[121] szkolnego[221] utworzyæ przy[66] Instytucie Matematyki[121] Uniwersytetu Warszawskiego[221] czteroletnie[241] studium[141] dla[62] absolwentów[122] Studiów Nauczycielskich[222], gdzie czynny[211] nauczyciel[111] przyjmowany[211] jest[57] bez[62] egzaminów, tylko na[66] podstawie[161] kwalifikacji[121] w³adz szkolnych[222].
1276 638~Arg.~1964/7~s. 5~kol. 2
1277 Dawniej w[64] jego[42] mury[142] wstêpowa³y tylko cienkie[212] warstwy[112] tak zwanej[221] ¶mietanki[121] spo³ecznej[221], które[212] szuka³y przygód i akademickiego[221] dyplomu dla[62] potwierdzenia[121] swej[221] przynale¿no¶ci[121] do[62] górnej[221] warstwy[121]. Dzisiejszy[211] student[111] przychodzi na[64] uniwersytet[141] nie tylko po[64] dylom[141], ale i po[64] kulturê i awans[141] spo³eczny[241], a wiêc po[64] to[44], co[41] nie by³o[57] mu dane[211] w[66] spadku[161] po[66] rodzicach [&]
1278 639~Arg.~1964/7~s. 10~kol. 3
1279 Osobny[211] dzia³[111] to[41] wspó³praca[111] z[65] organizacjami m³odzie¿owymi, na[66] nich[46] bowiem spoczywa g³ówny[211] ciê¿ar[111] pracy[121] ¶wiatopogl±dowej[221] w¶ród[62] m³odzie¿y[121]. Dotyczy to[41] g³ównie tematyki[121] zajêæ na[66] obozach letnich[262] i kursach wakacyjnych[262], a tak¿e zapewnienie[111] im[43] odpowiednio przygotowanych[222] wyk³adowców[122]. Tematyka szkoleniowa O¶rodka ujêta jest[57] w[66] dwudziestu[36] punktach [&]
1280 640~Arg.~1964/16~s. 3~kol. 1
1281 Te[242] nienowe[242] przecie¿, prawdy[142] plastycznie ilustruj± pamiêtniki[112] wychod¼ców[122] ze[62] wsi[122] do[62] miast[122]. Dziêki[63] specyfice[131] dokumentów pamiêtnikarskich[222], w[66] których[262] subiektywizm[111] autorów[122] ³±czy[501] siê nierozdzielnie z[65] informacj± o[66] obiektywnych[262] faktach, opisom konkretnych[222] zdarzeñ i konfliktów towarzysz± zwykle oceny[112] subiektywne[212], mo¿na spojrzeæ na[64] procesy[142] adaptacji[121] niejako od[62] strony[121] prze¿yæ[122], odczuæ[122] i ocen tych[222], którzy im[43] podlegali.
1282 641~Arg.~1964/16~s. 7~kol. 1
1283 Rzecz[111] prosta maj± racjê ci[212], którzy twierdz±, ¿e nie[+] sposób[111] porównywaæ wp³ywów ko¶cio³a w[66] Brazylii[/][161] do[62] roli[121] jak±[241] odgrywa on w[66] tak zwanej[261] Ameryce[/][161] hiszpañskiej[261]. Wielorasowa, w[66] pewnym[261] sensie wielonarodowa i wieloreligijna Brazylia[/] zajmuje pod[65] tym[251] wzglêdem pozycjê specjaln±[241] na[66] po³udniowej[261] czê¶ci[161] amerykañskiego[221] kontynentu.
1284 642~Arg.~1964/16~s. 7~kol. 5
1285 Pierwszym[251] jego[42] posuniêciem by³o anulowanie[111] kontraktów naftowych[222] o¶miu[33] firmom amerykañskim[232] i dwu[33] europejskim[232]. Zniós³ tak¿e niezgodne[242] z[65] konstytucj± dekrety[142], zakazuj±ce[242] dzia³alno¶ci[121] organizacjom lewicowym[232], w[66] tym[46] tak¿e partii[131] komunistycznej[231]. Nowy[211] prezydent czyni wysi³ki[142], aby[9] Argentyna[/] zaczê³a równie¿ odgrywaæ wiêksz±[241] ni¿[9] dotychczas rolê na[66] miêdzynarodowej[261] arenie[161] politycznej[261].
1286 643~Arg.~1964/18~s. 1~kol. 1
1287 Dzia³aj±cy[211] w[66] Polsce[/][161] mechanizm[111] spo³eczno-ekonomiczny[211] nie wykazywa³ tak aktualnie jak[9] i w[66] perspektywie[161] autonomicznych[222] si³ rozwojowych[222] - nie stwarza³ warunków startu do[62] tak zwanego[221] samoczynnego[221] rozwoju[121]. Sytuacja ta wywar³a oczywi¶cie okre¶lony[241] wp³yw[141] na[64] kszta³towanie[+] siê[141] miejsca[121] i roli[121] pracy[121] w[66] ¿yciu[161] spo³ecznym[261] na[64] procesy[242] profesjonalizacji[121] pracy[121].
1288 644~Arg.~1964/18~s. 3~kol. 4
1289 Jeste¶my w[66] szczególnym[261] okresie rozwoju[121] naszej[221] historii[121]. Po[66] dwudziestu[36] latach istnienia[121] Polski[/][121] Ludowej[/][121] dokonujemy bilansu, którego[221] dodatnie[212] warto¶ci[112] s± bez[62] precedensu w[66] naszych[262] dziejach. W[66] tezach Komitetu Centralnego[221] Polskiej[221] Zjednoczonej[221] Partii[121] Robotniczej[221] na[64] Czwarty[241] Zjazd[141] Partii[121] sumuj±cych[262] nasze[242] dotychczasowe[242] osi±gniêcia[142] i rysuj±cych[262] praktyczny[241] plan[141] dalszego[221] rozwoju[121] czytamy: [&]
1290 645~Arg.~1964/18~s. 6~kol. 2
1291 Chyba tu dokona³o[501] siê zadziwiaj±ce[211] zjawisko[111]. Mianowicie na[64][+] ogó³[141] jest tak, ¿e przekroczenie[111] moralno¶ci[121] nie zawsze i nawet nie czêsto musi prowadziæ do[62] przekroczenia[121], do[62] z³amania[121] prawa[121]. Natomiast to[41], co[44] w[66] tej[261] kwestii[161] obserwujemy, jest czym¶[45] nies³ychanie niepokoj±cym[251], poniewa¿ ju¿ zastanawiaj±co du¿a grupa ludzi[122] s±dzi, ¿e mo¿na przekraczaæ prawo[141] w[66] postaci[161] przepisów pañstwowych[222], prawo[141] chroni±ce[241] w³asno¶æ[141] spo³eczn±[241] [&]
1292 646~Arg.~1964/33~s. 1~kol. 4
1293 Na[64][+] ogó³[141] my¶liciele katoliccy nie podzielaj± has³a[121] starego[221] mistyka[121] - konserwatysty[121] Miko³aja[/][121] Bierdiajewa[/][121], a jego[42] ideê o[66] potrzebie[161] "nowego[221] ¶redniowiecza" odrzucaj± do[62] lamusa nie tylko nieprzydatnych[222], ale i niebezpiecznych[222] mrzonek. Z[62] regu³y[121] bowiem tylko maksymalistyczni ekstremi¶ci (dzisiaj nazywa siê[41] ich[44] ""integrystami") nawo³ywali i nawo³uj± - co[41] jest na[64] przyk³ad[141] zupe³nie wyra¼nie widoczne[211] w[66] ["]Institutiones[+] iuris[+] publici[+] ecclesiastici[&]["].
1294 647~Arg.~1964/33~s. 3~kol. 2
1295 Partia ¿±da³a, aby[9] Ko¶ció³[111] z[65] jego[42] duchowieñstwem zajmowa³[501] siê tylko sprawami, do[62] których[222] jest[57] powo³any[211], to[41] jest sprawami zaspokajania[121] potrzeb religijnych[222] ludzi[122] wierz±cych[222]. Realizuj±c rozdzia³[141] Ko¶cio³a[121] od[62] pañstwa[121] jako[64] programowe[241] zadanie[141] polskiej[221] demokracji[121] w[66] dziedzinie[161] prawid³owego[221] uregulowania[121] wzajemnych[222] stosunków pañstwa[121] i Ko¶cio³a[121], zakres[141] i formy[142] tej[221] realizacji[121] PZPR[=] uzale¿nia³a od[62] dalszej[221] konkretnej[221] postawy[121] duchowieñstwa[121] wobec[62] pañstwa[121] ludowego[121].
1296 648~Arg.~1964/33~s. 5~kol. 4
1297 Zalecenia[112] uczonego[121], ¿e czwarty[211] dzieñ[111] "cyklu[121]" o[66] którym[261] dzisiaj wiemy, ¿e stanowi[5] punkt[141] szczytowy[241] p³odno¶ci[121], jest najodpowiedniejszy[211] dla[62] "bezpiecznego[221] stosunku[121] p³ciowego[221]" wielce przyczyni³y[501] siê do[62] pó¼niejszych[222] nieporozumieñ. Kwestia metody[121]. Racjonalny[211] stosunek[111] do[62] potomstwa[121] wyra¿a[501] siê dzi¶ czêsto nie wol±[151] posiadania[121] dziecka[121], lecz[9] wol±[151] nieposiadania[121] go[42].
1298 649~Arg.~1964/36~s. 1~kol. 4
1299 ¶rodowisko[111] nauczycielskie[211] chyba nie u¶wiadamia sobie[43], jak[9] dalece odesz³o od[62] stylu[121] samoakceptacji[121], jak[9] bardzo zainteresowane[211] jest[57] poszukiwaniami i propozycjami: nie chcemy oczywi¶cie popadaæ w[64] przesadê, twierdz±c, ¿e dotyczy to[41] wszystkich[222] nauczycieli[122] i wszystkich[222] o¶rodków szkolnych[222], ale z[62] wêdrówek naszych[222] reporterów[122] wiadomo, ¿e wszêdzie znale¼æ mo¿na kogo¶[44] po[64] uszy[142] zaanga¿owanego[241] w[66] dyskusji[161] nad[65] zmianami, [&]
1300 650~Arg.~1964/36~s. 5~kol. 5
1301 Niektórzy nauczyciele, mimo[62] najlepszej[221] woli[121] nie mog± osi±gn±æ wskazanych[222] wy¿ej rezultatów. Nic[41] dziwnego[221], ¿e tak wa¿na sfera, jak±[251] jest sfera ¿ycia[121] seksualnego[21], umyka ich[42] uwadze[131] i nie mo¿e byæ[57] poddana[211] ich[42] oddzia³ywaniu[131]. Próbuj±c oddzia³ywaæ tradycyjnymi ¶rodkami, budz± niechêæ[141] i szydercz±[241] ironiê. Tymczasem przyjacielem jest dla[62] swoich[222] wychowanków[122] cz³owiek, o[66] którym[261] siê[41] wie, ¿e w[66] trudnej[261] chwili[161] pomo¿e rad± bez[62] zbytecznych[222] s³ów [&]
1302 651~Arg.~1964/36~s. 10~kol. 2
1303 Oba[31] skrzyd³a[112], progresywne[212] i konserwatywne[212] które[212] wywiera³y wp³yw[141] na[64] tre¶æ[141] tego[221] dokumentu i wpisywa³y na[64] przemian[141] swe[242] opinie[142] oraz s±dy[142] - odnios³y ten[241] sukces[141], i¿ ka¿dorazowo zaprzeczaj±c swym[232] oponentom, uniemo¿liwia³y bardziej zdecydowan±[251] redakcjê tekstu, która mog³aby zawa¿yæ na[66] ogólnym[261] charakterze tego[221] ko¶cielnego[221] dokumentu.
1304 652~Arg.~1965/23~s. 3~kol. 1
1305 Marks[/], Engels[/] i Lenin[/] dobrze wiedzieli, ¿e b³±d[111] i prawda nie s± pojêciami absolutnymi. Dlatego potrafili, na[64] przyk³ad[141], wy³owiæ pozytywne[242] aspekty[142] idealizmu[121]. Nie zniweczyli oni ca³kowicie ani idealizmu[121] niemieckiego[221], ani bur¿uazyjnej[221] ekonomii[121] politycznej[221], za[64] to[44] siêgnêli do[62] Hegla[/][121], czy te¿ prze³o¿yli na[64] jêzyk[141] rewolucyjny[241] odkrycia[112] Ricarda[/][121].
1306 653~Arg.~1965/23~s. 4~kol. 4
1307 Oczywi¶cie tak w³a¶nie problem[111] przedstawia³[501] siê tradycyjnie i przestawia[501] siê nadal w[66] przemo¿nym stopniu[161]. Nie[+] ma te¿ ¿adnych[222] przeciwwskazañ (poza[65] wstecznymi[252] nawykami estetycznymi[252] wierz±cych[122]), by[8] w[66] tej[261] dziedzinie[161] twórczo¶ci[121] unikaæ takiego[221] ¶rodka[121] wyrazu[121] jak[61] deformacja.
1308 654~Arg.~1965/23~s. 5~kol. 5
1309 Jest to[41] zagadnienie[111] praktyczne[211] i to[9] w[66] podwójnym[261] aspekcie[161]. Jeden[211] aspekt[111] dotyczy przeobra¿eñ kultury[121] socjalistycznej[221], która obejmuje równie¿ ¶wiadomo¶æ[141] estetyczn±[241] ludzi[122] wierz±cych[222]. Drugi[111] za¶ wi±¿e[501] siê z[65] pe³nym[251], humanistycznym[251] modelem owej[221] kultury[121], w[66] granicach której[221] ludzie wierz±cy[212] i marksi¶ci utrwalaj± wspólne[242] zwyciêstwa[122] nad[65] kolcami naje¿on±[251] egzystencj± i wyznaczaj± wspólne[242] drogi[142] dalszych[222] potyczek[122].
1310 655~Arg.~1965/33~s. 1~kol. 3
1311 Wielk±[241] konfrontacjê z[65] ¶wiatem - nawet nie dzisiejszym[251], a niemal jutrzejszym[251] - przeszed³ Ko¶ció³[111] misyjny[211] ju¿ w[66] okresie[161] pacelliañskiego[221] pontyfikatu[121]. I choæ europejski[211] Ko¶ció³[111] Piusa[/][121] dwunastego[/][221] by³ niejako skamienia³y[211] i przez[64] dwadzie¶cia[34] lat nie ulega³ w³a¶ciwie zmianom, tkwi±c w[66] antykomunistycznej[261] twierdzy[161] zimnej[221] wojny[121], i anatem[122] z[65] ca³ym[251] spadkiem niemieckich[222] sympatii[12] i powi±zañ - to[9] ówczesny[211] Ko¶ció³[111] "trzeciego[221] ¶wiata[121]" zapocz±tkowa³ proces[141] przystosowania[+] siê[121] do[62] przemian polityczno-spo³ecznych[222].
1312 656~Arg.~1965/33~s. 5~kol. 4
1313 By³oby wiadomo kto, do[62] kogo[42], kiedy i gdzie ma mówiæ. Jest to[41] propozycja nie tylko pod[65] adresem SAiW[=] w[66] Olsztynie[/]. Na[66] razie[161] tej[221] wspó³pracy[121] nie ma, rozeznanie[111] w[66] sytuacji[161] s³abe[211] i na[64] ogó³ wyrywkowe[211]. Zreszt± du¿o tu zale¿y od[62] kontrahenta[121] - od[62] ZMW[=] czy ZMS[=]. Od[62] ich[42] podej¶cia[121] do[62] ca³ego[221] zagadnienia[121].
1314 657~Arg.~1965/33~s. 7~kol. 3
1315 I wreszcie przed[65] paroma dniami kardyna³ Ottaviani[/], sekretarz ¶wiêtego[221] Oficjum[21], przypomnia³ o[66] nadal obowi±zuj±cych[262] antykomunistycznych[262] dekretach "swojej[221]" kongregacji[121]. Skrytykowa³ postawê "kropielnicowych[222] katolików", którym[232] wystarcza zanurzenie[111] palca[121] w[66] wodzie[161] ¶wiêconej[261] - i pozostaj± z[+] dala od[62] o³tarza[121], nie s³ysz±c niczego z[62] nauk g³oszonych[122] w[66] ¶wi±tyni[161].
1316 658~Arg.~1965/38~s. 2~kol. 1
1317 Przyznajemy jednak, ¿e by³oby nierozs±dne[211], gdyby siê[41] chcia³o wiêzy[142] istniej±ce[242] miêdzy[65] Ko¶cio³em katolickim[251] i CDU[=] uznaæ za[64] nienaturalne[241]. By³oby za¶ co[8] najmniej dziwne[211], gdyby kierownictwo[111] Ko¶cio³a traktowa³o neutralnie partiê, w[66] której[261] aktywnie dzia³a[5] tylu[41] katolików. Naturalne[211] jest, ¿e ma siê[41] nawzajem zaufanie[141].
1318 659~Arg.~1965/38~s. 3~kol. 2
1319 Podobnie jak[9] inni publicy¶ci marksistowscy Wielikowicz[/] nie podaje bynajmniej w[64] w±tpliwo¶æ[141] istnienia[121] nowych[222] zjawisk i d±¿eñ w[66] katolicyzmie wspó³czesnym[261]. Tym[45], co[41] ró¿ni[5] jego[42] analizê i ocenê procesu "accomodata[+] renovatio[$]" od[62] stanowiska[121] publicystyki[121] katolickiej[221] nie jest pomniejszenie[111] znaczenia[121] dokonuj±cych[+] siê[222] w[66] Ko¶ciele przemian[122], lecz[9] inne[211] obja¶nienie[111] ich[42] genezy[121] i przyczyn.
1320 660~Arg.~1965/38~s. 5~kol. 2
1321 Lekcewa¿enie[111] to[211] nie wynika bynajmniej - jak[9] to[9] niektórzy chc± s±dziæ - z[62] elementu[121] anarchizmu[121] w[66] "charakterze[161] narodowym[261] Polaków". Wynika ono przede[65] wszystkim[45] z[62] zalewu[121] zakazów i nakazów nieuzasadnionych[222], a tak¿e nakazów i zakazów, których[222] respektowania[121] nikt nie jest w[66] stanie[161] ani skontrolowaæ ani zabezpieczyæ.
1322 661~Arg.~1965/45~s. 2~kol. 1
1323 Przez[64] tablicê przep³ywaj± schematy[111] po³±czeñ elektrycznych[222], zmatematyzowana, ujêta w[64] zale¿no¶ci[142] informacyjne[242] biochemiczna praca neuronów. Po[66] pewnym[261] czasie[161] zaczynaj± padaæ pytania[112]. Wyja¶nienia[112]. Czy koniecznie musi byæ tak? a jak[8] od[62] modelu[121] poszczególnych[222] funkcji[22] przejdziecie do[62] modelu[121] ca³ej[221] pracy[121] mózgu[121]? szybko ponosi zapa³[111] naukowy[211].
1324 662~Arg.~1965/45~s. 3~kol. 1
1325 Twierdzili oni, ¿e przy[66] pomocy[161] logiki[121] matematycznej[221] mo¿na zbudowaæ schemat[141], w[66] którym[261] neurony[112] by³yby[57] zwi±zane[212] pewn±[251] okre¶lon±[251] funkcj±. By³a[5] to[41] tak zwana teoria sieci[121] nerwowej[221]. Wychodz±c od[62] pe³nego[221] zachowania[121] okre¶lali poszczególne[242] funkcje[142], w[66] oparciu[161] o[64] co[44] z[62] kolei[121] budowali schemat[141] komórek nerwowych[222].
1326 663~Arg.~1965/45~s. 8~kol. 1
1327 Jest to ledwie cz±stka zebranej[221] dokumentacji[121] personalnej[221], gdy¿ ilo¶æ[111] zarejestrowanych[222] cz³onków Klubu[12] - wed³ug liczby[121] wydanych[222] legitymacji[122] klubowych[222] - przekracza piêæset[34] trzydzie¶ci[34] osób. Najliczniejsz±[241] grupê zg³oszonych[222] - czterdzie¶ci[34] cztery[34] i osiem[34] dziesi±tych[122] procent[122]-stanowi± uczniowie ¶rednich[222] szkó³ zawodowych[222] i ogólnokszta³c±cych[222] oraz kilku[31] studentów ni¿szych[222] lat. Dok³adnie po³owa tej[221] grupy[121] przypada na[64] dziewczêta[142].
1328 664~Arg.~1965/47~s. 2~kol. 2
1329 W[66] warunkach braku[121] niepodleg³ego[221] bytu[121] pañstwowego[221] polscy nauczyciele wystêpowali na[66] Miêdzynarodowych[262] Kongresach Pedagogicznych[262]. Upominali[501] siê na[66] nich[46] nie tylko o[64] imiê[141] Polski[/][121], ale przedk³adali koncepcjê nowej[221] szko³y[121], która bêdzie rado¶ci± dla[62] ucznia[121], nie za¶ koszmarem na[60] przekór[8] w³asnym[232] gorzkim[232] do¶wiadczeniom wyniesionym[232] ze[62] szko³y[121] zaborców, pacz±cej[221] m³ode[241] charaktery[141] i niszcz±cej[221] swobodê my¶li[121].
1330 665~Arg.~1965/47~s. 5~kol. 1
1331 Zwracam na[64] to[44] uwagê dlatego, ¿e zbli¿a[501] siê termin[111] trzeciego[221] Krajowego[221] Zjazdu[121] Stowarzyszenia[121], a wraz z[65] nim[45] nieodzowna potrzeba[111] podjêcia[121] dyskusji[121] nie[+] tyle[9] organizacyjnej[221], ile[9] w³a¶nie problemowej[221], zw³aszcza, i¿ szereg[111] tez[122] i definicji[122] ustalonych[222] na[66] pierwszym[261] Zje¼dzie[161], domaga[501] siê weryfikacji[121] i to[9] weryfikacji[121] siêgaj±cej[221] do¶æ daleko, jako[9] ¿e[9] zmieni³a[501] siê sytuacja spo³eczna i kulturowa kraju[121].
1332 666~Arg.~1965/47~s. 9~kol. 3
1333 Z[65] tym[45] ³±czy[501] siê inne[211], bardzo istotne[211] zagadnienie[111] - zgodnego[221] (¶wiadomie u¿ywam tego[221] wyrazu zamiast szczê¶liwego[221]) wspó³¿ycia[121] i trwa³o¶ci[121] zwi±zku[121] ma³¿eñskiego[221]. M³odzi ludzie zak³adaj± czêsto rodzinê bez[62] g³êbszego[221] zastanowienia[121] i niekiedy szybko zniechêcaj±[501] siê nawzajem do[62] siebie[42]. Czynimy jak[9] dot±d nie¶mia³e[242] i bardzo ograniczone[242] próby[142], aby[8] w[66] tych[262] przypadkach, w[66] których[262] ma³¿onkowie siê do[62] nas[42] zwracaj±[501], pomóc im[43].
1334 667~Arg.~1966/4~s. 3~kol. 3
1335 W[66] zamieszczonych[262] artyku³ach Halecki[/] opowiada[501] siê za[65] modn±[261] w[66] reakcyjnych[262] ko³ach emigracji[121] teori±[151] dwóch[32] wrogów[122], przy[66] czym[46] znacznie wiêcej ataków kieruje pod[65] adresem Zwi±zku[/][121] Radzieckiego[/][221]. Rozwija z[62] jednej[221] strony[121] twierdzenia[142] o[66] Polsce[/][161] jako[66] przedmurzu cywilizacji[121] zachodniej[221], z[62] drugiej[121] za¶ czyni wysi³ki[142] w[66] kierunku[161] rehabilitacji[121] rz±dów przedwrze¶niowych[222].
1336 668~Arg.~1966/4~s. 6~kol. 5
1337 ¿eby nie byæ[57] ¼le zrozumianym[251], wyja¶niam: mówi±c o[66] Niemczech[/] i Niemcach mam na[66] my¶li[161] wy³±cznie Niemieck±[/][241] Republikê[/] Federaln±[/][241], podobnie, jak[9] mówi±c o[66] partii[161] CDU[=] - mówiê wy³±cznie o[66] partii[161], dzia³aj±cej[261] na[66] terenie[161] NRF[=]. Je¶li idzie o[64] Ko¶ció³[141] katolicki[241] w[66] NRD[=], to[9] grupuje on co[8] najwy¿ej dziesiêæ[34] procent[122] ludno¶ci[121] tego[221] kraju[121].
1338 669~Arg.~1966/4~s. 9~kol. 4
1339 Je¶li po[66] osi±gniêciu[161] celu[121] osobistego[221] kto¶ jest gotów zrezygnowaæ i rozstaæ[501] siê ze[65] sw±[45] dzia³alno¶ci±[151] spo³eczn±[251], to[9] chyba jest przyk³ad[111] postawy[121] interesownej[221], egoistycznej[221], a tym[45] samym[251] niespo³ecznej[221]. Poniewa¿ nie jest ³atwo zidentyfikowaæ tê grupê motywów, to[9] chyba lepiej jest zastosowaæ kryterium[141] inne[241]. Nie badaæ motywów (chyba, ¿e wystêpuj± w[69] formie[161] ra¿±cej[261]), ale oceniaæ warto¶æ[141] wykonywanej[221] pracy[121].
1340 670~Arg.~1966/11~s. 4~kol. 2
1341 W[66] nauczaniu[161] historii[121] przyjêto oczywist±[241] na[64] pozór[141], a w[66] istocie[161] prymitywn±[241] zasadê, ¿e[9] powinno siê ono odbywaæ[501] w[64] sposób[141] chronologiczny[241]: skoro[9] najpierw zaszed³ pewien[211] fakt[111], a potem inny[211], to[9] i uczeñ musi najpierw dowiedzieæ[501] siê o[66] pierwszym[261] z[62] nich[42], a dopiero potem[8] o[66] drugim[261].
1342 671~Arg.~1966/11~s. 6~kol. 3
1343 Je¶li mimo[64] to[44] mamy[5] wci±¿ jakie¶[211] poczucie[111] niedosytu[121], to[9] tylko dlatego, ¿e[9] zakres[111] mo¿liwo¶ci[122] adaptacyjnych[222] jest[57] zawsze ograniczony[211], ¿e[9] zawsze bêdzie brak[111] w[66] pracach adaptowanych[262] wziêcia[+] siê[121] za[64] bary[142] z[65] problemami typowymi i specyficznymi dla[62] naszej[221] rzeczywisto¶ci[121] kulturowo-spo³ecznej[221] i ideowo-moralnej[221]. Wynika to[41] choæby z[62] jako¶ciowo innego[221] "przeciwnika[121] ideowego[221]", z[65] jakim[251] mieli do[62] czynienia[121] autorzy podrêczników brytyjskich[222], szwedzkich[222] czy duñskich[222].
1344 672~Arg.~1966/11~s. 7~kol. 1
1345 A brak[111] równowagi[121] miêdzy[65] tymi[252] czynnikami w[66] ³onie[161] w³adzy[121] potêguje jeszcze dysproporcje[142] i utrudnia przeciwdzia³anie[141] hamulcom, wynikaj±cym[232] z[62] korumpuj±cych[222] wiêzi[122] neokolonialnych[222] i ze[62] starych[222] d³ugotrwa³ych[222] struktur tamtejszych[222]. Niepodobna[54] by³o[56] oprzeæ[501] siê tym[232] my¶lom, gdy w[66] ubieg³ych[262] tygodniach szereg[111] zamachów wojskowych w[66] Kongo-Leopoldville[/][161], w[66] Republice[/][161] ¦rodkowoafrykañskiej[/][261], w[66] Dahomeju[/][161], w[66] Górnej[/][261] Wolcie[/][161], w[66] Nigerii[/][161] - ostatnio w[66] Ghanie[/][161] - wynios³o do[62] w³adzy[121] nowe[212] ekipy[112] rz±dz±ce[212].
1346 673~Arg.~1966/15~s. 1~kol. 1
1347 Jak¿e tu mo¿na mówiæ o[66] specjalno¶ci[161] emeryta[121], który[211] zwyk³ mawiaæ, ¿e[9] plecie sobie[43] trzy[+] po[+] trzy. Przytoczone[211] powiedzenie[111] charakteryzuje troisto¶æ[141] g³ównych[222] jego[42] zapêdów. Z[62] czegó¿ jednak sk³ada[501] siê terno, o[66] którym[261] mowa? to[41] - po[+] pierwsze - jakie¶[212] rozmy¶lania[112] o[66] wiedzy[161] i rzeczywisto¶ci[161], po[+] drugie jakie¶[211] - usi³owane[211] znawstwo[111] form sprawnego[221] dzia³ania[121].
1348 674~Arg.~1966/15~s. 4~kol. 1
1349 A dalej: je¿eli okre¶lona rzecz[111] sta³a[501] siê tak±[251] a tak±[251] dlatego, ¿e[9] zaszed³ przedtem czyj¶[211] impuls[111] dowolny[211], to[9] rzecz[141] tê nazwiemy wytworem sprawcy[121] owego[221] impulsu[121]. Owa za¶ rzecz[111] zwana teraz wytworem, gdy¿ sta³a[501] siê jak±¶[251] dlatego, ¿e[9] zaszed³ czyj¶[211] impuls[111] dowolny[211], przedtem by³a[5] tworzywem tego[221] wytworu[121].
1350 675~Arg.~1966/15~s. 8~kol. 5
1351 G³ówny[211] problem[111] zwi±zany[211] z[65] przyczynami chuligañstwa[121] nie jest to[41] wiêc problem[111] nêdzy[121] czy nawet skrajnego[221] braku[121] opieki[121]; nie jest nim[45] tak¿e problem[111] niepowodzeñ na[66] drodze[161] szkolnej[221] i zawodowej[221] kariery[121]. Klasyczny[211] chuligan - to[41] cz³owiek, u[62] którego[221] wytworzy³a[501] siê, pod[65] wp³ywem opieki[121], potrzeba[111] uznania[121] i aprobaty[121], posiada on tak¿e szanse[142] ¿yciowego[221] startu[121].
1352 676~Arg.~1966/27~s. 4~kol. 3
1353 Bywa³o, ¿e[9] pod[65] wp³ywem sztuki[121] ludzie szli na[64] barykady[121] i pope³niali samobójstwa[142], d¼wigali[501] siê z[62] nieszczê¶æ lub[9] siê w[64] nie[44] pogr±¿ali[501], zyskiwali spokój[141] lub[9] tracili równowagê, zrywali[501] siê do[62] dzia³ania[121] albo zatracali zdolno¶æ[141] podejmowania[121] decyzji[122]. Sztuka umie zaostrzaæ wra¿liwo¶æ[141], ale potrafi te¿ j±[44] stêpiaæ, kszta³ci obserwacjê, lecz[9] niekiedy tak¿e nak³ada cz³owiekowi koñskie[242] okulary[242].
1354 677~Arg.~1966/27~s. 6~kol. 1
1355 S³ysza³em g³osy[142], i to[9] bynajmniej nie ludzi[122] prymitywnych[222], ¿e[9] zaostrzenie[111] represji[121] karnej[221] za[64] nadu¿ywanie[141] alkoholu[121] i mo¿liwo¶æ[111] spowodowania[121] tym[161] nadu¿yciem okre¶lonych[122] skutków jest z[62] istoty[121] swojej[221] ograniczeniem praw jednostki[121]: jako[64] przyk³ad[141] wysuwano odpowiedzialno¶æ[141] karn±[241] za[64] prowadzenie[141] pojazdów mechanicznych[222] po[66] wypiciu[161] pewnej[221] ilo¶ci[121] alkoholu[121], które[211] to[211] wypicie[111] nie poci±gnê³o za[65] sob± wypadku[121] drogowego[221].
1356 678~Arg.~1966/27~s. 11~kol. 2
1357 Omawiaj±c na[66] tych[262] ³amach (dwudziestego[221] dziewi±tego[221] pi±tego[221] sze¶ædziesi±t[31] sze¶æ[31]) zawarto¶æ[141] pierwszego[221] tomu zbioru dokumentów watykañskich[222] odnosz±cych[+] siê[222] do[62] drugiej[221] wojny[121] ¶wiatowej[221], podkre¶lano, ¿e do[62] g³ów koronowanych[222] owych[222] trzech[32] pañstw skierowane[212] listy[112] - maj±ce[212] zawieraæ rzekome[242] potêpienia[142] agresora[121] - nie powsta³y[5] spontanicznie, lecz[9] zosta³y[57] zredagowane[212] w[66] nastêpstwie[161] swoistego[221] "nacisku[121]" ze[62] strony[121] przede[65] wszystkim[45] Cherles-Roux [?]/, ambasadora[121] Francji[/][121] przy[66] Watykanie[/][161].
