Locked History Actions

attachment:surowy-b-prasa.txt of PL196x

Attachment 'surowy-b-prasa.txt'

Download

  1 <prasa>
  2 1~Dziennik Ba³tycki~05.01.1963~str. 5~kol. 1
  3 Wychodz±c z[62] za³o¿enia[121], ¿e ró¿ne[212] s± w³a¶ciwo¶ci[112] i ró¿ne[212] mo¿liwo¶ci[112] zak³adów pracy[121], organizatorzy konkursu przedstawili do[162] wyboru szereg[141] propozycji[122], ujêtych[222] w[64] trzy[34] podstawowe[242] grupy[142]: [~] pomoc[111] szkole[131] w[66] realizacji[161] kszta³cenia[121] politechnicznego[221] m³odzie¿y[121], [~] pomoc[111] w[66] osi±ganiu[161] jak[+] najlepszych[222] wyników nauczania[121] i [~] ¶wiadczenia[112] szko³y[121] na[64] rzecz[141] zak³adu pracy[121].
  4 2~Dziennik Ba³tycki~05.01.1963~str. 6~kol. 2
  5 Portmonetkê z[65] pieniêdzmi, kluczami i ¶wiadectwem szczepienia[121] na[64] nazwisko[141] W³adys³awa[/][121] B³oñskiego[/][121] znalaz³ w[66] dniu[161] trzeciego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca pan Antoni[/] Krych[/][111], Gdañsk-Suchonino[/][111] ulica Otwarta[/] trzydzie¶ci, mieszkania[121] dwa. Bilet[141] miesiêczny[241], kolejowy[241] na[64] trasê Gdañsk[/][111]-Gdynia[/] znaleziony[241] drugiego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca na[66] ulicy[161] ¦l±skiej[/][261] w[66] Gdyni[/][161] odebraæ mo¿na u[62] pana[121] [~] Torzyñskiego[/][121] - ulica ¦l±ska[/][211] czterdzie¶ci dwa, mieszkania[121] piêtna¶cie.
  6 3~Dziennik Ba³tycki~05.01.1963~str. 2~kol. 4
  7 Gwa³towna odwil¿[111] spowodowa³a gro¼bê niebezpiecznych[222] lawin w[66] zachodniej[261] Austrii[/][161]. W[66] po³udniowych[262] Alpach[/] pada³ ¶nieg[111], ale w[66] Rzymie[/] oraz na[66] po³udniu W³och[/][122] panowa³a ³adna pogoda. Natomiast w[66] Europie[/][161] zachodniej[261] utrzymywa³a[501] siê typowo zimowa aura - mróz[111], ¶nieg[111] i mg³a. W okolicach Calais[/] w[66] pó³nocnej[261] Francji[/][161] p³ugi[112] ¶nie¿ne[212] przebija³y drogê do[62] odciêtych[222] przez[64] tydzieñ[141] od[62] ¶wiata wiosek.
  8 4~Dziennik Ba³tycki~05.01.1963~str. 2~kol. 6
  9 Autor pisze, ¿e "w[66] zakrojonym[261] na[64] szerok±[241] skalê programie[161] USA[=] w[66] dziedzinie[161] wykorzystania[121] Kosmosu do[62] celów wojskowych[222] coraz wiêksze[241] znaczenie[141] przywi±zuje siê[41] do[62] Ksiê¿yca". Przedstawiciele kó³[122] politycznych[222] i wojskowych[222] USA[=], a zw³aszcza przedstawiciele Pentagonu[/], wypowiadaj±[501] siê na[66] ³amach prasy[121] za[65] jak[+] najszybszym[251] wykorzystaniem naturalnego[221] satelity[121] naszej[221] planety[121] do[62] globalnej[221] ³±czno¶ci[121], [&]
 10 5~Dziennik Ba³tycki~05.01.1963~str. 6~kol. 3
 11 Otó¿ jeszcze przed[65] kilku[35] laty bandera polska[211] zajmowa³a dziewi±te[241] miejsce[141] w[66] obrotach Szczecina[/], w[66] roku[161] bie¿±cym[261] za¶ zajmuje pierwsze[241] miejsce[141] wespó³ z[65] bander± NRF[=] pod[65] wzglêdem liczby[121] zawiniêæ, [~] za¶ pod[65] wzglêdem tona¿u[121] zawijaj±cych[222] statków zdecydowana[18] przoduje. Wzrost[141] udzia³u statków polskich[222] w[66] obrotach Szczecina[/] w[66] ci±gu[161] ostatnich[222] lat obrazuj± nastêpuj±ce[212] liczby[112].
 12 6~Dziennik Ba³tycki~25.01.1963~str. 1~kol. 6 
 13 Kuratorium[111] Okrêgu[121] Szkolnego[221] Gdañskiego[221] informuje, ¿e zgodnie z[65] rozporz±dzeniem Ministerstwa[121] O¶wiaty[121] wydanym[251] w[66] zwi±zku[161] z[65] utrzymuj±c±[+] siê[251] fal± mrozów do[62] dnia dwudziestego[221] szóstego bie¿±cego[221] miesi±ca w³±cznie przerywa siê[41] zajêcia[142] we[66] wszystkich[262] szkolnych[262] placówkach wychowawczych[262] i o¶wiatowych[262] z[65] wyj±tkiem Domów dziecka, zak³adów wychowawczych[222] i przedszkoli. ¦wietlice[112] nie wymagaj±ce[212] ogrzewania[121] ca³ego[221] budynku[121] szkolnego[221] s± czynne[212] [&]
 14 7~Dziennik Ba³tycki~23.01.1963~str. 1~kol. 7
 15 W[66] godzinach porannych[262] dwudziestego[221] drugiego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca powróci³a do[62] Warszawy[/] delegacja PZPR[=] na[64] szósty[241] Zjazd[141] SED[=], na[66] czele której[221] sta³ pierwszy[211] sekretarz KC[=] PZPR[=] W³adys³aw[/] Gomu³ka[/]. Delegacja KPZR[=] z[65] pierwszym[251] sekretarzem KC[=] KPZR[=] Nikit±[/] Chruszczowem[/] na[66] czele, która uczestniczy³a w[66] obradach Szóstego[221] Zjazdu SED[=], opu¶ci³a dwudziestego[221] drugiego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca Berlin[/][141] udaj±c[501] siê w[64] drogê powrotn±[241] do[62] Zwi±zku[/][121] Radzieckiego[/][221].
 16 8~Dziennik Ba³tycki~23.01.1962~str. 2~kol. 4
 17 Na[66] tej[261] drodze[161] mog³y polskie[212] masy[112] ludowe[212] osi±gn±æ wyzwolenie[141] narodowe[241] i spo³eczne[241], którego[221] ostatecznym[251] i najpe³niejszym[251] wyrazem jest id±ca drog±[151] budownictwa[121] socjalistycznego[221] Polska[/][211] Rzeczpospolita[/] Ludowa[/]. Nastêpnie Aleksander[/] Zawadzki[/] dokona³ otwarcia[121] muzeum[121] w[66] dziesi±tym[261] Pawilonie.
 18 9~Dziennik Ba³tycki~23.01.1963~str. 3~kol. 2
 19 Z[62] opracowañ bremeñskiego[221] Instytutu Badañ ¯eglugowych[222] wynika, ¿e jedynie dwie¶cie[31] piêædziesi±t[31] portów na[66] ca³ym[261] ¶wiecie (w[66] ogólnej[261] ilo¶ci[161] dwa tysi±ce piêæset portów) mo¿e[5] przyjmowaæ statki-olbrzymy[142] o[66] no¶no¶ci[161] przekraczaj±cej[261] piêædziesi±t[34] tysiêcy[122] ton[122] i ¿e jedynie piêædziesi±t[31] cztery[31] z[62] tych[222] portów mo¿e[5] obs³ugiwaæ tak wielkie[242] statki[142] przy[66] nabrze¿ach.
 20 10~Dziennik Ba³tycki~23.01.1963~str. 3~kol. 4
 21 S± one niezmiernie lekkie[212], zaopatrzone[212] równie¿ w[64] zbiorniki[142] powietrzne[242], zapewniaj±ce[242] niezatapialno¶æ[141]. S± one w³a¶ciwie niezniszczalne[212], wytrzymuj± bowiem dobrze takie[242] dodatkowe[242] próby[142], jak[9] zrzucenie[111] ca³kowicie obci±¿onej[221] ³odzi[121] z[62] wysoko¶ci[121] dwóch[32] i piêæ dziesi±tych[122] metra na[64] posadzkê oraz odci±gniêcie[111] równie¿ obci±¿onej[221] ³odzi[121] na[66] d¼wigu[161] o[66] trzech[36] metrach wysoko¶ci[121] w[64] bok[141] i rzucenie[111] jej[42] z[65] rozpêdem o[64] ¶cianê.
 22 11~Dziennik Ba³tycki~27.01.1963~str. 1~kol. 3
 23 W[66] tej[261] chwili[161] sytuacja jest taka, ¿e Francuzi zgodzili[501] siê na[64] zestawienie[141] listy[121] roszczeñ brytyjskich[222] oraz spraw[122] za³atwionych[222] w[66] dotychczasowych[262] szesnastomiesiêcznych[262] debatach. Znamienne[211] jest, ¿e delegacja boñska na[64] poniedzia³kowe[242] obrady[142] w[66] Brukseli[/][161] uda[501] siê pod[65] przewodnictwem wicekanclerza[121] Erharda[/][121], który[211] nie by³ przy[66] podpisaniu[161] traktatu pokojowego[221] w[66] Pary¿u[/] oraz jest zdecydowanym[251] zwolennikiem wej¶cia[121] Anglii[/][121] do[62] EWG[=].
 24 12~Dziennik Ba³tycki~27.01.1963~str. 1~kol. 6
 25 Dwaj redaktorzy tureckiego[221] dziennika ["]Hurryet[$]["] i bêd±cy[211] z[65] nimi kierowca samochodu zginêli z[62] zimna[121] podczas[62] zbierania[121] materia³u do[62] reporta¿u[121]. Redaktorzy wyjechali w[64] czwartek[11] ze[62] Stambu³u[/] do[62] Tracji[/][121] aby[9] opracowaæ reporta¿[141] na[64] temat[141] zablokowanych[222] przez[64] ¶niegi[142] poci±gów pasa¿erskich[222].
 26 13~Dziennik Ba³tycki~27.01.1963~str. 2~kol. 4
 27 Wiadomo¶æ[111] o[66] tym[46] zosta³a[57] zakomunikowana dotychczasowemu prezydentowi Dominikany[/], Rafaelowi[/] Bonelly[/] przez[64] nowo obranego[241] wiceprezydenta[141] Gonzalesa[/][141] i przywódców[142] partii[122] stowarzyszonych[222] z[65] rewolucyjn±[251] parti± dominikañsk±[251], która odnios³a zwyciêstwo[141] w[66] ostatnich[262] wyborach. Prezydent[111] Republiki[/][121] Dominikañskiej[/][221] o¶wiadczy³, ¿e wyda³ rozkaz[141] dowódcom si³ porz±dkowych[222] by[9] przedsiêwziêli "wszelkie[242] konieczne[242] kroki[142] bezpieczeñstwa[121]".
 28 14~Dziennik Ba³tycki~27.01.1963~str. 2~kol. 5
 29 Za³ogi[112] naszych[222] dziesiêciotysiêczników mia³y najwiêcej k³opotów z[65] zapychaj±cymi[+] siê lodami kinkstonami. Trzeba by³o wielokrotnie zatrzymywaæ[501] siê i je[44] oczyszczaæ. Statki[112] dotar³y jednak bez[62] ¿adnych[222] wiêkszych[222] przeszkód do[62] portu gdyñskiego[221] i dokerzy przyst±pili ju¿ do[62] wy³adunku[121] przywiezionych[222] towarów.
 30 15~Dziennik Ba³tycki~27.01.1963~str. 8~kol. 3
 31 Powo³ano równie¿ komisje[142]: historyczn±[241], dla[62] zbierania[121] wspomnieñ, relacji[122], ró¿nych[222] dokumentów dla[62] przygotowania[121] monografii[121] o[66] historii[161] obozu o¶wiêcimskiego[221] oraz zdrowia[121] i opieki[12] spo³ecznej[221], odszkodowañ, która zajmie[501] siê przygotowaniem materia³ów kolegom, którzy byli[57] zatrudnieni w[66] [~] Farben[+] Industrie[$] oraz inne[242] komisje[142]. Jednocze¶nie przyjêto plan[141] rozwijania[121] ¿ycia[121] kole¿eñskiego[221] poprzez[64] ró¿ne[242] formy[142] pracy[121], jak[9] wieczory[112] wspomnieñ obozowych[222], prelekcje[112] o[66] obozowym[261] ruchu[161] oporu, godziny[112] o¶wiêcimskiej[221] poezji[121].
 32 16~Dziennik Ba³tycki~07.06~str. 1~kol. 2
 33 Tegoroczne[212] Targi[112] Poznañskie[212] przypadaj± na[64] niew±tpliwie trudny[241] okres[141] w[66] naszych[262] zagranicznych[262] obrotach towarowych[262]. Wed³ug[62] szacunkowych[222] obliczeñ, ostra zima "kosztowa³a" nas[44] w[66] eksporcie oko³o[62] dwustu[32] milionów z³otych[122] dewizowych[222]. Na[66] tle dysproporcji[121] miêdzy[65] wzrostem importu surowców, pó³produktów oraz zbo¿a[121], a mniejszym[251] tempem rozwijania[121] eksportu, ogólny[211] bilans[111] handlowy[211] pogorszy³a[101] siê o[64] piêædziesi±t[34] milionów z³otych[122] dewizowych[222].
 34 17~Dziennik Ba³tycki~07.06.1963~str. 1~kol. 3
 35 W[66] obawie[161] przed[65] incydentami podobnymi do[62] tych[222] jakie[212] mia³y miejsce[141] przy[66] przyjmowaniu[161] Mereditha[/][121] na[64] uniwersytet[141], zmobilizowano znaczne[242] si³y[142] wojska[121] i policji[121]. Na[64] teren[141] uniwersytetu przyby³o oko³o[8] trzystu[32] ¿o³nierzy[122] - z[62] których[222] czê¶æ[111] obserwowa³a rozwój[141] sytuacji[121] z[62] dachu[121] biblioteki[121]. Ponadto pojawi³y[501] siê silne[212] oddzia³y[112] policji[121]. Jak[9] dotychczas w[66] Oxfordzie[/] nie dosz³o do[62] ¿adnych[222] incydentów.
 36 18~Dziennik Ba³tycki~07.06.1963~str. 2~kol. 1-2
 37 Dla[62] Polskiej[221] ¯eglugi[121] Morskiej[221] w[66] Szczecinie[/] buduje siê[41] ca³±[241] seriê jednostek typu "Andrzej[/] Borowy[/]" B-czterysta[+] piêædziesi±t[+] osiem[/]. Bêd± to[41] nowoczesne[212] drobnicowce[112]: nowo¶ci± konstrukcyjn±[251] na[66] tych[262] statkach jest d¼wiêkoch³onne[241] pomieszczenie[141] dla[62] wydzielonego[221] stanowiska[121] maszynowni[121]. W[66] drugim[261] pó³roczu[161] przekazane[212] do[62] eksploatacji[121] zostan±[57] dwa[31] prototypy[112] B-dwadzie¶cia[+] trzy[/]. S± to[41] trawlery[112], przystosowane[212] do[62] po³owów od[62] rufy[121].
 38 19~Dziennik Ba³tycki~07.06.1963~str. 2~kol. 7
 39 W[66] bie¿±cym roku[161] w[66] dalekomorskich[262] po³owach ¶ledziowych[262] we¼mie udzia³[141] dwadzie¶cia[31] jeden[8] stalowych[222] kutrów szkunerskich[222]. Pozosta³e[212] drewniane[212] jednostki[112] oraz kutry[112] mniejsze[212], siedemnastometrowe[212] eksploatowaæ[51] bêd±[56] ³owiska[142] ba³tyckie[242]. Za³ogi[112] rybackie[212] "Szkunera[/][111]" z³owi³y ju¿ piêæ[34] i piêæ[34] dziesi±tych[122] tysiêcy[122] ton[122] ryb, a wiêc maj± ju¿ z[65] nadwy¿k± wykonany[241] pó³roczny[241] plan[141] po³owów.
 40 20~Dziennik Ba³tycki~07.06.1963~str. 6~kol. 3
 41 O[66] tych[262] wszystkich[262] niedoci±gniêciach, o[66] sprawach do[62] pilnego[221] za³atwienia[121] mówi³ wczoraj dyrektor Miejskiej[221] Stacji[121] Sanitarno-Epidemiologicznej[221] doktor Hejmo[/][111], przypomina³a przewodnicz±ca[111] komisji[121] zdrowia doktor Letowt[/][111] i inni radni[112] zabieraj±cy[212] g³os[141] w[66] czasie obrad.
 42 21~Dziennik Ba³tycki~20.09.1963~str. 1~kol. 1
 43 W[66] obecnym[261] sezonie grzybobrania[121] zanotowano ju¿ kilka[34] wypadków zatrucia[121] ¶miertelnego[221] niejadalnymi grzybami. Obecnie w[66] miejscowo¶ci[161] Leszcz[/] w[66] powiecie[161] Toruñ[/] dosz³o do[62] nowej[221] tragedii[121]. Czterdziestoletnia wdowa Aniela[/] Cymer[/][111] oraz jej[42] dzieci[112]: osiemnastoletnia Agnieszka[/], czternastoletni Jan[/] i jedenastoletnia Teresa[/] trzykrotnie jada³y truj±ce[242] grzyby[142]. Wszystkie[212] te[212] osoby[112] w[66] ciê¿kim[261] stanie[161] zosta³y[57] przewiezione[212] do[62] szpitala miejskiego[221] w[66] Toruniu[/].
 44 22~Dziennik Ba³tycki~20.09.1963~str. 1~kol. 2
 45 Przewidywany[211] przebieg[111] pogody[121] dla[62] wybrze¿a[121] wschodniego[221] w[66] dniu[161] dwudziestego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca. Zachmurzenie[111] ma³e[211], przej¶ciowo umiarkowane[211]. Temperatura od[62] dziesiêciu[32] stopni rano[8] do[62] osiemnastu[32] stopni w[66] ci±gu[161] dnia. Wiatry[112] umiarkowane[212] pó³nocno-wschodnie[212] i wschodnie[212].
 46 23~Dziennik Ba³tycki~20.09.1963~str. 1~kol. 4
 47 Amerykañski[211] departament[111] stanu poda³ do[62] wiadomo¶ci[121], ¿e liczba sygnatariuszy[122] uk³adu o[66] czê¶ciowym[261] zakazie do¶wiadczeñ nuklearnych[222] - po[66] podpisaniu[161] go[42] w[66] ¶rodê w[66] Waszyngtonie[/] przez[64] przedstawicieli[142] Togo[/] i Tanganiki[/][121] - wzros³a do[62] dziewiêædziesiêciu[32] siedmiu[32].
 48 24~Dziennik Ba³tycki~20.09.1963~str. 1~kol. 6-7
 49 System[111] ten[211] bowiem oparty[211] jest[57] na[66] zasadzie[161] wzajemnego[221] bilansowania[121] obrotów towarowych[222] i us³ug co[41] nie zawsze jest mo¿liwe[211]. W[66] obecnym[261] systemie rozliczeñ dwustronnych[222] nie jest równie¿ mo¿liwe[211] wykorzystanie[111] dodatniego[221] salda[121] na[64] zakup[141] w[66] innych[262] krajach socjalistycznych[262]. Rozliczenia[112] wielostronne[212], które[212] maj± byæ[57] wprowadzone[212] od[62] pocz±tku[121] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tego[221] czwartego[221] roku[121] zlikwiduj± takie[242] sytuacje[142].
 50 25~Dziennik Ba³tycki~20.09.1963~str. 3~kol. 1-2
 51 Barbara[/] Toeplitz[/] uprawia rzadko dzi¶ spotykan±[241] technikê akwarelow±[241]. Jej[42] ["]Pejza¿[/][111] z[/][62] wyspy[/][121]["] przywodzi na[64] my¶l[141] skojarzenia[112] z[65] malunkami chiñskimi Andrzeja[/][121] Koczysiego[/][121] ["]Transatlantyk[/][111]["] to[41] obraz[111] [~] na[64] ró¿nobarwne[242] [~] p³aszczyzny[142] - nie zatracaj±cy[211] jednak przedstawianego[221] tematu. Ryszardowi[/] Skupinowi[/][131] z[62] Poznania[/] morze[111] pos³u¿y³o[1] jako[61] znakomite[211] t³o[111] do[62] wydobycia[121] nastroju[121] grozy[121], spokoju[121] i... Rozczarowania[121].
 52 26~Dziennik Ba³tycki~24.12.1963~str. 1~kol. 1
 53 Na[66] ³awie[161] ¶wiadków[122] zasiedli miêdzy[+] innymi fotoreporter z[62] dziennika ["]Dallas[+] Times[+] Herald[$]["] Jackson[/], który[211] dokona³ znanego[221] zdjêcia[121] Ruby'ego[/][121] w[66] momencie oddania[121] strza³ów do[62] Oswalda[/][121], tancerka z[62] kabaretu Ruby'ego[/][121] wykonuj±ca strip-tease[$] oraz kapitan[111] policji[121] Fritz[/] obecny[211] przy[66] zastrzeleniu[161] Oswalda[/][121]. Agencje[112] notuj±, ¿e przy[66] rewidowaniu[161] tancerki[121] znaleziono w[66] jej[42] torebce[161] pistolet[141] który[241] skonfiskowano.
 54 27~Dziennik Ba³tycki~24.12.1963~str. 1~kol. 2
 55 Tu¿ po[66] pó³nocy[161] za³oga po[64] raz[141] ostatni[241] nada³a sygna³[141] SOS[=]. Na[66] pok³adzie[161] znajdowa³o[501] siê tysi±c[111] osiemdziesi±t[31] jeden[8] pasa¿erów[122] i cz³onków[122] za³ogi[121]. W[66] niezwykle trudnych[262] warunkach zarz±dzono ewakuacjê statku[121]. Na[64] pomoc[141] po¶pieszy³y liczne[212] statki[112] ró¿nych bander i samoloty[112]. W[64] poniedzia³ek[141] we[66] wczesnych[262] godzinach popo³udniowych[262] podano, ¿e zdo³ano uratowaæ siedemset[34] dwadzie¶cia[34] dwie[34] osoby[112]. Akcja ratunkowa trwa.
 56 28~Dziennik Ba³tycki~24.12.1963~str. 1~kol. 7
 57 W[64] poniedzia³ek[141] w[66] ca³ej[261] ZRA[=] obchodzono uroczy¶cie Dzieñ[141] Zwyciêstwa[121] - siódm±[241] rocznicê opuszczenia[121] przez[64] ostatnich[242] ¿o³nierzy[142] brytyjskich[242] strefy[121] Kana³u[/] Sueskiego[/]. ¦wiêto[111] grudniowe[211] jest[57] tradycyjnie obchodzone[211] w[66] ca³ym[261] Egipcie[/] jako[61] dzieñ[111] zwyciêstwa[121] nad[65] imperializmem. Program[111] uroczysto¶ci[121] w[66] Port[+] Saidzie[/] obj±³ paradê wojskow±[241] w[66] obecno¶ci[161] prezydenta[121] Republiki[121], Gamala[+] Abdel[+] Nasera[/][121], otwarcie[141] w[66] odbudowanym[161] mie¶cie nowych[222] obiektów, [#]
 58 29~Dziennik Ba³tycki~24.12.1963~str. 2~kol. 7
 59 Przyczyny[112] katastrofy[121] s±[57] chwilowo nie znane[212]. Nale¿y jednak podkre¶liæ, ¿e w[66] ci±gu[161] ubieg³ych[222] lat kilkakrotnie ju¿ wybucha³ po¿ar[111] na[66] "Lakonii[/][161]". W[66] marcu tysi±c dziewiêæset piêædziesi±tego[221] pierwszego[221] roku[121] podczas[62] rejsu z[62] Amsterdamu[/] do[62] Australii[/][121] zanotowano sze¶æ[34] po¿arów które[242] na[64] szczê¶cie[141] zdo³ano ugasiæ. Po¿ar[111] statku[121] greckiego[221] wywo³a³ olbrzymie[241] poruszenie[141] w[66] Atenach[/], gdzie wysz³y[5] nadzwyczajne[212] wydania[112] pism.
 60 30~Dziennik Ba³tycki~24.12.1963~str. 7~kol. 5
 61 Zanim zaczniemy zamieszczaæ kupony[142] konkursowe[242], prosimy wszystkich[242] zainteresowanych[142], a wiêc zarówno dzia³aczy[142] sportowych[242], jak[9] i szeregowych[242] kibiców[142] o[64] zabieranie[141] g³osu i przedstawianie[141] nam swych[222] propozycji[122] na[66] podstawie[161] których[222] ustalimy listy[142] zawodników[122], trenerów[122] i zespo³ów[122]. Z[62] kolei[121] po[66] zamkniêciu[161] list[122], przyst±pimy do[62] g³osowania[121] na[64] najlepsze[242] dziesi±tki[142].
 62 31~Dziennik Ba³tycki~05.12.1964~str. 1~kol. 2
 63 Uwa¿amy, powiedzia³ minister[111] Rybicki[/][111] - ¿e przy[66] wizji[161] lokalnej[261] mo¿na bêdzie lepiej odtworzyæ wiele[34] zdarzeñ i faktów oraz wy¶wietliæ szereg[141] spraw[122] objêtych[222] aktem oskar¿enia[121]. Zgodnie z[65] wnioskiem s±du we[66] Frankfurcie[/] nad[/][65] Menem[/][151], w³adze[112] polskie[212] udziel± sêdziemu wyznaczonemu spo¶ród[62] sk³adu s±dowego[221] - zapewnienia[121] na[66] miejscu[161] warunków zabezpieczaj±cych[222] nale¿yte[241] przeprowadzenie[141] czynno¶ci[122], zwi±zanych[222] z[65] wizj± lokaln±[251].
 64 32~Dziennik Ba³tycki~05.12.1964~str. 1~kol. 7
 65 By³y[211] prezydent Argentyny[/] Juan[/] Peron[/] przyby³ w[64] czwartek[141] po[66] po³udniu[161] do[62] Hiszpanii[/][121] po[66] nieudanym[261] powrocie do[62] Ameryki[/][121] £aciñskiej[/][221]. W[66] swojej[261] willi[161] madryckiej[261] Peron[/] oczekuje na[64] decyzjê rz±du hiszpañskiego[221] w[66] sprawie[161] jego[42] dalszego[221] pobytu w[66] tym[261] kraju[161].
 66 33~Dziennik Ba³tycki~05.12.1964~str. 2~kol. 7
 67 W[66] tych[262] dniach wchodzi do[62] portu gdyñskiego[221] statek[111] "Stooma[/]" przywo¿±c dziesiêæ[34] i dwie[34] dziesi±te[142] tysiêcy[122] ton[122] rudy[121] z[66] Indii[/][122]. Brygady[112] portowe[212] zakoñczy³y w³a¶nie roz³adunek[141] dwóch[32] innych[222] jednostek z[65] takim[251] samym[251] ³adunkiem: "Foimtunoy[$]" i "Switzerlantd[$]", które[212] ³±cznie dostarczy³y nam oko³o[62] dwudziestu[32] czterech[32] tysiêcy[122] ton[122] rudy[121]. W[66] bie¿±cym[261] miesi±cu za³oga gdyñska roz³adowaæ ma jeszcze trzydzie¶ci[34] dziewiêæ[34] tysiêcy[122] ton[122] rudy[121].
 68 34~Dziennik Ba³tycki~05.12.1964~str. 4~kol. 3-4
 69 W[66] okresie miêdzy¶wi±tecznym[261], czyli od[62] ¶wi±t do[62] Nowego[221] Roku[121] zawiesza siê[41] przyjmowanie[141] interesantów[122] w[66] wydziale spraw[122] lokalowych[222], gdy¿ w[66] tym[261] czasie odbêdzie[501] siê porz±dkowanie[111] uaktualnionych[222] wniosków i ich[42] kwalifikowanie[111]. Od[62] pierwszego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca do[62] zakoñczenia[121] akcji[121], czyli do[62] piêtnastego[221] stycznia nie bêd±[57] przyjmowane[212] ¿adne[212] nowe[212] wnioski[112] o[64] przydzia³[141] mieszkania[121].
 70 35~Dziennik Ba³tycki~05.12.1964~str. 4~kol. 4
 71 Przypominamy wykonawców[142]: piosenkarki[112] - Lucyna[/] Arska[/], Kalina[/] Jêdrusik[/], Krystyna[/] Konarska[/], Irena[/] Santor[/], aktorzy[112]: Henryk[/] Bista[/], Kazimierz[/] Brusikiewicz[/], Józef[/] Korzeniowski[/], Bohdan[/] Wróblewski[/], Leon[/] Za³uga[/]; znany[211] autor Józef Prutkowski[/] i konferansjer Zbigniew[/] Korpolewski[/]. Graæ[51] bêdzie[56] Warszawski[211] Zespó³[111] Estradowy[211] pod[65] kierunkiem Józefa[/][121] Mazurkiewicza[/][121]. Bilety[142] sprzedaje "Orbis[/][111]" we[66] Wrzeszczu[/], Sopocie[/] i w[66] Gdyni[/][161].
 72 36~Dziennik Ba³tycki~02.10.1965~str. 1~kol.6
 73 Niejaki[211] pu³kownik Suhirman[/] w[66] Samarangu[/][161] wypowiedzia³[501] siê za[65] grup± Untunka[/]. Godzina dwudziesta pierwsza: wszystkie[212] agencje[112] zachodnie[212] zgodnie informuj±, ¿e zamach[111] stanu w[66] Djakarcie[/][161] zosta³[57] zlikwidowany[211]. Pozostaje jednak gro¼ba wojny[121] domowej[221] wobec[62] nie wyja¶nionej[221] sytuacji[121] na[66] prowincji[161]. Potwierdza siê[41], ¿e {Sukarno}[/] jest zdrów i ca³y[211].
 74 37~Dziennik Ba³tycki~02.10.1965~str. 1~kol. 7
 75 W[66] imieniu dwu[32] tysiêcy[122] studentów[122] Uniwersytetu Warszawskiego[221] zgromadzonych[222] w[66] auli[161] Auditorium[+] Maximum[&], rektor uczelni[121], profesor Stanis³aw[/] Turski[/] powita³ wicepremiera[141] Zenona[/][141] Nowaka[/][141], kierowników[142] wydzia³ów KC[=] PZPR[=] Andrzeja[/][141] Werblana[/][141] i Leona[/][141] Stasiaka[/][141]. Uniwersytet[111] Warszawski[211], stwierdzi³ - w[66] przemówieniu[161] rektor - stanowi[5] wielki[241] o¶rodek[141] dzia³alno¶ci[121] naukowej[221] i dydaktycznej[221]. Wy¿sze[241] wykszta³cenie[141] zdobywa w[66] tej[261] szkole[161] prawie[8] dziewiêtna¶cie[31] tysiêcy[122] studentów[122].
 76 38~Dziennik Ba³tycki~02.10.1965~str. 2~kol. 7
 77 Kolejn±[251] okazj± do[62] ogl±dania[121] czo³owych[222] polskich[222] piê¶ciarzy[122] bêdzie dla[62] wybrze¿owych[222] kibiców[122] niedzielny[211] (trzeciego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca, hala Stoczni[221], godzina dwunasta) mecz[111] o[64] mistrzostwo[141] pierwszej[221] ligi[121] pomiêdzy[65] Poloni±[/] a BBT[=] Bielsko[/]. Piê¶ciarze Polonii[121] bêd±[56] siê starali[521] zrewan¿owaæ BBTS[=] za[64] pora¿kê doznan±[241] w[62] pierwszej[261] rundzie w[66] Bielsku[/][161]. Z[62] bardziej interesuj±cych[222] pojedynków nale¿y oczekiwaæ nastêpuj±cych[222] walk: [&]
 78 39~Dziennik Ba³tycki~02.10.1965~str. 4~kol. 4
 79 Wobec[62] tego[42] trzeba by³o zmieniæ nieco za³o¿enia[142], poparte[242] opini± fachowców[122] (miêdzy[+] innymi Katedra Fundamentowania[121] Gruntów Politechniki[121] Gdañskiej[221] przeprowadzi³a na[66] budowie[161] odpowiednie[212] badania[112]). Najwa¿niejsze[211] jednak jest to[41], ¿e wszystko[211] to[41] nie wp³ynê³o zasadniczo na[64] zahamowanie[141] robót, ¿e przebiegaj± one zgodnie z[65] harmonogramem. Mianowicie w[66] najbli¿szych[262] dniach (najpó¼niej w[64] poniedzia³ek[141]) ekipy[112] robotników[122] przyst±pi± do[62] betonowania[121] drugiej[221] ¶ciany[121] tunelu[121].
 80 40~Dziennik Ba³tycki~02.10. 1965~str. 4~kol. 7
 81 Tragiczny[211] wypadek[111] zdarzy³[501] siê wczoraj w[66] Gdañsku[/] na[66] ulicy[161] Podwale[/] Grodzkie[/]. Usi³uj±ca wskoczyæ do[62] jad±cego[221] tramwaju[121] linii[121] osiem piêædziesiêciodwuletnia Wanda[/] [~] dosta³a[501] siê pod[64] ko³a[142] przyczepy[121] i ponios³a ¶mieræ[141] na[66] miejscu[161]. We[66] Wrzeszczu[/] na[66] alei[161] Wojska[/][121] Polskiego[/][221] (róg[111] ulicy[121] Grunwaldzkiej[/][221]) Michalina[/] [~] zosta³a[57] potr±cona przez[64] tramwaj[141] linii[121] piêtna¶cie, odnosz±c ogólne[242] pot³uczenia[142].
 82 41~Dziennik Ba³tycki~30.11.1965~str. 1~kol. 4
 83 Od[62] trzeciego[221] do[62] pi±tego[221] grudnia bie¿±cego[221] roku[121] obradowaæ[51] bêdzie[56] nad[65] sprawami literatury[121] i swego[221] zwi±zku[121] stu[32] trzech[32] pisarzy[122] reprezentuj±cych[222] dziewiêciuset[34] dziewiêædziesiêciu[34] piêciu[34] cz³onków[142] ZLP[=] zrzeszonych[242] w[66] czternastu[36] oddzia³ach. W[66] czasie zjazdu pisarze omówi± dzia³alno¶æ[141] ZLP[=] w[66] ci±gu[161] ostatnich[222] trzech[32] lat. Podstaw± do[62] dyskusji[121] bêdzie referat[111] sprawozdawczy[211] prezesa[121] ZLP[=] Jaros³awa[/][121] Iwaszkiewicza[/][121] oraz sprawozdanie[111] poszczególnych[222] komisji[122] przy[66] Zarz±dzie G³ównym[261] ZLP[=].
 84 42~Dziennik Ba³tycki~30.11.1965~str. 2~kol. 2
 85 Po[66] przybyciu[161] do[62] Karsznic[/][122] wszyscy udali[501] siê do[62] Domu[121] Kultury[121] ZZK[=], gdzie odby³a[501] siê okoliczno¶ciowa akademia, w[66] czasie której[221] przemawiali wicepremier [~] Tokarski[/] i minister [~] Lewiñski[/]. W[66] obu[36] przemówieniach przedstawiciele rz±du podziêkowali budowniczym[132] zelektryfikowanego[221] pierwszego[221] etapu magistrali[121] kolejowej ¦l±sk[/][111] porty[112], zachêcaj±c równocze¶nie do[62] przyspieszenia[121] realizacji[121] drugiego[221] etapu elektryfikacji[121] do[62] Ponêtowa[/][121], a nastêpnie do[62] Inowroc³awia[/].
 86 43~Dziennik Ba³tycki~30.11.1965~str. 2~kol. 4
 87 Referat[141] o[66] ekonomicznych[262] problemach pracy[121] ludzkiej[221] w[66] morskich[262] stoczniach produkcyjnych[262] (praca zbiorowa) wyg³osi³ przewodnicz±cy[111] ko³a[121] PTE[=] przy[66] Stoczni[161] imienia Komuny[/][121] Paryskiej[/][221] dyrektor ekonomiczny[211] magister[111] Korchot[/][111]. Tematem ostatniego[221] wyg³oszonego[221] wczoraj referatu by³y[5] podstawowe[212] psycho-spo³eczne[212] warunki[112] intensyfikacji[121] pracy[121] opracowanego[221] przez[64] doktora[141] Schwartza[/][141] i magister Obrêbsk±[/][141]. Dzisiaj kontynuuje siê[41] dyskusjê.
 88 44~Dziennik Ba³tycki~30.11.1965~str. 4~kol. 4
 89 W[64] sk³ad[141] tej[221] komisji[121] - jak[9] informuje nas[44] zastêpca przewodnicz±cego[121] Prezydium[121] MRN[=] w[66] Gdañsku[/] magister[111] [~] Mackiewicz[/] wchodzi - jedena¶cie[31] osób. S± to[41] przedstawiciele KM[=] PZPR[=], ZBOWiD-u[=], Ligi[121] Kobiet, Wojskowej[221] Komisji[121] Zwi±zków Zawodowych[222], Spó³dzielni[121] Mieszkaniowej[221], Frontu Jedno¶ci[121] Narodu. Komisja rozpatruje wszystkie[242] aktualne[242] wnioski[142] o[64] przydzia³[141] nowych[222] mieszkañ, podejmuje decyzjê i wystosowuje do[62] zainteresowanych[122] odpowiedzi[142] na[66] pi¶mie.
 90 45~Dziennik Ba³tycki~30.11.1965~str. 4~kol. 5
 91 Dzi¶ wraca z[62] {tourn'ee}[121] artystycznego[221] po[66] Holandii[/][161] i NRD[=] dyrektor artystyczny[211] Opery[121] Ba³tyckiej[/][221] Jerzy[/] Katlewicz[/]. Miêdzy[+] innymi w[66] swoich[262] programach koncertowych[262] prezentowa³ on zagranicznym[23] s³uchaczom utwory[142] Stanis³awa[/][121] Moniuszki[/][121] i Witolda[/][121] Lutos³awskiego[/][121]. Po[66] powrocie Jerzy[/] Katlewicz[/] przystêpuje do[62] prób scenicznych[222] z[62] przygotowywanej[221] na[64] dwudziestego[221] pierwszego[221] grudnia bie¿±cego[221] roku[121] premiery[121] opery[121] [~] Offenbacha[/][121] ["]Opowie¶ci[/][112] Hoffmana[/][121]["].
 92 46~Dziennik Ba³tycki~15.10.1967~str. 1~kol. 1
 93 Prowadzone[212] od[62] poniedzia³ku[121] poszukiwania[112] rozbitków[122] z[62] amerykañskiego[221] frachtowca "Panoceanic[+] Faith[$]", który[211] zaton±³ na[64] po³udniowy[241] zachód[141] od[62] wyspy[121] Kodiak[/] na[66] Alasce[/][161], zosta³y[57] w[64] pi±tek[141] wieczorem przerwane[212]. W[66] katastrofie[161] zginê³o trzyna¶cie[3] osób, a dwadzie¶cia[34] dwie[34] uznano za[64] zaginione[242]. Przy[66] ¿yciu[161] zosta³o tylko piêciu[32] cz³onków[122] za³ogi[121].
 94 47~Dziennik Ba³tycki~15.10.1967~str. 1~kol. 5
 95 W[66] ramach realizacji[121] traktatu o[66] wspó³pracy[161] francusko-niemieckiej[261], przewiduj±cego[221] cokwartalne[242] spotkania[142] ministrów[122] spraw[122] zagranicznych[222] obu[32] krajów Willy[/] Brandt[/] bêdzie w[66] Pary¿u[/] szesnastego[221] i siedemnastego[221] pa¼dziernika. W[64] sobotê do[62] Nowej[/][221] Zelandii[/][121] przyby³ z[65] czterodniow±[251] wizyt± oficjaln±[251] premier Japonii[/][121], Eisaku[/] Sato[/]. W[64] sobotê rozpoczê³o[501] siê w[66] Pradze[/][161] posiedzenie[111] Rady[121] ¦wiatowej[221] Demokratycznej[221] Federacji[221] Kobiet.
 96 48~Dziennik Ba³tycki~15.10.1967~str. 1~kol. 6
 97 Pierwsza maszyna z[62] tej[221] serii[121] zainstalowana bêdzie[57] w[66] elektrowni[161] P±tnów[/]. Zgodnie z[65] programem prób w[66] pierwszej[261] kolejno¶ci[161] sprawdzono uk³ady[142] regulacji[121] i zabezpieczenia[121], po[66] czym[46] rozpoczêto próby[142] mechaniczne[242] obracarki[121], rozruchowej[221] pompy[121] olejowej[221], awaryjnych[222] pomp olejowych[222], a nastêpnie dzia³anie[141] zaworów odcinaj±cych[222]. Dzi¶ w[66] godzinach porannych[262] przewidziane[212] s±[57] próby[112] ruchowe[212] prototypu, w[66] czasie których[222] zostan±[57] sprawdzone[212] uk³ady[112] regulacji[121].
 98 49~Dziennik Ba³tycki~15.10.1967~str. 4~kol. 1
 99 Z[62] Radomia[/] donosz± o[6] kolejnych[262] sukcesach maszyn do[62] szycia[121] produkcji[121] miejscowych[222] zak³adów imienia Waltera[/][121]. Chodzi o[64] popularne[242] "£uczniki[/][142]", które[212] reprezentuj± fabrykê w[66] tym[261] roku[161] na[66] targach w[66] Brnie[/][161], P³owdiwie[/][161], Segedzie[/][161] i w[66] Zagrzebiu[/]. Wszêdzie maszyny[112] wzbudzi³y wielkie[241] zainteresowanie[141] i wszêdzie zawarto szereg[141] korzystnych[222] transakcji[122].
 100 50~Dziennik Ba³tycki~01.10.1967~str. 6~kol. 6
 101 Otó¿ jak[9] o¶wiadcza dyrekcja, dokonano ostatnio przegl±du przystanków komunikacyjnych[222] w[66] Gdyni[/][161] i stwierdzono... Zastraszaj±cy[241] proces[141] dewastacji[121] urz±dzeñ przystankowych[222]. Na[64] przyk³ad[141] na[66] przystanku[161] autobusowym[261] linii[121] sto dwadzie¶cia piêæ w[66] tym[261] roku[161] przedsiêbiorstwo[111] zmuszone[211] by³o[57] ju¿ dwukrotnie montowaæ nowe[242] urz±dzenia[142], tabliczki[142] i tym[232] podobne[242], które[212] znowu zosta³y[57] przez[64] nieznanych[242] sprawców[142] zniszczone[212].
 102 51~Dziennik Ba³tycki~16.11.1967~str. 1~kol. 2
 103 W[66] Moskwie[/][161] og³oszono komunikat[141] o[66] spotkaniu[161] komunistów[122] radzieckich[222] i syryjskich[222]. W[66] spotkaniu[161] brali udzia³[141] sekretarz generalny[211] KC[=] KPZR[=] Leonid[/] Bre¿niew[/], cz³onek Biura[121] Politycznego[221] i sekretarz KC[=] KPZR[=] [~] Sus³ow[/], sekretarz KC[=] KPZR[=] Ponomariew[/] i delegacja Syryjskiej[221] Partii[121] Komunistycznej[221] z[65] sekretarzem generalnym[251] KC[=] [~] Baghaszem[/][151] na[66] czele.
 104 52~Dziennik Ba³tycki~16.11.1967~str. 2~kol. 4
 105 W[66] wielogodzinnej[261] dyskusji[161] pad³o[5] du¿o konkretnych[222] wniosków i uwag na[64] temat[141] konieczno¶ci[121] podejmowania[121] wysi³ków w[66] pracy[161] wychowawczej[261] z[65] m³odzie¿±. Du¿o uwag pad³o[5] równie¿ pod[65] adresem niektórych[222] rodziców[122], którzy za[+] ma³o interesuj±[501] siê wychowaniem swoich[222] dzieci[122]. Uczestnicy narady[121] wyra¿ali s³owa[142] uznania[121] dzia³aczom Frontu Jedno¶ci[121] Narodu w[66] Malborku[/][161] za[64] du¿e[242] osi±gniêcia[142] w[66] pracy[161] wychowawczej[261] z[65] m³odzie¿±.
 106 53~Dziennik Ba³tycki~16.11.1967~str. 2~kol. 4
 107 Za³oga statku[121] "Ziemia[/] Wielkopolska[/][211]" wyst±pi³a z[65] projektem przyznawania[121] specjalnej[221] odznaki[121] za[64] rejsy[142] "dooko³a[62] ¶wiata". Odznakê tê otrzymywaæ[51] bêd±[56] marynarze i pasa¿erowie tych[222] jednostek, które[212] w[66] okrê¿nym[261] rejsie przep³ynê³y przez[64] wszystkie[242] po³udniki[142] rozpoczynaj±c i koñcz±c podró¿[141] w[66] polskim[261] porcie. Projekt[141] graficzna[141] odznaki[121] opracowa³ pierwszy[211] oficer "Ziemi[/][121] Wielkopolskiej[/][221]" Roman[/] Onderko[/].
 108 54~Dziennik Ba³tycki~16.11.1967~str. 6~kol. 4
 109 Polskie[211] Towarzystwo[111] Elektroniki[121] Teoretycznej[221] i Stosowanej[221] zaprasza na[64] odczyt[141] naukowy[241] magistra[121] in¿yniera[121] Sikory[/] i magistra[121] [~] Purczyñskiego[/][121] o[66] godzinie[161] siedemnastej[261] do[62] sali[121] E[+] czterdzie¶ci[+] siedem[/] w[66] PG[=] (wej¶cie[111] przez[64] by³y[241] gmach[141] elektroniki[121]). W[66] ¶wietlicy[161] szko³y[121] podstawowej[221] numer[111] siedemna¶cie we[66] Wrzeszczu[/] o[66] godzinie[161] osiemnastej[261] odbêdzie[501] siê sesja Rady[121] Osiedla[121] "Konopnickiej[/]".
 110 55~Dziennik Ba³tycki~16.11.1967~str. 6~kol. 7
 111 W[64] sobotê odbêd±[501] siê spotkania[112] terenowe[212] nauczycieli[122] i emerytów[122] ze[62] wszystkich[222] jednostek wychowawczych[222] z[65] komitetami rodzicielskimi i opiekuñczymi. Równie¿ w[66] dniach osiemnasty[211] dwudziesty[211] drugi[211] bêd±[56] siê odbywa³y[521] spotkania[112] organizacji[122] spo³ecznych[222] z[65] aktywem nauczycielskim[251]. W[64] poniedzia³ek[141] o[66] godzinie[161] dziewi±tej[261] trzydzie¶ci przed[65] p³yt± po¶wiêcon±[251] pamiêci[131] pomordowanych[222] nauczycieli[122] (przy[66] szkole[116] numer[111] jeden w[66] Gdañsku[/]) bêd±[57] z³o¿one[212] wieñce[112].
 112 56~Dziennik Ludowy~11.01.1963~str. 1~kol. 3
 113 Jest to[41] pocz±tek[111] realizacji[121] zapowiedzianego[221] w[66] sierpniu ubieg³ego[221] roku[121] planu wycofania[121] z[62] Wielkiej[/][221] Brytanii[/][121] sze¶ædziesiêciu[32] rakiet Thor[$], które[212] ze[62] wzglêdu na[64] to[44], i¿ mog± byæ[57] wystrzeliwane[212] jedynie ze[62] sta³ych[222] wyrzutni[122], okaza³y[501] siê przestarza³e[212]. Dziennik[111] przewiduje, i¿ reszta pocisków zostanie[57] wycofana do[62] pocz±tku[121] przysz³ego[221] roku[121].
 114 57~Dziennik Ludowy~11.01.1963~str. 2~kol. 1
 115 Ktokolwiek wiedzia³by o[66] miejscu[161] pobytu wy¿ej wymienionego[121], proszony[211] jest[57] o[64] zameldowanie[141] w[66] najbli¿szym[261] komisariacie MO[=], Komendzie[161] Wojewódzkiej[261] MO[=] lub w[66] Prokuraturze[161] Wojewódzkiej[261] w[66] £odzi[/][161]. Pomiêdzy[65] W³adys³awem[/] Ogrodnikiem[/] a jego[42] ¿on± Wand±[/] dochodzi³o czêsto do[62] awantur. Od[62] pewnego[221] czasu Ogrodnikowa[/][111] nie mieszka³a z[65] mê¿em, za¶ syna[141] Bogdana[/][141] umie¶ci³a u[62] swej[221] matki[121] w[66] G³ównie[/][161].
 116 58~Dziennik Ludowy~11.01.1963~str. 2~kol. 2
 117 Prezydent Kennedy[/] zaprosi³ premiera[141] W³och[/][122] Fanfaniego[/][141] do[62] Waszyngtonu[/] na[64] rozmowy[142] w[66] dniach szesnastego[221] i siedemnastego[221] stycznia. Dwaj mê¿owie stanu maj± omówiæ sprawy[142] bêd±ce[242] przedmiotem wzajemnego[221] zainteresowania[121]. Rozmowy[112] waszyngtoñskie[212] poprzedz± spotkanie[141] Fanfaniego[/][121] z[65] brytyjskim[251] premierem Macmillanem[/]. Macmillan[/] odwiedzi stolicê W³och[/][122] w[66] pierwszych[262] dniach lutego.
 118 59~Dziennik Ludowy~11.01.1963~str. 6~kol. 1
 119 W¶ród[62] podró¿nych[122] zapanowa³a panika. Trzeba by³o zatrzymaæ poci±g[141] i wymieniæ wagon[141], co[41] spowodowa³o opó¼nienie[141] poci±gu[121] o[64] prawie[8] godzinê. Od[62] piêciu[32] lat w[66] Dallas[/] (Teksas[/]) grasuje nieuchwytny[211] "król diamentów", który[211] w[66] tym[261] czasie skrad³ diamenty[142] na[64] sumê ponad[8] osiemset tysiêcy[122] dolarów. Do[62] polowania[121] na[64] z³odzieja[141] przy³±czy³o[501] siê ostatnio Federalne[211] Biuro[111] ¦ledcze[211] (FBI[=]).
 120 60~Dziennik Ludowy~11.01.1963~str. 6~kol. 4
 121 By³y[5] tam olejki[112]: cytrynowy[211], any¿kowy[211], go¼dzikowy[211], miêtowy[211] i eukaliptusowy[211], aldehyd[111] benzoesowy[211] (migda³y[112]), kamfora, kawa, czekolada, ga³ka muszkatu³owa, smo³a i asafetyda, (zapach[111] czosnku[121]). Trzynasta butelka by³a[5] pusta i stanowi³a pu³apkê. Jedynie dwie[31] osoby[112] nie pomyli³y[501] siê ani razu, za¶ przeciêtna[111] wyników by³a[5] ni¿sza ani¿eli oczekiwano - osi±gnê³a piêædziesi±t[34] procent[122].
 122 61~Dziennik Ludowy~24.12.1964~str. 2~kol. 2
 123 Dotychczas z Czarnego[/][221] L±du[/] do[62] Europy[/][121] przywo¿ono wiele[34] dzikich[222] zwierz±t, które[212] potrzebne[212] by³y[5] przy[66] nakrêcaniu[161] ró¿nego[221] rodzaju[121] filmów. Jednak¿e ostatnio trzeba by³o post±piæ odwrotnie: do[62] Afryki[/] wys³ano dwa[34] m³ode[242] lwi±tka[142], które[212] przysz³y[5] na[64] ¶wiat[141] w[66] ogrodzie zoologicznym[261] w[66] Dublinie[/]. Ekipa krêc±ca film[141] w[66] Beczuanie[/][161] nie mog³a bowiem znale¼æ ani jednego[221] drapie¿nika[121], który[211] móg³by wyst±piæ przed[65] kamerami.
 124 62~Dziennik Ludowy~24.12.1964~str. 2~kol. 3
 125 Warszawê[/] cechuje narastaj±cy[211] deficyt[111] si³y[121] roboczej[221], mimo[+] ¿e do[66] pracy[121] - czêsto z[62] odleg³ych[222] miejscowo¶ci[122] - doje¿d¿a oko³o[8] sto[31] trzydzie¶ci[31] tysiêcy[122] osób. Za[64] jedynie mo¿liw±[241] do[62] przyjêcia[121] drogê przy[66] opracowywaniu[161] planów na[64] nastêpne[241] piêciolecie[141] uznano zaprzestanie[141] wznoszenia[121] w[66] Warszawie[/][161] nowych[222] zak³adów produkcyjnych[222], z[65] wyj±tkiem rozbudowy[121] tych[222] zak³adów, których[222] wyroby[112] osi±gaj± ju¿ wysoki[241] standard[141] ¶wiatowy[241], umo¿liwiaj±cy[241] intensywny[241] eksport[141].
 126 63~Dziennik Ludowy~24.12.1964~str. 2~kol. 5
 127 W[66] pó³nocnej[261] czê¶ci[161] stanu wyla³a rzeka Eel[/], zmuszaj±c ponad[8] dwa[34] tysi±ce[142] ludzi[122] do[62] opuszczenia[121] w[66] pop³ochu[161] swoich[222] domów. W[66] nocy[161] z[62] wtorku[121] na[64] ¶rodê w[66] po³udniowej[261] Kalifornii[/][161], w[66] rejonie San[+] Diego[/], Los[+] Angeles[/] i Zatoki[/][121] Kalifornijskiej[/][221] zanotowano do¶æ silny[241] wstrz±s[141] podziemny[241] setki[112] osób wybieg³y na[64] ulicê. Dotychczas brak[5] doniesieñ o[6] stratach w[66] ludziach.
 128 64~Dziennik Ludowy~24.12.1964~str. 3~kol. 6
 129 Boñski[211] minister gospodarki[121] Kurt[/] {Schm:ucker[/]} przyby³ na[64] obrady[142] konferencji[121] ministerjalnej[221] EWG[=] do[62] Brukseli[/][121]. Pewnego[221] ranka[121] winda, z[62] której[221] korzysta³ minister, utknê³a miêdzy[65] pi±tym[251] i szóstym[251] piêtrem Palais[+] des[+] Congres[$]. Wezwany[211] technik[111] uwolni³ po[66] d³u¿szych[262] manipulacjach uwiêzionego[241] ministra[141] i o¶wiadczy³, ¿e winda odmówi³a pos³uszeñstwa[121] wskutek[62] przeci±¿enia[121]. Waga ministra[121] {Schm:uckera[/][121]}: sto[31] piêæ[11] kilogramów.
 130 65~Dziennik Ludowy~24.12.1964~str. 7~kol. 4
 131 Do[62] roku[121] tysi±c dziewiêæset siedemdziesi±tego[221] powstanie[5] pierwsza linia o[66] mocy[161] sto dwadzie¶cia tysiêcy[122] kilowatów. Pobiegnie ona z[62] Syberii[/][121] na[64] Ural[/][141]. Powa¿nie zaawansowana jest linia wysokiego[221] napiêcia[121] o[66] mocy[161] siedemset piêædziesi±t tysiêcy[122] kilowatów, budowana od[62] Wo³gogradu[/] do[62] Donbasu[/]. Jej[42] uruchomienie[111] w[66] koñcu tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tego[221] czwartego[221] roku[121] bêdzie generaln±[251] prób± przed[65] oddaniem do[62] u¿ytku[121] rzeki[121] energetycznej[221] o[6] takim[261] samym[261] napiêciu[161].
 132 66~Dziennik Ludowy~15.03.1965~str. 1~kol. 4
 133 Przewodnicz±cy[111] Rady[121] Pañstwa[121] Edward[/] Ochab[/] wystosowa³ trzynastego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca depeszê do[62] prezydenta[121] Republiki[/][121] Finlandii[/][121] doktora[121] Urho[/] Kekkonena[/][121] z[65] wyrazami wspó³czucia[121] w[66] zwi±zku[161] ze[65] zgonem przewodnicz±cego[121] parlamentu fiñskiego[221] Kauno[/] Kleemoli[/][121]. W[66] zwi±zku[161] ze[65] ¶mierci± przewodnicz±cego[121] parlamentu Republiki[/][121] Finlandii[/][121] Kauno[/] Kleemoli[/][121] marsza³ek sejmu Czes³aw[/] Wycech[/] przes³a³ dwunastego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca depesze[142] kondolencyjne[242] do[62] Prezydium[121] Parlamentu Republiki[/][121] Finlandii[/][121] oraz do[62] wdowy[121] po[66] Zmar³ym[161].
 134 67~Dziennik Ludowy~15.03.1965~str. 2~kol. 5 
 135 Przedstawiciel policji[121] w[66] Sao[+] Paulo[/] o¶wiadczy³, ¿e Sonneberg[/] posiada paszport[141] zachodnioniemiecki na[64] nazwisko[141] Alfreda[/][121] Trenkera[/][121] oraz paszport[141] argentyñski[241] na[64] nazwisko[141] Carlosa[/][121] Rodrigueza[/][121]. Jest[57] on poszukiwany[211] za[64] dokonanie[141] sze¶ciu[32] w³amañ na[66] terenie NRF[=]. Jego[42] aresztowanie[111] nie ma rzekomo ¿adnego[221] zwi±zku[121] ze[65] spraw± zabicia[121] zbrodniarza[121] wojennego[221] Cukurusta[/][121], którego[221] zw³oki[142] znaleziono niedawno w[66] Montevideo[/].
 136 68~Dziennik Ludowy~15.03.1965~str. 3~kol. 1
 137 Sto[34], dwie¶cie[34] albo tysi±c[141] jednostek napêdowych[222] wielko¶ci[121] pestki[121] z[62] jab³ka[121] nakleja siê[41] na[64] w±sk±[241] ta¶mê, po[66] czym[46] ta¶mê tê wprowadza siê[41] do[62] równie¿ ma³ego[221] (dwie¶cie[31] trzydzie¶ci[31] gramów) urz±dzenia[121] zap³onowego[221]. Ta¶ma przesuwa[501] siê przez[64] nie[44] niczym[61] ta¶ma z[65] nabojami przez[64] karabin[141] maszynowy[241]. Ka¿da "pestka" wytwarza przez[64] dwusetn±[241] czê¶æ[141] sekundy[121] si³ê ci±gu[121] równ±[141] czterystu[33] trzydziestu[33] gramom.
 138 69~Dziennik Ludowy~15.03.1965~str. 6~kol. 1
 139 W[66] powiatach: gostyniñskim[261], ³osickim[261] i soko³owskim[261] jeszcze teraz dowozi siê[41] mleko[141] do[62] punktów skupu sankami. Cysterny[112] mleczne[212], kursuj±ce[212] po[66] g³ównych[262] szlakach, dociera³y wszêdzie bez[62] wiêkszych[222] zak³óceñ. Dziêki[63] ofiarno¶ci[131] kierowców[122], pracowników[122] spó³dzielczo¶ci[121] mleczarskiej[21] i samych[222] rolników[122] ani Warszawa[/] ani miasta[112] powiatowe[212] nie odczu³y w[66] tych[262] ciê¿kich[262] dniach braku[121] mleka[121].
 140 70~Dziennik Ludowy~15.03.1965~str. 7~kol. 1
 141 Wraz[8] z[65] zachodem s³oñca[121] pokrywa[501] siê ona bardzo cienk±[251] warstw± lodu, przypominaj±c ¶lizgawkê na[66] Torwarze[/]. Ruch[111] samochodowy[211] na[66] tej[261] ulicy[161] jest dosyæ du¿y[211], a przechodniów[122] te¿ nie brak[5]. Dlaczego wiêc nie pojawiaj±[501] siê tam piaskarki[112] MPO[=]? Trochê piasku[121] wysypanego[221] na[14] jezdniê mo¿e[5] zapobiec wielu[33] kraksom i wypadkom. Dla[62] wygody[121] mieszkañców[122] stolicy[121] (i przyjezdnych[122] równie¿) zainstalowano na[66] przystankach tramwajowych[262] zegary[142].
 142 71~Dziennik Ludowy~25.04.1965~str. 1~kol. 3
 143 Do[62] z³o¿enia[121] zamówienia[121] w[66] Gdyni[/][161] sk³oni³y Anglika[141] dobre[212] opinie[112] o[66] podobnych[262] trawlerach zbudowanych[262] wcze¶niej w[66] stoczni[161] imienia Komuny[/][121] Paryskiej[/][221] dla[62] armatorów[122] francuskich[222]. Dzi¶, odbieraj±c statek[141], mo¿na potwierdziæ, ¿e Francuzi mieli racjê mówi±c, i¿ gdyñscy stoczniowcy buduj± dobrze i elegancko.
 144 72~Dziennik Ludowy~25.04.1965~str. 2~kol. 2
 145 Wspólnie z[65] organizacjami PZPR[=] oddzia³ywaj± one na[64] kierunki[142] prac gromadzkich[222] rad[122] narodowych[222]. Proces[141] aktywizacji[121] gromadzkich[222] komitetów ZSL[=] nale¿y pog³êbiaæ, koncentruj±c uwagê na[66] udzielaniu[161] pomocy[121] gromadzkiej[231] radzie[131] narodowej[231], w³a¶ciwym[261] opracowaniu[161] planu gromadzkiego[221], jego[42] pe³nej[261] realizacji[161] oraz prawid³owym[261] wykorzystaniu[161] ¶rodków, które[212] znajduj±[501] siê w[66] dyspozycji[161] gromadzkich[222] rad[122] narodowych[222], wzbogacaniu[161] ich[42] inicjatyw± i ofiarno¶ci± spo³eczeñstwa[121] wiejskiego[221].
 146 73~Dziennik Ludowy~25.04.1965~str. 2~kol. 4
 147 Uczestniczyli w[66] niej[46] delegaci z[62] wielu[32] przedsiêbiorstw budowlanych[222] budownictwa[121] drogowego[221], z[62] baz samochodowych[222] i stacji[122] zaplecza[121] technicznego[221] motoryzacji[121]. Byli[5] delegaci z[62] biur projektowych[222] pracuj±cych[222] dla[62] transportu drogowego[221], mechanicy i piloci z[62] PLL[=] "Lot[/]" i lotnictwa[121] gospodarczego[221], przedstawiciele za³óg kamienio³omów drogowych[222]. Na[64] akademiê przybyli[5]: Piotr[/] Jaroszewicz[/] wicepremier, zastêpca przewodnicz±cego[121] Rady[121] Pañstwa[121] Stanis³aw[/] Kulczyñski[/], minister komunikacji[121] Piotr[/] Lewiñski[/].
 148 74~Dziennik Ludowy~25.04.1965~str. 2~kol. 6
 149 Z[65] dniem dwudziestego[221] szóstego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca zostan±[57] obni¿one[212] ceny[112] detaliczne[212] poñczoch damskich[222] i m³odzie¿owych[222] oraz bielizny[121] tak zwanej[221] przeciwreumatycznej[221]. ¦rednio obni¿ka cen poñczoch ze[65] szwem wynosi dwadzie¶cia[34] piêæ[34] procent[122], bez[62] szwu dwadzie¶cia[34] procent[122], bielizny[121] piêtna¶cie[34] procent[122], przyk³adowo nowa cena poñczoch damskich[222] pierwszego[221] gatunku[121] wynosi³a z³otych[122] czterdzie¶ci[34] osiem[34] zamiast sze¶ædziesi±t[34] piêæ[34].
 150 75~Dziennik Ludowy~25.04.1965~str. 5~kol. 1
 151 Sklepy[112] miêsno-wêdliniarskie[212] bêd±[56] pracowa³y[52] w[66] tym[261] dniu bez[62] przerwy[121] obiadowej[221], za¶ sklepy[112] i dzia³y[112] monopolowe[212] bêd± czynne[212] jak[9] w[64] ka¿dy[241] dzieñ[141] powszedni[241]. Placówki[112] czynne[212] normalnie d³u¿ej ni¿[9] do[62] godziny[121] dwudziestej[221] pracuj± w[66] tym[261] dniu bez[62] zmian[122]. W[66] dniu pierwszego[221] maja (sobota) wszystkie[212] sto³eczne[212] sklepy[112] bêd±[57] zamkniête[212]. Pracuje tylko sieæ[111] handlowa obs³uguj±ca trasê pochodu i imprez pierwszomajowych[222].
 152 76~Dziennik Ludowy~05.05.1965~str. 1~kol. 4
 153 Bosch[/] oznajmi³, ¿e Caamano[/] zosta³[57] wybrany[211] do[62] pe³nienia[121] tych[222] funkcji[122] na[66] nadzwyczajnym[261] zebraniu[161] cia³a[121] ustawodawczego[221] w[66] San[+] Domingo[/]. Tymczasowy[211] prezydent powstañczy[211] zwróci³[501] siê z[65] apelem do[62] prezydenta[121] Francji[/][121] de[+] Gaulle'a[/][121], do[62] rz±du brytyjskiego[221] i do[62] wszystkich[222] szefów[122] pañstw pó³kuli[121] zachodniej[221] o[64] natychmiastowe[241] uznanie[141] dyplomatyczne[241].
 154 77~Dziennik Ludowy~05.05.1965~str. 1~kol. 6
 155 Na[64] spotkanie[141] przybyli[5]: cz³onkowie Biura[121] Politycznego[221] KC[=] PZPR[=] Stefan[/] Jêdrychowski[/], Zenon[/] Kliszko[/] i Eugeniusz[/] Szyr[/], sekretarz KC[=] PZPR[=] Artur[/] Starewicz[/], sekretarz NK[=] ZSL[=] Kazimierz[/] Nanach[/], sekretarz generalny[211] CK[=] SD[=] Jan[/] [~] Wende[/], pierwszy[211] sekretarz KW[=] PZPR[=] Stanis³aw[/] Kocio³ek[/], kierownicy wydzia³ów KC[=] PZPR[=] Wincenty[/] Kra¶ko[/], Stefan[/] Olszowski[/], Leon[/] Stasiak[/], Andrzej[/] Werblan[/], redaktorzy naczelni, przedstawiciele Stowarzyszenia[121] Dziennikarzy[122] Polskich[222], prasy[121], radia[121] i TV[=].
 156 78~Dziennik Ludowy~05.05.1965~str. 2~kol. 1
 157 O¿ywienie[141] prac remontowych[222] obserwuje siê[41] we[66] wszystkich[262] województwach pó³nocnych[262] i zachodnich[262], z[65] tym[45], ¿e najbardziej zwiêkszy³[501] siê zakres[111] remontów w[66] województwie koszaliñskim[261], gdzie w[66] ubieg³ym[261] roku[161] wyremontowano blisko[8] dziewiêæ[34] tysiêcy[122] obiektów, to[41] jest przesz³o[8] trzykrotnie wiêcej ni¿[9] w[66] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] trzecim[261] roku[161]. Na[66] Dolnym[/][261] ¦l±sku[/] przeprowadzono w[66] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] czwartym[261] roku[161] remonty[142] ponad[8] dwustu[32] tysiêcy[122] budynków mieszkalnych[222] i gospodarskich[222] [&]
 158 79~Dziennik Ludowy~05.05.1965~str. 4~kol. 5
 159 W[66] powiecie[161] Milicz[/] województwa[121] wroc³awskiego[221] znajduje[501] siê rezerwat[111] ptasi[211] o[66] powierzchni[161] ponad[8] piêæ tysiêcy[122] hektarów. Tak zwane[212] "Stawy[/][112] Milickie[/][212]" s± terenem gnie¿d¿enia[+] siê[121] trzydziestu[32] gatunków ptaków b³otnych[222] i wodnych[222], ³±cznie z[65] jedynym[251] chyba w[66] Europie[/][161] stanowiskiem czapli[121] purpurowej[221]. Podobne[242] rezerwaty[142] utworzono na[66] Pojezierzu[/][161] Mazurskim[/][261] z[65] najwiêkszym[251] "Jeziorem siedmiu[32] wysp", gdzie jest równie¿ miejsce[111] odpoczynku[121] przy[66] przelotach.
 160 80~Dziennik Ludowy~05.05.1965~str. 5~kol. 2
 161 Trudno nam siê[41] jeszcze mieszka[5] w[66] stolicy[161]. Przed[65] drzwiami kwaterunku[121] i spó³dzielni[122] mieszkaniowych[222] d³ugie[212] kolejki[112] wyczekuj±cych[122] na[64] przydzia³y[142] i przyjêcia[142]. Roczni w[66] stolicy[161] zawiera siê[41] dziesiêæ[34] tysiêcy[122] ma³¿eñstw, rodzi[501] siê oko³o[8] dwa[31] tysi±ce[112] m³odych[222] warszawiaków[122], sporo te¿ przybywa spoza[62] miasta[121]. Mimo[62] tej[221] fali[121] czekaj±cych[122] na[64] mieszkania[142] osi±gniêcie[111] tak dobrego[221] wyniku[121] jak[9] jeden i trzy dziesi±te[112] na[64] jedn±[241] izbê mieszkaln±[241] jest realne[211].
 162 81~Dziennik Ludowy~01-02.08.1965~str. 1~kol. 1
 163 Na[64] pytanie[141] dziennikarzy[122] w[66] sprawie[161] odroczenia[121] do[62] dwudziestego[221] pierwszego[221] pa¼dziernika afrykañskiej[221] konferencji[121] na[66] szczycie w[66] Akrze[/][161], Bmaza[/][111] wyrazi³ opiniê, ¿e tygodniowy[211] odstêp[111], jaki[211] dzieliæ[51] bêdzie[56] tê konferencjê od[62] afrykañsko-azjatyckiego[221] spotkania[121] na[66] szczycie, które[211] ma siê odbyæ[501] pi±tego[221] listopada w[66] Algierze[/], jest zbyt[8] krótki[211] jak[9] na[64] tak donios³e[241] wydarzenie[141]
 164 82~Dziennik Ludowy~01-02.08.1965~str. 1~kol. 5
 165 W[66] godzinach popo³udniowych[262] uroczysto¶ci[112] z³o¿enia[121] wieñców odby³y[501] siê na[66] cmentarzu powstañców[122] warszawskich[222] przy[66] ulicy[161] Wolskiej[/][261] i przed[65] pomnikami ¿o³nierzy[122] Armii[121] Krajowej[221] i Armii[121] Ludowej[221] na[66] cmentarzu[/] Pow±zkowskim[/][261]. W[66] uroczysto¶ciach tych[262] uczestniczy³a kompania honorowa Wojska[121] Polskiego[221]. Wieñce[142] z³o¿y³y delegacje[112] sto³ecznego[221] Komitetu FJN[=], w³adz miejskich[222], ZBOWiD[=] i zak³adów pracy[121].
 166 83~Dziennik Ludowy~01-02.08.1965~str. 2~kol. 4-5
 167 Z[62] okazji[121] ¶wiêta[121] narodowego[221] Szwajcarii[/][121] sze¶æset siedemdziesi±tej[221] czwartej[221] rocznicy[121] utworzenia[121] konfederacji[121] szwajcarskiej[221] przypadaj±cej[221] w[66] dniu pierwszego[221] sierpnia, przewodnicz±cy[111] Rady[121] Pañstwa[121] Edward[/] Ochab[/] wystosowa³ depeszê gratulacyjn±[241] do[62] prezydenta[121] konfederacji[121] Hansa[/][121] Petera[/][121] Tschudi[/]. Przewodnicz±cy[111] Rady[121] Pañstwa[121] PRL[=] Edward[/] Ochab[/] wystosowa³ depeszê gratulacyjn±[241] do[62] prezydenta[121] Republiki[121] Dahomeju[/][121] [~] Apithy[/][121]. [#]
 168 84~Dziennik Ludowy~01-02.08.1965~str. 2~kol. 4
 169 Po[66] uroczystym[261] otwarciu[161] wystawy[121] go¶cie zapoznali[501] siê z[65] eksponatami rozmieszczonymi na[66] powierzchni[161] oko³o[8] tysi±ca[121] czterystu[32] metrów kwadratowych[222]. Pokazujemy miêdzy[+] innymi automatyczn±[241] liniê do[62] produkcji[121] p³ytek parkietowych[222], ró¿nego[221] rodzaju[121] obrabiarki[142]. W[64] pi±tek[141] w[66] Kalkucie[/][161] proklamowano dziesiêciogodzinny[241] strajk[141] na[64] znak[141] protestu przeciwko[63] podniesieniu[131] op³at za[64] przejazdy[142] tramwajami. Wed³ug[62] ostatnich[222] doniesieñ, zamieszki[112] przenios³y[501] siê do[62] miejscowo¶ci[122] po³o¿onych[222] w[+] pobli¿u Kalkuty[/][121].
 170 85~Dziennik Ludowy~01-02.08.1965~str. 8~kol. 5
 171 Na[64] widok[141] zbli¿aj±cego[+] siê[221] policjanta[121] Faillo[/] i jego[42] znajomi[112] rzucili[501] siê do[62] ucieczki[121] , pozostawiaj±c samochód[141] i walizkê. Kiedy policjant sprawdzi³ jej[42] zawarto¶æ[141], okaza³o[501] siê, ¿e zawiera³a ludwiki[142] ale z[62] czekolady[121], opakowane[242] w[64] z³ot±[241] foljê. Cunia[/] by³ szczê¶liwy[211], ¿e zakoñczy³o[501] siê tylko na[66] stracie[161] czasu i na[66] przes³uchaniu[161] w[66] dyrekcji[161] policji[121].
 172 86~Dziennik Ludowy~02.09.1965~str. 1~kol. 4
 173 W[64] ¶rodê, na[64] zaproszenie[141] ministra[121] obrony[121] narodowej[221], marsza³ek Polski[/][121] Marian[/] Spychalski[/] przyby³ z[65] oficjaln±[251] wizyt± do[62] Polski[/][121] naczelny[211] dowódca si³ zbrojnych[222] Finlandii[/][121] genera³ piechoty[121] Jaakko[/] Sakari[/] Simelius[/] wraz[8] z[65] ma³¿onk±. Tego¿[221] dnia go¶cia[141] z[62] Finlandii[/][121] przyj±³ marsza³ek Polski[/][121] Marian[/] Spychalski[/]. Wizyta up³ynê³a w[66] serdecznej[261] atmosferze[161].
 174 87~Dziennik Ludowy~02.09.1965~str. 1~kol. 6
 175 W[66] depeszy[161] tej[261] polscy przywódcy[112] pisz± miêdzy[+] innymi: "Naród[111] polski[211] wysoko ceni dotychczasowy[241] rozwój[141] braterskich[222] stosunków przyja¼ni[121] i wspó³pracy[121] z[65] narodem wietnamskim[251], opartych[222] na[66] zasadach proletariackiego[221] internacjonalizmu. Jeste¶my[57] g³êboko przekonani, ¿e nadal bêd±[56] siê one umacnia³y[521], i pog³êbia³y[521] dla[62] dobra[121] obu[32] naszych[222] krajów, w[66] interesie jedno¶ci[121] si³ socjalizmu i zwyciêstwa[121] sprawy[121] pokoju[121]."
 176 88~Dziennik Ludowy~02.09.1965~str. 1~kol. 6
 177 Przewodnicz±cy[111] SPD[=] i kandydat na[64] kanclerza[141] NRF[=] Brandt[/] o¶wiadczy³ dziennikarzom, ¿e niezbêdny[211] jest udzia³[111] NRF[=] w[66] strategicznym[261] planowaniu[161] w[66] dziedzinie[161] nuklearnej[261] i prawo[111] wspó³decyzji[121] w[66] wytyczaniu[161] celów. Domaga[501] siê on równie¿ zagwarantowania[121] NRF[=] udzia³u w[66] postêpie technicznym[261] badañ atomowych[222]. Amerykañski[211] podsekretarz stanu Ball[/] przyby³ w[64] ¶rodê rano[8] do[62] Rzymu[/].
 178 89~Dziennik Ludowy~02.09.1965~str. 4~kol. 5
 179 Jak[9] dotkliwe[212] s± braki[112] kadrowe[212] w[66] tej[261] dziedzinie[161] - niech ¶wiadczy[55] fakt[111], ¿e pomimo[62] dostatecznej[221] ju¿ w[66] kraju[161] ilo¶ci[121] absolwentów[122] Wy¿szych[222] Szkó³ Wychowania[121] Fizycznego[221] w[66] miastach teren[111] wsi[121] praktycznie pozostaje[57] dot±d nietkniêty[211]. Inna rzecz[111] - co[41] równie¿ wiadomo - wysoko kwalifikowani specjali¶ci w[66] jednej[261] dziedzinie[161] sportu, nie s±[57] przygotowani do[62] podjêcia[121] ca³okszta³tu problemów kulturalno-o¶wiatowych[222] wsi[121].
 180 90~Dziennik Ludowy~02.09.1965~str. 6~kol. 4
 181 Przeszukano odzie¿[141] i bieliznê ka¿dego[221] wiê¼nia[121] oddzielnie. Wyników tej[221] akcji[121] nie ujawniono ale nie da³o[501] siê ukryæ, ¿e zaraz po niej[46] zwolniono siedemnastu[34] funkcjonariuszy[122] wiêzienia[121] w[66] tym[46] wicedyrektora[141] i przeniesiono do[62] innych[222] zak³adów dwudziestu[34] piêciu[34] wiê¼niów[122]. Ostatecznie do[62] prasy[121] dotar³y i inne[212] szczegó³y[112] tajemnicy[121] wiêzienia[121] w[66] Nimes[/].
 182 91~Dziennik Ludowy~19-20.12.1965~str. 1~kol. 1-2
 183 W[66] zwi±zku[161] z[65] pomy¶lnym[251] zakoñczeniem lotów statków kosmicznych[222] "Gemini[+] siedem[/]" i "Gemini[+] sze¶æ[/]" pisze przewodnicz±cy[111] Prezydium[121] Rady[121] Najwy¿szej[221] ZSRR[=] Niko³aj[/] Pdgorny[/] w[66] depeszy[161] do[62] prezydenta[121] USA[=] [~] Johnsona[/][121] proszê przyj±æ, Panie[171] Prezydencie[171], pozdrowienia[142] dla[62] amerykañskich[222] kosmonautów[122] [~] Bormana[/][121], [~] Lovella[/][121], [~] Schirry[/] i [~] Stafforda[/][121] oraz dla[62] naukowców[122] i robotników[122], którzy wnie¶li swój[241] wk³ad[141] do[62] sprawy[121] pokojowego[221] opanowania[121] Kosmosu.
 184 92~Dziennik Ludowy~19-20.12.1965~str. 1~kol. 3
 185 Order[141] ["]Sztandar[/] Pracy[/]["] drugiej[221] klasy[121] otrzymali: magister[111] in¿ynier Edward[/] Kopciñski[/] - dyrektor departamentu w[66] Ministerstwie Komunikacji[121] i Jakub[/] Reim[/] dyrektor przedsiêbiorstwa[121] robót kolejowych[222] numer[111] osiem we[66] Wroc³awiu[/]. Sze¶æ[31] osób zosta³o[57] odznaczonych[222] Krzy¿em Kawalerskim[251] Orderu Odrodzenia[/][121] Polski[/][121], osiedemna¶cie[31] osób otrzyma³o Z³ote[242], czterdzie¶ci[31] cztery[31] Srebrne[242] i dziesiêæ[31] Br±zowe[242] Krzy¿e[142] Zas³ugi[121].
 186 93~Dziennik Ludowy~19-20.12.1965~str. 2~kol. 4
 187 W[66] zwi±zku[161] z[65] tragicznym[251] w[66] skutkach cyklonem, który[211] nawiedzi³ Pakistan[/][141] przewodnicz±cy[111] Rady[121] Pañstwa[121] Edward[/] Ochab[/] wystosowa³ depeszê z[65] wyrazami szczerego[221] wspó³czucia[121] do[62] prezydenta[121] Republiki[121] - Ayub[+] Khana[/][121]. Do[62] Maroka[/] z[65] parodniow±[251] wizyt±, na[64] zaproszenie[141] rz±du tego[221] kraju[121], uda³[501] siê w[64] sobotê minister handlu[121] zagranicznego[21] Witold[/] Tr±bczyñski[/], który[211] przeprowadzi tam rozmowy[142] na[64] temat[141] wzajemnych[222] stosunków handlowych[222] i gospodarczych[222].
 188 94~Dziennik Ludowy~19-20.12.1965~str. 2~kol. 4
 189 Najwy¿sz±[241] karê s±d[111] wymierzy³ kierownikowi sklepu Tadeuszowi[/] Piekarskiemu[/], który[211] drog±[65] machinacji[122] zagarn±³ kilkaset[34] tysiêcy[122] z³otych[122]. Skazany[211] on zosta³[57] na[64] dwana¶cie[34] lat wiêzienia[121], ca³kowity[241] przepadek[141] mienia[121] oraz utratê praw[122] publicznych[222] i obywatelskich[222] na[64] piêæ[34] lat. G³ówny[211] oskar¿ony[111] w[66] procesie by³y[211] dyrektor naczelny[211] MHD[=] w[66] Gdañsku[/] Kazimierz[/] Wassel[/] skazany[211] zosta³[57] na[64] dziesiêæ[3] lat wiêzienia[121].
 190 95~Dziennik Ludowy~19-20.12.1965~str. 6~kol. 4
 191 W[66] marcu bie¿±cego[221] roku[121] wielkie[241] wra¿enie[141] wywo³a³o na[66] Lazurowym[/][261] Wybrze¿u[/][161] bankructwo[111] wielkiego[221] Banku[121] Nicejskiego[221]. Przepad³y[5] wówczas wszystkie[212] oszczêdno¶ci[112] dwu[32] i pó³ tysi±ca drobnych[222] ciu³aczy[122] i wk³ady[112] dwudziestu[32] wielkich[222] przemys³owców[122]. Dyrektor Banku[121] Louis[/] Martinon[/], który[211] usi³owa³ zbiec, wpad³ z[65] samochodem do[62] jeziora[121] i uton±³. Dochodzenie[111] wszczête[211] przez[64] w³adze[142] s±dowe[242] od[+] razu utknê³o w[66] miejscu[161].
 192 96~Dziennik Ludowy~01-02.05.1966~str. 3~kol. 3
 193 Ca³y[211] kraj[111] wita pierwszy[241] Maja w[66] od¶wiêtnej[261] szacie[161] i uroczystym[261] nastroju[161]. W[66] miastach i wsiach - czerwone[212] i bia³o-czerwone[212] flagi[112], barwne[212] szturmówki[112] i transparenty[112] g³osz±ce[212] has³a[142] miêdzynarodowej[221] solidarno¶ci[121] ludzi[122] pracy[121] w[66] walce[161] przeciwko[63] wojnie[131] - o[64] wolno¶æ[141], demokracjê i socjalizm[141]. W[64] sobotê a[16] Warszawie[/][161], Katowicach[/] i Lublinie[/] i w[66] wielu[36] innych[262] miastach odby³y[501] siê uroczysto¶ci[112] wrêczenia[121] zas³u¿onym[232] dzia³aczom ruchu[121] robotniczego[221] wysokich[222] odznaczeñ pañstwowych[222].
 194 97~Dziennik Ludowy~01-02.05.1966~str. 54~kol. 6
 195 Zas³u¿ony[211] dla[62] upowszechnienia[121] sztuki[121] teatralnej[221] w[66] Polsce[/][161] Teatr[111] Ziemi[121] Pomorskiej[221] w[66] Grudzi±dzu[/] laureat pierwszej[221] nagrody[121] w[66] konkursie ["]Wie¶[/][111] bli¿ej[/][62] teatru[/]["] kierowany[211] przez[64] pe³nego[241] inwencji[121] i temperamentu re¿ysera[141], aktora[141] i dramaturga[141] Aleksandra[/][141] G±ssowskiego[/][141] - przybywa do[62] Warszawy[/].
 196 98~Dziennik Ludowy~01-02.05.1966~str. 7~kol. 1
 197 Podczas[62] Dni[122] OKiP[=] odbêdzie[501] siê na[66] Mazowszu[/][161], Podlasiu[/][161] i Kurpiowszczy¼nie[/][161] kilkana¶cie[31] spotkañ czytelników[122] z[65] pisarzami oraz z[65] przedstawicielami nauki[121] i sztuki[121]. W[66] M³awie[/][161] nast±pi otwarcie[111] Klubu Przyjació³[122] Ksi±¿ki[121]. U¶wietnienie[111] tegorocznych[222] dni[122] OKiP[=] wzbogaconym[251] i ró¿norodnym[251] programem w[66] ramach tysi±clecia[121] mog³o nast±piæ dziêki[63] w³±czeniu[+] siê[131] do[62] wykonawstwa[121] wszystkich[222] bibliotek szkó³, PUPiK[=] "Ruch[/]", WZGS[=], LK[=] i KGW[=] oraz ZMS[=].
 198 99~Dziennik Ludowy~01-02.05.1966~str. 8~kol. 1
 199 Po¿egna³ Piotra[/][141] Banaczkowskiego[/][141] w[66] imieniu[161] ko³a[121] ZSL[=] i pracowników[122] LSW[=] Józef[/] Biñczak[/], mówi±c o[66] jego[42] wk³adzie do[62] ruchu[121] ludowego[221], o[66] jego[42] postawie[161] ludzkiej[261] i oddzia³ywaniu[161] ideowym[261] w[66] ¶rodowiskach, w[66] których[262] Zmar³y[111] pracowa³. Z[65] g³êbokim[251] wzruszeniem po¿egna³ Piotra[/][141] Banaczkowskiego[/][141] Jego[42] krajan[111] - sandomierzanin Wincenty[/] Burek[/]. ¯egna³ go[44] w[66] imieniu[11] Klubu Sandomierzan, którego[221] Zmar³y[111] by³ gor±cym[251] rzecznikiem i orêdownikiem.
 200 100~Dziennik Ludowy~01-02.05.1966~str. 9~kol. 5
 201 Pentagon[/][111] opublikowa³ swoje[241] o¶wiadczenie[141] w[66] odpowiedzi[161] na[64] pytania[142] dziennikarzy[122] w[66] sprawie[161] doniesieñ prasowych[222] z[62] Londynu[/], wed³ug[62] których[222] w[66] czasie dwudniowych[222] konsultacji[122] ministrów[122] obrony[121] piêciu[32] pañstw NATO[=], Stany[/][112] Zjednoczone[/][212] zaproponowa³y przyjêcie[141] zasady[121] automatycznej[221] lecz ograniczonej[221] i kontrolowanej[221] odpowiedzi[121] nuklearnej[221] na[64] ataki[142] na[64] terytorium[141] NATO[=].
 202 101~Dziennik Ludowy~05-06.06.1966~str. 3~kol. 02-03
 203 Przemys³[111] azotowy[211] po[64] raz[141] pierwszy[241] w[66] swej[261] historii[161] w³±cza[5] na[+] raz do[62] eksploatacji[121] tak wiele[34] nowych[222] obiektów. Bêd± w¶ród[62] nich[42] tak¿e inwestycje[112] zrealizowane[212] na[66] zupe³nie nowych[262] terenach Pu³awy[/][112] w[66] przemy¶le azotowym[261] nie notowano tego[42] dawno, powiêkszono bowiem moc[141] wytwórcz±[241] zak³adów ju¿ istniej±cych[222]. Najwiêcej wysi³ku[121] poch³aniaj± dzi¶ obiekty[112] w[66] zak³adach azotowych[262] w[66] Tarnowie[/].
 204 102~Dziennik Ludowy~05-06.06.1966~str. 3~kol. 4
 205 W[66] drugim[261] dniu obrad czwartego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca czwarte[211] Plenum[111] Naczelnego[221] Komitetu ZLS[=] kontynuowa³o dyskusjê nad[65] przemówieniem zagajaj±cym[251] prezesa[121] Czes³awa[/][121] Wycecha[/][121] i referatem Prezydium[121] NK[=] wyg³oszonym[251] przez[64] sekretarza[141] NK[=] Ludomira[/][141] Stasiaka[/][141]. Koñcz±c obrady[142] Plenum[111] podjê³o uchwa³ê. Dokona³o ono tak¿e zmiany[121] w[66] sk³adzie Sekretariatu NK[=].
 206 103~Dziennik Ludowy~05-06.06.1966~str. 3~kol. 6
 207 W[66] tysi±c dziewiêæset piêædziesi±tym[261] siódmym[261] roku[161] pe³ni[5] funkcjê urzêduj±cego[221] prezesa[121] WK[=] ZSL[=] we[66] Wroc³awiu[/]. W[66] listopadzie tysi±c dziewiêæset piêædziesi±tego[221] siódmego[221] roku[121] zostaje[57] powo³any[211] na[64] stanowisko[141] przewodnicz±cego[121] PWRN[=] w[66] Koszalinie[/]. Przez[64] ca³y[241] ten[241] okres[141] Zdzis³aw[/] Tomal[/][111] jest aktywnym[251] dzia³aczem koszaliñskiej[221] organizacji[121] ZSL[=]. Pe³ni±c funkcjê wiceprezesa[121] WK[=] ZSL[=]. Od[62] trzeciego[221] Kongresu ZLS[=] jest cz³onkiem NK[=] ZSL[=], a w[66] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] czwartym[261] roku[161] zosta³[57] wybrany[211] cz³onkiem Prezydium[121] NK[=] ZSL[=].
 208 104~Dziennik Ludowy~05-06.06.1966~str. 8~kol. 1
 209 Olbrzymie[211] bagno[111] Wizna[/] w[66] dolinie[161] rzeki[121] Narew[/] w[+] pobli¿u £om¿y[/][121], gdzie od[62] lat trwaj± zakrojone[212] na[64] szerok±[241] skalê roboty[112] wodno-melioracyjne[212], zaczê³o ju¿ "procentowaæ". W[66] sobotê uruchomiono tutaj w[66] powsta³ym[261] niedawno kombinacie ³±karskim[261] PGR[=] jedn±[241] z[62] najwiêkszych[222] i najbardziej nowoczesnych[222] w[66] kraju[11] suszarni[121] traw[122].
 210 105~Dziennik Ludowy~05-06.06.1966
 211 Nale¿y poszukiwaæ nowych[222] metod, które[212] zapewni³yby Francji[/][131] uprzywilejowane[241] miejsce[141] w[66] wymianie[161] handlowej[261] krajów zachodnich[222] z[65] krajami socjalistycznymi - o¶wiadczy³ sekretarz stanu do[62] spraw[122] handlu[121] zagranicznego[221] Charles[/] de[+] Chambrun[/]. Minister podkre¶li³ konieczno¶æ[141] natychmiastowego[221] rozwoju[121] tych[222] stosunków przypominaj±c ¿e pod[64] koniec[141] okresu przej¶ciowego[221] Europejskiej[221] Wspólnoty[121] Gospodarczej[221] to[41] jest w[66] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] dziewi±tym[261] roku[161] Francji[/][131] bêdzie trudniej umocniæ swe[242] pozycje[142] na[66] rynkach krajów wschodniej[221] Europy[/][121].
 212 106~Dziennik Ludowy~06.05.1967~str. 1~kol. 3
 213 Lokatorzy domu[121] zawiadomili milicjê, ¿e w[66] ci±gu[161] ca³ego[221] dnia nikt nie wychodzi³ z[62] tego[221] mieszkania[121]. Gdy z[65] pomoc± ¶lusarza[121] wywa¿ono drzwi[142], w[66] mieszkaniu[161] znaleziono w[66] ³ó¿kach zw³oki[142] czterdziestoletniej[221] Marii[/][121] Stajewskiej[/][121], jej[42] piêædziesiêcioletniego[221] mê¿a[121] Mieczys³awa[/][121] i dziewiêtnastoletniego[221] syna[121] Miros³awa[/][121]. W[66] drugim[261] pokoju[161] znajdowa³[501] siê w[66] agonii[161] sze¶ædziesiêcioletni[211] Adam[/] Po¶pieszny[/][111]. Na[66] cia³ach ofiar nie stwierdzono ¿adnych[222] obra¿eñ.
 214 107~Dziennik Ludowy~06.05.1967~str. 2~kol. 1
 215 Pi±tego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca przyby³a[5] do[62] Polski[/][121] piêcioosobowa delegacja dzia³aczy[122] rad[122] narodowych[222] z[62] Urzêdu Rady[121] Ministrów[122] i innych[222] urzêdów centralnych[222] Ludowej[/][221] Republiki[/][121] Bu³garii[/][121]. Na[66] czele delegacji[121] stoi Petko[/] Christow[/] Kanczew[/], dyrektor urzêdu do[62] spraw[122] prezydiów rad[122] narodowych[222] przy[66] Radzie[161] Ministrów[122] LRB[=]. Celem[151] wizyty[121] jest zaznajomienie[+] siê[111] z[65] dzia³alno¶ci± organów w³adzy[121] i administracji[121] centralnej[221] i terenowej[221] w[66] Polsce[/][161].
 216 108~Dziennik Ludowy~06.05.1967~str. 4~kol. 2
 217 I tak wiêc do[62] koñca maja w[66] siedemdziesiêciu[36] dwóch[36] klubach wiejskich[262] Prasy[121] i Ksi±¿ki[121] "Ruch[/]" zostan±[57] zorganizowane[212], poza[65] kiermaszami i wystawami ksi±¿ek, kiermasze[112] plastyki[121] i reprodukcji[121] malarstwa[121]. Na[66] kiermaszach tych[262] prezentowane[212] bêd±[57] reprodukcje[112] dzie³ sztuki[121] w[66] formie[161] pocztówek oraz pocztówki[112] o[66] tematyce[161] sztuki[121] ludowej[221]. Zestawy[112] reprodukcji[122] i pocztówek zosta³y[57] skompletowane[212] centralnie i przekazane[212] do[62] przedsiêbiorstw "Ruch[/]".
 218 109~Dziennik Ludowy~06.05.1967~str. 4~kol. 3
 219 Dyrygent Jerzy[/] Katlewicz[/] wraz[8] z[65] trójk± ¶piewaków[122] polskich[222] wyst±pi w[66] Bu³garii[/][161], gdzie gra[5] ¶wietny[211] pianista Tadeusz[/] ¯mudziñski[/]. Na[66] Wêgrzech[/] wystêpuje pianistka Halina[/] Czerny[+] Stefañska[/] i jej[42] córka klawesynistka El¿bieta[/] Stefañska[+] £ukowicz[/]. W[66] NRD[=] ¶piewaj±: Bogna[/] Sokorska[/], Andrzej[/] Bachleda[/] (tak¿e w[66] Danii[/][161]), Wies³aw[/] Ochman[/], gra[5] wspania³y[211] m³ody[211] skrzypek[111] Konstanty[/] Kulka[/], podczas[+] gdy Wanda[/] Wi³komirska[/] odbywa du¿e[241] {tourn'ee[141]} po[66] Jugos³awii[/][161].
 220 110~Dziennik Ludowy~06.05.1967~str. 5~kol. 2
 221 Przy[66] stoiskach wszystkich[222] wydawnictw podpisywaæ[51] bêd±[56] ksi±¿ki[142] popularni[212] pisarze. Niezale¿nie od[62] kiermaszu[121] przed[65] Pa³acem - siódmego[221] maja odbêd±[501] siê podobne[212], choæ na[64] mniejsz±[241] skalê, imprezy[112] na[66] Pradze[/][161] przy[66] ZOO[=], na[66] Bielanach[/] na[66] placu[161] Komuny[/][121] Paryskiej[/][221], przy[66] Rondzie Waszyngtona[/][121], w[66] parku[161] we[66] W³ochach[/], w[66] B³otach[/] i Zbójnej[/][261] Górze[/][161].
 222 111~Dziennik Ludowy~15.06.1967~str. 1~kol. 2
 223 Jak[9] poda³a amerykañska administracja do[62] spraw[122] aeronautyki[121] i przestrzeni[121] kosmicznej[221] (NASA)[=], wystrzelony[211] w[64] ¶rodê rano pojazd[111] kosmiczny[211] "Mariner[+] piêæ[/]" od³±czy³[501] siê po[66] trzydziestu[36] piêciu[36] minutach lotu od[62] rakiety[121] no¶nej[221] "Altas-Agena[/]" i wyszed³ na[64] trajektoriê prowadz±c±[241] w[66] kierunku[161] Wenus[/]. Pojazd[111] kieruje[501] siê automatycznie ku[63] S³oñcu[131] i gwie¼dzie[131] Canopus[/], punktowi orientacyjnemu dla[62] ustalenia[121] kursu.
 224 112~Dziennik Ludowy~15.06.1967~str. 1~kol. 4
 225 W[66] ci±gu[161] najbli¿szych[222] dni[122] na[66] terenie Norwegii[/][121], Szwecji[/][121] i zachodniej[221] Finlandii[/][121] bêdzie sucho i cieplej. W[66] po³udniowej[261] czê¶ci[161] tego[221] obszaru temperatury[112] podnios±[501] siê do[62] dwudziestu[32] czterech[32] stopni[122], a w[66] pó³nocnej[261] do[62] osiemnastu[32] stopni[122]. W[66] NRD[=], Polsce[/][161], Czechos³owacji[/][161] utrzyma[501] siê pogoda deszczowa. Przez[64] teren[141] Wêgier[/][122], Rumunii[/][121], Bu³garii[/][121] i Jugos³awii[/][121] przejd± cyklony[112] z[65] silnymi deszczami i burzami.
 226 113~Dziennik Ludowy~15.06.1967~str. 2~kol. 3
 227 Agencja Reutera[/][121] donios³a z[62] Ammanu[/][121], ¿e - jak[9] podaje jordañski[211] minister budownictwa[121] i planowania[121] Ismail[/] Hidzazi[/], co[+] najmniej sto piêædziesi±t[31] tysiêcy[122] arabskich[222] uchod¼ców[122] przyby³o zza[62] Jordanu[/], uchodz±c przed[65] atakami izraelskimi. Wielu[32] z[62] nich[42] to[41] dawni mieszkañcy Palestyny[/][121], od[62] tysi±c dziewiêæset czterdziestego[221] ósmego[221] roku[121] koczuj±cy[212] na[66] terenie Jordanii[/][121]. Minister podkre¶li³, ¿e samoloty[112] izraelskie[212] bombardowa³y bezlito¶nie i bez[62] ¿adnych[222] ograniczeñ wszystkie[242] obiekty[142].
 228 114~Dziennik Ludowy~15.06.1967~str. 2~kol. 6
 229 Funkcjonariusze MO[=] w[66] Katowicach[/] ujêli w[64] ¶rodê z[65] pomoc± spo³eczeñstwa[121] poszukiwanego[241] od[62] trzech[32] dni[122] Bogdana[/][141] Arnolda[/][141], podejrzanego[241] o[64] pope³nienie[141] morderstwa[121]. W[66] zwi±zku[161] z[65] tym[45] prokuratura wojewódzka i KW[=] MO[=] w[66] Katowicach[/] odwo³uj± zamieszczone[242] w[66] prasie[161] komunikaty[142] o[66] poszukiwaniu[161] [~] Arnolda[/][121] oraz sk³adaj± podziêkowanie[141] obywatelom, którzy przyczynili[501] siê do[62] jego[42] aresztowania[121]. Dochodzenie[111] w[66] tej[261] sprawie[161] w[66] toku[161].
