Locked History Actions

attachment:wzbogacony-b-prasa.txt of PL196x

Attachment 'wzbogacony-b-prasa.txt'

Download

  1 B0001~Dziennik Ba³tycki~05.01.1963~str. 5~kol. 1
  2 Wychodz±c[wychodziæ,,V----W--N----P]
  3 z[z,62,P-G----------P]
  4 za³o¿enia[za³o¿enie,121,SSGN---------P],
  5 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
  6 ró¿ne[ró¿ny,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
  7 s±[byæ,,VP---3TON----P]
  8 w³a¶ciwo¶ci[w³a¶ciwo¶æ,112,SPNF---------P]
  9 i[i,,C------------P]
 10 ró¿ne[ró¿ny,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 11 mo¿liwo¶ci[mo¿liwo¶æ,112,SPNF---------P]
 12 zak³adów[zak³ad,,SPGI---------P]
 13 pracy[praca,121,SSGF---------P],
 14 organizatorzy[organizator,,SPNP---------P/SPVP---------P]
 15 konkursu[konkurs,,SSGI---------P]
 16 przedstawili[przedstawiæ,,VP-O-3POD----P]
 17 do[do,62,P-G----------P]
 18 wyboru[wybór,,SSGI---------P]
 19 szereg[szereg,141,SSAI---------P]
 20 propozycji[propozycja,122,SPGF---------P],
 21 ujêtych[ujêty,222,APGXX--------P]
 22 w[w,64,P-A----------P]
 23 trzy[trzy,34,NPAX---------P]
 24 podstawowe[podstawowy,242,APARP--------P]
 25 grupy[grupa,142,SPAF---------P]:
 26 [~]
 27 pomoc[pomoc,111,SSNF---------P]
 28 szkole[szko³a,131,SSDF---------P]
 29 w[w,66,P-L----------P]
 30 realizacji[realizacja,161,SSLF---------P]
 31 kszta³cenia[kszta³cenie,121,SSGN---------P]
 32 politechnicznego[politechniczny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 33 m³odzie¿y[m³odzie¿,121,SSGF---------P],
 34 [~]
 35 pomoc[pomoc,111,SSNF---------P]
 36 w[w,66,P-L----------P]
 37 osi±ganiu[osi±ganie,161,SSLN---------P]
 38 jak najlepszych[jak najlepszy,222,APGXX--------P]
 39 wyników[wynik,,SPGI---------P]
 40 nauczania[nauczanie,121,SSGN---------P]
 41 i[i,,C------------P]
 42 [~]
 43 ¶wiadczenia[¶wiadczenie,112,SPNN---------P]
 44 szko³y[szko³a,121,SSGF---------P]
 45 na[na,64,P-A----------P]
 46 rzecz[rzecz,141,SSAF---------P]
 47 zak³adu[zak³ad,,SSGI---------P/SSVI---------P]
 48 pracy[praca,121,SSGF---------P].
 49 
 50 B0002~Dziennik Ba³tycki~05.01.1963~str. 6~kol. 2
 51 Portmonetkê[portmonetka,,SSAF---------P]
 52 z[z,65,P-I----------P]
 53 pieniêdzmi[pieni±dz,,SPII---------P],
 54 kluczami[klucz,,SPII---------P]
 55 i[i,,C------------P]
 56 ¶wiadectwem[¶wiadectwo,,SSIN---------P]
 57 szczepienia[szczepienie,121,SSGN---------P]
 58 na[na,64,P-A----------P]
 59 nazwisko[nazwisko,141,SSAN---------P]
 60 W³adys³awa[w³adys³aw,121,SSGP---------W]
 61 B³oñskiego[b³oñski,121,SSGP---------W]
 62 znalaz³[znale¬æ,,VS-M-3POD----P]
 63 w[w,66,P-L----------P]
 64 dniu[dzieñ,161,SSLI---------P]
 65 trzeciego[trzeci,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 66 bie¿±cego[bie¿±cy,221,ASGXX--------P]
 67 miesi±ca[miesi±c,,SSGI---------P]
 68 pan[pan,,SSVP---------P]
 69 Antoni[antoni,,SSNP---------W/SSVP---------W]
 70 Krych[krych,111,SSNX---------W],
 71 Gdañsk-Suchonino[gdañsk-suchonino,111,SSNI---------W]
 72 ulica[ulica,,SSNF---------P]
 73 Otwarta[otwarty,,ASNFP--------W]
 74 trzydzie¶ci[trzydzie¶ci,,NPNR---------P/NPAR---------P],
 75 mieszkania[mieszkanie,121,SSGN---------P]
 76 dwa[dwa,,NPNX---------P].
 77 Bilet[bilet,141,SSAI---------P]
 78 miesiêczny[miesiêczny,241,ASAIP--------P],
 79 kolejowy[kolejowy,241,ASAIP--------P]
 80 na[na,64,P-A----------P]
 81 trasê[trasa,,SSAF---------P]
 82 Gdañsk-Gdynia[gdañsk-gdynia,111,SSNF---------W]
 83 znaleziony[znaleziony,241,ASAIP--------P]
 84 drugiego[drugi,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 85 bie¿±cego[bie¿±cy,221,ASGXX--------P]
 86 miesi±ca[miesi±c,,SSGI---------P]
 87 na[na,66,P-L----------P]
 88 ulicy[ulica,161,SSLF---------P]
 89 ¦l±skiej[¶l±ski,261,ASLFP--------W]
 90 w[w,66,P-L----------P]
 91 Gdyni[gdynia,161,SSLF---------W]
 92 odebraæ[odebraæ,,V----I--D----P]
 93 mo¿na[mo¿na,,VX-X-X-PXX--WP]
 94 u[u,62,P-G----------P]
 95 pana[pan,121,SSGP---------P]
 96 [~]
 97 Torzyñskiego[torzyñski,121,SSGP---------W]
 98 
 99 ulica[ulica,,SSNF---------P]
 100 ¦l±ska[¶l±ski,211,ASNFP--------W]
 101 czterdzie¶ci[czterdzie¶ci,,NPNR---------P/NPAR---------P]
 102 dwa[dwa,,NPNX---------P],
 103 mieszkania[mieszkanie,121,SSGN---------P]
 104 piêtna¶cie[piêtna¶cie,,NPNR---------P/NPAR---------P].
 105 
 106 B0003~Dziennik Ba³tycki~05.01.1963~str. 2~kol. 4
 107 Gwa³towna[gwa³towny,,ASNFP--------P]
 108 odwil¿[odwil¿,111,SSNF---------P]
 109 spowodowa³a[spowodowaæ,,VS-F-3POD----P]
 110 gro¼bê[gro¬ba,,SSAF---------P]
 111 niebezpiecznych[niebezpieczny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 112 lawin[lawina,,SPGF---------P]
 113 w[w,66,P-L----------P]
 114 zachodniej[zachodni,261,ASLFP--------P]
 115 Austrii[austria,161,SSLF---------W].
 116 W[w,66,P-L----------P]
 117 po³udniowych[po³udniowy,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
 118 Alpach[alpy,,SPLT---------W]
 119 pada³[padaæ,,VS-M-3PON----P]
 120 ¶nieg[¶nieg,111,SSNI---------P],
 121 ale[ale,,C------------P]
 122 w[w,66,P-L----------P]
 123 Rzymie[rzym,,SSLI---------W]
 124 oraz[oraz,,C------------P]
 125 na[na,66,P-L----------P]
 126 po³udniu[po³udnie,,SSDN---------P/SSLN---------P]
 127 W³och[w³ochy,122,SPGT---------W]
 128 panowa³a[panowaæ,,VS-F-3PON----P]
 129 ³adna[³adny,,ASNFP--------P]
 130 pogoda[pogoda,,SSNF---------P].
 131 Natomiast[natomiast,,C------------P]
 132 w[w,66,P-L----------P]
 133 Europie[europa,161,SSLF---------W]
 134 zachodniej[zachodni,261,ASLFP--------P]
 135 utrzymywa³a[utrzymywaæ siê,501,VS-F-3PONZ---P]
 136 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 137 typowo[typowo,,D---P--------P]
 138 zimowa[zimowy,,ASNFP--------P]
 139 aura[aura,,SSNF---------P]
 140 
 141 mróz[mróz,111,SSNI---------P],
 142 ¶nieg[¶nieg,111,SSNI---------P]
 143 i[i,,C------------P]
 144 mg³a[mg³a,,SSNF---------P].
 145 W[w,,P-A----------P/P-L----------P]
 146 okolicach[okolica,,SPLF---------P]
 147 Calais[calais,,X------------W]
 148 w[w,66,P-L----------P]
 149 pó³nocnej[pó³nocny,261,ASLFP--------P]
 150 Francji[francja,161,SSLF---------W]
 151 p³ugi[p³ug,112,SPNI---------P]
 152 ¶nie¿ne[¶nie¿ny,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 153 przebija³y[przebijaæ,,VP-R-3PON----P]
 154 drogê[droga,,SSAF---------P]
 155 do[do,62,P-G----------P]
 156 odciêtych[odciêty,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 157 przez[przez,64,P-A----------P]
 158 tydzieñ[tydzieñ,141,SSAI---------P]
 159 od[od,62,P-G----------P]
 160 ¶wiata[¶wiat,,SPNI---------P/SPAI---------P/SPVI---------P/SSGI---------P]
 161 wiosek[wioska,,SPGF---------P].
 162 
 163 B0004~Dziennik Ba³tycki~05.01.1963~str. 2~kol. 6
 164 Autor[autor,,SSNP---------P]
 165 pisze[pisaæ,,VS---3TON----P],
 166 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 167 "w[w,66,P-L----------P]
 168 zakrojonym[zakrojony,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
 169 na[na,64,P-A----------P]
 170 szerok±[szeroki,241,ASAFP--------P]
 171 skalê[skala,,SSAF---------P]
 172 programie[program,161,SSLI---------P]
 173 USA[usa,,X------------S]
 174 w[w,66,P-L----------P]
 175 dziedzinie[dziedzina,161,SSLF---------P]
 176 wykorzystania[wykorzystanie,121,SSGN---------P]
 177 Kosmosu[kosmos,,SSGI---------P]
 178 do[do,62,P-G----------P]
 179 celów[cel,,SPGI---------P]
 180 wojskowych[wojskowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 181 coraz[coraz,,D------------P]
 182 wiêksze[wielki,241,ASANC--------P]
 183 znaczenie[znaczenie,141,SSAN---------P]
 184 przywi±zuje[przywi±zywaæ,,VS---3TON----P]
 185 siê[siê,41,Z-N----------P]
 186 do[do,62,P-G----------P]
 187 Ksiê¿yca[ksiê¿yc,,SSGP---------P/SSAP---------P]".
 188 Przedstawiciele[przedstawiciel,,SPNP---------P/SPVP---------P]
 189 kó³[ko³o,122,SPGN---------P]
 190 politycznych[polityczny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 191 i[i,,C------------P]
 192 wojskowych[wojskowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 193 USA[usa,,X------------S],
 194 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
 195 zw³aszcza[zw³aszcza,,SSNF---------P]
 196 przedstawiciele[przedstawiciel,,SPNP---------P/SPVP---------P]
 197 Pentagonu[pentagon,,SSGI---------W],
 198 wypowiadaj±[wypowiadaæ siê,501,VP---3TONZ---P]
 199 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 200 na[na,66,P-L----------P]
 201 ³amach[³am,,SPLI---------P]
 202 prasy[prasa,121,SSGF---------P]
 203 za[za,65,P-I----------P]
 204 jak najszybszym[jak najszybszy,251,ASIXX--------P]
 205 wykorzystaniem[wykorzystanie,,SSIN---------P]
 206 naturalnego[naturalny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 207 satelity[satelita,121,SSGP---------P]
 208 naszej[nasz,221,ASGFP--------P]
 209 planety[planeta,121,SSGF---------P]
 210 do[do,62,P-G----------P]
 211 globalnej[globalny,221,ASGFP--------P]
 212 ³±czno¶ci[³±czno¶æ,121,SSGF---------P],
 213 [&]
 214 
 215 B0005~Dziennik Ba³tycki~05.01.1963~str. 6~kol. 3
 216 Otó¿[otó¿,,T------------P]
 217 jeszcze[jeszcze,,T------------P]
 218 przed[przed,65,P-I----------P]
 219 kilku[kilka,35,NPIO---------P/NPIR---------P]
 220 laty[lata,,SPIX---------P]
 221 bandera[bandera,,SSNF---------P]
 222 polska[polski,211,ASNFP--------P]
 223 zajmowa³a[zajmowaæ,,VS-F-3PON----P]
 224 dziewi±te[dziewi±ty,241,ASANP--------P]
 225 miejsce[miejsce,141,SSAN---------P]
 226 w[w,66,P-L----------P]
 227 obrotach[obrót,,SPLI---------P]
 228 Szczecina[szczecina,,SSNF---------W],
 229 w[w,66,P-L----------P]
 230 roku[rok,161,SSLI---------P]
 231 bie¿±cym[bie¿±cy,261,ASLXX--------P]
 232 za¶[za¶,,C------------P]
 233 zajmuje[zajmowaæ,,VS---3TON----P]
 234 pierwsze[pierwszy,241,ASANP--------P]
 235 miejsce[miejsce,141,SSAN---------P]
 236 wespó³[wespó³,,D------------P]
 237 z[z,65,P-I----------P]
 238 bander±[bandera,,SSIF---------P]
 239 NRF[nrf,,X------------S]
 240 pod[pod,65,P-I----------P]
 241 wzglêdem[wzgl±d,,SSII---------P]
 242 liczby[liczba,121,SSGF---------P]
 243 zawiniêæ[zawiniêcie,,SPGN---------P],
 244 [~]
 245 za¶[za¶,,C------------P]
 246 pod[pod,65,P-I----------P]
 247 wzglêdem[wzgl±d,,SSII---------P]
 248 tona¿u[tona¿,121,SSGI---------P]
 249 zawijaj±cych[zawijaj±cy,222,APGXX--------P]
 250 statków[statek,,SPGI---------P]
 251 zdecydowanie[zdecydowanie,8,D------------P]
 252 przoduje[przodowaæ,,VS---3TON----P].
 253 Wzrost[wzrost,141,SSAI---------P]
 254 udzia³u[udzia³,,SSGI---------P]
 255 statków[statek,,SPGI---------P]
 256 polskich[polski,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 257 w[w,66,P-L----------P]
 258 obrotach[obrót,,SPLI---------P]
 259 Szczecina[szczecina,,SSNF---------W]
 260 w[w,66,P-L----------P]
 261 ci±gu[ci±g,161,SSLI---------P]
 262 ostatnich[ostatni,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 263 lat[rok,,SPGI---------P]
 264 obrazuj±[obrazowaæ,,VP---3TON----P]
 265 nastêpuj±ce[nastêpuj±cy,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 266 liczby[liczba,112,SPNF---------P].
 267 
 268 B0006~Dziennik Ba³tycki~25.01.1963~str. 1~kol. 6 
 269 Kuratorium[kuratorium,111,SSNN---------P]
 270 Okrêgu[okrêg,121,SSGI---------P]
 271 Szkolnego[szkolny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 272 Gdañskiego[gdañski,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 273 informuje[informowaæ,,VS---3TON----P],
 274 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 275 zgodnie[zgodnie,,D---P--------P]
 276 z[z,65,P-I----------P]
 277 rozporz±dzeniem[rozporz±dzenie,,SSIN---------P]
 278 Ministerstwa[ministerstwo,121,SSGN---------P]
 279 O¶wiaty[o¶wiata,121,SSGF---------P]
 280 wydanym[wydany,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
 281 w[w,66,P-L----------P]
 282 zwi±zku[zwi±zek,161,SSLI---------P]
 283 z[z,65,P-I----------P]
 284 utrzymuj±c± siê[utrzymuj±cy siê,251,ASIXX--------P]
 285 fal±[fala,,SSIF---------P]
 286 mrozów[mróz,,SPGI---------P]
 287 do[do,62,P-G----------P]
 288 dnia[dzieñ,,SSGI---------P]
 289 dwudziestego[dwudziesty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 290 szóstego[szósty,,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P/ASAPP--------P/ASAAP--------P]
 291 bie¿±cego[bie¿±cy,221,ASGXX--------P]
 292 miesi±ca[miesi±c,,SSGI---------P]
 293 w³±cznie[w³±cznie,,D---P--------P]
 294 przerywa[przerywaæ,,VS---3TON----P]
 295 siê[siê,41,Z-N----------P]
 296 zajêcia[zajêcie,142,SPAN---------P]
 297 we[w,66,P-L----------P]
 298 wszystkich[wszystek,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
 299 szkolnych[szkolny,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
 300 placówkach[placówka,,SPLF---------P]
 301 wychowawczych[wychowawczy,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
 302 i[i,,C------------P]
 303 o¶wiatowych[o¶wiatowy,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
 304 z[z,65,P-I----------P]
 305 wyj±tkiem[wyj±tek,,SSII---------P]
 306 Domów[dom,,SPGI---------P]
 307 dziecka[dziecko,,SSGN---------P/SPNN---------P/SPAN---------P/SPVN---------P],
 308 zak³adów[zak³ad,,SPGI---------P]
 309 wychowawczych[wychowawczy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 310 i[i,,C------------P]
 311 przedszkoli[przedszkole,,SPGN---------P].
 312 ¦wietlice[¶wietlica,112,SPNF---------P]
 313 nie[nie,,T------------P]
 314 wymagaj±ce[wymagaj±cy,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 315 ogrzewania[ogrzewanie,121,SSGN---------P]
 316 ca³ego[ca³y,221,ASGXX--------P]
 317 budynku[budynek,121,SSGI---------P]
 318 szkolnego[szkolny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 319 s±[byæ,,VP---3TON----P]
 320 czynne[czynny,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 321 [&]
 322 
 323 B0007~Dziennik Ba³tycki~23.01.1963~str. 1~kol. 7
 324 W[w,66,P-L----------P]
 325 godzinach[godzina,,SPLF---------P]
 326 porannych[poranny,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
 327 dwudziestego[dwudziesty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 328 drugiego[drugi,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 329 bie¿±cego[bie¿±cy,221,ASGXX--------P]
 330 miesi±ca[miesi±c,,SSGI---------P]
 331 powróci³a[powróciæ,,VS-F-3POD----P]
 332 do[do,62,P-G----------P]
 333 Warszawy[warszawa,,SSGF---------W/SPNF---------W/SPAF---------W/SPVF---------W]
 334 delegacja[delegacja,,SSNF---------P]
 335 PZPR[pzpr,,X------------S]
 336 na[na,64,P-A----------P]
 337 szósty[szósty,241,ASAIP--------P]
 338 Zjazd[zjazd,141,SSAI---------P]
 339 SED[sed,,X------------S],
 340 na[na,66,P-L----------P]
 341 czele[czo³o,,SSLN---------P]
 342 której[który,221,ASGFP--------P]
 343 sta³[staæ,,VS-M-3POD----P]
 344 pierwszy[pierwszy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 345 sekretarz[sekretarz,,SSNP---------P]
 346 KC[kc,,X------------S]
 347 PZPR[pzpr,,X------------S]
 348 W³adys³aw[w³adys³aw,,SSNP---------W]
 349 Gomu³ka[gomu³ka,,SSNP---------W].
 350 Delegacja[delegacja,,SSNF---------P]
 351 KPZR[kpzr,,X------------S]
 352 z[z,65,P-I----------P]
 353 pierwszym[pierwszy,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
 354 sekretarzem[sekretarz,,SSIP---------P]
 355 KC[kc,,X------------S]
 356 KPZR[kpzr,,X------------S]
 357 Nikit±[nikita,,X------------W]
 358 Chruszczowem[chruszczow,,X------------W]
 359 na[na,66,P-L----------P]
 360 czele[czo³o,,SSLN---------P],
 361 która[który,,ASNFP--------P]
 362 uczestniczy³a[uczestniczyæ,,VS-F-3PON----P]
 363 w[w,66,P-L----------P]
 364 obradach[obrada,,SPLF---------P]
 365 Szóstego[szósty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 366 Zjazdu[zjazd,,SSGI---------P/SSVI---------P]
 367 SED[sed,,X------------S],
 368 opu¶ci³a[opu¶ciæ,,VS-F-3POD----P]
 369 dwudziestego[dwudziesty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 370 drugiego[drugi,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 371 bie¿±cego[bie¿±cy,221,ASGXX--------P]
 372 miesi±ca[miesi±c,,SSGI---------P]
 373 Berlin[berlin,141,SSAI---------W]
 374 udaj±c[udawaæ siê,501,V----W--NZ---P]
 375 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 376 w[w,64,P-A----------P]
 377 drogê[droga,,SSAF---------P]
 378 powrotn±[powrotny,241,ASAFP--------P]
 379 do[do,62,P-G----------P]
 380 Zwi±zku[zwi±zek,121,SSGI---------W]
 381 Radzieckiego[radziecki,221,ASGPP--------W/ASGAP--------W/ASGIP--------W/ASGNP--------W].
 382 
 383 B0008~Dziennik Ba³tycki~23.01.1962~str. 2~kol. 4
 384 Na[na,66,P-L----------P]
 385 tej[ten,261,ASLFP--------P]
 386 drodze[droga,161,SSLF---------P]
 387 mog³y[móc,,VP-R-3PON----P]
 388 polskie[polski,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 389 masy[masa,112,SPNF---------P]
 390 ludowe[ludowy,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 391 osi±gn±æ[osi±gn±æ,,V----I--D----P]
 392 wyzwolenie[wyzwolenie,141,SSAN---------P]
 393 narodowe[narodowy,241,ASANP--------P]
 394 i[i,,C------------P]
 395 spo³eczne[spo³eczny,241,ASANP--------P],
 396 którego[który,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 397 ostatecznym[ostateczny,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
 398 i[i,,C------------P]
 399 najpe³niejszym[pe³ny,251,ASIPS--------P/ASIAS--------P/ASIIS--------P/ASINS--------P]
 400 wyrazem[wyraz,,SSII---------P]
 401 jest[byæ,,VS---3TON----P]
 402 id±ca[id±cy,,X------------P]
 403 drog±[droga,151,SSIF---------P]
 404 budownictwa[budownictwo,121,SSGN---------P]
 405 socjalistycznego[socjalistyczny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 406 Polska[polski,211,ASNFP--------W]
 407 Rzeczpospolita[rzeczpospolita,,SSNF---------W/SSVF---------W]
 408 Ludowa[ludowy,,ASNFP--------W].
 409 Nastêpnie[nastêpnie,,D---P--------P]
 410 Aleksander[aleksander,,SSNP---------W]
 411 Zawadzki[zawadzki,,X------------W]
 412 dokona³[dokonaæ,,VS-M-3POD----P]
 413 otwarcia[otwarcie,121,SSGN---------P]
 414 muzeum[muzeum,121,SSGN---------P]
 415 w[w,66,P-L----------P]
 416 dziesi±tym[dziesi±ty,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
 417 Pawilonie[pawilon,,SSLI---------P/SSVI---------P].
 418 
 419 B0009~Dziennik Ba³tycki~23.01.1963~str. 3~kol. 2
 420 Z[z,62,P-G----------P]
 421 opracowañ[opracowanie,,SPGN---------P]
 422 bremeñskiego[bremeñski,221,ASGXX--------P]
 423 Instytutu[instytut,,SSGI---------P]
 424 Badañ[badanie,,SPGN---------P]
 425 ¯eglugowych[¿eglugowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 426 wynika[wynikaæ,,VS---3TON----P],
 427 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 428 jedynie[jedynie,,D---P--------P]
 429 dwie¶cie[dwie¶cie,31,NPNR---------P]
 430 piêædziesi±t[piêædziesi±t,31,NPNR---------P]
 431 portów[port,,SPGI---------P]
 432 na[na,66,P-L----------P]
 433 ca³ym[ca³y,261,ASLXX--------P]
 434 ¶wiecie[¶wiat,,SSLI---------P/SSVI---------P]
 435 (w[w,66,P-L----------P]
 436 ogólnej[ogólny,261,ASLFP--------P]
 437 ilo¶ci[ilo¶æ,161,SSLF---------P]
 438 dwa[dwa,,NPNX---------P]
 439 tysi±ce[tysi±c,,SPNI---------P/SPAI---------P/SPVI---------P]
 440 piêæset[piêæset,,NPNR---------P/NPAR---------P]
 441 portów[port,,SPGI---------P])
 442 mo¿e[móc,5,VX-X-XXXXX--XP]
 443 przyjmowaæ[przyjmowaæ,,V----I--N----P]
 444 statki-olbrzymy[statek-olbrzym,142,SPAI---------P]
 445 o[o,66,P-L----------P]
 446 no¶no¶ci[no¶no¶æ,161,SSLF---------P]
 447 przekraczaj±cej[przekraczaj±cy,261,ASLXX--------P]
 448 piêædziesi±t[piêædziesi±t,34,NPAR---------P]
 449 tysiêcy[tysi±c,122,SPGI---------P]
 450 ton[tona,122,SPGF---------P]
 451 i[i,,C------------P]
 452 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 453 jedynie[jedynie,,D---P--------P]
 454 piêædziesi±t[piêædziesi±t,31,NPNR---------P]
 455 cztery[cztery,31,NPNX---------P]
 456 z[z,62,P-G----------P]
 457 tych[ten,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 458 portów[port,,SPGI---------P]
 459 mo¿e[móc,5,VX-X-XXXXX--XP]
 460 obs³ugiwaæ[obs³ugiwaæ,,V----I--N----P]
 461 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
 462 wielkie[wielki,242,APARP--------P]
 463 statki[statek,142,SPAI---------P]
 464 przy[przy,66,P-L----------P]
 465 nabrze¿ach[nabrze¿e,,SPLN---------P].