1358 679~Arg.~1966/29~s. 3~kol. 5
1359 Nêdza mieszkañców tego[221] rejonu[121], wynikaj±ca z[62] zagêszczenia[121] ludno¶ciowego[221], z[62] niedorozwoju[121] gospodarczego[221] jako[62] rezultatu[121] polityki[121] eksploatacyjnej[221] wielkich[222] zagranicznych[222] towarzystw produkcyjnych[222] i handlowych[222], z[62] braku[121] pracy[121] na[66] miejscu[161] - sta³a[501] siê ¼ród³em silnych[222] ruchów migracyjnych[222]. Migracje[112] dokonywa³y[501] siê miêdzy[65] poszczególnymi[252] krajami tego[221] rejonu[121], ale w[66] ma³ym[261] tylko stopniu[161]. Najliczniejsze[212] ruchy[122] migracyjne[212] kierowa³y[501] siê do[62] Stanów[/] Zjednoczonych[/][222] i do[62] odno¶nych[222] metropolii[122].
1360 680~Arg.~1966/29~s. 5~kol. 2
1361 Kardyna³ Bertram[/] odmawia³ im[43] w[66] ogóle[161] prawa[121] wystêpowania[121] w[66] obronie[161] katolików-Polaków[122]. Skargi[112] sk³adane[212] do[62] Bertrama[/][121] przez[64] Zwi±zek[/][141] Polaków[/] na[64] dzia³alno¶æ[141] germanizacyjn±[241] ksiê¿y[122] nie by³y[57] w[66] ogóle[161] rozpatrywane[212]. Cz³onkowie organizacji[122] polskich[222] byli[57] niejednokrotnie za[64] swoj±[241] dzia³alno¶æ[141] piêtnowani[212] z[62] ambony[121]. Ksiê¿a polscy, którzy wi±zali[501] siê z[65] ruchem polskim[251], byli[57] równocze¶nie nara¿eni[212] na[64] rozmaite[242] szykany[142] ze[62] strony[121] ich[42] prze³o¿onych[222] w³adz[122] ko¶cielnych[222].
1362 681~Arg.~1966/29~s. 6~kol. 1
1363 Istnieje wszak¿e wielka sfera zjawisk, w[66] których[262] drobne[212] decyzje[112], czyny[112], do[62] których[222] na[66] gruncie[161] ¶wiadomo¶ci[121] spo³ecznej[221] nie przyk³ada siê[41] zbyt[8] wielkiej[221] wagi[121], poci±gaj± za[65] sob±[45] nieobliczalne[242] wrêcz[8] skutki[142]. Skutki[112] te[212] mog± byæ pozytywne[212] dla[62] dzia³aj±cego[222], co[41] zreszt± zdarza[501] siê nies³ychanie rzadko. O[+] wiele czêstsza jest sytuacja, w[66] której[261] drobne[212] decyzje[112] poci±gaj± za[65] sob±[45] negatywne[242] skutki[142] nie tylko dla[62] dzia³aj±cego[221].
1364 682~Arg.~1966/46~s. 1~kol. 3
1365 ³atwo dostrzec, i¿ mamy[5] tu do[62] czynienia[121] z[65] dwupiêtrow±[251] subiektywizacj± problemu. Najpierw spo³eczeñstwo[111] kieruje[501] siê w[66] swej[261] dzia³alno¶ci[161] subiektywnymi ocenami - normami, po[66] czym[46] badacz - socjolog przy[66] analizie[161] tej[221] dzia³alno¶ci[121] stosuje w³asne[242] kryteria[142] ocen wykszta³conych[222] rzecz[111] prosta, w[66] innych[262] warunkach i w[66] innym[261] spo³ecznym[261] uk³adzie.
1366 683~Arg.~1966/46~s. 6~kol. 4
1367 Gdyby¶my sobie[43] wyobrazili[54] kogo¶[44] ca³kowicie subiektywnie nie zaanga¿owanego[241] - Marsjanina[141] przyby³ego[241] na[64] nasz±[241] planetê w[66] celu[161] zbadania[121] tutejszych[222] stosunków spo³ecznych[222] - mo¿na mieæ pewno¶æ[141], ¿e ów[211] "obiektywny[211]" badacz, zanim zapozna³by[501] siê ze[65] sprawami ziemskimi na[+] tyle, aby[8] móc przyst±piæ do[62] uogólnieñ swoich[222] obserwacji[121] - niezawodnie dokona³by ju¿ wyboru najbardziej odpowiadaj±cej[221] mu filozofii[121], systemu religijnego[221], politycznego[221] programu, a byæ mo¿e i partii[121] politycznej[221].
1368 684~Arg.~1966/46~s. 7~kol. 2
1369 Oprócz[62] piêædziesiêciu[32] jeden[32] wolnych[222] miast[122] Niemcy[/][12] licz± w[66] tym[262] czasie ponad[64] osiemdziesi±t[34] terytoriów niezale¿nych[222] o[66] powierzchni[161] maj±cej[261] zaledwie dwana¶cie[34] mil[122] kwadratowych[222], a w¶ród[62] nich[42] ze[64] trzydzie¶ci[34], które[112] nie przekracza³y mil[122] o¶miu[32]. Ka¿dy[211] z[62] ma³ych[222] ksi±¿±t, w³adaj±cych[222] tymi terytoriami, by³ faktycznie, je¶li nie pod³ug[62] prawa[121], panem absolutnym[251] swego[221] pañstewka[121].
1370 685~Arg.~1967/2~s. 1~kol. 5
1371 W[66] og³oszonej[261] jedenastego[221] wrze¶nia[121] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tego[221] pi±tego[221] roku[121] encyklice[161] ["]Mysterium[+] Fidei[$]["] Pawe³[/] Szósty[/][211] podda³ krytyce[131] - nie wymieniaj±c nazwisk - pogl±dy[142] szeregu[121] teologów[122] holenderskich[122]. Wreszcie przed[65] paru[35] miesi±cami duszpasterz[111] studencki[211] van[+] Kilsdonk[/] zosta³[57] wezwany[211] do[62] Rzymu[/] dla[62] z³o¿enia[121] wyja¶nienia[121] na[64] temat[141] nieprawomy¶lnego[221] artyku³u o[66] Matce[/][161] Boskiej[/][261].
1372 686~Arg.~1967/2~s. 3~kol. 1
1373 Wystêpuj± wci±¿ w[66] naszej[261] publicystyce[161] twierdzenia[112], i¿ ju¿ na[66] pocz±tku[161] tysi±c dziewiêæset trzydziestego[221] drugiego[221] roku[121] kanclerz Brunning[/] z[62] centrum[121] obiecywa³ Hitlerowi[/], ¿e odst±pi mu stanowisko[141] szefa[121] rz±du w[64] zamian[141] za[64] poparcie[141] kandydatury[121] Hindenburga[/][121] w[66] wyborach prezydenckich[262], i¿ wiosn± owego[221] roku[121] Watykan[/][111] w[66] przekazaniu[161] w³adzy[121] Hitlerowi[/] ujrza³ jedyne[241] rozwi±zanie[141] sytuacji[121] w[66] Niemczech[/] i tak dalej [&]
1374 687~Arg.~1967/2~s. 4~kol. 5
1375 Tak wiêc kurator s±dowy[211] unika kontaktów ze[65] szko³± dot±d, dok±d to[41] tylko jest mo¿liwe[211], chocia¿ w[66] jego[42] pracy[161] ten[211] kontakt[111] jest potrzebny[211]. Poniewa¿ szko³a wychodzi z[62] innego[222] za³o¿enia[121]. Szko³a przede[65][+] wszystkim[45] dba o[64] swoje[241] dobre[241] imiê[141]. Uczeñ, który[211] ma za[65] sob± proces[141], albo przeciw[63] któremu prowadzone[211] jest[57] dochodzenie[111], jest[57] ze[62] szko³y[121] usuwany[211] [&]
1376 688~Arg.~1967/5~s. 2~kol. 2
1377 Artyku³[111] dwunasty[211] gwarantuje obywatelom równouprawnienie[141], nie dopuszcza do[62] ¿adnych[222] ograniczeñ i ró¿nic[122] ze[62] wzglêdu[121] na[64] przynale¿no¶æ[141] rasow±[241] b±d¼[9] wyznaniow±[241]. Artyku³[111] trzydziesty[211] g³osi[5], ¿e[9] wolno¶æ[141] sumienia[121] gwarantuje siê[41] wszystkim[232] obywatelom, [~] ka¿demu[231] pozostawiona[211] jest[57] wolno¶æ[111] wyznawania[121] lub[9] niewyznawania[121] takich[222] wzglêdnie innych[222] wierzeñ religijnych[222].
1378 689~Arg.~1967/5~s. 3~kol. 3
1379 Ten model[111] stosunków wyznaniowych[222] sprowadza dzia³alno¶æ[141] Ko¶cio³ów i zwi±zków wyznaniowych[222] tylko do[62] spraw[122] konfesyjnych[222] gwarantuj±c wolno¶æ[141] sumienia[121] i wyznania[121], likwiduj±c wszelkie[242] przejawy[142] dyskryminacji[121] wyznaniowej[221]. Ale wydaje[51] siê, ¿e[9] cechy[111] te[211] wynikaj± ju¿ z[62] samego[221] modelu[121] pañstwa[121] socjalistycznego[221].
1380 690~Arg.~1967/5~s. 9~kol. 2
1381 Prawo[111] petryfikacji[121] form spo³ecznych[222], w[66] obecnej[261] jego[42] zbyt[8] generalizuj±cej[261] i niedostatecznie uzasadnionej[261] postaci[161], nie mo¿e byæ[57] zaakceptowane[211] w[66] obecnym[261] stanie[161] wymogów budowania[121] teorii[122] socjologicznych[222]. Wydaje[501] siê jednak, ¿e[9] koncepcja pertyfikacji[121] procesów spo³ecznych[222] mo¿e byæ[57] ca³kowicie zaakceptowana[211], ale w[66] charakterze[161] modelu[121], typu idealnego[221] w[66] rozumieniu[161] weberowskim[261].
1382 691~Arg.~1967/19~s. 1~kol. 2
1383 Reprezentanci tej[221] postawy[121] z[65] pewno¶ci± potrafi± znale¼æ wspólny[241] jêzyk[141] i modus[+] vivendi[$] (uporaj±[501] siê jako¶ z[65] faktem, ¿e[9] ka¿dy[211] kierunek[111] ¶wiatopogl±dowy[211] dysponuje swoist±[251] terminologi± i nadaje niekiedy ró¿ne[242] znaczenia[142] tym[232] samym[232] terminom). Niestety, jednak znajdowali[501] siê oni i nadal siê znajduj±[501] w[66] niejakiej[261] mniejszo¶ci[161].
1384 692~Arg.~1967/19~s. 9~kol. 4
1385 Czy istniej± natomiast w[66] NRF[/][=] przes³anki[112], pozwalaj±ce[212] mniemaæ, i¿ problemy[112] istotne[212] nie tylko dla[62] Polski[/][121], ale i ca³ego[221] wspó³czesnego[221] ¶wiata[121] i jego[42] pokoju[121], znajduj± w[66] tym[261] kraju[161] je¶li nie pe³ne[241] zrozumienie[141], to[9] przynajmniej sprzyjaj±ce[242] warunki[142] dialogu[121]?. Czy za[64] zaproszenie[141] do[62] dialogu[121] uznaæ nale¿y tak zwan±[241] "now±[241] politykê wschodni±[241]" spó³ki[121] Kiesinger[/][111]-Brandt[/][111]?
1386 693~Arg.~1967/19~s. 10~kol. 1
1387 Dyskusja jest nieco trudna, albowiem ksi±dz Bardecki[/] nie przytacza przyk³adów jakichkolwiek[222] protestów, choæby i dyplomatycznych[222] z³agodzonych[222], a wymienia[5] jedynie dwie[34] wypowiedzi[142], oczywi¶cie nie bêd±ce[242] w[66] najmniejszym[261] stopniu[161] protestem: orêdzie[141] bo¿onarodzeniowe[141] z[62] tysi±c dziewiêæset czterdziestego[221] drugiego[221] roku[121] oraz komunikat[141] og³oszony[241] w[66] ["]Osservatore[+] Romano[/]["] w[66] koñcu[161] pa¼dziernika tysi±c dziewiêæset czterdziestego[221] trzeciego[221] roku[121].
1388 694~Arg.~1967/48~s. 2~kol. 4
1389 W[66] zwi±zku[161] z[65] omawianymi[252] przyk³adami[152] mo¿na[54] by tak powiedzieæ: dziêki[63] socjalistycznemu[231] stylowi pracy[121] prze³o¿ony[111] (kierownik[111]) ma mo¿no¶æ[141] wychowawczego[221], bezkonfliktowego[221] oddzia³ywania[121] na[64] swych[242] wspó³pracowników[142], ale i odwrotnie - oni maj± tê sam±[241] mo¿liwo¶æ[141] i to[241] samo[241] prawo[241]. Jeszcze innymi[252] s³owy[152]: na[64] prze³o¿onego[141] te¿ mo¿na oddzia³ywaæ wychowawczo.
1390 695~Arg.~1967/48~s. 3~kol. 4
1391 Postulat[141] demitologizacji[121] chrystianizmu mo¿na - zdaniem Danielou[/] - utrzymaæ jedynie w[66] pierwszym[261] z[62] wymienionych[262] znaczeñ, jakkolwiek i tu konieczna jest szczególna ostro¿no¶æ[111]. Chrze¶cijanie nara¿eni s±[57] - z[62] jednej[221] strony[121] - na[64] niebezpieczeñstwo[141] wiary[121] w[64] przedstawienia[142], które[212] zwi±zane[212] s±[57] z[65] okre¶lon±[251] kultur± i nie stanowi± istoty[121] objawienia[121], a - z[62] drugiej[221] strony[121] - zagra¿a im[43] równie powa¿ne[211] niebezpieczeñstwo[111] odrzucenia[121] wraz z[65] tymi[252] przedstawieniami samej[221] istoty[121] Objawienia[121].
1392 696~Arg.~1967/48~s. 6~kol. 3
1393 Tak¿e i w[66] tym[261] obszarze próba wzniesienia[+] siê[121] ponad[65] przeciwieñstwami przynie¶æ musia³a chaos[141], sprzeczno¶ci[142] i dezorientacjê, a wiêc klêskê. W[66] walkach prowadzonych[262] przez[64] Brzozowskiego[/][121], przeciwnicy byli[5] zawsze mo¿e nie[+] tyle[31] konkretni - co[9] imienni. Sojusznicy za¶ byli[5] lu¼n±[251] zbiorowo¶ci± nieustannie rozpraszan±[251] przez[64] niego[64] samego[241].
1394 697~¯. G.~1963/2~s. 1~kol. 4
1395 Ilo¶æ[111] dni[122] roboczych[222], w[66] których[262] zabrak³o wagonów na[64] ponad[64] piêæ[34] tysiêcy ton[122] wêgla, wzros³a z[62] czternastu[32] do[62] sze¶ædziesiêciu[32] trzech[32], za¶ zwi±zane[212] z[65] tym[45] zrzuty[112] wêgla na[64] zwa³y[142] (zamiast bezpo¶rednio do[62] wagonów) zwiêkszy³y[501] siê z[62] stu[32] dziewiêædziesiêciu[32] piêciu[32] do[62] dziewiêciuset[3] trzydziestu[32] tysiêcy ton[122]. Ale to[41] jeszcze nic[41] wobec sytuacji[121], jaka wytworzy³a[501] siê w[66] drugiej[261] po³owie[161] ubieg³ego[221] roku[121].
1396 698~¯. G.~1963/2~s. 2~kol. 5
1397 Idea³[111] jedno¶ci[121] teorii[121] i praktyki[121] jest i pozostanie[5] idea³em. Chodzi jednak o[64] to[41], aby[9] w³a¶ciwe[212] zabiegi[112] organizacyjne[212] zbli¿y³y ten[241] idea³[141] do[62] rzeczywisto¶ci[121]. Wydaje[501] siê, ¿e propozycje[112] [~] Madeja[/][121], odnosz±ce[+] siê[212] do[62] u³atwieñ w[66] zdobywaniu[161] stopni naukowych[222] przez[64] funkcjonariuszy[142] administracji[121] gospodarczej[221] oraz propozycje[112] wy¿ej zg³oszone[212] mog³yby siê do[62] tego[221] przyczyniæ[501].
1398 699~¯. G.~1963/2~s. 7~kol. 6
1399 Na[64] eksport[141] przeznacza siê[41] ponad[64] osiemdziesi±t[34] procent[122] produkcji[121] celulozowo-papierniczej[221] i oko³o[62] po³owy[121] produkcji[121] tartacznej[221]. Kanada[/] wytworzy³a czterdzie¶ci[34] siedem[34] procent[122] produkcji[121] ¶wiatowej[221] papieru gazetowego[221] w[66] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] roku[161] i pokry³a trzy[34] czwarte[142] eksportu krajów kapitalistycznych[222]. Rozmiary[112] eksportu najwa¿niejszych[222] kanadyjskich[222] produktów pochodzenia[121] drzewnego[221] w[66] roku[161] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] by³y[5] nastêpuj±ce[212].
1400 700~¯. G.~1963/7~s. 1~kol. 3
1401 Warto przy[66] pomocy[161] kilku[32] przyk³adów zaznajomiæ[501] siê z[65] tym[45], co[44] mianowicie ujawni³y w[66] ró¿nych[262] zak³adach wspomniane[212] lustracje[112]. Przede[65] wszystkim[45] - niefrasobliwo¶æ[141] wobec zjawiska[121] nadmiernych[222] zapasów. W[66] zak³adach przemys³u maszynowego[221] w[66] Ko¿uchowie[/] i Jelczu[/] stwierdzono o[64] oko³o[64] dziesiêæ[34] ton[122] wiêcej (czyli o[64] oko³o[62] dwana¶cie[34] procent[122]) ponad[64] uzasadnione[242] potrzeby[142] artyku³u tak[9] deficytowego[221], jak[9] szk³o[111] organiczne[211].
1402 701~¯. G.~1963/7~s. 4~kol. 4
1403 Równie¿ pewne[242] zastrze¿enia[142] budzi wci±¿ zbyt ma³e[211] powi±zanie[111] pracy[121] kó³ z[65] sekcjami. Niew±tpliwie ta sytuacja jest[57] po[66] czê¶ci[162] spowodowana brakiem zdecydowanego[221] dzia³ania[121] Zarz±du G³ównego[221] PTE[=], jego[42] zbyt ma³ej[221] roli[121] inspiruj±cej[221]. Co[+] prawda mo¿na zauwa¿yæ pewne[242], powolne[242] zreszt± zmiany[142] w[66] formach pracy[121].
1404 702~¯. G.~1963/7~s. 6~kol. 6
1405 Zrozumia³e[211], ¿e przy[66] realizacji[161] dziesi±tek[122] tysiêcy zamówieñ, nieuniknione[211] jest pope³nienie[111] b³êdów i pomy³ek. Dzia³[111] reklamacji[121] powinien to[44] wszystko[44] za³atwiæ mo¿liwie bezbole¶nie dla[62] klientów[122]. Jego[42] zadaniem nie powinno byæ prowadzenie[111] korespondencji[121] z[65] niezadowolon±[251] klientel±, lecz czynne[211] za³atwienie[111] ich[42] s³usznych[222] pretensji[122]. Wobec klienta[121] powinna dominowaæ maksyma - zado¶æuczynienie[111] albo zwrot[111] pieniêdzy!
1406 703~¯. G.~1963/12~s. 2~kol. 1
1407 Teoretyczne[212] podstawy[112] wielu[32] nowych[222] nauk na[64] przyk³ad[141] metod matematycznych[222], programowania[121], cybernetyki s±[57] wyk³adane[212] na[66] niektórych[262] uczelniach. Mamy w[66] tych[262] dziedzinach wielu[34] dobrych[242] specjalistów[142] teoretyków[142]. Wy³ania[501] siê jednak potrzeba[111] takiej[221] kadry[121], która nie tylko zna³aby na[64] przyk³ad[141] metody[142] matematyczne[242] od[62] strony[121] teoretycznej[221], ale tak¿e mog³a pos³ugiwaæ[501] siê technik± obliczeniow±[251], korzystaj±c z[62] pomocy[121] maszyn matematycznych[222].
1408 704~¯. G.~1963/12~s. 3~kol. 4
1409 Spo¶ród naszych[222] mieszkañ oddawanych[222] do[62] u¿ytku[121] bynajmniej nie wszystkie[212] pod³±czone[212] s±[57] do[62] sieci[121] gazowniczej[221]. A przecie¿ ogólna sprawno¶æ[111] energetyczna (z[65] uwzglêdnieniem sprawno¶ci[121] koksowni[121]) kuchenki[121] gazowej[221] jest czterokrotnie wiêksza od[62] sprawno¶ci[121] trzonu kuchennego[221]. W[66] wyniku[161] zast±pienia[121] w[66] przeciêtnym[261] gospodarstwie domowym[261] trzonu kuchennego[221] opalanego[221] wêglem, przez[64] kuchenkê gazow±[241], uzyskuje siê[41] oszczêdno¶æ[141] pó³torej[32] tony[121] wêgla rocznie.
1410 705~¯. G.~1963/12~s. 5~kol. 1
1411 Dalsz±[251] cech± odró¿niaj±c±[251] od[62] siebie[42] po¶rednie[242] bezpo¶rednie[242] efekty[142] nieprodukcyjnych[222] us³ug na[64] rzecz[141] produkcji[121] jest ró¿ny[211] okres[111] realizacji[121] tych[222] efektów. Efekty[112] bezpo¶rednie[212] s±[57] osi±gane[212] z[62] regu³y[121] w[66] znacznie krótszych[262] okresach czasu, ni¿ efekty[112] po¶rednie[212], których[222] realizacja wymaga niekiedy bardzo d³ugich[222] okresów czasu zwi±zanych[222] na[64] przyk³ad[141] z[65] opanowaniem nowych[222] rodzajów produkcji[121], czy nowych[222] metod wytwarzania[121].
1412 706~¯. G.~1963/16~s. 3~kol. 1
1413 Czêsto bowiem wobec ¿ywotnego[221] zainteresowania[121] przedsiêbiorstw i ca³ych[222] bran¿ w[66] maksymalnym[261] inwestowaniu[161] (bo za[64] inwestycje[142] i tak "p³aci pañstwo[111]", a zawsze wygodniej mieæ rezerwê mocy[121]) przeznacza siê[41] je[44] na[64] rozwijanie[141] ga³êzi[122] czy przedsiêbiorstw, w[66] których[262] mo¿na[54] by powiêkszaæ i polepszaæ produkcjê znacznie tañszym[251] kosztem - przez[64] podnoszenie[141] organizacji[121] pracy[121].
1414 707~¯. G.~1963/16~s. 4~kol. 4
1415 Równie¿ sam[211] system[111] opodatkowania[121] gospodarstw warzywniczych[222] hamuje rozwój[141] tej[221] dziedziny[121] produkcji[121] rolnej[221]. S±[57] one obci±¿one[212] obok[62] podatku[161] gruntowego[221], podatkiem od[62] upraw[122] specjalnych[222] opartym[251] o[64] szacunek[141] przychodowo¶ci[121] gospodarstw. W[66] praktyce[161] jest to[41] równoznaczne[211] ze[65] swoist±[251] dyskryminacj± w[66] stosunku[161] do[62] upraw[122] zbo¿owych[222] i hodowli[121]. Podatku[121] od[62] upraw[122] specjalnych[222] nie p³ac±[5] bowiem nawet gospodarstwa[112] kontraktuj±ce[212] ro¶liny[142] przemys³owe[242] (tytoñ[141], burak[141] cukrowy[241], rzepak[141]).
1416 708~¯. G.~1963/16~s. 6~kol. 3
1417 Ku pociesze[131] rolników[122] i dzia³aczy[122] gospodarczych[222] rolnictwa, pociesze[131] mizernej[231] mo¿e, warto jednak zauwa¿yæ, ¿e analogiczne[211] zjawisko[111] braku[121] zharmonizowania[121] "intensyfikacji[121]" zdolno¶ci[122] produkcyjnych[222] w[66] poszczególnych[262] ogniwach wytwarzania[121] jest jedn±[251] z[62] podstawowych[222] przyczyn permanentnego[221] niewykorzystania[121] zainstalowanych[222] mocy[122] produkcyjnych[222] w[66] przemy¶le.
1418 709~¯. G.~1963/19~s. 3~kol. 5
1419 Bior±c pod[64] uwagê za³o¿enia[142] planu piêcioletniego[221] w[66] zakresie zrównowa¿enia[121] bilansu p³atniczego[221] drog±[151] uzyskania[121] okre¶lonej[221] nadwy¿ki[121] eksportowej[221], szacuje siê[41], ¿e dochód[111] narodowy[211] do[62] podzia³u wzro¶nie w[66] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] pi±tym[261] roku[161] o[64] oko³o[64] trzydzie¶ci[34] cztery[34] procent[122] w[66] porównaniu[161] z[65] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[251] rokiem.
1420 710~¯. G.~1963/19~s. 6~kol. 5
1421 Ponadto prace[112] poszczególnych[222] sekcji[122] RWPG[=] niejednokrotnie by³y[57] niedostateczne powi±zane[212] z[65] pracami Komitetów Normalizacyjnych[222] krajów cz³onkowskich[222], co[41] powodowa³o dwutorowo¶æ[141] pracy[121]. Powo³anie[111] Komisji[121] Normalizacyjnej[221], która ma za[64] zadanie[141] opracowaæ kompleksowe[242] plany[142] normalizacyjne[242], unifikacyjne[242] i typizacyjne[242], wynikaj±ce[242] z[62] aktualnych[222] i perspektywicznych[222] potrzeb wspó³pracy[121] gospodarczej[221] krajów RWPG[=] stwarza podstawy[142] radykalnej[221] zmiany[121] sytuacji[121] na[66] tym[261] odcinku.
1422 711~¯. G.~1963/19~s. 7~kol. 4
1423 Otó¿ dopiero teraz w[66] okresie nadci±gaj±cej[221] próby[121] si³ (wybory[112]) partia konserwatywna w[66] tej[261] w³a¶nie kwestii[161] usi³uje rzeczywi¶cie zmieniæ swoje[241] dotychczasowe[241] stanowisko[141]. Wspomniany[211] wy¿ej uk³on[111] w[64] stronê klasy[121] robotniczej[221] ma czysto polityczny[241] charakter[141]. Poczynione[212], jak¿e nieznaczne[212] ustêpstwa[112] maj± przekonaæ zwi±zki[142] zawodowe[242] - zdegustowane[242] wyra¼nie dotychczasowym[251] stanowiskiem rz±du - o[66] dobrej[261] woli[161] rz±du doj¶cia[121] do[62] porozumienia[121] z[65] nimi.
1424 712~¯. G.~1963/27~s. 4~kol. 1
1425 Istniej± wiêc odpowiednie[212] wskazania[112] zalecaj±ce[212] powi±zanie[141] indywidualnych[222] nagród z[62] funduszu[121] zak³adowego[221] z[65] oszczêdnym[251] u¿ytkowaniem surowców i materia³ów przez[64] poszczególnych[242] pracowników[142]. A jak[9] problem[111] ten[211] wygl±da w[66] praktyce[161]. Uwagi[142] w[66] tej[261] sprawie[161] opieram na[66] danych[162] ankietowych[262] i regulaminach z[62] czterdziestu[32] przedsiêbiorstw ró¿nych[222] ga³êzi[122] przemys³u zebranych[262] przez[64] CRZZ[=] w[66] ubieg³ym[261] roku[161].
1426 713~¯. G.~1963/27~s. 4~kol. 2
1427 Powstaje wiêc pytanie[111] - dlaczego mimo[62] wyra¼nych[222] wytycznych[122] Centralnej[221] Rady[121] Zwi±zków Zawodowych[222] nie wszystkie[212] przedsiêbiorstwa[112] uwzglêdniaj± w[66] regulaminach podzia³u funduszu[121] zak³adowego[221] problematykê racjonalnej[221] gospodarki[121] materia³owej[221] oraz dlaczego czê¶æ[111] przedsiêbiorstw nie wziê³a pod[64] uwagê tych[222] zagadnieñ w[66] trakcie dzielenia[121] funduszu[121] zak³adowego[221], chocia¿ regulaminy[112] przewidywa³y tak±[241] mo¿liwo¶æ[141]? wydaje[501] siê, ¿e jedn±[251] z[65] przyczyn jest brak[111] pog³êbionego[221] wewnêtrznego[221] rozrachunku[121] gospodarczego[221] w[66] przedsiêbiorstwach oraz luki[112] w[66] ewidencji[161].
1428 714~¯. G.~1963/27~s. 7~kol. 2
1429 Bie¿±ca - sytuacja na[66] rynku[161] pracy[121] prowadzi do[62] pewnego[221] os³abienia[121] dyscypliny[121] produkcyjnej[221] jak[9] równie¿ do[62] walki[121] miêdzy[65] przedsiêbiorstwami o[64] wykwalifikowanego[241] robotnika[141]. Szwedzkie[212] zwi±zki[112] zawodowe[212] zabiegaj± o[64] to[44] by w[66] obecnych[262] warunkach stopa ¿yciowa ludno¶ci[121] pracuj±cej[221] nie zmniejsza³a[541] siê. Jednak widoczny[211] staje[501] siê proces[111] znacznego[221] zahamowania[121] jej[42] wzrostu.
1430 715~¯. G.~1963/28~s. 1~kol. 6
1431 Wa¿nym[251] elementem mo¿e tu byæ konsekwentne[211] wprowadzenie[111] w[64] ¿ycie[141] uchwa³y[121] o[66] korygowaniu[161] funduszu[121] p³ac w[64] górê tylko w[66] stosunku[161] do[62] produkcji[121] poszukiwanej[221] na[66] rynku[161] i zablokowaniu[161] funduszu[121] p³ac przy[66] przekraczaniu[161] planów produkcji[121] artyku³ów nadwy¿kowych[222]. Posuniêcia[112] tego[221] typu zmniejszyæ powinny[212] przynajmniej zachêtê do[62] produkowania[121] na[64] sk³ad[141] i marnotrawienia[121] w[64] ten[41] sposób[141] pracy[121] oraz cennych[222], importowanych[222] niejednokrotnie surowców.
1432 716~¯. G.~1963/28~s. 6~kol. 5
1433 By³by to[41] jeszcze jeden[211] bodziec[111] zachêcaj±cy[211] Pañstwowe[242] O¶rodki[142] Maszynowe[242] do[62] przed³u¿ania[121] napraw[122] traktorów kó³ek. Same[212] za¶ kó³ka[112] mog³yby w[64] ten[241] sposób[141] wywi±zaæ[501] siê z[62] zobowi±zañ zaci±gniêtych[222] wobec[62] rolników[122], ale zarazem ponosi³yby straty[142], wynik³e[242] z[62] niewykorzystania[121] w³asnego[221] sprzêtu. Takie[212] intencje[112] nie zachêcaj± rolników[122]. Mo¿na[54] by natomiast rozwa¿yæ, czy nie przeznaczyæ traktorów znajduj±cych[+] siê[222] jeszcze w[66] Pañstwowym[261] O¶rodku maszynowym[261] na[64] rezerwê remontow±[241].
1434 717~¯. G.~1963/28~s. 7~kol. 6
1435 Przedsiêbiorstwo[111] sprzedaj±ce[211] uzyskuje bowiem zgodnie z[65] rozporz±dzeniem o[66] akcji[161] wykupu i mobilizacji[121] zapasów - po³owê ich[121] warto¶ci[121] z[62] bud¿etu pañstwa[121]. Nic[41] dziwnego[221], ¿e znale¼li[501] siê w[66] zak³adach "m±drale", którzy chcieliby zlikwidowaæ wszelkie[242] mo¿liwe[242] zapasy[142], przeznaczaj±c je[44] na[64] z³om[141] i w[64] ten[241] sposób[141] pozbyæ[501] siê ich[42] najprostsz±[251] drog±[151]. W[66] czasie trwania[121] akcji[121] powsta³o wiele[31] dobrych[222] pomys³ów.
