Locked History Actions

attachment:wzbogacony-a-publi.txt of PL196x

Attachment 'wzbogacony-a-publi.txt'

Download

  1 A0001~¯L~1963/5~str. 3~koL. 4
  2 Sztuka[sztuka,,SSNF---------P]
  3 utraci³a[utraciæ,,VS-F-3POD----P]
  4 swoj±[swój,241,ASAFP--------P]
  5 moc[moc,141,SSAF---------P]
  6 pobudzaj±c±[pobudzaj±cy,241,ASAXX--------P]:
  7 przykrym[przykry,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
  8 widowiskiem[widowisko,,SSIN---------P]
  9 staje[stawaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
 10 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 11 koncert[koncert,111,SSNI---------P]
 12 wybitnej[wybitny,221,ASGFP--------P]
 13 niegdy¶[niegdy¶,,D------------P]
 14 ¶piewaczki[¶piewaczka,121,SSGF---------P]
 15 i[i,,C------------P]
 16 nie[nie,,T------------P]
 17 u¶wietni±[u¶wietniæ,,VP---3TOD----P]
 18 go[on,42,ZSGM------NN-P/ZSGN------NN-P]
 19 nawet[nawet,,T------------P]
 20 nigdy[nigdy,,D------------P]
 21 dot±d[dot±d,,D------------P]
 22 nie[nie,,T------------P]
 23 wykonywane[wykonywany,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 24 utwory[utwór,112,SPNI---------P]
 25 genialnego[genialny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 26 kompozytora[kompozytor,121,SSGP---------P].
 27 S³uchacze[s³uchacz,,SPNP---------P/SPVP---------P]
 28 my¶l±[my¶leæ,5,VP---3TON----P]
 29 o[o,66,P-L----------P]
 30 czym[co,46,Z-L----------P]
 31 innym[inny,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P],
 32 rozmawiaj±[rozmawiaæ,,VP---3TON----P]
 33 o[o,66,P-L----------P]
 34 czym[co,46,Z-L----------P]
 35 innym[inny,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
 36 i[i,,C------------P]
 37 ¶piewaczka[¶piewaczka,,SSNF---------P],
 38 postarzawszy[postarzeæ siê,501,V----U--NZ---P/V----U--DZ---P]
 39 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P],
 40 g³os[g³os,141,SSAI---------P]
 41 straci³a[straciæ,,VS-F-3POD----P].
 42 Nie[nie,,T------------P]
 43 by³o[byæ,,VS-N-3PON----P]
 44 dot±d[dot±d,,D------------P]
 45 takich[taki,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 46 koncertów[koncert,,SPGI---------P]
 47 u[u,62,P-G----------P]
 48 Iwaszkiewicza[iwaszkiewicz,121,SSGP---------W].
 49 
 50 A0002~¯L~1963/5~str. 4~koL. 5
 51 Stosunek[stosunek,111,SSNI---------P]
 52 tych[ten,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 53 dwóch[dwa,32,NPGX---------P]
 54 rodzajów[rodzaj,,SPGI---------P]
 55 mieszczan[mieszczanin,122,SPGP---------P]
 56 uk³ada[uk³adaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
 57 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 58 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P],
 59 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 60 solidny[solidny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 61 obywatel[obywatel,,SSNP---------P]
 62 uwa¿a[uwa¿aæ,,VS---3TON----P]
 63 egzystencjê[egzystencja,,SSAF---------P]
 64 poety[poeta,,SSGP---------P/SSAP---------P/SPNP---------P]
 65 czy[czy,,T------------P/C------------P]
 66 malarza[malarz,121,SSGP---------P]
 67 za[za,64,P-A----------P]
 68 mocno[mocno,,D---P--------P]
 69 w±tpliw±[w±tpliwy,241,ASAFP--------P],
 70 podejrzan±[podejrzany,241,ASAFP--------P]:
 71 ten[ten,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 72 za¶[za¶,,C------------P]
 73 rewan¿uje[rewan¿owaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
 74 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 75 pogard±[pogarda,,SSIF---------P]
 76 i[i,,C------------P]
 77 krytycznym[krytyczny,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
 78 stanowiskiem[stanowisko,,SSIN---------P]
 79 wobec[wobec,,P-G----------P]
 80 "nieartystycznego[nieartystyczny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]"
 81 przedstawiciela[przedstawiciel,121,SSGP---------P]
 82 klasy[klasa,121,SSGF---------P],
 83 z[z,62,P-G----------P]
 84 której[który,221,ASGFP--------P]
 85 sam[sam,,SSNI---------P/SSAI---------P]
 86 wyszed³[wyj¶æ,,VS-M-3POD----P]
 87 (ta[ten,,ASNFP--------P]
 88 wzajemna[wzajemny,,ASNFP--------P]
 89 nieufno¶æ[nieufno¶æ,111,SSNF---------P]
 90 i[i,,C------------P]
 91 niechêæ[niechêæ,111,SSNF---------P]
 92 zaznacza[zaznaczaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
 93 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 94 ju¿[ju¿,,T------------P]
 95 zreszt±[zreszt±,,T------------P]
 96 w[w,66,P-L----------P]
 97 "Buddenbrookach[buddenbrook,,X------------P]"
 98 porównaj[porównaæ,,VS---2-RD----P]
 99 postaæ[postaæ,141,SSAF---------P]
 100 Gerdy[gerda,121,SSGX---------W]).
 101 
 102 A0003~¯L~1963/5~str. 8~koL. 4
 103 Wzrasta[wzrastaæ,,VS---3TON----P]
 104 w[w,66,P-L----------P]
 105 stosunku[stosunek,161,SSLI---------P]
 106 do[do,62,P-G----------P]
 107 ca³ej[ca³y,221,ASGXX--------P]
 108 puli[pula,121,SSGF---------P]
 109 eksportowej[eksportowy,221,ASGFP--------P]
 110 eksport[eksport,111,SSNI---------P]
 111 drewna[drewno,121,SSGN---------P]
 112 najwy¿szych[wysoki,222,APGXX--------P]
 113 gatunków[gatunek,,SPGI---------P]
 114 i[i,,C------------P]
 115 przetworów[przetwór,,SPGI---------P]
 116 (meble[mebel,112,SPNI---------P],
 117 p³yty[p³yta,112,SPNF---------P]
 118 pil¶niowe[pil¶niowy,212,APNOP--------P/APNRP--------P]),
 119 maleje[maleæ,,VS---3TON----P]
 120 eksport[eksport,111,SSNI---------P]
 121 drewna[drewno,121,SSGN---------P]
 122 surowca[surowiec,121,SSGI---------P],
 123 natomiast[natomiast,,C------------P]
 124 ro¶nie[rosn±æ,,VS---3TON----P]
 125 import[import,111,SSNI---------P]
 126 gatunków[gatunek,,SPGI---------P]
 127 tanich[tani,222,APGOP--------P/APGRP--------P],
 128 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
 129 w[w,66,P-L----------P]
 130 Polsce[polska,161,SSLF---------W]
 131 deficytowych[deficytowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P].
 132 Tendencja[tendencja,,SSNF---------P]
 133 zdrowa[zdrowy,,ASNFP--------P].
 134 Inwestycje[inwestycja,112,SPNF---------P]
 135 w[w,66,P-L----------P]
 136 przemy¶le[przemys³,,SSLI---------P/SSVI---------P]
 137 towarzysz±cym[towarzysz±cy,261,ASLXX--------P]
 138 gospodarce[gospodarka,131,SSDF---------P]
 139 le¶nej[le¶ny,231,ASDFP--------P]
 140 s±[byæ,,VP---3TON----P]
 141 powa¿ne[powa¿ny,212,APNOP--------P/APNRP--------P].
 142 
 143 A0004~¯L~1963/11~str. 2~koL. 2
 144 Pisze[pisaæ,,VS---3TON----P]
 145 siê[siê,41,Z-N----------P]
 146 o[o,66,P-L----------P]
 147 literaturze[literatura,161,SSLF---------P]
 148 jako[jako,66,P-L----------P]
 149 kolekcji[kolekcja,161,SSLF---------P]
 150 nazwisk[nazwisko,,SPGN---------P]
 151 albo[albo,,C------------P]
 152 pr±dów[pr±d,,SPGI---------P]
 153 artystycznych[artystyczny,222,APGOP--------P/APGRP--------P].
 154 Bywa[bywaæ,,VS---3TON----P]
 155 to[to,41,Z-N-------XX-P]
 156 wszystko[wszystko,,Z-N----------P/Z-A----------P]
 157 s³uszne[s³uszny,211,ASNNP--------P],
 158 piêkne[piêkny,211,ASNXX--------P],
 159 ale[ale,,C------------P]
 160 jest[byæ,,VS---3TON----P]
 161 zawsze[zawsze,,D------------P]
 162 "tradycjonalne[tradycjonalny,211,ASNNP--------P]"
 163 albo[albo,,C------------P]
 164 "idylliczne[idylliczny,211,ASNNP--------P]".
 165 Ksi±¿ka[ksi±¿ka,,SSNF---------P]
 166 Szewczyka[szewczyk,121,SSGP---------W]
 167 pomija[pomijaæ,,VS---3TON----P]
 168 pokusy[pokusa,142,SPAF---------P]
 169 przejrzystego[przejrzysty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 170 wyk³adu[wyk³ad,121,SSGI---------P]
 171 akademickiego[akademicki,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P].
 172 Ale[ale,,C------------P]
 173 jest[byæ,,VS---3TON----P]
 174 pierwsza[pierwszy,,ASNFP--------P],
 175 jak±[jaki,241,ASAFP--------P]
 176 dzi¶[dzi¶,,D------------P]
 177 czytam[czytaæ,,VS---1TON----P],
 178 o[o,66,P-L----------P]
 179 politycznym[polityczny,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
 180 dramacie[dramat,161,SSLI---------P]
 181 literatury[literatura,121,SSGF---------P].
 182 Ogl±danym[ogl±dany,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
 183 nie[nie,,T------------P]
 184 poprzez[poprzez,,P-A----------P]
 185 przypadki[przypadek,142,SPAI---------P]
 186 wyj±tkowe[wyj±tkowy,242,APARP--------P]
 187 i[i,,C------------P]
 188 kliniczne[kliniczny,242,APARP--------P],
 189 ale[ale,,C------------P]
 190 w[w,66,P-L----------P]
 191 jej[on,42,ZSGF-------N-P]
 192 sytuacji[sytuacja,161,SSLF---------P]
 193 powszedniej[powszedni,261,ASLXX--------P].
 194 
 195 A0005~¯L~1963/11~str. 3~koL. 3
 196 Przecie¿[przecie¿,,T------------P]
 197 pamiêtam[pamiêtaæ,,VS---1TON----P]
 198 tê[ten,,ASAFP--------P/ASIFP--------P]
 199 twarz[twarz,141,SSAF---------P]
 200 widzian±[widziany,241,ASAFP--------P]
 201 na[na,66,P-L----------P]
 202 tle[t³o,,SSLN---------P]
 203 zamierzonych[zamierzony,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 204 sukcesów[sukces,,SPGI---------P]
 205 w[w,66,P-L----------P]
 206 walce[walka,161,SSLF---------P]
 207 z[z,65,P-I----------P]
 208 biurokracj±[biurokracja,,SSIF---------P],
 209 lenistwem[lenistwo,,SSIN---------P],
 210 niechêci±[niechêæ,,SSIF---------P],
 211 znieczulic±[znieczulica,,SSIF---------P].
 212 Przewodnicz±cy[przewodnicz±cy,111,SSNP---------P]
 213 robi³[robiæ,,VS-M-3PON----P]
 214 odprawy[odprawa,142,SPAF---------P],
 215 gromi³[gromiæ,,VS-M-3PON----P],
 216 sam[sam,,SSNI---------P/SSAI---------P]
 217 rozprowadza³[rozprowadzaæ,,VS-M-3PON----P]
 218 petentów[petent,142,SPAP---------P]
 219 po[po,66,P-L----------P]
 220 ró¿nych[ró¿ny,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
 221 wydzia³ach[wydzia³,,SPLI---------P]
 222 i[i,,C------------P]
 223 pokojach[pokój,,SPLI---------P],
 224 naje¿d¿a³[naje¿d¿aæ,,VS-M-3PON----P]
 225 terenowe[terenowy,242,APARP--------P]
 226 ogniwa[ogniwo,142,SPAN---------P],
 227 wydawa³[wydawaæ,,VS-M-3PON----P]
 228 okólniki[okólnik,142,SPAI---------P],
 229 korygowa³[korygowaæ,,VS-M-3PON----P],
 230 poucza³[pouczaæ,,VS-M-3PON----P]
 231 
 232 po[po,66,P-L----------P]
 233 ka¿dej[ka¿dy,261,ASLFP--------P]
 234 takiej[taki,261,ASLFP--------P]
 235 fali[fala,161,SSLF---------P]
 236 natchnienia[natchnienie,121,SSGN---------P]
 237 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
 238 twarz[twarz,111,SSNF---------P]
 239 wydawa³a[wydawaæ siê,501,VS-F-3PONZ---P]
 240 mi[ja,,Z-D-------N--P]
 241 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 242 wznios³a[wznios³y,,ASNFP--------P]
 243 i[i,,C------------P]
 244 oczyszczona[oczyszczony,,ASNFP--------P].
 245 
 246 A0006~¯L~1963/11~str. 9~koL. 1
 247 To[to,41,Z-N-------XX-P]
 248 chyba[chyba,,T------------P]
 249 wtedy[wtedy,,D------------P],
 250 kiedy[kiedy,,D------------P/C------------P]
 251 niejeden[niejeden,211,ASNXX--------P]
 252 dzia³acz[dzia³acz,,SSNP---------P]
 253 ba³[baæ siê,501,VS-M-3PONZ---P]
 254 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 255 wystêpowaæ[wystêpowaæ,,V----I--N----P]
 256 przeciw[przeciw,63,P-D----------P]
 257 krzywdzie[krzywda,131,SSDF---------P]
 258 indywidualnej[indywidualny,231,ASDFP--------P],
 259 ¿eby[¿eby,,C------------P]
 260 nie[nie,,T------------P]
 261 spotkaæ[spotkaæ siê,501,V----I--DZ---P]
 262 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 263 je¶li[je¶li,,C------------P]
 264 nie[nie,,T------------P]
 265 z[z,65,P-I----------P]
 266 zarzutem[zarzut,,SSII---------P]
 267 ³amania[³amanie,121,SSGN---------P]
 268 generalnej[generalny,221,ASGFP--------P]
 269 linii[linia,121,SSGF---------P],
 270 zreszt±[zreszt±,,T------------P]
 271 ¼le[¬le,,D---P--------P]
 272 pojêtej[pojêty,221,ASGXX--------P],
 273 to[to,9,C------------P]
 274 przynajmniej[przynajmniej,,T------------P]
 275 z[z,65,P-I----------P]
 276 szyderstwem[szyderstwo,,SSIN---------P].
 277 Rzeczywisto¶æ[rzeczywisto¶æ,,SSNF---------P/SSAF---------P]
 278 unosi³a[unosiæ siê,501,VX-X-XXXXZ---P]
 279 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 280 na[na,66,P-L----------P]
 281 wzburzonych[wzburzony,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
 282 falach[fala,,SPLF---------P]
 283 milczenia[milczenie,121,SSGN---------P]
 284 i[i,,C------------P]
 285 t³umionych[t³umiony,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 286 napiêæ[napiêcie,,SPGN---------P],
 287 po¶ród[po¶ród,,P-G----------P]
 288 których[który,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 289 d¼wiga³a[d¬wigaæ siê,501,VS-F-3PONZ---P]
 290 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 291 coraz[coraz,,D------------P]
 292 wy¿ej[wysoko,,D---C--------P]
 293 i[i,,C------------P]
 294 wy¿ej[wysoko,,D---C--------P]
 295 wyspa[wyspa,,SSNF---------P]
 296 koralowa[koralowy,,ASNFP--------P]
 297 pod[pod,65,P-I----------P]
 298 nazw±[nazwa,,SSIF---------P]
 299 "w³adza[w³adza,,SSNF---------P]".
 300 
 301 A0007~¯L~1963/15~str. 3~koL. 1
 302 Ale[ale,,C------------P]
 303 kto¶[kto¶,,Z-N----------P]
 304 kto[kto,,Z-N----------P]
 305 zdany[zdany,,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P/ASAIP--------P]
 306 jest[byæ,,VS---3TON----P]
 307 na[na,64,P-A----------P]
 308 telewizjê[telewizja,,SSAF---------P]
 309 krakowsk±[krakowski,241,ASAFP--------P],
 310 rzeszowsk±[rzeszowski,241,ASAXX--------P],
 311 bia³ostock±[bia³ostocki,241,ASAXX--------P]
 312 czy[czy,,T------------P/C------------P]
 313 lubelsk±[lubelski,241,ASAXX--------P],
 314 ten[ten,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 315 ma[mieæ,,VS---3TON----P]
 316 swoje[swój,242,APARP--------P]
 317 telewizyjne[telewizyjny,242,APARP--------P]
 318 przygody[przygoda,142,SPAF---------P].
 319 Raz[raz,,SSNI---------P/SSAI---------P]
 320 "wysiada[wysiadaæ,,VS---3TON----P]"
 321 wizja[wizja,,SSNF---------P],
 322 innym[inny,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
 323 razem[raz,151,SSIX---------P]
 324 d¼wiêk[d¬wiêk,111,SSNI---------P],
 325 jeszcze[jeszcze,,T------------P]
 326 innym[inny,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
 327 jedno[jeden,211,ASNXX--------P]
 328 i[i,,C------------P]
 329 drugie[drugi,211,ASNNP--------P].
 330 A[a,9,C------------P]
 331 po³owa[po³owa,,SSNF---------P]
 332 Polski[polska,121,SSGF---------W]
 333 traci[traciæ,,VS---3TON----P]
 334 humor[humor,141,SSAI---------P]
 335 dowiaduj±c[dowiadywaæ siê,501,V----W--NZ---P]
 336 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P],
 337 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 338 co¶[co¶,41,Z-N----------P]
 339 bêdzie[byæ,57,VS---ITONB--OP]
 340 transmitowane[transmitowany,211,ASNNP--------P]
 341 z[z,62,P-G----------P]
 342 £odzi[³ód¬,121,SSGF---------W].
 343 Z[z,62,P-G----------P]
 344 góry[góra,121,SSGF---------P]
 345 wiadomo[wiadomo,,VX-X-XXXXX--XP]:
 346 potrwa[potrwaæ,,VS---3TOD----P]
 347 kilka[kilka,,NPNR---------P/NPAR---------P]
 348 minut[minuta,,SPGF---------P]
 349 nim[nim,9,C------------P]
 350 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 351 obraz[obraz,111,SSNI---------P]
 352 ustabilizuje[ustabilizowaæ siê,501,VS---3TODZ---P],
 353 a[a,9,C------------P]
 354 i[i,,C------------P]
 355 potem[potem,,D------------P]
 356 jeszcze[jeszcze,,T------------P]
 357 niespodzianki[niespodzianka,112,SPNF---------P]
 358 nie[nie,,T------------P]
 359 s±[byæ,,VP---3TON----P]
 360 wykluczone[wykluczony,212,APNOP--------P/APNRP--------P].
 361 
 362 A0008~¯L~1963/15~str. 4~koL. 3
 363 Obraz[obraz,141,SSAI---------P]
 364 rozwoju[rozwój,121,SSGI---------P]
 365 spo³eczeñstwa[spo³eczeñstwo,121,SSGN---------P],
 366 jaki[jaki,241,ASAIP--------P]
 367 daje[dawaæ,,VS---3TON----P]
 368 Cha³asiñski[cha³asiñski,,X------------W],
 369 mo¿na[mo¿na,,VX-X-X-PXX--WP]
 370 chyba[chyba,,T------------P]
 371 okre¶liæ[okre¶liæ,,V----I--D----P]
 372 jako[jako,64,P-A----------P]
 373 ewolucjê[ewolucja,,SSAF---------P]
 374 od[od,62,P-G----------P]
 375 spo³eczeñstwa[spo³eczeñstwo,121,SSGN---------P]
 376 d¿entelmenów[d¿entelmen,122,SPGP---------P],
 377 przez[przez,64,P-A----------P]
 378 spo³eczeñstwo[spo³eczeñstwo,141,SSAN---------P]
 379 plebejskiego[plebejski,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 380 egalitaryzmu[egalitaryzm,,SSGI---------P]
 381 pionierów[pionier,122,SPGP---------P]
 382 do[do,62,P-G----------P]
 383 spo³eczeñstwa[spo³eczeñstwo,121,SSGN---------P]
 384 businessmanów[businessman,122,SPGP---------P],
 385 przekszta³caj±cego siê[przekszta³caj±cy siê,221,ASGXX--------P]
 386 w[w,64,P-A----------P]
 387 spo³eczeñstwo[spo³eczeñstwo,141,SSAN---------P]
 388 o[o,66,P-L----------P]
 389 coraz[coraz,,D------------P]
 390 bardziej[bardzo,,D---C--------P]
 391 wyodrêbniaj±cej siê[wyodrêbniaj±cy siê,261,ASLXX--------P]
 392 "elicie[elita,161,SSLF---------P]
 393 w³adzy[w³adza,121,SSGF---------P]".
 394 Po[po,66,P-L----------P]
 395 czym[co,46,Z-L----------P]
 396 dostajemy[dostawaæ,,VP---1TON----P]
 397 obraz[obraz,141,SSAI---------P]
 398 "nowego[nowy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 399 feudalizmu[feudalizm,,SSGI---------P]"
 400 i[i,,C------------P]
 401 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
 402 stosunku[stosunek,121,SSGI---------P]
 403 do[do,62,P-G----------P]
 404 ró¿nych[ró¿ny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 405 warstw[warstwa,,SPGF---------P]
 406 i[i,,C------------P]
 407 klas[klasa,,SPGF---------P]
 408 spo³ecznych[spo³eczny,222,APGOP--------P/APGRP--------P].
 409 
 410 A0009~¯L~1963/15~str. 9~koL. 1
 411 Taka[taki,,ASNFP--------P]
 412 praca[praca,,SSNF---------P]
 413 mo¿e[móc,,VX-X-XXXXX--XP]
 414 zniweczyæ[zniweczyæ,,V----I--D----P]
 415 nawet[nawet,,T------------P]
 416 najwybitniejsze[wybitny,242,APARS--------P]
 417 talenty[talent,142,SPAI---------P].
 418 A[a,9,C------------P]
 419 potem[potem,,D------------P]
 420 mówi[mówiæ,,VS---3TON----P]
 421 siê[siê,41,Z-N----------P]
 422 d³ugo[d³ugo,,D---P--------P]
 423 o[o,66,P-L----------P]
 424 "nikniêciu[nikniêcie,161,SSLN---------P]"
 425 absolwentów[absolwent,122,SPGP---------P]
 426 na[na,64,P-A----------P]
 427 okres[okres,141,SSAI---------P]
 428 paru[parê,32,NPGX---------P]
 429 lat[rok,,SPGI---------P],
 430 o[o,66,P-L----------P]
 431 "czasie[czas,,SSLI---------P/SSVI---------P]
 432 dojrzewania[dojrzewanie,121,SSGN---------P]",
 433 "zrzucania[zrzucanie,121,SSGN---------P]
 434 balastu[balast,,SSGI---------P]
 435 Akademii[akademia,121,SSGF---------P]":
 436 có¿[có¿,,Z-N----------P/Z-A----------P]
 437 znowu[znowu,,D------------P/T------------P],
 438 po prostu[po prostu,,X------------P]
 439 m³ody[m³ody,,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P/ASAIP--------P]
 440 plastyk[plastyk,,SSNI---------P/SSAI---------P]
 441 musi[musieæ,,VS---3TON----P]
 442 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 443 urz±dziæ[urz±dziæ siê,501,V----I--DZ---P],
 444 zahaczyæ[zahaczyæ siê,501,V----I--DZ---P],
 445 u³o¿yæ[u³o¿yæ,,V----I--D----P]
 446 sobie[siebie,43,Z-D-------XX-P]
 447 choæby[choæby,,C------------P/T------------P]
 448 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
 449 prowizoryczne[prowizoryczny,242,APARP--------P]
 450 warunki[warunek,112,SPNI---------P]
 451 bytu[byt,,SSGI---------P].