 466 
 467 B0010~Dziennik Ba³tycki~23.01.1963~str. 3~kol. 4
 468 S±[byæ,,VP---3TON----P]
 469 one[on,,ZPNO---------P/ZPNR---------P]
 470 niezmiernie[niezmiernie,,D---P--------P]
 471 lekkie[lekki,212,APNOP--------P/APNRP--------P],
 472 zaopatrzone[zaopatrzony,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 473 równie¿[równie¿,,T------------P]
 474 w[w,64,P-A----------P]
 475 zbiorniki[zbiornik,142,SPAI---------P]
 476 powietrzne[powietrzny,242,APARP--------P],
 477 zapewniaj±ce[zapewniaj±cy,242,APAXX--------P]
 478 niezatapialno¶æ[niezatapialno¶æ,141,SSAF---------P].
 479 S±[byæ,,VP---3TON----P]
 480 one[on,,ZPNO---------P/ZPNR---------P]
 481 w³a¶ciwie[w³a¶ciwie,,D---P--------P]
 482 niezniszczalne[niezniszczalny,212,APNOP--------P/APNRP--------P],
 483 wytrzymuj±[wytrzymywaæ,,VP---3TON----P]
 484 bowiem[bowiem,,C------------P]
 485 dobrze[dobrze,,D---P--------P]
 486 takie[taki,242,APARP--------P]
 487 dodatkowe[dodatkowy,242,APARP--------P]
 488 próby[próba,142,SPAF---------P],
 489 jak[jak,9,C------------P]
 490 zrzucenie[zrzucenie,111,SSNN---------P]
 491 ca³kowicie[ca³kowicie,,D---P--------P]
 492 obci±¿onej[obci±¿ony,221,ASGXX--------P]
 493 ³odzi[³ód¬,121,SSGF---------P]
 494 z[z,62,P-G----------P]
 495 wysoko¶ci[wysoko¶æ,121,SSGF---------P]
 496 dwóch[dwa,32,NPGX---------P]
 497 i[i,,C------------P]
 498 piêæ[piêæ,,NPNR---------P/NPAR---------P]
 499 dziesi±tych[dziesi±ta,122,SPGF---------P]
 500 metra[metr,,SSGI---------P]
 501 na[na,64,P-A----------P]
 502 posadzkê[posadzka,,SSAF---------P]
 503 oraz[oraz,,C------------P]
 504 odci±gniêcie[odci±gniêcie,111,SSNN---------P]
 505 równie¿[równie¿,,T------------P]
 506 obci±¿onej[obci±¿ony,221,ASGXX--------P]
 507 ³odzi[³ód¬,121,SSGF---------P]
 508 na[na,66,P-L----------P]
 509 d¼wigu[d¬wig,161,SSLI---------P]
 510 o[o,66,P-L----------P]
 511 trzech[trzy,36,NPLX---------P]
 512 metrach[metr,,SPLI---------P]
 513 wysoko¶ci[wysoko¶æ,121,SSGF---------P]
 514 w[w,64,P-A----------P]
 515 bok[bok,141,SSAI---------P]
 516 i[i,,C------------P]
 517 rzucenie[rzucenie,111,SSNN---------P]
 518 jej[on,42,ZSGF-------N-P]
 519 z[z,65,P-I----------P]
 520 rozpêdem[rozpêd,,SSII---------P]
 521 o[o,64,P-A----------P]
 522 ¶cianê[¶ciana,,SSAF---------P].
 523 
 524 B0011~Dziennik Ba³tycki~27.01.1963~str. 1~kol. 3
 525 W[w,66,P-L----------P]
 526 tej[ten,261,ASLFP--------P]
 527 chwili[chwila,161,SSLF---------P]
 528 sytuacja[sytuacja,,SSNF---------P]
 529 jest[byæ,,VS---3TON----P]
 530 taka[taki,,ASNFP--------P],
 531 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 532 Francuzi[francuz,,SPNI---------P/SPAI---------P/SPVI---------P]
 533 zgodzili[zgodziæ siê,501,VP-O-3PODZ---P]
 534 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 535 na[na,64,P-A----------P]
 536 zestawienie[zestawienie,141,SSAN---------P]
 537 listy[lista,121,SSGF---------P]
 538 roszczeñ[roszczenie,,SPGN---------P]
 539 brytyjskich[brytyjski,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 540 oraz[oraz,,C------------P]
 541 spraw[sprawa,122,SPGF---------P]
 542 za³atwionych[za³atwiony,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 543 w[w,66,P-L----------P]
 544 dotychczasowych[dotychczasowy,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
 545 szesnastomiesiêcznych[szesnastomiesiêczny,262,APLXX--------P]
 546 debatach[debata,,SPLF---------P].
 547 Znamienne[znamienny,211,ASNNP--------P]
 548 jest[byæ,,VS---3TON----P],
 549 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 550 delegacja[delegacja,,SSNF---------P]
 551 boñska[boñski,,X------------P]
 552 na[na,64,P-A----------P]
 553 poniedzia³kowe[poniedzia³kowy,242,APARP--------P]
 554 obrady[obrada,142,SPAF---------P]
 555 w[w,66,P-L----------P]
 556 Brukseli[bruksela,161,SSLF---------W]
 557 uda[udaæ siê,501,VS---3TODZ---P]
 558 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 559 pod[pod,65,P-I----------P]
 560 przewodnictwem[przewodnictwo,,SSIN---------P]
 561 wicekanclerza[wicekanclerz,121,SSGP---------P]
 562 Erharda[erhard,121,SSGP---------W],
 563 który[który,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 564 nie[nie,,T------------P]
 565 by³[byæ,,VS-M-3PON----P]
 566 przy[przy,66,P-L----------P]
 567 podpisaniu[podpisanie,161,SSLN---------P]
 568 traktatu[traktat,,SSGI---------P/SSDI---------P]
 569 pokojowego[pokojowy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 570 w[w,66,P-L----------P]
 571 Pary¿u[pary¿,,SSGI---------W/SSLI---------W/SSVI---------W]
 572 oraz[oraz,,C------------P]
 573 jest[byæ,,VS---3TON----P]
 574 zdecydowanym[zdecydowany,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
 575 zwolennikiem[zwolennik,,SSIP---------P]
 576 wej¶cia[wej¶cie,121,SSGN---------P]
 577 Anglii[anglia,121,SSGF---------W]
 578 do[do,62,P-G----------P]
 579 EWG[ewg,,X------------S].
 580 
 581 B0012~Dziennik Ba³tycki~27.01.1963~str. 1~kol. 6
 582 Dwaj[dwa,,NPNX---------P]
 583 redaktorzy[redaktor,,SPNP---------P/SPVP---------P]
 584 tureckiego[turecki,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 585 dziennika[dziennik,,SSGI---------P]
 586 "Hurryet[hurryet,,X------------P]"
 587 i[i,,C------------P]
 588 bêd±cy[bêd±cy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 589 z[z,65,P-I----------P]
 590 nimi[on,,ZPIO---------P/ZPIR---------P]
 591 kierowca[kierowca,,SSNP---------P]
 592 samochodu[samochód,,SSGI---------P]
 593 zginêli[zgin±æ,,VP-O-3POD----P]
 594 z[z,62,P-G----------P]
 595 zimna[zimno,121,SSGN---------P]
 596 podczas[podczas,62,P-G----------P]
 597 zbierania[zbieranie,121,SSGN---------P]
 598 materia³u[materia³,,SSGI---------P]
 599 do[do,62,P-G----------P]
 600 reporta¿u[reporta¿,121,SSGI---------P].
 601 Redaktorzy[redaktor,,SPNP---------P/SPVP---------P]
 602 wyjechali[wyjechaæ,,VP-O-3POD----P]
 603 w[w,64,P-A----------P]
 604 czwartek[czwartek,141,SSAI---------P]
 605 ze[z,62,P-G----------P]
 606 Stambu³u[stambu³,,X------------W]
 607 do[do,62,P-G----------P]
 608 Tracji[tracja,121,SSGF---------W]
 609 aby[aby,9,C------------P]
 610 opracowaæ[opracowaæ,,V----I--D----P]
 611 reporta¿[reporta¿,141,SSAI---------P]
 612 na[na,64,P-A----------P]
 613 temat[temat,141,SSAI---------P]
 614 zablokowanych[zablokowany,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 615 przez[przez,64,P-A----------P]
 616 ¶niegi[¶nieg,142,SPAI---------P]
 617 poci±gów[poci±g,,SPGI---------P]
 618 pasa¿erskich[pasa¿erski,222,APGOP--------P/APGRP--------P].
 619 
 620 B0013~Dziennik Ba³tycki~27.01.1963~str. 2~kol. 4
 621 Wiadomo¶æ[wiadomo¶æ,111,SSNF---------P]
 622 o[o,66,P-L----------P]
 623 tym[to,46,Z-L-------XX-P]
 624 zosta³a[zostaæ,57,VS-F-IPODB--OP]
 625 zakomunikowana[zakomunikowany,,ASNFP--------P]
 626 dotychczasowemu[dotychczasowy,,ASDPP--------P/ASDAP--------P/ASDIP--------P/ASDNP--------P]
 627 prezydentowi[prezydent,,SSDP---------P]
 628 Dominikany[dominikana,,X------------W],
 629 Rafaelowi[rafael,,X------------W]
 630 Bonelly[bonelly,,X------------W]
 631 przez[przez,64,P-A----------P]
 632 nowo[nowo,,D---P--------P]
 633 obranego[obrany,241,ASAPP--------P/ASAAP--------P]
 634 wiceprezydenta[wiceprezydent,141,SSAP---------P]
 635 Gonzalesa[gonzales,141,SSAP---------W]
 636 i[i,,C------------P]
 637 przywódców[przywódca,142,SPAP---------P]
 638 partii[partia,122,SPGF---------P]
 639 stowarzyszonych[stowarzyszony,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 640 z[z,65,P-I----------P]
 641 rewolucyjn±[rewolucyjny,251,ASIFP--------P]
 642 parti±[partia,,SSIF---------P]
 643 dominikañsk±[dominikañski,251,ASIFP--------P],
 644 która[który,,ASNFP--------P]
 645 odnios³a[odnie¶æ,,VS-F-3POD----P]
 646 zwyciêstwo[zwyciêstwo,141,SSAN---------P]
 647 w[w,66,P-L----------P]
 648 ostatnich[ostatni,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
 649 wyborach[wybór,,SPLI---------P].
 650 Prezydent[prezydent,111,SSNP---------P]
 651 Republiki[republika,121,SSGF---------W]
 652 Dominikañskiej[dominikañski,221,ASGFP--------W]
 653 o¶wiadczy³[o¶wiadczyæ,,VS-M-3POD----P],
 654 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 655 wyda³[wydaæ,,VS-M-3POD----P]
 656 rozkaz[rozkaz,141,SSAI---------P]
 657 dowódcom[dowódca,,SPDP---------P]
 658 si³[si³a,,SPGF---------P]
 659 porz±dkowych[porz±dkowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 660 by[by,9,C------------P]
 661 przedsiêwziêli[przedsiêwzi±æ,,X------------P]
 662 "wszelkie[wszelki,242,APARP--------P]
 663 konieczne[konieczny,242,APARP--------P]
 664 kroki[krok,142,SPAI---------P]
 665 bezpieczeñstwa[bezpieczeñstwo,121,SSGN---------P]".
 666 
 667 B0014~Dziennik Ba³tycki~27.01.1963~str. 2~kol. 5
 668 Za³ogi[za³oga,112,SPNF---------P]
 669 naszych[nasz,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 670 dziesiêciotysiêczników[dziesiêciotysiêcznik,,X------------P]
 671 mia³y[mieæ,,VP-R-3PON----P]
 672 najwiêcej[wiêcej,,D------------P]
 673 k³opotów[k³opot,,SPGI---------P]
 674 z[z,65,P-I----------P]
 675 zapychaj±cymi siê[zapychaj±cy siê,,X------------P]
 676 lodami[lód,,SPII---------P]
 677 kingstonami[kingston,,SPII---------P].
 678 Trzeba[trzeba,,V------P----WP]
 679 by³o[byæ,,VS-N-3PON----P]
 680 wielokrotnie[wielokrotnie,,D---P--------P]
 681 zatrzymywaæ[zatrzymywaæ siê,501,V----I--NZ---P]
 682 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 683 i[i,,C------------P]
 684 je[on,44,ZSAF-------N-P/ZPAR-------N-P]
 685 oczyszczaæ[oczyszczaæ,,V----I--N----P].
 686 Statki[statek,112,SPNI---------P]
 687 dotar³y[dotrzeæ,,VP-R-3POD----P]
 688 jednak[jednak,,C------------P/T------------P]
 689 bez[bez,62,P-G----------P]
 690 ¿adnych[¿aden,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 691 wiêkszych[wielki,222,APGOC--------P/APGRC--------P]
 692 przeszkód[przeszkoda,,SPGF---------P]
 693 do[do,62,P-G----------P]
 694 portu[port,,SSGI---------P/SSDI---------P]
 695 gdyñskiego[gdyñski,221,ASGXX--------P]
 696 i[i,,C------------P]
 697 dokerzy[doker,,SPNP---------P/SPVP---------P]
 698 przyst±pili[przyst±piæ,,VP-O-3POD----P]
 699 ju¿[ju¿,,T------------P]
 700 do[do,62,P-G----------P]
 701 wy³adunku[wy³adunek,121,SSGI---------P]
 702 przywiezionych[przywieziony,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 703 towarów[towar,,SPGI---------P].
 704 
 705 B0015~Dziennik Ba³tycki~27.01.1963~str. 8~kol. 3
 706 Powo³ano[powo³aæ,,V----B--D----P]
 707 równie¿[równie¿,,T------------P]
 708 komisje[komisja,142,SPAF---------P]:
 709 historyczn±[historyczny,241,ASAFP--------P],
 710 dla[dla,62,P-G----------P]
 711 zbierania[zbieranie,121,SSGN---------P]
 712 wspomnieñ[wspomnienie,,SPGN---------P],
 713 relacji[relacja,122,SPGF---------P],
 714 ró¿nych[ró¿ny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 715 dokumentów[dokument,,SPGI---------P]
 716 dla[dla,62,P-G----------P]
 717 przygotowania[przygotowanie,121,SSGN---------P]
 718 monografii[monografia,121,SSGF---------P]
 719 o[o,66,P-L----------P]
 720 historii[historia,161,SSLF---------P]
 721 obozu[obóz,,SSGI---------P]
 722 o¶wiêcimskiego[o¶wiêcimski,221,ASGXX--------P]
 723 oraz[oraz,,C------------P]
 724 zdrowia[zdrowie,121,SSGN---------P]
 725 i[i,,C------------P]
 726 opieki[opieka,121,SSGF---------P]
 727 spo³ecznej[spo³eczny,221,ASGFP--------P],
 728 odszkodowañ[odszkodowanie,,SPGN---------P],
 729 która[który,,ASNFP--------P]
 730 zajmie[zaj±æ siê,501,VS---3TODZ---P]
 731 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 732 przygotowaniem[przygotowanie,,SSIN---------P]
 733 materia³ów[materia³,,SPGI---------P]
 734 kolegom[kolega,,SPDP---------P],
 735 którzy[który,,APNOP--------P]
 736 byli[byæ,57,VP-O-IPONB--OP]
 737 zatrudnieni[zatrudniony,,APNOP--------P]
 738 w[w,66,P-L----------P]
 739 [~]
 740 Farben Industrie[farben industrie,,X------------P]
 741 oraz[oraz,,C------------P]
 742 inne[inny,242,APARP--------P]
 743 komisje[komisja,142,SPAF---------P].
 744 Jednocze¶nie[jednocze¶nie,,D---P--------P]
 745 przyjêto[przyj±æ,,V----B--D----P]
 746 plan[plan,141,SSAI---------P]
 747 rozwijania[rozwijanie,121,SSGN---------P]
 748 ¿ycia[¿ycie,121,SSGN---------P]
 749 kole¿eñskiego[kole¿eñski,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 750 poprzez[poprzez,64,P-A----------P]
 751 ró¿ne[ró¿ny,242,APARP--------P]
 752 formy[forma,142,SPAF---------P]
 753 pracy[praca,121,SSGF---------P],
 754 jak[jak,9,C------------P]
 755 wieczory[wieczór,112,SPNI---------P]
 756 wspomnieñ[wspomnienie,,SPGN---------P]
 757 obozowych[obozowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P],
 758 prelekcje[prelekcja,112,SPNF---------P]
 759 o[o,66,P-L----------P]
 760 obozowym[obozowy,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
 761 ruchu[ruch,161,SSLI---------P]
 762 oporu[opór,,SSGI---------P],
 763 godziny[godzina,112,SPNF---------P]
 764 o¶wiêcimskiej[o¶wiêcimski,221,ASGXX--------P]
 765 poezji[poezja,121,SSGF---------P].
 766 
 767 B0016~Dziennik Ba³tycki~07.06~str. 1~kol. 2
 768 Tegoroczne[tegoroczny,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 769 Targi[targ,112,SPNI---------P]
 770 Poznañskie[poznañski,212,APNXX--------P]
 771 przypadaj±[przypadaæ,,VP---3TON----P]
 772 na[na,64,P-A----------P]
 773 niew±tpliwie[niew±tpliwie,,D---P--------P]
 774 trudny[trudny,241,ASAIP--------P]
 775 okres[okres,141,SSAI---------P]
 776 w[w,66,P-L----------P]
 777 naszych[nasz,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
 778 zagranicznych[zagraniczny,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
 779 obrotach[obrót,,SPLI---------P]
 780 towarowych[towarowy,262,APLOP--------P/APLRP--------P].
 781 Wed³ug[wed³ug,62,P-G----------P]
 782 szacunkowych[szacunkowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 783 obliczeñ[obliczenie,,SPGN---------P],
 784 ostra[ostry,,ASNFP--------P]
 785 zima[zima,,SSNF---------P]
 786 "kosztowa³a[kosztowaæ,,VS-F-3PON----P]"
 787 nas[my,44,Z-A----------P]
 788 w[w,66,P-L----------P]
 789 eksporcie[eksport,,SSLI---------P/SSVI---------P]
 790 oko³o[oko³o,62,P-G----------P]
 791 dwustu[dwie¶cie,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
 792 milionów[milion,,SPGI---------P]
 793 z³otych[z³oty,122,SPGX---------P]
 794 dewizowych[dewizowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P].
 795 Na[na,66,P-L----------P]
 796 tle[t³o,,SSLN---------P]
 797 dysproporcji[dysproporcja,121,SSGF---------P]
 798 miêdzy[miêdzy,65,P-I----------P]
 799 wzrostem[wzrost,,SSII---------P]
 800 importu[import,,SSGI---------P/SSDI---------P]
 801 surowców[surowiec,,SPGI---------P],
 802 pó³produktów[pó³produkt,,SPGI---------P]
 803 oraz[oraz,,C------------P]
 804 zbo¿a[zbo¿e,121,SSGN---------P],
 805 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
 806 mniejszym[ma³y,251,ASIPC--------P/ASIAC--------P/ASIIC--------P/ASINC--------P]
 807 tempem[tempo,,SSIN---------P]
 808 rozwijania[rozwijanie,121,SSGN---------P]
 809 eksportu[eksport,,SSGI---------P/SSDI---------P],
 810 ogólny[ogólny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 811 bilans[bilans,111,SSNI---------P]
 812 handlowy[handlowy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 813 pogorszy³[pogorszyæ siê,,VS-M-3POD----P]
 814 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 815 o[o,64,P-A----------P]
 816 piêædziesi±t[piêædziesi±t,34,NPAR---------P]
 817 milionów[milion,,SPGI---------P]
 818 z³otych[z³oty,122,SPGX---------P]
 819 dewizowych[dewizowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P].
 820 
 821 B0017~Dziennik Ba³tycki~07.06.1963~str. 1~kol. 3
 822 W[w,66,P-L----------P]
 823 obawie[obawa,161,SSLF---------P]
 824 przed[przed,65,P-I----------P]
 825 incydentami[incydent,,SPII---------P]
 826 podobnymi[podobny,,APIOP--------P/APIRP--------P]
 827 do[do,62,P-G----------P]
 828 tych[ten,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 829 jakie[jaki,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 830 mia³y[mieæ,,VP-R-3PON----P]
 831 miejsce[miejsce,141,SSAN---------P]
 832 przy[przy,66,P-L----------P]
 833 przyjmowaniu[przyjmowanie,161,SSLN---------P]
 834 Mereditha[meredith,121,SSGP---------W]
 835 na[na,64,P-A----------P]
 836 uniwersytet[uniwersytet,141,SSAI---------P],
 837 zmobilizowano[zmobilizowaæ,,V----B--D----P]
 838 znaczne[znaczny,242,APARP--------P]
 839 si³y[si³a,142,SPAF---------P]
 840 wojska[wojsko,121,SSGN---------P]
 841 i[i,,C------------P]
 842 policji[policja,121,SSGF---------P].
 843 Na[na,64,P-A----------P]
 844 teren[teren,141,SSAI---------P]
 845 uniwersytetu[uniwersytet,,SSGI---------P]
 846 przyby³o[przybyæ,,VS-N-3POD----P]
 847 oko³o[oko³o,8,D------------P]
 848 trzystu[trzysta,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
 849 ¿o³nierzy[¿o³nierz,122,SPGP---------P]
 850 
 851 z[z,62,P-G----------P]
 852 których[który,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 853 czê¶æ[czê¶æ,111,SSNF---------P]
 854 obserwowa³a[obserwowaæ,,VS-F-3PON----P]
 855 rozwój[rozwój,141,SSAI---------P]
 856 sytuacji[sytuacja,121,SSGF---------P]
 857 z[z,62,P-G----------P]
 858 dachu[dach,121,SSGI---------P]
 859 biblioteki[biblioteka,121,SSGF---------P].
 860 Ponadto[ponadto,,C------------P]
 861 pojawi³y[pojawiæ siê,501,VP-R-3PODZ---P]
 862 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 863 silne[silny,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 864 oddzia³y[oddzia³,112,SPNI---------P]
 865 policji[policja,121,SSGF---------P].
 866 Jak[jak,9,C------------P]
 867 dotychczas[dotychczas,,D------------P]
 868 w[w,66,P-L----------P]
 869 Oxfordzie[oxford,,SSLI---------W]
 870 nie[nie,,T------------P]
 871 dosz³o[doj¶æ,,VS-N-3POD----P]
 872 do[do,62,P-G----------P]
 873 ¿adnych[¿aden,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 874 incydentów[incydent,,SPGI---------P].