1436 718~¯. G.~1963/34~s. 3~kol. 2
1437 Obliczanie[111] jednak optymalnego[221] kosztu w³asnego[221] jakiego¶[221] wyrobu jest w³a¶nie zadaniem niewykonalnym[251]. Oceny[121] optymalnego[221] kosztu w³asnego[221] wyrobu w[66] przemy¶le maszynowym[261] mo¿na dokonaæ obiektywnie jedynie przez[64] porównanie[141] z[65] kosztem w³asnym[251] tego[221] wyrobu w[66] innym[261] zak³adzie. Zagadnienie[111] jest znacznie prostsze[211] w[66] takich[262] ga³êziach wytwórczo¶ci[121], jak[9] huty[112], kopalnie[112], elektrownie[112], cementownie[112] i tak dalej, w[66] których[262] zawsze mo¿na porównaæ koszty[142] produkcji[121].
1438 719~¯. G.~1963/34~s. 4~kol. 5
1439 Pierwszych[242] ludzi[142] namówiono do[62] pracy[121] spo³ecznej[221] przy[66] budowie[161] ich[42] przysz³ych[222] domów, kiedy jeszcze projekt[111] listy[121] przydzia³ów nie by³[57] przez[64] wszystkie[242] komisje[142] zatwierdzony[211]. Prezydium[111] Miejskiej[221] Rady[121] Narodowej[221] wzywa³o po[66] kolei[161] kandydatów[142] przewidzianych[242] w[66] tym[261] projekcie projektu i tonem na[+] po³y pytaj±cym[251], na[+] po³y kategorycznym[251] oznajmia³o im[43] konieczno¶æ[141] ich[42] pracy[121] przy[66] budowie[161].
1440 720~¯. G.~1963/34~s. 6~kol. 5
1441 ¿adna poprawa organizacji[121] pracy[121] ani wprowadzenie[111] postêpu technicznego[221] nie mog³y w[66] tym[261] przypadku[161] przyczyniæ[501] siê do[62] utrzymania[121] kosztu w³asnego[221] kapitalnego[221] remontu ci±gnika na[66] poziomie z[62] tysi±c dziewiêæset piêædziesi±tego[221] siódmego[221] roku[121] - koszt[111] czê¶ci[122] wymiennych[222] i materia³ów stanowi[5] w[66] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] trzecim[261] roku[161] bowiem oko³o[62] siedemdziesiêciu[32] piêciu[32] procent[122] ogólnego[22] kosztu remontu.
1442 721~¯. G.~1963/40~s. 2~kol. 6
1443 Studiuj±cy[111] nie jest[57] zniechêcony[211], bo wie, kiedy ca³o¶æ[141] materia³u opanuje (ilo¶æ[111] zeszytów równa[501] siê ilo¶ci[131] tygodni niezbêdnej[221] pracy[121]). St±d niemiecki[211] pomys³[111] operowania[212] "listami ucz±cymi" (Lehrbriefe[/]), stosowany[211] szeroko na[64] przyk³ad[141] w[66] NRD[=], wydaje[501] siê byæ ze[62][+] wszech[+] miar polecenia[121] godny[211]. Jest kwesti± otwart±[251], ile[44] stron taki[211] zeszyt[111] powinien obejmowaæ. Wydaje[501] siê, i¿ objêto¶æ[111] takiego[221] zeszytu nie powinna przekraczaæ trzydziestu[32] stron formatu A[/] cztery[/][31].
1444 722~¯. G.~1963/40~s. 5~kol. 4
1445 Systematyczne[211] oszczêdzanie[111] pracowników[122] Huty[121] Stalowa[/] Wola[/] polega przede[65] wszystkim[45] na[66] tym[46], ¿e co[+] miesi±c, dwa[31] lub trzy[31] wp³acaj± oni pewne[242], na[64] ogó³[141] zmienne[242] kwoty[142] na[64] ksi±¿eczkê Powszechnej[221] Kasy[121] Oszczêdno¶ci[121]. Inne[212], tak szeroko rozbudowane[212] u poznaniaków[122] sposoby[112] oszczêdzania[121], w¶ród pracowników[122] Huty[121] Stalowa[/] Wola[/] nie wystêpuj± prawie wcale. Oszczêdzanie[111] poznaniaków[122] jest nie tylko bardziej d³ugofalowe[211], systematyczne[211], zorganizowane[211] ale i bardziej ustabilizowane[211], "zdyscyplinowane[211]".
1446 723~¯. G.~1963/40~s. 9~kol. 2
1447 Na[64] kiepskie[241] przygotowanie[141] i nadmierne[241] przed³u¿anie[141] inwestycji[122] w[66] tym[261] przemy¶le wskazuje równie¿ fakt[111], i¿ na[64] przyk³ad[141] rozbudowa o¶wiêcimskiego[221] Zak³adu Papy[121] kosztem jedenastu[32] milionów ci±gnie[501] siê ponad[64] piêæ[34] lat, a rozbudowa lubelskich[222] Zak³adów Eternitu kosztem dwudziestu[32] sze¶ciu[32] milionów - ju¿ nawet siedem[34] lat.
1448 724~¯. G.~1963/43~s. 1
1449 Gdyby temu aktowi normatywnemu nadano w[66] przedsiêbiorstwie w³a¶ciw±[241] interpretacjê i wykorzystano wszystkie[242] potencjalne[242] mo¿liwo¶ci[142] przezeñ[64] stworzone[242], to[9] w[66] gruncie rzeczy[121] analiza taka by³aby dostatecznym[251] sygna³em o[66] s³uszno¶ci[161] podjêtych[222] kiedy¶ decyzji[122] i wystarczaj±c±[251] podstaw± do[62] skre¶lenia[121] przysz³ych[222] przedsiêwziêæ (oczywi¶cie przy[66] za³o¿eniu[161] odpowiednich[222] mierników dzia³alno¶ci[121] przedsiêbiorstwa[121]).
1450 725~¯. G.~1963/43~s. 4~kol. 2
1451 Do[62] dyspozycji[121] rolnictwa postawiono dwukrotnie wiêksz±[241] ilo¶æ[141] czê¶ci[122], ni¿[9] wyniesie przewidywana sprzeda¿[111]. W[66] grupie[161] czê¶ci[122] zamiennych[222] do[62] silników aparat[111] handlowy[211] anulowa³ nawet szereg[141] zamówieñ ze[62] wzglêdu na[64] zgromadzenie[141] znacznych[222] remanentów. Obecnie resort[111] zwraca uwagê na[64] prawid³ow±[241] realizacjê planu produkcji[121] w[66] tych[262] pozycjach, w[66] których[262] wystêpuj± braki[112] na[66] rynku[161].
1452 726~¯. G.~1963/43~s. 7~kol. 4
1453 Okazuje[501] siê, ¿e wiêkszo¶æ[111] rad[122] narodowych[222] za³o¿y³a w[66] planach rozwoju[121] sieci[121] na[64] bie¿±ce[241] piêciolecie[141] wzrost[141] wska¼nika wydajno¶ci[121] powierzchni[121] sprzeda¿nej[221], niezale¿nie od[62] tego[42] w[66] jakim[261] stopniu jest[57] ona ju¿ wykorzystywana. Wiele[31] miast, w[66] których[262] poziom[111] obrotów na[64] jeden[241] metr[141] kwadratowy[241] powierzchni[121] sprzeda¿nej[221] w[66] sklepach spo¿ywczych[262] kszta³towa³[501] siê w[66] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] pierwszym[261] roku[161] powy¿ej[62] sze¶ædziesiêciu[32] piêciu[32] tysiêcy z³otych[122].
1454 727~¯. G.~1963/45~s. 1~kol. 6
1455 To[211] historyczne[211] powiedzenie[111] sta³o[501] siê punktem wyj¶cia[121] dla[62] wielkich[222] prac zmierzaj±cych[222] do[62] stworzenia[121] potê¿nego[221] przemys³u energetycznego[221], pierwszego[221] w[6] ¶wiecie kraju[121] socjalistycznego[221]. I - jak[9][+] gdyby podkre¶laj±c historyczn±[241] wagê chwili[121] - w[66] rzêdach krzese³ zaszele¶ci³y kartki[112], na[66] których[262] przedstawiony[211] by³[57] schemat[111] serca[121] i napis[111] "elektryfikacja". Od[62] serca[121] sz³y arterie[112] do[62] piêciu[32] kwadracików oznaczaj±cych[222] domy[142] mieszkalne[242], ¿ywno¶æ[141], odzie¿[141], transport[141] i kulturê.
1456 728~¯. G.~1963/45~s. 3~kol. 3
1457 Wiadomo jednak, ¿e bazowa³y one na[66] za³o¿eniu[161], ¿e podstawowym[251] produktem po³owów bêdzie ¶led¼[111]. Obecnie chodzi nam natomiast o[64] ryby[142] atlantyckie[242], które[212] jako[61] substytut[111] miêsa[121] s± o[+] wiele bardzie atrakcyjne[212]. Z[62] drugiej[221] jednak strony[121] wiadomo, ¿e rybo³ówstwo[111] dalekomorskie[211] na[66] wodach Atlantyku[/][121] wymaga od[62] nas[42] wysokich[222] nak³adów na[64] rozbudowê floty[121] rybackiej[221], ch³odni[121] i tym[43] podobnych[222].
1458 729~¯. G.~1963/45~s. 5~kol. 3
1459 Warto tu przede[65][+] wszystkim[45] zwróciæ uwagê na[64] obserwowane[242] czêsto zbêdne[242] przerzuty[142] mebli. Oto jeden[211] z[62] wielu[32] bez[+] ma³a klasycznych[222] przyk³adów podró¿owania[121] mebli. Stosunkowo jeszcze niewielka ilo¶æ[111] mebli produkowanych[222] przez[64] Wyszkowskie[242] Fabryki[142] Mebli to[41] jest przez[64] zak³ady[142] specjalnie zlokalizowane[242] na[66] przedpolach Warszawy[/][121] (z[65] za³o¿eniem zorganizowania[121] montowni[121] ju¿ na[66] miejscu[161] w[66] Warszawie[/][161]), wysy³ana jest[57] "w[64] sin±[241] dal[141]", do[62] miast i wsi[122] zachodniej[221] czê¶ci[121] kraju[121].
1460 730~¯. G.~1963/46~s. 1~kol. 4
1461 Zrozumia³e[211] jest te¿, ¿e na[66] tym[261] wstêpnym[261] etapie realizacji[121] postanowieñ w[66] sprawie[161] integracji[121] gospodarczej[221] nie mamy jeszcze wypracowanych[222] podstaw ekonomicznych[222] dla[62] wspó³pracy[121] i niezbêdnych[222] do[62] tego[42] narzêdzi ekonomicznych[222]. "Narzêdzia[112]" ukszta³towane[212] przez[64] gospodarkê kapitalistyczn±[241] s± tu bardzo ma³o przydatne[212]. Nic te¿ chyba dziwnego[221], ¿e w[66] pracy[161] RWPG[=] wystêpuj± niekiedy zahamowania[112] i trudno¶ci[112].
1462 731~¯. G.~1963/46~s. 5~kol. 4
1463 O[66] korzy¶ciach, jakie[242] osi±ga gospodarka narodowa dziêki[63] kontraktacji[131] konopi nasiennych[222], pisze Antoni[/] Nowak[/] w[66] artykule ["]Ekonomika sprawy[121] konopi["], zamieszczonym[261] w[66] bie¿±cym[261] numerze ["]¯ycia[121] Gospodarczego[221]["]. Szczegó³owo te¿ wyja¶nia, dlaczego nale¿y popieraæ te[242] sprawy[142]. I to[41] miêdzy[65][+] innymi[252] poprzez[64] zachêcanie[141] cen± rolników[142].
1464 732~¯. G.~1963/46~s. 8~kol. 3
1465 Rozwa¿ania[112] francuskie[212], przy[66] za³o¿eniu[161], ¿e p³ace[112] we[66] Francji[/][161] wynosz± mniej wiêcej jedn±[+] trzeci±[34] wysoko¶ci[121] p³ac amerykañskich[222], przyjmuj± wysoko¶æ[141] zysku[121] na[64] wyposa¿enie[141] równ±[241] oko³o[62] piêciuset[33] tysi±com franków. Jednak¿e cena urz±dzeñ automatycznego[221] sterowania[121] osi±gnê³aby wysoko¶æ[141] miliona piêciuset[32] tysiêcy franków. St±d wzrost[111] ceny[121] zakupu statku[121] o[64] milion[34] franków, co[41] stanowi[5] piêæ[34] procent[122] ceny[121] statku[121] o[66] wielko¶ci[161] dziesiêciu[32] tysiêcy (do[62] dwunastu[32] tysiêcy) [&]
1466 733~¯. G.~1964/4~s. 3~kol. 3
1467 Mo¿na tu zg³osiæ jedynie obawê, ¿e mimo[62] tak trudnej[221] sytuacji[121] wci±¿ jeszcze nie[+] ma wyra¼nie wytkniêtej[221] drogi[121] rozwoju[121] produkcji[121] budowlanej[221], i miêdzy[65] innymi w³a¶nie dlatego nadal bêdzie[56] ona przysparzaæ[51] najwiêcej k³opotu. Drugim[251] problemem polityki[121] mieszkaniowej[221], który[211] w[66] koñcu[161] te¿ trzeba bêdzie[56] rozwi±zaæ[51], to[41] czynsze[112].
1468 734~¯. G.~1964/4~s. 4~kol. 3
1469 Te[242] sytuacje[142] obserwujemy we[66] wszystkich[262] przypadkach udzielania[121] ³apówek oraz przy[66] wci±ganiu[161] pracownika[141] do[62] udzia³u w[66] grupie[161] przestêpczej[261]. Ale sprzeczno¶æ[111] celów instytucji[121], jako[62] ca³o¶ci[121] i grupy[121] przestêpczej[221], nie musi byæ ca³kowita. W[66] interesie zorganizowanej[221] grupy[121] przestêpczej[221] na[64] przyk³ad[141] le¿y sprawne[211] funkcjonowanie[111] instytucji[121] jako[62] ca³o¶ci[121] i sprawne[211] funkcjonowanie[111] jej[42] cz³onków[122] z[62] punktu widzenia[121] interesów instytucji[121].
1470 735~¯. G.~1964/4~s. 5~kol. 1
1471 W[66] ogóle kryterium[111] efektywno¶ci[121] inwestycji[121] i kapita³och³onno¶ci[121] przyrostu produkcji[121] nie mo¿e byæ jedynym[251] kryterium[151] inwestycji[121]. Na[66] przeszkodzie[161] wy³±cznej[231] koncentracji[131] nak³adów na[64] najbardziej efektywnych[262] ga³êziach stoj± mo¿liwo¶ci[112] zaopatrzenia[121] w[64] surowce[142] zarówno ze[62] ¼róde³ krajowych[222], jak[9] i z[62] importu oraz trudno¶ci[112] natury[121] kadrowej[221] i organizacyjno-technicznej[221], które[212] przy[66] odpowiednio wysokim[261] tempie wzrostu staj±[501] siê najwiêksz±[251] przeszkod±.
1472 736~¯. G.~1964/11~s. 1~kol. 3
1473 Organ[111] ten zosta³[57] powo³any[211] w[66] po³owie[161] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tego[221] drugiego[221] roku[121] przez[64] szesnast±[241] sesjê Rady[121], w[66] której[261] uczestniczyli pierwsi sekretarze Partii[121] i Szefowie Rz±dów krajów cz³onkowskich[222]. Jego[42] zadaniem jest naprawienie[111] i operatywne[211] kierowanie[111] prac± organów Rady[121]. Jak[9] wiadomo, kraje[142] cz³onkowskie[242] reprezentuj± w[66] Komitecie Wykonawczym[261] wicepremierzy rz±dów (ze[62] strony[121] PRL[=] - Wicepremier Piotr[/] Jaroszewicz[/]).
1474 737~¯. G.~1964/11~s. 4~kol. 3
1475 Na[64] polecenie[141] Zjednoczenia[121] przeprowadzono w[66] tym[261] zak³adzie weryfikacjê poziomu kwalifikacji[121] pracowników[122] umys³owych[222]. Powo³ane[212] w[66] tym[261] celu[161] specjalne[212] komisje[112] ocenia³y ka¿dego[241] pracownika[141] wed³ug kryteriów podanych[222] w[66] instrukcji[121]. Przedmiotem oceny[121] by³y cechy[112] zawodowe[212] (na[64] przyk³ad[141] dok³adno¶æ[111] i systematyczno¶æ[111] w[66] pracy[161]), umiejêtno¶ci[112] organizacyjne[212], szybko¶æ[111] podejmowania[121] decyzji[121], stopieñ[111] samodzielno¶ci[121] i tak dalej.
1476 738~¯. G.~1964/11~s. 9~kol. 4
1477 Mo¿na[54] by jednak daæ odpowied¼[141] pozytywn±[241], ale pod[65] warunkiem, ¿e posiadacze sadów zapewni± drzewom owocowym[232] nale¿yt±[241] pielêgnacjê i zastosuj± prawid³ow±[241] walkê z[65] chorobami i szkodnikami drzew owocowych[222]. Zdajê sobie[43] w[66] pe³ni[161] sprawê, ¿e takie[211] zadanie[111] nie bêdzie ³atwe[211], zarówno ze[62] wzglêdów psychologicznych[222] jak[9] i organizacyjnych[222].
1478 739~¯. G.~1964/18~s. 1~kol. 3
1479 Brak w[66] nich[46] jeszcze rozwiniêtej[221] koncepcji[121] komplementarnego[221] wykorzystania[121] mierników netto jako[62] podstaw[122] obliczania[121] produkcji[121], wydajno¶ci[121] i funduszu[121] p³ac na[66] wszystkich[262] szczeblach zarz±dzania[121]. Brak dostatecznego[221] powi±zania[121] miêdzy[65] postulatami wykorzystania[121] mierników netto i syntetycznych[222] mierników finansowych[222] (zysku[121] i rentowno¶ci[121]). W[66] szczególno¶ci[161] brak pe³nego[221] zaanga¿owania[121] w[66] postulowanych[262] zmianach ca³ego[221] systemu planowania[121] i finansów.
1480 740~¯. G.~1964/18~s. 7~kol. 1
1481 Czo³owy[211] ideolog i polityk japoñski[211] okresu miêdzywojennego[221] genera³ Giichi[/] Tanaka[/] wskazywa³ na[64] konieczno¶æ[141] ekspansji[121] militarnej[221] w[66] Azji[/][161], jako[64] skuteczny[241] instrument[141] realizacji[121] polityki[121] wielkomocarstwowej[221]. Dzi¶ premier Ikeda[/] rzuca has³o[141] "Export[+] First[$]" i szeroki[211] strumieñ[111] towarów wyprodukowanych[222] przez[64] japoñskisch[242] robotników[142] z[62] importowanych[222] surowców p³ynie oceanicznymi szlakami do[2] Azji[/][121] Po³udniowo-Wschodniej[/][221], Ameryki[/][121] £aciñskiej[/][221], Afryki[/][121], USA[=], Europy[/][121].
1482 741~¯. G.~1964/18~s. 9~kol. 4
1483 Zwiêkszenie[111] opodatkowania[121] nie jest trudne[211] do[62] przeprowadzenia[121] w[66] Kongresie, ale mo¿e mieæ równie¿ bardzo ujemne[242] skutki[142] gospodarcze[242] typu recesyjnego[221], w[66] wyniku[161] czego[42] mimo[62] zwiêkszenia[121] skali[121] opodatkowania[121] prowadziæ mo¿e do[62] zmniejszenia[121] a[9] nie zwiêkszenia[121] dochodów pañstwa[121]. Je¿eli chcemy dokonaæ zmiany[121] alokacji[121] zasobów w[66] kierunku[161] zdynamizowania[121] wydatków o kluczowym znaczeniu dla wspó³zawodnictwa dwóch obozów.
1484 742~¯. G.~1964/26~s. 2~kol. 6
1485 Oczywi¶cie nie miejsce[111] tu na[64] pe³n±[241] charakterystykê dzia³alno¶ci[121] pozagospodarczej[221] spó³dzielczo¶ci[121] mieszkaniowej[221], na[64] omówienie[141] pracy[121] o¶wiatowej[221], wychowawczej[221], samopomocowej[221] i tak dalej. Istotnym[251] jest jednak fakt[111], aby[8] na[64] przysz³e[242] wielkie[242] zadania[142] spó³dzielczo¶ci[121] mieszkaniowej[221] w[66] dziedzinie[161] budownictwa[121] mieszkaniowego[221] spojrzeæ w[64] sposób[141] prawid³owy[241], pe³ny[241]. Z[65] uwzglêdnieniem wielkiej[221] dynamiki[121] spo³ecznej[221], która cechuje spó³dzielczo¶æ[141] mieszkaniow±[241] i nadaje jej[43] charakter[141] ruchu[121] spo³ecznego[221].
1486 743~¯. G.~1964/26~s. 7~kol. 3
1487 Innymi kierunkami wynikaj±cymi ze[62] wspomnianego[221] perspektywicznego[221] planu rozwoju[121] nauki[121] i techniki[121] jest zamiar[111] wykorzystania[121] maszyn matematycznych[222] do[62] programowania[121] niektórych[222] operacji[122] zwi±zanych[222] z[65] podniesieniem uzysków w[66] procesie walcowania[121]. Chodzi tu o[64] rzecz[141] wielk±[241], mianowicie o[64] zmniejszenie[141] dysproporcji[122] miêdzy[65] produktem gotowym[251] na[66] walcowni[161], a[9] z³omem wtórnym[251], który[211] powstaje w[66] procesie walcowania[121] - a[9] jest tego[221] z³omu ponad[64] dwa[34] miliony[34] ton[122] rocznie.
1488 744~¯. G.~1964/26~s. 10~kol. 5
1489 Podkre¶la siê[41] tak¿e, i¿ du¿e[241] znaczenie[141] dla[62] dalszego[21] rozwoju[121] gospodarczego[221] bêdzie[56] mia³o[52] bardziej intensywne[211] w³±czenie[111] Jugos³awii[/][121] do[62] miêdzynarodowego[221] podzia³u pracy[121]. Wychodz±c z[62] tych[222] za³o¿eñ dwa[31] warianty[112] planu przewiduj± kontynuowanie[141] procesu szybkiego[221] wzrostu dochodu narodowego[221], pierwszy[211] ze[65] stop± wzrostu osiem i pó³ procenta, drugi[211] dziewiêæ jedna[211] dziesi±ta[111] procenta.
1490 745~¯. G.~1964/33~s. 1~kol. 2
1491 Owe[212] ³adnie brzmi±ce[212] sformu³owania[112] o[66] g³êbszych[262] zwi±zkach i ca³okszta³cie procesów ekonomicznych[222] kryj± za[65] sob± tre¶æ[141], której[221] konkretny[211] wyraz[111] nie jest wcale ³atwy[211] do[62] uchwycenia[121] w[66] planistycznym[261] jêzyku liczb i faktów. Wspomniany[211] wy¿szy[211] etap[111] rozwoju[121] gospodarki[121] polega przede[65][+] wszystkim[45] na[66] jej[42] rekonstruowaniu[161]. Tak wiêc - jak[9] wiadomo - zjednoczenie[111] i resorty[112] gospodarcze[212] przygotowuj± obecnie plany[142] rozwoju[121] poszczególnych[222] bran¿ i ga³êzi[122].
1492 746~¯. G.~1964/33~s. 2~kol. 2
1493 Osi±gn±æ to[44] mo¿na przez[64] taki[241] podzia³[141] dochodu narodowego[221] na[64] konsumpcjê bie¿±c±[241] i przysz³±[241], by[8] przy[66] najs³uszniejszym[261] wyborze techniki[121] wytwarzania[121], optymalizacji[121] planów wytwarzania[121] ustalonej[221] na[66] podstawie[161] badania[121] struktury[121] spo¿ycia[121] wielko¶æ[121] artyku³ów konsumpcyjnych[222], by[8] osi±gn±æ w[66] dostatecznie d³ugim[261] okresie czasu maksimum[141] funduszu[121] spo¿ycia[121].
1494 747~¯. G.~1964/33~s. 4~kol. 3
1495 Prawid³owo¶æ[111] funkcjonowania[121] s³u¿b ekonomicznych[222] zwi±zana jest z[65] ustaleniem ["]Statusu["] zawodowego[221] ekonomisty[121]. W[66] zwi±zku[161] z[65] tym[45] w[66] przedsiêbiorstwach i zjednoczeniach, przemys³owych[262], handlowych[262], budowlanych[262], a nawet spó³dzielczych[262] wprowadza siê[41] stanowisko[141] Naczelnego[221] (G³ównego[221]) Ekonomisty. Naczelny[211] lub[9] G³ówny[211] Ekonomista ma byæ zastêpc± dyrektora[121] do[62] spraw[122] ekonomicznych[222].
1496 748~¯. G.~1964/37~s. 3~kol. 5
1497 Kilka[31] dni[122] temu[43] minister górnictwa[121] i energetyki[121] Jan[/] Mitrêga[/] mówi±c dziennikarzom o[66] osi±gniêciach polskich[222] energetyków[122] wyrazi³ opiniê, ¿e ca³y[211] sekret[111] naszego[221] powodzenia[121] w[66] minionym[261] dwudziestoleciu[161] polega na[66] szeroko wprowadzonym[261] do[62] energetyki[121] postêpie technicznym[261]. Warto przytoczyæ kilka[34] przyk³adów charakteryzuj±cych[222] to[241] zjawisko[141]. W[66] najbli¿szym[261] okresie nasz[211] przemys³[111] maszynowy[211] rozpocznie produkcjê turbozespo³ów dwustu[32] megawatów.
1498 749~¯. G.~1964/37~s. 7~kol. 2
1499 Fakt[141] za¶, ¿e dotychczas takie[211] dwustronne[211] ograniczenie[111] mo¿liwo¶ci[121] dostaw[122] na[64] rynek[141] krajowy[241] nie spowodowa³o powa¿niejszych[222] zak³óceñ równowagi[121], zawdziêczamy przede[65][+] wszystkim[45] wspomnianej[231] ju¿, do¶æ s³abej[231] w[66] pierwszym[261] pó³roczu[161] bie¿±cego[221] roku[121] dynamice[131] wzrostu wyp³at z[62] tytu³u wynagrodzeñ za[64] pracê i nagromadzeniu[131] do¶æ znacznych[222] zapasów[122] tkanin, odzie¿y[121] i niektórych[222] innych[222] artyku³ów przemys³owych[222].
1500 750~¯. G.~1964/37~s. 8~kol. 4
1501 Jeste¶my jak[+] najbardziej zwolennikami prowadzenia[121] prac naukowych[222] o[66] charakterze kompleksowym[261] widz±c na[66] pograniczach ró¿nych[222] dziedzin wiedzy[121] lub ró¿nych[222] dzia³ów techniki[121] ogromne[241] nieprzeorane[241] pole[141] do[62] badañ naukowych[222] niezmiernie potrzebnych[222] i wa¿nych[222] dla[62] gospodarki[121] narodowej[221]. Najwiêksze[212] osi±gniêcia[112] wiedzy[121] w[66] ostatnich[262] dziesi±tkach lat powsta³y[5] przy[66] wspó³pracy[161] specjalistów z[62] pozornie odleg³ych[222] dziedzin nauki[121]: biologów i ekonomistów z[65] matematykami lekarzy[122] z[65] in¿ynierami.
1502 751~¯G~1964/47~str. 6~kol. 4
1503 Wszystkie[212] te[212] argumenty[112] nie neguj± jednak konieczno¶ci[121] korzystania[121] spó³dzielni[122] w[66] szerokim[261] zakresie z[62] pomocy[121] do¶wiadczonego[221] aparatu Dyrekcji[121] Budowy[121] Osiedli[122] Robotniczych[222] w[66] realizacji[161] inwestycji[122], szczególnie w[66] obliczu[161] gwa³townie zrastaj±cych[222] zadañ na[64] najbli¿sze[242] lata. W[66] roku[161] bie¿±cym[261], podobnie jak[9] w[66] roku[161] ubieg³ym[261] budownictwo[111] spó³dzielcze[211] w[66] formie[161] zastêpstwa[121] inwestycyjnego[221] Dyrekcji[121] Budowy[121] Osiedli[122] Robotniczych[222] wynosi tylko dwadzie¶cia[34] dwa[34] procent[122] ca³o¶ci[121] zadañ spó³dzielczo¶ci[121].
1504 752~¯G~1964/47~str. 9~kol. 3
1505 Eksport[141] kompletnych[222] obiektów chemicznych[222] prowadzi Chemak[/] przez[64] generalnych[242] dostawców[142], to[41] znaczy wytypowane[242] przedsiêbiorstwa[142] spo¶ród[62] wchodz±cych[222] w[64] sk³ad[141] Zjednoczenia[121], a mianowicie: Przedsiêbiorstwo[141] Projektowania[121] i Dostaw Aparatury[11] Chemicznej[221] w[66] Krakowie[/][161], Zak³ady[142] Urz±dzeñ Przemys³owych[222] w[66] Nysie[/][161], ¦l±skie[242] Zak³ady[142] Przemys³owe[242] w[66] Tarnowskich[/][262] Górach[/], Zak³ady[142] Urz±dzeñ Chemicznych[222] i Aparatury[121] Przemys³owej[221] w[66] Kielcach[/] oraz Wyrskie[242] Zak³ady[142] Budowy[121] Urz±dzeñ Chemicznych[222].
1506 753~¯G~1964/47~str. 11~kol. 2
1507 Dominowa³o s³uszne[211] przekonanie[111], ¿e walka o[64] pokój[141] integralnie ³±czy[501] siê w[66] jednym[261] antyimperialistycznym[261] nurcie z[65] walk± przeciw[63] kolonializmowi i neokolonializmowi, przeciw[63] wszelkiemu wyzyskowi i uciskowi, o[64] sprawiedliwy[241] podzia³[141] dóbr tego[221] ¶wiata, o[64] swobodny[241] i pomy¶lny[241] rozwój[141] wszystkich[222] krajów i narodów. To[211] przekonanie[111] znalaz³o wyraz[141] w[66] bardzo licznych[262] wyst±pieniach czo³owych[222] mê¿ów[122] stanu na[66] Konferencji[161] Kairskiej[261].
1508 754~¯G~1965/2~str. 4~kol. 5
1509 Tote¿ pojawi³y[501] siê krytyczne[212] uwagi[112] o[66] zaleg³o¶ciach w[66] wewnêtrznych[262] przewozach zbo¿a[121], cementu, nawozów sztucznych[222], warzyw i innych[222] artyku³ów. Trzeba przyznaæ, ¿e nie tylko realizacja, planu nawet z[65] nadwy¿k±, lecz rytmiczne[211] i pe³ne[211] zaspokajanie[111] potrzeb przewozowych[222] gospodarki[121] narodowej[221] (priorytetowych[222] i we[66] wszystkich[262] rodzajach towarów) mo¿e byæ w³a¶ciw±[251] miar± wype³niania[121] obowi±zków przez[64] transport[141].
1510 755~¯G~1965/2~str. 5~kol. 2
1511 Jakby nie patrzeæ na[64] sprawê, obaj[31] autorzy uwag polemicznych[222] kwestionuj± poszczególne[242] elementy[142] tej[221] metody[121], a wiêc i stopieñ[141] w[66] jakim[261] przezwyciê¿y³a ona braki[142] stosowanych[222] uprzednio wska¼ników. [~] Wierzbo³owski[/] uczyni³ to[44] na[66] p³aszczy¼nie[161] metodologicznej[261], a wiêc w[66] formie[161] bardziej "hermetycznej[261]" dla[62] nie wprowadzonego[221] czytelnika[121], przez[64] co[41] na[+] pewno znacznie bardziej oglêdniej[261], [&]
1512 756~¯G~1965/2~str. 8~kol. 2
1513 Pog³owie[111] koni w[66] przeliczeniu[161] na[64] sto[34] hektarów u¿ytków rolnych[222] wynosi³o u[62] nas[42] w[66] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] trzecim[261] roku[161] okr±g³o trzyna¶cie[34] sztuk i nale¿y do[62] najwy¿szych[222] w[66] ¶wiecie mimo[62] pewnego[221] spadku[121], jaki[211] zarysowa³[501] siê w[66] trzech[36] ostatnich[262] latach. We¼my dla[62] porównania[121] kilka[34] innych[222] krajów.