 230 115~Dziennik Ludowy~15.06.1967~str. 5~kol. 1
 231 W[66] okresie od[62] pierwszego[221] stycznia do[62] siódmego[221] czerwca bie¿±cego[221] roku[121] dyrekcja Warszawskich[222] Urzêdów Pocztowych[222] wykry³a na[66] terenie stolicy[121] dziewiêæset[34] sze¶ædziesi±t[34] siedem[34] w³a¶cicieli[122] odbiorników radiowych[222] i dwustu[34] sze¶ædziesiêciu[4] czterech[34] w³a¶cicieli[122] telewizorów, którzy nie zarejestrowali swoich[222] odbiorników. Za[64] brak[141] abonamentu radiowego[221] wymierzono im[43] kary[142] po[64] sto[34] osiemdziesi±t[34] z³otych[122], a telewizyjnego[221] - po[64] czterysta[34] osiemdziesi±t[34] z³otych[122].
 232 116~Dziennik Ludowy~25.07.1967~str. 1~kol. 6
 233 W[66] czasie spotkania[121] obecni byli[5] cz³onkowie Biura[121] Politycznego[221]: prezes Rady[121] Ministrów[122] Józef[/] Cyrankiewicz[/] oraz marsza³ek Polski[/][121] Marian[/] Spychalski[/]. W[66] spotkaniu[161] uczestniczy³ tak¿e ambasador Zwi±zku[/][121] Radzieckiego[/][221] w[66] Polsce[/][161] Awierkij[/] Aristow[/]. W[66] zwi±zku[161] z[65] objêciem funkcji[121] naczelnego[221] dowódcy[21] Zjednoczonych[222] Si³ Zbrojnych[222] pañstw uczestników[122] Uk³adu Warszawskiego[221], marsza³ek Zwi±zku[/][121] Radzieckiego[/][221] Iwan[/] Jakubowski[/] z³o¿y³ w[66] dniu dwudziestym[261] czwartym[261] bie¿±cego[221] miesi±ca wizytê ministrowi obrony[121] narodowej[221].
 234 117~Dziennik Ludowy~25.07.1967~str. 2~kol. 2
 235 Niez³e[242] rezultaty[142] odnotowuje wielkopolska komisja Ligi[121] Kobiet, zajmuj±ca[+] siê wyszukiwaniem pracy[121] dla[62] kobiet. Podobnymi osi±gniêciami mo¿e[5] siê równie¿ poszczyciæ[501] Liga Kobiet we[66] W³oc³awku[/], gdzie dziêki[63] tak zwanej[231] wymianie[131] stanowisk zatrudniono trzysta[34] piêædziesi±t[34] kobiet na[66] stanowiskach, zajmowanych[262] dotychczas przez[64] mê¿czyzn[142]. W[66] wielu[36] jednak zak³adach - zw³aszcza metalowych[262], czy budowlanych[262] - odmawia siê[41] komisjom LK[=] pomocy[121], t³umacz±c swe[241] stanowisko[141] twierdzeniem [&]
 236 118~Dziennik Ludowy~25.07.1967~str. 4~kol. 2
 237 W[66] ostatnich[262] dniach przedsiêbiorstwo[111] "Uniwersal[/]" zakupi³o piêædziesi±t[34] tysiêcy[122] radioodbiorników, dwadzie¶cia[34] trzy[34] tysi±ce[142] telewizorów i czterna¶cie[34] tysiêcy[122] magnetofonów. Na[66] rynku[161] znajdzie[501] siê trzydzie¶ci[31] tysiêcy[122] odbiorników tranzystorowych[222] czterozakresowych[222] "Sonata[/]", dziesiêæ[31] tysiêcy[122] odbiorników tranzystorowych[222] "A³maz[$]" o[66] dwu[36] zakresach fal - oba[31] typy[112] z[62] ZSRR[=].
 238 119~Dziennik Ludowy~25.07.1967~str. 5~kol. 4
 239 Program[111] niedzielnych[222] prób selekcyjnych[222] by³ ciekawy[211], bardzo dobrze obsadzono cztery[34] gonitwy[142] imienne[242]. Najwa¿niejsz±[241] z[62] nich[42] dotowan±[241] nagrod± "Syreny[/][121]" trzydzie¶ci[31] tysiêcy[122] z³otych[122] wygra³ po[66] niezwykle zaciêtej[261] walce[161] z[65] "Esculapem[/]" pupil[111] stajni[121] "Golejewko[/]", znakomity[211] sprinter i ¶redniodystansowiec "Cross[/]", zapewniaj±c sobie[43] tym[251] samym[45] miejsce[141] w[66] berliñskiej[261] ekipie[161] mityngowej[261].
 240 120~Dziennik Ludowy~25.07.1967~str. 6~kol. 2
 241 W[66] finale strefy[121] europejskiej[221] (grupa B[/]) Pucharu[/] Davisa[/] tenisi¶ci Po³udniowej[/][221] Afryki[/] pokonali Brazyliê[/] piêæ zero. W[66] Mamail[/] (Rumunia[/]) zakoñczy³[501] siê miêdzynarodowy[211] rajd[111] Dunaju[/][121], w[66] którym[261] startowa³y cztery[31] polskie[212] za³ogi[112]. Kolejny[241] sukces[141] odniós³ Sobies³aw[/] Zasada[/] wraz[8] ze[65] swym[251] pilotem Nowickim[/][151], zwyciê¿aj±c w[66] grupie[161] trzeciej[261] i w[66] swej[261] klasie[161].
 242 121~Dziennik Ludowy~14.12.1967~str. 1~kol. 3
 243 Fala mrozów ogarnê³a ca³±[241] Czechos³owacjê[/]. Dwunastego[221] i trzynastego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca temperatura w[66] Pradze[/][161] wynosi³a poni¿ej[8] minus[8] dziesiêæ[34] stopni Celsjusza[/][121], za¶ w[66] pó³nocnych[262] Czechach[/] minus[8] piêtna¶cie[34] stopni Celsjusza[/][121]. Rekordowy[241] mróz[141] minus[8] osiemna¶cie[34] stopni Celsjusza[/][121] zanotowano w[66] podgórskiej[261] miejscowo¶ci[161] Przibislavi[/]. Opady[112] ¶niegu[121] s± niewielkie[212].
 244 122~Dziennik Ludowy~14.12.1967~str. 2~kol. 2
 245 Na[64] spotkanie[141] przybyli[5] przedstawiciele ambasady[121] Demokratycznej[/][221] Republiki[/][121] Wietnamu[/] w[66] Warszawie[/][161] oraz sta³ego[221] przedstawiciela[121] Narodowego[221] Frontu Wyzwolenia[121] Wietnamu[/] Po³udniowego[/][221] w[66] Polsce[/][161]. Zgromadzenie[141] otworzy³ wiceprzewodnicz±cy[111] Polskiej[221] Rady[121] Ekumenicznej[221] biskup ko¶cio³a Ewangelicko-Augsburskiego[221] w[66] PRL[=] - ksi±dz profesor doktor Andrzej[/] Wantu³a[/]. S³owo[141] wstêpne[241] wyg³osi³ przewodnicz±cy[111] Rady[121] superintendent Ko¶cio³a Ewangelicko-reformowanego[221] w[66] PRL[=], ksi±dz doktor Jan[/] Niewieczerza³[/], [&]
 246 123~Dziennik Ludowy~14.12.1967~str. 1~kol. 6
 247 Bojownicy[112] arabskiego[221] ruchu[121] oporu wysadzili ostatnio w[64] powietrze[141] wielki[241] zbiornik[141] paliwa[121] znajduj±cy[+] siê[241] w[+] pobli¿u jednego[221] z[62] kibuców. Zbiornik[111] zosta³[5] niemal ca³kowicie zniszczony[211]. Specjalny[211] wys³annik sekretarza[121] generalnego[221] ONZ[=] na[64] Bliski[/][241] Wschód[/][141], szwedzki[211] dyplomata[111] Gunnar[/] Jarring[/] rozpocz±³ we[64] wtorek[141] sw±[241] misjê, której[221] celem[151] jest doprowadzenie[111] do[62] uregulowania[121] konfliktu bliskowschodniego[221].
 248 124~Dziennik Ludowy~14.12.1967~str. 2~kol. 5
 249 W[66] siedzibie[161] ONZ[=] informacje[112] o[66] wydarzeniach w[66] Grecji[/][161] wywo³a³y ogromne[241] wra¿enie[141]. Wra¿enie[141] to[241] potêguje fakt[111], ¿e w[64] pi±tek[141] ma siê zebraæ[501] Rada[111] Bezpieczeñstwa[121], by[9] kontynuowaæ debatê w[66] sprawie[161] Cypru[/]. Wydarzenia[112] w[66] Grecji[/][161] - jak[9] siê[41] przypuszcza w[66] ONZ[=] - mog± doprowadziæ do[62] obalenia[121] obecnego[221] rz±du junty[121] wojskowej[221] oraz skomplikowaæ tok[141] prac Rady[121] Bezpieczeñstwa[121] a[16] kwestii[161] cypryjskiej[261].
 250 125~Dziennik Ludowy~14.12.1967~str. 5~kol. 4
 251 Warto podkre¶liæ wyj±tkowo sprawn±[241] organizacjê i tempo[141] pracy[121]. W[66] normalnych[262] warunkach taki[241] wodoci±g[141] trzeba[54] by zak³adaæ kilkana¶cie[34] dni[12]. Tymczasem spo³ecznicy[112], którzy pracowali od[62] ¶witu do[62] nocy[121], wykonali to[44] w[66] ci±gu[161] trzech[32] dni[122]. Jak[9] siê dowiadujemy[501], mieszkañcy ulicy[121] Zaremby[/][121] zachêceni tym[45] co[44] ju¿ zrobili, maj± dalsze[242] plany[142]. Obecnie prowadz± rozmowy[142] na[64] temat[141] mo¿liwo¶ci[121] za³o¿enia[121] kanalizacji[121].
 252 126~Dziennik £ódzki~31.03.1963~str. 2~kol. 4-5
 253 W[64] sobotê rano[8] w³adze[112] algierskie[212] zarz±dzi³y upañstwowienie[141] wielkich[222] winnic, nale¿±cych[222] do[62] by³ego[221] senatora[121] z[62] Algierii[/][121], Francuza[121], Borgeauda[/][121]. W[64] sobotê nad[65] ranem w[66] Zatoce[/][161] Tokijskiej[/][261] zderzy³[501] siê japoñski[211] niszczyciel[111] "Teuzulki[/]" ze[65] statkiem handlowym[251] "Kamoharu[/] Maru[/]". Piêciu[32] marynarzy[122] niszczyciela[121] ponios³o ¶mieræ[141] a dwóch[32] odnios³o ciê¿kie[242] rany[142].
 254 127~Dziennik £ódzki~31.03.1963~str. 2~kol. 6-7
 255 Najwa¿niejszym[251] zagadnieniem jest problem "umocnienia[121] i koordynacji[121] ruchu[121] na[64] rzecz[141] solidarno¶ci[121] z[65] Kub±[/]". Wiêkszo¶æ[111] delegatów[121] jest zdania[121], i¿ powinien byæ[57] utworzony[211] sta³y[211] Komitet[111] Solidarno¶ci[121] Ameryki[/][121] £aciñskiej[/][221] z[65] Kub±[/]. W[64] sobotê wieczorem zapowiedziane[211] jest[57] plenarne[211] posiedzenia[111], które[211] uchwali wnioski[142] i rezolucjê przygotowane[242] przez[64] komisje[142].
 256 128~Dziennik £ódzki~31.03.1963~str. 3~kol. 1
 257 Zespó³[111] Katedry[121] Astronomii[121] Teoretycznej[221] Uniwersytetu Jagielloñskiego[221] w[66] oparciu[161] o[64] szczegó³ow±[241] analizê ponad[8] trzech[32] tysiêcy[122] trzystu[32] obserwacji[122] dokonanych[222] w[66] ci±gu[161] ostatnich[222] trzydziestu[32] o¶miu[32] lat, wyznaczy³ ¶cis³e[242] warto¶ci[142] wspó³rzêdnych[122] ksiê¿ycowego[121] krateru Mosting[/]. Osi±gniêcie[111] to[211] stanowi[5] istotny[241] krok[141] na[66] drodze[161] do[62] stworzenia[121] szczegó³owych[222] map powierzchni[121] Ksiê¿yca - tak istotnych[222] dla[62] jego[42] przysz³ych[222] zdobywców[122].
 258 129~Dziennik £ódzki~31.03.1963~str. 5~kol. 4
 259 Od[62] pierwszego[221] kwietnia "Wolno¶æ[/]" wy¶wietlaæ[51] bêdzie[56] dramat[141] obyczajowy[241] produkcji[121] rumuñskiej[221] pod[65] tytu³em ["]Europolis[/]["] (re¿yseria Calinescu[/]). Akcja filmu toczy[501] siê w[66] ma³ym[261] naddunajskim[261] porcie, w[66] ¶rodowisku[161] mieszkañców[122] miasteczka[121] oczekuj±cych[222] na przyjazd[141] bogatego[221] go¶cia[121] zza[62] oceanu. Za[64] to[44], ¿e wróci³ bez[62] pieniêdzy[122], go¶æ[111] zap³aci ¿yciem. Równie¿ od[62] pierwszego[221] kwietnia w[66] "Polonii[/][161]" ogl±damy film[141] w³osko-francuski[241] (re¿yser [~] Lattuada[/]) ["]Uprowadzenie[/][141]["].
 260 130~Dziennik £ódzki~31.03.1963~str. 6~kol. 1
 261 W[66] wadze[161] muszej[261] dojdzie najprawdopodobniej do[62] rewan¿owego[221] pojedynku[121] za[64] mistrzostwa[142] indywidualne[242] Polski[/][121] miêdzy[65] Dro¿d¿alem[/][151] Arturem[/] Olechem[/][151]. £odzianin pojecha³ do[62] Warszawy[/], gdzie odbywa powinno¶æ[141] wojskow±[241] i w[64] pi±tek[141] odby³ trening[141] w[66] sali[161] Gwardii[/][121]. W[66] dru¿ynie[161] ³ódzkiej[261] wyst±pi trzech[32] bokserów[122] Pabianic[/][122] Misiak[/], Guziñski[/], i Pawlak[/]. Do[62] tej[221] trójki[121] mo¿e[5] jeszcze doj¶æ Lachowski[/] w[66] wadze[161] piórkowej[261], który[211] walczy³by zamiast Horodeckiego[/][121].
 262 131~Dziennik £ódzki~20.05.1964~str. 1~kol. 3
 263 Naznaczony[211] przez[64] s±d[141] w[66] Dallas[/] lekarz-psychiatra doktor Stubblefielb[/] uzna³, ¿e Jack[/] Ruby[/], morderca rzekomego[221] zabójcy[121] prezydenta[121] Kennedy'ego[/][121] Lee[/] Oswalda[/][121], jest chory[211] umys³owo i wymaga kuracji[121], któr±[241] najlepiej by³oby przeprowadziæ w[66] szpitalu[161]. Zdaniem okrêgowego[221] prokuratora[121], Ruby[/] jest w[66] stanie[161] nerwowego[221] napiêcia[121] w[66] zwi±zku[161] z[65] wydanym[251] nañ wyrokiem ¶mierci[121], ale to[41] wcale nie oznacza, ¿eby mia³ byæ chory[211] umys³owo.
 264 132~Dziennik £ódzki~20.05.1964~str. 1~kol. 5-6
 265 Polacy go¶cili w[66] zak³adach maszyn tekstylnych[222] "Textima[/]". Po[64] nasz±[241] ekipê przyjecha³ sam[211] dyrektor fabryki[121]. O¶wiadczy³ on, ¿e jego[42] zak³ad[111] ma o¿ywione[242] kontakty[142] z[65] Polsk±[/][151]. Fachowcy z[62] Aue[/] czêsto goszcz± w[66] £odzi[/][161], Bielsku[/] i Bia³ymstoku[/]. Polacy z[62] kolei[121] czêsto przyje¿d¿aj± o[62] Aue[/].
 266 133~Dziennik £ódzki~20.05.1964~str. 1~kol. 6
 267 Teren[111] jest górzysty[211]. Ju¿ na[66] szóstym[261] kilometrze po[66] starcie[161] znajduje[501] siê pierwszy[211] lotny[211] finisz[111], a drugi[211] na[66] sze¶ædziesi±tym[261] pierwszym[261]. Premia górska wyznaczona zosta³a[57] na[66] sze¶ædziesi±tym[261] dziewi±tym[261] kilometrze w[66] miejscowo¶ci[161] Muhlleiten[/]. Na[66] sto pi±tym[261] kilometrze kolarze przekrocz± granicê NRD[=] - CSRD[=]. W[66] Karlowych[/][262] Varach[/][162] kolarze oczekiwani s±[57] o[66] godzinie[161] siedemnastej[261] dwadzie¶cia piêæ.
 268 134~Dziennik £ódzki~20.05.1964~str. 2~kol. 6
 269 "Witaj Moskwo!" - to[41] pierwsze[212] s³owa[112], jakie[242] powiedzia³a Marlena[/] Dietrich[/] po[66] opuszczeniu[161] samolotu na[66] lotnisku[161] Szeremietiewo[/] dziewiêtnastego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca. Jestem niezmiernie dumna z[62] przyjazdu do[62] Zwi±zku[/][121] Radzieckiego[/][221], od[+] dawna marzy³am o[66] spotkaniu[161] z[65] Rosj±[/] - o¶wiadczy³a artystka licznie zebranym[232] dziennikarzom. Cz³onkowie rz±du i kierownictwa[121] Przemys³u Ciê¿kiego[221] wziêli w[64] ¶rodê udzia³[141] w[66] pokazie na[66] Dworcu G³ównym[261] w[66] Warszawie[/][161] prototypu osobowego[221] wagonu kolejowego[221] [&]
 270 135~Dziennik £ódzki~20.05.1964~str. 3~kol. 6
 271 Dru¿yny[112] harcerskie[212] przy[66] Szkole[161] Podstawowej[261] numer[111] dziewiêædziesi±t jeden (ulica Kasprzaka[/][121] czterdzie¶ci jeden) podjê³y godn±[241] pochwa³y[121] inicjatywê opieki[121] nad[65] m³odzie¿± przyby³±[251] do[62] £odzi[/][121] z[62] Syrii[/][121] i Indonezji[/][121]. Odby³y[501] siê ju¿ spotkania[112]. Podczas[62] jednego[221] harcerze zaznajomili[501] siê z[65] dzia³alno¶ci± organizacji[121] m³odzie¿owej[221] w[66] Syrii[/][161]. Od[62] Indonezyjczyków[122] nauczyli[501] siê ju¿ kilku[32] piosenek.
 272 136~Dziennik £ódzki~16.08.1964~str. 1~kol. 5-6
 273 Szef rz±du radzieckiego[221] Nikita[/] [~] Chruszczow[/] zaapelowa³ dziewi±tego[221] sierpnia bie¿±cego[221] roku[121] do[62] rz±dów odno¶nych[222] pañstw - w[66] tym[46] równie¿ do[62] rz±du tureckiego[221] - by[9] wykaza³y umiar[141] i bezwzglêdne[241] poszanowanie[141] niezawis³o¶ci[121] i integralno¶ci[121] terytorialnej[221] Republiki[/][121] Cypryjskiej[/][221]. W[66] ci±gu[161] ostatnich[222] dni[122] sytuacja na[66] Cyprze[/] uleg³a[5] pewnemu z³agodzeniu[131]. Bezpo¶rednie[212] dzia³ania[112] zbrojne[212] przeciwko[63] Republice[/][131] Cypryjskiej[/][231] usta³y[5].
 274 137~Dziennik £ódzki~16.08.1964~str. 2~kol. 15
 275 Nominacja Barry[/] Goldwatera[/][121] na[14] republikañskiego[241] kandydata[141] na[64] prezydenta[141] spotka³a[5] siê z[65] jednomy¶ln±[251], zdecydowanie[8] negatywn±[251] reakcj± kierownictwa[121] wszystkich[222] amerykañskich[222] zwi±zków zawodowych[222]. Rada Wykonawcza Centrali[121] Zwi±zkowej[221] AFL[=] CIO[=] na[66] niedawnej[261] sesji[161] w[66] Chicago[/] o¶wiadczy³a jednomy¶lnie, ¿e nie mo¿e[5] poprzeæ Goldwatera[/][121]. Prezes licz±cego[221] osiemset[34] tysiêcy[122] cz³onków[122] Zwi±zku[121] Pracowników[122] Przemys³u Stalowego[221] Mcdonald[/], nawo³uj±c do[62] g³osowania[121] na[64] Johnsona[/][141], okre¶li³ Goldwatera[/][141] jako[6] cz³owieka[141] ¿ywi±cego[241] pogardê dla[62] robotników[122].
 276 138~Dziennik £ódzki~16.08.1964~str. 2~kol. 5
 277 Na[66] granicy[161] libañsko-syryjskiej[261] jeep[111] nale¿±cy[211] do[62] celników[122] libañskich[222] najecha³ na[64] pod³o¿on±[241] tam[8] minê. Wóz[111] wylecia³ w[64] powietrze[141], trzech[32] podoficerów[122] zginê³o na[66] miejscu[161], a czterej[31] inni zostali ciê¿ko ranni. Prezes Rady[121] Ministrów[122] powo³a³ Komisjê rz±dow±[241], która zajmie[501] siê ustaleniem skutków letniej[221] powodzi[121] na[66] Dolnym[/][261] ¦l±sku[/] oraz okre¶leniem strat celem[62] podjêcia[121] odpowiednich[222] kroków dla[62] usuniêcia[121] szkód spowodowanych[222] wylewem rzeki[121].
 278 139~Dziennik £ódzki~16.08.1964~str. 4~kol. 1
 279 W[66] Japonii[/][161] ma co[62] roku[121] miejsce[141] oko³o[8] tysi±c[111] piêæset[31] trzêsieñ ziemi[121]; ¶rednio wiêc notuje siê[41] cztery[34] wstrz±sy[142] dziennie w[66] ró¿nych[262] rejonach kraju[121]. Na[64] szczê¶cie[141] tylko nieliczne[212] s± gro¼ne[212], czy wrêcz katastrofalne[212]. W[66] samej[261] stolicy[161] Tokio[/] odczuwalne[41] trzêsienie[141] ziemi[121] notuje siê[41] przeciêtnie raz[8] na[64] trzy[34] dni[142]. Zawodnicy i go¶cie olimpijscy maj± wiêc szansê, ¿e prze¿yj± nie jedno[241].
 280 140~Dziennik £ódzki~16.08.1964~str. 5~kol. 4
 281 I jeszcze otrzymali¶my pozdrowienia[142] od[62] kolonistów[122] z[62] Suliszowa[/][121] (Jedlina-Zdrój[/]), którzy za[65] naszym[251] po¶rednictwem sk³adaj± serdeczne[241] podziêkowanie[141] £ódzkiemu Zjednoczeniu[131] Przedsiêbiorstw Handlowych[222], dyrekcji[131] MHD[=] £ód¼[/] Górna[/] [~] Polesie[/] za[64] zorganizowanie[141] tak weso³ych[222] i przyjemnych[222] kolonii[122].
 282 141~Dziennik £ódzki~04.08.1965~str. 1~kol. 6
 283 Wed³ug[62] doniesieñ agencji[121] prasowej[221] ["]Wyzwolenie[/]["], w[66] pierwszej[261] po³owie[161] bie¿±cego[221] roku[121] partyzanci przeprowadzili w[66] samej[261] tylko wschodniej[261] czê¶ci[161] Wietnamu[/] po³udniowego[/][221] trzy[34] tysi±ce[142] czterysta[34] piêædziesi±t[34] akcji[122] bojowych[222], zabijaj±c, rani±c lub bior±c do[62] niewoli[121] szesna¶cie[34] tysiêcy[122] dwustu[34] ¿o³nierzy[122] przeciwnika[121], w[66] tym[46] piêciuset[34] piêædziesiêciu[34] dziewiêciu[34] Amerykanów[122]. W³adze[112] po³udniowo-koreañskie[212], jak[9] wynika z[62] wiadomo¶ci[122] nap³ywaj±cych[222] z[62] Seulu[/][121], postanowi³y wys³aæ do[62] Wietnamu[/] po³udniowego[/][221] dalszych[242] piêtna¶cie[34] tysiêcy[122] ¿o³nierzy[122].
 284 142~Dziennik £ódzki~14.08.1965~str. 4~kol. 1-2
 285 W[66] zasadzie[161] wszystko[41] by³o ju¿ na[66] dobrej[261] drodze[161]. A tu niespodzianka. Okazuje[501] siê bowiem, ¿e o[64] przydzia³[141] tych[222] samych[222] gara¿y[122] ubiegaj±[501] siê równocze¶nie PZBM-Ba³uty[/] i ich[42] prywatny[211] u¿ytkownik[111]. Gara¿e[142] przyznano PZBM-Ba³uty[/], a prywatnemu u¿ytkownikowi i "Orbisowi[/]" udzielono odmowy[121].
 286 143~Dziennik £ódzki~14.08.1965~str. 4~kol. 2
 287 Tymczasem w[66] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] roku[161] w[66] £odzi[/][161] na[64] trzysta[34] siedemna¶cie[34] tysiêcy[122] zatrudnionych[122] w[66] przemy¶le tylko trzydzie¶ci[31] trzy[31] i osiem[31] dziesi±tych[122] procent[122] posiada³o odpowiednie[242] kwalifikacje[142]. W[66] tysi±c dziewiêæset osiemdziesi±tym[261] roku[161] stan[111] ten[21] musi osi±gn±æ czterdzie¶ci[34] sze¶æ[34] i trzy[34] dziesi±te[142] procent[122], tymczasem szkolnictwo[111] mo¿e[5] sprostaæ temu[231] zadaniu[131] tylko w[66] sze¶ædziesiêciu[36] procentach.
 288 144~Dziennik £ódzki~14.08.1965~str. 4~kol. 5
 289 Otrzymali¶my od[62] Nadle¶nictwa[121] Pañstwowego[221] S³upsk[/] bardzo mi³y[241] list[141] dziêkuj±cy[241] i wyra¿aj±cy[241] pochwa³ê dwom ochotniczym[232] Hufcom Pracy[121] z[62] £odzi[/][121], które[212] w[66] okresie pi±ty[211] - siedemnasty[211] lipca i dwudziesty[211] siódmy[211] lipca - pi±ty[211] sierpnia pracowa³y przy[66] pielêgnacji[161] upraw[122] le¶nych[122] w[66] Lubaczewie[/][161]. By³y[5] to[41] grupy[112] dwudziestu[32] jeden[8] dziewcz±t z[62] Zasadniczej[221] Szko³y[121] Odzie¿owej[221] ulica Irysowa[/][111] dwa pod[65] kierownictwem nauczyciela[121] pana[121] [~] £oniewskiego[/][121] [&]
 290 145~Dziennik £ódzki~14.08.1965~str. 6~kol. 2-3
 291 Nale¿a³o siê wiêc spodziewaæ[501], ¿e w[66] idealnych[262] warunkach dobrej[221] konkurencji[121] rekord[111] musi pa¶æ[5]. Popo³udniowe[212] pó³fina³y[112] w[66] Szczecinie[/] wskazywa³y raczej na[64] Dudziaka[/][141] jako[64] faworyta[141] tego[221] wielkiego[221] sprinterskiego[221] pojedynku[121]. Niestety, do[62] spotkania[121] pomiêdzy[65] Dudziakiem[/] i Maniakiem[/] w[66] finale nie dosz³o. Dudziak[/] biegn±c znakomicie w[66] pó³finale (dziesiêæ i trzy dziesi±te[112]) dozna³ kontuzja[121] i kulej±c dobieg³ do[62] mety[121].
 292 146~Dziennik £ódzki~14.08.1967~str. 1~kol. 4
 293 Naprê¿ona sytuacja na[66] granicy[161] miêdzy[65] ChRL[=] i Hongkongiem[/] utrzymuje[501] siê kilka[34] dni[122]. W³adze[112] Hongkongu[/][121] zamknê³y kilka[34] przej¶æ[122] dla[62] ludno¶ci[121] chiñskiej[221] korzystaj±cej[221] z[62] przepustek granicznych[222], aby[9] uprawiaæ swoj±[241] ziemiê znajduj±c±[+] siê[241] po[66] stronie[161] Hongkongu[/][121]. Brutalne[211] zachowanie[+] siê[111] oddzia³ów Gurkhów[122] pe³ni±cych[222] stra¿[141] nadgraniczn±[241] po[66] stronie[161] Hongkongu[/][121] wywo³uje falê oburzenia[121] ludno¶ci[121] chiñskiej[221].
 294 147~Dziennik £ódzki~14.08.1967~str. 1~kol. 5
 295 Jest to[41] pierwszy[211] z[62] serii[121] trzech[32] identycznych[222] niszczycieli[122] budowanych[222] przez[64] Stany[/][142] Zjednoczone[/][242] dla[62] zachodnioniemieckiej[221] floty[121] wojennej[221] w[66] ramach kontraktu podpisanego[221] miêdzy[65] Bonn[/] a Waszyngtonem[/] opiewaj±cego[221] na[64] sumê stu[32] piêædziesiêciu[32] milionów dolarów. Niszczyciel[111] (cztery[31] tysi±ce[31] piêæset[31] BRT[=]) mo¿e[5] rozwijaæ szybko¶æ[141] trzydziestu[32] piêciu[32] wêz³ów, a jego[42] pe³na za³oga bêdzie[56] siê sk³adaæ[511] z[62] trzystu[32] trzydziestu[32] siedmiu[32] oficerów[122] i marynarzy[122].
 296 148~Dziennik £ódzki~14.08.1967~str. 2~kol. 2
 297 Podczas[62] tych[222] nalotów samoloty[112] USA[=] zbombardowa³y i ostrzela³y most[141] Long[+] Bien[/], dzielnice[142] mieszkalne[242] w[66] centrum[161] stolicy[121] i na[66] jej[42] przedmie¶ciach. Ponad[8] stu[32] mieszkañców[122] Hanoi[/] zosta³o[57] zabitych[222] b±d¼[9] rannych[222]. Wiele[31] domów uleg³o zniszczeniu[131]. Ostatnie[212] naloty[112] na[64] Hanoi[/] - g³osi o¶wiadczenie[111] - stanowi± nowy[241], niezwykle wa¿ny[241] etap[141] w[66] eskalacji[161] agresji[121] amerykañskiej[221].
 298 149~Dziennik £ódzki~14.08.1967~str. 2~kol. 4
 299 Wed³ug[62] UEFA[=] mistrz Polski[/][121] Górnik[/] Zabrze[/] ma spotkaæ[501] siê w[66] pierwszym[261] meczu[161] z[65] Djugardem[/] Sztokholm[/] dwudziestego[221] wrze¶nia w[66] Zabrzu[/][161]. Spotkanie[111] rewan¿owe[211] ma odbyæ[501] siê natomiast czwartego[221] pa¼dziernika w[66] Sztokholmie[/]. Ustalone[212] zosta³y[57] tak¿e terminy[112] pierwszych[222] spotkañ wiêkszo¶ci[21] dru¿yn w[66] pi³karskim[261] Pucharze Zdobywców[122] Pucharów. Krakowska Wis³a[/] spotka[501] siê w[66] pierwszej[261] rundzie[161] z[65] HJK[=] Helsinki[/].
 300 150~Dziennik £ódzki~14.08.1967~str. 5~kol. 4
 301 Nie notowany[211] od[62] wielu[32] lat tragiczny[211] w[66] skutkach wypadek[111] zdarzy³[501] siê w[66] ostatnich[262] dniach w[66] miejscowo¶ci[161] Dworszowice[/] Ko¶cielne[/] na[66] trasie[161] Pajêczno[/] - Radomsko[/]. Jad±cy[212] szos± bez[62] ¶wiate³ dwaj rowerzy¶ci zderzyli[501] siê ze[65] sob±. Wynik[111] zderzenia[121] - fatalny[211] W³adys³aw[/] Ko³aj[/] zamieszka³y[211] Dworszowice[/] i Jan[/] Jakubczak[/], zamieszka³y[211] Radomsko[/] odwiezieni zostali[57] w[66] ciê¿kim[261] stanie[161] do[62] szpitala.
 302 151~Dziennik £ódzki~04.12.1967~str. 1~kol. 2
 303 Na[66] podstawie[161] analizy[121] zanotowanych[222] skutków wstrz±sów i towarzysz±cych[222] im[43] zjawisk - mo¿na bêdzie okre¶liæ intensywno¶æ[141] ewentualnych[222] ruchów tektonicznych[222], ich[42] epicentrum[141] i sporz±dziæ mapkê trzêsienia[121]. Warto podkre¶liæ, ¿e w[66] Polsce[/][161] - mimo[+] i¿ le¿y ona w[66] tak zwanej[261] strefie[161] asejsmicznej[261] w[66] ci±gu[161] ostatnich[222] piêædziesiêciu[32] lat zaobserwowano dziesiêæ[34] s³abych[222] wstrz±sów miêdzy[+] innymi na[66] Podkarpaciu[/][161], ¦l±sku[/][161] w[66] Kieleckiem[/], na[66] Pomorzu[/][161] i na[66] Lubelszczy¼nie[/][161].
 304 152~Dziennik £ódzki~04.12.1967~str. 1~kol. 6
 305 Poci±gnê³o to[41] za[65] sob± o¿ywienie[141] portów po³o¿onych[22] w[66] po³udniowej[261] czê¶ci[161] czarnego[/][221] l±du[/], zw³aszcza Kapsztadu[/] i Durbanu[/]. W[66] tym[261] tygodniu do[62] Durbanu[/] wp³yn±³ ju¿ tysi±c setny[211] statek[111] od[62] czasu unieruchomienia[121] kana³u Sueskiego[/][221], a do[62] Kapsztadu[/] dwa tysi±ce dwusetna jednostka. Obliczono, ¿e od[62] czasu konfliktu zbrojnego[221] na[66] Bliskim[/][261] Wschodzie[/] do[62] czerwca bie¿±cego[221] roku[121] Przyl±dek Dobrej[/][221] Nadziei[/][121] op³ynê³o siedem[31] tysiêcy piêæset[31] statków [&]
 306 153~Dziennik £ódzki~04.12.1967~str. 2~kol. 1
 307 Inicjatywa przed³u¿enia[121] sezonu pi³karskiego[221] spotka³a[501] siê z[65] du¿ym[251] aplauzem zarówno za[12] strony[121] dzia³aczy[122] jak[9] i zawodników[122]. Podobno i w[66] innych[262] województwach planuje siê[41] skorzystanie[141] z[62] ³ódzkich[222] do¶wiadczeñ. Tradycyjnym[251] zwyczajem i w[66] tym[261] roku[161] ["]Przegl±d[/][111] Sportowy[/][211]["] rozpisa³ plebiscyt[141] na[64] dziesiêciu[34] najlepszych[222] sportowców[122] £odzi[/][121]. Do[62] akcji[121] plebiscytowej[221] w³±czaj±[501] siê dzia³y[112] sportowe[212] poszczególnych[222] gazet.
 308 154~Dziennik £ódzki~04.12.1967~str. 5~kol. 6
 309 Wczoraj w[66] Komitecie Wojewódzkim[261] PZPR[=] w[66] £odzi[/][161] odby³a[501] siê uroczysto¶æ[111] wrêczenia[121] przyznanych[222] uchwa³± ZG[=] PTTK[=] Z³otych[222] Honorowych[222] Odznak PTTK[=] dla[62] Pierwszego[221] Sekretarza[121] KW[=] - Beka[/][121]. Odznaki[112] te[212] zosta³y[57] przyznane[212] za[64] du¿y[241] wk³ad[141] pracy[121] i pomoc[141] okazan±[241] dla[62] rozwoju[121] organizacji[121] upowszechnienia[121] turystyki[121] na[66] ziemi[161] ³ódzkiej[261].
 310 155~Dziennik £ódzki~04.12.1967~str. 6~kol. 1
 311 W[66] pierwszych[262] dniach stycznia obradowaæ[51] bêdzie[56] w[66] Hawanie[/][161] kongres[111] kultury[121], w[66] którym[261] udzia³[141] we¼mie co[+] najmniej czterystu[34] intelektualistów[122] - kongres[111] po¶wiêcony[211] bêdzie[57] problemom Ameryki[/][121] £aciñskiej[/][221], Azji[/][121] i Afryki[/][121]. Udzia³[141] w[66] obradach zapowiedzieli najwybitniejsi przedstawiciele kultury[121] europejskiej[221]: [~] Sartre[/], [~] Russel[/], angielski[211] pisarz [~] Greene[/], w³oski[211] re¿yser [~] Rosi[/].
 312 156~Dziennik £ódzki~22.12.1967~str. 1~kol. 1
 313 Stan[111] wojsk amerykañskich[222] w[66] Niemczech[/] Zachodnich[/][262] zmniejszy[501] siê o[64] trzydzie¶ci[34] piêæ[34] tysiêcy ¿o³nierzy[122]. Obecnie przebywa w[66] NRF[=] dwie¶cie[31] dwadzie¶cia[31] piêæ[31] tysiêcy ¿o³nierzy[122] armii[121] l±dowej[221] oraz sze¶ædziesi±t[31] tysiêcy wojsk lotniczych[222]. Wycofane[212] zostan±[57] z[62] NRF[=] dwie[31] brygady[112] dwudziestej[221] czwartej[221] dywizji[121] piechoty[121], trzeci[211] pu³k[111] czo³gów oraz trzy[31] sztafety[112] lotnicze[212] z[62] czterdziestej[221] dziewi±tej[221] eskadry[121] taktycznych[222] samolotów my¶liwskich[222].
 314 157~Dziennik £ódzki~22.12.1967~str. 3~kol. 1
 315 Wczoraj prezes[111] Zarz±du Okrêgowego[221] Ochotniczych[222] Stra¿y[12] Po¿arnych[222] Wiceprzewodnicz±cy[111] Prezydium[121] WRN[=] W³adys³aw[/] Pawlak[/] wrêczy³ dziennikarzom nagrody[142], przyznane[242] przez[64] jury[141] kongresu zorganizowanego[221] wspólnie z[65] £ódzkim[251] Oddzia³em SDP[=], popularyzuj±cego[221] pracê i osi±gniêcia[142] ochotniczych[222] stra¿y[122] w[66] naszym[261] województwie. Nagrody[142] zdobyli: pierwsz±[241] - redaktor Zygmunt[/] Foltyñski[/] (["]G³os[/][111] Robotniczy[/][211]["]), drug±[241] - redaktor Józef[/] Potêga[/] (["]Dziennik[/][111] £ódzki[/][211]["]), trzeci±[241] - redaktor Henryk[/] Polak[/] i czwart±[241] - redaktor Jan[/] Babiñski[/]. [#]
 316 158~Dziennik £ódzki~22.12.1967~str. 3~kol. 2
 317 Popularny[211] dwutygodnik[111] satyryczny[211] ["]Karuzela[/]["] sprawi³ swym[232] czytelnikom mi³±[241] niespodziankê. Na[64] ¦wiêta[142] i Nowy[241] Rok[141] ["]Karuzela[/]["] ukaza³a[501] siê w[66] nowej[261] wielobarwnej[261] szacie[161] graficznej[261] i odt±d stale bêdzie[57] drukowana t±[251] technik± rotooffsetow±[251]. W[64] trzeci[241] dzieñ[141] ¶wi±t (dwudziestego[221] szóstego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca) ³ódzkie[211] ZOO[111] urz±dza na[66] swym[261] terenie wielki[241] kulig[141] saneczny[241].
 318 159~Dziennik £ódzki~22.12.1967~str. 4~kol. 7 
 319 Wymieniony[211] jest[57] podejrzany[211] o[64] kradzie¿e[142] i oszustwa[142] na[64] szkodê spo³eczn±[241] i osób prywatnych[222], dokonanych[222] na[66] terenie kraju[121]. Ktokolwiek wiedzia³by o[66] miejscu[161] pobytu poszukiwanego[121] proszony[211] jest[57][64] powiadomienie[141] najbli¿szej[221] jednostki[121] MO[=]. Równocze¶nie ostrzega siê[41], ¿e osoby[112], które[212] udziela³y schronienia[121] poszukiwanemu[131] mog± byæ[57] poci±gniête[212] do[62] odpowiedzialno¶ci[121] karnej[221] z[62] artyku³u sto czterdziestego[221] ósmego[221] kodeksu karnego[221] (kara[111] wiêzienia[121] do[62] piêciu[32] lat).
 320 160~Dziennik £ódzki~22.12.1967~str. 2~kol. 3
 321 Sprawozdanie[141] z[62] dzia³alno¶ci[121] WR[=] OFSWIT[=] wyg³osi³ jej[42] sekretarz Stanis³aw[/] Matuszko[/]. Miêdzy[+] innymi oceni³ on pozytywnie wyniki[142] uzyskane[242] przez[64] sportowców[142] i trenerów[142] klubów zwi±zkowych[222] oraz podziêkowa³ dzia³aczom za[64] ofiarn±[241] pracê. Do[62] pozytywnych[22] wydarzeñ ubieg³ego[221] roku[121] zaliczyæ nale¿y udzia³[141] koszykarek £KS[=] w[66] rozgrywkach o[64] Puchar[141] Europy[/][121]. Nadal jednak niektórzy trenerzy nie wywi±zuj±[501] siê nale¿ycie ze[62] swoich[222] obowi±zków.
 322 161~Dziennik Polski~03-04.02.1963~str. 1~kol. 1
 323 W[66] ramach nowej[221] konwencji[121] turystycznej[221] miêdzy[65] Polsk±[/][151] a Niemieck±[/][251] Republik±[/] Demokratyczn±[/][251], na[64] tereny[142] NRD[=] objête[242] umow± wyjecha³a w[64] sobotê pierwsza grupa polskich[222] turystów[122]. Punkt[141] graniczny[241] w[66] Zgorzelcu[/] przekroczy³o siedemdziesi±t[31] osób, które[212] zwiedz± okolice[142] Drezna[/] i Cottbus[/]. Wojewódzka Rada[111] Postêpu Technicznego[221] przy[66] WKZ[=] I WKP[=] NOT[=], wspólnie z[65] Izb± Handlu[121] Zagranicznego[221] NRD[=].
 324 162~Dziennik Polski~03-04.02.1963~str. 1~kol. 2
 325 Na[64] jakie[242] trudno¶ci[142] napotyka od¶nie¿anie[111] tras, ¶wiadczy sytuacja na[66] drodze[161] Kraków[/][111] - Katowice[/][112], gdzie ze[65] zlodowacia³ym[251] ¶niegiem nie mog³y uporaæ[501] siê nawet ciê¿kie[212] p³ugi[112] i do[62] jego[42] usuwania[121] przyst±pili pracownicy wyposa¿eni w[64] kilofy[142]. Drogowcy pracuj± przy[66] od¶nie¿aniu[161] ju¿ ponad[8] miesi±c[141], w[66] wielu[36] wypadkach na[66] mrozie przekraczaj±cym[261] dwadzie¶cia[34] stopni.
 326 163~Dziennik Polski~03-04.02.1963~str. 1~kol. 4
 327 W[66] procesie organizatorów[122] zamachu[121] na[64] genera³a[141] de[+] Gaulle'a[/][141] w[66] Petit[/] Clamart[/] przes³uchiwano w[64] sobotê g³ównego[241] oskar¿onego[141] podpu³kownika[141] lotnictwa[121] Bastien[/] Thiry[/]. Oskar¿ony[111] w[66] swej[261] deklaracji[161] wstêpnej[261] obrzuci³ obelgami prezydenta[141] de[+] Gaulle'a[/][141] kwestionowa³ uk³ady[142] eviañskie[242] i dokona³ apologii[121] OAS[=]. Twierdzi³ on, ¿e OAS[=] dzia³a[5] w[66] obronie[161] koniecznej[261].
 328 164~Dziennik Polski~03-04.02.1963~str. 6~kol. 4
 329 Hokei¶ci katowiccy, jakkolwiek nie dorównywali gospodarzom, jednak swoj±[251] ambitn±[251] gr± przysporzyli nieco k³opotu wicemistrzowskiej[231] dru¿ynie[131]. Ca³e[211] spotkanie[111] toczy³o[501] siê pod[65] znakiem zdecydowanej[221] przewagi[121] gospodarzy[122], nie w³o¿yli oni jednak w[64] mecz[141] maksimum[121] wysi³ku[121] i w[66] tej[261] sytuacji[161] spotkanie[111] zakoñczy³o[501] siê niewielk±[251] stosunkowo pora¿k± katowiczan.
 330 165~Dziennik Polski~03-04.02.1963~str. 8~kol. 1
 331 Koncert[111] jazzowy[211], po³±czony[211] z[65] otwarciem wystawy[121] rysunków [~] £ukaszewskiego[/][121], rozpocznie[501] siê o[66] godzinie[161] dziewiêtnastej[261] trzydzie¶ci w[66] krakowskim[261] Jazz-Klubie "Helikon[/]" przy[66] ulicy[161] Marka[/][121] piêtna¶cie. Pose³ doktor [~] Drobner[/] mówiæ[51] bêdzie[56] o[66] powstaniu[161] styczniowym[261] w[66] Klubie Stowarzyszenia[121] Ateistów[122] i Wolnomy¶licieli[122] przy[66] Rynku[/][161] G³ównym[/][261] trzyna¶cie. Pocz±tek[111] - godzina osiemnasta. ["]Noc[/] Wigilijna[/]["] to[41] nowa premiera[111] Teatru Rozmaito¶ci[/][122], która rozpocznie[501] siê o[66] godzinie[161] dziewiêtnastej[261] piêtna¶cie.
 332 166~Dziennik Polski~07-08.04.1963~str. 1~kol. 1
 333 W[66] o¶miu[36] latach powojennych[262] PWSM[=] (która ju¿ w[66] kwietniu tysi±c dziewiêæset czterdziestego[221] pi±tego[221] roku[121] podjê³a dzia³alno¶æ[141] jako[61] Pañstwowe[211] Konserwatorium[111] Muzyczne[211]) wypu¶ci³a dalszych[242] trzystu[34] siedemdziesiêciu[34] o¶miu[34] absolwentów[122], pracuj±cych[222] w[66] blisko[8] stu[36] procentach w[66] zawodzie muzycznym[261]. Jest w¶ród[62] owych[222] czterech[32] setek muzyków[122] sporo nazwisk o[66] rezonansie nie tylko ogólnokrajowym[261] ale miêdzynarodowym[261].
 334 167~Dziennik Polski~07-08.04.1963~str. 1~kol. 1
 335 W[66] bie¿±cym[261] miesi±cu przypadaj± dwie[31] wa¿ne[212] rocznice[112] tradycyjnie obchodzone[212] w[66] ca³ym[261] kraju[161] - osiemnasta rocznica uk³adu[121] o[66] przyja¼ni[161] i pomocy[161] wzajemnej[261] miêdzy[65] PRL[=] i ZSRR[=] przypadaj±ca w[66] dniu dwudziestego[221] pierwszego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca oraz dziewiêædziesi±ta trzecia rocznica urodzin Lenina[/][121] - w[66] dniu dwudziestego[221] drugiego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca.
 336 168~Dziennik Polski~07-08.04.1963~str. 2~kol. 2
 337 W[66] powiecie[161] Opole[/] w[66] niektórych[262] miejscowo¶ciach przyst±piono do[62] siewu pszenicy[121]. Du¿±[241] wagê przywi±zuj± tutejsi rolnicy do[62] wapnowania[121] gleb, korzystaj±c miêdzy[+] innymi z[62] wapna[121] odpadowego[221] z[62] zak³adów przemys³owych[222] i cukrowni[122]. Równie¿ na[66] Bia³ostocczy¼nie[/][161]. Pogoda prawdziwie wiosenna, ale do[62] siewów rolnicy nie mog± jeszcze przyst±piæ z[62] powodu[121] zamarzniêcia[121] warstwy[121] gleby[121], czêsto nawet do[62] g³êboko¶ci[121] jednego[221] metra[121].
 338 169~Dziennik Polski~07-08.04.1963~str. 6~kol. 3
 339 Naturalnie najwy¿szy[211] poziom[111] sportowy[211] reprezentuje WSWF[=], dalej AGH[=], UJ[=] I WSR[=]. Kluby[112] uczelniane[212] nie rozgrywaj± jednak spotkañ mistrzowskich[222] (choæ czêsto reprezentuj± poziom[141] wy¿szy[241] od[62] A-klasy[121]) z bardzo prozaicznych[222] przyczyn - brak[5] finansów. W[66] tej[261] sytuacji[161] utworzono ligi[142] miêdzyuczelniane[242]. Nie odrywa siê[41] wiêc studentów[142] od[62] nauki[121] czêstymi wyjazdami, a rozgrywki[112] prowadzone[212] zawsze na[66] miejscu[161], nie s± kosztowne[212].
 340 170~Dziennik Polski~07-08.04.1963~str. 8~kol. 2
 341 Na[64] kwiecieñ[141] przyznano dla[62] Krakowa[/] tysi±c[141] siedemset[34] trzydzie¶ci[34] jeden[8] ton[122] masy[121] miêsnej[221], podczas[+] gdy w[66] tym[261] samym[261] miesi±cu ubieg³ego[221] roku[121] sprzedano tysi±c[141] siedemset[34] piêtna¶cie[34] ton[122]. Krakowskie[212] Zak³ady[112] Miêsne[212] oraz spó³dzielnie[112] "Masarz[/]" i "Wêdliniarz[/]" wyprodukowa³y wiêksze[242] ilo¶ci[142] wêdlin, ale szynek i baleronów nie bêdzie, niestety, tyle[31] ile[34] ¿yczyliby sobie[43] konsumenci.
 342 171~Dziennik Polski~26-27.01.1964~str. 1~kol. 4
 343 W[66] ci±gu[161] jednego[221] miesi±ca - donosi waszyngtoñski[211] korespondent PAP[=] redaktor [~] ¯wiren[/] który[211] up³yn±³ od[62] chwili[121] ich[42] przyjazdu, od[62] dwudziestego[221] pi±tego[221] grudnia do[62] dwudziestego[221] czwartego[221] stycznia, mazowszanie dali dwadzie¶cia[34] siedem[34] koncertów w[66] dwunastu[36] miastach, miêdzy[+] innymi: Los[+] Angeles[/], San[+] Francisco[/], Portland[/], Seatle[/], Vancouver[/], Winnipeg[/], Minneapolis[/] i Chicago[/], gdzie obecnie wystêpuj±.
 344 172~Dziennik Polski~26-27.01.1964~str. 2~kol. 1
 345 "G³êboka rozbie¿no¶æ[111] dzieli po[63] dawnemu[231] Angliê[/] i Wspólny[241] Rynek[141]" pisze ["]Daily[+] Expres[$]["] podsumowuj±c wyniki[142] zakoñczonej[221] w[66] Londynie[/] sesji[121] rady[121] ministrów[122] UZA[=]. Sprawnie i zgodnie z[65] harmonogramem przebiegaj± prace[112] przy[66] budowie[161] drugiego[221] zak³adu mechanicznej[221] przeróbki[121] rudy[121] siarkowej[221] w[66] tarnobrzeskim[261] kombinacie. Prewentorium[111] górnicze[211] imienia [~] Pstrowskiego[/][121] w[66] Szczawnicy[/][161] powiêkszy³o[501] siê o[64] nowy[241] oddany[241] w[64] sobotê do[62] u¿ytku[121] pawilon[141], który[211] pomie¶ci dwustu[34] kuracjuszy[122].
 346 173~Dziennik Polski~26-27.01.1964~str. 2~kol. 3
 347 W[64] przeddzieñ[141] tej[221] mi³ej[221] uroczysto¶ci[121], a wiêc, wczoraj, wadowiczanie obchodzili rocznicê wyzwolenia[121] swego[221] miasta[121] i powiatu. Z[62] tej[221] okazji[121] w[66] Powiatowym[261] Domu[161] Kultury[121], przy[66] udziale przedstawicieli[122] w³adz, odby³a[501] siê akademia. Dzi¶ Wadowice[/][112] go¶ciæ[51] bêd±[56] w³odarzy[142] województwa[121] krakowskiego[221] oraz dowódcê wojsk wewnêtrznych[222] genera³a[141] brygady[121] W³odzimierza[/][141] Musia[/][141], dowódcê KBW[=] genera³a[141] brygady[121] Tadeusza[/][141] Pietrzaka[/][141] i dowódcê Wojsk Ochrony[121] Pogranicza[121] genera³a[141] brygady[121] Eugeniusza[/][141] Dostojewskiego[/][121].
 348 174~Dziennik Polski~26-27.01.1964~str. 8~kol. 2
 349 Moda damska lansuje w[66] sezonie wiosenno-letnim[261] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±t cztery sylwetkê o[66] linii[161] wyd³u¿onej[261], uwydatniaj±c taliê i podkre¶laj±c biust[141]. P³aszcze[112] s± o[66] charakterze sportowym[261], o[66] prostej[261] linii[161], lub poszerzone[212] w[66] typie peleryn, z[62] tkanin przewa¿nie g³adkich[222] w[66] ró¿nych[262] odcieniach zieleni[121], be¿u[121] i szafiru.
 350 175~Dziennik Polski~26-27.01.1964~str. 8~kol. 4
 351 Otrzyma³ on miêdzy[+] innymi du¿e[242] okna[142] wystawowe[242] ze[65] stolark± aluminiow±[251], pod³ogi[141] z[62] lastrica[121], o¶wietlenie[141] jarzeniowe[241] i nowoczesne[241] wyposa¿enie[141] wnêtrza[121]. W[66] prawej[261] czê¶ci[161] domu[121] handlowego[221] sprzedawana bêdzie[57] na[66] stoiskach preselekcyjnych[262] galanteria i konfekcja damska, mêska i dzieciêca, a w[66] lewej[261] czê¶ci[161] - artyku³y[112] radiotechniczne[212] i gospodarstwa[121] domowego[221]. Remont[111] tego[221] obiektu wraz[8] z[65] wyposa¿eniem kosztowaæ[51] bêdzie[56] oko³o[62] miliona sze¶ciuset[32] tysiêcy z³otych[122].
 352 176~Dziennik Polski~09.05.1964~str. 1~kol. 1
 353 Mimo[62] pewnego[221] ogólnego[221] odprê¿enia[121] sytuacja na[66] Cyprze[/] jest[57] nadal napiêta. Zanotowano liczne[242] incydenty[142] w[66] ró¿nych[262] punktach wyspy[121]. Przewodnicz±cy[111] komisji[121] spraw[122] zagranicznych[222] senatu amerykañskiego[221], [~] Fulbright[/], który[211] przebywa³ w[64] czwartek[141] w[66] Ankarze[/][161] w[66] misji[161] informacyjnej[261] dotycz±cej[261] problemu cypryjskiego[221], odlecia³ w[64] pi±tek[141] rano[8] udaj±c[501] siê do[62] Hagi[/][121].
 354 177~Dziennik Polski~09.05.1964~str. 1~kol. 4
 355 Prezydent Johnson[/] w[66] koñcowym[261] etapie swej[221] podró¿y[121] po[66] najubo¿szych[262] okrêgach USA[=] przyby³ w[64] pi±tek[141] do[62] Georgii[/][121]. Jego[42] przemówienie[111] wyg³oszone[211] do[62] przedstawicieli[122] stanowych[222] w³adz ustawodawczych[222] w[66] Atlancie[/][161], po¶wiêcone[211] by³o[57] ca³kowicie problemowi praw[122] obywatelskich[221]. Musimy broniæ praw[122] konstytucyjnych[222] ca³ego[221] narodu stwierdzi³ prezydent. Dopóki prawa[112] wszystkich[222] obywateli[122] nie zostan±[57] zabezpieczone[212], dopóty ¿aden[211] poszczególny[211] Amerykanin nie bêdzie naprawdê pewien[211] w³asnych[222] praw[122].
 356 178~Dziennik Polski~09.05.1964~str. 2~kol. 5
 357 By³y[211] mistrz ¶wiata w[66] wadze[11] ¶redniej[261] Anglik [~] Turpin[/] winien[211] jest urzêdom skarbowym[232] szesna¶cie[34] tysiêcy[122] funtów. Turpin[/], który[211] obecnie jest pracownikiem jednej[221] ze[62] stoczni[122], wyst±pi³ z[65] propozycj± wyp³acenia[121] co[64] tydzieñ[141] dwu[32] funtów na[64] konto[141] zad³u¿enia[121]. Aby[9] sp³aciæ w[64] ten[241] sposób[141] d³ug[141], Turpin[/] musia³by ¿yæ sto[34] piêædziesi±t[34] trzy[34] lata[142].
 358 179~Dziennik Polski~09.05.1964~str. 6~kol. 3
 359 Dziêki[63] nim[43] oraz ca³emu personelowi biura[121] dostarczono krajowemu przemys³owi[131] ceramicznemu, budowlanemu i emalierskiemu pierwszych[222] ca³kowicie w[66] kraju[161] zaprojektowanych[222] i wykonanych[222] pieców i suszarñ tunelowych[222] - eliminuj±c import[141] tych[222] urz±dzeñ ze[62] strefy[121] dolarowej[221]. Piece[112] tunelowe[212] produkcji[121] krajowej[221] nie ustêpuj± zagranicznym[232] a nawet je[44] przewy¿szaj± je¶li chodzi o[64] wska¼niki[142] ekonomiczne[242].
 360 180~Dziennik Polski~09.05.1964~str. 6~kol. 5
 361 W[66] niedzielê dziesi±tego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca z[62] okazji[121] Dni[122] O¶wiaty[121], Ksi±¿ki[121] i Prasy[121] zorganizowane[212] zostan±[57] trzy[31] kiermasze[112] ksi±¿ek. Na[66] placu[161] Centralnym[/][261] w[66] Nowej[/][261] Hucie[/][161] w[66] godzinach od[62] dziesi±tej[221] do[62] czternastej[221] podpisywaæ[51] bêd±[56] swoje[242] ksi±¿ki[142] autorzy: Jerzy[/] Krasicki[/] Stanis³aw[/] Pagaczewski[/], Kornel[/] Filipowicz[/], i Jerzy[/] Harasymowicz[/]. Stoiska[112] z[65] ksi±¿kami zostan±[57] ustawione[212] tak¿e przed[65] Ogniskiem M³odych[122] ZMS[=].
 362 181~Dziennik Polski~26.09.1964~str. 1~kol. 1
 363 Czwartkowe[241] popo³udnie[141] na[66] warszawskim[261] Festiwalu[161] Muzyki[121] Wspó³czesnej[221] po¶wiêcono drobnym[232] utworom kameralnym[232] z[62] wielu[32] krajów. Polskê[/] reprezentowa³y dwie[31] kompozycje[112]. Pierwsza: ["]Intonacje[/][112]["] Edwarda[/][121] Bogus³awskiego[/][121] - ciekawy[211] brzmieniowo, pisany[211] na[64] niebanalny[241] zestaw[141] instrumentów (flet[141], klarnet[141], tr±bkê, puzon[141], dwoje[34] skrzypiec[122], altówkê, wiolonczelê i fortepian[141]), utwór[111] dwudziestoczteroletniego[221] ucznia[121] i asystenta[121] Boles³awa[/][121] Szabelskiego[/][121]. Druga: kwartet[111] na[64] cztery[34] wiolonczele[142] Gra¿yny[121] Bacewiczówny[/][121] [&]
 364 182~Dziennik Polski~26.09.1964~str. 1~kol. 2
 365 Czê¶æ[111] m³odzie¿y[121] rozpocznie naukê w[66] nowych[262] gmachach. ³±cznie w[66] bie¿±cym[261] roku[161] oddano do[62] u¿ytku[121] trzyna¶cie[34] budynków o[66] ³±cznej[261] kubaturze[161] ponad[8] dwie¶cie[34] siedemdziesi±t[34] tysiêcy[122] metrów sze¶ciennych[222]. Wszystkie[212] nowe[212] placówki[112] uczelni[121] wyposa¿one[212] s±[57] w[64] nowoczesny[241] sprzêt[141] i aparaturê. Zakupy[112] te[212] poch³on± w[66] bie¿±cym[261] roku[161] ponad[8] dwie¶cie[34] piêtna¶cie[34] milionów z³otych[122] to[41] jest o[64] sze¶ædziesi±t[34] siedem[34] milionów z³otych[122] wiêcej ni¿[9] pierwotnie planowano.
 366 183~Dziennik Polski~26.09.1964~str. 1~kol. 2-3
 367 Wiele[31] wypowiedzi[122] po¶wiêconych[222] by³o niebezpieczeñstwu zagra¿aj±cemu sprawie[131] pokoju[121] ze[62] strony[121] imperializmu i zachodnio-niemieckiego[221] rewizjonizmu oraz wynikaj±cej[231] st±d potrzebie[131] nieustannej[221] czujno¶ci[121] ca³ego[221] spo³eczeñstwa[121] i wysokiej[221] sprawno¶ci[121] si³ obronnych[222] Polski[/][121] Ludowej[/][221]. Mówi³ o[66] tym[46] miêdzy[+] innymi genera³ dywizji[121] Grzegorz[/] Korczyñski[/], który[211] przypominaj±c, ¿e walka o[64] pokój[141] jest naczelnym[251] zadaniem ludzko¶ci[121] nakre¶li³ i zilustrowa³ wieloma przyk³adami.
 368 184~Dziennik Polski~26.09.1964~str. 1~kol. 4
 369 Jak[9] donosz± ze[62] Sztokholmu[/], rz±d[111] szwedzki[211] postanowi³ zwo³aæ specjalne[241] posiedzenie[141] komitetu doradczego[221] do[62] spraw[122] zagranicznych[222], do[62] którego[221] wchodz± ministrowie i przywódcy[112] frakcji[122] parlamentarnych[222], w[66] celu[161] omówienia[121] incydentu z[65] przemytem broni[121] dla[62] Turków[122] cypryjskich[222] na[66] samochodzie nale¿±cym[261] do[62] oddzia³u szwedzkiego[221] na[66] Cyprze[/].
 370 185~Dziennik Polski~26.09.1964~str. 4~kol. 2
 371 Rozpoczniemy od[62] zasygnalizowania[121], ¿e mija w³a¶nie jubileusz[111] piêtnastolecia[121], gdy w[66] mie¶cie narodzi³a[501] siê my¶l[111] wybudowania[121] z[62] prawdziwego[221] zdarzenia[121] bazy[121] dla[62] MPO[=], jako[+] ¿e do[62] tej[221] pory[121] zajmuje ono pomieszczenia[142] prymitywne[242], ca³kowicie nie przystosowane[22] zarówno pod[65] wzglêdem technicznym[251], jak[9] i bhp[=]. W[66] ci±gu[161] piêtnastu[32] lat dyskusji[121] i rozwa¿añ, które[212] dotar³y nawet do[62] resortu gospodarki[121] komunalnej[221], bowiem baza bêdzie[56] kosztowaæ[51] oko³o[8] czterdzie¶ci[34] milionów z³otych[122], [&]
 372 186~Dziennik Polski~04-05.04.1965~str. 1~kol. 2
 373 Chwila podpisania[121] odnowionego[221] uk³adu jest bliska. Jutro[8] serdecznie i gor±co[8] powita Warszawa[/], a z[65] ni±[45] ca³a Polska[/][111], przybywaj±c±[241] z[65] oficjaln±[251] wizyt± partyjno-rz±dow±[241] delegacjê ZSRR[=] z[65] pierwszym[251] sekretarzem KC[=] KPZR[=] - Leonidem[/] Bre¿niewem[/] i premierem Aleksiejem[/] Kosyginem[/]. Has³em kilkudniowego[221] pobytu na[66] naszej[261] ziemi[161] czo³owych[222] przedstawicieli[122] bratniego[221] Kraju[/][121] Rad[/][122] - bêdzie: przyja¼ñ[111] wspó³praca wzajemna pomoc[111].
 374 187~Dziennik Polski~04-05.04.1965~str. 2~kol. 2-3
 375 Pisze on, ¿e na[66] wzgórzu[161] trzysta dwadzie¶cia siedem wznosz±cym[+] siê[261] ponad[65] baz± amerykañsk±[251], bez[62] przerwy[121] trwa wojna nerwów, miêdzy[65] amerykañsk±[251] piechot± morsk±[251] a partyzantami. Oko³o[8] dwustu[32] cz³onków[122] piechoty[121] morskiej[221] okopa³o[501] siê na[66] tym[261] wzgórzu[161] ¶ledz±c bez[62] przerwy[121] ekrany[142] radarowe[242], które[212] sygnalizuj± zbli¿anie[+] siê[141] powstañców[122]. Dziennikarz brytyjski[211] pisze, ¿e ¿o³nierze amerykañscy znajduj±[501] siê u[62] kresu wytrzyma³o¶ci[121] nerwowej[221].
 376 188~Dziennik Polski~04-05.04.1965~str. 2~kol. 3-4
 377 Jak[9] siê dowiaduje[501] korespondent Tanjuga[/] w[66] Rio[+] de[+] Janeiro[/], dowództwo[111] armii[121] kolumbijskiej[221] zakomunikowa³o, ¿e partyzanci kontroluj± trzy[34] okrêgi[142] Kolumbii[/][121] - Umpasa[/] w[66] odleg³o¶ci[161] oko³o[8] siedemdziesiêciu[32] kilometrów od[62] stolicy[121], Rio[+] Chiguito[/] na[66] po³udniu kraju[121] i Guajabero[/]. Partyzanci ustanowili w[66] tych[262] okrêgach w³adzê wykonawcz±[241], która nie uznaje rz±du w[66] Bogocie[/][161].
 378 189~Dziennik Polski~04-05.04.1965~str. 6~kol. 5
 379 Po[66] meczu[161] zosta³[57] ustalony[211] sk³ad[111] na[64] mecz[141] z[65] Belgi±[/]: bramka - Szymkowiak[/], obrona - Szczepañski[/], O¶liz³o[/], Gmoch[/], Baran[/], pomoc[111] Pol[/], Grzegorczyk[/], atak[111] - Banas[/], Wilim[/], Liberda[/], Kowalik[/]. Mecz[111] z[65] Polsk±[/][151] wywo³a³ w[66] Belgii[/][161] olbrzymie[241] zainteresowanie[141], odbêdzie[501] siê on w[64] ¶rodê w[66] Brukseli[/][161]. Belgowie wyst±pi± w[66] tym[261] samym[261] sk³adzie, w[66] którym[261] wygrali z[65] Irlandi±[/] dwa do[62] zera[121].
 380 190~Dziennik Polski~04-05.04.1965~str. 7~kol. 4
 381 Senacka komisja do[62] spraw[122] si³ zbrojnych[222] jednog³o¶nie wyrazi³a zgodê na[64] wydatkowanie[141] piêtna¶cie tysiêcy[122] dwie¶cie osiemdziesi±t cztery miliony dolarów na[64] budowê rakiet dla[62] samolotów i okrêtów wojennych[222] oraz na[64] przeprowadzenie[141] licznych[222] wojskowych[222] prac badawczych[222] w[66] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] pi±tym[261] - sze¶ædziesi±tym[261] szóstym[261] roku[161] finansowym[261]. W[64] sumê tê wchodz± ¶rodki[112] przeznaczone[212] na[64] przyspieszenie[141] budowy[121] ulepszonego[221] bombowca i na[64] budowê nowych[222] atomowych[222] okrêtów podwodnych[222].
 382 191~Dziennik Polski~13-14.06.1965~str. 1~kol. 2
 383 Na[66] ulicy[161] Krakowskiej[/][161] uformowa³[501] siê pochód[111] blisko[8] piêciuset[32] by³ych[222] wiê¼niów[122] hitlerowskich[222] obozów zag³ady[121], na[66] czele których[222] kroczy³o dziewiêædziesiêciu[32] trzech[32] ocala³ych[222] i przyby³ych[222] po[66] æwieræwieczu[161] do[62] Tarnowa[/] by³ych[222] wiê¼niów[122] pierwszego[221] transportu. Pochód[111] przeszed³ ulic± Nowy[/] ¦wiat[/] i ulic± S³owackiego[/], gdzie po³±czy³[501] siê z[65] siedmiotysiêczn±[251] rzesz± doros³ych[222] i m³odych[222] tarnowian[122], uczestników[122] antywojennej[221], antyfaszystowskiej[221] demonstracji[121].
 384 192~Dziennik Polski~13-14.06.1965~str. 1~kol. 4
 385 Europa[/]: Austria[/], Belgia[/], Bu³garia[/], CSRS[=], Dania[/], Finlandia[/], Francja[/], Grecja[/], Holandia[/], Jugos³awia[/], NRD[=], NRF[=], Rumunia[/], Szwajcaria[/], Szwecja[/], Turcja[/], Wielka[/] Brytania[/], Wêgry[/], W³ochy[/], ZSRR[=] (kolektywnie). Indywidualnie: Hiszpania[/], Luksemburg[/], Monako[/], Norwegia[/], Portugalia[/]. Afryka[/]: kolektywnie - Ghana[/], Libia[/], Maroko[/], Republika[/] Malgaska[/], Tanzania[/], Tunezja[/], ZRA[=], indywidualnie - Etiopia[/], Malawia[/], Nigeria[/], Togo[/], Somalia[/].
 386 193~Dziennik Polski~13-14.06.1965~str. 2~kol. 2
 387 Do[62] ¿yczeñ pomy¶lnej[221] pogody[121] do³±czymy wiêc i takie[242], by[9] w[66] magazynach handlu[121] nie brakowa³o ram podorywkowych[222] i rozrzutników do[66] wapna[121] marki[121] "Piast[/]", by[9] zjednoczenie[111] Przemys³u Maszynowego[221] i Zjednoczenie[111] Maszyn Rolniczych[222] wreszcie pogodzi³y[501] siê co[41] do[62] budowy[121] kosiarki[121] wieloczynno¶ciowej[221], by[9] nie trzeba by³o uganiaæ[501] siê za[65] czê¶ciami zamiennymi, by[9] terminowo nadchodzi³o ziarno[111] selekcyjne[211], by[9] ziemia krakowska otrzyma³a wiêcej nawozów fosforowo-potasowych[222].
 388 194~Dziennik Polski~13-14.06.1965~str. 6~kol. 1
 389 Na[66] kongresie przedyskutowano tak¿e wiele[34] problemów zwi±zanych[222] z[65] organizacj± zawodów. Podjêto szereg[141] uchwa³, dotycz±cych[222] miêdzy[+] innymi sk³adu jury[121], ograniczenia[121] strefy[121] zmian w[66] sztafetach modyfikacji[121] sêdziowania[121] w[66] skokach, a tak¿e pewnych[222] zmian w[66] rozgrywaniu[161] slalomu i slalomu-giganta. FIS[=] postanowi³a popieraæ w[66] MKOI[=] kandydaturê kanadyjskiej[221] miejscowo¶ci[121] Bauff[/] i przyznanie[141] jej[42] organizacji[121] Igrzysk Olimpijskich[222] w[66] tysi±c dziewiêæset siedemdziesi±tym[261] drugim[261] roku[161].
 390 195~Dziennik Polski~13-14.06.1965~str. 8~kol. 3
 391 Parter[111]. Stoisko[111] samoobs³ugowe[211]: le¿aki[112] sk³adane[212] metalowe[212] - sto[31] piêædziesi±t[31] piêæ[31] z³otych[122]; le¿aki[112] drewniane[212] - sto[31] z³otych[122]; ³ó¿ka[112] polowe[212] sk³adane[212] - trzysta[31] czterdzie¶ci[31] z³otych[122]; kochery[112] (maszynki[112] turystyczne[212]) - sto[31] dziesiêæ[31] z³otych[122]; i sto[31] dziewiêædziesi±t[31] cztery[31] z³ote[112]; pude³ka[112] turystyczne[212] aluminiowe[212] - piêædziesi±t[31] dwa[31] z³ote[112] i osiemdziesi±t[31] groszy; m³ynki[112] do[62] kawy[121] - sze¶ædziesi±t[31] dwa[31] z³ote[112]; we³na stalowa importowana do[62] czyszczenia[121] naczyñ aluminiowych[222] - osiemna¶cie[31] z³otych[122].
 392 196~Dziennik Polski~06.09.1966~str. 1~kol. 2
 393 Wtedy magistrala ta wydawa³a[501] siê szczytem naszych[222] technicznych[222] mo¿liwo¶ci[122]. I tak rzeczywi¶cie by³o. Dzi¶ "Elbud[/]" mo¿e zapisaæ na[66] swym[261] koncie dziêki[63] systematycznej[231] i ofiarnej[231] pracy[131] swoich[222] za³óg stworzenie[141] potê¿nego[221] krajowego[221] systemu sieci[122], po[66] których[262] w[66] ka¿dej[261] chwili[121] p³ynie[5] energia o[66] mocy[161] dziesiêciu[32] tysiêcy[122] megawatów, system[111] ³±cz±cy[211] centra[142] wytwarzania[121] energii[121] elektrycznej[221] ze[65] wszystkimi rozrzuconymi po[66] ró¿nych[262] czê¶ciach Polski[121] o¶rodkami przemys³owymi.
 394 197~Dziennik Polski~06.09.1966~str. 2~kol. 1
 395 Minister spraw[122] zagranicznych[222] Rumunii[/][121] [~] Manescu[/] uda³[501] siê pi±tego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca z[65] oficjaln±[251] wizyt± do[62] W³och[/][122]. W[66] dniach od[62] dziewi±tego[221] do[62] piêtnastego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca w[66] Szwajcarii[/][161] ¶rodkowej[/][261] odbêd±[501] siê manewry[112] wojskowe[212], w[66] których[262] we¼mie udzia³[141] oko³o[8] piêædziesi±t[31] tysiêcy[122] ¿o³nierzy[122]. Bêd± to[41] najwiêksze[212] manewry[112] w[66] historii[161] Szwajcarii[/][161].
 396 198~Dziennik Polski~06.09.1966~str. 2~kol. 3
 397 Agencja informuje równie¿, i¿ nie jest to[41] sporadyczny[211] wypadek[111] i ¿e ostatnio samoloty[112] USA[=] kr±¿y³y na[66] niewielkiej[261] wysoko¶ci[161] nad[65] statkami i ³odziami rybackimi na[66] pe³nym[261] morzu[161], a jedn±[241] flotyllê ³odzi[122] rybackich[222] nawet obrzuci³y bombami, nie wyrz±dzaj±c jednak szkód. Stu[32] trzydziestu[32] jeden[8] Wietnamczyków[122] przyby³o na[64] studia[142] do[62] Polski[/][121]. W[66] pocz±tku[261] wrze¶nia przyby³a[5] do[62] Polski[/][121] stotrzydziestojednoosobowa grupa m³odzie¿y[121] z[62] Demokratycznej[/][221] Republiki[/][121] Wietnamu[/].
 398 199~Dziennik Polski~06.09.1966~str. 2~kol. 5
 399 Wczoraj w[66] Pradze[/][161] rozpoczê³y[501] siê decyduj±ce[212] fina³owe[212] pojedynki[112]: Rumunia[/] pokona³a NRD[=] trzy do[62] jednego[221], Japonia[/] Jugos³awiê[/] trzy do[62] dwóch[32], CSRS[=] - ZSRR[=] trzy do[62] dwóch[32]. Przed[65] meczem z[65] NRD[=]. Przygotowuj±ca[+] siê do[62] miêdzypañstwowego[221] meczu[121] z[65] NRD[=] pi³karska reprezentacja Polski[/][121] spotka³a[501] siê w[66] meczu[161] sparringowym[261] z[65] zespo³em AZS[=] AWF[=]. Reprezentanci wygrali cztery do[62] jednego[221] (trzy do[62] zera[121]). Strzelcami bramek dla[62] zwyciêzców[122] byli[5]: Musia³ek[/] dwie[34] oraz Sadek[/] i Gmoch[/].
 400 200~Dziennik Polski~06.09.1966~str. 4~kol. 5
 401 Aby[9] u³atwiæ obywatelom za³atwianie[141] spraw[122] w[66] urzêdach, Prezydium[111] Rady[121] Narodowej[221] miasta[121] Krakowa wyda³o ostatnio specjalny[241], szczegó³owy[241] informatora[11]. W[66] informatorze tym[261] w[66] trzynastu[36] rozdzia³ach zawarto sto[34] sze¶ædziesi±t[34] zagadnieñ dotycz±cych[222] takich[222] spraw[122], jak[9] na[64] przyk³ad[141] rejestrowanie[111] pojazdów mechanicznych[222], zdobycie[111] prawa[121] jazdy[121], zapisanie[111] dzieci[122] do[62] przedszkola[121] lub do[62] szko³y[121].
 402 201~Dziennik Polski~27-28.11.1966~str. 1~kol. 3
 403 Czy siedmiotysiêczna organizacja partyjna powiatu olkuskiego wszystkie[242] sprawy[142] ludzkie[242], trudne[212] i zawi³e[242] ma - jak[9] siê[41] mówi - "za[65] sob±[45]". Nie, wiele[31] jeszcze pozosta³o do[62] za³atwienia[121], wiele[34] form i sposobów dzia³ania[121] trzeba dopiero siê dopracowaæ[501]. Ale ¿ywa dyskusja na[66] dwunastej[261] konferencji[161] dowiod³a, ¿e aktyw[111] partyjny[211] widzi te[242] zagadnienia[142], traktuje je[44] jako[64] element[141] (wa¿ny[241] i sta³y[241]) ideowo-politycznej[221] postawy[121] cz³onka[121] partii[121], [&]
 404 202~Dziennik Polski~27-28.11.1966~str. 1~kol. 5
 405 Próby[112] jej[42] przywrócenia[121] nie da³y rezultatu. Dano wiêc rozkaz[141] rozpoczêcia[121] poszukiwania[121] samolotu. Wkrótce do[62] dyspeczerskiej[221] s³u¿by[121] lotniczej[221] zatelefonowa³ pewien[211] cz³owiek[111], który[211] dostrzeg³ samolot[141] w[66] rejonie wsi[121] Svaty[+] Jur[/] i Racza[/]. Naoczny[211] ¶wiadek stwierdzi³, ¿e samolot[111] lecia³ nisko. Nastêpnie us³ysza³ dono¶n±[241] eksplozjê. Natychmiast zawiadomiono organa[142] ministerstwa[121] spraw[122] wewnêtrznych i dowództwo[141] garnizonu wojskowego[221] w[66] Bratys³awie[/][161].
 406 203~Dziennik Polski~27-28.11.1966~str. 6~kol. 1
 407 W[66] Brandenburgu[/] rozegrane[211] zosta³o[57] w[64] sobotê pó¼nym[251] wieczorem miêdzypañstwowe[211] spotkanie[111] w[66] pi³ce[161] rêcznej[261] siedmioosobowej[261] kobiet NRD[=] Polska[/][111]. Wygra³y pi³karki[112] niemieckie[212] osiem do[62] sze¶ciu[32] (piêæ do[62] trzech[32]). Niemki[112] rozpoczê³y spotkanie[141] z[65] ogromnym[251] impetem i ju¿ w[66] ósmej[261] minucie[161] prowadzi³y cztery do[62] zera[121]. Prawdziwy[211] koncert[111] gry[121] da³a niemiecka zawodniczka Hauptmann[/], zdobywczyni[111] dwóch[32] bramek w[66] tym[261] okresie gry[121].
 408 204~Dziennik Polski~27-28.11.1966~str. 8~kol. 2
 409 Dzi¶, w[64] niedzielê, odbywa[501] siê w[66] Warszawie[/][161] wojewódzki[211] zjazd[111] dzia³aczy[122] kó³[122] przyjació³[122] teatru. Jednym[251] z[62] referentów[122] jest prezes[111] krakowskiego[21] Klubu Mi³o¶ników[122] Teatru, redaktor Krystyna[/] Zbijewska[/], która przeka¿e w[66] stolicy[161] do¶wiadczenia[142] z[62] naszej[221] klubowej[221] dzia³alno¶ci[121]. W[64] pi±tek[141], drugiego[221] grudnia o[66] godzinie[161] osiemnastej[261] trzydzie¶ci - w[66] kawiarni[161] Zak³adowego[221] Domu[121] Kultury[121] Huty[121] imienia Lenina[/][121], ulica Majakowskiego[/][121] dwa vis[+] a[+] vis teatru [&]
 410 205~Dziennik Polski~27-28.11.1966~str. 8~kol. 3
 411 Redakcja TV[=] Kraków[/] zwraca[501] siê - w[66] zwi±zku[161] z[65] przygotowywanym[251] specjalnym[251] programem - do[62] absolwentów[122] szkó³ ¶rednich[222], którzy nie dostali[501] siê w[66] bie¿±cym[261] roku[161] na[64] studia[142] wy¿sze[242], z[65] pro¶b± o[64] nades³anie[141] wypowiedzi[122] na[64] temat[141] ich[42] losów i dalszych[222] planów ¿yciowych[222]. Listy[142] nale¿y kierowaæ na[64] adres[141] redakcji[121] publicystyki[121] TV[=] w[66] Krakowie[/] ulica Wróblewskiego[/][121] sze¶æ, w[66] terminie do[62] pierwszego[221] grudnia bie¿±cego[221] roku[121].
 412 206~Dziennik Zachodni~06.08.1963~str. 1~kol. 1
 413 Dwana¶cie[34] ofiar k±pieli[121] w[66] niedozwolonych[262] miejscach zanotowano w[64] ubieg³±[241] niedzielê w[66] województwie bydgoskim[261]. W[66] Wi¶le[/][161] w[66] Brdyuj¶ciu[/][161] zaczê³o ton±æ ma³¿eñstwo[111] Tadeusz[/] i Maria[/] Fryc[/]. Liczni ¶wiadkowie po¶pieszyli z[65] pomoc±. Uda³o[501] siê niestety uratowaæ tylko Mariê[/] Fryc[/], za¶ dwudziestotrzyletni[211] jej[42] m±¿ uton±³. Maria[/] Fryc[/] zosta³a[57] przewieziona do[62] szpitala.
 414 207~Dziennik Zachodni~06.08.1963~str. 2~kol. 1
 415 Narody[112] zachodnie[212] - o¶wiadczy³a dalej Ben[+] Bella[/] - musz± dokonaæ wyboru miêdzy[65] polityk± rasistowsk±[251] Afryki[/] Po³udniowej[/][221] i faszyzmem Portugalii[/][121] z[62] jednej[221] strony[121], a dwoma milionami Afrykañczyków[122] z[62] drugiej[221]. Bardzo silnym[251] akcentem drugiego[221] dnia konferencji[121] by³a[5] pe³na akceptacja i rado¶æ[111] z[62] podpisania[121] moskiewskiego[221] porozumienia[121] o[66] zakazie prób z[65] broni±[151] j±drow±[251]. Ben[+] Bella[/] po¶wiêci³ tej[231] sprawie[131] czê¶æ[141] swego[221] przemówienia[121].
 416 208~Dziennik Zachodni~06.08.1963~str. 4~kol. 1
 417 Sklepy[112] przedsiêbiorstwa[121] "Warzywa[/] - Owoce[/]" numer[111] piêædziesi±ty[211] pi±ty[211], piêædziesi±ty[211] pierwszy[211], dwudziesty[211] szósty[211], piêædziesi±ty[211] czwarty[211] sprzedawa³y warzywa[142] (szczególnie g³ówki[142] kapusty[121], kalafiorów) w³a¶nie po[66] cenach wy¿szych[262], gdy¿ wielko¶æ[111] tych[222] jarzyn nie odpowiada³a normom jako¶ciowym[232]. Kto tutaj ponosi winê? chyba nie tylko kierownicy[112] wymienionych[222] sklepów, którzy przyjmuj± wyceniony[241] ju¿, a nie odpowiadaj±cy[241] normom towar[141], ale równie¿ magazyny[112] przedsiêbiorstwa[121] "Warzywa[/] - Owoce[/]", które[212] dokonuj± skupu warzyw.
 418 209~Dziennik Zachodni~06.08.1963~str. 4 ~kol. 5
 419 W[66] bie¿±cym[261] roku[161] wyró¿ni³y[501] siê grupy krwiodawców[122] z[62] huty[121] "Batory[/]" z[62] chorzowskich[222] "Azotów[/]" oraz Ochotniczego[221] Hufca Pracy[121] z[62] Miasteczka[/][121] ¦l±skiego[/][221]. Wszystkie[212] te[212] zespo³y[112] odda³y krew[141] ju¿ dwukrotnie w[66] ("Batorym[/][161]" dziewiêædziesi±t[31] sze¶æ[31] osób - dwadzie¶cia[34] jeden[8] litrów, w[66] "Azotach[/]" piêædziesi±t[31] sze¶æ[31] osób dwadzie¶cia[34] - cztery[34] litry[142], OHP[=] Miasteczko[/][111] ¦l±skie[/][211] - dziewiêædziesi±t[31] piêæ[31] osób - dwadzie¶cia[34] dwa[34] litry[142].
 420 210~Dziennik Zachodni~06.08.1963~str. 2~kol. 2
 421 Dlatego - podkre¶li³ mówca - cieszymy[501] siê, ¿e sekretarz generalny[211] ONZ[=], U[+] Thant[/], przyj±³ zaproszenie[141] do[62] dzia³u w[66] uroczysto¶ci[161] podpisania[121] uk³adu. "z[65] rado¶ci± podtrzymujê toast[141] pana[121] Garomyki[/] - za[64] pokój[141]" - powiedzia³ Dean[/] Rusk[/]. Po[66] przemówieniu[161] Deana[/][121] Ruska[/][121] obecni[112] przy[66] podpisaniu[161] uk³adu wznosz± kielichy[141] z[65] szampanem i spe³niaj± toast[141].
 422 211~Dziennik Zachodni~27.06.1964~str. 1~kol. 3
 423 W[64] pi±tek[141] w[66] godzinach przedpo³udniowych[261] ma³¿onka[111] prezydenta[121] SFRJ[=] - Jovanka[/] Broz[/] zwiedzi³a pa³ac[141] wilanowski[241] i pa³ac[141] w[66] £azienkach[/]. Jovanka[/] Broz[/] ¿ywo interesowa³a[501] siê bogatymi zabytkami i zgromadzonymi dzie³ami sztuki[121]. W[66] godzinach popo³udniowych[262] ma³¿onka[111] prezydenta[121] SFRJ[=] Jovaka[/] Broz[/] spotka³a[501] siê z[65] Prezydium[151] Zarz±du G³ównego[221] Ligi[121] Kobiet. W[66] spotkaniu[161] wziê³y udzia³[141] Zofia[/] Gomu³kowa[/] i Stanis³awa[/][111] Zawadzka[/].
 424 212~Dziennik Zachodni~27.06.1964~str. 2~kol. 3-4
 425 Sceneria inauguracyjnego[221] koncertu Drugiego[221] Krajowego[221] Festiwalu[121] Piosenki[121] Polskiej[221] w[66] Opolu[/][161] by³a[5] zaiste niezwyk³a. Nad[65] usytuowanym[251] na[66] zboczach wzgórza[121] miêdzy[65] Odr±[/] a prastar±[251] wie¿± piastowsk±[251] amfiteatrem widzia³o siê[41] jedynie szczeln±[241] pokrywê tysiêcy[122] kolorowych[222] kó³ek - parasolek i parasoli[122] na[64] które[242] uporczywie si±pi³ polski[211] kapu¶niaczek[111]. Tote¿ inauguracjê tê, tym[251] razem[151] bynajmniej nie ¿artobliwie, mo¿na[54] by nazwaæ - otwarciem parasola[121].
 426 213~Dziennik Zachodni~27.06.1964~str. 2~kol. 4
 427 Podkre¶laj±c, ¿e Berlin[/][111] zachodni[/][211] nigdy nie nale¿a³ i nie nale¿y do[62] Republiki[/][121] Federalnej[/][221], co[44] przyznaj± wszyscy, w[66] tym[46] równie¿ trzy[31] mocarstwa[112] zachodnie[212], nota radziecka wskazuje i¿ roszczenia[112] w³adz NRF[=] do[62] Berlina[/] zachodniego[/][221] oraz ich[42] wroga[211] dzia³alno¶æ[111] na[66] obszarze tego[221] miasta[121], wymierzona przeciwko[63] interesom innych[222] pañstw s± w[66] istocie[161] rzeczy[121] dowodem niebezpiecznej[221] polityki[121] odwetowych[222] kó³ NRF[=].
 428 214~Dziennik Zachodni~27.06.1964~str. 2~kol. 5
 429 Prognozie[131] lipcowej[231] meteorologowie po¶wiêcili du¿o uwagi[121]. I starali[501] siê bardzo wszechstronnie przygotowaæ wszystkie[242] obliczenia[142]. I tym[251] razem[151] pos³u¿ono[501] siê mózgiem elektronowym[251] Ural-Dwa[/] oraz metod± tak zwanych[222] analogów, czyli okresów podobnych[222] klimatycznie z[62] przesz³o¶ci[121]. Takim[251] typowym[251] analogiem okaza³[501] siê rok[111] tysi±c osiemset piêædziesi±ty[211], kiedy po[66] bardzo upalnym[261] czerwcu, jak[9] w[66] tym[261] roku[161], lipiec[111] by³ raczej normalny[211] i z[65] nieco wiêksz±[251] ilo¶ci± opadów.
 430 215~Dziennik Zachodni~27.06.1964~str. 6~kol. 4
 431 Powszechnie wiadomo, ¿e zebry[112] namalowane[212] na[66] jezdniach ulic s± olbrzymim[251] u³atwieniem dla[62] ruchu[121] pieszego[221] i ko³owego[221]. Dlatego zastanawia nas[44] ich[42] brak[11] na[66] przej¶ciach ruchliwej[221] ulicy[121] Powstañców[/][122] w[66] Katowicach[/]. Z[66] podwórza[121] kamienicy[121] przy[66] ulicy[161] ¦wierczewskiego[/][121] trzydzie¶ci jeden w[66] Katowicach[/] od[62] czerwca tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tego[221] trzeciego[221] roku[121] do[62] maja bie¿±cego[221] roku[121] nie wywo¿ono ¶mieci[122].
 432 216~Dziennik Zachodni~11.09.1965~str. 1~kol. 1
 433 W[66] godzinach popo³udniowych[262] dnia dziewi±tego[221] wrze¶nia pawilon[141] polski[241] na[66] targach zagrzebskich[262] odwiedzi³ prezydent Tito[/] z[65] ma³¿onk±. Wraz[8] z[65] prezydentem przyby³ tak¿e przewodnicz±cy[111] Zwi±zkowej[221] Rady[121] wykonawczej[221] Peter[/] Stambowich[/]. Prezydent Tito[/] i towarzysz±ce[212] mu osoby[112] zwiedzili polskie[242] stoiska[142] handlowe[242] interesuj±c[501] siê wieloma eksponatami.
 434 217~Dziennik Zachodni~11.09.1965~str. 2~kol. 1
 435 Stosunki[112] te[212] s± na[+] pewno wa¿nym[251] elementem bezpieczeñstwa[121], utrwalenia[121] pokoju[121] status[+] quo i d±¿enia[121] do[62] rozwoju[121] znormalizowanych[222] stosunków w[66] Europie[/][161], jak[+] najbardziej znormalizowanych[222], jak[+] najbardziej zapewniaj±cych[222] przysz³o¶æ[141] wszystkim[232] narodom pragn±cym[232] pokoju[121] i bezpieczeñstwa[121]. Na[64] pytanie[141] jednego[221] z[62] dziennikarzy[122], czy by³a[5] mowa o[66] podró¿y[161] genera³a[121] de[+] Gaulle'a[/][121] do[62] Polski[/][121], premier Józef[/] Cyrankiewicz[/] odpowiedzia³.
 436 218~Dziennik Zachodni~11.09.1965~str. 2~kol. 2-3
 437 Józef[/] Cyrankiewicz[/] zwiedzi³ w[66] szczególno¶ci[161] laboratorium[141] i biura[142], w[66] których[262] pracowali Pierre[/] i Maria[/] Curie[/]. Mie¶ci[501] siê tam aparatura, któr±[251] siê pos³ugiwali[501] w[66] swoich[262] pracach badawczych[262]. Premier Cyrankiewicz[/] i Pierre[/] Lauret[/] wyg³osili krótkie[242] przemówienia[142]. Premier PRL[=] wpisa³[501] siê nastêpnie do[62] z³otej[221] ksiêgi[121] instytutu. W[66] muzeum[161] impresjonistów[122] premiera[141] Cyrankiewicza[/][141] oczekiwa³ minister stanu do[62] spraw[122] kultury[121] Andre[/] Malraux[/].
 438 219~Dziennik Zachodni~11.09.1965~str. 2~kol. 5
 439 Po[66] zabójstwie Marian[/] P³oñski[/] zaalarmowa³ milicjê, twierdz±c ¿e zbrodni[11] dokona³ nieznany[211] mê¿czyzna, który zosta³[57] przez[64] niego[44] sp³oszony[211] z[62] miejsce[121] pracy[121]. Przybyli[212] na[64] miejsca[141] wypadku[121] funkcjonariusze MO[=] nie dali[501] siê jednak nabraæ na[64] tê bajeczkê i wkrótce zdemaskowali prawdziwego[241] mordercê, znajduj±c ¶lady[142] krwi[121] na[66] ubraniu[161] Mariana[/][121] P³oñskiego[/][121] i ukryte[242] pod[65] podszewk± marynarki[121] zrabowane[242] Kazimierzowi[/] [~] pieni±dze[142].
 440 220~Dziennik Zachodni~11.09.1965~str. 6~kol. 4
 441 Jad±c motocyklem marki[121] MZ[=] Henryk[/] Maj[/] (lat dwadzie¶cia[34] jeden[8]) najecha³ na[66] ulicy[161] Wolno¶ci[/] w[66] Zbros³awicach[/] (powiat[111] Tarnowskie[/][212] Góry[/][112]) na[64] przydro¿ny[241] kamieñ[141]. Wskutek[62] zderzenia[121], kozio³kuj±c, wpad³ do[62] ogródka. Dozna³ wstrz±su mózgu[121] i obra¿eñ cia³a[121]. Samochód - "Star-dwadzie¶cia-piêæ[/]" w[66] którym[261] jechali: Marian[/] Sobieraj[/] (lat dwadzie¶cia[34] trzy[34]) i Feliks[/] Krzy¿osteniok[/] (lat czterdzie¶ci[34] osiem[34]) wpad³ w[64] po¶lizg[141] i zderzy³[501] siê z[65] samochodem.
 442 221~Dziennik Zachodni~01.11.1965~str. 1~kol. 5
 443 Po[66] przemówieniu[161] Butafiki[/][121] konferencja ministrów[122] wybra³a swe[242] w³adze[142]. Na[64] propozycjê ZRA[=] przewodnicz±cym[151] konferencji[121] ministrów[122] wybrany[211] zosta³[57] przez[64] aklamacjê, algierski[211] minister spraw[122] zagranicznych[222] Butafika[/]. Korespondenci agencji[122] prasowych[222], obecni[212] w[66] Algierze[/] stwierdzaj±, ¿e w[66] kuluarach tej[221] konferencji ¶cieraj±[501] siê pogl±dy[112] na[64] temat[141] odroczenia[121], czy nieodroczenia[121] szczytu afro-azjatyckiego[221]. Walka toczy[501] siê miêdzy[65] trzema stanowiskami.
 444 222~Dziennik Zachodni~01.11.1965~str. 2~kol. 2
 445 Reuter[/] przypomina, i¿ atak[111] na[64] ten[241] magazyn[141] nast±pi³ zaledwie w[64] czterdzie¶ci[34] osiem[34] godzin po[66] zniszczeniu[161] lub uszkodzeniu[161] przez[64] partyzantów[142] prawie[8] piêædziesiêciu[32] samolotów i helikopterów w[66] bazach Da[+] Nang[/] i Chu[+] Lai[/]. Agencja podkre¶la, ¿e wstrzymano przepustki[142] dla[62] trzydziestotyciêcznej[221] za³ogi[121] bazy[121] w[66] Da[+] Nang[/] oraz podjêto daleko id±ce[242] ¶rodki[142] ostro¿no¶ci[121]. Po[66] trzydniowej[261] przerwie[161] partyzanci ostrzelali w[64] sobotê z[62] mo¼dzierzy obóz[141] wojsk specjalnych[222] w[66] Plei[+] Me[/].
 446 223~Dziennik Zachodni~01.11.1965~str. 2~kol. 3
 447 S±d[111] wojewódzki[211] po[66] dok³adnym[261] zbadaniu[161] sprawy[121] i przes³uchaniu[161] licznych[222] ¶wiadków[122] uzna³ Teresê[/] Pileck±[/][141] winn±[251] uduszenia[121] swego[221] dziecka i skaza³ j± na[64] dziesiêæ[34] lat wiêzienia[121] oraz utratê praw[122] publicznych[222] i obywatelskich[222] praw[122] honorowych[222] na[64] osiem[34] lat. Zielonogórski[211] korespondent PAP[=] przeprowadzi³ w[64] sobotê wieczorem rozmowy[142] z[65] lekarzami dy¿urnymi szpitali, w[66] których[262] przebywaj± ranni[112] w[66] katastrofie[161] autobusowej[261] pod[65] Skwierzyn±[/].
 448 224~Dziennik Zachodni~01.11.1965~str. 6~kol. 1
 449 Wed³ug[62] danych[122] statystycznych[222] og³oszonych[222] przez[64] brytyjskie[241] pismo[141] ["]Financial[+] Times[$]["], stolica Szwecji[/][121] Sztokholm[/] jest najdro¿szym[251] miastem na[66] ¶wiecie. S± tam najwy¿sze[212] czynsze[112] mieszkaniowe[212], najwy¿sze[212] koszty[112] utrzymania[121] i najdro¿sze[212] us³ugi[112]. Zdaniem pisma[121], Sztokholm[/] zdystansowa³ pod[65] tym[251] wzglêdem[151] nawet takie[242] giganty[142] jak[9] Nowy[/][211] Jork[/] i Tokio[/]. Przy[66] wspó³pracy[261] konstruktorów[122] brytyjskich[122], francuskich[222] i zachodnioniemieckich[222] opracowano projekt[141] budowy[121] wielkiego[221] samolotu pasa¿erskiego[221], [&]
 450 225~Dziennik Zachodni~31.10.1965~str. 6~kol. 3
 451 Litr[111] "swojskiego[221] koniaku[121]" kosztowa³ tu tylko sze¶ædziesi±t[34] z³otych[122]. Wiedzieli o[66] tym[46] wtajemniczeni[212] i zje¿d¿ali[501] siê do[62] nielegalnej[221] fabryczki[121] alkoholu[121] w[66] Stolarzowicach[/] (powiat[111] Tarnowskie[/][212] Góry[/][112]). Najwiêcej klientów[122] rekrutowa³o[501] siê spo¶ród[62] mieszkañców[122] Zabrza[/] - Helenki[/] i Rokitnicy[/]. Niedawno milicja zatrzyma³a pijaka[141], od[62] którego[221] zalatywa³o na[64] odleg³o¶æ[141] zapachem bimbru. Po[66] nitce[161] do[62] k³êbka trafiono do[62] nielegalnej[221] wytwórni[12] bimbru u[62] siedemdziesiêcioletniego[221] mieszkañca[121] Stolarzowic[/] Jana[/] [~].
