Locked History Actions

attachment:wzbogacony-c-popul.txt of PL196x

Attachment 'wzbogacony-c-popul.txt'

Download

  1 C0001~Minorski S.~Perspektywy rozwoju energetyki~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1963~8~3
  2 Najpotê¿niejszym[potê¿ny,251,ASIPS--------P/ASIAS--------P/ASIIS--------P/ASINS--------P]
  3 i[i,,C------------P]
  4 najstarszym[stary,251,ASIPS--------P/ASIAS--------P/ASIIS--------P/ASINS--------P]
  5 bo[bo,,C------------P]
  6 naturalnym[naturalny,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
  7 ¼ród³em[¬ród³o,,SSIN---------P]
  8 energii[energia,121,SSGF---------P]
  9 jest[byæ,,VS---3TON----P]
 10 promieniowanie[promieniowanie,111,SSNN---------P]
 11 s³oñca[s³oñce,121,SSGN---------P].
 12 Gdyby[gdyby,,C------------P]
 13 uda³o[udaæ siê,501,VS-N-3PODZ---P]
 14 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 15 znale¼æ[znale¬æ,,V----I--D----P]
 16 technicznie[technicznie,,D---P--------P]
 17 dogodne[dogodny,241,ASANP--------P]
 18 rozwi±zanie[rozwi±zanie,141,SSAN---------P]
 19 problemu[problem,,SSGI---------P]
 20 wykorzystania[wykorzystanie,121,SSGN---------P]
 21 tej[ten,221,ASGFP--------P]
 22 energii[energia,121,SSGF---------P],
 23 sta³oby[staæ siê,501,VX-X-XXXXZ---P]
 24 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 25 ono[on,,ZSNN---------P]
 26 niewyczerpalnym[niewyczerpalny,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
 27 ¼ród³em[¬ród³o,,SSIN---------P]
 28 energii[energia,121,SSGF---------P]
 29 elektrycznej[elektryczny,221,ASGFP--------P]
 30 na[na,66,P-L----------P]
 31 ziemi[ziemia,161,SSLF---------P].
 32 Wielki[wielki,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 33 uczony[uczony,111,SSNP---------P]
 34 Joliot-Curie[joliot-curie,,SSAX---------W]
 35 by³[byæ,,VS-M-3PON----P]
 36 nawet[nawet,,T------------P]
 37 zdania[zdanie,121,SSGN---------P],
 38 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 39 rozwi±zanie[rozwi±zanie,111,SSNN---------P]
 40 zagadnienia[zagadnienie,121,SSGN---------P]
 41 wykorzystania[wykorzystanie,121,SSGN---------P]
 42 energii[energia,121,SSGF---------P]
 43 s³oñca[s³oñce,121,SSGN---------P]
 44 jest[byæ,,VS---3TON----P]
 45 zadaniem[zadanie,,SSIN---------P]
 46 wa¿niejszym[wa¿ny,251,ASIPC--------P/ASIAC--------P/ASIIC--------P/ASINC--------P]
 47 ni¿[ni¿,9,C------------P]
 48 wykorzystanie[wykorzystanie,111,SSNN---------P]
 49 energii[energia,121,SSGF---------P]
 50 atomowej[atomowy,221,ASGFP--------P].
 51 
 52 C0002~Minorski S.~Perspektywy rozwoju energetyki~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1963~81~dó³
 53 Generator[generator,111,SSNI---------P]
 54 plazmowy[plazmowy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 55 jest[byæ,57,VS---ITONB--OP]
 56 pomy¶lany[pomy¶lany,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 57 w[w,66,P-L----------P]
 58 postaci[postaæ,161,SSLF---------P]
 59 d³ugiego[d³ugi,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 60 cylindra[cylinder,121,SSGI---------P]
 61 ¿aroodpornego[¿aroodporny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 62 materia³u[materia³,,SSGI---------P],
 63 maj±cego[maj±cy,221,ASGXX--------P]
 64 na[na,66,P-L----------P]
 65 ka¿dym[ka¿dy,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
 66 koñcu[koniec,,SSLI---------P/SSVI---------P]
 67 urz±dzenie[urz±dzenie,141,SSAN---------P]
 68 odbijaj±ce[odbijaj±cy,241,ASAXX--------P].