1514 757~¯G~1965/11~str. 2~kol. 6
1515 Przybywa zatem argumentów przemawiaj±cych[222] za[65] takim[251] uelastycznieniem, które[211] pozwala³oby na[64] szersze[241] wykorzystanie[141] zmian koniunktury[121] ¶wiatowej[221] przez[64] rozszerzenie[141] lub[9] zwê¿enie[141] popytu na[66] rynku[161] krajowym[261], przy[66] pomocy[161] odpowiednich[222] cen. Rozwój[111] produkcji[121] przemys³owej[221] sprawia ponadto, ¿e coraz czê¶ciej i w[66] coraz wiêkszych[262] ilo¶ciach pojawiaj±[501] siê na[66] rynku[161] lub mog± siê pojawiæ[501] wysokowarto¶ciowe[212] produkty[112] zastêpcze[212].
1516 758~¯G~1965/11~str. 3~kol. 3
1517 Oczywi¶cie, ¿e takie[212] w±tpliwo¶ci[112] maj± swoje[241] uzasadnienie[141]; chocia¿by dlatego, ¿e dotychczas nie ma praktyki[121] tego[221] rodzaju[121] polityki[121] cen. Niemniej jednak, moim[251] zdaniem, mamy wszelkie[242] podstawy[142] dla[62] realizacji[121] polityki[121] cen, która by ³±czy³a[54] niezbêdn±[241] elastyczno¶æ[141] poszczególnych[222] cen, czy grup cen ze[65] stabilizacj± poziomu cen, niezbêdn±[251] w[66] gospodarce[161] planowej[261].
1518 759~¯G~1965/11~str. 4~kol. 1
1519 Nie wiemy jeszcze kiedy ten[211] tom[111] siê uka¿e[501] drukiem, musimy jednak zdawaæ sobie[43] sprawê, ¿e bez[62] wyja¶nienia[121] pogl±dów autora[121] na[64] tematy[142] od³o¿one[242] do[62] nastêpnego[121] tomu za[+] wcze¶nie jest na[64] ocenê ca³o¶ci[121] koncepcji[121] ewolucji[121] wspó³czesnego[221] kapitalizmu rozwijanej[221] przez[64] profesora[141] Zawadzkiego[/][141]. Spróbujmy zatem ograniczyæ[501] siê w[66] tym[261] szkicu do[62] uwag na[64] temat[141] czê¶ci[121] pierwszej[221] ["]Kapitalizmu Wspó³czesnego[221]["], po¶wiêconej[221] rozwojowi wysoko rozwiniêtych[222] krajów kapitalistycznych[222].
1520 760~¯G~1965/19~str. 2~kol. 3
1521 O[66] du¿ym[261] wzro¶cie produkcji[121] w[66] pierwszym[261] kwartale bie¿±cego[221] roku[121] zadecydowa³ bowiem w[66] znacznej[261] mierze[161] bieg[111] paru[32] korzystnych[222] okoliczno¶ci[122], które[212] w[66] nastêpnych[262] miesi±cach nie bêd±[56] dzia³a³y[52]. Pierwsza z[62] nich[222] to[41] teoretyczne[211] przesuniêcie[111] ¶wi±tecznego[221] okresu zahamowania[121] rytmu produkcji[121] z[62] pierwszego[221] kwarta³u w[66] roku[161] ubieg³ym[261] na[64] drugi[241] kwarta³ w[66] bie¿±cym[261] roku[161].
1522 761~¯G~1965/11~str. 4~kol. 3
1523 Na[66] ziemiach zachodnich[262] skoncentrowanych[222] jest czterdzie¶ci[31] cztery[31] procent[122] ogólnej[221] liczby[121] ci±gników rolniczych[222] i maszyn towarzysz±cych[222], siedemdziesi±t[31] dwa[31] procent[122] kombajnów zbo¿owych[222], kombajnów ziemniaczanych[222], piêædziesi±t[31] sze¶æ[31] procent[122] kombajnów buraczanych[222], sze¶ædziesi±t[31] dziewiêæ[31] procent[122] ³adowaczy[122] do[62] obornika, sze¶ædziesi±t[31] dwa[31] procent[122] dojarek elektrycznych[222]. Mimo[62] znacznego[221] wci±¿ jeszcze niedoboru nawozów sztucznych[222], zaopatrzenie[111] ziem zachodnich[222] i pó³nocnych[222] jest w[66] tym[261] zakresie wyra¼nie wy¿sze[211] od[62] ¶redniej[121] krajowej[221].
1524 762~¯G~1965/11~str. 5~kol. 3
1525 Komisja nasza wnikliwie analizowa³a inwestycje[142] realizowane[242] w[66] ¿egludze[161] i w[66] ogóle w[66] ca³ej[261] gospodarce[161] morskiej[261]. Interesowa³o nas[44] nie tylko zagadnienie[111] rozbudowy[121] floty[121] handlowej[221], ale tak¿e efekty[112] ekonomiczne[212] tej[221] rozbudowy[121], zakupy[112] [&] i tym[43] podobne[212]. Nie mniejsz±[241] uwagê ni¿[9] sprawom rozwoju[121] ¿eglugi[121] po¶wiêcili¶my pracy[131] portów i stoczni[122] remontowych[222].
1526 763~¯G~1965/26~str. 1~kol. 1
1527 Jednocze¶nie przypomnijmy, zaplanowano wzrost[141] spo¿ycia[121] na[64] jednego[241] mieszkañca[141] niewiele ni¿szy[241] od[62] faktycznie osi±gniêtego[221] w[66] poprzednim[261] planie piêcioletnim[261], który[21] by³[57] g³ównie temu[231] zadaniu[131] po¶wiêcony[211]. Tak wiêc przyjête[212] do[62] planu na[64] lata[142] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±t jeden[211] do[62] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±t piêæ wska¼niki[122] wzrostu spo¿ycia[121] nie mog³y byæ ³atwe do[62] zrealizowania[121]. O[66] tym[46] trzeba pamiêtaæ, gdy siê[41] porównuje zamierzenia[142] i osi±gniêcia[142] bie¿±cego[221] planu.
1528 764~¯G~1965/26~str. 5~kol. 1
1529 Wiadomo, ¿e tempo[111] rozwoju[121] przemys³u spo¿ywczego[221] musi byæ wy¿sze[211], bo wy¿sza jest tam wydajno¶æ[111] pracy[121], a ponadto ilo¶æ[111] operacji[122] produkcyjnych[222] (transport[111], ró¿ne[212] fazy[112] przetwórstwa[121], sk³adowanie[111][66] ch³odniach i tym[43] podobne[212]) mo¿e wzrastaæ praktycznie nieograniczenie[8].
1530 765~¯G~1965/26~str. 8~kol. 1
1531 (nie odpowiada prawdzie[131] stwierdzenie[111] Michny[/], ¿e kó³ka[112] nie podejmuj± na[64] ogó³[141] produkcji[121] rolnej[221] równoleg³ej[221] z[65] produkcj± w[66] indywidualnych[261] gospodarstwach rolnych[261]). Po[+] drugie wydaje[501] siê, ¿e nie jest mo¿liwe[211] ograniczenie[111] b±d¼[9] wyeliminowanie[111] produkcyjnych[222] funkcji[122] kó³ek, gdy¿ jak[9] wykazali¶my, ich[42] rozwój[111] jest funkcj± rozwoju[121] si³ wytwórczych[222] rolnictwa[121], rozwoju[121] produkcji[121] rolnej[221] i potrzeb wsi[121].
1532 766~¯G~1965/31~str. 2~kol. 1
1533 Je¿eli uzyskana na[64] nowy[241] wyrób[141] cena stwarza korzystniejsze[242] warunki[142] w[66] zakresie akumulacji[121], a tym[45] samym[251] i warto¶ci[121] produkcji[121], ni¿[9] podobne[212] wyroby[112] produkowane[212] przez[64] przedsiêbiorstwo[141], to[9] naturalnie nowa produkcja chêtnie zostanie[57] podjêta i w[64] miarê mo¿liwo¶ci[121] przy[66] zapotrzebowaniu[161] handlu[121], rozszerzona. W[66] przeciwnym przypadku[161] przedsiêbiorstwo[111] nie tylko ogranicza produkcjê nowego[221] wzoru, ale równie¿ szuka argumentu dla[62] zaniechania[121] jego[42] produkcji[121].
1534 767~¯G~1965/31~str. 3~kol. 2
1535 Prawid³owo¶æ[111] ta jest ¿elazna, niezale¿nie od[62] tego[42], od[62] którego[221] pieca podj±³by jej[42] weryfikacjê. Badania[112] poczynione[12] na[66] ¦l±sku[/] wykaza³y, ¿e tylko jeden[211] procent[111] ogó³u zatrudnionych[222] kobiet zajmuje stanowiska[142] uznane[242] za[64] kierownicze[242] w[66] najszerszym[261] pojêciu[161] tego[221] terminu, obejmuj±cym[261] równie¿ kierowników[142] sklepów. We[66] w³adzach pañstwowych[262] Polska[/] legitymuje[501] siê jedn±[251] kobiet± - cz³onkiem Rady[121] Pañstwa[121] i piêcioma[35] dyrektorami departamentów.
1536 768~¯G~1965/31~str. 4~kol. 6
1537 Ale obok tego[42] nale¿y wypróbowaæ w[66] planowaniu[161] budownictwa[121] i w[66] rozliczaniu[161] przedsiêbiorstw z[62] wykonanych[222] zadañ stosowanie[141] nowego[221] miernika normatywnej[221] warto¶ci[121] przetwarzania[121], to[41] jest warto¶ci[121] produkcji[121] budowlano-monta¿owej[221] pomniejszonej[221] o[64] warto¶æ[141] materia³ów bezpo¶rednich[222]. W[66] zwi±zku[161] z[65] tym[45] rozpoczêty[241] w[66] po³owie[161] ubieg³ego[221] roku[121] eksperyment[141] nale¿y kontynuowaæ i w[66] razie pozytywnych[222] wyników upowszechniæ w[66] ca³ym[261] budownictwie.
1538 769~¯G~1965/35~str. 3~kol. 5
1539 System[111] planowania[121] o¶wiaty[121] w[66] Polsce[/][161] odznacza³[501] siê w[66] pierwszych[262] latach du¿ym[251] dynamizmem, rozwija³[501] siê i doskonali³[501] w[66] ciê¿kiej[261] pracy[161] nad[65] rozwi±zywaniem trudnych[222] problemów w[66] okresie rewolucyjnych[222] przemian[122] ustrojowych[222] oraz w[66] okresie odbudowy[121] i przebudowy[121] szkolnictwa[121] po[66] drugiej[261] wojnie[161] ¶wiatowej[261] przy[66] wielkim[261] w[66] tym[261] czasie ruchu[161] migracyjnym[261] ludno¶ci[121].
1540 770~¯G~1965/35~str. 5~kol. 2
1541 Z[62] tego[42] co[44] wy¿ej powiedziano wynika ogólnie, ¿e mo¿liwo¶ci[112] spo¿ytkowania[121] zalet gospodarki[121] socjalistycznej[221] wzbogaci³y[501] siê i jednocze¶nie skomplikowa³y[501]. Ale osi±gnê³y[211] potencja³[111] produkcyjny[211], liczebno¶æ[111] kwalifikacje[112], do¶wiadczenie[111] i inicjatywa pracowników s± elementami gospodarki[121] planowej[221], czyli takiej[21], która z[62] zasady[121] mo¿e dzia³anie[141] tych[122] si³ synchronizowaæ i nadawaæ im[43] kierunek[141].
1542 771~¯G~1965/35~str. 7~kol. 4
1543 Przemys³[111] zmuszony[211] jest importowaæ przewa¿aj±c±[241] czê¶æ[141] niezbêdnych[222] surowców i pó³fabrykatów. Jeszcze w[66] niedalekiej[261] przesz³o¶ci[161] produkty[112] rolne[212] dominowa³y w[66] ca³o¶ci[161] duñskiego[221] eksportu. Obecnie je¶li zaliczymy do[62] tych[222] produktów mleko[141] i miêso[141] w[66] puszkach, udzia³[111] artyku³ów przemys³owych[222] i rolnych[222] jest w[66] tym[261] eksporcie niemal identyczny[211]. Wa¿nymi pozycjami wywozu duñskiego[221] s± równie¿ ryby[112] i futra[112].
1544 772~¯G~1965/37~str. 2~kol. 3
1545 I wreszcie problem[111] moim[251] zdaniem najistotniejszy[211] - problem[111] wymiaru netto czy brutto, £ukaszewicz[/] przyjmuje za³o¿enie[141] wieczno¶ci[121] kapita³u, uwzglêdniaj±c tylko zu¿ycie[141] moralne[241] (nie wprowadza jednak tego[221] problemu do[62] formu³owanych[222] równañ). Pos³uguje[501] siê wiêc kategori± netto dochodu narodowego[221], która de[+] facto jest zmodyfikowan±[251] kategori± brutto. Stanowi[5] to[41] zbyt[8] odleg³±[241] abstrakcjê.
1546 773~¯G~1965/37~str. 5~kol. 1
1547 Dlatego choæ w³a¶nie na[66] oceanie znajduje[501] siê przysz³o¶æ[111] naszego[221] rybo³ówstwa[121], problem[111] racjonalnego[221] wykorzystania[121] surowca konsumpcyjnego[221] i paszowego[221] zosta³[57] tam ju¿ generalnie od[62] samego[221] pocz±tku[121] rozwi±zany[211]. Dlatego nie tam bêdziemy[56] szukaæ[51] rezerw paszowych[222]. Potencja³[111] i rezerwy[112] oko³o dwustu[32] tysiêcy[122] ton[122] ryb ³owionych[222] obecnie na[66] Ba³tyku[/][161] i Morzu[/][161] Pó³nocnym[/][261] wed³ug bardo prowizorycznego[221] obliczenia[121] powinno dawaæ oko³o stu[32] tysiêcy[122] ton[122] surowca paszowego[221].
1548 774~¯G~1965/37~str. 9~kol. 3
1549 Przede[65] wszystkim[45] nale¿a³oby zwróciæ uwagê na[64] modernizacjê portów lotniczych[222] w[66] Krakowie[/] i Gdañsku[/], ze[62] wzglêdu na[64] o¿ywiony[241] ruch[141] lotniczy[241] na[66] trasach ³±cz±cych[262] te[242] miasta[142] oraz du¿e[241] znaczenie[141] tych[222] portów lotniczych[222] w[66] obs³udze[161] zagranicznej[261] turystyki[121]. Po[66] Warszawie[/][161], Kraków[/] i Gdañsk[/] s± miastami ciesz±cymi[+] siê najwiêksz±[151] popularno¶ci± w¶ród[62] cudzoziemców[122]. Oba[31] lotniska[111][2] nie posiadaj± dot±d o¶wietlenia[121].
1550 775~¯G~1965/42~str. 1~kol. 2
1551 Wydane[21] w[66] zwi±zku[161] z[65] tym[45] zarz±dzenia[112] spowodowa³y ju¿ w[66] lipcu wyra¼n±[241] poprawê w[66] zakresie wydajno¶ci[121], ale oczywi¶cie poziom[111] zatrudnienia[121] jest nadal wysoki[211]. W[66] przemy¶le problem[111] jest bardziej chyba z³o¿ony[211] i wymaga bli¿szego[221] o¶wietlenia[121] na[66] tle porównania[121] wzrostu produkcji[121], zatrudnienia[121], wydajno¶ci[121] i p³ac. Proporcje[142] te[242] mo¿na oceniæ pe³niej tylko przez[64] zestawienie[141] z[65] wynikami tych[222] samych[222] okresów poprzednich[222] lat.
1552 776~¯G~1965/42~str. 3~kol. 5
1553 Jaskrawym[251] przyk³adem zdecydowanej[221] wy¿szo¶ci[121] przewozów scentralizowanych[222] nad[65] indywidualnymi[252] jest wywóz[111] ceg³y[121] wapienno-piaskowej[221] z[62] Zak³adów Silikatowych[222] "Lesiów[/]" w[66] Wincentynie[/] ko³o[62] Radomia[/] przez[64] Radomskie[241] Przedsiêbiorstwo[141] Transportowe[241] Budownictwa[121]. Dziêki[63] centralizacji[131] przewozów samochody[112] osi±gnê³y tam przebieg[141] a¿ dwukrotnie wiêkszy[241] od[62] ¶redniej[221] wydajno¶ci[121] w[66] skali[161] resortu, a obni¿ka kosztów przewozów by³a[5] niemniej istotna.
1554 777~¯G~1965/42~str. 7~kol. 2
1555 Próby[112] uzdrowienia[121] sytuacji[121] by³y[5] dwukrotnie podejmowane[212] przez[64] Ministerstwo[141] Budownictwa[121] i Przemys³u Materia³ów Budowlanych[222], którego[221] przedsiêbiorstwa[112] wykonuj± w[66] tej[261] chwili[161] oko³o[62] sze¶ædziesiêciu[32] procent[122] rocznej[221] produkcji[121]. W[66] roku[161] tysi±c dziewiêæset piêædziesi±tym[261] szóstym[261] ukoñczono budowê w[66] Piotrkowie[/] Trybunalskim[/][261] pierwszego[221] etapu nowej[221] wytwórni[121] konstrukcji[122] stalowych[222]. W[66] tym¿e[261] roku[161] po[66] ukoñczeniu[161] budowy[121], zak³ad[111] decyzj± w³adz centralnych[222] przekazany[211] zosta³[57] do[62] resortu górnictwa[121].
1556 778~¯G~1965/43~str. 4~kol. 2
1557 Najwa¿niejszym[251] problemem z[62] punktu widzenia[121] strategii[121] rozwoju[121] jest znalezienie[111] odpowiedzi[121] na[64] pytanie[141], jak[9] powi±zaæ tendencje[142] rozwojowe[242] nauki[121] i techniki[121] z[65] kierunkami rozwoju[121] gospodarczego[221]. Nie mamy w[66] tej[261] materii[161] wielkiego[221] do¶wiadczenia[121], podobnie zreszt± jak[9] i inne[212] kraje[112], ale nie da[501] siê uciec od[62] potrzeby[121] rozwi±zania[121] tej[221] kwestii[121], od[62] próby[121] przej¶cia[121] do konstruktywnych[222] propozycji[122].
1558 779~¯G~1965/49~str. 6~kol. 5
1559 Przedstawiaj±c niektóre[242] zale¿no¶ci[142] miêdzy[65] systemem cen, miernikami produkcji[121] i miernikami wyników finansowych[222], pragn±³em zwróciæ uwagê na[64] konieczno¶æ[141] kompleksowego[221] podej¶cia[121] do[62] reformy[121], planowania[121]. Traktowanie[111] bowiem poszczególnych[222] elementów w[64] sposób[141] oderwany[241] grozi zagubienim celu[121] reformy[121] którym[251] jest d±¿enie[111] do[62] zwartego[221], niesprzecznego[221] wewnêtrznie systemu[121] funkcjonowania[121] gospodarki[121].
1560 780~¯G~1965/49~str. 8~kol. 2
1561 Dostawcy[112] damskich[222] kozaczków kszta³tuj±[501] siê w[66] wysoko¶ci[161] sze¶ædziesiêciu[32] dziewiêciu[32] procent[122] sprzeda¿y[121] ubieg³orocznej[221]. W[66] stosunku[161] do[62] faktycznych[222] potrzeb dostawy[121] w[66] wielu[36] grupach asortymentowych[262] nie pokrywaj± nawet piêædziesiêciu[32] procent[122] popytu. Dochodzi do[62] tego[42], jak[9] pisze ["]¯ycie[111] Warszawy[121]["], ¿e sprzeda¿[111] butów odbywa[501] siê w[66] asy¶cie[161] milicji[121], która pilnuje porz±dku[121] w[66] kolejkach.
1562 781~¯G~1966/4~str. 2~kol. 6
1563 Postulatu zapewnienia[121] spo³eczeñstwu realnego[221] wp³ywu na[64] decyzje[142] ekonomiczne[242] nie mo¿na wiêc ograniczaæ do[62] decyzji[122] podejmowanych[222] w[66] ramach przedsiêbiorstwa[121]; trzeba go[44] rozci±gn±æ na[64] sferê centralnych[222] decyzji[122] makroekonomicznych[222], które[212] s± zarazem decyzjami politycznymi w[66] najszerszym[261] tego[221] s³owa[121] znaczeniu[161]. Brzmi to[41] paradoksalnie ale niebezpieczeñstwo[111] ["]deformacji[121] grupowej[221]["] mo¿e pojawiæ[501] siê w³a¶nie w[66] warunkach [&]
1564 782~¯G~1966/4~str. 5~kol. 5
1565 Opracowali¶my wiêc projekt[141] oparty[241] o[64] produkcjê wyrobów o[66] "optymalnej[261] rentowno¶ci[161]", a jednocze¶nie deficytowych[222] na[66] rynku[161], poszukiwanych[222] przez[64] inne[242] przemys³y[142]. Projekt[111] planu by³ przedmiotem dyskusji[121] w[66] Zjednoczeniu[161] i w[66] "Centrostalu[/][161]" - dla[62] skonfrontowania[121] jego[42] za³o¿eñ produkcyjnych[222] w[66] poszczególnych[262] asortymentach z[65] potrzebami kraju[121]. W[66] wyniku[161] konfrontacji[121] i dyskusji[121] zrodzi³[501] siê plan[111] techniczno-finansowy[211].
1566 783~¯G~1966/4~str. 6~kol. 5
1567 W[66] trzech[36] ostatnich[262] latach nasz[211] przemys³[111] sprzedawa³ za[64] granicê laboratoryjne[242] przeka¼niki[142] elektronowe[242] do[62] badañ radiologicznych[222], analizatory[142] amplitudy[121] do[62] pomiaru rozk³adu widma[12] energii[121] pierwiastków promieniotwórczych[222], generatory[142] grup impulsów, radiometry[142] i dozymetry[242] do[62] wykrywania[121] i mierzenia[121] promieniowania[121], defektoskopy[142] do[62] badania[121] spoisto¶ci[121] ruroci±gu[121] "Przyja¼ñ[/]" i ruroci±gu[121] w[66] NRD[=].
1568 784~¯G~1966/4~str. 1~kol. 3
1569 S± to[41] przecie¿ dziedziny[112] dzi¶ ju¿ bardzo szerokie[212], nie jeste¶my w[66] stanie[161] rozwijaæ ka¿dej[221] z[62] ich[42] specjalno¶ci[121], trzeba wiêc sobie[43] znale¼æ odpowiednie[241] miejsce[141] w[66] ¶wiatowej[261] specjalizacji[161]. Ale gdzie ma byæ to[211] miejsce? to[41] ju¿ zale¿y od[62] wielu[32] czynników: na[64] co[44] nas[44] dzi¶ staæ, gdzie mamy ju¿ odpowiednie[242] do¶wiadczenia[142], gdzie mo¿emy dysponowaæ odpowiedni±[251] kadr±.
1570 785~¯G~1966/6~str. 4~kol. 5
1571 Tu i ówdzie powy¿sze[241] zjawisko[141] mo¿na t³umaczyæ tym[45], ¿e obowi±zuj±ca w[66] niektórych[262] procesach wytwórczych[262] technologia obros³a[5] warstw± ple¶ni[121], koliduje z[65] nowymi wymogami techniki[121] i wówczas ³amanie[111] dyscypliny jest praktycznie rozs±dne[211] i uzasadnione[211]. Czê¶ciej jednak zdarza[501] siê, i¿ u[62] ¼ród³a[121] zjawiska[121] le¿y chêæ[111] wykonania[121] planu ilo¶ciowego[221] za[64] wszelk±[241] cenê.
1572 786~¯G~1966/6~str. 5~kol. 5
1573 Jednocze¶nie jednak g³êboko jestem przekonany[211], ¿e i te[212] innowacje[112], o[+] ile zostan± wprowadzone[22], problemu radykalnie nie rozwi±¿± (aktualnie obowi±zuj±ce[212] w[66] tej[261] materii[161] przepisy[112] przed[65] kilku[35] laty[152] by³y[5] doskona³e[212] i chwalone[212], tym[9] niemniej jednak prze³omu nie dokona³y. Rysuje[501] siê te¿ konieczno¶æ[111] przekszta³cenia[121] niektórych[222] mniejszych[222] zak³adów w[64] zak³ady[142] do¶wiadczalne[242] i prototypowe[242] dla[62] prowadzenia[121] prób, badañ i budowy[121] prototypów.
1574 787~¯G~1966/12~str. 2~kol. 4
1575 Krajowy[211] przemys³[111] chemiczny[211] wielu[32] z[62] tych[222] ¶rodków jeszcze w[66] ogóle nie wytwarza. Produkcjê niektórych[222] zamierza dopiero rozwijaæ i to[9] bynajmniej nie w[66] pierwszych[262] latach obecnego[221] piêciolecia[121]. Co[8] gorzej, unowocze¶nienie[141] technologii[121] oraz techniki[121] wytwarzania[121] stylonu przewiduje równie¿ w[66] koñcowych[262] latach piêciolatki[121]. Poza[65] tym[45] przemys³[111] lekki[121] nie mo¿e rzuciæ wszystkich[222] si³ na[64] eksportow±[241] szalê z[62] uwagi[121] na[64] rosn±ce[242] potrzeby[142] rynku[121] krajowego[221].
1576 788~¯G~1966/12~str. 4~kol. 3
1577 Na[66] tej[261] podstawie[161], powszechnie znanej[261] i docenianej[261], wyprowadza [~] Rakowski[/] w[66] poszukiwaniu[161] optymalnej[221] struktury[121] - "w³asny[241] wska¼nik[141] efektywno¶ci[121]" wykorzystania[121] pasz. Przytoczony[211] przez[64] autora[141] rachunek[111] jest prawid³owy[111] pod[65] wzglêdem sprawno¶ci[121] dzia³añ matematycznych[222] (mno¿enie[111] i dzielenie[111]) jednak zapomina w[66] nim[46] autor, ¿e w[66] naszych[262] konkretnych[262] warunkach rolniczych[262] trawy[121], siana[121] i s³omy[121] (a te[212] pasze[112] wystêpuj± okresowo w[66] nadmiarze) nie mo¿na przeznaczyæ dla[62] trzody[121] chlewnej[221] [&]
1578 789~¯G~1966/12~str. 6~kol. 2
1579 W[66] praktyce bowiem mistrz ginie w[66] powodzi[161] wykazów, kart roboczych[222], kart obci±¿eñ maszyn, kwitów zu¿ycia[121] narzêdzi. Poza[65] tym[45] tkwi w[66] magazynie, w[66] rozdzielni[161], wypo¿yczalni[161] narzêdzi, wszêdzie tam, gdzie musi byæ, je¶li chce, by jego[42] pracownicy[112] w[66] terminie otrzymali[54] materia³[141], dokumentacjê, narzêdzia[142]. Prosi, d¼wiga, rozdaje. Ugania[501] siê po[66] fabryce[161] z[65] podwiniêtymi po³ami fartucha wype³nionymi ró¿nymi detalami, frezami, no¿ami.
1580 790~¯. Gosp.~1966/20~str. 1~kol. 2
1581 St±d te¿ koncentracji[131] przedsiêbiorstw budowlano-monta¿owych[222] powinno towarzyszyæ zwiêkszanie[111] wykonawstwa[121] niedu¿ych[222] inwestycji[122] i robót modernizacyjno-remontowych[222] systemem gospodarczym[251], do[62] czego zamierza siê[41] stworzyæ odpowiednie[242] warunki[142]. Dalszym[251] warunkiem jest pog³êbianie[111] koordynacji[121]. Dysponujemy bowiem do¶æ gêst±[251] sieci± najrozmaitszych[222] przedsiêbiorstw budowlano-monta¿owych[222] dzia³aj±cych[222] w[66] tych[262] samych[262] rejonach a podporz±dkowanych[222] najrozmaitszym[232] ministerstwom i zjednoczeniom.
1582 791~¯. Gosp.~1966/20~str. 3~kol. 3
1583 Zarobki[112] mistrzów[122] nie s± wy¿sze[212] ni¿[9] zarobki[112] piêædziesiêcioosobowego[221] podleg³ego[221] im[43] zespo³u. W[66] stosunku[161] do[62] pewnej[221] grupy[121] dobrych[222] fachowców lub[9] ludzi[122] pracuj±cych[222] na[66] szczególnie trudnych[262] stanowiskach - s± znacznie ni¿sze[212]. Stanowisko[111] majstra[121] nie ma si³y[121] atrakcyjnej[221] - najzdolniejsi, którzy ucz±[501] siê i studiuj±, ju¿ z[62] góry[121] planuj±, aby[8] szary[241] fartuch[141] pracownika[121] produkcji[121] zamieniæ na[64] ba³y[241] kitel[141] technologa[121] czy deskê konstruktora[121].
1584 792~¯. Gosp.~1966/20
1585 St±d te¿ rezerwy[112] z³ota[121] i dewiz w[66] dyspozycji[161] pañstw "trzeciego[221] ¶wiata[121]" od[62] tysi±c dziewiêæset czterdziestego[221] ósmego[221] roku[121] nie uleg³y[5] prawie[8] zwiêkszeniu[131] i pokrywaj± w[66] zwi±zku[161] z[65] tym[45] coraz mniejszy[241] procent[141] warto¶ci[121] importu. Je¶liby odliczyæ kraje[142] naftowe[242] okaza³oby[501] siê prawdopodobnie, ¿e rezerwy[112] z³ota[121] i dewiz pozosta³ych[222] krajów s³abo rozwiniêtych[222] uleg³y[5] istotnemu zmniejszeniu[131].
1586 793~¯. Gosp.~1966/34~str. 4~kol. 3
1587 Przed[65] dwoma[35] laty[152] w[66] krakowskich[262] fabrykach du¿o by³o nadziei[121] i zapa³u. Po[66] blisko dwóch[36] latach wzmo¿onego[221] wysi³ku[121] aktywu fabrycznego[221], pocz±tkowy[211] zapa³[111] reformatorów[122] zaczyna s³abn±æ, przemieniaj±c[501] siê stopniowo w[64] zgorzknienie[141]. Uzdrowienie[111] sytuacji[121] wymaga decyzji[121] i dzia³ania[121]. Zachowanie[111] ostro¿no¶ci[121] przy[66] podejmowaniu[161] decyzji[121] w[66] wa¿nych[262] sprawach, szczególnie w[66] sprawach gospodarczych[262], jest przez[64] nikogo[44] nie kwestionowan±[251] konieczno¶ci±.
1588 794~¯. Gosp.~1966/34~str. 5~kol. 5
1589 Podjêli¶my równie¿ przygotowania[112] do[62] specjalnych[222] serii[122] publikacji[122] teoretycznych[222] i ¼ród³owych[222] oraz prace[112] nad[65] opracowaniem historycznego[221] rocznika statystycznego[221] i atlasu statystycznego[221] PRL[=]. W[66] ca³ej[261] tej[261] dzia³alno¶ci[161] popularyzatorskiej[261] chodzi o[64] wpojenie[141] spo³eczeñstwu przekonania[121], ¿e liczby[112] statystyczne[212], mówi±ce[212] o[66] wielu[36] faktach i przejawach ¿ycia[121], mog± byæ naprawdê pasjonuj±c±[251] lektur±.
1590 795~¯. Gosp.~1966/34~str. 7~kol. 1
1591 Rozgrywka bêdzie ciê¿ka, tym[9] bardziej ¿e czasu na[64] ni±[44] jest niewiele. Pe³nomocnictwa[112] udzielone[212] przez[64] Kongres[141] amerykañski[241] jeszcze w[66] roku[161] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] drugim[261] prezydentowi Kennedy'emu[/], przejête[212] nastêpnie przez[64] Johnsona[/], wygasaj± w[6] po³owie[161] przysz³ego[221] roku[121]. Gdyby do[62] tego[221] czasu rozmowy[112] genewskie[212] nie da³y konkretnych[222] rezultatów, zwolennicy protekcjonizmu w[66] USA[=] zyskaliby powa¿ny[241] atut[141].