 452 226~Dziennik Zachodni~13-14.03.1966~str. 1~kol. 2
 453 Zachmurzenie[111] du¿e[211] z[65] lokalnymi wiêkszymi przeja¶nieniami i miejscami niewielkie[212] opady[112] deszczu[121] ze[65] ¶niegiem. Od[62] pó³nocnego[221] zachodu och³odzenie[111]. Temperatura w[66] nocy[161] od[62] oko³o[8], minus[8] trzech[32] stopni w[66] czê¶ci[161] pó³nocno-zachodniej[261] do[62] oko³o[8] zera[121] w[66] centrum[161] i oko³o[8] plus[8] trzech[32] stopni na[66] po³udniowym[261] wschodzie. Temperatura maksymalna odpowiednio od[62] oko³o[8] minus[8] trzech[32] do[62] oko³o[8] plus[8] dwóch[32] i oko³o[8] plus[8] piêciu[32] stopni.
 454 227~Dziennik Zachodni~13-14.03.1966~str. 1~kol. 3
 455 Warto na[66] marginesie przypomnieæ, ¿e Targi[112] Wiosenne[212] s± z[62] regu³y[121] imprez± skromniejsz±[251] od[62] spotkañ jesiennych[222]. Nie bior± w[66] nich[46] udzia³u producenci wyrobów nie podlegaj±cych[222] szybkim[232] przemianom dyktowanym[232] przez[64] modê - a wiêc przemys³y[112] metalowy[211], teleradiotechniczny[211], precyzyjny[211] i meblarski[211] (ten[211] ostatni[211] nie prezentuj±c aktualnie kolekcji[121] oferuje jednak pewne[242] nadwy¿ki[142] towarowe[242]).
 456 228~Dziennik Zachodni~13-14.03.1966~str. 1~kol. 6
 457 Od[62] tego[221] czasu rz±d[111] francuski[211] trzykrotnie wystêpowa³ o[64] opuszczenie[141] budynku[121]. Gdy trzecia z[62] kolei[121] nota francuska w[66] tej[261] sprawie[161] zosta³a[57] odrzucona, policja francuska pod[65] okiem przedstawicieli[122] MSZ[=] usunê³a czangkaiszekowców[122] z[62] budynku[121] ambasady[121]. Setki[112] ton[122] ziemi[121] hiszpañskiej[221] przewiezione[212] bêd±[57] statkiem do[62] Stanów[/][122] Zjednoczonych[/][222] i z³o¿one[212] na[66] "spalonych[262] terenach" podlegaj±cych[262] Komisji[131] Energii[121] Atomowej[221] w[+] pobli¿u miejscowo¶ci[121] Aiken[/] w[66] Po³udniowej[/][261] Karolinie[/][161].
 458 229~Dziennik Zachodni~13-14.03.1966~str. 4~kol. 6
 459 Po³owa mê¿czyzn i przesz³o[8] dziewiêædziesi±t[31] procent[122] kobiet w[66] wieku[161] sêdziwym[261], to[41] wdowy[112] i wdowcy, ludzie samotni[212], najczê¶ciej niedo³ê¿ni i chorzy[212]. Organizacje[112] spo³eczne[212] uwa¿aj±, ¿e najlepsz±[25] form± zapewnienia[121] im[43] w³a¶ciwej[221] opieki[121] jest budowa "domów spokojnej[221] staro¶ci[121]", znanych[222] i wypróbowanych[222] w[66] wielu[36] krajach ¶wiata. Choæ mamy w[66] Polsce[/][161] sto[34] sze¶æ[34] kobiet na[64] stu[34] mê¿czyzn, m³ode[211] pokolenie[111] pañ rekompensuje sobie[43] k³opoty[142] poprzedniczek.
 460 230~Dziennik Zachodni~13-14.03.1966~str. 6~kol. 1
 461 ¦rednia[211] krajowa wolnorynkowa cena ziemniaków wynosi³a pod[64] koniec[141] ubieg³ego[221] miesi±ca - jeden[241] z³oty[141] trzydzie¶ci[34] osiem[34] groszy za[64] kilogram[141]. W[66] niektórych[262] województwach pó³nocnych[262] ziemniaki[112] by³y[5] tañsze[212] (na[64] przyk³ad[141] bydgoskie[/][111] - dziewiêædziesi±t[34] groszy kilogram), ni¿[9] w[66] po³udniowych[262] rejonach, gdzie urodzaj[111] by³ znacznie s³abszy[211], (w[66] krakowskim[/] - oko³o[8] dwa[34] z³ote[142] czterdzie¶ci[34] groszy, w[66] rzeszowskim[/][161] do[62] dwóch[32] z³otych[122] piêædziesiêciu[32] groszy).
 462 231~Dziennik Zachodni~23.03.1966~str. 1~kol. 1
 463 Spo³eczeñstwo[111] oraz w³adze[112] wojewódzkie[212] zainteresowane[212] s±[57] aktualnym[251] stanem realizacji[121] programów wyborczych[222] Komitetu Jedno¶ci[121] Frontu Narodu oraz postulatów zg³oszonych[222] na[66] spotkaniach mieszkañców[122] z[65] pos³ami i radnymi[152]. Kolejne[211] spotkanie[111] po¶wiêcone[211] tej[231] ocenie[131] odby³o[501] siê wczoraj w[66] Katowicach[/]. Wziêli w[66] nim[46] udzia³[141]: cz³onek[111] Biura[121] Politycznego[221] KC[=] i pierwszy[211] sekretarz[111] KW[=] PZPR[=] Edward[/] Gierek[/], [&]
 464 232~Dziennik Zachodni~23.03.1966~str. 1~kol. 6
 465 W[66] Houston[/] (stan Teksas[/]) podano do[62] wiadomo¶ci[121] sk³ad[141] trzyosobowej[221] za³ogi[121] statku[121] kosmicznego[221] "Apollo[/]". W[64] jej[42] sk³ad[141] wchodz± dwaj weterani lotów kosmicznych[222] Virgil[/] Grissom[/], Edward[/] White[/] a tak¿e Roger[/] Chafee[/]. Pierwsza rakieta z[65] trzyosobow±[251] za³og± zostanie[57] umieszczona na[66] orbicie[161] prawdopodobnie pod[64] koniec[141] roku[121] i lot[111] jej[42] trwa³[52] bêdzie[56] oko³o[62] czternastu[32] dni[122].
 466 233~Dziennik Zachodni~23.03.1966~str. 2~kol. 5
 467 Dwa[34] razy[142] dziennie wypuszczane[212] s±[57] radiosondy[112] tu w[66] Legionowie[/] i w[66] czterech[36] pozosta³ych[262] stacjach aerologicznych[262] w[66] Polsce[/][161]. Informacje[112] przekazane[212] przez[64] nie[44] (si³a wiatru, ci¶nienie[111] barometryczne[211] wilgotno¶æ[111] powietrza[121], temperatura wy¿szych[222] warstw atmosfery[121]) pozwalaj± ustaliæ bie¿±c±[241] prognozê pogody[121] dla[62] Polski[/][121], a po[66] przes³aniu[161] ich[42] za[64] granicê, s³u¿± do[62] opracowania[121] prognoz na[64] d³u¿szy[241] okres[141] czasu dla[62] wiêkszych[222] obszarów.
 468 234~Dziennik Zachodni~23.03.1966~str. 3~kol. 4
 469 Sprzeda¿[111] odbiorników TV[=] we[66] francuskiej[261] prowincji[161] - Bretanii[/][161] wzros³a dwukrotnie po[66] utworzeniu[161] przed[65] rokiem specjalnej[221] audycji[21] "Tele[+] Bretagne[/]". Zasiêg[111] tej[221] audycji[121] wynosi oko³o[62] tysi±ca dwunastu[32] kilometrów wybrze¿a[121] Oceanu Atlantyckiego[/][221] - od[62] Mont[+] St.[+] Michel[/] po[64] uj¶cie[141] rzeki[121] Vilaine[/]. I jeszcze atrakcja dla[12] bretoñskich[222] patriotów[122] - raz[8] w[66] tygodniu spiker przez[64] dwie[34] minuty[142] mówi... Po[+] bretoñsku.
 470 235~Dziennik Zachodni~23.03.1966~str. 4~kol. 1
 471 Motocyklista Zdzis³aw[/] Baniak[/] wjecha³ w[66] ¯arkach[/] na[64]... P³ot[141], w[66] wyniku[161] czego[42] dozna³ obra¿eñ cia³a[121]. Przebywa w[66] szpitalu. W[66] Kozieg³owach[/] powiat[111] Myszków[/] motocyklista Emil[/] ¯ak[/] wpad³ na[64] przydro¿ny[241] s³up[141], doznaj±c obra¿eñ cia³a[121]. Znajduj±cy[+] siê[211] w[66] stanie[161] nietrze¼wym[261] Hieronim[/] Micura[/] wypchn±³ z[62] tramwaju[121] linii[121] numer[111] piêtna¶cie pasa¿era[141] Jana[/][141] Hotkiewicza[/][141], który[211] dozna³ pot³uczenia[121] barku[121] i uszkodzenia[121] krêgos³upa.
 472 236~Dziennik Zachodni~03.08.1966~str. 1~kol. 6
 473 W[66] Pary¿u[/] podano oficjalnie do[62] wiadomo¶ci[121], ¿e z[65] dniem pierwszego[221] sierpnia tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tego[221] szóstego[221] roku[121] przedstawicielstwo[111] handlowe[211] DRW[=] we[66] Francji[/][161] zostaje[57] przekszta³cone[211] w[64] Delegaturê Generaln±[241] Demokratycznej[/][221] Republiki[/][121] Wietnamu[/]. Szef przedstawicielstwa[121], minister pe³nomocny[211] Mai[+] van[+] Bo[/] zosta³[57] mianowany[211] pe³nomocnikiem delegata[121] generalnego[221] DRW[=] we[66] Francji[/][161]. Francja[/] ze[62] swej[221] strony[121] jest[57] reprezentowana w[66] Hanoi[/] równie¿ przez[64] delegaturê generaln±[241].
 474 237~Dziennik Zachodni~03.08.1966~str. 2~kol. 1
 475 Czterem tysi±com piêciuset[33] rodzinom przyznano dzia³ki[142] budowlane[242], dostarczono materia³ów do[62] budowy[121] domków jednorodzinnych[222]. Ju¿ w[66] pierwszych[262] dniach sejsmicznej[221] burzy[121] do[62] w³adz Taszkientu[/] nap³ynê³y listy[112] ze[62] wszystkich[222] republik radzieckich[222] z[65] zapowiedzi± pomocy[121]. Dla[62] bezdomnych[222] rodzin republikañskie[212] w³adze[112] Rosji[/][121], Ukrainy[/], Mo³dawii[/][121], republik Azji[/][121] ¦rodkowej[/][221] i Kazachstanu[/] odda³y szesna¶cie[34] tysiêcy piêæset[34] mieszkañ w[66] ró¿nych[262] miastach i wsiach.
 476 238~Dziennik Zachodni~03.08.1966~str. 2~kol. 5
 477 M³odzie¿[141] dowozi siê[41] autokarami do[62] o¶rodka nad[65] jeziorem Pogoria[/] a w[66] nastêpnym[261] dniu[161] odwozi wprost do[62] pracy[121]. M³odzie¿[111] chwali sobie[43] tê formê wypoczynku[121]. Je¿eli idzie o[64] obozy[142] naukowo-badawcze[242], to[9] m³odzie¿[111] studencka opracowuje zagadnienia[142] przydatne[242] dla[62] miejscowego[221] przemys³u i spo³eczeñstwa[121].
 478 239~Dziennik Zachodni~03.08.1966~str. 4~kol. 1
 479 Ponad[8] dwa[34] tysi±ce[142] ton[122] paszy[121] objêto¶ciowej[221] i tre¶ciwej[221] trzeba na[64] dokarmianie[141] zwierz±t le¶nych[222] w[64] zimê. Oczywi¶cie zapasy[142] te[242] gromadzi siê[41] ju¿ teraz. W[66] zbieraniu[161] traw i owoców przoduj± jak[9] zwykle harcerze i dzieci[112] szkolne[212], bior±cy[212] udzia³[141] w[66] akcji[161] zorganizowanej[261] przez[64] ko³a[142] ³owieckie[242]. W[66] tym[261] roku[161] zebrano ju¿ kilkadziesi±t[34] ton[122] paszy[121].
 480 240~Dziennik Zachodni~03.08.1966~str. 4~kol. 5
 481 Nic[41] wiêc dziwnego[221], ¿e mimo[+] i¿ na[64] rozpoczêcie[141] tej[221] imprezy[121] czekaæ trzeba jeszcze kilka[34] d³ugich[222] tygodni, na[66] pó³koloniach i ¶wietlicach dzieciêcych[262] pracuje nad[65] modelami ponad[8] trzystu[32] ch³opców[122], którzy ju¿ zg³osili swój[241] udzia³[141] w[66] zawodach. Dziewczêta[112], mimo[+] ¿e w[66] zesz³ym[261] roku[161] odnosi³y sukcesy[142], tym[251] razem[151] nie kwapi±[501] siê jako¶ do[62] konstrukcji[121] papierowych[222] skrzyde³.
 482 241~Dziennik Zachodni~13.09.1967~str. 1~kol. 3
 483 Uroczy¶cie po¿egnany[211] na[66] lotnisku[161] przez[64] cz³onków[142] najwy¿szych[222] w³adz Polski[/][121] oraz spo³eczeñstwa[121] stolicy[121], genera³ de[+] Gaulle[/] powróci³ we[64] wtorek[141] do[62] Pary¿a[1]. W[66] ostatnim[261] dniu jego[42] pobytu w[66] Polsce[/][161] przeprowadzono ostatnie[242] rozmowy[142] polsko-francuskie[242]. W[66] ich[42] wyniku[161] opublikowana zosta³a[57] wspólna deklaracja.
 484 242~Dziennik Zachodni~13.09.1967~str. 1~kol. 4
 485 Ze[62] strony[121] francuskiej[221] wypowiedziano opiniê, ¿e rozbie¿no¶ci[112], które[212] ujawni³y[501] siê w[66] rozmowach, dotyczy³y przede[+] wszystkim metod i ¶rodków zmierzaj±cych[222] do[62] osi±gniêcia[121] tych[222] samych[222] celów. Ma równie¿ swoj±[241] wymowê ocena strony[121] polskiej[221], ¿e prezydent wykaza³ wolê wnikniêcia[121] w[64] troski[142] naszego[221] narodu i pogl±dy[142] naszego[221] rz±du.
 486 243~Dziennik Zachodni~13.09.1967~str. 2~kol. 2
 487 Transparenty[112] w[66] jêzyku polskim[261] i francuskiem[261] mówi± o[66] nienaruszalno¶ci[161] granic Polski[/][121] na[66] Odrze[/][161] i Nysie[/][161], o[66] konieczno¶ci[261] rozwijania[121] przyja¼ni[121] miêdzy[65] narodami, o[66] bezpieczeñstwie i pokoju[161] w[66] Europie[/][161] i ¶wiecie, przestrzegaj± przed[65] wyposa¿eniem odwetowców[122] niemieckich[222] w[64] broñ[141] nuklearn±[241], potêpiaj± zbrodnie[142] amerykañskie[242] w[66] Wietnamie[/] i agresjê Izraela[/].
 488 244~Dziennik Zachodni~13.09.1967~str. 6~kol. 2
 489 Kosztem stu[32] sze¶ciu[32] milionów z³otych[122] wyremontowano osiemset[34] dwadzie¶cia[34] dziewiêæ[34] budynków, a trzysta[31] domów otrzyma³o nowe[242] elewacje[142]. Dwa[34] miliony[142] sze¶æset[34] dziewiêædziesi±t[34] tysiêcy wydatkowano na[64] modernizacjê o¶wietlenia[121] ulicznego[221]. Dziêki[63] temu[43] siedemset[31] dziewiêædziesi±t[31] cztery[31] nowe[212] lampy[112] zab³ys³y na[66] ulicach i placach Chrzanowa[/][121]. W[66] ramach za³o¿onego[221] programu wykonano rurociagi[142] d³ugo¶ci[121] jeden i sze¶æ dziesi±tych[122] kilometra przy[66] ulicach Granicznej[/][161].
 490 245~Dziennik Zachodni~13.09.1967~str. 6~kol. 3
 491 Wyremontowano natomiast sto[34] trzydzie¶ci[34] siedem[34] placówek. Poza[65] tym[45] oddano do[62] u¿ytku[121] dwa[34] nowe[242] pawilony[142] handlowe[242], które[242] nie by³y[5] objête[212] programem. Zrealizowano ponadto wiele[34] zamierzeñ w[66] dziedzinie[161] o¶wiaty[121] (szko³a przy[66] ulicy[161] Bytomskiej[/][161], sala gimnastyczna, przedszkole[111], w[66] Chorzowie[+] Dwa[/]) kultury[121] (nowa filia biblioteczna, przy[66] ulicy[161] Cmentarnej[/][161], remont[111] kina[121] "Panorama[/]" i muzeum[111]).
 492 246~Dziennik Zachodni~03.10.1967~str. 1~kol. 5
 493 W[64] ten[241] sposób[141] liczba wszystkich[222] dyplomów wydanych[222] od[62] pocz±tku[121] istnienia[121] uczelni[121] przekroczy³a dwadzie¶cia[34] tysiêcy. W[66] zakresie zmian organizacyjnych[222], na[66] wydziale Mechaniczno-Technologicznym[261] dla[62] zawodowych[222] dziennych[222] studiów in¿ynierskich[222] powo³ano oddzia³[141] metalurgiczny[241]. Powo³ano tak¿e pierwszy[241] w[66] historii uczelni[121] Instytut[141] Elementów Maszyn Górniczych[222]. Ponadto utworzono Wieczorowe[242] Studia[142] Zawodowe[242].
 494 247~Dziennik Zachodni~03.10.1967~str. 2~kol. 2
 495 Jak[9] ka¿e tradycja, immatrykulowano studentów[142] pierwszego[221] roku[121], absolwentom wrêczono dyplomy[142] magisterskie[242], a jedenastu[33] doktorantom uroczy¶cie nadano tytu³y[142] doktorskie[242]. Jeden[211] z[62] pracowników[122] uczelni[121] - doktór Marian[/] Panczakiewicz[/] zosta³[57] udekorowany[211] Krzy¿em Kawalerskim[251] Orderu Odrodzenia[/][121] Polski[/][121]. Wrêczono tak¿e nagrody[142] ministra[121] o¶wiaty[121] i szkolnictwa[121] wy¿szego[221].
 496 248~Dziennik Zachodni~03.10.1967~str. 2~kol. 3
 497 W[66] chwili[161] obecnej[261] Zwi±zek[/][111] Radziecki[/][211] wytapia rocznie wiêcej stali[121] ni¿[9] takie[212] kraje[112] kapitalistyczne[212], jak[9] Francja[/], NRF[=], Wielka[/] Brytania[/], razem[8] wziête[212]. Jak[9] donosi z[62] Hongkongu[/] Associated[+] Press[$] policja w[64] niedzielê wieczorem otworzy³a ogieñ[141] do[62] t³umu mieszkañców[122] chiñskich[222], którzy brali udzia³[141] w[66] zgromadzeniu[161], zwo³anym[261] wbrew[63] zakazowi miejscowych[222] w³adz. Jeden[211] Chiñczyk[111] zosta³[57] zabity[211].
 498 249~Dziennik Zachodni~03.10.1967~str. 2~kol. 4
 499 Terrory¶ci neohitlerowscy dopu¶cili[501] siê nowej[221] prowokacji[121] w[66] Górnej[/][261] Adydze[/][161]. Ostrzelali oni posterunek[141] w³oskiej[221] stra¿y[121] granicznej[221] w[66] Pratto[+] Allo[+] Stelvio[/], miejscowo¶ci[161] po³o¿onej[261] w[66] odleg³o¶ci[161] trzydziestu[32] kilometrów od[62] Merano[/] w[66] Trydencie[/] odby³[501] siê pogrzeb[111] dwóch[32] cz³onków[122] w³oskiej[221] policji[121] kolejowej[221], którzy zginêli od[62] eksplozji[121] materia³ów wybuchowych[222] ukrytych[222] w[66] walizce[161]. ¶ledztwo[111] wykaza³o, ¿e zap³on[111] i pojemnik[111] by³y[5] produkcji[121] zachodnioniemieckiej[221].
 500 250~Dziennik Zachodni~03.10.1967~str. 6~kol. 4
 501 Uzupe³nienie[111] dwóch[32], czy trzech[32] brakuj±cych[222] tu betonowych[222] p³ytek nie stanowi³oby wtedy problemu. A¿ cztery[31] jednostki[112] stra¿y[121] po¿arnej[221], z[62] Kostuchny[/][12], Podlesia[/], Tychów[/][122], i kopalni[121] "Bo¿e[/][212] Dary[/][112]" gasi³y po¿ar[141] wzniecony[241] w[66] jednym[261] z[62] domów w[66] Kostuchnie[/][161]. Wskutek[62] szybkiego[221] rozprzestrzeniania[+] siê ognia sp³on±³ dach[141], sprzêty[142], dwie¶cie[34] kilogramów s³omy[121] i sto[34] kilogramów siana[121]. Wszystko[41] wskazuje na[64] to[44], ¿e dopuszczono[501] siê umy¶lnego[221] podpalenia[121].
 502 251~Echo Krakowa~20.02.1963~str. 1~kol. 2
 503 Dziewiêtnastego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca S±d[111] Wojewódzki[211] dla[62] miasta[121] sto³ecznego[221] Warszawy[/], wznowi³ rozprawê przeciwko[63] by³emu adwokatowi Janowi[/] Trzeciak-Klimaszewskiemu[/] i sze¶ciu[33] wspó³obwinionym[132], oskar¿onym[232] o[64] wy³udzenie[141] powa¿nych[222] kwot pieniê¿nych[222] pod[65] pozorem za³atwiania[121] przydzia³ów mieszkañ. Przerwa by³a[57] spowodowana skierowaniem oskar¿onego[121] Klimaszewskiego[/][121] na[64] badanie[141] psychiatryczne[241].
 504 252~Echo Krakowa~20.02.1963~str. 1~kol. 6
 505 Zastêpca dyrektora[121] agencji[121] NASA[=] (USA[=]) Dryden[/][111] o¶wiadczy³ dziewiêtnastego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca, i¿ istnieje przypuszczenie[111], ¿e satelita komunikacyjny[211] "Syncom[/]" wystrzelony[211] czternastego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca eksplodowa³ na[66] orbicie[161] (trzydzie¶ci[31] piêæ[31] tysiêcy kilometrów od[62] Ziemi[121]). "Syncom[/]" mia³ byæ pierwszym[251] stacjonarnym[251] satelit± Ziemi[121]. Wielkim[51] sukcesem Jerzego[/] Popiela[/][121] zakoñczy³a[501] siê kolejna konkurencja szybowcowych[222] mistrzostw ¶wiata lot[111] - po[66] trójk±cie w[66] klasie[161] otwartej[261].
 506 253~Echo Krakowa~20.02.1963~str. 2~kol. 3
 507 Oddzia³y[112] wojska[121] skutecznie przeciwdzia³a³y na[66] ca³ym[261] dotychczasowym[261] szlaku[161] sp³ywu lodów, nie dopuszczaj±c do[62] tworzenia[+] siê[121] zatorów oraz oczy¶ci³y z[62] lodu uj¶cie[141] So³y[/][121] do[62] Wis³y[/]. Tak wiêc p³yn±ce[212] kry [112] lodowe[212] bêd±[56] mia³y[52] swobodny[241] sp³yw[141] na[64] wody[142] wi¶lane[242]. Jak[9] ju¿ informowali¶my, Wis³a[1] od[62] uj¶cia[121] Przemszy[/][121] do[62] uj¶cia[121] Dunajca[/] jest nie zamarzniêta.
 508 254~Echo Krakowa~20.02.1963~str. 3~kol. 2
 509 Rok[111] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±ty[211] trzeci[211] bêdzie dla[62] krakowskiej[221] gastronomii[121] dalszym[251] etapem prac zwi±zanych[222] z[65] modernizacj± zak³adów. W[66] przysz³ym[261] miesi±cu uruchomiona zostanie[57] po[66] generalnym[261] remoncie restauracja "Grodzka[/]". Lokal[111] ten[211] otrzyma³ nowe[242] pomieszczenia[142] dla[62] kuchni[121] i podrêcznych[222] magazynów, oraz szatniê. Przyst±piono równie¿ do[62] unowocze¶nienia[121] baru "Wielopolanka[/]", który[211] zmieniony[211] zostanie[57] na[64] bezalkoholowy[241] bar[141] samoobs³ugowy[241].
 510 255~Echo Krakowa~20.02.1963~str. 3~kol. 5
 511 Do[62] Prokuratury[121] Powiatowej[221] w[66] Krakowie[/] (ulica Lubelska[/] dwadzie¶cia jeden) wp³ywa szereg[11] doniesieñ i pism z[62] terenu miasta[121] Krakowa[/], które[212] powinny[5] byæ kierowane[212] do[62] Prokuratury[121] Powiatowej[221] dla[62] miasta[121] Krakowa[/] (ulica Bohaterów[/][122] Stalingradu[/] numer[111] trzyna¶cie). Prokuratura Powiatowa w[66] Krakowie[/] obejmuje swoim[251] zasiêgiem nie miasto[141] Kraków[/][141] - lecz powiaty[142] krakowski[241] i proszowicki[241].
 512 256~Echo Krakowa~14.03.1963~str. 1~kol. 3
 513 Minister informacji[121] Peyrefitte[/] o¶wiadczy³, i¿ rz±d[111] francuski[211] podj±³ trzy[34] zasadnicze[142] decyzje[142]: zwo³anie[111] w[66] najbli¿szym[261] czasie posiedzenia[121] rady[121] ministrów[122] dla[62] przedyskutowania[121] ca³o¶ci[121] polityki[121] francuskiej[221] w[66] dziedzinie[161] energii[121] i to[8] zarówno we[66] Francji[/][161], jak[9] i w[66] skali[161] europejskiej[261]. Utworzenie[111] specjalnej[221] komisji[121], która zajmie[501] siê problemem p³ac w[66] sektorze pañstwowym[261].
 514 257~Echo Krakowa~14.03.1963~str. 1~kol. 5
 515 Zmiany[112] te[212] szybko przeobrazi³y[501] siê w[64] czyny[142] i w[66] chwili[161] obecnej[261] zak³ad[111] przygotowuje[501] siê do[62] uruchomienia[121] zespo³u nowych[222] maszyn, które[212] produkowaæ[51] bêd±[56] poszukiwany[241] na[66] rynku[161] krajowym[261] ortalion[141]. Zdaniem kierownictwa[121] spó³dzielni[121] produkcja powinna ruszyæ z[65] pocz±tkiem drugiego[221] kwarta³u. A wiêc - w[66] nied³ugim[261] ju¿ czasie w[66] sklepach pojawi[501] siê krakowski[211] ortalion[111].
 516 258~Echo Krakowa~14.03.1963~str. 2~kol. 3
 517 Komitet[111] Centralny[211] Komunistycznej[221] Partii[121] Chin[/] w[66] swej[261] odpowiedzi[161] wita z[65] zadowoleniem propozycjê spotkania[121] przedstawicieli[122] KPCh[=] i KPZR[=]. KC[=] KPCh[=] zaproponowa³, aby Nikita[/] Chruszczow[/] przy[66] okazji[161] swojej[221] wizyty[121] w[66] Kambod¿y[/][161] przyby³ do[62] Pekinu[/] w[66] celu[161] przeprowadzenia[121] spotkania[121] przedstawicieli[122] dwóch[32] partii[122] i wymiany[121] pogl±dów.
 518 259~Gazeta Poznañska~26-27.02.1966~str. 1~kol. 7
 519 Wydatnej[221] pomocy[121] udzielili ma³ym[232] odlewniom specjali¶ci jednej[221] z[62] najwiêkszych[222] w[66] kraju[161] odlewni[121] - poznañskiego[221] "Pometu[/][121]". Z[65] jego[42] pomoc± mniejsze[212] odlewnie[112] rozpoczê³y modernizacjê urz±dzeñ i stosowanie[141] nowych[222] procesów technologicznych[222] oraz szerokie[241] szkolenie[141] fachowców[122]. Dziêki[63] tej[231] wspó³pracy[131] lepiej wykorzystano rezerwy[142] produkcyjne[242].
 520 260~Echo Krakowa~14.03.1963~str. 4~kol. 3
 521 Polscy tenisi¶ci G±siorek[/] i Orlikowski[/] startowali bez[62] powodzenia[121] w[66] turnieju[161] aleksandryjskim[261]. G±siorek[/] przegra³ ze[65] Stuckiem[/][151] (NRF[=]) sze¶æ do[62] o¶miu[32], jeden do[62] sze¶ciu[32], a Orlikowski[/] uleg³ Bungertowi[/][131] (NRF[=]) sze¶æ do[62] zera[121], trzy do[62] sze¶ciu[32], cztery do[62] sze¶ciu[32]. W[66] meczu[161] eliminacyjnym[261] do[62] pi³karskiego[221] turnieju[121] juniorów[122] UEFA[=] W³ochy[/] wygra³y z[66] Hiszpani±[/] trzy do[62] dwóch[32].
 522 261~Echo Krakowa~25-26.09.1964~str. 1~kol. 2
 523 Nastêpnie, po[66] wyg³oszeniu[161] przemówienia[121], Marsza³ek Marian[/] Spychalski[/] przekazuje na[64] rêce[142] ministra[121] Czinege[/] dla[62] towarzyszy[122] broni[121] z[62] Wêgierskiej[221] Armii[121] Ludowej[221] sztandar[141] Ludowego[221] Wojska[121] Polskiego[221] oraz portret[141] Józefa[/][121] Bema[/][121] - jako[64] wyraz[141] braterstwa[121] i jedno¶ci[121] we[66] wspólnej[261] s³u¿bie[161] wielkim[232] idea³om pokoju[121], socjalizmu i komunizmu. Wiec[141] zakoñczy³o odegranie[111] Miêdzynarodówki[/][121].
 524 262~Echo Krakowa~25-26.09.1964~str. 2~kol. 1
 525 Rzecznik prasowy[211] Departamentu Stanu, Robert[/] McCloswey[/] o¶wiadczy³, prezydent Johnson[/] "ze[62] wzglêdu na[64] nawa³[141] zajêæ" nie bêdzie[56] móg³[52] obecnie przyj±æ delegacji[121]; ¿e rz±d[111] USA[=] nie zgadza[501] siê na[64] dyskusje[142] z[65] komisj± OJA[=] w[66] sprawie[161] swej[221] pomocy[121] militarnej[221] dla[62] Konga[/] "bez[62] obecno¶ci[121] przedstawicieli[122] rz±du kongijskiego[221], na[64] którego[221] pro¶bê pomoc[111] ta zosta³a[57] dostarczona."
 526 263~Echo Krakowa~25-26.09.1964~str. 2~kol. 4
 527 W[66] listopadzie bie¿±cego[221] roku[121] przybêdzie na[64] go¶cinne[242] wystêpy[142] do[62] Polski[/][121] ¶wiatowej[221] s³awy[121] Pañstwowy[211] Zespó³[111] Tañca Ludowego[221] ZSRR[=] pod[65] kierownictwem Igora[/][121] Moisiejewa[/][121]. W[64] czwartek[141] przybyli[5] do[62] Warszawy[/]: wybitny[211] pisarz radziecki[211], zas³u¿ony[211] artysta RFSRR[=], Mark[/] Bernes[/], m³oda piosenkarka, laureatka szóstego[221] ¦wiatowego[221] Festiwalu[121] M³odzie¿y[121] i Studentów[122] - Maja[/][111] Kristaliñska[/] oraz zespó³[111] muzyczny[211] pod[65] kierownictwem Michai³a[/][121] Bielakowa[/][121].
 528 264~Echo Krakowa~25-26.09.1964~str. 5~kol. 1
 529 Dzi¶ o[66] godzinie[161] osiemnastej[261] - Szko³a numer[111] siedemdziesi±t piêæ, ulica Grochowska[/] dwadzie¶cia - spotkanie[111] radnych[122] ze[65] spo³eczeñstwem. Jutro o[66] godzinie[161] jedenastej[261] - ulica Skarbowa[/] cztery, sala czterysta dziesiêæ, w[66] zwi±zku[161] z[65] eksponowan±[251] w[66] gmachu[161] Zwi±zków Zawodowych[222] wystaw± ["]Cz³owiek[/] a[/] praca[/]["] - prelekcja magistra[121] in¿yniera[121] [~] Puzyny[/][121] pod[65] tytu³em ["]Cz³owiek[/] w[/][66] ¶rodowisku[/] ha³asu[/]["].
 530 265~Echo Krakowa~25-26.09.1964~str. 6~kol. 1
 531 Wydzia³[111] Gier i Dyscypliny[121] Okrêgu[121] Krakowskiego[221] PZPN[=] zawiadamia, ¿e wskutek[62] zmiany[121] czasu zawody[112] o[64] mistrzostwo[141] wszystkich[222] klas wyznaczone[212] na[64] niedzielê dwudziestego[221] siódmego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca godzina szesnasta odbêd±[501] siê o[66] godzinie[161] piêtnastej[261]. Wyznaczone[212] na[66] tych[262] samych[262] boiskach jako[61] przedmecze[112] zawody[112] na[64] godzinê czternast±[241] odbêd±[501] siê o[66] godzinie[161] trzynastej[261]. Pozosta³e[212] godziny[112] zawodów nie ulegaj± zmianie[131].
 532 266~Echo Krakowa~14-25.05.1965~str. 1~kol. 3
 533 Trzynastego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca na[66] posiedzeniu[161] s±du frankfurckiego[221] rozpatruj±cego[221] sprawê przeciwko[63] oprawcom z[62] obozu o¶wiêcimskiego[221], prokurator [~] Wiese[/] za¿±da³ dla[62] ka¿dego[221] z[62] piêciu[32] oskar¿onych[122], a mianowicie: [~] Bogera[/][121] z[62] obozowego[221] gestapo[121] i lekarzy[122] doktora[121] [~] Franka[/][121], doktora[121] [~] Schatza[/][121] i doktora[121] [~] Lucasa[/][121] oraz aptekarza[121] doktora[121] [~] Capesiusa[/][121], najwy¿szej[221] kary[121], to[41] jest kary[121] do¿ywotniego[221] wiêzienia[121].
 534 267~Echo Krakowa~14-25.05.1965~str. 1~kol. 6
 535 Z[62] Aten[/] donosz±, i¿ rz±dy[112] Grecji[/][121] i Turcji[/][121] postanowi³y utworzy' wspólny[241] organ[141] dla[62] kontynuowania[121] rozmów w[66] sprawie[161] Cypru[/]. Dunaj[/][111] i niektóre[212] dop³ywy[112] tej[221] rzeki[121] wskutek[62] obfitych[222] deszczów, osi±gnê³y nie notowany[241] od[62] d³u¿szego[221] czasu poziom[141] wody[121]. W[66] Jugos³awii[/][161] sta³o[501] siê to[41] przyczyn± powa¿nej[221] powodzi[121]. S± ju¿ pierwsze[212] ofiary[112] w[66] ludziach.
 536 268~Echo Krakowa~14-25.05.1965~str. 2~kol. 3
 537 Na[66] pó³kach ksiêgarskich[262] Pary¿a[/] pojawi³[501] siê piêknie[8] wydany[211] album[111] z[65] reprodukcjami dzie³a[121] Wita[/][121] Stwosza[/][121]. Ksi±¿kê wydrukowano w[66] Polsce[/][161] na[64] zlecenie[141] paryskiej[221] Edition[+] Cercle[+] d[+] Arts[$]. Wcze¶niej na[66] tych[262] samych[262] zasadach wspó³pracy[121] z[65] polskimi wydawnictwami wszed³ na[64] rynek[141] francuski[211] album[111] ["]Akropol[/]["]. Obecnie drukarnie[112] polskie[212] opracowuj± na[64] zlecenie[141] wydawnictw francuskich[222] s³ownik[141] ["]Larousse[+] pour[+] tous[$]["] w[66] du¿ym[261] nak³adzie[161].
 538 269~Echo Krakowa~14-25.05.1965~str. 5~kol. 3
 539 Wypada wreszcie zapowiedzieæ pasjonuj±c±[241] sztukê, bêd±c±[241] reporta¿em dokumentalnym[251] ze[62] ¶ledztwa[121] wytoczonego[221] przeciw[63] wielkiemu uczonemu[131] amerykañskiemu o[64] nielojalno¶æ[141] wobec[62] w³asnego[221] kraju[121] przez[64] komisjê energii[121] atomowej[221] USA[=]. Scenariusz[111] oparty[211] na[66] autentycznych[262] dokumentach opracowa³ Heinar[/] Kipphrdt[/] i zatytu³owa³ go[44] ["]Sprawa[/] Roberta[/][121] Oppenheimera[/][121]["]. W[66] Krakowie[/] sztukê realizowaæ[51] bêdzie[56] [~] Krzemiñski[/].
 540 270~Echo Krakowa~14-25.05.1965~str. 5~kol. 4
 541 Nareszcie "Motozbyt[/]" dokonuje na[66] miejscu[161] rejestracji[121] samochodów osobowych[222], motocykli i skuterów, nabywanych[222] za[65] jego[42] po¶rednictwem przez[64] osoby[142] prywatne[242], mieszkaj±ce[242] w[66] Krakowie[/]; nabywca pojazdu mo¿e[5] natychmiast rozpocz±æ jego[42] v eksploatacjê bez[62] konieczno¶ci[121] udawania[+] siê[121] do[62] Wydzia³u Komunikacji[121].
 542 271~Echo Krakowa~23.06.1965~str. 1~kol. 3
 543 Cybernetyczn±[251] metod± - "PERT[/]" sprawowana bêdzie[57] kontrola nad[65] rozpoczêt±[251] ju¿ budow± wielkiego[221] pieca numer[111] piêæ w[6] Hucie[161] imienia Lenina[/][121]. Zapewniæ ma to[41] prawid³owy[241] przebieg[141] tej[221] jednej[221] z[62] najwiêkszych[222] inwestycji[121] polskiej[221] metalurgii[121]. Obiekt[111] ten[211] bowiem posiadaæ[51] bêdzie[56] pojemno¶æ[141] ponad[8] dwa tysi±ce metrów sze¶ciennych[222], zaliczaj±c[501] siê do[62] najwiêkszych[222] w[66] ¶wiatowym[261] hutnictwie.
 544 272~Echo Krakowa~23.06.1965~str. 2~kol. 1
 545 Delegacja Zwi±zku[121] Literatów[122] Polskich[222] uda³a[501] siê dwudziestego[221] drugiego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca do[62] Moskwy[/]. Na[66] czele delegacji[121], która uda³a[501] siê do[62] ZSRR[=] w[66] ramach umowy[121] miêdzy[65] zwi±zkami pisarzy[122] obu[32] krajów, stoi Wojciech[/] ¯ukrowski[/], w[64] jej[42] sk³ad[141] wchodz±: Janina[/] Dziarnowska[/], Zbigniew[/] Jerzyna[/], Julian[/] Kawalec[/] i Tadeusz[/] kraszewski.
 546 273~Echo Krakowa~23.06.1965~str. 2~kol. 4
 547 Etiopia[/] uznaje nowy[241] rz±d[141] algierski[241] - o¶wiadczy³ minister Ketma[+] Jifru[/]. Wiezie on pismo[141] cesarza[121] Haile[+] Salassie[/] do[62] pu³kownika[121] Bumediena[/][121]. W[66] pi¶mie tym[261] cesarz apeluje do[62] nowych[222] w³adz algierskich[222], aby[9] oszczêdzi³y ¿ycie[141] prezydenta[121] Ben[+] Belli[/][121]. Cz³onkowie parlamentów arabskich[222] z[62] ZRA[=], Jordanii[/][121], Libanu[/] i Kuwejtu[/] wys³ali wspólny[241] telegram[141] do[62] Algierii[/][121], z[65] pro¶b± o[64] zapewnienie[141] Ben[+] Belli[/][131] nale¿nego[221] mu traktowana[121].
 548 274~Echo Krakowa~23.06.1965~str. 3~kol. 2
 549 Katedra prowadzi syntezê organiczn±[241], poszukiwania[142] nowych[222] leków z[62] grupy[121] barbiturowców[122], badania[142] nad[65] miodami krajowymi, badania[142] fitochemiczne[242] i inne[242]. Miêdzy[+] innymi prowadzone[212] s±[57] aktualnie bardzo ciekawe[212] badania[112] nad[65] bakteriostatycznym[251] dzia³aniem wyci±gów korzenia cykorii[121]. W[66] zwi±zku[161] z[65] tematyk± swoich[222] badañ - katedra ¶ci¶le wspó³pracuje z[65] innymi placówkami naukowymi Akademii[121] Medycznej[221], a tak¿e Wy¿szej[221] Szko³y[121] Rolniczej[221].
 550 275~Echo Krakowa~23.06.1965~str. 4~kol. 4
 551 Zrzeszenie[111] sportowe[211] Sparta[/] zlikwidowa³o sekcjê kajakarstwa[121] nizinnego[221] w[66] "Pieninach[/]" na[64] rzecz[141] stworzenia[121] sekcji[121] w[66] Warszawie[/][161], odbieraj±c klubowi dotacjê i ¶ci±gaj±c jego[42] reprezentantów[142] do[62] stolicy[121]. Zrzeszenie[111] Start[/] wrêcz zabroni³o sekcji[131] hokeja na[66] trawie[161] "Sokolicy[/]" w[66] Kro¶cienku[/] wystêpowaæ w[66] ekstraklasie[161], choæ klub[111] ten[211] zdoby³ mistrzostwo[141] drugiej[221] ligi[121].
 552 276~Echo Krakowa~28.02.1967~str. 1~kol. 2
 553 Mark[/] Lane[/] o¶wiadczy³, ¿e decyzja prokuratora[121] Garrisona[121] z[62] Nowego[/][221] Orleanu[/], przeprowadzenia[121] dochodzenia[121] jest najwa¿niejszym[251] wydarzeniem w[66] sprawie[161] zamordowania[121] Kennedyego[/][121] od[62] dnia zabójstwa[121] w[66] Dallas[/]. Na[64] pytanie[141] dotycz±ce[241] ¶mierci[121] Jacka[/][121] Ruby'ego[/][121] Mark[/] Lane[/] odpowiedzia³: "Jack[/] Ruby[/] domaga³[501] siê, aby[9] jego[42] proces[111] odby³[501] siê w[66] Waszyngtoniea[1], gdy¿ w[66] Dallas[/] ba³[501] siê sk³adaæ zeznania[142]".
 554 277~Echo Krakowa~28.02.1967~str. 2~kol. 1
 555 Równie¿ w[66] Tarnowie[/] w[66] restauracji[161] "Popularna[/]" napadniêto, pobito i okradziono z[62] zegarka Kazimierza[/][121] [~]. MO[=] zatrzyma³a wczoraj wieczorem pod[65] zarzutem rozboju[121] trójkê m³odocianych[122]: Jana[/][141] [~] Alojzego[/][141] [~] i Urszulê[/] [~] z[62] Tarnowa[/]. Znaleziono przy[66] nich[46] skradzione[242] zegarki[142] oraz pistolet-straszak[141]. W[66] czasie pracy[121] przy[66] nowo wznoszonym[261] budynku[161] na[66] ulicy[16] Lotniczej[/][161], spad³ z[62] czwartego[221] piêtra[121] robotnik budowlany[211], czterdziestosze¶cioletni[211] Henryk[/] Oramus[/].
 556 278~Echo Krakowa~28.02.1967~str. 2~kol. 5
 557 Jak[9] zwykle najwiêkszym[51] zainteresowaniem kandydatów[122] ciesz±[501] siê politechniki[112]. W[66] tym[261] roku[161] w[66] dziesiêciu[36] tych[262] uczelniach a¿ dwadzie¶cia[31] dwa[31] tysi±ce[112] potencjalnych[222] in¿ynierów[122] chce sk³adaæ egzaminy[142] wstêpne[242]. Akademie[142] medyczne[242] bêdzie[56] szturmowaæ[51] ponad[8] sze¶æ[31] tysiêcy maturzystów[122]. "Modne[212]" w[66] tym[261] roku[161] wydzia³y[112] to[41] - archeologia, etnografia, biologia i geografia oraz wy¿sze[212] szko³y[112] teatralne[212] i wychowania[11] fizycznego[221].
 558 279~Echo Krakowa~28.02.1967~str. 5~kol. 4
 559 Dziewi±tego[221] marca bie¿±cego[221] roku[121] zespó³[111] Teatru opuszcza kraj[141] nad[65] Wis³±[/] udaj±c[501] siê na[64] wielki[241] festiwal[141] teatrów studenckich[222] do[62] Parmy[/][121]; zawiezie do[62] W³och[/][122] ["]Moralno¶æ[/][141] pani[/][121] Dulskiej[/][121]["] i ["]Ryszarda[/][141] Trzeciego[/][241]["]. Z[65] tymi spektaklami objedzie po³owê Pó³wyspu[/] Apeniñskiego[/][221]. W[66] ostatnich[262] dniach nadesz³o zaproszenie[111] z[62] Uniwersytetu Sztokholmskiego[221] do[62] odwiedzenia[121] w[66] drugiej[261] dekadzie[161] kwietnia stolicy[121] Szwecji[/][121].
 560 280~Echo Krakowa~28.02.1967~str. 6~kol. 2
 561 Krakowianie po[66] zajêciach w[66] domu[161] wyjechali nastêpnie do[62] Jeleniej[/][221] Góry[121], gdzie rozegrali miêdzy[+] innymi kilka[34] spotkañ kontrolnych[222] z[65] pierwszoligowymi i drugoligowymi zespo³ami. Legia[/] przebywa³a w[66] Jugos³awii[/][161]. Która z[62] dru¿yn jest w[66] lepszej[261] formie[161] - trudno daæ odpowied¼[141], ale mo¿na przypuszczaæ, ¿e ¿adna z[62] nich[42] nie osi±gnê³a jeszcze doskona³o¶ci[121].
 562 281~Echo Krakowa~25-26-27.03.1967~str. 1~kol. 2
 563 Nie¼le zapowiadaj±[501] siê ¶wiêta[112] na[66] Dolnym[/][261] ¦l±sku[/]. Oczekuje siê[41] tu przyjazdu oko³o[8] trzydziestu[32] tysiêcy go¶ci[122], g³ównie w[64] Karkonosze[142], gdzie po[66] tygodniowych[262] opadach ¶niegu[121] panuj± dobre[212] warunki[112] narciarskie[212]. W[66] domach wypoczynkowych[262] Karpacza[/], Szklarskiej[/][221] Porêby[/][121] Cieplic[/] i ¦wieradowa[/] bêd± komplety[112]. W[66] miejscowo¶ciach wypoczynkowych[262] województwa[121] krakowskiego[221] notuje siê[41] znikom±[241] frekwencjê.
 564 282~Echo Krakowa~25-26-27.03.1967~str. 1~kol. 6
 565 "¯eromski[/]" w[66] ci±gu[161] dziewiêciodniowego[221] rejsu odwiedzi³ osiem[34] portów w[66] Wenezueli[/][161], Kolumbii[/][161], Ekwadorze[/], Peru[/] i Chile[/]. Polski[211] statek[111], który[211] po[64] raz[141] pierwszy[241] go¶ci³ w[66] zachodnich[262] portach Ameryki[/][121] Po³udniowej[/][221], cieszy³[501] siê wszêdzie du¿ym[251] zainteresowaniem i sympati±.
 566 283~Echo Krakowa~25-26-27.03.1967~str. 2~kol. 4
 567 Dom[111] liczy czterdzie¶ci[34] cztery[34] dobrze wyposa¿one[242] mieszkania[142]. Zamiast kaloryferów montowano specjalne[242] dmuchawy[142] pod³ogowo-sufitowe[242], którymi doprowadzane[211] jest[57] ciep³o[111] do[62] mieszkañ. ¶ciany[142] os³onowe[242] zewnêtrzne[242] wykonano z[66] ¿ywic epoksydowych[222]. ¶ciany[112] dzia³owe[212] s± zarazem meblo¶ciankami. Zamiast malowania[121] zastosowano barwne[242], kolorowe[242] tapety[142]. Budynek[141] wznosi³o Przedsiêbiorstwo[111] Budownictwa[121] Uprzemys³owionego[221].
 568 284~Echo Krakowa~25-26-27.03.1967~str. 8~kol. 3
 569 Proces[111] bêdzie[56] siê odbywa³[521] w[66] sali[161] numer[111] szesna¶cie S±du Powiatowego[221] dla[62] miasta[121] Krakowa[/] przy[66] ulicy[161] Senackiej[/][161], która by³a[5] widowni± rozpraw[122] przeciwko[63] Mazurkiewiczowi i Zdanowiczowi[/]. Obowi±zywaæ[51] bêd±[56] sta³e[212] karty[112] wstêpu. Udostêpnia siê[41] je[44] przede[+] wszystkim osobom profesjonalnie zainteresowanym[232] procesem: naukowcom, prawnikom, lekarzom i dziennikarzom.
 570 285~Echo Krakowa~25-26-27.03.1967~str. 11~kol. 1
 571 Sze¶æset[31] czterdzie¶ci[31] dziewiêæ[31] - sze¶ædziesi±t[31] to[41] numer[111] aparatu telefonicznego[221] informuj±cego[221] o[66] obchodzonych[262] w[66] danym[261] dniu imieninach, o[66] dy¿urach aptek oraz o[66] pogodzie[161] i sytuacji[161] biometeorologicznej[261] w[66] Krakowie[/]. Ostatnio repertuar[111] informacji[122] wzbogaci³[501] siê o[64] prognozê pogody[121] w[66] Tatrach[/] i na[66] Podhalu[/] z[65] podaniem temperatury[121] i grubo¶ci[21] pokrywy[121] ¶nie¿nej[221].
 572 286~Express Wieczorny~19.01.1963~str. 1~kol. 1
 573 Autorem wystawy[121] jest znany[211] w[66] Warszawie[/][161] artysta Tibor[/] Csorba[/]. Artysta jest z[62] pochodzenia[121] Wêgrem, ale od[62] wielu[32] lat zwi±zany[211] z[65] nasz±[251] stolic±. Obecnie od[62] tysi±c dziewiêæset piêædziesi±tego[221] pi±tego[221] roku[121] mieszka[5] stale w[66] Warszawie[/][161]. Na[66] nowo otwartej[261] wystawie[161] ogl±daæ[51] bêdziemy[56] tym[251] razem[151] grafikê. Dotychczas bowiem Tibor[/] Csorba[/] znany[211] by³[57] jako[61] malarz akwarelista.
 574 287~Express Wieczorny~19.01.1963~str. 2~kol. 2
 575 Nie uchroniono[501] siê od[62] wypadków. W[+] pobli¿u stacji[121] Kochanówka[/] na[66] trasie[161] kolejowej[261] Dêbica[/] - Tarnobrzeg[/][111] poci±g[111] towarowy[211] na[64] skutek[141] oblodzenia[121] urz±dzeñ hamulcowych[222] przejecha³ zamkniêty[241] semafor[141] i uderzy³ w[64] drugi[241] drugi[241] poci±g[141] towarowy[241]. Cztery[31] wagony[112] uleg³y rozbiciu[131] na[64] szczê¶cie[141] - ofiar w[66] ludziach nie by³o. W[66] Zwieczycy[/][161] ko³o Rzeszowa[/] autobus[111] PKS[=] wpad³ do[62] g³êbokiego[221] rowu.
 576 288~Express Wieczorny~19.01.1963~str. 2~kol. 6
 577 Przewidziana jest[57] te¿ karalno¶æ[111] za[64] roztrwanianie[141] ¶rodków maj±cych[222] s³u¿yæ do[62] utrzymania[121] rodziny[121]. Do[62] projektu w³±czonych[222] zosta³o[57] wiele[31] innych[222] jeszcze nowych[222] przepisów dotycz±cych[222] na[64] przyk³ad[141] znies³awiania[121], przestêpstw prasowych[222], przestêpstw przeciwko[63] porz±dkowi[131] publicznemu i tak dalej. Wymienione tu, jak[9] i inne[212] przepisy[112] projektu kodeksu mog± jeszcze ulec takim[232] czy innym[232] zmianom w[66] wyniku[161] publicznej[221] dyskusji[121] [&]
 578 289~Express Wieczorny~19.01.1963~str. 3~kol. 6
 579 Jak[9] siê okazuje[501] ustanowienie[111] "dodatku[121] mi³osnego[221]" nie jest bynajmniej dowodem dobrego[221] serca[121] fabrykantów[122] lecz podyktowane[211] zosta³o[57] pragnieniem wyeliminowania[121] zak³óceñ w[66] produkcji[161]. Poprzednio na[66] terenie hal produkcyjnych[222], gdzie zatrudnione[212] s±[57] równie¿ m³ode[212] dziewczêta[112], dochodzi³o do[62] ostrych[222] sprzeczek miêdzy[65] robotnikami, którzy ubiegali[501] siê o[64] wzglêdy[142] tej[221] samej[221] dziewczyny[121].
 580 290~Express Wieczorny~19.01.1963~str. 6~kol. 2
 581 Wprowadzili do[62] swych[222] uk³adów elementy[142] akrobatyczne[242], zeskoki[142] z[62] dr±¿ka czy z[62] kó³ek koñczyli ryzykownymi saltami. Na[66] zesz³orocznych[262] mistrzostwach ¶wiata w[66] Pradze[/][161] odnie¶li wielki[241] triumf[141]: zajêli pierwsze[241] miejsce[141] w[66] klasyfikacji[161] dru¿ynowej[261]. Rozpoczê³a[501] siê dyskusja nad[65] przysz³o¶ci± gimnastyki[121]. Niektórzy fachowcy twierdzili, ¿e zanika ró¿nica miêdzy[65] wyodrêbnion±[251] dot±d gimnastyk± akrobatyczn±[251] a gimnastyk± sportow±[251].
 582 291~Express Wieczorny~28-29.04.1963~str. 1~kol. 5
 583 U[62] podnó¿a[121] Starówki[/], pomiêdzy[65] staromiejskimi uliczkami podskarpowymi - Rybaki[/], Mostow±[/][151] i Star±[/][151], teren[111] przeznaczony[211] jest[57] pod[64] budowê pawilonów dla[62] ognisk wychowawczych[222]. Tam przebywaæ[51] bêd±[56] wychowankowie znanego[221] pedagoga[121] popularnego[221] dziadka[121] Lisieckiego[/][121]. Na[66] terenie[161], gdzie powstaæ maj± pawilony[112] ognisk znajduje[501] siê stary[211] budynek[111] prochowni[121]. Zostanie[57] on adaptowany[211] i przeznaczony[211] równie¿ dla[62] ognisk wychowawczych[222].
 584 292~Express Wieczorny~28-29.04.1963~str. 2~kol. 5
 585 Jak[9] g³osi akt[111] oskar¿enia[121] Roman[/] wyjecha³a do[62] Gdyni[121] gdzie zaczê³a pracowaæ w[66] jednym[26] z[62] przedsiêbiorstw pañstwowych[222]. Gdy stwierdzi³a, ¿e znajduje[501] siê w[66] ci±¿y[161], wróci³a do[62] domu[121]. Rodzina jej[42] uwa¿a³a, ¿e urodzenie[111] nie¶lubnego[221] dziecka okryje ich[44] hañb±. W[64] kilka[34] godzin po[66] rozwi±zaniu[161] Aldona[/] Roman[/] udusi³a dziecko[141], po[66] czym[46] zakopa³a je[44] pod[65] drzewem.
 586 293~Express Wieczorny~28-29.04.1963~str. 5~kol. 1
 587 Towarzystwo[111] Przyjació³[122] Warszawy[/][121] zawiadamia, ¿e ju¿ od[62] osiemnastego[221] kwietnia bie¿±cego[221] roku[121] czynny[211] jest Sekretariat[111] Towarzystwa[121] w[64] ka¿dy[241] wtorek[141] i czwartek[141] od[62] godziny[121] siedemnastej[221] trzydzie¶ci do[62] godziny[121] dziewiêtnastej[221] trzydzie¶ci. Tymczasowa siedziba Sekretariatu TPW[=] znajduje[501] siê w[66] lokalu[161] redakcji[121] tygodnika ["]Stolica[/]["] przy[66] ulicy[161] Marsza³kowskiej[/][161] numer[111] osiem, drugie[211] piêtro[111].
 588 294~Express Wieczorny~28-29.04.1963~str. 5~kol. 5
 589 W[66] tym[261] roku[161] wchodzi w[64] ¿ycie[141] konwencja turystyczna z[65] NRD[=]. W[66] lipcu szczecinianie bêd±[56] wiêc mogli[52] wyje¿d¿aæ do[62] Neubrandenburg[/], Neustrelitz[/] i nad[64] piêkne[241] jezioro[141] {M:uritz[/]}. Wycieczki[112] bêd±[56] odbywaæ[511] siê w[64] dni[142] przed¶wi±teczne[242] i ¶wi±teczne[242]. Tury¶ci z[62] NRD[=] odwiedzaæ[51] bêd±[56] Szczecin[/][141] i powiat[141] szczeciñski[241]. W[66] pozosta³ych[262] miesi±cach roku[121] podró¿owaæ[51] bêd±[5] do[62] NRD[=] mieszkañcy innych[222] województw.
 590 295~Express Wieczorny~28-29.04.1963~str. 6~kol. 5
 591 Bardzo popularny[211] w[66] Zakopanem[/][161] muzyk i kompozytor, profesor Jan[/] Pasierb-Orland[/] obchodzi³ czterdziestolecie[141] pracy[121] artystycznej[221]. W[66] sali[161] zakopiañskiego[221] teatru "Morskie[/][211] Oko[/][111]" na[66] koncercie jubileuszowym[261] zebrali[501] siê jego[42] uczniowie, cz³onkowie zakopiañskich[222] chórów i orkiestr oraz liczne[211] grono[111] mieszkañców[122] Zakopanego[/] i go¶ci[122] z[62] ca³ego[221] kraju[121].
 592 296~Express Wieczorny~19.02.1964~str. 1~kol. 3
 593 Ogarniêci panik± mieszkañcy porzucili swe[242] mieszkania[142] wybiegaj±c na[64] ulicê. Na[64] szczê¶cie[141] ofiar w[66] ludziach nie by³o. Zarysowa³y[51] siê mury[112] kilku[32] budynków. Warto przypomnieæ, ¿e gminy[112] prowincji[121] Avellino[/], a w[66] szczególno¶ci[161] Ariano[/], Irpino[/] i Montecalvo[/] zosta³y[57] w[66] znacznej[261] czê¶ci[161] zniszczone[212] trzêsieniem ziemi[121] w[66] sierpniu tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tego[221] drugiego[221] roku[121].
 594 297~Express Wieczorny~19.02.1964~str. 2~kol. 2
 595 Tunel[111] s³u¿yæ[51] bêdzie[56] wy³±cznie do[62] ruchu[121] kolejowego[221]. Z[62] budowy[121] tunelu[121] drogowego[221], wzglêdnie mieszanego[221] - drogowego[221] i - kolejowego[221] zrezygnowano ze[62] wzglêdu[121] na[64] du¿e[242] koszty[142] i trudny[241] do[62] rozwi±zania[121] problem[141] usuwania[121] gazów spalinowych[222]. Samochody[112] tranportowane[212] bêd±[57] na[66] specjalnych[262] dwupiêtrowych[262] platformach kolejowych[262], przy[66] czym[46] pasa¿erowie nie bêd±[57] musieli[52] opuszczaæ samochodów w[66] czasie przejazdów przez[64] tunel[141].
 596 298~Express Wieczorny~19.02.1964~str. 2~kol. 5
 597 Po[66] dziesiêciodniowej[261] przerwie[161] odby³o[501] siê w[64] poniedzia³ek[141] siedemnastego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca kolejne[211] posiedzenie[111] s±du przysiêg³ych[122] we[66] Frankfurcie[/] nad[/][65] Menem[/][151], który[211] prowadzi proces[141] przeciwko[63] oprawcom z[62] obozu o¶wiêcimskiego[221]. I ten[241] dzieñ[141] podobnie jak[9] przed[65] przerw±[151], wype³ni³y opinie[112] naukowe[212] o[66] czasach Trzeciej[/][221] Rzeszy[/][121], daj±ce[21] szeroki[241] zarys[141] warunków polityczno-historycznych[222] w[66] jakich[262] dosz³o do[62] utworzenia[121] i funkcjonowania[121] o¶wiêcimskiego[221] obozu ¶mierci[121].
 598 299~Express Wieczorny~19.02.1964~str. 3~kol. 4
 599 Szczególn±[251] trosk± otoczono stosunkowo niskie[242] wa³y[142] w[66] rejonie Doliny[/][121] I³owskiej[/][221], gromadz±c tam[8] worki[142] z[65] piaskiem w[66] ilo¶ci[161] oko³o[8] dwunastu[32] tysiêcy, trzy[34] agregaty[142] o¶wietleniowe[242] oraz sprzêt[141] przeciwpowodziowy[241]. Przy[66] prezydiach GRN[=] w[66] I³owie[/][161] i Kamionie[/][161] dzia³aj± ju¿ komitety[112] przeciwpowodziowe[212]. Lód[111] na[66] Wi¶le[/][161] w[66] tych[262] rejonach ma do[62] czterdziestu[32] centymetrów grubo¶ci[21].
 600 300~Express Wieczorny~19.02.1964~str. 4~kol. 4
 601 W[66] drugim[261] meczu[161] Kadra Agrykoli[/][121] przegra³a po[66] bardzo zaciêtej[261] walce[161] sze¶æ do[62] siedmiu[32] z[65] kombinowan±[251] dru¿yn± hokeistów[122] klubowych[222]. W[64] ¶rodê na[66] lodowisku[161] Agrykoli[/] Tele-Radio[/] przeprowadza hokejowe[242] mistrzostwa[142] szko³y[121]. We[64] czwartek[141] o[66] godzinie[161] siedemnastej[261] Kadra Agrykoli[/] spotka[501] siê z[65] Orlikami[/][152]. Zima jeszcze w[66] ca³ej[261] pe³ni[161] ale nasi najlepsi kajakarze ju¿ my¶l±[5] o[66] sezonie letnim[261], a przede[+] wszystkim o[66] Olimpiadzie[161] w[66] Tokio[/].
 602 301~Express Wieczorny~28-29.05.1964~str. 1~kol. 3
 603 Pierwszego[221] czerwca otwarte[211] zostanie[57] nowe[211] schronisko[111] turystyczne[211] w[66] Brodnicy[/][161]. Dla[62] celów tych[222] zaadaptowano zabytkow±[241] wie¿ê Mazursk±[/][241]. W[66] pomieszczeniu[161] tym[261] bêdzie[56] mog³o[52] korzystaæ z[66] noclegów czterdziestu[32] turystów[122]. W[66] wyniku[161] d³ugotrwa³ych[222] poszukiwañ prowadzonych[222] przez[64] naukowobadawczy[241] instytut[141] przemys³u zegarkowego[221], w[66] ZSRR[=] rozpoczêto produkcjê tak zwanych[222] zegarków kamertonowych[222], które[212] dziêki[63] wprowadzonym[232] zmianom konstrukcyjnym[232] zrewolucjonizowaæ mog± ca³y[241] przemys³[141] zegarmistrzowski[241] .
 604 302~Express Wieczorny~28-29.05.1964~str. 2~kol. 5
 605 Na[66] wystawie[161] znalaz³a[501] siê rze¼ba austriackiego[221] artysty nazwiskiem Rutsch[/] pod[65] nazw±[151] ["]Noga[/]["]. By³a[5] to[41] odlana w[66] gipsie ogromnych[222] rozmiarów podobizna nogi[121] ludzkiej[221], wysoko¶ci[121] czterech[32] metrów i wagi[121] ponad[8] dwustu[32] kilogramów, ozdobiona potwornymi... Czyrakami. ["]Noga[/]["] zosta³a[57] zadedykowana przez[64] autora[141] filozofowi Emanuelowi[/] Kantowi[/]. W[66] s±siednich[262] salach wystawia³ swe[242] obrazy[142] znany[211] z[62] ekstrawagancji[121] malarz Salvadore[/] Dali[/][111].
 606 303~Express Wieczorny~28-29.05.1964~str. 2~kol. 6
 607 Z[62] dwudziestu[32] zaproponowanych[222] ksi±¿ek, uczestnicy konkursu wybierali trzy[34], najbardziej - wed³ug[62] nich[42] - warto¶ciowe[242], motywuj±c na[66] pi¶mie sw±[241] opiniê. Tegoroczny[211] plon[111] konkursu - to[41] rekordowa ilo¶æ[111] ponad[8] sto[31] czterna¶cie[31] tysiêcy odpowiedzi[122], piêæ[31] razy[122] wiêcej ni¿[9] w[66] ubieg³ym[261] roku[161]. Oto ksi±¿ki[112] i pisarze, na[66] których[262] pad³o[5] najwiêcej g³osów: ["]£uny[/][142] w[/][66] Bieszczadach[/]["] Jana[/][121] Gerharda[/][121] wyró¿ni³o sze¶ædziesi±t[31] siedem[31] tysiêcy czytelników[122], [&]
 608 304~Express Wieczorny~28-29.05.1964~str. 3~kol. 4
 609 We[66] W³oszech[/], jak[9] wiadomo, nie istnieje instytucja rozwodów. Mo¿liwa jest jedynie separacja, która nie zezwala jednak na[64] powtórne[241] ma³¿eñstwo[141]. ¿ycie[111] jest jednak silniejsze[211] od[62] wymogów prawa[121] pañstwowego[221] i ko¶cielnego[221]. Jak[9] podaj± oficjalne[212] statystyki[112] we[6] W³oszech[/] znajduje[501] siê w[66] tej[261] chwili[161] blisko[8] dwa[31] i pó³ miliona obywateli[122], którzy oficjalnie uchodz± za[64] wolnych[242] a w[66] rzeczywisto¶ci[161] s± ¿onaci[212], tyle[+] ¿e bezprawnie.
 610 305~Express Wieczorny~28-29.05.1964~str. 6~kol. 4
 611 Pi³karski[211] czwartek[111]. Pe³na kolejka ekstraklasy[121]. W[66] Warszawie[/][161] zobaczymy mecz[141] pomiêdzy[65] Gwardi±[/] a chorzowskim[251] Ruchem[/]. Gwardia[/] wyst±pi w[66] swym[261] najsilniejszym[261] sk³adzie, Ruch[/] tak¿e. Pojedynek[111] na[66] stadionie Dziesiêciolecia[/][121] (godzina[111] siedemnasta trzydzie¶ci) zapowiada[501] siê bardzo ciekawie. Walka toczyæ[511] siê bêdzie[56] ju¿ raczej o[64] miejsce[141] w[66] pierwszej[261] siódemce[161], o[64] udzia³[141] w[66] miêdzynarodowym[261] turnieju[161] Intertoto[/].
 612 306~Express Wieczorny~16.03.1965~str. 1~kol. 1
 613 Lotnictwo[111] amerykañskie[211] i po³udniowo-wietnamskie[211] dokona³o kolejnych[222] nalotów na[64] terytorium[141] DRW[=]. Dowództwo[111] amerykañskie[211] nie ujawni³o jaki[211] rejon[111] by³ celem[151] nalotu poniedzia³kowego[221], ani ile[31] samolotów uczestniczy³o w[66] ataku[161]. Poprzednie[212] naloty[112] w[64] niedzielê wymierzone[212] by³y[57] przeciwko[63] bazie[131] lotniczej[231] DRW[=] w[66] Dong[+] Haoi[/] oraz bazie[131] morskiej[231] na[66] wyspie[161] Tygrysiej[/][261]. Bra³y w[66] nich[46] udzia³[141] samoloty[112] typu "Skyraider[/]".
 614 307~Express Wieczorny~16.03.1965~str. 1~kol. 6
 615 Ministrowie, którzy odbyli w[64] niedzielê w[66] Kairze[/] trzy[34] zamkniête[242] posiedzenia[142] zdecydowali, i¿ kraje[112] Ligi[121] Arabskiej[221] zerw± równie¿ stosunki[142] ekonomiczne[242] z[65] Niemcami[/] zachodnimi[/], je¶li kraj[111] ten[211] zajmie wrogie[241] stanowisko[141] wobec[62] jakiegokolwiek[221] pañstwa[121] arabskiego[221]. Przedstawiciel Ligi[121] Arabskiej[221] Nofal[/] o¶wiadczy³, ¿e je¶li zajdzie potrzeba[111], zbierze[501] siê komitet[111] polityczny[211] Ligi[121] sk³adaj±cy siê[211] z[62] ministrów[122] spraw[122] zagranicznych[222] i gospodarki[121], [&]
 616 308~Express Wieczorny~16.03.1965~str. 2~kol. 4
 617 Odkryto, i¿ u[62] chorej[121] czê¶æ[111] tkanki[121] nerkowej[221] by³a[5] ju¿ ca³kowicie obumar³a[211]. Równie¿ w[66] Australii[/][161] lekarze odkryli i¿ czterdziestu[32] siedmiu[32] spo¶ród[62] piêædziesiêciu[32] pacjentów[122], którzy zmarli[5] z[62] powodu chorób nerkowych[222], za¿ywa³o codziennie od[62] d³u¿szego[221] czasu ¶rodki[142], zawieraj±ce[242] fenacetynê. Równocze¶nie jednak z[65] ostrze¿eniem przeciwko[63] nadu¿ywaniu[131] fenacetyny[121] stwierdzono, i¿ jest ona ca³kowicie nieszkodliwa dla[62] organizmu i nie stwarza ¿adnego[221] niebezpieczeñstwa[121] dla[62] zdrowia[121].
 618 309~Express Wieczorny~16.03.1965~str. 4~kol. 1
 619 Nale¿y ju¿ do[62] tradycji[121] pi³karskiego[221] Pucharu Polski[/][121], ¿e niemal ka¿da jego[42] edycja przynosi liczne[242] niespodzianki[142] i posiada swego[241] "Czarnego[41] konia[141]". Tym[251] razem[151] jest nim[45] trzecioligowy[211] zespó³[111] - Czarni[/] ¯agañ[/]. Do[62] serii[121] sensacyjnych[222] zwyciêstw doda³ on wczoraj remis[141] jeden jeden po[66] dogrywce[161] z[65] liderem drugiej[221] ligi[121] Wis³±[/] Kraków[/]. W[66] losowaniu[161] sprzyja³o Czarnym[/][132] szczê¶cie[111] i znale¼li[501] siê w[66] pó³finale Pucharu Polski[/][121], [&]
 620 310~Express Wieczorny~16.03.1965~str. 4~kol. 6
 621 Miêdzynarodowym[251] mistrzem Warszawy[/] juniorów[122] w[66] skokach z[62] wie¿y[121] zosta³ Mathes[/] NRD[=], przed[65] Elsnerem[/], a w[66] skokach z[62] trampoliny[121] - Puchow[/]. W¶ród[62] juniorek[122] w[66] obu[36] konkurencjach triumfowa³a Szczygie³ówna[/]. W[66] ligowych[262] trójmeczach p³ywackich[262] w[66] Warszawie[/][161] zwyciê¿y³a Legia[/] przed[65] ¦l±skiem[/] i Pafawagiem[/], w[66] Gdyni[/] - ¦lêza[/], przed[65] Flot±[/] i Arkoni±[/], a w[66] Katowicach[/] - Polonia[/] Bytom[/] przed[65] Neptunem[/] i Olimpi±[/].
 622 311~Express Wieczorny~21.10.1965~str. 1~kol. 2
 623 Wed³ug[62] informacji[121] tunezyjskiego[221] tygodnika ["]Jeune[+] Afrique[$]["] algierska Rada[111] Rewolucyjna zezwoli³a by³emu prezydentowi Ben[+] Belli[/][131] na[64] nawi±zanie[141] korespondencji[121] z[65] matk±. Matka Ben[+] Belli[/][121] otrzyma³a ju¿ pierwszy[241] list[141] od[62] syna[121]. Ekspozycja muzealna na[66] terenie by³ego[221] wiêzienia[121] "Pawiak[/][111]" otwarta bêdzie[57] w[66] listopadzie. Nie zakoñczono jeszcze niektórych[222] fragmentów prac budowlanych[222]. Tymczasem gromadzone[212] s±[57] eksponaty[112] i materia³y[112] historyczne[212] dla[62] Mauzoleum[121].
 624 312~Express Wieczorny~21.10.1965~str. 2~kol. 3
 625 Zwracamy uwagê milicji[131], ¿e Ogród[/][111] Saski[/][211] jest znów terenem chuligañskich[222] wybryków a patrole[112] MO[=] pojawiaj±[501] siê tam[8] rzadko, choæ niedaleko stamt±d do[62] Komendy[121] MO[=]. Wstrz±saj±cy[211] wypadek[111] wydarzy³[501] siê w[66] Naniewicach[/], województwo[111] szczeciñskie[211]. Podczas[62] zwo¿enia[121] ziemniaków z[62] pola[121] kieruj±cy[211] traktorem Mieczys³aw[/] Kwa¶nik[/] nie zauwa¿y³, ¿e pod[64] ko³a[142] ci±gnika dosta³a[501] siê jego[42] czteroletnia córeczka bawi±ca[+] siê na[66] polu[161].
 626 313~Express Wieczorny~21.10.1965~str. 2~kol. 5
 627 Wicepremier Zenon[/] Nowak[/] przyj±³ dziewiêtnastego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca bawi±cego[241] z[65] oficjaln±[251] wizyt± w[66] Polsce[/][161] ministra[141] zdrowia Wêgierskiej[/][221] Republiki[/][121] Ludowej[/][21] - Zoltana[/][141] Szabo[/]. W[66] czasie wizyty[121] obecny[211] by³ minister zdrowia i opieki[121] spo³ecznej[221] - Jerzy[/] Sztachelski[/]. Z[62] okazji[121] pobytu ministra[121] Zoltana[/][121] Szabo[/] - we[64] wtorek[141] odby³[501] siê cocktail[111] w[66] ambasadzie[161] WRL[=] w[66] Warszawie[/][161].
 628 314~Express Wieczorny~21.10.1965~str. 3~kol. 5
 629 Jak[9] wynika z[62] licznych[222] listów rodziców[122], nie wszêdzie przestrzegana jest[57] zasada ca³kowitej[221] dobrowolno¶ci[121] wszelkich[222] zbiórek, sk³adek[122] i dodatkowych[222] op³at pobieranych[222] przez[64] komitety[142] rodzicielskie[242], czy te¿ w³adze[142] szkolne[242]. ("Jak[9] nie zap³acê za[64] komitet[141], to[9] mi nie wydadz± cenzury[121]"). Jak[9] siê tego[4] obawiali¶my[501] zdarzaj±[501] siê te¿ niezbyt przemy¶lane[212] wydatki[112] lub nie wyja¶nia siê[41] wystarczaj±co dok³adnie rodzicom celowo¶ci[121] i konieczno¶ci[121] wszystkich[222] pobieranych[222] op³at.
 630 315~Express Wieczorny~21.10.1965~str. 3~kol. 6
 631 Od[62] piêciu[32] lat istnieje w[66] Brunszwicku[/][161] w[66] Niemieckiej[/][261] Republice[/][161] Federalnej[/][261] zespó³[111] pie¶ni[121] i tañca "Orze³[/][111] Bia³y[/][211]". Zespó³[111] liczy piêædziesi±t[34] piêæ[34] osób i da³ ju¿ blisko[8] osiemdziesi±t[34] koncertów. Jego[42] za³o¿ycielem i kierownikiem jest Gracjan[/] Król[/], absolwent przedwojennego[221] konserwatorium[121] w[66] Poznaniu[/]. Z[62] okazji[121] Siódmego[221] Festiwalu[121] Folklorystycznego[221] w[66] Paranie[/][161], wyst±pi³a polska[211] grupa folklorystyczna.
 632 316~Express Wieczorny~29.09.1966~str. 1~kol. 2
 633 Jednocze¶nie na[66] popo³udniowych[262] posiedzeniach plenarnych[262] nadal toczy[501] siê dyskusja nad[65] problemem Afryki[/] Po³udniowo-Zachodniej[/][221]. Jak[9] ju¿ donosili¶my, przedstawiciel rz±du RPA[=], de[+] Villiers[/] da³ do[62] zrozumienia[121], ¿e w[66] wypadku[161] podjêcia[121] przez[64] ONZ[=] uchwa³y[121] o[66] uniewa¿nieniu[161] mandatu sprawowanego[221] przez[64] jego[42] kraj[141] nad[65] Afryk±[/] Po³udniowo-Zachodni±[/][251], RPA[=] wycofa[501] siê z[62] ONZ[=].
 634 317~Express Wieczorny~29.09.1966~str. 1~kol. 6
 635 W[64] ¶rodê rano[8] rozpoczê³y[501] siê na[66] Atolu[161] Mururoa[/] przygotowania[112] do[62] nowej[221] francuskiej[221] próby[121] nuklearnej[221], która ma siê odbyæ[501] w[64] najbli¿sz±[241] niedzielê. Tym[251] razem[151] si³a wybuchu[121] bomby[121] nuklearnej[221] ma byæ wiêksza od[62] tej[221], która wybuch³a dwudziestego[221] czwartego[221] wrze¶nia (oko³o[62] dwustu[32] osiemdziesiêciu[32] kiloton[122]).
 636 318~Express Wieczorny~29.09.1966~str. 2~kol. 5
 637 Po[66] zakoñczeniu[161] kuracji[121] W³adys³aw[/] [~] wyst±pi³ do[62] S±du z[65] powództwem cywilnym[251] przeciwko[63] sprawcom wypadku[121] o[64] odszkodowanie[141]. Sprawców[122] by³o dwóch[32]: Stefan[/] [~] kierowca ciê¿arówki[121], nale¿±cej[221] do[62] Miejskiej[221] Spó³dzielni[121] Zaopatrzenia[121] i Zbytu w[66] Olsztynie[/], pozwoli³ swemu znajomemu Piotrow[/] [~], który[211] nie posiada³ prawa[121] jazdy[121], zasi±¶æ za[65] kierownic± i manewrowaæ autem po[66] ruchliwej[261] ulicy[161].
 638 319~Express Wieczorny~29.09.1966~str. 3~kol. 6
 639 Butle[112] te[212] sta³y[501] siê jednak obecnie przedmiotem ostrej[221] kontrowersji[121]. Rodziny[112] osób pochowanych[222] na[66] cmentarzu w[66] York[/] domagaj±[501] siê ich[42] usuniêcia[121]. Marmurowe[212] butelki[112] szampana ¶ci±gaj± bowiem licznych[242] turystów[142], ciekawych[242] tego[221] po¶miertnego[221] dziwactwa[121] na[66] grobie bogacza[121], który[211] "ws³awi³[501]" siê równie¿ tym[45], ¿e zamiast do[62] udzia³u w[66] swoim[261] pogrzebie[161] zaprosi³ krewnych[142] i przyjació³[142] na[64] weso³±[241] "szampañsk±[241]" stypê.
 640 320~Express Wieczorny~29.09.1966~str. 5~kol. 4
 641 Na[66] statkach P¯M[=] trwa intensywna nauka jêzyka angielskiego[221]. W[66] wykonaniu[161] bowiem rozporz±dzenia[121] Ministerstwa[121] ¯eglugi[121] o[66] kwalifikacjach za³óg na[66] statkach morskich[262], armator szczeciñski[211] uzale¿ni³ awans[141] na[64] stanowisko[141] starszego[221] oficera[121], starszego[221] mechanika[121] oraz intendenta[121] i ochmistrza[121] - pocz±wszy od[62] po³owy[121] przysz³ego[221] roku[121] - od[62] wykazania siê[121] nale¿yt±[251] znajomo¶ci± jêzyka angielskiego[221] stwierdzon±[251] za¶wiadczeniem komisji[121] egzaminacyjnej[221] przy[66] Morskiej[261] Agencji[161] w[66] Szczecinie[/] lub w[66] Gdyni[/][161].
 642 321~Express Wieczorny~28.04.1967~str. 1~kol. 2
 643 Warszawskie[211] Przedsiêbiorstwo[111] Instalacji[122] Przemys³owych[222] "Instal[/]" prowadzi roboty[142] zwi±zane[242] z[65] modernizacj± piekarni[121] przy[66] ulicy[161] Lubelskiej[/][161] na[66] Grochowie[/]. Po[66] ich[42] ukoñczeniu[161] piekarnia pracowaæ[51] bêdzie[56] na[66] paliwie p³ynnym[261] a nie jak[9] dotychczas sta³ym[261]. Wymaga to[41] zainstalowania[121] odpowiednich[222] zbiorników. Wykonania[121] ich[42] podjê³a[501] siê Baza Produkcji[121] Pomocniczej[221] na[66] S³u¿ewcu[/]. Budowa tego[221] typu olbrzymich[222] zbiorników by³a[5] zupe³nym[251] nowum[151], niemniej wywi±zano[501] siê z[62] zobowi±zania[121].
 644 322~Express Wieczorny~28.04.1967~str. 1~kol. 6
 645 Pochód[141] otworz± poczty[112] sztandarowe[12], po[66] czym[46] w[66] kolejno¶ci[161] przedefiluj± weterani, m³odzie¿[111] zuchowa i harcere, barwna, kostiumowa grupa dzieci[122] z[62] Pa³acu[121] M³odzie¿y[121] oraz du¿a grupa ch³opów[122] Mazowsza[/]. Nastêpnie rusz± dwoma strumieniami ulicy[121] Marsza³kowskiej[/][121] zwarte[212] kolumny[112] poszczególnych[222] dzielnic Warszawy[/][121]. Na[66] ich[42] czele kroczyæ[51] bêdzie[56] Wola[/] i ¯oliborz[/]. Za[65] nimi ¦ródmie¶cie[/] za[65] nimi Mokotów[/] i Ochota[/] a na[64] zakoñczenie[141] obie[31] dzielnice[112] praskie[212]. Pochód[111] zamknie kilkutysiêczna grupa m³odzie¿y[121].
 646 323~Express Wieczorny~28.04.1967~str. 2~kol. 6
 647 W[66] dyskusji[161] zabra³o g³os[141] siedemnastu[32] mówców[122]. Posowie[112] na[66] podstawie[161] obserwacji[122] terenowych[222] podkre¶lali miêdzy[+] innymi potrzebê konsekwentnego[221] dzia³ania[121] zmierzaj±cego[221] do[62] podniesienia[121] rangi[121] lecznictwa[121] otwartego[221] i pozycji[121] rejonowego[221] lekarza[121]. Ju¿ obecnie robione[212] s±[57] starania[112], aby[9] lekarze[112] byli[57] nale¿ycie przygotowani do[62] pracy[121] w[66] lecznictwie otwartym[261] oraz by[9] w[66] zamierzonej[261] reformie[161] studiów medycznych[222] szerzej uwzglêdniona by³a[57] dziedzina ambulatoryjnej[221] pomocy[121] lekarskiej[221].
 648 324~Express Wieczorny~28.04.1967~str. 5~kol. 2
 649 W¶ród[62] starszych[222] koni pó³krwi[121] wyró¿niæ nale¿y Ciêciwê[/], która w[66] klasycznych[26] gonitwach bêdzie[56] mia³a[52] zawsze co¶[44] do[62] powiedzenia[121]. Argolida[/] i Jda[/] wygraj± po[64] dwa[34] wy¶cigi[142]. Z[62] debiutuj±cych[222] trzylatków[122] najlepszymi, s±dz±c z[62] pochodzenia[121], powinny byæ: Arabella[/], Perugina[/], Czeczotka[/]. Z[62] arabów[122] czystej[221] krwi[121] du¿e[242] nadzieje[142] stajnia pok³ada w[66] Admirale[/][161].
 650 325~Express Wieczorny~28.04.1967~str. 6~kol. 5
 651 Sobies³aw[/] Zasada[/] wycofa³[501] siê w[64] ¶rodê z[62] trasy[121] "Rajdu[/] tulipanów[/]" którego[221] wyniki[112] brane[212] s±[57] do[62] punktacji[121] rajdowych[222] samochodowych[222] mistrzostw Europy[/][121]. Powodem rezygnacji[121] z[62] dalszej[221] jazdy[121] by³o uszkodzenie[111] samochodu. Do[62] tego[221] momentu Zasada[/] zajmowa³ bardzo dobre[241] trzecie[241] miejsce[141]. Japoñska federacja podnoszenia ciê¿arów zrezygnowa³a z[62] organizacji[121] tegorocznych[222] mistrzostw ¶wiata.
 652 326~Express Wieczorny~05.07.1967~str. 1~kol. 1
 653 Jak[9] wynika z[62] aktu oskar¿enia[121] bandyci wyruszyli na[64] napady[142] w[66] p³aszczach nieprzemakalnych[262] z[65] kapturami i dla[62] ostro¿no¶ci[121] zak³adali jeszcze maski[142]. W[66] trzech[36] napadach zrabowali drobne[242] sumy[142]. Przy[66] czwartym[261] napadzie za¿±dali od[62] zamo¿nego[221] rolnika[121] stu[32] tysiêcy z³otych[122]. Rolnik wrêczy³ bandytom ksi±¿eczkê oszczêdno¶ciow±[241] z[65] wk³adem piêædziesiêciu[32] tysiêcy, której[221] bandyci nie chcieli przyj±æ.
 654 327~Express Wieczorny~05.07.1967~str. 1~kol. 6
 655 W[64] poniedzia³ek[141] potwierdzono wiadomo¶æ[141], ¿e Czombe[/] oraz osoby[112], wraz[8] z[65] którymi przymusowo l±dowa³ w[66] Algierii[/][161] na[66] pok³adzie[161] ma³ego[221] dwusilnikowego[221] odrzutowca s±[57] przes³uchiwane[212] przez[64] funkcjonariuszy[142] s³u¿by[121] bezpieczeñstwa[121]. Zdaniem obserwatorów[122] politycznych[222] Algieria[/] najprawdopodobniej odpowie pozytywnie na[64] ¿±danie[141] rz±du kongijskiego[221] o[64] ekstradycjê Czombego[/][121], który[211] - jak[9] wiadomo - by³[57] zaocznie skazany[211] na[64] karê ¶mierci[121] za[64] zdradê stanu.
 656 328~Express Wieczorny~05.07.1967~str. 3~kol. 2
 657 W[66] latach tysi±c dziewiêæset siedemdziesi±t sze¶æ - osiemdziesi±t piêæ zakoñczy[501] siê pe³na modernizacja uk³adu komunikacyjnego[221] centrum[121] miasta[121]. Przewiduje siê[41] w[66] przysz³o¶ci[161] stopniowe[241] ograniczenie[141] ruchu[121] tramwajowego[221], likwidacjê trakcji[121] trolejbusowej[221] i znaczny[241] rozwój[141] trakcji[121] autobusowej[221], a potem tramwaju[121] podziemnego[221], który[211] w[66] dalszej[261] przysz³o¶ci[161] zmieni[501] siê w[64] szybk±[241] Kolej[141] Miejsk±[241] [#].
 658 329~Express Wieczorny~05.07.1967~str. 3~kol. 6
 659 Wszystkie[212] one znajduj±[501] siê na[66] ulicy[161] Toruñskiej[/][161] i bêd±[56] liczyæ[51] po[64] piêæ[34] kondygnacji[122]. W[66] jednym[261] z[62] nich[42] trwaj± roboty[112] wykoñczeniowe[212]. Uk³ada siê[41] pod³o¿a[142] pod[64] posadzki[142] i maluje siê[41] ¶ciany[142]. Blok[111] ten[211] jest na[66] ukoñczeniu[161]. Powa¿nie opó¼nione[212] s±[57] jednak prace[112] przy[66] pod³±czeniu[161] zewnêtrznej[221] instalacji[121] wodoci±gowej[221]. Dwa[31] pozosta³e[212] budynki[112] maj± byæ gotowe[212] we[66] wrze¶niu.
 660 330~Express Wieczorny~05.07.1967~str. 4~kol. 4
 661 Maria[/] M±czyñska[/] (Marymont[/]) na[66] miêdzynarodowych[262] zawodach ³uczniczych[262] w[66] Bydgoszczy[/][161], gdzie startowa³y równie¿ reprezentantki[112] Jugos³awii[/][121], Szwecji[/][121] i Wêgier[/][122], uzyska³a doskona³e[242] wyniki[142]. Trzy[34] tygodnie[142] temu[8] M±czyñska[/] w[66] Anglii[/][161] ustanowi³a rekord[141] ¶wiata w[66] strzelaniu[161] na[66] dystansie siedemdziesiêciu[32] metrów - piêæset[34] dwadzie¶cia[34] dwa[34] punkty[142], a teraz osi±gnê³a a¿ piêæset[34] dwadzie¶cia[34] dziewiêæ[34] punktów.
 662 331~Gazeta Bia³ostocka~28.02.1963~str. 1~kol. 2
 663 Opracowuje siê[41] w[66] tej[261] sprawie[161] szczegó³owy[241] program[141] dla[62] województwa[121]. Za³o¿eniem jest uzyskanie[111] samowystarczalno¶ci[121] produkcji[121] nasion ro¶lin pastewnych[222] drog±[62] kontraktacji[121]. Du¿e[242] trudno¶ci[142] odczuwaj± rolnicy[112] tego[221] rejonu w[66] produkcji[161] nasion zbórz PGR[=] - realizuj±ce[212] g³ównie program[141] nasienny[241] - skoncentrowane[212] s±[57] na[66] pó³nocy[161] w[66] najgorszych[262] warunkach klimatycznych[262] [#].
 664 332~Gazeta Bia³ostocka~28.02.1963~str. 1~kol. 4
 665 Dwudziestego[22] szóstego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca obradowa³o w[66] Warszawie[/][161] Prezydium[111] PAN[=] pod[65] przewodnictwem Prezesa[121] PAN[=] profesora[121] Janusza[/][121] Groszkowskiego[/][121]. Zebrani[112] przedyskutowali wnioski[142] wyp³ywaj±ce[242] z[62] uchwa³ Jedenastego[221] Plenum[121] KC[=] PZPR[=] dla[62] dalszych[222] prac akademii[121]. Prezydium[111] postanowi³o zwo³aæ kolejn±[211] zwyczajn±[241] sesjê Zgromadzenia[121] Ogólnego[221] Akademii[121] na[64] dzieñ[141] siedemnastego[221] maja bie¿±cego[221] roku[121]. Po¶wiêcona bêdzie[57] ona g³ównie problematyce[131] procesów demograficznych[222] w[66] Polsce[/][161].
 666 333~Gazeta Bia³ostocka~28.02.1963~str. 2~kol. 4
 667 Z[62] powodu zamarzania[121] wiele[31] parowozów pó¼no wychodzi na[64] trasy[142], b±d¼[9] te¿ zmniejsza szybko¶æ[141] biegu[121] na[66] szlakach. Notuje siê[41] przeciêtnie na[64] dobê piêtna¶cie[34] opó¼nieñ poci±gów. W[66] walce[161] z[65] mrozem szczególnie du¿o pracy[121] ma s³u¿ba ruchu[121] oraz s³u¿ba drogowa. Bez[62] przerwy[121] na[64] przyk³ad[141] trzeba odkuwaæ z[62] lodu tory[142] stacyjne[242]. Wci±¿ te¿ sprawdzane[212] s±[57] szyny[112], które[212], w[66] razie pêkniêcia[121], natychmiast zabezpiecza siê[41] i wymienia[5].
 668 334~G³os Robotniczy~04.10.1966~str. 4~kol. 5 
 669 Na[64] zaproszenie[141] Ministerstwa[121] Kultury[121] i Sztuki[121] do[62] Polski[/][121] przyby³ przewodnicz±c[111] Royal[+] College[+] of[+] Art[$] w[66] Londynie[/] - sir Robin[/] Darwin[/]. Go¶æ z[62] Anglii[/][121] zwiedzi³ galerie[142] malarstwa[121] polskiego[221] z[62] dwudziestego[221] wieku[121], w[66] Krakowie[/], Poznaniu[/], Warszawie[/][161] i £odzi[/][161]. Wizyta wi±¿e[501] siê z[65] przygotowaniami do[62] wystawy[121] polskiego[221] malarstwa[121] z[62] dwudziestego[221] wieku[121] w[66] Anglii[/][161] - w[66] Londynie[/]. Organizatorem wystawy[121] ze[62] strony[121] polskiej[221] bêdzie Muzeum[111] Sztuki[121] w[66] £odzi[/][161].
 670 335~Gazeta Bia³ostocka~28.02.1963~str. 3~kol. 3
 671 W[66] pawilonie obok[62] lodowiska[121] mo¿na wypo¿yczyæ ³y¿wy[142] z[65] butami, czynna jest tam szatnia. Wczoraj na[64] lodowisko[141] wylano wodê. W[66] czasie zamarzania[121] m³odzie¿[111] korzysta³a z[62] lodowiska[11] zastêpczego[221] na[66] boisku do[62] pi³ki[121] no¿nej[221] ale ju¿ po[66] godzinie[161] szesnastej[261] w[61] takt[141] muzyki[121], ³y¿wiarze[112] sunêli po[66] tafli[161] g³adkiej[261] jak[9] szk³o[111] na[66] lodowisku[161] kortowym[261]. Jutro odbêdzie[501] siê tam[8] mecz[111] hokejowy[211].
 672 336~Gazeta Bia³ostocka~19.03.1964~str. 1~kol. 5-6
 673 Podejmowanie[111] i realizacja zobowi±zañ na[64] cze¶æ[141] Dwudziestolecia[121] PRL[=] oraz Czwartego[221] Zjazdu PZPR[=] coraz szersz±[251] fal± ogarnia ca³±[241] Bia³ostocczyznê[/]. Jedno[211] z[62] warto¶ciowszych[222] zobowi±zañ podjêli nauczyciele i uczniowie zasadniczej[221] Szko³y[121] Zawodowej[221] numer[111] jeden w[66] Bia³ymstoku[/]. Postanowili oni przy¶pieszyæ wykonanie[141] planu produkcyjnego[221], o[64] miesi±c[141] wcze¶niej wykonaæ tokarkê TUE[+] trzydzie¶ci[+] piêæ[/] dla[62] stoczni[121] gdañskiej[221].
 674 337~Gazeta Bia³ostocka~19.03.1964~str. 3~kol. 1
 675 Mówca zatrzyma³[501] siê d³u¿ej nad[65] problemem rozwoju[121] rolnictwa[121], podkre¶laj±c, ¿e zadania[112] postawione[212] przed[65] rolnictwem w[66] naszym[261] planie piêcioletnim[261] s± w[66] pe³ni[161] realne[212]. W[66] ci±gu[161] piêciu[32] lat rolnictwo[111] nasze[211] jest w[66] stanie[161] podnie¶æ przeciêtn±[241] wydajno¶æ[141] czterech[32] podstawowych[222] zbó¿ o[64] oko³o[8] cztery[34] kwintale[142] z[62] hektara, to[41] jest z[62] siedemnastu[32] do[62] dwudziestu[32] jeden[8] kwintali[122] z[62] hektara.
 676 338~Gazeta Bia³ostocka~19.03.1964~str. 2~kol. 6
 677 W[66] zwi±zku[161] z[65] aresztowaniem by³ego[221] sekretarza[121] Komitetu dla[62] Spraw[122] Energii[121] Atomowej[221] Ippolito[/], oskar¿onego[221] o[64] dokonanie kilkusetmilionowych[222] nadu¿yæ[122] i marnotrawstwo[141] grosza publicznego[221] siêgaj±ce[241] miliardów lirów, partie[112] lewicowe[212], a tak¿e prasa domagaj±[501] siê zawieszenia[121] w[66] funkcjach cz³onka[121] rz±du, obecnego[221] ministra[121] skarbu W³och[/][122] Colombo[/], który[211] w[66] tym[261] samym[261] czasie by³ prezesem tego[221] komitetu.
 678 339~Gazeta Bia³ostocka~19.03.1964~str. 4~kol. 6
 679 Wiele[34] uwagi[121] po¶wiêci³ mówca sprawom koordynacji[121] i specjalizacji[121] prac ró¿nych[222] przedsiêbiorstw przemys³owych[222], dzia³aj±cych[222] w[66] ramach resortu komunikacji[121]. Na[66] kilku[36] przyk³adach wykaza³ on, ¿e ró¿ne[212] przepisy[112], a czasem[8] wrêcz biurokracja nie pozwalaj± na[64] w³a¶ciwe[241] wykorzystanie[141] profilu[121] produkcyjnego[221] tych[222] przedsiêbiorstw. Oto przedsiêbiorstwa[112] robót kolejowych[222] bardzo czêsto nie mog± wykonywaæ prac dla[62] kolei[121].
 680 340~Gazeta Bia³ostocka~19.03.1964~str. 8~kol. 4-5
 681 Jutro o[66] godzinie[161] osiemnastej[261] w[66] sali[161] WDK[=] odbêdzie[501] siê kolejna prelekcja Ma³ej[221] Wszechnicy[121] Technicznej[221] na[64] temat[141]: ["]Tworzywa[/][112] w[/][66] ¿yciu[/][161] cz³owieka[/][121]["]. Po[66] prelekcji[161] filmy[112]: ["]Spotkanie[/][111] z[/][65] chemi±[/]["], ["]Sztuczne[/][212] w³ókna[/][112]["], ["]Tworzywa[/][112] pianowe[/][212]["], a tak¿e najnowsza kronika filmowa. Dzi¶ o[66] godzinie[161] osiemnastej[261] w[66] Miêdzyzak³adowym[261] Klubie Budowlanych[122] odbêdzie[501] siê spotkanie[111] m³odzie¿y[121] z[65] redaktorem Krystyn±[/] Marsza³ek[/] która podzieli[501] siê wra¿eniami z[62] pobytu w[66] Finlandii[/][161].