 452 
 453 A0010~¯L~1963/27~str. 1~koL. 1
 454 Oklasków[oklask,,SPGI---------P]
 455 by³o[byæ,,VS-N-3PON----P]
 456 du¿o[du¿o,,D---P--------P],
 457 gwizdów[gwizd,,SPGI---------P]
 458 (niestety[niestety,,I------------P])
 459 prawie[prawie,,D------------P]
 460 wcale[wcale,,D------------P],
 461 kto[kto,,Z-N----------P]
 462 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 463 mia³[mieæ,,VS-M-3PON----P]
 464 obraziæ[obraziæ siê,501,V----I--DZ---P]
 465 ju¿[ju¿,,T------------P]
 466 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 467 obrazi³[obraziæ siê,501,VS-M-3PODZ---P],
 468 nagrody[nagroda,142,SPAF---------P]
 469 te¿[te¿,,T------------P]
 470 ju¿[ju¿,,T------------P]
 471 raczej[raczej,,T------------P]
 472 przepito[przepiæ,,V----B--D----P].
 473 No[no,,T------------P]
 474 i[i,,C------------P]
 475 mieli¶my[mieæ,,VP-O-1PON----P]
 476 kolejn±[kolejny,241,ASAFP--------P]
 477 okazjê[okazja,,SSAF---------P],
 478 ¿eby[¿eby,,C------------P]
 479 stwierdziæ[stwierdziæ,,V----I--D----P],
 480 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 481 polski[polski,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 482 film[film,111,SSNI---------P]
 483 krótkometra¿owy[krótkometra¿owy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 484 miewa[miewaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
 485 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 486 dobrze[dobrze,,D---P--------P].
 487 W[w,66,P-L----------P]
 488 ogóle[ogó³,,SSLI---------P/SSVI---------P]
 489 i[i,,C------------P]
 490 w[w,66,P-L----------P]
 491 szczególe[szczegó³,,SSLI---------P/SSVI---------P].
 492 Zw³aszcza[zw³aszcza,,SSNF---------P]
 493 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 494 rzucono[rzuciæ,,V----B--D----P]
 495 go[on,44,ZSAM------NN-P]
 496 na[na,64,P-A----------P]
 497 barwne[barwny,241,ASANP--------P]
 498 t³o[t³o,141,SSAN---------P]
 499 trzydziestu[trzydzie¶ci,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
 500 najlepszych[dobry,222,APGXS--------P]
 501 zagranicznych[zagraniczny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 502 filmów[film,,SPGI---------P]
 503 tego¿[ten¿e,221,ASGXX--------P]
 504 metra¿u[metra¿,,SSGI---------P/SSLI---------P/SSVI---------P],
 505 wy¶wietlanych[wy¶wietlany,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 506 poza[poza,65,P-I----------P]
 507 konkursem[konkurs,,SSII---------P].
 508 
 509 A0011~¯L~1963/27~str. 3~koL. 4
 510 Inaczej[inaczej,,D------------P/C------------P]
 511 Rudolf[rudolf,,X------------W]
 512 Augstein[augstein,,X------------W],
 513 znany[znany,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 514 wydawca[wydawca,,SSNP---------P]
 515 "Spiegla[spiegel,,X------------P]",
 516 który[który,,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P/ASAIP--------P]
 517 tak¿e[tak¿e,,T------------P]
 518 wyst±pi³[wyst±piæ,,VS-M-3POD----P]
 519 w[w,66,P-L----------P]
 520 roli[rola,161,SSLF---------P]
 521 krytyka[krytyk,121,SSGP---------P]
 522 literackiego[literacki,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]:
 523 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
 524 zdaniem[zdanie,,SSIN---------P]
 525 Böll[böll,,X------------W]
 526 wzi±³[wzi±æ,,VS-M-3POD----P]
 527 przywódców[przywódca,142,SPAP---------P]
 528 CDU[cdu,,X------------S]
 529 na[na,65,P-L----------P]
 530 muszkê[muszka,,SSAF---------P],
 531 ale[ale,,C------------P]
 532 ich[on,42,ZPGO-------N-P/ZPGR-------N-P]
 533 nie[nie,,T------------P]
 534 trafi³[trafiæ,,VS-M-3POD----P].
 535 Augstein[augstein,,X------------W]
 536 zreszt±[zreszt±,,T------------P]
 537 zgadza[zgadzaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
 538 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 539 z[z,65,P-I----------P]
 540 wieloma[wiele,,NPIO---------P/NPIR---------P]
 541 uwagami[uwaga,,SPIF---------P]
 542 krytycznymi[krytyczny,,APIOP--------P/APIRP--------P]
 543 Ranickiego[ranicki,121,SSGP---------W]
 544 i[i,,C------------P]
 545 
 546 dodajmy[dodaæ,,VP---1-RX----P]
 547 
 548 na[na,66,P-L----------P]
 549 ³amach[³am,,SPLI---------P]
 550 "Spiegla[spiegel,,X------------P]"
 551 opublikowa³[opublikowaæ,,VS-M-3POD----P]
 552 wcze¶niej[wcze¶nie,,D---C--------P]
 553 ju¿[ju¿,,T------------P]
 554 do¶æ[do¶æ,,D------------P]
 555 wstrzemiê¼liw±[wstrzemiê¬liwy,241,ASAFP--------P],
 556 raczej[raczej,,T------------P]
 557 polemiczn±[polemiczny,241,ASAFP--------P]
 558 recenzjê[recenzja,,SSAF---------P]
 559 "Pogl±dów[pogl±d,122,SPGI---------P]
 560 Klauna[klaun,121,SSGP---------P]".
 561 
 562 A0012~¯L~1963/27~str. 4~koL. 4
 563 Polacy[polak,,SPNP---------P/SPVP---------P],
 564 jako[jako,61,P-N----------P]
 565 zawsze[zawsze,,D------------P]
 566 czujni[czujny,,APNOP--------P]
 567 krytycy[krytyk,,SPNP---------P/SPVP---------P]
 568 swoich[swój,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 569 wspó³ziomków[wspó³ziomek,122,SPGP---------P],
 570 wszystko[wszystko,,Z-N----------P/Z-A----------P]
 571 to[to,44,Z-A-------XX-P]
 572 wnet[wnet,,D------------P]
 573 wyszperali[wyszperaæ,,VP-O-3POD----P]
 574 i[i,,C------------P]
 575 gorliwie[gorliwie,,D---P--------P]
 576 podawali[podawaæ,,VP-O-3PON----P]
 577 dalej[daleko,,D---C--------P].
 578 Cudzoziemcy[cudzoziemiec,,SPNP---------P/SPVP---------P/SPGP---------P/SPAP---------P]
 579 jednak[jednak,,C------------P/T------------P],
 580 a[a,9,C------------P]
 581 przede wszystkim[przede wszystkim,,X------------P]
 582 nasi[nasz,212,APNOP--------P]
 583 brytyjscy[brytyjski,212,APNOP--------P]
 584 gospodarze[gospodarz,,SPNP---------P/SPVP---------P],
 585 naiwniejsi[naiwny,212,APNOC--------P]
 586 czy[czy,,T------------P/C------------P]
 587 wyrozumialsi[wyrozumia³y,212,APNOC--------P]
 588 w[w,66,P-L----------P]
 589 tych[ten,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
 590 rzeczach[rzecz,,SPLF---------P],
 591 widzieli[widzieæ,,VP-O-3PON----P]
 592 w[w,66,P-L----------P]
 593 Sikorskim[sikorski,161,SSLP---------W]
 594 rycerskiego[rycerski,241,ASAPP--------P/ASAAP--------P]
 595 wyraziciela[wyraziciel,141,SSAP---------P]
 596 w³a¶ciwo¶ci[w³a¶ciwo¶æ,121,SSGF---------P],
 597 przymiotów[przymiot,,SPGI---------P]
 598 i[i,,C------------P]
 599 pragnieñ[pragnienie,,SPGN---------P]
 600 narodu[naród,,SSGI---------P]
 601 ma³o[ma³o,,D------------P]
 602 sobie[siebie,43,Z-D-------XX-P]
 603 znanego[znany,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P].
 604 
 605 A0013~¯L~1963/30~str. 3~koL. 2
 606 Tradycyjny[tradycyjny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 607 patriotyzm[patriotyzm,111,SSNI---------P],
 608 wyhodowany[wyhodowany,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 609 na[na,66,P-L----------P]
 610 by³ym[by³y,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
 611 pograniczu[pogranicze,161,SSLN---------P]
 612 polsko-niemieckim[polsko-niemiecki,261,ASLXX--------P],
 613 przeszkadza³[przeszkadzaæ,,VS-M-3PON----P]
 614 zrazu[zrazu,,D------------P]
 615 w[w,66,P-L----------P]
 616 przyjmowaniu[przyjmowanie,161,SSLN---------P]
 617 nowych[nowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 618 tradycji[tradycja,122,SPGF---------P]
 619 patriotycznych[patriotyczny,222,APGOP--------P/APGRP--------P].
 620 Zreszt±[zreszt±,,T------------P]
 621 nawet[nawet,,T------------P]
 622 ¶wiadomi[¶wiadomy,,APNOP--------P]
 623 internacjonali¶ci[internacjonalista,,SPNP---------P/SPVP---------P]
 624 okazywali[okazywaæ siê,501,VP-O-3PONZ---P]
 625 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 626 wówczas[wówczas,,D------------P]
 627 na[na,66,P-L----------P]
 628 ¦l±sku[¶l±sk,,SSLI---------W]
 629 w[w,66,P-L----------P]
 630 drobnych[drobny,261,APGOP--------P/APGRP--------P/APAOP--------P/APLOP--------P/APLRP--------P]
 631 sprawach[sprawa,,SPLF---------P]
 632 porz±dkowych[porz±dkowy,261,ASLXX--------P],
 633 w[w,66,P-L----------P]
 634 dziedzinie[dziedzina,161,SSLF---------P]
 635 zagadnieñ[zagadnienie,,SPGN---------P]
 636 spo³ecznych[spo³eczny,222,APGOP--------P/APGRP--------P],
 637 czupurnymi[czupurny,,APIOP--------P/APIRP--------P]
 638 nacjonalistami[nacjonalista,,SPIP---------P].
 639 Nic[nic,41,Z-N-------XX-P]
 640 dziwnego[dziwny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P],
 641 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 642 w¶ród[w¶ród,,P-G----------P]
 643 konfliktów[konflikt,,SPGI---------P]
 644 tego[ten,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 645 rodzaju[rodzaj,121,SSGI---------P]
 646 zaczê³a[zacz±æ,,VX-X-XXXX----P]
 647 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 648 rodziæ[rodziæ siê,501,V----I--NZ---P]
 649 przede wszystkim[przede wszystkim,,X------------P]
 650 publicystyka[publicystyka,,SSNF---------P].
 651 
 652 A0014~¯L~1963/30~str. 9~koL. 1
 653 W[w,66,P-L----------P]
 654 "Nocy[noc,161,SSLF---------P]
 655 i[i,,C------------P]
 656 mgle[mg³a,161,SSLF---------P]"
 657 napiêcie[napiêcie,141,SSAN---------P]
 658 emocjonalne[emocjonalny,241,ASANP--------P]
 659 budzi³y[budziæ,,VP-R-3PON----P]
 660 nie[nie,,T------------P]
 661 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
 662 przera¿aj±ce[przera¿aj±cy,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 663 archiwalia[archiwalia,112,SPNT---------P]
 664 o¶wiêcimskie[o¶wiêcimski,212,APNXX--------P],
 665 ale[ale,,C------------P]
 666 i[i,,C------------P]
 667 ich[on,42,ZPGO-------N-P/ZPGR-------N-P]
 668 kontrast[kontrast,111,SSNI---------P]
 669 z[z,65,P-I----------P]
 670 idyllicznymi[idylliczny,,APIOP--------P/APIRP--------P]
 671 widokami[widok,,SPII---------P]
 672 dzisiejszych[dzisiejszy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 673 okolic[okolica,,SPGF---------P]
 674 O¶wiêcimia[o¶wiêcim,,SSGI---------W]
 675 (wyodrêbnionymi[wyodrêbniony,,APIOP--------P/APIRP--------P]
 676 dodatkowo[dodatkowo,,D---P--------P]
 677 u¿yciem[u¿ycie,,SSIN---------P]
 678 barwy[barwa,121,SSGF---------P]).
 679 Wydaje[wydawaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
 680 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P],
 681 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 682 zasada[zasada,,SSNF---------P]
 683 podzia³u[podzia³,,SSGI---------P]
 684 jest[byæ,,VS---3TON----P]
 685 jasna[jasny,,ASNFP--------P]:
 686 z[z,65,P-I----------P]
 687 opisywanym[opisywany,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
 688 gatunkiem[gatunek,,SSII---------P]
 689 mamy[mieæ,5,VP---1TON----P]
 690 do[do,62,P-G----------P]
 691 czynienia[czynienie,121,SSGN---------P],
 692 gdy[gdy,,C------------P]
 693 dokrêtki[dokrêtka,111,SSGF---------P/SPNF---------P/SPAF---------P/SPVF---------P]
 694 s±[byæ,,VP---3TON----P]
 695 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
 696 uzupe³nieniem[uzupe³nienie,,SSIN---------P].
 697 
 698 A0015~¯L~1963/30~str. 4~koL. 4
 699 Dopad³em[dopa¶æ,,VS-M-1POD----P]
 700 go[on,44,ZSAM------NN-P]
 701 oczywi¶cie[oczywi¶cie,,D---P--------P],
 702 aby[aby,8,D------------P]
 703 przy[przy,66,P-L----------P]
 704 okazji[okazja,161,SSLF---------P]
 705 dowiedzieæ[dowiedzieæ siê,501,V----I--DZ---P]
 706 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 707 od[od,62,P-G----------P]
 708 niego[on,42,ZSGM------TT-P/ZSGN-------T-P],
 709 co[co,44,Z-A----------P]
 710 ostatnio[ostatnio,,D---P--------P]
 711 robi[robiæ,,VS---3TON----P]
 712 i[i,,C------------P]
 713 jakie[jaki,242,APARP--------P]
 714 ma[mieæ,,VS---3TON----P]
 715 projekty[projekt,142,SPAI---------P]
 716 na[na,64,P-A----------P]
 717 najbli¿sz±[bliski,241,ASAXX--------P]
 718 przysz³o¶æ[przysz³o¶æ,141,SSAF---------P].
 719 Jak[jak,9,C------------P]
 720 zwykle[zwykle,,D---P--------P]
 721 ¶pieszy³[¶pieszyæ siê,501,VS-M-3PONZ---P]
 722 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P],
 723 mia³[mieæ,,VS-M-3PON----P]
 724 jeszcze[jeszcze,,T------------P]
 725 w[w,66,P-L----------P]
 726 planie[plan,,SSLI---------P/SSVI---------P/SPNI---------P/SPAI---------P]
 727 Pragê[praga,,X------------W],
 728 ale[ale,,C------------P]
 729 ci±gnê³o[ci±gn±æ,,VS-N-3PON----P]
 730 go[on,44,ZSAM------NN-P]
 731 ju¿[ju¿,,T------------P]
 732 do[do,62,P-G----------P]
 733 Jêdrzejowa[jêdrzejów,,X------------W],
 734 jako ¿e[jako ¿e,9,C------------P]
 735 w[w,66,P-L----------P]
 736 swoim[swój,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
 737 muzeum[muzeum,,SSNN---------P/SSAN---------P/SSVN---------P/SSGN---------P/SSDN---------P/SSIN---------P/SSLN---------P]
 738 
 739 o[o,7,I------------P],
 740 przepraszam[przepraszaæ,,VS---1TON----P],
 741 w[w,66,P-L----------P]
 742 pañstwowym[pañstwowy,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
 743 muzeum[muzeum,,SSNN---------P/SSAN---------P/SSVN---------P/SSGN---------P/SSDN---------P/SSIN---------P/SSLN---------P]
 744 zegarów[zegar,,SPGI---------P],
 745 poniewa¿[poniewa¿,,C------------P]
 746 swe[swój,242,APARP--------P]
 747 bezcenne[bezcenny,242,APARP--------P]
 748 zbiory[zbiór,142,SPAI---------P]
 749 ofiarowa³[ofiarowaæ,,VS-M-3POD----P]
 750 pañstwu[pañstwo,131,SSDN---------P]
 751 
 752 buduje[budowaæ,,VS---3TON----P]
 753 nowy[nowy,241,ASAIP--------P]
 754 pawilon[pawilon,141,SSAI---------P].
 755 
 756 A0016~¯L~1963/32~str. 1~koL. 2
 757 Czy[czy,,T------------P/C------------P]
 758 jest[byæ,,VS---3TON----P]
 759 a¿[a¿,,C------------P/T------------P]
 760 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
 761 ¼le[¬le,,D---P--------P]
 762 w[w,66,P-L----------P]
 763 Krakowie[kraków,,SSLI---------W],
 764 K³aju[k³aj,,SSLI---------W],
 765 Karolewie[karol,,X------------W],
 766 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 767 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
 768 Warszawa[warszawa,,SSNF---------W]
 769 jest[byæ,,VS---3TON----P]
 770 w[w,66,P-L----------P]
 771 stanie[stanie,161,SSLN---------P]
 772 uratowaæ[uratowaæ,,V----I--D----P]
 773 skrzywdzonych[skrzywdzony,222,APGOP--------P/APGRP--------P]?
 774 czy[czy,,T------------P/C------------P]
 775 aby[aby,,D------------P/C------------P]
 776 Warszawa[warszawa,,SSNF---------W]
 777 to[to,8,D------------P]
 778 nie[nie,,T------------P]
 779 takie[taki,211,ASNNP--------P]
 780 ma³e[ma³y,211,ASNNP--------P]
 781 ¶wieckie[¶wiecki,211,ASNNP--------P]
 782 niebo[niebo,111,SSNN---------P]
 783 dla[dla,,P-G----------P]
 784 obywatela[obywatel,121,SSGP---------P],
 785 dalekie[daleki,211,ASNNP--------P],
 786 idealne[idealny,211,ASNNP--------P]
 787 i[i,,C------------P]
 788 magiczne[magiczny,211,ASNNP--------P]:
 789 napisze[napisaæ,,VS---3TOD----P]
 790 siê[siê,41,Z-N----------P]
 791 
 792 za³atwi[za³atwiæ,,VS---3TOD----P]
 793 siê[siê,41,Z-N----------P].
 794 W[w,66,P-L----------P]
 795 stolicy[stolica,161,SSLF---------P]
 796 dalekiej[daleki,261,ASLFP--------P]
 797 ¿yj±[¿yæ,,VP---3TON----P]
 798 inni[inny,212,APNOP--------P]
 799 ludzie[ludzie,,SPVT---------P],
 800 obcy[obcy,212,APNXX--------P],
 801 nie[nie,,T------------P]
 802 znaj±[znaæ,,VP---3TON----P]
 803 wad[wada,,SPGF---------P]
 804 skar¿±cego siê[skar¿±cy siê,221,ASGXX--------P],
 805 odczytaj±[odczytaæ,,VP---3TOD----P]
 806 zatem[zatem,,C------------P]
 807 
 808 mniema[mniemaæ,,VS---3TON----P]
 809 on[on,,ZSNM---------P]
 810 
 811 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
 812 skargê[skarga,,SSAF---------P]
 813 in plus[in plus,,D------------P].
 814 
 815 A0017~¯L~1963/32~str. 2~koL. 4
 816 "Skamander[skamander,,X------------P]
 817 to[to,8,D------------P]
 818 nie[nie,,T------------P]
 819 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
 820 styl[styl,111,SSNI---------P]
 821 poetycki[poetycki,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P],
 822 to[to,8,D------------P]
 823 pogl±d[pogl±d,111,SSNI---------P]
 824 na[na,64,P-A----------P]
 825 ¿ycie[¿ycie,141,SSAN---------P].
 826 W[w,66,P-L----------P]
 827 skrócie[skrót,,SSLI---------P/SSVI---------P]
 828 powiedzieæ[powiedzieæ,,V----I--D----P]
 829 mo¿na[mo¿na,,VX-X-X-PXX--WP],
 830 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 831 ¿ycie[¿ycie,111,SSNN---------P]
 832 to[ten,211,ASNXX--------P]
 833 jest[byæ,,VS---3TON----P]
 834 sobiepañskie[sobiepañski,211,ASNNP--------P],
 835 poeta[poeta,,SSNP---------P]
 836 dochodzi[dochodziæ,,VS---3TON----P]
 837 z[z,65,P-I----------P]
 838 nim[on,45,ZSIM---------P/ZSIN---------P]
 839 do[do,62,P-G----------P]
 840 porozumienia[porozumienie,121,SSGN---------P]
 841 na[na,66,P-L----------P]
 842 podstawie[podstawa,,SSDF---------P/SSLF---------P]
 843 etyki[etyka,121,SSGF---------P]
 844 wypracowanej[wypracowany,221,ASGFP--------P]
 845 w[w,66,P-L----------P]
 846 wierszu[wiersz,,SSGI---------P/SSLI---------P/SSVI---------P],
 847 ot[ot,,I------------P/D------------P],
 848 aby[aby,9,C------------P]
 849 by³o[byæ,,VS-N-3PON----P]
 850 ³adnie[³adnie,,D---P--------P]".
 851 "groteskowy[groteskowy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 852 jest[byæ,,VS---3TON----P]
 853 
 854 dodawa³[dodawaæ,,VS-M-3PON----P]
 855 Trzebiñski[trzebiñski,,X------------W]
 856 
 857 ten[ten,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 858 skamandrytowski[skamandrytowski,211,ASNXX--------P]
 859 szyldzik[szyldzik,111,SSNI---------P]
 860 witalizmu[witalizm,,SSGI---------P]
 861 w[w,66,P-L----------P]
 862 zestawieniu[zestawienie,161,SSLN---------P]
 863 z[z,65,P-I----------P]
 864 ich[on,42,ZPGO-------N-P/ZPGR-------N-P]
 865 piekielnie[piekielnie,,D---P--------P]
 866 antytwórczo[antytwórczo,,X------------P],
 867 anty¿yciowo[anty¿yciowo,,X------------P]
 868 wprost[wprost,,D------------P]
 869 zautomatyzowan±[zautomatyzowany,251,ASIFP--------P]
 870 rzeczywisto¶ci±[rzeczywisto¶æ,,SSIF---------P]
 871 codzienn±[codzienny,251,ASIFP--------P]".