1592 796~¯. Gosp.~1966/45~str. 2~kol. 2
1593 Powa¿n±[241] pozycjê kosztów badañ stanowi± koszty[112] osobowe[212]. Przeciêtne[211] roczne[211] uposa¿enie[111] brutto pracownika[121] naukowego[221] lub[9] in¿yniera[121] zatrudnionego[221] przy[66] pracach badawczych[262] i rozwojowych[262] wynosi w[66] USA[=] ponad[64] jedena¶cie[34] i (trzy[34] dziesi±te[142]) tysiêcy dolarów. Z[62] wymienionych[222] krajów europejskich[222] jedynie Francja[/] zbli¿a[501] siê do[62] poziomu amerykañskiego[221] (ponad[64] siedem[34] i jedn±[241] dziesi±t±[141] tysiêcy dolarów). W[66] pozosta³ych[261] krajach ¶rednia p³aca waha[501] siê w[66] granicach cztery[31] do[62] sze¶ciu[32] tysiêcy dolarów.
1594 797~¯. Gosp.~1966/45~str. 7~kol. 5
1595 Pomimo[62] wystêpowania[121] w[66] hurtowniach ZURiT[=] nadmiernych[222] zapasów wielu[32] artyku³ów sprzêtu elektronicznego[221] powszechnego[221] u¿ytku[121] i czê¶ci[122] zamiennych[222], stan[111] zaopatrzenia[121] sieci[121] detalicznej[221] w[64] te[242] artyku³y[142] by³ niezadowalaj±cy[211]. Przeprowadzone[212] przez[64] inspektorów[142] NIK[=], PIH[=] i kontrolerów[142] spo³ecznych[242] lustracje[112] trzydziestu[32] sklepów ZURiT[=] na[66] terenie sze¶ciu[32] województw (opolski[211], zielonogórskie[211], koszaliñskie[211], szczeciñskie[211], £ód¼[/][111] i Wroc³aw[/][111]) stwierdzi³y brak[141] wielu[32] typów odbiorników radiowych[222] i telewizyjnych[22].
1596 798~¯. Gosp.~1966/45~str. 10~kol. 2
1597 Zacie¶ni³o[501] siê wspó³dzia³anie[111] Komitetu do[62] Spraw[122] Dostaw[122] przy[66] Radzie[161] Ministrów[121] z[65] resortem rolnictwa[121] w[66] zakresie planowania[121] dostaw[122] produkcji[121] rolniczej[221] i ich[42] organizacji[121]. ¶ci¶le zwi±zano z[65] resortem rolnictwa[121] dzia³alno¶æ[141] nowo-utworzonego[221] Ministerstwa[121] Melioracji[121] i Gospodarki[121] Wodnej[221], które[211] kieruje pracami projektowymi i wykonawstwem oraz konserwacj± urz±dzeñ wodno-melioracyjnych[222] - w[66] ramach ogólnego[221] planu resortu rolnictwa[121].
1598 799~¯. Gosp.~1966/51-52~str. 2~kol. 3
1599 Z³oty[111] polski[211] o[66] podanym[261] "odniesieniu[161]" do[62] z³ota[121] jest dotychczas tylko pieni±dzem rachunkowym[251], w[66] którym[261] wyra¿amy warto¶æ[141] naszych[222] obrotów zagranicznych[222] i niczym[45] wiêcej. Nosi przy tym[46] miano[141] z³otego[121] dewizowego[221]. Jak[9] nietrudno na[66] podstawie[161] porównania[121] wzmiankowanych[222] wy¿ej parytetów zauwa¿yæ, jednostka ta równa[501] siê akurat æwierci[131] dolara.
1600 800~¯. Gosp.~1966/51-52~str. 6~kol. 3
1601 Dla[62] sprawnego[221] i maksymalnie krótkiego[221] cyklu[121] rozliczeniowego[221] potrzebna jest odpowiednia, racjonalnie dobrana i rozmieszczona sieæ[111] korespondentów[122] zagranicznych[222] Banku[121], którzy mog± gwarantowaæ sprawne[241] i oszczêdne[241] dzia³anie[141], solidno¶æ[141] we[66] wspó³pracy[161] i pomoc[141] w[66] rozwijaniu[161] naszych[222] stosunków gospodarczych[222] z[65] kontrahentami zagranicznymi. Staranny[211], optymalnie oszczêdny[211], a jednocze¶nie przynosz±cy[211] okre¶lone[242] korzy¶ci[142], dobór[111] banków zagranicznych[222] jest jednym[251] z[62] podstawowych[222] wymogów sprawnego[221], bezawaryjnego[221] systemu rozliczeñ z[65] zagranic±.
1602 801~¯. Gosp.~1966/51-52~str. 7~kol. 3
1603 W[64] taki[241] oto sposób[141] op³acalno¶æ[111] wyrobów cukierniczych[222], która nigdy ponoæ nie nale¿a³a do[62] najwy¿szych[222], co[41] sprzyja³o ³±czeniu[131] cukierni[122] z[65] kawiarniami lub sprzeda¿y[131] ciast z[65] innymi wyrobami cukierniczymi (czekolada, cukierki[112], nietrwa³e[212] wyroby[112] ciastkarskie[212], wschodnie[212] s³odycze[112] i tym[43] podobne[212]), do¶æ powa¿nie siê zmniejszy³a[501]. Tym[251] samym[251] cukiernictwo[111] straci³o wiele[34] na[66] atrakcyjno¶ci[161].
1604 802~¯. Gosp.~1967/3~str. 1~kol. 2
1605 Co[41] siê tyczy[501] systemu planowania[121], to[9] oprócz[62] spraw[122] wspomnianych[222] na[66] wstêpie powiedzieæ nale¿y o[66] realizowanej[261] zasadzie[161] opracowywania[121] ró¿nych[222] wariantów i alternatyw planów gospodarczych[222], o[66] zdecydowanym[261] uchwa³± Rady[121] Ministrów[122] (numer[111] dwie¶cie[31] osiemdziesi±t[31] dwa[31] przez[64] sze¶ædziesi±t[34] piêæ[34]) ograniczeniu[161] wska¼ników dyrektywnych[22] (miêdzy[65][+] innymi wska¼ników ilo¶ciowych[222] w[66] przemy¶le o[64] trzydzie¶ci[34] procent[122], wy³±czenie[111] z[62] limitowania[121] zatrudnienia[121] wielu[34] zjednoczeñ, bran¿ i ga³êzi[122] i tym[43] podobne[112]).
1606 803~¯. Gosp.~1967/3~str. 3~kol. 6
1607 Wobec[62] tego[42] s± warunki[112] do[62] znacznie wiêkszej[221] sta³o¶ci[121] planów rocznych[222] z[65] tym[45], ¿e nie bêd±[57] one zamieniane[112] w[64] operatywne[242] plany[142], tak jak[64] kwartalne[242], gdy¿ i tak ich[42] nie zast±pi± oraz, ¿e po[66] zakoñczeniu[161] roku[121] dla[62] oceny[121] wykonania[121] planu[121] rocznego[221] bêdzie[56] siê uwzglêdniaæ[511] uzasadnione[242], a nie przewidziane[242] planem zmiany[142].
1608 804~¯. Gosp.~1967/3~str. 7~kol. 5
1609 Jak[9] mog³em siê przekonaæ[501] podczas[62] zwiedzania[121] stoczni[121] by³a[5] ona prowadzona w[64] sposób[141] tradycyjny[241] i produkowa³a prawie[8] wszystko[44]: kad³uby[142] statków ma³ych[222], ¶rednich[222] i du¿ych[222] transportowców, tankowców, statków pasa¿erskich[222]; remontowa³a statki[142], wytwarza³a te¿ kot³y[142], silniki[142] do[62] statków, a nawet zbiorniki[142] do[62] ropy[121] naftowej[221] i innych[222] p³ynnych[222] materia³ów.
1610 805~¯. Gosp.~1967/10~str. 3~kol. 1
1611 Problem[111] polega jednak na tym[46], ¿e takich[222] spraw[122] do[62] "wyodrêbniania[121]" jest znacznie wiêcej i wiele[31] z[62] nich[42] (na[64] przyk³ad[141] zwi±zki[112] gospodarki[121] narodowej[221] z[65] gospodark± ¶wiatow±[251]) sprawia znacznie wiêksze[242] trudno¶ci[142] z[62] punktu widzenia[121] stworzenia[121] odpowiednich[222] przepisów reguluj±cych[222] postêpowanie[141] przedsiêbiorstw. Powstaje pytanie[111], w[66] jakim[261] stopniu[161] mo¿emy liczyæ na[64] wykorzystanie[141] rachunku[121] ekonomicznego[221] i analiz ekonomicznych[222] w[66] tego[221] rodzaju[121] skomplikowanych[262] sprawach.
1612 806~¯. Gosp.~1967/10~str. 8~kol. 4
1613 W[66] Polsce[/][161] nie produkuje siê[41] w[66][+] ogóle szeregu[121] wa¿nych[222] ¶rodków ochrony[121] ro¶lin takich[222] jak[61] bakterycydy[112] (bakteriobójcze[212]), hormonity[112] (regulatory[112] wzrostu ro¶lin), defolianty[112] (¶rodki[112] usuwaj±ce[212] li¶cie[142] ro¶lin), desykanty[112] (¶rodki[142] powoduj±ce[212] wysuszenie[141] li¶ci), atrakanty[112] (¶rodki[112] o[66] dzia³aniu[161] niszcz±cym[261] owady[142], gryzonie[142] i tym[43] podobne[212]) repelenty[112] (¶rodki[112] odstraszaj±ce[212] owady[142], gryzonie[142] i tym[43] podobne[212]) czy te¿ wreszcie synergetyki[112] (¶rodki[112] potêguj±ce[212] dzia³anie[141] innych[222] substancji[121]).
1614 807~¯. Gosp.~1967/10~str. 10~kol. 1
1615 Wyrazem tych[222] obaw jest tak¿e wystosowany[111] ostatnio list[111] Prezesa[121] Rady[121] Ministrów[122] do[62] przewodnicz±cych[122] wojewódzkich[222] rad[122] narodowych[222], w[66] którym[261] zwraca on uwagê na[64] konieczno¶æ[141] szybszej[221] rozbudowy[121] przemys³u gastronomicznego[221]. W[66] li¶cie[161] tym[261] czytamy, ¿e pomimo[62] osi±gniêtego[221] w[66] ostatnich[262] latach postêpu w[66] przemy¶le gastronomicznym[261], stopieñ[111] zaspokojenia[121] potrzeb ludno¶ci[121] na[64] us³ugi[142] gastronomiczne[242] jest ci±gle niezadowalaj±cy[211].
1616 808~¯. Gosp.~1967/19~str. 6~kol. 5
1617 Nadal natomiast wystêpuj± braki[112], zw³aszcza w[66] zakresie konfekcji[121] lepszej[221] jako¶ciowo, dostosowanej[221] do[62] wymogów mody[121] oraz artyku³ów trwa³ego[221] u¿ytku[121] o[66] nowej[261] konstrukcji[161], jak[9] równie¿ braki[112] samochodów osobowych[222]. Ogólnie mo¿na wiêc przyj±æ, ¿e aktualne[211] ukszta³towanie[111] sytuacji[121] rynkowej[21] stwarza mo¿liwo¶ci[142] poprawy[121] warunków ¿ycia[121] w[66] rodzinach gorzej sytuowanych[222], zg³aszaj±cych[222] zapotrzebowanie[141] g³ównie na[64] artyku³y[142] ¿ywno¶ciowe[242] i stosunkowo tañsze[242] artyku³y[142] odzie¿owe[242].
1618 809~¯. Gosp.~1967/19~str. 8~kol. 5
1619 Badania[112] przeprowadzone[212] w[66] Polsce[/][161] wykaza³y, ¿e dziel±c gospodarstwa[142] tak zwanych[222] rachunkowiczów[122] Instytutu Ekonomiki[121] Rolnictwa[121] na[64] grupy[142], w[66] zale¿no¶ci[161] od[62] poziomu wykszta³cenia[121] ich[42] u¿ytkowników[122] i eliminuj±c inne[242] czynniki[142], które[212] mog³yby mieæ wp³yw[141] na[64] ró¿nice[142] w[66] wynikach gospodarowania[121] - poziom[111] produkcji[121] rolnej[221] by³ tym[9] wy¿szy[211], im[9] wy¿szy[211] poziom[111] wykszta³cenia[121] u¿ytkowników gospodarstw.
1620 810~¯. Gosp.~1967/19~str. 10~kol. 4
1621 Ogólnym[251] d±¿eniem, a tak¿e podstawowym[251] celem planu gospodarki[121] narodowej[221], jest pog³êbienie[111] i rozszerzenie[111] pozytywnych[222] tendencji[122] osi±gniêtych[222] w[66] dotychczasowym[261] rozwoju[161] ekonomiki[121], dalsza poprawa w[66] proporcjach i stwarzaniu[161] równowagi[121] miêdzy[65] zapotrzebowaniem a spo¿yciem oraz wzmacnianie[111] wszystkich[222] czynników, które[212] prowadz± do[62] zwiêkszenia[121] efektywno¶ci[121] w[66] procesie produkcyjnym[261].
1622 811~¯. Gosp.~1967/37~str. 1~kol. 4
1623 A narastaj±ce[211] znaczenie[111] koordynacji[121] terenowej[221][66] systemie planowania[121] zwiêksza potrzebê stworzenia[121] systemu informacji[122] pozwalaj±cych[222] na[64] grupowanie[141] danych[122] statystycznych[222] o[66] zjawiskach gospodarczych[262] i spo³ecznych[262].
1624 812~¯. Gosp.~1967/37~str. 1~kol. 6
1625 Opracowuj±c te[242] zasady[142], uwzglêdnione[242] specyficzn±[251] cech± produkcji[121] odlewniczej[221], a mianowicie du¿y[241] udzia³[141] kosztów materia³owych[222] w[66] ogólnych[262] kosztach wytwarzania[121], wynosz±cy[241] ¶rednio oko³o[62] piêædziesi±t[32] procent[122]. Dlatego te¿ jako[64] g³ówny[241] cel[141] eksperymentu postawiono stworzenie[141] warunków prowadz±cych[222] do[62] maksymalnej[221] obni¿ki[121] zu¿ycia[121] materia³ów w[66] produkcji[161] odlewniczej[261].
1626 813~¯. Gosp.~1967/37~str. 4~kol. 6
1627 Wyrazem d±¿eñ do[62] ca³o¶ciowego[221] ujêcia[121] problematyki[121] wytwórczej[221] regionów s± wyliczenia[112] dochodu narodowego[221] tworzonego[221] w[66] przekrojach wojewódzkich[262]. Najczê¶ciej jednak dla[62] oceny[121] produkcyjnego[221] zagospodarowania[121] obszarów wykorzystuje siê[41] wska¼niki[142] produkcji[121] przemys³owej[221] i ewentualnie produkcji[121] rolnej[221]. Za[64] najwa¿niejsze[242] mierniki[142] struktury[121] przestrzennej[221] przemys³u nale¿y uznaæ: przeciêtn±[242] wielko¶æ[141] zak³adu (liczba zatrudnionych[122] na[64] jeden[241] zak³ad[141], na[64] jeden[241] kilometr[141]).
1628 814~¯. Gosp.~1967/43~str. 4~kol. 1
1629 Je¿eli kwota ta jest wy¿sza od[62] ceny[121] fabrycznej[221] - "Polfa[/]" otrzymuje zysk[141], je¿eli przeciwnie - cena fabryczna przewy¿sza cenê kalkulacyjn±[241] - ponosi straty[142]. Zysk[111] netto powiêksza ogóln±[241] masê zysku[121] Zjednoczenia[121]. W[66] roku[161] ubieg³ym[261] wyniós³ on osiemset[34] siedemdziesi±t[34] siedem[34] milionów z³otych[122], za[64] pierwsze[241] pó³rocze[141] tego[62] roku[121] - ju¿ sze¶æset[34] dziewiêædziesi±t[34] piêæ[34] milionów z³otych[122].
1630 815~¯. Gosp.~1967/43~str. 8~kol. 2
1631 Nawet jednak wówczas, gdy ka¿da z[62] trzech[32] wymienionych[222] wy¿ej osób jest dobra - w[66] sensie wy¿ej przedstawionym[261] - to[9] ró¿nice[112] usposobieñ, temperamentów, charakterów i tym[43] podobne mog± utrudniæ b±d¼[9] nawet uniemo¿liwiæ zgodn±[241], efektywn±[241] wspó³pracê. A wiêc troska dyrektora[121] o[64] to[44], by aktyw[111] w[66] przedsiêbiorstwie[161] sk³ada³[541] siê z[62] ludzi, z[65] którymi znajdzie wspólny[241] jêzyk[141] w[66] podstawowych[262] kwestiach, znajduje uzasadnienie[141].
1632 816~¯. Gosp.~1967/43~str. 11~kol. 6
1633 Dla[62] okre¶lonej[221] czê¶ci[121] ma³ych[222] miast, które[111] nie maj± perspektyw rozwoju[121] przemys³u i warunków rozwoju[121] wokó³[62] ich[42] intensywnej[221] produkcji[121] rolnej[221] przewidzieæ trzeba terytorialne[241] przemieszczenie[141] czê¶ci[121] zasobów si³y[121] roboczej[221]. Pe³ne[211] zatrudnienie[111] jest prawid³owo¶ci± socjalistycznego[221] sposobu produkcji[121]. - Nie oznacza to[41] jednak, ¿e ca³a zdolna do[62] pracy[121] ludno¶æ[111] powinna byæ[57] zatrudniona[211] w[66] gospodarce[161] uspo³ecznionej[261].
1634 817~¯. Gosp.~1967/47~str. 1~kol. 4
1635 St±d te¿ potrzeby[112] celowego[221] regulowania[121] rozmieszczenia[121] si³y[121] roboczej[221] (w[66] przekroju[161] terytorialnym[261], bran¿owym[261] i zawodowym[261]) nakazuj± w[66] wielu[36] przypadkach stwarzanie[141] preferencji[122] p³acowych[222] b±d¼[9] przez[64] odpowiednie[241] zró¿nicowanie[141] p³ac podstawowych[222], b±d¼[9] te¿ dodatkowych[222] wynagrodzeñ. Progresja podatku[121] od[62] wynagrodzeñ ma na[66] celu[161] korygowanie[41] podzia³u[121] wed³ug[62] pracy[121] - zw³aszcza w[66] warunkach, kiedy jest[57] on realizowany[211] niezbyt precyzyjnie.
1636 818~¯. Gosp.~1967/47~str. 6~kol. 2
1637 Jest to[41] wiêc unowocze¶niona i bardziej finezyjna wersja starej[221] bajki[121] amerykañskiej[221] o[66] dzisiejszych[262] milionerach jako[8] o[66] wczorajszych[262] pucybutach. Nowa wersja ró¿ni[501] siê jednak tym[45] od[62] starej[221], ¿e ju¿ nie tylko spryt[111] i przedsiêbiorczo¶æ[111] zamieni ciê w[64] bogacza[141], lecz kwalifikacje[112] zdobyte[212] za[65] po¶rednictwem wiedzy[121] i wykszta³cenia[121] uczyni± ciê cz³owiekiem elity[121] gospodarczej[221].
1638 819~¯. Gosp.~1967/47~str. 7~kol. 2
1639 Francuzi nie przestaj± jednak w[66] dalszym[261] ci±gu[11] wykazywaæ, ¿e ¼ród³o[111] s³abo¶ci[121] kapitalistycznego[221] systemu walutowego[221], deficyt[111] bilansu p³atniczego[221] USA[=] i olbrzymie[211] zad³u¿enie[111] krótkoterminowe[211] wobec[62] zagranicy[121], siêgaj±ce[211] kwoty[121] oko³o[62] trzydziestu[32] miliardów dolarów, nie zostaje[57] przez[64] to[44] wcale zlikwidowane[211]. Do[62] gor±czkowych[222] amerykañskich[222] poszukiwañ rozwi±zañ kryzysu kapitalistycznego[221] systemu walutowego[221], Francuzi nie przestaj± ws±czaæ obiektywnego[221] realizmu.
1640 820~Prawo i ¯ycie~6/1963~str. 1~kol. 6
1641 Obok[62] prac w[66] Komisji[161] Kodyfikacyjnej[261] trwaj± szeroko zakrojone[212] prace[112] ustawodawcze[212] o[66] charakterze kompleksowym[261] w[66] wielu[36] innych[262] wa¿nych[262] dziedzinach prawa[121]. Z[62] najbardziej dojrza³ych[222] ju¿ projektów, znajduj±cych[+] siê[222] na[66] warsztacie ustawodawczym[261], nale¿y wymieniæ projekt[141] prawa[121] o[66] wykroczeniach i o[66] orzecznictwie karno-administracyjnym[261], projekt[141] ustawy[121] o[66] wykonywaniu[161] kary[121] pozbawienia[121] wolno¶ci[121], projekt[141] ustawy[121] o[66] zapobieganiu[161] i zwalczaniu[161] przestêpczo¶ci[121] nieletnich[122].
1642 821~Prawo i ¯ycie~6/1963~str. 4~kol. 4
1643 Poszukiwanie[111] nowych[222] rozwi±zañ w[66] dziedzinie[161] wojskowych[222] przepisów karnych[222] nie powinno omin±æ systemu kar i trybu ich[42] odbywania[121]. Swobodê poszukiwania[121] nowych[222] ¶rodków karnych[222] dla[62] ¿o³nierzy[122] ogranicza jednak projekt[111] kodeksu karnego[221], bowiem podstawowe[212] za³o¿enia[112] wojskowych[222] przepisów[122] karnych[222] jako[62] organicznej[221] czê¶ci[121] prawa[121] powszechnego[221] nie pozwol± na[64] jakie¶[242] samodzielne[242] rozwi±zania[142] w[66] tej[261] dziedzinie[161].
1644 822~Prawo i ¯ycie~6/1963~str. 5~kol. 4
1645 Skuteczno¶æ[141] tych[222] metod ma okazjê sprawdziæ nie jeden[241] raz[141] na[66] w³asnej[261] kieszeni[161] klient czy konsument. Ilo¶æ[141] za¶ przypadków wykrytych[222] skrupulatnie rejestruj± ró¿ne[212] organa[112] kontrolne[212]; miêdzy[65][+] innymi czyni to[44] PIH[=]. I chocia¿ dane[112] liczbowe[212] udostêpnione[212] nie upowa¿niaj± do[62] generalizowania[121], pewien[241] refleks[141] na[64] tê dziedzinê spraw[122] drobn±[251] przestêpczo¶ci± zwanych[222] niew±tpliwie rzucaj±.
1646 823~Prawo i ¯ycie~1963/14~str. 4~kol. 2
1647 Nawet przy[66] trafnym[261] w[66] zasadzie[161] za³o¿eniu[161] unikania[121] przez[64] kodyfikatora[141] zbytniej[221] ogólnikowo¶ci[121] i nadmiernej[221] abstrakcyjno¶ci[121] przepisów, stwierdziæ nale¿y, ¿e kazuistyka przyjêta przez[64] projekt[141] posuniêta zosta³a daleko ponad[64] rzeczywist±[241] potrzebê. Rozbudowano wiêc nadmiernie niektóre[242] normy[142] tworz±c ca³y[241] szereg[141] tak zwanych[222] przepisów wielopiêtrowych[222], znacznie zwiêkszono liczbê przestêpstw kwalifikowanych[222] i uprzywilejowanych[222], przyjmuj±c za[64] podstawowe[241] kryterium[141] podzia³u subtelny[141] odcieñ[141] tego[221] samego[221] stanu faktycznego[221].
1648 824~Prawo i ¯ycie~1964/14~str. 5~kol. 5
1649 Fakt[111], ¿e wykryto prawie[8] o[64] po³owê mniej przestêpstw celno-dewizowych[222] wcale nie ¶wiadczy o[66] zmniejszeniu[+] siê[161] ilo¶ci[121] tego[221] rodzaju[221] przestêpstw. Odwrotnie, pewne[212] liczby[112], które[242] przytoczê pó¼niej, mówi± o[66] wzro¶cie przemytu. Natomiast porównanie[111] warto¶ci[121] zakwestionowanych[222] towarów w[66] latach tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±t[31] jeden[31] do[62] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±t[32] dwa[32] wskazuje na[64] zwiêkszenie[+] siê[141] ciê¿aru gatunkowego[221] poszczególnych[222] wypadków przemytu.
1650 825~Prawo i ¯ycie~1964/14~str. 6~kol. 3
1651 W[66] latach tysi±c dziewiêæset piêædziesi±t[31] osiem[31] do[62] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±t[32] kwestie[112] reformy[121] ustroju[121] Londynu[/] by³y[5] przedmiotem badañ osobnej[221] Komisji[121] Królewskiej[221] od[62] nazwiska[121] przewodnicz±cego[121] zwanej[221] niekiedy Komisj± Huberta[/][121]. Komisja opublikowa³a sprawozdanie[141] ze[62] swoich[222] prac, zawieraj±ce[241] zarówno krytyczny[241] opis[141] sytuacji[121] aktualnej[221], jak[9] i szereg[141] postulatów i wniosków, które[212] nastêpnie wywo³a³y do¶æ o¿ywion±[241] dyskusjê.
1652 826~Prawo i ¯ycie~1964/16~str. 1~kol. 2
1653 Je¿eli natomiast wynagrodzenie[111] miesiêczne[211] przekracza tysi±c[34] dwie¶cie[34] dwadzie¶cia[34] sze¶æ[34] z³otych[122] administracja potr±ca wiê¼niowi na[64] fundusz[141] wyrównawczy[241] tylko sze¶æset[34] dwana¶cie[34] z³otych[122] trzydzie¶ci[34] groszy jako[64] koszty[142] utrzymania[121]. Pozosta³±[241] kwotê otrzymuje wiêzieñ[111] i z[62] tej[221] czê¶ci[121] mog± byæ[57] potr±cone[212] alimenty[112]. Realizacja zarz±dzenia[121] wywo³a³a dwug³os[141]. Szczere[241] zadowolenie[141] poszkodowanych[222] osób i rodzin i swoisty[241] "bojkot[141]" wiê¼niów-alimenciarzy[122].
1654 827~Prawo i ¯ycie~1964/16~str. 3~kol. 1
1655 Wysuniêty[211] przez[64] o¶rodki[142] polityczne[242] postulat[111] zró¿nicowania[121] represji[121] karnej[221] sygnalizuje nam, ¿e istniej±cy[211] znak[111] równo¶ci[121] daje spo³ecznie negatywne[242] rezultaty[142] i ¿e trzeba zast±piæ go[44] sformu³owaniem innym[251], bardziej racjonalnym[251]. Zadanie[111] zró¿nicowania[121] represji[121] karnej[221] jest nie³atwe[211]. Oczywi¶cie mo¿na je[44] upro¶ciæ i próbowaæ znale¼æ w[66] obowi±zuj±cym[261] prawie[161] jakie¶[241] proste[241] kryterium[141] odró¿niaj±ce[241] sprawê drobnego[222] przestêpcy[121] od[62] pozosta³ych[222].
1656 828~Prawo i ¯ycie~1964/16~str. 5~kol. 1
1657 Doktryna marksistowsko-leninowska (nawi±zuj±c do[62] postêpowej[221] my¶li[121] ludzkiej[221] i zachowuj±c jednocze¶nie w[66] pe³ni[161] swoj±[241] odrêbno¶æ[141]) zerwa³a z[65] nierealnymi koncepcjami ustrojowo-politycznymi i wskaza³a realn±[241] drogê przekszta³cenia[121] demokracji[121] kapitalistycznej[221] w[64] socjalistyczn±[241]. Jak[9] wynika z[62] powy¿szych[222] rozwa¿añ g³ówn±[251] my¶l±[151] Lenina[/][121] jest to[41], ¿e stworzenie[111] nowej[221] demokracji[121] socjalistycznej[221] jest procesem bardzo d³ugim[251] i wysoce skomplikowanym[251].
1658 829~Prawo i ¯ycie~1963/26~str. 3~kol. 6
1659 Plenum[111] zaleca komisjom i sekcjom Zarz±du G³ównego[221] ZPP[=] i ZO[=] podjêcie[141], w[66] oparciu[161] o[64] referat[141] i inne[242] materia³y[142] dzisiejszego[221] zebrania[121], prac, zmierzaj±cych[222] do[62] ustalenia[121] konkretnych[222] i skutecznych[222] form wspó³dzia³ania[121] nauki[121] i praktyki[121] prawa[121] oraz metod przekazywania[121] do¶wiadczeñ i potrzeb praktyki[121]. ZPP[=] apeluje do[62] o¶rodków nauki[121] prawa[121] i zainteresowanych[222] resortów, aby[9] w[66] tej[261] dziedzinie[161] przejawi³y w³asn±[241] inicjatywê.
1660 830~Prawo i ¯ycie~1963/26~str. 6~kol. 3
1661 AISJ[=] patronuje tak¿e wydawnictwu pod[65] tytu³em Cahiers[+] de[+] Bibliographie[+] du[+] Droit[+] Compare[$] oraz wydaje swój[241] w³asny[241] pó³roczny[241] Biuletyn[141] informuj±cy[241] szczegó³owo o[66] dzia³alno¶ci[161] wszystkich[222] organizacji[122] i o¶rodków badawczych[222] zajmuj±cych[+] siê[222] badaniami prawno-porównawczymi. Rzecz[111] oczywista, ¿e biuletyn[111] ten[211] uwzglêdnia tak¿e rezultaty[142] prac prowadzonych[222] przez[64] polskich[242] uczonych[142] zajmuj±cych[+] siê[242] t±[251] dziedzin±.
1662 831~Prawo i ¯ycie~1963/26~str. 6~kol. 5
1663 Inn±[251] wa¿n±[251] funkcj±, wykonywan±[251] przez[64] maszynê, by³aby pomoc[111] w[66] dokonywaniu[161] analizy[121] porównawczej[221] tre¶ci[121], form i metod regulowania[121] odpowiednich[222] stosunków spo³ecznych[222] w[66] projektowanym[261] akcie z[65] regulowaniem analogicznych[222] stosunków w[66] systemach ustawodawczych[262] innych[222] krajów czy innych[222] okresów historycznych[222]. Obecnie tego[221] rodzaju[121] analiza wymaga du¿o czasu i na[64] skutek[141] rozleg³o¶ci[121] materia³u bynajmniej nie zawsze jest dostatecznie wszechstronna i ¶cis³a.
1664 832~Prawo i ¯ycie~1964/1~str. 1~kol. 4
1665 Nie wolno odrzuciæ zasady[121] domniemania[121] niewinno¶ci[121], ale brzmi ona w[66] odniesieniu[161] do[62] tych[222] ludzi[122] jak[61] ur±gowisko[111]. Trzynastu[32] oskar¿onych[122] odpowiada z[62] wolnej[221] stopy[121]. Zwolniono ich[44] z[62] aresztu[121] tymczasowego[221] b±d¼[9] wobec z³ego[221] stanu[121] zdrowia[121], b±d¼[9] po[66] wniesieniu[161] kaucji[121], id±cej[221] w[64] dziesi±tki[142] tysiêcy marek[122]; maj± zasobnych[242] przyjació³[142], gotowych[242] do[62] pomocy[121] w[66] ka¿dej[261] sytuacji[161].
1666 833~Prawo i ¯ycie~1964/1~str. 2~kol. 5
1667 W[66] jednej[261] i drugiej[261] sprawie[161] na[66] ³awie[161] oskar¿onych[122] zasiedli powa¿ni panowie, ojcowie dorastaj±cych[222] dzieci[122], obywatele zajmuj±cy[212] odpowiedzialne[242] stanowiska[142] w[66] ró¿nych[262] ogniwach systemu us³ugowej[221] spó³dzielczo¶ci[121] pracy[121] albo ciesz±cy[+] siê[212] w[66] swoich[262] ¶rodowiskach du¿ym[251] autorytetem, zamo¿ni w³a¶ciciele produkcyjnych[222] warsztatów rzemie¶lniczych[222]. Jednakowo przebiega³a równie¿ w[66] obu[36] sprawach linia podzia³u pomiêdzy[65] oskar¿onymi[151].