 682 341~Gazeta Bia³ostocka~28-29.03.1964~str. 1~kol. 1
 683 Dziesiêciodniowy[211] strajk[111] trzech[32] tysiêcy dwustu[32] górników[122] hiszpañskich[222] z[62] kopalni[122] towarzystwa[121] "Pennaroya[/]" w[66] Puertollano[/] zakoñczy³[501] siê zwyciêstwem. Ministerstwo[111] pracy[121] zmuszone[211] by³o[57] wydaæ nakaz[141] uwolnienia[121] dwóch[32] robotników[122], których[222] aresztowanie[111] spowodowa³o ten[241] strajk[141]. Aresztowani[212] robotnicy[112] nale¿eli do[62] grupy[121] tysi±ca dwustu[32] robotników[122], którzy podpisali petycjê domagaj±c±[+] siê[241] podwy¿ki[121] p³ac, swobód zwi±zkowych[222] i przyznania[121] prawa[121] do[62] strajku[121].
 684 342~Gazeta Bia³ostocka~28-29-30.03.1964~str. 2~kol. 5
 685 Na[66] Ziemi[/][161] Lubuskiej[/][261] prace[112] przedsiewne[212], zw³aszcza na[66] glebach lekkich[262] przybieraj± na[66] sile[161]. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e rozpoczête[212] tu i ówdzie siewy[112] rusz± pe³nym[251] frontem w[66] najbli¿szych[262] dniach. Z[62] Aylesbury[/] donosz±, ¿e s±d[111] przysiêg³ych[122] po[66] przesz³o[8] piêædziesiêciu[36] dniach rozprawy[121] uzna³ dziewiêæ[34] osób za[64] winne[242] zorganizowania[121] napa¶ci[121] na[64] poci±g[141] pocztowy[241].
 686 343~Gazeta Bia³ostocka~28-29-30.03.1964~str. 2~kol. 6
 687 Na[64] zakoñczenie[141] Plenum[121] KC[=] FPK[=] sekretarz generalny[211] Francuskiej[221] Partii[121] Komunistycznej[221], Maurice[/] Thorez[/], o¶wiadczy³ w[64] czwartek[141], ¿e ostatnie[212] wybory[112] kantonalne[212] we[66] Francji[/][161] up³ynê³y pod[65] znakiem umocnienia[121] jedno¶ci[121] si³ demokratycznych[222] i robotniczych[222] i charakteryzowa³y[501] siê szerokim[251] zbli¿eniem republikanów[122], które[211] umo¿liwi³o zadanie[141] pora¿ki[121] kandydatom w³adzy[121] jednostki[121] i reakcji[121]. Sta³o[501] siê oczywiste[211], ¿e porozumienia[112] s± mo¿liwe[212] i owocne[212].
 688 344~Gazeta Bia³ostocka~28-29.03.1964~str. 8~kol. 4
 689 W[66] wyniku[161] prób przeprowadzonych[222] w[66] Instytucie Przemys³u Mleczarskiego[221] piêædziesi±t[31] serowni[122] rozpoczê³o ju¿ produkcjê serów dojrzewaj±cych[222] bez[62] skórki[121]. Dotychczas wyprodukowano ju¿ oko³o[62] piêciu[32] tysiêcy ton[122] takiego[221] sera, który[211] zawijany[211] jest[57] w[64] opakowanie[141] z[62] polioctanu winylu[121].
 690 345~Gazeta Bia³ostocka~28-29-30.03.1964~str. 11~kol. 3]
 691 Do[62] koñca bie¿±cego[221] miesi±ca powstanie[5] jeszcze osiem[31] klubów w[66] powiatach augustowskim[261], e³ckim[261] i bielskim[261]. Obecnie, jak[9] to[44] podkre¶li³ w[66] swym[261] wyst±pieniu[161] sekretarz KP[=] - Marian[/] Persjanow[/] - chodzi o[64] to[44], ¿eby w[66] pe³ni[161] wykorzystaæ tê now±[241] placówkê do[62] rozwoju[121] ¿ycia[121] kulturalnego[221] w[66] D±browie[/][161]. Szczególn±[241] rolê mo¿e[5] przy[66] tym[46] odegraæ miejscowe[211] ko³o[111] Zwi±zku[121] M³odzie¿y[121] Wiejskiej[221], które[211] powinno byæ g³ównym[251] gospodarzem klubu.
 692 346~Gazeta Bia³ostocka~13-14.02.1965~str. 2~kol. 6
 693 Kilku[32] pos³ów[122] laburzystowskich[222] zwróci³o[501] siê w[66] Izbie[161] Gmin[122] do[62] premiera[121] rz±du brytyjskiego[221] [~] Wilsona[/][121] z[65] wnioskiem by[9] Anglia[/] zrezygnowa³a z[62] polityki[121] zbrojeñ nuklearnych[222]. W[66] informacji[161] z[62] Sajgonu[/] dziennik[111] ["]New[+] York[+] Dail[+] News[$]["] informuje ¿e Stany[/][112] Zjednoczone[/][212] przygotowuj± wys³anie[141] do[62] po³udniowego[/][221] Wietnamu[/] dalszych[222] tysi±c piêæset ¿o³nierzy[122].
 694 347~Gazeta Bia³ostocka~13-14.02.1965~str. 3~kol. 2-3
 695 Nic[41] wiêc dziwnego[221], ¿e sze¶ciusettysiêczna armia marionetek sajgoñskich[222] dowodzona przez[64] Amerykanów[142] ponosi raz[+] po[+] raz sromotne[242] klêski[142] w[66] walkach z[65] powstañcami. Po[66] przegranej[161] pod[66] Binh[+] Gia[/] i Pleiku[/] dozna³a ona w[64] poniedzia³ek[141] nowej[221], dotkliwej[221] pora¿ki[121] w[66] prowincji[161] Binh[+] Dinh[/]. Jak[9] donosi z[62] Sajgonu[/] agencja "Associated[+] Press[$]", jest to[41] "najwiêksza klêska armii[121] sajgoñskiej[221] w[66] ca³ej[261] dotychczasowej[261] wojnie[161] z[65] powstañcami".
 696 348~Gazeta Bia³ostocka~13-14.02.1965~str. 3~kol. 4
 697 Ostatnio oko³o[8] dziewiêædziesi±t[31] kobiet z[62] Ko³a[121] Gospodyñ Wiejskich[222] numer[111] dwa w[66] Tykocinie[/] i z[62] podobnego[221] ko³a[121] w[66] Barszczewie[/] obejrza³o na[66] bia³ostockiej[261] scenie[161] ["]Krakowiaków[/][142] i[/] górali[/][142]["] Wojciecha[/][121] Bogus³awskiego[/][121] w[66] wykonaniu[161] go¶cinnie wystêpuj±cego[221] zespo³u Operetki[121] Lubelskiej[221]. Organizatorem tych[222] teatralnych[222] wypraw[122] jest zawsze spó³dzielnia "Gromada[/]".
 698 349~Gazeta Bia³ostocka~13-14.02.1965~str. 3~kol. 4
 699 Z[65] ka¿dym[251] dniem narasta konflikt[111] miêdzy[65] krajami arabskimi a Niemieck±[/][251] Republik±[/] Federaln±[/][251]. Jedn±[251] z[62] przyczyn jest zaproszenie[111] do[62] Zjednoczonej[/][221] Republiki[/][121] Arabskiej[/][221] wybitnego[221] przywódcy[121] NRD[=] - Waltera[/][121] Ulbrichta[/][121]. Rz±d[111] boñski[211], który[211] uwa¿a[501] siê za[64] jedynego[241] reprezentanta[141] ca³ych[222] Niemiec[/][122] próbowa³ nie dopu¶ciæ do[62] tego[221] spotkania[121]. Jednak próba ta nie uda³a[501] siê.
 700 350~Gazeta Bia³ostocka~13-14.02.1965~str. 11~kol. 4
 701 Klubokawiarnia jest to[41] nowa forma dzia³alno¶ci[121] kulturalnej[221] GS[=]. Mo¿e[8] i dlatego nie zawsze zarz±dy[112] GS[=] potrafi± odpowiednio j± zorganizowaæ. Oto w[66] Narewce[/][161] dotychczas nie wybrano zarz±du klubokawiarni[121], nie opracowano te¿ planu pracy[121]. Niew±tpliwie, ¿e pomoc[111] Wydzia³u O¶wiaty[121] i Kultury[121] Prezydium[121] PRN[=] - [66] takiej[261] sytuacji[161] jest bardzo potrzebna.
 702 351~Gazeta Bia³ostocka~14.07.1965~str. 1~kol. 4-5
 703 Kilka[31] potê¿nych[222] eksplozji[122] obudzi³o wczoraj rano[8] mieszkañców[142] Sajgonu[/]. Rzecznik wojskowy[211] USA[=] nie poda³ informacji[121] co[41] do[62] przyczyn tych[222] wybuchów. Korespondenci zachodni snuj± przypuszczenia[142], ¿e mog³y to[41] byæ eksplozje[112] bomb zrzucanych[222] przez[64] strategiczne[242] bombowce[142] B[+] piêædziesi±t[+] dwa[/], ale na[64] ten[241] temat[141] nie by³o ¿adnego[221] komunikatu oficjalnego[221].
 704 352~Gazeta Bia³ostocka~14.07.1965~str. 1~kol. 5
 705 Stu[32] trzydziestu[32] ¿o³nierzy[122] amerykañskiej[221] piechoty morskiej[221] zginê³o w[66] czasie walk z[65] partyzantami w[66] okresie od[62] dwudziestego[221] pi±tego[221] czerwca do[62] trzeciego[221] lipca tylko w[66] jednej[261] prowincji[161] po³udniowowietnamskiej[221] Quang[+] Nam. Znacznie wiêcej ¿o³nierzy[122] amerykañskich[222] odnios³o rany[142]. Informacjê tê przekazuje agencja prasowa Narodowego[221] Frontu Wyzwolenia[121] Wietnamu[/][121] Po³udniowego[/][221].
 706 353~Gazeta Bia³ostocka~14.07.1965~str. 2~kol. 2
 707 [brak fiszki]
 708 354~Gazeta Bia³ostocka~14.07.1965~str. 3~kol. 4
 709 Nie tylko harcerze[112] przebywaj± na[66] obozach. Tak¿e ZMS-owcy[112]. Jeden[211] z[62] takich[222] obozów wypoczynkowo-szkoleniowych znajduje[501] siê nad[65] jeziorem Studzienicznym[/][261], ko³o[62] Augustowa[/]. Przebywa na[66] nim[46] oko³o[8] dwie¶cie[31] osób - uczniów[122] szkó³ ¶rednich[222] z[62] Bia³egostoku[/]. Celem[151] obozu jest miêdzy[+] innymi przygotowanie[111] aktywu do[62] organizowania[121] i przeprowadzenia[121] w[66] szkole[161] lig Quizowych[222]. Oprócz[62] tego[42] po¿yteczne[211] spêdzenie[111] czasu, wypoczynek[111].
 710 355~Gazeta Bia³ostocka~14.07.1965~str. 5~kol. 2
 711 W[64] ubieg³y[241] pi±tek[141] juniorzy rozegrali sparrigowy[241] mecz[141] w[66] Suwa³kach[/] z[65] Wigrami[/], ulegaj±c Trzecioligowcom po[66] ciekawej[261] grze[161] trzy do[62] piêciu[32]. Dzi¶ juniorzy rozegraj± propagandowy[241] mecz[141] w[66] Sejnach[/], a nastêpnie jeszcze jeden[241]. Wszystko[41] wygl±da "cacy, cacy" poza[65] jedn±[251] podstawow±[251] "rzecz±". Mianowicie juniorzy nie maj± dobrego[221] "warsztatu pracy[121]" nie byli[57] wpuszczani na[64] murawê augustowskiego[221] Stadionu Miejskiego[221].
 712 356~Gazeta Bia³ostocka~25-26.06.1966~str. 1~kol. 2
 713 Do[62] zebranej[221] na[66] obszernym[261] dziedziñcu szkolnym[261] m³odzie¿y[121] przemówi³ miêdzy[+] innymi wiceminister Jan[/] Szkop[/]. W[66] przemówieniu[161] swoim[261] omówi³ rozwój[141] o¶wiaty[121] w[66] Polsce[/][161] Ludowej[/][261], szczególnie w[66] ostatnim[261] okresie, gdy dokonuje siê[41] reformy[121] szkolnictwa[121] podstawowego[221], ogólnokszta³c±cego[221] i zawodowego[221]. Nawi±zuj±c do[62] piêknych[222] osi±gniêæ Szko³y[121] Tysi±clecia[/][121] w[66] Supra¶lu[/], która jest w[66] powiecie[161] bia³ostockim[261] jedyn±[251] szko³± wiod±c±[251] [&].
 714 357~Gazeta Bia³ostocka~25-26.06.1966~str. 1~kol. 4
 715 Stany[/][112] Zjednoczone[/][212] umie¶ci³y w[64] pi±tek[141] na[66] orbicie[161] polarnej[261] olbrzymi[241] balon[141] kosmiczny[241] zwany[241] "Pageos[/]". Jego[42] zadaniem jest umo¿liwienie[11] zdobycia[121] bli¿szych[222] danych[122] o[66] powierzchni[161] ziemi[121]. Balon[111] zosta³[57] wystrzelony[211] z[62] bazy[121] Vandenberg[/] w[66] Kaliforni[/][161] przy[66] pomocy[161] rakiety[121] "Thor-Agena[$]" w[64] czwartek[141] w[66] nocy[161] i umieszczony[211] na[66] orbicie[161] na[66] wysoko¶ci[161] oko³o[8] czterdziestu[32] dwóch[32] tysiêcy metrów.
 716 358~Gazeta Bia³ostocka~25-26.06.1966~str. 2~kol. 2-3
 717 Aparat[141] taki[241] znaleziono na[66] MTP[=] na[66] stoisku[161] szwedzkiej[221] firmy[121] "Elema[+] Schoenander[$]" której[221] przedstawiciel pan Birger[/] Lundgren[/] bez[62] wahania[121] odda³ natychmiast aparat[141] do[62] dyspozycji[121] szpitala. Ale okaza³o[501] siê, ¿e do[62] dzia³ania[121] tego[221] urz±dzenia[121] potrzebna jest jeszcze jedna[211] elektroda. Zagraniczni handlowcy b³yskawicznie po³±czyli[501] siê drog±[151] radiow±[251] ze[65] Szwecj±[/] i najbli¿szym[251] samolotem sprowadzili potrzebny[241] element[141] aparatu.
 718 359~Gazeta Bia³ostocka~25-26.06.1966~str. 2~kol. 6
 719 W[64] pi±tek[141] rozpocz±³[501] siê w[66] Lublinie[/] dwudniowy[211] zjazd[111] Miêdzywojewódzkiego[221] Klubu Pisarzy[122] Ludowych[222], zrzeszaj±cego[221] stu[34] twórców[142] ze[62] wszystkich[222] regionów kraju[121]. W[66] pierwszym[261] dniu obrad uczestnicy zjazdu wys³uchali dwóch[32] referatów. Og³oszono tak¿e wyniki[142] ogólnopolskiego[221] konkursu na[64] poezjê ludow±[241].
 720 360~Gazeta Bia³ostocka~25-26.06.1966~str. 8~kol. 6
 721 Jako[64] zasadê przyjêto, ¿e ka¿da nowa szko³a, wznoszona ze[62] ¶rodków inwestycyjnych[222] resortu o¶wiaty[121] oraz funduszów SFBSiL[=], bêdzie[56] mia³a[52] w³asn±[241] salê gimnastyczn±[241] oraz najpotrzebniejsze[242] terenowe[242] urz±dzenia[142] sportowe[242]. Natomiast przy[66] istniej±cych[262] ju¿ szko³ach budowa brakuj±cych[222] sal gimnastycznych[222] bêdzie[57] prowadzona w[66] czynach spo³ecznych[262] wspieranych[262] funduszami Totalizatora Sportowego[221] oraz SFBSiL[=].
 722 361~Gazeta Bia³ostocka~18.11.1966~str. 1~kol. 6
 723 W[66] naszym[261] województwie przebywa piêcioosobowa delegacja przedstawicieli[122] zootechniki Grodzieñszczyzny[/]. Na[66] jej[42] czele stoi rektor wy¿szej[221] szko³y[121] rolniczej[221] Jurij[/] Grigorjewicz[/] Jegorow[/]. Nasi go¶cie zwiedzili ju¿ RRZD[=] w[66] Szepietowie[/][161], gospodarstwo[141] POHZ[=] w[66] Ruskiej[/][261] Wsi[/][161], meliorowany[241] obiekt[141] Wizna[/], wie¶[141] Szczodruchy[/], lecznicê weterynaryjn±[241] w[66] Szepietowie[/][161]. Zwiedzili tak¿e Warszawê[/].
 724 362~Gazeta Bia³ostocka~18.11.1966~str. 1~kol. 6
 725 Komisje[112] rokowañ dwóch[32] partii[122], które[212] tworzy³y poprzednio koalicjê rz±dow±[241] - CDU[=] CSU[=] i FDP[=] - zebra³y[501] siê w[64] czwartek[141] przed[65] po³udniem zastanawiaj±c[501] siê nad[65] mo¿liwo¶ci± utworzenia[121] nowego[221] rz±du federalnego[221] by³o to[41] pierwsze[211] spotkanie[111] polityków[122] CDU[=] CSU[=] i FDP[=] od[62] chwili[121] zerwania[121] przez[64] wolnych[242] demokratów[142] koalicji[121] rz±dowej[221]. Kurt[/] Georg[/] Kiesinger[/] i Erich[/] Mende[/] stoj± na[66] czele koalicji[121].
 726 363~Gazeta Bia³ostocka~18.11.1966~str. 2~kol. 1
 727 W[64] czwartek[141] odby³a[501] siê w[66] Belwederze[/] uroczysto¶æ[111] wrêczenia[121] dziewiêædziesiêciu[33] o¶miu[33] pedagogom i dzia³aczom o¶wiatowym[232] dyplomów i odznak tytu³u honorowego[221] ["]Zas³u¿ony[/][211] nauczyciel[/][111] PRL[=]["] oraz odznaczeñ pañstwowych[222] przyznanych[222] przez[64] Radê Pañstwa[121]. Aktu dekoracji[121] dokonali przewodnicz±cy[111] Rady[121] Pañstwa[121] Edward[/] Ochab[/] i zastêpca przewodnicz±cego[121] Rady[121] Pañstwa[121] Ignacy[/] Loga-Sowiñski[/].
 728 364~Gazeta Bia³ostocka~18.11.1966~str. 2~kol. 5
 729 Dyskusja obraca³a[501] siê g³ównie wokó³[62] nastêpuj±cych[222] tematów: "Wspó³dzia³anie[111] lewicy[121] szwedzkiej[221], zmiana nazwy[121] partii[121] oraz kampania polityczna w[66] zwi±zku[161] z[65] przysz³ymi wyborami (w[66] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] szóstym[261] roku[161]) do[62] parlamentu". Kierownictwo[111] KP[=] Szwecji[/][121] wypowiedzia³o[501] siê za[65] uznaniem DRW[=] przez[64] Szwecjê[/], za[65] nawi±zaniem kontaktów z[65] Narodowym[251] Frontem Wyzwolenia[121] Wietnamu[/] Po³udniowego[/][221] oraz za[65] tworzeniem w[66] Szwecji[/][161] lokalnych[222] komitetów pomocy[121] dla[62] Wietnamu[/].
 730 365~Gazeta Bia³ostocka~18.11.1966~str. 6~kol. 4
 731 Gdy chory[111] trafia do[62] szpitala, opiekuj±[501] siê nim[45] lekarze specjali¶ci profesorowie ale tak¿e pielêgniarki[112]. One s± na[64] ka¿de[241] zawo³anie[141], ¶piesz± z[65] pierwsz±[251] pomoc± w[66] razie jakich¶[222] komplikacji[122], one wykonuj± zabiegi[142]. W[66] pañstwowym[261] szpitalu klinicznym[261] pracuj± dwie¶cie[31] piêædziesi±t[31] cztery[31] pielêgniarki[112] i po³o¿ne[112]. To[41] niema³o. Nie darmo jednak PSK[=] nazywany[211] jest[57] "gigantem".
 732 366~Gazeta Bia³ostocka~09.03.1967~str. 1~kol. 3
 733 Dwie[31] kobiety[112] Romela[/] Szagbazian[/] i Sofia[/] Iskudarjan[/] stwierdzi³y obecno¶æ[141] gwiazdy[121] supernowej[221] porównuj±c ostatnio zrobione[241] zdjêcie[141] galaktyki[121] z[65] fotografi± sprzed[62] paru[32] lat. Dyrektor obserwatorium[121] akademii[121] Wiktor[/] Ambarcumian[/] stwierdzi³, ¿e nieznany[211] jest[57] jeszcze charakter[111] gwiazdy[121] supernowej[221] i ¿e wszelkie[212] nowe[212] informacje[112] jakie[242] zdo³a siê[41] uzyskaæ na[64] ten[241] temat[141] bêd±[56] mia³y[52] olbrzymie[241] znaczenie[141].
 734 367~Gazeta Bia³ostocka~09.03.1967~str. 2~kol. 2
 735 Czo³owe[212] towarzystwa[112] lotnicze[212] Europy[/] wypowiadaj±[501] siê za[65] realizacj± projektu skonstruowania[121] "autobusu powietrznego[221]", który[211] by³by gotów w[66] po³owie[161] lat siedemdziesi±tych[222]. Oko³o[62] roku[121] tysi±c dziewiêæset osiemdziesi±tego[221] lata³oby od[62] stu[32] do[62] dwustu[32] takich[222] autobusów powietrznych[222] które[212] zabiera³yby dwustu[34] piêædziesiêciu[3] pasa¿erów[142] i mog³yby kursowaæ na[66] krótkich[262] i ¶rednich[262] trasach do[62] tysi±ca sze¶ciuset[32] kilometrów.
 736 368~Gazeta Bia³ostocka~09.03.1967~str. 2~kol. 4
 737 [brak fiszki]
 738 369~Gazeta Bia³ostocka~09.03.1967~str. 2~kol. 5
 739 [brak fiszki]
 740 370~Gazeta Bia³ostocka~09.03.1967~str. 4~kol. 6
 741 Naukowcy z[62] zak³adu Historii[121] Stosunków Polsko-Radzieckich[222] PAN[=] otrzymali kilkutomowy[241] zbiór[141] dokumentów odnosz±cych[+] siê[222] do[62] stosunków miêdzy[65] Polsk±[/][151] i Krajem[/] Rad[/][122] na[66] przestrzeni[161] lat tysi±c dziewiêæset siedemna¶cie a¿ po[64] rok[141] tysi±c dziewiêæset czterdziesty[241] pi±ty[241], natomiast Instytut[111] Historii[121] PAN[=] po¶wiêci wiele[34] miejsca[121] materia³om zwi±zanym[232] tematycznie z[65] Rewolucj± Pa¼dziernikow±[251], w[66] specjalnych[262] numerach w³asnych[22] periodyków naukowych[222].
 742 371~Gazeta Bia³ostocka~08.04.1967~str. 1~kol. 4
 743 Przebywaj±cy[211] w[66] Sztokholmie[/] przewodnicz±cy[111] Komisji[121] Planowania[121] przy[66] Radzie[161] Ministrów[122] Stefan[/] Jêdrychowski[/] odby³ wczoraj rozmowê z[65] premierem Szwecji[/][121] Tage[/] Erlanderem[/][151]. Trzyosobowa misja Narodów Zjednoczonych[222] o¶wiadczy³a w[64] pi±tek[141] rano[8], ¿e opuszcza Aden[/], poniewa¿ Wielka[/] Brytania[/] nie zapewni³a jej[43] takiej[221] wspó³pracy[121], jakiej[221] nale¿a³o oczekiwaæ. Misja ma odlecieæ z[62] bazy[121] lotniska[121] brytyjskiego[221] Khormaksar[/].
 744 372~Gazeta Bia³ostocka~08.04.1967~str. 2~kol. 1
 745 Pu³kownik Zbigniew[/] Kotowski[/] szef WSW[=] wrêczy w[66] czasie uroczysto¶ci[121] pracownikom s³u¿by[121] zdrowia Medale[142] za[64] Zas³ugi[142] dla[62] Obronno¶ci[121] Kraju[121]. Otrzymali je[44] profesor doktor Ludwik[/] Komczyñski[/], doktor Mieczys³aw[/] Doroszko[/], lekarz medycyny Leon[/] Jankowski[/], lekarz medycyny Kazimierz[/] Karaszewski[/], Stanis³aw[/] Su³kowski[/], Ignacy[/] Popowski[/], lekarz medycyny Tadeusz[/] Szelachowski[/] i Józef[/] Bondaruk[/].
 746 373~Gazeta Bia³ostocka~08.04.1967~str. 2~kol. 3
 747 Go¶ci[142] oprowadza³ po[66] zak³adach w[66] Fastach[/][162] dyrektor Bronis³aw[/] Ciu³a[/], zapoznaj±c z[65] sytuacj± bhp[=], sprawami ambulatorium[121] zak³adowego[221], profilaktyki[121] i szkolenia[121]. Dzia³alno¶æ[111] zak³adów w[66] zakresie bezpieczeñstwa[121] i higieny[121] pracy[121] oceniona zosta³a[57] pozytywnie przez[64] pos³ów[142] oraz przedstawicieli[142] Ministerstwa[121] i Zjednoczenia[121] Przemys³u Bawe³nianego[221]. Przy[66] wspólnym[261] omawianiu[161] spraw[122] zwi±zanych[222] z[66] problemami bhp[=] wysuniêto kilka[34] wniosków usprawniaj±cych[222] dyskutuj±c jednocze¶nie nad[65] sposobami ich[42] realizacji[121].
 748 374~Gazeta Bia³ostocka~08.04.1967~str. 2~kol. 3
 749 W[66] Detroit[/] otwarta zosta³a[57] szóstego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca wystawa polskiej[221] nauki[121] i techniki[121], na[66] której[261] zgromadzono eksponaty[142] z[62] dwudziestu[32] dwóch[32] polskich[222] muzeów i instytucji[122] naukowych[222]. Obejmuje ona miêdzy[+] innymi pierwsze[241] wydanie[141] dzie³a[121] ["]De[+] Revolutionibus[$]["], lunetê Jana[/][121] Heweliusza[/][121] z[62] Gdañska[/][121], pierwsz±[241] lampê naftow±[241] £ukasiewicza[/][121] oraz instrumenty[142] Marii[/][121] Curie-Sk³odowskiej[/][121].
 750 375~Gazeta Bia³ostocka~08.04.1967~str. 3~kol. 1
 751 Wojewódzki[211] turniej[111] Trzynastego[221] Ogólnopolskiego[211] Konkursu Recytatorskiego[221] rozpoczyna[501] siê ósmego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca w[66] sali[161] kina[121] TPPR[=]. W[66] ci±gu[161] dwóch[32] dni[122] trwania[121] turnieju[121] przes³uchani zostan±[57] recytatorzy w[66] trzech[36] kategoriach szkolnej[261], studenckiej[261] i amatorskiej[261]. Pierwszego[221] dnia uczestnicy eliminacji[122] obejrz± w[66] bia³ostockim[261] teatrze przedstawienie[141] sztuki[21] Jaros³awa[/][121] Iwaszkiewicza[/][121] ["]Lato[/][111] w[/][66] Nohant[/]["], drugiego[221] natomiast wys³uchaj± recytacji[121] Wojciecha[/][121] Siemiona[/][121].
 752 376~Gazeta Krakowska~03.01.1963~str. 1~kol. 2
 753 Rz±d brytyjski[211] - stwierdza minister Macmillan[/] - bêdzie[56] nadal d±¿y³[52] do[62] pomy¶lnego[221] zakoñczenia[121] rokowañ rozbrojeniowych[222] w[66] Genewie[/][161] i do[62] osi±gniêcia[121] skutecznego[221] porozumienia[121] w[66] sprawie[161] zaprzestania[121] do¶wiadczeñ nuklearnych[222]. Bêdzie[56] on tak¿e szuka³[52] pokojowego[221] uregulowania[121] problemu niemieckiego[221]. Premier[111] Macmillan[/] podziela nadzieje[142] [~] Chruszczowa[/][121], ¿e w[66] roku[161] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[26] trzecim[261] stosunki[112] miêdzy[65] ZSRR[=] a Wielk±[/][251] Brytani±[/] bêd±[56] siê nadal pomy¶lnie rozwijaæ[511].
 754 377~Gazeta Krakowska~03.01.1963~str. 2~kol. 1
 755 Jak[9] poda³o radio[111] moskiewskie[211], re¿yser radziecki[211] Kozincow[/] rozpocz±³ realizacjê nowej[221] wersji[121] ["]Hamleta[/][121]["] z[65] muzyk± Szostakowicza[/][121]. Bêdzie to[41] film[111] szerokoekranowy[211], sk³adaj±cy[+] siê[211] z[62] dwóch[32] czê¶ci[122]. Zamek[111] Elzinor[/] w[66] którym[261] rozgrywa[501] siê akcja dramatu, zostanie[57] zbudowany[211] w[66] Estonii[/][161] w[+] pobli¿u Tallinu[/].
 756 378~Gazeta Krakowska~03.01.1963~str. 5~kol. 1
 757 Dwukrotnie pisali¶my o[66] problemie kwaterowania[121] asystentów[122] UJ[=] w[66] domach studenckich[262]. Po[66] naszych[262] publikacjach otrzymali¶my z[62] Rektoratu Uniwersytetu Jagielloñskiego[/][221] w[66] Krakowie[/] wyja¶nienie[141], i¿ ministerstwo[111] Szkolnictwa[121] Wy¿szego[221] wyda³o kategoryczny[241] zakaz[141] kwaterowania[121] asystentów[122] w[66] Domach Studenckich[262]. Tym[232] celom mo¿e s³u¿yæ jedynie Dom[111] M³odego[121] Naukowca[121]. Przypadek[111], o[66] którym[261] pisali¶my - wyja¶nia Rektorat[111] - spowodowany[211] by³[57] sporadycznym[251] wydaniem zgody[121] na[64] tymczasowe[241] umieszczenie[141] asystentów[122].
 758 379~Gazeta Krakowska~03.01.1963~str. 6~kol. 2
 759 Bar[141] z[65] wyszynkiem przy[66] ulicy[161] Stradom[/] jeden zamieniono ju¿ na[64] samoobs³ugowy[241] lokal[141] bez[62] alkoholu[121]. Pasa¿[111] Bielaka[/][121] ju¿ w[66] najbli¿szej[261] przysz³o¶ci[161] zajêty[211] bêdzie[57] przez[64] szereg[141] zak³adów nastawionych[222] na[64] szybkie[242] us³ugi[142] dla[62] turystów[122]. W[66] przysz³o¶ci[161] z[62] obrêbu plant usuniête[212] zostan±[57] wszystkie[212] zak³ady[112] przemys³owe[212], nie s³u¿±ce[212] turystyce[131].
 760 380~Gazeta Krakowska~03.01.1963~str. 6~kol. 4
 761 Krakowskich[242] melomanów[142] czeka jeszcze jedna[211] atrakcja. Za[64] kilka[34] dni[122] wyst±pi w[66] krakowskiej[261] filharmonii[161] s³ynny[211] wiedeñski[211] chór[111] m³odzie¿owy[211] "Wiener[+] {S:angenknaben[/][$]}" a natomiast pod[64] koniec[141] miesi±ca go¶ciæ[51] bêdziemy[56] londyñsk±[241] orkiestrê symfoniczn±[241]. Orkiestr± t±[45] dyryguje znany[211] kapelmistrz sir [~] Sargent[/].
 762 381~Gazeta Krakowska~05-06.10.1963~str. 1~kol. 4
 763 W[66] nadchodz±cym[261] tygodniu wyznaczone[212] zosta³y[57] posiedzenia[112] czterech[32] komisji[122] sejmowych[222]. Dziewi±tego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca obradowaæ[51] bêdzie[56] Komisja Planu Gospodarczego[221], Bud¿etu i Finansów nad[65] projektem kodeksu cywilnego[221]. Tego[221] samego[221] dnia obradowaæ[51] bêdzie[56] Komisja Spraw[122] Wewnêtrznych[222] nad[65] problemem orzecznictwa[121] karno-administracyjnego[221]. Równie¿ dziewi±tego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca odbêdzie[501] siê posiedzenie[111] Komisji[121] O¶wiaty[121] i Nauki[121].
 764 382~Gazeta Krakowska~05-06.10.1963~str. 1~kol. 6
 765 Pog³oski[112] o[66] tym[46], ¿e Mueller[/] ¿yje s± tak uporczywe[212], ¿e prokuratura w[66] Ludwigsbugu[/] za¿±da³a ekshumacji[121] zw³ok. Ekshumacja odby³a[501] siê. W[66] grobie znaleziono szcz±tki[142] kilku[32] osób. Badania[112] specjalistów[122] nie wnios³y do[62] sprawy[121] nic[44] nowego[221]. Zagadka ¿ycia[121], czy ¶mierci[121] supermordercy[121] hitlerowskiego[221] jest[57] w[66] dalszym[261] ci±gu[161] nie wyja¶niona.
 766 383~Gazeta Krakowska~05-06.10.1963~str. 2~kol. 2
 767 Na[+] ogó³ - jak[9] stwierdzono - w[66] analizowanych[262] powiatach brak[111] jest kompleksowego[221] spojrzenia[121] na[64] ca³okszta³t[141] spraw[122] ma³ych[222] i s³abych[222] organizacji[122] na[66] wsi[161]. Poszczególne[212] komitety[112] powiatowe[212] stosuj± w[66] pracy[161] z[65] tymi organizacjami ró¿ne[242] metody[142], wykorzystuj±c na[64] przyk³ad[141] aktyw[141] powiatowy[241], lub k³ad±c nacisk[141] na[64] dzia³anie[141] poprzez[64] komitety[142] gromadzkie[242] i tym[232] podobne[212]. Podstawowymi warunkami powodzenia[121] w[66] tej[261] pracy[161] to[41]: dok³adne[211] rozeznanie[111] tych[222] organizacji[122].
 768 384~Gazeta Krakowska~05-06.10.1963~str. 2~kol. 4
 769 Rysopis[111]: wzrost[111] sto sze¶ædziesi±t piêæ centymetrów, szczup³ej[221] budowy[121] cia³a[121], brunetka, w³osy[112] tlenione[212] na[64] jasny[241] blond, twarz[111] poci±g³a, oczy[112] czarne[212]. Znak[111] szczególny[211]: blizna po[66] wyciêciu[161] nerki[121]. Wymieniona jest[57] poszukiwana przez[64] prokuraturê powiatow±[241] dla[62] dzielnicy[121] Warszawa[/] ¦ródmie¶cie[/] i przez[64] Prokuraturê Powiatow±[241] w[66] Gorzowie[/] Wielkopolskim[/][261] za[64] liczne[242] kradzie¿e[142] w[66] hotelach i domach noclegowych[262] oraz nadu¿ycia[142] gospodarcze[242] [&]
 770 385~Gazeta Krakowska~05-06.10.1963~str. 6~kol. 4
 771 Z[65] ciekaw±[251], pierwsz±[251] tego[221] rodzaju[121] inicjatyw± wyst±pi³ Dom[111] Kultury[121] Dzieci[122] i M³odzie¿y[121] dzielnicy[121] Grzegórzki[/][112] (ulica Grunwaldzka[/][111] piêæ). Ju¿ w[64] najbli¿sz±[241] sobotê nast±pi tu otwarcie[111] Klubu M³odzie¿owej[221] Ksi±¿ki[121] i Prasy[121]. W[66] Klubie zostan±[57] zgromadzone[212] nowo¶ci[112] wydawnicze[212] oraz czasopisma[112] krajowe[212] i zagraniczne[212], przeznaczone[212] dla[62] czytelników[122] w[66] wieku[161] piêtna¶cie - osiemna¶cie lat.
 772 386~Gazeta Krakowska~28-29.12.1963~str. 1~kol. 6
 773 Praktyka[111] wcze¶niejszych[222] wyp³at poborów wprowadzona zosta³a[57] w[66] latach ubieg³ych[262]. Warszawa[/] otrzyma³a now±[241] ksiêgarnie muzyczn±[241] imienia Stanis³awa[/][121] Moniuszki[/]. W[66] ksiêgarni[161] mieszcz±cej[+] siê[261] przy[66] ulicy[161] Moliera[/][121] sze¶æ/osiem otwarto dzia³[141] literatury[121] muzycznej[221], teatrologii[121] albumów nut i p³yt.
 774 387~Gazeta Krakowska~28-29.12.1963~str. 2~kol. 5
 775 Porozumienie[111] o[66] ca³kowitym[261] zakazie do¶wiadczeñ atomowych[222] stworzy³o pomy¶lne[242] przes³anki[142] zaprzestania[121] zimnej[221] wojny[121] i wy¶cigu[121] zbrojeñ. Wszystkie[212] si³y[112], dopatruj±ce[+] siê[212] w[66] uk³adzie[161] moskiewskim[261] pierwszego[221] kroku[121] na[66] drodze[161] do[62] stabilizacji[121] pokoju[121], powinny dzi¶ dzia³aæ na[64] rzecz[141] doprowadzenia[121] do[62] skutku[121] szlachetnej[221] idei[121] powszechnego[221] rozbrojenia[121] - g³osi miêdzy[+] innymi apel[111], opublikowany[211] przez[64] ogólnoskandynawski[241] komitet[141] [#]
 776 388~Gazeta Krakowska~28-29.12.1963~str. 2~kol. 6
 777 Obrady[112] konferencji[121] sztokholmskiej[221] bêd±[56] siê toczy³y[521] w[66] oparciu[161] o[64] cztery[34] zasadnicze[242] referaty[142] pierwszy[211] - militarne[211] znaczenie[111] dezatomizacji[121] Skandynawii[/][121] drugi[211] - jej[42] aspekty[112] z[62] punktu widzenia[121] praw[122] cz³owieka[121], trzeci[211] - plan[111] prezydenta[121] Kekkonena[/][121] czwarty[211] - polityczne[212] i spo³eczno-gospodarcze[212] aspekty[112] skandynawskiej[221] strefy[121] bezatomowej[221].
 778 389~Gazeta Krakowska~28-29.12.1963~str. 2~kol. 8
 779 Startowa³o wówczas dwustu[32] dziewiêædziesiêciu[32] trzech[32] zawodników[122] z[62] szesnastu[32] krajów. Rekordow±[241] obsadê mia³y Igrzyska[112] w[66] tysi±c dziewiêæset piêædziesi±tym[261] drugim[261] roku[161] w[66] Oslo[/] - dziewiêæset sze¶ædziesiêciu[32] uczestników[122] z[62] trzydziestu[32] pañstw. Najwiêksz±[251] potêg± medalow±[251] jest Norwegia[/] (trzydzie¶ci[31] sze¶æ[31] z³otych[222], trzydzie¶ci[31] jeden[8] srebrnych[122], i dwadzie¶cia[31] dziewiêæ[31] br±zowych[122]). Dalsze[212] miejsca[112]: USA[=] (dwadzie¶cia[31] dwa[31] z³ote[212], dwadzie¶cia[31] sze¶æ[31] srebrnych[122] i piêtna¶cie[31] br±zowych[122]).
 780 390~Gazeta Krakowska~28-29.12.1963~str. 6~kol. 6
 781 Dyrekcja MPK[=] w[66] Krakowie[/] zawiadamia, ¿e z[65] dniem dwudziestego[221] siódmego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca przystanek[111] pocz±tkowy[211] linii[122] autobusowych[222] numer[111] sto dwana¶cie i sto dwana¶cie-bis kursuj±cych[222] do[62] Pychowic[/][122] i Kostrza[/][121] zostanie[57] przeniesiony[211] z[62] ulicy[121] Konopnickiej[/][121] na[64] przystosowany[241] do[62] tego[221] celu[121] plac[141] pomiêdzy[65] mostem dêbnickim[251] i wylotem ulicy[121] Zamkowej[/][121]. [#]
 782 391~Gazeta Krakowska~17.06.1964~str. 1~kol. 1-2
 783 W[66] województwie bia³ostockim[261] zg³oszono dwadzie¶cia[34] cztery[34] tysi±ce[142] wniosków i propozycji[122] dotycz±cych[222] g³ównie produkcji[121] przemys³owej[221]. Wiele[34] miejsca[121] po¶wiêci³ mówca zagadnieniom kooperacji[121], proponuj±c powo³anie[141] rad[122] przedsiêbiorstw kooperuj±cych[222]. Organy[112] te[212] ustala³yby zobowi±zania[142] przedsiêbiorstw dotycz±ce[242] jako¶ci[121] i terminów dostaw[122]. Do[62] wa¿nych[222] problemów przemys³u maszynowego[221] nale¿y sta³a[211] modernizacja produkcji[121]. Prototypy[112] powinny odznaczaæ[501] siê ¶wiatowym[251] standardem.
 784 392~Gazeta Krakowska~17.06.1964~str. 2~kol. 8
 785 Zak³ady[112] Przemys³u Gumowego[221] w[66] Wolbromiu[/] wykona³y ju¿ dodatkowe[242] zobowi±zania[142] o[66] warto¶ci[161] o¶miuset[32] sze¶ædziesiêciu[32] siedmiu[32] tysiêcy z³otych[122], "Szk³obudowa[/]" w[66] Jaroszowcu[/] realizuje zobowi±zania[142] dodatkowe[242] o[66] warto¶ci[161] trzech[32] milionów z³otych[122] (w[66] tym[46] miêdzy[+] innymi budowa hali[121] produkcyjnej[221]). Fabryka Celulozy[121] i Papieru w[66] Kluczach[/] wyprodukuje dodatkowo dwadzie¶cia[34] ton[122] papieru. W[66] Olkuskiej[261] Fabryce[161] Naczyñ Emaliowanych[222] ZMS-owcy wydzia³ów: TWL[=] i Mechanicznego[221] zrealizowali jeden[241] z[62] przedzjazdowych[222] postulatów za³ogi[121]: [&]
 786 393~Gazeta Krakowska~17.06.1964~str. 4~kol. 1-2
 787 Wydaje[501] siê, ¿e by³oby bardzo korzystne[211], aby[9] przed[65] nastêpnym[251] Zjazdem Partii[121] odby³o[501] siê plenum[111] KC[=] po¶wiêcone[21] sprawom socjalnym[232] gdy¿ w[66] tej[261] dziedzinie[161] mamy wielkie[242] osi±gniêcia[142] ale istnieje tak¿e wiele[31] nieporz±dków, ¼le wykorzystanych[222] rezerw oraz brak[111] znajomo¶ci[121] rachunku[121] ekonomicznego[221]. Pierwszy[211] sekretarz KW[=] w[66] Kielcach[/] w[66] imieniu[161] delegatów[122] województwa[121] kieleckiego[221] wyra¿a pe³n±[241] solidarno¶æ[141] z[65] lini± polityczn±[251].
 788 394~Gazeta Krakowska~17.06.1964~str. 4~kol. 3
 789 Problem[111] jedno¶ci[121] i zespolenia[121] bratnich[222] partii[122] na[66] bazie[161] marksizmu-leninizmu i zasadach proletariackiego[221] internacjonalizmu staje obecnie ze[65] szczególn±[251] ostro¶ci±. Przyczyn± tego[42] s± powa¿ne[212] trudno¶ci[112], z[65] jakimi zetkn±³[501] siê ¶wiatowy[211] ruch[111] komunistyczny[211] w[66] rezultacie roz³amowej[261] dzia³alno¶ci[121] przywódców[122] KPCh[=]. Bardzo cenimy sobie[43] powiedzia³ Pogornyj[/] troskê i du¿e[242] wysi³ki[142], które[242] podejmuj± polscy komuni¶ci w[66] walce[161] o[64] jedno¶æ[141] i zwarto¶æ[141] partii[122] marksistowsko-leninowskich[222].
 790 395~Gazeta Krakowska~17.06.1964~str. 6~kol. 4
 791 Dzisiaj o[66] godzinie[161] dziewiêtnastej[261] w[66] Hali[/][161] Korony[/][121] odbêdzie[501] siê wielki[211] koncert[111]. We¼mie w[66] nim[46] udzia³[141] chór[111] Spó³dzielni[121] Pracy[121] z[62] Wadowic[/][122] oraz Zespó³[111] Pie¶ni[121] i Tañca "Krakowiacy[/]". Na[64] program[141] z³o¿±[501] siê fragmenty[112] pod[65] tytu³em ["]Albo¶my[/] to[/][8] jacy[/][212] tacy[/][212]["] (program[141] ten[241] zespó³[111] prezentowa³ za[65] granic±) oraz nowo przygotowana inscenizacja pod[65] tytu³em ["]Na[/][66] krakowskim[/][261] rynku[/][161]["]. Bilety[112] na[64] imprezê mo¿na nabywaæ w[66] siedzibie[161] zespo³u przy[66] ulicy[161] Meiselsa[/][121] trzyna¶cie.
 792 396~Gazeta Krakowska~12.08.1965~str. 1~kol. 1
 793 Zbli¿aj±ce[+] siê[212] grudniowe[212] wybory[112] prezydenckie[212] i sytuacja ekonomiczna we[66] Francji[/][161] wp³ynê³y na[64] skrócenie[141] tradycyjnych[222] sierpniowych[222] wakacji[122] politycznych[222] Pary¿a[/]. Ministrowie otrzymali pozwolenie[141] wyjazdu ze[62] stolicy[121] jedynie na[641] dwa[34] tygodnie[142], a prezydent de[+] Gaulle[/] uda³[501] siê na[64] dwa[34] tygodnie[142] do[62] swojej[221] posiad³o¶ci[121] w[66] Colombey[+] les[+] Dux[+] Eglises[/]. Zdaniem obserwatorów[122] politycznych[222], wykorzystuje on wakacje[142] dla[62] rozwa¿añ nad[65] ostatnim rozdzia³em pierwszego[221] siedmiolecia[121] gaullistowskich[222] i zapowiedzianym ujawnieniem swych[222] dalszych[222] intencji[122].
 794 397~Gazeta Krakowska~12.08.1965~str. 1~kol. 6
 795 Poleg³y[211] w[66] czasie akcji[121] starszy[211] sier¿ant Micha³[/] Boniak[/] by³ jednym[251] z[62] tych[222] milicjantów[122], którzy ujêli Zdanowicza[/][141] i jego[42] kompana[141] Chlewskiego[/][141]. Za[64] wydatny[241] wk³ad[141] w[66] ujêciu[161] dwóch[32] uzbrojonych[222] przestêpców[122] sier¿ant Goniak[/] odznaczony[211] zosta³[57] Krzy¿em zas³ugi[121]. W[64] czwartek[141] w[66] Sanoku[/] - miejscu[161] pracy[121] i zamieszkania[121] bohaterskiego[221] milicjanta[121] odbêdzie[501] siê jego[42] pogrzeb[111].
 796 398~Gazeta Krakowska~12.08.1965~str. 2~kol. 2
 797 Po[66] czterech[36] latach od[62] zakoñczenia[121] wojny[121], w[66] roku[161] tysi±c dziewiêæset piêædziesi±tym[261] szóstym[261] Korea[/] przyst±pi³a do[62] realizacji[121] nowego[221] planu budowy[121] podstaw[122] socjalizmu. Obecnie naród[111] koreañski[211] realizuje nowy[241] plan[141] siedmioletni[241], który[241] zak³ada dalszy[241] wszechstronny[241] rozwój[141] przemys³u i rolnictwa[121]. W[66] Korei[/][161] powsta³a[5] ju¿ powa¿na baza przemys³owa [#].
 798 399~Gazeta Krakowska~12.08.1965~str. 4~kol. 1
 799 Ju¿ drugiego[221] czerwca rozpocz±³[501] siê pierwszy[211] kolejarski[211] turnus[111] w[66] O¶rodku[261] Wagonowym[261] w[66] Zakopanem[/][161]. Do[62] piêtnastego[221] czerwca mieszka³o tam w[66] wagonach osiem[31] rodzin kolejarzy[122] z[62] Krakowa[/]. [~] Szybowski[/] nakrêca numer[141] telefonu i po[66] kilku[36] sekundach rozmawiamy z[65] kierownikiem zakopiañskiego[221] O¶rodka - Józefem[/] Osik±[/]. Jest to[41] jedyny[211] w[66] krakowskiej[261] DOKP[=] O¶rodek[111] Wczasów Wagonowych[222].
 800 400~Gazeta Krakowska~12.08.1965~str. 4~kol. 4
 801 Drugi[211] cykl[111] pod[65] tytu³em "Popularne[/][212] aktorki[/][112]" obejmie nastêpuj±ce[242] pozycje[142]: ["]Barbara[/] Radziwi³ówna[/]["], (siedemnasty[211] - osiemnasty[211] bie¿±cego[221] miesi±ca), z[65] Jadwig±[/] Smosarsk±[/] w[66] roli[161] tytu³owej[261], ["]Trêdowata[/]["] (dwudziesty[211] pierwszy[211] - dwudziesty[211] drugi[211] bie¿±cego[221] miesi±ca) z[65] El¿biet±[/][211] Barszczewsk±[/], ["]Dodek[/] na[/][66] froncie[/]["] (dwudziesty[211] pi±ty[211] dwudziesty[211] - szósty[211] bie¿±cego[221] miesi±ca) z[65] Helen±[/] Grossówn±[/] oraz Adolfem[/] Dymsz±[/] i ["]Wrzos[/]["] (dwudziesty[211] dziewi±ty[211] - trzydziesty[211] bie¿±cego[221] miesi±ca) ze[65] Stanis³aw±[/] Angel-Engelówn±[/] [#]
 802 401~Gazeta Krakowska~27.04.1966~str. 1~kol. 7
 803 Koñcz±c przemówienie[141] W³adys³aw[/] Gomu³ka[/] podziêkowa³ uczestnikom obrad za[64] wk³ad[141] wniesiony[241] do[62] pracy[121] Plenum[121]. Teatr imienia Juliusza[/][121] S³owackiego[/][121], który[21] w[66] dniach od[62] dwudziestego[221] pierwszego[221] do[62] dwudziestego[221] czwartego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca wystêpowa³ go¶cinnie w[66] Bratys³awie[/][161], spotka³[501] siê w[66] stolicy[161] S³owacji[/][121] z[65] serdecznym[251] przyjêciem. Zespó³[111] krakowski[211] znany[211] jest[57] zreszt± bratys³awskiej[231] publiczno¶ci[131] ze[62] swoich[222] trzech[32] poprzednich[222] pobytów i ma tu wielu[34] przyjació³[142]. [#]
 804 402~Gazeta Krakowska~27.04.1966~str. 2~kol. 5
 805 Amerykañski[211] sekretarz obrony[121] McNamara[/] o¶wiadczy³ w[64] poniedzia³ek[141] na[66] konferencji[161] prasowej[261], ¿e miêdzykontynentalne[212] rakiety[112] balistyczne[212] stanowi± podstawê potencja³u militarnego[221] Stanów[/] Zjednoczonych[/][222], za¶ bombowce[112] strategiczne[212] powinny graæ rolê czynnika wspieraj±cego[221]. W[66] sprawie[161] tej[261], jak[9] twierdzi³ minister, panuje w[66] Pentagonie[/] ca³kowita jednomy¶lno¶æ[111]. Podkre¶laj±c z[65] naciskiem si³ê militarn±[241] USA[=], McNamara[/] o¶wiadczy³, ¿e na[66] pocz±tku[161] lat siedemdziesi±tych[222] USA[=] bêd±[56] dysponowa³y[52] "ogromn±[251] si³± wojskow±[251]", [&]
 806 403~Gazeta Krakowska~27.04.1966~str. 4~kol. 4
 807 Proces[141] nale¿y odwróciæ: kadry[112] z[65] wy¿szym wykszta³ceniem powinny zasilaæ w³a¶nie wykonawstwo[141]. W[66] tym[261] te¿ kierunku[161] trzeba ustaliæ proporcje[142] p³acowe[242]. Po¿±dane[211] by³oby tak¿e zwiêkszenie[111] ilo¶æ[121] miejsc na[66] Wydziale Budownictwa[121] L±dowego[221] Politechniki[121] Wroc³awskiej[221] kosztem choæby Wydzia³u Prawa[121], którego[221] absolwentów[122] istnieje pewien[211] nadmiar[111]. Mówca widzi powa¿ne[242] rezerwy[142] wewnêtrzne[242], a przede[+] wszystkim sprawy[142] zaostrzenia[121] dyscypliny[121] i wprowadzenia[121] porz±dku[121] w[66] przedsiêbiorstwach oraz podniesienia[121] jako¶ci[121] robót.
 808 404~Gazeta Krakowska~27.04.1966~str. 4~kol. 7-8
 809 Te[212] inwestycje[112] w[66] latach tysi±c dziewiêæset piêædziesi±t sze¶æ sze¶ædziesi±t stanowi³y zaledwie jeden[241] i osiem[34] dziesi±tych[122] procenta ca³o¶ci[122] nak³adów. W[66] ostatnim[261] piêcioleciu[161] osi±gnê³y one wzrost[141] oko³o[8] trzech[32] i dwóch[32] dziesi±tych[122] procenta, mimo[64] to[44] nie zdo³ano uzyskaæ w[66] pe³ni[161] zadawalaj±cego[221] stanu. Stanis³aw[/] Sikora[/] zaznaczy³, ¿e jedn±[251] z[62] najistotniejszych[222] trudno¶ci[122] w[66] realizowaniu[161] wiêkszych[222] zamierzeñ inwestycyjnych[222] jest to[41], ¿e zbyt[8] pó¼no powstaj± programy[112] d³ugofalowe[212].
 810 405~Gazeta Krakowska~27.04.1966~str. 6~kol. 1
 811 Magister in¿ynier Czes³aw[/] Dro¿d¿[/] - zastêpca kierownika[121] Wydzia³u do[62] Spraw[122] Produkcji[121] w[66] Wydziale Wielkich[222] Pieców Huty[121] imienia Lenina[/][121]. W[66] hutnictwie[161] pracuje czterna¶cie[34] lat, w[66] tym[46] w[66] Hucie[161] imienia Lenina[/][121] dwana¶cie[34] lat. Wybitny[211] fachowiec, wychowawca szeregu[121] m³odych[222] in¿ynierów[122] wielkopiecowników[122]. W[66] powa¿nym[261] stopniu[161] przyczyni³[501] siê do[62] wysokich[222] wyników wydzia³u. Bra³ bezpo¶redni[241] udzia³[141] w[66] uruchamianiu[161] najwiêkszych[222] jednostek wielkopiecowych[222] w[66] naszym[261] hutnictwie.
 812 406~Gazeta Krakowska~12-13.11.1966~str. 1~kol. 1
 813 Sejm[111] jednomy¶lnie podj±³ wczoraj uchwa³ê o[66] piêcioletnim[261] planie rozwoju[121] gospodarki[121] narodowej[221] na[64] lata[142] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±t sze¶æ siedemdziesi±t. Na[64] zakoñczenie[141] dyskusji[121] do[62] podniesionych[222] z[62] sejmowej[221] trybuny[121] postulatów, wniosków i dezyderatów poselskich[222] ustosunkowa³[501] siê przewodnicz±cy[111] Komisji[121] Planowania[121] przy[66] Radzie[161] Ministrów[122] towarzysz Stefan[/] Jêdrychowski[/], o¶wiadczaj±c miêdzy[+] innymi: [&]
 814 407~Gazeta Krakowska~12-13.11.1966~str. 1~kol. 1-2
 815 Przedstawiaj±c Sejmowi[131] obszerny[241] bilans[141] wyników znanego[221] eksperymentu s±deckiego[221], pose³ Adamuszek[/][111] podj±³ wa¿ki[241] problem[141] inicjatywy[121] oddolnej[221], która stanowi[5] nie tylko decyduj±cy[241] element[141] realizacji[121] zamierzeñ planowych[222], ale stwarza mo¿liwo¶æ[141] znacznego[221] poszerzenia[121] projektowanych[222] przedsiêwziêæ. Je¶li eksperyment[111] s±decki[211] zakoñczy³[501] siê pe³nym[251] sukcesem, to[9] przed[+] wszystkim dlatego, ¿e zrodzi³[501] siê w[66] powiecie[161], gdzie od[+] dawna ukszta³towa³a[501] siê postawa ludzi[122] ¶wiadomie d±¿±cych[222] do[62] wyzwolenia[121] jak[+] najdalej pojêtej[221] inicjatywy[121] [&]
 816 408~Gazeta Krakowska~12-13.11.1966~str. 2~kol. 7 
 817 W[66] Warszawie[/][161] obradowa³ nadzwyczajny[211] walny[211] zjazd[111] sprawozdawczo-wyborczy[211] Klubu Dziennikarzy[122] Sportowych[222] SDP[=]. Na[66] zebraniu[161] obecnych[222] by³o oko³o[8] stu[32] dwudziestu[32] dziennikarzy[122] reprezentuj±cych[222] wszystkie[242] okrêgi[142] Polski[/][121]. W[66] toku[161] wielogodzinnej[221] dyskusji[121] podsumowano dotychczasow±[241] dzia³alno¶æ[141] KDS[=], wytyczono plany[142] na[64] przysz³o¶æ[141] i dokonano wyboru nowych[222] w³adz. Prezesem nowego[221] zarz±du wybrano redaktora[141] Jerzego[/][141] Zmarzlika[/][141] z[62] ["]Przegl±du[/] Sportowego[/][221]["].
 818 409~Gazeta Krakowska~12-13.11.1966~str. 8~kol. 3-4
 819 W[66] ostatnich[262] latach przyby³o w[66] Podgórzu[/] dwadzie¶cia[31] siedem[31] nowych[222] przychodni[122] zdrowia. Dalsze[212] cztery[31] s± w[66] budowie[161]. W[66] ka¿dej[261] podgórskiej[261] szkole[161] pracuje lekarz-dentysta. Na[64] jednego[241] statystycznego[241] obywatela[141] Podgórza[/][121] S³u¿ba Zdrowia wydaje co[62] roku[121] dwie¶cie[34] z³otych[122] (bez[62] kosztów ³ó¿ek szpitalnych[222]). Gdy w[66] roku[161] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] jeden[211] lekarz poradni[121] ogólnej[221] przypada³ tutaj na[64] cztery[34] tysi±ce[142] dziewiêæset[34] mieszkañców[122], to[9] w[66] roku[161] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] szóstym[261] na[64] trzy[34] tysi±ce[142] siedemset[34] czterdzie¶ci[34].
 820 410~Gazeta Krakowska~12-13.11.1966~str. 8~kol. 5
 821 Delegacja Okrêgu[121] i Oddzia³u Polskiego[221] Zwi±zku[121] Esperantystów[122] w[66] Krakowie[/] z³o¿y³a wizytê prezesowi Krakowskiego[221] Oddzia³u PAN[=] profesorowi doktorowi Zenonowi[/] Klemensiewiczowi[/] przekazuj±c wybitnemu uczonemu[131] ¿yczenia[142] z[62] okazji[121] siedemdziesi±tej[221] pi±tej[221] rocznicy[121] urodzin. Profesor Klemensiewicz[/] sam[211] jest esperantyst± - zas³u¿onym[251] i ciesz±cym[+] siê[251] ogromnym[251] autorytetem. Przy[66] okazji[161] tego[221] spotkania[121] omówiono ró¿ne[242] formy[142] rozwijania[121] ruchu[121] esperanckiego[221] na[66] naszym[261] terenie.
 822 411~Gazeta Krakowska~03.04.12.1966~str. 1~kol. 4-5
 823 W[66] godzinach popo³udniowych[262] szef rz±du radzieckiego[221] spotka³[501] siê z[65] cz³onkami francusko-radzieckiej[221] grupy[121] parlamentarnej[221]. Wieczorem [~] Kosygin[/] by³ gospodarzem na[65] obiedzie, w[66] którym[261] wzi±³ udzia³[141] genera³ de[+] Gaulle[/] wraz[8] z[65] ma³¿onk±. Drugi[221] dzieñ[111] pobytu premiera[121] radzieckiego[221] we[66] Francji[/][161] zakoñczy³[501] siê galowym[251] przedstawieniem w[66] operze[161] paryskiej[261]. [~] Kosygin[/] przebywaæ[51] bêdzie[56] w[66] Pary¿u[/] do[62] poniedzia³ku[121] [&]
 824 412~Gazeta Krakowska~03.04.12.1966~str. 2~kol. 2
 825 Przechodz±c do[62] omawiania[121] niektórych[222] spraw[122] gospodarczych[222] towarzysz [~] Trela[/] szczególn±[241] uwagê zwróci³ na[64] problemy[142] rolnictwa[121]. Pomy¶lne[212] warunki[112] rozwoju[121] ogrodnictwa[121] zagwarantowane[212] uchwa³± Egzekutywy[121] KW[=], stwarzaj± dla[62] tego[221] powiatu wielk±[241] szansê. Zapewniæ jednak nale¿y pe³ne[241] wykonanie[141] postanowieñ w[66] niej[46] zawartych[222], usprawniæ skup[141], przetwórstwo[141] i dostawê p³odów ogrodniczych[222] do[62] miast.
 826 413~Gazeta Krakowska~03.04.12.1966~str. 2~kol. 7
 827 Kultura fizyczna znalaz³a w[66] ¶rodowisku[161] górniczym[261] doskona³e[242] warunki[142] rozwoju[121], dziêki[63] którym[232] zajmuje w[66] naszym[261] kraju[161] czo³owe[241] miejsce[141] w[66] wielu[36] dyscyplinach sportowych[262] oraz osi±gnê³a wysokie[242] rezultaty[142] w[66] upowszechnianiu[161] ró¿norodnych[222] form wychowania[121] fizycznego[221] i turystyki[121] w¶ród[62] szerokich[222] rzesz pracowników[122] polskiego[221] górnictwa[121] i cz³onków[122] ich[42] rodzin.
 828 414~Gazeta Krakowska~28-29.12.1966~str. 8~kol. 1
 829 Powa¿ny[241] sukces[141] odniós³ ostatnio podczas[62] wojewódzkiego[221] przegl±du amatorskich[222] teatrów poezji[121] zespó³[111] M³odzie¿owej[221] Estrady[121] Poetyckiej[221] dzia³aj±cy[211] przy[66] Zak³adowym[261] Domu[161] Kultury[121] Huty[121] imienia Lenina[/][121]. Zespó³[111], który[211] zaprezentowa³ program[141] pod[65] tytu³em ["]Kiedy[/] znowu[/] bêdê[/] ma³y[/][211]["] przygotowany[211] przez[64] instruktora[141] estrady[121] Irenê[/] Jun[/], wed³ug[62] tekstów Janusza[/][121] Korczaka[/][121], zosta³[57] wysoko oceniony[211] przez[64] jury[141] i zakwalifikowany[211] do[62] eliminacji[122] ogólnopolskich[222].
 830 415~Gazeta Krakowska~03.04.12.1966~str. 8~kol. 4
 831 Cztery[31] parki[112] narodowe[212] i piêædziesi±t[31] osiem[31] rezerwatów przyrody[121] jakie[212] znajduj±[501] siê w[66] naszym[261] rejonie, nie mówi±c ju¿ o[66] rozlicznych[262] lasach i laskach, które mimo[+] ¿e nie chronione[212] specjalnymi ustawami wymagaj± tak¿e kulturalnego[221] traktowania[121], ci±gle jeszcze s±[57] nara¿one[212] na[64] zakusy[142] turystycznych[222] chuliganów[122]. Od[62] pewnego[221] czasu grupa dwudziestu[32] czterech[32] stra¿ników[122] przyrody[121] posiada, na[64] szczê¶cie[141], prawo[141] nak³adania[121] mandatów.
 832 416~Gazeta Krakowska~17-18.12.1966~str. 2~kol. 2
 833 St±d te¿ przyczyny[142] niskiej[221], w[66] porównaniu[161] do[62] ¶redniej[221] krajowej[221] wydajno¶ci[121] nale¿y miêdzy[+] innymi upatrywaæ w[66] niskim[261] poziomie technicznego[221] uzbrojenia[121] za³óg i trudnej[261] strukturze[161] rzeczowego[221] planu budownictwa[121] krakowskiego[221]. Oceniaj±c organizacjê procesu inwestycyjnego[221] nale¿y spojrzeæ na[64] poszczególne[242] jego[42] stadia[142]. Pierwszym[251] z[62] nich[42] jest programowanie[111] i planowanie[111] inwestycji[122].
 834 417~Gazeta Krakowska~17-18.12.1966~str. 2~kol. 7
 835 W[66] budownictwie komunalnym[261] przewiduje siê[41] intensywny[241] rozwój[141] budownictwa[121] drogowego[221], polepszenie[141] wyposa¿enia[121] miast w[64] wodê, kanalizacjê i gaz[141]. Przedstawione[212] pokrótce zadania[112] oznaczaj± konieczno¶æ[141] zwiêkszonej[221] mobilizacji[121] wszystkich[222] uczestników[122] procesu inwestycyjnego[221]. Problematyce[131] podniesienia[121] spo³ecznej[221] efektywno¶ci[121] inwestowania[121] w[66] Polsce[/][161] po¶wiêcone[211] by³o[57] Szóste[211] Plenum[111] KC[=] naszej[221] Partii[121].
 836 418~Gazeta Krakowska~17-18.12.1966~str. 2~kol. 8
 837 Przed[65] wykonawstwem budowlanym[251] Uchwa³a Szóstego[221] Plenum[121] KC[=] stawia zadania[142] skrócenia[121] cyklów budowlanych[22], znacznej[221] poprawy[121] jako¶ci[121] produkcji[121] i dalszego[221] obni¿enia[121] kosztów w³asnych[222]. Szczególnie nale¿y rozszerzyæ funkcje[142], odpowiedzialno¶æ[141] oraz uprawnienia[142] generalnych[222] wykonawców[122]. Dla[62] u¶ci¶lenia[121] oceny[121] pracy[121] przedsiêbiorstw budowlano-monta¿owych[222] poddane[212] zostan±[57] rewizji[131] stosowane[212] dotychczas mierniki[112] produkcji[121]. G³ównym[251] miernikiem wielko¶ci[121] produkcji[121] ma byæ produkcja towarowa.
 838 419~Gazeta Krakowska~17-18.12.1966~str. 8~kol. 3
 839 Pierwszy[211] pod[65] tytu³em ["]Psychologiczne[/][212] aspekty[/][112] kierowania[/][121] zespo³ami[/] ludzkimi[/]["] wzbudzi³ du¿e[241] zainteresowanie[141]. W[66] przysz³ym[261] roku[161] projektuje siê[41] uruchomienie[141] przy[66] DK[=] PZPR[=] Zwierzyniec[/] specjalnego[221] punktu konsultacyjnego[221]. Jutro[8] w[66] Galerii[161] Krzysztofory[/] otwarta zostanie[57] wystawa Antoniego[/][121] Hajdeckiego[/][121] (rze¼by[112]) oraz Sibora[/][121] Csiky[/] z[62] Budapesztu[/]. Wystawa czynna bêdzie codziennie z[65] wyj±tkiem poniedzia³ków w[66] godzinach od[62] jedenastej[221] do[62] osiemnastej[221], w[64] niedziele[142] od[62] dziesi±tej[221] do[62] siedemnastej[221].
 840 420~Gazeta Krakowska~17-18.12.1966~str. 8~kol. 5
 841 Pierwsze[241] miejsce[141] przyznano organizacji[131] ZMS[=] przy[66] Zasadniczej[261] Szkole[161] Odzie¿owej[261] za[64] referat[141] ["]Tradycje[/][112] ruchu[/][121] m³odzie¿owego[/][221] o[/][62] roku[/][121] tysi±c[/] dziewiêæset[/] trzydziestego[/][221] dziewi±tego[/][221]["], drugie[241] - ZMS[=] przy[66] Szóstym[261] Liceum[161] Ogólnokszta³c±cym[261](["]Ruch[/][111] m³odzie¿owy[/][211] w[/][66] okresie[/] okupacji[/][121]["]). Ponadto wyró¿niono opracowania[142] uczniów[122] Liceum[121] Pedagogicznego[221] w[66] Bochni[/][161], Liceum[121] Technik[122] Plastycznych[222] w[66] Wi¶niczu[/] Nowym[/][261] i Zasadniczej[221] Szko³y[121] Odzie¿owej[221].
 842 421~Gazeta Pomorska~18-19.05.1963~str. 1~kol. 2
 843 Na[64] kilometr[141] przed[65] stadionem w[66] momencie kiedy dwaj[31] Polacy znajdowali[501] siê na[66] koñcu grupy[121], oderwa³o[501] siê dwóch kolarzy[122] Ampler[/] i Dumitrescu[/]. Szybszy[211] by³ reprezentant NRD[=] i on zosta³ trimfatorem ósmego[221] etapu. Piêkny[241] sukces[141] w[66] Grodzie[/][161] Kopernika[/][121] odnie¶li Polacy zajmuj±c pierwsze[241] miejsce[141] i powiêkszaj±c minimalnie przewagê w[66] klasyfikacji[161] zespo³owej[261] nad[65] swoimi najgro¼niejszymi rywalami.
 844 422~Gazeta Pomorska~18-19.05.1963~str. 2~kol. 1
 845 W[64] czwartek[141] w[66] Pradze[/][161] otwarta zosta³a[57] wystawa obrazuj±ca kosmiczne[242] osi±gniêcia[142] Zwi±zku[/][121] Radzieckiego[/][221]. Zgromadzono na[66] niej[46] piêtna¶cie[34] tysiêcy eksponatów radzieckich[222] i czechos³owackich[222]. Wystawa nosi nazwê: ["]Od[/][62] salwy[/][121] Aurory[/] do[/][62] opanowania[/][121] Kosmosu[/]["]. Pu³kownik Taladani[/] specjalny[211] wys³annik dowódcy[121] powstania[21] kurdyjskiego[221], Barzaniego[/][121], do[62] spraw[122] rokowañ z[65] rz±dem irackim[251], uda³[501] siê w[64] czwartek[141] wieczorem do[62] Kairu[/] [&].
 846 423~Gazeta Pomorska~18-19.05.1963~str. 2~kol. 4
 847 Siedemnastego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca zwiedzili czynn±[241] w[66] gmachu[161] "Zachêty[/][121]" w[66] Warszawie[/][161] ogólnopolsk±[241] wystawê, ["]Dwudziestolecie[/][111] Ludowego[/][221] Wojska[/][121] Polskiego[/][221] w[/][66] twórczo¶ci[/][161] plastycznej[/][261]["] cz³onkowie Biura[121] Politycznego[221] KC[=] PZPR[=]: przewodnicz±cy[111] Rady[121] Pañstwa[121] - Aleksander[/] Zawadzki[/] oraz minister obrony[121] narodowej[221] - genera³ broni[121] Marian[/] Spychalski[/] w[66] towarzystwie kierownika[121] Wydzia³u Kultury[121] KC[=] PZPR[=] Wincentego[/][121] Kra¶ki[/][121].
 848 424~Gazeta Pomorska~18-19.05.1963~str. 5~kol. 2
 849 Poza[65] tym[45] zamierza siê[41] w[66] sk³adnicy[161] materia³ów budowlanych[222] przy[66] ulicy[161] Artyleryjskiej[/][161] wydzieliæ sto[34] metrów wolnej[221] rampy[121] miêdzy[65] budynkiem kolejowym[251] a budynkiem sk³adnicy[121] na[64] magazynowanie[141] wêgla. Pozwoli to[41] w[66] znacznej[261] mierze[161] na[64] roz³adowanie[141] kolejek w[66] sk³adnicach przy[66] ulicach Kraszewskiego[/][121] i Chodkiewicza[/][121].
 850 425~Gazeta Pomorska~18-19.05.1963~str. 5~kol. 6
 851 Dziesi±tka piê¶ciarzy[122] bydgoskiej[221] Brdy[/][121], która w[64] niedzielê rozegra kolejny[241] mecz[141] o[64] wej¶cie[141] do[62] drugiej[221] ligi[121] z[65] Wis³±[/] Tczew[/], wyst±pi bez[62] Kozbera[/][121], który[211] zosta³[57] ostatnio zdyskwalifikowany[211] przez[64] zarz±d[141] klubu na[64] jeden[241] rok[141] za[64] niesportowy[241] tryb[141] ¿ycia[121] i niewywi±zywanie[+] siê[141] z[62] obowi±zków zawodnika[121], [&]
 852 426~Gazeta Pomorska~22-23.06.1963~str. 1~kol. 3
 853 Kardyna³ Montini[/] uda³[501] siê do[62] zakrystii[121] gdzie przywdzia³ szaty[142] pontyfikalne[242]. Po[66] powrocie do[62] kaplicy[121] sykstyñskiej[221] zasiad³ na[64] sedia[+] gestatoria[$] przyjmuj±c ho³d[141] zebranych[222] kardyna³ów[122]. Wówczas to[8] dopiero spalono kartki[142] wyborcze[242]. Bia³y[21] dym[111] zwiastowa³, ¿e g³osowanie[111] konklawe[121] przynios³o pozytywny[241] rezultat[141]. Kardyna³ Ottaviani[/] ukaza³[501] siê w[66] loggii[161] bazyliki[121] ¶wiêtego[221] Piotra[/][121] oznajmiaj±c zgromadzonym[232] t³umom wybór[141] papie¿a[121].
 854 427~Gazeta Pomorska~22-23.06.1963~str. 1~kol. 4
 855 Józef[/] Cyrankiewicz[/] odwiedzi³ nastêpnie Komitet[141] Miejski[241] PZPR[=] w[66] Sosnowcu[/], po[66] czym[46] uda³[501] siê do[62] Wojewódzkiego[221] Parku[121] Kultury[121] w[66] Chorzowie[/]. Premier obejrza³ ¶l±ski[241] stadion[141] sportowy[241], niedawno uruchomiony[241] hotel[141] turystyczny[241] PTTK[=] oraz szereg[141] innych[222] obiektów. O[66] godzinie[161] jedenastej[261] Józef[/] Cyrankiewicz[/], Edward[/] Gierek[/] oraz cz³onkowie egzekutywy[121] KW[=] PZPR[=] i Prezydium[121] WRN[=] przybyli[5] do[62] Zabrza[/] [&]
 856 428~Gazeta Pomorska~22-23.06.1963~str. 2~kol. 2
 857 Plenum[111] rozpatrzy³o tak¿e sprawy[142] organizacyjne[42]. Na[64] sekretarzy[142] Komitetu Centralnego[221] wybrano Leonida[/][141] Bre¿niewa[/][141] i Niko³aja[/][141] Podgornego[/][141]. Plenum[111] przyjê³o równie¿ propozycjê KC[=] KP[=] Kazachstanu[/] i usunê³o spo¶ród[62] cz³onków[122] KPZR[=] Salhena[/][141] Daulenowa[/][141], który[211] skompromitowa³[501] siê niegodnym[251] postêpowaniem. Siergiej[/] Warencow[/] usuniêty[211] zosta³[57] ze[62] sk³adu kandydatów[122] na[64] cz³onków[142] KC[=] KPZR[=] za[64] utratê czujno¶ci[121] politycznej[221] i niegodne[241] postêpowanie[141].
 858 429~Gazeta Pomorska~22-23.06.1963~str. 5~kol. 2
 859 Radny[111] Zbigniew[/] Szyd³owski[/] ustosunkowa³[501] siê w[66] obszernym[261] wyst±pieniu[161] do[62] problemu budownictwa[121] mieszkaniowego[221]. Wypowied¼[111] jego[42] zawieraj±ca wiele[34] akcentów krytycznych[222] dotyczy³a w[66] szczególno¶ci[161] tempa[121] budowy[121] tanich[222] mieszkañ w[66] stylu[161] pracy[121] przedsiêbiorstw budowlanych[222]. Radny[111] B±k[/] w[66] dyskusji[161] przedstawi³ sesji[131] przyk³ady[142] przewlek³ego[221] i z³ego[221] wykonywania[121] remontów mieszkañ.
 860 430~Gazeta Pomorska~22-23.06.1963~str. 6~kol. 5
 861 Obok[62] starego[221] Celinogradu[/] (dawna nazwa Akmoliñsk[/]) wyro¶nie w[66] najbli¿szych[262] latach nowa stolica Kraju[121] Ziem Nowych[222] w[66] Kazachstanie[/]. Powstaje ona wed³ug[62] ciekawej[221] koncepcji[121] urbanistycznej[221], zak³adaj±cej[221], i¿ nowe[211] miasto[111] sk³adaæ[511] siê bêdzie[56] z[62] trzech[32] równoleg³ych[222] stref: mieszkalnej[221], przemys³owej[221] i wypoczynkowej[221]. Dojazd do[62] pracy[121] zajmie mieszkañcom nowego[221] miasta[121] najwy¿ej dwadzie¶cia[34] minut.
 862 431~Gazeta Pomorska~14-15.09.1963~str. 1~kol. 2
 863 Przewodnicz±cy[111] norweskiego[221] komitetu nagród Nobla[/][121], profesor Gunnar[/] Jahn[/] o¶wiadczy³ w[66] wywiadzie prasowym[261], komitet zbierze[501] siê w[66] po³owie[161] wrze¶nia i zajmie[501] siê propozycj± zorganizowania[121] ¶wiatowej[221] konferencji[121] na[64] rzecz[141] rozbrojenia[121], odprê¿enia[121] miêdzynarodowego[221] i pokoju[121]. Apel[141] o[64] zorganizowanie[141] takiej[221] konferencji[121] wystosowa³o do[62] komitetu nagród Nobla[/][121] kilkana¶cie[31] norweskich[222] organizacji[122] spo³ecznych[222].
 864 432~Gazeta Pomorska~14-15.09.1963~str. 1~kol. 5
 865 Niezale¿nie od[62] tego[42] Towarzystwo[111], rozporz±dzaj±ce[211] kadr± organizatorów[122] i prelegentów[122] s³u¿y przedsiêbiorstwom rad± i pomoc± w[66] zakresie rozwi±zywania[121] problemów organizacyjnych[222] zwi±zanych[222] z[65] realizacj± wspomnianej[221] uchwa³y[121]. Towarzystwo[111] wykonywa³o ju¿ przed[65] tym[45] na[64] zlecenie[141] kilku[32] przedsiêbiorstw pewne[242] prace[142] z[62] zakresu doradztwa[121] organizacyjnego[221], tym[251] razem[151] jednak akcja ta bêdzie[56] mia³a[52] ca³kowicie charakter[141] spo³eczny[241].
 866 433~Gazeta Pomorska~14-15.09.1963~str. 2~kol. 3
 867 W[64] pi±tek[141] we[66] wczesnych[262] godzinach porannych[262] terrory¶ci dokonali trzech[32] zamachów w[66] dolinie[161] Passiria[/] w[66] Górnej[/][261] Adydze[/][161]. Godzono w[64] s³upy[142] podtrzymuj±ce[242] przewody[142] wysokiego[221] napiêcia[121]. W[66] Trydencie[/] terrory¶ci obrzucili kamieniami przeka¼nikow±[241] stacjê radiow±[241]. Dosz³o do[62] wymiany[121] strza³ów. Rasistowski[211] gubernator Alabamy[/][121], Wallace[/], o¶wiadczy³ ¿e walka przeciwko[63] integracji[131] w[66] szko³ach w[66] Alabamie[/][161] "dopiero siê rozpoczê³a[501]" [&]
 868 434~Gazeta Pomorska~14-15.09.1963~str. 3~kol. 3
 869 Jurij[/] Masanow[/] wyda³ w[66] Moskwie[/][161] ksi±¿kê pod[65] tytu³em ["]W[/][66] ¶wiecie[/] pseudonimów[/], anonimów[/] i mistyfikacji[/][122] literackich[/][222]["] zawieraj±c± trzydzie¶ci[34] szkiców o[66] oszustwach literackich[262]. Ksi±¿ka zniknê³a natychmiast z[62] pó³ek ksiêgarskich[222]. Polska[211] Akademia Nauk otrzyma³a cenny[241] dar[141] od[62] ambasadora[121] Francji[/][121], Pierre'a[/][121] Charpentiera[/][121] w[66] postaci[161] mikrofilmów dokumentów archiwalnych[222], traktuj±cych[222] o[66] udziale Francuzów[122] w[66] Powstaniu[161] Styczniowym[261].
 870 435~Gazeta Pomorska~14-15.09.1963~str. 5~kol. 3
 871 Klub ZMS[=] "Salamandra[/]" organizuje w[64] sobotê i niedzielê dwie[34] atrakcyjne[142] imprezy[142], koñcz±c w[64] ten[241] sposób[141] akcjê ["]Lato[/][111] tysi±c[/] dziewiêæset[/] sze¶ædziesi±t[/] trzy[/]["]. Dzi¶ o[66] godzinie[161] dziewiêtnastej[261] "Salamandra[/]" zaprasza na[64] wieczór[141] quizowy[241] z[65] nagrodami pod[65] tytu³em ["]Co[/][44] wiesz[/] o[/][66] tradycjach[/] Ludowego[/][221] Wojska[/][121] Polskiego[/][221]["]? [#]
 872 436~Gazeta Pomorska~10.03.1964~str. 1~kol. 6
 873 W[64] poniedzia³ek[141] odby³o[501] siê nieoficjalne[211] posiedzenie[111] Komitetu Rozbrojeniowego[221] osiemnastu[32] pañstw. Omawiano sprawê procedury[121] rozpatrywania[121] przez[64] komitet[141] tak zwanych[222] "kroków czê¶ciowych[222]" to[41] jest posuniêæ maj±cych[222] siê przyczyniæ[501] do[62] os³abienia[121] napiêcia[121] miêdzynarodowego[221] i pog³êbienia[121] zaufania[121] miêdzy[65] narodami.
 874 437~Gazeta Pomorska~10.03.1964~str. 2~kol. 1
 875 Latem ubieg³ego[221] roku[121] Kubañczyk przyby³ do[62] kliniki[121] wroc³awskiej[221]. Widzia³ ju¿ wtedy bardzo s³abo. W[66] sierpniu ubieg³ego[221] roku[121] profesor Kapu¶ciñski[/] dokona³ pierwszego[221], niezwykle skomplikowanego[221] zabiegu[121] operacyjnego[221], polegaj±cego[221] na[66] skróceniu[161] ga³ki[121] ocznej[221]. U[62] chorego[121] nast±pi³a wkrótce wyra¼na poprawa wzroku[121]. Ca³kowite[241] jednak wyleczenie[141] osi±gniêto po[66] drugim[261] zabiegu[161], który[211] mia³ miejsce[141] w[66] pa¼dzierniku.
 876 438~Gazeta Pomorska~10.03.1964~str. 2~kol. 2
 877 Z[62] kolei[121] zeznania[142] sk³ada nastêpny[211] ¶wiadek doktor Konrad[/] Morgen[/], niegdy¶ sêdzia SS[=], obecnie za¶ adwokat we[66] Frankfurcie[/]. ¶wiadek skierowany[211] zosta³[57] do[62] O¶wiêcimia[/] dla[62] przeprowadzenia[121] dochodzenia[121] przeciwko[63] esesmanom. W[66] lecie tysi±c dziewiêæset czterdziestego[221] trzeciego[221] roku[121] bowiem cenzura skonfiskowa³a przesy³kê pocztow±[241], jak±[241] wys³a³ do[62] swojej[221] ¿ony[121] jeden[211] z[62] esesmanów[122] z[62] O¶wiêcimia[/].
 878 439~Gazeta Pomorska~10.03.1964~str. 4~kol. 4
 879 Grupa specjalistów[122] brytyjskich[222] prowadziæ[51] bêdzie[56] w[66] tym[261] roku[161] badania[142] ruchu[121] w[+] pobli¿u londyñskiego[221] portu lotniczego[221]. Celem[151] tych[222] badañ ma byæ próba odpowiedzi[121] na[64] pytanie[141], dlaczego ponad[8] po³owa katastrof lotniczych[222] zdarza[501] siê tu¿ po[66] starcie[161] lub bezpo¶rednio przed[65] wyl±dowaniem. W[66] wielu[36] urzêdach pocztowych[262] ZSRR[=] wprowadzono specjalne[242] maszyny[142] do[62] sortowania[21] korespondencji[121].
 880 440~Gazeta Pomorska~10.03.1964~str. 6~kol. 5
 881 Wp³ywaj± pierwsze[212] dotacje[112] pieniêdzy. PZMot[=] zadeklarowa³ na[64] budowê "miasteczka[121]" dziesiêæ[34] tysiêcy z³otych[122] i wezwa³ Bydgoski[241] Oddzia³[141] PKS[=] do[62] udzielenia[121] pomocy[121] w[66] gromadzeniu[161] niezbêdnych[222] funduszów. Z[65] pewno¶ci± apel[111] ten[211] spotka[501] siê z[65] poparciem równie¿ innych[222] bydgoskich[222] przedsiêbiorstw. Pieni±dze[142] wp³acaæ mo¿na na[64] konto[141] PZMot[=].
 882 441~Gazeta Pomorska~01.04.1964~str. 1~kol. 2
 883 Sesja wzywa si³y[142] antykolonialistyczne[242] do[62] prowadzenia[121] efektywnej[221] walki[121] o[64] powszechne[241] rozbrojenie[141], o[64] ca³kowity[241] zakaz[141] wszelkich[222] produkcji[122], do¶wiadczeñ, gromadzenia[121], transportu i rozprzestrzenienia[121] broni[121] j±drowej[221], jak[9] równie¿ do[62] zniszczenia[121] wszystkich[222] jej[42] zapasów. We[64] wtorek[141] przyby³a[5] do[62] Budapesztu[/] z[65] oficjaln±[251] wizyt± przyja¼ni[121] radziecka delegacja partyjno-rz±dowa na[66] czele z[65] pierwszym[251] sekretarzem KC[=] KPZR[=], premierem ZSRR[=] [~] Chruszczowem[/].
 884 442~Gazeta Pomorska~01.04.1964~str. 1~kol. 5
 885 Równie¿ w[64] ¶wiêta[142] cz³onkowie komitetów powiatowych[222] i wojewódzkiego[221] byli[5] na[66] posterunku[161]. W[66] zwi±zku[161] z[65] nag³ym[251] przyborem wody[121] w[64] pierwszy[241] dzieñ[141] ¶wi±t w[66] powiatach w³oc³awskim[261], lipnowskim[261] i aleksandrowskim[261] obowi±zywa³ alarm[111] przeciwpowodziowy[211]. Kilka[34] rodzin z[62] najbardziej zagro¿onych[222] punktów ewakuowano.
 886 443~Gazeta Pomorska~01.04.1964~str. 2~kol. 1
 887 Gwa³towny[211] wybuch[111] wstrz±sn±³ we[64] wtorek[141] gmachem ambasady[121] belgijskiej[221] w[66] Pary¿u[/]. Wybuch[111] nast±pi³ na[66] czwartym[261] piêtrze budynku[121] i spowodowa³ do¶æ powa¿ne[242] szkody[142]. Przyczyny[112] wybuchu[121] s± na[+] razie nieznane[212]. Trzech[32] pracowników[122] ambasady[121] zosta³o rannych[222]. Okolice[112] ambasady[121], znajduj±cej[+] siê[221] w[+] pobli¿u £uku[/][121] Triumfalnego[/][221], zosta³y[57] natychmiast otoczone[212] kordonem policji[121], która rozpoczê³a energiczne[241] ¶ledztwo[141].
 888 444~Gazeta Pomorska~01.04.1964~str. 4~kol. 1
 889 W[66] kwietniu, maju i czerwcu na[66] ekranie Dyskusyjnego[221] Klubu Filmowego[221] "Mozaika[/]", którego[221] projekcje[12] odbywaj±[5] siê w[66] kinie "Ba³tyk[/]" obejrzymy szereg[141] interesuj±cych[222] obrazów archiwalnych[222] z[65] kreacjami s³ynnych[222] aktorów[122]. Dwudziestego[221] kwietnia na[66] ekranie klubowym[261] wy¶wietlony[211] zostanie[57] film[111] Freda[/][121] Niblo[/] z[62] tysi±c dziewiêæset dwudziestego[221] drugiego[221] roku[121]. G³ówn±[241] rolê gra[5] w[66] nim[46] s³ynny[211] niegdy¶ amant Rudolf[/] Valentino[/].
 890 445~Gazeta Pomorska~01.04.1964~str. 4~kol. 6
 891 W[66] roku[161] tysi±c dziewiêæset czterdziestym[261] ósmym[261] delegowano dyrektora[141] Tadeusza[/][141] Wróblewskiego[/][141] na[64] Wybrze¿e[141], ale w[66] roku[161] tysi±c dziewiêæset piêædziesi±tym[261] czwartym[261] wróci³ on do[62] Zjednoczenia[121] Przemys³u Miêsnego[221] w[66] Bydgoszczy[/][161]. Poza[65] prac± zawodow±[251] in¿ynier Tadeusz[/] Wróblewski[/] zas³u¿y³[501] siê równie¿ w[66] organizowaniu[161] ¿ycia[121] sportowego[221]. Du¿o pracy[121] w³o¿y³ miêdzy[+] innymi w[64] organizowanie[141] Bydgoskiego[221] Towarzystwa[121] Wio¶larskiego[221], którego[221] cz³onkiem jest od[62] wielu[32] lat.
 892 446~Gazeta Pomorska~19.05.1964~str. 1~kol. 6
 893 Wi±¿e[501] siê z[65] tym[45] równie¿ roz³am[111] w[66] neutralistycznych[262] si³ach zbrojnych[262] genera³a[121] Kong[+] Le[/], z[62] których[222] czê¶æ[111] zbuntowa³a[501] siê przeciwko[63] integracji[131] z[65] si³ami prawicy[121]. Si³y[112] Patet[+] Lao[/] zajê³y w[66] ostatnich[262] dniach szereg[141] strategicznych[222] wzgórz wokó³[62] Doliny[121] Amfor[/]. Agencja Reutera[/][121] pisze, ¿e pod obstrza³em Patet[+] Lao[/] siedemnastego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca czê¶æ[111] si³ neutralistycznych[222] opu¶ci³a swoje[242] kwatery[142] w[66] dolinie[161] Amfor[/].
 894 447~Gazeta Pomorska~19.05.1964~str. 2~kol. 2
 895 Powstañcy ponownie zajêli miasto Idiofa[/] i otoczyli dwie[34] kompanie[142] armii[121] rz±dowej[221] w[+] pobli¿u miejscowo¶ci[121] Kikwit[/]. Równocze¶nie powstanie[111] objê³o inn±[241] prowincjê - Kiwu[/], gdzie w[64] rêce[142] powstañców[122] dosta³o[501] siê miasto[111] Uwira[/]. Oddzia³y[112] rz±dowe[212] broni±ce[212] tego[221] miasta[121] zmuszone[212] zosta³y[57] do[62] ucieczki[121]. W[66] ko³ach rz±dowych[262] Leopoldville[/] uwa¿a siê[41] sytuacjê w[66] Kiwu[/] za[64] jeszcze gro¼niejsz±[241] ni¿ w[66] prowincji[161] Kuilu[/].
 896 448~Gazeta Pomorska~19.05.1964~str. 4~kol. 4
 897 Gospodarstwo[111] PGR[=] Górki[/] (powiat[111] Mogilno[/]) jest czê¶ci± sk³adow±[251] wieloobiektowego[221] przedsiêbiorstwa[121] rolnego[221] PGR[=] Markowice[/], które[211] rokrocznie poszczyciæ[501] siê mo¿e[5] wielomilionowymi dochodami. Gospodarstwo[111] w[66] Górkach[/] nastawione[211] jest[57] na[64] nasiennictwo[141] i hodowlê. Jak[9] nas[44] poinformowa³ kierownik gospodarstwa[121] Henryk[/] G³ówczyñski[/] w[66] Górkach[/] jest sto[31] piêædziesi±t[31] bukatów[122], dwie¶cie[31] sze¶æ[31] ja³ówek i przesz³o[8] osiemdziesi±t[31] krów dojnych[222].
 898 449~Gazeta Pomorska~19.05.1964~str. 6~kol. 2
 899 Konduktorów[142] zast±pi± wiêc mechaniczne[212] kasowniki[112], automaty[112] do[62] sprzeda¿y[121] biletów, przedsprzeda¿[141] biletów zamierza siê[41] te¿ zorganizowaæ w[66] kioskach "Ruchu[/][121]". Autorzy propozycji[122] samoobs³ugowych[222] maj± liczne[242] argumenty[142] dla[62] ich[42] uzasadnienia[121]. Rozszerzenie[111] samoobs³ugi[121] jest[57] miêdzy[+] innymi podyktowane[211] sta³ym[251] deficytem konduktorów[122] powoduj±cym[251] niepe³ne[241] wykorzystanie[141] taboru, wysokimi kosztami zatrudnienia[121].
 900 450~Gazeta Pomorska~19.05.1964~str. 6~kol. 4
 901 Okrêgowy[211] komitet[111] FJN[=] numer[111] trzy organizuje w[66] Klubie "Energetyka[/][111]" spotkanie[141] dla[62] mieszkañców[122] Alei[/][11] Pierwszego[/][221] Maja[/][121], ¦niadeckich[/][122], Sienkiewicza[/][121], Armii[/][121] Czerwonej[/][221] i ulic przyleg³ych[222]. Mieszkañcy ulic Piotrowskiego[/][121], Chodkiewicza[/][121], Gajowej[/][121], Jagielloñskiej[/][121] i przyleg³ych[222] spotkaj±[501] siê z[65] radnymi[152] w[66] Szkole[161] Podstawowej[261] numer[111] sze¶æ przy[66] ulicy[161] Poniatowskiej[/][161] dwana¶cie. Pocz±tek[111] spotkañ o[66] godzinie[161] osiemnastej[261].
 902 451~Gazeta Pomorska~15.01.1965~str. 1~kol. 5
 903 Przedstawiciele Departamentu Stanu o¶wiadczyli, i¿ przypuszcza siê[41], ¿e jedenastoosobowy[211] kontygent[111] turecki[211], wchodz±cy[211] w[64] sk³ad[141] za³ogi[121] amerykañskiego[221] niszczyciela[121] "Claude[+] V[+] Ricketts[$]" zostanie[57] wycofany[211]. Okrêt[111] ten[211] odbywa obecnie rejs[141] z[65] eksperymentaln±[251] za³og± z³o¿on±[251] z[62] marynarzy[122] i oficerów[122] z[62] siedmiu[32] krajów NATO[=]. W[66] Waszyngtonie[/] podano, i¿ Turcja[/] zawiadomi³a Waszyngton[/] o[66] swej[261] decyzji[161] kana³ami dyplomatycznymi.
 904 452~Gazeta Pomorska~15.01.1965~str. 1~kol. 6
 905 Na[64] przyk³ad[141] ludzie, którzy poprzednio domagali[501] siê przeniesienia[121] majstra[121] na[64] inne[241] stanowisko[141], stwierdziwszy u[62] niego[42] radykaln±[241] zmianê sami zwrócili[501] siê do[62] egzekutywy[121] i kierownictwa[121] zak³adu z[65] pro¶b± o[64] pozostawienie[141] go[42] na[66] stanowisku. Innym[251] pozytywnym[251] przyk³adem zlikwidowania[121] niew³a¶ciwej[221] atmosfery[121] w[66] pracy[161] by³o definitywne[211] za³atwienie[111] formy[121] rozdzia³u premii[122] i nagród [&]
 906 453~Gazeta Pomorska~15.01.1965~str. 2~kol. 3
 907 Zwyciêski[211] zespó³[111] uzyska awans[141]. O[64] premiow±[241] pozycjê ubiegaæ[511] siê bêd±[56] cztery[31] dru¿yny[112] - Widzew[/] £ód¼[/], Olimpia[/] Poznañ[/], Lublinianka[/] oraz warszawska Polonia[/]. Potwierdzi³y one ju¿ swój[241] przyjazd[141] do[62] Bydgoszczy[/][121]. W[64] sobotê po[66] losowaniu[161], rozegrane[212] zostan±[57] dwa[31] spotkania[112] (pocz±tek[111] godzina siedemnasta), a nastêpnego[221] dnia zwyciêskie[212] dru¿yny[112] zmierz±[501] siê o[66] godzinie[161] dziesi±tej[261] w[66] walce[161] o[64] pierwsze[241] miejsce[141].
 908 454~Gazeta Pomorska~15.01.1965~str. 4~kol. 3
 909 W[66] czasie wczorajszej[221] konferencji[121] wysoko oceniono pomoc[141] w[66] utrzymaniu[161] porz±dku[121] w[66] ruchu[161] drogowym[261] okazywan±[241] systematycznie przez[64] grupê spo³ecznych[222] inspektorów[122] ORMO[=] do[62] spraw[122] ruchu[121] drogowego[221]. Jest ich[42] w[66] naszym[261] mie¶cie oko³o[8] czterdziestu[32]. Praca ich[42] polega miêdzy[+] innymi na[66] kontrolach drogowych[262], w[66] czasie których[222] pos³uguj±[501] siê oni w³asnymi pojazdami [&]
 910 455~Gazeta Pomorska~15.01.1965~str. 4~kol. 5
 911 Pomimo[62] krótkiego[221] stosunkowo istnienia[121] zespó³[111] bydgoski[211] przeprowadzi³ ju¿ dwie[34] akcje[142] kontrolne[242] w[66] sklepach. W[66] pierwszym[261] "rzucie" grupy[112] dwudziestu[2] czterech[32] spo³ecznych[222] kontrolerów[122] i o¶miu[32] inspektorów[122] PIH[=] odwiedzi³y dwana¶cie[34] sklepów, a w[66] drugim[261] trzydziestu[32] siedmiu[32] spo³ecznych[222] kontrolerów[122] przy[66] fachowej[261] pomocy[161] pracowników[122] Wydzia³u Handlu[121] Prezydium[121] MRN[=] przeprowadzi³o tak zwan±[241] kontrolê obserwacyjn±[241] w[66] sze¶ædziesiêciu[36] jeden[8] sklepach.