 875 
 876 B0018~Dziennik Ba³tycki~07.06.1963~str. 2~kol. 1-2
 877 Dla[dla,62,P-G----------P]
 878 Polskiej[polski,221,ASGFP--------P]
 879 ¯eglugi[¿egluga,121,SSGF---------P]
 880 Morskiej[morski,221,ASGFP--------P]
 881 w[w,66,P-L----------P]
 882 Szczecinie[szczecin,,SSLI---------W]
 883 buduje[budowaæ,,VS---3TON----P]
 884 siê[siê,41,Z-N----------P]
 885 ca³±[ca³y,241,ASAFP--------P]
 886 seriê[seria,,SSAF---------P]
 887 jednostek[jednostka,,SPGF---------P]
 888 typu[typ,,SSGI---------P]
 889 "Andrzej[andrzej,,SSNP---------W/SSVP---------W]
 890 Borowy[borowy,,ASNPP--------W/ASNAP--------W/ASNIP--------W/ASAIP--------W]"
 891 B-czterysta piêædziesi±t osiem[b-czterysta piêædziesi±t osiem,,X------------W].
 892 Bêd±[byæ,,VP---3TON----P]
 893 to[to,41,Z-N-------XX-P]
 894 nowoczesne[nowoczesny,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 895 drobnicowce[drobnicowiec,112,SPNI---------P]:
 896 nowo¶ci±[nowo¶æ,,SSIF---------P]
 897 konstrukcyjn±[konstrukcyjny,251,ASIFP--------P]
 898 na[na,66,P-L----------P]
 899 tych[ten,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
 900 statkach[statek,,SPLI---------P]
 901 jest[byæ,,VS---3TON----P]
 902 d¼wiêkoch³onne[d¬wiêkoch³onny,241,ASANP--------P]
 903 pomieszczenie[pomieszczenie,141,SSAN---------P]
 904 dla[dla,62,P-G----------P]
 905 wydzielonego[wydzielony,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 906 stanowiska[stanowisko,121,SSGN---------P]
 907 maszynowni[maszynownia,121,SSGF---------P].
 908 W[w,66,P-L----------P]
 909 drugim[drugi,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
 910 pó³roczu[pó³rocze,161,SSLN---------P]
 911 przekazane[przekazany,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 912 do[do,62,P-G----------P]
 913 eksploatacji[eksploatacja,121,SSGF---------P]
 914 zostan±[zostaæ,57,VP---ITODB--OP]
 915 dwa[dwa,31,NPNX---------P]
 916 prototypy[prototyp,112,SPNI---------P]
 917 B-dwadzie¶cia trzy[b-dwadzie¶cia trzy,,X------------W].
 918 S±[byæ,,VP---3TON----P]
 919 to[to,41,Z-N-------XX-P]
 920 trawlery[trawler,112,SPNI---------P],
 921 przystosowane[przystosowany,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 922 do[do,62,P-G----------P]
 923 po³owów[po³ów,,SPGI---------P]
 924 od[od,62,P-G----------P]
 925 rufy[rufa,121,SSGF---------P].
 926 
 927 B0019~Dziennik Ba³tycki~07.06.1963~str. 2~kol. 7
 928 W[w,66,P-L----------P]
 929 bie¿±cym[bie¿±cy,,ASLXX--------P]
 930 roku[rok,161,SSLI---------P]
 931 w[w,66,P-L----------P]
 932 dalekomorskich[dalekomorski,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
 933 po³owach[po³ów,,SPLI---------P]
 934 ¶ledziowych[¶ledziowy,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
 935 we¼mie[wzi±æ,,VS---3TOD----P]
 936 udzia³[udzia³,141,SSAI---------P]
 937 dwadzie¶cia[dwadzie¶cia,31,NPNR---------P]
 938 jeden[jeden,31,NPNX---------P]
 939 stalowych[stalowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 940 kutrów[kuter,,SPGI---------P]
 941 szkunerskich[szkunerski,222,APGXX--------P].
 942 Pozosta³e[pozosta³y,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 943 drewniane[drewniany,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 944 jednostki[jednostka,112,SPNF---------P]
 945 oraz[oraz,,C------------P]
 946 kutry[kuter,112,SPNI---------P]
 947 mniejsze[ma³y,212,APNOC--------P/APNRC--------P],
 948 siedemnastometrowe[siedemnastometrowy,212,APNXX--------P]
 949 eksploatowaæ[eksploatowaæ,51,V----IF-N---IP]
 950 bêd±[byæ,56,VP---3TON---BP]
 951 ³owiska[³owisko,142,SPAN---------P]
 952 ba³tyckie[ba³tycki,242,APARP--------P].
 953 Za³ogi[za³oga,112,SPNF---------P]
 954 rybackie[rybacki,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 955 "Szkunera[szkunera,111,SSNX---------W]"
 956 z³owi³y[z³owiæ,,VP-R-3POD----P]
 957 ju¿[ju¿,,T------------P]
 958 piêæ[piêæ,34,NPAR---------P]
 959 i[i,,C------------P]
 960 piêæ[piêæ,34,NPAR---------P]
 961 dziesi±tych[dziesi±ta,122,SPGF---------P]
 962 tysiêcy[tysi±c,122,SPGI---------P]
 963 ton[tona,122,SPGF---------P]
 964 ryb[ryba,,SPGF---------P],
 965 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
 966 wiêc[wiêc,,C------------P]
 967 maj±[mieæ,,VP---3TON----P]
 968 ju¿[ju¿,,T------------P]
 969 z[z,65,P-I----------P]
 970 nadwy¿k±[nadwy¿ka,,SSIF---------P]
 971 wykonany[wykonany,241,ASAIP--------P]
 972 pó³roczny[pó³roczny,241,ASAIP--------P]
 973 plan[plan,141,SSAI---------P]
 974 po³owów[po³ów,,SPGI---------P].
 975 
 976 B0020~Dziennik Ba³tycki~07.06.1963~str. 6~kol. 3
 977 O[o,66,P-L----------P]
 978 tych[ten,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
 979 wszystkich[wszystek,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
 980 niedoci±gniêciach[niedoci±gniêcie,,SPLN---------P],
 981 o[o,66,P-L----------P]
 982 sprawach[sprawa,,SPLF---------P]
 983 do[do,62,P-G----------P]
 984 pilnego[pilny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 985 za³atwienia[za³atwienie,121,SSGN---------P]
 986 mówi³[mówiæ,,VS-M-3PON----P]
 987 wczoraj[wczoraj,,D------------P]
 988 dyrektor[dyrektor,,SSNP---------P]
 989 Miejskiej[miejski,221,ASGFP--------P]
 990 Stacji[stacja,121,SSGF---------P]
 991 Sanitarno-Epidemiologicznej[sanitarno-epidemiologiczny,221,ASGXX--------P]
 992 doktor[doktor,,SSNP---------P]
 993 Hejmo[hejmo,111,SSNX---------W],
 994 przypomina³a[przypominaæ,,VS-F-3PON----P]
 995 przewodnicz±ca[przewodnicz±ca,111,SSNF---------P]
 996 komisji[komisja,121,SSGF---------P]
 997 zdrowia[zdrowie,,SSGN---------P/SPNN---------P/SPAN---------P/SPVN---------P]
 998 doktor[doktor,,SSNP---------P]
 999 Letowt[letowt,111,SSNX---------W]
1000 i[i,,C------------P]
1001 inni[inny,,APNOP--------P]
1002 radni[radny,112,SPNP---------P]
1003 zabieraj±cy[zabieraj±cy,212,APNXX--------P]
1004 g³os[g³os,141,SSAI---------P]
1005 w[w,66,P-L----------P]
1006 czasie[czas,,SSLI---------P/SSVI---------P]
1007 obrad[obrada,,SPGF---------P].
1008 
1009 B0021~Dziennik Ba³tycki~20.09.1963~str. 1~kol. 1
1010 W[w,66,P-L----------P]
1011 obecnym[obecny,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
1012 sezonie[sezon,,SSLI---------P/SSVI---------P]
1013 grzybobrania[grzybobranie,121,SSGN---------P]
1014 zanotowano[zanotowaæ,,V----B--D----P]
1015 ju¿[ju¿,,T------------P]
1016 kilka[kilka,34,NPAR---------P]
1017 wypadków[wypadek,,SPGI---------P]
1018 zatrucia[zatrucie,121,SSGN---------P]
1019 ¶miertelnego[¶miertelny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1020 niejadalnymi[niejadalny,,APIOP--------P/APIRP--------P]
1021 grzybami[grzyb,,SPII---------P].
1022 Obecnie[obecnie,,D---P--------P]
1023 w[w,66,P-L----------P]
1024 miejscowo¶ci[miejscowo¶æ,161,SSLF---------P]
1025 Leszcz[leszcz,,SSNA---------W]
1026 w[w,66,P-L----------P]
1027 powiecie[powiat,161,SSLI---------P]
1028 Toruñ[toruñ,,SSNI---------W/SSVI---------W]
1029 dosz³o[doj¶æ,,VS-N-3POD----P]
1030 do[do,62,P-G----------P]
1031 nowej[nowy,221,ASGFP--------P]
1032 tragedii[tragedia,121,SSGF---------P].
1033 Czterdziestoletnia[czterdziestoletni,,ASNFP--------P]
1034 wdowa[wdowa,,SSNF---------P]
1035 Aniela[aniela,,SSNF---------W]
1036 Cymer[cymer,111,SSNX---------W]
1037 oraz[oraz,,C------------P]
1038 jej[on,42,ZSGF-------N-P]
1039 dzieci[dziecko,112,SPNN---------P]:
1040 osiemnastoletnia[osiemnastoletni,,ASNFP--------P]
1041 Agnieszka[agnieszka,,SSNF---------W],
1042 czternastoletni[czternastoletni,,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P/ASAIP--------P]
1043 Jan[jan,,SSNP---------W]
1044 i[i,,C------------P]
1045 jedenastoletnia[jedenastoletni,,ASNFP--------P]
1046 Teresa[teresa,,SSNF---------W]
1047 trzykrotnie[trzykrotnie,,D---P--------P]
1048 jada³y[jadaæ,,VP-R-3PON----P]
1049 truj±ce[truj±cy,242,APAXX--------P]
1050 grzyby[grzyb,142,SPAI---------P].
1051 Wszystkie[wszystek,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1052 te[ten,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1053 osoby[osoba,112,SPNF---------P]
1054 w[w,66,P-L----------P]
1055 ciê¿kim[ciê¿ki,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
1056 stanie[stanie,161,SSLN---------P]
1057 zosta³y[zostaæ,57,VP-R-IPODB--OP]
1058 przewiezione[przewieziony,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1059 do[do,62,P-G----------P]
1060 szpitala[szpital,,SSGI---------P]
1061 miejskiego[miejski,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1062 w[w,66,P-L----------P]
1063 Toruniu[toruñ,,SSLI---------W].
1064 
1065 B0022~Dziennik Ba³tycki~20.09.1963~str. 1~kol. 2
1066 Przewidywany[przewidywany,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1067 przebieg[przebieg,111,SSNI---------P]
1068 pogody[pogoda,121,SSGF---------P]
1069 dla[dla,62,P-G----------P]
1070 wybrze¿a[wybrze¿e,121,SSGN---------P]
1071 wschodniego[wschodni,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1072 w[w,66,P-L----------P]
1073 dniu[dzieñ,161,SSLI---------P]
1074 dwudziestego[dwudziesty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1075 bie¿±cego[bie¿±cy,221,ASGXX--------P]
1076 miesi±ca[miesi±c,,SSGI---------P].
1077 Zachmurzenie[zachmurzenie,111,SSNN---------P]
1078 ma³e[ma³y,211,ASNNP--------P],
1079 przej¶ciowo[przej¶ciowo,,D---P--------P]
1080 umiarkowane[umiarkowany,211,ASNNP--------P].
1081 Temperatura[temperatura,,SSNF---------P]
1082 od[od,62,P-G----------P]
1083 dziesiêciu[dziesiêæ,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
1084 stopni[stopieñ,,SPGI---------P]
1085 rano[rano,8,D---P--------P]
1086 do[do,62,P-G----------P]
1087 osiemnastu[osiemna¶cie,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
1088 stopni[stopieñ,,SPGI---------P]
1089 w[w,66,P-L----------P]
1090 ci±gu[ci±g,161,SSLI---------P]
1091 dnia[dzieñ,,SSGI---------P].
1092 Wiatry[wiatr,112,SPNI---------P]
1093 umiarkowane[umiarkowany,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1094 pó³nocno-wschodnie[pó³nocno-wschodni,212,APNXX--------P]
1095 i[i,,C------------P]
1096 wschodnie[wschodni,212,APNOP--------P/APNRP--------P].
1097 
1098 B0023~Dziennik Ba³tycki~20.09.1963~str. 1~kol. 4
1099 Amerykañski[amerykañski,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1100 departament[departament,111,SSNI---------P]
1101 stanu[stan,,SSGI---------P]
1102 poda³[podaæ,,VS-M-3POX----P]
1103 do[do,62,P-G----------P]
1104 wiadomo¶ci[wiadomo¶æ,121,SSGF---------P],
1105 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1106 liczba[liczba,,SSNF---------P]
1107 sygnatariuszy[sygnatariusz,122,SPGP---------P]
1108 uk³adu[uk³ad,,SSGI---------P/SSVI---------P]
1109 o[o,66,P-L----------P]
1110 czê¶ciowym[czê¶ciowy,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
1111 zakazie[zakaz,,SSLI---------P/SSVI---------P]
1112 do¶wiadczeñ[do¶wiadczenie,,SPGN---------P]
1113 nuklearnych[nuklearny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1114 
1115 po[po,66,P-L----------P]
1116 podpisaniu[podpisanie,161,SSLN---------P]
1117 go[on,42,ZSGM------NN-P/ZSGN------NN-P]
1118 w[w,66,P-L----------P]
1119 ¶rodê[¶roda,,SSAF---------P]
1120 w[w,66,P-L----------P]
1121 Waszyngtonie[waszyngton,,SSLX---------W]
1122 przez[przez,64,P-A----------P]
1123 przedstawicieli[przedstawiciel,142,SPAP---------P]
1124 Togo[togo,,X------------W]
1125 i[i,,C------------P]
1126 Tanganiki[tanganika,121,SSGF---------W]
1127 
1128 wzros³a[wzrosn±æ,,VS-F-3POD----P]
1129 do[do,62,P-G----------P]
1130 dziewiêædziesiêciu[dziewiêædziesi±t,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
1131 siedmiu[siedem,32,NPGO---------P/NPGR---------P].
1132 
1133 B0024~Dziennik Ba³tycki~20.09.1963~str. 1~kol. 6-7
1134 System[system,111,SSNI---------P]
1135 ten[ten,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1136 bowiem[bowiem,,C------------P]
1137 oparty[oparty,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1138 jest[byæ,57,VS---ITONB--OP]
1139 na[na,66,P-L----------P]
1140 zasadzie[zasada,161,SSLF---------P]
1141 wzajemnego[wzajemny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1142 bilansowania[bilansowanie,121,SSGN---------P]
1143 obrotów[obrót,,SPGI---------P]
1144 towarowych[towarowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1145 i[i,,C------------P]
1146 us³ug[us³uga,,SPGF---------P]
1147 co[co,41,Z-N----------P]
1148 nie[nie,,T------------P]
1149 zawsze[zawsze,,D------------P]
1150 jest[byæ,,VS---3TON----P]
1151 mo¿liwe[mo¿liwy,211,ASNNP--------P].
1152 W[w,66,P-L----------P]
1153 obecnym[obecny,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
1154 systemie[system,,SSLI---------P/SSVI---------P]
1155 rozliczeñ[rozliczenie,,SPGN---------P]
1156 dwustronnych[dwustronny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1157 nie[nie,,T------------P]
1158 jest[byæ,,VS---3TON----P]
1159 równie¿[równie¿,,T------------P]
1160 mo¿liwe[mo¿liwy,211,ASNNP--------P]
1161 wykorzystanie[wykorzystanie,111,SSNN---------P]
1162 dodatniego[dodatni,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1163 salda[saldo,121,SSGN---------P]
1164 na[na,64,P-A----------P]
1165 zakup[zakup,141,SSAI---------P]
1166 w[w,66,P-L----------P]
1167 innych[inny,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
1168 krajach[kraj,,SPLI---------P]
1169 socjalistycznych[socjalistyczny,262,APLOP--------P/APLRP--------P].
1170 Rozliczenia[rozliczenie,112,SPNN---------P]
1171 wielostronne[wielostronny,212,APNOP--------P/APNRP--------P],
1172 które[który,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1173 maj±[mieæ,,VP---3TON----P]
1174 byæ[byæ,57,V----I--NB--OP]
1175 wprowadzone[wprowadzony,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1176 od[od,62,P-G----------P]
1177 pocz±tku[pocz±tek,121,SSGI---------P]
1178 tysi±c[tysi±c,,SSNI---------P/SSAI---------P]
1179 dziewiêæset[dziewiêæset,,NPNR---------P/NPAR---------P]
1180 sze¶ædziesi±tego[sze¶ædziesi±ty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1181 czwartego[czwarty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1182 roku[rok,121,SSGI---------P]
1183 zlikwiduj±[zlikwidowaæ,,VP---3TOD----P]
1184 takie[taki,242,APARP--------P]
1185 sytuacje[sytuacja,142,SPAF---------P].
1186 
1187 B0025~Dziennik Ba³tycki~20.09.1963~str. 3~kol. 1-2
1188 Barbara[barbara,,SSNF---------W/SSVF---------W]
1189 Toeplitz[toeplitz,,X------------W]
1190 uprawia[uprawiaæ,,VS---3TON----P]
1191 rzadko[rzadko,,D---P--------P]
1192 dzi¶[dzi¶,,D------------P]
1193 spotykan±[spotykany,241,ASAFP--------P]
1194 technikê[technika,,SSAF---------P]
1195 akwarelow±[akwarelowy,241,ASAFP--------P].
1196 Jej[on,42,ZSGF-------N-P]
1197 "Pejza¿[pejza¿,111,SSNI---------W]
1198 z[z,62,P-G----------W]
1199 wyspy[wyspa,121,SSGF---------W]"
1200 przywodzi[przywodziæ,,VS---3TON----P]
1201 na[na,64,P-A----------P]
1202 my¶l[my¶l,141,SSAF---------P]
1203 skojarzenia[skojarzenie,112,SPNN---------P]
1204 z[z,65,P-I----------P]
1205 malunkami[malunek,,SPII---------P]
1206 chiñskimi[chiñski,,APIOP--------P/APIRP--------P]
1207 Andrzeja[andrzej,121,SSGP---------W]
1208 Koczysiego[koczysi,121,SSGX---------W]
1209 "Transatlantyk[transatlantyk,111,SSNI---------W]"
1210 to[to,41,Z-N-------XX-P]
1211 obraz[obraz,111,SSNI---------P]
1212 [~]
1213 na[na,64,P-A----------P]
1214 ró¿nobarwne[ró¿nobarwny,242,APARP--------P]
1215 [~]
1216 p³aszczyzny[p³aszczyzna,142,SPAF---------P]
1217 
1218 nie[nie,,T------------P]
1219 zatracaj±cy[zatracaj±cy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1220 jednak[jednak,,C------------P/T------------P]
1221 przedstawianego[przedstawiany,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1222 tematu[temat,,SSGI---------P/SSDI---------P].
1223 Ryszardowi[ryszard,,X------------W]
1224 Skupinowi[skupin,131,SSDX---------W]
1225 z[z,62,P-G----------P]
1226 Poznania[poznañ,,SSGN---------W]
1227 morze[morze,111,SSNN---------P]
1228 pos³u¿y³o[pos³u¿yæ,,VS-N-3POD----P]
1229 jako[jako,61,P-N----------P]
1230 znakomite[znakomity,211,ASNNP--------P]
1231 t³o[t³o,111,SSNN---------P]
1232 do[do,62,P-G----------P]
1233 wydobycia[wydobycie,121,SSGN---------P]
1234 nastroju[nastrój,121,SSGI---------P]
1235 grozy[groza,121,SSGF---------P],
1236 spokoju[spokój,121,SSGI---------P]
1237 i[i,,C------------P]...
1238 Rozczarowania[rozczarowanie,121,SSGN---------P].
1239 
1240 B0026~Dziennik Ba³tycki~24.12.1963~str. 1~kol. 1
1241 Na[na,66,P-L----------P]
1242 ³awie[³awa,161,SSLF---------P]
1243 ¶wiadków[¶wiadek,122,SPGP---------P]
1244 zasiedli[zasi±¶æ,,VP-O-3POD----P]
1245 miêdzy innymi[miêdzy innymi,,X------------P]
1246 fotoreporter[fotoreporter,,SSNP---------P]
1247 z[z,62,P-G----------P]
1248 dziennika[dziennik,,SSGI---------P]
1249 "Dallas Times Herald[dallas times herald,,X------------P]"
1250 Jackson[jackson,,X------------W],
1251 który[który,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1252 dokona³[dokonaæ,,VS-M-3POD----P]
1253 znanego[znany,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1254 zdjêcia[zdjêcie,121,SSGN---------P]
1255 Ruby'ego[ruby,121,SSGX---------W]
1256 w[w,66,P-L----------P]
1257 momencie[moment,,SSLI---------P/SSVI---------P]
1258 oddania[oddanie,121,SSGN---------P]
1259 strza³ów[strza³,,SPGI---------P]
1260 do[do,62,P-G----------P]
1261 Oswalda[oswald,121,SSGP---------W],
1262 tancerka[tancerka,,SSNF---------P]
1263 z[z,62,P-G----------P]
1264 kabaretu[kabaret,,SSGI---------P]
1265 Ruby'ego[ruby,121,SSGX---------W]
1266 wykonuj±ca[wykonuj±cy,,ASNXX--------P]
1267 strip-tease[strip-tease,,X------------P]
1268 oraz[oraz,,C------------P]
1269 kapitan[kapitan,111,SSNP---------P]
1270 policji[policja,121,SSGF---------P]
1271 Fritz[fritz,,X------------W]
1272 obecny[obecny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1273 przy[przy,66,P-L----------P]
1274 zastrzeleniu[zastrzelenie,161,SSLN---------P]
1275 Oswalda[oswald,121,SSGP---------W].
1276 Agencje[agencja,112,SPNF---------P]
1277 notuj±[notowaæ,,VP---3TON----P],
1278 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1279 przy[przy,66,P-L----------P]
1280 rewidowaniu[rewidowanie,161,SSLN---------P]
1281 tancerki[tancerka,121,SSGF---------P]
1282 znaleziono[znale¾,,V----B--D----P]
1283 w[w,66,P-L----------P]
1284 jej[on,42,ZSGF-------N-P]
1285 torebce[torebka,161,SSLF---------P]
1286 pistolet[pistolet,141,SSAI---------P]
1287 który[który,241,ASAIP--------P]
1288 skonfiskowano[skonfiskowaæ,,V----B--D----P].
1289 
1290 B0027~Dziennik Ba³tycki~24.12.1963~str. 1~kol. 2
1291 Tu¿[tu¿,,D------------P]
1292 po[po,66,P-L----------P]
1293 pó³nocy[pó³noc,161,SSLF---------P]
1294 za³oga[za³oga,,SSNF---------P]
1295 po[po,64,P-A----------P]
1296 raz[raz,141,SSAI---------P]
1297 ostatni[ostatni,241,ASAIP--------P]
1298 nada³a[nadaæ,,VS-F-3POD----P]
1299 sygna³[sygna³,141,SSAI---------P]
1300 SOS[sos,,SSNI---------S/SSAI---------S].
1301 Na[na,66,P-L----------P]
1302 pok³adzie[pok³ad,161,SSLI---------P]
1303 znajdowa³o[znajdowaæ siê,501,VS-N-3PODZ---P]
1304 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1305 tysi±c[tysi±c,111,SSNI---------P]
1306 osiemdziesi±t[osiemdziesi±t,31,NPNR---------P]
1307 jeden[jeden,31,NPNX---------P]
1308 pasa¿erów[pasa¿er,122,SPGP---------P]
1309 i[i,,C------------P]
1310 cz³onków[cz³onek,122,SPGP---------P]
1311 za³ogi[za³oga,121,SSGF---------P].
1312 W[w,66,P-L----------P]
1313 niezwykle[niezwykle,,D---P--------P]
1314 trudnych[trudny,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
1315 warunkach[warunek,,SPLI---------P]
1316 zarz±dzono[zarz±dziæ,,V----B--D----P]
1317 ewakuacjê[ewakuacja,,SSAF---------P]
1318 statku[statek,121,SSGI---------P].
1319 Na[na,64,P-A----------P]
1320 pomoc[pomoc,141,SSAF---------P]
1321 po¶pieszy³y[po¶pieszyæ,,VP-R-3POD----P]
1322 liczne[liczny,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1323 statki[statek,112,SPNI---------P]
1324 ró¿nych[ró¿ny,,APGOP--------P/APGRP--------P/APAOP--------P/APLOP--------P/APLRP--------P]
1325 bander[bandera,,SPGF---------P]
1326 i[i,,C------------P]
1327 samoloty[samolot,112,SPNI---------P].