 872 
 873 A0018~¯L~1963/32~str. 3~koL. 2
 874 Po[po,66,P-L----------P]
 875 pierwszej[pierwszy,261,ASLFP--------P]
 876 wojnie[wojna,,SSDF---------P/SSLF---------P]
 877 ¶wiatowej[¶wiatowy,261,ASLFP--------P]
 878 Boles³aw[boles³aw,,X------------W]
 879 Strzelewicz[strzelewicz,,X------------W]
 880 zerwa³[zerwaæ,,VS-M-3POD----P]
 881 z[z,65,P-I----------P]
 882 socjaldemokracj±[socjaldemokracja,,SSIF---------P]
 883 przechodz±c[przechodziæ,,V----W--N----P]
 884 w[w,64,P-A----------P]
 885 szeregi[szereg,142,SPAI---------P]
 886 Komunistycznej[komunistyczny,221,ASGFP--------P]
 887 Partii[partia,121,SSGF---------P]
 888 Niemiec[niemcy,122,SPGT---------W].
 889 Do dzi¶[do dzi¶,,D------------P]
 890 wspomina[wspominaæ,,VS---3TON----P]
 891 siê[siê,41,Z-N----------P]
 892 w[w,61,P-A----------P/P-L----------P]
 893 Niemczech[niemcy,,SPLT---------W]
 894 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
 895 "Paradê[parada,,SSAF---------P]
 896 Ksi±¿±t[ksi±¿ê,,SPGP---------P/SPAP---------P]",
 897 demaskuj±c±[demaskuj±cy,241,ASAXX--------P]
 898 zdradê[zdrada,,SSAF---------P]
 899 socjaldemokracji[socjaldemokracja,121,SSGF---------P].
 900 Ju¿[ju¿,,T------------P]
 901 jako[jako,61,P-N----------P]
 902 starzec[starzec,,SSNP---------P]
 903 prze¿y³[prze¿yæ,,VS-M-3POD----P]
 904 nadej¶cie[nadej¶cie,141,SSAN---------P]
 905 Trzeciej[trzeci,221,ASGFP--------W]
 906 Rzeszy[rzesza,121,SSGF---------W].
 907 Ale[ale,,C------------P]
 908 i[i,,C------------P]
 909 wtedy[wtedy,,D------------P],
 910 jak[jak,9,C------------P]
 911 o[o,66,P-L----------P]
 912 tym[ten,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
 913 mówi±[mówiæ,,VP---3TON----P]
 914 w[w,66,P-L----------P]
 915 Niemczech[niemcy,,SPLT---------W],
 916 nie[nie,,T------------P]
 917 zrezygnowa³[zrezygnowaæ,,VS-M-3POD----P]
 918 z[z,62,P-G----------P]
 919 dzia³alno¶ci[dzia³alno¶æ,121,SSGF---------P]
 920 pomagaj±c[pomagaæ,,V----W--N----P]
 921 licznym[liczny,232,APDOP--------P/APDRP--------P]
 922 na[na,66,P-L----------P]
 923 pocz±tku[pocz±tek,161,SSLI---------P]
 924 tamtych[tamten,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 925 lat[rok,,SPGI---------P]
 926 grupom[grupa,,SPDF---------P]
 927 konspiracyjnym[konspiracyjny,232,APDOP--------P/APDRP--------P].
 928 
 929 A0019~¯L~1963/41~str. 2~koL. 3
 930 Na[na,66,P-L----------P]
 931 naradzie[narada,161,SSLF---------P]
 932 partyjnej[partyjny,261,ASLFP--------P]
 933 w[w,66,P-L----------P]
 934 Lublinie[lublin,,SSLI---------W/SSVI---------W]
 935 w[w,66,P-L----------P]
 936 listopadzie[listopad,,SSLI---------P/SSVI---------P]
 937 tysi±c[tysi±c,,SSNI---------P/SSAI---------P]
 938 dziewiêæset[dziewiêæset,,NPNR---------P/NPAR---------P]
 939 czterdziestego[czterdziesty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 940 czwartego[czwarty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 941 roku[rok,121,SSGI---------P]
 942 Wies³aw[wies³aw,,SSNP---------W]
 943 Gomu³ka[gomu³ka,,SSNP---------W]
 944 mówi³[mówiæ,,VS-M-3PON----P]
 945 miêdzy innymi[miêdzy innymi,,X------------P]:
 946 [~]
 947 "My¶my[my,,X------------P]
 948 w[w,66,P-L----------P]
 949 latach[rok,,SPLI---------P]
 950 okupacji[okupacja,121,SSGF---------P]
 951 umieli[umieæ,53,VP-O--PON---PP]
 952 uchwyciæ[uchwyciæ,,V----I--D----P]
 953 za[za,64,P-A----------P]
 954 najwa¿niejsze[wa¿ny,241,ASANS--------P]
 955 ogniwo[ogniwo,141,SSAN---------P],
 956 jakim[jaki,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
 957 by³a[byæ,,VS-F-3PON----P]
 958 i[i,,C------------P]
 959 pozosta³a[pozostaæ,,VS-F-3POD----P]
 960 po[po,64,P-A----------P]
 961 dzieñ[dzieñ,141,SSAI---------P/SSAF---------P]
 962 dzisiejszy[dzisiejszy,241,ASAIP--------P]
 963 si³a[si³a,,SSNF---------P]
 964 zbrojna[zbrojny,,ASNFP--------P]
 965 narodu[naród,,SSGI---------P].
 966 I[i,,C------------P]
 967 nagle[nagle,,D---P--------P]
 968 w[w,66,P-L----------P]
 969 nowych[nowy,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
 970 warunkach[warunek,,SPLI---------P],
 971 w[w,66,P-L----------P]
 972 warunkach[warunek,,SPLI---------P]
 973 niepodleg³o¶ci[niepodleg³o¶æ,121,SSGF---------P],
 974 wypu¶cili¶my[wypu¶ciæ,,VP-O-1POD----P]
 975 to[ten,241,ASANP--------P]
 976 ogniwo[ogniwo,141,SSAN---------P]
 977 z[z,62,P-G----------P]
 978 rêki[rêka,,SSGF---------P/SPNF---------P/SPAF---------P/SPVF---------P],
 979 przestali¶my[przestaæ,,VP-O-1POD----P]
 980 organizowaæ[organizowaæ,,V----I--N----P]
 981 Wojsko[wojsko,141,SSAN---------P]
 982 Polskie[polski,241,ASANP--------P]".
 983 
 984 A0020~¯L~1963/41~str. 4~koL. 2
 985 O[o,64,P-A----------P]
 986 co[co,44,Z-A----------P]
 987 sz³o[i¶æ,,VS-N-3PON----P]
 988 w[w,66,P-L----------P]
 989 tych[ten,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
 990 sporach[spór,,SPLI---------P]?
 991 najogólniej[ogólnie,,D---S--------P]
 992 o[o,64,P-A----------P]
 993 humanizm[humanizm,141,SSAI---------P].
 994 Czy[czy,,T------------P/C------------P]
 995 socjalistyczny[socjalistyczny,241,ASAIP--------P]?
 996 
 997 czy[czy,,T------------P/C------------P]
 998 chrze¶cijañski[chrze¶cijañski,241,ASAIP--------P]?
 999 chodzi³o[chodziæ,,VS-N-3PON----P]
1000 te¿[te¿,,T------------P]
1001 o[o,64,P-A----------P]
1002 nurt[nurt,141,SSAI---------P]
1003 postêpowy[postêpowy,241,ASAIP--------P],
1004 w[w,66,P-L----------P]
1005 przeciwieñstwie[przeciwieñstwo,,SSLN---------P]
1006 do[do,62,P-G----------P]
1007 wstecznego[wsteczny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P],
1008 reakcyjnego[reakcyjny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P],
1009 a[a,9,C------------P]
1010 ten[ten,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1011 nurt[nurt,111,SSNI---------P]
1012 mia³[mieæ,,VS-M-3PON----P]
1013 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1014 przejawiaæ[przejawiaæ siê,501,V----I--NZ---P]
1015 nie[nie,,T------------P]
1016 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
1017 w[w,66,P-L----------P]
1018 zjawiskach[zjawisko,,SPLN---------P]
1019 kultury[kultura,121,SSGF---------P],
1020 ale[ale,,C------------P]
1021 przede wszystkim[przede wszystkim,,X------------P]
1022 w[w,66,P-L----------P]
1023 ¿yciu[¿ycie,161,SSLN---------P]
1024 ekonomicznym[ekonomiczny,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
1025 i[i,,C------------P]
1026 politycznym[polityczny,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P].
1027 W[w,66,P-L----------P]
1028 odniesieniu[odniesienie,161,SSLN---------P]
1029 do[do,62,P-G----------P]
1030 literatury[literatura,121,SSGF---------P]
1031 postulowano[postulowaæ,,V----B--N----P]
1032 wówczas[wówczas,,D------------P]
1033 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
1034 realizm[realizm,141,SSAI---------P]
1035 bez[bez,,P-G----------P]
1036 ¿adnego[¿aden,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1037 przymiotnika[przymiotnik,121,SSGI---------P].
1038 
1039 A0021~¯L~1963/41~str. 5~koL. 5
1040 I[i,,C------------P]
1041 jeszcze[jeszcze,,T------------P]
1042 jedno[jedno,41,Z-N-------XX-P].
1043 Profilaktyka[profilaktyka,,SSNF---------P].
1044 Jak[jak,9,C------------P]
1045 dot±d[dot±d,,D------------P]
1046 przeciwstawiamy[przeciwstawiaæ,,VP---1TON----P]
1047 alkoholowi[alkohol,,SSDI---------P]
1048 albo[albo,,C------------P]
1049 lekcewa¿one[lekcewa¿ony,242,APAXX--------P]
1050 s³owa[s³owo,142,SPAN---------P]
1051 
1052 albo[albo,,C------------P]
1053 ostateczno¶æ[ostateczno¶æ,141,SSAF---------P]
1054 wiêzienia[wiêzienie,121,SSGN---------P].
1055 Tymczasem[tymczasem,,D------------P]
1056 formy[forma,112,SPNF---------P]
1057 walki[walka,121,SSGF---------P]
1058 z[z,65,P-I----------P]
1059 alkoholizmem[alkoholizm,,SSII---------P],
1060 je¶li[je¶li,,C------------P]
1061 maj±[mieæ,,VP---3TON----P]
1062 byæ[byæ,,V----I--N----P]
1063 skuteczne[skuteczny,212,APNOP--------P/APNRP--------P],
1064 powinny[powinien,,VX-X-XXXXX--XP]
1065 przej¶æ[przej¶æ,,V----I--D----P]
1066 radykaln±[radykalny,241,ASAFP--------P]
1067 ewolucjê[ewolucja,,SSAF---------P]
1068 w[w,66,P-L----------P]
1069 kierunku[kierunek,161,SSLI---------P]
1070 specjalizacji[specjalizacja,121,SSGF---------P]
1071 i[i,,C------------P]
1072 humanizacji[humanizacja,121,SSGF---------P]
1073 leczenia[leczenie,121,SSGN---------P]
1074 i[i,,C------------P]
1075 postêpowania[postêpowanie,121,SSGN---------P].
1076 Alkoholizm[alkoholizm,111,SSNI---------P],
1077 który[który,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1078 jest[byæ,,VS---3TON----P]
1079 na³ogiem[na³óg,,SSII---------P],
1080 a[a,9,C------------P]
1081 wiêc[wiêc,,C------------P]
1082 rodzajem[rodzaj,,SSII---------P]
1083 choroby[choroba,121,SSGF---------P],
1084 przy[przy,,P-L----------P]
1085 znanych[znany,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
1086 trudno¶ciach[trudno¶æ,,SPLF---------P]
1087 terapii[terapia,121,SSGF---------P],
1088 nie[nie,,T------------P]
1089 powinien[powinien,,VX-X-X-PXX--WP]
1090 byæ[byæ,,V----I--N----P]
1091 traktowany[traktowany,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1092 jak[jak,61,P-N----------P]
1093 wina[wina,,SSNF---------P]
1094 osobista[osobisty,,ASNFP--------P],
1095 przedsionek[przedsionek,111,SSNI---------P]
1096 wiêzienia[wiêzienie,121,SSGN---------P].
1097 
1098 A0022~¯L~1963/42~str. 3~koL. 2
1099 Przedsiêbiorca[przedsiêbiorca,,SSNP---------P]
1100 p³aci³[p³aciæ,,VS-M-3PON----P]
1101 za[za,64,P-A----------P]
1102 czas[czas,141,SSAI---------P]
1103 rzeczywi¶cie[rzeczywi¶cie,,D---P--------P]
1104 przepracowany[przepracowany,241,ASAIP--------P].
1105 Wed³ug[wed³ug,,P-G----------P]
1106 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
1107 wyliczeñ[wyliczenie,,SPGN---------P]
1108 wypad³o[wypa¶æ,,VS-N-3POD----P],
1109 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1110 na[na,64,P-A----------P]
1111 osiem[osiem,34,NPAR---------P]
1112 godzin[godzina,,SPGF---------P]
1113 spêdzonych[spêdzony,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1114 przez[przez,,P-A----------P]
1115 robotnika[robotnik,141,SSAP---------P]
1116 na[na,66,P-L----------P]
1117 budowie[budowa,161,SSLF---------P]
1118 by³o[byæ,,VS-N-3PON----P]
1119 tego[ten,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1120 czasu[czas,,SSGI---------P]
1121 godzin[godzina,,SPGF---------P]
1122 cztery[cztery,34,NPAX---------P]
1123 czy[czy,,T------------P/C------------P]
1124 piêæ[piêæ,34,NPAR---------P].
1125 Dla[dla,62,P-G----------P]
1126 wyja¶nienia[wyja¶nienie,121,SSGN---------P]
1127 dodajmy[dodaæ,,VP---1-RX----P]
1128 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1129 przedsiêbiorca[przedsiêbiorca,,SSNP---------P]
1130 prowadzi³[prowadziæ,,VS-M-3PON----P]
1131 budowê[budowa,,SSAF---------P]
1132 na[na,64,P-A----------P]
1133 zlecenie[zlecenie,141,SSAN---------P]
1134 pewnego[pewny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1135 przedstawicielstwa[przedstawicielstwo,121,SSGN---------P]
1136 zagranicznego[zagraniczny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1137 maj±cego[maj±cy,221,ASGXX--------P]
1138 siedzibê[siedziba,,SSAF---------P]
1139 w[w,66,P-L----------P]
1140 Polsce[polska,161,SSLF---------W].
1141 To[to,41,Z-N-------XX-P]
1142 co[co,41,Z-N----------P]
1143 wy¿ej[wysoko,,D---C--------P]
1144 
1145 komentarza[komentarz,,SSGI---------P]
1146 nie[nie,,T------------P]
1147 wymaga[wymagaæ,,VS---3TON----P].
1148 
1149 A0023~¯L~1963/42~str. 5~koL. 3
1150 Na[na,66,P-L----------P]
1151 Zachodzie[zachód,,SSLI---------W/SSVI---------W]
1152 brak[brak,111,SSNI---------P]
1153 ideologii[ideologia,121,SSGF---------P]
1154 oprócz[oprócz,,P-G----------P]
1155 tej[ten,221,ASGFP--------P],
1156 któr±[który,241,ASAFP--------P]
1157 oferuje[oferowaæ,,VS---3TON----P]
1158 Ko¶ció³[ko¶ció³,,SSNI---------P/SSAI---------P].
1159 Katolicyzm[katolicyzm,,SSNI---------P/SSAI---------P]
1160 winien[winien,,VX-X-XXXXX--XP]
1161 wzi±æ[wzi±æ,,V----I--D----P]
1162 za[za,64,P-A----------P]
1163 punkt[punkt,141,SSAI---------P]
1164 wyj¶cia[wyj¶cie,121,SSGN---------P]
1165 konieczno¶æ[konieczno¶æ,141,SSAF---------P]
1166 obrony[obrona,121,SSGF---------P]
1167 ¶wiata[¶wiat,121,SSGI---------P]
1168 przed[przed,65,P-I----------P]
1169 nawa³±[nawa³a,,SSIF---------P]
1170 materialistyczn±[materialistyczny,251,ASIFP--------P].
1171 Mo¿e[móc,,VX-X-XXXXX--XP]
1172 to[ten,241,ASANP--------P]
1173 uczyniæ[uczyniæ,,V----I--D----P]
1174 na[na,66,P-L----------P]
1175 dwóch[dwa,36,NPLX---------P]
1176 gigantycznych[gigantyczny,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
1177 frontach[front,,SPLI---------P]
1178 walki[walka,121,SSGF---------P]:
1179 w[w,66,P-L----------P]
1180 Europie[europa,161,SSLF---------W]
1181 i[i,,C------------P]
1182 USA[usa,,X------------S]
1183 przechowuj±c[przechowywaæ,,V----W--N----P]
1184 najlepsze[dobry,242,APAXS--------P]
1185 to[to,41,Z-N-------XX-P]
1186 znaczy[znaczyæ,,VS---3TON----P]
1187 "zachodnie[zachodni,242,APARP--------P]"
1188 tradycje[tradycja,142,SPAF---------P]
1189 ludzko¶ci[ludzko¶æ,121,SSGF---------P]:
1190 w[w,66,P-L----------P]
1191 Afryce[afryka,161,SSLF---------W]
1192 i[i,,C------------P]
1193 w[w,66,P-L----------P]
1194 Azji[azja,161,SSLF---------W]
1195 skupiaj±c[skupiaæ,,V----W--N----P]
1196 wokó³[wokó³,,P-G----------P]
1197 siebie[siebie,42,Z-G-------XX-P]
1198 islam[islam,141,SSAI---------P]
1199 i[i,,C------------P]
1200 buddyzm[buddyzm,141,SSAI---------P]
1201 jako[jako,64,P-A----------P]
1202 potê¿ne[potê¿ny,242,APARP--------P]
1203 si³y[si³a,142,SPAF---------P]
1204 antymaterialistyczne[antymaterialistyczny,242,APAXX--------P]
1205 i[i,,C------------P]
1206 antykomunistyczne[antykomunistyczny,242,APAXX--------P].
1207 
1208 A0024~¯L~1963/42~str. 9~koL. 2
1209 Bo[bo,,C------------P]
1210 przecie¿[przecie¿,,T------------P]
1211 
1212 odtwórzmy[odtworzyæ,,VP---1-RD----P]
1213 ich[on,42,ZPGO-------N-P/ZPGR-------N-P]
1214 rozumowania[rozumowanie,142,SPAN---------P]
1215 
1216 partia[partia,,SSNF---------P]
1217 wziê³a[wzi±æ,,VX-X-XXXXZ---P]
1218 na[na,64,P-A----------P]
1219 siebie[siebie,44,Z-A-------XX-P]
1220 odpowiedzialno¶æ[odpowiedzialno¶æ,141,SSAF---------P]
1221 za[za,64,P-A----------P]
1222 kraj[kraj,141,SSAI---------P].
1223 Za[za,64,P-A----------P]
1224 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
1225 rozwój[rozwój,141,SSAI---------P].
1226 Za[za,64,P-A----------P]
1227 spo³eczno¶æ[spo³eczno¶æ,141,SSAF---------P].
1228 Za[za,64,P-A----------P]
1229 losy[los,142,SPAI---------P]
1230 ka¿dego[ka¿dy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1231 jej[on,42,ZSGF-------N-P]
1232 cz³onka[cz³onek,141,SSAP---------P]
1233 
1234 tak¿e[tak¿e,,T------------P].
1235 A[a,9,C------------P]
1236 st±d[st±d,,D------------P]
1237 ka¿de[ka¿dy,211,ASNNP--------P]
1238 niepowodzenie[niepowodzenie,,SSNN---------P/SSAN---------P/SSVN---------P]
1239 
1240 niezale¿nie[niezale¿nie,,D---P--------P]
1241 od[od,62,P-G----------P]
1242 tego[ten,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P],
1243 co[co,41,Z-N----------P]
1244 jest[byæ,,VS---3TON----P]
1245 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
1246 przyczyn±[przyczyna,,SSIF---------P]
1247 
1248 staje[stawaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
1249 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1250 pora¿k±[pora¿ka,,SSIF---------P]
1251 partii[partia,121,SSGF---------P].
1252 Tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
1253 rozumowa³[rozumowaæ,,VS-M-3PON----P]
1254 ten[ten,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1255 dzia³acz[dzia³acz,,SSNP---------P],
1256 i[i,,C------------P]
1257 dlatego[dlatego,,C------------P]
1258 bra³[braæ,,VS-M-3PON----P]
1259 na[na,64,P-A----------P]
1260 swoje[swój,242,APARP--------P]
1261 
1262 swoje[swój,242,APARP--------P]?
1263 
1264 barki[bark,142,SPAI---------P]
1265 nie[nie,,T------------P]
1266 swoje[swój,242,APARP--------P]
1267 winy[wina,142,SPAF---------P].
1268 
1269 A0025~¯L~1963/44~str. 2~koL. 3
1270 Za[za,65,P-I----------P]
1271 trumnami[trumna,,SPIF---------P]
1272 w[w,66,P-L----------P]
1273 milczeniu[milczenie,161,SSLN---------P]
1274 posuwa³[posuwaæ siê,501,VS-M-3PONZ---P]
1275 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1276 na[na,64,P-A----------P]
1277 cmentarz[cmentarz,141,SSAI---------P]
1278 rakowicki[rakowicki,241,ASAXX--------P]
1279 ca³y[ca³y,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1280 robotniczy[robotniczy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1281 i[i,,C------------P]
1282 postêpowy[postêpowy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1283 Kraków[kraków,,SSNI---------W].
1284 G³êbok±[g³êboki,251,ASIFP--------P]
1285 ¿a³ob±[¿a³oba,,SSIF---------P]
1286 spowita[spowity,,ASNFP--------P]
1287 klasa[klasa,,SSNF---------P]
1288 robotnicza[robotniczy,,ASNFP--------P]
1289 chyli³a[chyliæ,,VS-F-3PON----P]
1290 czo³a[czo³o,142,SPAN---------P]
1291 przed[przed,65,P-I----------P]
1292 ofiarami[ofiara,,SPIF---------P]
1293 powstania[powstanie,121,SSGN---------P]
1294 krakowskiego[krakowski,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P].
1295 Nad[nad,65,P-I----------P]
1296 wspóln±[wspólny,251,ASIFP--------P]
1297 mogi³±[mogi³a,,SSIF---------P]
1298 wyg³osi³[wyg³osiæ,,VS-M-3POD----P]
1299 przemówienie[przemówienie,141,SSAN---------P]
1300 pose³[pose³,,SSNP---------P]
1301 Zygmunt[zygmunt,,SSVP---------W]
1302 Marek[marka,,SPGF---------W],
1303 sk³adaj±c[sk³adaæ,,V----W--N----P]
1304 ho³d[ho³d,141,SSAI---------P]
1305 poleg³ym[poleg³y,132,SPDP---------P]
1306 i[i,,C------------P]
1307 przyrzeczenie[przyrzeczenie,141,SSAN---------P],
1308 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1309 co[co,,Z-N----------P/Z-A----------P]
1310 roku[rok,,SSGI---------P/SSLI---------P/SSVI---------P]
1311 nad[nad,65,P-I----------P]
1312 mogi³±[mogi³a,,SSIF---------P]
1313 przywodziæ[przywodziæ,51,V----IF-N---IP]
1314 bêd±[byæ,56,VP---3TON---BP]
1315 na[na,64,P-A----------P]
1316 pamiêæ[pamiêæ,141,SSAF---------P]
1317 wydarzenia[wydarzenie,142,SPAN---------P]
1318 z[z,62,P-G----------P]
1319 szóstego[szósty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1320 listopada[listopad,,SSGI---------P]
1321 tysi±c[tysi±c,,SSNI---------P/SSAI---------P]
1322 dziewiêæset[dziewiêæset,,NPNR---------P/NPAR---------P]
1323 dwudziestego[dwudziesty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1324 trzeciego[trzeci,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1325 roku[rok,121,SSGI---------P].