 69 Cylinder[cylinder,111,SSNI---------P]
 70 jest[byæ,57,VS---ITONB--OP]
 71 nape³niony[nape³niony,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 72 gazem[gaz,,SSII---------P]
 73 zawieraj±cym[zawieraj±cy,251,ASIXX--------P]
 74 [~]
 75 lub[lub,,C------------P]
 76 [~]
 77 w[w,66,P-L----------P]
 78 postaci[postaæ,161,SSLF---------P]
 79 gazowej[gazowy,261,ASLFP--------P]
 80 i[i,,C------------P]
 81 w[w,66,P-L----------P]
 82 takiej[taki,261,ASLFP--------P]
 83 ilo¶ci[ilo¶æ,161,SSLF---------P],
 84 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 85 przy[przy,66,P-L----------P]
 86 równomiernym[równomierny,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
 87 rozmieszczeniu[rozmieszczenie,161,SSLN---------P]
 88 tej[ten,221,ASGFP--------P]
 89 mieszaniny[mieszanina,121,SSGF---------P]
 90 gazów[gaz,,SPGI---------P]
 91 koncentracja[koncentracja,,SSNF---------P]
 92 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
 93 winna[winien,5,VX-X-XXXXX--XP]
 94 byæ[byæ,,V----I--N----P]
 95 nieco[nieco,,D------------P]
 96 mniejsza[ma³y,,ASNFC--------P]
 97 od[od,62,P-G----------P]
 98 krytycznej[krytyczny,221,ASGFP--------P].
 99 
 100 C0003~Minorski S.~Perspektywy rozwoju energetyki~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1963~99~5
 101 Spadek[spadek,111,SSNI---------P]
 102 powy¿szego[powy¿szy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 103 wska¼nika[wska¬nik,,SSGI---------P]
 104 odbywa³[odbywaæ siê,501,VS-M-3PONZ---P]
 105 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 106 w[w,66,P-L----------P]
 107 pocz±tkowym[pocz±tkowy,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
 108 okresie[okres,,SSLI---------P/SSVI---------P]
 109 przede wszystkim[przede wszystkim,,X------------P]
 110 dziêki[dziêki,63,P-D----------P]
 111 ogólnemu[ogólny,,ASDPP--------P/ASDAP--------P/ASDIP--------P/ASDNP--------P]
 112 podniesieniu[podniesienie,131,SSDN---------P]
 113 warunków[warunek,,SPGI---------P]
 114 eksploatacji[eksploatacja,121,SSGF---------P]
 115 urz±dzeñ[urz±dzenie,,SPGN---------P]
 116 oraz[oraz,,C------------P]
 117 dziêki[dziêki,63,P-D----------P]
 118 coraz[coraz,,D------------P]
 119 lepszemu[dobry,,ASDXC--------P]
 120 rozk³adowi[rozk³ad,,SSDI---------P]
 121 obci±¿eñ[obci±¿enie,,SPGN---------P]
 122 w[w,66,P-L----------P]
 123 szybko[szybko,,D---P--------P]
 124 powstaj±cym[powstaj±cy,261,ASLXX--------P]
 125 krajowym[krajowy,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
 126 systemie[system,,SSLI---------P/SSVI---------P]
 127 energetycznym[energetyczny,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P].
 128 Powa¿n±[powa¿ny,241,ASAFP--------P]
 129 rolê[rola,,SSAF---------P]
 130 odegra³y[odegraæ,,VP-R-3POD----P]
 131 te¿[te¿,,T------------P]
 132 modernizacje[modernizacja,112,SPNF---------P]
 133 starych[stary,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 134 kot³ów[kocio³,,SPGI---------P]
 135 i[i,,C------------P]
 136 turbin[turbina,,SPGF---------P].