1328 W[w,64,P-A----------P]
1329 poniedzia³ek[poniedzia³ek,141,SSAI---------P]
1330 we[w,66,P-L----------P]
1331 wczesnych[wczesny,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
1332 godzinach[godzina,,SPLF---------P]
1333 popo³udniowych[popo³udniowy,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
1334 podano[podaæ,,V----B--X----P],
1335 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1336 zdo³ano[zdo³aæ,,V----B--D----P]
1337 uratowaæ[uratowaæ,,V----I--D----P]
1338 siedemset[siedemset,34,NPAR---------P]
1339 dwadzie¶cia[dwadzie¶cia,34,NPAR---------P]
1340 dwie[dwa,34,NPAX---------P]
1341 osoby[osoba,112,SPNF---------P].
1342 Akcja[akcja,,SSNF---------P]
1343 ratunkowa[ratunkowy,,ASNFP--------P]
1344 trwa[trwaæ,,VS---3TON----P].
1345 
1346 B0028~Dziennik Ba³tycki~24.12.1963~str. 1~kol. 7
1347 W[w,64,P-A----------P]
1348 poniedzia³ek[poniedzia³ek,141,SSAI---------P]
1349 w[w,66,P-L----------P]
1350 ca³ej[ca³y,261,ASLXX--------P]
1351 ZRA[zra,,X------------S]
1352 obchodzono[obchodziæ,,V----B--N----P]
1353 uroczy¶cie[uroczy¶cie,,D---P--------P]
1354 Dzieñ[dzieñ,141,SSAI---------P/SSAF---------P]
1355 Zwyciêstwa[zwyciêstwo,121,SSGN---------P]
1356 
1357 siódm±[siódmy,241,ASAFP--------P]
1358 rocznicê[rocznica,,SSAF---------P]
1359 opuszczenia[opuszczenie,121,SSGN---------P]
1360 przez[przez,64,P-A----------P]
1361 ostatnich[ostatni,242,APAOP--------P]
1362 ¿o³nierzy[¿o³nierz,142,SPAP---------P]
1363 brytyjskich[brytyjski,242,APAOP--------P]
1364 strefy[strefa,121,SSGF---------P]
1365 Kana³u[kana³,,SSGI---------W]
1366 Sueskiego[sueski,,ASGXX--------W].
1367 ¦wiêto[¶wiêto,111,SSNN---------P]
1368 grudniowe[grudniowy,211,ASNNP--------P]
1369 jest[byæ,57,VS---ITONB--OP]
1370 tradycyjnie[tradycyjnie,,D---P--------P]
1371 obchodzone[obchodzony,211,ASNNP--------P]
1372 w[w,66,P-L----------P]
1373 ca³ym[ca³y,261,ASLXX--------P]
1374 Egipcie[egipt,,X------------W]
1375 jako[jako,61,P-N----------P]
1376 dzieñ[dzieñ,111,SSNF---------P]
1377 zwyciêstwa[zwyciêstwo,121,SSGN---------P]
1378 nad[nad,65,P-I----------P]
1379 imperializmem[imperializm,,SSII---------P].
1380 Program[program,111,SSNI---------P]
1381 uroczysto¶ci[uroczysto¶æ,121,SSGF---------P]
1382 w[w,66,P-L----------P]
1383 Port Saidzie[port said,,X------------W]
1384 obj±³[obj±æ,,VS-M-3POD----P]
1385 paradê[parada,,SSAF---------P]
1386 wojskow±[wojskowy,241,ASAFP--------P]
1387 w[w,66,P-L----------P]
1388 obecno¶ci[obecno¶æ,161,SSLF---------P]
1389 prezydenta[prezydent,121,SSGP---------P]
1390 Republiki[republika,121,SSGF---------P],
1391 Gamala Abdel Nasera[gamal abdel naser,121,SSGX---------W],
1392 otwarcie[otwarcie,141,SSAN---------P]
1393 w[w,66,P-L----------P]
1394 odbudowanym[odbudowany,161,SSLX---------P]
1395 mie¶cie[miasto,,SSLN---------P]
1396 nowych[nowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1397 obiektów[obiekt,,SPGI---------P],
1398 [#]
1399 
1400 B0029~Dziennik Ba³tycki~24.12.1963~str. 2~kol. 7
1401 Przyczyny[przyczyna,112,SPNF---------P]
1402 katastrofy[katastrofa,121,SSGF---------P]
1403 s±[byæ,57,VP---ITONB--OP]
1404 chwilowo[chwilowo,,D---P--------P]
1405 nie[nie,,T------------P]
1406 znane[znany,212,APNOP--------P/APNRP--------P].
1407 Nale¿y[nale¿eæ,,VS---3TON----P]
1408 jednak[jednak,,C------------P/T------------P]
1409 podkre¶liæ[podkre¶liæ,,V----I--D----P],
1410 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1411 w[w,66,P-L----------P]
1412 ci±gu[ci±g,161,SSLI---------P]
1413 ubieg³ych[ubieg³y,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1414 lat[rok,,SPGI---------P]
1415 kilkakrotnie[kilkakrotnie,,D---P--------P]
1416 ju¿[ju¿,,T------------P]
1417 wybucha³[wybuchaæ,,VS-M-3PON----P]
1418 po¿ar[po¿ar,111,SSNI---------P]
1419 na[na,66,P-L----------P]
1420 "Lakonii[lakonia,161,SSLF---------W]".
1421 W[w,66,P-L----------P]
1422 marcu[marzec,,SSLI---------P/SSVI---------P]
1423 tysi±c[tysi±c,,SSNI---------P/SSAI---------P]
1424 dziewiêæset[dziewiêæset,,NPNR---------P/NPAR---------P]
1425 piêædziesi±tego[piêædziesi±ty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1426 pierwszego[pierwszy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1427 roku[rok,121,SSGI---------P]
1428 podczas[podczas,62,P-G----------P]
1429 rejsu[rejs,,SSGI---------P]
1430 z[z,62,P-G----------P]
1431 Amsterdamu[amsterdam,,X------------W]
1432 do[do,62,P-G----------P]
1433 Australii[australia,121,SSGF---------W]
1434 zanotowano[zanotowaæ,,V----B--D----P]
1435 sze¶æ[sze¶æ,34,NPAR---------P]
1436 po¿arów[po¿ar,,SPGI---------P]
1437 które[który,242,APARP--------P]
1438 na[na,64,P-A----------P]
1439 szczê¶cie[szczê¶cie,141,SSAN---------P]
1440 zdo³ano[zdo³aæ,,V----B--D----P]
1441 ugasiæ[ugasiæ,,V----I--D----P].
1442 Po¿ar[po¿ar,111,SSNI---------P]
1443 statku[statek,121,SSGI---------P]
1444 greckiego[grecki,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1445 wywo³a³[wywo³aæ,,VS-M-3POD----P]
1446 olbrzymie[olbrzymi,241,ASANP--------P]
1447 poruszenie[poruszenie,141,SSAN---------P]
1448 w[w,66,P-L----------P]
1449 Atenach[ateny,,X------------W],
1450 gdzie[gdzie,,D------------P]
1451 wysz³y[wyj¶æ,5,VP-R-3POD----P]
1452 nadzwyczajne[nadzwyczajny,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1453 wydania[wydanie,112,SPNN---------P]
1454 pism[pismo,,SPGN---------P].
1455 
1456 B0030~Dziennik Ba³tycki~24.12.1963~str. 7~kol. 5
1457 Zanim[zanim,,C------------P]
1458 zaczniemy[zacz±æ,,VP---1TOD----P]
1459 zamieszczaæ[zamieszczaæ,,V----I--N----P]
1460 kupony[kupon,142,SPAI---------P]
1461 konkursowe[konkursowy,242,APARP--------P],
1462 prosimy[prosiæ,,VP---1TON----P]
1463 wszystkich[wszystek,242,APAOP--------P]
1464 zainteresowanych[zainteresowany,142,SPAP---------P],
1465 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
1466 wiêc[wiêc,,C------------P]
1467 zarówno[zarówno,,C------------P]
1468 dzia³aczy[dzia³acz,142,SPAP---------P]
1469 sportowych[sportowy,242,APAOP--------P],
1470 jak[jak,9,C------------P]
1471 i[i,,C------------P]
1472 szeregowych[szeregowy,242,APAOP--------P]
1473 kibiców[kibic,142,SPAP---------P]
1474 o[o,64,P-A----------P]
1475 zabieranie[zabieranie,141,SSAN---------P]
1476 g³osu[g³os,,SSGI---------P]
1477 i[i,,C------------P]
1478 przedstawianie[przedstawianie,141,SSAN---------P]
1479 nam[my,,Z-D----------P]
1480 swych[swój,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1481 propozycji[propozycja,122,SPGF---------P]
1482 na[na,66,P-L----------P]
1483 podstawie[podstawa,161,SSLF---------P]
1484 których[który,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1485 ustalimy[ustaliæ,,VP---1TOD----P]
1486 listy[lista,142,SPAF---------P]
1487 zawodników[zawodnik,122,SPGP---------P],
1488 trenerów[trener,122,SPGP---------P]
1489 i[i,,C------------P]
1490 zespo³ów[zespó³,122,SPGI---------P].
1491 Z[z,62,P-G----------P]
1492 kolei[kolej,121,SSGF---------P]
1493 po[po,66,P-L----------P]
1494 zamkniêciu[zamkniêcie,161,SSLN---------P]
1495 list[lista,122,SPGF---------P],
1496 przyst±pimy[przyst±piæ,,VP---1TOD----P]
1497 do[do,62,P-G----------P]
1498 g³osowania[g³osowanie,121,SSGN---------P]
1499 na[na,64,P-A----------P]
1500 najlepsze[dobry,242,APAXS--------P]
1501 dziesi±tki[dziesi±tka,142,SPAF---------P].
1502 
1503 B0031~Dziennik Ba³tycki~05.12.1964~str. 1~kol. 2
1504 Uwa¿amy[uwa¿aæ,,VP---1TON----P],
1505 powiedzia³[powiedzieæ,,VS-M-3POD----P]
1506 minister[minister,111,SSNP---------P]
1507 Rybicki[rybicki,111,SSNP---------W]
1508 
1509 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1510 przy[przy,66,P-L----------P]
1511 wizji[wizja,161,SSLF---------P]
1512 lokalnej[lokalny,261,ASLFP--------P]
1513 mo¿na[mo¿na,,VX-X-X-PXX--WP]
1514 bêdzie[byæ,,VS---3TON----P]
1515 lepiej[lepiej,,D------------P]
1516 odtworzyæ[odtworzyæ,,V----I--D----P]
1517 wiele[wiele,34,NPAR---------P]
1518 zdarzeñ[zdarzenie,,SPGN---------P]
1519 i[i,,C------------P]
1520 faktów[fakt,,SPGI---------P]
1521 oraz[oraz,,C------------P]
1522 wy¶wietliæ[wy¶wietliæ,,V----I--D----P]
1523 szereg[szereg,141,SSAI---------P]
1524 spraw[sprawa,122,SPGF---------P]
1525 objêtych[objêty,222,APGXX--------P]
1526 aktem[akt,,SSII---------P]
1527 oskar¿enia[oskar¿enie,121,SSGN---------P].
1528 Zgodnie[zgodnie,,D---P--------P]
1529 z[z,65,P-I----------P]
1530 wnioskiem[wniosek,,SSII---------P]
1531 s±du[s±d,,SSGI---------P/SSVI---------P]
1532 we[w,66,P-L----------P]
1533 Frankfurcie[frankfurt,,X------------W]
1534 nad[nad,65,P-I----------W]
1535 Menem[men,151,SSII---------W],
1536 w³adze[w³adza,112,SPNF---------P]
1537 polskie[polski,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1538 udziel±[udzieliæ,,VP---3TOD----P]
1539 sêdziemu[sêdzia,,SSDP---------P]
1540 wyznaczonemu[wyznaczony,,ASDPP--------P/ASDAP--------P/ASDIP--------P/ASDNP--------P]
1541 spo¶ród[spo¶ród,62,P-G----------P]
1542 sk³adu[sk³ad,,SSGI---------P/SSVI---------P]
1543 s±dowego[s±dowy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1544 
1545 zapewnienia[zapewnienie,121,SSGN---------P]
1546 na[na,66,P-L----------P]
1547 miejscu[miejsce,161,SSLN---------P]
1548 warunków[warunek,,SPGI---------P]
1549 zabezpieczaj±cych[zabezpieczaj±cy,222,APGXX--------P]
1550 nale¿yte[nale¿yty,241,ASANP--------P]
1551 przeprowadzenie[przeprowadzenie,141,SSAN---------P]
1552 czynno¶ci[czynno¶æ,122,SPGF---------P],
1553 zwi±zanych[zwi±zany,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1554 z[z,65,P-I----------P]
1555 wizj±[wizja,,SSIF---------P]
1556 lokaln±[lokalny,251,ASIFP--------P].
1557 
1558 B0032~Dziennik Ba³tycki~05.12.1964~str. 1~kol. 7
1559 By³y[by³y,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1560 prezydent[prezydent,,SSNP---------P]
1561 Argentyny[argentyna,,SSGF---------W]
1562 Juan[juan,,SSNI---------W/SSAI---------W]
1563 Peron[peron,,SSNI---------W/SSAI---------W]
1564 przyby³[przybyæ,,VS-M-3POD----P]
1565 w[w,64,P-A----------P]
1566 czwartek[czwartek,141,SSAI---------P]
1567 po[po,66,P-L----------P]
1568 po³udniu[po³udnie,161,SSLN---------P]
1569 do[do,62,P-G----------P]
1570 Hiszpanii[hiszpania,121,SSGF---------W]
1571 po[po,66,P-L----------P]
1572 nieudanym[nieudany,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
1573 powrocie[powrót,,SSLI---------P/SSVI---------P]
1574 do[do,62,P-G----------P]
1575 Ameryki[ameryka,121,SSGF---------W]
1576 £aciñskiej[³aciñski,221,ASGFP--------W].
1577 W[w,66,P-L----------P]
1578 swojej[swój,261,ASLFP--------P]
1579 willi[willa,161,SSLF---------P]
1580 madryckiej[madrycki,261,ASLXX--------P]
1581 Peron[peron,,SSNI---------W/SSAI---------W]
1582 oczekuje[oczekiwaæ,,VS---3TON----P]
1583 na[na,64,P-A----------P]
1584 decyzjê[decyzja,,SSAF---------P]
1585 rz±du[rz±d,,SSGI---------P/SSVI---------P]
1586 hiszpañskiego[hiszpañski,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1587 w[w,66,P-L----------P]
1588 sprawie[sprawa,161,SSLF---------P]
1589 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
1590 dalszego[daleki,221,ASGPC--------P/ASGAC--------P/ASGIC--------P/ASGNC--------P]
1591 pobytu[pobyt,,SSGI---------P]
1592 w[w,66,P-L----------P]
1593 tym[ten,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
1594 kraju[kraj,161,SSLI---------P].
1595 
1596 B0033~Dziennik Ba³tycki~05.12.1964~str. 2~kol. 7
1597 W[w,66,P-L----------P]
1598 tych[ten,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
1599 dniach[dzieñ,,SPLI---------P]
1600 wchodzi[wchodziæ,,VS---3TON----P]
1601 do[do,62,P-G----------P]
1602 portu[port,,SSGI---------P/SSDI---------P]
1603 gdyñskiego[gdyñski,221,ASGXX--------P]
1604 statek[statek,111,SSNI---------P]
1605 "Stooma[stooma,,X------------W]"
1606 przywo¿±c[przywoziæ,,V----W--N----P]
1607 dziesiêæ[dziesiêæ,34,NPAR---------P]
1608 i[i,,C------------P]
1609 dwie[dwa,34,NPAX---------P]
1610 dziesi±te[dziesi±ta,142,SPAF---------P]
1611 tysiêcy[tysi±c,122,SPGI---------P]
1612 ton[tona,122,SPGF---------P]
1613 rudy[ruda,121,SSGF---------P]
1614 z[z,66,P-G----------P/P-I----------P]
1615 Indii[indie,122,SPGT---------W].
1616 Brygady[brygada,112,SPNF---------P]
1617 portowe[portowy,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1618 zakoñczy³y[zakoñczyæ,,VP-R-3POD----P]
1619 w³a¶nie[w³a¶nie,,T------------P/I------------P]
1620 roz³adunek[roz³adunek,141,SSAI---------P]
1621 dwóch[dwa,32,NPGX---------P]
1622 innych[inny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1623 jednostek[jednostka,,SPGF---------P]
1624 z[z,65,P-I----------P]
1625 takim[taki,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
1626 samym[sam,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
1627 ³adunkiem[³adunek,,SSII---------P]:
1628 "Foimtunoy[foimtunoy,,X------------P]"
1629 i[i,,C------------P]
1630 "Switzerland[switzerland,,X------------P]",
1631 które[który,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1632 ³±cznie[³±cznie,,D---P--------P]
1633 dostarczy³y[dostarczyæ,,VP-R-3POD----P]
1634 nam[my,,Z-D----------P]
1635 oko³o[oko³o,62,P-G----------P]
1636 dwudziestu[dwadzie¶cia,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
1637 czterech[cztery,32,NPGX---------P]
1638 tysiêcy[tysi±c,122,SPGI---------P]
1639 ton[tona,122,SPGF---------P]
1640 rudy[ruda,121,SSGF---------P].
1641 W[w,66,P-L----------P]
1642 bie¿±cym[bie¿±cy,261,ASLXX--------P]
1643 miesi±cu[miesi±c,,SSLI---------P/SSVI---------P]
1644 za³oga[za³oga,,SSNF---------P]
1645 gdyñska[gdyñski,,X------------P]
1646 roz³adowaæ[roz³adowaæ,,V----I--D----P]
1647 ma[mieæ,,VS---3TON----P]
1648 jeszcze[jeszcze,,T------------P]
1649 trzydzie¶ci[trzydzie¶ci,34,NPAR---------P]
1650 dziewiêæ[dziewiêæ,34,NPAR---------P]
1651 tysiêcy[tysi±c,122,SPGI---------P]
1652 ton[tona,122,SPGF---------P]
1653 rudy[ruda,121,SSGF---------P].
1654 
1655 B0034~Dziennik Ba³tycki~05.12.1964~str. 4~kol. 3-4
1656 W[w,66,P-L----------P]
1657 okresie[okres,,SSLI---------P/SSVI---------P]
1658 miêdzy¶wi±tecznym[miêdzy¶wi±teczny,261,ASLXX--------P],
1659 czyli[czyli,,C------------P]
1660 od[od,62,P-G----------P]
1661 ¶wi±t[¶wiêto,,SPGN---------P]
1662 do[do,62,P-G----------P]
1663 Nowego[nowy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1664 Roku[rok,121,SSGI---------P]
1665 zawiesza[zawieszaæ,,VS---3TON----P]
1666 siê[siê,41,Z-N----------P]
1667 przyjmowanie[przyjmowanie,141,SSAN---------P]
1668 interesantów[interesant,122,SPGP---------P]
1669 w[w,66,P-L----------P]
1670 wydziale[wydzia³,,SSLI---------P/SSVI---------P]
1671 spraw[sprawa,122,SPGF---------P]
1672 lokalowych[lokalowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P],
1673 gdy¿[gdy¿,,C------------P]
1674 w[w,66,P-L----------P]
1675 tym[ten,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
1676 czasie[czas,,SSLI---------P/SSVI---------P]
1677 odbêdzie[odbyæ siê,501,VS---3TODZ---P]
1678 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1679 porz±dkowanie[porz±dkowanie,111,SSNN---------P]
1680 uaktualnionych[uaktualniony,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1681 wniosków[wniosek,,SPGI---------P]
1682 i[i,,C------------P]
1683 ich[on,42,ZPGO-------N-P/ZPGR-------N-P]
1684 kwalifikowanie[kwalifikowanie,111,SSNN---------P].
1685 Od[od,62,P-G----------P]
1686 pierwszego[pierwszy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1687 bie¿±cego[bie¿±cy,221,ASGXX--------P]
1688 miesi±ca[miesi±c,,SSGI---------P]
1689 do[do,62,P-G----------P]
1690 zakoñczenia[zakoñczenie,121,SSGN---------P]
1691 akcji[akcja,121,SSGF---------P],
1692 czyli[czyli,,C------------P]
1693 do[do,62,P-G----------P]
1694 piêtnastego[piêtnasty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1695 stycznia[styczeñ,,SSGI---------P]
1696 nie[nie,,T------------P]
1697 bêd±[byæ,57,VP---ITONB--OP]
1698 przyjmowane[przyjmowany,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1699 ¿adne[¿aden,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1700 nowe[nowy,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1701 wnioski[wniosek,112,SPNI---------P]
1702 o[o,64,P-A----------P]
1703 przydzia³[przydzia³,141,SSAI---------P]
1704 mieszkania[mieszkanie,121,SSGN---------P].
1705 
1706 B0035~Dziennik Ba³tycki~05.12.1964~str. 4~kol. 4
1707 Przypominamy[przypominaæ,,VP---1TON----P]
1708 wykonawców[wykonawca,142,SPAP---------P]:
1709 piosenkarki[piosenkarka,112,SPNF---------P]
1710 
1711 Lucyna[lucyna,,X------------W]
1712 Arska[arska,,X------------W],
1713 Kalina[kalina,,SSNF---------W]
1714 Jêdrusik[jêdrusik,,X------------W],
1715 Krystyna[krystyna,,SSNF---------W]
1716 Konarska[konarska,,X------------W],
1717 Irena[irena,,SSNF---------W]
1718 Santor[santor,,X------------W],
1719 aktorzy[aktor,112,SPNP---------P/SPVP---------P]:
1720 Henryk[henryk,,SSNP---------W/SSVP---------W]
1721 Bista[bista,,X------------W],
1722 Kazimierz[kazimierz,,SSNP---------W]
1723 Brusikiewicz[brusikiewicz,,SSNP---------W],
1724 Józef[józef,,SSNP---------W]
1725 Korzeniowski[korzeniowski,,X------------W],
1726 Bohdan[bogdan,,X------------W]
1727 Wróblewski[wróblewski,,X------------W],
1728 Leon[leon,,SSVP---------W]
1729 Za³uga[za³uga,,SSNX---------W];
1730 znany[znany,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1731 autor[autor,,SSNP---------P]
1732 Józef[józef,,SSNP---------P]
1733 Prutkowski[prutkowski,,X------------W]
1734 i[i,,C------------P]
1735 konferansjer[konferansjer,,SSNP---------P]
1736 Zbigniew[zbigniew,,X------------W]
1737 Korpolewski[korpolewski,,X------------W].
1738 Graæ[graæ,51,V----IF-N---IP]
1739 bêdzie[byæ,56,VS---3TON---BP]
1740 Warszawski[warszawski,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1741 Zespó³[zespó³,111,SSNI---------P]
1742 Estradowy[estradowy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1743 pod[pod,65,P-I----------P]
1744 kierunkiem[kierunek,,SSII---------P]
1745 Józefa[józef,121,SSGP---------W]
1746 Mazurkiewicza[mazurkiewicz,121,SSGP---------W].
1747 Bilety[bilet,142,SPAI---------P]
1748 sprzedaje[sprzedawaæ,,VS---3TON----P]
1749 "Orbis[orbis,111,SSNI---------W]"
1750 we[w,66,P-L----------P]
1751 Wrzeszczu[wrzeszcz,,X------------W],
1752 Sopocie[sopot,,X------------W]
1753 i[i,,C------------P]
1754 w[w,66,P-L----------P]
1755 Gdyni[gdynia,161,SSLF---------W].
1756 
1757 B0036~Dziennik Ba³tycki~02.10.1965~str. 1~kol.6
1758 Niejaki[niejaki,211,ASNXX--------P]
1759 pu³kownik[pu³kownik,,SSNP---------P]
1760 Suhirman[suhirman,,X------------W]
1761 w[w,66,P-L----------P]
1762 Samarangu[samarang,161,SSLX---------W]
1763 wypowiedzia³[wypowiedzieæ siê,501,VS-M-3PODZ---P]
1764 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1765 za[za,65,P-I----------P]
1766 grup±[grupa,,SSIF---------P]
1767 Untunga[untung,,SSGX---------W].
1768 Godzina[godzina,,SSNF---------P]
1769 dwudziesta[dwudziesty,,ASNFP--------P]
1770 pierwsza[pierwszy,,ASNFP--------P]:
1771 wszystkie[wszystek,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1772 agencje[agencja,112,SPNF---------P]
1773 zachodnie[zachodni,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1774 zgodnie[zgodnie,,D---P--------P]
1775 informuj±[informowaæ,,VP---3TON----P],
1776 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1777 zamach[zamach,111,SSNI---------P]
1778 stanu[stan,,SSGI---------P]
1779 w[w,66,P-L----------P]
1780 Djakarcie[djakarta,161,SSLF---------W]
1781 zosta³[zostaæ,57,VS-M-IPODB--OP]
1782 zlikwidowany[zlikwidowany,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P].