1326 
1327 A0026~¯L~1963/44~str. 3~koL. 3
1328 Ko¶ció³[ko¶ció³,,SSNI---------P/SSAI---------P]
1329 katolicki[katolicki,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1330 znalaz³[znale¬æ siê,501,VS-M-3PODZ---P]
1331 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1332 u[u,,P-G----------P]
1333 pocz±tków[pocz±tek,,SPGI---------P]
1334 bardzo[bardzo,,D---P--------P]
1335 d³ugiej[d³ugi,221,ASGFP--------P]
1336 drogi[droga,121,SSGF---------P].
1337 Naturalnie[naturalnie,,D---P--------P]
1338 nikt[nikt,,Z-N----------P]
1339 nie[nie,,T------------P]
1340 mówi[mówiæ,,VS---3TON----P]
1341 o[o,66,P-L----------P]
1342 bardzo[bardzo,,D---P--------P]
1343 radykalnych[radykalny,261,APGOP--------P/APGRP--------P/APAOP--------P/APLOP--------P/APLRP--------P]
1344 zmianach[zmiana,,SPLF---------P]
1345 ju¿[ju¿,,T------------P]
1346 teraz[teraz,,D------------P],
1347 w[w,66,P-L----------P]
1348 czasie[czas,,SSLI---------P/SSVI---------P]
1349 i[i,,C------------P]
1350 zaraz[zaraz,,D------------P/T------------P/I------------P]
1351 po[po,66,P-L----------P]
1352 Vaticanum Secundum[vaticanum secundum,,X------------W].
1353 Trudno[trudno,,D---P--------P]
1354 jednak[jednak,,C------------P/T------------P]
1355 nie[nie,,T------------P]
1356 uznaæ[uznaæ,,V----I--D----P]
1357 za[za,64,P-A----------P]
1358 znamienn±[znamienny,241,ASAFP--------P]
1359 oznakê[oznaka,,SSAF---------P]
1360 czasów[czas,,SPGI---------P]
1361 takiego[taki,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1362 na[na,64,P-A----------P]
1363 przyk³ad[przyk³ad,141,SSAI---------P]
1364 wyst±pienia[wyst±pienie,121,SSGN---------P]
1365 
1366 w[w,66,P-L----------P]
1367 soborowej[soborowy,261,ASLFP--------P]
1368 auli[aula,161,SSLF---------P]
1369 zakrawaj±cego[zakrawaj±cy,221,ASGXX--------P]
1370 w[w,66,P-L----------P]
1371 porównaniu[porównanie,161,SSLN---------P]
1372 z[z,65,P-I----------P]
1373 Vaticanum Primum[vaticanum primum,,X------------W]
1374 
1375 na[na,64,P-A----------P]
1376 jawn±[jawny,241,ASAFP--------P]
1377 herezjê[herezja,,SSAF---------P].
1378 
1379 A0027~¯L~1963/44~str. 5~koL. 3
1380 Aktom[akt,,SPDI---------P]
1381 brutalnym[brutalny,232,APDOP--------P/APDRP--------P]
1382 towarzysz±[towarzyszyæ,,VP---3TON----P]
1383 akty[akt,112,SPNI---------P]
1384 wielkoduszno¶ci[wielkoduszno¶æ,121,SSGF---------P]:
1385 kto[kto,,Z-N----------P]
1386 dysponuje[dysponowaæ,,VS---3TON----P]
1387 moc±[moc,,SSIF---------P],
1388 w³adny[w³adny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1389 jest[byæ,,VS---3TON----P]
1390 nie[nie,,T------------P]
1391 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
1392 krzywdziæ[krzywdziæ,,V----I--N----P],
1393 ale[ale,,C------------P]
1394 i[i,,C------------P]
1395 ¶wiadczyæ[¶wiadczyæ,,V----I--N----P]
1396 dobro[dobro,141,SSAN---------P].
1397 Okrucieñstwo[okrucieñstwo,111,SSNN---------P]
1398 zbójnickie[zbójnicki,211,ASNNP--------P]
1399 te¿[te¿,,T------------P]
1400 umie[umieæ,,VS---3TON----P]
1401 byæ[byæ,,V----I--N----P]
1402 najzupe³niej[zupe³nie,,D---S--------P]
1403 bezinteresowne[bezinteresowny,211,ASNNP--------P]:
1404 ot[ot,,I------------P/D------------P],
1405 poszumieæ[poszumieæ,,V----I--D----P]
1406 sobie[siebie,43,Z-D-------XX-P],
1407 pohasaæ[pohasaæ,,V----I--D----P],
1408 niech[niech,,T------------P]
1409 ludzie[ludzie,,SPVT---------P]
1410 wiedz±[wiedzieæ,55,VP---3-RN---RP],
1411 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1412 nie[nie,,T------------P]
1413 z[z,65,P-I----------P]
1414 byle[byle,,C------------P/T------------P]
1415 kim[kto,,Z-I----------P/Z-L----------P]
1416 maj±[mieæ,,VP---3TON----P]
1417 do[do,62,P-G----------P]
1418 czynienia[czynienie,121,SSGN---------P].
1419 Eksces[eksces,111,SSNI---------P]
1420 
1421 to[to,41,Z-N-------XX-P]
1422 jakby[jakby,,C------------P/T------------P]
1423 realizacja[realizacja,,SSNF---------P]
1424 pe³ni[pe³nia,121,SSGF---------P]
1425 osobowej[osobowy,221,ASGFP--------P],
1426 ca³opalenie[ca³opalenie,111,SSNN---------P]
1427 wolno¶ci[wolno¶æ,121,SSGF---------P].
1428 
1429 A0028~¯L~1963/46~str. 3~koL. 1
1430 Oprócz[oprócz,,P-G----------P]
1431 pisarskich[pisarski,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1432 klêsk[klêska,,SPGF---------P]
1433 i[i,,C------------P]
1434 sukcesów[sukces,,SPGI---------P]
1435 jednoznacznych[jednoznaczny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1436 zdarzaj±[zdarzaæ siê,501,VP---3TONZ---P]
1437 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1438 ró¿ne[ró¿ny,211,ASNNP--------P]
1439 hybrydy[hybryda,112,SPNF---------P],
1440 miêdzy innymi[miêdzy innymi,,X------------P]
1441 sukcesy[sukces,112,SPNI---------P]
1442 oparte[oparty,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1443 na[na,66,P-L----------P]
1444 nieporozumieniu[nieporozumienie,161,SSLN---------P];
1445 o[o,66,P-L----------P]
1446 jednym[jeden,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
1447 z[z,62,P-G----------P]
1448 nich[on,42,ZPGO-------T-P/ZPGR-------T-P]
1449 
1450 o[o,66,P-L----------P]
1451 w³asnym[w³asny,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
1452 
1453 chcia³bym[chcieæ,,VS-M-1-PN----P]
1454 mówiæ[mówiæ,,V----I--N----P].
1455 Z[z,66,P-G----------P/P-I----------P]
1456 mego[mój,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1457 punktu[punkt,121,SSGI---------P]
1458 widzenia[widzenie,121,SSGN---------P]
1459 przypomina[przypominaæ,,VS---3TON----P]
1460 on[on,,ZSNM---------P]
1461 raczej[raczej,,T------------P]
1462 klêskê[klêska,,SSAF---------P].
1463 Nieporozumienie[nieporozumienie,141,SSAN---------P],
1464 o[o,66,P-L----------P]
1465 którym[który,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
1466 rzecz[rzecz,111,SSNF---------P]
1467 (to[to,41,Z-N-------XX-P]
1468 dodatkowo[dodatkowo,,D---P--------P],
1469 aby[aby,,D------------P/C------------P]
1470 nie[nie,,T------------P]
1471 by³o[byæ,,VS-N-3PON----P]
1472 nieporozumienia[nieporozumienie,121,SSGN---------P]),
1473 przypisujê[przypisywaæ,,VS---1TON----P]
1474 samemu[sam,231,ASDPP--------P/ASDAP--------P/ASDIP--------P/ASDNP--------P]
1475 sobie[siebie,43,Z-D-------XX-P].
1476 Innymi[inny,252,APIOP--------P/APIRP--------P]
1477 s³owy[s³owo,152,SPIN---------P],
1478 ¿ywi³em[¿ywiæ,,VS-M-1PON----P]
1479 przekonania[przekonanie,142,SPAN---------P],
1480 które[który,212,APNOP--------P/APNRP--------P],
1481 jak[jak,9,C------------P]
1482 teraz[teraz,,D------------P]
1483 my¶lê[my¶leæ,,VS---1TON----P],
1484 by³y[byæ,,VP-R-3PON----P]
1485 fa³szywe[fa³szywy,211,ASNNP--------P].
1486 
1487 A0029~¯L~1963/46~str. 5~koL. 2
1488 Scenopisarstwo[scenopisarstwo,111,SSNN---------P]
1489 Mro¿ka[mro¿ek,121,SSGP---------W]
1490 rozpoczê³o[rozpocz±æ siê,501,VX-X-XXXXZ---P]
1491 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1492 od[od,62,P-G----------P]
1493 dostarczania[dostarczanie,121,SSGN---------P]
1494 tekstów[tekst,,SPGI---------P]
1495 teatrzykom[teatrzyk,,SPDI---------P]
1496 studenckim[studencki,232,APDOP--------P/APDRP--------P].
1497 Wiele[wiele,,NPNR---------P/NPAR---------P]
1498 znaków[znak,,SPGI---------P]
1499 wskazuje[wskazywaæ,,VS---3TON----P]
1500 na[na,64,P-A----------P]
1501 to[ten,241,ASANP--------P],
1502 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1503 autor[autor,,SSNP---------P]
1504 pozosta³[pozostaæ,,VS-M-3POD----P]
1505 wierny[wierny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1506 wykszta³conemu[wykszta³cony,,ASDPP--------P/ASDAP--------P/ASDIP--------P/ASDNP--------P]
1507 tam[tam,,I------------P]
1508 typowi[typ,,SSDI---------P]
1509 wyobra¼ni[wyobra¬nia,121,SSGF---------P],
1510 tak¿e[tak¿e,,T------------P]
1511 formie[forma,131,SSDF---------P]
1512 
1513 skeczowi[skecz,,SSDI---------P],
1514 parodii[parodia,131,SSDF---------P],
1515 grotesce[groteska,131,SSDF---------P].
1516 Po¶wiadczaj±[po¶wiadczaæ,,VP---3TON----P]
1517 to[ten,241,ASANP--------P]
1518 najnowsze[nowy,211,ASNNS--------P]
1519 utwory[utwór,112,SPNI---------P];
1520 "Zabawa[zabawa,,SSNF---------P]",
1521 "¦mieræ[¶mieræ,,SSNF---------P/SSAF---------P]
1522 porucznika[porucznik,121,SSGP---------P]",
1523 drukowane[drukowany,211,ASNNP--------P]
1524 w[w,66,P-L----------P]
1525 "Dialogu[dialog,161,SSLI---------P]",
1526 a[a,9,C------------P]
1527 wystawione[wystawiony,211,ASNNP--------P]
1528 ostatnio[ostatnio,,D---P--------P]
1529 na[na,64,P-A----------P]
1530 pocz±tek[pocz±tek,141,SSAI---------P]
1531 sezonu[sezon,121,SSGI---------P]
1532 w[w,66,P-L----------P]
1533 Starym[stary,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
1534 Teatrze[teatr,,SSLI---------P/SSVI---------P]
1535 w[w,66,P-L----------P]
1536 Krakowie[kraków,,SSLI---------W].
1537 
1538 A0030~¯L~1963/46~str. 9~koL. 4
1539 Za ma³o[za ma³o,,X------------P]
1540 by³o[byæ,,VS-N-3PON----P]
1541 w[w,66,P-L----------P]
1542 nich[on,46,ZPLO-------T-P/ZPLR---------P]
1543 owej[ów,221,ASGXX--------P]
1544 niezgody[niezgoda,121,SSGF---------P]
1545 na[na,64,P-A----------P]
1546 zastane[zastane,141,SSAN---------P],
1547 na[na,64,P-A----------P]
1548 obowi±zuj±ce[obowi±zuj±ce,141,SSAN---------P].
1549 Moja[mój,,ASNFP--------P]
1550 cicha[cichy,,X------------P]
1551 nadzieja[nadzieja,,SSNF---------P],
1552 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1553 zostanê[zostaæ,,VS---1TOD----P]
1554 zaatakowany[zaatakowany,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1555 jako[jako,61,P-N----------P]
1556 przedstawiciel[przedstawiciel,,SSNP---------P]
1557 pokolenia[pokolenie,121,SSGN---------P]
1558 ponosz±cego[ponosz±cy,221,ASGXX--------P]
1559 wreszcie[wreszcie,,D------------P/T------------P]
1560 jak±¶[jaki¶,241,ASAFP--------P]
1561 cz±stkê[cz±stka,,SSAF---------P]
1562 odpowiedzialno¶ci[odpowiedzialno¶æ,121,SSGF---------P]
1563 za[za,64,P-A----------P]
1564 to[ten,241,ASANP--------P],
1565 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1566 nie[nie,,T------------P]
1567 wszystko[wszystko,41,Z-N----------P]
1568 na[na,66,P-L----------P]
1569 naszych[nasz,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
1570 uczelniach[uczelnia,,SPLF---------P]
1571 dzieje[dziaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
1572 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1573 zgodnie[zgodnie,,D---P--------P]
1574 z[z,65,P-I----------P]
1575 programowymi[programowy,252,APIOP--------P/APIRP--------P]
1576 za³o¿eniami[za³o¿enie,,SPIN---------P],
1577 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1578 luka[luka,,SSNF---------P]
1579 miêdzy[miêdzy,65,P-I----------P]
1580 teori±[teoria,,SSIF---------P]
1581 spo³eczn±[spo³eczny,251,ASIFP--------P]
1582 a[a,9,C------------P]
1583 praktyk±[praktyka,,SSIF---------P]
1584 jest[byæ,,VS---3TON----P]
1585 spora[spory,,ASNFP--------P]
1586 
1587 ta[ten,,ASNFP--------P]
1588 nadzieja[nadzieja,,SSNF---------P]
1589 okaza³a[okazaæ siê,501,VS-F-3PODZ---P]
1590 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1591 p³onna[p³onny,,ASNFP--------P].
1592 
1593 A0031~¯L~1963/50~str. 1~koL. 2
1594 Z[z,62,P-G----------P]
1595 góry[góra,121,SSGF---------P]
1596 by³o[byæ,,VS-N-3PON----P]
1597 wiadome[wiadomy,211,ASNNP--------P],
1598 i¿[i¿,,C------------P]
1599 w[w,66,P-L----------P]
1600 danym[dany,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
1601 roku[rok,,SSGI---------P/SSLI---------P/SSVI---------P]
1602 bêdzie[byæ,,VS---3TON----P]
1603 niemo¿liwe[niemo¿liwy,211,ASNNP--------P]
1604 wykonanie[wykonanie,111,SSNN---------P]
1605 dziesiêæ[dziesiêæ,32,NPNR---------P/NPAR---------P]
1606 do[do,62,P-G----------P]
1607 piêtna¶cie[piêtna¶cie,32,NPNR---------P/NPAR---------P]
1608 procent[procent,122,SPGI---------P]
1609 przyjêtych[przyjêty,222,APGXX--------P]
1610 zamówieñ[zamówienie,,SPGN---------P]
1611 budowlanych[budowlany,222,APGOP--------P/APGRP--------P],
1612 poniewa¿[poniewa¿,,C------------P]
1613 maksymalna[maksymalny,,ASNFP--------P]
1614 moc[moc,111,SSNF---------P]
1615 przerobowa[przerobowy,,ASNFP--------P]
1616 przedsiêbiorstw[przedsiêbiorstwo,,SPGN---------P]
1617 jest[byæ,,VS---3TON----P]
1618 o[o,64,P-A----------P]
1619 taki¿[taki¿,241,ASAXX--------P]
1620 procent[procent,141,SSAI---------P]
1621 ni¿sza[niski,,ASNFC--------P].
1622 Podobnie[podobnie,,D---P--------P],
1623 chocia¿[chocia¿,,C------------P/T------------P]
1624 w[w,66,P-L----------P]
1625 du¿o[du¿o,,D---P--------P]
1626 mniejszym[ma³y,261,ASLPC--------P/ASLAC--------P/ASLIC--------P/ASLNC--------P]
1627 stopniu[stopieñ,161,SSLI---------P],
1628 zaznaczy³y[zaznaczyæ siê,501,VP-R-3PODZ---P]
1629 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1630 ró¿nice[ró¿nica,112,SPNF---------P]
1631 miêdzy[miêdzy,65,P-I----------P]
1632 mo¿liwo¶ciami[mo¿liwo¶æ,,SPIF---------P]
1633 produkcyjnymi[produkcyjny,252,APIOP--------P/APIRP--------P]
1634 i[i,,C------------P]
1635 nadziejami[nadzieja,,SPIF---------P]
1636 planowników[planownik,122,SPGP---------P]
1637 czy[czy,,T------------P/C------------P]
1638 dyktatem[dyktat,,SSII---------P]
1639 biurkowych[biurkowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1640 polityków[polityk,122,SPGP---------P]
1641 tak¿e[tak¿e,,T------------P]
1642 na[na,66,P-L----------P]
1643 kilku[kilka,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
1644 innych[inny,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
1645 odcinkach[odcinek,,SPLI---------P]
1646 naszej[nasz,221,ASGFP--------P]
1647 gospodarki[gospodarka,121,SSGF---------P]
1648 narodowej[narodowy,221,ASGFP--------P]
1649 
1650 przemys³owej[przemys³owy,221,ASGFP--------P].
1651 
1652 A0032~¯L~1963/50~str. 3~koL. 4
1653 Ambicja[ambicja,,SSNF---------P]
1654 Siatkowskiego[siatkowski,121,SSGP---------W]
1655 by³a[byæ,,VS-F-3PON----P]
1656 bowiem[bowiem,,C------------P]
1657 podwójna[podwójny,,ASNFP--------P].
1658 Powiedzieæ[powiedzieæ,,V----I--D----P]
1659 o[o,66,P-L----------P]
1660 Broniewskim[broniewski,161,SSLP---------W]
1661 co¶[co¶,44,Z-A----------P]
1662 istotnego[istotny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1663 w[w,64,P-A----------P]
1664 sposób[sposób,141,SSAI---------P]
1665 odmienny[odmienny,241,ASAIP--------P]
1666 od[od,62,P-G----------P]
1667 powszechnych[powszechny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1668 dot±d[dot±d,,D------------P]
1669 ogólników[ogólnik,,SPGI---------P]
1670 interpretatorskich[interpretatorski,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1671 oraz[oraz,,C------------P]
1672 postawiæ[postawiæ,,V----I--D----P]
1673 dalszy[daleki,241,ASAIC--------P]
1674 krok[krok,141,SSAI---------P]
1675 naprzód[naprzód,,D------------P]
1676 na[na,66,P-L----------P]
1677 drodze[droga,,SSLF---------P]
1678 interesuj±cej[interesuj±cy,261,ASLXX--------P]
1679 tylu[tyle,34,NPAX---------P]
1680 literaturoznawców[literaturoznawca,141,SPGP---------P/SPAP---------P]:
1681 na[na,66,P-L----------P]
1682 drodze[droga,,SSLF---------P]
1683 integracji[integracja,121,SSGF---------P]
1684 badañ[badanie,,SPGN---------P]
1685 literackich[literacki,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1686 od[od,62,P-G----------P]
1687 opisu[opis,,SSGI---------P]
1688 poprzez[poprzez,,P-A----------P]
1689 interpretacjê[interpretacja,,SSAF---------P]
1690 i[i,,C------------P]
1691 wnioski[wniosek,142,SPAI---------P]
1692 przydatne[przydatny,242,APARP--------P]
1693 dla[dla,,P-G----------P]
1694 syntezy[synteza,121,SSGF---------P]
1695 ideowej[ideowy,221,ASGFP--------P]
1696 a¿[a¿,,C------------P/T------------P]
1697 po[po,64,P-A----------P]
1698 warto¶ciowanie[warto¶ciowanie,141,SSAN---------P]
1699 i[i,,C------------P]
1700 uzasadnienie[uzasadnienie,141,SSAN---------P]
1701 okre¶lonego[okre¶lony,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1702 wyboru[wybór,,SSGI---------P]
1703 ideowo-kulturalnego[ideowo-kulturalny,221,ASGXX--------P].
1704 
1705 A0033~¯L~1963/50~str. 4~koL. 5
1706 Otó¿[otó¿,,T------------P]
1707 macie[mieæ,5,VP---2TON----P].
1708 Warto[warto,,VX-X-XXXXX--XP]
1709 by[by,8,D------------P]
1710 doradziæ[doradziæ,,V----I--D----P]
1711 redaktorom[redaktor,,SPDP---------P]
1712 jako[jako,63,P-D----------P]
1713 naukowcom[naukowiec,,SPDP---------P]
1714 z[z,62,P-G----------P]
1715 Instytutu[instytut,,SSGI---------P]
1716 Sztuki[sztuka,121,SSGF---------P]
1717 zastanowienie siê[zastanowienie siê,141,SSAN---------P]
1718 nad[nad,65,P-I----------P]
1719 odpowiedzi±[odpowied¬,,SSIF---------P]
1720 na[na,64,P-A----------P]
1721 pytanie[pytanie,141,SSAN---------P]:
1722 z[z,62,P-G----------P]
1723 jakiej[jaki,221,ASGFP--------P]
1724 pozycji[pozycja,121,SSGF---------P]
1725 opracowali[opracowaæ,,VP-O-3POD----P]
1726 ten[ten,241,ASAIP--------P]
1727 monograficzny[monograficzny,241,ASAIP--------P]
1728 zeszyt[zeszyt,141,SSAI---------P].
1729 Warto[warto,,VX-X-XXXXX--XP]
1730 by[by,8,D------------P]
1731 wiedzieæ[wiedzieæ,,V----I--N----P]
1732 tak¿e[tak¿e,,T------------P],
1733 czy[czy,,T------------P/C------------P]
1734 Komitet[komitet,111,SSNI---------P]
1735 Nauk[nauka,,SPGF---------P]
1736 o[o,66,P-L----------P]
1737 Sztuce[sztuka,,SSDF---------P/SSLF---------P]
1738 PAN[pan,,SSVP---------S]
1739 lub[lub,,C------------P]
1740 inne[inny,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1741 sesje[sesja,112,SPNF---------P]
1742 naukowe[naukowy,212,APNOP--------P/APNRP--------P],
1743 pos³uguj±ce siê[pos³uguj±cy siê,212,APNXX--------P]
1744 metodologi±[metodologia,,SSIF---------P]
1745 marksistowsk±[marksistowski,251,ASIFP--------P]
1746 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
1747 powa¿ne[powa¿ny,241,ASANP--------P]
1748 zagadnienie[zagadnienie,141,SSAN---------P]
1749 jak[jak,61,P-N----------P]
1750 "Teatr[teatr,111,SSNI---------P]
1751 polski[polski,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1752 podczas[podczas,,P-G----------P]
1753 wojny[wojna,121,SSGF---------P]"
1754 dyskutowa³y[dyskutowaæ,,VP-R-3PON----P],
1755 wzglêdnie[wzglêdnie,,D---P--------P]
1756 opiniowa³y[opiniowaæ,,VP-R-3PON----P].