 137 W[w,66,P-L----------P]
 138 nastêpnym[nastêpny,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
 139 okresie[okres,,SSLI---------P/SSVI---------P]
 140 zmniejszanie[zmniejszanie,111,SSNN---------P]
 141 wska¼nika[wska¬nik,,SSGI---------P]
 142 zosta³o[zostaæ,57,VS-N-IPODB--OP]
 143 uzyskane[uzyskany,211,ASNNP--------P]
 144 przede wszystkim[przede wszystkim,,X------------P]
 145 dziêki[dziêki,63,P-D----------P]
 146 wprowadzeniu[wprowadzenie,131,SSDN---------P]
 147 jednostek[jednostka,,SPGF---------P]
 148 bardziej[bardzo,,D---C--------P]
 149 nowoczesnych[nowoczesny,222,APGOP--------P/APGRP--------P],
 150 [&]
 151 
 152 C0004~Minorski S.~Perspektywy rozwoju energetyki~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1963~122~6
 153 Obroty[obrót,112,SPNI---------P]
 154 czê¶ci[czê¶æ,121,SSGX---------P]
 155 wysokoprê¿nej[wysokoprê¿ny,221,ASGFP--------P]
 156 wynosz±[wynosiæ,,X------------P]
 157 wtedy[wtedy,,D------------P]
 158 trzy[trzy,34,NPAX---------P]
 159 tysi±ce[tysi±c,142,SPAI---------P]
 160 sze¶æset[sze¶æset,34,NPAR---------P]
 161 obrotów[obrót,,SPGI---------P]
 162 na[na,64,P-A----------P]
 163 minutê[minuta,,SSAF---------P],
 164 czê¶ci[czê¶æ,121,SSGX---------P]
 165 za¶[za¶,,C------------P]
 166 niskoprê¿nej[niskoprê¿ny,221,ASGFP--------P]
 167 tysi±c[tysi±c,141,SSAI---------P]
 168 osiemset[osiemset,34,NPAR---------P]
 169 obrotów[obrót,,SPGI---------P]
 170 na[na,64,P-A----------P]
 171 minutê[minuta,,SSAF---------P].
 172 Jak[jak,9,C------------P]
 173 wynika[wynikaæ,,VS---3TON----P]
 174 z[z,62,P-G----------P]
 175 praktyki[praktyka,121,SSGF---------P]
 176 przewaga[przewaga,,SSNF---------P]
 177 maszyn[maszyna,,SPGF---------P]
 178 o[o,64,P-A----------P]
 179 trzy[trzy,34,NPAX---------P]
 180 tysi±ce[tysi±c,142,SPAI---------P]
 181 sze¶æset[sze¶æset,34,NPAR---------P]
 182 obrotów[obrót,,SPGI---------P]
 183 na[na,64,P-A----------P]
 184 minutê[minuta,,SSAF---------P]
 185 pod[pod,65,P-I----------P]
 186 wzglêdem[wzgl±d,151,SSII---------P]
 187 ilo¶ci[ilo¶æ,121,SSGF---------P]
 188 materia³u[materia³,,SSGI---------P]
 189 u¿ytego[u¿yty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 190 na[na,64,P-A----------P]
 191 konstrukcjê[konstrukcja,,SSAF---------P]
 192 nad[nad,65,P-I----------P]
 193 maszynami[maszyna,,SPIF---------P]
 194 wolniejszymi[wolny,,APIOC--------P/APIRC--------P],
 195 przy[przy,66,P-L----------P]
 196 wysokich[wysoki,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
 197 parametrach[parametr,,SPLI---------P]
 198 pary[para,121,SSGF---------P],
 199 wystêpuje[wystêpowaæ,,VS---3TON----P]
 200 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
 201 do[do,62,P-G----------P]
 202 mocy[moc,121,SSGF---------P]
 203 rzêdu[rz±d,,SSGI---------P]
 204 dwie¶cie[dwie¶cie,,NPNR---------P/NPAR---------P]
 205 megawatów[megawat,,SPGI---------P]
 206 w[w,66,P-L----------P]
 207 przypadku[przypadek,,SSLI---------P/SSVI---------P]
 208 maszyn[maszyna,,SPGF---------P]
 209 jednowa³owych[jednowa³owy,222,APGXX--------P],
 210 [&]
 211 
 212 C0005~Minorski S.~Perspektywy rozwoju energetyki~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1963~175~1
 213 Woda[woda,,SSNF---------P]
 214 do[do,62,P-G----------P]
 215 turbin[turbina,,SPGF---------P]
 216 zostaje[zostawaæ,57,VS---ITONB--OP]
 217 doprowadzona[doprowadzony,,ASNFP--------P]
 218 przy[przy,66,P-L----------P]
 219 pomocy[pomoc,161,SSLF---------P]
 220 trzech[trzy,32,NPGX---------P]
 221 sztolni[sztolnia,122,SPGF---------P].
 222 Elektrownia[elektrownia,,SSNF---------P]
 223 Nurekska[nurekski,211,ASNXX--------W]
 224 bêdzie[byæ,56,VS---3TON---BP]
 225 posiada³a[posiadaæ,52,VS-F-3FON---SP]
 226 dziewiêæ[dziewiêæ,34,NPAR---------P]
 227 turbin[turbina,,SPGF---------P]
 228 o[o,66,P-L----------P]
 229 mocy[moc,161,SSLF---------P]
 230 trzysta[trzysta,,NPNR---------P/NPAR---------P]
 231 megawatów[megawat,,SPGI---------P]
 232 ka¿da[ka¿dy,,ASNFP--------P].