1783 Pozostaje[pozostawaæ,,VS---3TON----P]
1784 jednak[jednak,,C------------P/T------------P]
1785 gro¼ba[gro¬ba,,SSNF---------P]
1786 wojny[wojna,121,SSGF---------P]
1787 domowej[domowy,221,ASGFP--------P]
1788 wobec[wobec,62,P-G----------P]
1789 nie[nie,,T------------P]
1790 wyja¶nionej[wyja¶niony,221,ASGFP--------P]
1791 sytuacji[sytuacja,121,SSGF---------P]
1792 na[na,66,P-L----------P]
1793 prowincji[prowincja,161,SSLF---------P].
1794 Potwierdza[potwierdzaæ,,VS---3TON----P]
1795 siê[siê,41,Z-N----------P],
1796 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1797 Sukarno[sukarno,,X------------W]
1798 jest[byæ,,VS---3TON----P]
1799 zdrów[zdrowy,,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P/ASAIP--------P]
1800 i[i,,C------------P]
1801 ca³y[ca³y,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P].
1802 
1803 B0037~Dziennik Ba³tycki~02.10.1965~str. 1~kol. 7
1804 W[w,66,P-L----------P]
1805 imieniu[imiê,,SSDN---------P/SSLN---------P]
1806 dwu[dwa,32,NPGX---------P]
1807 tysiêcy[tysi±c,122,SPGI---------P]
1808 studentów[student,122,SPGP---------P]
1809 Uniwersytetu[uniwersytet,,SSGI---------P]
1810 Warszawskiego[warszawski,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1811 zgromadzonych[zgromadzony,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1812 w[w,66,P-L----------P]
1813 auli[aula,161,SSLF---------P]
1814 Auditorium Maximum[auditorium maximum,,X------------P],
1815 rektor[rektor,,SSNP---------P]
1816 uczelni[uczelnia,121,SSGF---------P],
1817 profesor[profesor,,SSNP---------P]
1818 Stanis³aw[stanis³aw,,SSNP---------W]
1819 Turski[turski,,X------------W]
1820 powita³[powitaæ,,VS-M-3PON----P]
1821 wicepremiera[wicepremier,141,SSAP---------P]
1822 Zenona[zenon,141,SSAP---------W]
1823 Nowaka[nowak,141,SSAP---------W],
1824 kierowników[kierownik,142,SPAP---------P]
1825 wydzia³ów[wydzia³,,SPGI---------P]
1826 KC[kc,,X------------S]
1827 PZPR[pzpr,,X------------S]
1828 Andrzeja[andrzej,141,SSAP---------W]
1829 Werblana[werblan,141,SSAX---------W]
1830 i[i,,C------------P]
1831 Leona[leon,141,SSAP---------W]
1832 Stasiaka[stasiak,141,SSAP---------W].
1833 Uniwersytet[uniwersytet,111,SSNI---------P]
1834 Warszawski[warszawski,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P],
1835 stwierdzi³[stwierdziæ,,VS-M-3POD----P]
1836 
1837 w[w,66,P-L----------P]
1838 przemówieniu[przemówienie,161,SSLN---------P]
1839 rektor[rektor,,SSNP---------P]
1840 
1841 stanowi[stanowiæ,5,VS---3TON----P]
1842 wielki[wielki,241,ASAIP--------P]
1843 o¶rodek[o¶rodek,141,SSAI---------P]
1844 dzia³alno¶ci[dzia³alno¶æ,121,SSGF---------P]
1845 naukowej[naukowy,221,ASGFP--------P]
1846 i[i,,C------------P]
1847 dydaktycznej[dydaktyczny,221,ASGFP--------P].
1848 Wy¿sze[wysoki,241,ASAXX--------P]
1849 wykszta³cenie[wykszta³cenie,141,SSAN---------P]
1850 zdobywa[zdobywaæ,,VS---3TON----P]
1851 w[w,66,P-L----------P]
1852 tej[ten,261,ASLFP--------P]
1853 szkole[szko³a,161,SSLF---------P]
1854 prawie[prawie,8,D------------P]
1855 dziewiêtna¶cie[dziewiêtna¶cie,31,NPNR---------P]
1856 tysiêcy[tysi±c,122,SPGI---------P]
1857 studentów[student,122,SPGP---------P].
1858 
1859 B0038~Dziennik Ba³tycki~02.10.1965~str. 2~kol. 7
1860 Kolejn±[kolejny,251,ASIFP--------P]
1861 okazj±[okazja,,SSIF---------P]
1862 do[do,62,P-G----------P]
1863 ogl±dania[ogl±danie,121,SSGN---------P]
1864 czo³owych[czo³owy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1865 polskich[polski,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1866 piê¶ciarzy[piê¶ciarz,122,SPGP---------P]
1867 bêdzie[byæ,,VS---3TON----P]
1868 dla[dla,62,P-G----------P]
1869 wybrze¿owych[wybrze¿owy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1870 kibiców[kibic,122,SPGP---------P]
1871 niedzielny[niedzielny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1872 (trzeciego[trzeci,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1873 bie¿±cego[bie¿±cy,221,ASGXX--------P]
1874 miesi±ca[miesi±c,,SSGI---------P],
1875 hala[hala,,SSGF---------P/SSNF---------P]
1876 Stoczni[stocznia,121,SSGF---------P],
1877 godzina[godzina,,SSNF---------P]
1878 dwunasta[dwunasty,,ASNFP--------P])
1879 mecz[mecz,111,SSNI---------P]
1880 o[o,64,P-A----------P]
1881 mistrzostwo[mistrzostwo,141,SSAN---------P]
1882 pierwszej[pierwszy,221,ASGFP--------P]
1883 ligi[liga,121,SSGF---------P]
1884 pomiêdzy[pomiêdzy,65,P-I----------P]
1885 Poloni±[polonia,,SSIF---------W]
1886 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
1887 BBT[bbt,,X------------S]
1888 Bielsko[bielsko,,X------------W].
1889 Piê¶ciarze[piê¶ciarz,,SPNP---------P/SPVP---------P]
1890 Polonii[polonia,121,SSGF---------P]
1891 bêd±[byæ,56,VP---3TON---BP]
1892 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1893 starali[staraæ siê,521,VP-O-3FONZ--SP]
1894 zrewan¿owaæ[zrewan¿owaæ siê,,V----I--D----P]
1895 BBTS[bbts,,X------------S]
1896 za[za,64,P-A----------P]
1897 pora¿kê[pora¿ka,,SSAF---------P]
1898 doznan±[doznany,241,ASAFP--------P]
1899 w[w,62,P-A----------P/P-L----------P]
1900 pierwszej[pierwszy,261,ASLFP--------P]
1901 rundzie[runda,,SSDF---------P/SSLF---------P]
1902 w[w,66,P-L----------P]
1903 Bielsku[bielsko,161,SSLN---------W].
1904 Z[z,62,P-G----------P]
1905 bardziej[bardzo,,D---C--------P]
1906 interesuj±cych[interesuj±cy,222,APGXX--------P]
1907 pojedynków[pojedynek,,SPGI---------P]
1908 nale¿y[nale¿eæ,,VS---3TON----P]
1909 oczekiwaæ[oczekiwaæ,,V----I--N----P]
1910 nastêpuj±cych[nastêpuj±cy,222,APGXX--------P]
1911 walk[walka,,SPGF---------P]:
1912 [&]
1913 
1914 B0039~Dziennik Ba³tycki~02.10.1965~str. 4~kol. 4
1915 Wobec[wobec,62,P-G----------P]
1916 tego[to,42,Z-G-------XX-P]
1917 trzeba[trzeba,,V------P----WP]
1918 by³o[byæ,,VS-N-3PON----P]
1919 zmieniæ[zmieniæ,,V----I--D----P]
1920 nieco[nieco,,D------------P]
1921 za³o¿enia[za³o¿enie,142,SPAN---------P],
1922 poparte[poparty,242,APARP--------P]
1923 opini±[opinia,,SSIF---------P]
1924 fachowców[fachowiec,122,SPGP---------P]
1925 (miêdzy innymi[miêdzy innymi,,X------------P]
1926 Katedra[katedra,,SSNF---------P]
1927 Fundamentowania[fundamentowanie,121,SSGN---------P]
1928 Gruntów[grunt,,SPGI---------P]
1929 Politechniki[politechnika,121,SSGF---------P]
1930 Gdañskiej[gdañski,221,ASGFP--------P]
1931 przeprowadzi³a[przeprowadziæ,,VS-F-3POD----P]
1932 na[na,66,P-L----------P]
1933 budowie[budowa,161,SSLF---------P]
1934 odpowiednie[odpowiedni,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1935 badania[badanie,112,SPNN---------P]).
1936 Najwa¿niejsze[wa¿ny,211,ASNNS--------P]
1937 jednak[jednak,,C------------P/T------------P]
1938 jest[byæ,,VS---3TON----P]
1939 to[to,41,Z-N-------XX-P],
1940 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1941 wszystko[wszystek,211,ASNXX--------P]
1942 to[to,41,Z-N-------XX-P]
1943 nie[nie,,T------------P]
1944 wp³ynê³o[wp³yn±æ,,VS-N-3POD----P]
1945 zasadniczo[zasadniczo,,D---P--------P]
1946 na[na,64,P-A----------P]
1947 zahamowanie[zahamowanie,141,SSAN---------P]
1948 robót[robota,,SPGF---------P],
1949 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1950 przebiegaj±[przebiegaæ,,VP---3TON----P]
1951 one[on,,ZPNO---------P/ZPNR---------P]
1952 zgodnie[zgodnie,,D---P--------P]
1953 z[z,65,P-I----------P]
1954 harmonogramem[harmonogram,,SSII---------P].
1955 Mianowicie[mianowicie,,C------------P]
1956 w[w,66,P-L----------P]
1957 najbli¿szych[bliski,262,APLXX--------P]
1958 dniach[dzieñ,,SPLI---------P]
1959 (najpó¼niej[pó¬no,,D---S--------P]
1960 w[w,64,P-A----------P]
1961 poniedzia³ek[poniedzia³ek,141,SSAI---------P])
1962 ekipy[ekipa,112,SPNF---------P]
1963 robotników[robotnik,122,SPGP---------P]
1964 przyst±pi±[przyst±piæ,,VP---3TOD----P]
1965 do[do,62,P-G----------P]
1966 betonowania[betonowanie,121,SSGN---------P]
1967 drugiej[drugi,221,ASGFP--------P]
1968 ¶ciany[¶ciana,121,SSGF---------P]
1969 tunelu[tunel,121,SSGI---------P].
1970 
1971 B0040~Dziennik Ba³tycki~02.10. 1965~str. 4~kol. 7
1972 Tragiczny[tragiczny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1973 wypadek[wypadek,111,SSNI---------P]
1974 zdarzy³[zdarzyæ siê,501,VS-M-3PODZ---P]
1975 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1976 wczoraj[wczoraj,,D------------P]
1977 w[w,66,P-L----------P]
1978 Gdañsku[gdañsk,,X------------W]
1979 na[na,66,P-L----------P]
1980 ulicy[ulica,161,SSLF---------P]
1981 Podwale[podwale,,SSNN---------W/SSAN---------W/SSVN---------W]
1982 Grodzkie[grodzki,,ASNNP--------W/ASANP--------W/APNOP--------W/APNRP--------W/APARP--------W].
1983 Usi³uj±ca[usi³uj±cy,,X------------P]
1984 wskoczyæ[wskoczyæ,,V----I--D----P]
1985 do[do,62,P-G----------P]
1986 jad±cego[jad±cy,221,ASGXX--------P]
1987 tramwaju[tramwaj,121,SSGI---------P]
1988 linii[linia,121,SSGF---------P]
1989 osiem[osiem,,NPNR---------P/NPAR---------P]
1990 piêædziesiêciodwuletnia[piêædziesiêciodwuletni,,X------------P]
1991 Wanda[wanda,,SSVF---------W]
1992 [~]
1993 dosta³a[dostaæ siê,501,VX-X-XXXXZ---P]
1994 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1995 pod[pod,64,P-A----------P]
1996 ko³a[ko³o,142,SPAN---------P]
1997 przyczepy[przyczepa,121,SSGF---------P]
1998 i[i,,C------------P]
1999 ponios³a[ponie¶æ,,VS-F-3POD----P]
2000 ¶mieræ[¶mieræ,141,SSAF---------P]
2001 na[na,66,P-L----------P]
2002 miejscu[miejsce,161,SSLN---------P].
2003 We[w,66,P-L----------P]
2004 Wrzeszczu[wrzeszcz,,X------------W]
2005 na[na,66,P-L----------P]
2006 alei[aleja,161,SSLF---------P]
2007 Wojska[wojsko,121,SSGN---------W]
2008 Polskiego[polski,221,ASGPP--------W/ASGAP--------W/ASGIP--------W/ASGNP--------W]
2009 (róg[róg,111,SSNI---------P]
2010 ulicy[ulica,121,SSGF---------P]
2011 Grunwaldzkiej[grunwaldzka,121,SSGF---------W])
2012 Michalina[michalina,,X------------W]
2013 [~]
2014 zosta³a[zostaæ,57,VS-F-IPODB--OP]
2015 potr±cona[potr±cony,,ASNFP--------P]
2016 przez[przez,64,P-A----------P]
2017 tramwaj[tramwaj,141,SSAI---------P]
2018 linii[linia,121,SSGF---------P]
2019 piêtna¶cie[piêtna¶cie,,NPNR---------P/NPAR---------P],
2020 odnosz±c[odnosiæ,,V----W--N----P]
2021 ogólne[ogólny,242,APARP--------P]
2022 pot³uczenia[pot³uczenie,142,SPAN---------P].
2023 
2024 B0041~Dziennik Ba³tycki~30.11.1965~str. 1~kol. 4
2025 Od[od,62,P-G----------P]
2026 trzeciego[trzeci,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2027 do[do,62,P-G----------P]
2028 pi±tego[pi±ty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2029 grudnia[grudzieñ,,SSGI---------P]
2030 bie¿±cego[bie¿±cy,221,ASGXX--------P]
2031 roku[rok,121,SSGI---------P]
2032 obradowaæ[obradowaæ,51,V----IF-D---IP]
2033 bêdzie[byæ,56,VS---3TON---BP]
2034 nad[nad,65,P-I----------P]
2035 sprawami[sprawa,,SPIF---------P]
2036 literatury[literatura,121,SSGF---------P]
2037 i[i,,C------------P]
2038 swego[swój,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2039 zwi±zku[zwi±zek,121,SSGI---------P]
2040 stu[sto,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
2041 trzech[trzy,32,NPGX---------P]
2042 pisarzy[pisarz,122,SPGP---------P]
2043 reprezentuj±cych[reprezentuj±cy,222,APGXX--------P]
2044 dziewiêciuset[dziewiêæset,34,NPAO---------P]
2045 dziewiêædziesiêciu[dziewiêædziesi±t,34,NPAO---------P]
2046 piêciu[piêæ,34,NPAO---------P]
2047 cz³onków[cz³onek,142,SPAP---------P]
2048 ZLP[zlp,,X------------S]
2049 zrzeszonych[zrzeszony,242,APAOP--------P]
2050 w[w,66,P-L----------P]
2051 czternastu[czterna¶cie,36,NPLO---------P/NPLR---------P]
2052 oddzia³ach[oddzia³,,SPLI---------P].
2053 W[w,66,P-L----------P]
2054 czasie[czas,,SSLI---------P/SSVI---------P]
2055 zjazdu[zjazd,,SSGI---------P/SSVI---------P]
2056 pisarze[pisarz,,SPNP---------P/SPVP---------P]
2057 omówi±[omówiæ,,VP---3TOD----P]
2058 dzia³alno¶æ[dzia³alno¶æ,141,SSAF---------P]
2059 ZLP[zlp,,X------------S]
2060 w[w,66,P-L----------P]
2061 ci±gu[ci±g,161,SSLI---------P]
2062 ostatnich[ostatni,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2063 trzech[trzy,32,NPGX---------P]
2064 lat[rok,,SPGI---------P].
2065 Podstaw±[podstawa,,SSIF---------P]
2066 do[do,62,P-G----------P]
2067 dyskusji[dyskusja,121,SSGF---------P]
2068 bêdzie[byæ,,VS---3TON----P]
2069 referat[referat,111,SSNI---------P]
2070 sprawozdawczy[sprawozdawczy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2071 prezesa[prezes,121,SSGP---------P]
2072 ZLP[zlp,,X------------S]
2073 Jaros³awa[jaros³aw,121,SSGX---------W]
2074 Iwaszkiewicza[iwaszkiewicz,121,SSGP---------W]
2075 oraz[oraz,,C------------P]
2076 sprawozdanie[sprawozdanie,111,SSNN---------P]
2077 poszczególnych[poszczególny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2078 komisji[komisja,122,SPGF---------P]
2079 przy[przy,66,P-L----------P]
2080 Zarz±dzie[zarz±d,,SSLI---------P/SSVI---------P]
2081 G³ównym[g³ówny,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2082 ZLP[zlp,,X------------S].
2083 
2084 B0042~Dziennik Ba³tycki~30.11.1965~str. 2~kol. 2
2085 Po[po,66,P-L----------P]
2086 przybyciu[przybycie,161,SSLN---------P]
2087 do[do,62,P-G----------P]
2088 Karsznic[karsznice,122,SPGX---------W]
2089 wszyscy[wszystek,,APNOP--------P]
2090 udali[udaæ siê,501,VP-O-3PODZ---P]
2091 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2092 do[do,62,P-G----------P]
2093 Domu[dom,121,SSGI---------P]
2094 Kultury[kultura,121,SSGF---------P]
2095 ZZK[zzk,,X------------S],
2096 gdzie[gdzie,,D------------P]
2097 odby³a[odbyæ siê,501,VS-F-3PODZ---P]
2098 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2099 okoliczno¶ciowa[okoliczno¶ciowy,,ASNFP--------P]
2100 akademia[akademia,,SSNF---------P],
2101 w[w,66,P-L----------P]
2102 czasie[czas,,SSLI---------P/SSVI---------P]
2103 której[który,221,ASGFP--------P]
2104 przemawiali[przemawiaæ,,VP-O-3PON----P]
2105 wicepremier[wicepremier,,SSNP---------P]
2106 [~]
2107 Tokarski[tokarski,,SSNP---------W]
2108 i[i,,C------------P]
2109 minister[minister,,SSNP---------P]
2110 [~]
2111 Lewiñski[lewiñski,,X------------W].
2112 W[w,66,P-L----------P]
2113 obu[oba,36,NPLX---------P]
2114 przemówieniach[przemówienie,,SPLN---------P]
2115 przedstawiciele[przedstawiciel,,SPNP---------P/SPVP---------P]
2116 rz±du[rz±d,,SSGI---------P/SSVI---------P]
2117 podziêkowali[podziêkowaæ,,VP-O-3POD----P]
2118 budowniczym[budowniczy,132,SPDP---------P]
2119 zelektryfikowanego[zelektryfikowany,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2120 pierwszego[pierwszy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2121 etapu[etap,,SSGI---------P]
2122 magistrali[magistrala,121,SSGF---------P]
2123 kolejowej[kolejowy,,ASGFP--------P/ASDFP--------P/ASLFP--------P]
2124 ¦l±sk[¶l±sk,111,SSNI---------W]
2125 porty[port,112,SPNI---------P],
2126 zachêcaj±c[zachêcaæ,,V----W--N----P]
2127 równocze¶nie[równocze¶nie,,D---P--------P]
2128 do[do,62,P-G----------P]
2129 przyspieszenia[przyspieszenie,121,SSGN---------P]
2130 realizacji[realizacja,121,SSGF---------P]
2131 drugiego[drugi,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2132 etapu[etap,,SSGI---------P]
2133 elektryfikacji[elektryfikacja,121,SSGF---------P]
2134 do[do,62,P-G----------P]
2135 Ponêtowa[ponêtów,121,SSGX---------W],
2136 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2137 nastêpnie[nastêpnie,,D---P--------P]
2138 do[do,62,P-G----------P]
2139 Inowroc³awia[inowroc³aw,,X------------W].
2140 
2141 B0043~Dziennik Ba³tycki~30.11.1965~str. 2~kol. 4
2142 Referat[referat,141,SSAI---------P]
2143 o[o,66,P-L----------P]
2144 ekonomicznych[ekonomiczny,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
2145 problemach[problem,,SPLI---------P]
2146 pracy[praca,121,SSGF---------P]
2147 ludzkiej[ludzki,221,ASGFP--------P]
2148 w[w,66,P-L----------P]
2149 morskich[morski,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
2150 stoczniach[stocznia,,SPLF---------P]
2151 produkcyjnych[produkcyjny,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
2152 (praca[praca,,SSNF---------P]
2153 zbiorowa[zbiorowy,,ASNFP--------P])
2154 wyg³osi³[wyg³osiæ,,VS-M-3POD----P]
2155 przewodnicz±cy[przewodnicz±cy,111,SSNP---------P]
2156 ko³a[ko³o,121,SSGN---------P]
2157 PTE[pte,,X------------S]
2158 przy[przy,66,P-L----------P]
2159 Stoczni[stocznia,161,SSLF---------P]
2160 imienia[imiê,,SSGN---------P]
2161 Komuny[komuna,121,SSGF---------W]
2162 Paryskiej[paryski,221,ASGFP--------W]
2163 dyrektor[dyrektor,,SSNP---------P]
2164 ekonomiczny[ekonomiczny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2165 magister[magister,111,SSNP---------P]
2166 Korchot[korchot,111,SSNX---------W].
2167 Tematem[temat,,SSII---------P]
2168 ostatniego[ostatni,221,ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2169 wyg³oszonego[wyg³oszony,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2170 wczoraj[wczoraj,,D------------P]
2171 referatu[referat,,SSGI---------P/SSDI---------P]
2172 by³y[byæ,5,VP-R-3PON----P]
2173 podstawowe[podstawowy,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
2174 psychospo³eczne[psychospo³eczny,212,APNXX--------P]
2175 warunki[warunek,112,SPNI---------P]
2176 intensyfikacji[intensyfikacja,121,SSGF---------P]
2177 pracy[praca,121,SSGF---------P]
2178 opracowanego[opracowany,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2179 przez[przez,64,P-A----------P]
2180 doktora[doktor,141,SSAP---------P]
2181 Schwartza[schwartz,141,SSAP---------W]
2182 i[i,,C------------P]
2183 magister[magister,,SSNP---------P]
2184 Obrêbsk±[obrêbska,141,SSAF---------W].
2185 Dzisiaj[dzisiaj,,D------------P]
2186 kontynuuje[kontynuowaæ,,VS---3TON----P]
2187 siê[siê,41,Z-N----------P]
2188 dyskusjê[dyskusja,,SSAF---------P].
2189 
2190 B0044~Dziennik Ba³tycki~30.11.1965~str. 4~kol. 4
2191 W[w,64,P-A----------P]
2192 sk³ad[sk³ad,141,SSAI---------P]
2193 tej[ten,221,ASGFP--------P]
2194 komisji[komisja,121,SSGF---------P]
2195 
2196 jak[jak,9,C------------P]
2197 informuje[informowaæ,,VS---3TON----P]
2198 nas[my,44,Z-A----------P]
2199 zastêpca[zastêpca,,SSNP---------P]
2200 przewodnicz±cego[przewodnicz±cy,121,SSGP---------P]
2201 Prezydium[prezydium,121,SSGN---------P]
2202 MRN[mrn,,X------------S]
2203 w[w,66,P-L----------P]
2204 Gdañsku[gdañsk,,X------------W]
2205 magister[magister,111,SSNP---------P]
2206 [~]
2207 Mackiewicz[mackiewicz,,X------------W]
2208 wchodzi[wchodziæ,,VS---3TON----P]
2209 
2210 jedena¶cie[jedena¶cie,31,NPNR---------P]
2211 osób[osoba,,SPGF---------P].