1668 834~Prawo i ¯ycie~1964/1~str. 5~kol. 2
1669 W[66] ci±gu[161] jednak blisko piêciu[32] lat, które[212] minê³y od[62] postawienia[121] zarzutu in¿ynierowi [~] do[62] wyroku[121] uniewinniaj±cego[221] wiele[31] w[66] jego[42] ¿yciu[161] siê zmieni³o[501]. W[66] miasteczku, w[66] którym[261] tak dok³adnie ponoæ znano jego[42] ¿ycie[141] - po[66] aresztowaniu[161] zapanowa³a inna atmosfera. Mimo[9][+] ¿e areszt[111] tymczasowy[211] trwa³ tylko cztery[34] miesi±ce[142], sam[211] fakt[111] przebywania[121] w[66] wiêzieniu[161] nie min±³ bez[62] echa[121].
1670 835~Prawo i ¯ycie~1964/10~str. 4~kol. 1
1671 Dalsze[212] ustêpy[112] artyku³u dotycz± perspektyw tworzenia[121] maszyn cybernetycznych[222] wyspecjalizowanych[222] w[66] zagadnieniach praw wysuwaj± na[64] czo³o[141] zagadnienie[141] stworzenia[121] "jêzyka informacyjnego[221]" dla[62] dziedziny[121] prawa[121], stworzenie[141] algorytmów, co[41] wymaga w³a¶ciwie stworzenia[121] jêzyka symbolicznego[221] potrzebnego[221] do[6] wprowadzenia[121] informacji[121] do[62] maszyny[121] i stanowiæ ma to[41] przes³ankê rozwi±zania[121] jakiegokolwiek[221] problemu prawniczego[221] przy[66] pomocy[161] techniki[121] cybernetycznej[221].
1672 836~Prawo i ¯ycie~1964/10~str. 5~kol. 4
1673 W[66] innych[262] grupach przestêpstw stosowanie[111] nakazów karnych[222] nale¿y do[62] rzadko¶ci[121]. Po[66] tych[262] wszystkich[262] superlatywach pod[65] adresem trybu nakazowego[221] spójrzmy na[64] to[241] postêpowanie[141] jak[9] na[64] dwustronny[241] medal[141]. Nie ulega bowiem w±tpliwo¶ci[121], ¿e mo¿na znale¼æ argumenty[142] obni¿aj±ce[242] jego[42] warto¶æ[141] i u¿yteczno¶æ[141]. Istotne[211] jest jednak to[41], czy suma wad i zalet przewa¿a na[64] korzy¶æ[141] czy na[64] niekorzy¶æ[141] delikwenta[121].
1674 837~Prawo i ¯ycie~1964/10~str. 6~kol. 4
1675 W[66] czwartym[261] kwartale ubieg³ego[221] roku[121] dwa[31], szybko po[66] sobie[46] nastêpuj±ce[212] wydarzenia[112] poruszy³y opiniê ¶wiatow±[241]. Pod[64] koniec[141] wrze¶nia obalono prezydenta[141] Juana[/][141] Bosha[/][141] w[66] Republice[/][161] Dominikañskiej[/][161] a na[64] pocz±tku[161] pa¼dziernika przeprowadzono z[65] powodzeniem zamach[141] stanu w[66] Republice[/][161] Hondurasu[/]. Zarówno w[66] pierwszym[261] jak[9] i drugim[261] wypadku[161] do[62] sprawy[121] likwidacji[121] legalnej[221] w³adzy[121] przyczyni³a[501] siê decyduj±co armia.
1676 838~Prawo i ¯ycie~1964/20~str. 2~kol. 4
1677 Z[65] dzia³aczami angielskimi faktyczni przywódcy[112] Miêdzynarodówki[121], Marks[/] i Engels[/], mieli stosunkowo najmniej trudno¶ci[122], je¶li nie liczyæ zadra¿nieñ na[66] tle ambicyjno-personalnym[261]. Równie¿ w[66] Belgii[/][161], w[66] Niemczech[/][161], Danii[/][161], Austrii[/][161] ruch[111] rozwija³[501] siê mniej wiêcej normalnie. Gorzej by³o we[66] Francji[/][161], gdzie dominuj±c±[251] ideologi± by³ drobnomieszczañski[211] - anarchizuj±cy[211] proudhonizm[111], a jego[42] przeciwieñstwem ultra-rewolucyjny[211] blankizm[111], nie doceniaj±cy[211] walk masowych[222].
1678 839~Prawo i ¯ycie~1964/20~str. 4~kol. 4
1679 Wiadomo, ¿e ka¿de[211] przedsiêbiorstwo[111] czy inny[211] zak³ad[111] pracy[121] ma ograniczony[241] fundusz[141] p³ac. Stanowisko[111] radcy[121] prawnego[221] (nawet zatrudnionego[221] w[66] wymiarze po³owy[121] etatu) ³±czy[501] siê za¶ ze[65] stosunkowo wysokim[251] uposa¿eniem. Aplikanta[121] adwokackiego[221] nie mo¿na natomiast przyj±æ na[64] stanowisko[141] referenta[121] prawnego[221], gdy¿ prawo[111] przewiduje tu wy³±cznie pe³ny[241] etat[141].
1680 840~Prawo i ¯ycie~1964/20~str. 5~kol. 5
1681 W[66] mechani¼mie nale¿ytego[221] funkcjonowania[121] aparatu wymiaru sprawiedliwo¶ci[121] i udzia³u w[66] nim[46] ³awników[122] obok[62] tre¶ci[122] spo³eczno-politycznych[222], wa¿ne[212] s± elementy[112] natury[121] organizacyjnej[221], jak[61] stawiennictwo[111] na[64] rozprawê, punktualno¶æ[111] w³a¶ciwe[211] rozplanowanie[111] rozprawy[11] w[66] czasie. Przy[66] omawianiu[161] tych[222] problemów wysuniêto zagadnienie[141] sytuacji[121] prawnika[121] w[66] zak³adzie pracy[121].
1682 841~Prawo i ¯ycie~1965/1~str. 2~kol. 4
1683 Ten[211] dodatkowy[211] i trudny[211] obowi±zek[111] mo¿e byæ[57] wykonany[211], je¿eli kontroluj±cy[111] ¶wiadom bêdzie tego[221] obowi±zku[121] i je¿eli podejmie odpowiednie[242] w[66] konkretnych[262] warunkach ¶rodki[142] aktywizuj±ce[242] samorz±d[141] robotniczy[241]. Jednym[251] ze[62] skutecznych[222] ¶rodków wydaje[501] siê umiejêtne[211] podnoszenie[111] rangi[121] samorz±du robotniczego[221], na[64] przyk³ad[141] przez[64] sprawdzanie[141] realizacji[121] przez[64] administracjê wszystkich[222] s³usznych[222] uchwa³ konferencji[122] samorz±du robotniczego[221] i wprowadzanie[141] z[62] tego[221] badania[121] odpowiednich[222] wniosków.
1684 842~Prawo i ¯ycie~1965/1~str. 3~kol. 1
1685 Ekspertyzê wyda³ na[66] podstawie[161] szczêki[121], której[221] uzêbienie[111] by³o identyczne[211] z[65] uzêbieniem führera[121]. Gazety[112] jednak ujawni³y nazwisko[141] tajemniczego[221] lekarza[121], jest nim[45] doktor[111] Michael[/] Arnaudow[/] z[62] uniwersyteckiej[221] kliniki[121] w[66] Kilonii[/][161], stomatolog[111]. Hitler[/] nie ¿yje. Gdyby jednak ¿y³, obrazek[111] z[62] Bonn[/] móg³by byæ rzeczywisty[211], poniewa¿ zosta³[57] uznany[211] za[64] zmar³ego[241], a zatem ¿adne[212] kroki[112] ¶ledcze[212] przeciw[63] niemu nie zosta³yby[57] przedsiêwziête[211].
1686 843~Prawo i ¯ycie~1965/1~str. 6~kol. 4
1687 S±dy[112] rodzinne[212] rozpoznaj± wszystkie[242] sprawy[142] karne[242] tych[222] doros³ych[122], którzy dopu¶cili[501] siê przestêpstw przeciwko[63] dzieciom czy m³odzie¿y[131]. [~] w[66] zakresie postêpowania[121] z[65] doros³ymi po[66] linii[161] cywilnej[261] na[66] bazie[16] prawa[121] rodzinnego[221]. I w[66] tym[261] dziale S±d[111] rodzinny[211] ma bardzo szerok±[241] kompetencjê. Szczególn±[241] uwagê po¶wiêca siê[41] sprawom rozwodowym[232], oraz adopcjom. Wiêkszo¶æ[111] spraw rozwodowych[222] jest za³atwiana przez[64] S±dy[142] rodzinne[242].
1688 844~Prawo i ¯ycie~1965/4~str. 1~kol. 4
1689 Interesuj±ce[212] natomiast mog± byæ uwagi[112] na[64] temat[141] sposobu w[64] jaki[241] wykorzystywany[211] jest urlop[111] wypoczynkowy[211], praktyki[121] stosowania[121] ustawodawstwa[121] urlopowego[221]. Urlop[111] wykorzystywany[211] w[64] sposób[141] sprzeczny[241] z[65] celem traci swój[241] spo³eczny[241] i prawny[241] sens[141], staje[501] siê fikcj± tym[9] bardziej szkodliw±[21], ¿e zawiera wszelkie[242] cechy[142] legalno¶ci[121], stwarzaj±c pozory[112] porz±dku[121] prawnego[221]. Kwestii[131] tej[231] chcê po¶wiêciæ trochê uwagi[121].
1690 845~Prawo i ¯ycie~1965/4~str. 2~kol. 6
1691 Po[+] pierwsze - dorobkiem bezspornym[251] naszego[221] Sejmu po[66] tysi±c dziewiêæset piêædziesi±tym[261] szóstym[261] roku[161] sta³o[501] siê nie tylko to[41], ¿e sta³[501] siê rzeczywistym[251] organem ustawodawczym[251] (ustawy[112] praktycznie wyeliminowa³y dekrety[142]), ale i to[41], ¿e wiele[34] miejsca[121] w[66] swej[261] pracy[161] komisje[112] sejmowe[212] po¶wiêca³y na[64] badanie[141] realizacji[121] ustaw[122], a[9] wiêc praktycznej[221] zastosowalno¶ci[121] przepisów prawnych[222] uchwalanych[222] przez[64] Sejm[141].
1692 846~Prawo i ¯ycie~1965/4~str. 4~kol. 1
1693 Badania[112] ankietowe[212] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±t[31] trzy[31] nie podwa¿aj± wcze¶niejszych[222] hipotez i ustaleñ, wzbogacaj± natomiast nasz±[241] wiedzê o[66] faktach i tendencjach rozwojowych[262] s±dów robotniczych[262], o[66] ich[42] si³ach napêdowych[262] i mechanizmie dzia³ania[121], o[66] opiniach ludzi[122], którzy z[62] tytu³u swego[221] stanowiska[121] maj± lub[9] mog± mieæ istotny[241] wp³yw[141] na[64] dzia³anie[141] s±dów robotniczych[222].
1694 847~Prawo i ¯ycie~1965/5~str. 3~kol. 2
1695 Nie wdaj±c[501] siê na[66][+] razie w[64] ocenê, o[+] ile ta ilo¶æ[111] osób z[65] wykszta³ceniem specjalistycznym[251] zaspokaja potrzeby[142] prezydiów warto zwróciæ uwagê na[64] fakt[141], ¿e w[66] okresie lat tysi±c dziewiêæset piêædziesi±t[31] osiem[31] do[62] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±t[31] dwa[31] mamy[5] do[62] czynienia[121] ze[65] zjawiskiem zmniejszania[+] siê[121] liczby[121] prawników[122] w[66] prezydiach i mo¿e nieco mniej wyra¼nym[251] zmniejszeniem liczby[121] ludzi[122] z[66] wy¿szym[261] wykszta³ceniem technicznym[261].
1696 848~Prawo i ¯ycie~1965/5~str. 5~kol. 1
1697 Niedopuszczalne[211] wydaje[501] siê na[64] przyk³ad[141] postanowienie[111], i¿ odwo³anie[111] chorego[121] nie bêdzie[57] rozpatrzone[211] w[66] przypadku[161], gdy od[62] uprzedniej[221] decyzji[121] w[66] tej[261] samej[261] sprawie[161] up³ynê³o mniej ni¿[9] sze¶æ[31] miesiêcy. Je¶li podejrzany[111] czy oskar¿ony[111] w[66] procesie karnym[261] mo¿e ¿aliæ[501] siê nieograniczon±[241] ilo¶æ[141] razy[122] na[64] nies³uszne[242], zdaniem jego[42], aresztowanie[141], nie mo¿na chyba odmawiaæ podobnych[222] uprawnieñ cz³owiekowi choremu, który[211] dzia³a[5] w[66] poczuciu[161] w³asnej[221] krzywdy[121].
1698 849~Prawo i ¯ycie~1965/5~str. 5~kol. 3
1699 W[66] tym[261] miejscu nasuwa[51] siê nie pozbawiona chyba znaczenia[121] uwaga marginesowa. Operowanie[111] w[66] ruchu[161] miejskim[261] sygna³em kierunkowym[251] mo¿e przynosiæ sprawie[131] bezpieczeñstwa[121] tyle¿ po¿ytku[121] co[9] i szkody[121]. Sygnalizacji[131] kierunkowej[231] przydawane[211] bywa[57] nadmierne[211] znaczenie[111], a nawet gorzej - z[65] wskazaniem kierunku[121] ³±czone[211] bywa[57] uprawnienie[111] pierwszeñstwa[121]. Kierowca wskazuj±c zamierzony[241] kierunek[141] ruchu[221], przypisuje sobie[43] prawo[141] niezw³ocznego[221] realizowania[121] swego[221] zamiaru.
1700 850~Prawo i ¯ycie~1965/9~str. 2~kol. 1
1701 Uk³ad[111] ten by³ wyrazem prawno-miêdzynarodowym[251] historycznego[221] prze³omu, który[211] nast±pi³ w[66] stosunkach miêdzy[65] narodem polskim[251] a narodami radzieckimi: od[62] wa¶ni[121] i nieufno¶ci[121] do[62] przyja¼ni[121] i ¶cis³ej[221] wspó³pracy[121], scementowanej[221] wspólnie przelan±[251] krwi± w[66] walce[161] przeciw[63] ¶miertelnemu wrogowi faszyzmowi niemieckiemu. Polska[/][111], która ponios³a w[66] wojnie[161] ogromne[212] straty[112] ludzkie[212] i materialne[212] w[66] okresie przesz³o[8] piêcioletniej[221] barbarzyñskiej[221] okupacji[121] hitlerowskiej[221] mog³a odbudowaæ swoj±[241] pañstwowo¶æ[141].
1702 851~Prawo i ¯ycie~1965/9~str. 4~kol. 6
1703 Skuteczno¶æ[111] dezyderatów jest[57] bowiem zdeterminowana ich[42] konkretno¶ci±. Jak[9] wykazuje praktyka[11] dezyderat[111] ogólnikowy[211] z[62] natury[121] rzeczy[122] wywo³uje tak±[241] sam±[241] odpowied¼[141]. Cech± charakterystyczn±[251] dezyderatów uchwalanych[222] przez[64] komisjê Sejmu trzeciej[221] kadencji[121] jest jednak nie tylko ich[42] konkretno¶æ[111]. W[66] porównaniu[161] z[65] dezyderatami uchwalanymi przez[64] komisje[142] Sejmu drugiej[221] kadencji[121] zw³aszcza za¶ z[65] dezyderatami z[62] pierwszych[222] lat tej[221] kadencji[121].
1704 852~Prawo i ¯ycie~1965/9~str. 7~kol. 3
1705 Wyliczenie[111] to[211] wynika z[62] zastosowania[121] obliczenia[121] dla[62] wszelkiej[221] odpowiedzialno¶ci[121] przewo¼nika[121] wynikaj±cej[221] z[62] konwencji[121] z[62] tysi±c dziewiêæset dwudziestego[22] czwartego[221], natomiast wyliczenie[111] granicy[121] odszkodowania[121] dla[62] osób, które[112] ponios³y ¶mieræ[141] lub[9] uszkodzenie[141] cia³a[121] na[66] zasadzie[161] uprzywilejowania[121] wynikaj±cego[221] z[62] konwencji[121] z[62] tysi±c dziewiêæset dwudziestego[221] czwartego[221] w[66] przyk³adzie[161] powy¿szym[261] da dla[62] pasa¿era[121] wynik[141] znaczenie mniej korzystny[241].
1706 853~Prawo i ¯ycie~1965/18~str. 2~kol. 2
1707 Liczba osób odbywaj±cych[222] dzi¶ kary[142] pozbawienia[121] wolno¶ci[121], mimo[62] jej[42] wydatnego[221] spadku[121], w[66] porównaniu[161] ze[65] stanem sprzed[62] kilkunastu[32] miesiêcy i utrzymaniu[+] siê[161] jej[42] na[66] poziomie nieznacznie odbiegaj±cym[261] od[62] stanu po[66] amnestii[161] z[62] lipca tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tego[221] czwartego[221] roku[121] nie jest zadawalaj±ca z[62] wielu[32] wzglêdów. Podstawowy[211] problem[111] to[42] kary[112] krótkoterminowe[212] mierzone[212] tygodniami, jeszcze w[66] dalszym[261] ci±gu[161] orzekane[212] przez[64] s±dy[142].
1708 854~Prawo i ¯ycie~1965/18~str. 4~kol. 3
1709 Stwierdzenie[111] to[211] jest szczególnie aktualne[211] w[66] odniesieniu[161] do[62] wsi[121], gdzie akceptacja instytucji[121] rozwodu nie jest powszechna z[62] uwagi[121] na[64] dominuj±c±[241] rolê wzorów ¿ycia[121] religijnego[221], które[212] potêpiaj± zdecydowanie fakt[141] rozwi±zywania[121] zwi±zku[121] ma³¿eñskiego[221]. Regulowanie[11] zachowania[121] w[66] zakresie decyzji[121] rozwodowej[221] pozostaje na[66] wsi[162] pod[65] przemo¿nym[251] wp³ywem autorytetów ko¶cielnych[222]. Sytuacja ma³¿onka[121] rozwiedzionego[221] jeszcze w[66] wielu[36] ¶rodowiskach wiejskich[262] oznacza pewn±[241] degradacjê spo³eczn±[241], obni¿enie[141] presti¿u[121].
1710 855~Prawo i ¯ycie~1965/18~str. 6~kol. 2
1711 Ta klasyfikacja nie wydaje[501] siê byæ[57] w[66] pe³ni[161] uzasadniona[211]. Inn±[241] proponuj± niektórzy uczeni[112] angielscy, dla[62] których[222] równie¿ w[66] przypadku[161] urzêdu przewodnicz±cego[121] izby[121] istnieje to[41], co[41] brytyjskie[211] (czyli "dobre[211]") i to[41], co[41] niebrytyjskie[211] (czyli w³a¶ciwie niemal ¿e[8] niegodne[211] dostrze¿enia[121]), a wiêc instytucja speakera[121] bezpartyjnego[221] czy pozapartyjnego[221], owego[221] "szlachetnego[221] przewodnicz±cego[121] izby[121]", znawcy[121] i sêdziego[121] spraw[122] parlamentarnych[222].
1712 856~Prawo i ¯ycie~1966/11~str. 3~kol. 2
1713 Od[62] kilku[32] ju¿ lat kandydat[111] na[64] milicjanta[141] musi legitymowaæ[501] siê miêdzy[65] innymi[252] co[+] najmniej pe³nym[251] podstawowym[251] wykszta³ceniem, a w[66] niektórych[262] rejonach kraju[121] wobec[62] kandydatów na[64] milicjantów[142] wprowadzono wymóg[141] szko³y[121] ¶redniej[221]. Przy[66] przyjêciach za¶ kandydatów na[64] szereg[141] stanowisk jak[9] na[64] przyk³ad[141] referent[111] operacyjno-dochodzeniowy[211], kontroler ruchu[121] drogowego[221] i tym[43] podobne[212] od[62] d³u¿szego[221] czasu istnieje warunek[111] posiadania[121] ukoñczonej[221] szko³y[121] ¶redniej[221].
1714 857~Prawo i ¯ycie~1966/11~str. 5~kol. 2
1715 Polska[/][211] Kronika[/] Filmowa[/] pokaza³a ostatnio kilka[34] schronisk, domów turystycznych[222] straszliwie zdewastowanych[222], o[66] ca³kowicie zdemolowanych[262] wnêtrzach. Naprawdê przykro patrzeæ. Czy nikt za[64] to[44] nie odpowiada? przecie¿ nie s± to[41] obiekty[112] bezpañskie[212]. Ograniczaj±c[501] siê do[62] informacji[121], ¿e gdzie¶ co¶[44] spartaczono, zepsuto, o[66] czym¶[46] zasadniczym[261] zapomniano, a pomijaj±c jednocze¶nie sprawê s³u¿bowej[221] i (lub[9]) karnej[221] odpowiedzialno¶ci[121], rozpowszechniamy w[66] spo³eczeñstwie mimo[62] woli[121] prze¶wiadczenie[141] o[66] bezkarno¶ci[161] brakoróbstwa[121].
1716 858~Prawo i ¯ycie~1966/11~str. 6~kol. 4
1717 Natomiast nie ¿ywi siê[41] nadziei[122], je¶li chodzi o[64] zmniejszenie[141] zatrudnienia[121] w[66] grupie[161] administracji[121] nieprzemys³owej[221]. Panuje pogl±d[111], ¿e na[64] skutek[141] stosowania[121] ró¿nych[222] zabiegów jak[9] na[64] przyk³ad[141] reorganizacji[121] administracji[121] w[66] kierunku[161] tworzenia[121] wiêkszych[222] resortów i zmniejszenia[121] ich[42] liczby[121] przez[64] ³±czenie[141] pokrewnych[222] a przede[66] wszystkim[46] przez[64] wprowadzanie[141] do[62] administracji[121] elektronicznych[222] maszyn licz±cych[222] osi±gnie siê[41] zahamowanie[141] dotychczasowego[221] tempa[121] wzrostu zatrudnienia[212].
1718 859~Prawo i ¯ycie~1966/17~str. 3~kol. 1
1719 Do[62] O¶rodka s±[57] kierowani[112] ludzie odbywaj±cy[212] karê po[64] raz[141] pierwszy[211] i skazani za[64] stosunkowo niewielkie[242] przestêpstwa[142]. (w[66] Czyrtohorbie[/] przebywaj± wiê¼niowie z[62] tak zwanej[221] grupy[121] P-trzy[/], a wiêc skazani po[64] raz[141] pierwszy[211], przy[66] czym[46] wymiar[111] kary[121] nie przekracza trzech[32] lat wiêzienia[121]). Stosowany[211] jest[57] wobec[62] nich[42] rygor[111] z³agodzony[211]. Wiê¼niowie pracuj± tu bez[62] konwoju[121].
1720 860~Prawo i ¯ycie~1966/17~str. 6~kol. 3
1721 Nieletni[112] i m³odociani[112] stanowili oko³o[62] osiemnastu[32] procent[122] wszystkich[222] przestêpców[122]: kobiety[112] oko³o[62] trzynastu[32] procent[122]. Wykrywalno¶æ[111] przestêpstw wynosi³a w[66] roku[161] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] trzecim[261] ponad[64] piêædziesi±t[34] piêæ[34] procent[122] wszystkich[222] zg³oszonych[222] przestêpstw. Tak przedstawia[501] siê obraz[111] przestêpczo¶ci[121] w[66] NRF[=][161], przestêpczo¶ci[121] zwi±zanej[221] z[65] wysokim[251] standardem ¿yciowym[251]. Obraz[111] bardzo interesuj±cy[211] zw³aszcza dla[62] socjologa[121], wymagaj±cy[211] rewizji[121] niektórych[222] tez o[66] powi±zaniach miêdzy[65] sytuacj± spo³eczeñstwa[121] a przestêpczo¶ci±.
1722 861~Prawo i ¯ycie~1966/17~str. 7~kol. 6
1723 Na[+] codzieñ wygl±da to[41] tak, ¿e chc±c sobie[43] zjednaæ m³odzie¿[141] oferujemy jej[43] nasze[241] wszechzrozumienie[141], nawet wtedy gdy nie pojmujemy, ¿e próbujemy komplementowania[121], wmawiania[121] nieistniej±cych[222] zalet pragn±c wkupiæ[501] siê w[64] jej[42] wzglêdy[142]. Przypomnê tu raz[8] jeszcze lowellowski[241] koncert[141] na[64] tr±bkê. Tata, którego[241] szlag trafia, ¿e smarkacz wróci nad[65] ranem, który[211] odgra¿a[501] siê z³ojeniem solidnie skóry[121] w[66] koñcu kapituluje.
1724 862~Prawo i ¯ycie~1966/21~str. 2~kol. 2
1725 Organa[111] MO[=] rozpoczê³y rejestracjê wykroczeñ przeciw[63] prawu i przepisom, oraz przeprowadzi³y rozpoznanie[141] ¶rodowisk przestêpczych[222]: pijackich[222] i chuligañskich[222]. Czternastego[32] wrze¶nia tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tego[221] trzeciego[221] roku[121] powo³ano w[66] Piasecznie[/] Miejsk±[241] Komisjê do[62] Walki[121] z[65] Chuligañstwem i Przestêpczo¶ci± - szczególnie Nieletnich[122]. Komisja, uzupe³niona pó¼niej przez[64] Kuratorów, dzia³a[5] do[+] dzi¶ bez[62] przerwy[121] i ma wiele[34] osi±gniêæ na[66] swym[261] koncie - wielu[34] uratowanych[222] dla[62] spo³eczeñstwa[121] ludzi[122].
1726 863~Prawo i ¯ycie~1966/21~str. 2~kol. 6
1727 W[66] Festiwalu[161] Chórów Polskich[222] uczestniczy sze¶æset[31] dwadzie¶cia[31] chórów, a w[66] Festiwalu[161] Teatrów Poezji[121] - dwie¶cie[31] piêædziesi±t[31] zespo³ów. "Ruch[/][111]" zorganizowa³ piêæ[34] tysiêcy[34] klubów-kawiarni we[66] wsiach i ma³ych[262] miasteczkach, które[211] maj± siê staæ[501] placówkami upowszechniania[121] kultury[121]. Obszerny[211] zakres[111] zainteresowañ i prac Komisji[121] Kultury[121] i Sztuki[121] budzi uznanie[141]. Nie byliby¶my sob±, gdyby¶my pominêli w[66] tej[261] relacji[161] postanowienia[142] i wnioski[142] pos³ów, dotycz±ce[242] bezpo¶rednio warunków pracy[121] redakcyjnej[221].
1728 864~Prawo i ¯ycie~1966/21~str. 6~kol. 6
1729 Resztê przeznacza siê[41] na[64] dop³aty[142] dla[62] tych[222] jego[42] kolegów, którzy - pracuj±c dok³adnie w[66] takich[222] samych[222] warunkach i maj±c takie[242] same[242] stawki[142] jak[62] on - zarobili mniej ni¿[9] wynosi pu³ap[111]. Tak wiêc, szanowany[211] i znany[211] adwokat[111] za[64] lepsz±[241] jako¶æ[141] i za[64] wiêksz±[241] ilo¶æ[141] pracy[121] zostaje[57] "ukarany[211]" swoist±[251] grzywn± - potr±ceniem.
1730 865~Prawo i ¯ycie~1967/5~str. 2~kol. 2
1731 W[66] Radomiu[/] jest oko³o[62] czterdziestu[32] tysiêcy[32] m³odych[222] uczniów[122], pracowników[122]. Wieczorami centralna ulica Radomia[/] ¯eromskiego[/] zamienia[501] siê w[64] deptak[141]. T³umy[112] wa³êsaj±cych[+] siê[221] m³odzie¿y[121], popijaj±cej[221] w[66] bramach czterdziestopiêcio-procentow±[241], zaczepiaj±cej[221] ludzi. Co[44] maj± robiæ? istniej±ce[212] w[66] mie¶cie kina[112] s±[57] co[8] seans szczelnie wype³nione[212]. Zdobycie[111] biletu - rzecz[111] niemal nieosi±galna. Nowe[211] kino[111] buduje[501] siê ju¿ [~] osiem[34] lat.
1732 866~Prawo i ¯ycie~1967/5~str. 2~kol. 3
1733 Chodzi o[64] to[44] by[8] konsekwentnie ¶ci±gaæ od[62] tych[222] osób sumy[142], do[62] których[222] p³acenia[121] s±[57] oni zobowi±zani. I dalej. Wyci±gaæ konsekwencje[142] w[66] stosunku[161] do[62] kierowników zak³adów pracy[121] niew³a¶ciwie wykonuj±cych[222] przepisy[142] dotycz±ce[242] zajêcia[121] wynagrodzenia[121] za[64] pracê w[66] tych[262] wypadkach. Wydzia³y[112] Finansowe[212] otrzyma³y polecenie[141] by na[66] podstawie[161] ustawy[121] o[66] postêpowaniu[161] egzekucyjnym[261] w[66] administracji[161] ujawnia³y[54] maj±tek[141] opornych[222] d³u¿ników.
1734 867~Prawo i ¯ycie~1967/5~str. 3~kol. 5
1735 Uleg³o to[41] stopniowo zmianie[131], zw³aszcza w[66] stosunku[161] do[62] ZWZ[=], nie mniej jednak prymat[111] rz±du i jego[42] Delegatury[121] zosta³[57] zachowany[211], a znaczenie[141] PKP[=] sprowadzono do[62] roli[121] opiniodawczej[221], co[41] zmusi³o przywódców[142] czterech[32] stronnictw do[62] szukania[121] innych[222] ¶rodków walki[121] o[64] przysz³e[242] teki[142] ministerialne[242] i miejsca[142] w[66] Sejmie. Jednym[251] z[62] nich[42] by³o tworzenie[111] odrêbnych[222] organizacji[122] zbrojnych[222], "wojska[121] partyjnego[221]".
1736 868~Prawo i ¯ycie~1967/8~str. 1~kol. 3
1737 Polityka[111] odbrutalniania[121], jej[42] dorobek[111] i sukcesy[112] - wyprzedza politykê u¶miechów, towarzyszy[5] jej[43] i wspiera, w[66] jakiej¶[261] mierze[161] nawet warunkuje skuteczno¶æ[141]. Odbrutalnienie[111] Niemców[122] w[66] ich[42] w³asnych[262] oczach, samorozgrzeszenie[111] z[62] haniebnej[221] przesz³o¶ci[121] - to[41] zabieg[111] organizuj±cy[211] kadry[142] nowych[222] "drangów" w[66] bli¿szej[261] lub dalszej[261] przysz³o¶ci[161], odbrutalnienie[111] Niemiec[/][122] i Niemców[122] w[66] oczach opinii[121] ¶wiata to[41] neutralizowanie[111] nastrojów czujno¶ci[121] i rezerwy[121].
1738 869~Prawo i ¯ycie~1967/8~str. 2~kol. 4
1739 Kanclerz Kiesinger[/], w[66] wywiadzie udzielonym[261] izraelskiej[231] gazecie[131] "Yedioth[+] Achronoth[$]" (przedruk[111] "Vorwurts[&]" z[62] dwudziestego[221] trzeciego[221] lutego sze¶ædziesi±t[31] siedem[31]) przedstawi³ siebie[44] jako[64] bojownika[141] antyhitlerowskiego[241], ryzykuj±cego[241] g³ow± (pod[64] koniec[141] wojny[121], pod[64] koniec[141]) [~], przeszkadzaj±cego[241] Goebbelsowi[/] i Ribbentropowi[/], ot, jako[64] sui[+] generis Wallenroda[/][141] [~] mówi³ dos³ownie: [&]
1740 870~Prawo i ¯ycie~1967/8~str. 4~kol. 2
1741 Niezale¿nie bowiem od[62] tematyki[121], jakiej[221] s±[57] po¶wiêcone[212] utwory[112] fotograficzne[212], od[62] tre¶ci[121], jak±[241] wyra¿aj±, od[62] techniki[121] w[66] jakiej[261] zosta³y[57] zrealizowane[212] - wszystkie[212] posiadaj± jedn±[241] cechê wspóln±[241]. Specyficzn±[241] formê ustalenia[121], która kwalifikuje fotografiê do[62] dziedzin[121] dzia³alno¶ci[121] twórczej[221] okre¶lonej[221] wspólnym[251] pojêciem "plastyka[111]" - oczywi¶cie w[66] szerokim[261], nowoczesnym[261] tego[221] s³owa[121] znaczeniu[161].