1757 
1758 A0034~¯L~1964/4~str. 2~koL. 5
1759 W[w,66,P-L----------P]
1760 jednym[jeden,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
1761 oku[oko,,SSDN---------P/SSLN---------P]
1762 wydzia³[wydzia³,,SSNI---------P/SSAI---------P]
1763 kultury[kultura,121,SSGF---------P]
1764 mia³[mieæ,,VS-M-3PON----P]
1765 oko³o[oko³o,,P-G----------P/D------------P]
1766 trzystu[trzysta,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
1767 wyjazdów[wyjazd,,SPGI---------P]
1768 terenowych[terenowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P];
1769 z[z,62,P-G----------P]
1770 nich[on,42,ZPGO-------T-P/ZPGR-------T-P]
1771 sto[sto,34,NPAR---------P]
1772 poch³onê³a[poch³on±æ,,VS-F-3POD----P]
1773 Warszawa[warszawa,,SSNF---------W],
1774 drug±[drugi,241,ASAFP--------P]
1775 niemal[niemal,,D------------P]
1776 setkê[setka,,SSAF---------P]
1777 kursy[kurs,112,SPNI---------P],
1778 szkolenia[szkolenie,112,SPNN---------P]
1779 i[i,,C------------P]
1780 wyprawy[wyprawa,112,SPNF---------P]
1781 wydzia³u[wydzia³,,SSGI---------P]
1782 po[po,64,P-A----------P]
1783 do¶wiadczenia[do¶wiadczenie,142,SPAN---------P]
1784 innych[inny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1785 województw[województwo,,SPGN---------P],
1786 kilkadziesi±t[kilkadziesi±t,34,NPAR---------P]
1787 wyjazdów[wyjazd,,SPGI---------P]
1788 
1789 powiatowe[powiatowy,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1790 uroczysto¶ci[uroczysto¶æ,112,SPNF---------P]
1791 ...
1792 Na[na,64,P-A----------P]
1793 krzepi±ce[krzepi±cy,242,APAXX--------P]
1794 za¶[za¶,,C------------P]
1795 teren[teren,141,SSAI---------P]
1796 wyjazdy[wyjazd,142,SPAI---------P]
1797 w[w,64,P-A----------P]
1798 gromady[gromada,142,SPAF---------P]
1799 zosta³o[zostaæ,,VS-N-3POD----P]
1800 trzyna¶cie[trzyna¶cie,31,NPNR---------P]
1801 delegacji[delegacja,122,SPGF---------P].
1802 Tysi±c[tysi±c,111,SSNI---------P]
1803 ¶wietlic[¶wietlica,,SPGF---------P]
1804 województwa[województwo,121,SSGN---------P]
1805 czeka[czekaæ,,VS---3TON----P]
1806 na[na,64,P-A----------P]:
1807 "Witajcie[witaæ,,VP---2-RN----P]
1808 nam[my,,Z-D----------P],
1809 instruktorze[instruktor,,SSLP---------P/SSVP---------P]!",
1810 ale[ale,,C------------P]
1811 komu[kto,,Z-D----------P]
1812 to[to,44,Z-A-------XX-P]
1813 maj±[mieæ,,VP---3TON----P]
1814 powiedzieæ[powiedzieæ,,V----I--D----P],
1815 skoro[skoro,,C------------P]
1816 instruktor[instruktor,,SSNP---------P]
1817 w[w,66,P-L----------P]
1818 drodze[droga,,SSLF---------P]
1819 do[do,62,P-G----------P]
1820 Warszawy[warszawa,,SSGF---------W/SPNF---------W/SPAF---------W/SPVF---------W]?
1821 
1822 A0035~¯L~1964/4~str. 4~koL. 2
1823 Troska[troska,,SSNF---------P]
1824 obywatelska[obywatelski,,ASNFP--------P]
1825 ¯eromskiego[¿eromski,121,SSGP---------W]
1826 i[i,,C------------P]
1827 historiozofia[historiozofia,,SSNF---------P]
1828 Norwida[norwid,121,SSGP---------W]
1829 
1830 to[to,41,Z-N-------XX-P]
1831 wyznaczniki[wyznacznik,112,SPNI---------P],
1832 które[który,242,APARP--------P]
1833 mo¿na[mo¿na,,VX-X-X-PXX--WP]
1834 traktowaæ[traktowaæ,,V----I--N----P]
1835 jako[jako,64,P-A----------P]
1836 narzêdzia[narzêdzie,142,SPAN---------P]
1837 pomocnicze[pomocniczy,242,APARP--------P]
1838 
1839 i[i,,C------------P]
1840 to[to,41,Z-N-------XX-P]
1841 z[z,65,P-I----------P]
1842 najwiêksz±[wielki,251,ASIFS--------P]
1843 ostro¿no¶ci±[ostro¿no¶æ,,SSIF---------P],
1844 aby[aby,8,D------------P]
1845 nie[nie,,T------------P]
1846 zniekszta³ciæ[zniekszta³ciæ,,V----I--D----P]
1847 tego[ten,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P],
1848 co[co,41,Z-N----------P]
1849 w[w,66,P-L----------P]
1850 powojennym[powojenny,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
1851 dwudziestoleciu[dwudziestolecie,161,SSLN---------P]
1852 specyficzne[specyficzny,211,ASNNP--------P]
1853 i[i,,C------------P]
1854 ca³kowicie[ca³kowicie,,D---P--------P]
1855 odrêbne[odrêbny,211,ASNNP--------P]
1856 od[od,,P-G----------P]
1857 wcze¶niejszego[wczesny,221,ASGXX--------P]
1858 dorobku[dorobek,121,SSGI---------P]
1859 literatury[literatura,121,SSGF---------P]
1860 narodowej[narodowy,221,ASGFP--------P].
1861 Na[na,64,P-A----------P]
1862 usprawiedliwienie[usprawiedliwienie,141,SSAN---------P]
1863 referenta[referent,121,SSGP---------P]
1864 trzeba[trzeba,,V------P----WP]
1865 jednak[jednak,,C------------P/T------------P]
1866 powiedzieæ[powiedzieæ,,V----I--D----P],
1867 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1868 rola[rola,,SSNF---------P]
1869 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
1870 by³a[byæ,,VS-F-3PON----P]
1871 wyj±tkowo[wyj±tkowo,,D---P--------P]
1872 trudna[trudny,,ASNFP--------P].
1873 
1874 A0036~¯L~1964/4~str. 5~koL. 3
1875 Tê[ten,,ASAFP--------P/ASIFP--------P]
1876 ironiczn±[ironiczny,241,ASAFP--------P],
1877 po¶rednicz±c±[po¶rednicz±cy,241,ASAXX--------P]
1878 postawê[postawa,,SSAF---------P]
1879 przyj±³[przyj±æ,,VS-M-3POD----P]
1880 Mann[mann,,X------------W]
1881 ¶wiadomie[¶wiadomie,,D---P--------P],
1882 nie[nie,,T------------P]
1883 z[z,62,P-G----------P]
1884 impetu[impet,,SSGI---------P]
1885 ¿ywio³owej[¿ywio³owy,221,ASGFP--------P]
1886 twórczo¶ci[twórczo¶æ,121,SSGF---------P]
1887 fabularnej[fabularny,221,ASGFP--------P],
1888 ale[ale,,C------------P]
1889 z[z,62,P-G----------P]
1890 przemy¶leñ[przemy¶lenie,,SPGN---------P]
1891 mitotwórczych[mitotwórczy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1892 w[w,66,P-L----------P]
1893 okresie[okres,161,SSLI---------P/SSVI---------P]
1894 pisania[pisanie,121,SSGN---------P]
1895 "Józefa[józef,121,SSGP---------P]".
1896 Mianowicie[mianowicie,,C------------P]:
1897 ¿ywym[¿ywy,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
1898 nagle[nagle,,D---P--------P]
1899 sta³[staæ siê,501,VS-M-3PODZ---P]
1900 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1901 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
1902 stosunek[stosunek,111,SSNI---------P]
1903 do[do,62,P-G----------P]
1904 religii[religia,121,SSGF---------P],
1905 ¿ywym[¿ywy,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
1906 wszelako[wszelako,,T------------P]
1907 w[w,64,P-A----------P]
1908 bardzo[bardzo,,D---P--------P]
1909 osobliwy[osobliwy,241,ASAIP--------P]
1910 sposób[sposób,141,SSAI---------P].
1911 Czytamy[czytaæ,,VP---1TON----P]
1912 w[w,66,P-L----------P]
1913 li¶cie[list,,SSLI---------P/SSVI---------P]
1914 do[do,,P-G----------P]
1915 Karola[karol,121,SSGP---------W]
1916 Kereny'iego[kereny,,SSGX---------W]
1917 z[z,62,P-G----------P]
1918 dnia[dzieñ,,SSGI---------P]
1919 siódmego[siódmy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1920 pa¼dziernika[pa¬dziernik,,SSGI---------P]
1921 tysi±c[tysi±c,,SSNI---------P/SSAI---------P]
1922 dziewiêæset[dziewiêæset,,NPNR---------P/NPAR---------P]
1923 trzydziestego[trzydziesty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1924 szóstego[szósty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1925 roku[rok,121,SSGI---------P].
1926 
1927 A0037~¯L~1964/13~str. 4~koL. 2
1928 Wróci³em[wróciæ,,VS-M-1POD----P]
1929 do[do,62,P-G----------P]
1930 domu[dom,121,SSGI---------P]
1931 ze[z,,P------------P]
1932 spotkania[spotkanie,121,SSGN---------P]
1933 w[w,66,P-L----------P]
1934 pewnej[pewny,261,ASLFP--------P]
1935 czytelni[czytelnia,161,SSLF---------P]
1936 bibliotecznej[biblioteczny,261,ASLFP--------P],
1937 przewa¿a³a[przewa¿aæ,,VS-F-3PON----P]
1938 doros³a[doros³y,,ASNFP--------P]
1939 m³odzie¿[m³odzie¿,,SSNF---------P/SSAF---------P],
1940 któr±[który,241,ASAFP--------P]
1941 zaanonsowano[zaanonsowaæ,,V----B--D----P]
1942 mi[ja,,Z-D-------N--P]
1943 przez[przez,64,P-A----------P]
1944 telefon[telefon,141,SSAI---------P]
1945 jako[jako,64,P-A----------P]
1946 robotnicz±[robotniczy,241,ASAFP--------P],
1947 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
1948 okaza³a[okazaæ siê,501,VS-F-3PODZ---P]
1949 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1950 wykszta³cona[wykszta³cony,,ASNFP--------P]
1951 i[i,,C------------P]
1952 manifestuj±ca[manifestuj±cy,,X------------P]
1953 zainteresowania[zainteresowanie,142,SPAN---------P]
1954 zgo³a[zgo³a,,D------------P]
1955 nierobotnicze[nierobotniczy,242,APAXX--------P].
1956 Nauczyli¶my[nauczyæ siê,501,VP-O-1PODZ---P]
1957 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1958 bowiem[bowiem,,C------------P]
1959 zbyt[zbyt,,SSAI---------P]
1960 generalnie[generalnie,,D---P--------P]
1961 ekonomizowaæ[ekonomizowaæ,,X------------P]
1962 i[i,,C------------P]
1963 materializowaæ[materializowaæ,,V----I--N----P]
1964 zainteresowania[zainteresowanie,142,SPAN---------P]
1965 m³odzie¿y[m³odzie¿,121,SSGF---------P]
1966 zdobywaj±cej[zdobywaj±cy,221,ASGXX--------P]
1967 coraz[coraz,,D------------P]
1968 wy¿szy[wysoki,241,ASAIC--------P]
1969 szczebel[szczebel,141,SSAI---------P]
1970 wiedzy[wiedza,121,SSGF---------P]
1971 i[i,,C------------P]
1972 z[z,62,P-G----------P]
1973 tego[ten,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1974 wynikaj±[wynikaæ,,VP---3TON----P]
1975 nieporozumienia[nieporozumienie,112,SPNN---------P].
1976 
1977 A0038~¯L~1964/13~str. 6~kol. 1
1978 Spróbujmy[spróbowaæ,,VP---1-RD----P]
1979 zastanowiæ[zastanowiæ siê,501,V----I--DZ---P]
1980 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P],
1981 jak[jak,9,C------------P]
1982 na[na,66,P-L----------P]
1983 tle[t³o,,SSLN---------P]
1984 wszystkich[wszystek,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1985 tych[ten,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1986 przemian[przemiana,,SPGF---------P]
1987 zarysowuje[zarysowywaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
1988 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1989 dzi¶[dzi¶,,D------------P]
1990 przedwojenna[przedwojenny,,ASNFP--------P]
1991 poezja[poezja,,SSNF---------P]
1992 Iwaszkiewicza[iwaszkiewicz,121,SSGP---------W]:
1993 czy[czy,,T------------P/C------------P],
1994 w[w,66,P-L----------P]
1995 jakim[jaki,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
1996 stopniu[stopieñ,161,SSLI---------P]
1997 i[i,,C------------P]
1998 w[w,66,P-L----------P]
1999 jakim[jaki,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2000 znaczeniu[znaczenie,161,SSLN---------P]
2001 (in plus[in plus,,D------------P]
2002 czy[czy,,T------------P/C------------P]
2003 in minus[in minus,,D------------P]),
2004 dotycz±[dotyczyæ,,VP---3TON----P]
2005 jej[on,42,ZSGF-------N-P]
2006 zasygnalizowane[zasygnalizowany,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
2007 powy¿ej[powy¿ej,,P-G----------P/D------------P]
2008 przewarto¶ciowania[przewarto¶ciowanie,112,SPNN---------P].
2009 Bêdzie[byæ,56,VS---3TON---BP]
2010 nam[my,,Z-D----------P]
2011 potem[potem,,D------------P]
2012 ³atwiej[³atwo,,D---C--------P]
2013 spojrzeæ[spojrzeæ,51,V----I--D----P]
2014 i[i,,C------------P]
2015 na[na,64,P-A----------P]
2016 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
2017 poezjê[poezja,,SSAF---------P]
2018 ¶ci¶le[¶ci¶le,,D---P--------P]
2019 wspó³czesn±[wspó³czesny,241,ASAFP--------P].
2020 
2021 A0039~¯L~1964/13~str. 12~kol. 3
2022 O ile[o ile,,C------------P]
2023 bowiem[bowiem,,C------------P]
2024 w[w,66,P-L----------P]
2025 nowych[nowy,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
2026 programach[program,,SPLI---------P]
2027 wyodrêbniono[wyodrêbniæ,,V----B--D----P]
2028 wychowanie[wychowanie,141,SSAN---------P]
2029 plastyczne[plastyczny,241,ASANP--------P]
2030 i[i,,C------------P]
2031 muzyczne[muzyczny,241,ASANP--------P],
2032 o tyle[o tyle,,C------------P]
2033 teatr[teatr,111,SSNI---------P]
2034 nie[nie,,T------------P]
2035 zaj±³[zaj±æ,,VS-M-3POD----P]
2036 w[w,66,P-L----------P]
2037 nich[on,46,ZPLO-------T-P/ZPLR---------P]
2038 nale¿nego[nale¿ny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2039 miejsca[miejsce,121,SSGN---------P].
2040 A[a,9,C------------P]
2041 przecie¿[przecie¿,,T------------P]
2042 teatr[teatr,111,SSNI---------P]
2043 nie[nie,,T------------P]
2044 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
2045 kszta³tuje[kszta³towaæ,,VS---3TON----P]
2046 wra¿liwo¶æ[wra¿liwo¶æ,141,SSAF---------P]
2047 i[i,,C------------P]
2048 smak[smak,141,SSAI---------P]
2049 na[na,64,P-A----------P]
2050 piêkno[piêkno,141,SSAN---------P],
2051 lecz[lecz,,C------------P]
2052 jest[byæ,,VS---3TON----P]
2053 tak¿e[tak¿e,,T------------P]
2054 trybun±[trybuna,,SSIF---------P]
2055 wychowania[wychowanie,121,SSGN---------P]
2056 spo³ecznego[spo³eczny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P],
2057 politycznego[polityczny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2058 i[i,,C------------P]
2059 moralnego[moralny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P].
2060 Przejrza³am[przejrzeæ,,VS-F-1POD----P]
2061 dok³adnie[dok³adnie,,D---P--------P]
2062 programy[program,142,SPAI---------P]
2063 szko³y[szko³a,121,SSGF---------P]
2064 o¶mioklasowej[o¶mioklasowy,221,ASGFP--------P].
2065 
2066 A0040~¯L~1964/24~str. 1~kol. 2
2067 Wyobra¼my[wyobraziæ,,VP---1-RD----P]
2068 sobie[siebie,43,Z-D-------XX-P]
2069 pisarza[pisarz,141,SSAP---------P]
2070 partyjnego[partyjny,241,ASAPP--------P/ASAAP--------P],
2071 stosuj±cego[stosuj±cy,241,ASAXX--------P]
2072 dot±d[dot±d,,D------------P]
2073 w[w,66,P-L----------P]
2074 twórczo¶ci[twórczo¶æ,161,SSLF---------P]
2075 zasadê[zasada,,SSAF---------P]
2076 "kochajmy[kochaæ siê,501,VP---1-RNZ---P]
2077 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]",
2078 który[który,,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P/ASAIP--------P]
2079 w[w,66,P-L----------P]
2080 chwili[chwila,161,SSLF---------P]
2081 obecnej[obecny,261,ASLFP--------P],
2082 zniecierpliwiony[zniecierpliwiony,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2083 ja³owymi[ja³owy,,APIOP--------P/APIRP--------P]
2084 tre¶ciami[tre¶æ,,SPIF---------P]
2085 polskiej[polski,221,ASGFP--------P]
2086 prozy[proza,,SSGF---------P/SPNF---------P/SPAF---------P/SPVF---------P]
2087 i[i,,C------------P]
2088 narzekaniami[narzekanie,,SPIN---------P]
2089 na[na,64,P-A----------P]
2090 "upadek[upadek,141,SSAI---------P]
2091 polskiej[polski,221,ASGFP--------P]
2092 kultury[kultura,121,SSGF---------P]"
2093 (podnoszonymi[podnoszony,,APIOP--------P/APIRP--------P]
2094 przez[przez,62,P-A----------P]
2095 ludzi[ludzie,122,SPGT---------P],
2096 którzy[który,,APNOP--------P]
2097 nie[nie,,T------------P]
2098 uczynili[uczyniæ,,X------------P]
2099 jej[on,42,ZSGF-------N-P]
2100 ¶wietn±[¶wietny,251,ASIFP--------P]),
2101 dochodzi[dochodziæ,,VS---3TON----P]
2102 do[do,62,P-G----------P]
2103 przekonania[przekonanie,121,SSGN---------P],
2104 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2105 trzeba[trzeba,,V------P----WP]
2106 postawiæ[postawiæ,,V----I--D----P]
2107 na[na,64,P-A----------P]
2108 twórczo¶æ[twórczo¶æ,141,SSAF---------P]
2109 ideow±[ideowy,241,ASAFP--------P].
2110 By³by[byæ,,VS-M-3-PN----P]
2111 on[on,,ZSNM---------P],
2112 jak[jak,9,C------------P]
2113 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2114 ³atwo[³atwo,,D---P--------P]
2115 domy¶liæ[domy¶liæ siê,501,V----I--DZ---P],
2116 w[w,66,P-L----------P]
2117 sytuacji[sytuacja,161,SSLF---------P]
2118 trudnej[trudny,261,ASLFP--------P].
2119 
2120 A0041~¯L~1964/24~str. 3~kol. 4
2121 My[my,,Z-N----------P],
2122 dla[dla,62,P-G----------P]
2123 których[który,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2124 dzielenie[dzielenie,111,SSNN---------P]
2125 to[to,41,Z-N-------XX-P]
2126 problem[problem,,SSNI---------P/SSAI---------P],
2127 patrzymy[patrzeæ,,VP---1TON----P]
2128 na[na,64,P-A----------P]
2129 tê[ten,,ASAFP--------P/ASIFP--------P]
2130 prost±[prosty,241,ASAFP--------P]
2131 w[w,66,P-L----------P]
2132 hierarchii[hierarchia,161,SSLF---------P]
2133 maszyn[maszyna,,SPGF---------P]
2134 elektrycznych[elektryczny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2135 konstrukcjê[konstrukcja,,SSAF---------P]
2136 wroc³awsk±[wroc³awski,241,ASAXX--------P]
2137 z[z,65,P-I----------P]
2138 nieco[nieco,,D------------P]
2139 zabobonnym[zabobonny,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
2140 podziwem[podziw,,SSII---------P]
2141 ¶wiadomi[¶wiadomy,,APNOP--------P]
2142 przepa¶ci[przepa¶æ,121,SSGF---------P],
2143 jaka[jaki,,ASNFP--------P]
2144 
2145 coraz[coraz,,D------------P]
2146 pe³niejsza[pe³ny,,ASNFC--------P],
2147 coraz[coraz,,D------------P]
2148 g³êbsza[g³êboki,,ASNFC--------P]
2149 
2150 zaczyna[zaczynaæ,,VS---3TON----P]
2151 dzieliæ[dzieliæ,,V----I--N----P]
2152 ludzi[ludzie,142,SPAT---------P]
2153 wszelkich[wszelki,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2154 specjalno¶ci[specjalno¶æ,122,SPGF---------P]
2155 od[od,62,P-G----------P]
2156 perwersji[perwersja,121,SSGF---------P]
2157 i[i,,C------------P]
2158 komplikacji[komplikacja,121,SSGF---------P]
2159 wspó³czesnej[wspó³czesny,221,ASGFP--------P]
2160 techniki[technika,121,SSGF---------P],
2161 osobliwie[osobliwie,,D---P--------P]
2162 w[w,66,P-L----------P]
2163 jej[on,42,ZSGF-------N-P]
2164 najbardziej[bardzo,,D---S--------P]
2165 wyrafinowanych[wyrafinowany,262,APLOP--------P/APLRP--------P],
2166 najdojrzalszych[dojrza³y,262,APLOS--------P/APLRS--------P]
2167 konstrukcjach[konstrukcja,,SPLF---------P].
2168 
2169 A0042~¯L~1964/24~str. 5~kol. 2
2170 Takie[taki,211,ASNNP--------P]
2171 spo³eczeñstwo[spo³eczeñstwo,111,SSNN---------P]
2172 zawodzi[zawodziæ,,VS---3TON----P]
2173 w[w,66,P-L----------P]
2174 chwilach[chwila,,SPLF---------P]
2175 ostrego[ostry,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2176 kryzysu[kryzys,121,SSGI---------P]:
2177 albo[albo,,C------------P]
2178 patrzy[patrzeæ,,VS---3TON----P]
2179 nañ[na,,X------------P]
2180 obojêtnie[obojêtnie,,D---P--------P]
2181 (bo[bo,,C------------P]
2182 i[i,,C------------P]
2183 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
2184 "nic[nic,,D------------P]
2185 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2186 nie[nie,,T------------P]
2187 zmieni[zmieniæ siê,501,VS---3TODZ---P]"),
2188 albo[albo,,C------------P]
2189 wtedy[wtedy,,D------------P]
2190 wybucha[wybuchaæ,,VS---3TON----P]
2191 ca³a[ca³y,,ASNFP--------P],
2192 t³umiona[t³umiony,,ASNFP--------P]
2193 d³ugo[d³ugo,,D---P--------P],
2194 pasja[pasja,,SSNF---------P]
2195 szukania[szukanie,121,SSGN---------P]
2196 winnych[winny,122,SPGP---------P],
2197 ze[z,65,P-I----------P]
2198 wszystkimi[wszystek,252,APIOP--------P/APIRP--------P]
2199 nastêpstwami[nastêpstwo,,SPIN---------P]
2200 pasji[pasja,121,SSGF---------P],
2201 za¶lepienia[za¶lepienie,121,SSGN---------P],
2202 uderzenia[uderzenie,121,SSGN---------P]
2203 na ¶lepo[na ¶lepo,,X------------P],
2204 nie[nie,,T------------P]
2205 w[w,64,P-A----------P]
2206 to[to,44,Z-A-------XX-P]
2207 co[co,41,Z-N----------P]
2208 jest[byæ,,VS---3TON----P]
2209 w[w,66,P-L----------P]
2210 istocie[istota,161,SSLF---------P]
2211 przyczyn±[przyczyna,,SSIF---------P]
2212 z³a[z³o,121,SSGN---------P],
2213 ale[ale,,C------------P]
2214 w[w,64,P-A----------P]
2215 to[to,44,Z-A-------XX-P]
2216 co[co,41,Z-N----------P]
2217 jest[byæ,,VS---3TON----P]
2218 trwa³±[trwa³y,251,ASIFP--------P]
2219 i[i,,C------------P]
2220 pozytywn±[pozytywny,251,ASIFP--------P]
2221 warto¶ci±[warto¶æ,,SSIF---------P].