2212 S±[byæ,,VP---3TON----P]
2213 to[to,41,Z-N-------XX-P]
2214 przedstawiciele[przedstawiciel,,SPNP---------P/SPVP---------P]
2215 KM[km,,X------------S]
2216 PZPR[pzpr,,X------------S],
2217 ZBOWiD-u[zbowid,,X------------S],
2218 Ligi[liga,121,SSGF---------P]
2219 Kobiet[kobieta,,SPGF---------P],
2220 Wojskowej[wojskowy,221,ASGFP--------P]
2221 Komisji[komisja,121,SSGF---------P]
2222 Zwi±zków[zwi±zek,,SPGI---------P]
2223 Zawodowych[zawodowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P],
2224 Spó³dzielni[spó³dzielnia,121,SSGF---------P]
2225 Mieszkaniowej[mieszkaniowy,221,ASGFP--------P],
2226 Frontu[front,,SSGI---------P]
2227 Jedno¶ci[jedno¶æ,121,SSGF---------P]
2228 Narodu[naród,,SSGI---------P].
2229 Komisja[komisja,,SSNF---------P]
2230 rozpatruje[rozpatrywaæ,,VS---3TON----P]
2231 wszystkie[wszystek,242,APARP--------P]
2232 aktualne[aktualny,242,APARP--------P]
2233 wnioski[wniosek,142,SPAI---------P]
2234 o[o,64,P-A----------P]
2235 przydzia³[przydzia³,141,SSAI---------P]
2236 nowych[nowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2237 mieszkañ[mieszkanie,,SPGN---------P],
2238 podejmuje[podejmowaæ,,VS---3TON----P]
2239 decyzjê[decyzja,,SSAF---------P]
2240 i[i,,C------------P]
2241 wystosowuje[wystosowywaæ,,VS---3TON----P]
2242 do[do,62,P-G----------P]
2243 zainteresowanych[zainteresowany,122,SPGP---------P]
2244 odpowiedzi[odpowied¬,142,SPAF---------P]
2245 na[na,66,P-L----------P]
2246 pi¶mie[pismo,,SSLN---------P].
2247 
2248 B0045~Dziennik Ba³tycki~30.11.1965~str. 4~kol. 5
2249 Dzi¶[dzi¶,,D------------P]
2250 wraca[wracaæ,,VS---3TON----P]
2251 z[z,62,P-G----------P]
2252 tournée[tournée,121,SSGN---------P]
2253 artystycznego[artystyczny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2254 po[po,66,P-L----------P]
2255 Holandii[holandia,161,SSLF---------W]
2256 i[i,,C------------P]
2257 NRD[nrd,,X------------S]
2258 dyrektor[dyrektor,,SSNP---------P]
2259 artystyczny[artystyczny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2260 Opery[opera,121,SSGF---------P]
2261 Ba³tyckiej[ba³tycki,221,ASGFP--------W]
2262 Jerzy[jerzy,,SSVP---------W]
2263 Katlewicz[katlewicz,,X------------W].
2264 Miêdzy innymi[miêdzy innymi,,X------------P]
2265 w[w,66,P-L----------P]
2266 swoich[swój,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
2267 programach[program,,SPLI---------P]
2268 koncertowych[koncertowy,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
2269 prezentowa³[prezentowaæ,,VS-M-3PON----P]
2270 on[on,,ZSNM---------P]
2271 zagranicznym[zagraniczny,232,APDOP--------P/APDRP--------P]
2272 s³uchaczom[s³uchacz,,SPDP---------P]
2273 utwory[utwór,142,SPAI---------P]
2274 Stanis³awa[stanis³aw,121,SSGP---------W]
2275 Moniuszki[moniuszko,121,SSGP---------W]
2276 i[i,,C------------P]
2277 Witolda[witold,121,SSGP---------W]
2278 Lutos³awskiego[lutos³awski,121,SSGP---------W].
2279 Po[po,66,P-L----------P]
2280 powrocie[powrót,,SSLI---------P/SSVI---------P]
2281 Jerzy[jerzy,,SSVP---------W]
2282 Katlewicz[katlewicz,,X------------W]
2283 przystêpuje[przystêpowaæ,,VS---3TON----P]
2284 do[do,62,P-G----------P]
2285 prób[próba,,SPGF---------P]
2286 scenicznych[sceniczny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2287 z[z,62,P-G----------P]
2288 przygotowywanej[przygotowywany,221,ASGFP--------P]
2289 na[na,64,P-A----------P]
2290 dwudziestego[dwudziesty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2291 pierwszego[pierwszy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2292 grudnia[grudzieñ,,SSGI---------P]
2293 bie¿±cego[bie¿±cy,221,ASGXX--------P]
2294 roku[rok,121,SSGI---------P]
2295 premiery[premiera,121,SSGF---------P]
2296 opery[opera,121,SSGF---------P]
2297 [~]
2298 Offenbacha[offenbach,121,SSGP---------W]
2299 "Opowie¶ci[opowie¶æ,112,SPNF---------W]
2300 Hoffmana[hoffman,121,SSGP---------W]".
2301 
2302 B0046~Dziennik Ba³tycki~15.10.1967~str. 1~kol. 1
2303 Prowadzone[prowadzony,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
2304 od[od,62,P-G----------P]
2305 poniedzia³ku[poniedzia³ek,121,SSGI---------P]
2306 poszukiwania[poszukiwanie,112,SPNN---------P]
2307 rozbitków[rozbitek,122,SPGP---------P]
2308 z[z,62,P-G----------P]
2309 amerykañskiego[amerykañski,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2310 frachtowca[frachtowiec,,SSGI---------P]
2311 "Panoceanic Faith[panoceanic faith,,X------------P]",
2312 który[który,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2313 zaton±³[zaton±æ,,VS-M-3POD----P]
2314 na[na,64,P-A----------P]
2315 po³udniowy[po³udniowy,241,ASAPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2316 zachód[zachód,141,SSAI---------P]
2317 od[od,62,P-G----------P]
2318 wyspy[wyspa,121,SSGF---------P]
2319 Kodiak[kodiak,,X------------W]
2320 na[na,66,P-L----------P]
2321 Alasce[alaska,161,SSLF---------W],
2322 zosta³y[zostaæ,57,VP-R-IPODB--OP]
2323 w[w,64,P-A----------P]
2324 pi±tek[pi±tek,141,SSAI---------P]
2325 wieczorem[wieczór,,SSII---------P]
2326 przerwane[przerwany,212,APNOP--------P/APNRP--------P].
2327 W[w,66,P-L----------P]
2328 katastrofie[katastrofa,161,SSLF---------P]
2329 zginê³o[zgin±æ,,VS-N-3POD----P]
2330 trzyna¶cie[trzyna¶cie,31,NPNR---------P]
2331 osób[osoba,,SPGF---------P],
2332 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2333 dwadzie¶cia[dwadzie¶cia,34,NPAR---------P]
2334 dwie[dwa,34,NPAX---------P]
2335 uznano[uznaæ,,V----B--D----P]
2336 za[za,64,P-A----------P]
2337 zaginione[zaginiony,242,APARP--------P].
2338 Przy[przy,66,P-L----------P]
2339 ¿yciu[¿ycie,161,SSLN---------P]
2340 zosta³o[zostaæ,,VS-N-3POD----P]
2341 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
2342 piêciu[piêæ,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
2343 cz³onków[cz³onek,122,SPGP---------P]
2344 za³ogi[za³oga,121,SSGF---------P].
2345 
2346 B0047~Dziennik Ba³tycki~15.10.1967~str. 1~kol. 5
2347 W[w,66,P-L----------P]
2348 ramach[rama,,SPLF---------P]
2349 realizacji[realizacja,121,SSGF---------P]
2350 traktatu[traktat,,SSGI---------P/SSDI---------P]
2351 o[o,66,P-L----------P]
2352 wspó³pracy[wspó³praca,161,SSLF---------P]
2353 francusko-niemieckiej[francusko-niemiecki,261,ASLXX--------P],
2354 przewiduj±cego[przewiduj±cy,221,ASGXX--------P]
2355 cokwartalne[cokwartalny,242,APARP--------P]
2356 spotkania[spotkanie,142,SPAN---------P]
2357 ministrów[minister,122,SPGP---------P]
2358 spraw[sprawa,122,SPGF---------P]
2359 zagranicznych[zagraniczny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2360 obu[oba,32,NPGX---------P]
2361 krajów[kraj,,SPGI---------P]
2362 Willy[willy,,X------------W]
2363 Brandt[brandt,,SSNP---------W]
2364 bêdzie[byæ,,VS---3TON----P]
2365 w[w,66,P-L----------P]
2366 Pary¿u[pary¿,,SSGI---------W/SSLI---------W/SSVI---------W]
2367 szesnastego[szesnasty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2368 i[i,,C------------P]
2369 siedemnastego[siedemnasty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2370 pa¼dziernika[pa¬dziernik,,SSGI---------P].
2371 W[w,64,P-A----------P]
2372 sobotê[sobota,,SSAF---------P]
2373 do[do,62,P-G----------P]
2374 Nowej[nowy,221,ASGFP--------W]
2375 Zelandii[zelandia,121,SSGF---------W]
2376 przyby³[przybyæ,,VS-M-3POD----P]
2377 z[z,65,P-I----------P]
2378 czterodniow±[czterodniowy,251,ASIFP--------P]
2379 wizyt±[wizyta,,SSIF---------P]
2380 oficjaln±[oficjalny,251,ASIFP--------P]
2381 premier[premier,,SSNP---------P]
2382 Japonii[japonia,121,SSGF---------W],
2383 Eisaku[eisaku,,X------------W]
2384 Sato[sato,,X------------W].
2385 W[w,64,P-A----------P]
2386 sobotê[sobota,,SSAF---------P]
2387 rozpoczê³o[rozpocz±æ siê,501,VX-X-XXXXZ---P]
2388 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2389 w[w,66,P-L----------P]
2390 Pradze[praga,161,SSLF---------W]
2391 posiedzenie[posiedzenie,111,SSNN---------P]
2392 Rady[rada,121,SSGF---------P]
2393 ¦wiatowej[¶wiatowy,221,ASGFP--------P]
2394 Demokratycznej[demokratyczny,221,ASGFP--------P]
2395 Federacji[federacja,121,SSGF---------P]
2396 Kobiet[kobieta,,SPGF---------P].
2397 
2398 B0048~Dziennik Ba³tycki~15.10.1967~str. 1~kol. 6
2399 Pierwsza[pierwszy,,ASNFP--------P]
2400 maszyna[maszyna,,SSVF---------P]
2401 z[z,62,P-G----------P]
2402 tej[ten,221,ASGFP--------P]
2403 serii[seria,121,SSGF---------P]
2404 zainstalowana[zainstalowany,,ASNFP--------P]
2405 bêdzie[byæ,57,VS---ITONB--OP]
2406 w[w,66,P-L----------P]
2407 elektrowni[elektrownia,161,SSLF---------P]
2408 P±tnów[p±tnów,,X------------W].
2409 Zgodnie[zgodnie,,D---P--------P]
2410 z[z,65,P-I----------P]
2411 programem[program,,SSII---------P]
2412 prób[próba,,SPGF---------P]
2413 w[w,66,P-L----------P]
2414 pierwszej[pierwszy,261,ASLFP--------P]
2415 kolejno¶ci[kolejno¶æ,161,SSLF---------P]
2416 sprawdzono[sprawdziæ,,V----B--D----P]
2417 uk³ady[uk³ad,142,SPAI---------P]
2418 regulacji[regulacja,121,SSGF---------P]
2419 i[i,,C------------P]
2420 zabezpieczenia[zabezpieczenie,121,SSGN---------P],
2421 po[po,66,P-L----------P]
2422 czym[co,46,Z-L----------P]
2423 rozpoczêto[rozpocz±æ,,V----B--D----P]
2424 próby[próba,142,SPAF---------P]
2425 mechaniczne[mechaniczny,242,APARP--------P]
2426 obracarki[obracarka,121,SSGF---------P],
2427 rozruchowej[rozruchowy,221,ASGFP--------P]
2428 pompy[pompa,121,SSGF---------P]
2429 olejowej[olejowy,221,ASGFP--------P],
2430 awaryjnych[awaryjny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2431 pomp[pompa,,SPGF---------P]
2432 olejowych[olejowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P],
2433 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2434 nastêpnie[nastêpnie,,D---P--------P]
2435 dzia³anie[dzia³anie,141,SSAN---------P]
2436 zaworów[zawór,,SPGI---------P]
2437 odcinaj±cych[odcinaj±cy,222,APGXX--------P].
2438 Dzi¶[dzi¶,,D------------P]
2439 w[w,66,P-L----------P]
2440 godzinach[godzina,,SPLF---------P]
2441 porannych[poranny,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
2442 przewidziane[przewidziany,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
2443 s±[byæ,57,VP---ITONB--OP]
2444 próby[próba,112,SPNF---------P]
2445 ruchowe[ruchowy,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
2446 prototypu[prototyp,,SSGI---------P],
2447 w[w,66,P-L----------P]
2448 czasie[czas,,SSLI---------P/SSVI---------P]
2449 których[który,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2450 zostan±[zostaæ,57,VP---ITODB--OP]
2451 sprawdzone[sprawdzony,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
2452 uk³ady[uk³ad,112,SPNI---------P]
2453 regulacji[regulacja,121,SSGF---------P].
2454 
2455 B0049~Dziennik Ba³tycki~15.10.1967~str. 4~kol. 1
2456 Z[z,62,P-G----------P]
2457 Radomia[radom,,X------------W]
2458 donosz±[donosiæ,,VP---3TOD----P]
2459 o[o,66,P-L----------P]
2460 kolejnych[kolejny,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
2461 sukcesach[sukces,,SPLI---------P]
2462 maszyn[maszyna,,SPGF---------P]
2463 do[do,62,P-G----------P]
2464 szycia[szycie,121,SSGN---------P]
2465 produkcji[produkcja,121,SSGF---------P]
2466 miejscowych[miejscowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2467 zak³adów[zak³ad,,SPGI---------P]
2468 imienia[imiê,,SSGN---------P]
2469 Waltera[walter,121,SSGP---------W].
2470 Chodzi[chodziæ,,VS---3TON----P]
2471 o[o,64,P-A----------P]
2472 popularne[popularny,242,APARP--------P]
2473 "£uczniki[³ucznik,142,SPAX---------W]",
2474 które[który,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
2475 reprezentuj±[reprezentowaæ,,VP---3TON----P]
2476 fabrykê[fabryka,,SSAF---------P]
2477 w[w,66,P-L----------P]
2478 tym[ten,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2479 roku[rok,161,SSLI---------P]
2480 na[na,66,P-L----------P]
2481 targach[targ,,SPLI---------P]
2482 w[w,66,P-L----------P]
2483 Brnie[brno,161,SSLN---------W],
2484 P³owdiwie[p³owdiw,161,SSLI---------W],
2485 Segedzie[seged,161,SSLX---------W]
2486 i[i,,C------------P]
2487 w[w,66,P-L----------P]
2488 Zagrzebiu[zagrzeb,,X------------W].
2489 Wszêdzie[wszêdzie,,D------------P]
2490 maszyny[maszyna,112,SPNF---------P]
2491 wzbudzi³y[wzbudziæ,,VP-R-3POD----P]
2492 wielkie[wielki,241,ASANP--------P]
2493 zainteresowanie[zainteresowanie,141,SSAN---------P]
2494 i[i,,C------------P]
2495 wszêdzie[wszêdzie,,D------------P]
2496 zawarto[zawrzeæ,,V----B--D----P]
2497 szereg[szereg,141,SSAI---------P]
2498 korzystnych[korzystny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2499 transakcji[transakcja,122,SPGF---------P].
2500 
2501 B0050~Dziennik Ba³tycki~01.10.1967~str. 6~kol. 6
2502 Otó¿[otó¿,,T------------P]
2503 jak[jak,9,C------------P]
2504 o¶wiadcza[o¶wiadczaæ,,VS---3TON----P]
2505 dyrekcja[dyrekcja,,SSNF---------P],
2506 dokonano[dokonaæ,,V----B--D----P]
2507 ostatnio[ostatnio,,D---P--------P]
2508 przegl±du[przegl±d,,SSGI---------P/SSVI---------P]
2509 przystanków[przystanek,,SPGI---------P]
2510 komunikacyjnych[komunikacyjny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2511 w[w,66,P-L----------P]
2512 Gdyni[gdynia,161,SSLF---------W]
2513 i[i,,C------------P]
2514 stwierdzono[stwierdziæ,,V----B--D----P]...
2515 Zastraszaj±cy[zastraszaj±cy,241,ASAIP--------P]
2516 proces[proces,141,SSAI---------P]
2517 dewastacji[dewastacja,121,SSGF---------P]
2518 urz±dzeñ[urz±dzenie,,SPGN---------P]
2519 przystankowych[przystankowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P].
2520 Na[na,64,P-A----------P]
2521 przyk³ad[przyk³ad,141,SSAI---------P]
2522 na[na,66,P-L----------P]
2523 przystanku[przystanek,161,SSLI---------P]
2524 autobusowym[autobusowy,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2525 linii[linia,121,SSGF---------P]
2526 sto[sto,,NPNR---------P/NPAR---------P]
2527 dwadzie¶cia[dwadzie¶cia,,NPNR---------P/NPAR---------P]
2528 piêæ[piêæ,,NPNR---------P/NPAR---------P]
2529 w[w,66,P-L----------P]
2530 tym[ten,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2531 roku[rok,161,SSLI---------P]
2532 przedsiêbiorstwo[przedsiêbiorstwo,111,SSNN---------P]
2533 zmuszone[zmuszony,211,ASNNP--------P]
2534 by³o[byæ,57,VS-N-IPONB--OP]
2535 ju¿[ju¿,,T------------P]
2536 dwukrotnie[dwukrotnie,,D---P--------P]
2537 montowaæ[montowaæ,,V----I--N----P]
2538 nowe[nowy,242,APARP--------P]
2539 urz±dzenia[urz±dzenie,142,SPAN---------P],
2540 tabliczki[tabliczka,142,SPAF---------P]
2541 i[i,,C------------P]
2542 tym[ten,232,APDOP--------P/APDRP--------P]
2543 podobne[podobny,242,APARP--------P],
2544 które[który,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
2545 znowu[znowu,,D------------P/T------------P]
2546 zosta³y[zostaæ,57,VP-R-IPODB--OP]
2547 przez[przez,64,P-A----------P]
2548 nieznanych[nieznany,242,APAOP--------P]
2549 sprawców[sprawca,142,SPAP---------P]
2550 zniszczone[zniszczony,212,APNOP--------P/APNRP--------P].
2551 
2552 B0051~Dziennik Ba³tycki~16.11.1967~str. 1~kol. 2
2553 W[w,66,P-L----------P]
2554 Moskwie[moskwa,161,SSLF---------W]
2555 og³oszono[og³osiæ,,V----B--D----P]
2556 komunikat[komunikat,141,SSAI---------P]
2557 o[o,66,P-L----------P]
2558 spotkaniu[spotkanie,161,SSLN---------P]
2559 komunistów[komunista,122,SPGP---------P]
2560 radzieckich[radziecki,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2561 i[i,,C------------P]
2562 syryjskich[syryjski,222,APGXX--------P].
2563 W[w,66,P-L----------P]
2564 spotkaniu[spotkanie,161,SSLN---------P]
2565 brali[braæ,,VP-O-3PON----P]
2566 udzia³[udzia³,141,SSAI---------P]
2567 sekretarz[sekretarz,,SSNP---------P]
2568 generalny[generalny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2569 KC[kc,,X------------S]
2570 KPZR[kpzr,,X------------S]
2571 Leonid[leonid,,X------------W]
2572 Bre¿niew[bre¿niew,,X------------W],
2573 cz³onek[cz³onek,,SSNP---------P]
2574 Biura[biuro,121,SSGN---------P]
2575 Politycznego[polityczny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2576 i[i,,C------------P]
2577 sekretarz[sekretarz,,SSNP---------P]
2578 KC[kc,,X------------S]
2579 KPZR[kpzr,,X------------S]
2580 [~]
2581 Sus³ow[sus³ow,,X------------W],
2582 sekretarz[sekretarz,,SSNP---------P]
2583 KC[kc,,X------------S]
2584 KPZR[kpzr,,X------------S]
2585 Ponomariew[ponomariew,,X------------W]
2586 i[i,,C------------P]
2587 delegacja[delegacja,,SSNF---------P]
2588 Syryjskiej[syryjski,221,ASGXX--------P]
2589 Partii[partia,121,SSGF---------P]
2590 Komunistycznej[komunistyczny,221,ASGFP--------P]
2591 z[z,65,P-I----------P]
2592 sekretarzem[sekretarz,,SSIP---------P]
2593 generalnym[generalny,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
2594 KC[kc,,X------------S]
2595 [~]
2596 Baghaszem[baghasz,151,SSIX---------W]
2597 na[na,66,P-L----------P]
2598 czele[czo³o,,SSLN---------P].
2599 
2600 B0052~Dziennik Ba³tycki~16.11.1967~str. 2~kol. 4
2601 W[w,66,P-L----------P]
2602 wielogodzinnej[wielogodzinny,261,ASLFP--------P]
2603 dyskusji[dyskusja,161,SSLF---------P]
2604 pad³o[pa¶æ,5,VS-N-3POD----P]
2605 du¿o[du¿o,,D---P--------P]
2606 konkretnych[konkretny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2607 wniosków[wniosek,,SPGI---------P]
2608 i[i,,C------------P]
2609 uwag[uwaga,,SPGF---------P]
2610 na[na,64,P-A----------P]
2611 temat[temat,141,SSAI---------P]
2612 konieczno¶ci[konieczno¶æ,121,SSGF---------P]
2613 podejmowania[podejmowanie,121,SSGN---------P]
2614 wysi³ków[wysi³ek,,SPGI---------P]
2615 w[w,66,P-L----------P]
2616 pracy[praca,161,SSLF---------P]
2617 wychowawczej[wychowawczy,261,ASLFP--------P]
2618 z[z,65,P-I----------P]
2619 m³odzie¿±[m³odzie¿,,SSIF---------P].
2620 Du¿o[du¿o,,D---P--------P]
2621 uwag[uwaga,,SPGF---------P]
2622 pad³o[pa¶æ,5,VS-N-3POD----P]
2623 równie¿[równie¿,,T------------P]
2624 pod[pod,65,P-I----------P]
2625 adresem[adres,,SSII---------P]
2626 niektórych[niektóry,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2627 rodziców[rodzice,122,SPGT---------P],
2628 którzy[który,,APNOP--------P]
2629 za ma³o[za ma³o,,X------------P]
2630 interesuj±[interesowaæ siê,501,VP---3TONZ---P]
2631 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2632 wychowaniem[wychowanie,,SSIN---------P]
2633 swoich[swój,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2634 dzieci[dziecko,122,SPGN---------P].
2635 Uczestnicy[uczestnik,,SPNP---------P/SPVP---------P]
2636 narady[narada,121,SSGF---------P]
2637 wyra¿ali[wyra¿aæ,,VP-O-3PON----P]
2638 s³owa[s³owo,142,SPAN---------P]
2639 uznania[uznanie,121,SSGN---------P]
2640 dzia³aczom[dzia³acz,,SPDP---------P]
2641 Frontu[front,,SSGI---------P]
2642 Jedno¶ci[jedno¶æ,121,SSGF---------P]
2643 Narodu[naród,,SSGI---------P]
2644 w[w,66,P-L----------P]
2645 Malborku[malbork,161,SSLI---------W]
2646 za[za,64,P-A----------P]
2647 du¿e[du¿y,242,APARP--------P]
2648 osi±gniêcia[osi±gniêcie,142,SPAN---------P]
2649 w[w,66,P-L----------P]
2650 pracy[praca,161,SSLF---------P]
2651 wychowawczej[wychowawczy,261,ASLFP--------P]
2652 z[z,65,P-I----------P]
2653 m³odzie¿±[m³odzie¿,,SSIF---------P].