 912 456~Gazeta Pomorska~02.04.1965~str. 1~kol. 1
 913 Rolnicy[112] województwa[121] bydgoskiego[221] wykorzystuj±c sprzyjaj±c±[241] pogodê - rozpoczêli ju¿ siewy[142] wiosenne[242]. W[66] powiecie[161] Golub-Dobrzyñ[/], ¯nin[/], Mogilno[/] i Radziejów[/] Kujawski[/] rolnicy[112] gospodaruj±cy[212] indywidualnie oraz niektóre[21] PGR[=] przyst±pili do[62] siewów owsa i grochu[121] na[66] l¿ejszych[262] ziemiach. Wskazane[211] by³oby, ¿eby rozpocz±æ równie¿ siewy[142] pszenicy[121] jarej[221] [&]
 914 457~Gazeta Pomorska~02.04.1965~str. 1~kol. 2
 915 Jak[9] ju¿ donosili¶my, w[66] dniu trzydziestym[261] pierwszym[261] marca ambasador Afganistanu[/] - Mohhamed[/] Youssoufa[/] oraz ambasador Zjednoczonej[/][221] Republiki[/][121] Arabskiej[/][221] Saad[/] [~] Afra[/] przekazali rz±dowi[131] polskiemu apel[141] szesnastu[32] pañstw niezaanga¿owanych[222] w[66] sprawie[161] pokojowego[221] rozwi±zania[121] problemu wietnamskiego[221]. Podajemy ni¿ej tekst[141] apelu[121].
 916 458~Gazeta Pomorska~02.04.1965~str. 2~kol. 1
 917 W[64] czwartek[141] sekretarz generalny[211] ONZ[=], U[+] Thant[/] otrzyma³ tekst[14] apelu[121] szefów[122] grupy[121] pañstw niezaanga¿owanych[222] na[64] temat[141] sytuacji[121] w[66] Azji[/][161] po³udniowo-wschodniej[261]. Dokument[141] ten[241] wrêczyli u[+] Thantowi[/] ambasadorzy siedmiu[32] krajów niezaanga¿owanych[222]: Jugos³awii[/][121], Indii[/][121], ZRA[=], Gwinei[/][121], Iraku[/][121], Cypru[/] i Syrii[/][121]. Rzecznik ONZ[=] o¶wiadczy³, ¿e u[+] Thant[/] powiedzia³ ambasadorom, i¿ nie ustaje w[66] wysi³kach, aby[9] dopomóc w[66] pokojowym[261] rozwi±zaniu[161] problemu wietnamskiego[221].
 918 459~Gazeta Pomorska~02.04.1965~str. 2~kol. 4
 919 W[66] przypadkach wyjazdów na[64] koszt[141] w³asny[241] - do[62] podania[121] o[64] wydanie[141] wk³adki[121] paszportowej[221] powinno byæ do³±czone[211] za¶wiadzczenie[111] Narodowego[221] Banku[121] Polskiego[221] stwierdzaj±ce[211], ¿e posiadacz takiej[221] wk³adki[121] bêdzie[56] móg³[52] zakupiæ w[66] Narodowym[261] Banku[161] Polskim[261] kwotê dinarów czterdzie¶ci piêæ tysiêcy na[64] osobê. NBP[=] rozpocz±³ przyjmowanie[141] wniosków o[64] sprzeda¿[141] dewiz na[64] wyjazdy[142] do[62] Jugos³awii[/][121].
 920 460~Gazeta Pomorska~02.04.1965~str. 4~kol. 4
 921 Sto[31] dziewiêtna¶cie[31] wozów tramwajowych[222] (w[66] tym[46] sze¶ædziesi±t[11] dziewiêæ[31] motorowych[222]) kursuje co[64] dzieñ[141] na[66] trasie[161] d³ugo¶ci[121] oko³o[8] sze¶ædziesiêciu[32] kilometrów. W[66] roku[161] ubieg³ym[261] wszystkie[212] wozy[112] przejecha³y ³±cznie ponad[8] sze¶æ[34] milionów kilometrów i przewioz³y ponad[8] sze¶ædziesi±t[34] sze¶æ[34] milionów pasa¿erów[122]. Ponad[8] sto[31] autobusów przejecha³o w[66] ubieg³ym[261] roku[161] ³±cznie piêæ[34] milionów kilometrów przewo¿±c czterdzie¶ci[34] osiem[34] milionów pasa¿erów[122].
 922 461~Gazeta Pomorska~11-12.12.1965~str. 1~kol. 1
 923 W[66] ostatnich[262] dniach k³opoty[112] wreszcie skoñczy³y[501] siê i w[66] Toruniu[/] s± ju¿ wszystkie[212] rozci±garki[112] w[66] ilo¶ci[161] sto osiem. Fachowcy zajmuj±[501] siê ustawianiem i monta¿em maszyn. Do[62] najwa¿niejszej[221] pracy[121] przyst±piono w[66] farbiarni[161]. Robotnicy z[62] Warszawskiego[221] Przedsiêbiorstwa[121] "Piecobudowa[/]" wyk³adaj± hale[142] izolacj± z[62] folii[121] repanolowej[221], ca³kowicie uodpornionej[221] na[64] dzia³anie[141] ¿r±cych[222] kwasów.
 924 462~Gazeta Pomorska~11-12.12.1965~str. 1~kol. 4
 925 W[66] Olsztynie[/] podjêto ju¿ do¶æ szeroko zakrojone[242] prace[142] nad[65] przygotowaniem szeregu[121] publikacji[122] naukowych[222] i popularnych[222] dotycz±cych[222] dzia³alno¶ci[121] Kopernika[/][121] na[66] Warmii[/][161] i Mazurach[/]. Znacznie s±[57] tak¿e zaawansowane[212] prace[112] nad[65] porz±dkowaniem Szlaku[121] Kopernikowskiego[221] i konserwacj± znajduj±cych[+] siê[222] na[66] nim[46] zabytków.
 926 463~Gazeta Pomorska~11-12.12.1965~str. 2~kol. 3
 927 Przewodnicz±cy[111] frakcji[121] CSU[=] by³y[211] minister obrony[121] Franz[/] Josef[/] Strauss[/] o¶wiadczy³ w[66] wywiadzie telewizyjnym[261], w[66] programie ["]Politycy[/] odpowiadaj±[/] na[/][64] pytania[/][142] dziennikarzy[/][122]["], ¿e informacja ["]New[+] York[+] Timesa[$]["] o[66] wyposa¿eniu[161] zachodnioniemieckich[262] samolotów i rakiet w[64] g³owice[142] atomowe[242] od[62] sze¶ciu[32] ju¿ lat - nie stanowi[5] ¿adnej[221] rewelacji[121].
 928 464~Gazeta Pomorska~11-12.12.1965~str. 2~kol. 6
 929 Pose³ Driberg[/] przerwa³ obrady[142] i o¶wiadczy³ zebranym[132], ¿e Tamiza[/] wezbra³a do[62] poziomu nigdy dotychczas nie notowanego[221]. Woda dociera do[62] tarasów pa³acu[121] i wzniesie[501] siê jeszcze wy¿ej wobec[62] zbli¿aj±cej[+] siê[221] pory[121] przyp³ywu. Pos³owie opu¶cili po¶piesznie salê obrad, a¿eby naocznie stwierdziæ, i¿ istotnie o[64] kilka[34] cali[122] poni¿ej[62] ich[2] stóp b³yszczy[5] woda.
 930 465~Gazeta Pomorska~11-12.12.1965~str. 8~kol. 2
 931 Inwestor - miejski[211] Zarz±d[111] Ulic i Mostów - przypuszcza, ¿e pod[64] koniec[141] przysz³ego[221] tygodnia bêdzie mo¿na na[66] ca³ej[261] d³ugo¶ci[161] tej[221] ulicy[121] wznowiæ ruch[141] ko³owy[241] i tramwajowy[241]. Ucieszy to[41] przede[+] wszystkim mieszkañców[142] Okola[/][121] - bêd±[56] oni mogli[52] korzystaæ nie tylko z[62] linii[121] numer[111] dwa, ale i numer[111] piêæ, której[221] trasa zostanie[57] przed³u¿ona do[62] dworca kolejki[121] w±skotorowej[221].
 932 466~Gazeta Pomorska~21.07.1966~str. 1~kol. 3
 933 S±d[111] przysiêg³ych[122] w[66] Bochum[/] skaza³ czterech[34] zbrodniarzy[142] wojennych[242] na[64] do¿ywotnie[241] wiêzienie[141]. S± to[41]: by³y[211] komisarz policji[121] Heinrich[/] Hamann[/] oraz esesmani: John[/] Bornholdt[/], Joseph[/] Rouenhogg[/] i Bruno[/] Bsunack[/]. Brali oni udzia³[141] w[66] mordowaniu[161] ludno¶ci[121] ¿ydowskiej[221] w[66] Nowym[/][261] S±czu[/][161] i s± odpowiedzialni za[64] ¶mieræ[141] siedemnastu[32] tysiêcy osób w[66] latach tysi±c dziewiêæset czterdziestym[261] pierwszym[261] - tysi±c dziewiêæset czterdziestym[261] drugim[261].
 934 467~Gazeta Pomorska~21.07.1966~str. 2~kol. 4
 935 Jak[9] donosi z[62] Pekinu[/] agencja Tanjung[/], powo³uj±c[501] siê na[64] o¶wiadczenie[141] ambasady[121] indonezyjskiej[221], zamkniêto tamtejszy[241] konsulat[141] Indonezji[/][121] - ostatni±[241] placówkê konsularn±[241] tego[221] kraju[121] w[66] ChRL[=]. Objawem dalszego[221] pogorszenia[+] siê[121] stosunków miêdzy[65] obu[35] pañstwami, jest równie¿ zapowied¼[111] rych³ego[221] opuszczenia[121] Pekinu[/] przez[64] korespondenta[141] indonezyjskiej[221] oficjalnej[221] agencji[121] prasowej[221] Antara[/][141].
 936 468~Gazeta Pomorska~21.07.1966~str. 2~kol. 5
 937 Eskalacja agresji[121] w[66] Wietnamie[/] po³udniowym[/][261] i bombardowanie[111] DRW[=] wzmagaj± napiêcie[141] miêdzynarodowe[241] i zagra¿aj± sprawie[131] pokoju[121] w[66] Azji[/][161] Po³udniowo-Wschodniej[/][261] i na[66] ca³ym[261] ¶wiecie - g³osi list[111] opublikowany[211] przez[64] agencjê CTK[=]. Heroizm[111] i zdecydowanie[111] mê¿nego[221] narodu wietnamskiego[221] wypêdzenia[121] agresorów[122] ze[62] swej[221] ojczyzny[121] potykaj±[501] siê z[65] g³êbok±[251] sympati±[151] i poparciem ludzi[122] pracy[121] ca³ej[221] kuli[121] ziemskiej[221].
 938 469~Gazeta Pomorska~21.07.1966~str. 2~kol. 6
 939 Go¶ci[142] powita³ komendant Akademii[121] Sztabu Generalnego[221] - genera³ dywizji[121] Józef[/] Kuropieska[/]. W[66] swym[261] wyst±pieniu[161] podkre¶li³ on, ¿e dobre[212] wyniki[112] w[66] studiach ¶wiadcz± o[66] rzetelnym[261] przygotowaniu[161] absolwentów[122] ASG[=] do[62] wykonywania[121] nowych[222] zadañ w[66] wojsku[161] - gdzie obejm± stanowiska[142] dowódcze[242] i sztabowe[242] w[66] ró¿nych[262] rodzajach naszych[262] si³ zbrojnych[222].
 940 470~Gazeta Pomorska~21.07.1966~str. 4~kol. 3
 941 Od[62] pocz±tku[121] roku[121] przeprowadzono tysi±c[34] piêæset[34] czterdzie¶ci[34] cztery[34] kontrole[142] w[66] placówkach handlowych[262], gastronomicznych[262] i us³ugowych[262]. W[66] porównaniu[161] z[65] pierwszym[251] pó³roczem ubieg³ego[221] roku[121] liczba ta jest wy¿sza o[64] sto[34] siedemdziesi±t[34] osiem[34] procent[122]. Dotychczasowy[211] zasiêg[111] kontroli[121] nie zapewnia jednak jeszcze objêcia[121] ni±[45] wszystkich[222] placówek.
 942 471~Gazeta Pomorska~19.09.1966~str. 1~kol. 6
 943 Po[66] odczytach nast±pi³a dyskusja. Jak[9] stwierdzi³ sekretarz KW[=] PZPR[=] Franciszek[/] Fedorowicz[/], przedstawione[212] na[66] sesji[161] wyniki[112] badañ i przebieg[111] dyskusji[121] zas³uguj± w[66] pe³ni[161] na[64] szerok±[241] popularyzacjê i wykorzystanie[141] w[66] pracy[161] ideowo-wychowawcze[261]. W[64] sobotê wieczorem przed[65] pomnikiem poleg³ych[222] bohaterów[122] w[66] Mogilnie[/][161] odby³a[501] siê wielka manifestacja spo³eczeñstwa[121], w[66] czasie której[221] okoliczno¶ciowe[241] przemówienie[141] wyg³osi³ pierwszy[211] sekretarz KC[=] PZPR[=].
 944 472~Gazeta Pomorska~19.09.1966~str. 2~kol. 3
 945 Mieszkañcy Gdyni[/][121] zape³nili bulwary[142] spacerowe[242] nad[65] morzem - Skwer[/][141] Ko¶ciuszki[/] i szerok±[241] ulicê ¦wiêtojañsk±[/][141], którêdy go¶cie[112] jad± na[64] Kamienn±[/][221] Górê[/], by[9] st±d obejrzeæ panoramê miasta[121] i portu. Na[66] Kamiennej[/][261] Górze[/][161] dostojnych[242] go¶ci[142] otaczaj± dzieci[112], prosz±c o[64] autograf[141]. Po[66] po³udniu[161] dostojni go¶cie udaj±[501] siê do[62] Stoczni[121] Gdañskiej[221] - jednego[221] z[62] najwiêkszych[222] na[66] ¶wiecie zak³adów budownictwa[121] okrêtowego[221].
 946 473~Gazeta Pomorska~19.09.1966~str. 3~kol. 2
 947 Dotychczas rolnictwo[111] bydgoskie[211] dostarczy³o do[62] punktów skupu przemys³u ziemniaczanego[221], gminnych[222] spó³dzielni[122], Centrali[121] Nasiennej[221] i spó³dzielni[122] ogrodniczych[222] ponad[8] dwadzie¶cia[34] tysiêcy ton[122] tych[222] ziemiop³odów. Najwiêksze[241] nasilenie[141] dostaw[122] notuje siê[41] miêdzy[+] innymi w[66] powiatach chojnickim[261] i sêpoleñskim[261].
 948 474~Gazeta Pomorska~19.09.1966~str. 5~kol. 2
 949 Jak[9] informuje PKO[=] w[66] okresie od[62] kwietnia do[62] koñca sierpnia ogniwa[112] zwi±zkowe[212] wykorzysta³y zaledwie po³owê limitu przyznanego[221] dla[62] województwa[121] bydgoskiego[221] to[41] jest oko³o[8] piêæ[34] i pó³ miliona z³otych[122]. Dla[62] zobrazowania[121], jak[9] s³abo przebiega rozprowadzenie[111] czeków-uprawnieñ w[66] niektórych[262] zwi±zkach, podamy procentowe[241] ich[42] wykorzystanie[141]: [&]
 950 475~Gazeta Pomorska~19.09.1966~str. 6~kol. 4
 951 Z³oci[212] medali¶ci z[62] Budapesztu[/] jednak nie zawiedli. Prowadzenie[141] objêli po[66] pierwszej[261] zmianie[161], a na[66] ostatnim[261] odcinku[161] dosz³o do[62] jeszcze jednego[221] rewan¿u[121] miêdzy[65] Badeñskim[/][151] a Kinderem[/][151]. Podobnie jak[9] przed[65] dwoma tygodniami w[66] naddunajskiej[261] metropolii[161], tak i wczoraj w[66] Warszawie[/] Polak udowodni³, ¿e jest biegaczem du¿ej[221] klasy[121].
 952 476~Gazeta Pomorska~19.12.1966~str. 1~kol. 1
 953 Osiemnastego[221] grudnia bie¿±cego[221] roku[121] opu¶ci³ Warszawê[/] dotychczasowy[211] ambasador nadzwyczajny[211] i pe³nomocny[211] Norwegii[/][121] w[66] Polsce[/][161] Knut[/] Lykke[/], ¿egnany[211] przed[65] wyjazdem przez[64] dyrektora[141] protoko³u dyplomatycznego[221] MSZ[=] ambasadora[141] Edwarda[/][141] Bartola[/][141]. Podstawowa organizacja partyjna Wydzia³u Matematyki[121], Fizyki[121] i Chemii[121] UMK[=] zorganizowa³a w[66] ubieg³ym[261] tygodniu rozszerzone[241] zebranie[141] otwarte[241] po¶wiêcone[241] problemom wspó³pracy[121] uczelni[121] z[65] przemys³em województwa[121] bydgoskiego[221].
 954 477~Gazeta Pomorska~19.12.1966~str. 1~kol. 6
 955 Zebrani[212] w[66] Budapeszcie[/] zwi±zkowcy z[62] ca³ego[221] ¶wiata zapewniaj± braci[142] wietnamskich[242] o[66] swojej[261] solidarno¶ci[161] z[65] ich[42] s³uszn±[251] walk± w[66] obronie[161] wolno¶ci[121] ojczyzny[121], pokoju[121] w[66] Azji[/][161] i na[66] ¶wiecie. W[64] niedzielê oko³o[62] godziny[121] ósmej[221] na[66] mo¶cie na[66] ulicy[161] Spornej[/][161] w[66] Bydgoszczy[/][161] zdarzy³[501] siê gro¼ny[211] wypadek[111].
 956 478~Gazeta Pomorska~19.12.1966~str. 2~kol. 6
 957 Plebiscyt[111] przyniós³ sporo interesuj±cego[221] materia³u socjologicznego[221], miêdzy[+] innymi dotycz±cego[221] najczê¶ciej przyjêtych[222] w¶ród[62] ró¿nych[222] grup spo³ecznych[222] kryteriów wyboru filmów. Bêdzie to[1] przedmiotem analizy[121] pracowni[121] badañ nad[65] kultur± masow±[251] Instytutu Filozofii[121] i Socjologii[121] PAN[=]. Uroczyste[211] zakoñczenie[111] plebiscytu nast±pi dwudziestego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca w[66] Rzeszowie[/], sk±d nades³ano najwiêcej kuponów.
 958 479~Gazeta Pomorska~19.12.1966~str. 5~kol. 3
 959 Piêæ[34] razy[122] w[66] tygodniu w[62] oznaczonych[262] godzinach przy[66] telefonie dy¿urowa³o dwóch[32] nauczycieli[122], matematyk oraz polonistka. Kto mia³ trudno¶ci[142], zg³asza³[501] siê telefonicznie lub przychodzi³ osobi¶cie. Zrazu by³o niewielu[32] klientów[122], potem jednak nauczyciele musieli przed³u¿aæ dy¿ury[142], aby[9] spe³niaæ pro¶by[142] wszystkich[222] uczniów[122].
 960 480~Gazeta Pomorska~19.12.1966~str. 6~kol. 3
 961 Piê¶ciarze startuj±cy[212] w[66] mistrzostwach ekstraklasy[121] zakoñczyli pierwsz±[241] rundê rozgrywek. Wznowi± je[44] w[66] styczniu przysz³ego[221] roku[121]. W[66] tym[261] samym[261] miesi±cu odbêdzie[501] siê zaleg³y[211] mecz[111] miêdzy[65] dru¿ynami warszawskiej[221] Legii[/][121] i Zawiszy[/][121]. Mistrzem pierwszej[221] rundy[121] zostali piê¶ciarze Hutnika[/][121], którzy w[66] ostatnim[261] meczu[161] rozgromili dotychczasowego[241] wiceleadera[141] - gdañskie[241] Wybrze¿e[/][141].
 962 481~Gazeta Pomorska~23.12.1966~str. 1~kol. 6
 963 Podobnie jak[9] w[66] ca³ym[261] kraju[161], równie¿ w[66] województwie poznañskim[261] przebieg[111] kampanii[121] sprawozdawczo-wyborczej[221] wykaza³ wysoki[241] poziom[141] dojrza³o¶ci[121] politycznej[221] aktywu, jego[42] umiejêtno¶ci[121] trafnej[221] oceny[121] i w³a¶ciwe[241] podej¶cie[141] do[62] rozwi±zywania[121] problemów swego[221] terenu, umiejêtno¶æ[141] okre¶lenia[121] kierunków dzia³ania[121] terenowych[222] organizacji[122] partyjnych[222].
 964 482~Gazeta Pomorska~23.12.1966~str. 2~kol. 1
 965 Nieznani sprawcy[112] w[66] nocy[161] z[62] wtorku[121] na[64] ¶rodê zbeszcze¶cili cmentarz[141] w[66] Akwizgranie[/]. Wywrócono oko³o[8] dwadzie¶cia[34] osiem[34] pomników, a na[66] dwóch[36] z[62] nic[42] wymalowano swastyki[142] i znaki[142] SS[=]. Agencja DPA[=] przypomina, ¿e podobny[211] wypadek[111] wydarzy³[501] siê dwunastego[221] listopada na[66] innym[261] cmentarzu[161] akwizgrañskim[261], gdzie wywrócono przesz³o[8] sze¶ædziesi±t[34] pomników.
 966 483~Gazeta Pomorska~23.12.1966~str. 2~kol. 2
 967 W[66] pewnym[261] momencie nast±pi³a eksplozja, w[66] wyniku[161] której[221] obaj ch³opcy odnie¶li okaleczenie[141]. Obecnie znajduj±[501] siê oni w[66] szpitalu w[66] Nakle[/][161]. Zachodzi podejrzenie[111], ¿e w[66] szopie[161] eksplodowa³ zapalnik[111] od[62] rêcznego[221] granatu. A¿ dziw bierze, ¿e jeszcze s± tacy[212] gospodarze, którzy magazynuj± w[66] szopie[161] nieznanego[221] pochodzenia[21] ¿elastwo[141].
 968 484~Gazeta Pomorska~23.12.1966~str. 2~kol. 5
 969 Kierownictwo[111] ekipy[121] polskiej[221] podkre¶la niezwyk³±[241] go¶cinno¶æ[141], jak±[251] darzyli naszych[242] reprezentantów[142] przedstawiciele polonii[121] kanadyjskiej[221]. Podczas[62] wystêpów we[66] wszystkich[262] miejscowo¶ciach ekipa polska[211] spotyka³a rodaków[142], którzy ³aknêli ka¿dego[221] s³owa[121] o[66] ojczy¼nie[161]. Tournee[111] po[66] Kanadzie[/][161] powa¿nie skonsolidowa³o reprezentacjê Polski[/][121]. Zawodnicy skorzystali nie tylko szkoleniowo, ale przywie¼li sobie[43] tak¿e ¶wietne[242] ³y¿wy[142] i sprzêt[141] ochronny[241].
 970 485~Gazeta Pomorska~23.12.1966~str. 4~kol. 6
 971 Wiadomo¶æ[111] jak±[241] otrzymali¶my z[62] Zak³adów Gazownictwa[121] okrêgu[121] Bydgoskiego[221], nie jest pocieszaj±ca. Szczyt[111] prac kuchennych[222] mo¿e[5] spowodowaæ spadek[141] ci¶nienia[121] gazu w[66] kuchenkach, a¿ do[62] ca³kowitego[221] zaniku[121] p³omienia. Zanik[111] ten[211] w[66] razie spadku[121] ci¶nienia[121] mo¿e[5] równie¿ nast±piæ na[64] skutek[141] mniej sprawnego[221] dzia³ania[121] gazomierzy.
 972 486~Gazeta Pomorska~21.11.1967~str. 1~kol. 3
 973 Pisz±c w[64] poniedzia³ek[141] o[66] tym[261] ciosie zadanym[261] amerykañskim[232] piratom powietrznym[232] dziennik[111] ["]Nhan[+] Dan[$]["] podkre¶la, ¿e str±cenie[111] siedemnastu[32] samolotów USA[=] stanowi[5] najwiêksze[241] zwyciêstwo[141] w[66] ci±gu[161] ostatnich[222] dwóch[32] lat. Dziennik[111] stwierdza ¿e ³±cznie obroñcy[112] Hanoi[/] zniszczyli ju¿ przesz³o[8] dwie¶cie[34] samolotów nieprzyjacielskich[222]. Ciê¿kie[242] straty[142] ponosz± Amerykanie równie¿ w[66] Wietnamie[/] po³udniowym[/][261].
 974 487~Gazeta Pomorska~21.11.1967~str. 2~kol. 1
 975 Przed[65] S±dem Wojewódzkim[251] w[66] Krakowie[/] zakoñczy³[501] siê w[64] poniedzia³ek[141] proces[111] przeciwko[63] przestêpcom dewizowym[232]: Stanis³awowi[/] Dudzie[/] i W³adys³awowi[/] Nowakowi[/]. Obaj oskar¿eni[112] zatrzymani[212] zostali[57] podczas[62] nielegalnego[221] przewozu warto¶ci[122] dewizowych[222] i z³ota[121] z[62] zagranicy[121]. W[66] skrytce[161] w[66] samochodzie "Warszawa" stanowi±cym[261] w³asno¶æ[141] W³adys³awa[/][121] Nowaka[/][121], organa[12] ¶ledcze[212] milicji[121] znalaz³y pieni±dze[142] i z³oto[141] ³±cznej[221] wagi[121] czterdzie¶ci dwa kilogramy[112].
 976 488~Gazeta Pomorska~21.11.1967~str. 2~kol. 3
 977 W[66] Nikozji[/][161] trwa napiêcie[111] na[66] tak zwanej[261] "zielonej[261] linii[161]", dziel±cej[261] sektor[141] grecki[241] od[62] tureckiego[221] w[66] stolicy[161] Cypru[/]. Komunikat[111] cypryjski[211] stwierdza, ¿e Turcy cypryjscy zgrupowani wzd³u¿[62] tej[221] linii[121] demarkacyjnej[221], obrzucali w[64] poniedzia³ek[141] przechodniów[142] kamieniami. Rzecznik si³ ONZ[=] na[66] wyspie[161] zakomunikowa³, ¿e w[66] nocy[161] z[62] niedzieli[121] na[64] poniedzia³ek[141] dosz³o w[66] pó³nocnozachodniej[261] czê¶ci[161] Cypru[/] do[62] dwukrotnej[21] wymiany[121] strza³ów miêdzy[65] Grekami i Turkami cypryjskimi.
 978 489~Gazeta Pomorska~21.11.1967~str. 2~kol. 5
 979 Propozycjê tê przedstawi³ minister Brandt[/]. Jest on zdania[121], ¿e Wielka[/] Brytania[/] i trzy[31] pozosta³e[212] kraje[112] staraj±ce[+] siê[212] o[64] cz³onkostwo[141] w[66] EWG[=] Irlandia[/], Dania[/] i Norwegia[/] - powinny uczestniczyæ w[66] pracach komisji[121] nad[65] przygotowaniem tego[221] aneksu. Je¶li propozycja Brandta[/][121] zosta³aby[57] przyjêta, Wielka[/] Brytania[/] uzyska³aby mo¿liwo¶æ[141] przedstawienia[121] swych[222] pogl±dów na[64] krytyczny[241] problem[141] funta szterlinga bezpo¶rednio Wspólnemu Rynkowi[131].
 980 490~Gazeta Pomorska~21.11.1967~str. 6~kol. 3
 981 Trwaj± równie¿ prace[112] wykoñczeniowe[21] przy[66] licznych[262] budynkach na[66] innych[262] osiedlach bydgoskich[262]. Na[66] osiedlu[161] "B³onie[/]" zostanie[57] w[66] tym[261] roku[161] oddany[211] do[62] u¿ytku[121] jeszcze jeden[211] blok[111] o[66] piêædziesiêciu[36] czterech[36] mieszkaniach budowany[211] dla[62] Bydgoskiej[221] Spó³dzielni[121] Mieszkaniowej[221]. Na[66] ukoñczeniu[161] jest budowa dwóch[32] domów przy[66] ulicy[161] Nakielskiej[/][161] nale¿±cych[262] do[62] Spó³dzielni[121] Mieszkaniowej[221] "Eltra[/]" - w[66] sumie[161] piêædziesi±t[31] siedem[31] mieszkañ.
 982 491~Gazeta Pomorska~15.03.1963~str. 1~kol. 6
 983 Rzecznik Ministerstwa[121] Obrony[121] NRF[=] zdementowa³ w[64] czwartek[141] w[66] bardzo ostrej[261] formie[161] twierdzenia[142] szefa[121] OAS[=] by³ego[221] pu³kownika[121] Argouda[/][121] zawarte[242] w[66] wywiadzie dla[62] pewnego[221] zachodnio-niemieckiego[221] tygodnika ilustrowanego[221], którego[221] nazwy[121] nie wymieni³. Argoud[/] twierdzi³, ¿e istniej± powi±zana[112] miêdzy[65] cz³onkami Bundeswehry a francusk±[251] tajn±[251] organizacj± OAS[=].
 984 492~Gazeta Poznañska~15.03.1963~str. 2~kol. 3
 985 W[66] czasie wiecu[121], który[211] odby³[501] siê w[64] czwartek[141] w[66] auli[161] SGPIS[=] w[66] Warszawie[/][161] m³odzie¿[111] akademicka i robotnicza stolicy[121] oraz pracownicy[112] naukowi uczelni[121] gor±cymi oklaskami powitali cz³onka[141] Komitetu Obrony[121] Ludu Irackiego[221] - Kassema[/][121] Ahmeda[/][121] al[+] Abbasa[/][121], uczestniczy on obecnie w[66] kursie planowania[121] gospodarczego[221] dla[62] ekonomistów[122] z[66] krajów s³abo rozwiniêtych[222].
 986 493~Gazeta Poznañska~15.03.1963~str. 2~kol. 4
 987 Po[66] niedawnej[261] wystawie[161] olsztyñskiej[261], znany[211] plastyk[111] poznañski[211] Feliks[/] Maria[/] Nowowiejski[/], eksponuje obecnie swoje[242] prace[142] w[66] Koszalinie[/]. S± to[41] przewa¿nie gwasze[112] o[66] tematyce[161] marynistycznej[261]. Wystawa odbywa[501] siê staraniem Wydzia³u Kultury[121] Prezydium[121] MRN[=]. Stanowi[5] ona przyk³ad[141] zacie¶niaj±cej[+] siê[221] wspó³pracy[121] kulturalnej[221] Poznania[/] z[65] Ziemiami[/] Zachodnimi[/].
 988 494~Gazeta Poznañska~15.03.1963~str. 2~kol. 6
 989 S³u¿ba zdrowia odczuwa brak[141] oko³o[8] o¶miu[32] tysiêcy pielêgniarek. Pewn±[241] poprawê przyniesie rok[111] bie¿±cy[211], przybêdzie bowiem lecznictwu blisko[8] dwa[31] tysi±ce[112] pielêgniarek dyplomowanych[222] i tyle¿[31] asystentek pielêgniarskich[222]. Szko³y[142] pielêgniarskie[242] opu¶ci w[66] bie¿±cym[261] roku[161] blisko[8] dwukrotnie wiêcej absolwentek ni¿ w[66] latach poprzednich[262].
 990 495~Gazeta Poznañska~15.03.1963~str. 4~kol. 5
 991 Miêdzy[+] innymi Prezydium[111] GRN[=] w[66] Opatówku[/][161] zarezerwowa³o ju¿ mieszkania[142] dla[62] kilku[32] rodzin, które[212] zajm± parter[141] pa³acyku[121] przeznaczonego[221] dla[62] Technikum[121], a komisja powo³ana przez[64] KP[=] PZPR[=] i Prezydium[141] PRN[=] wspólnie z[65] przedstawicielami WRN[=] dokona³a wizji[121] lokalnej[221] i opracowa³a odpowiednie[242] wnioski[142] dla[62] Prezydium[121] WRN[=].
 992 496~Gazeta Poznañska~13.04.1963~str. 1~kol. 2
 993 Przywódca brytyjski[211] Labour[+] Party[/], Harold[/] Wilson[/] wypowiedzia³[501] siê ponownie za[65] uznaniem NRD[=] i granicy[121] na[66] Odrze[/][161] i Nysie[/][161]. W[66] opublikowanym[261] wywiadzie z[65] naczelnym[251] redaktorem szwedzkiego[221] dziennika ["]Stockholms[+] Tidningen[$]["], Wilson[/] o¶wiadczy³, ¿e przy[66] rozwi±zywaniu[161] problemu Berlina[/] Zachodniego[/][221] "mocarstwa[112] zachodnie[212] uznaj± prawdopodobnie w[66] pewnym[261] stopniu Niemcy[/][142] wschodnie[/][242]".
 994 497~Gazeta Poznañska~13.04.1963~str. 2~kol. 1
 995 Sufan[/] przyzna³ jednak, ¿e w[66] toku[161] rokowañ delegacja syryjska nie zdo³a³a zaj±æ jednolitego[221] stanowiska[121]. Przedstawiciele jednej[221] tendencji[121] poparli propozycjê ZRA[=], a drugiej[221] - propozycjê delegacji[121] irackiej[221]. Sufan[/] o¶wiadczy³, ¿e delegacja syryjska uzgodni³a natomiast swe[241] stanowisko[141] w[66] sprawie[161] pewnych[222] definicji[122]. I tak na[64] okre¶lenie[141] socjalizmu przyjêto formu³ê "upañstwowienie[111] wyzyskuj±cego[221] kapita³u i reforma rolna".
 996 498~Gazeta Poznañska~13.04.1963~str. 2~kol. 2
 997 Pierwszy[211] kwarta³[111] bie¿±cego[221] roku[121] wrêcz zakoñczy³a wspania³ym[251] sukcesem. W[66] tym[261] okresie odda³a do[62] u¿ytku[121] osiemset[34] piêædziesi±t[34] piêæ[34] izb, z[62] czego osiemdziesi±t[34] piêæ[34] ponad[64] plan[141]. Tym[251] samym[45] zadania[112] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tego[221] trzeciego[221] roku[121] zrealizowa³a ju¿ w[66] dwudziestu[36] dziewiêciu[36] procentach. Brawo[7]! pragn±c w[66] pe³ni[161] nadrobiæ zaleg³o¶ci[142], które[212] najwiêksze[212] s± w[66] stanach surowych[262] [&]
 998 499~Gazeta Poznañska~13.04.1963~str. 2~kol. 4
 999 Genera³ Sinkapo[/] zdecydowanie[8] zaprzeczy³ oszczerczym[232] wymys³om zachodnich[222] dyplomatów[122] i dziennikarzy[122], jakoby si³y[112] Pate[+] Lao[/] zaatakowa³y ¿o³nierzy[142] genera³a[121] Kong[+] Le[/] i jakoby w[66] Laosie[/] znajdowa³[501] siê personel[111] wojskowy[211] DRW[=]. Wymys³y[112] te[212] zgodnie z[65] wol±[151] ich[42] autorów[122] - podkre¶li³ Sinkapo[/] mia³yby pos³u¿yæ jako[61] pretekst[111] do[62] wysy³ania[121] ¿o³nierzy[122] proamerykañskiego[221] ugrupowania[121] w[66] Laosie[/] do[62] "Doliny[/][121] Amfor[/]" podsycenia[121] konfliktu w[66] tym[261] rejonie.
1000 500~Gazeta Poznañska~13.04.1963~str. 2~kol. 7
1001 W[66] jednej[261] ósmej[161] fina³u para polska[211] przegra³a z[65] Wêgrami Fahazi[/], Foeldy[/]. Du¿±[241] niespodziankê sprawili Chiñczycy Chang[+] shih[+] Li[/] i Chen[+] Min[+] Chi[/], którzy wyeliminowali obroñców[142] tytu³u mistrza[121] ¶wiata Ogimurê[/] i Matsuzaki[/] (Japonia[/]) trzy do[62] jednego[221]. W[66] æwieræfina³ach gry[121] mieszanej[221] walczyæ[51] bêd±[56]: trzy[31] pary[112] japoñskie[212], trzy[31] pary[112] Chiñskiej[/][221] Republiki[/][121] Ludowej[/][221] i para wêgierska, Alser[/] (Szwecja[/]) - Harts[/] (NRF[=]).
1002 501~Gazeta Poznañska~03.05.1963~str. 1~kol. 4
1003 Wskaza³ on, ¿e stosowanie[111] przez[64] Wielk±[/][241] Brytaniê[/] odmiennej[221] taktyki[121] nie powinno nikogo wprowadzaæ w[64] b³±d[141] co[41] do[62] elementarnego[221] faktu, ¿e kolonializm[111] jest nadal zjawiskiem dominuj±cym[251] na[66] Pó³wyspie[/] Arabskim[/][261]. Petycjonerzy z[62] Po³udniowej[/][221] Arabii[/][121], którzy zeznawali przed[65] komitetem, przedstawili szczegó³owy[241] i odra¿aj±cy[241] obraz[141] brytyjskich[222] rz±dów kolonialnych[222] w[66] tym[261] rejonie. Niewiele[8] siê one zmieni³y[501] na[66] przestrzeni[161] ostatnich[222] stu[32] dwudziestu[32] lat.
1004 502~Gazeta Poznañska~03.05.1963~str. 1~kol. 8
1005 Studenci omówi± sprawy[142] przygotowania[121] m³odzie¿y[121] akademickie[221] do[62] pracy[121] zawodowej[221]. Program[111] spotkania[121] przewiduje wiec[141] w[66] Zielonej[/][261] Górze[/][161], na[66] którym[261] m³odzie¿[111] trzech[32] krajów wyrazi swoje[241] stanowisko[141] wobec[62] najwa¿niejszych[222] dla[62] niej[42] problemów - pokoju[121], rozbrojenia i niebezpieczeñstwa[121] zachodnioniemieckiego[221] militaryzmu i rewizjonizmu.
1006 503~Gazeta Poznañska~03.05.1963~str. 2~kol. 4
1007 Pomy¶lano równie¿ o[66] indywidualnych[262] turnusach. Za[64] trzysta[34] z³otych[122] mo¿na przejechaæ Polskê[/], autobusami komunikacji[121] regularnej[221]. Tyle[8] bowiem kosztuje bilet[111] turystyczny[211], który[211] upowa¿nia do[62] przejazdów autobusami PKS[=] w[66] ci±gu[161] dwóch[32] tygodni. Wprowadzono równie¿ dwudziestoprocentowe[242] zni¿ki[142] dla[62] grup wycieczkowych[222] z³o¿onych[222] z[62] co[+] najmniej sze¶ciu[32] osób [&]
1008 504~Gazeta Poznañska~03.05.1963~str. 4~kol. 2
1009 Pogodny[211] i s³oneczny[211] dzieñ[111] Pierwszego[221] Maja od[62] wczesnych[222] godzin rannych[222] zgromadzi³ na[66] stadionie oko³o[62] siedmiu[32] tysiêcy ludzi[122], którzy na[66] wiecu[161] wys³uchali przemówienia[121] Pierwszego[221] Sekretarza[121] KP[=] PZPR[=] towarzysza[121] Antoniego[/][121] Czajkowskiego[/][121], a potem przemówienia[121] radiowego[221] W³adys³awa[/][121] Gomu³ki[/][121] nastêpnie uformowa³[501] siê pochód[111], który[211] przemaszerowa³ barwnie udekorowanymi ulicami miasta[121] na[64] plac[141] Pu³kownika[/][121] Paszkowa[/][121].
1010 505~Gazeta Poznañska~03.05.1963~str. 4~kol. 6
1011 W[66] Kobylinie[/] nie pamiêtano tak wielkiej[221] manifestacji[121], jaka mia³a miejsce[141] w[66] roku[161] bie¿±cym[261]. W[66] piêknie[8] udekorowanym[261] mie¶cie odby³[501] siê manifestacyjny[211] pochód[111], w[66] którym[261] bra³o udzia³[141] ponad[8] trzy[31] tysi±ce[112] ludzi[122]. Szczególnie uroczy¶cie wypad³o wrêczenie[111] sztandaru partyjnego[221] Komitetowi[131] Gromadzkiemu, którego[221] dokona³ sekretarz KP[=] PZPR[=] towarzysz[111] Jankowski[/].
1012 506~Gazeta Poznañska~03.06.1963~str. 1~kol. 8
1013 Zbyszek[/] Pietrzykowski[/] stoczy³ pojedynek[141] z[65] Po¼niakiem[/] (ZSRR[=]). Walka trwa³a dwie[34] rundy[142], by³a[5] bardzo zaciek³a i wyrównana. Pod[64] koniec[141] drugiego[221] starcia[121] Po¼niak[/] odniós³ kontuzjê ³uku[121] brwiowego[221]. Tym[251] samym[45] do[62] trzeciej[221] rundy[121] zawodnik ZSRR[=] nie móg³ przyst±piæ i sêdzia przerwa³ pojedynek[141] og³aszaj±c zwyciêstwo[141] Pietrzykowskiego[/][121].
1014 507~Gazeta Poznañska~03.06.1963~str. 2~kol. 7
1015 Potem rozpoczê³a[501] siê loteria fantowa, konkursy[112] sprawno¶ci[121], gry[112] i zabawa. Przygrywa³a orkiestra Sanatorium[121] w[66] Ko¶cianie[/] pod[65] batut± towarzysza[121] Bauera[/][121]. Podobnie spêdzi³y swoje[241] ¶wiêto[141] dzieci[112] w[66] sanatoriach, prewentoriach oraz Domach Ma³ych[222] Dzieci[122] w[66] Ludwikowie[/] Kaliszu[/], Ostrowie[/] Wielkopolskim[/][261]. Soko³ówce[/][161], Jeziorach[/], Osiecznie[/] i Gnie¼nie[/]. Niepodzielnie królowa³y wszêdzie rado¶æ[111] i u¶miech[111].
1016 508~Gazeta Poznañska~03.06.1963~str. 4~kol. 1
1017 Jako[64] rekompensatê zapewniono mistrzom i wicemistrzom klasy[121] A[/] kobiet oraz ligi[121] wojewódzkiej[221] mê¿czyzn[122] udzia³[141] w[66] pucharze PZPS[=]. Dopiero w[66] roku[161] sze¶ædziesi±tym[261] czwartym[261] sze¶ædziesi±tym[261] pi±tym[261] mistrzowie okrêgu[121], czy te¿ województwa[121] bêd±[56] ubiegali[521] siê o[64] awans[141] i to[8] od[+] razu do[62] pierwszej[221] ligi[121]. Najlepsze[212] dru¿yny[112] obecnej[221] mêskiej[221] A[+] klasy[121] awansuj± do[62] ligi[121] wojewódzkiej[221].
1018 509~Gazeta Poznañska~03.06.1963~str. 4~kol. 5
1019 Prasa moskiewska po¶wiêca sporo miejsca[121] rozrywanym[232] w[66] stolicy[161] ZSRR[=] piêtnastym[232] bokserskim[232] mistrzostwom Europy[/]. Oczywi¶cie na[64] plan[141] pierwszy[241] wybijaj±[501] siê osi±gniêcia[112] piê¶ciarzy[122] ZSRR[=], których[222] ca³a dziesi±tka znalaz³a[501] siê w[66] pó³fina³ach. Jest to[41] - jak[9] podkre¶la ["]Wieczernaja[+] Moskwa[$]["] - sukces[111] dotychczas nie notowany[211] w[66] mistrzostwach Europy[/]. Ale gazety[112] pisz± nie tylko o[66] osi±gniêciach swoich[222] piê¶ciarzy[122].
1020 510~Gazeta Poznañska~03.06.1963~str. 6~kol. 4
1021 Odpowiedzi[122] na[64] zadawane[242] pytania[142] udzielaj± prawnicy, towarzysz±cy[212] ³awnikom w[66] spotkaniach. Dnia dwudziestego[221] siódmego[221] maja kierowca motoroweru piêædziesiêcioo¶mioletni Jan[/] Szychowiak[/] z[62] Trzebina[/][121] powiat[111] Pleszew[/][111], nie zachowuj±c nale¿ytej[221] ostro¿no¶ci[121] przy[66] skrêcaniu[161] z[62] drogi[121] podporz±dkowanej[221] na[64] szosê g³ówn±[241] Krotoszyn[/] - Jarocin[/] zosta³[57] potr±cony[211] przez[64] samochód[121] ciê¿arowy[241], nale¿±cy[241] do[62] "Lenwitu[/][121]" z[62] Witaszyc[/][122]. Wskutek[62] upadku[121] poszkodowany[211] dozna³ powa¿nych[222] obra¿eñ cia³a[121], które[212] spowodowa³y zgon[141].
1022 511~Gazeta Poznañska~04.12.1963~str. 1~kol. 3
1023 Kluczowym[251] zagadnieniem rozwoju[121] wspó³pracy[121] miêdzynarodowej[221] jest zapewnienie[111] swobodnej[221] wymiany[121] handlowej[221] miêdzy[65] ró¿nymi krajami. Sprawozdanie[111] komisji[121], omawiaj±cej[221] problemy[142] walki[121] o[64] pokój[141] i niepodleg³o¶æ[141] narodow±[241], podkre¶la, i¿ ¶wiatowy[211] ruch[111] pokoju[121] w[66] ci±gu[161] piêtnastu[32] lat istnienia[121] aktywnie popiera³ walkê o[64] wyzwolenie[141] narodowe[241], potwierdzaj±c tym[251] samym[45] jedno¶æ[141] problemów walki[121] o[64] pokój[141] i niezawis³o¶æ[141] narodow±[241].
1024 512~Gazeta Poznañska~04.12.1963~str. 2~kol. 1
1025 Na[66] porannym[261] posiedzeniu[161] Rada[111] Bezpieczeñstwa[121] kontynuowa³a dyskusjê nad[65] polityk± Apartheidu prowadzon±[251] przez[64] rz±d[141] Republiki[/][121] Po³udniowo-Afrykañskiej[/][221]. Przemawiaj±cy[211] na[66] tym[261] posiedzeniu[161] przedstawiciel Maroka[/][121] Benhima[/][111] i minister spraw[122] zagranicznych[222] Madagaskaru[/] Syla[/][111] apelowali do[62] Rady[121] Bezpieczeñstwa[121], aby[9] podjê³a konkretne[242] kroki[142] maj±ce[242] na[66] celu[161] ca³kowite[241] i ostateczne[241] wykorzenienie[141] przejawów apartheidu w[66] Afryce[/][161] Po³udniowej[/][261].
1026 513~Gazeta Poznañska~04.12.1963~str. 2~kol. 4
1027 W[66] naradzie[161] bierze udzia³[141] oko³o[8] trzystu[32] przedstawicieli[122] instytutów naukowo-badawczych[222] oraz zainteresowanych[222] resortów, zjednoczeñ i zak³adów produkcyjnych[222]. Od[62] dwunastu[32] do[62] dwudziestu[32] miliardów z³otych[122] rocznie - jak[9] wynika z[62] danych[122] Ministerstwa[121] Rolnictwa[121] - wynosz± straty[112] w[66] produkcji[161] ro¶linnej[261] spowodowane[212] przez[64] choroby[142] ro¶lin, szkodniki[142], chwasty[142] i tym[232] podobne[212]. Przeciêtne[212] straty[112] w[66] zbiorach zbo¿a[121] wynosz± dwadzie¶cia[34] procent[122] [#]
1028 514~Gazeta Poznañska~04.12.1963~str. 2~kol. 6
1029 W[66] Dominikanie[/][161] wzmaga[501] siê niezadowolenie[111] z[62] rz±dów junty[121], która poddaje represjom si³y[142] demokratyczne[242] kraju[121]. Niezadowolenie[111] to[211] przekszta³ca[501] siê w[64] jawny[241] opór[141] zbrojny[241] przeciwko[63] dyktaturze[131]. W[66] kraju[161] dzia³a[5] kilka[31] grup partyzanckich[222] utworzonych[222] przez[64] patriotów[142] Dominikany[/]. W[66] kilku[36] miejscowo¶ciach dosz³o do[62] staræ miêdzy[65] partyzantami a wojskami rz±dowymi. Dla[62] zd³awienia[121] partyzantów[122] dzia³aj±cych[222] w[66] górach rz±d[111] mobilizuje powa¿ne[242] si³y[142] zbrojne[242].
1030 515~Gazeta Poznañska~04.12.1963~str. 4~kol. 4
1031 O[66] zadaniach szkó³ podstawowych[222] w[66] zakresie przygotowania[121] m³odzie¿y[121] do[62] wyboru zawodu oraz wspó³pracy[121] z[65] Poradni± Psychologiczn±[251] mówi³y - kierownik Poradni[121] - magister[111] Barbara[/] Rozemann[/] oraz lekarz tej[221] Poradni[121] - magister[111] Barbara[/] Dizmann[/]. Przewodnicz±cy[111] Powiatowej[221] Komisji[121] Planowania[121] Gospodarczego[221] w[66] ¦remie[/][161] - obywatel Kazimierz[/] Paw³owski[/] zapozna³ zebranych[242] z[65] perspektywicznym[251] planem rozwoju[121] miasta[121] i powiatu ¶remskiego[221], [&]
1032 516~Gazeta Poznañska~18.06.1964~str. 1~kol. 7
1033 Prasa radziecka po¶wiêca wiele[34] miejsca[121] obradom Czwartego[221] Zjazdu Polskiej[221] Zjednoczonej[221] Partii[121] Robotniczej[221]. ["]Prawda[/]["], ["]Trud[/]["] i ["]Krasnaja[+] Zwiezda[$]["] publikuj± na[66] pierwszych[262] stronach pe³ny[241] tekst[141] pozdrowieñ KC[=] KPZR[=] do[62] uczestników[122] Zjazdu. ["]Prawda[/]["] zamie¶ci³a przemówienie[141] wyg³oszone[241] w[66] drugim[261] dniu obrad przez[64] przewodnicz±cego[141] delegacji[121] radzieckiej[221] - [~] Podgornego[/][141].
1034 517~Gazeta Poznañska~18.06.1964~str. 2~kol. 1
1035 Pisali¶my ju¿, ¿e czê¶æ[141] przedpo³udniow±[241] Festynu (godzina jedenasta do[62] dwunastej[221] trzydzie¶ci) wype³ni± ["]Spotkania[/][112] z[/][65] piosenk±[/]["] - impreza organizowana przez[64] redakcjê ["]Expressu[/] Poznañskiego[/][221]["] i przeznaczona przede[+] wszystkim dla[62] m³odzie¿y[121]. Dzi¶ kilka[31] s³ów o[66] czê¶ci[161] popo³udniowej[261] odbywaj±cej[+] siê[261] systemem non-stop od[62] godziny[121] piêtnastej[221] do[62] dwudziestej[221] trzydzie¶ci. Punktualnie o[66] godzinie[161] piêtnastej[261] na[66] estradzie[161] zajm± miejsce[141]. [&]
1036 518~Gazeta Poznañska~18.06.1964~str. 2~kol. 4
1037 Dynamiczny[211] rozwój[111] kultury[121] fizycznej[221], piêkny[211] dorobek[111] oraz osi±gniêcia[112] sportowców[122] leszczyñskich[222] w[66] minionych[262] latach, a szczególnie trudno¶ci[112], z[65] jakimi borykaj±[501] siê od[62] pewnego[221] czasu dzia³acze Unii[/][121] i Polonii[/][121], a tak¿e innych[222] organizacji[122] sportowych[222] znalaz³y odpowiedni[241] odd¼wiêk[141] w[66] nader o¿ywionej[261], rzeczowej[261] dyskusji[161]. W¶ród[62] wielu[32] problemów poruszono równie¿ sprawê kryzysu sportu wyczynowego[221] w[66] ostatnich[262] latach.
1038 519~Gazeta Poznañska~18.06.1964~str. 2~kol. 8
1039 Chrze¶cijañsko-demokratyczna partia premiera[121] Aldo[+] Moro[/] otrzyma³a zaledwie dwa[34] tysi±ce[142] sze¶æset[34] piêtna¶cie[34] g³osów wobec[62] trzech[32] tysiêcy czterystu[32] osiemnastu[32] w[66] roku[161] ubieg³ym[261] i trzech[32] tysiêcy dziewiêciuset[32] dwudziestu[32] piêciu[32] w[66] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] pierwszym[261] roku[161]. Korespondent amerykañskiej[21] agencji[121] UPI[=] przypomina nie kryj±c niepokoju[121], ¿e w[66] zesz³orocznych[262] wyborach powszechnych[262] komuni¶ci w³oscy zyskali milion[141] g³osów ciesz±c[501] siê poparciem jednej[221] czwartej[121] wyborców[122].
1040 520~Gazeta Poznañska~18.06.1964~str. 4~kol. 6
1041 W[66] Kaliskiej[261] Fabryce[161] Pluszu[121] i Aksamitu pracownicy[112] przêdzalni[121] cienkoprzêdnej[221], wykoñczalni[121] kordu, tkalni[121] pluszu[121] i przêdzalni[121] ¶rednioprzêdnej[221] zaci±gnêli warty[142] produkcyjne[242] dla[62] uczczenia[121] Czwartego[221] Zjazdu PZPR[=]. Podobne[242] warty[142] zaci±gnê³o tak¿e dwana¶cie[31] brygad ubiegaj±cych[+] siê[222] o[64] tytu³[141] Brygady[121] Pracy[121] Socjalistycznej[221]. O[62] czternastego[221] do[62] trzydziestego[221] czerwca pracownicy[112] tych[222] dzia³ów wspólnie z[65] m³odzie¿± z[62] brygad ZMS[=] dadz± dodatkow±[241] produkcjê. [&]
1042 521~Gazeta Poznañska~08.07.1964~str. 1~kol. 6
1043 Zaczynaj±cy[211] zaraz po[66] by³ym[261] esesmanie ¶wiadek Rudolf[/] Kauer[/], choæ by³ wiê¼niem O¶wiêcimia[/] nie ma czystego[221] sumienia[121]: w[66] obozie by³o publiczn±[251] tajemnic± - jak[9] mówi± obserwatorzy procesu z[62] ramienia[121] miêdzynarodowej[221] organizacji[121] by³ych[222] wiê¼niów[122] O¶wiêcimia[/] - i¿ by³ on zaufanym[251] wspó³pracownikiem obozowego[221] gestapo[121], czyli wydzia³u politycznego[221].
1044 522~Gazeta Poznañska~08.07.1964~str. 2~kol. 5
1045 Na[66] czele delegacji[121] ³ódzkiej[221] stoi Pierwszy[211] Sekretarz komitetu ³ódzkiego[221] PZPR[=] - Michalina[/] Tatarkówna-Majkowska[/]. Przyby³a[5] delegacja niemieckich[222] zwi±zków zawodowych[222] z[65] cz³onkiem prezydium[121], sekretarzem FDGB[=] - Fritzem[/] Roese[/]. Nad[65] otwart±[251] mogi³± przemawia przewodnicz±cy[111] CRZZ[=], Ignacy[/] Loga-Sowiñski[/]. Tragiczna ¶mieræ[111] Zygmunta[/][121] Gmitrzaka[/][121] jest bolesn±[251] strat± dla[62] ca³ego[221] ruchu[121] zawodowego[221] [&]
1046 523~Gazeta Poznañska~08.07.1964~str. 3~kol. 6
1047 Z[62] piêciu[32] tysiêcy cz³onków[122] ZMW[=], którzy przyje¿d¿aj± na[64] Ogólnopolski[241] Zlot[141] M³odzie¿y[121] do[62] Warszawy[/], ogromna wiêkszo¶æ[111] - cztery[31] tysi±ce[112] sze¶æset[31] - przebywaæ[51] bêdzie[56] od[62] dziesi±tego[221] lipca na[66] siedemnastu[36] obozach, grupuj±cych[262] uczestników[142] Zlotu wed³ug[62] ¶rodowisk zainteresowañ. Bêd± to[41] miêdzy[+] innymi obozy[112] m³odych[222] rolników[122], uczestników[122] zespo³ów przysposobienia[121] rolniczego[221], uczestników[122] przysposobienia[121] spó³dzielczego[221], m³odzie¿y[121] ze[62] spó³dzielni[122] produkcyjnych[222].
1048 524~Gazeta Poznañska~08.07.1964~str. 4~kol. 2
1049 Kó³ka[112] rolnicze[212] s±[57] w[66] bie¿±cym[261] roku[161] dobrze przygotowane[212] i wyposa¿one[212] w[64] sprzêt[141] rolniczy[241]. Dysponuj± one stu[35] czterdziestu[35] trzema traktorami, osiemdziesiêcioma snopowi±za³kami. Dla[62] usprawnienia[121] prac ¿niwnych[222] i w³a¶ciwego[221] wykorzystania[121] sprzêtu rolniczego[221] Powiatowy[211] Zwi±zek[111] Kó³ek Rolniczych[222] przeszkoli³ wszystkich[242] traktorzystów[142] i pomocników[142] traktorzystów[122] kó³ek rolniczych[222] w[66] zakresie w³a¶ciwej[221] obs³ugi[121] snopowi±za³ek. Kó³ka[112] s±[57] równie¿ przygotowane[212] do[62] om³otów.
1050 525~Gazeta Poznañska~08.07.1964~str. 4~kol. 3
1051 Wymieniona suszarnia wyprodukowa³a ju¿ osiemset[34] ton[122] tej[221] warto¶ciowej[221] m±czki[121], z[62] tego[42] oko³o[8] sze¶æset[34] ton[122] znajduje[501] siê w[66] magazynie, gdy¿ zak³ad[111] nie otrzymuje dyspozycji[121] wysy³kowej[221]. I tu nale¿y zwróciæ uwagê na[64] rzecz[141] paradoksaln±[241], mianowicie na[64] rozdzielniki[142], wed³ug[62] których[222] mieszalnie[112] pasz otrzymuj± m±czkê z[62] zielonek. Otó¿ suszarnia z[62] Wrz±cej[/][121] wysy³a swój[241] produkt[141] do[62] województwa[121] szczeciñskiego[221].
1052 526~Gazeta Poznañska~05.04.1965~str. 1~kol. 7
1053 Z[62] kolei[121] przemówienie[141] powitalne[241] wyg³osi³ szef delegacji[121] radzieckiej[221] Anastas[/] Mikojan[/], który[211] na[64] zakoñczenie[141] odczyta³ tekst[141] listu z[65] pozdrowieniami od[62] Komitetu Centralnego[221] KPZR[=] dla[62] KC[=] WSPR[=] i ca³ego[221] narodu wêgierskiego[221]. W[64] sobotê rozpoczê³y[501] siê z[62] okazji[121] dwudziestej[221] rocznicy[121] wyzwolenia[121] Wêgier[/][122] wcze¶niej ni¿ zwykle ferie[112] wiosenne[212] m³odzie¿y[121] szkolnej[221].
1054 527~Gazeta Poznañska~05.04.1965~str. 2~kol. 5
1055 Na[64] plus[141] wêgierskim[232] PGR-om[=] nale¿y te¿ zapisaæ, ¿e planowane[242] dostawy[142] ziarna[121] siewnego[221] do[62] Centrali[121] Nasiennej[221] wykona³y w[66] stu[36] dwudziestu[36] trzech[36] procentach. Natomiast nie bêd± w[66] stanie[161] zrealizowaæ planu wymiany[121] ziarna[121] z[65] kó³kami rolniczymi. Chodzi tu przede[+] wszystkim o[64] owies[141], który[211] jak[9] wiadomo w[66] ubieg³ym[261] roku[161] siê nie uda³[501] i du¿a czê¶æ[111] zosta³a[57] zdyskwalifikowana.
1056 528~Gazeta Poznañska~05.04.1965~str. 3~kol. 1
1057 Blisko[8] milion[111] Brytyjczyków[122] zgromadzi³o[501] siê trzeciego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca wzd³u¿[62] brzegów Tamizy[/], by[9] ogl±daæ tradycyjny[241], ju¿ sto jedenasty[241] wy¶cig[141] ósemek wio¶larskich[222] uniwersytetów Oxford[/] i Cambridge[/]. Bezapelacyjne[241] zwyciêstwo[141] odnios³a obsada Oxfordu[/], która na[66] mecie[161] uzyska³a przewagê a¿ piêciu[32] d³ugo¶ci[122] ³odzi[121] nad[65] rywalami. By³o to[41] czterdzieste[211] dziewi±te[211] zwyciêstwo[111] Oxfordu[/] przy[66] sze¶ædziesiêciu[36] jeden[8] wygranych[122] Cambridge[/] i jednym[261] wy¶cigu[161] nierozstrzygniêtym[261].
1058 529~Gazeta Poznañska~05.04.1965~str. 4~kol. 2
1059 Doceniaj±c osi±gniêcia[142] "Posnanii[/][121]" i zapa³[141] ¶rodowiska[121] spó³dzielczego[221] przy[66] pracach winogradzkiego[221] obiektu, postanowiono ostatnio, przy[66] poparciu[161] Dzielnicowej[221] Rady[121] Narodowej[221] Stare[/][211] Miasto[/][111] i WKKFIT[=] rozszerzyæ plac[141] budowy[121] o[64] widowiskow±[241] halê sportow±[241] oraz kryt±[241] p³ywalniê. Tak wiêc z[65] pewno¶ci± bêdzie to[41] ju¿ kompleks[111] urz±dzeñ sportowych[222] tak bardzo potrzebny[211] zas³u¿onemu klubowi poznañskiemu.
1060 530~Gazeta Poznañska~05.04.1965~str. 6~kol. 4
1061 Plenum[111] KP[=] pozytywnie oceni³o czteroletni±[241] pracê rad[122] w[66] powiecie[161] krotoszyñskim[261]. Podkre¶li³o aktywn±[241] wspó³pracê spo³eczeñstwa[121] z[65] organami w³adzy[121] terenowej[221]. Z[62] nakazów na[64] inwestycje[142] rolne[242] powa¿n±[241] sumê, bo oko³o[62] dziewiêciu[32] milionów z³otych[122] poch³onê³a melioracja. Elektryfikacj± objêto dalszych[222] dwadzie¶cia[34] wsi[122], a liczba ci±gników na[66] wsi[161] wzros³a w[66] tych[262] czterech[36] latach o[64] prawie[8] trzysta[34].
1062 531~Gazeta Poznañska~24.04.1965~str. 1~kol. 2
1063 Ka¿dy[211] z[62] obywateli[122], który[211] ma prawo[141] wybierania[121], powinien w[66] tym[261] okresie sprawdziæ, czy jego[42] nazwisko[111] widnieje w[66] spisie. Spisy[112] bowiem wyborców[122] s± niezmiernie wa¿nym[251] dokumentem wyborczym[251], gdy¿ na[66] ich[42] podstawie[161] wyborcy[112] otrzymuj± kartki[142] do[62] g³osowania[121]. Ten[211] tylko mo¿e[5] g³osowaæ, kto otrzyma kartkê. Spis[141] wyborców[122] uk³ada siê[41] oddzielnie dla[62] ka¿dego[221] obwodu g³osowania[121].
1064 532~Gazeta Poznañska~24.04.1965~str. 1~kol. 5
1065 Masowy[211] wiec[111] odby³[501] siê w[64] czwartek[141] w[66] Delhi[/]. Akademia zorganizowana zosta³a[57] w[66] Teatrze Miejskim[261] w[66] Hanoi[/]. Wiece[112] i akademie[112] odby³y[501] siê równie¿ w[66] Sofii[/][161], Damaszku[/][161], Kabulu[/][161], Surabai[/] i innych[262] miastach. Wiele[34] uwagi[121] po¶wiêca rocznicy[131] urodzin Lenina[/][121] prasa licznych[222] krajów ¶wiata. W moskiewskiej[261] ["]Prawdzie[/][161]["] ukaza³[501] siê w[64] pi±tek[141] artyku³[111] cz³onka[121] Biura[121] Politycznego[221] KC[=] Polskiej[221] Zjednoczonej[221] Partii[121] Robotniczej[221] Zenona[/][121] Kliszki[/][121], [&]
1066 533~Gazeta Poznañska~24.04.1965~str. 1~kol. 6
1067 Rozmowy[112] francusko-radzieckie[212], które[212] rozpoczn±[501] siê w[64] poniedzia³ek[141] w[66] Pary¿u[/], bêd±[5] mia³y[52] na[66] celu[161] jeszcze bardziej skonkretyzowaæ polepszenie[141] stosunków miêdzy[65] Francj±[/] i ZSRR[=] - pisze agencja ["]France[+] Presse[$]["], powo³uj±c[501] siê na[64] zdanie[141] obserwatorów[122] politycznych[122] w[66] zwi±zku[161] z[65] wizyt±, jak±[241] w[66] dniach od[62] dwudziestego[221] pi±tego[221] do[62] trzydziestego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca z³o¿y w[66] Pary¿u[/] radziecki[211] minister spraw[122] zagranicznych[222] Andrzej[/] Gromyko[/].
1068 534~Gazeta Poznañska~24.04.1965~str. 2~kol. 2
1069 Sekretarz generalny[211] wezwa³ nastêpnie do[62] walki[121] o[64] przestrzeganie[141] marksistowsko-leninowskich[222] norm i zasad, o[64] umacnianie[141] miêdzynarodowej[221] solidarno¶ci[121] proletariackie[221], do[62] jedno¶ci[121] miêdzynarodowego[221] ruchu[121] komunistycznego[221]. Wskaza³ on na[64] donios³e[241] znaczenie[141] decyzji[122] powziêtych[222] na[66] konferencji[161] przedstawicieli[122] partii[122] komunistycznych[222] krajów Ameryki[/][121] £aciñskiej[/][221]. O¶wiadczy³ nastêpnie, ¿e KP[=] Chile[/] popiera decyzje[142] odbytego[221] w[66] Moskwie[/][161] spotkania[121] konsultatywnego[221], [&]
1070 535~Gazeta Poznañska~24.04.1965~str. 7~kol. 1
1071 W[66] Belgii[/][161], jako[66] w[66] jednym[261] z[62] ostatnich[222] ju¿ krajów Europy[/] wprowadzone[212] zosta³y[57] obecnie obowi±zkowe[212] egzaminy[112] przed[65] otrzymaniem prawa[121] jazdy[121]. Dotychczas nie by³o[57] to[41] wymagane[211], ale sama tylko odpowiedzialno¶æ[111] prawna i materialna za[64] spowodowanie[141] wypadku[121] okaza³a[501] siê nie wystarczaj±ca. Monachijskie[212] zak³ady[112] MAN[=] podejmuj± produkcjê autobusów miêdzymiastowych[222] wyposa¿onych[222] w[64] miejsca[142] sypialne[242].
1072 536~Gazeta Poznañska~12.01.1966~str. 1~kol. 1
1073 Agencja UNA[=] zaznacza, ¿e rozmowy[112] tocz±[501] siê w[66] atmosferze[161] serdeczno¶ci[121] i przyja¼ni[121]. Jedenastego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca w[66] godzinach rannych[262] opu¶ci³a Polskê[/] udaj±c[501] siê samolotem do[62] Sofii[/][121] rz±dowa delegacja Demokratycznej[/][221] Republiki[/][121] Wietnamu[/]. Delegacji[131] przewodniczy³ cz³onek Biura[121] Politycznego[221] KC[=] Wietnamskiej[221] Partii[121] Pracuj±cych[122] - wiceminister Le[+] Tehanh[+] Nghi[/].
1074 537~Gazeta Poznañska~12.01.1966~str. 1~kol. 2
1075 Dwa[31] helikoptery[112] USA[=] zatopi³y w[66] Wietnamie[/] Po³udniowym[/][261] statek[141] pasa¿erski[241] p³yn±cy[241] rzek± z[62] Thu[+] Dau[+] Mot[/] do[62] Dau[+] Tieng[/] - donosi agencja prasowa "Wyzwolenie[/]". Statek[111] p³yn±³ pod[65] flag± w³adz sajgoñskich[222] i mia³ zezwolenie[141] na[64] ten[241] rejs[141]. Zaton±³ po[66] dwudziestu[36] piêciu[36] minutach ostrzeliwania[121] przez[64] helikoptery[142] wraz[8] z[65] przesz³o[8] dwustu[35] pasa¿erami znajduj±cymi[+] siê na[66] jego[42] pok³adzie[161].
1076 538~Gazeta Poznañska~12.01.1966~str. 2~kol. 1
1077 W[64] stan[141] oskar¿enia[121] postawieni zostali[57]: Zdzis³aw[/] Grzesik[/], kierownik g³ównego[221] laboratorium[121] przedsiêbiorstwa[121] "Energomonta¿-Pó³noc[/]" w[66] Warszawie[/][161] oraz Stefan[/] Wawrzyniak[/] - radiolog na[66] budowie[161] p±tnowskiej[221] elektrowni[121], którzy nie dope³nili obowi±zków s³u¿bowych[222] w[66] zakresie ochrony[121] przed[65] promieniowaniem. Z[62] powodu choroby[121] popromiennej[221] i konieczno¶ci[121] szpitalnego[221] leczenia[121], wy³±czone[211] zosta³o[57] z[62] procesu i zawieszone[211] postêpowanie[111] przeciwko[63] sprawcy[131] kradzie¿y[121] izotopu Kazimierzowi[/] Rybickiemu[/].
1078 539~Gazeta Poznañska~12.01.1966~str. 2~kol. 7
1079 Do¶æ du¿e[212] nadzieje[112] wi±zane[212] s±[57] z[65] ewentualnym[251] po¶rednictwem premiera[121] Kanady[/] Pearsona[/][121]. W[66] chwili[161], kiedy w[66] Lagos[/] zebrali[501] siê przywódcy[112] Commonwealthu[/], Jan[/] Smith z³o¿y³ osobliwe[241] o¶wiadczenie[141], w[66] którym[261] ca³y[241] problem[141] Rodezji[/][121] sprowadza po[+] prostu - wed³ug[62] dobrze znanej[221] formu³ki[121] - do[62] "walki[121] przeciwko[63] komunizmowi".
1080 540~Gazeta Poznañska~12.01.1966~str. 4~kol. 1
1081 Ostatnio zakoñczony[211] zosta³[57] turniej[111] bryd¿owy[211] parami o[64] puchar[141] przechodni[241] redakcji[121] ["]Ziemi[/][121] Kaliskiej[/][221]["]. W[66] turnieju[161] uczestniczy³o czterdziestu[32] sze¶ciu[32] zawodników[122] z[62] Kalisza[/], Ostrowa[/] i Krotoszyna[/]. Zwyciêzc± turnieju[121] i zdobywc± pucharu zosta³a para Dyl[/] - Grabina[/] z[62] kaliskiego[221] "Metalowca[/][121]". Drugie[211] miejsce[11] przypad³o w[66] udziale parze[131] Zieliñski[/] - Marsza³[/], trzecie[211] natomiast parze[131] B±ko¶[/] - Szeffel[/].
1082 541~Gazeta Poznañska~26-27.02.1966~str. 1~kol. 4
1083 Przedstawiciel ZSRR[=] podkre¶la miêdzy[+] innymi, ¿e cele[112] jakie[212] przy¶wieca³y autorom pisma[121] nie maj± ¿adnego[221] zwi±zku[121] z[65] zadaniami Rady[121] Bezpieczeñstwa[121] wynikaj±cymi z[62] Karty[121] NZ[=]. W[66] istocie[161] rzeczy[121] jest to[41] próba odwrócenia[121] uwagi[121] od[62] istotnych[222] aktów naruszenia[121] deklaracji[121] ONZ[=] w[66] sprawie[161] niemieszania[+] siê[121] w[66] wewnêtrzne[242] sprawy[142] pañstw ze[62] strony[121] USA[=].
1084 542~Gazeta Poznañska~26-27.02.1966~str. 1~kol. 1
1085 W[66] stolicy[161] NRD[=] zakoñczono ostatnio przygotowania[142] do[62] rozpoczynaj±cego[+] siê[221] dwudziestego[221] szóstego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca dziewi±tego[221] kongresu ch³opskiego[221]. Obrady[112] toczyæ[511] siê bêd±[56] przez[64] dwa[34] dni[142] z[65] udzia³em oko³o[8] trzech[32] tysiêcy piêciuset[32] uczestników[122], w[66] tym[46] oko³o[8] dwa[31] tysi±ce[112] osiemset[31] delegatów[122] ch³opskich[222]. Prezydium[111] Zachodnio-Niemieckiego[221] Zwi±zku[121] Ofiar Faszyzmu VNN[=] za¿±da³o utworzenia[121] gremium[121] parlamentarnego[221], które[211] zbada³oby przesz³o¶æ[141] prezydenta[121] NRF[=] Luebkego[/][121] [#]
1086 543~Gazeta Poznañska~26-27.02.1966~str. 2~kol. 2
1087 Reguluje siê[41] tak¿e sprawê dostaw[122] czê¶ci[122] zamiennych[222] do[62] wyrobów wycofywanych[222] z[62] produkcji[121]. Zarz±dzenie[111] ustala, ¿e dla[62] tego[221] rodzaju[121] artyku³ów fabryki[112] powinny zapewniæ czê¶ci[142] zamienne[242] przez[64] okres[141] piêciu[32] o¶miu[32] lat, w[66] zale¿no¶ci[161] od[62] norm technicznych[222] okre¶laj±cych[222] ¿ywotno¶æ[141] danego[221] wyrobu. [#]
1088 544~Gazeta Poznañska~26-27.02.1966~str. 2~kol. 5
1089 W[66] okresie najbli¿szych[222] dwóch[32] lat rz±d[111] i parlament[111] bêd±[56] musia³y[52] przygotowaæ i zatwierdziæ ustawodawstwo[141] normuj±ce[241] powstanie[141] i funkcjonowanie[141], a tak¿e sposób[141] finansowania[121] centralnego[221] i lokalnego[221] autonomicznych[222] okrêgów regionalnych[222]. Chrze¶cijañska demokracja uzale¿nia utworzenie[141] tego[221] systemu regionalnego[221] - o[64] którego[221] powstanie[141] walcz± od[62] lat wszystkie[212] si³y[112] lewicowe[212], by[9] doprowadziæ w[64] ten[241] sposób[141] do[62] decentralizacji[121] i demokratyzacji[121] ¿ycia[121] politycznego[221] [&]
1090 545~Gazeta Poznañska~26-27.02.1966~str. 5~kol. 4
1091 Co[44] znaleziono na[66] Sanie[/][161] ko³o[62] Sanoka[/] - piêknego[241] jelenia[141], który[211] zgin±³ prawdopodobnie przy[66] przeprawianiu[+] siê[161] przez[64] rzekê. Ko³o[62] wsi[121] Konuk[/] w[66] powiecie[161] Aleksandrów[/] Kujawski[/], w[66] g³êbokim[261] kanale melioracyjnym[261] - wóz[141] z[65] koñmi. Pozostawione[212] przez[64] gospodarza[141] bez[62] opieki[121], konie[112] ze¶liznê³y[501] siê po[66] oblodzonym[261] zboczu[161] do[62] kana³u.
1092 546~Gazeta Poznañska~15.07.1966~str. 1~kol. 1
1093 Dla[62] zak³adów w[66] Orzechowie[/][161] podobnie jak[9] dla[62] ca³ego[221] przemys³u wielkopolskiego[221] zadaniem najwy¿szej[221] wagi[121] by³a[5] przez[64] ostatni[241] okres[141] i bêdzie na[64] najbli¿sze[242] lata[142] modernizacja parku[121] maszynowego[221], unowocze¶nienie[111] technologii[121] i organizacji[121] pracy[121]. Dla[62] sprawy[121] tej[221] uczyniono ju¿ wiele[8], ale wszystko[41] wskazuje na[64] to[44], ¿e jeste¶my w[66] tym[261] wzglêdzie dopiero na[66] pocz±tku[161] drogi[121].
1094 547~Gazeta Poznañska~15.07.1966~str. 2~kol. 1
1095 W[66] ci±gu[161] pierwszego[221] pó³rocza[121] bie¿±cego[221] roku[121] powstañcy rozbili dwadzie¶cia[34] jeden[8] batalionów piechoty[121], sto[34] trzydzie¶ci[34] jeden[8] kompanii[122] piechoty[121] i osiem[34] pododdzia³ów wojsk pancernych[222]. W[66] armii[161] sajgoñskiej[261] zdezerterowa³o od[62] pierwszego[221] stycznia do[62] trzydziestego[221] czerwca bie¿±cego[221] roku[121] oko³o[62] piêædziesiêciu[32] tysiêcy ¿o³nierzy[122]. Prawie[8] wszystkie[212] kompanie[112] siódmej[221], dziewi±tej[221], i dwudziestej[221] pi±tej[221] dywizji[121] armii[121] po³udniowowietnamskiej[221] straci³y w[64] ten[241] sposób[141] od[62] trzydziestu[32] do[62] czterdziestu[32] procent[122] swego[221] sk³adu osobowego[221].
1096 548~Gazeta Poznañska~15.07.1966~str. 2~kol. 7
1097 Dopiero te¿ w[66] piêædziesi±tej[261] dziewi±tej[261] minucie[161] Bene[/] wykorzysta³ b³±d[141] bramkarza[121] Portugalczyków[122] wyrównuj±c na[64] jeden[241] jeden[241]. Gdy wydawa³o[501] siê, ¿e Wêgrzy opanuj± swoje[242] nerwy[142] i zaczn± spokojniej atakowaæ, Szentmihalyi[/] pope³nia drugi[241] fatalny[241] b³±d[141] i Augusto[/] ponownie uzyskuje prowadzenie[141]. Za³ama³o to[41] zupe³nie Madziarów[142], przestali walczyæ, a w[66] ostatniej[261] minucie[161] spotkania[121] trzeci[211] b³±d[111] ich[42] bramkarza[121] pozwala Torresowi[/] ustaliæ rezultat[141] spotkania[121].
1098 549~Gazeta Poznañska~15.07.1966~str. 4~kol. 2
1099 Wspomniana wymiana obsady[121] stanowisk pracy[121] nie nast±pi oczywi¶cie raptownie, odbywaæ[511] bêdzie[56] siê ona najpierw wewn±trz[62] poszczególnych[222] zak³adów, a dopiero potem, pomiêdzy[65] zak³adami. Aby[9] pracê, jak±[241] wykona³a komisja powo³ana przy[66] wydziale zatrudnienia[121] doprowadziæ do[62] koñca[121], potrzebne[211] jest przede[+] wszystkim w³a¶ciwe[211] nastawienie[111] kierownictwa[121] i dyrekcji[121] poszczególnych[222] zak³adów pracy[121], urzêdów i instytucji[122].
1100 550~Gazeta Poznañska~15.07.1966~str. 4~kol. 7
1101 Poza[65] tym[45] radni[112] informuj± wyborców[142] o[66] realizacji[161] wniosków i postulatów zg³oszonych[222] w[66] czasie kampanii[121] wyborczej[221] do[62] Sejmu i Rad[122] Narodowych[222] oraz sk³adaj± sprawozdania[142] z[62] realizacji[121] programu wyborczego[221] spotkania[112] takie bêd±[56] mia³y[52] miejsce[141] tak¿e we[66] wszystkich[262] zak³adach produkcyjnych[262], a ponadto na[66] sesjach GRN[=], MRN[=], które[212] odbêd±[501] siê do[62] dnia dwudziestego[221] lipca.
1102 551~Gazeta Poznañska~21.01.1967~str. 1~kol. 2
1103 Analizê dotychczasowej[221] pracy[121] zak³adów przedstawi³ zebranym[132] dyrektor naczelny[211] Tomasz[/] Gor±czniak[/]. Stwierdzi³ on, ¿e za³oga Stomila[/][121] da³a pod[64] koniec[141] grudnia ponadplanow±[241] produkcjê warto¶ci[121] prawie[8] dziewiêæ i dziewiêæ dziesi±tych[122] miliona z³otych[122]. Poza[65] tym[45] w[66] ubieg³ym[261] roku[161] za³oga poprawi³a jako¶æ[141] opon. W[66] tym[261] celu[161] zak³ady[112] wyda³y na[64] postêp[141] techniczny[241] o[64] dziesiêæ[34] procent[122] wiêcej funduszy ni¿ planowano.
1104 552~Gazeta Pomorska~21.01.1967~str. 2~kol. 4
1105 Zachodnio-niemiecka policja polityczna podjê³a dochodzenie przeciwko[63] pastorowi Martinowi[/] Niemoclerowi[/] w[66] zwi±zku[161] z[65] jego[42] niedawn±[251] podró¿± do[62] Wietnamu[/] pó³nocnego[/][221] i jego[42] wypowiedziami na[64] temat[141] wojny[121] wietnamskiej[221] i agresji[121] amerykañskiej[221]. Fakt[111] ten[211] potwierdzony[211] zosta³[57] oficjalnie przez[64] boñskie[241] ministerstwo[141] spraw[122] wewnêtrznych[222], które[211] jednak¿e przy[66] tej[261] okazji[161] "prostuje", i¿ ¶ledztwo[111] podjête[211] przez[64] zachodnio-niemieckie[242] organa[142] bezpieczeñstwa[121] nie odnosi[501] siê do[62] osoby[121] Niemoclera[/][121] lecz obejmuje jedynie skutki[142].
1106 553~Gazeta Pomorska~21.01.1967~str. 4~kol. 1
1107 Solistk± koncertu mia³a byæ Rebecca[/] Ponneys[/], która na[64] skutek[141] choroby[121] nie przyjecha³a ze[62] Stanów[/] Zjednoczonych[/][222] do[62] Europy[/][121]. Jej[42] miejsce[141] na[66] estradzie[161] koncertowej[261] zajmie utalentowany[211] pianista wêgierski[211] Imre[/] Antal[/], laureat wielu[32] miêdzynarodowych[222] konkursów. Drugim[251] solist± bêdzie koncertmistrz naszej[221] Filharmonii[121] Zbigniew[/] S³owik[/] (skrzypce[112]).
1108 554~Gazeta Pomorska~21.01.1967~str. 4~kol. 2
1109 Ca³y[211] dochód[111] z[62] imprezy[121] przeznaczony[211] zosta³[57] na[64] specjalny[241] fundusz[141], z[62] którego[221] fundowana by³aby[57] nagroda dla[62] najwybitniejszego[221] m³odego[221] aktora[121] filmowego[221] zwi±zanego[221] ze[65] studenckim[251] ruchem kulturalnym[251]. Z[65] propozycj± utworzenia[121] nagrody[12] imienia Zbigniewa[/][121] Cybulskiego[/][121] klub[111] "Od[+] nowa[/]" zamierza wyst±piæ do[62] wszystkich[222] ¶rodowisk studenckich[222] w[66] Polsce[/][161]. Propozycja ta spotka[501] siê na[+] pewno z[65] poparciem u[62] wszystkich[222] studentów[122].
1110 555~Gazeta Pomorska~21.01.1967~str. 4~kol. 6
1111 Uniwersytet[111] Robotniczy[211] Zwi±zku[121] M³odzie¿y[121] Socjalistycznej[221] og³asza zapisy[142] na[64] kursy[142] mistrzowskie[242] oraz przygotowawcze[242] do[62] egzaminu wstêpnego[221] do[62] trzyletniego[221] Technikum[121] Ekonomicznego[221] i Technikum[121] Mechaniczno-Elektrycznego[221] dla[62] Pracuj±cych[122]. Informacji[121] udziela oraz zapisy[142] przyjmuje sekretariat[111] Uniwersytetu Robotniczego[22] Zwi±zku[121] M³odzie¿y[121] Socjalistycznej[221]. Ulica Nowowiejskiego[/] dwadzie¶cia dziewiêæ (naro¿nik[111] ulicy[121] In¿ynierskiej[/][121]). [#]
1112 556~Gazeta Pomorska~28.05.19~str. 1~kol. 3
1113 ¬ród³a[112] amerykañskie[212] poda³y, ¿e od[62] chwili[121] rozpoczêcia[121] walk w[66] strefie[161] zdemilitaryzowanej[261] straty[112] amerykañskie[212] siêgaj± osiemdziesiêciu[32] trzech[32] zabitych[122] i piêciuset[32] rannych[122]. Amerykañscy piraci powietrzni z[65] nies³abn±c±[251] si³± bombarduj± DRW[=]. W[64] czwartek[141] obrzucono bombami linie[142] kolejowe[242] przebiegaj±ce[242] na[64] pó³noc[141] i pó³nocny[241] wschód[141] od[62] Hanoi[/] oraz dworce[142].
1114 557~Gazeta Pomorska~28.05.1967~str. 3~kol. 4
1115 Tymczasem w[66] Brukseli[/][161] panuje atmosfera pewnej[221] paniki[121]. Na[64] przyk³ad[141] w[64] czwartek[141] ewakuowano gmach[141] brukselskiej[221] stacji[121] radia[121] i telewizji[121] po[66] otrzymaniu[161] przez[64] policjê anonimowego[221] telefonu, ¿e w[66] budynku[161] znajduje[501] siê bomba zegarowa. Po[66] przeszukaniu[161] okaza³o[501] siê, ¿e alarm[111] by³ fa³szywy[211]. Tak¿e szereg[111] innych[222] telefonów zawiadamia³o policjê o[66] zagro¿eniu[161] budynków.
1116 558~Gazeta Pomorska~28.05.1967~str. 4~kol. 7
1117 Wydawnictwo[111] "Sport[/] i[/] Turystyka[/]" odda³o do[62] r±k czytelników[122] drugi[241] nak³ad[141] piêknie[8] wydanego[221] albumu ["]¯elazowa[/] Wola[/]["] z[65] tekstem Jaros³awa[/][121] Iwaszkiewicza[/][121] i fotografiami Adama[/][121] Kaczkowskiego[/][121]. Malowniczy[211] dworek[111], w[66] którym[261] sta³a[5] ko³yska Fryderyka[/][121] Chopina[/][121] pokazany[211] jest[57] w[66] albumie z[65] ca³ym[251] nale¿ytym[251] mu pietyzmem i to[8] zarówno w[66] czê¶ci[161] opisowej[261] jak[9] i zdjêciowej[261]. [#]
1118 559~Gazeta Pomorska~28.05.1967~str. 2~kol. 1
1119 Komunikat[111] powy¿szy[211] jest wynikiem dziewiêciodniowego[221] spotkania[121] francuskich[222] i radzieckich[222] naukowców[122] specjalistów[122] od[62] badañ kosmicznych[222]. Spotkanie[111] to[211] odby³o[501] siê zgodnie z[65] podpisanym[251] w[66] czerwcu ubieg³ego[221] roku[121] porozumieniem o[66] radziecko-francuskiej[261] wspó³pracy[161] w[66] dziedzinie[161] badañ kosmicznych[222]. Porozumienie[141] to[241] zawarto na[64] okres[141] dziesiêciu[32] lat.
1120 560~Gazeta Pomorska~28.05.1967~str. 2~kol. 7
1121 Autobus[111] zosta³[57] odrzucony[211] na[64] chodnik[141], wagon[111] silnikowy[211] tramwaju[121] wyskoczy³ z[62] szyn i obróci³[501] siê prawie[8] o[64] sto[34] osiemdziesi±t[34] stopni, wykolei³y[501] siê te¿ obie[31] przyczepki[112]. Na[64] miejsce[141] wypadku[121] zjecha³o ponad[8] dziesiêæ[31] karetek Pogotowia[121]. Czterna¶cioro[31] spo¶ród[62] dzieci[122] jad±cych[222] autobusem dozna³o niegro¼nych[222] na[64] szczê¶cie[141] obra¿eñ. Po[66] udzieleniu[161] pomocy[121] lekarskiej[221] zwolniono je[44] ze[62] szpitala.
1122 561~Gazeta Robotnicza~04.03.1963~str. 1~kol. 1
1123 Rzeszowszczyzna[/] "zaczyna oddychaæ". Centrum[111] wy¿u[121] barycznego[221] przesunê³o[501] siê wreszcie z[62] jej[42] terenu i temperatura powoli wzrasta. Przed[65] kilku[35] dniami notowano na[66] Rzeszowszczy¼nie[/][161] niskie[242] temperatury[142] poni¿ej[62] czterdziestu[32] stopni. Miêdzy[65] ministerstwem handlu[121] zagranicznego[221] a ambasad± Stanów[/] Zjednoczonych[/][222] w[66] Warszawie[/][161] podpisane[211] zosta³o[57] porozumienie[111] przed³u¿aj±ce[211] na[64] rok[141] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±ty[241] trzeci[241] program[141] "IMG[=]".
1124 562~Gazeta Robotnicza~04.03.1963~str. 1~kol. 3
1125 Wczoraj w[66] godzinach porannych[262] go¶cie przybyli[5] do[62] O¶wiêcimia[/] gdzie zwiedzili teren[141] by³ego[221] obozu koncentracyjnego[221]. Król odda³ ho³d[141] ofiarom O¶wiêcimia[/] sk³adaj±c wieniec[141] pod[65] ¶cian± ¶mierci[121] bloku[121] numer[111] jedena¶cie. Oko³o[62] godziny[121] jedenastej[221] trzydzie¶ci go¶cie przybyli[5] do[62] Krakowa[/] witani na[66] placu[161] przed[65] dworcem przez[64] licznie zebranych[242] przedstawicieli[142] spo³eczeñstwa[121] miasta[121].
1126 563~Gazeta Robotnicza~04.03.1963~str. 3~kol. 4
1127 Dla[62] ca³ej[221] serii[121] wypowiedzi[122] ostro krytykuj±cych[222] Wilsona[/][141], do³±czy³[501] siê teraz wiceprzewodnicz±cy[111] SPD[=] Herbert[/] Wehner[/]. Oto w[66] sobotnim[261] swym[261] przemówieniu[161] radiowym[261] Wehner[/] zaatakowa³ przywódcê Labour[+] Party[/] za[64] jego[42] odbiegaj±ce[241] od[62] linii[121] rz±du zachodnio-niemieckiego[221] stanowisko[141] w[66] kwestii[161] Niemiec[/][122] i Berlina[/]. Wehner[/] zmuszony[211] by³[57] jednak przyznaæ i¿ pogl±dy[112] wyra¿one[212] przez[64] Wilsona[/][141] nie s± bynajmniej w[66] krajach zachodnich[262] odosobnione[212].
1128 564~Gazeta Robotnicza~04.03.1963~str. 4~kol. 2
1129 Zwyciêzcy[112] i uczestnicy otrzymali dyplomy[142] i nagrody[142] rzeczowe[242] w[66] postaci[161] sprzêtu sportowego[221], ksi±¿ek i s³odyczy[122]. Wrócili do[62] domu[121] zaszczepieni po¿ytecznym[251] bakcylem sportu. Bêdzie co[44] opowiadaæ w[66] szkole[161] i przedszkolu[161]. Nastêpnym[251] razem[151] przyprowadz± kolegów[142] i pomalutku piêkny[211] sport[111] narciarski[211] zainteresuje bardziej m³odzie¿[141] naszego[221] miasta[21].
1130 565~Gazeta Robotnicza~04.03.1963~str. 6~kol. 4
1131 W[66] Karpaczu[/] odby³y[501] siê wczoraj mistrzostwa[112] Polski[/][121] w[66] skeletonach i w[66] bobslejach juniorów[122]. W[66] skeletonie mistrzem zosta³ Grochowski[/] (Zap³on[/] Jelenia[/][211] Góra[/]) przed[65] Kozubkiem[/], Czarniawskim[/] i Bukiertem[/] (wszyscy z[62] Or³a[/][121] Mys³akowice[/]). W[66] punktacji[161] klubowej[261] wygra³ Orze³[/] - piêædziesi±t jeden i pó³ punktu, przed[65] Zap³onem[/] i ¦nie¿k±[/].
1132 566~Gazeta Robotnicza~27-28.04.1963~str. 2~kol. 2
1133 Organizacja by³ych[222] wojskowych[122] - zwolenników[122] pokoju[121], uchwali³a na[66] wiecu[161], który[211] odby³[501] siê w[64] czwartek[141] w[66] Londynie[/], rezolucjê protestuj±c±[241] przeciwko[63] zapowiedzianej[231] wizycie[131] w[66] Anglii[/][161] genera³a[121] Speidla[/][121], by³ego[221] dygnitarza[121] hitlerowskiego[221], a obecnie jednego[221] z[62] dowódców[122] si³ zbrojnych[222] NATO[=]. W[64] pi±tek[141] dwudziestego[221] szóstego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca rozpoczê³a[501] siê w[66] Warszawie[/][161] dwudniowa narada lekarzy[122] wiejskich[222] spó³dzielni[122] zdrowia. [&]
1134 567~Gazeta Robotnicza~27-28.04.1963~str. 2~kol. 3
1135 Agencja TASS[=] komunikuje, ¿e premier [~] Chruszczow[/] i prezydent [~] Kennedy[/] potwierdzili, i¿ oba[31] rz±dy[112] w[66] pe³ni[161] popieraj± porozumienie[141] genewskie[241] w[66] sprawie[161] Laosu[/], na[64] który[241] to[8] temat[141] Chruszczow[/] i Kennedy[/] dokonali swego[221] czasu w[66] Wiedniu[/] wymiany[121] pogl±dów i osi±gnêli wzajemne[241] zrozumienie[141].
1136 568~Gazeta Robotnicza~27-28.04.1963~str. 2~kol. 4
1137 Wczoraj we[66] wroc³awskim[261] Klubie Dziennikarzy[122] rozpoczê³a[501] siê ogólnopolska sesja filmowców[122] i literatów[122] po¶wiêcona omówieniu[131] zwi±zków zachodz±cych[222] miêdzy[65] literatur± a filmem. Sesjê zorganizowa³ wroc³awski[211] Oddzia³[111] Zwi±zku[121] Literatów[122] Polskich[222]. Udzia³[141] w[66] niej[46] bior± re¿yserzy filmowi[212], pisarze oraz krytycy i teoretycy filmu. W[66] pierwszym[261] dniu wyg³oszone[212] zosta³y[57] trzy[31] referaty[112] [&]
1138 569~Gazeta Robotnicza~27-28.04.1963~str. 2~kol. 5
1139 Rozg³o¶nia Patet[+] Lao[/] informuje, ¿e do[62] laotañskiej[221] prowincji[121] Savanaghet[/] przeniknê³y ostatnio cztery[31] bataliony[112] ¿o³nierzy[122] po³udniowo-wietnamskich[222] i syjamskich[222]. Jednostki[112] te[212] wespó³ z[65] wojskami Nosavana[/][121] przygotowuj± atak[141] na[64] Nyjong[+] Nong[/] i inne[242] punkty[142] terytorium[121] laotañskiego[221] kontrolowanego[221] przez[64] si³y[142] patriotyczne[242]. W[+] pobli¿u wymienionej[221] miejscowo¶ci[121] dwudziestego[221] trzeciego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca samoloty[112] amerykañskie[212] zrzuci³y sprzêt[141] wojskowy[241] i broñ[141] dla[62] dywersantów[122].
1140 570~Gazeta Robotnicza~27-28.04.1963~str. 2~kol. 6
1141 Król Jordanii[/][121] Husein[/] udzieli³ w[64] czwartek[141] wywiadu specjalnemu wys³annikowi agencji[121] France[+] Presse[/], w[66] którym[261] o¶wiadczy³, ¿e problem[111] Palestyny[/] by³ w[66] znacznej[261] mierze[161] ¼ród³em zamieszek, jakie[212] wybuch³y ostatnio w[66] Jordanii[/][161]. Husein[/] doda³, i¿ narody[172] ¶wiata powinny znale¼æ rozwi±zanie[141] tego[221] problemu, które[211] mo¿liwe[211] by³oby do[62] przyjêcia[121] dla[62] wszystkich[222] zainteresowanych[222] stron.
1142 571~Gazeta Robotnicza~06.03.1964~str. 1~kol. 4
1143 W[66] ksiêgarni[161] "Eureka[/]" przy[66] ulicy[161] Ko³³±taja[/][121] we[66] Wroc³awiu[/] wisz± w[66] oknach piêkne[242] - barwne[242] reprodukcje[142] ¶wiatowego[221] malarstwa[121]. Pe³no ich[42] i wewn±trz[62] sklepu, gdzie zachêcaj± klientów[142] barw±, kompozycj±, s³awnym[251] nazwiskiem autora[121], czy choæby szlachetn±[251] opraw±. Gusty[112] klientów[122] s± ró¿ne[212], powodzenie[141] ma i Picasso[/] i martwe[212] natury[112] Cybisa[/][121] i realistyczne[212] pejza¿e[112].
1144 572~Gazeta Robotnicza~06.03.1964~str. 2~kol. 6
1145 Jako[61] pierwszy[211] zeznawa³ przed[65] s±dem frankfurckim[251] by³y[211] genera³ SS[=], doktor Joachim[/] Caesar[/]. ¶wiadek by³ w[66] latach funkcjonowania[121] o¶wiêcimskiej[221] machiny[121] ¶mierci[121] kierownikiem obozowych[222] gospodarstw rolnych[222]. Caesar[/], jeden[211] z[62] najwy¿szych[222] stopniem esesmanów[122] w[66] O¶wiêcimiu[/], przed[65] s±dem stara³[501] siê pomniejszyæ swoj±[241] rolê. Wyra¼nie stara[501] siê nie obci±¿aæ oskar¿onych[122].
1146 573~Gazeta Robotnicza~06.03.1964~str. 3~kol. 3
1147 W[64] najbli¿sz±[241] sobotê i niedzielê delegacje[112] Ligi[121] Kobiet oraz organizacji[122] m³odzie¿owych[222] odwiedz± niektóre[242] szpitale[142], domy[142] rencistek, domy[142] dla[62] przewlekle chorych[122], aby[9] z³o¿yæ przebywaj±cym[232] tam pacjentom ¿yczenia[142] i skromne[242] upominki[142]. W[64] niedzielê o[66] godzinie[161] szesnastej[261] w[66] Klubie Dziennikarzy[122] przy[66] ulicy[161] Podwale[/] odbêdzie[501] siê impreza pod[65] tytu³em ["]Dla[/][62] Ciebie[/][42], Mi³a[/]...["]
1148 574~Gazeta Robotnicza~06.03.1964~str. 3~kol. 5
1149 Mo¿na dostaæ równie¿ emalie[142] per³owe[242] do[62] paznokci, o³ówki[142] do[62] brwi[122], kremy[142] i tusze[142] do[62] rzês. S± nawet puderniczki[112] z[65] prasowanym[251] pudrem i same[212] wk³ady[112]. Przygotowano te¿ rozmaite[242] zestawy[142] upominkowe[242] w[66] estetycznych[262] opakowaniach. W[66] sklepach z[65] ceramik± mo¿na kupiæ czeskie[242] ogniotrwa³e[242] szklanki[142] z[65] podstawkami. Cena kompleciku[121] wynosi jedena¶cie[34] z³otych[122].
1150 575~Gazeta Robotnicza~06.03.1964~str. 4~kol. 4
1151 Piê¶ciarze[112] Moto[+] Jelcz[/] rozegraj± w[64] najbli¿sz±[241] niedzielê mecz[141] o[64] mistrzostwo[141] drugiej[221] ligi[121] z[65] Gwardi±[/] Zielona[/] Góra[/] (o[66] godzinie[161] jedenastej[261] w[66] Laskowicach[/] O³awskich[/][262]). Dziesi±tka Burzy[/][121] wyje¿d¿a do[62] Budowlanych[/][122] Poznañ[/] wprost ze[62] Strzegomia[/], gdzie by³a[5] na[66] krótkim[261] zgrupowaniu[161], a zespó³[111] wroc³awskiej[221] Gwardii[/][121] zmierzy[501] siê w[66] £abêdach[/] z[6] £TS[=].