1742 871~Prawo i ¯ycie~1967/16~str. 2~kol. 4
1743 Przepisy[112] te[212] nie tylko nie zakazuj±, bo zakazywaæ z[62] natury[121] rzeczy[122] nie mog±, zak³adom pracy[121] udzielanie[111] za¶wiadczeñ o[66] wysoko¶ci[161] zarobków ich[262] pracowników osobom postronnym[232], lecz zainteresowanym[232] w[64] ujêciu[161] na[64] przyk³ad[141] artyku³ów osiemdziesi±t[31] siedem[31], sto[31] trzydzie¶ci[31] trzy[31] i innych[222] Kodeksu Rodzinnego[221] i Opiekuñczego[221], lecz[9] nie stwarzaj± nawet przes³anek wniosku[121], ¿e za¶wiadczenia[112] takie[212] mog± byæ[57] wydawane[212] tylko na[64] ¿±danie[141] s±du lub[9] organu pañstwowego[221].
1744 872~Prawo i ¯ycie~1967/16~str. 4~kol. 1
1745 Niepe³ne[212] materia³y[112] zebrane[212] przez[64] s±dy[142] nie wykluczaj± mo¿liwo¶ci[121] niedopuszczenia[121] przez[64] jury - (przy[66] zachowaniu nale¿ytych[222] formalno¶ci[122] - wszystkich[222] nades³anych[222] prac do[62] grupy[121], z[62] której[221] mia³y byæ[57] wybrane[212] nagrodzone[212] utwory[112]. Nie wykluczaj± one tak¿e innej[221] mo¿liwo¶ci[121] jak±[251] jest odrzucenie[111] przez[64] jury w[66] wyniku[161] niedba³ej[221] i chaotycznej[221] dzia³alno¶ci[121] - prac, które[212] mog³yby pretendowaæ do[62] nagród.
1746 873~Prawo i ¯ycie~1967/16~str. 5~kol. 4
1747 Sprawa wymaga opracowania[121] innych[222] schematów dzia³añ; równie¿ przy[66] zakupach materia³ów budowlanych[222] przez[64] mieszkañca[141] wsi[122] i ma³ych[222] miasteczek; innych[222] przy[66] sfinansowaniu[161] budowy[121] domków jednorodzinnych[222], mieszkañ w[66] spó³dzielniach w³asno¶ciowych[262] lub[9] lokatorskich[262]. Korzy¶ci[112] p³yn±ce[212] z[62] proponowanych[222] rozwi±zañ s± oczywiste[212]. Skarb[111] pañstwa[121] uzyskuje dewizy[142] nie ponosz±c przy[66] tym[46] ¿adnych[222] kosztów dewizowych[222] z[62] tytu³u reklamacji[122].
1748 874~¯P~1963/2~str. 13~kol. 2
1749 Wst±pi³em do[62] partii[121] z[62] g³êbokiego[221] przekonania[121], wierzê, i¿ znaczna czê¶æ[111] moich[222] towarzyszy[122] równie¿ z³o¿y³a deklaracje[141] z[62] pobudek ideologicznych[222], mam jednak w±tpliwo¶ci[142], czy w[66] naszych[262] warunkach, przy[66] istniej±cych[262] trudno¶ciach na[66] rynku[161] pracy[121], fakt[111], i¿ sekretarzem Komitetu Zak³adowego[221] jest kierownik kadr[122], nie mia³ pewnego[221] wp³ywu na[64] zbyt szybki[241], moim[251] zdaniem, wzrost[141] szeregów partyjnych[222].
1750 875~¯P~1963/2~str. 17~kol. 1
1751 Staramy[501] siê zaktywizowaæ przede[65] wszystkim[45] Komitety[142] Gromadzkie[242], a za[65] ich[42] po¶rednictwem Podstawowe[242] Organizacje[142] Partyjne[242]. Przy[66] pomocy[161] spo³ecznych[222] instruktorów Komitetu Powiatowego[221], Komitety[112] Gromadzkie[212] organizuj± narady[142] w[66] poszczególnych[262] wsiach. Niezale¿nie od[62] tego[42] organizowane[212] s±[57] przy[66] udziale aktywu gromadzkiego[221] otwarte[212] zebrania[112] Podstawowych[222] Organizacji[122] Partyjnych[222] i Zjednoczonego[221] Stronnictwa[121] Ludowego[221] po¶wiêcone[212] problemom gospodarczym[232]. Inn±[251] form± pracy[121], któr±[241] prowadz± nasze[212] Komitety[112] Gromadzkie[212], s± narady[112] problemowe[212], na[64] przyk³ad[141]: narady[112] po¶wiêcone[212] zagadnieniom nasiennictwa[121].
1752 876~¯P~1963/2~str. 32~kol. 2
1753 Towarzysz Kêpa[/], sekretarz Komitetu Wojewódzkiego[221], obieca³ kontynuowanie[141] spotkañ. Dobrze, ¿e dyskusje[112] dotyczy³y i spraw[122] drobnych[222] i wielkich[222], i programowych[222] i ludzkich[222]. Dyskusje[112] sprzyjaj± twórczej[231] pracy[131] i poszukiwaniom, a dla[62] nich[42] w³a¶nie pragnie Komitet[111] Wojewódzki[211] stworzyæ najlepsze[242] mo¿liwo¶ci[142]. Oznacza to[41] równie¿ usuwanie[141] istniej±cych[222] przeszkód i hamulców. Tote¿ Komitet[111] Wojewódzki[211] siêga do[62] spraw[122] czêsto od[62] lat nie za³atwionych[222], bolesnych[222].
1754 877~¯P~1963/8~str. 1~kol. 2
1755 List[111] otwarty[211] Komitetu Centralnego[221] KPZR[=] jest dokumentem niezachwianej[221] wierno¶ci[121] dla[62] marksizmu-leninizmu. KPZR[=], przedstawiaj±c swoje[241] stanowisko[141], d±¿y przede[65][+] wszystkim[45] do[62] przezwyciê¿enia[121] rozbie¿no¶ci[122] w[66] pogl±dach i stworzenia[121] warunków dla[62] umocnienia[121] jedno¶ci[121] miêdzynarodowego[221] ruchu[121] komunistycznego[221]. Miêdzynarodowy[211] ruch[111] komunistyczny[211] mo¿e bowiem tym[9] skuteczniej wywi±zywaæ[501] siê ze[62] swych[222] historycznych[222] zadañ, im[9] ¶ci¶lejsza bêdzie jedno¶æ[111] wszystkich[222] komunistycznych[222] i robotniczych[222] partii[122].
1756 878~¯P~1963/8~str. 13~kol. 1
1757 Z[62] oceny[121] dotychczas prowadzonej[221] propagandy[121] wizualnej[221] wynika, ¿e w[66] wielu[36] zak³adach pracy[121] zarówno jej[42] tre¶æ[111], jak[9] i formy[112] nie odpowiadaj± potrzebom pracy[121] partyjnej[221]. Niektóre[212] Komitety[112] Zak³adowe[212] i Podstawowe[212] Organizacje[112] Partyjne[212] uwa¿aj±, ¿e wystarczy umie¶ciæ przed[65] gmachem administracji[121] gablotki[142] z[65] okoliczno¶ciowymi gazetkami ¶ciennymi, kilka[34] plansz obrazuj±cych[222] wyniki[142] produkcyjne[242] zak³adu, w[66] halach fabrycznych[262] za¶ transparenty[142] z[65] has³ami o[66] charakterze ogólnym[261].
1758 879~¯P~1963/8~str. 27~kol. 3
1759 W[66] ci±gu[161] trzech[32] kwarta³ów ubieg³ego[221] roku[121] na[64] prowadzenie[141] biblioteki[121] zak³adowej[221] wyasygnowano tam [~] trzysta[34] z³otych[122]. Mo¿e zak³adu nie by³o staæ na[64] wiêcej? jak[9] donios³a[5] bydgoska prasa, znaczne[242] sumy[142] z[62] bud¿etu na[64] upowszechnianie[141] kultury[121] w¶ród[62] za³ogi[121] wydatkowano na[64] [~] urz±dzenie[141] zabawy[121] z[62] okazji[121] zakoñczenia[121] kampanii[121] tytoniowej[221]. Jak[9] w[66] tej[261] sytuacji[161] wygl±daj± opowie¶ci[112] na[64] temat[141] s³u¿enia[121] klubu za³odze[131] - nie warto ju¿ komentowaæ.
1760 880~¯P~1964/6~str. 6~kol. 2
1761 Wymienione[212] uzupe³nienia[112] i poprawki[112] i wiele[31] innych[222], zmierzaj±cych[222] do[62] zwiêkszenia[121] uprawnieñ niektórych[222] Podstawowych[222] Organizacji[122] Partyjnych[222] i Komitetów Gromadzkich[222], s± wyrazem tendencji[121] rozwijania[121] demokracji[121] wewn±trzpartyjnej[221], umacniania[121] roli[121] i znaczenia[121] Podstawowych[222] Organizacji[122] Partyjnych[222], które[212] na[66] podstawie[161] programu i statutu partii[121] bêd±[56] mog³y[52] jeszcze skuteczniej przewodziæ masom pracuj±cym[232] miast[122] i wsi[122] naszej[221] Ojczyzny[121] w[66] realizowaniu[161] szczytnych[222] zadañ dalszego[221] budownictwa[121] socjalistycznego[221].
1762 881~¯P~1964/6~str. 9~kol. 1
1763 Wstêpna "retrospektywna" czê¶æ[111] tez[122] - niezale¿nie od[62] meritum sprawy[121] - ma swoj±[241] g³êbok±[241] wymowê polityczn±[241] i moraln±[241]. Jest ona w[66] istocie[161] rzeczy[121] publicznie dokonanym[251] sui[+] generis rozliczeniem[+] siê z[62] wykonywania[121] w³adzy[121] przez[64] PZPR[=] i jej[42] sojuszników, ze[62] spo¿ytkowania[121] pracy[121], energii[121] i ofiarno¶ci[121] ludu pracy[121] oraz zasobów materialnych[222] kraju[121], jakimi ta w³adza zawiadywa³a w[66] interesie narodu i z[62] jego[42] upowa¿nienia[121].
1764 882~¯P~1964/6~str. 16~kol. 3
1765 "Rozwijamy dyskusjê nad[65] tezami zjazdowymi. Partia czeka na[64] Twoje[242] wnioski[142] i propozycje[142]" takie[211] has³o[111] widnia³o na[66] sali[161] obrad miejskiej[221] konferencji[121] partyjnej[221]. Je¶li has³o[111] to[211] spotka³o[501] siê z[65] w³a¶ciwym odzewem, to[9] nale¿y to[44] zawdziêczaæ miêdzy[65] innymi temu[43], ¿e organizacja partyjna potrafi³a wytworzyæ klimat[141] swobodnej[221] wymiany[121] my¶li[121], bez[62] której[221] nie do[62] pomy¶lenia[121] by³yby dotychczasowe[212] osi±gniêcia[112] partii[121] i niema³y plon[111] dyskusji[121] przedzjazdowej[221].
1766 883~¯P~1965/8~str. 2~kol. 1
1767 Bazy[142] nale¿y tworzyæ tam, gdzie przemawiaj± za[65] tym[45] konkretne[212] w[66] danym[261] ¶rodowisku[161] wzglêdy[112], przede[65][+] wszystkim[45] mo¿liwo¶æ[111] objêcia[121] us³ugami mechanizacyjnymi wiêkszej[221] liczby[121] gospodarstw i wsi[122] w[66] rejonach koncentracji[121], wprowadzenia[121] do[62] gospodarstw szerszego[221] zakresu us³ug i tym[43] podobne[212]. Utworzenie[111] bazy[121] powinno oznaczaæ lepsze[241], bardziej kompleksowe[241] jej[42] wyposa¿enie[141] w[64] maszyny[142] i sprzêt[141] techniczny[241].
1768 884~¯P~1965/8~str. 14~kol. 2
1769 Co[8] pi±ty[211] cz³onek[111] partii[121] i ZSL[=] piastuje tu jak±¶[241] funkcjê, spo¶ród[62] bezpartyjnych[122] co[8] piêtnasty[211]. Mówi to[41], rzecz[111] jasna, o[66] zaufaniu[161], jakim[251] ogó³[111] robotników darzy cz³onków[142] organizacji[122] politycznych[222] i na[+] pewno o[66] postawie[161] cz³onków[122] partii[121], którzy potrafili zdobyæ sobie[43] zaufanie[141] wsi[121].
1770 885~¯P~1965/8~str. 32~kol. 1
1771 Na[+] pewno niema³±[241] rolê w[66] tych[262] osi±gniêciach odegra³y tradycje[112] czytelnicze[212] na[66] wsi[161] pomorskiej[261], choæ to[41] sukcesu w[66] pe³ni[161] bynajmniej nie t³umaczy[5]. Wiejskie[242] biblioteki[142] publiczne[242] na[66] tych[262] terenach w[66] dwudziestoleciu[161] przedwojennym[261] zliczyæ mo¿na przecie¿ na[66] palcach obu[32] r±k. Dodajmy do[62] tego[42] jeszcze, ¿e powiat[111] lipnowski[211] akurat nie stanowi[5] wybitniejszego[221] w[66] województwie przyk³adu owych[222] tradycji[122].
1772 886~¯P~1965/11~str. 3~kol. 1
1773 Zwi±zek[111] M³odzie¿y[121] Wiejskiej[221] Waszego[221] województwa[121] jest najliczniejsz±[251] organizacj± w[66] kraju[161]. Obejmuje on[41] zasiêgiem swojego[221] dzia³ania[121] stosunkowo liczne[242] rzesze[142] m³odzie¿y[122] z[62] gospodarstw indywidualnych[222], Pañstwowych[222] Gospodarstw Rolnych[222] i spó³dzielni[122] produkcyjnych[222]. Ma on[41] jednak du¿e[242] jeszcze mo¿liwo¶ci[142] dalszego[221] powiêkszania[121] swoich[222] szeregów i rozszerzania[121] swojego[221] ideowo-wychowawczego[221] oddzia³ywania[121] na[64] ca³±[241] m³odzie¿[141] wiejsk±[241]. Kierownictwo[111] partii[121] docenia du¿±[241] rolê Zwi±zku[11] M³odzie¿y[121] Wiejskiej[221] w[66] realizacji[161] polityki[121] rolnej[221].
1774 887~¯P~1965/11~str. 22~kol. 2
1775 Do[62] ¶ci¶lejszego[221] powi±zania[121] rad[122] narodowych[222] z[65] przemys³em kluczowym[251] nie wystarcza dotychczasowa forma przesy³ania[121] przez[64] resort[141] danych[122] o[66] niektórych[262] elementach planu oraz stawianie[111] przez[64] rady[142] wniosków w[66] sprawie[161] zmian w[66] planie centralnym[261]. Rady[112] terenowe[212] powinny uzyskaæ uprawnienie[141] przedk³adania[121] zjednoczeniom swoich[222] wniosków dotycz±cych[222] zadañ planu i zmian organizacyjnych[222], które[212] by zobowi±zywa³y[54] w[66] wiêkszym[261] stopniu szczeble[142] nadrzêdne[242] nad[65] przedsiêbiorstwami.
1776 888~¯P~1965/11~str. 33~kol. 3
1777 Nasze[212] organizacje[112] partyjne[212] nie tylko zachêca³y nauczycieli[142] do[62] podjêcia[121] studiów, ale interesowa³y ich[44] przedmiotami w[66] szkole[161] "deficytowymi". Jednocze¶nie wp³ynêli¶my na[64] to[44], ¿e dokszta³canie[111] nauczycieli[122] podejmowane[211] jest równomiernie w[66] ró¿nych[162] szko³ach i nie koliduje z[65] codzienn±[251] prac± szko³y[121]. Osi±gnêli¶my przez[64] to[44] bezpo¶rednie zainteresowanie[141] kierownictw szkó³ i administracji[121] szkolnej[221] dokszta³caniem nauczycieli[122].
1778 889~¯P~1966/12~str. 5~kol. 2
1779 Do[62] pomocy[121] organizacjom partyjnym[232] tych[222] zak³adów trzeba skierowaæ aktyw[141] partyjny[241]; trzeba równie¿ bacznie ¶ledziæ przebieg[141] prac komisji[121]. Najwa¿niejsz±[251] jednak spraw± jest stworzenie[111] w[66] zak³adzie klimatu poparcia[121] i wspó³pracy[121] ca³ej[221] za³ogi[121] z[65] komisj± zak³adow±[251]. Trzeba wiêc spopularyzowaæ zadania[142] komisji[121], zapoznaæ za³ogê z[66] programem jej[42] prac, aby[8] zapewniæ sta³y[241] przyp³yw[141] inicjatywy[121] pracowników[122].
1780 890~¯P~1966/12~str. 18~kol. 1
1781 Wydaje[501] siê, ¿e chyba nie, skoro tak trudno przychodzi wprowadzenie[111] do[62] powszechnej[221] praktyki[121] rolniczej[221] nie tylko najnowszych[222] osi±gniêæ nauki[121], ale nie uda³o[501] siê nam[43] zaszczepiæ rolnikom podstawowych[222] zasad agrotechniki[121] i zootechniki[121] i prawid³owego[221] stosowania[121] ich[42] na[+] codzieñ. Przypomnê tu choæby sprawê agrominimum[121], wprowadzonego[221] uchwa³± Rady[121] Ministrów[122] w[66] pa¼dzierniku tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tego[221] trzeciego[221] roku[121].
1782 891~¯P~1966/12~str. 23~kol. 2
1783 Rozmawiali¶my z[65] grup± robotników[122] - cz³onków[122] partii[121]. Niemal wszyscy zwracali uwagê na[64] s³aby[241] stosunkowo kontakt[141] kierownictw przedsiêbiorstw aktywu partyjnego[221] i zwi±zkowego[221] z[65] robotnikami na[66] budowie[161]. Podkre¶lano zw³aszcza potrzebê przeprowadzania[121] otwartych[222] zebrañ partyjnych[222]; postulat[14] ten[241] wysuwaj± równie¿ bardzo czêsto robotnicy[112] bezpartyjni[212]. Wskazywano, ¿e narady[112] wytwórcze[212] na[66] budowach nale¿± do[62] rzadko¶ci[121], domagano[501] siê wiêkszego[221] zainteresowania[121] warunkami pracy[121].
1784 892~¯P~1967/4~str. 4~kol. 3
1785 Przyk³ad[111] ten[211] nie oznacza jednak, ¿e "Autosan[/]" osi±gnie dziêki[63] tym[232] zmianom najlepsz±[241] sta³±[241] strukturê zatrudnienia[121], odpowiadaj±c±[241] potrzebom przedsiêbiorstwa[121]. Dotyczy to[41] tak¿e innych[222] zak³adów. Ze[62] wzglêdu bowiem na[64] ci±gle zmieniaj±cy[+] siê[241] asortyment[141] produkcji[121] w[66] naszych[262] przedsiêbiorstwach - równie¿ struktura zatrudnienia[121] bêdzie[56] ulegaæ[51] zmianom. Chodzi wiêc o[64] to[44], aby[9] zawsze odpowiada³a[54] ona bie¿±cym[232] potrzebom produkcji[121].
1786 893~¯P~1967/4~str. 28~kol. 2
1787 W[66] kwietniu zainaugurowane[212] zostan± festiwale[112] kulturalne[212] i konkursy[112] artystyczne[212], miêdzy[65][+] innymi[252] posiadaj±cy[211] masowy[241] zasiêg[141] festiwal[111] sztuk rosyjskich[222] i radzieckich[222], wojewódzkie[212] eliminacje[112] i koncerty[112] laureatów[122] ogólnopolskiego[221] konkursu amatorów[122] wykonawców[122] piosenki[121] radzieckiej[221], ogólnopolski[211] festiwal[111] teatrów poezji[121] z[65] repertuarem rosyjskim[251] i radzieckim[251], organizowany[211] przez[64] Towarzystwo[141] Przyja¼ni[121] Polsko-Radzieckiej[221] oraz Ministerstwo[141] Kultury[121] i Sztuki[121].
1788 894~¯P~1967/4~str. 31~kol. 2
1789 Pozostali[212] uczestnicy[112] w[66] oparciu[161] o[64] tezy[142] i bibliografiê przygotowuj±[501] siê do[62] dyskusji[121]. Referaty[112] wprowadzaj±ce[212] s±[57] w[66] wiêkszo¶ci[161] bardzo starannie przygotowane[212] i wskazuj± na[64] korzystanie[141] z[64] materia³ów ¼ród³owych[222] i bie¿±cych[222] opracowañ informacyjnych[222], dzia³a[5] tu bowiem osobista ambicja, chêæ[111] wykazania[121] swojej[221] wiedzy[121] i umiejêtno¶ci[121]. Ta forma szkolenia[121] zachêca do[62] szerszego[221] korzystania[121] z[62] literatury[121] politycznej[221].
1790 895~¯P~1967/9~str. 4~kol. 2
1791 W[66] obu[36] krajach aspiracje[112] i d±¿enia[12] m³odzie¿y[121] nie zale¿± od[62] pochodzenia[121] spo³ecznego[221] i miejsca[121] zamieszkania[121], natomiast i w[66] Polsce[/][161] i w[66] ZSRR[=] realizacja zamierzeñ dotycz±cych[222] dalszej[221] nauki[121] w[66] du¿ym[261] jeszcze stopniu zale¿y od[62] ¶rodowiska[121] spo³ecznego[221], z[62] jakiego[221] wywodzi[501] siê m³odzie¿[111], i od[62] tego[42], czy mieszka[5] ona na[66] wsi[161], czy w[66] mie¶cie.
1792 896~¯P~1967/9~str. 12~kol. 1
1793 W[66] tym¿e[261] gospodarstwie wprowadzono równie¿ uproszczon±[241] metodê uprawy[121] przedsiewnej[221], uzyskuj±c du¿±[241] oszczêdno¶æ[141] czasu i robocizny[121]. Przytoczy³em tu jedynie kilka[34] przyk³adów, ¶wiadcz±cych[222] o[66] korzy¶ciach wspó³pracy[121] gospodarstw z[65] O¶rodkiem Wy¿szej[221] Szko³y[121] Rolniczej[221]. Wszyscy dyskutanci wysoko ocenili inicjatywê naukowców[122] wroc³awskich[222] i postulowali dalsz±[241] rozbudowê O¶rodka, wykorzystanie[141] w[66] wiêkszym[261] stopniu agronomów[122] gromadzkich[222], instytutów naukowych[222] i rejonowych[222] zak³adów do¶wiadczalnych[222] do[62] przenoszenia[121] wyników nauki[121] do[62] praktyki[121].
1794 897~¯P~1967/9~str. 25~kol. 1
1795 Niezmiernie istotnym[251] czynnikiem, oddzia³ywuj±cym[251] w[66] tym[261] duchu na[64] rewolucjonistów[142] polskich[242], by³a[5] postawa partii[121] bolszewickiej[221]. Lenin[/], który[211] od[62] roku[121] tysi±c dziewiêæset trzeciego[221] wbrew[63] stanowisku[131] SDKPiL[=] g³osi³ prawo[141] samostanowienia[121] Polski[/][121], od[62] pierwszej[221] chwili[121] rewolucji[121] wysun±³ zagadnienie[141] zjednoczenia[121] wszystkich[222] ziem polskich[222] w[66] niepodleg³ym[261] pañstwie, domaga³[501] siê wycofania[121] z[62] wszystkich[222] trzech[32] zaborów wojsk któregokolwiek[221] z[62] zaborców[122].
1796 898~ND~1963/2~str. 22
1797 Wracaj±c do[62] wp³ywu czynnika demograficznego[221] uwa¿amy, ¿e b³±d[111] polega³ na[66] traktowaniu[161] rolnictwa[121] polskiego[221] jako[62] ca³o¶ci[121] bez[62] wyró¿nienia[121] rejonów kraju[121] i sektorów. Uwa¿amy, ¿e ca³kiem inaczej wp³yw[141] tego[221] czynnika nale¿y rozpatrywaæ w[66] gospodarstwach województwa[121] krakowskiego[221] czy kieleckiego[221], gdzie napewno istnieje nadmiar[111] ludzi[122], a inaczej w[66] Pañstwowych[262] Gospodarstwach Rolnych[262] województwa[121] koszaliñskiego[221], czy olsztyñskiego[221].
1798 899~ND~1963/2~str. 54
1799 Wed³ug za³o¿eñ tego[221] planu ogóln±[241] podstawê rozwoju[121] gospodarki[121] stanowi wzrost[111] produkcji[121] przemys³owej[221] o[64] sze¶ædziesi±t[34] procent[122] w[66] stosunku[161] do[62] poziomu, jaki[211] zostanie osi±gniêty w[66] roku[161] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[36] trzecim[36]. Warto¶æ[111] produkcji[121] rocznej[221] ca³ego[221] przemys³u wyniesie w[66] roku[161] tysi±c dziewiêæset siedemdziesi±tym[36] sto[34] - trzydzie¶ci[34] sze¶æ[34] miliardów marek (sze¶ciokrotnie wiêcej ni¿ w[66] roku[161] tysi±c dziewiêæset czterdziestym[36] dziewi±tym[36]).
1800 900~ND~1963/2~str. 86
1801 Przy[66] wdra¿aniu[161] okre¶lonej[221] metody[121] izotopowej[221] do[62] przemys³u d±¿y siê[41] do[62] tego[42], by pewne[211] zastosowanie[111] sta³o[541] siê przyk³adem, startem do[62] powszechnego[221] stosowania[121] w[66] ramach bran¿y[121]. Dlatego tworzy siê[41] grupy[142] mieszane[242], z³o¿one[242] z[62] pracowników[122] Instytutu Badañ J±drowych[222] oraz pracowników[122] danej[221] bran¿y[121], którzy w[66] trakcie eksperymentu przejmuj± skuteczniej ni¿ na[66] jakimkolwiek[261] kursie do¶wiadczenia[142] naukowców[122].
1802 901~NDr~1963/7~str. 5
1803 Aby[8] mieæ jednak pe³ny[241] i precyzyjny[241] obraz[141] prowadzonych[222] badañ, nale¿a³oby dokonaæ szczegó³owej[221] i fachowej[221] analizy[121] planów i wyników badawczych[222] wszystkich[222] dziedzin humanistyki[121], skonfrontowaæ analizy[142] cz±stkowe[242] i dopiero na[66] tej[261] podstawie[161] wyci±gn±æ wnioski[142]. Takie[212] prace[112] analityczne[212] po[64] raz[141] pierwszy[241] od[62] Kongresu Nauki[121] zosta³y[57] dopiero niedawno podjête[212] i jeszcze nie s±[57] zakoñczone[212].
1804 902~NDr~1963/7~str. 42
1805 Ju¿ obecnie produkcja maszyn rolniczych[222] w[66] resorcie przemys³u ciê¿kiego[221] blisko w[66] dziewiêædziesiêciu[36] procentach skupiona jest[57] w[66] ramach jednego[221] zjednoczenia[121]. W[66] przysz³o¶ci[161] produkcja maszyn skoncentrowana zostanie[57] w[66] piêtnastu[36] zak³adach przemys³u kluczowego[221] i kilku[36] zak³adach przemys³u drobnego[221]. Idzie o[64] to[44], by[8] wykorzystuj±c dotychczasowe[242] do¶wiadczenia[142] fabryk, wyprofilowaæ ich[42] produkcjê z[62] punktu widzenia[121] technologii[121].
1806 903~NDr~1963/7~str. 60
1807 Co[41] siê stanie[501] z[65] nowozelandzkim[251] dobrobytem, je¿eli Anglia[/] jednak wejdzie do[62] Wspólnego[221] Rynku[121] czy innej[221] organizacji[121] tego[221] typu, która narzuci jej[43] podniesienie[141] ce³ na[64] te[242] produkty[14]? to[41] samo[211] dotyczy Australii[/][121]. Chocia¿ przemiany[112] nastêpuj± tam wolniej. Najprostsza odpowied¼[111] brzmi: trzeba szukaæ nowych[222] rynków. Gdzie? dot±d spo¶ród[62] stu[32] sze¶ædziesiêciu[32] tysiêcy ton[122] mas³a[121] eksportowanych[222] rocznie przez[64] Now±[/][241] Zelandiê[/] zaledwie dwa[31] tysi±ce[31] kieruje siê[41] do[62] Azji[/][121].
1808 904~ND~~1963/9~str. 27
1809 Tak jak[9] gdyby[9] ktokolwiek w[66] ruchu[161] komunistycznym[261] kwestionowa³ zasadê autorytetu przywódców[122] partyjnych[222]. Jedno[211] z[62] najciê¿szych[222] do¶wiadczeñ miêdzynarodowego[221] ruchu[121] komunistycznego[221] i krajów socjalistycznych[222], które[111] przynios³o nam niepowetowane[242] straty[142], autorzy te¿ kwituj± nastêpuj±cym[251] ujêciem: "Partia proletariatu stanowi[5] sztab[141] proletariatu w[66] rewolucji[161] i w[66] walce[161]". Ka¿da partia proletariacka musi stosowaæ demokratyczny[241] centralizm[141] i ustanowiæ silne[241] marksistowsko-leninowskie[241] kierownictwo[141].
1810 905~ND~~1963/9~str. 45
1811 Cech± charakterystyczn±[251] tych[222] modeli jest ignorowanie[111] lub pomniejszanie[111] problematyki stosunków produkcji[121]. Tej[221] u³omno¶ci[121] wynikaj±cej[221] z[62] ograniczono¶ci[121] bur¿uazyjnej[221] teorii[121] ekonomii[121] nie naprawi± najbardziej nawet wymy¶lne[212] metody[112] obliczeniowe[212]; matematyzacja ekonomii[121] i zastosowanie[111] na[64] szerok±[241] skalê automatycznych[222] maszyn obliczeniowych[222] stwarzaj± nowe[242], kolosalne[242] mo¿liwo¶ci[142] postêpu w[66] tej[261] nauce[161], ale po[65] warunkiem, ¿e bêdzie[56] siê[41] ¶ci¶le przestrzegaæ[51] prymatu teorii[121].
1812 906~ND~~1963/9~str. 67
1813 Temu[231] celowi na[64] przyk³ad[141] mog± s³u¿yæ: mechanizacja prac za³adunkowych[222] i wy³adunkowych[222] w[66] transporcie zewnêtrznym[261] (chodzi tu g³ównie o[64] roz³adunek[141] wagonów na[66] kolei[161]), wspólna miêdzyzak³adowa stacja maszyn analitycznych[222], utworzenie[111] wspólnych[222] miêdzyzak³adowych[222] bran¿owych[222] magazynów narzêdzi, artyku³ów ¶ciernych[222], ³o¿ysk tocznych[222], sk³adu ¿elaza[121] i stali[121] z[65] centraln±[251] krajalni±, miêdzyzak³adowej[221] hurtowni[121] artyku³ów elektrycznych[222], centralnego[221] magazynu czê¶ci[122] zamiennych[222] maszyn w³ókienniczych[222].
1814 907~ND~~1963/11~str. 5
1815 Laicyzacja naszego[221] ¿ycia[121], praca nad[65] upowszechnianiem naszego[221] naukowego[221] racjonalistycznego[221] ¶wiatopogl±du, wymaga wytrwa³o¶ci[121], opanowania[121] i umiejêtno¶ci[121]. Hierarchia ko¶cielna, zwi±zana z[65] si³ami kapitalistycznej[221] przesz³o¶ci[121], a czêsto nawet z[65] anachronicznymi pogrobowcami ¶redniowiecza[121], stara[501] siê oddzia³ywaæ na[64] m³odzie¿[141], usi³uje wzbudziæ w[66] niej[46] lêk[141] przed[65] nie istniej±cymi si³ami mistycznymi, choæ w[66] gruncie[161] rzeczy[121] zmierza do[62] celów wcale nie mistycznych[222].