2222 
2223 A0043~¯L~1964/32~str. 2~kol. 1
2224 Przed[przed,65,P-I----------P]
2225 wyjazdem[wyjazd,,SSII---------P]
2226 o¶wiadczy³[o¶wiadczyæ,,VS-M-3POD----P]
2227 on[on,,ZSNM---------P],
2228 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2229 boi[baæ siê,501,VS---3TONZ---P]
2230 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2231 prze¶ladowañ[prze¶ladowanie,,SPGN---------P]
2232 ze[z,62,P-G----------P]
2233 strony[strona,121,SSGF---------P]
2234 by³ych[by³y,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2235 przywódców[przywódca,122,SPGP---------P]
2236 hitlerowskich[hitlerowski,222,APGOP--------P/APGRP--------P].
2237 Nie[nie,,T------------P]
2238 pierwszy[pierwszy,31,NPNX---------P]
2239 to[to,41,Z-N-------XX-P]
2240 pisarz[pisarz,,SSNP---------P]
2241 opuszcza[opuszczaæ,,VS---3TON----P]
2242 NRF[nrf,,X------------S].
2243 Pamiêtamy[pamiêtaæ,,VP---1TON----P],
2244 jak[jak,9,C------------P]
2245 
2246 po[po,66,P-L----------P]
2247 d³u¿szym[d³ugi,261,ASLXX--------P]
2248 pobycie[pobyt,,SSLI---------P/SSVI---------P]
2249 na[na,66,P-L----------P]
2250 emigracji[emigracja,161,SSLF---------P]
2251 
2252 rozczarowa³[rozczarowaæ siê,501,VS-M-3PODZ---P]
2253 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2254 do[do,62,P-G----------P]
2255 NRF[nrf,,X------------S]
2256 Alfred[alfred,,X------------W]
2257 Döblin[döblin,,SSNP---------W],
2258 emigruj±c[emigrowaæ,,V----W--N----P]
2259 ponownie[ponownie,,D---P--------P]
2260 do[do,62,P-G----------P]
2261 Pary¿a[pary¿,,SSGI---------W].
2262 Wyjecha³[wyjechaæ,,VS-M-3POD----P]
2263 z[z,62,P-G----------P]
2264 NRF[nrf,,X------------S]
2265 na[na,64,P-A----------P]
2266 ponown±[ponowny,241,ASAFP--------P]
2267 emigracjê[emigracja,,SSAF---------P]
2268 Fritz[fritz,,X------------W]
2269 von Unruh[von unruh,,X------------W],
2270 czo³owy[czo³owy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2271 dramaturg[dramaturg,,SSNP---------P]
2272 okresu[okres,,SSGI---------P]
2273 ekspresjonistycznego[ekspresjonistyczny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P].
2274 
2275 A0044~¯L~1964/32~str. 3~kol. 2
2276 Na[na,66,P-L----------P]
2277 po³udniowym[po³udniowy,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2278 krañcu[kraniec,161,SSLI---------P]
2279 Warszawy[warszawa,121,SSGF---------W]
2280 zbudowano[zbudowaæ,,V----B--D----P]
2281 ogromny[ogromny,241,ASAIP--------P]
2282 nowoczesny[nowoczesny,241,ASAIP--------P],
2283 zmechanizowany[zmechanizowany,241,ASAIP--------P]
2284 zak³ad[zak³ad,141,SSAI---------P]
2285 przetwórczy[przetwórczy,241,ASAIP--------P],
2286 w[w,66,P-L----------P]
2287 którym[który,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2288 to[to,41,Z-N-------XX-P]
2289 zak³adzie[zak³ad,,SSLI---------P/SSVI---------P]
2290 zaraz[zaraz,,D------------P/T------------P/I------------P]
2291 niemal[niemal,,D------------P]
2292 po[po,66,P-L----------P]
2293 rozruchu[rozruch,161,SSLI---------P]
2294 zorganizowa³a[zorganizowaæ siê,501,VS-F-3PODZ---P]
2295 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2296 wytrawna[wytrawny,,ASNFP--------P]
2297 grupa[grupa,,SSNF---------P]
2298 przestêpcza[przestêpczy,,ASNFP--------P],
2299 w[w,64,P-A----------P]
2300 której[który,221,ASGFP--------P]
2301 sk³ad[sk³ad,141,SSAI---------P]
2302 weszli[wej¶æ,,VP-O-3POD----P]:
2303 dyrektor[dyrektor,,SSNP---------P]
2304 techniczny[techniczny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P],
2305 niektórzy[niektóry,212,APNOP--------P]
2306 kierownicy[kierownik,,SPNP---------P/SPVP---------P]
2307 dzia³ów[dzia³,,SPGI---------P],
2308 majstrowie[majster,,SPNP---------P/SPVP---------P],
2309 wagowi[wagowy,112,SPNP---------P],
2310 konwojenci[konwojent,,SPNP---------P/SPVP---------P],
2311 szoferzy[szofer,,SPNP---------P/SPVP---------P].
2312 Powstaje[powstawaæ,,VS---3TON----P]
2313 pytanie[pytanie,111,SSNN---------P]:
2314 jak[jak,,D------------P/C------------P]
2315 kradli[kra¶æ,,VP-O-3PON----P]?
2316 otó¿[otó¿,,T------------P]
2317 w[w,66,P-L----------P]
2318 zak³adach[zak³ad,,SPLI---------P]
2319 miêsnych[miêsny,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
2320 istniej±[istnieæ,,VP---3TON----P]
2321 normy[norma,112,SPNF---------P]
2322 dla[dla,62,P-G----------P]
2323 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
2324 zwanych[zwany,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2325 ubytków[ubytek,,SPGI---------P],
2326 czyli[czyli,,C------------P]
2327 przewiduje[przewidywaæ,,VS---3TON----P]
2328 siê[siê,41,Z-N----------P],
2329 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2330 w[w,66,P-L----------P]
2331 procesie[proces,,SSLI---------P/SSVI---------P]
2332 przerobu[przerób,,SSGI---------P]
2333 miêsa[miêso,121,SSGN---------P]
2334 czê¶æ[czê¶æ,111,SSNF---------P]
2335 z[z,62,P-G----------P]
2336 niego[on,42,ZSGM------TT-P/ZSGN-------T-P]
2337 odpada[odpadaæ,,VS---3TON----P].
2338 
2339 A0045~¯L~1964/32~str. 5~kol. 4
2340 Oboje[oboje,,NPNX---------P]
2341 s±[byæ,,VP---3TON----P]
2342 rozentuzjazmowani[rozentuzjazmowany,,APNOP--------P],
2343 podobnie[podobnie,,D---P--------P]
2344 jak[jak,,D------------P/C------------P]
2345 reszta[reszta,,SSNF---------P]
2346 publiczno¶ci[publiczno¶æ,121,SSGF---------P],
2347 która[który,,ASNFP--------P]
2348 odnajduje[odnajdywaæ,,VS---3TON----P]
2349 z[z,65,P-I----------P]
2350 zachwytem[zachwyt,,SSII---------P]
2351 na[na,66,P-L----------P]
2352 scenie[scena,161,SSLF---------P]
2353 swój[swój,241,ASAIP--------P]
2354 ¶wiat[¶wiat,141,SSAI---------P],
2355 swoje[swój,242,APARP--------P]
2356 marzenia[marzenie,142,SPAN---------P]
2357 i[i,,C------------P]
2358 swoich[swój,242,APAOP--------P]
2359 bohaterów[bohater,142,SPAP---------P].
2360 Ale[ale,,C------------P]
2361 jest[byæ,,VS---3TON----P]
2362 w[w,66,P-L----------P]
2363 Berlinie[berlin,,X------------W]
2364 Zachodnim[zachodni,261,ASLPP--------W/ASLAP--------W/ASLIP--------W/ASLNP--------W]
2365 tak¿e[tak¿e,,T------------P]
2366 inny[inny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2367 teatr[teatr,111,SSNI---------P],
2368 który[który,,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P/ASAIP--------P]
2369 nale¿y[nale¿eæ,,VS---3TON----P]
2370 na pewno[na pewno,,D------------P]
2371 do[do,,P-G----------P]
2372 najlepszych[dobry,222,APGXS--------P]
2373 w[w,66,P-L----------P]
2374 Europie[europa,161,SSLF---------W]
2375 i[i,,C------------P]
2376 liczy[liczyæ siê,501,VS---3TONZ---P]
2377 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2378 powa¿nie[powa¿nie,,D---P--------P]
2379 we[w,66,P-L----------P]
2380 wspó³czesnej[wspó³czesny,261,ASLFP--------P]
2381 kulturze[kultura,161,SSLF---------P]
2382 teatralnej[teatralny,261,ASLFP--------P].
2383 W[w,66,P-L----------P]
2384 nowo[nowo,,D---P--------P]
2385 zbudowanej[zbudowany,261,ASLFP--------P],
2386 szeroko[szeroko,,D---P--------P]
2387 i[i,,C------------P]
2388 z[z,65,P-I----------P]
2389 rozmachem[rozmach,,SSII---------P]
2390 zaplanowanej[zaplanowany,261,ASLFP--------P]
2391 dzielnicy[dzielnica,161,SSLF---------P]
2392 piêtrz±[piêtrzyæ siê,501,VP---3TONZ---P]
2393 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2394 olbrzymie[olbrzymi,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
2395 konstrukcje[konstrukcja,112,SPNF---------P]
2396 ze[z,62,P-G----------P]
2397 szk³a[szk³o,121,SSGN---------P].
2398 
2399 A0046~¯L~1964/35~str. 1~kol. 3
2400 O[o,66,P-L----------P]
2401 sieci[sieæ,161,SSLF---------P]
2402 szkó³[szko³a,,SPGF---------P]
2403 by³a[byæ,,VS-F-3PON----P]
2404 ju¿[ju¿,,T------------P]
2405 mowa[mowa,,SSNF---------P].
2406 Liczba[liczba,,SSNF---------P]
2407 nauczycieli[nauczyciel,122,SPGP---------P]
2408 z[z,65,P-I----------P]
2409 wykszta³ceniem[wykszta³cenie,,SSIN---------P]
2410 wy¿szym[wysoki,251,ASIXX--------P]
2411 od[od,,P-G----------P]
2412 ¶redniego[¶redni,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2413 
2414 studia[studium,112,SPNN---------P]
2415 uniwersyteckie[uniwersytecki,212,APNOP--------P/APNRP--------P],
2416 ukoñczone[ukoñczony,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
2417 Studia[studium,112,SPNN---------P]
2418 Nauczycielskie[nauczycielski,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
2419 
2420 która[który,,ASNFP--------P]
2421 w[w,66,P-L----------P]
2422 szkolnictwie[szkolnictwo,,SSLN---------P]
2423 podstawowym[podstawowy,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2424 siêga[siêgaæ,,VS---3TON----P]
2425 trzydziestu[trzydzie¶ci,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
2426 czterech[cztery,32,NPGX---------P]
2427 procent[procent,122,SPGI---------P],
2428 a[a,9,C------------P]
2429 wiêc[wiêc,,C------------P]
2430 liczby[liczba,121,SSGF---------P]
2431 bardzo[bardzo,,D---P--------P]
2432 wysokiej[wysoki,221,ASGFP--------P],
2433 nie[nie,,T------------P]
2434 daje[dawaæ,,VS---3TON----P]
2435 pojêcia[pojêcie,121,SSGN---------P]
2436 o[o,66,P-L----------P]
2437 sytuacji[sytuacja,161,SSLF---------P]
2438 szko³y[szko³a,121,SSGF---------P]
2439 w ogóle[w ogóle,,X------------P].
2440 Poziom[poziom,111,SSNI---------P]
2441 wykszta³cenia[wykszta³cenie,121,SSGN---------P]
2442 nauczycieli[nauczyciel,122,SPGP---------P]
2443 spada[spadaæ,,VS---3TON----P]
2444 wprost[wprost,,D------------P]
2445 proporcjonalnie[proporcjonalnie,,D---P--------P]
2446 z[z,65,P-I----------P]
2447 odleg³o¶ci±[odleg³o¶æ,,SSIF---------P]
2448 dziel±c±[dziel±cy,251,ASIXX--------P]
2449 szko³ê[szko³a,,SSAF---------P]
2450 od[od,62,P-G----------P]
2451 miasta[miasto,121,SSGN---------P]
2452 wojewódzkiego[wojewódzki,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2453 czy[czy,,T------------P/C------------P]
2454 
2455 nawet[nawet,,T------------P]
2456 
2457 powiatowego[powiatowy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P].
2458 
2459 A0047~¯L~1964/35~str. 4~kol. 1
2460 Matka[matka,,SSNF---------P]
2461 pracuje[pracowaæ,,VS---3TON----P]
2462 w[w,66,P-L----------P]
2463 jednej[jeden,261,ASLFP--------P]
2464 z[z,62,P-G----------P]
2465 central[centrala,,SPGF---------P]
2466 handlu[handel,121,SSGI---------P]
2467 zagranicznego[zagraniczny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2468 w[w,66,P-L----------P]
2469 Warszawie[warszawa,161,SSLF---------W].
2470 Zarabia[zarabiaæ,,VS---3TON----P]
2471 tysi±c[tysi±c,34,NPAX---------P]
2472 dziewiêæset[dziewiêæset,34,NPAR---------P]
2473 z³otych[z³oty,122,SPGX---------P]
2474 brutto[brutto,,X------------P].
2475 S³owo[s³owo,111,SSNN---------P]
2476 "brutto[brutto,,X------------P]"
2477 podkre¶la[podkre¶laæ,,VS---3TON----P],
2478 w[w,66,P-L----------P]
2479 tym[ten,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2480 domu[dom,161,SSLI---------P]
2481 wa¿ny[wa¿ny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2482 jest[byæ,,VS---3TON----P]
2483 ka¿dy[ka¿dy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2484 grosz[grosz,111,SSNI---------P].
2485 Oprócz[oprócz,,P-G----------P]
2486 dwóch[dwa,32,NPGX---------P]
2487 synów[syn,122,SPGP---------P]
2488 pani[pani,,SSNF---------P/SSGF---------P/SSDF---------P/SSLF---------P/SSVF---------P]
2489 owa[ów,,ASNFP--------P]
2490 ma[mieæ,,VS---3TON----P]
2491 jeszcze[jeszcze,,T------------P]
2492 na[na,66,P-L----------P]
2493 utrzymaniu[utrzymanie,161,SSLN---------P]
2494 matkê[matka,,SSAF---------P],
2495 chor±[chory,241,ASAFP--------P]
2496 staruszkê[staruszka,,SSAF---------P],
2497 pobieraj±c±[pobieraj±cy,241,ASAXX--------P]
2498 trzysta[trzysta,34,NPAR---------P]
2499 sze¶ædziesi±t[sze¶ædziesi±t,34,NPAR---------P]
2500 z³otych[z³oty,122,SPGX---------P]
2501 renty[renta,121,SSGF---------P]
2502 wdowiej[wdowi,221,ASGXX--------P].
2503 
2504 A0048~¯L~1964/35~str. 5~kol. 1
2505 Maci±g[maci±g,,X------------W]
2506 co[co,8,D------------P]
2507 do[do,,P-G----------P]
2508 jednego[jeden,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2509 ma[mieæ,,VS---3TON----P]
2510 niew±tpliwie[niew±tpliwie,,D---P--------P]
2511 racjê[racja,,SSAF---------P].
2512 Co[co,8,D------------P]
2513 do[do,62,P-G----------P]
2514 tego[to,42,Z-G-------XX-P],
2515 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2516 droga[droga,111,SSNF---------P]
2517 rzeczywistych[rzeczywisty,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2518 i[i,,C------------P]
2519 trwa³ych[trwa³y,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2520 literackich[literacki,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2521 sukcesów[sukces,,SPGI---------P]
2522 nie[nie,,T------------P]
2523 le¿y[le¿eæ,,VS---3TON----P]
2524 dzi¶[dzi¶,,D------------P]
2525 zapewne[zapewne,,T------------P]
2526 na[na,66,P-L----------P]
2527 linii[linia,161,SSLF---------P]
2528 najszerzej[szeroko,,D---S--------P]
2529 nawet[nawet,,T------------P]
2530 pojêtej[pojêty,221,ASGXX--------P]
2531 obywatelskiej[obywatelski,221,ASGFP--------P]
2532 publicystyki[publicystyka,,SSGF---------P/SPNF---------P/SPAF---------P/SPVF---------P],
2533 a[a,9,C------------P]
2534 tym[tym,9,C------------P]
2535 bardziej[bardzo,,D---C--------P]
2536 dzia³ania[dzia³anie,121,SSGN---------P],
2537 które[który,211,ASNNP--------P]
2538 jest[byæ,,VS---3TON----P]
2539 jej[on,42,ZSGF-------N-P]
2540 naturalnym[naturalny,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
2541 przed³u¿eniem[przed³u¿enie,,SSIN---------P].
2542 Co[co,8,D------------P]
2543 do[do,62,P-G----------P]
2544 tego[to,42,Z-G-------XX-P],
2545 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2546 sytuacja[sytuacja,,SSNF---------P]
2547 pisarza[pisarz,121,SSGP---------P]
2548 polskiego[polski,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2549 z[z,62,P-G----------P]
2550 doby[doba,121,SSGF---------P]
2551 niewoli[niewola,121,SSGF---------P]
2552 by³a[byæ,,VS-F-3PON----P]
2553 sytuacj±[sytuacja,,SSIF---------P]
2554 szczególn±[szczególny,251,ASIFP--------P],
2555 narzucaj±c±[narzucaj±cy,251,ASIXX--------P]
2556 mu[on,,ZSDM------NN-P/ZSDN------NN-P]
2557 funkcje[funkcja,142,SPAF---------P]
2558 dodatkowe[dodatkowy,242,APARP--------P],
2559 z[z,65,P-I----------P]
2560 realizacj±[realizacja,,SSIF---------P]
2561 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
2562 czysto[czysto,,D---P--------P]
2563 pisarskich[pisarski,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2564 ambicji[ambicja,122,SPGF---------P]
2565 nie[nie,,T------------P]
2566 zawsze[zawsze,,D------------P]
2567 zbie¿ne[zbie¿ny,242,APARP--------P].
2568 
2569 A0049~¯L~1964/37~str. 1~kol. 3
2570 Wprawdzie[wprawdzie,,T------------P]
2571 nie[nie,,T------------P]
2572 pretendujê[pretendowaæ,,VS---1TON----P]
2573 do[do,62,P-G----------P]
2574 rangi[ranga,121,SSGF---------P]
2575 pe³nokwalifikowanego[pe³nokwalifikowany,221,ASGXX--------P]
2576 piosenkologa[piosenkolog,121,SSGP---------P],
2577 chcia³bym[chcieæ,,VS-M-1-PN----P]
2578 jednak[jednak,,C------------P/T------------P]
2579 do[do,62,P-G----------P]
2580 ogródka[ogródek,,SSGI---------P]
2581 piosenki[piosenka,121,SSGF---------P]
2582 w[w,66,P-L----------P]
2583 Polsce[polska,161,SSLF---------W]
2584 dorzuciæ[dorzuciæ,,V----I--D----P]
2585 i[i,,C------------P]
2586 moje[mój,242,APARP--------P]
2587 trzy[trzy,34,NPAX---------P]
2588 kamyczki[kamyczek,142,SPAI---------P],
2589 zw³aszcza[zw³aszcza,,SSNF---------P]
2590 i¿[i¿,,C------------P]
2591 jako[jako,61,P-N----------P]
2592 jeden[jeden,31,NPNX---------P]
2593 z[z,62,P-G----------P]
2594 pierwszych[pierwszy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2595 
2596 w³a¶nie[w³a¶nie,,T------------P/I------------P]
2597 tu[tu,,D------------P]
2598 na[na,66,P-L----------P]
2599 ³amach[³am,,SPLI---------P]
2600 "¯ycia[¿ycie,,SSGN---------P/SPNN---------P/SPAN---------P/SPVN---------P]
2601 Literackiego[literacki,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]"
2602 
2603 dobiera³em[dobieraæ siê,501,VS-M-1PONZ---P]
2604 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2605 do[do,62,P-G----------P]
2606 skóry[skóra,121,SSGF---------P]
2607 polskim[polski,232,APDOP--------P/APDRP--------P]
2608 piosenkarzom[piosenkarz,,SPDP---------P]
2609 i[i,,C------------P]
2610 twórcom[twórca,,SPDP---------P]
2611 piosenki[piosenka,121,SSGF---------P].
2612 
2613 A0050~¯L~1964/37~str. 2~kol. 3
2614 Partol±c[partoliæ,,V----W--N----P]
2615 w[w,66,P-L----------P]
2616 tym[ten,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2617 streszczeniu[streszczenie,161,SSLN---------P]
2618 klarowny[klarowny,241,ASAIP--------P]
2619 wyk³ad[wyk³ad,141,SSAI---------P]
2620 (w[w,66,P-L----------P]
2621 którym[który,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2622 s³ychaæ[s³ychaæ,,V----I--N----P]
2623 echa[echo,142,SPAN---------P]
2624 dobrej[dobry,221,ASGFP--------P]
2625 szko³y[szko³a,121,SSGF---------P]
2626 Brzozowskiego[brzozowski,121,SSGP---------W]),
2627 my¶lê[my¶leæ,,VS---1TON----P]
2628 jednak[jednak,,C------------P/T------------P],
2629 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2630 do[do,62,P-G----------P]
2631 wyja¶nienia[wyja¶nienie,121,SSGN---------P]
2632 ostatecznej[ostateczny,221,ASGFP--------P]
2633 konkluzji[konkluzja,121,SSGF---------P]
2634 Maci±ga[maci±g,121,SSGX---------W]
2635 przyda³oby[przydaæ siê,501,VX-X-XXXXZ---P]
2636 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2637 jakie¶[jaki¶,211,ASNNP--------P]
2638 t³o[t³o,111,SSNN---------P]
2639 porównawcze[porównawczy,211,ASNNP--------P].
2640 Indywiduali¶ci[indywidualista,,SPNP---------P/SPVP---------P]
2641 Witkacego[witkacy,121,SSGP---------W],
2642 Zegad³owicza[zegad³owicz,121,SSGP---------W]
2643 równie¿[równie¿,,T------------P]
2644 ¿yli[¿yæ,,VP-O-3PON----P]
2645 obok[obok,62,P-G----------P]
2646 historii[historia,121,SSGF---------P],
2647 w[w,66,P-L----------P]
2648 nieustannym[nieustanny,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2649 z[z,65,P-I----------P]
2650 ni±[on,45,ZSIF---------P]
2651 sporze[spór,,SSLI---------P/SSVI---------P].
2652 Równie¿[równie¿,,T------------P]
2653 bronili[broniæ siê,501,VP-O-3PONZ---P]
2654 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2655 przed[przed,65,P-I----------P]
2656 ni±[on,45,ZSIF---------P]
2657 estetyzuj±c[estetyzowaæ,,V----W--N----P]
2658 jej[on,42,ZSGF-------N-P]
2659 dramaty[dramat,142,SPAI---------P].