1152 576~Gazeta Robotnicza~23.08.1965~str. 1~kol. 6
1153 Komentatorzy polityczni w[66] Kairze[/] utrzymuj±, ¿e g³ównym[251] tematem rozmów obu[32] mê¿ów[122] stanu bêdzie problem[111] polepszenia[121] stosunków miêdzy[65] ZRA[=] a Arabi±[/] Saudyjsk±[/][251], jak[9] równie¿ sprawa sposobów uregulowania[121] konfliktów w[66] Jemenie[/][161]. Dotychczas w³adze[112] saudyjskie[212], popiera³y zwolenników[142] imama[121] El[+] Badra[/][121] obalonego[221] przez[64] rewolucjê jemeñsk±[241].
1154 577~Gazeta Robotnicza~23.08.1965~str. 2~kol. 3
1155 O¶rodek[111] kontrolny[211] lotu statku[121] kosmicznego[221] "Gemini-piêæ[/]" poda³ w[66] niedzielê rano[8] wed³ug[62] czasu miejscowego[221] do[62] wiadomo¶ci[121], ¿e lot[111] kosmonautów[122] Gordona[/][121] Coopera[/][121] i Charlsa[/][121] Conrada[/][121] bêdzie[57] kontynuowany[211]. Kosmonauci bêd±[56] mogli[52] dokonaæ trzydziestu[32] trzech[32] okr±¿eñ ziemi[121]. Decyzja o[66] ewentualnym[261] przed³u¿eniu[161] lotu statku[121] Gemini-piêæ[/] mo¿e[5] byæ[57] powziêta pó¼niej.
1156 578~Gazeta Robotnicza~23.08.1965~str. 2~kol. 5
1157 Natomiast w[66] kilku[36] punktach na[66] linii[161] zawieszenia[121] broni[121] oraz na[66] granicy[161] indyjsko-pakistañskiej[261] dosz³o do[62] wymiany[121] ognia miêdzy[65] patrolami indyjskimi i pakistañskimi. W[66] jednym[261] z[62] takich[222] staræ w[66] rejonie Czhamb[/] zginê³o dwunastu[32] ¿o³nierzy[122] pakistañskich[222]. Straty[112] indyjskie[212] wynios³y, wed³ug[62] rzecznika[121], dwóch[34] zabitych[142] i dwóch[34] rannych[142].
1158 579~Gazeta Robotnicza~23.08.1965~str. 4~kol. 5
1159 Po[66] ostatniej[261] lustracji[161] spraw± zajmowa³a[501] siê egzekutywa KD[=], która musia³a interweniowaæ w[66] trzech[36] przedsiêbiorstwach, poniewa¿ zagro¿ony[211] jest[57] termin[111] zakoñczenia[121] remontów w[66] trzech[36] obiektach szkolnych[262]. Jak[9] informuje Komitet[111] Dzielnicowy[211] PZPR[=], spo¶ród[62] czternastu[32] remontowanych[222] na[66] terenie Fabrycznej[/][121] szkó³ trzy[31] mog± nie byæ gotowe[212] na[64] koniec[141] sierpnia. S± to[41]: szko³a numer[111] sto w[66] Nowym[/][261] Dworze[/] [&]
1160 580~Gazeta Robotnicza~23.08.1965~str. 6~kol. 4
1161 Na[66] zakopiañskich[262] szosach odby³[501] siê w[64] niedzielê wy¶cig[111] kolarski[211], o[64] indywidualne[241] górskie[241] mistrzostwo[141] Polski[/][121]. Tytu³[141] mistrzowski[241] nieoczekiwanie[8] wywalczy³ kolarz[111] LZS[=] Mazowsze[/] - Tadeusz[/] Zadro¿ny[/] przed[65] m³odym[251] zawodnikiem Floty[/][121] Gdynia[/] - Czes³awem[/] Polewiakiem[/] i Józefem[/] Dylikiem[/] (LZS[=] £ód¼[/]). W[66] wy¶cigu[161] wziê³o udzia³[141] siedemdziesiêciu[32] czterech[32] zawodników[122]. Trasa licz±ca sto[34] dwadzie¶cia[34] piêæ[34] kilometrów d³ugo¶ci[121] obfitowa³a w[64] liczne[242] strome[242] zjazdy[142] i bardzo d³ugie[242] podjazdy[142].
1162 581~Gazeta Robotnicza~07.02.1966~str. 1~kol. 3
1163 Przeciêtnie - zatrudnienie[111] in¿ynierów[122] w[66] naszym[261] przemy¶le nie odbiega w[64] sposób[141] istotny[241] od[62] wska¼ników przemys³u USA[=]. Jednak w[66] ga³êziach o[66] najszybszym[261] rozwoju[161] techniki[121], to[41] jest w[66] przemy¶le elektronicznym[261], maszynowym[261] i chemicznym[261] pracuje w[66] Polsce[/][161] znacznie mniej in¿ynierów[122] ni¿ w[66] krajach o[66] wysoko rozwiniêtej[261] gospodarce[161]. Nie[+] tyle brak[111], lecz niew³a¶ciwe[211] wykorzystanie[111] in¿ynierów[122] jest g³ówn±[251] przyczyn± wielu[32] trudno¶ci[122] i niedoci±gniêæ przemys³u.
1164 582~Gazeta Robotnicza~07.02.1966~str. 1~kol. 6
1165 Po[64] raz[141] ostatni[241] po³±czono[501] siê ze[65] stacj± w[64] sobotê przed[65] wieczorem. Stacja [~] od[62] godziny[121] siedemnastej[221] do[62] godziny[121] osiemnastej[221] czterdzie¶ci jeden czasu warszawskiego[221], przesy³aj±c nowe[242] obrazy[142] z[62] Ksiê¿yca. Przewidziany[211] program[111] badania[121] ksiê¿yca wykonano. Wed³ug[62] wstêpnej[221] oceny[121] naukowców[122] radzieckich[222] obrazy[112] telewizyjne[212] przekazane[212] przez[64] "£unê[+] dziewiêæ[/]" na[64] Ziemiê maj± ogromn±[241] warto¶æ[141] poznawcz±[241].
1166 583~Gazeta Robotnicza~07.02.1966~str. 1~kol. 7
1167 Desygnowany[211] premier W³och[/][122], Aldo[/] Moro[/], w[64] sobotê wieczorem zrezygnowa³ z[62] dalszych[222] prób utworzenia[121] rz±du. Prezydent W³och[/][122] Giuseppe[/] Saragat[/] przyj±³ rezygnacjê Aldo[/] Moro[/]. W[64] ten[241] sposób[141] okre¶la agencja AFP[=] to[44], co[41] wydarzy³o[501] siê w[64] sobotê wieczorem na[66] Morzu[/][161] Po³udniowo-chiñskim[/][261]. Najpierw zderzy³y[501] siê dwa[31] niszczyciele[112] siódmej[221] floty[121] USA[=] "Waddell[$]" i "Brincley[+] Bass[&]".
1168 584~Gazeta Robotnicza~07.02.1966~str. 4~kol. 3
1169 Film[111] ["]Gor±czka[/] z³ota[/][121]["] uznany[211] zosta³[57], wed³ug[62] ankiety[121] przeprowadzonej[221] podczas[62] ¶wiatowej[221] wystawy[121] EXPO[+] piêædziesi±t[+] osiem[/], za[64] drugi[241] film[141] ¶wiata. Dramat[111] spo³eczno-polityczny[211], dotycz±cy[211] w[66] du¿ym[261] stopniu wydarzeñ wêgierskich[222] z[62] tysi±c dziewiêæset piêædziesi±tego[221] szóstego[221] roku[121] - ["]Dwadzie¶cia[/][31] godzin[/]["] (re¿yser [~] Fabri tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±t cztery), pokazany[211] zostanie[57] dwudziestego[221] pierwszego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca.
1170 585~Gazeta Robotnicza~07.02.1966~str. 4~kol. 7
1171 Wypadek[111] zdarzy³[501] siê na[66] terenie parowozowni[121] przy[66] Dworcu[161] G³ównym[261]. Maszynista - Stanis³aw[/] [~], prowadz±c parowóz[141], nie zauwa¿y³ tablicy[121] ostrzegawczej[221] i wjecha³ na[64] nie u¿ywan±[241] obrotnicê. W[66] wyniku[161] wypadku[121] parowóz[111] przewróci³[501] siê i zosta³[57] powa¿nie uszkodzony[211]. Po¿ar[111] wybuch³ w[66] jednej[261] z[62] hal produkcyjnych[222] Fabryki[121] Farb i Lakierów przy[66] ulicy[161] Kwidzyñskiej[/][161].
1172 586~Gazeta Robotnicza~14.03.1966~str. 1~kol. 1
1173 Uroczysta atmosfera wielkiego[221] ¶wiêta[121], poczty[12] sztandarowe[212] ZBOWiD[=] i LOK[=], obecny[211] czo³owy[211] aktyw[111] polityczno-spo³eczny[211] powiatu i liczni go¶cie: wiceprzewodnicz±cy[111] WRN[=] magister Zygmunt[/] Surowiec[/], przedstawiciel ZG[=] ZBOWiD[=] - Marian[/] Mirgo¶[/] i sekretarz ZO[=] tej[221] organizacji[121] Tadeusz[/] Czuj[/]. Punktualnie o[66] godzinie[161] jedenastej[261] na[64] salê wkracza ambasador FSRJ[=] w[66] Warszawie[/][161] Ljubo[/] Babic[/].
1174 587~Gazeta Robotnicza~14.03.1966~str. 1~kol. 5
1175 Jest to[41] wniosek[111] NRD[=] o[64] przyjêcie[141] do[62] ONZ[=], deklaracja Rady[121] Pañstwa[121] NRD[=] o[66] gotowo¶ci[161] przestrzegania[121] postanowieñ Karty[121] NZ[=] oraz obszerne[211] memorandum[111] rz±du NRD[=] wyja¶niaj±ce[211] historyczne[241] t³o[141] podzia³u Niemiec[/][122]. Jak[9] donosi z[62] Sajgonu[/] agencja Reutera[/][121], patrioci po³udniowo-wietnamscy ostrzelali w[64] sobotê wieczorem z[62] granatników lotnisko[141] amerykañskie[241] po³o¿one[241] w[66] odleg³o¶ci[161] sze¶ædziesiêciu[32] czterech[32] kilometrów na[64] po³udniowy[241] wschód[141] od[62] Sajgonu[/] [&]
1176 588~Gazeta Robotnicza~14.03.1966~str. 2~kol. 5
1177 W[66] Indonezji[/][161] objêli w³adzê dowódcy[112] wojskowi[212] pod[65] przywództwem genera³a[121] Suharto[/]. Doniesienia[112] z[62] tego[221] kraju[121] s± do¶æ sk±pe[212], a niekiedy sprzeczne[212]. Wed³ug[62] informacji[122], pochodz±cych[222] ze[62] ¼róde³ zachodnich[222], przebieg[111] wydarzeñ przedstawia³[501] siê[64] ten[241] sposób[141]: W[64] pi±tek[141] w[66] pa³acu[161] prezydenta[121] Sukarno[/] w[66] Djakarcie[/][161] odbywa³o[501] siê jak[9] - ju¿ donosili¶my - posiedzenie[111] rz±du.
1178 589~Gazeta Robotnicza~14.03.1966~str. 4~kol. 1
1179 Zmieniono nieco lokalizacjê obiektu, z[62] czego[42] zadowoleni s± i urbani¶ci i poczta, (przedtem architekt zg³asza³ zastrze¿enia[142]). Nowa centrala, która zostanie[57] oddana do[62] u¿ytku[121] w[66] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] ósmym[261] roku[161], bêdzie[56] mog³a[52] przy³±czyæ cztery[34] tysi±ce[142] nowych[222] abonentów[122]. Powinno to[41] zaspokoiæ potrzeby[142] mieszkañców[122] ulic Powstañców[/][122] ¦l±skich[/][222], Sudeckiej[/][121] oraz Gajowic[/][122].
1180 590~Gazeta Robotnicza~14.03.1966~str. 4~kol. 5
1181 W[66] zwi±zku[161] z[65] wczorajsz±[251] notatk± pod[65] tytu³em ["]W[/][66] Stab³owicach[/] zmiany[/][112]["], Prezydium[111] DRN[=] - Fabryczna[/] informuje, ¿e Osiedle[111] to[211] otrzyma wkrótce pawilon[141] handlowy[241] mieszcz±cy[241] dwa[34] sklepy[142]. Pawilon[141] ten[241] buduje Miejska Spó³dzielnia Zaopatrzenia i Zbytu, natomiast Handlowa Spó³dzielnia Inwalidów[122] w[+] zamian za[64] likwidowany[241] w[66] tym[261] osiedlu[161] sklep[141] winno-cukierniczy[241] dostanie lokal[141] handlowy[241] w[66] Ratyniu[/].
1182 591~Gazeta Robotnicza~14.09.1966~str. 1~kol. 2
1183 Szachowi[131] towarzyszy[5] minister sprawa[12] zagranicznych[222] Iranu[/] - Pabbas[/] Aram[/] oraz cz³onkowie dworu cesarskiego[221]. Wizyta szacha[121] Iranu w[66] Polsce[/][161] trwaæ[51] bêdzie[56] do[62] dziewiêtnastego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca. Jest to[41] pierwsza w[66] historii[161] stosunków polsko-irañskich[222] wizyta g³owy[121] pañstwa[121] tego[221] kraju[121] w[66] Polsce[/][161]. Program[111] przewiduje rozmowy[142] oficjalne[242] miêdzy[65] przewodnicz±cym[151] Rady[121] Pañstwa[121] i szachem. Dostojny[211] go¶æ zwiedzi ponadto stolicê, Kraków[/][141] oraz Gdañsk[/][141].
1184 592~Gazeta Robotnicza~14.09.1966~str. 1~kol. 4
1185 Program[111] pierwszego[221] lotu przewidywa³ oprócz "rendez[+] vous[$]" z[65] rakiet± "Atlas-Agena[/]" tak¿e dokonywanie[141] zdjêæ z[62] pok³adu Gemini-jedena¶cie[/]. Kosmonauci dokonali zdjêæ dwóch[32] niedawno odkrytych[222] komet, ale musieli zrezygnowaæ z[62] prób sfilmowania[121] chmur meteorytów, które[212] obiegaj± Ziemiê (skupiska[142] tych[222] meteorytów wykry³ po[64] raz[141] pierwszy[241] w[66] osiemnastym[261] wieku[161] astronom francuski[211] Joseph[/] Lagrange[/]).
1186 593~Gazeta Robotnicza~14.09.1966~str. 1~kol. 7
1187 Jak[9] wynika z[62] uzupe³niaj±cych[222] informacji[122], wyboru Vorstera[/][121] dokonano jednog³o¶nie na[66] zebraniu[161] stusze¶ædziesiêciotrzyosobowej[221] parlamentarnej[221] grupy[121] rz±dz±cej[221] partii[121] narodowej[221]. Jednomy¶lno¶æ[141] osi±gniêto dziêki[63] wycofaniu[+] siê[131] z[62] batalii[121] najpowa¿niejszego[221] kontrkandydata[121] ministra[121] transportu Schoemana[/][121]. Uzasadni³ on swoj±[241] decyzjê trudn±[251] sytuacj± kraju[121] oraz konieczno¶ci± utrzymania[121] jedno¶ci[121] rz±dz±cej[221] partii[121].
1188 594~Gazeta Robotnicza~14.09.1966~str. 3~kol. 3
1189 Ostatecznie ekspertyzy[121] podjêli[501] siê specjali¶ci z[62] Politechniki[121]. Prace[142] rozpoczêli trzeciego[221] wrze¶nia i maj± je[44] zakoñczyæ do[62] siedemnastego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca. Interweniowali¶my w[66] tej[261] sprawie[161] w[66] dyrekcji[161] Wodoci±gów pytaj±c, czy terminu zakoñczenia[121] badañ nie mo¿na przyspieszyæ. Przy[66] okazji[161] zwrócili¶my uwagê, ¿e - naszym[251] zdaniem - termin[141] badañ wybrano bardzo niefortunnie.
1190 595~Gazeta Robotnicza~14.09.1966~str. 4~kol. 5
1191 Dzi¶ o[66] godzinie[161] siedemnastej[261] w[66] ¶wietlicy[161] LOK[=] we[66] Wroc³awiu[/] przy[66] ulicy[161] ¦widnickiej[/][161] dwadzie¶cia osiem odbêdzie[501] siê zebranie[111] organizacyjne[211] uczestników[122] kursu motorowodnego[221] na[64] stopnia[142] ¿eglarza[121] mechanika[121] i sternika[121] trzeciej[221] klasy[121]. Przyjmowane[212] bêd±[57] jeszcze dodatkowe[212] zapisy[112] kandydatów[122] na[64] kurs[141]. Reprezentacja Wroc³awia[/] zajê³a pierwsze[241] miejsce[141] na[66] krajowej[261] spartakiadzie[161] Zwi±zku[121] Zawodowego[221] Pracowników[122] Kultury[121] i Sztuki[121].
1192 596~Gazeta Zielonogórska~07.03.1963~str. 1~kol. 1
1193 Prezydent przyzna³, wprawdzie po¶rednio i bez[62] wdawania[+] siê[121] w[64] szczegó³y[142], ¿e czterech[32] lotników[122] amerykañskich[222], którzy ponie¶li ¶mieræ[141] podczas[62] nieudanej[221] inwazji[121] na[14] Kubê[/] w[66] kwietniu tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tego[221] pierwszego[221] roku[121] by³o na[66] s³u¿bie[161] Centralnej[221] Agencji[121] Wywiadowczej[221]. Je¿eli chodzi o[64] zapobie¿enie[141] dostawom ropy[121] naftowej[221] dla[62] Kuby[/], to[9], zdaniem prezydenta[121], stanowi³oby to[41] blokadê, a tym[251] samym[45] "akt[141] wojny[121]", [&]
1194 597~Gazeta Zielonogórska~07.03.1963~str. 1~kol. 3
1195 Dzi¶ wyje¿d¿a do[62] Warszawy[/], do[62] G³ównego[221] Komitetu Przeciwpowodziowego[221] samochód[111] ciê¿arowy[211] po[64] ¶rodki[142] wybuchowe[242], którymi rozbijaæ[511] siê[41] bêdzie[56] lód[141] na[66] rzekach, w[66] razie postania[121] zatorów. Przygotowania[112] do[62] walki[121] z[65] powodzi± s±[57] ca³kowicie zakoñczone[212]. Z[65] chwil± ruszenia[121] lodów na[66] wiêkszych[262] rzekach, Wojewódzki[211] Komitet[111] Przeciwpowodziowy[211] og³osi stan[141] pogotowia[121].
1196 598~Gazeta Zielonogórska~07.03.1963~str. 1~kol. 6
1197 Parlament[111] po³udniowo-afrykañski[211] uchwali³ we[64] wtorek[141] projekt[141] ustawy[121] w[66] sprawie[161] utworzenia[121] Bantustanu[/][121] Transkei[/] i przyznania mu autonomii[121]. Ta skrajnie reakcyjna ustawa przewiduje w[66] gruncie rzeczy[121] utworzenie[141] wielkiego[221] rezerwatu, w[66] którym[261] zamieszka jeden[211] i trzy[31] dziesi±te[112] miliona przedstawicieli[122] plemienia Bantu. Nie ulega w±tpliwo¶ci[131], ¿e przyznana autonomia stanowi[5] fikcjê.
1198 599~Gazeta Zielonogórska~07.03.1963~str. 2~kol. 4
1199 W[66] posiedzeniu[161] bra³y udzia³[141] delegacje[112] krajów cz³onkowskich[222] RWPG[=]: Bu³garii[/][121], Czechos³owacji[/][121], NRD[=], Polski[/][121], Rumunii[/][121], Wêgier[/][122] i ZSRR[=]. Komisja zatwierdzi³a miêdzy[+] innymi plan[141] koordynacji[121] prac naukowo-badawczych[222] i projektowo-konstrukcyjnych[222] w[66] dziedzinie[161] odkrywkowego[221] systemu wydobycia[121] wêgla, przewiduj±cy[241] wspólne[241] rozwi±zanie[141] szeregu[121] problemów zwi±zanych[222] z[65] powa¿nym[251] rozwojem tego[221] postêpowego[221] systemu wydobycia[121] wêgla w[66] krajach cz³onkowskich[262] RWPG[=].
1200 600~Gazeta Zielonogórska~07.03.1963~str. 4~kol. 3
1201 Kierownictwo[111] sekcji[121] jest bardzo zadowolone[211] z[62] rezultatów dotychczasowych[222] przygotowañ do[62] sezonu. Pi³karze s± ju¿ w[66] bardzo dobrej[261] kondycji[161] i wszystko[41] wskazuje na[64] to[44], ¿e w[66] rundzie[161] wiosennej[261] powinni utrzymaæ zdobyt±[241] w[66] jesieni[161] przewagê punktow±[241]. Prace[112] przy[66] od¶nie¿aniu[161] stadionu Czarnych[/][122] dobiegaj± ju¿ koñca. Jak[9] nas[44] zapewniaj± dzia³acze[112] klubu, na[64] niedzielê p³yta boiska[121] bêdzie[57] ju¿ ca³kowicie przygotowana do[62] gry[121].
1202 601~Gazeta Zielonogórska~10.09.1963~str. 1~kol. 2
1203 W[66] godzinach popo³udniowych[262] w[66] ramach powy¿szych[222] uroczysto¶ci[122], oddano do[62] u¿ytku[121] now±[241] szko³ê podstawow±[241] imienia Janka[/][121] Krasickiego[/][121]. Otwarcia[121] szko³y[121] pomnika Tysi±clecia[121] dokona³ kurator Zielonogórskiego[221] Okrêgu[121] Szkolnego[221], Józef[/] Wolanin[/]. Placówka ta posiada piêtna¶cie[34] izb lekcyjnych[222] oraz liczne[242] gabinety[142] naukowe[242] i pomieszczenia[142] pomocnicze[242], wielk±[241] salê gimnastyczn±[241], harcówkê i tym[232] podobne[242].
1204 602~Gazeta Zielonogórska~10.09.1963~str. 1~kol. 6
1205 Przedstawiciele partii[122] socjalistycznych[222] z[62] o¶miu[32] krajów NATO[=] z³o¿yli projekt[141] rezolucji[121] domagaj±cej[+] siê[221] "zmian organizacyjnych[222]" w[66] pakcie pó³nocno-atlantyckim[261], tak aby[9] wszystkie[212] kraje[112] cz³onkowskie[212] mog³y braæ[5] udzia³[141] w[66] ustalaniu[161] ogólnej[221] strategii[121] i podejmowaniu[161] decyzji[121] w[66] wypadkach nag³ej[221] potrzeby[121]". Rezolucja wypowiada[501] siê przeciwko[63] istnieniu[131] narodowych[222] si³ nuklearnych[222], ale nie przeciwko[63] samej[231] broni[131] nuklearnej[231].
1206 603~Gazeta Zielonogórska~10.09.1963~str. 2~kol. 3
1207 Ministerstwo[111] obrony[121] NRD[=] o¶wiadczy³o w[64] poniedzia³ek[141], ¿e inspiratorzy morderców[122] s± tymi samymi, którzy dokonywali zamachów morderczych[222] równie¿ i na[64] innych[242] ¿o³nierzy[142] Armii[121] Ludowej[221] NRD[=]. W[66] pierwszym[261] pó³roczu[161] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tego[221] trzeciego[221] roku[121] ostrzelano terytorium[141] NRD[=] z[62] terenu zachodnioberliñskiego[221] a¿ sze¶ædziesi±t[34] razy[142]. Siedmiokrotnie dokonano w[66] tym[261] okresie prowokacyjnych[222] zamachów bombowych[222] na[64] urz±dzenia[142] graniczne[242] NRD[=], [&]
1208 604~Gazeta Zielonogórska~10.09.1963~str. 3~kol. 2
1209 W[66] wyniku[161] porozumienia[121] z[65] dyrekcj± Okrêgu[121], Obwodowy[211] Urz±d[111] Telekomunikacyjny[211] uzyska³ zgodê na[64] przed³u¿enie[141] czasu pracy[121] najwiêkszego[221] i najbardziej ruchliwego[221] urzêdu pocztowego[221] w[66] Zielonej[/][261] Górze[/][161]. Dotychczas UPT[+] jeden[/] pracowa³ w[64] dni[142] powszednie[242] od[62] godziny[121] siódmej[221] do[62] dwudziestej[221] pierwszej[221] a w[64] niedzielê i ¶wiêta[142] od[62] dziewi±tej[221] do[62] piêtnastej[221].
1210 605~Gazeta Zielonogórska~10.09.1963~str. 4~kol. 4
1211 W[64] ubieg³±[241] niedzielê rozpoczêli jesienn±[241] rundê rozgrywek mistrzowskich[222] pi³karze klasy[121] B[/] podokrêgu[121] ¿arskiego[221]. Pierwsza kolejka spotkañ przynios³a nastêpuj±ce[242] rezultaty[142]: Tupliczanka[/] - Stal[/] Dwa[/] Jasieñ[/] cztery do[62] jednego[221], Budowlani[/] Lubsko[/] - Unia[/] Kunice[/] jeden do[62] jednego[221], Promieñ[/] Dwa[/] ¯ary[/] - W³ókniarz[/] Dwa[/] ¯ary[/] zero do[62] sze¶ciu[32], Stal[/] Jeden[/][211] Jasieñ[/] - Gubinianka[/] Dwa[/] trzy do[62] zera[121], [&]
1212 606~Gazeta Zielonogórska~27.07.1964~str. 1~kol. 5
1213 Wiêkszo¶æ[111] z[62] tych[222] wniosków za³atwiana jest[57] bezpo¶rednio przez[64] kierownictwa[142] zak³adów pracy[121] i instytucji[12] oraz jednostki[142] administracyjne[242] szczebla gromadzkiego[221] i powiatowego[221]. Powa¿na liczba - oko³o jeden[211] tysi±c[111] wniosków dotyczy problemów, których[222] realizacja wymaga decyzji[121] w³adz wojewódzkich[222] b±d¼[9] te¿ centralnych[222]. Postulaty[112] te[212] po[66] wstêpnym[261] ich[42] opracowaniu[161] przez[64] zespo³y[142] bran¿owe[242] pracuj±ce[242] przy[66] Komitecie Wojewódzkim[261] PZPR[=] zosta³y[57] skierowane[212] do[62] zaopiniowania[121].
1214 607~Gazeta Zielonogórska~27.07.1964~str. 2~kol. 2
1215 Walenty[/] Titkow[/] urodzi³[501] siê w[66] Równem[/][161] w[66] tysi±c dziewiêæset siedemnastym[261] roku[161]. Wy¿sze[242] studia[142] medyczne[242] ukoñczy³ w[66] tysi±c dziewiêæset czterdziestym[261] drugim[261] roku[161] w[66] Zwi±zku[/][161] Radzieckim[/][261], po[66] czym[46] wst±pi³ do[62] pierwszej[221] dywizji[121] imienia Tadeusza[/][121] Ko¶ciuszki[/]. W[66] latach tysi±c dziewiêæset czterdzie¶ci osiem-piêædziesi±t pracowa³ w[66] ministerstwie zdrowia, pocz±tkowo jako[61] dyrektor[111] departamentu szkolnictwa[121] i nauki[121].
1216 608~Gazeta Zielonogórska~27.07.1964~str. 2~kol. 3
1217 Marsza³kowi Polski[/][121] towarzyszyli wiceministrowie Obrony[121] Narodowej[221]: genera³ broni[121] Jerzy[/] Bordzi³owski[/] i genera³ dywizji[121] Wojciech[/] Jaruzelski[/] oraz grupa genera³ów[122]. By³a to[41] ju¿ piêtnasta promocja Akademii[121] Sztabu Generalnego[221]. Zgromadzonym[232] oficerom gratulacje[142] z³o¿y³ komendant ASG[=] - genera³ dywizji[121] Józef[/] Kuropieska[/]. Nastêpnie marsza³ek Marian[/] Spychalski[/] dokona³ aktu promocji[121] absolwentów[122], którzy ukoñczyli studia[142] z[65] wyró¿nieniem, wrêczy³ medale[142] i dyplomy[142] pami±tkowe[242].
1218 609~Gazeta Zielonogórska~27.07.1964~str. 2~kol. 5
1219 Wstêpny[241] bilans[141] strat ocenia siê[41] na[64] czterdziestu[34] zabitych[142] i stu[34] sze¶ædziesiêciu[34] piêciu[34] rannych[142]. Z[62] czterdziestosiedmioosobowej[221] za³ogi[121] zginê³o prawdopodobnie trzydzie¶ci[31] osób. Na[66] miejscu[161] wypadku[121] prowadzona jest[57] akcja ratownicza. Z[62] Algieru[/] do[62] portu Bone[/] przylecia³ samolot[111] z[65] lekami oraz sprzêtem ratunkowym[251]. Mimo[62] prowadzonych[222] energicznych[222] poszukiwañ uda³o[501] siê do[62] chwili[121] obecnej[221] odnale¼æ zw³oki[142] jedynie dwóch[32] z[62] trzydziestu[32] zaginionych[222] marynarzy[122].
1220 610~Gazeta Zielonogórska~27.07.1964~str. 6~kol. 1
1221 W[66] skoku[161] o[66] tyczce[161] Chlebarow[/] rezultatem - cztery metry[112] osiemdziesi±t cztery centymetry[112] ustanowi³ nowy[241] rekord[141] Bu³garii[/][121]. Drugie[241] miejsce[141] zaj±³ warszawianin Butscher[/] - cztery metry[112] siedemdziesi±t centymetrów. Nowy[241] rekord[141] Bu³garii[/][121] w[66] pchniêciu[161] kul± uzyska³a równie¿ Christowa[/][111] - szesna¶cie metrów dziewiêtna¶cie centymetrów. Polka Rykowska[/] zajê³a trzecie[241] miejsce[141] - trzyna¶cie metrów trzydzie¶ci centymetrów. Nieoczekiwanej[221] pora¿ki[121] w[66] trójskoku[161] dozna³ Malcherczyk[/], [&]
1222 611~Gazeta Zielonogórska~02.10.1964~str. 1~kol. 4
1223 W[66] zwi±zku[161] z[65] licznymi zapytaniami, wolno[5] czy nie wolno[5] wykonywaæ planów pozyskania[121] zwierzyny[121] na[66] terenach nowo utworzonych[222] obwodów, na[64] które[242] nie zosta³y[57] zawarte[212] umowy[112] dzier¿awcze[212], Wydzia³ Rolnictwa[121] i Le¶nictwa[121] w[66] Zielonej[/][261] Górze[/][161] wyja¶nia: Ministerstwo[111] Le¶nictwa[121] wyrazi³ zgodê na[64] wykonywanie[141] polowañ na[66] wszystkich[262] tych[262] obwodach, co[41] do[62] których[222] wydane[212] zosta³y[57] prawomocne[212] decyzje[112].
1224 612~Gazeta Zielonogórska~02.10.1964~str. 1~kol. 6
1225 W[66] dniu pierwszego[221] pa¼dziernika na[66] placu[161] Tian[+] An[+] Men[/] w[66] Pekinie[/] odby³a[501] siê wielka manifestacja, w[66] której[261] wziê³o udzia³[141] siedemset[31] tysiêcy mieszkañców[122] stolicy[121] Chin[/] oraz przedstawiciele mniejszo¶ci[122] narodowych[222]. Na[66] trybunie[161] honorowej[261] zajêli miejsca[142] przywódcy[112] partii[121] i rz±du z[65] przewodnicz±cym[151] KC[=] KP[=] Chin[/], Mao[+] Tsetungiens[/], przewodnicz±cym[151] Chiñskiej[/][221] Republiki[/][121] Ludowej[/][221] Liu[+] Szao[+] Tsi[/] oraz premierem rady[121] pañstwowej[221] ChRL[=] Czou[+] En[+] laiem[/] na[66] czele.
1226 613~Gazeta Zielonogórska~02.10.1964~str. 7~kol. 3
1227 Nad[65] metodami upowszechniania[121] oszczêdno¶ci[121] i zdobywania[121] nowych[222] zwolenników[122] racjonalnej[221] gospodarki[121] pieni±dzem zastanawiali[501] siê dzia³acze z[62] Wojewódzkiego[221] Komitetu Upowszechniania[121] Oszczêdno¶ci[121] na[66] wczorajszej[261] uroczysto¶ci[161] inauguruj±cej[261] - Miesi±c[141] Oszczêdzania[121]. W[66] obradach uczestniczy³ zastêpca przewodnicz±cego[121] Prezydium[121] WRN[=] Jan[/] Kolenczuk[/] oraz przedstawiciele takich[222] instytucji[122] jak[9] PKO[=], SOP[=], ZSL[=], WKZZ[=], Kuratorium[171], ZMS[=], ZMW[=], Spó³dzielnia Mieszkaniowa i tym[232] podobne[212].
1228 614~Gazeta Zielonogórska~02.10.1964~str. 7~kol. 4
1229 Po[66] wyci±gniêciu[161] przez[64] przedszkolaków[142] na[64] maszt[141] bia³o-czerwonej[221] flagi[121], g³os[141] zabra³ zastêpca przewodnicz±cego[121] Prezydium[121] MRN[=] W³adys³aw[/] Nasiadek[/], który[211] w[66] imieniu[161] Prezydium[121] MRN[=] przekaza³ nowe[241] przedszkole[141] do[62] u¿ytku[121]. Koszt[111] budowy[121] i wyposa¿enia[121] przedszkola[121] wyniós³ ponad[8] cztery[34] miliony[142] z³otych[122]. W[66] imieniu[161] rodziców[122] w³adzom miejskim[232] za[64] wybudowanie[141] tak piêknego[221] przedszkola[121] podziêkowa³ przewodnicz±cy[111] Komitetu Rodzicielskiego[221] pan Persowski[/].
1230 615~Gazeta Zielonogórska~02.10.1964~str. 8~kol. 5
1231 Dru¿yna Zgrzeblarek[/] mo¿e[5] poszczyciæ[501] siê równie¿ wielkim[251] osi±gniêciem. Zielonogórscy ¿u¿lowcy dos³ownie na[66] samej[261] linii[161] mety[121] drugoligowych[222] rozgrywek wyprzedzili swego[241] najgro¼niejszego[241] rywala[141] - Uniê[/] Tarnów[/] i zdobyli awans[141] do[62] pierwszej[221] ligi[121]. W[66] ci±gu[161] dwóch[32] najbli¿szych[222] lat województwo[111] zielonogórskie[211] reprezentowane[211] bêdzie[57] w[66] ¿u¿lowej[261] ekstraklasie[161] przez[64] dwa[34] zespo³y[142].
1232 616~Gazeta Zielonogórska~22.10.1965~str. 1~kol. 2
1233 Konferencji[131] przewodniczy³ Antoni[/] ¯eglej[/]. W[66] dyskusji[161] wziêli udzia³[141] zarówno przedstawiciele kó³ wiejskich[222] jak[9] i dzia³acze powiatowi[212]. Konferencja ideologiczna omówi³a wiele[34] interesuj±cych[222] spraw[122]. Zastanawiano[501] siê nad[65] wzrostem roli[121] ko³a[121] ZMW[=]. Podkre¶lano te¿, ¿e ZMW[=] coraz lepiej troszczy[501] siê o[64] sprawy[142] m³odzie¿y[121], zajmuje[501] siê warunkami jej[42] pracy[121] i nauki[121].
1234 617~Gazeta Zielonogórska~22.10.1965~str. 1~kol. 6
1235 Wczoraj, to[41] jest we[64] czwartek[141] w[66] godzinach wieczornych[262] rozpoczê³a w[66] stolicy[161] Ghany[/], Akrze[/][161], obrady[142] trzecia konferencja na[66] szczycie krajów-cz³onków[122] Organizacji[121] Jedno¶ci[121] Afrykañskiej[221]. Do[62] Akry[/] przyby³a[5] ju¿ wiêkszo¶æ[111] delegacji[122]. Przewodnicz±cy[111] Rady[121] Pañstwa[121] Edward[/] Ochab[/] wys³a³ do[62] przewodnicz±cego[121] odbywaj±cej[+] siê[221] w[66] Akrze[/][161] konferencji[121] krajów Afryki[/] depeszê z[65] ¿yczeniami owocnych[222] obrad.
1236 618~Gazeta Zielonogórska~22.10.1965~str. 2~kol. 4
1237 Podjêto te¿ szereg[141] kroków organizacyjnych[222]. Miêdzy[+] innymi przed³u¿ono powa¿nie czas[141] pracy[121] ekspedycji[121] towarowej[221]. W[66] Zielonej[/][261] Górze[/][161] czynna jest ona ju¿ do[62] godziny[121] dwudziestej[221] czwartej[221], a na[66] innych[262] stacjach do[62] godziny[121] dwudziestej[221] drugiej[221]. W[66] sumie[161] jedyn±[251] wiêksz±[251] trudno¶ci± na[64] jak±[241] napotyka w[66] tej[261] chwili[161] kolej[111] jest zabezpieczenie[111] wystarczaj±cej[221] liczby[121] wagonów do[62] transportu produkcji[121] eksportowej[221].
1238 619~Gazeta Zielonogórska~22.10.1965~str. 7~kol. 3
1239 Kierownictwo[111] kina[121] "Newa[/]" organizuje specjaln±[241] projekcjê telewizyjnego[221] filmu produkcji[121] radzieckiej[221] ["]Minierzy[/] podniebnych[/][222] dróg[/]["], w[66] którym[261], jak[9] wiadomo udzia³[141] bior± równie¿ polscy aktorzy. Dwudziestego[221] drugiego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca o[66] godzinie[161] szesnastej[261] odbêdzie[501] siê projekcja pierwszych[222] dwóch[32] serii[122], a dwudziestego[221] trzeciego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca tak¿e o[66] godzinie[161] szesnastej[261] projekcja trzecia i czwarta.
1240 620~Gazeta Zielonogórska~22.10.1965~str. 8~kol. 5
1241 Tyle[8] komunikat[111]. Natomiast prasa pisze w rubrykach sportowych ¿e w¶ród[62] ciê¿arowców[122], którzy mog± poszczyciæ[501] siê tak piêknymi wynikami, od[62] pewnego[221] czasu panuje rozd¼wiêk[111]. Jeszcze przed[65] Olimpiad± nie by³o tajemnic±, ¿e istniej± w¶ród[62] nich[42] dwa[31] obozy[112], które[211] - jak[9] siê okazuje[501] - nie zosta³y[57] zlikwidowane[212] do[62] dnia dzisiejszego[221].
1242 621~Gazeta Zielonogórska~28.01.1966~str. 1~kol. 2
1243 Poza[65] tym[45] zak³ady[112] uczestnicz± w[66] eksporcie po¶rednim[261] dostarczaj±c znacznych[222] ilo¶ci[122] podzespo³ów u¿ywanych[222] do[62] produkcji[121] maszyn drogowych[222] i budowlanych[222]. W[66] ZBNS[=] powo³ano równie¿ komisje[142] problemowe[242] i opracowano harmonogram[141] przedsiêwziêæ organizacyjnych[222]. Dwudziestego[221] czwartego[221] lutego odbêdzie[501] siê zebranie[111] podstawowej[221] organizacji[121] partyjnej[221] po¶wiêcone[211] problemom eksportu.
1244 622~Gazeta Zielonogórska~28.01.1966~str. 1~kol. 6
1245 Agencja Reutera[/][121] podaje z[62] Vientiane[/], ¿e premier[111] Laosu[/] ksi±¿ê Souvanna[/] Phouma[/] zwróci³[501] siê w[64] czwartek[141] do[62] przywódcy[121] Patet[+] Lao[/] ksiêcia[121] Souphanouvonga[/], z[65] propozycj± odbycia[121] spotkania[121] dla[62] przedyskutowania[121] niebezpiecznej[221] sytuacji[121] w[66] Azji[/][161] Po³udniowo-Wschodniej[/][261]. Staraniem maj±cego[221] swoj±[241] siedzibê w[66] Duesseldorfie[/] "niemieckiego[221] towarzystwa[121] popieraj±cego[221] wymianê gospodarcz±[241] i kulturaln±[241] z[65] Polsk±[/][151]" w[6] szeregu[161] szko³ach tego[221] miasta[121] zaprezentowany[211] zosta³[57] dla[62] m³odzie¿y[121] film[111].
1246 623~Gazeta Zielonogórska~28.01.1966~str. 5~kol. 6
1247 Udzia³[111] PGR[=] w[66] skupie ogólnowojewódzkim[261] wzrasta z[62] roku[121] na[64] rok[141]. Obecnie wynosi on ju¿ oko³o[8] czterdzie¶ci[34] cztery[34] procent[122] ogólnie gromadzonych[222] zbó¿, choæ jak[9] wiadomo, PGR[=] gospodaruj± na[66] oko³o[8] dwudziestu[36] piêciu[36] procentach powierzchni[121] u¿ytków rolnych[222] województwa[121]. Tegoroczne[211] osi±gniêcie[111] w[66] odstawach zbó¿ zas³uguje na[64] szczególne[241] wyró¿nienie[141] z[62] tego[221] wzglêdu, ¿e przecie¿ warunki[112] atmosferyczne[212] nie by³y[5] specjalnie sprzyjaj±ce[212].
1248 624~Gazeta Zielonogórska~28.01.1966~str. 7~kol. 3
1249 Dostawy[112] nie zmniejszy³y[501] siê równie¿ w[66] bie¿±cym[261] miesi±cu. Miasto[111] otrzyma³o w[66] okresie trzech[32] tygodni bie¿±cego[221] miesi±ca ju¿ sze¶æ[34] tysiêcy dwie¶cie[34] kilogramów cytryn. Ma³o jest pomarañczy[122]. W[66] czwartym[261] kwartale tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tego[221] czwartego[221] roku[121] miasto[111] otrzyma³o osiem[34] i piêæ[34] dziesi±tych[122] tony[121] tych[222] owoców, a w[66] czwartym[261] kwartale tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tego[221] pi±tego[221] roku[121] - jedena¶cie[34] ton[122].
1250 625~Gazeta Zielonogórska~28.01.1966~str. 7~kol. 5
1251 Komenda Miejska Milicji[121] Obywatelskiej[221] informuje, ¿e przedsiêwziêto ¶rodki[142] zapobiegawcze[242] okre¶lone[242] bie¿±cymi planami s³u¿by[121], przeciwko[63] niszczeniu[131] ogrodzenia[121] przy[66] ulicy[161] Bohaterów[/][122] Westerplatte[/] dwadzie¶cia jeden. MZBM[=] informuje, ¿e numeracjê budynków w[66] mie¶cie ustala Miejska Pracownia Geodezyjna. Pracownia zmieni³a dawny[241] numer[141] domu przy[66] ulicy[161] Je¿ykowej[/][161] trzy na[64] numer[141] siedem.
1252 626~Gazeta Zielonogórska~18.03.1966~str. 1~kol. 5
1253 Obchodzone[212] w[66] roku[161] bie¿±cym[261] - ostatnim[261] roku[161] Tysi±clecia[121] Pañstwa[121] Polskiego[221] Dni[112] O¶wiaty[121], Ksi±¿ki[121] i Prasy[121] stanowi± czê¶æ[141] sk³adow±[241] ogólnonarodowego[221] programu uczczenia[121] tego[221] wielkiego[221] jubileuszu[121]. Imprezy[11] organizowane[212] w[66] czasie "dni[122]" s³u¿yæ[51] bêd±[56] zadokumentowaniu[131], ¿e Polska[/][121] Ludowa[/][221] przejê³a ponad[8] tysi±cletni[241] dorobek[141] polskiej[221] kultury[121] materialnej[221] i duchowej[221] i imponuj±co pomno¿y³a to[241] dziedzictwo[141].
1254 627~Gazeta Zielonogórska~18.03.1966~str. 2~kol. 1
1255 Dwie[31] kompanie[112] po³udniowo-wietnamskiej[221] armii[121] wyzwoleñczej[221] w[66] sile[161] oko³o[8] dwustu[32] ¿o³nierzy[122] zaatakowa³y wczoraj rano[8] lotnisko[141] w[66] Cao[+] Lanh[/] - stolicy[161] prowincji[121] Kien[+] Phong[/] w[+] pobli¿u granicy[121] kambod¿añskiej[221]. Na[64] pomoc[141] zaatakowanym[132] po¶pieszy³y samoloty[112]. W[64] ¶rodê szesnastego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca w[66] Berlinie[/] zachodnim[/][261] nieznani sprawcy[112] podpalili mieszkanie[141] profesora[121] Dietrycha[/][121] Goldschmidta[/][121] - który[211] wyk³ada socjologiê na[66] uniwersytecie w[66] Berlinie[/] zachodnim[/][261].
1256 628~Gazeta Zielonogórska~18.03.1966~str. 2~kol. 4
1257 Ma³a liczba zg³oszeñ spo¶ród[62] kandydatów[122] z[62] lat ubieg³ych[222] ¶wiadczy o[66] niedostatecznej[261] jeszcze akcji[161] informacyjnej[261]. Do[62] nadrobienia[121] opó¼nieñ pozosta³o ju¿ niewiele[8] czasu, bowiem trzydziestego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca mija termin[111] przyjmowania[121] zg³oszeñ. Warto przypomnieæ, ¿e uczniowie klas siódmych[222] ubiegaj±[501] siê o[64] przyjêcie[141] do[62] klasy[121] pierwszej[221] szkó³ zawodowych[22] za[65] po¶rednictwem szko³y[121] podstawowej[221], [&]
1258 629~Gazeta Zielonogórska~18.03.1966~str. 2~kol. 6
1259 Wstêpne[212] badania[112] lekarskie[212] wykaza³y, ¿e Armstrong[/] i Scott[/] wyszli ca³o z[62] przygody[121]. W[64] pi±tek[141] samolot[111] przywiezie ich[42] z[62] Oklinady[/] na[64] Przyl±dek[/][141] Kennedy'ego[/][121]. To[41], co[44] kosmonauci powiedz± ekspertom, bêdzie[56] mia³o[52] istotne[241] znaczenie[141] dla[62] przysz³o¶ci[121] amerykañskiego[221] programu kosmicznego[221]. Nie mo¿na wykluczyæ na[64] przyk³ad[141], ¿e trzeba bêdzie zmieniæ koncepcjê ³±czenia[121] statków w[66] przestrzeni[161].
1260 630~Gazeta Zielonogórska~18.03.1966~str. 7~kol. 6
1261 Przedsprzeda¿[141] biletów prowadzi biuro[111] Lubelskiego[221] Towarzystwa[121] Muzycznego[221] imienia Henryka[/][121] [~] Wieniawskiego[/][121], przy[66] ulicy[161] ¯eromskiego[/][121] trzy. W[66] dniu koncertu w[66] kasie[161] Hali[121] Ludowej[221], bilety[112] bêd± do[62] nabycia[121] od[62] godziny[121] piêtnastej[221]. Dzi¶ o[66] godzinie[161] dwudziestej[261] odbêdzie[501] siê w[66] Klubie spotkanie[111] autorskie[211] z[65] Janem[/] Izydorem[/] Sztaudyngerem[/], znanym[251] satyrykiem, autorem licznych[222] fraszek i felietonów.
1262 631~Gazeta Zielonogórska~11.06.1966~str. 1~kol. 2
1263 Na[66] listach wyborczych[262] znalaz³o[501] siê blisko[8] tysi±c[111] osób, które[112] nie reprezentowa³y dotychczas spo³eczeñstwa[121] radzieckiego[221] w[66] parlamencie. W¶ród[62] kandydatów[122] do[62] Rady[121] Najwy¿szej[221] jest sze¶æset[31] dziewiêædziesi±t[31] osiem[31] robotników[122] i ko³cho¼ników[122], ponad[8] trzystu[32] in¿ynierów[122] i techników[122], oko³o[62] dwustu[32] agronomów[122] i zootechników[122]. Spotkania[112] z[65] kandydatami, które[212] odby³y[501] siê w[66] okresie ostatnich[222] tygodni, przebiega³y w[66] ¿ywej[261] i rzeczowej[261] atmosferze[161].
1264 632~Gazeta Zielonogórska~11.06.1966~str. 1~kol. 1
1265 W[64] niedzielê dwunastego[221] czerwca - na[66] wysokich[262] masztach przed[65] g³ównym[251] wej¶ciem na[64] tereny[142] targowe[242] zawi¶nie czterdzie¶ci[31] osiem[31] flag narodowych[222]. Trzydzieste[212] pi±te[212] Targi[112] zosta³y[57] rozpoczête[212]. Dotychczas siedem[31] tysiêcy osiemset[31] obcokrajowców[122] zapowiedzia³o przyjazd[141] na[64] Targi[142], ju¿ obecnie przebywa tu trzy[31] tysi±ce[112] piêæset[31] cudzoziemców[122]. Gospodarzom uda³o[501] siê zagwarantowaæ dwadzie¶cia[34] jeden[8] i piêæ[34] dziesi±tych[122] tysi±ca miejsc noclegowych[222], z[62] których[222] dwana¶cie[31] tysiêcy przypada na[64] kwatery[142] prywatne[242].
1266 633~Gazeta Zielonogórska~11.06.1966~str. 1~kol. 3 
1267 Przedstawiciele Centrali[121] Handlu[121] Zagranicznego[221] Hortex[/] podpisali w[66] Bukareszcie[/] kontrakt[141] na[64] dostawê w[66] bie¿±cym[261] roku[161] do[62] Polski[/][121] pomidorów i winogron sto³owych[222]. Kontrakt[111] opiewa ³±cznie na[64] sumê ponad[8] dziesiêæ milionów z³otych[122] dewizowych[222] i przewiduje dostawê w[66] bie¿±cym[261] roku[161] pocz±wszy od[62] dwudziestego[221] czerwca trzyna¶cie tysiêcy ton[122] pomidorów oraz pocz±wszy od[62] wrze¶nia bie¿±cego[221] roku[121] osiem i piêæ dziesi±tych[122] tysiêcy ton[122] winogron.
1268 634~Gazeta Zielonogórska~11.06.1966~str. 2~kol. 5
1269 W[64] czwartek[141] samoloty[112] USA[=] bombardowa³y domniemane[242] pozycje[142] si³ partyzanckich[222] w[66] odleg³o¶ci[161] trzydziestu[32] piêciu[32] kilometrów na[64] zachód[141] od[62] Hue[/]. W[64] pi±tek[141] z[62] kolei[121] bombowce[112] b[+] piêædziesi±t[+] dwa[/] obrzuci³y bombami przypuszczalne[242] pozycje[142] partyzantów[122] w[+] pobli¿u granicy[121] kambod¿añskiej[221] (dziewiêædziesi±t[31] sze¶æ[31] kilometrów na[64] pó³nocny[21] - zachód[141] od[62] Sajgonu[/]).
1270 635~Gazeta Zielonogórska~11.06.1966~str. 2~kol. 6
1271 Rakieta przeciwlotnicza "Nike[/]" wysz³a w[64] czwartek[141] spod[62] kontroli[121] nad[65] jednym[251] z[62] miast hawajskich[222], ale na[64] szczê¶cie[141] rozerwa³a[501] siê ju¿ nad[65] oceanem. Wed³ug[62] doniesieñ z[62] Honolulu[/] od³amki[112] rakiety[121] spowodowa³y tylko nieliczne[242] straty[142] materialne[242] na[66] l±dzie. Wed³ug[62] niepe³nych[222] danych[122] KG[=] MO[=] w[66] ci±gu[161] dziewiêciu[32] dni[122] czerwca utonê³y ju¿ czterdzie¶ci[31] dwie[31] osoby[112].
1272 636~Gazeta Zielonogórska~24.10.1966~str. 1~kol. 3
1273 W[66] tym[261] samym[261] czasie ministrowie spraw[122] zagranicznych[222] trzech[32] pañstw prowadzili rozmowy[142] na[64] temat[141] rozbrojenia[121] i nierozprzestrzeniania[121] broni[121] nuklearnej[221]. Ministrowie spraw[122] zagranicznych[222], maj± równie¿ omówiæ komunikat[141], który[211] zostanie[57] og³oszony[211] w[64] poniedzia³ek[141] na[64] zakoñczenie[141] konferencji[121]. Sobotnie[212] rozmowy[112] - jak[9] informuje agencja Reutera[/][121] - dotyczy³y g³ównie problemu wietnamskiego[221] sytuacji[121] w[66] Europie[/][161] oraz problemów gospodarczych[222].
1274 637~Gazeta Zielonogórska~24.10.1966~str. 2~kol. 2
1275 ¯o³nierze maj± nie wpuszczaæ do[62] osady[121] niepotrzebnych[222] przybyszów[122] aby[9] nie robili zamieszania[121] i nie utrudniali prac przy[66] odkopywaniu[161] zasypanych[222] domów. Prac tych[222] nikt nie nazywa ju¿ akcj± ratunkow±[25] poniewa¿ nie ma ¿adnej[221] nadziei[121], aby[9] pod[65] zwa³ami mokrego[221] py³u wêglowego[221], kamieni i innych[222] odpadów kto¶ by³ ¿ywy[211].
1276 638~Gazeta Zielonogórska~24.10.1966~str. 2~kol. 4
1277 Manilski[211] korespondent agencji[121] Reutera[/][121] przypomina zapewnienia[142] przywódców[122] siedmiu[32] krajów, i¿ konferencja manilijska nie bêdzie narad± wojenn±[251], ale dodaje od[62] siebie[42], ¿e w[66] stolicy[161] Filipin[/] nikt nie spodziewa[501] siê, aby[9] efektem obrad mog³y byæ jakie¶[212] konkretne[212] nowe[212] propozycje[112] w[66] sprawie[161] pokojowego[221] uregulowania[121] konfliktu.
1278 639~Gazeta Zielonogórska~24.10.1966~str. 5~kol. 4
1279 W[66] ci±gu[161] dziewiêciu[32] miesiêcy junacy odbywaæ[51] bêd±[56] zajêcia[142] teoretyczne[242] i praktyczne[242]. Za[64] pracê pobieraæ[51] bêd±[56] wynagrodzenie[141] i przyucz±[501] siê do[62] zawodu murarza[121]-tynkarza[121], montera[121]-instalatora[121], ¶lusarza[121] warsztatowego[221], blacharza[121], stolarza[121], malarza[121] lub elektryka[121]. Po[66] zdaniu[161] egzaminów dyrekcja MZBP[=] zapewni junakom sta³±[241] pracê w[66] przedsiêbiorstwie. Kandydaci winni[5] zg³aszaæ[501] siê u[62] komendanta[121] OHP[=] przy[66] MZBP[=] do[62] koñca bie¿±cego[221] miesi±ca.
1280 640~Gazeta Zielonogórska~24.10.1966~str. 6~kol. 5
1281 Walendzik[/] w[66] walce[161] z[65] bardzo silnym[251] i odpornym[251] na[64] ciosy[142] Michalkiewiczem[/] wykorzysta³ swój[241] najlepszy[241] atut[141] - szybko¶æ[141] i wygra³ zdecydowanie[8]. Graczyk[/], równie¿ trafi³ na[64] silnego[241] i odpornego[241] przeciwnika[141]. Potrafi³ jednak tak rozegraæ walkê, i¿ zwyciêstwo[111] jego[42] wypad³o wysoko i przekonywuj±co. O[66] pechu[161] mo¿e[5] mówiæ Fijak[/], który[211] rozk³ada³ walkê na[64] trzy[34] rundy[142].
1282 641~Gazeta Zielonogórska~02.11.1967~str. 1~kol. 6
1283 Obie[31] spo³eczno¶ci[112] umacniaj± swe[242] fortyfikacje[142] na[66] tak zwanej[261] zielonej[261] linii[161] oddzielaj±cej[261] ich[42] sektory[142] w[66] samej[261] Nikozji[/][161]. Oficjalny[211] komunikat[111] opublikowany[211] w[64] ¶rodê w[66] Nikozji[/][161] podaje, ¿e Denktas[/] i jego[42] dwaj towarzysze[112], równie¿ aresztowani, posiadali broñ[141] i ró¿ne[242] fa³szywe[242] dokumenty[142], a przedostali[501] siê na[64] terytorialne[242] wody[142] cypryjskie[242] dziêki[63] pomocy[131] okrêtu tureckiego[221], który[211] mia³ wprowadziæ ich[42] stateczek[141] na[64] te[242] wody[142].
1284 642~Gazeta Zielonogórska~02.11.1967~str. 1~kol. 4
1285 Zastosowali oni metodê fotometryczn±[241] dla[62] badania[121] nie tylko górzystej[221], lecz tak¿e równinnej[221] czê¶ci[121] powierzchni[121] Srebrnego[/][221] Globu[/]. Astronomowie mierz±c na[66] podstawie[161] fotografii[121] wyrazisto¶æ[141] poszczególnych[222] odcinków równinnej[221] czê¶ci[121] Ksiê¿yca przy[66] ró¿nych[262] po³o¿eniach S³oñca[121] z[65] wielk±[251] dok³adno¶ci± okre¶lili nachylenia[142] tych[222] odcinków oraz ukszta³towanie[141] powierzchni[121]. Obserwacje[112] te[212] pos³u¿y³y za[64] podstawê do[62] sporz±dzenia[121] map plastycznych[222] Ksiê¿yca.
1286 643~Gazeta Zielonogórska~02.11.1967~str. 3~kol. 1
1287 Zbiory Muzeum[121] Okrêgowego[221] powiêkszy³y[501] siê w[66] tym[261] roku[161] o[64] cenne[242] eksponaty[142] pochodz±ce[242] z[62] zakupów i darów dla[62] Muzeum[121]. Najciekawsze[212] s± dzie³a[112] sztuki[121] antycznej[221] przekazane[212] przez[64] Zamek[141] FWP[=] w[66] Lubniewicach[/]. S± to[41] fragmenty[112] fryzów, stela[111] nagrobna z[62] siódmego[221] wieku[121] przed[65] nasz±[251] er± z[65] reliefem kobiety[121] ¿egnaj±cej[221] wojownika[141] oraz inne[212] fragmenty[112] rze¼b rzymskich[222] i greckich[222].
1288 644~Gazeta Zielonogórska~02.11.1967~str. 5~kol. 3
1289 Na[66] wystawie[61] tej[261] bardzo du¿y[241] sukces[141] odniós³ przedstawiciel[111] naszego[221] województwa[121] Jan[/] Kuna[/] z[62] GS[=] Sulechów[/], który[211] za[64] projekt[141] racjonalizatorski[241] zaj±³ trzecie[241] miejsce[141] w[66] kraju[161]. Projekt[111] racjonalizatorski[211] Jana[/][121] Kuny[/][121] przynosi w[66] skali[161] rocznej[261] sto[34] dwadzie¶cia[34] tysiêcy oszczêdno¶ci[121], a rozwi±zanie[111] konstrukcyjne[211] gwarantuje obs³udze[131] urz±dzenia[121] bezpieczne[242] warunki[142] pracy[121].
1290 645~Gazeta Zielonogórska~02.11.1967~str. 6~kol. 5
1291 Fina³[111] z[65] udzia³em czterech[32] zespo³ów, które[212] wygra³y turnieje[142] pó³fina³owe[242] zostanie[57] rozegrany[211] w[66] dniach od[62] dziesi±tego[221] do[62] dwunastego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca w[66] Warszawie[/][161]. W[66] pierwszym[261] meczu[161] zielonogórzanki[112] zmierz±[501] siê z[65] reprezentacj± £odzi[/][121], a Wroc³aw[/] rozegra spotkanie[141] z[65] Warszaw±[/]. W[64] sobotê odbêd±[501] siê mecze[112]: Warszawa[/] - Zielona[/] Góra[/], Wroc³aw[/] - £ód¼[/], a w[66] niedzielê zielonogórzanki[112], wyst±pi± przeciw[63] Wroc³awowi[/], a zespó³[111] sto³eczny[211] przeegzaminuje £ód¼[/][141].
1292 646~Gazeta Zielonogórska~24.12.1967~str. 1~kol. 2
1293 W³adze[112] przedsiêwziê³y niezw³ocznie daleko id±ce[242] starania[142] w[66] celu[161] udzielenia[121] pomocy[121] rodzinom ofiar oraz pogorzelcom. Troskliwie zaopiekowano[501] siê przede[+] wszystkim rodzinami ofiar. Wyp³acone[212] osta³y[57] zasi³ki[112] pieniê¿ne[212], podjêto starania[142] zmierzaj±ce[242] do[62] zapewnienia[121] miejsc w[66] internatach dla[62] osieroconych[222] dzieci[122]. Piêciu[33] rodzinom, które[212] wskutek[62] po¿aru straci³y dach[141] nad[65] g³ow±, przydzielono sta³e[242] mieszkania[142].
1294 647~Gazeta Zielonogórska~24.12.1967~str. 1~kol. 4
1295 Udzia³[111] Stanów[/] Zjednoczonych[/][222] w[66] wojnie[161] wietnamskiej[261] jest b³êdem, a my nie chcemy do[62] tego[42] siê przyznaæ[501] - o¶wiadczy³ w[64] czwartek[141] przewodnicz±cy[111] senackiej[221] komisji[121] spraw[122] zagranicznych[222] senator Fulbright[/]. Zdaniem Fulbrighta[/][121] Bia³y[/][211] Dom[/][111] wprowadza w[64] b³±d[141] amerykañsk±[241] opiniê publiczn±[241] twierdz±c, ¿e Wietnam[/][111] Po³udniowy[/][211] jest ofiar± agresji[121] komunistycznej[221] ze[62] strony[121] Wietnamu[/] Pó³nocnego[/][221].
1296 648~Gazeta Zielonogórska~24.12.1967~str. 1~kol. 3
1297 Rzeczoznawcy[112] wchodz±cy[212] w[64] sk³ad[141] jury[121] wysoko ocenili pracê zielonogórsko-wroc³awskiego[221] zespo³u autorskiego[221], daj±c temu[43] wyraz[141] w[66] postaci[161] przyznania[121] nagrody[121] za[64] projekt[141]. Wspólny[211] wysi³ek[111] pracowników[122] obydwu[32] pracowni[122] planów regionalnych[222], a ¶ci¶lej praktyczne[212] efekty[112] tego[221] wysi³ku[121] uznane[212] zosta³y[57] za[64] zas³uguj±ce[242] na[64] trzeci±[241] nagrodê.
1298 649~Gazeta Zielonogórska~24.11.1967~str. 2~kol. 5
1299 W[66] trakcie dyskusji[121] przemówienie[141] na[66] plenum[161] wyg³osi³ cz³onek[111] Biura[121] Politycznego[221] KC[=] sekretarz KC[=] PZPR[=] Zenon[/] Kliszko[/]. W[66] sprawach organizacyjnych[262] w[66] zwi±zku[161] z[65] wyborem Stanis³awa[/][121] Kocio³ka[/][121] na[64] stanowisko[141] pierwszego[221] sekretarza[121] KW[=] PZPR[=] w[66] Gdañsku[/] plenum[111] KW[=] PZPR[=] przychyli³o[501] siê do[62] jego[42] pro¶by[121] i zwolni³o go[44] z[62] funkcji[121] pierwszego[221] sekretarza[121] Komitetu Warszawskiego[221] PZPR[=].
1300 650~Gazeta Zielonogórska~24.11.1967~str. 5~kol. 3
1301 W[66] programie zimowych[222] zawodów sportowych[222] zasz³y[5] zmiany[112]. Zawody[112] ³y¿wiarskie[212], które[212] by³y[57] przewidziane[212] na[+] dzisiaj, odbêd±[501] siê w[66] pó¼niejszym[261] terminie. Dzisiaj o[66] godzinie[61] dziesi±tej[261] na[66] Wzgórzach[/] Piastowskich[/][262] bêd±[57] rozegrane[212] zawody[112] saneczkowe[212] w[66] konkurencji[161] dziewcz±t i ch³opców[122]. Zbiórka obok[62] amfiteatru. Rozpoczê³y[501] siê ju¿ rozgrywki[112] w[66] pi³ce[161] koszykowej[261]. Organizatorzy przed³u¿yli termin[141] zg³oszeñ do[62] rozgrywek w[64] "kosza[141]" i siatkówkê.
1302 651~G³os Koszaliñski~12.06.1963~str. 1~kol. 3
1303 Pozosta³e[212] uspo³ecznione[212] zak³ady[112] bêd±[56] mog³y[52] zatrudniaæ specjalistów[142] rolnictwa[121] wy³±cznie na[66] tych[262] stanowiskach, na[66] których[262] niezbêdne[211] jest posiadanie[111] wykszta³cenia[121] rolniczego[221]. W[66] celu[161] zapewnienia[121] realizacji[121] uchwa³y[121] powo³ano centraln±[241] i wojewódzkie[242] komisje[142] do[62] spraw[122] kadr[122] rolniczych[222]. Centralna komisja, na[64] której[221] przewodnicz±cego[141] powo³any[211] zosta³[57] wicepremier Zenon[/] Nowak[/], miêdzy[+] innymi okre¶li jednostki[142] organizacyjne[242] nie wchodz±ce[242] w[64] sk³ad[141] resortu rolnictwa[121].
1304 652~G³os Koszaliñski~12.06.1963~str. 2~kol. 1
1305 Gubernator Alabamy[/][121] Wallace[/] o¶wiadczy³ jeszcze raz[8] wczoraj, i¿ osobi¶cie nie dopu¶ci do[62] przyjêcia[121] studentów[122] na[64] uczelniê. Prezydent Kennedy[/] ostrzeg³ gubernatora[141] Wallace[/], by[9] nie interweniowa³ w[66] tej[261] sprawie[161] i trzyma³[501] siê z[+] dala uniwersytetu. Prezydent Kennedy[/] odby³ naradê z[65] ministrem sprawiedliwo¶ci[121] Robertem[/] Kennedym[/][151] i specjalnym[251] doradc± Sorensonem[/] oraz innymi osobisto¶ciami [&].
1306 653~G³os Koszaliñski~12.06.1963~str. 2~kol. 2
1307 Rzecznik rz±du syryjskiego[221] o¶wiadczy³, i¿ dwa[31] izraelskie[212] samoloty[112] odrzutowe[212] oraz kanonierka ostrzela³y posterunek[141] syryjski[241] i wioskê po³o¿one[242] na[66] wschodnim[261] wybrze¿u[161] Jeziora[/][121] Galilejskiego[/], wczoraj to[41] jest jedenastego[221] czerwca w[66] Pa³acu[161] Prezydenckim[261] w[66] Damaszku[/][161] rozpoczê³y[501] siê rozmowy[112] syryjsko-jemejskie[212]. Na[66] czele delegacji[121] jemeñskiej[221] stoi prezydent Sallal[/], syryjskiej[221] - przewodnicz±cy[111] "Narodowej[221] Rady[121] Rewolucji[121]" genera³ Atasi[/].
1308 654~G³os Koszaliñski~12.06.1963~str. 2~kol. 6
1309 Z[62] uwagi[121] na[64] fakt[141], ¿e równolegle z[65] ukazaniem[+] siê ["]Kultury[/][121]["] przestaj± wychodziæ dwa[31] tygodniki[112]: ["]Nowa[/] Kultura[/]["] i ["]Przegl±d[/][111] Kulturalny[/][211]["] - wszyscy[212] dotychczasowi prenumeratorzy tych[222] pism otrzymaj± pierwszy[241] numer[141] ["]Kultury[/][121]["] wraz[8] ze[65] specjalnym[251] drukiem w[66] sprawie[161] dalszej[221] prenumeraty[121]. Druk[111] ten[211] stworzy czytelnikom mo¿liwo¶æ[141] otrzymywania[121] nowego[221] pisma[121] w[66] ramach op³aconej[221] prenumeraty[121].
1310 655~G³os Koszaliñski~12.06.1963~str. 3~kol. 2
1311 Dyrekcja Liceum[121] imienia Stanis³awa[/][121] Dubois[/] przy[66] ulicy[161] Stalingradzkiej[/][161] poda³a nam nazwiska[142] uczniów[122], równie¿ urodzonych[222] w[66] Koszalinie[/] i zdaj±cych[222] w[66] tym[261] roku[161] maturê. S± to[41]: Bo¿ena[/] S³odocka[/], Ryszard[/] Hemerling[/] i Zbigniew[/] Razmuk[/]. Ca³a czwórka zamierza ubiegaæ[501] siê o[64] wstêp[141] na[64] wy¿sze[242] uczelnie[142]. Ko³a[112] koszaliniaków[122] zyskaj± wiêc zapewne nowych[242] cz³onków[142].
1312 656~G³os Koszaliñski~17.07.1963~str. 1~kol. 4
1313 Cz³onek Biura[121] Politycznego[221] KC[=] PZPR[=], przewodnicz±cy[111] Rady[121] Pañstwa[121] Aleksander[/] Zawadzki[/], który[211] jest cz³onkiem organizacji[121] partyjnej[221] zak³adów wytwórczych[222] lamp elektrycznych[222] imienia Ró¿y[/][121] Luksemburg[/] spotka³[501] siê jedenastego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca z[65] aktywem partyjnym[251] tych[222] zak³adów. Aleksander[/] Zawadzki[/] podkre¶li³ w[66] swym[261] wyst±pieniu[161] wagê Trzynastego[221] Plenum[121] KC[=] PZPR[=], wysok±[241] dojrza³o¶æ[141] jego[42] obrad [&]
1314 657~G³os Koszaliñski~17.07.1963~str. 2~kol. 1
1315 Na[64] spotkanie[141] przybyli[5] tak¿e prezes Polskiego[221] Zwi±zku[121] Szermierczego[221] wiceminister [~] Sznajder[/], przewodnicz±cy[111] GKKFiT[=] - W³odzimierz[/] Reczek[/], przewodnicz±cy[111] Prezydium[121] WRN[=] Gdañska[/][121] Piotr[/] Szolarek[/] oraz przewodnicz±cy[111] prezydium[121] MRN[=] Gdañska[/][121] Tomasz[/] Bejm[/]. Podczas[62] spotkania[121] odby³y[501] siê dwie[31] walki[112] pokazowe[212]. W[66] pierwszej[261] by³y[211] mistrz ¶wiata Jerzy[/] Paw³owski[/] spotka³[501] siê z[65] debiutantem, utalentowanym[251] szablist± Majewskim[/]. Wygra³ Paw³owski[/] piêæ do[62] czterech[32] [&]
1316 658~G³os Koszaliñski~17.07.1963~str. 2~kol. 3
1317 Zamkniêty[211] zosta³[57] ju¿ przewód[111] s±dowy[211] w[66] zakresie odpowiedzialno¶ci[121] Globkego[/][121] za[64] zbrodnie[142] pope³nione[242] przez[64] hitlerowców[142] na[66] terenie Europy[/] wschodniej[221]. Wed³ug[62] informacji[122] pochodz±cych[222] z[62] dobrze poinformowanych[222] ¼róde³ Rada[111] Bezpieczeñstwa[121] zbierze[501] siê przypuszczalnie w[64] przysz³y[241] poniedzia³ek[141], aby[9] rozpatrzyæ na[64] ¿±danie[141] krajów afrykañskich[222] sytuacjê w[66] portugalskich[262] terytoriach Afryki[/].
1318 659~G³os Koszaliñski~17.07.1963~str. 2~kol. 6
1319 W[66] ci±gu[161] osiemnastu[32] lat jakie[242] spêdzi³ Geolzidis[/] w[66] greckich[262] wiêzieniach, o¶lep³ i zachorowa³ na[64] raka[141]. Postêpowa opinia publiczna kraju[121] ¿±da³a od[+] dawna uwolnienia[121] Geolzidisa[/][121], a tak¿e innych[222] wiê¼niów[122] politycznych[222]. Dopiero niedawno, kiedy Geolzidis[/] by³ ju¿ niemal w[66] agonii[161] rz±d[111] grecki[211] podj±³ decyzjê jego[42] uwolnienia[121] [&]
1320 660~G³os Koszaliñski~17.07.1963~str. 3~kol. 3
1321 Od[62] godziny[121] osiemnastej[221] rozpocznie[501] siê uroczyste[211] zgromadzenie[111] mieszkañców[122] Koszalina[/] z[62] okazji[121] dziewiêtnastej[221] rocznicy[121] Manifestu PKWN[=]. W[66] zgromadzeniu[161] wezm± miêdzy[+] innymi udzia³[141] cz³onkowie rz±du. Po[66] wiecu[161] zobaczymy znowu wystêpy[142] zespo³ów artystycznych[222]; stusze¶ædziesiêcioosobowego[221] reprezentacyjnego[221] zespo³u G³ównej[221] Kwatery[121] Harcerstwa[121] i kabaretu ["]Hybrydy[/]["] z[62] Warszawy[/].
1322 661~G³os Koszaliñski~14.11.1963~str. 1~kol. 6
1323 Na[64] stanowisko[141] przewodnicz±cego[121] Rady[121] Ministrów[122] Niemiecka Socjalistyczna Partia Jedno¶ci[121] wysunê³a ponownie dotychczasowego[241] premiera[141] Otto[/] Grotewohla[/][141], a jako[64] pierwszego[241] zastêpcê Willi[/] Stopha[/][141], który[211] równie¿ pe³ni³ dotychczas tê funkcjê. Johanes[/] Dieckman[/] zwróci³[501] siê do[62] przewodnicz±cego[121] Rady[121] Ministrów[122] NRD[=], by[9] sformowa³ swój[241] nowy[241] rz±d[141]. Nastêpnie zakomunikowa³ on, ¿e na[66] posiedzeniu[161] Izby[121] Ludowej[221] w[64] czwartek[141] z³o¿ona zostanie[57] deklaracja rz±dowa.
1324 662~G³os Koszaliñski~14.11.1963~str. 2~kol. 1
1325 Wyrokiem S±du Warszawskiego[221] Okrêgu[121] Wojskowego[221] skazany[211] zosta³[57] na[64] dwana¶cie[34] lat wiêzienia[121] Marian[/] Gwiazda[/], zamieszka³y[211] w[66] Katowicach[/]. Jak[9] wykaza³ przewód[111] s±dowy[211] Marian[/] Gwiazda[/] nawi±za³ kontakt[141] z[65] jedn±[251] z[62] zachodnich[222] placówek dyplomatycznych[222] w[66] Warszawie[/][161], której[231] przekaza³ w[66] latach tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] drugim[261] - tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] trzecim[261] szereg[141] informacji[122] z[62] dziedziny[121] obronno¶ci[121] PRL[=], stanowi±cych[222] tajemnicê pañstwow±[241].
1326 663~G³os Koszaliñski~14.11.1963~str. 2~kol. 3
1327 W[66] Bagdadzie[/] dokonano w[66] nocy[161] z[62] wtorku[121] na[64] ¶rodê czystki[121] w[66] kierownictwie irackiej[221] partii[121] Baas[/]. Elementy[112] opozycyjne[212] na[66] czele których[222] sta³ wykluczony[211] z[62] ugrupowania[121] i odsuniêty[211] od[62] w³adzy[121] dotychczasowy[211] wicepremier El[+] Saadi[/], próbowa³y dokonaæ w[64] ¶rodê rano[8] zaimprowizowanego[221] zamachu[121] stanu. Próba ta która ograniczy³a[501] siê do[62] ataku[121] jednego[221] samolotu wojskowego[221] na[64] Pa³ac[141] Prezydencki[241], skoñczy³a[501] siê fiaskiem.
1328 664~G³os Koszaliñski~14.11.1963~str. 2~kol. 5
1329 Zwi±zek[/][111] Radziecki[/][211] o¶wiadczy³ ¿e podzia³[111] stanowisk w[66] sekretariacie ONZ[=] miêdzy[64] poszczególne[242] obszary[142] geograficzne[242] jest nadal niezadawalaj±cy[211] i za¿±da³ zmiany[121] dotychczasowego[221] stanu rzeczy[121]. Z[62] ogólnej[221] liczby[121] stu[32] dziewiêciu[32] stanowisk kierowniczych[222] w[66] sekretariacie ONZ[=] przedstawiciele pañstw zachodnich[222] zajmuj± siedemdziesi±t[34] sze¶æ[34], przedstawiciele pañstw neutralnych[222] - szesna¶cie[34], a pañstw socjalistycznych[222] - siedemna¶cie[34].
1330 665~G³os Koszaliñski~14.11.1963~str. 5~kol. 5
1331 Na[66] ulicy[161] W³adys³awa[/][121] Czwartego[/][221] nadal ³ami±[501] siê resory[112] autobusów i innych[222] pojazdów. Przekop[111] w[+] poprzek ulicy[121] do[+] dzisiaj nie zosta³[57] nale¿ycie przekopany[211]. Ostatnio mamy równie¿ do[62] odnotowania[121] nowe[242] wyrwy[142]. Miêdzy[+] innymi na[64] jezdni[161] ruchliwej[221] ulicy[12] Zwyciêstwa[/][121] (w[+] pobli¿u ulicy[121] Stalingradzkiej[/][121]). Czê¶ciowo zdewastowano te¿ chodnik[141] na[66] ulicy[161] M³yñskiej[/][161].
1332 666~G³os Koszaliñski~30.01.1964~str. 1~kol. 2
1333 W[66] czasie dyskusji[121] w[66] grupach roboczych[262] na[64] pierwszy[241] plan[141] wybi³y[501] siê propozycje[112] o[66] zapobie¿eniu[161] dalszemu rozprzestrzenianiu[+] siê[131] broni[121] j±drowej[221], zakazie u¿ywania[121] tej[221] broni[121], ca³kowitej[221] likwidacji[121] gro¼by[121] wojny[121] atomowej[221]. Uczestnicy konferencji[121] podkre¶lili dobroczynny[241] wp³yw[141] Uk³adu Moskiewskiego[221] o[66] Zakazie Do¶wiadczeñ J±drowych[222] w[66] Atmosferze[161], pod[65] Wod± i w[66] Przestrzeni[161] Kosmicznej[261] na[64] utworzenie[141] sprzyjaj±cych[222] warunków dla[62] dalszego[221] postêpu w[66] dziedzinie[161] rozbrojenia[121].
1334 667~G³os Koszaliñski~30.01.1964~str. 1~kol. 3
1335 Komisja pod[65] przewodnictwem prezesa[121] S±du Najwy¿szego[221] USA[=], Earla[/][121] Warrena[/][121] wyznaczona przez[64] prezydenta[141] Johnsona[/][141] w[66] celu[161] zbadania[121] okoliczno¶ci[122] zabójstwa[121] prezydenta[121] Kennedy'ego[/][121] oznajmi³a ¿e zajmie[501] siê zbadaniem dzia³alno¶ci[121] ultraprawicowej[221] organizacji[121] "Minuteman[/]" która niedawno oskar¿ona[211] by³a[57] o[64] zagra¿anie[141] ¿yciu[131] dwudziestu[32] kongresmanów[122]. Przywódcy[112] tej[221] organizacji[121] jawnie chwal±[501] siê, ¿e dysponuje ona wielkim[251] arsena³em broni[121].
1336 668~G³os Koszaliñski~30.01.1964~str. 5~kol. 2
1337 W[66] Bonn[/] zorganizowano pierwsze[241] publiczne[241] zebranie[141] utworzonego[221] tu ostatnio nowego[221] ugrupowania[121] politycznego[221] pod[65] nazw±[151] "Aktion[+] National[+] Demokratische[+] Sammlung[$]". Tematem zebrania[121] by³a[5] dyskusja ["]czy jedynie Niemcy[/][112] s± winne[212] wybuchowi[131 drugiej[221] wojny[121] ¶wiatowej[221]["] - co[41] sta³o[501] siê znakomit±[251] wizytówk± tego[221] neohitlerowskiego[221] ugrupowania[121]. Wystêpuj±cy[211] jako[61] referent doktor Willy[/] Glasegok[/] przez[64] niemal trzy[34] godziny[142] w¶ród[62] gor±cego[221] poklasku[121] zebranych[222] [&]
1338 669~G³os Koszaliñski~30.01.1964~str. 5~kol. 6
1339 Wczoraj papie¿ Pawe³[/] Szósty[/][211] przyj±³ na[66] audiencji[161] prywatnej[261] kanclerza[141] NRF[=] - Ludwika[/][141] Erharda[/][141]. Po[66] zakoñczeniu[161] audiencji[121] Erhard[/] przedstawi³ papie¿owi ministra[141] spraw[122] zagranicznych[222] NRF[=] - Schredera[/][141] oraz resztê osób wchodz±cych[222] w[64] sk³ad[141] delegacji[121] zachodnio-niemieckiej[221]. W[66] Atlancie[/] w[66] stanie[161] Georgia[/] trwaj± nadal masowe[212] demonstracje[112] protestacyjne[212] ludno¶ci[121] murzyñskiej[221] przeciwko[63] dyskryminacji[131] rasowej[231]. W[66] ci±gu[161] ostatnich[222] czterech[32] dni[122] policja aresztowa³a dwie¶cie[34] osób.
1340 670~G³os Koszaliñski~30.01.1964~str. 8~kol. 2
1341 W[64] pi±tek[141] kontynuowaæ[51] bêd±[56] pojedynki[142] saneczkarze. Rozegrana[211] zostanie[57] druga seria ¶lizgów w[66] jedynkach kobiet i mê¿czyzn[122]. O[66] ich[42] przebiegu[161] dowiemy[501] siê z[62] transmisji[121] radiowej[221], która rozpocznie[501] siê o[66] godzinie[161] dwudziestej[261] pierwszej[261]. W[66] dniu tym[261] wystartuj± równie¿ bobslei¶ci. Pi±tkowy[211] program[111] przewiduje tak¿e cztery[34] mecze[142] hokejowe[242].
1342 671~G³os Koszaliñski~09-10.05.1964~str. 2~kol. 1
1343 Przewodnicz±cy[111] Rady[121] Ministrów[122] ZSRR[=] [~] [~] Chruszczow[/] i przewodnicz±cy[111] Prezydium[121] Rady[121] Najwy¿szej[221] ZSRR[=] [~] Bre¿niew[/], w[66] imieniu[161] ca³ego[221] narodu radzieckiego[221] przes³ali masom pracuj±cym[232] NRD[=] serdeczne[242] pozdrowienia[142] z[62] okazji[121] dziewiêtnastej[221] rocznicy[121] wyzwolenia[121] narodu niemieckiego[221] spod[62] hitlerowskiego[221] faszysty[121]. Z[62] tej[221] samej[221] okazji[121] przywódcy[112] NRD[=] przekazali narodowi[131] radzieckiemu serdeczne[242] pozdrowienia[142] oraz podziêkowania[142] za[64] bratersk±[241] i bezinteresown±[241] pomoc[141].
1344 672~G³os Koszaliñski~09-10.05.1964~str. 2~kol. 2
1345 Koszaliñskie[211] Przedsiêbiorstwo[111] Transportowo-Sprzêtowe[211] otrzyma³o na[66] akademii[161] sztandar[141] przechodni[241] ministra[121] budownictwa[121] i przemys³u materia³ów budowlanych[222] oraz przewodnicz±cego[121] ZG[=] ZZPB[=] za[64] zajêcie[141] pierwszego[221] miejsca[121] w[66] ogólnokrajowym[261] wspó³zawodnictwie. Pracownik S³upskiego[221] Przedsiêbiorstwa[121] Budowlanego[221] towarzysz[111] W³adys³aw[/] Pijanowski[/] odznaczony[211] zosta³[57] Z³ot±[251] Odznak± Przodownika[/][121] Pracy[/][121], a czternastu[32] pracowników[122] otrzyma³o srebrne[242], [&]
1346 673~G³os Koszaliñski~09-10.05.1964~str. 2~kol. 4
1347 Mike[/] Howard[/] powiedzia³ równie¿, ¿e policja z[62] Dallas[/] wespó³ z[65] tajn±[251] policj± federaln±[251] trzyma dot±d w[66] wiêzieniu[161] murzyñskiego[241] portiera[141] sk³adnicy[121], który[211] mia³ byæ jakoby naocznym[251] ¶wiadkiem, i¿ Oswald[/] strzela³ do[62] prezydenta[121]. Portier[111] ten[211] jednak nie zosta³[57] pokazany[211] dziennikarzom ani nawet cz³onkom komisji[121] Warrena[/][121], którzy przebywali w[66] Dallas[/].
1348 674~G³os Koszaliñski~09-10.05.1964~str. 2~kol. 5
1349 W[64] sobotê dziewi±tego[221] maja premier[111] Zwi±zku[/][121] Radzieckiego[/][221] Nikita[/] Chruszczow[/] zejdzie z[62] pok³adu statku[121] "Armenia[/]" rozpoczynaj±c w[66] Aleksandrii[/][161] sw±[241] wizytê w[66] Zjednoczonej[/][261] Republice[/][161] Arabskiej[/][261]. Pierwsz±[241] w[66] kraju[161] arabskim[261], pierwsz±[241] na[66] kontynencie afrykañskim[261]. Wizyta Chruszczowa[/][121] w[66] ZRA[=] i jego[42] spotkanie[111] z[65] Naserem[/] jest wydarzeniem du¿ej[221] miary[121].
1350 675~G³os Koszaliñski~09-10.05.1964~str. 2~kol. 6
1351 Dziewi±tego[221] maja rozpoczyna[501] siê w[66] Kairze[/] konferencja ambasadorów[122] Algierii[/][121], Cejlonu[/], Etiopii[/][121], Ghany[/], Gwinei[/][121], Indii[/][121], Indonezji[/][121], Iraku[/][121], Jugos³awii[/][121] oraz ZRA[=], po¶wiêcona przygotowaniom do[62] spotkania[121] szefów[122] pañstw niezaanga¿owanych[222]. Konferencja ta ma siê odbyæ[501] w[66] Kairze[/] w[66] pa¼dzierniku bie¿±cego[221] roku[121]. Ambasadorzy stanowi±cy[212] sta³y[241] komitet[141] podejm± decyzjê o[66] rozszerzeniu[161] swego[221] sk³adu o[64] przedstawicieli[142] krajów Ameryki[/][121] £aciñskiej[/][221].
1352 676~G³os Koszaliñski~07.07.1964~str. 1~kol. 5
1353 Na[16] terenie W³och[/][122] odbywaj±[501] siê potê¿ne[212] manifestacje[112] organizowane[212] przez[64] W³osk±[241] Partiê Komunistyczn±[241] pod[65] has³ami utrzymania[121] jedno¶ci[121] klasy[121] robotniczej[221], przeprowadzenia[121] reform niezbêdnych[222] dla[62] uzdrowienia[121] gospodarki[121] narodowej[221], dalszego[221] rozwoju[121] instytucji[122] demokratycznych[222] w[66] kraju[161] oraz stworzenia[121] nowej[221] wiêkszo¶ci[121] rz±dowej[221], która gwarantowa³aby realizacjê tych[222] postulatów. W[66] wielkich[262] wiecach w[66] Bolonii[/][161], Rzymie[/], Turynie[/] i innych[262] miastach udzia³[141] bra³o po[64] sto[34] tysiêcy osób z[6] gór±.
1354 677~G³os Koszaliñski~07.07.1964~str. 2~kol. 4
1355 Oprócz[62] przedstawicieli[122] krajów uczestnicz±cych[222], na[64] konferencjê przyby³o wielu[32] obserwatorów[122] reprezentuj±cych[222] organizacje[142] zachowania[121] pokoju[121] z[62] krajów Azji[/][121], Afryki[/] i Europy[/], w[66] tym[46] tak¿e obserwatorów[122] krajów socjalistycznych[222]. Z[62] ramienia[121] Polskiego[221] Komitetu Obroñców[122] Pokoju[121] uczestniczy w[66] niej[46] jako[61] obserwator profesor Zakrzewski[/]. Otwarcia[121] konferencji[121] gromadz±cej[221] w[66] sumie[161] dwustu[34] piêædziesiêciu[34] delegatów[122] dokona³ prezydent republiki[121] Ahmed[/] Ben[+] Bella[/].
1356 678~G³os Koszaliñski~07.07.1964~str. 2~kol. 6
1357 W[64] ubieg³±[241] niedzielê w[66] Koczale[/][161] powiat[11] Mistko[/], traktorzysta Józef[/] Mrozek[/] wybra³[501] siê wraz[8] z[65] kolegami traktorem nad[64] jezioro[141]. Celem[151] wycieczki[121] by³ po³ów[111] ryb. Józef[/] Mrozek[/] z[62] dêtki[121] ko³a[121] do[62] traktora wykona³ sobie[43] prowizoryczny[241] ponton[141], którym[251] wyp³yn±³ na[64] jezioro[141]. Dêtka by³a[5] dziurawa. Ju¿ w[66] znacznej[261] odleg³o¶ci[161] od[62] brzegu[121] ponton[111] zacz±³ ton±æ. Józef[/] Mrozek[/] uton±³.
1358 679~G³os Koszaliñski~07.07.1964~str. 3~kol. 1
1359 Przeprowadzone[212] ostatnio w[66] resorcie ³±czno¶ci[121] badania[112] wykaza³y, ¿e z[62] liczby[121] jednego[221] i sze¶ciu[32] dziesi±tych[122] miliarda przesy³ek (listy[112], paczki[112], karty[112] i tym[232] podobne[212]), które[242] poczta w[66] ci±gu[161] roku[121] przyjmuje i przewozi, oko³o[8] dwana¶cie[31] procent[122] dociera do[62] adresatów[122] w[66] terminie pó¼niejszym[261] ni¿ dwadzie¶cia[31] cztery[31] godziny[112]. Oznacza to[41], ¿e sto[34] sze¶ædziesi±t[34] milionów przesy³ek otrzymuj± klienci poczty[121] [&]
1360 680~G³os Koszaliñski~07.07.1964~str. 3~kol. 5
1361 W[66] roku[161] bie¿±cym[261] zostanie[57] oddanych[222] w[66] naszym[261] województwie sze¶æ[31] nowych[222] o¶rodków zdrowia wybudowanych[222] z[62] funduszów rad[122] narodowych[222] i trzy[31] ze[62] ¶rodków SFOS[=]. Bêd± to[41] budynki[112] wzorcowe[212], posiadaj±ce[212] poza[65] gabinetami lekarskimi gabinety[142] dentystyczne[242], zabiegowe[242] oraz mieszkania[142] dla[62] lekarzy[122] i pielêgniarek. Przy[66] o¶rodkach bêdzie[56] siê[41] prowadziæ tak¿e punkty[142] apteczne[242].
1362 681~G³os Koszaliñski~22.08.1965~str. 1~kol. 1
1363 Nadal istniej± trudno¶ci[112] z[65] dostaw± rzepaku[121]. Koszaliñscy rolnicy[112] dostarczyli ju¿ ponad[8] czterna¶cie[34] tysiêcy ton[122] rzepakowego[221] ziarna[121], jednak¿e w[66] pegeerowskich[262] magazynach znajduje[501] siê jeszcze sze¶æ[31] tysiêcy tona[12], za¶ w[66] gospodarstwach ch³opskich[262] dwa[31] tysi±ce[112] ton[122]. Prze³adowane[212] rzepakiem magazyny[112] utrudniaj± przygotowywanie[141] partii[121] zbó¿ siewnych[222]. Przemys³[111] t³uszczowy[211] powinien wiêc dokonaæ maksymalnego[221] wysi³ku[21] by[9] przyspieszyæ odbiór[141] rzepaku[121].
1364 682~G³os Koszaliñski~22.08.1965~str. 2~kol. 2
1365 W[66] zwi±zku[161] z[65] tym[45] ministrowie, kierownicy[112] centralnych[222] urzêdów oraz przewodnicz±cy[112] prezydiów rad[122] narodowych[222] zostali[57] zobowi±zani do[62] sporz±dzenia[121] w[66] najbli¿szych[262] dniach analizy[121] kszta³towania[+] siê[121] sytuacji[121] w[66] dziedzinie[161] zatrudniania[121] i funduszu[121] p³ac na[64] okres[141] siedmiu[32] - o¶miu[32] miesiêcy bie¿±cego[221] roku[121] w[66] celu[161] podjêcia[121] niezbêdnych[222] ¶rodków dla[62] zabezpieczenia[121] prawid³owego[221] wykonania[121] planu rocznego[221].
1366 683~G³os Koszaliñski~22.08.1965~str. 2~kol. 3
1367 Za[65] pomoc± przyrz±dów umieszczonych[222] w[66] radzieckiej[261] stacji[16] kosmicznej[261] "Proton[+] jeden[/]" po[64] raz[141] pierwszy[241] uda³o[501] siê bezpo¶rednio schwytaæ cz±steczki[142] o[66] energii[161] dziesiêæ do[62] potêgi[121] czternastej[221] elektronowoltów i dokonaæ pomiarów widma[121] energetycznego[221] pierwotnych[222] cz±stek promieni kosmicznych[222] o[66] energii[161] rzêdu dziesiêæ do[62] potêgi[121] dziesi±tej[221] - dziesiêæ do[62] potêgi[121] czternastej[221] elektronowoltów.
1368 684~G³os Koszaliñski~22.08.1965~str. 9~kol. 1
1369 Przygotowania[112] do[62] nowego[221] roku[121] szkolnego[221] w[66] powiecie[161] miasteckim[261] przebiegaj± na[+] ogó³ bez[62] wiêkszych[222] zak³óceñ. W[66] wiêkszo¶ci[161] gromad remonty[142] szkó³ ju¿ przeprowadzono, wzglêdnie pace[112] dobiegaj± koñca i bêd±[57] wykonane[212] w[66] terminie. Warto tu dodaæ, ¿e w[66] czasie tegorocznych[222] wakacji[122] w[66] ka¿dej[261] gromadzie[161] powiatu remontowano po[64] dwie[34] - cztery[34] szko³y[142].
1370 685~G³os Koszaliñski~22.08.1965~str. 9~kol. 2
1371 Ostatnio ciep³e[212] dni[112] pozwoli³y rolnictwu powiatu ¶widwiñskiego[221] na[64] zakoñczenie[141] sprzêtu rzepaku[121]. Zarówno w[66] gospodarce[161] indywidualnej[261] jak[9] i w[66] pañstwowych[262] gospodarstwach rolnych[262] rzepak[141] skoszono i zwieziono w[66] ca³o¶ci[161]. Wszyscy s± zadowoleni z[62] wyników. W[66] pegeerach[=] om³ócono ju¿ tysi±c[141] trzysta[34] osiemdziesi±t[34] piêæ[34] ton[122] rzepaku[121], czyli znacznie wiêcej ni¿ planowano (tysi±c[34] sto[34] dziewiêædziesi±t[34]). Om³oty[112] nie s±[57] jeszcze zakoñczone[212].
1372 686~G³os Koszaliñski~11.07.1967~str. 1~kol. 5
1373 Po[66] wielogodzinnej[261] nocnej[261] debacie[161] Rada[111] Bezpieczeñstwa[121] upowa¿ni³a nad[65] ranem szefa[141] grupy[121] obserwatorów[122] ONZ[=] na[66] Bliskim[/][261] Wschodzie[/], aby[9] uzgodni³ ze[65] Zjednoczon±[/][251] Republik±[/] Arabsk±[/][251] i Izraelem[/] warunki[142] rozwiniêcia[121] dzia³alno¶ci[121] przez[64] obserwatorów[142] ONZ[=] w[66] strefie[161] Kana³u[/] Sueskiego[/][221] celem[62] nadzorowania[121] wstrzymania[121] ognia.
1374 687~G³os Koszaliñski~11.07.1967~str. 2~kol. 4
1375 Wed³ug[62] depeszy[121] AFP[=] z[62] Kinszasy[/][121] lotnisko[111] w[66] Kisanganii[/][161] (Kongo[/][111] Wschodnie[/][211]) pozostawa³o jeszcze w[64] poniedzia³ek[141] w[66] rêku agresora[121]. O¶wiadczenie[141] tej[221] tre¶ci[121] z³o¿y³ wobec[62] kongijskiej[221] Agencji[121] Prasowej[221] prezydent Mobutu[/]. Wezwa³ on jednocze¶nie sprawców[142] zamachu[121] stanu w[66] Kisanganii[/][161] do[62] kapitulacji[121] i do[62] wydania[121] zak³adników[122]. Je¿eli tego[42] nie uczyni± - powiedzia³ Mobutu[/] - armia kongijska zaatakuje lotnisko[141].
1376 688~G³os Koszaliñski~11.07.1967~str. 2~kol. 6
1377 Z[62] informacji[121] obs³ugi[121] stacji[121] wynika, ¿e z[62] winy[121] Go³ogóry[/][121] powsta³y[5] jedynie cztery[31] minutowe[212] przerwy[112] w[66] programie spowodowane[212] drobnymi awariami. D³u¿sza trzyminutowa przerwa w[66] programie spowodowana zosta³a[57] awari± poza[65] naszym[251] terenem. Co[41] do[62] kiepskiego[221] odbioru to[9] przyczyn± s± k³opoty[112] propagacyjne[212] na[66] terenie Trzeciewiec[/][111] Bydgoszcz[/] - Go³ogóra[/].
1378 689~G³os Koszaliñski~11.07.1967~str. 5~kol. 1
1379 Do[62] pogotowia[121] zg³osi³[501] siê trzydziestopiêcioletni[211] Marian[/] [~] z[62] Niedalina[/][121]. Stwierdzono ogólne[242] pot³uczenia[142] z[65] podejrzeniem wstrz±¶nienia[121] mózgu[121]. Jak[9] siê okaza³o[501] pacjent bra³ udzia³[141] w[66] bójce[161] podczas[62] niedzielnej[221] zabawy[121] w[66] Niedalinie[/]. Przewieziono go[44] do[62] szpitala. Na[66] ulicy[161] [~] Lampego[/][121] wywróci³[501] siê (w[+] pobli¿u skrzy¿owania[121] z[65] ulic± Wojska[/][121] Polskiego[/][221]) z[65] motocyklem Marian[/] [~]. Wypadek[111] nie przyniós³ gro¼niejszych[222] konsekwencji[122].
1380 690~G³os Koszaliñski~11.07.1967~str. 6~kol. 5
1381 Polska[211] dru¿yna floretowa zdoby³a br±zowy[241] medal[141] wygrywaj±c w[66] meczu[161] o[64] trzecie[241] miejsce[141] z[65] Japoni±[/] dziewiêæ do[62] czterech[32]. W[66] meczu[161] tym[261] w[66] przeciwieñstwie do[62] æwieræfina³owego[221] spotkania[121] z[65] Rumuni±[/] najlepszym[251] zawodnikiem okaza³[501] siê Woyda[/], który[211] wygra³ wszystkie[242] cztery[34] swoje[242] pojedynki[142]. Pozosta³e[242] punkty[142] dla[62] Polski[/][121] zdobyli: Ró¿ycki[/] i Lisewski[/] po[64] dwa[34] oraz Franke[/] jeden[241].