1816 908~ND~~1963/11~str. 25
1817 Konieczne[211] jest szersze[211] uwzglêdnienie[111] tej[221] problematyki w[66] ca³ym[261] kursie ekonomii[121] politycznej[221] oraz zwrócenie[111] baczniejszej[221] uwagi[121] na[64] niektóre[241] zagadnienia[142] szczegó³owe[142], istotne[242] z[62] punktu widzenia[121] pog³êbienia[121] analizy[121] procesów zachodz±cych[222] we[66] wspó³czesnym[261] kapitalizmie oraz kierunków rozwoju[121] budownictwa[121] socjalistycznego[221]. Chodzi tu o[64] takie[242] zagadnienia[142], jak[61]: czynniki[112] wzrostu gospodarczego[221]; cel[111] produkcji[121] socjalistycznej[221]; zagadnienie[111] konsumpcji[121] i akumulacji[121] w[66] socjalizmie.
1818 909~ND~~1963/11~str. 44
1819 Podkre¶laj±c konieczno¶æ[141] rozszerzenia[11] ideowo-politycznego[221] oddzia³ywania[121] na[64] wie¶[141] i wzmo¿enia[121] ofensywno¶ci[121] w[66] pracy[161] POP[=], plenum[111] jednocze¶nie przestrzeg³o przed[65] nieuwzglêdnianiem obiektywnych[222] warunków tego[221] okresu, jaki[211] na[66] wsi[161] prze¿ywamy. Dzia³alno¶æ[111] ideowo-polityczna na[66] wsi[161], jej[42] g³ówny[211] kierunek[111], powinna siê rozwijaæ[501] zgodnie z[65] aktualn±[251] polityk± roln±[251] partii[121].
1820 910~NDr~1964/1~str. 10
1821 Pójdziemy do[62] za³óg, do[62] samorz±dów robotniczych[222] z[65] uchwa³ami dzisiejszego[221] Plenum[121] i z[65] konkretnymi wnioskami jakie[242] z[62] nich[42] nale¿y wyci±gn±æ w[66] ka¿dym[261] zak³adzie pracy[121]. Sytuacja gospodarcza kraju[121] nie jest z³a[211]. Gospodarka kraju[121] siê rozwija[501], plan[111] tegoroczny[211] w[66] przemy¶le bêdzie[57] zrealizowany[211], wyniki[112] rolnictwa[121] s± ¶rednie[212], mamy[5] przed[65] sob± dobr±[241] perspektywê.
1822 911~NDr~1964/1~str. 26
1823 Tendencja do[62] wzrostu utrzyma³a[501] siê nawet w[66] trudnym[261] roku[161] gospodarczym[261] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±t[31] dwa[31] na[64] trzy[34] w[66] ci±gu[161] którego[221] pog³owie[111] wzros³o o[64] dwie¶cie[34] piêædziesi±t[34] tysiêcy sztuk w[66] porównaniu[161] z[65] poprzednim[251] rokiem. Tej[231] pomy¶lnej[231] dynamice[131] nie odpowiada produkcja mleka, dla[62] której[221] warunki[112] z³o¿y³y[501] siê wyj±tkowo niepomy¶lnie.
1824 912~NDr~1964/1~str. 90
1825 Brak[111] dostatecznej[221] ilo¶ci[121] klas specjalnych[222] czy oddzielnych[222] szkó³ dla[62] m³odzie¿y[121] tak zwanej[221] trudnej[221] powoduje stosunkowo du¿±[241] drugoroczno¶æ[141], a czêsto w[66] konsekwencji[161] odpad[141] i niekoñczenie[141] nawet szko³y[121] podstawowej[221] przez[64] spor±[241] czê¶æ[141] m³odzie¿y[121]. Jak[9] w[66] obecnych[262] warunkach przez[64] intensyfikacjê pracy[121] wychowawczej[221] z[65] m³odzie¿± zapobiec procesom wykolejania[+] siê[121] tej[221] czê¶ci[121] m³odzie¿y[121] - to[41] wa¿ny[211] problem[111] stoj±cy[211] równie¿ przed[65] szko³±.
1826 913~NDr~1964/3~str. 19
1827 Nic[41] dziwnego[221], ¿e w[66] Zwi±zku[/][161] Radzieckim[/][261] Rada[111] Naukowa Filozoficznych[222] Zagadnieñ Przyrodoznwastwa skupia najwybitniejszych[242] filozofów[142], fizyków[142], chemików[142], biologów[142], a dyskusje[112] na[66] zebraniach maj± w[66] Akademii[161] Nauk charakter[141] konferencji[122] okr±g³ego[221] sto³u, gdzie ¶cieraj±[501] siê ró¿ne[212] pogl±dy[112]. U[62] nas[42] gdy zagadnienia[112] metodologii[121] badañ naukowych[222] zosta³y[57] zaledwie podjête[212], trudno w[66] ci±gu[161] kilku[32] miesiêcy oczekiwaæ jakich¶[222] wielkich[222] rezultatów.
1828 914~NDr~1964/3~str. 32
1829 B³êdem bowiem by³oby s±dziæ, ¿e wysoko rozwiniête[212] kraje[112] kapitalistyczne[212], które[212] ukszta³towa³y miêdzynarodowy[241] podzia³[141] pracy[121] w[66] jego[42] obecnej[261] formie[161] i czerpi± z[62] niego[42] korzy¶ci[142], wyrzekn±[501] siê ich[42] tak ³atwo. Wskazuje to[41] równie¿, jak[9] wielkie[241] znaczenie[141] dla[62] wyników konferencji[121] ma wspólne[211] stanowisko[111] krajów rozwijaj±cych[+] siê[222] dla[62] przeciwstawienia[+] siê[121] tym[43], którzy chcieliby spetryfikowaæ obecny[241] stan[141] rzeczy[121].
1830 915~NDr~1964/3~str. 78
1831 Mo¿na[54] by do[62] tej[221] tezy[121] dorzuciæ dwie[34] inne[242] regu³y[142] gry[121], a mianowicie po[+] pierwsze unikanie[141] po¶piechu[121] w[66] rozszerzaniu[161] zestawu centralnych[222] norm i wska¼ników, gdy¿ niejednokrotnie siê okazuje[501], ¿e ujemne[211] zjawisko[111], które[241] chce siê[41] usun±æ, przestaje istnieæ samo[211] w[66] wyniku[161] up³ywu czasu (w[66] zwi±zku[161] z[65] rozwojem gospodarki[121] po¶lizg[111] pomiêdzy[65] momentem decyzji[121] a wyst±pieniem skutków nie maleje, lecz ro¶nie) [&]
1832 916~NDr~1964/5~str. 59
1833 Sumowanie[111] poszczególnych[222] zg³oszeñ dawa³o z[62] regu³y[121] kwoty[142] niemal astronomiczne[242], których[222] oczywi¶cie w[66] zaplanowanych[262] rozmiarach nikt nie móg³ zapewniæ. W[66] tych[262] warunkach ostateczny[211] przydzia³[111] ¶rodków stawa³[501] siê funkcj± nie[+] tyle[9] rzeczywistych[222] potrzeb, ile[9] umiejêtno¶ci[122] natarczywego[221] domagania[+] siê[121] chocia¿ czê¶ciowej[221] realizacji[121] preliminarza finansowego[221] i planu zaopatrzenia[121].
1834 917~NDr~1964/5~str. 112
1835 Przemys³[111] ¶rodków automatyzacji[121] i aparatury[121] pomiarowej[221] w[66] kraju[161] mo¿e siê ju¿ wykazaæ[501] pewnym[251] dorobkiem i wytyczonymi kierunkami dzia³ania[121]. Posiadamy trzy[34] zak³ady[142] wiod±ce[242], odpowiednio w[66] automatyce[161] pneumatycznej[261], elektronicznej[261] i hydraulicznej[261]. Zak³ady[112] te[212] maj± biura[142] projektowe[242], badawcze[242] i konstrukcyjne[42]. Opieraj±c[501] siê na[66] w³asnych[262] wyrobach i kooperacji[161], zak³ady[112] te[212] za[65] pomoc± zespo³ów monta¿owych[222] uruchamiaj± automatykê w[66] obiektach przemys³owych[262] i szkol± odpowiednio za³ogê.
1836 918~NDr~1964/5~str. 180
1837 Region[111] o[66] najwy¿szym[261] przeciêtnym[261] poziomie konsumpcji[121] indywidualnej[261] (¦l±sk[/]) ma poziom[141] tej[221] konsumpcji[121] wy¿szy[241] o[64] dwadzie¶cia[34] procent[122] od[62] ¶redniej[121] krajowej[221]. Natomiast regiony[112] o[66] najni¿szym[261] poziomie konsumpcji[121] indywidualnej[221] nie schodz± pod[65] tym[251] wzglêdem ni¿ej od[62] dwudziestu[32] procent[122] w[66] stosunku[161] do[62] ¶redniej[121] krajowej[221]. Nie jest przy[66] tym[46] uzasadnione[211] bezpo¶rednio arytmetyczne[211] porównywanie[111] dochodów.
1838 919~ND~1964/7~str. 100
1839 Zachodnioniemieccy oficerowie i genera³owie z[65] hitlerowsk±[251] przesz³o¶ci± zasiadaj± coraz liczniej w[66] sztabach NATO[=]. Przekre¶lone[211] zosta³y nie tylko postanowienia[112] uk³adu poczdamskiego[221] o[66] demilitaryzacji[161] Niemiec[/], ale i uk³ady[112] paryskie[212] pañstw zachodnich[222] zakazuj±ce[212] NRF[=] posiadania[121] nowoczesnych[222] rodzajów ofensywnych[222] broni[122], a w[66] szczególno¶ci[161] tak zwanej[221] broni[121] ABC[=] (atomowej[221], bakteriologicznej[221] i chemicznej[221]).
1840 920~ND~1964/7~str. 162
1841 Konieczna jest intensyfikacja tej[221] gospodarki[121] przez[65] wydatne[241] zwiêkszanie[141] i polepszanie[141] zabiegów hodowlanych[222], dalsze[241] zalesianie[141] nieu¿ytków i wprowadzanie[141] zadrzewieñ. Nale¿y d±¿yæ do[62] stopniowego[221] ograniczania[121] wyrêbu drewna[121] do[62] rozmiarów nie przekraczaj±cych[222] przeciêtnego[221] przyrostu rocznego[221]. Nale¿y w[66] maksymalnym[261] stopniu pozyskiwaæ drewno[141] w[66] drzewostanach m³odszych[262] - do[62] granic okre¶lonych[222] przez[64] wymagania[142] pielêgnacyjne[242].
1842 921~ND~1964/7~str. 230
1843 Jak[9] z[62] powy¿szego[222] wynika, wska¼niki[112] wzrostu dochodu narodowego[221], produkcji[121] przemys³owej[221] i rolnej[221], jak[61] te¿ istotne[212] przekszta³cenia[112] strukturalne[212] w[66] wymienionych[262] dziedzinach gospodarki[121] narodowej[211] stanowi± istotnej[221] wagi[121] dowód[141] powa¿nych[222] osi±gniêæ i postêpu uzyskanego[221] w[66] ci±gu[161] dwudziestu[32] lat powojennych[222]. Szereg[111] procesów zwi±zanych[222] z[65] dalszymi przekszta³ceniami w[66] przemy¶le i w[66] rolnictwie, jak[9] te¿ w[66] dochodzie narodowym[261], znajduje[501] siê jeszcze w[66] toku[161].
1844 922~ND~1964/8~str. 73
1845 Wniosek[111] Kêdzierzyna[/][121] zmierza do[62] zast±pienia[121] koksu w[66] dotychczasowej[261] produkcji[121] nawozów azotowych[222] metanem, co[41] obni¿y³oby koszty[142] produkcji[121] azotu zwi±zanego[221] o[64] trzydzie¶ci[34] do[62] czterdziestu[32] procent[122]. Wymagaæ[51] to[41] bêdzie[56] budowy[121] ruroci±gu[121] ³±cz±cego[221] tereny[142] zasobne[242] w[64] ten[241] cenny[241] surowiec[141] z[65] Opolszczyzn±[/], dla[62] zast±pienia[121] oko³o piêciuset[32] tysiêcy ton[122] koksu rocznie czterystu[35] milionami metrów sze¶ciennych[222] gazu ziemnego[221].
1846 923~ND~1964/8~str. 79
1847 Takie[212] w[66] przybli¿eniu[161] zmiany[112], najogólniej bior±c, w[66] wyniku[161] rozwoju[161] produkcji[121] chemicznej[221] przysz³ej[221] piêcio-latki[121] i intensywnego[221] wzrostu w[66] niej[45] udzia³u substytutów, winny[212] nast±piæ w[66] strukturze[161] bilansu surowcowego[221] przemys³u. Da to[41] oczywi¶cie znaczne[242] oszczêdno¶ci[142], które[212] pozwol± w[66] szybkim[261] czasie zwróciæ nak³ady[142] poczynione[242] na[64] rozwój[141] przemys³u chemicznego[221]. Oszczêdno¶ci[112] bêd± tym[9] wy¿sze[211], im[9] racjonalniej bêdzie[56] siê[41] wykorzystywaæ[51] surowce[142] chemiczne[242].
1848 924~ND~1964/8~str. 109
1849 Przeszkadza³y za¶ tej[232] pracy[131] tak¿e fa³szywe[212] koncepcje[112] zmierzaj±ce[212] nie do[62] krytyki[121] zaniedbañ, ale do[62] przekre¶lania[121] podstawowych[222] i cennych[222] wytycznych[122] marksistowskich[222]. Walka z[65] tymi b³êdami jest konieczna, ale stanowi[5] tylko pocz±tek[141] szukania[121] w³a¶ciwych[222] odpowiedzi[122] na[66] nie rozwi±zane[242] pytania[14]. Znajdujemy[501] siê w[66] trudnej[261] sytuacji[161], gdy równocze¶nie musimy tworzyæ podstawowe[242] teorie[142] w[66] wielu[36] zaniedbanych[262] zakresach i szukaæ odpowiedzi[121] na[64] konkretne[242] pytania[142] praktyki[121].
1850 925~ND~1964/10~str. 13
1851 Rzecz[111] jednak w[66] tym[46], ¿e potrzeby[112] ewolucji[121] struktury[121] handlu[121] zagranicznego[221] w[66] latach najbli¿szych[262] stawiaj± przed[65] przemys³em maszynowym[251] zadania[142] nie tylko prostej[221], ilo¶ciowej[221] kontynuacji[121] dotychczasowego[221] procesu, lecz[9] znacznie g³êbszych[222] zmian wewn±trz[62] ró¿norodnej[221] masy[121] sprzedawanych[222] za[65] granic± wyrobów. Zmiany[112] te[212] dotyczy± powinny[212] podstawowych[222] parametrów ekonomicznych[222] struktury[121] asortymentowej[221] eksportu oraz efektywno¶ci[121] poszczególnych[222] wyrobów eksportowanych[222].
1852 926~ND~1964/10~str. 87
1853 Le¿±c we[66] wschodnim[261] basenie Morza[/][121] ¦ródziemnego[/][221], na[66] skrzy¿owaniu Europy[/], Azji[/][121] i Afryki[/][121], Cypr[/][111] nadawa³[501] siê do[62] tej[221] roli[121] idealnie. By³o to[41] zreszt± tradycj± historyczn±[251] tej[221] wyspy[121], ¿e ociera³y[501] siê o[65] ni±[45] wszystkie[212] pañstwa[112] i imperia[112], które[212] na[66] tym[261] pomo¶cie ¶wiatów szuka³y drogi[121] do[62] ekspansji[121] z[62] jednego[221] kontynentu na[64] drugi[241].
1854 927~ND~1964/10~str. 103
1855 A[9] na[64] problem[141] ten[241] patrzy Halecki[/] oczyma cz³owieka[121], który[211] zidentyfikowa³ religiê z[65] papiestwem, stosunek[141] do[62] papiestwa[121] ze[65] stosunkiem do[62] religii[121]. Czyli: nie stosunek[111] do[62] religii[121], jako[62] pewnych[222] wierzeñ, pewnej[221] tre¶ci[121], ale stosunek[111] do[62] aparatu w³adzy[121] w[66] ko¶ciele jest dla[62] niego[42] centralnym[251] problemem millennium[221] Europy[/]. Mamy do[62] czynienia[121] z[65] anachronicznym[251] dzi¶ przyk³adem papalistycznej[221], hierokratycznej[221] historiozofii[121].
1856 928~ND~1965/1~str. 11
1857 Jednak¿e dzia³alno¶æ[141] nasz±[241] musi cechowaæ konkretne[211] podej¶cie[111] do[62] ¿ycia[121] codziennego[221] wsi[121]. Organizacje[112] pezetpeerowskie[212] i zeteselowskie[212] zdobêd± bowiem rzeczywisty[241] wp³yw[141] na[64] sprawy[142] spo³eczno-gospodarcze[242] tylko wtedy, kiedy wyka¿± inicjatywê w[66] zaspokajaniu konkretnych[222], bie¿±cych[222] potrzeb. G³oszenie[111] celów perspektywicznych[222] nawet s³usznych[222], lecz oderwanych[222] od[62] aktualnych[222] problemów interesuj±cych[222] wiêkszo¶æ[141] ch³opów[122], by³oby zaprzeczeniem zadañ, jakie[212] ma spe³niaæ nasza partia i ZSL[=].
1858 929~ND~1965/1~str. 37
1859 Nagrody[112] Nobla[/], przyznawane[212] od[62] tysi±c dziewiêæsetnego[221] roku[121], ugruntowa³y tradycjê wyró¿niania[121] podstawowych[222], donios³ych[222] odkryæ toruj±cych[222] nowe[242] drogi[142] w[66] nauce[161]. Pierwszym[251] laureatem Nobla[/] z[62] fizyki by³ Röntgen[/]; w¶ród[62] nagrodzonych[222] znale¼li[501] siê tacy[212] tytani nauki[121], jak[61] ma³¿onkowie Curie[/], Niels[+] Bohr[/], Einstein[/] - wielcy uczeni[112], których[222] odkrycia[112] i nazwiska[112] utrwali³y[501] siê w[66] ¶wiadomo¶ci[161] ogó³u, daleko poza[65] w±skim[251] krêgiem specjalistów[122].
1860 930~ND~1965/1~str. 46
1861 Bonn[/] zrêcznie wykorzysta³o fakt[141], ¿e coraz wyra¼niej rysuj±ca[+] siê koncepcja gaullistowska jedno¶ci[121] zachodnioeuropejskiej[221] jako[62] czynnika niezale¿nego[221] od[62] Stanów[/] Zjednoczonych[/][222] wywo³ywaæ musia³a powa¿ny[241] niepokój[141] Waszyngtonu[/]. Adenauer[/] stawiaj±c na[64] zbli¿enie[141] z[65] de[+] Gaullem[/] zdawa³ sobie[43] sprawê, ¿e przymierze[111] Bonn[/] - Pary¿[/] interpretowane[211] jest[57] w[66] Waszyngtonie[/] jako[61] wyra¼ne[211] zagro¿enie[111] pozycji[122] amerykañskich[222] w[66] Europie[/][161].
1862 931~ND~1965/1~str. 38
1863 Z[62] drugiej[221] strony[121] obserwuje siê[41] zjawisko[141] niewykorzystania[121] terenowych[222] ¼róde³ zaopatrzenia[121]. Porównanie[111] zu¿ycia[121] odpadów z[65] istniej±cymi zasobami wskazuje na[64] ucieczkê zak³adów przemys³owych[222] od[62] przetwórstwa[121] surowców wtórnych[222]. Jak[9] wynika z[62] materia³ów zebranych[222] przez[64] KDW[=], spo¶ród[62] oko³o dwustu[32] osiemdziesiêciu[32] tysiêcy ton[122] odpadów metalowych[222] i z³omu u¿ytkowego[221], powstaj±cych[222] w[66] przemy¶le kluczowym[261], drobna wytwórczo¶æ[111] wykorzystuje oko³o[62] osiemdziesiêciu[32] tysiêcy ton[122].
1864 932~ND~1965/5~str. 49
1865 Nasze[212] linie[112] ¿eglugowe[212] obejmuj± porty[142] Ba³tyku[/][121], Europy[/] zachodniej[/][221], Bliskiego[/][121] Wschodu[/], Morza[/][121] Czarnego[/][221], Afryki[/] zachodniej[/][221] i wschodniej[/][221], Zatoki[/][121] Perskiej[/][221], prawie[8] wszystkich[222] krajów Dalekiego[/][221] Wschodu[/], Australii[/][121], USA[=], Ameryki[/][121] ¦rodkowej[/][221] i Ameryki[/][121] Po³udniowej[/][221]. Rozbudowa linii[122] uwzglêdnia³a przede[65][+] wszystkim[45] potrzeby[142] w³asnego[221] handlu zagranicznego[221]. W³asna bandera jest czêsto pomocna w[66] rozwoju[161] wymiany[121] towarowej[221] odnosi[501] siê to[41] w[66] szczególno¶ci[161] do[62] krajów Dalekiego[/][221] Wschodu[/][121] i czê¶ciowo Afryki[/][121].
1866 933~ND~1965/5~str. 115
1867 Znam dobrze udanych[242] asystentów[142] uniwersyteckich[242] i udanych[242] asystentów[142] instytutów. Ci[41] ostatni[242] po[+] prostu produkuj± wielokrotnie wiêcej ani¿eli uniwersyteccy. I o[64] to[44] przecie¿ chodzi w[66] naszej[261] organizacji[161] nauki[121]. Nie mówiê tu o[66] nieudanych[262] pracownikach, bo tych[222] trzeba siê pozbywaæ[501] i ze[62] szkó³ i z[62] instytutów, a zatrudniaæ ich[44] tam, gdzie nie trzeba kwalifikacji[122] twórczych[222] ani nauczycielskich[222].
1868 934~ND~1965/9~str. 17
1869 Rozrachunek[111] gospodarczy[211] w[66] placówkach badawczych[262] (nie mówi±c ju¿ o[65] placówkach konstrukcyjnych[262], do¶wiadczalnych[262] i tym[43] podobnych[222]) nie jest zreszt± zjawiskiem bez[62] precedensu. Wed³ug tych[222] zasad dzia³a[5] Instytut[111] Automatyki Systemów Energetycznych[222] we[66] Wroc³awiu[/]. Zbli¿one[242] rozwi±zania[142] rozwa¿a siê[41] i eksperymentuje w[66] niektórych[262] krajach socjalistycznych[262]. Wydaje[501] siê wiêc, ¿e mo¿na w[66] zapleczu[161] badawczym[261] wykorzystaæ si³ê bod¼ców ekonomicznych[222] opartych[222] na[66] syntetycznych[262] kryteriach oceny[121].
1870 935~ND~1965/9~str. 32
1871 Obok[62] wzrostu[121] kosztów inwestycji[122], wynikaj±cego[221] z[62] niedostatecznego[221] i zani¿onego[221] ich[42] okre¶lenia[121] oraz z[62] b³êdów kosztorysowych[222], w[66] praktyce[161] wystêpowa³y zjawiska[112] zbyt wysokiego[221] poziomu, a nawet wzrostu kosztów inwestycji[122] na[64] skutek[141] niedostatecznej[221] typizacji[121] elementów w[66] budownictwie, stosowania[121] nadmiernej[221] i ciê¿kiej[221] obudowy[121] obiektów przemys³owych[222], na[64] skutek[141] z³ej[221] organizacji[121] pracy[121], przestojów i niew³a¶ciwego[221] wykorzystania[121] czasu pracy[121] ludzi[122] i sprzêtu na[66] budowach i tak dalej.
1872 936~ND~1965/9~str. 96
1873 Skierowanie[111] uwagi[121] przede[65] wszystkim[45] na[64] indywiduum[141], jednostkê, okaza³o[501] siê, mimo[62] swej[221] jednostronno¶ci[121], drog± do[62] badania[121] zarówno jednolito¶ci[121] realistycznie rozumianej[221] "natury[121] ludzkiej[221]", jak[9] i ró¿nolito¶ci[121] ludzi[122], a w[66] konsekwencji[161] ró¿nolito¶ci[121] sfer i rodzajów dzia³ania[121] ludzkiego[221], prowadzi³o do[62] zró¿nicowania[121] rozmaitych[222] ga³êzi[122] nauk o[66] cz³owieku[161]. Ujmowanie[111] cz³owieka[121] jako[62] indywiduum[121] "przyrodniczego[221]", jako[62] tworu przyrody[121] sta³o u pocz±tków antropologii[121].
1874 937~ND~1965/10~str. 20
1875 W[66] razie[161] terminowego[221] koñczenia[12] studiów domy[112] akademickie[212], czynnik[111] w[66] zasadniczym[261] stopniu limituj±cy[211] przepustowo¶æ[141] uczelni[122] ekonomicznych[222] przy[66] du¿ej[261] ilo¶ci[161] kandydatów[122] pochodz±cych[222] ze[62] wsi[121] i ma³ych[222] o¶rodków miejskich[222], stoj± nie wykorzystane[212] po[66] studentach, którzy[212] zakoñczyli studia[142] w[66] lutym (niemo¿liwo¶æ[111] wykorzystania[121] zwolnionych[222] w[66] lutym miejsc rodzi zreszt± liberalizm[141] w[66] stosunku[161] do[62] studentów[122] odwlekaj±cych[222] z³o¿enie[141] pracy[121] magisterskiej[221]).
1876 938~ND~1965/10~str. 26
1877 W[66] zwi±zku[161] z[65] tym[45] mo¿na wiêc mówiæ o[66] rozmaitych[262] poziomach kultury[121] technicznej[221]. O[66] niskim[261], gdy sposoby[112] pos³ugiwania[+] siê[121] dobrami technicznymi nie zgadzaj±[501] siê z[65] pewnymi kryteriami, o[66] wysokim[261], gdy odpowiadaj± one tym[232] kryteriom. Jakie¿[212] to[41] mog± byæ kryteria[112]? rozwój[111] techniki musi byæ na[+] tyle opanowany[211] i kierowany[211], aby[9] owoce[112] postêpu przynosi³y cz³owiekowi korzy¶ci[142] bez[62] skutków ujemnych[222].
1878 939~ND~1965/10~str. 59
1879 I z[65] my¶l±[151] o[66] przysz³ych[262] próbach wyegzekwowania[121] tych[222] roszczeñ Bonn[/] nie mo¿e oddaæ swoich[222] "narodowych[222] celów" pod[64] wy³±czn±[241] ochronê amerykañskiego[221] parasola atomowego[221], o[66] którym[261] mówi siê[41], ¿e w[66] razie jakiej¶[221] samodzielnie podjêtej[221], bardziej energicznej[221] próby[121] zjednoczeniowej[221] w[66] stosunku do[62] NRD[=] czy "niemieckich[222] terenów wschodnich[222]" móg³by siê akurat przezornie zaci±æ[501]. Jako[9] ¿e "wola prze¿ycia[121]" jest jednako silna po[66] obu[36] stronach oceanu.
1880 940~ND~1966/2~str. 4
1881 Nawi±zanie[111] do[62] przedstawionych[222] wy¿ej ogólnych[222] przemian[122] strukturalnych[222] gospodarki narodowej[221] oraz ich[42] wykorzystania[121] w[66] celu[161] dalszego[221] jej[42] rozwoju[121], z[65] uwzglêdnieniem poprawy[121] warunków bytowych[222] ludno¶ci[121] - jest konieczne[112] dla[62] lepszego[221] o¶wietlenia[121] rozwa¿añ dotycz±cych[222] przemian[122] struktury[121] przestrzennej[221] oraz ich[42] wp³ywu na[64] ogólny[241] wzrost[141] spo³eczno-gospodarczy[241]. W[66] nowoczesnym[261] ujêciu[161] polityki[121] ekonomicznej[221] nie mo¿na pomijaæ istotnego[221] znaczenia[121] elementu przestrzennego[221].
1882 941~ND~1966/2~str. 66
1883 Jak[9] widzimy, pan Strauss[/] wykoncypowa³ i roztoczy³ przed[65] nami nie lada[8] zamierzenie[141]. Mimo[62] ogromnej[221] i niekiedy dla[62] niego[42] niezbyt fortunnej[221] gadatliwo¶ci[121] pomija on jednak skromnie w[66] swej[261] ksi±¿ce[161] problem[141], który[241] nam (ale chyba równie¿ jemu) wydaje[501] siê najwa¿niejszy[241]. Mianowicie: kto w[66] tej[261] zjednoczonej[21] i wyzwolonej[261] wed³ug recept Straussa[/][121] Europie[/][161] ma przewodziæ?
1884 942~ND~1966/2~str. 83
1885 Po[+] drugie, stopy[112] wzrostu, mimo[62] ogólnej[221], spadaj±cej[221] tendencji[121], by³y dosyæ znacznie zró¿nicowane[212]. Po[+] trzecie, mimo[62] wy¿szej[221] stopy[121] wzrostu na[64] przyk³ad[141] na[66] Dalekim[/][161] Wschodzie[/] ni¿ w[66] Afryce[/][161], absolutne[212] ró¿nice[112] w[66] dolarach na[64] jednego[221] mieszkañca[121] zwiêkszy³y[501] siê na[64] korzy¶æ[141] tej[221] ostatniej[221] chocia¿ dodaæ nale¿y, ¿e w[66] obu[36] wypadkach poziom[111] tego[221] dochodu jest bardzo niski[211].
1886 943~ND~1966/2~str. 41
1887 By³o to[41] istotne[211] pod[65] wzglêdem[151] stosunków spo³ecznych[222], bo projektowane[211] prawo[111] cywilne[211] mia³o daæ ch³opom wieczyst±[241] dzier¿awê, nieusuwalno¶æ[141] z[62] ziemi[121] i wolno¶æ[141] osobist±[241]. Ko³³±taj[/] i jego[42] najbli¿szy[211] doradca do[62] spraw[122] gospodarczych[222], Micha³[/] Ossowski[/], przyst±pili do[62] opracowania[121] konstytucji[121] ekonomicznej[221], która mia³a obj±æ sprawy[142] rolnictwa[121] i przemys³u. Ca³o¶æ[111] reform mia³a wiêc zawieraæ i og³oszon±[241] ju¿ konstytucjê polityczn±[241], a nadto "ekonomiczn±[241]" i "moraln±[241]".
1888 944~ND~1966/4~str. 58
1889 Dalszy[211] rozwój[111] tego[221] programu stwarza szanse[142] produkcyjnej[221] intensyfikacji[121] gospodarstw wiêkszych[222] i dalszej[22] ewolucji[121] gospodarstw ma³ych[222] w[66] kierunku[161] ch³opa-rolnika[121], a w[66] dalszej[261] kolejno¶ci[161], jak[9] s±dzimy, robotnika[121]. Podobnie jak[9] wielko¶æ[111] gospodarstwa[121] tak¿e i wiek[111] okaza³[501] siê kategori± istotnie ró¿nicuj±c±[251] wykorzystanie[141] zaoszczêdzonego[221] czasu pracy[121] w[66] wyniku[161] us³ug kó³ka[121] rolniczego[221]. Starsi wiekiem producenci wykorzystywali ten[241] czas[141] na[64] inne[242] prace[142] w[66] gospodarstwie.
1890 945~ND~1966/4~str. 93
1891 Jak[9] zaznacza³ amerykañski[211] dwutygodnik[111] ["]Vision[$]["], podwojenie[111] wydobycia[121] miedzi[121] w[66] Chile[/] wymaga inwestycji[121] oko³o o¶miuset[32] milionów dolarów. O[6] inwestowanie[141] po³owy[121] tej[221] sumy[121] daremnie zabiega³ poprzedni[211] prezydent Jorge[/] Alessandri[/] w[66] negocjacjach z[65] Kennecott[/] i Anacond±[/]. Frei[/] tu¿ po[66] wyborach wys³a³ swoich[242] przedstawicieli[142] do[62] Stanów[/] Zjednoczonych[/][242]. W[66] negocjacjach poufnych[262] towarzystwa[112] amerykañskie[212] przyjê³y szereg[141] warunków chilijskich[222].
1892