2660 Podobnie[podobnie,,D---P--------P]
2661 te¿[te¿,,T------------P]
2662 rozwijali[rozwijaæ siê,51,VP-O-3PON----P]
2663 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2664 poprzez[poprzez,64,P-A----------P]
2665 chwile[chwila,142,SPAF---------P]
2666 metafizycznych[metafizyczny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2667 prze¿yæ[prze¿ycie,,SPGN---------P],
2668 od[od,62,P-G----------P]
2669 etapu[etap,,SSGI---------P]
2670 do[do,62,P-G----------P]
2671 etapu[etap,,SSGI---------P].
2672 
2673 A0051~¯L~1964/37~str. 12~kol. 3
2674 Uwa¿am[uwa¿aæ,,VS---1TON----P],
2675 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2676 ¶wiatopogl±d[¶wiatopogl±d,111,SSNI---------P]
2677 mo¿e[móc,,VX-X-XXXXX--XP]
2678 byæ[byæ,,V----I--N----P]
2679 materialistyczny[materialistyczny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2680 lub[lub,,C------------P]
2681 idealistyczny[idealistyczny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2682 (w[w,66,P-L----------P]
2683 prymitywnych[prymitywny,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
2684 cywilizacjach[cywilizacja,,SPLF---------P]
2685 nawet[nawet,,T------------P]
2686 magiczny[magiczny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]),
2687 ale[ale,,C------------P]
2688 nie[nie,,T------------P]
2689 morski[morski,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P],
2690 lotniczy[lotniczy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P],
2691 rolny[rolny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2692 czy[czy,,T------------P/C------------P]
2693 le¶ny[le¶ny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P].
2694 Nie[nie,,T------------P]
2695 znaczy[znaczyæ,,VS---3TON----P]
2696 to[to,41,Z-N-------XX-P],
2697 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2698 nie[nie,,T------------P]
2699 podzielam[podzielaæ,,VS---1TON----P]
2700 niektórych[niektóry,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2701 pogl±dów[pogl±d,,SPGI---------P]
2702 niektórych[niektóry,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2703 wspó³autorów[wspó³autor,122,SPGP---------P]
2704 tego[ten,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2705 dzie³a[dzie³o,121,SSGN---------P].
2706 Ale[ale,,C------------P]
2707 to[to,41,Z-N-------XX-P]
2708 nie[nie,,T------------P]
2709 oni[on,,ZPNO---------P]
2710 i[i,,C------------P]
2711 nie[nie,,T------------P]
2712 doktor[doktor,,SSNP---------P]
2713 Borowik[borowik,,SSNI---------W/SSAI---------W]
2714 s±[byæ,,VP---3TON----P]
2715 odpowiedzialni[odpowiedzialny,,APNOP--------P]
2716 za[za,64,P-A----------P]
2717 moje[mój,241,ASANP--------P]
2718 "opêtanie[opêtanie,141,SSAN---------P]"
2719 morzem[morze,,SSIN---------P].
2720 
2721 A0052~¯L~1964/39~str. 1~kol. 5
2722 Wbrew[wbrew,63,P-D----------P]
2723 modnemu[modny,,ASDPP--------P/ASDAP--------P/ASDIP--------P/ASDNP--------P]
2724 choæ[choæ,,C------------P/T------------P]
2725 nie[nie,,T------------P]
2726 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
2727 dzisiejszemu[dzisiejszy,,ASDPP--------P/ASDAP--------P/ASDIP--------P/ASDNP--------P]
2728 skazywaniu siê[skazywanie siê,131,SSDN---------P]
2729 pisarza[pisarz,121,SSGP---------P]
2730 na[na,64,P-A----------P]
2731 samotno¶æ[samotno¶æ,141,SSAF---------P],
2732 ka¿demu[ka¿dy,,ASDPP--------P/ASDAP--------P/ASDIP--------P/ASDNP--------P]
2733 zale¿y[zale¿eæ,,VS---3TON----P]
2734 na[na,66,P-L----------P]
2735 kontaktach[kontakt,,SPLI---------P]
2736 spo³ecznie[spo³ecznie,,D---P--------P]
2737 i[i,,C------------P]
2738 ideowo[ideowo,,D---P--------P]
2739 najbardziej[bardzo,,D---S--------P]
2740 po¿ytecznych[po¿yteczny,262,APLOP--------P/APLRP--------P].
2741 Przywódcy[przywódca,112,SPNP---------P]
2742 partii[partia,121,SSGF---------P]
2743 otrzymali[otrzymaæ,,VP-O-3POD----P]
2744 ¶wiadectwo[¶wiadectwo,141,SSAN---------P]
2745 sytuacji[sytuacja,121,SSGF---------P]
2746 w¶ród[w¶ród,62,P-G----------P]
2747 pisarzy[pisarz,122,SPGP---------P],
2748 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2749 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
2750 powiem[powiedzieæ,,VS---1TOD----P]
2751 bez[bez,62,P-G----------P]
2752 po¶rednictwa[po¶rednictwo,121,SSGN---------P],
2753 z[z,62,P-G----------P]
2754 pierwszej[pierwszy,221,ASGFP--------P]
2755 rêki[rêka,121,SSGF---------P]
2756 i[i,,C------------P]
2757 jednocze¶nie[jednocze¶nie,,D---P--------P]
2758 niedyplomatyczna[niedyplomatyczny,,ASNFP--------P]
2759 bezpo¶rednio¶æ[bezpo¶rednio¶æ,111,SSNF---------P]
2760 dyskusji[dyskusja,122,SPGF---------P]
2761 "kuluarowych[kuluarowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]"
2762 pozwala³a[pozwalaæ,,VS-F-3PON----P]
2763 odzyskiwaæ[odzyskiwaæ,,V----I--N----P]
2764 wiarê[wiara,,SSAF---------P]
2765 w[w,64,P-A----------P]
2766 owocno¶æ[owocno¶æ,141,SSAF---------P]
2767 rozmów[rozmowa,122,SPGF---------P]
2768 tym[ten,232,APDOP--------P/APDRP--------P],
2769 którzy[który,,APNOP--------P]
2770 w[w,66,P-L----------P]
2771 kiedysiejszych[kiedysiejszy,262,APLXX--------P]
2772 oficjalnych[oficjalny,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
2773 sformu³owaniach[sformu³owanie,,SPLN---------P]
2774 widzieli[widzieæ,,VP-O-3PON----P]
2775 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
2776 beznadziejno¶æ[beznadziejno¶æ,141,SSAF---------P]
2777 dla[dla,62,P-G----------P]
2778 siebie[siebie,42,Z-G-------XX-P].
2779 
2780 A0053~¯L~1964/39~str. 3~kol. 2
2781 Wewnêtrzne[wewnêtrzny,242,APARP--------P]
2782 perypetie[perypetia,142,SPAF---------P]
2783 Zwi±zku[zwi±zek,121,SSGI---------P]
2784 zwykli¶my[zwykn±æ,,VP-O-1PON----P]
2785 byli[byæ,56,VP-O-3PON---BP]
2786 podsumowywaæ[podsumowywaæ,,V----I--N----P]
2787 i[i,,C------------P]
2788 oceniaæ[oceniaæ,,V----I--N----P]
2789 na[na,66,P-L----------P]
2790 dorocznych[doroczny,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
2791 zjazdach[zjazd,,SPLI---------P].
2792 Przypomnienie[przypomnienie,111,SSNN---------P]
2793 sobie[siebie,43,Z-D-------XX-P]
2794 dziejów[dzieje,,SPGT---------P]
2795 tych[ten,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2796 zjazdów[zjazd,,SPGI---------P]
2797 u³atwi[u³atwiæ,,VS---3TOD----P]
2798 nam[my,,Z-D----------P]
2799 mo¿e[móc,,VX-X-XXXXX--XP]
2800 w[w,66,P-L----------P]
2801 tej[ten,261,ASLFP--------P]
2802 chwili[chwila,161,SSLF---------P]
2803 trudne[trudny,241,ASANP--------P]
2804 spojrzenie[spojrzenie,141,SSAN---------P]
2805 wstecz[wstecz,,D------------P].
2806 Trudne[trudny,211,ASNNP--------P]
2807 
2808 powiadam[powiadaæ,,VS---1TON----P]
2809 
2810 bo[bo,,C------------P]
2811 nie[nie,,T------------P]
2812 doceniamy[doceniaæ,,VP---1TON----P]
2813 naszego[nasz,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2814 dorobku[dorobek,121,SSGI---------P],
2815 tego[to,42,Z-G-------XX-P]
2816 jak[jak,9,C------------P]
2817 wiele[wiele,34,NPAR---------P]
2818 przeszli¶my[przej¶æ,,VP-O-1POD----P]
2819 i[i,,C------------P]
2820 dokonali¶my[dokonaæ,,VP-O-1POD----P],
2821 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2822 tak¿e[tak¿e,,T------------P]
2823 jak[jak,9,C------------P]
2824 zawi³ymi[zawi³y,,APIOP--------P/APIRP--------P]
2825 drogami[droga,,SPIF---------P]
2826 dochodzili¶my[dochodziæ,,VP-O-1PON----P]
2827 do[do,62,P-G----------P]
2828 punktu[punkt,,SSGI---------P],
2829 w[w,66,P-L----------P]
2830 którym[który,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2831 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2832 dzisiaj[dzisiaj,,D------------P]
2833 znajdujemy[znajdowaæ siê,501,VP---1TODZ---P/VP---1TONZ---P]
2834 [&]
2835 
2836 A0054~¯L~1964/39~str. 4~kol. 3
2837 Nasze[nasz,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
2838 postulaty[postulat,112,SPNI---------P]
2839 i[i,,C------------P]
2840 wymagania[wymaganie,112,SPNN---------P]
2841 nie[nie,,T------------P]
2842 uderzaj±[uderzaæ,,VP---3TON----P]
2843 w[w,64,P-A----------P]
2844 wolno¶æ[wolno¶æ,141,SSAF---------P]
2845 twórcz±[twórczy,241,ASAFP--------P]
2846 pisarza[pisarz,121,SSGP---------P].
2847 Dowodzi[dowodziæ,,VS---3TON----P]
2848 tego[to,42,Z-G-------XX-P]
2849 fakt[fakt,111,SSNI---------P],
2850 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2851 ukazuje[ukazywaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
2852 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2853 u[u,62,P-G----------P]
2854 nas[my,42,Z-G----------P]
2855 wiele[wiele,31,NPNR---------P]
2856 ksi±¿ek[ksi±¿ka,122,SPGF---------P]
2857 polskich[polski,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2858 i[i,,C------------P]
2859 obcych[obcy,222,APGOP--------P/APGRP--------P],
2860 których[który,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2861 tre¶æ[tre¶æ,111,SSNF---------P]
2862 nie[nie,,T------------P]
2863 budzi[budziæ,,VS---3TON----P]
2864 u[u,62,P-G----------P]
2865 nas[my,42,Z-G----------P]
2866 ¿adnego[¿aden,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2867 powinowactwa[powinowactwo,121,SSGN---------P]
2868 ideowego[ideowy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P],
2869 lecz[lecz,,C------------P]
2870 posiadaj±cych[posiadaj±cy,222,APGXX--------P]
2871 okre¶lone[okre¶lony,242,APARP--------P]
2872 walory[walor,142,SPAI---------P]
2873 artystyczne[artystyczny,242,APARP--------P],
2874 psychologiczne[psychologiczny,242,APARP--------P]
2875 i[i,,C------------P]
2876 poznawcze[poznawczy,242,APARP--------P].
2877 Sprzeciwiamy[sprzeciwiaæ siê,501,VP---1TONZ---P]
2878 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2879 publikacji[publikacja,131,SSDF---------P]
2880 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
2881 takich[taki,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2882 utworów[utwór,,SPGI---------P],
2883 które[który,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
2884 czerpi±[czerpaæ,,VP---3TON----P]
2885 swe[swój,241,ASANP--------P]
2886 natchnienie[natchnienie,141,SSAN---------P]
2887 z[z,62,P-G----------P]
2888 reakcyjnej[reakcyjny,221,ASGFP--------P]
2889 i[i,,C------------P]
2890 antykomunistycznej[antykomunistyczny,221,ASGXX--------P]
2891 inspiracji[inspiracja,121,SSGF---------P]
2892 [&]
2893 
2894 A0055~¯L~1964/41~str. 2~kol. 5
2895 Czy[czy,,T------------P/C------------P]
2896 to[to,41,Z-N-------XX-P]
2897 wystarczy[wystarczyæ,,VS---3TOD----P]
2898 by[by,,C------------P/D------------P/T------------P]
2899 na[na,64,P-A----------P]
2900 przyk³ad[przyk³ad,141,SSAI---------P],
2901 proboszcz[proboszcz,111,SSNP---------P]
2902 polski[polski,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2903 zacz±³[zacz±æ,54,VS-M-3POD----P]
2904 nauczaæ[nauczaæ,,V----I--N----P]
2905 swoich[swój,242,APAOP--------P]
2906 wiernych[wierny,142,SPAP---------P],
2907 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2908 ¯ydzi[¿yd,,SPNP---------P/SPVP---------P]
2909 bynajmniej[bynajmniej,,T------------P]
2910 nie[nie,,T------------P]
2911 odpowiadaj±[odpowiadaæ,,VP---3TON----P]
2912 za[za,64,P-A----------P]
2913 ¶mieræ[¶mieræ,141,SSAF---------P]
2914 Chrystusa[chrystus,121,SSGP---------W],
2915 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2916 cz³owiek[cz³owiek,,SSNP---------P],
2917 który[który,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2918 nie[nie,,T------------P]
2919 wzi±³[wzi±æ,,VS-M-3POD----P]
2920 ¶lubu[¶lub,,SSGI---------P]
2921 katolickiego[katolicki,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2922 i[i,,C------------P]
2923 nie[nie,,T------------P]
2924 ochrzci³[ochrzciæ,,VS-M-3POD----P]
2925 swych[swój,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2926 dzieci[dziecko,122,SPGN---------P]
2927 nie[nie,,T------------P]
2928 jest[byæ,,VS---3TON----P]
2929 bynajmniej[bynajmniej,,T------------P]
2930 dlatego[dlatego,,C------------P]
2931 cz³owiekiem[cz³owiek,,SSIP---------P]
2932 ni¿ej[nisko,,D---C--------P]
2933 moralnie[moralnie,,D---P--------P]
2934 stoj±cym[stoj±cy,251,ASIXX--------P]
2935 ni¿[ni¿,9,C------------P]
2936 praktykuj±cy[praktykuj±cy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2937 katolik[katolik,111,SSNP---------P]
2938 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2939 mo¿e[móc,,VX-X-XXXXX--XP]
2940 nieraz[nieraz,,D------------P]
2941 staæ[staæ,,V----I--D----P]
2942 od[od,62,P-G----------P]
2943 niego[on,42,ZSGM------TT-P/ZSGN-------T-P]
2944 wy¿ej[wysoko,,D---C--------P],
2945 [&]
2946 
2947 A0056~¯L~1964/41~str. 5~kol. 5
2948 Tylko[tylko,,T------------P/C------------P],
2949 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2950 przed[przed,65,P-I----------P]
2951 [~]
2952 dwustu[dwie¶cie,35,NPIO---------P/NPIR---------P]
2953 laty[lata,,SPIX---------P]
2954 prostytucja[prostytucja,,SSNF---------P]
2955 krzewi³a[krzewiæ siê,501,VS-F-3PONZ---P]
2956 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2957 na[na,66,P-L----------P]
2958 nêdzy[nêdza,161,SSLF---------P],
2959 mia³a[mieæ,,VS-F-3PON----P]
2960 pod³o¿e[pod³o¿e,141,SSAN---------P]
2961 spo³eczne[spo³eczny,241,ASANP--------P],
2962 jakie[jaki,211,ASNNP--------P]
2963 dzi¶[dzi¶,,D------------P]
2964 ju¿[ju¿,,T------------P]
2965 pewno[pewno,,X------------P]
2966 nie[nie,,T------------P]
2967 istnieje[istnieæ,,VS---3TON----P].
2968 Tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
2969 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2970 [~]
2971 porównanie[porównanie,111,SSNN---------P]
2972 fikcyjnych[fikcyjny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2973 wydarzeñ[wydarzenie,,SPGN---------P]
2974 sprzed[sprzed,62,P-G----------P]
2975 dwustu[dwie¶cie,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
2976 laty[lata,122,SPGX---------P]
2977 z[z,65,P-I----------P]
2978 podobno[podobno,,D---P--------P]
2979 rzeczywistymi[rzeczywisty,,APIOP--------P/APIRP--------P]
2980 wydarzeniami[wydarzenie,,SPIN---------P]
2981 sprzed[sprzed,62,P-G----------P]
2982 roku[rok,121,SSGI---------P]
2983 wypada[wypadaæ,,VS---3TON----P]
2984 niekorzystnie[niekorzystnie,,D---P--------P]
2985 dla[dla,62,P-G----------P]
2986 tych[ten,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2987 ostatnich[ostatni,222,APGOP--------P/APGRP--------P].
2988 W[w,66,P-L----------P]
2989 jakim[jaki,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2990 dobrym[dobry,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2991 tonie[ton,161,SSLI---------P]
2992 utrzymane[utrzymany,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
2993 s±[byæ,57,VP---ITONB--OP]
2994 sceny[scena,112,SPNF---------P]
2995 (plenerowe[plenerowy,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
2996 i[i,,C------------P]
2997 w[w,66,P-L----------P]
2998 domu[dom,161,SSLI---------P]
2999 publicznym[publiczny,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]),
3000 które[który,242,APARP--------P]
3001 dzi¶[dzi¶,,D------------P]
3002 okre¶li³oby[okre¶liæ,,VS-N-3-PD----P]
3003 siê[siê,41,Z-N----------P]
3004 po prostu[po prostu,,X------------P]
3005 jako[jako,64,P-A----------P]
3006 zbiorow±[zbiorowy,241,ASAFP--------P]
3007 orgiê[orgia,,SSAF---------P].
3008 
3009 A0057~¯L~1964/41~str. 7~kol. 4
3010 Bo[bo,,C------------P]
3011 jaka[jaki,,ASNFP--------P]
3012 by³a[byæ,5,VS-F-3PON----P]
3013 koncepcja[koncepcja,,SSNF---------P]
3014 autorów[autor,122,SPGP---------P]
3015 wspomnianego[wspomniany,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3016 dokumentu[dokument,,SSGI---------P]?
3017 mo¿na[mo¿na,,VX-X-X-PXX--WP]
3018 j±[on,44,ZSAF-------N-P]
3019 nazwaæ[nazwaæ,,V----I--D----P]
3020 krótko[krótko,,D---P--------P]:
3021 pój¶cie[pój¶cie,111,SSNN---------P]
3022 po[po,66,P-L----------P]
3023 linii[linia,161,SSLF---------P]
3024 najmniejszego[ma³y,221,ASGPS--------P/ASGAS--------P/ASGIS--------P/ASGNS--------P]
3025 oporu[opór,,SSGI---------P].
3026 Bowiem[bowiem,,C------------P]
3027 do[do,62,P-G----------P]
3028 nowej[nowy,221,ASGFP--------P]
3029 "siatki[siatka,121,SSGF---------P]"
3030 godzin[godzina,,SPGF---------P]
3031 zaprojektowanej[zaprojektowany,221,ASGFP--------P]
3032 dla[dla,62,P-G----------P]
3033 jêzyka[jêzyk,,SSGI---------P]
3034 polskiego[polski,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P],
3035 autorzy[autor,,SPNP---------P/SPVP---------P]
3036 ci[ten,212,APNOP--------P]
3037 dopasowali[dopasowaæ,,VP-O-3POD----P]
3038 poszczególne[poszczególny,242,APARP--------P]
3039 okresy[okres,142,SPAI---------P]
3040 literackie[literacki,242,APARP--------P],
3041 przesuwaj±c[przesuwaæ,,V----W--N----P]
3042 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
3043 gdzieniegdzie[gdzieniegdzie,,D------------P]
3044 dotychczasowy[dotychczasowy,241,ASAIP--------P]
3045 rozk³ad[rozk³ad,141,SSAI---------P],
3046 z[z,62,P-G----------P]
3047 nieco[nieco,,D------------P]
3048 wiêcej[wiêcej,,D------------P]
3049 w[w,66,P-L----------P]
3050 dziale[dzia³,,SSLI---------P/SSVI---------P]
3051 "nauki[nauka,121,SSGF---------P]
3052 o[o,66,P-L----------P]
3053 jêzyku[jêzyk,161,SSLI---------P]",
3054 po[po,66,P-L----------P]
3055 drodze[droga,161,SSLF---------P]
3056 dorzucaj±c[dorzucaæ,,V----W--N----P]
3057 tu[tu,,D------------P]
3058 i[i,,C------------P]
3059 tam[tam,,I------------P]
3060 trochê[trochê,,D------------P]
3061 nowych[nowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
3062 lektur[lektura,,SPGF---------P].
3063 
3064 A0058~¯L~1965/11~str. 2~kol. 2
3065 Reprezentantem[reprezentant,,SSIP---------P]
3066 tego[ten,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3067 kierunku[kierunek,121,SSGI---------P]
3068 interpretacyjnego[interpretacyjny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3069 jest[byæ,,VS---3TON----P]
3070 wspó³czesna[wspó³czesny,,ASNFP--------P]
3071 polska[polska,111,SSNF---------P]
3072 ekipa[ekipa,,SSNF---------P].
3073 W[w,66,P-L----------P]
3074 swym[swój,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
3075 d±¿eniu[d±¿enie,161,SSLN---------P]
3076 do[do,62,P-G----------P]
3077 maksymalnej[maksymalny,221,ASGFP--------P]
3078 prostoty[prostota,,SSGF---------P/SPNF---------P/SPAF---------P/SPVF---------P],
3079 do[do,62,P-G----------P]
3080 unikania[unikanie,121,SSGN---------P]
3081 przesadnego[przesadny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3082 rubata[rubato,121,SSGN---------P],
3083 do[do,62,P-G----------P]
3084 unikania[unikanie,121,SSGN---------P]
3085 zbytniego[zbytni,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3086 zwalniania[zwalnianie,121,SSGN---------P]
3087 lub[lub,,C------------P]
3088 przy¶pieszania[przy¶pieszanie,121,SSGN---------P]
3089 tempa[tempo,121,SSGN---------P]
3090 pedagodzy[pedagog,,SPNP---------P/SPVP---------P]
3091 zdaj±[zdawaæ siê,501,VP---3TONZ---P]
3092 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3093 niekiedy[niekiedy,,D------------P]
3094 hamowaæ[hamowaæ,,V----I--N----P]
3095 indywidualne[indywidualny,242,APARP--------P]
3096 porywy[poryw,142,SPAI---------P]
3097 m³odych[m³ody,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
3098 pianistów[pianista,122,SPGP---------P]
3099 nie[nie,,T------------P]
3100 dostrzegaj±c[dostrzegaæ,,V----W--N----P],
3101 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
3102 ten[ten,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3103 sposób[sposób,111,SSNI---------P]
3104 nauczania[nauczanie,121,SSGN---------P]
3105 prowadzi[prowadziæ,,VS---3TON----P]
3106 do[do,62,P-G----------P]
3107 upodobnienia[upodobnienie,121,SSGN---------P]
3108 gry[gra,121,SSGF---------P]
3109 u[u,,P-G----------P]
3110 wszystkich[wszystek,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
3111 pianistów[pianista,122,SPGP---------P]
3112 polskich[polski,222,APGOP--------P/APGRP--------P],
3113 a[a,9,C------------P]
3114 tym[to,45,Z-I-------XX-P]
3115 samym[sam,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
3116 do[do,62,P-G----------P]
3117 przeciêtno¶ci[przeciêtno¶æ,121,SSGF---------P].