2654 
2655 B0053~Dziennik Ba³tycki~16.11.1967~str. 2~kol. 4
2656 Za³oga[za³oga,,SSNF---------P]
2657 statku[statek,121,SSGI---------P]
2658 "Ziemia[ziemia,,SSNF---------W]
2659 Wielkopolska[wielkopolski,211,ASNFP--------W]"
2660 wyst±pi³a[wyst±piæ,,VS-F-3POD----P]
2661 z[z,65,P-I----------P]
2662 projektem[projekt,,SSII---------P]
2663 przyznawania[przyznawanie,121,SSGN---------P]
2664 specjalnej[specjalny,221,ASGFP--------P]
2665 odznaki[odznaka,121,SSGF---------P]
2666 za[za,64,P-A----------P]
2667 rejsy[rejs,142,SPAI---------P]
2668 "dooko³a[dooko³a,62,P-G----------P]
2669 ¶wiata[¶wiat,,SPNI---------P/SPAI---------P/SPVI---------P/SSGI---------P]".
2670 Odznakê[odznaka,,SSAF---------P]
2671 tê[ten,,ASAFP--------P/ASIFP--------P]
2672 otrzymywaæ[otrzymywaæ,51,V----IF-N---IP]
2673 bêd±[byæ,56,VP---3TON---BP]
2674 marynarze[marynarz,,SPNP---------P/SPVP---------P]
2675 i[i,,C------------P]
2676 pasa¿erowie[pasa¿er,,SPNP---------P/SPVP---------P]
2677 tych[ten,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2678 jednostek[jednostka,,SPGF---------P],
2679 które[który,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
2680 w[w,66,P-L----------P]
2681 okrê¿nym[okrê¿ny,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2682 rejsie[rejs,,SSLI---------P/SSVI---------P]
2683 przep³ynê³y[przep³yn±æ,,VP-R-3POD----P]
2684 przez[przez,64,P-A----------P]
2685 wszystkie[wszystek,242,APARP--------P]
2686 po³udniki[po³udnik,142,SPAI---------P]
2687 rozpoczynaj±c[rozpoczynaæ,,V----W--N----P]
2688 i[i,,C------------P]
2689 koñcz±c[koñczyæ,,V----W--N----P]
2690 podró¿[podró¿,141,SSAF---------P]
2691 w[w,66,P-L----------P]
2692 polskim[polski,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2693 porcie[port,,SSLI---------P/SSVI---------P].
2694 Projekt[projekt,141,SSAI---------P]
2695 graficzny[graficzny,241,ASAIP--------P]
2696 odznaki[odznaka,121,SSGF---------P]
2697 opracowa³[opracowaæ,,VS-M-3POD----P]
2698 pierwszy[pierwszy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2699 oficer[oficer,,SSVP---------P]
2700 "Ziemi[ziemia,121,SSGF---------W]
2701 Wielkopolskiej[wielkopolski,221,ASGFP--------W]"
2702 Roman[roman,,SSVP---------W]
2703 Onderko[onderko,,X------------W].
2704 
2705 B0054~Dziennik Ba³tycki~16.11.1967~str. 6~kol. 4
2706 Polskie[polski,211,ASNNP--------P]
2707 Towarzystwo[towarzystwo,111,SSNN---------P]
2708 Elektroniki[elektronika,121,SSGF---------P]
2709 Teoretycznej[teoretyczny,221,ASGFP--------P]
2710 i[i,,C------------P]
2711 Stosowanej[stosowany,221,ASGFP--------P]
2712 zaprasza[zapraszaæ,,VS---3TON----P]
2713 na[na,64,P-A----------P]
2714 odczyt[odczyt,141,SSAI---------P]
2715 naukowy[naukowy,241,ASAIP--------P]
2716 magistra[magister,121,SSGP---------P]
2717 in¿yniera[in¿ynier,121,SSGP---------P]
2718 Sikory[sikora,,SSGF---------W/SPNF---------W/SPAF---------W/SPVF---------W]
2719 i[i,,C------------P]
2720 magistra[magister,121,SSGP---------P]
2721 [~]
2722 Purczyñskiego[purczyñski,121,SSGP---------W]
2723 o[o,66,P-L----------P]
2724 godzinie[godzina,161,SSLF---------P]
2725 siedemnastej[siedemnasty,261,ASLFP--------P]
2726 do[do,62,P-G----------P]
2727 sali[sala,121,SSGF---------P]
2728 E czterdzie¶ci siedem[e czterdzie¶ci siedem,,X------------W]
2729 w[w,66,P-L----------P]
2730 PG[pg,,X------------S]
2731 (wej¶cie[wej¶cie,111,SSNN---------P]
2732 przez[przez,64,P-A----------P]
2733 by³y[by³y,241,ASAIP--------P]
2734 gmach[gmach,141,SSAI---------P]
2735 elektroniki[elektronika,121,SSGF---------P]).
2736 W[w,66,P-L----------P]
2737 ¶wietlicy[¶wietlica,161,SSLF---------P]
2738 szko³y[szko³a,121,SSGF---------P]
2739 podstawowej[podstawowy,221,ASGFP--------P]
2740 numer[numer,111,SSNI---------P]
2741 siedemna¶cie[siedemna¶cie,,NPNR---------P/NPAR---------P]
2742 we[w,66,P-L----------P]
2743 Wrzeszczu[wrzeszcz,,X------------W]
2744 o[o,66,P-L----------P]
2745 godzinie[godzina,161,SSLF---------P]
2746 osiemnastej[osiemnasty,261,ASLFP--------P]
2747 odbêdzie[odbyæ siê,501,VS---3TODZ---P]
2748 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2749 sesja[sesja,,SSNF---------P]
2750 Rady[rada,121,SSGF---------P]
2751 Osiedla[osiedle,121,SSGN---------P]
2752 "Konopnickiej[konopnicka,,SSGF---------W]".
2753 
2754 B0055~Dziennik Ba³tycki~16.11.1967~str. 6~kol. 7
2755 W[w,64,P-A----------P]
2756 sobotê[sobota,,SSAF---------P]
2757 odbêd±[odbyæ siê,501,VP---3TODZ---P]
2758 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2759 spotkania[spotkanie,112,SPNN---------P]
2760 terenowe[terenowy,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
2761 nauczycieli[nauczyciel,122,SPGP---------P]
2762 i[i,,C------------P]
2763 emerytów[emeryt,122,SPGP---------P]
2764 ze[z,62,P-G----------P]
2765 wszystkich[wszystek,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2766 jednostek[jednostka,,SPGF---------P]
2767 wychowawczych[wychowawczy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2768 z[z,65,P-I----------P]
2769 komitetami[komitet,,SPII---------P]
2770 rodzicielskimi[rodzicielski,,APIOP--------P/APIRP--------P]
2771 i[i,,C------------P]
2772 opiekuñczymi[opiekuñczy,,APIOP--------P/APIRP--------P].
2773 Równie¿[równie¿,,T------------P]
2774 w[w,66,P-L----------P]
2775 dniach[dzieñ,,SPLI---------P]
2776 osiemnasty[osiemnasty,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2777 dwudziesty[dwudziesty,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2778 drugi[drugi,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2779 bêd±[byæ,56,VP---3TON---BP]
2780 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2781 odbywa³y[odbywaæ siê,521,VP-R-3FONZ--SP]
2782 spotkania[spotkanie,112,SPNN---------P]
2783 organizacji[organizacja,122,SPGF---------P]
2784 spo³ecznych[spo³eczny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2785 z[z,65,P-I----------P]
2786 aktywem[aktyw,,SSII---------P]
2787 nauczycielskim[nauczycielski,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P].
2788 W[w,64,P-A----------P]
2789 poniedzia³ek[poniedzia³ek,141,SSAI---------P]
2790 o[o,66,P-L----------P]
2791 godzinie[godzina,161,SSLF---------P]
2792 dziewi±tej[dziewi±ty,261,ASLFP--------P]
2793 trzydzie¶ci[trzydzie¶ci,,NPNR---------P/NPAR---------P]
2794 przed[przed,65,P-I----------P]
2795 p³yt±[p³yta,,SSIF---------P]
2796 po¶wiêcon±[po¶wiêcony,251,ASIFP--------P]
2797 pamiêci[pamiêæ,131,SSDF---------P]
2798 pomordowanych[pomordowany,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2799 nauczycieli[nauczyciel,122,SPGP---------P]
2800 (przy[przy,66,P-L----------P]
2801 szkole[szko³a,161,SSLF---------P]
2802 numer[numer,111,SSNI---------P]
2803 jeden[jeden,,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P/ASAIP--------P]
2804 w[w,66,P-L----------P]
2805 Gdañsku[gdañsk,,X------------W])
2806 bêd±[byæ,57,VP---ITONB--OP]
2807 z³o¿one[z³o¿ony,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
2808 wieñce[wieniec,112,SPNI---------P].
2809 
2810 B0056~Dziennik Ludowy~11.01.1963~str. 1~kol. 3
2811 Jest[byæ,,VS---3TON----P]
2812 to[to,41,Z-N-------XX-P]
2813 pocz±tek[pocz±tek,111,SSNI---------P]
2814 realizacji[realizacja,121,SSGF---------P]
2815 zapowiedzianego[zapowiedziany,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2816 w[w,66,P-L----------P]
2817 sierpniu[sierpieñ,,SSLI---------P/SSVI---------P]
2818 ubieg³ego[ubieg³y,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2819 roku[rok,121,SSGI---------P]
2820 planu[plan,,SSGI---------P]
2821 wycofania[wycofanie,121,SSGN---------P]
2822 z[z,62,P-G----------P]
2823 Wielkiej[wielki,221,ASGFP--------W]
2824 Brytanii[brytania,121,SSGF---------W]
2825 sze¶ædziesiêciu[sze¶ædziesi±t,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
2826 rakiet[rakieta,,SPGF---------P]
2827 Thor[thor,,X------------P],
2828 które[który,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
2829 ze[z,62,P-G----------P]
2830 wzglêdu[wzgl±d,,SSGI---------P]
2831 na[na,64,P-A----------P]
2832 to[to,44,Z-A-------XX-P],
2833 i¿[i¿,,C------------P]
2834 mog±[móc,,VP---3TON----P]
2835 byæ[byæ,57,V----I--NB--OP]
2836 wystrzeliwane[wystrzeliwany,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
2837 jedynie[jedynie,,D---P--------P]
2838 ze[z,62,P-G----------P]
2839 sta³ych[sta³y,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2840 wyrzutni[wyrzutnia,122,SPGF---------P],
2841 okaza³y[okazaæ siê,501,VP-R-3PODZ---P]
2842 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2843 przestarza³e[przestarza³y,212,APNOP--------P/APNRP--------P].
2844 Dziennik[dziennik,111,SSNI---------P]
2845 przewiduje[przewidywaæ,,VS---3TON----P],
2846 i¿[i¿,,C------------P]
2847 reszta[reszta,,SSNF---------P]
2848 pocisków[pocisk,,SPGI---------P]
2849 zostanie[zostaæ,57,VS---ITODB--OP]
2850 wycofana[wycofany,,ASNFP--------P]
2851 do[do,62,P-G----------P]
2852 pocz±tku[pocz±tek,121,SSGI---------P]
2853 przysz³ego[przysz³y,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2854 roku[rok,121,SSGI---------P].
2855 
2856 B0057~Dziennik Ludowy~11.01.1963~str. 2~kol. 1
2857 Ktokolwiek[ktokolwiek,,X------------P]
2858 wiedzia³by[wiedzieæ,,VS-M-3-PN----P]
2859 o[o,66,P-L----------P]
2860 miejscu[miejsce,161,SSLN---------P]
2861 pobytu[pobyt,,SSGI---------P]
2862 wy¿ej[wysoko,,D---C--------P]
2863 wymienionego[wymieniony,121,SSGX---------P],
2864 proszony[proszony,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2865 jest[byæ,57,VS---ITONB--OP]
2866 o[o,64,P-A----------P]
2867 zameldowanie[zameldowanie,141,SSAN---------P]
2868 w[w,66,P-L----------P]
2869 najbli¿szym[bliski,261,ASLXX--------P]
2870 komisariacie[komisariat,,SSLI---------P/SSVI---------P]
2871 MO[mo,,X------------S],
2872 Komendzie[komenda,161,SSLF---------P]
2873 Wojewódzkiej[wojewódzki,261,ASLFP--------P]
2874 MO[mo,,X------------S]
2875 lub[lub,,C------------P]
2876 w[w,66,P-L----------P]
2877 Prokuraturze[prokuratura,161,SSLF---------P]
2878 Wojewódzkiej[wojewódzki,261,ASLFP--------P]
2879 w[w,66,P-L----------P]
2880 £odzi[³ód¬,161,SSLF---------W].
2881 Pomiêdzy[pomiêdzy,65,P-I----------P]
2882 W³adys³awem[w³adys³aw,,X------------W]
2883 Ogrodnikiem[ogrodnik,,SSIP---------W]
2884 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2885 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
2886 ¿on±[¿ona,,SSIF---------P]
2887 Wand±[wanda,,X------------W]
2888 dochodzi³o[dochodziæ,,VS-N-3PON----P]
2889 czêsto[czêsto,,D---P--------P]
2890 do[do,62,P-G----------P]
2891 awantur[awantura,,SPGF---------P].
2892 Od[od,62,P-G----------P]
2893 pewnego[pewny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2894 czasu[czas,,SSGI---------P]
2895 Ogrodnikowa[ogrodnikowa,111,SSNF---------W]
2896 nie[nie,,T------------P]
2897 mieszka³a[mieszkaæ,,VS-F-3PON----P]
2898 z[z,65,P-I----------P]
2899 mê¿em[m±¿,,SSIP---------P],
2900 za¶[za¶,,C------------P]
2901 syna[syn,141,SSAP---------P]
2902 Bogdana[bogdan,141,SSAP---------W]
2903 umie¶ci³a[umie¶ciæ,,VS-F-3POD----P]
2904 u[u,62,P-G----------P]
2905 swej[swój,221,ASGFP--------P]
2906 matki[matka,121,SSGF---------P]
2907 w[w,66,P-L----------P]
2908 G³ównie[g³ówno,161,SSLX---------W].
2909 
2910 B0058~Dziennik Ludowy~11.01.1963~str. 2~kol. 2
2911 Prezydent[prezydent,,SSNP---------P]
2912 Kennedy[kennedy,,X------------W]
2913 zaprosi³[zaprosiæ,,VS-M-3POD----P]
2914 premiera[premier,141,SSAP---------P]
2915 W³och[w³ochy,122,SPGT---------W]
2916 Fanfaniego[fanfani,141,SSAP---------W]
2917 do[do,62,P-G----------P]
2918 Waszyngtonu[waszyngton,,X------------W]
2919 na[na,64,P-A----------P]
2920 rozmowy[rozmowa,142,SPAF---------P]
2921 w[w,66,P-L----------P]
2922 dniach[dzieñ,,SPLI---------P]
2923 szesnastego[szesnasty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2924 i[i,,C------------P]
2925 siedemnastego[siedemnasty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2926 stycznia[styczeñ,,SSGI---------P].
2927 Dwaj[dwa,,NPNX---------P]
2928 mê¿owie[m±¿,,SPNP---------P/SPVP---------P]
2929 stanu[stan,,SSGI---------P]
2930 maj±[mieæ,,VP---3TON----P]
2931 omówiæ[omówiæ,,V----I--D----P]
2932 sprawy[sprawa,142,SPAF---------P]
2933 bêd±ce[bêd±cy,242,APAXX--------P]
2934 przedmiotem[przedmiot,,SSII---------P]
2935 wzajemnego[wzajemny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2936 zainteresowania[zainteresowanie,121,SSGN---------P].
2937 Rozmowy[rozmowa,112,SPNF---------P]
2938 waszyngtoñskie[waszyngtoñski,212,APNXX--------P]
2939 poprzedz±[poprzedziæ,,VP---3TOD----P]
2940 spotkanie[spotkanie,141,SSAN---------P]
2941 Fanfaniego[fanfani,121,SSGP---------W]
2942 z[z,65,P-I----------P]
2943 brytyjskim[brytyjski,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
2944 premierem[premier,,SSIP---------P]
2945 Macmillanem[macmillan,,X------------W].
2946 Macmillan[macmillan,,X------------W]
2947 odwiedzi[odwiedziæ,,VS---3TOD----P]
2948 stolicê[stolica,,SSAF---------P]
2949 W³och[w³ochy,122,SPGT---------W]
2950 w[w,66,P-L----------P]
2951 pierwszych[pierwszy,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
2952 dniach[dzieñ,,SPLI---------P]
2953 lutego[luty,,SSGI---------P].
2954 
2955 B0059~Dziennik Ludowy~11.01.1963~str. 6~kol. 1
2956 W¶ród[w¶ród,62,P-G----------P]
2957 podró¿nych[podró¿ny,122,SPGP---------P]
2958 zapanowa³a[zapanowaæ,,VS-F-3POD----P]
2959 panika[panika,,SSNF---------P].
2960 Trzeba[trzeba,,V------P----WP]
2961 by³o[byæ,,VS-N-3PON----P]
2962 zatrzymaæ[zatrzymaæ,,V----I--D----P]
2963 poci±g[poci±g,141,SSAI---------P]
2964 i[i,,C------------P]
2965 wymieniæ[wymieniæ,,V----I--D----P]
2966 wagon[wagon,141,SSAI---------P],
2967 co[co,41,Z-N----------P]
2968 spowodowa³o[spowodowaæ,,VS-N-3POD----P]
2969 opó¼nienie[opó¬nienie,141,SSAN---------P]
2970 poci±gu[poci±g,121,SSGI---------P]
2971 o[o,64,P-A----------P]
2972 prawie[prawie,8,D------------P]
2973 godzinê[godzina,,SSAF---------P].
2974 Od[od,62,P-G----------P]
2975 piêciu[piêæ,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
2976 lat[rok,,SPGI---------P]
2977 w[w,66,P-L----------P]
2978 Dallas[dallas,,SSGN---------W/SSLN---------W]
2979 (Teksas[teksas,,SSNI---------W/SSAI---------W])
2980 grasuje[grasowaæ,,VS---3TON----P]
2981 nieuchwytny[nieuchwytny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2982 "król[król,,SSNA---------P]
2983 diamentów[diament,,SPGI---------P]",
2984 który[który,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2985 w[w,66,P-L----------P]
2986 tym[ten,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2987 czasie[czas,,SSLI---------P/SSVI---------P]
2988 skrad³[skra¶æ,,VS-M-3POD----P]
2989 diamenty[diament,142,SPAI---------P]
2990 na[na,64,P-A----------P]
2991 sumê[suma,,SSAF---------P]
2992 ponad[ponad,8,D------------P]
2993 osiemset[osiemset,,NPNR---------P/NPAR---------P]
2994 tysiêcy[tysi±c,122,SPGI---------P]
2995 dolarów[dolar,,SPGI---------P].
2996 Do[do,62,P-G----------P]
2997 polowania[polowanie,121,SSGN---------P]
2998 na[na,64,P-A----------P]
2999 z³odzieja[z³odziej,141,SSAP---------P]
3000 przy³±czy³o[przy³±czyæ siê,501,VS-N-3PODZ---P]
3001 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3002 ostatnio[ostatnio,,D---P--------P]
3003 Federalne[federalny,211,ASNNP--------P]
3004 Biuro[biuro,111,SSNN---------P]
3005 ¦ledcze[¶ledczy,211,ASNNP--------P]
3006 (FBI[fbi,,X------------S]).
3007 
3008 B0060~Dziennik Ludowy~11.01.1963~str. 6~kol. 4
3009 By³y[byæ,5,VP-R-3PON----P]
3010 tam[tam,,I------------P]
3011 olejki[olejek,112,SPNI---------P]:
3012 cytrynowy[cytrynowy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P],
3013 any¿kowy[any¿kowy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P],
3014 go¼dzikowy[go¬dzikowy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P],
3015 miêtowy[miêtowy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3016 i[i,,C------------P]
3017 eukaliptusowy[eukaliptusowy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P],
3018 aldehyd[aldehyd,111,SSNI---------P]
3019 benzoesowy[benzoesowy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3020 (migda³y[migda³,112,SPNI---------P]),
3021 kamfora[kamfora,,SSNF---------P],
3022 kawa[kawa,,SSNF---------P],
3023 czekolada[czekolada,,SSNF---------P],
3024 ga³ka[ga³ka,,SSNF---------P]
3025 muszkatu³owa[muszkatb³owy,,X------------P],
3026 smo³a[smo³a,,SSNF---------P]
3027 i[i,,C------------P]
3028 asafetyda[asafetyda,,SSNF---------P],
3029 (zapach[zapach,111,SSNI---------P]
3030 czosnku[czosnek,121,SSGI---------P]).
3031 Trzynasta[trzynasty,,ASNFP--------P]
3032 butelka[butelka,,SSNF---------P]
3033 by³a[byæ,5,VS-F-3PON----P]
3034 pusta[pusty,,ASNFP--------P]
3035 i[i,,C------------P]
3036 stanowi³a[stanowiæ,,VS-F-3PON----P]
3037 pu³apkê[pu³apka,,SSAF---------P].
3038 Jedynie[jedynie,,D---P--------P]
3039 dwie[dwa,31,NPNX---------P]
3040 osoby[osoba,112,SPNF---------P]
3041 nie[nie,,T------------P]
3042 pomyli³y[pomyliæ siê,501,VP-R-3PODZ---P]
3043 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3044 ani[ani,,C------------P]
3045 razu[raz,,SSGX---------P],
3046 za¶[za¶,,C------------P]
3047 przeciêtna[przeciêtna,111,SSNF---------P]
3048 wyników[wynik,,SPGI---------P]
3049 by³a[byæ,5,VS-F-3PON----P]
3050 ni¿sza[niski,,ASNFC--------P]
3051 ani¿eli[ani¿eli,,C------------P]
3052 oczekiwano[oczekiwaæ,,V----B--N----P]
3053 
3054 osi±gnê³a[osi±gn±æ,,VX-X-X-PXX--WP]
3055 piêædziesi±t[piêædziesi±t,34,NPAR---------P]
3056 procent[procent,122,SPGI---------P].
3057 
3058 B0061~Dziennik Ludowy~24.12.1964~str. 2~kol. 2
3059 Dotychczas[dotychczas,,D------------P]
3060 z[z,,P-G----------P/P-I----------P]
3061 Czarnego[czarny,221,ASGPP--------W/ASGAP--------W/ASGIP--------W/ASGNP--------W]
3062 L±du[l±d,,SSGI---------W/SSVI---------W]
3063 do[do,62,P-G----------P]
3064 Europy[europa,121,SSGF---------W]
3065 przywo¿ono[przywoziæ,,V----B--N----P]
3066 wiele[wiele,34,NPAR---------P]
3067 dzikich[dziki,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
3068 zwierz±t[zwierzê,,SPGN---------P],
3069 które[który,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
3070 potrzebne[potrzebny,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
3071 by³y[byæ,5,VP-R-3PON----P]
3072 przy[przy,66,P-L----------P]
3073 nakrêcaniu[nakrêcanie,161,SSLN---------P]
3074 ró¿nego[ró¿ny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3075 rodzaju[rodzaj,121,SSGI---------P]
3076 filmów[film,,SPGI---------P].
3077 Jednak¿e[jednak¿e,,C------------P/T------------P]
3078 ostatnio[ostatnio,,D---P--------P]
3079 trzeba[trzeba,,V------P----WP]
3080 by³o[byæ,,VS-N-3PON----P]
3081 post±piæ[post±piæ,,V----I--D----P]
3082 odwrotnie[odwrotnie,,D---P--------P]:
3083 do[do,62,P-G----------P]
3084 Afryki[afryka,,SSGF---------W]
3085 wys³ano[wys³aæ,,V----B--D----P]
3086 dwa[dwa,34,NPAX---------P]
3087 m³ode[m³ody,242,APARP--------P]
3088 lwi±tka[lwi±tko,142,SPAN---------P],
3089 które[który,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
3090 przysz³y[przyj¶æ,5,VP-R-3POD----P]
3091 na[na,64,P-A----------P]
3092 ¶wiat[¶wiat,141,SSAI---------P]
3093 w[w,66,P-L----------P]
3094 ogrodzie[ogród,,SSLI---------P/SSVI---------P]
3095 zoologicznym[zoologiczny,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
3096 w[w,66,P-L----------P]
3097 Dublinie[dublin,,SSLI---------W].
3098 Ekipa[ekipa,,SSNF---------P]
3099 krêc±ca[krêc±cy,,X------------P]
3100 film[film,141,SSAI---------P]
3101 w[w,66,P-L----------P]
3102 Beczuanie[beczuan,161,SSLX---------W]
3103 nie[nie,,T------------P]
3104 mog³a[móc,,VS-F-3PON----P]
3105 bowiem[bowiem,,C------------P]
3106 znale¼æ[znale¬æ,,V----I--D----P]
3107 ani[ani,,C------------P]
3108 jednego[jeden,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3109 drapie¿nika[drapie¿nik,121,SSGA---------P],
3110 który[który,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3111 móg³by[móc,,VS-M-3-PN----P]
3112 wyst±piæ[wyst±piæ,,V----I--D----P]
3113 przed[przed,65,P-I----------P]
3114 kamerami[kamera,,SPIF---------P].