 233 Roczna[roczny,,ASNFP--------P]
 234 produkcja[produkcja,,SSNF---------P]
 235 tej[ten,221,ASGFP--------P]
 236 elektrowni[elektrownia,121,SSGF---------P]
 237 wyniesie[wynie¶æ,,VS---3TOD----P]
 238 jedena¶cie[jedena¶cie,34,NPAR---------P]
 239 i[i,,C------------P]
 240 osiem[osiem,34,NPAR---------P]
 241 dziesi±tych[dziesi±ta,122,SPGF---------P]
 242 miliarda[miliard,,SSGI---------P]
 243 kilowatogodzin[kilowatogodzina,,SPGF---------P].
 244 Produkcja[produkcja,,SSNF---------P]
 245 ca³ej[ca³y,221,ASGXX--------P]
 246 kaskady[kaskada,121,SSGF---------P]
 247 elektrowni[elektrownia,121,SSGF---------P]
 248 na[na,66,P-L----------P]
 249 rzece[rzeka,,SSDF---------P/SSLF---------P]
 250 Wachsz[wachsz,,X------------W],
 251 po[po,66,P-L----------P]
 252 jej[on,42,ZSGF-------N-P]
 253 zbudowaniu[zbudowanie,161,SSLN---------P],
 254 osi±gnie[osi±gn±æ,,VS---3TOD----P]
 255 oko³o[oko³o,8,D------------P]
 256 trzydzie¶ci[trzydzie¶ci,34,NPAR---------P]
 257 cztery[cztery,34,NPAX---------P]
 258 miliardy[miliard,142,SPAI---------P]
 259 kilowatogodzin[kilowatogodzina,,SPGF---------P].
 260 
 261 C0006~Groniowski K.~Z dziejów motoryzacji~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1963~87~16
 262 Cadillac[cadillac,,X------------W]
 263 wytwarza³[wytwarzaæ,,VS-M-3PON----P]
 264 samochody[samochód,142,SPAI---------P]
 265 o[o,66,P-L----------P]
 266 trzech[trzy,36,NPLX---------P]
 267 mocach[moc,,SPLF---------P]
 268 dziesiêæ[dziesiêæ,,NPNR---------P/NPAR---------P]
 269 koni[koñ,,SPGA---------P]
 270 mechanicznych[mechaniczny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 271 w[w,66,P-L----------P]
 272 cenie[cena,161,SSLF---------P]
 273 siedemset[siedemset,,NPNR---------P/NPAR---------P]
 274 piêædziesi±t[piêædziesi±t,,NPNR---------P/NPAR---------P]
 275 dolarów[dolar,,SPGI---------P],
 276 jednocylindrowy[jednocylindrowy,241,ASAIP--------P]
 277 ch³odzony[ch³odzony,241,ASAIP--------P]
 278 wod±[woda,,SSIF---------P],
 279 trzybiegowy[trzybiegowy,241,ASAXX--------P]
 280 z[z,65,P-I----------P]
 281 przek³adni±[przek³adnia,,SSIF---------P]
 282 planetarn±[planetarny,251,ASIFP--------P],
 283 dziesiêæ[dziesiêæ,,NPNR---------P/NPAR---------P]
 284 koni[koñ,,SPGA---------P]
 285 mechanicznych[mechaniczny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 286 w[w,66,P-L----------P]
 287 cenie[cena,161,SSLF---------P]
 288 dziewiêæset[dziewiêæset,,NPNR---------P/NPAR---------P]
 289 piêædziesi±t[piêædziesi±t,,NPNR---------P/NPAR---------P]
 290 dolarów[dolar,,SPGI---------P]
 291 oraz[oraz,,C------------P]
 292 tysi±c[tysi±c,,SSNI---------P/SSAI---------P]
 293 dolarów[dolar,,SPGI---------P]
 294 (dwie[dwa,31,NPNX---------P]
 295 odmiany[odmiana,112,SPNF---------P])
 296 czteroosobowy[czteroosobowy,241,ASAIP--------P]
 297 (reszta[reszta,,SSNF---------P]
 298 cech[cecha,,SPGF---------P]
 299 jak[jak,9,C------------P]
 300 u[u,62,P-G----------P]
 301 poprzedniego[poprzedni,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]),
 302 szesna¶cie[szesna¶cie,,NPNR---------P/NPAR---------P]
 303 koni[koñ,,SPGA---------P]
 304 mechanicznych[mechaniczny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 305 w[w,66,P-L----------P]