3118 
3119 A0059~¯L~1965/11~str. 6~kol. 5
3120 Bywa³y[bywaæ,,VP-R-3PON----P]
3121 wypadki[wypadek,112,SPNI---------P],
3122 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
3123 m³odzie¿[m³odzie¿,111,SSNF---------P],
3124 zw³aszcza[zw³aszcza,,SSNF---------P]
3125 nerwowa[nerwowy,,ASNFP--------P],
3126 mimo[mimo,62,P-G----------P]
3127 sprzyjaj±cego[sprzyjaj±cy,221,ASGXX--------P]
3128 i[i,,C------------P]
3129 ¿yczliwego[¿yczliwy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3130 do[do,62,P-G----------P]
3131 niej[on,42,ZSGF-------T-P]
3132 stosunku[stosunek,121,SSGI---------P]
3133 w[w,66,P-L----------P]
3134 czasie[czas,,SSLI---------P/SSVI---------P]
3135 egzaminu[egzamin,121,SSGI---------P]
3136 ulega³a[ulegaæ,,VS-F-3PON----P]
3137 temu[to,43,Z-D-------XX-P]
3138 co[co,41,Z-N----------P]
3139 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3140 nazywa[nazywaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
3141 atmosfer±[atmosfera,,SSIF---------P]
3142 egzaminu[egzamin,121,SSGI---------P]
3143 i[i,,C------------P]
3144 nie[nie,,T------------P]
3145 mog³a[móc,,VS-F-3PON----P]
3146 wydobyæ[wydobyæ,,V----I--D----P]
3147 ze[z,62,P-G----------P]
3148 siebie[siebie,42,Z-G-------XX-P]
3149 s³owa[s³owo,121,SSGN---------P].
3150 Znam[znaæ,,VS---1TON----P]
3151 takie[taki,242,APARP--------P]
3152 fakty[fakt,142,SPAI---------P],
3153 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
3154 na[na,64,P-A----------P]
3155 limit[limit,141,SSAI---------P]
3156 przyjêæ[przyjêcie,,SPGN---------P]
3157 o[o,62,P-A----------P/P-L----------P]
3158 klasy[klasa,121,SSGF---------P]
3159 pierwszej[pierwszy,221,ASGFP--------P]
3160 osiemdziesiêciu[osiemdziesi±t,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
3161 uczennic[uczennica,122,SPGF---------P]
3162 zg³asza³o[zg³aszaæ siê,501,VS-N-3PONZ---P]
3163 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3164 blisko[blisko,,P-G----------P]
3165 trzysta[trzysta,31,NPNR---------P].
3166 Niejedna[niejeden,,ASNFP--------P]
3167 z[z,62,P-G----------P]
3168 tych[ten,222,APGOP--------P/APGRP--------P],
3169 co[co,9,C------------P]
3170 nie[nie,,T------------P]
3171 mia³a[mieæ,,VS-F-3PON----P]
3172 "szczê¶cia[szczê¶cie,121,SSGN---------P]",
3173 dostawa³a[dostawaæ,,VS-F-3PON----P]
3174 szoku[szok,121,SSGI---------P]
3175 nerwowego[nerwowy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3176 i[i,,C------------P]
3177 odchodzi³a[odchodziæ,,VS-F-3PON----P]
3178 z[z,65,P-I----------P]
3179 urazem[uraz,,SSII---------P]
3180 do[do,62,P-G----------P]
3181 szko³y[szko³a,121,SSGF---------P]
3182 i[i,,C------------P]
3183 ¿ycia[¿ycie,121,SSGN---------P].
3184 
3185 A0060~¯L~1965/11~str. 11~kol. 2
3186 W[w,66,P-L----------P]
3187 stosowanych[stosowany,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
3188 przez[przez,64,P-A----------P]
3189 socjologiê[socjologia,,SSAF---------P]
3190 kultury[kultura,121,SSGF---------P]
3191 wyró¿nieniach[wyró¿nienie,,SPLN---------P]
3192 typów[typ,,SPGI---------P]
3193 konfiguracji[konfiguracja,121,SSGF---------P]
3194 czy[czy,,T------------P/C------------P]
3195 dziedzin[dziedzina,,SPGF---------P]
3196 kultury[kultura,121,SSGF---------P]
3197 nie[nie,,T------------P]
3198 spotka³em[spotkaæ,,VS-M-1POD----P]
3199 jako[jako,62,P-G----------P]
3200 kryterium[kryterium,121,SSGN---------P]
3201 wyró¿niaj±cego[wyró¿niaj±cy,221,ASGXX--------P]
3202 sposobu[sposób,,SSGI---------P]
3203 przekazywania[przekazywanie,121,SSGN---------P]
3204 tre¶ci[tre¶æ,121,SSGF---------P].
3205 Ma[mieæ,,VS---3TON----P]
3206 to[to,41,Z-N-------XX-P]
3207 chyba[chyba,,T------------P]
3208 pewne[pewny,242,APARP--------P]
3209 logiczne[logiczny,242,APARP--------P]
3210 usprawiedliwienia[usprawiedliwienie,142,SPAN---------P].
3211 Zastosowanie[zastosowanie,111,SSNN---------P]
3212 takiego[taki,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3213 kryterium[kryterium,121,SSGN---------P]
3214 funkcjonuje[funkcjonowaæ,,VS---3TON----P]
3215 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
3216 przy[przy,66,P-L----------P]
3217 przy³o¿eniu[przy³o¿enie,161,SSLN---------P]
3218 go[on,42,ZSGM------NN-P/ZSGN------NN-P]
3219 do[do,62,P-G----------P]
3220 zjawisk[zjawisko,,SPGN---------P]
3221 wspó³czesnych[wspó³czesny,222,APGOP--------P/APGRP--------P].
3222 Przy[przy,66,P-L----------P]
3223 porz±dkowaniu[porz±dkowanie,161,SSLN---------P]
3224 i[i,,C------------P]
3225 analizie[analiza,161,SSLF---------P]
3226 zjawisk[zjawisko,,SPGN---------P]
3227 kultury[kultura,121,SSGF---------P]
3228 w[w,66,P-L----------P]
3229 minionych[miniony,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
3230 epokach[epoka,,SPLF---------P]
3231 wydaje[wydawaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
3232 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3233 traciæ[traciæ,,V----I--N----P]
3234 sw±[swój,241,ASAFP--------P]
3235 u¿yteczno¶æ[u¿yteczno¶æ,141,SSAF---------P].
3236 
3237 A0061~¯L~1965/23~str. 1~kol. 3
3238 Historyczne[historyczny,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
3239 oraz[oraz,,C------------P]
3240 ideowe[ideowy,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
3241 za³o¿enia[za³o¿enie,112,SPNN---------P]
3242 spotkania[spotkanie,121,SSGN---------P]
3243 znalaz³y[znale¬æ,,VP-R-3POD----P]
3244 potwierdzenie[potwierdzenie,141,SSAN---------P]
3245 w[w,66,P-L----------P]
3246 licznych[liczny,252,APGOP--------P/APGRP--------P/APAOP--------P/APLOP--------P/APLRP--------P]
3247 rozmowach[rozmowa,,SPLF---------P]
3248 dyskusyjnych[dyskusyjny,262,APLOP--------P/APLRP--------P],
3249 we[w,66,P-L----------P]
3250 wspomnianej[wspomniany,261,ASLFP--------P]
3251 manifestacji[manifestacja,161,SSLF---------P]
3252 w[w,66,P-L----------P]
3253 sali[sala,161,SSLF---------P]
3254 teatru[teatr,,SSGI---------P]
3255 weimarskiego[weimarski,221,ASGXX--------P],
3256 wreszcie[wreszcie,,D------------P/T------------P]
3257 podczas[podczas,62,P-G----------P]
3258 uroczysto¶ci[uroczysto¶æ,121,SSGF---------P]
3259 sk³adania[sk³adanie,121,SSGN---------P]
3260 wieñców[wieniec,,SPGI---------P]
3261 i[i,,C------------P]
3262 kwiatów[kwiat,,SPGI---------P]
3263 na[na,66,P-L----------P]
3264 patetycznie[patetycznie,,D---P--------P]
3265 obudowanym[obudowany,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P],
3266 pomnikowym[pomnikowy,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
3267 zboczu[zbocze,161,SSLN---------P]
3268 buchenwaldzkim[buchenwaldzki,261,ASLXX--------P].
3269 Pisarze[pisarz,,SPNP---------P/SPVP---------P]
3270 przybyli[przyby³y,212,APNOP--------P]
3271 tutaj[tutaj,,D------------P]
3272 z[z,62,P-G----------P]
3273 piêædziesiêciu[piêædziesi±t,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
3274 dwu[dwa,32,NPGX---------P]
3275 krajów[kraj,,SPGI---------P]
3276 zrozumieli[zrozumieæ,,VP-O-3POD----P],
3277 i¿[i¿,,C------------P]
3278 celem[cel,,SSII---------P]
3279 spotkania[spotkanie,121,SSGN---------P]
3280 nie[nie,,T------------P]
3281 jest[byæ,,VS---3TON----P]
3282 jedynie[jedynie,,D---P--------P]
3283 nowy[nowy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3284 towarzyski[towarzyski,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3285 kontakt[kontakt,111,SSNI---------P]
3286 
3287 mimo i¿[mimo i¿,,C------------P]
3288 organizatorzy[organizator,,SPNP---------P/SPVP---------P]
3289 u³atwiali[u³atwiaæ,,VP-O-3PON----P]
3290 to[ten,241,ASANP--------P],
3291 konstruuj±c[konstruowaæ,,V----W--N----P]
3292 do¶æ[do¶æ,,D------------P]
3293 nieobowi±zuj±cy[nieobowi±zuj±cy,241,ASAXX--------P]
3294 program[program,141,SSAI---------P]
3295 pobytu[pobyt,121,SSGI---------P].
3296 
3297 A0062~¯L~1965/23~str. 7~kol. 2
3298 Pierwszy[pierwszy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3299 nie[nie,,T------------P]
3300 pasuje[pasowaæ,,VS---3TON----P]
3301 do[do,62,P-G----------P]
3302 tradycyjnego[tradycyjny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3303 nurtu[nurt,,SSGI---------P/SSDI---------P]
3304 realistycznego[realistyczny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3305 do[do,62,P-G----------P]
3306 Morcinka[morcinek,121,SSGP---------W]
3307 i[i,,C------------P]
3308 Gojawiczyñskiej[gojawiczyñska,121,SSGF---------W].
3309 Drugi[drugi,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3310 wprowadza[wprowadzaæ,,VS---3TON----P]
3311 do[do,62,P-G----------P]
3312 narracji[narracja,121,SSGF---------P]
3313 nowoczesne[nowoczesny,242,APARP--------P]
3314 udziwnienia[udziwnienie,142,SPAN---------P]
3315 (nota bene[nota bene,,X------------P]
3316 nie[nie,,T------------P]
3317 zawsze[zawsze,,D------------P]
3318 funkcjonalne[funkcjonalny,242,APARP--------P])
3319 eksperymenty[eksperyment,142,SPAI---------P]
3320 z[z,65,P-I----------P]
3321 czasem[czas,151,SSII---------P]
3322 i[i,,C------------P]
3323 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
3324 dalej[daleko,,D---C--------P].
3325 Mocnym[mocny,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
3326 atutem[atut,,SSII---------P]
3327 obu[oba,32,NPGX---------P]
3328 jest[byæ,,VS---3TON----P]
3329 odkrywczo¶æ[odkrywczo¶æ,111,SSNF---------P]
3330 tematyczna[tematyczny,,ASNFP--------P].
3331 Wantu³a[wantu³a,,X------------W]
3332 penetruje[penetrowaæ,,VS---3TON----P]
3333 wspó³czesne[wspó³czesny,242,APARP--------P]
3334 ¶rodowiska[¶rodowisko,142,SPAN---------P]
3335 ma³ego[ma³y,221,ASGXX--------P]
3336 miasteczka[miasteczko,121,SSGN---------P]
3337 górniczego[górniczy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3338 Siekierski[siekierski,111,SSNP---------W]
3339 odwa¿nie[odwa¿nie,,D---P--------P]
3340 wskazuje[wskazywaæ,,VS---3TON----P]
3341 z³o¿one[z³o¿ony,242,APARP--------P]
3342 problemy[problem,142,SPAI---------P]
3343 wsi[wie¶,121,SSGF---------P]
3344 autochtonicznej[autochtoniczny,221,ASGFP--------P]
3345 dawnego[dawny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3346 ¦l±ska[¶l±sk,,SSGI---------W].
3347 
3348 A0063~¯L~1965/23~str. 9~kol. 1
3349 Pisarz[pisarz,,SSNP---------P]
3350 ten[ten,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3351 by³[byæ,,VS-M-3PON----P]
3352 szczególnie[szczególnie,,D---P--------P]
3353 uwra¿liwiony[uwra¿liwiony,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3354 na[na,64,P-A----------P]
3355 wszelkie[wszelki,242,APARP--------P]
3356 objawy[objaw,142,SPAI---------P]
3357 ucisku[ucisk,,SSGI---------P/SSLI---------P/SSVI---------P]
3358 narodowego[narodowy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3359 wynikaj±cego[wynikaj±cy,221,ASGXX--------P]
3360 z[z,62,P-G----------P]
3361 pañstwowej[pañstwowy,221,ASGFP--------P]
3362 przewagi[przewaga,121,SSGF---------P]
3363 okre¶lonego[okre¶lony,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3364 narodu[naród,,SSGI---------P].
3365 Wspomnijmy[wspomnieæ,,VP---1-RD----P]
3366 na[na,64,P-A----------P]
3367 przyk³ad[przyk³ad,141,SSAI---------P],
3368 co[co,44,Z-A----------P]
3369 pisa³[pisaæ,,VS-M-3PON----P]
3370 o[o,66,P-L----------P]
3371 narodzie[naród,,SSLI---------P/SSVI---------P]
3372 s³owackim[s³owacki,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
3373 poddawanym[poddawany,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
3374 madziaryzacji[madziaryzacja,131,SSDF---------P]
3375 przed[przed,65,P-I----------P]
3376 rokiem[rok,,SSII---------P]
3377 tysi±c[tysi±c,,SSNI---------P/SSAI---------P]
3378 dziewiêæset[dziewiêæset,,NPNR---------P/NPAR---------P]
3379 czternastym[czternasty,231,ASDXX--------P].
3380 Jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
3381 ostre[ostry,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
3382 wyst±pienia[wyst±pienie,112,SPNN---------P]
3383 w[w,66,P-L----------P]
3384 "Ró¿y[ró¿a,161,SSLF---------P]"
3385 przeciwko[przeciwko,,P-D----------P/D------------P]
3386 temu[to,43,Z-D-------XX-P],
3387 by[by,,C------------P/D------------P/T------------P]
3388 maj±ce[maj±cy,211,ASNXX--------P]
3389 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3390 odrodziæ[odrodziæ siê,501,V----I--DZ---P]
3391 pañstwo[pañstwo,,SSNN---------P/SSAN---------P/SSVN---------P]
3392 polskie[polski,211,ASNNP--------P]
3393 mia³o[mieæ,,VS-N-3PON----P]
3394 stosowaæ[stosowaæ,,V----I--N----P]
3395 takie[taki,242,APARP--------P]
3396 metody[metoda,142,SPAF---------P],
3397 maj±[mieæ,,VP---3TON----P]
3398 bezpo¶redniego[bezpo¶redni,241,ASAPP--------P/ASAAP--------P]
3399 adresata[adresat,141,SSAP---------P].
3400 
3401 A0064~¯L~1965/27~str. 1~kol. 1
3402 Wspomniane[wspomniany,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
3403 nawroty[nawrót,112,SPNI---------P]
3404 dyskusji[dyskusja,121,SSGF---------P]
3405 niczym[nic,45,Z-I-------XX-P]
3406 trwalszym[trwa³y,251,ASIPC--------P/ASIAC--------P/ASIIC--------P/ASINC--------P]
3407 nie[nie,,T------------P]
3408 zaznaczy³[zaznaczyæ siê,501,VS-M-3PODZ---P]
3409 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3410 w[w,66,P-L----------P]
3411 ¿yciu[¿ycie,161,SSLN---------P]
3412 literackim[literacki,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P];
3413 z[z,62,P-G----------P]
3414 regu³y[regu³a,121,SSGF---------P]
3415 koñczy³o[koñczyæ,,VS-N-3PON----P]
3416 je[on,44,ZSAF-------N-P/ZPAR-------N-P]
3417 uznanie[uznanie,111,SSNN---------P],
3418 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
3419 tematyka[tematyka,,SSNF---------P]
3420 te¿[te¿,,T------------P]
3421 mo¿e[móc,,VX-X-XXXXX--XP]
3422 byæ[byæ,,V----I--N----P]
3423 podstaw±[podstawa,,SSIF---------P]
3424 systematyzacji[systematyzacja,121,SSGF---------P]
3425 literackiej[literacki,221,ASGFP--------P]
3426 i[i,,C------------P]
3427 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
3428 marynistyka[marynistyka,,SSNF---------P]
3429 to[to,41,Z-N-------XX-P]
3430 podrêczne[podrêczny,,ASNNP--------P/ASANP--------P/APNOP--------P/APNRP--------P/APARP--------P]
3431 okre¶lenie[okre¶lenie,111,SSNN---------P]
3432 dla[dla,62,P-G----------P]
3433 zbioru[zbiór,,SSGI---------P]
3434 prac[praca,,SPGF---------P]
3435 pisarskich[pisarski,222,APGOP--------P/APGRP--------P],
3436 plastycznych[plastyczny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
3437 i[i,,C------------P]
3438 innych[inny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
3439 opartych[oparty,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
3440 o[o,64,P-A----------P]
3441 rozmaite[rozmaity,242,APARP--------P]
3442 motywy[motyw,142,SPAI---------P]
3443 morza[morze,121,SSGN---------P],
3444 ¿ycia[¿ycie,121,SSGN---------P]
3445 portów[port,,SPGI---------P]
3446 i[i,,C------------P]
3447 marynarzy[marynarz,122,SPGP---------P].
3448 Ewentualnie[ewentualnie,,D---P--------P]
3449 tak¿e[tak¿e,,T------------P]
3450 nadbrze¿nej[nadbrze¿ny,221,ASGFP--------P]
3451 ludno¶ci[ludno¶æ,121,SSGF---------P].
3452 
3453 A0065~¯L~1965/27~str. 9~kol. 2
3454 Zak³ad[zak³ad,111,SSNI---------P]
3455 przebada³[przebadaæ,,VS-M-3POD----P]
3456 czterna¶cie[czterna¶cie,34,NPAR---------P]
3457 zespo³ów[zespó³,,SPGI---------P]
3458 naukowych[naukowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P],
3459 katedr[katedra,,SPGF---------P]
3460 i[i,,C------------P]
3461 instytutów[instytut,,SPGI---------P],
3462 szukaj±c[szukaæ,,V----W--N----P]
3463 odpowiedzi[odpowied¬,121,SSGF---------P]
3464 na[na,64,P-A----------P]
3465 pytanie[pytanie,141,SSAN---------P],
3466 jakie[jaki,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
3467 okoliczno¶ci[okoliczno¶æ,112,SPNF---------P]
3468 sprzyjaj±[sprzyjaæ,,VP---3TON----P]
3469 rozwojowi[rozwój,,SSDI---------P]
3470 twórczo¶ci[twórczo¶æ,121,SSGF---------P]
3471 naukowej[naukowy,221,ASGFP--------P],
3472 jakie[jaki,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
3473 hamuj±[hamowaæ,,VP---3TON----P].
3474 Mikrogrupa[mikrogrupa,,X------------P]
3475 spo³eczna[spo³eczny,,ASNFP--------P],
3476 jak±[jaki,251,ASIFP--------P]
3477 jest[byæ,,VS---3TON----P]
3478 przecie¿[przecie¿,,T------------P]
3479 ma³e[ma³y,,ASNNP--------P/ASANP--------P/APNOP--------P/APNRP--------P/APARP--------P]
3480 ¶rodowisko[¶rodowisko,111,SSNN---------P]
3481 naukowe[naukowy,211,ASNNP--------P],
3482 z³o¿one[z³o¿ony,,ASNNP--------P/ASANP--------P/APNOP--------P/APNRP--------P/APARP--------P]
3483 z[z,62,P-G----------P]
3484 profesorów[profesor,122,SPGP---------P],
3485 docentów[docent,122,SPGP---------P],
3486 m³odszych[m³ody,222,APGOC--------P/APGRC--------P]
3487 pracowników[pracownik,122,SPGP---------P]
3488 nauki[nauka,121,SSGF---------P],
3489 zosta³a[zostaæ,,VS-F-3POD----P]
3490 przebadana[przebadany,,ASNFP--------P]
3491 i[i,,C------------P]
3492 zanalizowana[zanalizowany,,ASNFP--------P]
3493 w[w,64,P-A----------P]
3494 sposób[sposób,141,SSAI---------P]
3495 chyba[chyba,,T------------P]
3496 gruntowniejszy[gruntowny,241,ASAIC--------P]
3497 i[i,,C------------P]
3498 g³êbiej[g³êboko,,D---C--------P]
3499 id±cy[id±cy,241,ASAIP--------P]
3500 ni¿[ni¿,,C------------P]
3501 w[w,66,P-L----------P]
3502 innych[inny,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
3503 krajach[kraj,,SPLI---------P].
3504 
3505 A0066~¯L~1965/27~str. 9~kol. 4
3506 Fakt[fakt,111,SSNI---------P],
3507 i¿[i¿,,C------------P]
3508 bandera[bandera,,SSNF---------P]
3509 polska[polski,211,ASNFP--------P]
3510 go¶ci[go¶ciæ,5,VS---3TON----P]
3511 dzi¶[dzi¶,,D------------P]
3512 w[w,66,P-L----------P]
3513 portach[port,,SPLI---------P]
3514 ca³ego[ca³y,221,ASGXX--------P]
3515 globu[glob,,SSGI---------P],
3516 sprawia[sprawiaæ,,VS---3TON----P],
3517 i¿[i¿,,C------------P]
3518 obce[obcy,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
3519 obyczaje[obyczaj,112,SPNI---------P],
3520 wierzenia[wierzenie,112,SPNN---------P],
3521 kultury[kultura,112,SPNF---------P]
3522 interesy[interes,112,SPNI---------P]
3523 i[i,,C------------P]
3524 problemy[problem,112,SPNI---------P]
3525 wciskaj±[wciskaæ siê,501,VP---3TONZ---P]
3526 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3527 do[do,62,P-G----------P]
3528 ¶wiadomo¶ci[¶wiadomo¶æ,121,SSGF---------P]
3529 marynarzy[marynarz,122,SPGP---------P],
3530 za¶[za¶,,C------------P]
3531 poprzez[poprzez,,P-A----------P]
3532 nich[on,44,ZPAO-------T-P]
3533 trafiaj±[trafiaæ,,VP---3TON----P]
3534 w[w,64,P-A----------P]
3535 obrêb[obrêb,141,SSAI---------P]
3536 sta³ego[sta³y,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3537 zainteresowania[zainteresowanie,121,SSGN---------P]
3538 tych[ten,222,APGOP--------P/APGRP--------P],
3539 co[co,9,C------------P]
3540 mieszkaj±[mieszkaæ,,VP---3TON----P]
3541 stale[stale,,D---P--------P]
3542 w[w,66,P-L----------P]
3543 kraju[kraj,161,SSLI---------P].
3544 Wyk