1382 691~G³os Koszaliñski~14.11.1967~str. 1~kol. 3
1383 W[64] niedzielê przekazana zosta³a[57] do[62] eksploatacji[121] kaskad rzeki[121] So³y[/][121]. Utworzy³y j± nowo wzniesione[212] zapory[112] i zbiorniki[112] wodne[212] w[66] Trze¶nej[/][161] i Czañcu[/][161], Jazy[112] oraz powsta³a[211] przed[65] wojn± zapora ze[65] zbiornikiem w[66] Porêbce[/][161]. W[66] Trze¶nej[/][161] ruszy³a te¿ hydroelektrownia o[66] mocy[161] dwudziestu[32] jeden[8] megawatów. Koszty[112] inwestycji[121] wynios³y oko³o[62] jednego[221] miliarda z³otych[122].
1384 692~G³os Koszaliñski~14.11.1967~str. 1~kol. 6
1385 Na[64] zaproszenie[141] rz±du duñskiego[221] udaje[501] siê dnia piêtnastego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca z[65] wizyt± oficjaln±[251] do[62] Danii[/][121] minister spraw[122] zagranicznych[222] Adam[/] Rapacki[/] z[65] ma³¿onk±. Ministrowi Rapackiemu[/] w[66] czasie wizyty[121] w[66] Danii[/][161], która potrwa do[62] dwudziestego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca, bêd±[56] towarzyszyli[52]: dyrektor generalny[211] MSZ[=], ambasador [~] Ogrodziñski[/], dyrektor departamentu MSZ[=], ambasador [~] Milnikiel[/] oraz grupa doradców[122].
1386 693~G³os Koszaliñski~14.11.1967~str. 3~kol. 5
1387 Pozwoli³a ona na[64] ujawnienie[141] talentów autorskich[222] i kompozytorskich[222] z[62] Koszalina[/], S³upska[/][121], ¦widwina[/][121] i Ko³obrzegu[/][121]. Jury[111] ze[65] znanymi twórcami lekkiej[221] piosenki[121] Agnieszk±[/] Osieck±[/][151] i Adamem[/] Skorupk±[/] na[66] czele oceni³o czterna¶cie[34] nades³anych[222] utworów wykonanych[222] na[66] estradzie[161] WDK[=] przez[64] Krzesk±[/][141], [~] Gi¿ock±[/][141], [~] Kuczewsk±[/][141], [~] Tachera[/][141] i innych[242].
1388 694~G³os Koszaliñski~14.11.1967~str. 3~kol. 1
1389 W[66] naszym[261] województwie przeprowadzono weryfikacjê kin zgodnie z[65] odpowiednim[251] zarz±dzeniem ministra[121] kultury[121] znosz±cym[251] dotychczasowy[241] podzia³[141] na[64] trzy[34] kategorie[142] i wprowadzaj±cym[251] czwart±[241] kategoriê. W[66] wyniku[161] prac komisji[121] musiano niestety podj±æ decyzjê o[66] zlikwidowaniu[161] siedmiu[32] kin wiejskich[222], które[212] nie odpowiada³y minimalnym[232] nawet warunkom [&]
1390 695~G³os Koszaliñski~14.11.1967~str. 5~kol. 4
1391 Szczepieniom tym[232] podlegaj± dzieci[112], które[212] zosta³y[57] zaszczepione[212] typem wirusa[121] jeden podczas[62] akcji[121] wiosennej[221] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tego[221] siódmego[221] roku[121] oraz inne[212] dzieci[112], które[212] nie podda³y[501] siê szczepieniom typem wirusa[121] dwa jesieni± ubieg³ego[221] roku[121]. Na[66] terenie miasta[121] szczepienia[112] bêd±[57] przeprowadzane[212] w[66] sta³ych[262] punktach szczepieñ przy[66] ulicy[161] Alfreda[/][121] Lampego[/][121] dwadzie¶cia sze¶æ, ulicy[161] Moniuszki[/] piêtna¶cie, ulicy[161] Szpitalnej[/][161] dwa czynnych[262] w[66] godzinach od[62] dziewi±tej[221] do[62] siedemnastej[221] [#]
1392 696~G³os Olsztyñski~12.02.1963~str. 1~kol. 4
1393 Ostatnio fala opadów ¶nie¿nych[222] wp³ynê³a jednak na[64] znaczne[241] zahamowanie[141] prac zwi±zanych[222] z[65] pozyskiem drewna[121]. Najkrytyczniej przedstawiaj±[51] siê obecnie warunki[112] pracy[121] w[66] Nadle¶nictwie Górowo[/] I³awieckie[/][211], gdzie pozyskuje siê[41] drewno[141] na[66] obszarach nawiedzonych[262] przez[64] huragan[141]. ¶nieg[171] przykry³ wiatro³omy[142] grub±[251] pow³ok± i trzeba je[44] odkopywaæ. Zniechêceni ciê¿kimi warunkami robotnicy[112] interwencyjni czêsto rezygnuj± z[62] pracy[121] w[66] górowskim[261] nadle¶nictwie [&]
1394 697~G³os Olsztyñski~12.02.1963~str. 2~kol. 1
1395 W[64] niedzielê przewodnicz±cy[112] delegacji[121] indyjskiej[221] i pakistañskiej[221] odbyli w[66] Karaczi[/] przesz³o[8] godzinn±[241] rozmowê, po[66] której[221] zakoñczeniu[161] o¶wiadczyli, i¿ konferencja w[66] sprawie[161] Kaszmiru[/] wznowi swoje[242] prace[12] w[66] dniach od[62] dziewi±tego[221] do[62] dwunastego[221] marca w[66] Kalkucie[/][161]. Mimo[62] poprzednich[222] pesymistycznych[222] deklaracji[122], zarówno przewodnicz±cy[111] delegacji[121] pakistañskiej[221], Bhutto[/], jak[9] i szef delegacji[121] indyjskiej[221] Singh[/], stwierdzili [&]
1396 698~G³os Olsztyñski~12.02.1963~str. 2~kol. 2
1397 Korespondent dziennika ["]Neues[+] Deutschland[$]["] uzyska³ od[62] duñskiego[221] partlamentarzysty, cz³onka[121] frakcji[121] radyka³ów[122], Aage[/] Fogha[/][121], wypowied¼[141] na[64] temat[141] rozbrojenia[121] i zakazu broni[121] atomowej[221]. Deputowany[111] Fohg[/] o¶wiadczy³: "Z[65] rado¶ci± witam wszelk±[241] inicjatywê i ka¿d±[241] propozycje, która przyczynia[501] siê do[62] usuniêcia[121] gro¼by[121] broni[121] atomowej[221] i do[62] realizacji[121] idei[121] powszechnego[221] rozbrojenia[121].
1398 699~G³os Olsztyñski~12.02.1963~str. 2~kol. 5
1399 Ministerstwo[111] spraw[122] zagranicznych[222] Iraku[/][121] przekaza³o Irackiej[231] Agencji[131] Informacyjnej[231] deklaracjê w[66] sprawie[161] zasad polityki[121] zagranicznej[221] nowego[221] rz±du. Deklaracja zosta³a[57] natychmiast nadana przez[64] rozg³o¶niê bagdadzk±[241]. Polityka zagraniczna nowego[221] rz±du bêdzie[56] siê opiera³a[521] na[66] nastêpuj±cych[262] podstawach: uszanowanie[111] zobowi±zañ i uk³adów miêdzynarodowych[222], - poszanowanie[111] Karty[121] Narodów Zjednoczonych[222], - walka przeciwko[63] wszelkim[232] nowym[232] formom imperializmu.
1400 700~G³os Olsztyñski~12.02.1963~str. 3~kol. 6
1401 Jak siê dowiedzieli¶my w[66] Olsztyñskim[261] Przedsiêbiorstwie Obrotu Surowcami W³ókienniczymi i Skórzanymi, eksport[111] skór i futerek z[62] naszego[221] województwa[121] wzro¶nie w[66] porównaniu[161] z[65] rokiem ubieg³ym[251] o[64] ponad[8] piêtna¶cie[34] procent[122]. Najpowa¿niejszymi odbiorcami skór ¶wiñskich[222], cielêcych[222] i futerek lisów oraz norek s±: Stany[/][112] Zjednoczone[/][212], NRF[=], W³ochy[/][112], Belgia[/], Holandia[/], Francja[/], Turcja[/], Norwegia[/] oraz Dania[/].
1402 701~G³os Olsztyñski~22.02.1963~str. 1~kol. 3
1403 Budowniczych[142] i za³ogê huty[121] czeka przeprowadzenie[111] bardzo trudnej[221] operacji[121] technicznej[221] - podwy¿szenie[111] mocy[121] przetwórczej[221] walcowni[121] - zgniatacza z[62] dwóch[32] i pó³ miliona ton[122] do[62] trzech[32] i trzech[32] dziesi±tych[122] miliona ton[122] rocznie. Zamierzenie[141] tego[221] typu powziêto u[62] nas[42] po[64] raz[141] pierwszy[241], a w[66] ¶wiecie nale¿y do[62] rzadko¶ci[121].
1404 702~G³os Olsztyñski~22.02.1963~str. 1~kol. 5
1405 W[66] prezydium[161] akademii[121] zaj±³ równie¿ miejsce[141] ambasador ZSRR[=] w[66] Polsce[/][161] Awierkij[/] Aristow[/]. Po[66] odegraniu[161] przez[64] orkiestrê hymnów polskiego[221] i radzieckiego[221] akademiê zagai³ przewodnicz±cy[111] ZG[=] Towarzystwa[121] Przyja¼ni[121] Polsko-Radzieckiej[221], marsza³ek Sejmu Czes³aw[/] Wycech[/]. Nastêpnie zabra³ g³os[141] minister obrony[121] narodowej[221] genera³ broni[121] Marian[/] Spychalski[/]. Z[62] kolei[121] witany[211] serdecznie przez[64] uczestników[142] akademii[121] wyg³osi³ przemówienie[141] [&]
1406 703~G³os Olsztyñski~22.02.1963~str. 2~kol. 4
1407 Wywieziona w[66] czasie ubieg³ej[221] wojny[121] czê¶æ[111] zbiorów s³ynnej[221] florenckiej[221] galerii[121] Degli[+] Uffizi[$] po[66] wielu[36] przygodach powróci³a na[64] swe[241] dawne[241] miejsce[141]. Okaza³o[501] siê jednak, ¿e z[62] trzystu[32] siedmiu[32] obrazów brakuje dziesiêæ[31]. Policja w³oska podjê³a intensywne[242] poszukiwania[142], które[212] trwa³y niemal osiemna¶cie[34] lat. Dwa[34] obrazy[142] pêdzla Pollaiolo[/] uda³o[501] siê ostatnio odkryæ[5] w[66] USA[=], piêæ[34] innych[222] - przed[65] kilku[35] dniami w[66] Monachium[/].
1408 704~G³os Olsztyñski~22.02.1963~str. 2~kol. 6
1409 Silne[212] opady[112] ¶niegu[121] wyst±pi³y w[66] kilku[36] okrêgach Francji[/][121]. I tu oblodzone[212] jezdnie[112] stanowi± wielkie[241] niebezpieczeñstwo[141] dla[62] ruchu[121] ko³owego[221]. Zaspy[112] ¶nie¿ne[212] i go³oled¼[111] sparali¿owa³y w[66] Szwecji[/][161] ruch[141] na[66] szosach i torach kolejowych[262]. Wiele[34] poci±gów odwo³ano. Lodo³amacze[112] maj± wiele[34] pracy[121] z[65] uwolnieniem statków, które[212] utknê³y w[66] lodach na[66] zamarzniêtych[262] wodach przybrze¿nych[262].
1410 705~G³os Olsztyñski~22.02.1963~str. 5~kol. 6
1411 Województwo[111] olsztyñskie[211] jest jednym[251] z[62] powa¿niejszych[222] dostawców[122] ziemniaków dla[62] ludno¶ci[121] okrêgu[121] ¶l±skiego[221]. Na[64] przyk³ad[141] w[66] roku[161] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] drugim[261] z[62] ogólnej[221] ilo¶ci[121] piêciu[32] tysiêcy siedemdziesiêciu[32] piêciu[32] ton[122] ziemniaków, skupionych[222] od[62] mieszkañców[122] powiatu olsztyñskiego[221] przez[64] PZGS[=] w[66] Olsztynie[/], na[64] ¦l±sk[/][141] wys³ano tysi±c[141] siedemdziesi±t[34] piêæ[34] ton[122].
1412 706~G³os Olsztyñski~23-24.03.1963~str. 2~kol. 1
1413 Dwudziestego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca wyjecha³ do[62] Brazylii[/][121] wiceminister handlu[121] zagranicznego[21] Franciszek[/] Modrzewski[/]. We¼mie on udzia³[141] w[66] obradach polsko-brazylijskiej[221] komisji[121] mieszanej[221], która zajmie[501] siê rozpatrzeniem aktualnych[222] zagadnieñ w[66] stosunkach gospodarczych[262] miêdzy[65] obu[35] krajami. Po[66] zakoñczeniu[161] remontu w[66] Gdyñskiej[261] Stoczni[161] remontowej[261] w[64] pi±tek[141] opu¶ci³ Gdyniê[/] MS[=] "Batory[/]" udaj±c[501] siê w[64] pierwszy[241] tegoroczny[241] rejs[141] do[62] Kanady[/].
1414 707~G³os Olsztyñski~23-24.03.1963~str. 2~kol. 2
1415 W[64] pi±tek[141] przyby³ do[62] Pary¿a[/] ambasador Francji[/][121] w[66] Algierii[/][161] Georges[/] Gorse[/]. Jego[42] przyjazd[111] jest[57] zwi±zany[211] z[65] ¿±daniem rz±du algierskiego[221] rewizji[121] wojskowych[22] klauzul uk³adów eviañskich[222]. ¿±danie[111] to[211] zosta³o[57] wysuniête[211], aby[9] zapobiec na[64] przysz³o¶æ[141] dalszym[232] francuskim[232] eksperymentom atomowym[232] na[16] Saharze[/][161]. W[64] czwartek[141] w[66] godzinach wieczornych[262] odby³a[501] siê w[66] Waszyngtonie[/] konferencja prasowa prezydenta[121] Kennedy'ego[/][121].
1416 708~G³os Olsztyñski~23-24.03.1963~str. 2~kol. 3
1417 W[66] bie¿±cym[261] roku[161] planuje siê[41] przeprowadzenie[141] chemicznych[222] zabiegów ochrony[121] ro¶lin na[66] obszarze przekraczaj±cym[261] dziewiêæ[34] i sze¶æ[34] dziesi±tych[122] miliona hektarów. Zabiegami przeciwko[63] chorobom i szkodnikom objêtych[222] bêdzie[57] piêædziesi±t[31] procent[122] powierzchni[121] uprawy[121] zbó¿, piêædziesi±t[31] procent[122] sadów, sze¶ædziesi±t[31] procent[122] upraw[122] warzyw, oko³o[62] osiemdziesiêciu[32] procent[122] ziemniaków i buraków, osiemdziesi±t[31] piêæ[31] procent[122] obszaru ro¶lin oleistych[222] i w³óknistych[222].
1418 709~G³os Olsztyñski~23-24.03.1963~str. 2~kol. 4
1419 Wizyta ma na[66] celu[161] dalsze[241] pog³êbienie[141] braterstwa[121] broni[121] ³±cz±cego[221] Wojsko[141] Polskie[241] z[65] narodow±[251] armi± ludow±[251] NRD[=] oraz przyja¼ni[121] miêdzy[65] naszymi s±siaduj±cymi ze[65] sob± narodami. Oburzaj±cych[222] kroków dopu¶ci³y[501] siê w³adze[112] zachodnio-niemieckie[212] wobec[62] prawników[122] radzieckich[222] przyby³ych[222] do[62] NRF[=] w[6] zwi±zku[161] z[65] tocz±cym[+] siê[251] w[66] Koblencji[/][161] procesem dwunastu[32] esesmanów[122], winnych[222] zamordowania[121] tysiêcy mieszkañców[122] Bia³orusi[/][121].
1420 710~G³os Olsztyñski~23-24.03.1963~str. 2~kol. 5
1421 W[66] ci±gu[161] ostatniej[221] doby[121] strajkowa³y prawie[8] dwa[31] miliony[112] metalowców[122], którzy zapowiadaj± nowe[242] wyst±pienia[142], je¶li ich[42] postulaty[112] nie zostan±[57] uwzglêdnione[212]. Dzia³aj±ce[211] w[66] NRF[=] stowarzyszenie[111] by³ych[222] duchownych[122] z[62] Prus[/][122] Wschodnich[/][222], uczestników[122] ewangelickiego[221] ko¶cielnego[221] ruchu[121] oporu przeciwko[63] faszyzmowi hitlerowskiemu, tak zwany[211] konwent[111] beienrowski[211], zosta³o[57] ostro zaatakowane[211] przez[64] odwetowców[142] zachodnio-niemieckich[242], poniewa¿ duchowni[112] ci[212] wypowiedzieli[501] siê za[65] uznaniem granicy[121] na[66] Odrze[/][161] i Nysie[/][161].
1422 711~G³os Olsztyñski~27.06.1963~str. 1~kol. 5
1423 Przed[65] kilku[35] dniami na[66] Kubie[/][161] kapitanem statku[121] rybackiego[221] zosta³[57] mianowany[211] czternastoletni[211] absolwent Szko³y[121] Rybo³ówstwa[121] Morskiego[221] na[66] Playa[+] Giron[/], Hektor[/] Guerra[/]. Wst±pi³ on do[62] szko³y[121] rybackiej[221] jako[61] jedenastoletni[211] stypendysta rz±du i zakoñczy³ naukê z[65] odznaczeniem doskonale spisuj±c[501] siê w[66] rejsach szkolnych[262], w[66] których[262] dowodzi³ za³og± kutra z³o¿on±[251] ze[62] swych[222] kolegów[122].
1424 712~G³os Olsztyñski~27.06.1963~str. 2~kol. 3
1425 Prezydent USA[=] Kennedy[/], przyby³ w[64] ¶rodê przed[65] po³udniem z[65] siedmiogodzinn±[251] wizyt± do[62] Berlina[/]. Samolot[111] specjalny[211], którym[251] przylecia³ z[62] Wiesbaden[/] Kennedy[/], wyl±dowa³ na[66] lotnisku[161] Tegel[/]. Kennedy'emu[/] towarzyszyli by³y[211] wysoki[211] komisarz amerykañski[211] w[66] Niemczech[/], doradca prezydenta[121] do[62] spraw[122] Berlina[/], genera³ Lucius[/] [~] Clay[/] oraz sekretarz stanu Dean[/] Rusk[/].
1426 713~G³os Olsztyñski~27.06.1963~str. 2~kol. 6
1427 Uchwa³a stwierdza konieczno¶æ[141] rozwa¿enia[121] mo¿liwo¶ci[121] wprowadzenia[121] bezp³atnych[222] urlopów dla[62] matek (z[65] prawem zachowania[121] ci±g³o¶ci[121] pracy[121]) w[66] celu[161] odchowania[11] niemowlêcia. Zachmurzenie[111] umiarkowane[211], w[66] godzinach popo³udniowych[262] mo¿liwe[212] przelotne[212] opady[112]. Temperatura maksymalna dwadzie¶cia dwa do[62] dwudziestu[32] czterech[32] stopni. Wiatry[112] s³abe[212] do[62] umiarkowanych[222] po³udniowo-zachodnie[212]. Jutro pogoda bez[62] wiêkszych[222] zmian.
1428 714~G³os Olsztyñski~27.06.1963~str. 2~kol. 5
1429 Przewodnicz±cy[111] Rady[121] Pañstwa[121] NRD[=] Walter[/] Ulbricht[/] w[66] referacie wyg³oszonym[261] na[66] konferencji[161] gospodarczej[261] KC[=] SED[=] i Rady[121] Ministrów[122] NRD[=], która we[64] wtorek[141] zakoñczy³a obrady[142], da³ ponownie wyraz[141] gotowo¶ci[121] NRD[=] do[62] unormowania[121] stosunków handlowych[222] miêdzy[5] obu[35] pañstwami niemieckimi. Uk³ad[111] miêdzy[65] NRD[=] a NRF[=] musia³by opieraæ[501] siê na[66] zasadzie[161] równych[222] praw[122] i wzajemnych[222] korzy¶ci[122] [&]
1430 715~G³os Olsztyñski~27.06.1963~str. 5~kol. 3
1431 Przeprowadzka ta ma na[66] celu[161] wygospodarowanie[141] odpowiedniej[221] powierzchni[121] lokalowej[221] zarówno dla[62] samej[221] dyrekcji[121], jak[9] i zwi±zanego[221] z[65] jej[42] dzia³alno¶ci± Wiejskiego[221] Biura[121] Projektów. Ostatnia instytucja zajmie czê¶æ[141] parteru Wojewódzkiego[221] Biura[121] Projektów przy[66] ulicy[161] Ko¶ciuszki[/] osiemdziesi±t dziewiêæ. W[66] zwi±zku[161] z[65] tym[45] znajduj±ca[+] siê na[66] parterze tego[221] budynku[121] kawiarnia "Pinesca[/]" ulegnie likwidacji[131].
1432 716~G³os Olsztyñski~25.10.1963~str. 2~kol. 3
1433 Komunikat[111] podkre¶la konieczno¶æ[141] przywrócenia[121] pokoju[121] w[66] pó³nocnej[261] Afryce[/][161] zgodnie z[65] zasadami organizacji[121] jedno¶ci[121] afrykañskiej[221]. Wyra¿a on gotowo¶æ[141] obu[32] krajów kontynuowania[121] walki[121] przeciwko[63] kolonializmowi i uprawianiu[131] apartheidu. Dwudziestego[221] czwartego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca Pierwszy[211] Sekretarz KC[=] PZPR[=] W³adys³aw[/] Gomu³ka[/] przyj±³ ambasadora[141] nadzwyczajnego[241] i pe³nomocnego[241] Wêgierskiej[/][221] Republiki[/][121] Ludowej[/][221] w[66] Polsce[/][161] - Dezso[/] Szilagyi[/].
1434 717~G³os Olsztyñski~25.10.1963~str. 4~kol. 1
1435 Innym[251] zadaniem konkursu jest podniesienie[111] poziomu kultury[121] wystaw[122] sklepowych[222] oraz wykazanie[111], ¿e oszczêdno¶ci[112] gromadzone[212] w[66] PKO[=] pomagaj± w[66] rytmicznym[261] wykonywaniu[161] zadañ handlu[121], chroni± go[44] od[62] zbyt[8] nasilonej[221] pracy[121] w[66] dniach wyp³at. W¶ród[62] uczestników[122] konkursu rozdzielonych[222] zostanie[57] szesna¶cie[31] nagród od[62] czterystu[32] do[62] tysi±ca z³otych[122].
1436 718~G³os Olsztyñski~25.10.1963~str. 5~kol. 1
1437 Wojewódzki[211] Dom[111] Kultury[121] w[66] Olsztynie[/] organizowaæ[51] bêdzie[56] co[+] dzieñ spotkania[142] z[65] przedstawicielami ¶rodowisk twórczych[222]. Przewiduje siê[41] wyg³oszenie[141] pogadanek o[66] plastyce[161], sporcie, turystyce[161], muzyce[161] i tym[232] podobne[242]. Pierwsze[212] z[62] planowanych[222] spotkañ odbêdzie[501] siê w[64] najbli¿szy[241] poniedzia³ek[141] o[66] godzinie[161] osiemnastej[261]. Prelekcjê wyg³osi znana plastyczka olsztyñska Zofia[/] Hermanowicz[/].
1438 719~G³os Olsztyñski~25.10.1963~str. 5~kol. 4
1439 Mimo[64] to[44] wygl±d[111] Olsztyna[/] pozostawia jeszcze wiele[8] do[62] ¿yczenia[121]. W[66] zwi±zku[161] z[65] tym[45] rozwa¿a siê[41] mo¿liwo¶æ[141] zatrudnienia[121] przy[66] Wydziale Kultury[121] Prezydium[121] MRN[=] plastyka[121] miejskiego[221], odpowiedzialnego[221] za[64] estetykê miasta[121]. Bêdzie to[41] jednak mo¿liwe[212] dopiero w[66] roku[161] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] czwartym[261]. Do[62] tego[221] czasu nad[65] w³a¶ciwym[251] wystrojem miasta[121] czuwaæ[51] bêdzie[56] powo³ana przez[64] komisjê kultury[121] spo³eczna komisja plastyków[122].
1440 720~G³os Olsztyñski~25.10.1963~str. 5~kol. 6
1441 Dzi¶ o[66] godzinie[161] siedemnastej[261] trzydzie¶ci odbêdzie[501] siê w[66] kawiarni[161] Automobil-klubu[/] przy[66] ulicy[161] Koz³owskiego[/][121] tradycyjny[211] pi±tek[111] bryd¿owy[211]. Zapisy[112] przyjmowane[212] bêd±[57] na[66] miejscu[161], a wpisowe[111] wynosi od[62] piêciu[32] do[62] dwudziestu[32] z³otych[122]. Wystawa ["]Alert[/][111] trwa[/]["] eksponowana obecnie w[66] budynku[161] Rejonu Eksploatacji[121] Dróg Publicznych[222] przy[66] ulicy[161] Warszawskiej[/][161] czynna bêdzie jeszcze tylko kilka[34] dni[122].
1442 721~G³os Olsztyñski~09-10.11.1963~str. 2~kol. 1
1443 Zdaniem fachowców[122] urz±dzenie[111] spisywa³o[501] siê dobrze. Jeszcze w[66] tym[261] roku[161] poddana zostanie[57] próbom druga wersja tego[221] silnika, a rada[111] techniczna rozpatrzy projekt[141] trzeciej[221] wersji[121]. T³ok[111] ¿erañskiego[221] silnika ma kszta³t[141] trójk±ta o[66] wypuk³ych[262] bokach i wiruje wewn±trz[62] cylindra o[66] kszta³cie sp³aszczonego[221] walca. Zalet± takiego[221] rozwi±zania[121] jest stosunkowo du¿a moc[111] przy[66] niewielkich[262] rozmiarach i ma³ym[261] ciê¿arze silnika.
1444 722~G³os Olsztyñski~09-10.11.1963~str. 2~kol. 3
1445 Z[65] pomoc± w[66] zwalczaniu[161] chuligañstwa[121] przychodzi ponad[8] stupiêædziesiêciotysiêczna rzesza cz³onków[122] ORMO[=]. Opiece[13] zak³adowych[222] organizacji[122] ORMO[=] powierza siê[41] lokale[142] z[65] wyszynkiem alkoholu[121], kawiarnie[142] i kina[142], znajduj±ce[+] siê[242] w[+] pobli¿u zak³adów pracy[121]. Na[66] Pomorzu[/][161] zachodnim[/][261] dzia³aj± wspólnie patrole[112] milicyjno-ormowskie[212]. S±d[111] Wojewódzki[211] na[66] sesji[161] wyjazdowej[261] w[66] Reszlu[/][161] rozpatrzy³ pierwsz±[241] w[66] naszym[261] województwie sprawê przeciwko[63] chuliganom, przeprowadzon±[241] w[66] trybie dora¼nym[261].
1446 723~G³os Olsztyñski~09-10.11.1963~str. 2~kol. 4
1447 W[66] doniesieniach ze[62] wschodniego[221] Pakistanu[/] stwierdza siê[41], ¿e w[66] rejonie Bogra[/] w[66] ci±gu[161] trzech[32] dni[122] zmar³o na[64] skutek[141] cholery[121] osiemdziesi±t[31] siedem[31] osób. W[66] ca³ym[261] wschodnim[261] Pakistanie[/] w[66] ostatnim[261] okresie epidemia cholery[121] poch³onê³a dwie¶cie[34] trzydzie¶ci[34] ofiar. Zachmurzenie[111] du¿e[211] z[65] niewielkimi przeja¶nieniami, okresami drobne[212] opady[112] deszczu[121]. Temperatura maksymalna dziewiêæ - dziesiêæ stopni.
1448 724~G³os Olsztyñski~09-10.11.1963~str. 2~kol. 5
1449 Rz±d[111] norweski[211] wielokrotnie wypowiedzia³[501] siê na[64] ten[241] temat[141] i odmawia³ wprowadzenia[121] broni[121] nuklearnej[221] do[62] u¿ytku[121] swej[221] armii[121] w[66] okresie pokoju[121]. Z[62] licznych[222] zaleceñ, które[242] przyjê³a konferencja parlamentarzystów[122] NATO[=] na[64] plan[141] pierwszy[241] wybijaj±[501] siê nastêpuj±ce[211] konferencja wypowiedzia³a[501] siê przeciw[63] wielostronnej[231] sile[131] nuklearnej[231] jako[63] zbytecznej[231] z[62] punktu widzenia[121] wojskowego[221].
1450 725~G³os Olsztyñski~09-10.11.1963~str. 2~kol. 6
1451 Korespondent AFP[=], opieraj±c[501] siê na[66] wiadomo¶ciach uzyskanych[262] z[62] prefektury[121] Tizi[+] U¿u[/], podaje, ¿e rz±d[111] Algierski[211] przygotowuje obecnie plan[141] rozwoju[121] gospodarczego[221] Kabyli[/][121]. W[66] tej[261] górskiej[261] jednej[261] z[62] najbiedniejszych[222] czê¶ci[162] Algierii[/][121] powstaæ ma o¶rodek[111] tekstylny[211], turystyczny[211], fabryki[112] przeróbki[121] owoców i tym[232] podobne[212].
1452 726~G³os Olsztyñski~17.01.1964~str. 1~kol. 2
1453 Rzecznik nie móg³ podaæ, na[66] jakim[261] szczeblu[161] maj± siê toczyæ[501] rozmowy[112], ale potwierdzi³ chêtnie, ¿e szczebel[111] ambasadorski[211] bêdzie zupe³nie wystarczaj±cy[211]. USA[=] nie maj± jeszcze ambasadora[121] w[66] Panamie[/][161] i jego[42] nominacja mo¿e[5] nieco siê przeci±gn±æ[501], co[41] z[62] kolei[121] mo¿e[5] odroczyæ rozmowy[142], które[212] powinny siê rozpocz±æ[501] trzydzie¶ci[34] dni[122] po[66] wznowieniu[161] stosunków dyplomatycznych[222] miêdzy[65] obu[35] krajami.
1454 727~G³os Olsztyñski~17.01.1964~str. 1~kol. 5
1455 Opublikowana w[66] tej[261] sprawie[161] informacja nie wi±¿e tego[221] faktu z[65] pog³oskami, jakie[212] rozesz³y[501] siê ostatnio, ¿e Glenn[/] zamierza kandydowaæ ze[62] stanu Ohio[/] na[64] senatora[14]. Jednak to[41] jest prawdopodobnie przyczyn± jego[42] rezygnacji[121] z[62] o¶rodka szkoleniowego[221] dla[62] kosmonautów[122]. John[/] Glenn[/] pochodzi z[62] Ohio[/]. W[66] roku[161] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] drugim[261] Glenn[/] odby³ trzy[34] okr±¿enia[142] wokó³[62] Ziemi[121].
1456 728~G³os Olsztyñski~17.01.1964~str. 2~kol. 4
1457 Prawo[111] amerykañskie[211] w[66] zasadzie[161] zabrania procesu po¶miertnego[221], tote¿ Lane[/] bêdzie[56] wystêpowa³[52] nie jako[61] obroñca oskar¿onego[121], lecz jako[61] rzecznik jego[42] dobrego[221] imienia podczas[62] dalszych[222] dochodzeñ. Misjê tê powierzy³a doktorowi Lane[/] matka Oswalda[/][121], Marguerite[/]. O¶wiadczy³a ona przedstawicielom prasy[121], ¿e bêdzie[56] walczyæ[51] do[62] ostatniego[221] tchu[121], aby[9] dowie¶æ ca³kowitej[221] niewinno¶ci[121] swego[221] syna[121].
1458 729~G³os Olsztyñski~17.01.1964~str. 3~kol. 1
1459 Przesz³o[8] czterysta[31] obiektów wykonanych[222] przez[64] cz³owieka[141] kr±¿y obecnie wokó³[62] Ziemi[121]. W¶ród[62] tego[221] roju[121] jest kilkadziesi±t[31] satelitów, ale resztê stanowi[5] bezu¿yteczny[211] z³om[111]: puste[212] cz³ony[112] rakietowe[212] i inne[212] metalowe[212] czê¶ci[112]. Wed³ug[62] czasopisma[121] brytyjskiego[221] ["]Flight[$]["] ³±czna liczba obiektów umieszczonych[222] dotychczas na[66] orbicie[161] wokó³ziemskiej[261] zbli¿a[501] siê obecnie do[62] siedmiuset[32] piêædziesiêciu[32].
1460 730~G³os Olsztyñski~17.01.1964~str. 4~kol. 1
1461 W[66] Bia³ymstoku[/], rodzinnym[261] mie¶cie doktora[121] Ludwika[/][121] Zamenhofa[/][121], ma stan±æ pomnik[111] twórcy[121] esperanto[121]. Spo³eczny[211] komitet[111] budowy[121] zgromadzi³ ju¿ pewne[242] fundusze[142] na[64] ten[241] cel[141] oraz zaakceptowa³ projekt[141] pomnika, którego[221] autorem jest warszawski[211] rze¼biarz, Stanis³aw[/] Lisowski[/]. Komitet zamierza zainteresowaæ budow± pomnika rzesze[142] esperantystów[122] na[66] ca³ym[261] ¶wiecie.
1462 731~G³os Olsztyñski~28.07.1964~str. 1~kol. 1
1463 Najd³u¿szy[211] na[66] ¶wiecie most[111] (trzydzie¶ci sze¶æ i sze¶æ dziesi±tych[122] kilometra), który[211] znajduje[501] siê w[+] pobli¿u ["]New[+] Orleans[$]["], uszkodzony[211] zosta³[57] w[64] sobotê przez[64] barkê. Wypadek[111] nie poci±gn±³ na[64] szczê¶cie[141] za[65] sob± ¿adnych[222] ofiar. Policja zakomunikowa³a, ¿e trzy[31] przês³a[112] mostu runê³y do[62] jeziora[121] tworz±c wyrwê o[66] szeroko¶ci[161] trzystu[32] metrów.
1464 732~G³os Olsztyñski~28.07.1964~str. 1~kol. 6
1465 Podczas[62] swego[221] pobytu minister Rybicki[/] wizytowa³ wiele[34] s±dów i zak³adów karnych[222] interesuj±c[501] siê przede[+] wszystkim realizacj± dekretu o[66] amnestii[161] z[62] dnia dwudziestego[221] lipca tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tego[221] czwartego[221] roku[121]. Jak[9] wiadomo dekret[111] o[66] amnestii[161] jest[57] wykonywany[211] przez[64] s±dy[142] powszechne[242]. W[66] wizytacji[161] s±dów i zak³adów karnych[222] ministrowi sprawiedliwo¶ci[121] towarzyszyli prezes S±du Wojewódzkiego[221] w[66] Olsztynie[/] Jerzy[/] Gawroñski[/].
1466 733~G³os Olsztyñski~28.07.1964~str. 2~kol. 1
1467 Jak[9] donosi Agencja Reutera[/][121] z[62] Rangunu[/][121] bawi±cy[211] tam[8] sekretarz generalny[211] ONZ[=] U[+] Thant[/] o¶wiadczy³ w[64] poniedzia³ek[141], ¿e jest jeszcze za[+] wcze¶nie, aby[9] móg³ zdecydowaæ czy bêdzie[56] po[64] raz[141] drugi[241] kandydowa³[52] na[64] to[241] stanowisko[141]. Doda³ on, ¿e decyzja jego[42] zale¿eæ[51] bêdzie[56] od[62] sytuacji[121] miêdzynarodowej[221]. U[+] Thant[/] o¶wiadczy³ ¿e rola ONZ[=] jako[62] uniwersalnego[221] organu wzrasta.
1468 734~G³os Olsztyñski~28.07.1964~str. 5~kol. 2
1469 Dziêki[63] tej[231] inwestycji[131] lokal[141] oczyszczono z[62] przenikaj±cych[222] z[62] kuchni[121] zapachów na[64] które[242] narzekali klienci baru. Mo¿na w[66] nim[46] obecnie zje¶æ rybê prosto z[62] patelni[121] sma¿on±[241] o[66] ka¿dej[261] porze[161] dnia i na[64] ka¿de[241] ¿±danie[141] klienta[121]. We[66] wszystkich[262] lokalach OZG[=] wprowadzono tak zwane[242] czwartki[142] rybne[242]. W[66] dniach tych[262] na[64] dania[142] obiadowe[242] sk³adaj±[501] siê wy³±cznie potrawy[112] rybne[212].
1470 735~G³os Olsztyñski~28.07.1964~str. 6~kol. 4
1471 Podobnie jak[9] poprzednie[212], ciê¿ki[211] by³ równie¿ ostatni[211] trzeci[211] etap[111] rajdu, który[211] mia³ sto[34] sze¶ædziesi±t[34] kilometrów d³ugo¶ci[121]. Do[62] ostatnich[222] jego[42] kilometrów walkê o[64] ostateczne[241] zwyciêstwo[141] toczy³y zespo³y[112] NRD[=], CSRS[=], W³och[/][122] i Szwecji[/][121]. Niespodziewanie triumfowali Niemcy[112], którzy mieli doskonale przygotowany[241] sprzêt[141]. O[66] wielkim[261] pechu[161] mog± mówiæ Szwedzi.
1472 736~G³os Olsztyñski~06.08.1964~str. 1~kol. 4
1473 Dziewiêciu[32] górników[122] francuskich[222] uratowanych[222] w[66] kopalni[161] Champagnole[/] oraz ich[42] rodziny[112] zaproszeni zostali[57] na[64] spêdzenie[141] odpoczynku[121] w[66] NRD[=]. Natychmiast po[66] dramatycznym[261] uratowaniu[161] zasypanych[222] pod[65] ziemi± górników[122] centrala Wolnych[222] Niemieckich[222] Zwi±zków Zawodowych[222] (FDGB[=]) skierowa³a do[62] centrali[121] francuskich[222] zwi±zków zawodowych[222] CGT[=] telegram[141] z[65] serdecznymi gratulacjami, w[66] których[262] zaprosi³a uratowanych[242] górników[142] do[62] NRD[=].
1474 737~G³os Olsztyñski~06.08.1964~str. 1~kol. 6
1475 W[66] dniach czternastym[261] - szesnastym[261] bie¿±cego[221] miesi±ca obchodziæ[51] bêdziemy[56] dwudziest±[241] rocznicê bitwy[121] pod[65] Studziankami[/]. W[66] tej[261] wielkiej[261] bitwie[161] obok[62] jednostek Armii[/][121] Radzieckiej[/][121] bra³a udzia³[141] Pierwsza Brygada Pancerna Wojska[121] Polskiego[221] imienia Bohaterów[/][122] Westerplatte[/] która stoczy³a tu zwyciêsk±[241] walkê z[65] przewa¿aj±cymi i doborowymi si³ami hitlerowskimi - os³awion±[251] dywizj± pancern±[251] SS[=] "Herman[/] Goering[/]" [&]
1476 738~G³os Olsztyñski~06.08.1964~str. 2~kol. 3
1477 Przed[65] kilku[35] dniami dowództwo[111] marynarki[121] wojennej[221] USA[=] na[64] rozkaz[141] prezydenta[121] Johnsona[/][121] zwiêkszy³o liczbê amerykañskich[222] okrêtów wojennych[222] w[66] Zatoce[/][161] Tomkiñskiej[/][261]. Okrêty[112] te[212] zajmuj±[501] siê tak zwanym[251] patrolowaniem wybrze¿y[122] Demokratycznej[/][221] Republiki[/][121] Wietnamu[/], przy[66] czym[46] liczba samolotów bojowych[222] towarzysz±cych[222] tym[232] okrêtom zosta³a[57] tak¿e zwiêkszona.
1478 739~G³os Olsztyñski~06.08.1964~str. 3~kol. 1
1479 W[66] wyniku[161] nadmiernej[221] szybko¶ci[121] na[66] zakrêcie szosy[121] na[66] trasie[161] Dobre[/][211] Miasto[/][111] - Witczakowo[/] wpad³ do[62] przydro¿nego[221] rowu samochód[111] osobowy[211] kierowany[211] przez[64] Micha³a[/][141] Wareczka[141][/]. Jad±ca tym[251] samochodem Wies³awa[/][111] Szostak[/] zosta³a ciê¿ko ranna. Kierowca odniós³ l¿ejsze[242] obra¿enia[142]. W[66] PGR[=] Po³awice[/], powiat[111] Mor±g[/] traktorzysta Eugeniusz[/] B±k[/] jad±cy[211] ci±gnikiem potr±ci³ dwuletni±[241] Miros³awê[/] [~] która ponios³a ¶mieræ[141] na[66] miejscu[161].
1480 740~G³os Olsztyñski~06.08.1964~str. 5~kol. 3
1481 Dotychczas miejscowy[211] "Orbis[/]" sprzeda³ oko³o[62] piêciu[32] tysiêcy indywidualnych[222] biletów zagranicznych[222], nie licz±c wycieczek zbiorowych[222] organizowanych[222] przez[64] ró¿ne[242] placówki[142]. Najwiêcej bo a¿ siedemdziesi±t[31] procent[122] wyjecha³o do[62] Zwi±zku[/][121] Radzieckiego[/][221], przewa¿nie do[62] Moskwy[/], Kijowa[/], Wilna[/] oraz nad[64] Morze[/][141] Czarne[/][241]. Na[66] drugim[261] miejscu[161] znajduje[501] siê NRD[=] dalej za¶ Czechos³owacja[/], Bu³garia[/], Wêgry[/], Rumunia[/], Anglia[/] i Francja[/].
1482 741~G³os Olsztyñski~04.09.1964~str. 1~kol. 4
1483 Amerykañski[211] program[111] przewiduj±cy[211] l±dowanie[141] statku[121] kosmicznego[221] na[66] Ksiê¿ycu ulegnie zmianie[131], a plan[111] przewiduj±cy[211] lot[141] wokó³[62] Marsa w[66] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] szóstym[261] roku[161] ulega ca³kowitemu zawieszeniu[131] - o¶wiadczy³ Dyrektor Krajowej[221] Agencji[121] Aeronautyki[121] i Przestrzeni[121] Kosmicznej[221] NASA[=] [~] Weeb[/]. Przyczyn± tych[222] zmian doda³ on jest decyzja Kongresu Stanów[/] Zjednoczonych[/][222] w[66] sprawie[161] zmniejszenia[121] sum[122] przeznaczonych[222] na[64] program[141] badañ kosmicznych[222].
1484 742~G³os Olsztyñski~04.09.1964~str. 1~kol. 6
1485 Po[66] tym[261] wstêpnym[261] okresie produkcyjnym[261] wszystkie[212] aparaty[112] i urz±dzenia[112] dzia³u destylacji[121] rurowo-wie¿owej[221] oraz ró¿ne[212] instalacje[112] rafinerii[121] poddane[212] zosta³y[57] szczegó³owemu (planowemu) przegl±dowi technicznemu. Ponowne[211] jej[42] uruchomienie[111] nast±pi oko³o[8] dziesi±tego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca. Pierwszy[211] etap produkcji[121] informuje dyrektor Mazowieckich[222] Zak³adów Rafineryjnych[222] i Petrochemicznych[222] Pawe³[/] Nowak[/] wypad³ lepiej ni¿ oczekiwano.
1486 743~G³os Olsztyñski~04.09.1964~str. 2~kol. 2
1487 Drugiego[221] wrze¶nia bie¿±cego[221] roku[121] podpisany[211] zosta³[57] w[66] Pekinie[/] kontrakt[111] chiñsko-brytyjski[211], na[66] mocy[161] którego[221] dwie[31] firmy[112] angielskie[212] dostarcz± Chinom[/] urz±dzenia[142] fabryki[121] polietylenu. Jest to[41] ju¿ drugi[211] podobny[211] kontrakt[111]. W[66] pa¼dzierniku ubieg³ego[221] roku[121] firmy[112] brytyjskie[212] zawar³y ze[65] stron± chiñsk±[251] umowy[142] na[64] dostawy[142] kompletnego[221] wyposa¿enia[121] fabryki[121] nawozów sztucznych[222] w[66] prowincji[161] Seszuan[/].
1488 744~G³os Olsztyñski~04.09.1964~str. 2~kol. 6
1489 W[66] produkcji[161] wêgla (kamienny[211], brunatny[211] i lignit[111]) Bu³garia[/] pozostawi³a daleko za[65] sob± Grecjê[/] i Turcjê[/] i wyprzedzi³a tak rozwiniête[242] kraje[142] przemys³owe[242] jak[9] W³ochy[/], Austriê[/], Holandiê[/] a na[64] jednego[241] mieszkañca[141] Jugos³awiê[/] i Francjê[/]. W[66] tysi±c dziewiêæset trzydziestym[261] dziewi±tym[261] roku[161] Bu³garia[/] prowadzi³a handel[141] z[65] piêædziesiêciu[35] siedmioma krajami obecnie Ludowa[/][211] Republika[/] Bu³garska[/] utrzymuje stosunki[142] handlowe[242] z[65] dziewiêædziesiêcioma krajami.
1490 745~G³os Olsztyñski~04.09.1964~str. 5~kol. 3
1491 Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w[66] Olsztynie[/] informuje, ¿e od[62] siódmego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca rozpoczynaj±[501] siê szczepienia[112] ochronne[212] przeciwko[63] ospie[131] naturalnej[231]. Trwaæ[51] one bêd±[56] do[62] koñca miesi±ca. Szczepieniu[131] podlegaj± dzieci[112] urodzone[212] w[66] latach tysi±c dziewiêæset piêædziesi±t siedem, tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±t dwa, tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±t trzy oraz te[212], które[212] z[62] ró¿nych[222] powodów nie zosta³y[57] zaszczepione[212] w[66] kwietniu.
1492 746~G³os Olsztyñski~27.10.1965~str. 1~kol. 3
1493 Wykorzystanie[111] ambulansu pozwoli wiêc nie tylko na[64] systematyczne[241] prowadzenie[141] badañ okresowych[222], udzielanie[141] porad lekarskich[222] ale tak¿e na[64] kontrolê sanitarn±[241] budów, rozwiniêcie[141] akcji[121] odczytowej[221] i tym[232] podobne[242]. Ambulans[111] obejmie sw±[251] opiek± oko³o[62] o¶miu[32] tysiêcy pracowników[122] budownictwa[121]. We[64] wtorek[141] premierzy Wilson[/] i Smith[/] rozpoczêli zasadnicze[242] rozmowy[142] na[64] temat[141] niepodleg³o¶ci[121] Rodezji[/][121].
1494 747~G³os Olsztyñski~27.10.1965~str. 1~kol. 4
1495 Nastêpnie wyg³osi³ przemówienie[141] wiceminister kultury[121] i sztuki[121] Zygmunt[/] Garstecki[/], charakteryzuj±c w[66] krótkich[262] s³owach przebieg[141] wspó³zawodnictwa[121] i jego[42] najciekawsze[242] akcje[142] kulturalne[242]. Najpiêkniejszym[251] wydarzeniem wczorajszych[222] obrad by³a[5] gawêda Wojciecha[/][121] ¯ukrowskiego[/][12], "¿ywej[221] ksi±¿ki[121]", jak[9] przedstawiono autora[141] wielu[32] ciekawych[222] ksi±¿ek, o[66] pracy[161] pisarzy[122] i bibliotekarzy[122], o[66] wspólnym[261] trudzie popularyzowania[121] dobrej[221] literatury[121].
1496 748~G³os Olsztyñski~27.10.1965~str. 2~kol. 1
1497 Celem[151] tej[221] nadzwyczajnej[221] sesji[121] bêdzie przedyskutowanie[111] obecnej[221] sytuacji[121] w[66] ³onie[161] wspólnoty[121]. We[64] wtorek[141] dwudziestego[221] szóstego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca rozpoczê³o[501] siê w[66] Rzymie[/] po³±czone[211] plenarne[211] posiedzenie[111] Komitetu Centralnego[221] i Centralnej[221] Komisji[121] Kontroli[121] W³oskiej[221] Partii[121] Komunistycznej[221]. Referat[141] pod[65] tytu³em ["]Omówienie[111][/] projektu[/] tez[/] na[/][64] Jedenasty[/][241] zjazd[/][141] partii[/][121]["] wyg³osi³ sekretarz generalny[211] W³PK[=] Luigi[/] Longo[/].
1498 749~G³os Olsztyñski~27.10.1965~str. 2~kol. 6
1499 Ofiary[142] katastrofy[121] przewieziono do[62] szpitali w[66] Gorzowie[/], Skwierzynie[/], Miêdzyrzeczu[/][161] i Zielonej[/][261] Górze[/][161]. Lekarze walcz± usilnie o[64] uratowanie[141] ¿ycia[121] ciê¿ko rannym[232]. Korespondent oddzia³u PAP[=] w[66] Zielonej[/][261] Górze[/][161] rozmawia³ z[65] lekarzami dy¿urnymi w[66] szpitalach w[66] Zielonej[/][261] Górze[/][161], Skwierzynie[/], Gorzowie[/] i Miêdzyrzeczu[/][161], gdzie przebywaj± ranni[212] pasa¿erowie autobusu.
1500 750~G³os Olsztyñski~27.10.1965~str. 6~kol. 4
1501 Pi³karze krakowskiej[221] Wis³y[/] rozegrali towarzyskie[241] spotkanie[141] z[65] pierwszoligowym[251] rumuñskim[251] zespo³em KSMS[=] Jasy[/]. Mecz[111] zakoñczy³[501] siê pora¿k± dru¿yny[121] polskiej[221] (jeden do[62] dwóch[32]) zero do[62] zera[121]. W[66] czasie obrad egzekutywy[121] Komitetu Wykonawczego[221] AIBA[=] (Miêdzynarodowej[221] Organizacji[121] Boksu Amatorskiego[221]) które[212] rozpoczê³y[501] siê w[66] Pary¿u[/], przyjêto nowych[242] cz³onków[142]. S± to[41] Singapur[/] i Jordania[/].
1502 751~G³os Pracy~13.01.1963~str. 1~kol. 7
1503 Wiêkszo¶æ[111] poci±gów miêdzynarodowych[222] mia³a równie¿ dwugodzinne[242] opó¼nienia[142], a poci±g[111] z[62] Berlina[/] spó¼ni³[501] siê nawet o[64] trzy[34] godziny[142]. Natomiast na[66] wiêkszo¶ci[161] dróg ko³owych[222], mimo[62] opadów ¶niegu[121], które[212] wyst±pi³y w[66] niektórych[262] regionach kraju[121], nie by³o specjalnych[222] k³opotów z[65] komunikacj±, tak ¿e autobusy[112] PKS[=] kursowa³y na[+] ogó³ bez[62] wiêkszych[222] zak³óceñ.
1504 752~G³os Pracy~17.01.1963~str. 2~kol. 5
1505 Dowódca naczelny[211] ONZ[=] w[66] Kongu[/] genera³ [~] Kebbadde[/] og³osi³ odezwê, w[66] której[261] ostrzega, ¿e wszyscy ¿o³nierze Czombego[/][121] bior±cy[212] udzia³[141] w[66] wysadzaniu[161] mostów w[64] powietrze[141] lub niszczeniu[161] obiektów przemys³owych[222] lub komunikacyjnych[222] bêd±[57] surowo ukarani. Czombe[/] pozostawi was[44] na[66] ³asce[161] losu - o¶wiadcza genera³ Kebbadde[/] w[66] swej[261] odezwie[161].
1506 753~G³os Pracy~17.01.1963~str. 2~kol. 7
1507 Komitet[111] Centralny[21] WSPR[=] bardzo wnikliwie bada³ sprawy[142] tych[222] cz³onków[122] partii[121], którzy w[66] latach kultu jednostki[121] zostali[57] usuniêci z[62] partii[121] i byli[57] poddawani szykanom i represjom. Czêsto te¿ w[66] miesiêczniku[161] po¶wiêconym[261] ¿yciu[131] wewnêtrznemu WSPR[=] ["]Parte[+] let[$]["] ukazuj±[501] siê uchwa³y[112] w³adz naczelnych[222] partii[121] informuj±ce[212] o[66] przeprowadzonych[262] dochodzeniach i rehabilitacji[121] poszczególnych[222] cz³onków[122] partii[121].
1508 754~G³os Pracy~17.01.1963~str. 2~kol. 8
1509 W[66] nocy[161] z[62] czwartku[121] na[64] pi±tek[141] uleg³ katastrofie[131] w[+] pobli¿u Kodiak[/] na[66] Alasce[/][161] amerykañski[211] samolot[111] wojskowy[211] z[65] dwunastoma osobami na[66] pok³adzie[161]. Samolot[111] rozbi³[501] siê o[64] wzgórze[141] tu¿ przed[65] l±dowaniem. W[66] chwili[161] katastrofy[121] okolice[142] zalega³a gêsta mg³a. Piêæ[31] osób ocala³o. Zosta³y[57] one przewiezione[212] do[62] szpitala.
1510 755~G³os Pracy~17.01.1963~str. 5~kol. 4
1511 Tam[8] do[62] dwudziestego[221] ósmego[221] kwietnia przejd± koñcowy[241] etap[141] przygotowañ. Grupa trenerów[122] i dzia³aczy[122] na[66] podstawie[161] obserwacji[122] wy³oni trzynastu[34] najlepszych[222] zawodników[122]. Wyjad± oni nastêpnie na[64] wy¶cigi[142] kontrolne[242] do[62] Czechos³owacji[/][121]. Je¿eli nasi po³udniowi[212] s±siedzi zrezygnuj± z[62] tej[221] imprezy[121] - kandydaci do[62] reprezentacji[121] bêd±[56] startowali[52] w[66] towarzystwie swych[222] krajowych[222] rywali[122] na[66] terenie Polski[/][121].
1512 756~G³os Pracy~29.03.1964~str. 1~kol. 1
1513 Sputnik[111] wyposa¿ony[211] w[64] aparaturê do[62] badania[121] przestrzeni[121] wokó³ziemskiej[221] wszed³ na[64] orbitê, której[221] apogeum[111] wynosi dwie¶cie[34] trzydzie¶ci[34] siedem[34] kilometrów, perigeum[111] sto[34] dziewiêædziesi±t[34] dwa[34] kilometry[142] a k±t[111] nachylenia[121] wzglêdem[62] p³aszczyzny[121] równika sze¶ædziesi±t[34] cztery[34] stopnie[142] i czterdzie¶ci[34] osiem[34] minut. Pocz±tkowy[211] okres[111] obiegu[121] satelity[121] wokó³[62] Ziemi[121] wynosi osiemdziesi±t[34] osiem[34] i siedem[34] dziesi±tych[122] minuty[121].
1514 757~G³os Pracy~29.03.1964~str. 1~kol. 7
1515 Podstawowe[212] organizacje[112] PZPR[=] na[66] Rzeszowszczy¼nie[/][161] rozpoczê³y ju¿ dyskusjê nad[65] tezami na[64] Czwarty[241] Zjazd[141] Partii[121] i wybory[142] delegatów[122] na[64] konferencje[142] powiatowe[242]. Wojewódzka organizacja partyjna Rzeszowszczyzny[/][121] liczy oko³o[62] siedemdziesiêciu[32] piêciu[32] tysiêcy cz³onków[122] i kandydatów[122] zrzeszonych[222] w[66] trzech[36] tysi±cach stu[36] dwudziestu[36] piêciu[36] organizacjach podstawowych[262]. W[66] piêædziesiêciu[36] z[62] nich[42] zebrania[112] wyborcze[212] ju¿ siê odby³y[501].
1516 758~G³os Pracy~29.03.1964~str. 1~kol. 8
1517 W[66] tegorocznym[261] (trzecim[261] z[62] kolei[121]) plebiscycie nades³ano rekordow±[241] liczbê ponad[8] pó³ miliona kuponów, co[41] ¶wiadczy o[66] wielkiej[261] popularno¶ci[161] tej[221] imprezy[121]. W¶ród[62] uczestników[122] plebiscytu - dwie¶cie[34] osiemdziesi±t[34] osiem[34] tysiêcy osiemset[34] sze¶ædziesi±t[34] dziewiêæ[34] kuponów nades³a³y kobiety[112], dwie¶cie[34] jedena¶cie[34] tysiêcy sto[34] sze¶ædziesi±t[34] dwa[34] - mê¿czy¼ni. Jako[64] ciekawostkê warto podaæ, ¿e warszawiacy nades³ali dwie¶cie[34] piêædziesi±t[34] tysiêcy dwie¶cie[34] siedemdziesi±t[34] dwa[34] kupony[142].
1518 759~G³os Pracy~29.03.1964~str. 2~kol. 3
1519 Agencja TASS[=] podaje z[62] Berlina[/]: w[64] pi±tek[141] dwudziestego[221] siódmego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca wydaleni zostali[57] z[62] Niemieckiej[/][221] Republiki[/][21] Demokratycznej[/][221] cz³onkowie za³ogi[121] samolotu amerykañskiego[221] Rb[+] sze¶ædziesi±t[+] sze¶æ[/] który[211] wtargn±³ dziesi±tego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca do[62] obszaru powietrznego[221] NRD[=]. Przedstawiciel radziecki[211] z³o¿y³ w[66] zwi±zku[161] z[65] tym[45] nastêpuj±ce[241] o¶wiadczenie[141].
1520 760~G³os Pracy~29.03.1964~str. 7~kol. 4
1521 W[66] drodze[161] do[62] fina³u Kanikowski[/] pokona³ Holendra[141] Verbrugge[/] dziesiêæ do[62] czterech[32] w[66] spotkaniu[161] o[64] wej¶cie[141] do[62] jednej[221] ósmej[121] fina³u stoczy³ bardzo interesuj±c±[241] zwyciêsk±[241] walkê z[65] £opatnikowem[/][151] (ZSRR[=]) dziesiêæ do[62] o¶miu[32], a w[66] spotkaniu[161] o[64] wej¶cie[141] do[62] ¶cis³ego[21] fina³u ³atwo wygra³ z[65] Wêgrem Szado[/] dziesiêæ do[62] sze¶ciu[32].
1522 761~G³os Pracy~12-13.12.1964~str. 1~kol. 3
1523 W[64] pi±tek[141] o[66] godzinie[161] trzynastej[261] rozpocz±³ on normaln±[241] pracê. Wkrótce potem pierwsza polskiej[221] produkcji[121] benzyna wysokooktanowa pop³ynê³a z[62] reformingu[121] do[62] zbiorników gotowych[222] produktów. Wszelkie[212] procesy[112] katalityczne[212] przebiegaj± prawid³owo. Z[62] reformingu[121] otrzymywaæ[51] bêdziemy[56] tak¿e - oprócz[62] benzyny[121] - uszlachetnione[242] oleje[142] napêdowe[242], siarkê, ksyleny[142] (pó³fabrykat[111] do[62] produkcji[121] elany[121]) oraz gazy[142] technologiczne[242] odpadowe[242].
1524 762~G³os Pracy~12-13.12.1964~str. 1~kol. 6
1525 Pierwszy[211] dzieñ obrad, w[66] którym[261] wziêli udzia³[141] miêdzy[+] innymi ministrowie zdrowia i opieki[121] spo³ecznej[221] profesor doktor Jan[/] Kostrzewski[/] i doktor Jan[/] Rutkiewicz[/], po¶wiêcono zagadnieniom bezpieczeñstwa[121] i higieny[121] pracy[121] w[66] placówkach s³u¿by[121] zdrowia - z[62] okazji[121] dziesi±tej[221] rocznicy[121] Technicznej[221] Inspekcji[121] Pracy[121]. Techniczna Inspekcja Pracy[121] Zwi±zku[121] - jak[9] podkre¶li³a to[44] w[66] zagajeniu[161] przewodnicz±ca[111] ZG[=] magister Irena[/] Waszkiewicz[/] - pracowa³a planowo.
1526 763~G³os Pracy~12-13.12.1964~str. 2~kol. 6
1527 Importowaæ[51] bêdziemy[56] ponadto szereg[141] surowców i materia³ów takich[222] jak[9] produkty[112] naftowe[212], surówka ¿elaza, magnezyt[111], kaolin[111], grafit[111], celuloza, w³ókno[111] sztuczne[211], ogumienie[111], chemikalia[112], filce[112] papiernicze[212] i techniczne[212], przêdza i wyroby[112] z[62] przêdzy[121] szklanej[221]. W¶ród[62] przemys³owych[222] artyku³ów konsumpcyjnych[222], które[242] sprowadzaæ[51] bêdziemy[56] z[62] CSRS[=], wymieniæ nale¿y przede[+] wszystkim tkaniny[142] bawe³niane[242], galanteriê tekstyln±[241], obuwie[141] skórzane[241] i gumowe[241].
1528 764~G³os Pracy~12-13.12.1964~str. 5~kol. 6
1529 Pierwszym[251] jest pawilon[111] dla[62] alkoholików[122] w[66] szpitalu dla[62] nerwowo i psychicznie chorych[122] w[66] Gostyninie[/]. Pawilon[111] ten[211] liczy piêædziesi±t[34] ³ó¿ek. Koszt[111] budowy[121] wyniós³ prawie[8] dwa[34] miliony[142] z³otych[122]. W[66] Grodzisku[/] Mazowieckim[/][261] otwarto kosztem trzystu[32] trzydziestu[32] milionów z³otych[122] poradniê dla[62] alkoholików[122]. Trzeci±[251] placówk± jest oddzia³[111] dla[62] alkoholików[122] w[66] Ursusie[/].
1530 765~G³os Pracy~12-13.12.1964~str. 5~kol. 7
1531 Z[62] ciekawych[222] inicjatyw zwi±zku[121] wymieniæ mo¿na równie¿ zorganizowanie[141] kursu przygotowawczego[221] dla[62] pracowników[122] - kandydatów[122] na[64] wydzia³[141] handlu[121] SGPiS[=]. Prowadzono te¿ szkolenie[141] ekonomiczne[241] za³óg. Objêto nim[45] sto[34] dwadzie¶cia[34] jeden[8] zak³adów. Uczestniczy³o w[66] nim[46] przesz³o[8] cztery[31] tysi±ce[112] piêciuset[32] pracowników[122]. Zwi±zek[111] interesuje[501] siê i prowadzi dzia³alno¶æ[141] zespo³ów artystycznych[222], bibliotek i klubów sportowych[222].
1532 766~G³os Pracy~15.12.1964~str. 1~kol. 2
1533 Towarzysz Irena[/] Sroczyñska[/] jest dzia³aczem zwi±zkowym[251] od[62] tysi±c dziewiêæset czterdziestego[221] czwartego[221] roku[121]. Pe³ni[5] kolejno funkcje[142] przewodnicz±cej[121] rady[121] zak³adowej[221] w[66] Radomskich[262] Zak³adach Odzie¿owych[262], przewodnicz±cej[121] okrêgu[121] zwi±zku[121] i pó¼niej sekretarza[121] zarz±du g³ównego[221] zwi±zku[121] odzie¿owców[122] i pracowników[122] przemys³u skórzanego[221]. Przez[64] wiele[34] lat jest cz³onkiem prezydium[121] CRZZ[=] a do[62] tysi±c dziewiêæset piêædzisi±tego[221] pi±tego[221] roku[121] sekretarzem [&]
1534 767~G³os Pracy~15.12.1964~str. 2~kol. 2
1535 Wyg³oszone[211] przy[66] wyj±tkowo licznym[261] audytorium[161] w[66] wielkiej[261] sali[161] Zgromadzenia[121] Ogólnego[221] ONZ[=] przemówienie[111] przewodnicz±cego[121] delegacji[121] polskiej[221] na[64] dziewiêtnast±[241] sesjê Zgromadzenia[121] Ogólnego[221] spotka³o[501] siê z[65] niezwykle ¿ywym[251] zainteresowaniem dyplomatów[122] i korespondentów[122]. Ze[65] szczególnym[251] o¿ywieniem komentowano now±[241] propozycjê polsk±[241] dotycz±c±[241] zwo³ania[121] konferencji[121] pañstw europejskich[222]. Propozycjê tê obszernie komentowano w[66] kuluarach ONZ[=] [&]
1536 768~G³os Pracy~15.12.1964~str. 2~kol. 5
1537 Wobec[62] stwierdzenia[121] szeregu[12] niekorzystnych[222] zjawisk przekroczenia[121] kosztorysów oraz rozbie¿no¶ci[122] miêdzy[65] finansowym[251] a rzeczowym[251] zakresem inwestycji[122] Komitet[111] Ekonomiczny[211] Rady[121] Ministrów[122] rozpatrzy³ na[64] zlecenie[141] KERM[=] przez[64] Komisjê Planowania[121] przy[66] Radzie[161] Ministrów[122] wstêpn±[241] analizê kszta³towania[+] siê[121] kosztów inwestycji[122]. W[66] celu[161] ustalenia[121] dalszych[222] energicznych[222] ¶rodków przeciwdzia³ania[121] powy¿szym[232] zjawiskom, zw³aszcza w[66] zwi±zku[161] z[65] najbli¿szym[251] planem piêcioletnim[251] zagadnienie[111] to[211] rozpatrzone[211] bêdzie[57] [&]
1538 769~G³os Pracy~15.12.1964~str. 2~kol. 8
1539 Projekt proklamowania strajku[121] zosta³[57] zaaprobowany[211] w[64] sobotê na[66] spotkaniu[161] komitetu z³o¿onego[221] z[62] przedstawicieli[122] Konfederacji[121]. Warto podkre¶liæ ¿e organizacja ta znajduje[501] siê pod[65] wp³ywem dzia³aczy[122] peronowskich[222]. Oczekuje siê[41], i¿ w[66] najbli¿szym[261] czasie czterej dzia³acze Konfederacji[121], którzy wchodzili w[64] sk³ad[141] piêcioosobowej[221] komisji[121], jaka uda³a[501] siê do[62] Madrytu[/] przed[65] sze¶ciu[35] tygodniami aby[9] zorganizowaæ powrót[141] Perona[/][121].
1540 770~G³os Pracy~15.12.1964~str. 4~kol. 6
1541 Tramwaj[111] "piêtnastka" potr±ci³ na[66] ulicy[161] Nowotki[/][121] przy[66] Muranowskiej[/][161] trzydziestosze¶cioletniego[241] Kazimierza[/][141] Bli¼niaka[/][41] (zamieszka³ego[241] Bohomolca[/][121] trzy). Mê¿czyzna dozna³ ran g³owy[121] i twarzy[121] i przebywa w[66] szpitalu na[66] Stêpiñskiej[/][161]. O[66] godzinie[161] szóstej[261] czterdzie¶ci piêæ samochód[111] ciê¿arowy[211] WE[=][+] trzy[+] tysi±ce[+] sze¶æset[+] dziewiêtna¶cie zderzy³[501] siê na[66] Towarowej[/][161] przy[66] Srebrnej[/][161] z[65] tramwajem "dziesi±tk±". Przód[111] wozu silnikowego[221] zosta³[57] zdemolowany[211].
1542 771~G³os Pracy~04.02.1965~str. 1~kol. 6
1543 Przewiduje siê[41] powo³anie[141] wojewódzkich[222] zespo³ów do[62] spraw[122] deklaracji[122] i koordynacji[121] inwestycji[122], które[212] przygotuj± konkretne[242] propozycje[142] deglomeracyjne[242] oraz harmonogram[141] ich[42] realizacji[21] dla[62] poszczególnych[222] miast i województw. W[66] zwi±zku[161] z[65] istniej±cym[251] i pog³êbiaj±cym[+] siê[251] deficytem si³y[121] roboczej[221] w[66] Warszawie[/][161], narastaniem trudno¶ci[122] w[66] gospodarce[161] miejskiej[261] w[66] wyniku[161] koncentracji[121] przemys³u i ludno¶ci[121] oraz konieczno¶ci± optymalnego[221] wykorzystania[121] istniej±cego[221] potencja³u przemys³owego[221] [&]
1544 772~G³os Pracy~04.02.1965~str. 1~kol. 7
1545 W[66] okresie miêdzy[65] osiemnast±[251] a dziewiêtnast±[251] sesj± zainteresowane[212] kraje[112] zrealizowa³y szereg[141] przedsiêwziêæ w[66] zakresie wspólnoty[121] gospodarczej[221]. Do[62] po³±czonych[222] systemów energetycznych[222] Czechos³owacji[/][121] NRD[=], Polski[/][121], Wêgier[/][122], zachodnio-ukraiñskiej[221] czê¶ci[121] ZSRR[=] przy³±czony[211] zosta³[57] system[111] energetyczny[211] Rumunii[/][121], zorganizowany[211] zosta³[57] i rozpocz±³ pracê wspólny[211] park[111] wagonów kolejowych[222] licz±cy[211] oko³o[8] dziewiêædziesi±t[34] tysiêcy jednostek.
1546 773~G³os Pracy~04.02.1965~str. 2~kol. 3
1547 Wniosek[111] o[64] rewizjê tego[221] oburzaj±cego[221] wyroku[121] zapowiedzieli nadprokurator doktor Grossman[/] oraz oskar¿yciele posi³kowi[212] Ormond[/] i Raabe[/]. Równie¿ obroñca Krumeya[/][121] zapowiedzia³ wniesienie[141] skargi[121] rewizyjnej[221] przeciw[63] zas±dzeniu[131] jego[42] klienta[121]. Natychmiast po[66] og³oszeniu[161] wyroku[121] oskar¿ony[111] Hunsche[/] wypuszczony[211] zosta³[57] na[64] wolno¶æ[141], natomiast Krumey[/] pozostaje w[66] wiêzieniu[161].
1548 774~G³os Pracy~04.02.1965~str. 2~kol. 6
1549 Tegoroczne[212] egzaminy[112] maturalne[212] odbêd±[501] siê w[66] okresie od[62] dwudziestego[221] maja do[62] dwudziestego[221] czerwca. Normalne[212] zajêcia[112] szkolne[212] w[66] klasach maturalnych[262] trwaæ[51] bêd±[56] do[62] trzydziestego[221] kwietnia. Po[66] tym[46] uczniowie otrzymaj± nowy[241] plan[141] zajêæ (na[64] zajêcia[142] te[242] bêd±[57] zobowi±zani przychodziæ codziennie) obejmuj±cy[241] tylko przedmioty[142], z[62] których[222] bêd±[56] zdawaæ[51] egzamin[141] maturalny[241].
1550 775~G³os Pracy~04.02.1965~str. 3~kol. 1
1551 We[66] wsi[161] Tuczêpy[/] w[66] powiecie[161] buskim[261], w[66] województwie kieleckim[261] otwarto sta³e[241] kino[141]. Jest to[41] sze¶ædziesi±ta tego[221] typu placówka na[66] wsi[161] kieleckiej[261], uruchomiona i wyposa¿ona dziêki[63] pomocy[131] Gromadzkiej[221] Rady[121] Narodowej[221] i Wojewódzkiego[221] Zarz±du Kin. Kino[111] w[66] Tuczêpach[/] posiada osiemdziesi±t[34] miejsc. W[66] najbli¿szym[261] okresie powstan± nowe[212] kina[112] o[66] stu[36] miejscach ka¿de[212].
1552 776~G³os Pracy~24.02.1965~str. 1~kol. 1-2
1553 Z[62] okazji[121] dwudziestej[221] rocznicy[121] wyzwolenia[121] Poznania[/] odby³y[501] siê w[66] tym[261] mie¶cie liczne[212] uroczysto¶ci[112]. Na[66] grobach poleg³ych[122] w[66] walkach o[64] wyzwolenie[141] z³o¿ono wieñce[142] i kwiaty[142], ods³oniêto tablice[142] pami±tkowe[242]. Do[62] u¿ytku[121] oddano dwie[34] nowe[242] szko³y[142], technikum[141] samochodowe[241], dworzec[141] autobusowy[241] i inne[242] obiekty[142]. W[66] zak³adach pracy[121] odby³y[501] siê okoliczno¶ciowe[212] akademie[112].
1554 777~G³os Pracy~24.02.1965~str. 1~kol. 3
1555 Z[62] Chartumu[/] donosz± ¿e premier[111] Sudanu[/] Chatam[/] Al[+] Chalifa[/] wyg³osi³ we[64] wtorek[141] przemówienie[141] radiowe[241], w[66] którym[261] poda³ sk³ad[141] utworzonego[221] przezeñ nowego[221] rz±du. Partia Narodowa (Al[+] Umma[/]) Partia Ludowo-Demokratyczna, i przedstawiciele po³udniowych[222] prowincji[122] Sudanu[/] otrzymali w[66] nowym[261] gabinecie po[64] trzy[34] teki[142], a partia komunistyczna i partia "Bractwo[/][111] Muzu³mañskie[/][211]" po[66] jednej[261] tece[161].
1556 778~G³os Pracy~24.02.1965~str. 2~kol. 1
1557 Po[64] raz[141] drugi[241] ju¿ w[66] ci±gu[161] dwóch[32] miesiêcy nauka francuska dokona³a dalszego[221] powa¿nego[221] postêpu w[66] walce[161] z[65] rakiem. Jak[9] wynika z[62] doniesieñ przedstawionych[222] Francuskiej[231] Akademii[131] Nauk przez[64] troje[34] uczonych[122] pod[65] kierownictwem profesora[121] Etienne[/] Wolf[/] uda³o[501] siê im[143] po[64] raz[141] pierwszy[241] wychodowaæ raka organizmu in[+] vitro[$] bez[62] kontaktu z[65] od¿ywiaj±c±[251] go[44] tkank±.
1558 779~G³os Pracy~24.02.1965~str. 2~kol. 7
1559 Na[66] wiecu[161] przemawiaæ[51] bêdzie[56] by³y[211] wiêzieñ[111] O¶wiêcimia[/] profesor Akademii[121] Medycznej[221] W³odzimierz[/] Fejkiel[/], a urodzona w[66] tym[261] obozie studentka Ewa[/] Krecz[/] odczyta tekst[141] listu skierowanego[221] do[62] m³odzie¿y[121] studenckiej[221] we[66] wszystkich[262] krajach. Wszystkie[212] kluby[112] studenckie[212] organizuj± spotkania[142] z[65] profesorami i pracownikami nauki[121], którzy byli[5] ofiarami hitlerowskiego[221] ucisku[121] w[66] obozach koncentracyjnych[262].
1560 780~G³os Pracy~24.02.1965~str. 3~kol. 1
1561 Praca w[66] tym[261] zak³adzie, który[211] jest zarazem o¶rodkiem rehabilitacyjnym[251] trwa tylko cztery[34] godziny[142] dziennie, a zatrudnieni[212] oprócz[62] zdobywania[121] kwalifikacji[122] zawodowych[222] ucz±[501] siê tak¿e wspó³¿ycia[121][66] ¶rodowisku[161]. W[66] zwi±zku[161] z[65] tym[45] prowadzone[211] jest[57] nawet wspó³zawodnictwo[111], w[66] którym[262] premiuje siê[41] pracowników[142] za[64] ¿yczliwo¶æ[141] i kole¿eñski[241] stosunek[141] z[66] zespole.
1562 781~G³os Pracy~10.10.1065~str. 1~kol. 1
1563 Z[62] okazji[121] zbli¿aj±cego[+] siê[221] ¶wiêta[121] Wojska[121] Polskiego[221], które[211] przypada dwunastego[221] pa¼dziernika, w[64] rocznicê bitwy[121] stoczonej[221] pod[65] Lenino[/] - odbywaj±[501] siê w[66] ca³ym[261] kraju[161] okoliczno¶ciowe[212] akademie[112], koncerty[112] oraz spotkania[112] z[65] ¿o³nierzami i oficerami. Centralna uroczysto¶æ[111], jak[9] ju¿ informowali¶my rozpocznie[501] siê o[66] godzinie[161] dziesi±tej[261] w[64] niedzielê na[66] Placu[/][161] Zwyciêstwa[/][121] w[66] Warszawie[/][161].
1564 782~G³os Pracy~10.10.1065~str. 2~kol. 3
1565 Tak wiêc wed³ug[62] doniesieñ AFP[=], armia zakaza³a wszelkich[222] manifestacji[122] na[66] ca³ym[261] terytorium[161] archipelagu[121] indonezyjskiego[221]. Poza[65] tym[45] z[62] Sumatry[/] donosz±, ¿e komendant wojskowy[211] na[66] po³udniu[161] tej[221] wyspy[121] wyda³ zakaz[141] wszelkich[222] zebrañ politycznych[222] i manifestacji[122]. Kierownictwo[111] indonezyjskich[222] organizacji[122] obrony[121] cywilnej[221] wezwa³o wszystkie[242] swoje[242] oddzia³y[142] do[62] usuwania[121] z[62] ich[42] szeregów komunistów[122] lub sympatyków[122] komunistów[122].
1566 783~G³os Pracy~10.10.1065~str. 2~kol. 4
1567 W[66] uroczysto¶ci[161] tej[61] uczestniczy³ wiceminister hutnictwa[121] [~] Trzcionka[/] sekretarz Zarz±du G³ównego[221] Zwi±zku[121] Zawodowego[221] Hutników[122] - [~] Ociepka[/] oraz delegacje[112] za³óg hut: Ko¶ciuszki[/][121], imienia Dzier¿yñskiego[/][121], i "Szczecin[/]". Budowniczymi statku[121] s± szczeciñscy stoczniowcy ze[62] stoczni[121] imienia [~] Warskiego[/][121]. MS[=] "Hutnik[/]" pod[65] dowództwem kapitana[121] [~] ¯ytowieskiego[/][121] wyp³ywa w[64] pierwszy[241] rejs[141] eksploatacyjny[241] do[62] portów Anglii[/][121], Kuby[/] i Meksyku[/][121].
1568 784~G³os Pracy~10.10.1065~str. 2~kol. 5
1569 W[66] dzienniku[161] ["]Izwiestia[/]["] zosta³a[57] opublikowana wypowied¼[111] znanego[221] specjalisty z[62] dziedziny[121] lotów kosmicznych[222] profesor[121] [~] Iwanczenko[/] na[64] temat[141] lotu stacji[121] automatycznej[221] "£una[+] siedem[/]". Profesor[111] Iwanczenko[/] odpowiada na[64] listy[142] czytelników[122] Izwestii[/][122], którzy prosz± o[64] podanie[141] szczegó³ów lotu ³uny[+] Siedem[/]. Jak[9] wiadomo w[66] toku[161] tego[221] lotu uzyskano wiele[34] materia³ów dla[62] dalszych[222] prac i rozwi±zano szereg[141] donios³ych[222] problemów zwi±zanych[222] z[65] lotami kosmicznymi.
1570 785~G³os Pracy~10.10.1065~str. 2~kol. 8
1571 Associated[+] Press[/] donosi, z[62] Agany[/][121], ¿e w[64] sobotê uratowano czterdziestu[34] dwóch[34] rybaków[122] japoñskich[222] zaskoczonych[222] u[62] wybrze¿y[122] wyspy[121] Agrihan[/] na[66] Pacyfiku[/][161] przez[64] tajfun[141] "Karmen[/]". W[66] akcji[161] ratowniczej[261] bra³y udzia³[141] samoloty[112] USA[=]. Cztery[31] statki[112] rybackie[212] uleg³y awarii[131], przy[66] czym[46] dwa[31] z[62] nich[42] utonê³y. Nieznany[211] jest dotychczas los[111] dwustu[32] mieszkañców[122] wyspy[121] i dwustu[32] trzech[32] innych[222] rybaków[122].
1572 786~G³os Pracy~10.10.1065~str. 1~kol. 2
1573 W[66] godzinach wieczornych[262] delegacja sejmu PRL[=] przyby³a[5] do[62] gmachu[121] merostwa[121]. Mer Caen[/], senator Louvel[/] w[66] serdecznych[262] s³owach powita³ wicemarsza³ka[141] Kliszkê[/] podkre¶laj±c wiêzy[142] przyja¼ni[121] polsko-francuskiej[221] a zw³aszcza blisko¶æ[141] losów Caen[/] i Warszawy[/]. Przypomnia³ tak¿e wk³ad[141] ¿o³nierzy[122] polskich[222] w[64] wyzwolenie[141] Caen[/], których[222] wielu[32] poleg³o w[66] walkach na[66] terenie Normandii[/][121].
1574 787~G³os Pracy~12.05.1966~str. 1~kol. 7
1575 Jeszcze w[64] ¶rodê dogaszano po¿ar[141], jaki[211] wybuch³ w[66] nocy[161] z[62] poniedzia³ku[121] na[64] wtorek[141] w[66] zak³adach Celulozowo-Papierniczych[262] we[66] W³oc³awku[/]. Owej[221] nocy[121] przesz³a[5] nad[65] miastem silna burza z[65] wy³adowaniami atmosferycznymi. Piorun[111] uderzy³ w[64] odgromnik[141], którego[221] instalacja zosta³a[57] uszkodzona. Uderzenie[111] pioruna spowodowa³o zapalenie[141] olbrzymiej[221] sterty[121] magazynowanej[221] dla[62] przerobu w[66] belach s³omy[121] o[66] powierzchni[161] siedemdziesiêciu[32] czterech[3] metrów kwadratowych[222].
1576 788~G³os Pracy~12.05.1966~str. 1~kol. 8
1577 W[66] czasie wizyty[121] obecny[211] by³ wiceprezes Rady[121] Ministrów[122] Franciszek[/] Wanio³ka[/] a ze[62] strony[121] go¶ci[122] minister spraw[122] zagranicznych[222] Singapuru[/] Sinnathamby[/] Rajaratnam[/]. ¶roda by³a[5] dniem spotkañ, rozmów[122] na[64] tematy[142] interesuj±ce[242] obie[34] strony[142], wizyt. W[66] godzinach popo³udniowych[262] premier[111] Singapuru[/] z³o¿y³ wizytê wicepremierowi Franciszkowi[/] Wanio³ce[/]. Nastêpnie premier[111] Lee[/] Kuan[+] Yew[/] przeprowadzi³ w[66] ministerstwie Handlu[121] Zagranicznego[221] rozmowy[142] z[65] ministrem [~] Tr±bczyñskim[/][151].
1578 789~G³os Pracy~12.05.1966~str. 4~kol. 1
1579 Spektakle[112] Teatru Powszechnego[/][21] spotka³y[501] siê z[65] du¿ym[251] zainteresowaniem zarówno krytyków[122] jak[9] i widowni[121]. W[66] sumie[161] najwy¿ej oceniono ["]Zbrodniê[/] i[/] karê[/]["]. Kolumbowie[/] jako[61] sztuka o[66] powstaniu[161] warszawskim[261] poprzedzeni zostali[57] zorganizowan±[251] nagonk± polityczn±[251] reakcyjnego[221] od³amu Polonii[121] tote¿ spektakle[112] te[212] sta³y[501] siê okazj± do[62] ró¿nych[222] demonstracji[122].
1580 790~G³os Pracy~12.05.1966~str. 4~kol. 3
1581 Przyby³a[5] do[62] Polski[/][121] delegacja szwedzkiego[221] ruchu[121] sportowego[221] z[65] przewodnicz±cym[151] federacji[121] szwedzkich[222] zwi±zków sportowych[222] cz³onkiem parlamentu szwedzkiego[221] - Henry[/] Allardem[/][151]. Podczas[62] pobytu w[66] Polsce[/][161] delegacja spotka[501] siê z[65] kierownictwem Akademickiego[221] Zwi±zku[121] Sportowego[221], WKS[=] Legia[/], Górnikiem[/] Zabrze[/] oraz z[65] dzia³aczami sportowymi Krakowa[/] i Katowic[/].
1582 791~G³os Pracy~29.09.1966~str. 1~kol. 2
1583 ZNP[=] podj±³ starania[142] o[64] przyznanie[141] dodatkowych[222] ulg i u³atwieñ nauczycielom wiejskim[232] podejmuj±cym[232] budowê w³asnych[222] mieszkañ. Z[62] funduszów SFBSiI[=] przekazano dotychczas dodatkowo województwom na[64] budowê mieszkañ nauczycieli[122] wiejskich[222] piêæset[34] milionów z³otych[122], co[41] pozwoli uzyskaæ oko³o[62] piêtnastu[32] tysiêcy nowych[222] izb. Zarz±d[111] G³ówny[211] ZNP[=] otrzyma³ równie¿ z[62] PKO[=] kilkadziesi±t[34] milionów z³otych[122] na[64] po¿yczki[142] dla[62] nauczycieli[122] buduj±cych[222] mieszkania[142] indywidualne[242] i spó³dzielcze[242].
1584 792~G³os Pracy~29.09.1966~str. 1~kol. 6
1585 Podawano przyk³ady[142] zbiurokratyzowania[121] dzia³aczy[122] zwi±zkowych[222]. Zajêci przygotowywaniem sprawozdañ i wykazów ma³o maj± czasu na[64] kontakty[142] z[65] robotnikami. Na[66] pierwszym[261] po[66] wyborach posiedzeniu[161] Prezydium[111] WKZZ[=] zdecydowa³o, ¿e jego[42] pracami kierowaæ[51] bêd±[56]: Dymitr[/] Karpowicz[/], przewodnicz±cy[111], Jan[/] Janicki[/] i Julian[/] Po³udniak[/] wiceprzewodnicz±cy[111] oraz sekretarze: Józef[/] B³ach[/], Bronis³aw[/] Ignasiak[/] i Witali[/] Zdrowomys³ow[/].
1586 793~G³os Pracy~29.09.1966~str. 2~kol. 4
1587 Na[66] posiedzeniu[161] ¶rodowym[261] przemawia³ tak¿e minister spraw[122] zagranicznych[222] Peru[/] doktor [~] Vasquez[/], który[211] wypowiedzia³[501] siê zdecydowanie[8] za[65] polityk± nieingerowania[121] innych[222] pañstw w[64] sprawy[142] drugich[222]. W[66] zwi±zku[161] z[65] wydarzeniami w[66] Wietnamie[/] minister Vasquez[/] wypowiedzia³[501] siê z[65] jak[+] najszybszym[251] przywróceniem pokoju[121] w[66] tej[261] czê¶ci[161] ¶wiata.
1588 794~G³os Pracy~29.09.1966~str. 2~kol. 6
1589 Jedna z[62] najbardziej nowoczesnych[222] kopalñ Europy[/] zachodniej[221] "Graf[/] Bismarck[/]" w[66] Gelsenkriefen[/] (Zag³êbie[/][111] Ruhry[/][121]) zosta³a[57] w[64] ¶rodê zamkniêta w[66] toku[161] tak zwanych[222] posuniêæ racjonalizacyjnych[222] kopalnictwa[121] zachodnio-niemieckiego[221]. Ponad[8] piêæ[31] tysiêcy górników[122] i urzêdników[122] straci³o pracê. Czê¶æ[111] z[62] nich[42] przewa¿nie starsi[212] wiekiem nie znale¼li jeszcze nowej[221] pracy[121].
1590 795~G³os Pracy~29.09.1966~str. 4~kol. 3
1591 W[66] Zakopanem[/][161] zmar³ tragiczn±[251] ¶mierci± w[66] wieku[161] trzydziestu[32] trzech[32] lat popularny[211] narciarz, by³y[211] olimpijczyk Jan[/] Zarycki[/]. W[66] swej[261] karierze[161] sportowej[261] wywalczy³ on w[66] slalomie tytu³[141] akademickiego[221] mistrza[121] ¶wiata, trzy[34] tytu³y[142] mistrza[121] Polski[/][121] oraz wiele[34] tytu³ów wicemistrzowskich[222] w[66] konkurencjach alpejskich[262]. Wielokrotnie reprezentowa³ nasze[242] barwy[142] na[66] miêdzynarodowych[262] zawodach narciarskich[262].
1592 796~G³os Pracy~18.01.1967~str. 1~kol. 3
1593 Jest to[41] proces[111] piêciuset[32] sze¶ædziesiêciu[32] czterech[32] robotników[122] wielkich[222] zak³adów hutniczych[222] w[66] Bilbao[/] "Echewarry[/]", którzy w[66] listopadzie tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tego[221] szóstego[221] roku[121] zwolnieni zostali[57] przez[64] administracjê przedsiêbiorstwa[121] za[64] udzia³[141] w[66] strajku[161]. Strajk[111] wybuch³ w[66] tych[262] zak³adach, poniewa¿ robotnicy[112] nie otrzymali przyrzeczonych[222] im[43] premii[122]. W[66] odpowiedzi[161] administracja zamknê³a fabryki[142] i wkrótce po[66] tym[46] wypowiedzia³a pracê piêciuset[33] sze¶ædziesiêciu[33] czterem robotnikom i na[64] ich[42] miejsce[141] przyjêto nowych[242].
1594 797~G³os Pracy~18.01.1967~str. 1~kol. 5
1595 Prezydium[111] PAN[=] obradowa³o siedemnastego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca w[66] Warszawie[/][161]. Obradom przewodniczy³ profesor doktor Janusz[/] Groszkowski[/]. Przedyskutowano zagadnienia[142] polityki[121] kadrowej[221] w[66] Akademii[161] i innych[262] placówkach naukowych[262]. Spotkanie[111] ekonomistów[122] z[65] dziennikarzami odby³o[501] siê siedemnastego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca z[62] inicjatywy[121] klubu publicystów[122] Ekonomicznych[222] SDP[=]. [~] Brus[/] i Józef[/] Pajestka[/] mówili o[66] koncepcjach reform systemu zarz±dzenia[121] i planowania[121] w[66] krajach socjalistycznych[262], [~]
1596 798~G³os Pracy~18.01.1967~str. 1~kol. 8
1597 S³u¿ba drogowa wraz[8] z[65] pomagaj±cymi im[43] robotnikami (razem[8] ponad[8] sze¶æ[31] tysiêcy osób) nie ustawa³a w[66] pracy[161], dziêki[63] czemu oczyszczono nie tylko wszystkie[242] drogi[142] magistralne[242], ale równie¿ czê¶æ[141] lokalnych[222]. W[66] ci±gu[161] ostatniej[221] doby[121] wci±¿ jeszcze zawieszonych[222] by³o[57] trzysta[31] szesna¶cie[31] kursów autobusów na[66] sze¶ædziesiêciu[36] dziewiêciu[36] liniach, a skróconych[222] sze¶æset[31] osiemdziesi±t[31] kursów na[66] ponad[8] stu[36] piêædziesiêciu[36] liniach.
1598 799~G³os Pracy~18.01.1967~str. 2~kol. 3
1599 Na[66] naszym[261] rynku[161] uka¿±[501] siê miêdzy[+] innymi sprowadzane[212] z[62] NRD[=] ubrania[112] treningowe[212], poñczochy[112] dederonowe[212] bez[62] szwu[121], rêczniki[112] frote, tkaniny[112] p³aszczowe[212] i ubraniowe[212], artyku³y[112] gospodarstwa[121] domowego[221], zabawki[112], artyku³y[112] sportowe[212]. Nasz[211] handel[111] wewnêtrzny[211] dostarczy w[+] zamian miêdzy[+] innymi tkaniny[142] ubraniowe[242] elanowe[242], spodnie[142] mêskie[242], lodówki[142] "Igloo[/]", sanki[142], wyk³adziny[142] pod³ogowe[242], napoje[142] alkoholowe[242] i koncentraty[142] zup.
1600 800~G³os Pracy~18.01.1967~str. 6~kol. 8
1601 Prezydium[111] ZO[=] nie zatwierdzi³o proponowanych[222] limitów. Najwiêcej godzin skre¶lono w[66] dziale transportowym[261], poniewa¿ kierowcy[112] musieliby pracowaæ ponad[8] dwana¶cie[34] godzin na[64] dobê. S± jednak zak³ady[112], jak[9] na[64] przyk³ad[141] ¯yrardowskie[212] Zak³ady[112], Warszawskie[212] Zak³ady[112] Garbarskie[212] i inne[212], które[212] zaplanowa³y o[64] trzy[34] do[62] czterech[32] tysiêcy godzin nadliczbowych[222] mniej ni¿[9] w[66] czwartym[261] kwartale.
1602 801~G³os Pracy~17.02.1967~str. 1~kol. 5
1603 Niska temperatura spowodowa³a pêkniêcia[142] starych[222], wys³u¿onych[222] przewodów wodoci±gowych[222]. Awaria dotknê³a równocze¶nie cztery[34] wêz³y[142] g³ównej[221] magistrali[121] dostarczaj±cej[221] wodê do[62] mieszkañ, placówek s³u¿by[121] zdrowia, domów wczasowych[222] i tym[232] podobnych[222]. Na[64] skutek[141] braku[121] wody[121] musia³y przerwaæ pracê piekarnie[112] i szereg[111] innych[222] zak³adów zaopatruj±cych[222] Krynicê[/].
1604 802~G³os Pracy~17.02.1967~str. 1~kol. 8
1605 W[66] Polsce[/][161] przebywa od[62] kilku[32] dni[122] delegacja rz±dowa Zjednoczonej[/][221] Republiki[/][121] Arabskiej[/][221]. Szesnastego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca przewodnicz±cy[111] delegacji[121] zosta³[57] przyjêty[211] przez[64] wiceprezesa[141] Rady[121] Ministrów[122] Piotra[/][141] Jaroszewicza[/][141]. W[66] tym[251] samym[261] dniu wieczorem, w[66] rezultacie przeprowadzonych[222] rozmów podpisano dokumenty[142], które[212] stanowi± program[141] wykonawczy[241] do[62] uprzednio ju¿ zawartych[222] miêdzy[65] obu[35] krajami umów[122] o[66] wspó³pracy[161] naukowej[261] i technicznej[261].
1606 803~G³os Pracy~17.02.1967~str. 2~kol. 3
1607 Nacisk[111] prawicy[121] na[64] prezydenta[141] Sukarno[/] trwa, ale prezydent, mimo[62] swej[221] coraz trudniejszej[221] sytuacji[121], nie zgadza[501] siê na[64] ¿±dania[142] swoich[222] przeciwników[122], nie chce ust±piæ i wysuwa pewne[242] kontrpropozycje[142], na[64] które[242] z[62] kolei[121] nie godzi[501] siê prawica. Ze[62] ¼róde³ wojskowych[222] donosz±, ¿e ostatnio Sukarno[/] proponowa³ wprawdzie tymczasowe[241] powierzenie[141] spraw[122] pañstwowych[222] genera³owi Suharto[/], ale z[65] zastrze¿eniem, ¿e jako[61] szef pañstwa[121] bêdzie[56] nadawa³[52] zasadniczy[241] kierunek[141] polityce[131].
1608 804~G³os Pracy~17.02.1967~str. 2~kol. 8
1609 Dyrektor NASA[=] Webb[/] o¶wiadczy³, ¿e zanim uczeni[112] amerykañscy wy¶l± na[64] Ksiê¿yc[141] pierwszego[241] kosmonautê, USA[=] bêd±[56] musia³y[52] gruntownie zmieniæ program[141] "Apollo[/]". Zmiany[142] te[242] przeprowadzi siê[41], gdy tylko NASA[=] otrzyma koñcowy[241] raport[141] specjalnej[221] komisji[121] badaj±cej[21] obecnie przyczyny[142] niedawnego[221] po¿aru statku[121] "Apollo[/]", w[66] którym[261] zginê³o trzech[32] kosmonautów[122] amerykañskich[222].
1610 805~G³os Pracy~17.02.1967~str. 4~kol. 6
1611 Koncert[111] symfoniczny[211] w[66] wykonaniu[161] orkiestry[121] symfonicznej[221] i Chóru Filharmonii[121] Narodowej[221] oraz harcerskiego[221] Chóru dzieciêcego[221] pod[65] dyrekcj± Stanis³awa[/][121] Wis³ockiego[/][121] odbêdzie[501] siê w[64] pi±tek[141], siedemnastego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca o[66] godzinie siedemnastej[261] trzydzie¶ci w[66] sali[161] koncertowej[261] Filharmonii[121] Narodowej[221]. Spotkanie[111] z[65] Ludwikiem[/] {B:egrzeniewskim[/]} na[64] temat[141] ["]Nowo¶ci[/][112] Warsowianistyczne[/][212]["] odbêdzie[50] siê siedemnastego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca o[66] godzinie[161] siedemnastej[261] w[66] Klubie Ksiêgarza[121].
1612 806~G³os Pracy~26.05.1967~str. 1~kol. 5
1613 Przez[64] osiem[34] dni[122] Warszawa[/] go¶ciæ[51] bêdzie[56] delegacjê Moskiewskiego[221] Komitetu Miejskiego[221] KPZR[=], go¶cie radzieccy przybyli[5] dwudziestego[221] pi±tego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca na[64] zaproszenie[141] Komitetu Warszawskiego[221] PZPR[=], a wizyta ich[42] jest kolejnym[251] ogniwem coraz wydatniejszej[221] wspó³pracy[121] i wymiany[121] do¶wiadczeñ miêdzy[65] organizacjami partyjnymi obydwu[32] stolic. Na[66] czele delegacji[121] stoi sekretarz Komitetu Miejskiego[221] KPZR[=] w[66] Moskwie[/] - Aleksiej[/] Ka³asznikow[/].
1614 807~G³os Pracy~26.05.1967~str. 2~kol. 4
1615 Równie¿ agencja Reutera[/][121] donosi, ¿e straty[112] wojsk amerykañskich[222] w[66] ubieg³ym[261] tygodniu, poniesione[212] g³ównie w[66] strefie[161] zdemilitaryzowanej[261], by³y[5] najciê¿sze[212] ze[62] wszystkich[222] dotychczasowych[222]. Agencja stwierdza, ¿e w[66] dniu dwudziestym[261] pi±tym[261] bie¿±cego[221] roku[121] oddzia³y[112] amerykañskie[212] i po³udniowo-wietnamskie[212] wycofa³y[501] siê z[62] po³udniowej[221] czê¶ci[121] strefy[121] zdemilitaryzowanej[221], która jednak uwa¿ana bêdzie[57] nadal za[64] obiekt[141] bombardowañ.
1616 808~G³os Pracy~26.05.1967~str. 2~kol. 6
1617 W[66] Waszyngtonie[/] tocz±[501] siê poufne[212] rozmowy[112] amerykañsko-brytyjskie[212] na[64] tema[141] sposobów po³o¿enia[121] kresu kryzysowi bliskowschodniemu i udostêpnienia[121] Zatoki[121] Akaba[/] ¿egludze[131] miêdzynarodowej[231]. Papie¿ Pawe³[/] Szósty[/][211] zwróci³[501] siê dwudziestego[221] pi±tego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca z[65] apelem do[62] wszystkich[222] mê¿ów[122] stanu na[66] ¶wiecie, aby[9] starali[501] siê znale¼æ pokojowe[241] rozwi±zanie[141] kryzysu na[66] Bliskim[/][261] Wschodzie[/], który[211] stanowi[5] nowe[241] niebezpieczeñstwo[141] dla[62] sprawy[121] pokoju[121].