3115 
3116 B0062~Dziennik Ludowy~24.12.1964~str. 2~kol. 3
3117 Warszawê[warszawa,,SSAF---------W]
3118 cechuje[cechowaæ,,VS---3TON----P]
3119 narastaj±cy[narastaj±cy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3120 deficyt[deficyt,111,SSNI---------P]
3121 si³y[si³a,121,SSGF---------P]
3122 roboczej[roboczy,221,ASGFP--------P],
3123 mimo ¿e[mimo ¿e,,C------------P]
3124 do[do,66,P-G----------P]
3125 pracy[praca,121,SSGF---------P]
3126 
3127 czêsto[czêsto,,D---P--------P]
3128 z[z,62,P-G----------P]
3129 odleg³ych[odleg³y,222,APGXX--------P]
3130 miejscowo¶ci[miejscowo¶æ,122,SPGF---------P]
3131 
3132 doje¿d¿a[doje¿d¿aæ,,VS---3TON----P]
3133 oko³o[oko³o,8,D------------P]
3134 sto[sto,31,NPNR---------P]
3135 trzydzie¶ci[trzydzie¶ci,31,NPNR---------P]
3136 tysiêcy[tysi±c,122,SPGI---------P]
3137 osób[osoba,,SPGF---------P].
3138 Za[za,64,P-A----------P]
3139 jedynie[jedynie,,D---P--------P]
3140 mo¿liw±[mo¿liwy,241,ASAFP--------P]
3141 do[do,62,P-G----------P]
3142 przyjêcia[przyjêcie,121,SSGN---------P]
3143 drogê[droga,,SSAF---------P]
3144 przy[przy,66,P-L----------P]
3145 opracowywaniu[opracowywanie,161,SSLN---------P]
3146 planów[plan,,SPGI---------P]
3147 na[na,64,P-A----------P]
3148 nastêpne[nastêpny,241,ASANP--------P]
3149 piêciolecie[piêciolecie,141,SSAN---------P]
3150 uznano[uznaæ,,V----B--D----P]
3151 zaprzestanie[zaprzestanie,141,SSAN---------P]
3152 wznoszenia[wznoszenie,121,SSGN---------P]
3153 w[w,66,P-L----------P]
3154 Warszawie[warszawa,161,SSLF---------W]
3155 nowych[nowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
3156 zak³adów[zak³ad,,SPGI---------P]
3157 produkcyjnych[produkcyjny,222,APGOP--------P/APGRP--------P],
3158 z[z,65,P-I----------P]
3159 wyj±tkiem[wyj±tek,,SSII---------P]
3160 rozbudowy[rozbudowa,121,SSGF---------P]
3161 tych[ten,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
3162 zak³adów[zak³ad,,SPGI---------P],
3163 których[który,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
3164 wyroby[wyrób,112,SPNI---------P]
3165 osi±gaj±[osi±gaæ,,VP---3TON----P]
3166 ju¿[ju¿,,T------------P]
3167 wysoki[wysoki,241,ASAIP--------P]
3168 standard[standard,141,SSAI---------P]
3169 ¶wiatowy[¶wiatowy,241,ASAIP--------P],
3170 umo¿liwiaj±cy[umo¿liwiaj±cy,241,ASAIP--------P]
3171 intensywny[intensywny,241,ASAIP--------P]
3172 eksport[eksport,141,SSAI---------P].
3173 
3174 B0063~Dziennik Ludowy~24.12.1964~str. 2~kol. 5
3175 W[w,66,P-L----------P]
3176 pó³nocnej[pó³nocny,261,ASLFP--------P]
3177 czê¶ci[czê¶æ,161,SSLF---------P]
3178 stanu[stan,,SSGI---------P]
3179 wyla³a[wylaæ,,VS-F-3POD----P]
3180 rzeka[rzeka,,SSNF---------P]
3181 Eel[eel,,X------------W],
3182 zmuszaj±c[zmuszaæ,,V----W--N----P]
3183 ponad[ponad,8,D------------P]
3184 dwa[dwa,34,NPAX---------P]
3185 tysi±ce[tysi±c,142,SPAI---------P]
3186 ludzi[ludzie,122,SPGT---------P]
3187 do[do,62,P-G----------P]
3188 opuszczenia[opuszczenie,121,SSGN---------P]
3189 w[w,66,P-L----------P]
3190 pop³ochu[pop³och,161,SSLI---------P]
3191 swoich[swój,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
3192 domów[dom,,SPGI---------P].
3193 W[w,66,P-L----------P]
3194 nocy[noc,161,SSLF---------P]
3195 z[z,62,P-G----------P]
3196 wtorku[wtorek,121,SSGI---------P]
3197 na[na,64,P-A----------P]
3198 ¶rodê[¶roda,,SSAF---------P]
3199 w[w,66,P-L----------P]
3200 po³udniowej[po³udniowy,261,ASLFP--------P]
3201 Kalifornii[kalifornia,161,SSLF---------W],
3202 w[w,66,P-L----------P]
3203 rejonie[rejon,,SSLI---------P/SSVI---------P]
3204 San Diego[san diego,,X------------W],
3205 Los Angeles[los angeles,,X------------W]
3206 i[i,,C------------P]
3207 Zatoki[zatoka,121,SSGF---------W]
3208 Kalifornijskiej[kalifornijski,221,ASGFP--------W]
3209 zanotowano[zanotowaæ,,V----B--D----P]
3210 do¶æ[do¶æ,,D------------P]
3211 silny[silny,241,ASAIP--------P]
3212 wstrz±s[wstrz±s,141,SSAI---------P]
3213 podziemny[podziemny,241,ASAIP--------P]
3214 setki[setka,112,SPNF---------P]
3215 osób[osoba,,SPGF---------P]
3216 wybieg³y[wybiec,,VP-R-3POD----P]
3217 na[na,64,P-A----------P]
3218 ulicê[ulica,,SSAF---------P].
3219 Dotychczas[dotychczas,,D------------P]
3220 brak[brak,5,VX-X-XXXXX--XP]
3221 doniesieñ[doniesienie,,SPGN---------P]
3222 o[o,66,P-L----------P]
3223 stratach[strata,,SPLF---------P]
3224 w[w,66,P-L----------P]
3225 ludziach[ludzie,,SPLT---------P].
3226 
3227 B0064~Dziennik Ludowy~24.12.1964~str. 3~kol. 6
3228 Boñski[boñski,211,ASNXX--------P]
3229 minister[minister,,SSNP---------P]
3230 gospodarki[gospodarka,121,SSGF---------P]
3231 Kurt[kurt,,X------------W]
3232 Schmücker[schmücker,,X------------W]
3233 przyby³[przybyæ,,VS-M-3POD----P]
3234 na[na,64,P-A----------P]
3235 obrady[obrada,142,SPAF---------P]
3236 konferencji[konferencja,121,SSGF---------P]
3237 ministerialnej[ministerialny,221,ASGFP--------P]
3238 EWG[ewg,,X------------S]
3239 do[do,62,P-G----------P]
3240 Brukseli[bruksela,121,SSGF---------W].
3241 Pewnego[pewny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3242 ranka[ranek,121,SSGI---------P]
3243 winda[winda,,SSNF---------P],
3244 z[z,62,P-G----------P]
3245 której[który,221,ASGFP--------P]
3246 korzysta³[korzystaæ,,VS-M-3PON----P]
3247 minister[minister,,SSNP---------P],
3248 utknê³a[utkn±æ,,VS-F-3POD----P]
3249 miêdzy[miêdzy,65,P-I----------P]
3250 pi±tym[pi±ty,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
3251 i[i,,C------------P]
3252 szóstym[szósty,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
3253 piêtrem[piêtro,,SSIN---------P]
3254 Palais des Congres[palais des congres,,X------------P].
3255 Wezwany[wezwany,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3256 technik[technik,111,SSNP---------P]
3257 uwolni³[uwolniæ,,VS-M-3POD----P]
3258 po[po,66,P-L----------P]
3259 d³u¿szych[d³ugi,262,APLXX--------P]
3260 manipulacjach[manipulacja,,SPLF---------P]
3261 uwiêzionego[uwiêziony,241,ASAPP--------P/ASAAP--------P]
3262 ministra[minister,141,SSAP---------P]
3263 i[i,,C------------P]
3264 o¶wiadczy³[o¶wiadczyæ,,VS-M-3POD----P],
3265 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
3266 winda[winda,,SSNF---------P]
3267 odmówi³a[odmówiæ,,VS-F-3POD----P]
3268 pos³uszeñstwa[pos³uszeñstwo,121,SSGN---------P]
3269 wskutek[wskutek,62,P-G----------P]
3270 przeci±¿enia[przeci±¿enie,121,SSGN---------P].
3271 Waga[waga,,SSNF---------P]
3272 ministra[minister,121,SSGP---------P]
3273 Schmückera[schmücker,121,SSGX---------W]:
3274 sto[sto,31,NPNR---------P]
3275 piêæ[piêæ,31,NPNR---------P]
3276 kilogramów[kilogram,,SPGI---------P].
3277 
3278 B0065~Dziennik Ludowy~24.12.1964~str. 7~kol. 4
3279 Do[do,62,P-G----------P]
3280 roku[rok,121,SSGI---------P]
3281 tysi±c[tysi±c,,SSNI---------P/SSAI---------P]
3282 dziewiêæset[dziewiêæset,,NPNR---------P/NPAR---------P]
3283 siedemdziesi±tego[siedemdziesi±ty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3284 powstanie[powstaæ,5,VS---3TOD----P]
3285 pierwsza[pierwszy,,ASNFP--------P]
3286 linia[linia,,SSNF---------P]
3287 o[o,66,P-L----------P]
3288 mocy[moc,161,SSLF---------P]
3289 sto[sto,,NPNR---------P/NPAR---------P]
3290 dwadzie¶cia[dwadzie¶cia,,NPNR---------P/NPAR---------P]
3291 tysiêcy[tysi±c,122,SPGI---------P]
3292 kilowatów[kilowat,,SPGI---------P].
3293 Pobiegnie[pobiec,,VS---3TOD----P]
3294 ona[on,,ZSNF---------P]
3295 z[z,62,P-G----------P]
3296 Syberii[syberia,121,SSGF---------W]
3297 na[na,64,P-A----------P]
3298 Ural[ural,141,SSAI---------W].
3299 Powa¿nie[powa¿nie,,D---P--------P]
3300 zaawansowana[zaawansowany,,ASNFP--------P]
3301 jest[byæ,,VS---3TON----P]
3302 linia[linia,,SSNF---------P]
3303 wysokiego[wysoki,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3304 napiêcia[napiêcie,121,SSGN---------P]
3305 o[o,66,P-L----------P]
3306 mocy[moc,161,SSLF---------P]
3307 siedemset[siedemset,,NPNR---------P/NPAR---------P]
3308 piêædziesi±t[piêædziesi±t,,NPNR---------P/NPAR---------P]
3309 tysiêcy[tysi±c,122,SPGI---------P]
3310 kilowatów[kilowat,,SPGI---------P],
3311 budowana[budowany,,ASNFP--------P]
3312 od[od,62,P-G----------P]
3313 Wo³gogradu[wo³gograd,,X------------W]
3314 do[do,62,P-G----------P]
3315 Donbasu[donbas,,X------------W].
3316 Jej[on,42,ZSGF-------N-P]
3317 uruchomienie[uruchomienie,111,SSNN---------P]
3318 w[w,66,P-L----------P]
3319 koñcu[koniec,,SSLI---------P/SSVI---------P]
3320 tysi±c[tysi±c,,SSNI---------P/SSAI---------P]
3321 dziewiêæset[dziewiêæset,,NPNR---------P/NPAR---------P]
3322 sze¶ædziesi±tego[sze¶ædziesi±ty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3323 czwartego[czwarty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3324 roku[rok,121,SSGI---------P]
3325 bêdzie[byæ,,VS---3TON----P]
3326 generaln±[generalny,251,ASIFP--------P]
3327 prób±[próba,,SSIF---------P]
3328 przed[przed,65,P-I----------P]
3329 oddaniem[oddanie,,SSIN---------P]
3330 do[do,62,P-G----------P]
3331 u¿ytku[u¿ytek,121,SSGI---------P]
3332 rzeki[rzeka,121,SSGF---------P]
3333 energetycznej[energetyczny,221,ASGFP--------P]
3334 o[o,66,P-L----------P]
3335 takim[taki,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
3336 samym[sam,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
3337 napiêciu[napiêcie,161,SSLN---------P].
3338 
3339 B0066~Dziennik Ludowy~15.03.1965~str. 1~kol. 4
3340 Przewodnicz±cy[przewodnicz±cy,111,SSNP---------P]
3341 Rady[rada,121,SSGF---------P]
3342 Pañstwa[pañstwo,121,SSGN---------P]
3343 Edward[edward,,SSNP---------W]
3344 Ochab[ochab,,X------------W]
3345 wystosowa³[wystosowaæ,,VS-M-3POD----P]
3346 trzynastego[trzynasty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3347 bie¿±cego[bie¿±cy,221,ASGXX--------P]
3348 miesi±ca[miesi±c,,SSGI---------P]
3349 depeszê[depesza,,SSAF---------P]
3350 do[do,62,P-G----------P]
3351 prezydenta[prezydent,121,SSGP---------P]
3352 Republiki[republika,121,SSGF---------W]
3353 Finlandii[finlandia,121,SSGF---------W]
3354 doktora[doktor,121,SSGP---------P]
3355 Urho[urho,,X------------W]
3356 Kekkonena[kekkonen,121,SSGP---------W]
3357 z[z,65,P-I----------P]
3358 wyrazami[wyraz,,SPII---------P]
3359 wspó³czucia[wspó³czucie,121,SSGN---------P]
3360 w[w,66,P-L----------P]
3361 zwi±zku[zwi±zek,161,SSLI---------P]
3362 ze[z,65,P-I----------P]
3363 zgonem[zgon,,SSII---------P]
3364 przewodnicz±cego[przewodnicz±cy,121,SSGP---------P]
3365 parlamentu[parlament,,SSGI---------P]
3366 fiñskiego[fiñski,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3367 Kauno[kauno,,X------------W]
3368 Kleemoli[kleemola,121,SSGX---------W].
3369 W[w,66,P-L----------P]
3370 zwi±zku[zwi±zek,161,SSLI---------P]
3371 ze[z,65,P-I----------P]
3372 ¶mierci±[¶mieræ,,SSIF---------P]
3373 przewodnicz±cego[przewodnicz±cy,121,SSGP---------P]
3374 parlamentu[parlament,,SSGI---------P]
3375 Republiki[republika,121,SSGF---------W]
3376 Finlandii[finlandia,121,SSGF---------W]
3377 Kauno[kauno,,X------------W]
3378 Kleemoli[kleemola,121,SSGX---------W]
3379 marsza³ek[marsza³ek,,SSNP---------P]
3380 sejmu[sejm,,SSGI---------P]
3381 Czes³aw[czes³aw,,SSNP---------W]
3382 Wycech[wycech,,X------------W]
3383 przes³a³[przes³aæ,,VS-M-3POD----P]
3384 dwunastego[dwunasty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3385 bie¿±cego[bie¿±cy,221,ASGXX--------P]
3386 miesi±ca[miesi±c,,SSGI---------P]
3387 depesze[depesza,142,SPAF---------P]
3388 kondolencyjne[kondolencyjny,242,APARP--------P]
3389 do[do,62,P-G----------P]
3390 Prezydium[prezydium,121,SSGN---------P]
3391 Parlamentu[parlament,,SSGI---------P]
3392 Republiki[republika,121,SSGF---------W]
3393 Finlandii[finlandia,121,SSGF---------W]
3394 oraz[oraz,,C------------P]
3395 do[do,62,P-G----------P]
3396 wdowy[wdowa,121,SSGF---------P]
3397 po[po,66,P-L----------P]
3398 Zmar³ym[zmar³y,161,SSLP---------P].
3399 
3400 B0067~Dziennik Ludowy~15.03.1965~str. 2~kol. 5 
3401 Przedstawiciel[przedstawiciel,,SSNP---------P]
3402 policji[policja,121,SSGF---------P]
3403 w[w,66,P-L----------P]
3404 Sao Paulo[sao paulo,,X------------W]
3405 o¶wiadczy³[o¶wiadczyæ,,VS-M-3POD----P],
3406 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
3407 Sonneberg[sonneberg,,X------------W]
3408 posiada[posiadaæ,,VS---3TON----P]
3409 paszport[paszport,141,SSAI---------P]
3410 zachodnioniemiecki[zachodnioniemiecki,,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P/ASAIP--------P]
3411 na[na,64,P-A----------P]
3412 nazwisko[nazwisko,141,SSAN---------P]
3413 Alfreda[alfred,121,SSGP---------W]
3414 Trenkera[trenker,121,SSGX---------W]
3415 oraz[oraz,,C------------P]
3416 paszport[paszport,141,SSAI---------P]
3417 argentyñski[argentyñski,241,ASAIP--------P]
3418 na[na,64,P-A----------P]
3419 nazwisko[nazwisko,141,SSAN---------P]
3420 Carlosa[carlos,121,SSGP---------W]
3421 Rodrigueza[rodriguez,121,SSGP---------W].
3422 Jest[byæ,57,VS---ITONB--OP]
3423 on[on,,ZSNM---------P]
3424 poszukiwany[poszukiwany,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3425 za[za,64,P-A----------P]
3426 dokonanie[dokonanie,141,SSAN---------P]
3427 sze¶ciu[sze¶æ,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
3428 w³amañ[w³amanie,,SPGN---------P]
3429 na[na,66,P-L----------P]
3430 terenie[teren,,SSLI---------P/SSVI---------P]
3431 NRF[nrf,,X------------S].
3432 Jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
3433 aresztowanie[aresztowanie,111,SSNN---------P]
3434 nie[nie,,T------------P]
3435 ma[mieæ,,VS---3TON----P]
3436 rzekomo[rzekomo,,D---P--------P]
3437 ¿adnego[¿aden,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3438 zwi±zku[zwi±zek,121,SSGI---------P]
3439 ze[z,65,P-I----------P]
3440 spraw±[sprawa,,X------------P]
3441 zabicia[zabicie,121,SSGN---------P]
3442 zbrodniarza[zbrodniarz,121,SSGP---------P]
3443 wojennego[wojenny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3444 Cukurusta[cukurust,121,SSGX---------W],
3445 którego[który,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3446 zw³oki[zw³oka,142,SPAF---------P]
3447 znaleziono[znale¾,,V----B--D----P]
3448 niedawno[niedawno,,D---P--------P]
3449 w[w,66,P-L----------P]
3450 Montevideo[montevideo,,SSGN---------W].
3451 
3452 B0068~Dziennik Ludowy~15.03.1965~str. 3~kol. 1
3453 Sto[sto,34,NPAR---------P],
3454 dwie¶cie[dwie¶cie,34,NPAR---------P]
3455 albo[albo,,C------------P]
3456 tysi±c[tysi±c,141,SSAI---------P]
3457 jednostek[jednostka,,SPGF---------P]
3458 napêdowych[napêdowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
3459 wielko¶ci[wielko¶æ,121,SSGF---------P]
3460 pestki[pestka,121,SSGF---------P]
3461 z[z,62,P-G----------P]
3462 jab³ka[jab³ko,121,SSGN---------P]
3463 nakleja[naklejaæ,,VS---3TON----P]
3464 siê[siê,41,Z-N----------P]
3465 na[na,64,P-A----------P]
3466 w±sk±[w±ski,241,ASAFP--------P]
3467 ta¶mê[ta¶ma,,SSAF---------P],
3468 po[po,66,P-L----------P]
3469 czym[co,46,Z-L----------P]
3470 ta¶mê[ta¶ma,,SSAF---------P]
3471 tê[ten,,ASAFP--------P/ASIFP--------P]
3472 wprowadza[wprowadzaæ,,VS---3TON----P]
3473 siê[siê,41,Z-N----------P]
3474 do[do,62,P-G----------P]
3475 równie¿[równie¿,,T------------P]
3476 ma³ego[ma³y,221,ASGXX--------P]
3477 (dwie¶cie[dwie¶cie,31,NPNR---------P]
3478 trzydzie¶ci[trzydzie¶ci,31,NPNR---------P]
3479 gramów[gram,,SPGI---------P])
3480 urz±dzenia[urz±dzenie,121,SSGN---------P]
3481 zap³onowego[zap³onowy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P].
3482 Ta¶ma[ta¶ma,,SSNF---------P]
3483 przesuwa[przesuwaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
3484 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3485 przez[przez,64,P-A----------P]
3486 nie[on,44,ZSAN-------T-P/ZPAR-------T-P]
3487 niczym[niczym,61,P-N----------P]
3488 ta¶ma[ta¶ma,,SSNF---------P]
3489 z[z,65,P-I----------P]
3490 nabojami[nabój,,SPII---------P]
3491 przez[przez,64,P-A----------P]
3492 karabin[karabin,141,SSAI---------P]
3493 maszynowy[maszynowy,241,ASAIP--------P].
3494 Ka¿da[ka¿dy,,ASNFP--------P]
3495 "pestka[pestka,,SSNF---------P]"
3496 wytwarza[wytwarzaæ,,VS---3TON----P]
3497 przez[przez,64,P-A----------P]
3498 dwusetn±[dwusetny,241,ASAFP--------P]
3499 czê¶æ[czê¶æ,141,SSAF---------P]
3500 sekundy[sekunda,121,SSGF---------P]
3501 si³ê[si³a,,SSAF---------P]
3502 ci±gu[ci±g,121,SSGI---------P]
3503 równ±[równy,241,ASAFP--------P]
3504 czterystu[czterysta,33,NPDO---------P/NPDR---------P]
3505 trzydziestu[trzydzie¶ci,33,NPDO---------P/NPDR---------P]
3506 gramom[gram,,SPDI---------P].
3507 
3508 B0069~Dziennik Ludowy~15.03.1965~str. 6~kol. 1
3509 W[w,66,P-L----------P]
3510 powiatach[powiat,,SPLI---------P]:
3511 gostyniñskim[gostyniñski,261,ASLXX--------P],
3512 ³osickim[³osicki,261,ASLXX--------P]
3513 i[i,,C------------P]
3514 soko³owskim[soko³owski,261,ASLXX--------P]
3515 jeszcze[jeszcze,,T------------P]
3516 teraz[teraz,,D------------P]
3517 dowozi[dowoziæ,,VS---3TON----P]
3518 siê[siê,41,Z-N----------P]
3519 mleko[mleko,141,SSAN---------P]
3520 do[do,62,P-G----------P]
3521 punktów[punkt,,SPGI---------P]
3522 skupu[skup,,SSGI---------P]
3523 sankami[sanki,,SPIT---------P].
3524 Cysterny[cysterna,112,SPNF---------P]
3525 mleczne[mleczny,212,APNOP--------P/APNRP--------P],
3526 kursuj±ce[kursuj±cy,212,APNXX--------P]
3527 po[po,66,P-L----------P]
3528 g³ównych[g³ówny,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
3529 szlakach[szlak,,SPLI---------P],
3530 dociera³y[docieraæ,,VP-R-3PON----P]
3531 wszêdzie[wszêdzie,,D------------P]
3532 bez[bez,62,P-G----------P]
3533 wiêkszych[wielki,222,APGOC--------P/APGRC--------P]
3534 zak³óceñ[zak³ócenie,,SPGN---------P].
3535 Dziêki[dziêki,63,P-D----------P]
3536 ofiarno¶ci[ofiarno¶æ,131,SSDF---------P]
3537 kierowców[kierowca,122,SPGP---------P