1618 809~G³os Pracy~26.05.1967~str. 2~kol. 8
1619 Jubileusz[141] dziesiêciolecia[121] obchodzi tygodnia[111] ["]Ziemia[/] Kaliska[/]["] który[211] odegra³ pioniersk±[241] rolê w[66] rozwoju[161] wielkopolskiej[221] prasy[121] regionalnej[221]. Z[62] ró¿nych[222] stron kraju[121] nadesz³y[5] do[62] redakcji[121] depesze[112] z[65] pozdrowieniami. ¿yczenia[142] nades³ali miêdzy[+] innymi: kierownik[111] biura[121] prasy[121] KC[=] PZPR[=] Stefan[/] Olszowski[/], oraz prezes RSW[=] "Prasa[/]" Tadeusz[/] Galiñski[/].
1620 810~G³os Pracy~26.05.1967~str. 4~kol. 3
1621 Z[62] naszych[222] zawodników[122] walcz±cych[222] w[66] indywidualnych[262] pojedynkach szablowych[262] najlepszym[251] by³ Janusz[/] Majewski[/], lecz zaj±³ dopiero trzecie[241] miejsce[141]. W[66] szpadzie[161] dru¿yna polska[211], wystêpuj±ca w[66] os³abionym[261] sk³adzie, wygra³a tylko z[65] Bu³gari±[/] dziewiêæ do[62] zera[121] i w[66] ostatnim[261] pojedynku[161] z[65] NRD[=] dziewiêæ do[62] siedmiu[32]. Wystarczy³o to[41] do[62] zajêcia[121] czwartego[221] miejsca[121] - z[65] gorszym[251] bilansem trafieñ - za[65] ZSRR[=] (same[212] wygrane[112]), Wêgrami[/] i NRD[=], [#]
1622 811~G³os Pracy~23.10.1967~str. 2~kol. 4
1623 Dwudziestodwuletnia mniszka[111] buddyjska Muchienlac[/] pope³ni³a dwudziestego[221] drugiego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca samobójstwo[141] przez[64] samospalenie[141] przed[65] pagod± Gia[+] Dinh[/] na[66] przedmie¶ciu[161] Sajgonu[/]. Zwêglone[211] cia³o[111] m³odej[221] kobiety[121] zabrane[211] zosta³o[57] przez[64] policjê, która skonfiskowa³a równie¿ piêæ[34] listów, jakie[242] napisa³a ona przed[65] ¶mierci±.
1624 812~G³os Pracy~23.10.1967~str. 2~kol. 7
1625 Pierwszy[211] incydent[111] mia³[5] miejsce[141] w[64] pi±tek[141] w[66] La Plata[/], gdzie grupa studentów[122] podpali³a flagê amerykañsk±[241] wznosz±c wrogie[242] okrzyki[142] przeciwko[63] rz±dowi[131] amerykañskiemu i protestuj±c przeciwko[63] zamordowaniu[131] "Che"[+] Guevary[/][121]. Policja otworzy³a ogieñ[141] i u¿y³a granatów i gazów ³zawi±cych[222] w[66] celu[161] rozproszenia[121] demonstrantów[122]. Piêciu[34] studentów[122] aresztowano.
1626 813~G³os Pracy~23.10.1967~str. 2~kol. 8
1627 Jak[9] podkre¶lali dyskutanci, jedn±[251] z[62] najbardziej k³opotliwych[222] spraw[122] jest uzyskanie[111] terenów pod[64] budownictwo[141] jednorodzinne[241]. Dlatego te¿ - jak[9] poinformowa³ wiceminister gospodarki[121] komunalnej[221] Zdzis³aw[/] Razd[/] - MGK[=] przygotowuje obecnie projekt[141] ustawy[121] o[66] tych[262] terenach pod[64] to[241] budownictwo[141] maj±cej[221] na[66] celu[161] uproszczenie[141] postêpowania[121] w[66] tej[261] dziedzinie[161].
1628 814~G³os Pracy~23.10.1967~str. 4~kol. 3
1629 Do[62] konkursu mistrzowskiego[221] wystartowa³o dziesiêciu[32] je¼d¼ców[122], ukoñczy³o go[44] za¶ piêciu[32]. Podczas[62] pi±tkowego[221] crossu[121] - biegu[121] terenowego[221] z[65] przeszkodami z³ama³ obojczyk[141] startuj±cy[211] na[66] volcie[161] faworyt[111] mistrzostw Marian[/] Babirewski[/]. Wypadki[112] wyeliminowa³y tak¿e dobrze uplasowanego[241] Ma³eckiego[/][141] i Brunakowskiego[/][141]. Kleina[/][121] koñ odmówi³ pos³uszeñstwa[121] i nie wzi±³, mimo[62] ponawiania[121] prób, pierwszej[221] przeszkody[121], co[41] doprowadzi³o do[62] eliminacji[121] z[62] konkursu.
1630 815~G³os Pracy~23.10.1967~str. 4~kol. 8
1631 Na[66] stacji[161] WKD[=] Ochota[/] wpad³a pod[64] poci±g[141] czterdziestoletnia Halina[/] Bartnik[/]. Kobieta ponios³a ¶mieræ[141] na[66] miejscu[161]. Przy[66] Hali[/][161] Mirowskiej[/][261] wpad³ pod[64] samochód[141] trzydziestoo¶mioletni[211] Waldemar[/] Targowski[/] rannego[141] zabra³o Pogotowie[111] Ratunkowe[211]. Dwudziestoo¶mioletni[211] Tadeusz[/] Zbikowski[/] uleg³ wypadkowi motocyklowemu na[66] Wale[/][161] Miedzeszyñskim[/][261]. Mê¿czyzna dozna³ licznych[222] obra¿eñ.
1632 816~G³os Pracy~22.11.1967~str. 1~kol. 3
1633 W[66] celu[161] zmniejszenia[121] liczby[121] etatów samochodów s³u¿bowych[222] administracji[121] centralnej[221] i terenowej[221] oraz jednostek gospodarki[121] uspo³ecznionej[221] prezes Rady[121] Ministrów[122] powo³a³ komisjê miêdzyresortow±[241]. W[66] wyniku[161] prac tej[221] komisji[121] zmniejszona zosta³a[57] liczba etatów samochodowych[222] na[64] rok[141] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±ty[241] ósmy[241] w[66] jednostkach administracji[121] pañstwowej[221] i gospodarczej[221] o[64] blisko[8] trzy[34] tysi±ce[142].
1634 817~G³os Pracy~22.11.1967~str. 1~kol. 6
1635 Prezes CZSP[=] Bohdan[/] R±pczyñski[/] poinformowa³ kierownictwo[141] CRZZ[=] o[66] przygotowaniach do[62] Pi±tego[221] Zjazdu Delegatów[122] Spó³dzielczo¶ci[121] Pracy[121] a szczególnie o[66] zamierzeniach w[66] zakresie dalszego[221] zwiêkszenia[121] us³ug dla[62] ludno¶ci[121], o[66] planowym[261] rozwoju[161] spó³dzielczo¶ci[121] pracy[121] na[66] terenach aktywizowanych[262] przy[66] równoczesnym[261] wzro¶cie zatrudnienia[121] kobiet i m³odzie¿y[121] a tak¿e o[66] zwiêkszeniu[161] asortymentów i uszlachetnieniu[161] produkcji[121] na[64] rynek[141].
1636 818~G³os Pracy~22.11.1967~str. 2~kol. 6
1637 W[66] g³osowaniu[161] Sejm[111] uchwali³ ustawê o[66] utworzeniu[161] urzêdu ministra[121] przemys³u maszynowego[221]. Na[64] zakoñczenie[141] plenarnych[222] obrad Sejm[111] zaakceptowa³ propozycje[142] przedstawione[242] przez[64] prezesa[141] Rady[121] Ministrów[122] Józefa[/][141] Cyrankiewicza[/][141], powo³ania[121] na[64] stanowisko[141] ministra[121] przemys³u ciê¿kiego[221] - Franciszka[/][121] Kaima[/][121], ministra[121] przemys³u maszynowego[221] - Janusza[/][121] Hrynkiewicza[/][121] i ministra[121] gospodarki[121] komunalnej[221] - Andrzeja[/][121] Giersza[/][121].
1638 819~G³os Pracy~22.11.1967~str. 2~kol. 7
1639 Syryjski[211] minister spraw[122] zagranicznych[222] [~] Machus[/] przekaza³ instrukcje[142] delegacji[131] Republiki[121] Syryjskiej[221] w[66] ONZ[=], aby[9] demaskowa³a dokonan±[241] przez[64] Izrael[/][141] dwudziestego[221] pierwszego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca zbrojn±[241] prowokacjê przeciwko[63] terytorium[131] jordañskiemu oraz zbombardowaniu[131] przez[64] Izrael[/][141] obozu uchod¼ców[122] palestyñskich[222] w[66] Jordanii[/][161]. Radio[111] w[66] Damaszku[/][161], podaj±c tê wiadomo¶æ[141], wyja¶nia, ¿e Machus[/] za¿±da³ od[62] delegacji[121] syryjskiej[221] aby[9] wspó³pracowa³a z[65] innymi delegacjami w[66] demaskowaniu[161] agresywnych[222] poczynañ Izraela[/].
1640 820~G³os Pracy~22.11.1967~str. 4~kol. 5
1641 Metoda zda³a w[66] pe³ni[161] egzamin[141] i jest osi±gniêciem na[66] poziomie ¶wiatowym[261]. Dziêki[63] jej[42] zastosowaniu[131] ju¿ w[66] ubieg³ym[261] roku[161] zrezygnowano z[62] corocznego[221] dokowania[121] wielu[32] statków dla[62] przeprowadzenia[121] konserwacji[121] podwodnych[222] czê¶ci[122] kad³uba. Zaoszczêdzony[211] w[64] ten[241] sposób[141] dla[62] eksploatacji[121] floty[121] czas[111] daje równowarto¶æ[141] rocznych[222] rejsów statku[121] o[66] no¶no¶ci[161] sze¶ciu[32] tysiêcy ton[122].
1642 821~G³os Pracy~31.08.1963~str. 1~kol. 8
1643 Prezydent Republiki[/][121] Iraku[/][121], Aref[/] i przewodnicz±cy[111] "Krajowej[221] Rady[121] Rewolucji[121]" Syrii[/][121], Hafez[/], przybyli[5] w[64] pi±tek[141] rano[8] do[62] Aleppo[/], gdzie spêdz± ca³y[241] dzieñ[141]. W[64] sobotê Aref[/] i Hafez[/] wraz[8] z[65] towarzysz±cymi im[43] osobisto¶ciami dadz±[501] siê do[62] Latakii[/][121], sk±d powróc± do[62] Damaszku[/][121] w[66] godzinach wieczornych[262]. Bezpo¶rednio potem odbêdzie[501] siê ostatnia prawdopodobnie tura[111] rozmów[122] przedstawicieli[122] obu[32] krajów.
1644 822~G³os Robotniczy~31.08.1963~str. 5~kol. 1
1645 W[66] wielu[36] punktach miasta[121] zak³ady[112] pracy[121] ustawi³y silne[242] lampy[142] rtêciowe[242], o¶wietlaj±ce[242] tereny[142] zak³adów oraz dachy[142]. Oczywi¶cie, chodzi tu o[64] u³atwienie[142] nadzoru stra¿y[121] nocnej[221]. Jednak¿e te[212] potê¿ne[212] reflektory[112] o¶wietlaj± równocze¶nie mieszkania[142] w[66] s±siednich[262] kamienicach i to[8] tak jaskrawo, ¿e "w[66] nocy[161] szpilki[142] mo¿na zbieraæ z[62] pod³ogi[121]".
1646 823~G³os Robotniczy~31.08-01.09.1963~str. 5~kol. 3
1647 W[66] tym[261] roku[161] funkcjonariusze KRD[=] MO[=] wrêczaj± nauczycielom i wychowawcom specjaln±[241] odezwê Inspektoratu Ruchu[121] Drogowego[221] Komendy[121] G³ównej[221] MO[=], prosz±c o[64] zwrócenie[141] specjalnej[221] uwagi[121] na[64] pierwszoklasistów[142], którzy s± jeszcze tak naiwni[122] i bezradni[212], ¿e w³a¶nie oni najczê¶ciej padaj± ofiar± wypadków drogowych[222].
1648 824~G³os Robotniczy~31.08-01.09.1963~str. 5~kol. 4
1649 Prezes Wojewódzkiej[221] Sekcji Transportu Osobowego[221] obywatel Boles³aw[/] Ka¼mierczak[/] w[66] imieniu[161] o¶miuset[32] piêædziesiêciu[32] taksówkarzy[122] ³ódzkich[222] zg³osi³ akces[141] do[62] naszej[221] akcji[121]. ³ódzcy taksówkarze - o¶wiadczy³ obywatel Ka¼mierczak[/] przeszli ju¿ podwójne[241] szkolenie[141] z[62] zakresu przepisów drogowych[222], ale we[66] wrze¶niu zwróc± szczególn±[241] uwagê na[64] dzieci[142] i bêd±[56] siê starali[521] nie dopu¶ciæ do[62] jakiegokolwiek[221] wypadku[121].
1650 825~G³os Robotniczy~31.08-01.09.1963~str. 6~kol. 2-3
1651 Z[62] polecenia[121] brytyjskiego[221] Ministerstwa[121] Lotnictwa[121], na[+] krótko przed[65] wizyt± w[66] Anglii[/][161] delegacji[121] zachodnio-niemieckiej[221] Bundeswehry usuniête[212] zosta³y[57] z[62] lotniska[121] NATO[=] w[66] Coltishall[/] wszelkie[212] egzemplarze[112] znanych[222] z[62] okresu drugiej[222] wojny[121] ¶wiatowej[221] my¶liwskich[222] samolotów typu "Spitfire[/]" i "Hurricane[/]". Brytyjscy gospodarze chcieli w[64] ten[241] sposób[141]... Oszczêdziæ swym[232] obecnym[232] zachodnio-niemieckim[232] sprzymierzeñcom przykrych[222] wspomnieñ z[62] czasów ostatniej[221] wojny[121].
1652 826~G³os Robotniczy~15.09.1964~str. 1~kol. 1
1653 Wojskowy[211] zamach[111] stanu w[66] Sajgonie[/], na[66] którego[221] czele stali[5] genera³owie Phat[/] i Duc[/], poniós³ klêskê, gdy w[64] poniedzia³ek[141] rano[8] oddzia³y[112] lotnictwa[121] zdecydowanie[8] przesz³y[5] na[64] stronê dotychczasowego[221] premiera[121] genera³a[121] Khanha[/][121]. Radiostacja w[66] Sajgonie[/] og³osi³a komunikat[141], z[62] którego[221] wynika, i¿ armia rz±dowa sprawuje kontrolê w[66] kraju[161].
1654 827~G³os Robotniczy~15.09.1964~str. 1~kol. 2
1655 W[66] wyniku[161] burz po³±czonych[222] z[65] obfitymi opadami, jakie[211] przesz³y[5] w[64] niedzielê nad[65] po³udniow±[251] Kore±[/], oraz powodzi[121], zginê³o oko³o[8] czterysta[31] dwadzie¶cia[31] osób. Ponad[8] siedemna¶cie[31] tysiêcy domów zosta³o[57] czê¶ciowo lub ca³kowicie zniszczonych[222], a dwadzie¶cia[31] osiem[31] tysiêcy osób pozbawionych[222] zosta³o[57] dachu[121] nad[65] g³ow±.
1656 828~G³os Robotniczy~15.09.1964~str. 1~kol. 3-4
1657 Centrala Wynajmu Filmów zakupi³a ostatnio wiele[34] g³o¶nych[222] pozycji[122], które[212] po[66] opracowaniu[161] wejd± na[64] nasze[242] ekrany[142]. Niektóre[212] z[62] nich[42] - jeszcze w[66] ostatnich[262] miesi±cach bie¿±cego[221] roku[121]. Z[62] W³och[/][122] otrzymamy dwa[34] dzie³a[142] czo³owych[222] twórców[122] - [~] Felliniego[/] ["]Osiem[/] i[/] pó³[/]["] (Grand[+] Prix na[66] Festiwalu[161] w[66] Moskwie[/][161]) i [~] Viscontiego[/] ["]Lampart[/]["] (Grand[+] Prix w[66] Cannes[/]), [&]
1658 829~G³os Robotniczy~15.09.1964~str. 1~kol. 4-5
1659 Uczeni[112] radzieccy przedstawili projekt[141] budowy[121] miêdzynarodowego[221] radioteleskopu-giganta, który[211] móg³by pos³u¿yæ miêdzy[+] innymi do[62] poszukiwania[121] cywilizacji[122] pozaziemskich[222]. Specjali¶ci z[62] Pu³kowa[/][121] proponuj± zbudowaæ w[66] tym[261] celu[161] radioteleskop[141] wielokrotnie potê¿niejszy[241] od[62] dotychczasowych[222] urz±dzeñ tego[221] rodzaju[121]. Sk³ada³by[501] siê on z[62] tysi±ca piêciuset[32] ogromnych[222] tarcz stalowych[222] o[66] wysoko¶ci[161] stu[32] metrów i szeroko¶ci[161] dwudziestu[32] metrów, rozmieszczonych[222] na[66] obwodzie ko³a[121] o[66] ¶rednicy[161] dwudziestu[32] kilometrów.
1660 830~G³os Robotniczy~15.09.1964~str. 3~kol. 2-3
1661 Poniewa¿ wiele[31] nadu¿yæ[122] powstaje przy[66] dostawach miêsa[121], dyrekcja pragnie wyeliminowaæ konwojentów[142] z[62] tej[221] operacji[121], instaluj±c plombowane[242] pojemniki[142] dostawiane[242] z[62] Zak³adów Miêsnych[222] do[62] poszczególnych[222] sklepów. Na[66] wspomnianym[261] spotkaniu[161] pad³o wiele[31] rzeczowych[222] uwag ze[62] strony[121] dyrekcji[121] i przedstawicieli[122] MO[=], ze[62] strony[121] przedstawicieli[122] partii[121] i zwi±zków zawodowych[222]. Takie[212] narady[112] maj± swój[241] sens[141] i na[+] pewno przynios± korzy¶æ[141] i pracownikom MHM[=] i konsumentom.
1662 831~G³os Robotniczy~26.03.1965~str. 1~kol. 1
1663 "Wojna domowa w[66] po³udniowym[/][261] Wietnamie[/] przybiera coraz gorszy[241] obrót[141] mimo[62] bombardowania[121] pó³nocnego[/][221] Wietnamu[/]. W[66] istocie[161] rzeczy[121] sytuacja wojskowa nigdy nie by³a[5] gorsza ni¿[9] obecnie", (Walter[/] Lippmann[/] w[66] ["]New[+] York[+] Herald[+] Tribune[$]["] z[62] dziewiêtnastego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca).
1664 832~G³os Robotniczy~26.03.1965~str. 1~kol. 1-2
1665 Jak[9] donosi z[62] Leopoldville[/] Agencja Reutera[/][121], oddzia³y[112] armii[121] Czombego[/][121] licz±ce[212] oko³o[62] tysi±ca ¿o³nierzy[122] i oficerów[122] (w[66] tym[46] oko³o[62] trzystu[32] bia³ych[222] najemników[122]) zajê³y w[64] czwartek[141] miasto[141] Aru[/], w[66] pó³nocno-wschodniej[261] czê¶ci[161] Konga[/] w[66] odleg³o¶ci[161] dziesiêciu[32] kilometrów od[62] granicy[121] Ugandy[/][21].
1666 833~G³os Robotniczy~26.03.1965~str. 2~kol. 5
1667 Dziwne[241] wra¿enie[141] sprawi³y towarzysz±ce[212] marszowi oddzia³y[112] wojskowe[212] i kr±¿±ce[212] w[66] górze[161] helikoptery[112] i samoloty[112]. Segregacjoni¶ci, którzy równie¿ zgromadzili[501] siê na[66] trasie[161] pochodu, obrzucali maszeruj±cych[242] obelgami, do[62] incydentów jednak nie d chodzi³o. Mimo[62] deszczu[121] i zmêczenia[121] demonstranci byli[5] pe³ni[212] entuzjazmu i szli ze[65] ¶piewem. Doktór King[/] proklamowa³ dzieñ[141] zakoñczenia[121] marszu[121] "dniem zwyciêstwa[121]".
1668 834~G³os Robotniczy~26.03.1965~str. 2~kol. 3
1669 W[66] trakcie popo³udniowego[221] posiedzenia[121] s±du nast±pi³a dalsza niespodzianka. Na[64] wniosek[141] prokuratury[121] s±d[111] poleci³ aresztowaæ oskar¿onego[141] Karola[/][141] Hoeckera[/][141], by³ego[241] adiutanta[141] szefa[121] obozu o¶wiêcimskiego[221], który[211] dotychczas odpowiada³ z[62] wolnej[221] stopy[121]. Wraz[8] z[65] Lucasem[/][151] i Hoeckerem[/][151] siedemnastu[32] z[62] dwudziestu[32] oskar¿onych[222] zbrodniarzy[122] obozo¶wiêcimskiego[221] znajduje[501] siê w[66] areszcie ¶ledczym[261].
1670 835~G³os Robotniczy~26.03.1965~str. 4~kol. 4
1671 Ewa[/] przed[65] kilku[35] dniami - wracaj±c z[65] paczkami do[62] domu[121] - spostrzeg³a le¿±cego[241] na[66] torach tramwajowych[262], w[+] pobli¿u pêtli[121] linii[121] numer[171] "dziewiêæ" przy[66] ulicy[161] Zdrowie[/], rannego[241] pieska[141]. Przechodnie[112] patrzyli obojêtnie na[64] nieszczê¶liwe[241] zwierzê[141]. Tylko Ewa[/] ruszy³a psu z[65] pomoc±. Wziê³a go[44] na[64] rêce[142] i zanios³a do[62] domu[121] prosz±c kole¿anki[142], aby[9] wezwa³y pogotowie[141] ze[62] schroniska[121] dla[62] zwierz±t.
1672 836~G³os Robotniczy~03.06.1965~str. 1~kol. 5
1673 Drugiego[221] czerwca rozpoczê³a[501] siê w[66] Hanoi[/] miêdzynarodowa konferencja solidarno¶ci[121] zwi±zków zawodowych[222] z[65] walcz±cym[251] narodem Wietnamu[/]. Ca³y[211] naród[111] radziecki[211] - stwierdzi³ w[66] depeszy[161] do[62] konferencji[121] Leonid[/] Bre¿niew[/] - potêpia zdecydowanie[8] nikczemn±[241], bandyck±[241] wojnê imperialistów[122] amerykañskich[122] w[66] Wietnamie[/] oraz domaga[501] siê stanowczo zaprzestania[121] agresji[11] przeciwko[63] DRW[=], wycofania[121] wojsk amerykañskich[222] i usuniêcia[121] ca³ego[221] sprzêtu wojskowego[221] z[62] terytorium[121] Wietnamu[/] po³udniowego[/][221], [&]
1674 837~G³os Robotniczy~03.06.1965~str. 2~kol. 3
1675 Przy[66] zbiegu[161] ulic Wysokiej[/][121] i Z³otej[/][121] wyszed³ raptownie na[64] jezdniê bêd±cy[211] w[66] stanie[161] nietrze¼wym[261] Eugeniusz[/] [~]. Kierowca autobusu MPK[=] raptownie zahamowa³. Jedna[211] z[62] pasa¿erek autobusu Janina[/] Szczepliñska[/] przewróci³a[501] siê i dozna³a z³amania[121] lewej[221] rêki[121]. Kobietê przewieziono do[62] stacji[121] Pogotowia[121] Ratunkowego[221].
1676 838~G³os Robotniczy~03.06.1965~str. 2~kol. 6
1677 Polscy koszykarze wziêli kolejn±[241] czwart±[241] przeszkodê na[66] mistrzostwach Europy[/] w[6] Tbilisi[/]. W[64] ¶rodê Polacy pokonali dru¿ynê Grecji[/][121] siedemdziesi±t cztery do[62] sze¶ædziesiêciu[32] dwóch[32] - czterdzie¶ci dwa do[62] dwudziestu[32] sze¶ciu[32] i nadal znajduj±[501] siê wraz[8] z[65] Jugos³awi±[/] na[66] czele tabeli[121] maj±c cztery[34] zwyciêstwa[142] i ani jednej[221] pora¿ki[121]. W[64] czwartek[141] jest przerwa w[66] rozgrywkach.
1678 839~G³os Robotniczy~03.06.1965~str. 5~kol. 6
1679 Komitet[111] Organizacyjny[211] zatroszczy³[501] siê równie¿ o[64] odpowiednie[241] zaopatrzenie[141] miasta[121] na[64] czas[141] trwania[121] festiwalu[121] sprawn±[241] obs³ugê i tym[232] podobne[242]. Wokó³[62] amfiteatru ustawione[212] zostan±[57] kioski[112], w[66] których[262] go¶cie bêd±[56] mogli[52] nabyæ pami±tki[142] miêdzy[+] innymi pocztówki[142] d¼wiêkowe[242] z[65] nagraniami nagranymi ju¿ w[66] czasie trwania[121] festiwalu[121] i inne[242] drobiazgi[142] ze[65] znakiem "trzy[/][31] KFPP[=]".
1680 840~G³os Robotniczy~03.05.1965~str. 6~kol. 3
1681 Zgodnie z[65] przewidywaniami p³ywacy NRD[=] byli[5] bezkonkurencyjni dla[62] reprezentantów[122] Startu[/] i wygrali wiêkszo¶æ[141] konkurencji[122], w[66] których[262] brali udzia³[141]. Bardzo dobrze spisa³[501] siê reprezentant Startu[/] £ód¼[/] S³awecki[/], który[211] w[66] wy¶cigu[161] na[64] sto[34] metrów stylem dowolnym[251] uzyska³ czas[141] piêædziesi±t dziewiêæ i piêæ dziesi±tych[122] sekundy[121], co[41] jest nowym[251] rekordem okrêgu[121] ³ódzkiego[221].
1682 841~G³os Robotniczy~07.04.1966~str. 1~kol. 1
1683 Jak[9] ju¿ informowali¶my we[64] wtorek[141] w[66] Stoczni[161] imienia Warskiego[/][121] w[66] Szczecinie[/] odby³o[501] siê podniesienie[111] bandery[121] na[66] M/S[=] £ód¼[/]. W[66] uroczysto¶ci[161] uczestniczyli cz³onek Biura[121] Politycznego[221] KC[=] PZPR[=] przewodnicz±cy[111] CRZZ[=] Ignacy[/] Loga-Sowiñski[/], minister spraw[122] wewnêtrznych[222] - Mieczys³aw[/] Moczar[/], minister ¿eglugi[121] - Janusz[/] Burakiewicz[/] oraz liczna delegacja ³ódzka z[65] pierwszym[251] sekretarzem K£[=] PZPR[=] - Józefem[/] Spychalskim[/] i przewodnicz±cym[251] Prezydium[121] RN[=] miasta[121] £odzi[/][121] - Edwardem[/] Ka¼mierczakiem[/] na[66] czele.
1684 842~G³os Robotniczy~07.04.1966~str. 2~kol. 2
1685 W[66] tych[262] warunkach stolica apostolska - zgodnie z[65] obowi±zkiem wype³nienia[121] swej[221] akcji[121] pragn±c zabezpieczyæ pomoc[141] religijn±[241] dla[62] licznych[222] wiernych[122] osiad³ych[222] na[66] wymienionych[262] obszarach powierzy³a jego[42] eminencji[131] kardyna³owi Stefanowi[/] Wyszyñskiemu[/] arcybiskupowi Gniezna[/] i Warszawy[/] pieczê nad[65] kierownictwem duchownym[251] wiernych[122].
1686 843~G³os Robotniczy~07.04.1966~str. 2~kol. 5
1687 Jedyna przêdzalnia cienkoprzêdna PZPB[=] imienia Bojowników[/][122] Rewolucji[/][121] tysi±c[/] dziewiêæset[/] pi±tego[/][221] roku[/][121] w[66] Pabianicach[/] przekroczy³a plan[141] o[64] jeden[241] i siedem[34] dziesi±tych[122] procenta[121] a przêdzalnie[112] ¶rednioprzêdne[21] wykona³y swoje[242] zadania[142] w[66] stu[36] piêciu[36] i jednej[261] dziesi±tej[161] procenta[121]. Planowej[221] produkcji[121] nie osi±gnê³a jedynie przêdzalnia ¶rednioprzêdna Ozorkowskich[222] ZPB[=].
1688 844~G³os Robotniczy~07.04.1966~str. 3~kol. 5
1689 Wielkie[241] to[241] dzie³a[141] zamierzone[241] równie¿ na[64] co[+] najmniej dziesiêæ[34] tomów przygotowuj± o¶rodki[112] uniwersyteckie[212] w[66] Polsce[/][161]. Dzia³aj±ca pod[65] moim[251] kierownictwem pracownia toruñska przygotowa³a instrukcjê redakcyjn±[241] do[62] tego[221] s³ownika oraz opracowa³a w[66] pierwszym[261] tomie oddanym[261] ju¿ do[62] druku[121] wszystkie[242] wyrazy[142] na[64] literê "C" [&]
1690 845~G³os Robotniczy~07.04.1966~str. 6~kol. 5
1691 Jedena¶cie[34] razy[122] ju¿ karana przy[64] s±d[141] za[64] kradzie¿e[142] Genowefa[/] Wlaz³o[/] (Berliñskiego[/][121] piêæ) wpad³a na[64] nowy[241] sposób[141] okradania[121] - mianowicie przyjmowa³a pracê jako[61] pomoc[111] domowa[211], aby[9] po[66] kilku[36] dniach okra¶æ swych[242] chlebodawców[142]. W[66] grudniu ubieg³ego[221] roku[121] okrad³a w[64] ten[241] sposób[141] mieszkanie[141] Jerzego[/] [~]. Skradzione[242] rzeczy[142] ogólnej[221] warto¶ci[121] piêciu[32] tysiêcy sze¶æset z³otych[122] sprzeda³a natychmiast na[66] Ba³uckim[/][261] Rynku[/][161].
1692 846~G³os Robotniczy~17.05.1966~str. 1~kol. 5
1693 W[66] zwi±zku[161] ze[65] strajkiem marynarzy[122] premier Wilson[/] odby³ w[66] nocy[161] z[62] niedzieli[121] na[64] poniedzia³ek[141] konferencjê z[65] ministrem pracy[121] i spraw[122] wewnêtrznych[222]. Minister pracy[121] Gunter[/] powiadomi³ komitet[141] strajkowy[241], ¿e w[66] ka¿dej[261] chwili[161] gotów jest do[62] rozmów. Takie[241] samo[241] stanowisko[141] zajê³o kierownictwo[111] zwi±zku[121] marynarzy[122] - czeka ono na[64] inicjatywê drugiej[221] strony[121].
1694 847~G³os Robotniczy~17.05.1966~str. 2~kol. 3
1695 Piotr[/] Jaroszewicz[/] zwróci³ dalej uwagê na[64] fakt[141], ¿e nie zdo³ano dotychczas unowocze¶niæ stosunków walutowo-finansowych[222] miêdzy[65] naszymi krajami. Przy[66] czym[46] pod[65] s³owem unowocze¶niæ nale¿y tu rozumieæ dostosowanie[141] do[62] potrzeb zwi±zanych[222] z[65] rozwojem gospodarczym[251] krajów socjalistycznych[222] do[62] aktualnej[221] sytuacji[121] w[66] tej[261] dziedzinie[161] w[66] Europie[/][161] czy w[+] ogóle na[66] ¶wiecie [&]
1696 848~G³os Robotniczy~17.05.1966~str. 2~kol. 4
1697 Trybuna³[111] wojskowy[211] w[66] Djakarcie[/][161] (Jawa[/] ¦rodkowa) wytoczy³ proces[141] przeciwka[13] przywódcy[131] Komunistycznej[221] Partii[121] Indonezji[/][121] Wiriomartono[/]. Prokurator za¿±da³ kary[121] ¶mierci[121]. Wiriomartono[/] stoi pod[65] zarzutem udzia³u w[66] wydarzeniach w[66] pa¼dzierniku ubieg³ego[221] roku[121]. Korespondent Reutera[/][121] w[66] Djakarcie[/] przypomina, ¿e trybuna³y[112] wojskowe[212] w[66] stolicy[161] Indonezji[/][121] og³osi³y ostatnio trzy[34] wyroki[142] ¶mierci[121] na[64] dwóch[34] wojskowych[142] i jednego[241] z[62] czo³owych[222] dzia³aczy[122] partii[121] komunistycznej[221].
1698 849~G³os Robotniczy~17.05.1966~str. 2~kol. 7
1699 Trwaj±cy[211] dwa[34] lata[142] konkurs[111] ["]Bli¿ej[/] ksi±¿ki[/][121] wspó³czesnej[/][221]["] zosta³[57] roztrzygniêty[211]. Pierwsze[211] miejsce[111] w[66] kraju[161] i nagroda Ministerstwa[121] Kultury[121] i Sztuki[121] przypad³y w[66] udziale Bibliotece[131] Wojewódzkiej[231] w[66] £odzi[/][161]. Sukces[111] ten[211] jest wynikiem pe³nej[221] po¶wiêcenia[121] pracy[121] zespo³u ludzi[122] z[62] Biblioteki[121] Wojewódzkiej[221]. Zadaniem konkursu by³o spopularyzowanie[111] ksi±¿ki[121] wspó³czesnej[221] zarówno beletrystyki[121] jak[9] i wydawnictw spo³eczno-politycznych[222].
1700 850~G³os Robotniczy~17.05.1966~str. 3~kol. 7
1701 Druga linia, która zapewnia lepsz±[241] komunikacjê z[62] po³udniowo-wschodniej[221] czê¶ci[121] kraju[121] na[64] Wybrze¿e[/][141] to[41] poci±g[111] Rzeszów[/] - Lublin[/] - Ustka[/]. Dogodniejsze[212] po³±czenia[112] bêd±[57] te¿ wprowadzane[212] na[66] trasie[161] Warszawa[/] - Augustów[/] i Warszawa[/] - Jelenia[/][211] Góra[/]. Dalsze[212] nowe[212] poci±gi[112] po³±cz± Polskê[/] centraln±[241] z[65] Wybrze¿em[/].
1702 851~G³os Robotniczy~11.06.1966~str. 1~kol. 1
1703 Agencja Agerpress[/] donios³a w[64] pi±tek[141], ¿e na[64] zaproszenie[141] KC[=] Rumuñskiej[221] Partii[121] Komunistycznej[221] i rz±du rumuñskiego[221] odwiedzi Rumuniê[/] w[66] czerwcu wiceprzewodnicz±cy[111] KC[=] KP[=] Chin[/] i premier[111] ChRL[=] Czuo-En-laj[/] na[66] czele chiñskiej[221] delegacji[21] partyjno-rz±dowej[221].
1704 852~G³os Robotniczy~11.06.1966~str. 1~kol. 8
1705 Umowê podpisali - ze[62] strony[121] polskiej[221]: minister handlu[121] zagranicznego[221] - Witold[/] Tr±pczyñski[/], ze[62] strony[121] radzieckiej[221] zastêpca przewodnicz±cego[121] Komitetu Rady[121] Ministrów[122] ZSRR[=] do[62] spraw[122] ³±czno¶ci[121] ekonomicznej[221] z[65] zagranic± Iwan[/] Archipow[/].
1706 853~G³os Robotniczy~11.06.1966~str. 2~kol. 6
1707 W[64] pi±tek[141] od[62] godziny[121] siedemnastej[221] piêædziesiêciu[32] mnichów[122] i mniszek[122] buddyjskich[222] oraz studentów[122] i uczniów[122] rozpoczê³o czterdziestoo¶miogodzinny[241] strajk[141] na[64] znak[141] poparcia[121] stanowiska[121] przywódcy[121] buddystów[122] Tri[+] Quanga[/][121] z[62] Hue[/]. Ten[211] ostatni[21] postanowi³ równie¿ podj±æ strajk[141] g³odowy[241] usi³uj±c w[64] ten[241] sposób[141] doprowadziæ do[62] zmiany[121] polityki[121] prezydenta[121] Johnsona[/][121] wobec[62] re¿imu sajgoñskiego[221].
1708 854~G³os Robotniczy~11.06.1966~str. 2~kol. 7
1709 Je¶li zagraj± równie ambitnie jak[9] w[66] niektórych[262] meczach mistrzowskich[262] jak[9] na[64] przyk³ad[141] z[65] "Czarnymi[/]" w[66] Radomsku[/]) to[9] staæ ich[44] chyba bêdzie na[64] wywalczenie[141] remisu. W[66] innych[262] meczach tej[221] grupy[121] w[64] niedzielê walczyæ[51] bêd±[56]: Avia[/] ¦widnik[/] - Górnik[/] Jaworzno[/] i Lotnik[/] Wroc³aw[/] - Stal[/] Stalowa[/] Wola[/].
1710 855~¯ycie Warszawy~21.01.1964~str. 1~kol. 3
1711 Dwudziestego[221] ósmego[221] i dwudziestego[221] dziewi±tego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca mo¿na oczekiwaæ burzy[121] magnetycznej[221] i jonosferycznej[221] na[66] naszej[261] planecie[161]. Pojawienie[+] siê[111] tej[221] grupy[121] plam ¶wiadczy, ¿e na[66] S³oñcu[161] odbywaj±[501] siê burzliwe[212] procesy[112]. Instytut[111] magnetyzmu ziemskiego[221], jonosfery[121] i rozchodzenia[+] siê[121] fal radiowych[222] Akademii[121] Nauk ZSRR[=] poinformowa³, ¿e powierzchnia zaobserwowanej[221] grupy[121] plam jest, jak[9] na[64] obecny[241] okres[141] spokojnego[221] S³oñca[121], do¶æ znaczna.
1712 856~G³os Robotniczy~04.07.1966~str. 1~kol. 5
1713 W[64] sobotê i niedzielê na[66] terenie kraju[121] zanotowano sto[34] piêædziesi±t[34] trzy[34] wypadki[142] drogowe[242], w[66] których[262] zginê³o piêtna¶cie[1] osób a sto[31] osiemdziesi±t[31] sze¶æ[31] odnios³o rany[142]. Najwiêcej kraks spowodowali motocykli¶ci (siedemdziesi±t[31] cztery[31]), przyczyn± wielu[32] wypadków by³o nadu¿ycie[111] alkoholu[121]. W[66] ci±gu[161] ostatnich[222] dwu[32] dni[122] Komenda G³ówna Stra¿y[121] Po¿arnej[221] zanotowa³a sze¶ædziesi±t[34] osiem[34] wypadków, [&]
1714 857~G³os Robotniczy~04.07.1966~str. 1~kol. 4
1715 Dla[62] wielu[32] nauczycieli[122] rozpoczête[212] niedawno wakacje[112] stanowi± nie tylko wypoczynek[141], pracê na[66] koloniach i wczasach dzieciêcych[262]. Ponad[8] dwie¶cie[31] tysiêcy nauczycieli[122] we¼mie udzia³[141] w[66] czterystu[36] wakacyjnych[262] kursach, których[222] celem[151] jest zaznajomienie[111] uczestników[122] z[65] za³o¿eniami programów nauczania[121] najwy¿szych[222] klas szko³y[121] o¶mioletniej[221] oraz reform± liceów ogólnokszta³c±cych[222] i szkó³ zawodowych[222].
1716 858~G³os Robotniczy~04.07.1966~str. 1~kol. 6
1717 Z[62] Adenu[/][121] donosz± o[66] nowych[262] zaj¶ciach, do[62] jakich[222] dosz³o wczoraj miêdzy[65] ¿o³nierzami brytyjskimi a si³ami wyzwoleñczymi w[66] tym[261] kraju[161]. Czterech[32] ¿o³nierzy[122] brytyjskich[222] i kilka[31] osób cywilnych[222] zosta³o[57] zranionych[222], kiedy rêczny[211] granat[111] eksplodowa³ w[66] miejscowo¶ci[161] Crater[/]. Eksplozja nast±pi³a w[66] momencie, kiedy pluton[111] oddzia³ów brytyjskich[222] prowadzi³ dochodzenie[141] w[66] sprawie[161] wcze¶niejszego[221] wybuchu[121].
1718 859~G³os Robotniczy~04.07.1966~str. 2~kol. 2
1719 Si³y[112] zbrojne[212] i ludno¶æ[111] jak[9] podaje Agencja VNA[=] zestrzeli³y w[64] poniedzia³ek[141] nad[65] DRW[=] dalsze[242] dwa[34] samoloty[142] USA[=]. W[64] ten[241] sposób[141] - wed³ug[62] VNA[=] - ogólna liczba samolotów USA[=] str±conych[222] nad[65] Pó³nocnym[/][251] Wietnamem[/] wzros³a do[62] tysi±ca trzystu[32] sze¶ædziesiêciu[32] sze¶ciu[32]. Równocze¶nie trwa dzia³alno¶æ[111] lotnictwa[121] amerykañskiego[221] na[64] po³udnie[141] od[62] siedemnastego[221] równole¿nika, skierowana przeciwko[63] powstañcom po³udniowo-wietnamskim[232].
1720 860~G³os Robotniczy~04.07.1966~str. 1~kol. 8
1721 Chmura py³u radioaktywnego[221] powêdrowa³a znad[62] miejsca[121] wybuchu[12] na[64] wschód[141], w[64] stronê Ameryki[/][121] Po³udniowej[/][221] jednak¿e naukowcy francuscy o¶wiadczyli, ¿e py³[111] rozproszy[501] siê po[66] piêciuset[36] kilometrach. Atol[111] Murara[/] le¿y oko³o[8] osiem[34] tysiêcy kilometrów od[62] wybrze¿y Ameryki[/][121] Po³udniowej[/][221]. Specjali¶ci francuscy obserwowali wybuch[141] z[62] pok³adu lotniskowca "Foch[/]", który[211] znajdowa³[501] siê oko³o[8] sze¶ædziesi±t[34] piêæ[34] kilometrów od[62] punktu zerowego[221].
1722 861~G³os Robotniczy~04.10.1966~str. 1~kol. 2
1723 W[66] roku[161] tysi±c dziewiêæset piêædziesi±tym[261] dziewi±tym[261] ukoñczy³ studia[142] prawnicze[242] uzyskuj±c tytu³[141] magistra[121] prawa[121]. Od[62] roku[121] tysi±c dziewiêæset czterdziestego[221] ósmego[221] pracuje w[66] zak³adach przemys³u lekkiego[221], w[66] tym[46] szesna¶cie[34] lat na[66] stanowiskach kierowniczych[262] w[66] zak³adach przemys³u bawe³nianego[221]. Od[62] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tego[221] czwartego[221] roku[121] do[62] chwili[121] obecnej[221] jest dyrektorem Zjednoczenia[121] Przemys³u Bawe³nianego[221]. Cz³onek PZPR[=].
1724 862~G³os Robotniczy~04.10.1966~str. 1~kol. 8
1725 W[64] poniedzia³ek[141] ósmego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca przyby³ do[62] Moskwy[/] wraz[8] z[65] towarzysz±cymi mu osobami wiceprezes Rady[121] Ministrów[122] PRL[=] Piotr[/] Jaroszewicz[/], w[66] celu[161] wziêcia[121] udzia³u w[66] rozpoczynaj±cym[+] siê[261] czwartego[221] pa¼dziernika bie¿±cego[221] roku[121] kolejnym[261] dwudziestym[261] pi±tym[261] posiedzeniu[161] Komitetu Wykonawczego[221] Rady[121] Wzajemnej[221] Pomocy[121] Gospodarczej[221].
1726 863~G³os Robotniczy~04.10.1966~str. 2~kol. 6
1727 Uczestnicy szóstego MKK[=], a wiêc przedstawiciele wielkiej[221] armii[121] in¿ynierów[122] i techników[122], którzy dbaj± o[64] to[44] aby¶my mieli[53] mo¿liwie najbogatszy[241] wybór[141] - pod[65] wzglêdem jako¶ci[121] i barwno¶ci[121] - tkanin i dzianin omawiaæ[51] bêd±[56] dot±d nigdzie jeszcze nie opublikowane[242], oryginalne[242] opracowania[142] naukowe[242] z[62] zakresu obróbki[121] wyrobów g³ównie z[62] w³ókien syntetycznych[222].
1728 864~G³os Robotniczy~04.10.1966~str. 2~kol. 8
1729 Jakkolwiek w³adze[112] oficjalne[212] uwa¿aj±, ¿e szkody[112] nie bêd± du¿o wiêksze[212] ni¿ to[41] wynika z[62] prowizorycznych[222] danych[122] to[9] jednak ¼ród³a[112] nieoficjalne[212] uwa¿aj±, ¿e cyklon[111] ten[211] mo¿e[5] byæ o[+] wiele tragiczniejszy[211] w[66] skutkach ni¿ to[41] mia³o miejsce[141] w[66] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tym[261] trzecim[261] roku[161], kiedy podobna klêska ¿ywio³owa przynios³a ¶mieræ[141] oko³o[8] dwunastu[32] tysiêcy osób.
1730 865~G³os Robotniczy~04.10.1966~str. 4~kol. 1
1731 W[66] zwi±zku[161] z[65] tym[45] wojewódzkie[11] Przedsiêbiorstwo[111] Przemys³u Miêsnego[221] w[66] £odzi[/][161] wyja¶nia zgodnie z[65] obowi±zuj±c±[251] receptur± w[64] sk³ad[141] kiszki[121] krwistej[221] wchodzi trzydzie¶ci[31] procent[122] podgardla[121] pokrojonego[221] w[64] kostkê o[66] krawêdzi[161] dziesiêæ - dwana¶cie milimetrów, co[41] pokrywa[501] siê ze[65] stwierdzeniem konsumentki[121], ¿e jedn±[241] czwart±[141] kiszki[121] stanowi³y "skrawki[112]".
1732 866~G³os Szczeciñski~11.08.1963~str. 1~kol. 5
1733 Obóz[111] karno-¶ledczy[211] w[66] forcie siódmym[261] powsta³ ju¿ w[66] pierwszych[262] tygodniach okupacji[121] w[66] tysi±c dziewiêæset trzydziestym[261] dziewi±tym[261] roku[161] za[65] spraw± kata[121] poznaniaków[122] Artura[/][121] Greislera[/][121]. Straci³o ¿ycie[141] w[66] obozie miêdzy[+] innymi wielu[32] by³ych[222] uczestników[122] Powstania[121] Wielkopolskiego[221], profesorów[122] Uniwersytetu Poznañskiego[221], wybitnych[222] przedstawicieli[122] naszej[221] kultury[121] i nauki[121]. W[66] forcie wiêziono równie¿ Rosjan[142], Francuzów[142] i Jugos³owian[142] i niemieckich[242] antyfaszystów[142].
1734 867~G³os Szczeciñski~11.08.1963~str. 1~kol. 5
1735 W[66] hucie[161] imienia Lenina[/][121] odby³o[501] siê w[64] pi±tek[141] uruchomienie[111] elektrolitycznej[221] ocynowni[121] blach. Obiekt[111] ten[211], który produkowaæ[51] bêdzie[56] drog±[241], szlachetn±[241] blachê do[62] wyrobu puszek[122] konserwowych[222] zakupiony[211] zosta³[57] w[66] USA[=] na[66] warunkach kredytowych[262]. Przemawiaj±c podczas[62] uroczysto¶ci[121] wiceminister przemys³u ciê¿kiego[221] Kaim[/] podkre¶li³, ¿e kombinat[111] zosta³[57] zbudowany[211] w[66] oparciu[161] o[64] pomoc[141] Zwi±zku[/][121] Radzieckiego[/][221].
1736 868~G³os Szczeciñski~11.08.1963~str. 1~kol. 6
1737 Jak[9] wynika z[62] danych[122] Ministerstwa[121] Komunikacji[121], w[66] pierwszym[261] pó³roczu[161] bie¿±cego[221] roku[121] zanotowano dziesiêæ[34] tysiêcy sto[34] dwadzie¶cia[34] cztery[34] wypadków drogowych[122], czyli o[64] osiem[34] i sze¶æ[34] dziesi±tych[122] procenta[121] wiêcej ni¿ przed[65] rokiem. Osiemset[31] dziewiêædziesi±t[31] dwie[31] osoby[112] zginê³y (o[64] osiem[34] i piêæ[34] dziesi±tych[122] procenta[121] wiêcej) a dziewiêæ[31] tysiêcy siedemna¶cie[31] odnios³o rany[142] (wzrost[111] o[64] trzyna¶cie[34] i jedn±[241] dziesi±t±[141] procenta[121]).
1738 869~G³os Szczeciñski~11.08.1963~str. 2~kol. 4
1739 W[66] oficjalnym[261] o¶wiadczeniu[161] opublikowanym[261] w[66] stolicy[161] Birmy[/] stwierdza siê[41] ¿e w[66] interesie ca³ego[221] narodu rada[111] rewolucyjna podejmuje próby[142] przywrócenia[121] spokoju[121] w[66] kraju[161], proponuj±c wszystkim[232] zainteresowanym[232] stronom przeprowadzenie[141] rozmów[122]. Jednak¿e szereg[111] osób utrudnia³o przywrócenie[141] spokoju[121] i rz±d[111] rewolucyjny[211] musia³ podj±æ odpowiednie[242] kroki[142].
1740 870~G³os Szczeciñski~11.08.1963~str. 6~kol. 4
1741 MO[=] i SOK[=] bêd±[56] kara³y[52] wysokimi mandatami osoby[142], które[212] nie zastosuj±[501] siê do[62] tych[222] zarz±dzeñ. Prezydium[111] WRN[=] apeluje do[62] wszystkich[222] mieszkañców[122] wsi[121] i osób, które[212] znajduj±[501] siê w[66] lesie lub w[66] polu[161] o[64] zachowanie[141] jak[+] najwiêkszej[221] ostro¿no¶ci[121]. Sprawy[112] ochrony[121] przeciwpo¿arowej[221] powinny[212] byæ[57] omówione[212] w[64] najbli¿sz±[241] sobotê i niedzielê na[66] zebraniach wiejskich[262].
1742 871~G³os Szczeciñski~28.04.1964~str. 2~kol. 3
1743 Mówi±c o[66] planach regionalnych[262] Stefan[/] Jêdrychowski[/] zaznaczy³, i¿ powinny one staæ[501] siê kompleksowymi planami wszechstronnego[221] rozwoju[121] poszczególnych[222] regionów. Referat[141] pod[65] tytu³em ["]Planowe[/][211] kierowanie[/][111] procesami[/] przemian[/] spo³eczno-ekonomicznych[/][222] na[/][66] wsi[/][161] w[/][66] warunkach[/] industrializacji[/][121]["] wyg³osi³ profesor Stefan[/] Ignar[/].
1744 872~G³os Szczeciñski~28.04.1964~str. 2~kol. 6
1745 W[66] kampanii[161] przedzjazdowej[261] odby³y[501] siê w[66] tych[262] dniach ¶rodowiskowe[212] zebrania[112] po³±czonych[222] partyjnych[222] grup nauczycielskich[222] miasta[121] Szczecina[/]. W[66] zebraniach szkó³ ¶rednich[222] i ogólnokszta³c±cych[222] i pedagogicznych[222] uczestniczy³o ponad[8] stu[32] dwudziestu[32] cz³onków[122] partii[121]. Zebranie[141] prowadzi³ profesor Micha³[/] Paw³owski[/] z[62] Studium[121] Nauczycielskiego[221] numer[111] dwa a referat[141] sumuj±cy[241] dorobek[141] dwudziestolecia[121] na[66] Ziemi[/][161] Szczeciñskiej[/][261] oraz wytyczaj±cy[241] zadania[142] szko³y[121] w[66] najbli¿szych[262] latach wyg³osi³ inspektor.
1746 873~G³os Szczeciñski~28.04.1964~str. 3~kol. 7
1747 Prace[112] polowe[212] szybko postêpuj± naprzód. PGR-y[=] szczeciñskie[212] w[66] zasadzie[161] zakoñczy³y ju¿ siewy[142] zbó¿ jarych[222]. Ogó³em[8] obsia³y one ziarnem pszenicy[121] jarej[221], jêczmienia i owsa ponad[8] czterdzie¶ci[34] tysiêcy hektarów. Do[62] ca³kowitego[221] wykonania[121] planu zasiewów pozosta³o jeszcze tylko oko³o[8] trzy[31] tysi±ce[112] hektarów i to[8] przewa¿nie w[66] PGR-ach[=] nadmorskich[262] gdzie wiosna przysz³a[5] bardzo pó¼no. Równie¿ jeszcze niewielkie[242] zaleg³o¶ci[142] maj± gospodarstwa[112] na[66] glebach ciê¿kich[262] w[66] rejonie pyrzyckim[261].
1748 874~G³os Szczeciñski~28.04.1964~str. 4~kol. 4
1749 Z tak zwanego[221] rozdzielnika centralnego[221] Szczecin[/][111] otrzyma równie¿ po[64] raz[141] pierwszy[241] cztery[34] wagony[142] mebli[122] segmentowych[222] projektu Kowalskich[/] z[62] Wroc³awia[/]. Meble[112] te[212] bardzo siê podoba³y[501] posiadaczom ma³ych[222] mieszkañ. Nic[41] wiêc dziwnego[221], ¿e rozesz³y[501] siê w[66] ci±gu[161] zaledwie dwunastu[32] dni[122].
1750 875~G³os Szczeciñski~28.04.1964~str. 4~kol. 6
1751 Ta Unia[/], która niedawno na[66] szczeciñskim[261] boisku[161] zaprezentowa³a drugoligowe[242] umiejêtno¶ci[142], wygra³a z[65] niedawnym[251] pretendentem do[62] tytu³u mistrza[121] Polski[121] - Legi±[/] na[66] warszawskim[261] boisku[161]. Legia[/], os³abiona brakiem Brychczego[/][121] nie mog³a nawi±zaæ walki[121] z[65] outsiderem. Kryzys[111] "dru¿yny[121] dwóch[32] dru¿yn" (Legia[/] ma w[66] rezerwie[161] dziesiêciu[34] ligowych[222] pi³karzy[122]) okaza³[501] siê a¿ tak dotkliwy[211].
1752 876~G³os Szczeciñski~05.11.1964~str. 1~kol. 2
1753 Dochody[112] bud¿etu od[62] ludno¶ci[121] wynios±: osiemna¶cie[34] i trzy[34] dziesi±te[142] miliona z³otych[122] w[66] tym[46] wp³ywy[112] z[62] tytu³u podatku[121] od[62] wynagrodzeñ piêtna¶cie[34] i osiem[34] miliona z³otych[122]. Najwiêcej ¶rodków kieruje siê[41] na[64] finansowanie[141] rozwoju[121] gospodarki[121] narodowej[221] - sto[34] piêædziesi±t[34] dwa[34] miliony[12] z³otych[122]. Z[62] tej[221] kwoty[121] sze¶ædziesi±t[34] osiem[34] i trzy[34] dziesi±te[142] miliona z³otych[122] poch³on± inwestycje[112] (o[64] ponad[8] dziesiêæ[34] procent[122] wiêcej ni¿ w[66] bie¿±cym[261] roku[161]).
1754 877~G³os Szczeciñski~05.11.1964~str. 2~kol. 2
1755 Senator powiedzia³, ¿e zamierza zostaæ na[66] czele partii[121] i doda³, ¿e w[66] ci±gu[161] najbli¿szych[222] czterech[32] lat republikanie powinni umocniæ[501] siê aby[9] móc stawiæ czo³o[141] potêdze[131] demokratów[122]. Goldwater[/] oznajmi³, ¿e wynik[111] wyborów nie os³abi³ w[66] nim[46] wiary[121] w[64] s³uszno¶æ[141] jego[42] filozofii[121] politycznej[221] dodaj±c: "Mimo[64] wszystko[44] g³osowa³o na[64] mnie[44] dwadzie¶cia[31] piêæ[1] milionów Amerykanów[122]".
1756 878~G³os Szczeciñski~05.11.1964~str. 2~kol. 4
1757 Centralny[211] organ[111] SPD[=] og³osi³ wnioski[142] lokalnych[222] organizacji[122] partyjnych[222] na[64] zjazd[141] Partii[121] Socjaldemokratycznej[221], który[211] odbêdzie[501] siê pod[64] koniec[141] listopada w[66] Karlsruhe[/]. W[66] niektórych[262] wnioskach lokalne[212] organizacje[112] partyjne[212] stanowczo wypowiadaj±[501] siê przeciwko[63] planom uchwalenia[121] w[66] NRF[=] ustawodawstwa[121] nadzwyczajnego[221], które[212] ocenia siê[41] jako[64] generalny[241] atak[141] reakcji[121] na[64] prawa[142] demokratyczne[242] i swobody[142] obywateli[122] gwarantowane[242] konstytucj± zachodnio-niemieck±[251].
1758 879~G³os Szczeciñski~05.11.1964~str. 2~kol. 6
1759 Ojciec jego[42], przyjaciel Hindenburga[/][121] by³ w[66] latach tysi±c dziewiêæset dwadzie¶cia sze¶æ - trzydzie¶ci dowódc± Reichswehry. On sam[211] ws³awi³[501] siê w¶ród[62] opinii[121] niemieckiej[221] w[66] czasie drugiej[221] wojny[121] ¶wiatowej[221] jako[61] dowódca sabota¿owo-dywersyjnych[222] jednostek marynarki[121]. Po[66] wojnie[161] by³ pos³em do[62] Bundestagu[121] z[62] ramienia CDU[=].
1760 880~G³os Szczeciñski~05.11.1964~str. 4~kol. 7
1761 Po[66] wyl±dowaniu[161] w[66] Warszawie[/][161] naszych[222] olimpijczyków[122], w¶ród[62] których[222] znajdowa³[501] siê równie¿ szczeciñski[211] sprinter Maniak[/], oczekiwano go[44] z[65] niecierpliwo¶ci±, w[66] Szczecinie[/]. Okaza³o[501] siê jednak, ¿e Maniak[/] nie uda³[50] siê od[+] razu do[62] domu[121] lecz pozosta³ w[66] stolicy[161] gdzie za³atwia pilne[242] sprawy[142] osobiste[242] i zwi±zane[242] z[65] ewentualnym[251] wyjazdem na[64] Kubê[/].
1762 881~G³os Szczeciñski~25.11.1964~str. 1~kol. 1
1763 Na[66] sobotniej[261] uroczysto¶ci[161] w[66] Belwederze[/], gdzie Przewodnicz±cy[111] Rady[121] Pañstwa[121] Edward[/] Ochab[/], podejmowa³ zas³u¿onych[242] pedagogów[142] i wychowawców[142] z[62] okazji[121] Dnia Nauczyciela[121], znalaz³a[501] siê równie¿ grupa z[62] naszego[221] województwa[121], a w¶ród[62] nich[42] Jerzy[/] Bochnia[/]. Otrzyma³ on z³oty[241] Krzy¿[141] Zas³ugi[121]. Czym[45] zas³u¿y³ sobie[43] na[64] wyró¿nienie[141]. Odpowied¼[111] krótka i prosta - sumienn±[251], d³ugoletni[251] prac±.
1764 882~G³os Szczeciñski~25.11.1964~str. 1~kol. 2
1765 Znamienny[211] sukces[111] komunistów[122], zyski[112] socjaldemokratów[122] i libera³ów[122] straty[112] chadecji[121] i socjalistów[122], klêska monarchistów[122], zachwianie[111] koalicji[121] centrolewu - oto wnioski[112] wp³ywaj±ce[212] z[62] pierwszej[221] analizy[121] wyborów samorz±dowych[222] we[66] W³oszech[/]. Na[64] podkre¶lenie[141] zas³uguje wysoka frekwencja wyborcza, która osi±gnê³a oko³o[8] dziewiêædziesi±t[34] i jedn±[241] dziesi±t±[141] procenta[121]. Blisko[8] trzydzie¶ci[31] trzy[31] miliony[112] wyborców[122] zosta³o[57] wezwanych[222] do[62] udania[+] siê[121] do[62] urn.
1766 883~G³os Szczeciñski~25.11.1964~str. 1~kol. 4
1767 Czê¶æ[111] obserwatorów[122] waszyngtoñskich[222] ocenia je[44] jako[64] fatalny[241] cios[141] zadany[241] ca³ej[231] koncepcji[131] wielostronnych[222] si³ nuklearnych[222] NATO[=], inni natomiast widz± w[66] tym[46] manewr[141] taktyczny[241] zmierzaj±cy[241] do[62] wzmocnienia[121] pozycji[121] przetargowej[221] premiera[121] brytyjskiego[221] w[66] czasie spotkania[121] z[65] prezydentem Johnsonem[/] zaplanowanego[221] na[64] siódmy[241] ósmy[241] grudnia.
1768 884~G³os Szczeciñski~25.11.1964~str. 6~kol. 2
1769 Sekretariat[111] Wojewódzkiego[221] Komitetu Frontu Jedno¶ci[121] Narodu przyj±³ propozycje[142] szczeciñskiego[221] oddzia³u Polskiego[221] Zwi±zku[121] Filatelistów[122] dotycz±ce[242] w³±czenia[+] siê[121] do[62] obchodów "Roku[/][121] Pomorza[/][121] Zachodniego[/][221]". Ostatnio propozycje[112] tej[212] zosta³y[57] zaaprobowane[212] przez[64] ministra[141] ³±czno¶ci[121] - przewiduje siê[41] zorganizowanie[141] miêdzywojewódzkiej[221] wystawy[121] znaczków pocztowych[222] oraz wystaw-pokazów znaczków w[66] miastach powiatowych[262] i wiêkszych[262] zak³adach pracy[121].
1770 885~G³os Szczeciñski~25.11.1964~str. 6~kol. 4
1771 Miejskie[212] w³adze[112] komunalne[212] wyznaczy³y tak¿e konkretne[242] zadania[142] dla[62] Zarz±du Dróg i Mostów, Zarz±du Zieleni[121] Miejskiej[221], Zarz±du Nabrze¿y[122] i Melioracji[121] Miejskiej[221] dla[62] DZBM-ów[=] i innych[222] przedsiêbiorstw. Ka¿de[211] z[62] nich[42] ma swój[241] udzia³[141] w[66] walce[161] z[65] nadci±gaj±c±[251] zim±. Jak[9] siê wywi±¿±[501]? zobaczymy.
1772 886~G³os Szczeciñski~05.08.1966~str. 1~kol. 2
1773 W[66] ci±gu[161] ostatniej[221] doby[121] akcja przeciwpowodziowa nadal koncentrowa³a[501] siê na[66] ¶rodkowej[261] Odrze[/][161], gdzie pierwsza kulminacyjna fala osi±gnê³a rejon[141] Krosna[/] i w[+] pobli¿u uj¶cia[121] Bobra[/][121] przekroczy³a stan[141] alarmowy[241] o[64] ponad[8] sto[34] dwadzie¶cia[34] centymetrów. Natomiast w[66] rejonie miêdzy[65] G³ogowem[/] a Now±[/][251] Sol±[/][151], tam gdzie ju¿ prawie[8] piêæ[34] dni[122] trwa nieprzerwana walka z[65] ¿ywio³em, niebezpieczeñstwo[111] zanika.
1774 887~G³os Szczeciñski~05.08.1966~str. 1~kol. 6
1775 Minister rozwoju[121] gospodarczego[221] Gwinei[/][121] Ismael[/] Toure[/] w[66] przemówieniu[161] wyg³oszonym[261] na[66] sesji[161] Miêdzynarodowej[221] Rady[121] Rewolucji[121] (kierownictwo[111] rz±dz±cej[221] partii[121] Gwinei[/][121]) omówi³ zadania[142] utworzonych[222] niedawno "brygad s³u¿by[121] obywatelskiej[221]" oraz milicji[121]. Minister podkre¶li³, ¿e szereg[111] przewrotów wojskowych[222] dokonanych[222] ostatnio w[66] Afryce[/][161] ¶wiadczy o[66] agresywnej[261] polityce[161] imperializmu.
1776 888~G³os Szczeciñski~05.08.1966~str. 2~kol. 3
1777 Ponadto uwiêziony[211] zosta³[57] w[66] Solo[/] pewien[211] kupiec pochodzenia[121] chiñskiego[221] podejrzany[211] o[64] wyp³acenie[141] komunistom znacznej[221] sumy[121] pieniêdzy. Dowódca garnizonu Djakarty[/] genera³ Amid[/] Mechmud[/] - donosi Reuter[/] - w[64] ¶rodê wieczorem spotka³[501] siê z[65] komunistami z[65] przywódcami partii[122] politycznych[222] i organizacji[122] masowych[222] i odby³ z[65] nimi rozmowê na[64] temat[141] doniesieñ o[66] nowych[262] niepokojach na[66] wyspie[161] Bali[/] niedaleko od[62] wschodniego[221] wybrze¿a[121] Jawy[/].
1778 889~G³os Szczeciñski~05.08.1966~str. 4~kol. 7
1779 Do[62] wy¶cigu[121] indywidualnego[221] zg³oszono blisko[8] stu[34] zawodników[122], którzy startowaæ[51] bêd±[56] na[66] dystansie oko³o[8] sto siedemdziesi±t kilometrów. Trasa prowadziæ[51] bêdzie[56] z[62] Gumieniec[/][122] Szos± Poznañsk±[251] przez[64] Podjuchy[/], ¯ydowce[/], autostradê i powrót[111] do[62] Cukrowni[121]. Kolarze pokonywaæ bêd±[56] musieli[52] tê trasê sze¶æ[34] razy[122]. Szczegó³y[14] mistrzostw podamy w[66] najbli¿szym[261] czasie.
1780 890~G³os Szczeciñski~05.08.1966~str. 4~kol. 4
1781 Od[62] trzech[32] ju¿ lat istnieje przy[66] Szczeciñskiej[261] Stoczni[161] imienia Warskiego[/][121] zak³adowy[211] oddzia³[111] PTTK[=]. Od[62] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tego[221] szóstego[221] roku[121] dzia³a[5] przy[66] nim[46] biuro[111] obs³ugi[121] turystycznej[221]. Obok[62] us³ug na[64] rzecz[141] pracowników[122] zak³adu - organizowania[121] wycieczek i wypoczynku[121] ¶wi±tecznego[221] - biuro[111] zajmuje[501] siê oprowadzeniem po[66] stoczni[161] wycieczek. Funkcje[112] przewodników[122] pe³ni±[5] tu specjalnie przeszkoleni, d³ugoletni[212] pracownicy[112] "Warskiego[/][121]".
1782 891~G³os Szczeciñski~09.02.1967~str. 1~kol. 2
1783 W[66] ca³ym[261] kraj[161] trwaj± przygotowania[112] do[62] czwartego[221] ogólnopolskiego[221] festiwalu[121] amatorów[122] wykonawców[122] piosenki[121] radzieckiej[221], którego[221] fina³em bêdzie Trzeci[211] Festiwal[111] Piosenki[121] Radzieckiej[221] w[66] Zielonej[/][261] Górze[/][161] (od[62] siódmego[221] do[62] dziesi±tego[221] czerwca). Uczestnicy festiwalu[121] zostan±[57] wy³onieni spo¶ród[62] zwyciêzców[122] eliminacji[122] wstêpnych[222], które[212] odbêd±[501] siê w[66] kwietniu w[66] £odzi[/][161]. W[66] imprezie[161] wezm± równie¿ udzia³[141] laureaci dwóch[32] poprzednich[222] festiwali.
1784 892~G³os Szczeciñski~09.02.1967~str. 1~kol. 3
1785 Zasadniczym[251] celem[151] wyprawy[121] by³o przeprowadzenie[111] obserwacji[122] nie wykonanych[222] przez[64] naukowców[142] radzieckich[242]. Zakres[111] badañ obejmowa³ i pomiary[142] jonosferyczne[242], obserwacje[142] rozchodzenia[+] siê[121] fal radiowych[222] i mo¿liwo¶ci[142] prognozowania[121] w[66] tym[261] zakresie. Badano tak¿e zawarto¶æ[141] dwutlenku[121] wêgla w[66] powietrzu[161] oraz radioaktywno¶æ[141] powietrza i opadów.
1786 893~G³os Szczeciñski~09.02.1967~str. 2~kol. 4
1787 Oczekuje siê[41], i¿ Brandt[/] przedstawi przywódcom USA[=] zastrze¿enia[142] Bonn[/] wobec[62] rysuj±cej[+] siê[221] mo¿liwo¶ci[121] zawarcia[121] takiego[221] uk³adu, a tak¿e warunki[142], od[62] których[222] NRF[=] uzale¿nia aprobatê tego[221] uk³adu. Kairskie[212] ko³a[112] zbli¿one[212] do[62] rz±du ZRA[=] poda³y, ¿e spotkanie[111] szefów[122] siedmiu[32] pañstw afrykañskich[222] przewidziane[211] na[64] marzec[141] w[66] stolicy[161] ZRA[=] bêdzie[57] odroczone[211].
1788 894~G³os Szczeciñski~09.02.1967~str. 2~kol. 5
1789 Zapytany[211], co[41] stanie[501] siê z[65] prezydentem Sukarno[/], Diah[/] odpowiedzia³, ¿e zgromadzenie[111] ludowe[211] bêdzie[56] nadal prowadzi³o[52] dochodzenia[142] w[66] sprawie[161] zarzucanego[221] Sukarno[/] udzia³u w[66] próbie[161] przewrotu z[62] pa¼dziernika tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tego[221] pi±tego[221] roku[121]. Podano tu oficjalnie do[62] wiadomo¶ci[121], ¿e w[66] wiêzieniu[161] wojskowym[261] w[66] Djakarcie[/][161] zmar³ w[64] ¶rodê by³y[211] wicepremier i jeden[211] z[62] czo³owych[22] ministrów[122] rz±du prezydenta[121] Sukarno[/], Saleh[/].
1790 895~G³os Szczeciñski~09.02.1967~str. 4~kol. 5
1791 W[66] rezultacie zakoñczona kampania przynios³a o[64] ponad[8] dwa[34] i pó³ tysi±ca ton[122] m±czki[121] ziemniaczanej[221] wiêcej ni¿ zak³adano. O[66] tym[46], ¿e by³ to[41] produkt[111] najwy¿szej[221] klasy[121], ¶wiadczy fakt[111], i¿ prawie[8] po³owa ca³ej[221] produkcji[121] przeznaczona zosta³a[57] na[64] eksport[141]. W¶ród[62] podobnej[221] wielko¶ci[121] krochmalni[122] w[66] kraju[161], nowogardzki[211] zak³ad[111] znajduje[501] siê w[66] czo³ówce[161].
1792 896~G³os Szczeciñski~07.03.1967~str. 1~kol. 1
1793 Posterunek[141] w[66] S³oñsku[/][161] zaalarmowano, ¿e na[66] basenie retencyjnym[261] Warty[/][121] w[66] odleg³o¶ci[161] stu[32] piêædziesiêciu[32] metrów od[62] brzegu[121] p³ynie[5] w[64] stronê g³ównego[221] nurtu, popychana silnym[251] wiatrem, tratwa z[65] wzywaj±cym[251] pomocy[121] ch³opcem. Przyby³y[211] na[64] miejsce[141] wypadku[121] kapral Jan[/] Swoboda[/] bez[62] chwili[121] wahania[121] rozebra³[501] siê, skoczy³ do[62] wody[121], podp³yn±³ do[62] tratwy[121], walcz±c z[65] pr±dem przyholowa³ j± do[62] brzegu[121] i uratowa³ dziesiêcioletniego[241] Eugeniusza[/][141] Kodzisa[/][141].
1794 897~G³os Szczeciñski~07.03.1967~str. 2~kol. 5
1795 Obecnie nikt ju¿ prawie[8] nie zajmuje[501] siê merytoryczn±[251] tre¶ci± ujawnionego[221] przez[64] "Stern[/]" memorandum[121] FDP[=] w[66] sprawie[161] problemu niemieckiego[221]. G³ówna uwaga skupia[501] siê natomiast na[66] echach tego[221] dokumentu, a zw³aszcza na[66] ustosunkowaniu[+] siê[161] do[62] niego[42] kierownictwa[121] FDP[=]. Podkre¶la siê[41] przy[66] tym[46] nies³ychanie ostre[241] odciêcie[+] siê[141] czo³ówki[121] partyjnej[221] od[62] memorandum[121].
1796 898~G³os Szczeciñski~07.03.1967~str. 2~kol. 6
1797 Zdziwienie[111] mieszkañców[122] stolicy[121] Rumunii[/][121] by³o tym[9] wiêksze[211], ¿e najbli¿sze[212] w[66] tym[261] kierunku[161] ³añcuchy[112] górskie[212] Karpat[/] - Bucegi[/] odleg³e[212] s± o[64] sto[34] dwadzie¶cia[34] kilometrów. Dziêki[63] niezwyk³emu uk³adowi mas powietrza mieszkañcy stolicy[121] Rumunii[/][121] go³ym[251] okiem widzieli nie tylko szczyty[142] Leaota[/], Girbova[/], Neamtu[/] i inne[242] szczyty[12] ³añcucha Bucegi[/], ale i o[64] sto[34] piêædziesi±t[34] kilometrów odleg³e[242] od[62] Bukaresztu[/] szczyty[142] innego[221] masywu Karpat[/] - Fagarasz[/].
1798 899~G³os Szczeciñski~07.03.1967~str. 4~kol. 3
1799 PGR[=] w[66] Wiejkowie[/][161], Rec³awiu[/][161], Ronicy[/][161], Rekowie[/][161] i Swierznie[/][161] rok[141] gospodarczy[241] tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±t piêæ - sze¶ædziesi±t sze¶æ zamknê³y stratami wynosz±cymi prawie[8] piêæ[34] milionów z³otych[122] - najgorsze[242] wyniki[142] uzyska³o gospodarstwo[111] w[66] Swierznie[/][161], gdzie na[64] sto[34] hektarów u¿ytków rolnych[222] straty[112] wynosz± sto[34] czterdzie¶ci[34] osiem[34] tysiêcy z³otych[122].
1800 900~G³os Szczeciñski~07.03.1967~str. 4~kol. 7
1801 Z[62] okazji[121] Dnia Kobiet brzydsza p³eæ[111] wyst±pi³a z[65] inicjatyw± zorganizowania[121] szeregu[121] turniejów w[66] kometce[161] dla[62] pañ. Jako[61] pierwsi zg³osili swój[241] akces[141] nauczyciele[112] ze[62] Szko³y[121] Podstawowej[221] numer[111] czterdzie¶ci piêæ przy[66] ulicy[161] Trzeciego[/][221] Maja[/][121]. Przygotuj± oni turniej[141] kometki[121] w[66] dniu[161] ósmego[221] marca o[66] godzinie[161] szesnastej[261]. Dla[62] zwyciê¿czyñ przewidziane[212] s±[57] nagrody[112], kwiaty[112] oraz pami±tkowe[212] plakietki[112].
1802 901~G³os Szczeciñski~29.03.1967~str. 1~kol. 6
1803 Podczas[62] zabawy[121] dzieci[112] znalaz³y pociski[142] karabinowe[242]. Na[64] szczególn±[241] pochwa³ê ma³ych[222] mieszkañców[122] Kie³pina[/][121] zas³uguje fakt[111], i¿ o[66] swym[261] znalezisku[161] powiadomi³y one natychmiast miejscow±[241] GRN[=]. Przyby³a[211] na[64] miejsce[141] grupa saperów[122] odkry³a, ¿e znajduje[501] siê tu poka¼ny[211] arsena³[111] pocisków z[62] drugiej[221] wojny[121] ¶wiatowej[221]. Wydobyto piêæ[34] tysiêcy pocisków przeciwlotniczych[222], kilkana¶cie[34] bomb lotniczych[222], w[66] tym[46] jedena¶cie[34] stukilogramowych[222] olbrzymów[122].
1804 902~G³os Szczeciñski~29.03.1967~str. 2~kol. 5
1805 Rz±d[111] brytyjski[211] zadecydowa³, ¿e w[66] obecnej[261] sytuacji[161] jedynym[251] rozwi±zaniem problemu ropy[121] naftowej[221] rozlanej[221] z[62] tankowca "Torrey[+] Canyon[$]" jest spalenie[111] jej[42] na[6] morzu[161]. Wczoraj w[66] godzinach popo³udniowych[262] wojskowi[212] specjali¶ci przyst±pili do[62] próby[121] podpalenia[121] warstwy[121] ropy[121] naftowej[221], dryfuj±cej[221] w[66] odleg³o¶ci[161] o[64] oko³o[8] dwadzie¶cia[34] piêæ[34] kilometrów od[62] uszkodzonego[221] zbiornikowca.
1806 903~G³os Szczeciñski~29.03.1967~str. 3~kol. 7
1807 Dlatego te¿ specjalny[211] zespó³[111] oddzia³u morskiego[221] Polskiej[221] Izby[121] Handlu[121] Zagranicznego[221] w[66] Szczecinie[/] po[66] przeprowadzeniu[161] ¿mudnych[222] prac przedstawi³ projekt[141] rozwi±zania[121] tego[221] problemu. Pos³u¿ono[501] siê najnowszymi przepisami obowi±zuj±cymi w[66] kraju[161] i za[65] granic± w[66] zakresie budowy[121] i odbioru technicznego[221] sportowego[221] sprzêtu p³ywaj±cego[221].
1808 904~G³os Szczeciñski~29.03.1967~str. 5~kol. 1
1809 W[66] czasie spotkania[121] mówiono o[66] zapotrzebowaniu[161] powiatu na[64] ludzi[142] z[65] wy¿szym[251] wykszta³ceniem, poruszono sprawê stypendiów fundowanych[222], tematów prac dyplomowych[222] i magisterskich[222]. Uzgodniono termin[141] kolejnego[221] spotkania[121] w³adz powiatu ze[65] studenckim[251] ko³em regionalnym[251] w[66] Szczecinie[/]. W[66] ramach spotkania[121] odby³[501] siê w[66] Powiatowym[261] Domu[161] Kultury[121] w[66] Gryficach[/] wystêp[111] chóru Studium[121] Nauczycielskiego[221] numer[111] dwa w[66] Szczecinie[/], który[211] cieszy³[501] siê wielkim[251] zainteresowaniem
1810 905~G³os Szczeciñski~29.03.1967~str. 6~kol. 7
1811 Wio¶larzom AZS[=] przyby³ nowy[211] konkurent[111]. Zgodnie z[65] decyzj± walnego[221] zebrania[121] szczeciñscy Czarni[/] utworzyli sekcjê wio¶larsk±[241]. Maj±c dobre[242] warunki[142] w[66] o¶rodku[161] na[66] wyspie[161], obok[62] kajakarzy[122] pomieszcz±[501] siê tam i wio¶larze. Treningi[142] nowej[221] sekcji[121], której[221] zawodnicy zadebiutuj± w[66] tradycyjnych[262], pierwszomajowych[262] regatach, obj±³ magister Ryszard[/] Kobendza[/].
1812 906~G³os Szczeciñski~26.08.1967~str. 1~kol. 3
1813 Wczoraj rano[8] do[62] Wojewódzkiego[221] Zjednoczenia[121] Pañstwowych[222] Gospodarstw Rolnych[222] w[66] Szczecinie[/] wp³yn±³ meldunek[111] Inspektoratu PGR[=] w[66] Chociwlu[/][161], który[211] donosi³ o[66] zakoñczeniu[161] kampanii[121] ¿niwno-om³otowej[221] w[66] siedemnastu[36] gospodarstwach. Poza[65] tym[45] (jest to[41] trzeci[211] inspektorat[111] w[66] naszym[261] województwie, który[211] zakoñczy³ ju¿ ca³kowicie ¿niwa[142]) pracownicy[112] tutejszych[222] PGR[=] - wykonali jako[61] pierwsi w[66] Szczeciñskiem[/][161] - roczny[241] plan[141] dostaw[122] zbo¿a[121] dla[62] pañstwa[121].
1814 907~G³os Szczeciñski~26.08.1967~str. 1~kol. 7
1815 Zgodnie z[65] doniesieniami z[62] Nikozji[/][121], w[66] drugim[261] co[41] do[62] wielko¶ci[121] na[66] Cyprze[/] mie¶cie Limassol[/] dosz³o w[64] pi±tek[141] do[62] prawie[8] trzygodzinnej[221] wymiany[121] strza³ów miêdzy[65] greck±[251] gwardi± narodow±[251] a mieszkañcami pochodzenia[121] tureckiego[221]. Do[62] strzelaniny[121] dosz³o w[66] chwili[161], gdy Turcy otworzyli ogieñ[141] z[62] broni[121] maszynowej[221] do[62] dwóch[32] samochodów policyjnych[222], które[212] patrolowa³y dzielnicê tureck±[241] miasta[121]. Policjanci odpowiedzieli strza³ami.
1816 908~G³os Szczeciñski~26.08.1967~str. 2~kol. 4
1817 Zderzenie[111] poci±gu[121] osobowego[221] z[65] towarowym[251] wskutek[62] gêstej[221] mg³y[121] w[+] pobli¿u wsi[121] holenderskiej[221] Beesd[/] spowodowa³o ¶mieræ[141] dwóch[32] osób i obra¿enia[142] czterech[32]. Jednym[251] z[62] zabitych[122] jest konduktor poci±gu[121] osobowego[221]. Bezpo¶redni±[251] przyczyn± katastrofy[121] by³o przesuniêcie[111] poci±gu[121] towarowego[221] na[64] bocznicê mimo[2] czerwonego[221] ¶wiat³a[121], zanim tor[141] ten[241] opu¶ci³ poci±g[111] osobowy[211].
1818 909~G³os Szczeciñski~26.08.1967~str. 2~kol. 7
1819 W[66] dniu[161] dwudziestego[221] czwartego[221] bie¿±cego[221] miesi±ca portowcy prze³adowali w[66] ci±gu[161] doby[121] trzydzie¶ci[34] osiem[34] tysiêcy siedemset[34] piêædziesi±t[34] ton[122] ró¿nych[222] towarów, w[66] tym[46] najwiêcej apatytów i fosforytów - piêtna¶cie[34] tysiêcy ton[122] oraz eksportowego[221] wêgla - trzyna¶cie[34] tysiêcy piêæset[34] ton[122]. Wczoraj przebywa³o w[66] porcie trzydzie¶ci[31] jeden[8] statków o[66] ³±cznym[261] tona¿u[161] siedemdziesi±t dwa tysi±ce siedemset ton[122].
1820 910~G³os Szczeciñski~26.08.1967~str. 6~kol. 6
1821 W[64] ubieg³±[241] ¶rodê rozegrano dwa[34] spotkania[12] pó³fina³owe[242] pi³karskiego[221] Pucharu Polski[/][121] na[66] szczeblu wojewódzkim[161]. W[66] £obzie[/][161] miejscowy[211] ¦wiatowid[/] uleg³ trzecioligowej[231] Arkonii[/][131] jeden do[62] sze¶ciu[32] (zero do[62] zera[121]), a w[66] Dolicach[/] miejscowy[211] LZS[=] Ina[/] Dolice[/] przegra³ z[65] Pogoni±[/] Barlinek[/] dwa do[62] siedmiu[32]. Do[62] fina³u PP[=] zakwalifikowa³y[501] siê wiêc Arkonia[/] i Pogoñ[/] Barlinek[/], które[212] stocz± ze[65] sob± decyduj±cy[241] mecz[141] o[64] awans[141] do[62] rozgrywek na[66] szczeblu centralnym[261].
1822 911~G³os Wielkopolski~09.01.1964~str. 2~kol. 1
1823 Przy[66] ustalaniu[161] tych[222] kierunków decydowaæ powinny wska¼niki[112] op³acalno¶ci[121]. Warunkiem sukcesów na[66] polu[11] eksportu - podkre¶li³ pierwszy[211] sekretarz KC[=] - jest sta³y[211] postêp[111] techniczny[211]. St±d te¿ wielkie[211] zadanie[111] jakie[211] stoi przed[65] przemys³em: sta³e[211] unowocze¶nianie[111] i modernizowanie[111] wytwarzanych[222] produktów. Trzeba równie¿ powa¿nie skróciæ cykl[141] opanowywania[121] nowych[222] produkcji[122].
1824 912~G³os Wielkopolski~09.01.1964~str. 2~kol. 2
1825 Prezydent zwróci³ uwagê na[64] problem[141] bezrobocia[121] w¶ród[62] m³odzie¿y[121] i konieczno¶æ[141] okazywania[121] jej[43] pomocy[121]. Na[64] walkê z[65] nêdz± Johnson[/] zamierza przeznaczyæ jeden[241] miliard[141] dolarów. Dziesiêciopunktowy[211] program[111] Johnsona[/][121] przewiduje miêdzy[+] innymi: utrzymanie[141] przez[64] USA[=] mimo[62] redukcji[121] wydatków "marginesu bezpieczeñstwa[121] i przewagi[121] militarnej[221], podjêcie[141] w[66] Genewie[/][161] nowych[222] kroków w[66] kierunku[161] kontroli[121] i ewentualnie likwidacji[121] zbrojeñ".
1826 913~G³os Wielkopolski~09.01.1964~str. 2~kol. 3
1827 Zgodzili¶my[501] siê wzi±æ udzia³[141] w[66] konferencji[161] londyñskiej[261] aby[9] przedyskutowaæ konflikt[141] cypryjski[241] ale nie ¿eby s³uchaæ czyich¶[222] rozkazów. O¶wiadczenie[111] Kucuka[/][121], ¿e nie uznaje rz±du cypryjskiego[221] i ¿e urzêdnicy nie przyjd± do[62] pracy[121] nie wywo³a³o w[66] Nikozji[/][161] zdziwienia[121]. Przypuszcza siê[41], i¿ podjête[212] zostan±[57] równie¿ inne[212] kroki[112] maj±ce[212] na[66] celu[161] podkre¶lenie[141] braku[121] wszelkich[222] kontaktów miêdzy[65] ludno¶ci± tureck±[251] a pañstwem cypryjskim[251] [&]
1828 914~G³os Wielkopolski~09.01.1964~str. 6~kol. 2
1829 Wielokrotnie - na[64] sygna³y[142] Czytelników[122] - pisali¶my o[66] marnotrawieniu[161] energii[121] elektrycznej[221] wskutek[62] palenia[+] siê[121] w[64] dzieñ[141] ulicznych[222] latarñ. Zak³ad[111] Energetyczny[211] poda³ nam ostatnio do[62] wiadomo¶ci[221], ¿e przypadki[112] takie[212] mog± siê zdarzyæ[501] albo wskutek[62] awarii[121] urz±dzeñ steruj±cych[222], a takich[222] zegarów mamy w[66] mie¶cie sto[34] osiemdziesi±t[34], b±d¼[9] te¿ w[66] zwi±zku[161] z[65] konserwacj± sieci[121] o¶wietleniowej[221].
1830 915~G³os Wielkopolski~09.01.1964~str. 6~kol. 6
1831 W[6] dniu dziewi±tym[261] stycznia sze¶ædziesi±tego[221] czwartego[221] roku[121] godzina siódma - do[62] piêtnastej[221] i w[66] dniu dwunastego[221] stycznia sze¶ædziesi±tego[221] czwartego[221] roku[121] godzina siódma - do[62] dziewiêtnastej[221] dla[62] ulic: D±browskiego[/][121] od[62] Ko¶cielnej[/][121] do[62] Janickiego[/][121] prawa[211] strona i od[62] Staszica[/][121] do[62] Polnej[/][121] - lewa strona Polna[/][111] numery[112] jeden, trzy, piêæ, siedem, dziewiêæ. Staszica[/][121] - numery[112] nieparzyste[212].
1832 916~G³os Wielkopolski~16.02.1964~str. 1~kol. 4
1833 Plenum[111] wys³ucha³o informacji[121] komisji[121], która opracowywa³a projekt[141] uchwa³y[121]. Plenum[111] KC[=] PZPR[=] przed[65] zakoñczeniem obrad jednomy¶lnie przyjê³o "uchwa³ê w[66] sprawie[161] intensyfikacji[121] produkcji[121] rolnej[221] w[66] oparciu[161] o[64] szerokie[241] stosowanie[141] nawozów sztucznych[222], rozwój[141] melioracji[122], kompleksow±[241] mechanizacjê oraz wprowadzenie[141] osi±gniêæ nauki[121] i przoduj±cych[222] do¶wiadczeñ dla[62] jak[+] najszybszego[221] zwiêkszenia[121] produkcji[121] rolnej[221]".
1834 917~G³os Wielkopolski~16.02.1964~str. 1~kol. 5
1835 Z[62] Bieszczadów[/] donosz±, ¿e ca³e[212] stada[112] dzików przechodz± obecnie granicê polsko-czesk±[241] kieruj±c[501] siê na[64] ziemie[142] S³owacji[/][121]. Zdaniem le¶ników[122] wró¿y to[41] rych³±[241] wiosnê, poniewa¿ po³udniowe[212] stoki[112] Karpat[/] charakteryzuj±[501] siê wcze¶niejsz±[251] wegetacj± ro¶lin i zwierzyna czê¶ciej mo¿e[5] tam znale¼æ po¿ywienie[141]. Zgodnie z wymogami religii[121] mahometañskiej[221] wyznawcom islamu w[66] czasie ¶wi±t Ramadanu[121], czyli postu trwaj±cego[221] przez[164] miesi±c[141], nie wolno[5] w[64] dzieñ[141] ani spo¿ywaæ posi³ków ani pracowaæ.
1836 918~G³os Wielkopolski~17.02.1964~str. 2~kol. 3
1837 Partia stworzona zosta³a[57] przez[64] klasê robotnicz±[241] po[64] to[44] - g³osi dalej uchwa³a - a¿eby s³u¿yæ interesom ludu pracuj±cego[221]. Po[16] zdobyciu[161] w³adzy[121] - jak[9] to[44] nie raz[8] podkre¶la³ Ilicz[/] Lenin[/] - trzeba zapewniæ nieustanny[241] wzrost[141] gospodarki[121] i kultury[121] kraju[121], nieustanne[241] podnoszenie[141] stopy[121] ¿yciowej[221] mas pracuj±cych[222]. Si³a leninowskiej[221] partii[121] polega na[66] tym[46], ¿e jej[42] s³owa[112] pokrywaj±[501] siê z[65] czynami, ¿e swoje[242] idee[142] wciela konsekwentnie w[64] ¿ycie[141].
1838 919~G³os Wielkopolski~17.02.1964~str. 2~kol. 4
1839 W[66] tej[261] kolejnej[261] sesji[161] wyjazdowej[261] zespo³u wziêli równie¿ udzia³[141] przedstawiciele ZW[=] TRZZ[=] - stowarzyszenia[121] szczególnie silnie zwi±zanego[221] z[65] poznañskim[251] studenckim[251] ruchem regionalnym[251]. Wiê¼[111] ta jak[9] wynika³o z[62] toku[121] obrad - przyczynia³a[501] siê w[66] g³ównej[261] mierze do[62] tego[42] ¿e poznañskie[212] studenckie[212] ko³a[112] regionalne[212] stoj± dzi¶ w[66] krajowej[261] czo³ówce[161] i stanowiæ mog± wzór[141] dla[62] pozosta³ych[222] ¶rodowisk.
1840 920~G³os Wielkopolski~17.02.1964~str. 2~kol. 6
1841 Przy[66] d¼wiêkach marsza ¿a³obnego[221] rusza alej± cmentarza kondukt[111] pogrzebowy[211]. Za[65] trumn± obok[62] rodziny[121] Zmar³ego[121] postêpuj± cz³onkowie Biura[121] Politycznego[221] i Sekretariatu KC[=] PZPR[=] oraz najwy¿szych[222] w³adz pañstwowych[222] z[65] W³adys³awem[/] Gomu³k±[/] i Józefem[/] Cyrankiewiczem[/]. Kondukt[111] zatrzymuje[501] siê przy[66] alei[161] Zas³u¿onych[/][122]. Nad[65] otwart±[251] mogi³± przemawia w[66] imieniu[161] partii[121] cz³onek Biura[121] Politycznego[221] KC[=] PZPR[=] Zenon[/] Kliszko[/].
1842 921~G³os Wielkopolski~16.08.1964~str. 1~kol. 5
1843 Zakoñczony[211] w[66] Londynie[/] miêdzypañstwowy[211] mecz[111] lekkoatletyczny[211] pi±ty[211] z[62] kolei[121] Polska[/][111] - Wielka[/] Brytania[/] przejdzie do[62] kronik jako[61] jedno[211] z[62] najbardziej wyrównanych[222], zaciêtych[222] i sensacyjnych[222] spotkañ. Reprezentacja mêska, która przyjecha³a do[62] stolicy[121] Anglii[/][121] w[66] roli[161] zdecydowanego[221] faworyta[121] uzyska³a zaledwie remis[141] sto sze¶æ sto sze¶æ, natomiast nasze[212] lekkoatletki[112] odnios³y nieoczekiwane[241] zwyciêstwo[141] nad[65] wysoko notowanym[251] zespo³em Wielkiej[/][221] Brytanii[/][121] sze¶ædziesi±t do[62] piêædziesiêciu[32] siedmiu[32].
1844 922~G³os Wielkopolski~16.08.1964~str. 2~kol. 2
1845 O¶wiadczali¶my nieraz - stwierdza rz±d[111] radziecki[211] - ¿e wszelkie[212] próby[112] rozwi±zania[121] problemów wewnêtrznych[222] Cypru[/] w[66] drodze[161] zbrojnej[261] ingerencji[121] z[+] zewn±trz mog± jedynie doprowadziæ do[62] dalszego[221] zaostrzenia[121] sytuacji[121] na[66] Cyprze[/] i wokó³[62] tej[221] wyspy[121] Zwi±zek[/][111] Radziecki[/][211] uprzedza³ - czytamy w[66] o¶wiadczeniu[161] - o[66] odpowiedzialno¶ci[161] za[64] niebezpieczne[242] nastêpstwa[142] jakie[242] mo¿e[5] mieæ zbrojna napa¶æ[111] na[64] Cypr[/][141].
1846 923~G³os Wielkopolski~16.08.1964~str. 2~kol. 2
1847 ["]Kiedy[/] dojdzie[/] do[/][62] procesu[/] Reinefhartha[/][121]["]? takim tytu³em opatruje artyku³[141] na[64] temat[141] genera³a[121] SS[=] ws³awionego[221] krwaw±[251] rozpraw± z[65] ludno¶ci± naszej[221] stolicy[11] w[66] czasie powstania[121] warszawskiego[221] tygodnik[111] ["]Die[+] Tat[$]["]. SS-Gruppenfuehrer Heinz[/] Reinefarht[/] spokojnie sobie[43] ¿yje w[66] letniskowej[261] miejscowo¶ci[161] zachodnio-niemieckiej[261] Westerland[/] na[66] wyspie[161] Sylt[/]. "Ludzie[112] tacy[212] jak[9] Reinefarht[/] - pisze tygodnik[111] - nie zas³uguj± na[64] pob³a¿liwo¶æ[141].
1848 924~G³os Wielkopolski~16.08.1964~str. 4~kol. 2
1849 Na[66] wystawie[161] znajduj±[501] siê równie¿ plansze[112] przedstawiaj±ce[212] osi±gniêcia[142] Zasadniczej[221] Szko³y[121] Zawodowej[221] dla[62] pracuj±cych[122], która w[66] czerwcu tysi±c dziewiêæset sze¶ædziesi±tego[221] czwartego[221] roku[121] mia³a trzysta[34] siedemdziesi±t[34] czterech[34] uczniów[142] szkol±cych[+] siê[242] w[66] dziesiêciu[36] zawodach. Obok[8] mieszcz±[501] siê zdjêcia[112] i krótkie[212] charakterystyki[112] najbardziej zas³u¿onych[222] pracowników[122] tego[221] przedsiêbiorstwa[121]. Wystawa czynna bêdzie do[62] trzynastego[221] wrze¶nia.
1850 925~G³os Wielkopolski~16.08.1964~str. 4~kol. 2
1851 W[66] tym[261] interesuj±cym[261] meczu[161] sytuacja zmieni³a[501] siê jak w[66] kalejdoskopie. Po[66] przykrych[262] pora¿kach przychodzi³y mi³e[212] niespodzianki[112]. Kiedy wielki[241] zawód[141] sprawi³ w[66] tyczce[161] Weso³owski[/] rozpocz±³[501] siê bieg[111] na[64] dziesiêæ[34] tysiêcy metrów. Przed[65] meczem liczono na[64] ³atwe[241] zwyciêstwo[141] gospodarzy[122]. Od[62] startu Anglicy ca³y[241] czas[141] prowadzili, a nasi reprezentanci O¿óg[/] i Podolek[/] z[65] trudem dotrzymywali im[43] kroku[121].
1852 926~G³os Wielkopolski~26.08.1964~str. 1~kol. 2
1853 Khan[/] za¶ przypuszczalnie zachowa dowództwo[141] naczelne[241] si³ zbrojnych[222] i w³adzê premiera[121]. Wymuszona dymisja Khanna[/][121] z[62] urzêdu prezydenta[121] nast±pi³a po[66] czterodniowych[262] burzliwych[262] demonstracjach studentów[122] buddystów[122] i innych[222] grup spo³eczeñstwa[121] w[66] Sajgonie[/], Hue[/], Da[+] Nangu[/][161] i pozosta³ych[262] najwiêkszych[262] miastach Wietnamu[/] Po³udniowego[/][221]. Po[66] burzliwych[262] demonstracjach poniedzia³kowych[262] przywódcy[112] sajgoñskiej[221] Junty[121] wojskowej[221] przez[64] ca³±[41] prawie[8] noc[141] naradzali[501] siê z[65] ambasadorem USA[=].
1854 927~G³os Wielkopolski~26.08.1964~str. 1~kol. 6
1855 Podczas[62] wtorkowego[221] posiedzenia[121] Rady[121] Oddzia³owej[221] Centralnego[221] Zwi±zku[121] Spó³dzielni[121] Oszczêdno¶ciowo-Po¿yczkowej[221] Oddzia³[111] Wojewódzki[211] w[66] Poznaniu[/] które[211] odby³o[501] siê w[66] Izbie[161] Rzemie¶lniczej[261], zas³u¿eni dzia³acze tej[221] instytucji[121] otrzymali wysokie[242] odznaczenia[142] pañstwowe[242] i spó³dzielcze[242]. Dekoracji[121] dokona³ wiceprzewodnicz±cy[111] Prezydium[121] Wojewódzkiej[221] Rady[121] Narodowej[221] Tadeusz[/] Kwa¶niewski[/].