 306 cenie[cena,161,SSLF---------P]
 307 tysi±c[tysi±c,,SSNI---------P/SSAI---------P]
 308 dwie¶cie[dwie¶cie,,NPNR---------P/NPAR---------P]
 309 dolarów[dolar,,SPGI---------P],
 310 dwuosobowy[dwuosobowy,241,ASAIP--------P]
 311 (jak[jak,9,C------------P]
 312 wy¿ej[wysoko,,D---C--------P]),
 313 [&]
 314 
 315 C0007~Groniowski K.~Z dziejów motoryzacji~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1963~114~23
 316 Dalszy[daleki,211,ASNPC--------P/ASNAC--------P/ASNIC--------P]
 317 rozwój[rozwój,111,SSNI---------P]
 318 silnika[silnik,,SSGI---------P]
 319 wysokoprê¿nego[wysokoprê¿ny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 320 poszed³[pój¶æ,,VS-M-3POD----P]
 321 w[w,66,P-L----------P]
 322 kierunku[kierunek,161,SSLI---------P]
 323 coraz[coraz,,D------------P]
 324 wiêkszych[wielki,222,APGOC--------P/APGRC--------P]
 325 mocy[moc,122,SPGF---------P],
 326 coraz[coraz,,D------------P]
 327 wiêkszej[wielki,221,ASGFC--------P]
 328 liczby[liczba,121,SSGF---------P]
 329 wytwórców[wytwórca,122,SPGP---------P],
 330 którzy[który,,APNOP--------P]
 331 nabyli[nabyæ,,VP-O-3POD----P]
 332 licencjê[licencja,,SSAF---------P]
 333 od[od,62,P-G----------P]
 334 MAN[man,,SPNT---------S]
 335 oraz[oraz,,C------------P]
 336 postêpu[postêp,,SSGI---------P]
 337 technicznego[techniczny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P].
 338 Postêp[postêp,111,SSNI---------P]
 339 ten[ten,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 340 wyrazi³[wyraziæ siê,501,VS-M-3PODZ---P]
 341 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 342 w[w,66,P-L----------P]
 343 zast±pieniu[zast±pienie,161,SSLN---------P]
 344 ropy[ropa,121,SSGF---------P]
 345 naftowej[naftowy,221,ASGFP--------P]
 346 przez[przez,64,P-A----------P]
 347 olej[olej,141,SSNI---------P/SSAI---------P]
 348 napêdowy[napêdowy,241,ASAIP--------P],
 349 bêd±cy[bêd±cy,241,ASAIP--------P]
 350 trzeci±[trzeci,251,ASIFP--------P]
 351 g³ówn±[g³ówny,251,ASIFP--------P]
 352 frakcj±[frakcja,,SSIF---------P]
 353 ropy[ropa,121,SSGF---------P]
 354 naftowej[naftowy,221,ASGFP--------P]
 355 
 356 po[po,66,P-L----------P]
 357 benzynie[benzyna,161,SSLF---------P]
 358 i[i,,C------------P]
 359 nafcie[nafta,161,SSLF---------P].
 360 Dziêki[dziêki,63,P-D----------P]
 361 temu[to,43,Z-D-------XX-P]
 362 uzyskano[uzyskaæ,,V----B--D----P]
 363 paliwo[paliwo,141,SSAN---------P]
 364 o[o,66,P-L----------P]
 365 sk³adzie[sk³ad,,SSLI---------P/SSVI---------P]
 366 bardziej[bardzo,,D---C--------P]
 367 jednorodnym[jednorodny,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P],
 368 [&]
 369 
 370 C0008~Groniowski K.~Z dziejów motoryzacji~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1963~131~26
 371 Z[z,65,P-I----------P]
 372 nadwoziem[nadwozie,,SSIN---------P]
 373 wi±¿e[wi±zaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
 374 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 375 naj¶ci¶lej[¶ci¶le,,D---S--------P]
 376 sprawa[sprawa,,SSNF---------P]
 377 instalacji[instalacja,121,SSGF---------P]
 378 o¶wietleniowej[o¶wietleniowy,221,ASGFP--------P]
 379 samochodu[samochód,,SSGI---------P].
 380 ¦wiat³o[¶wiat³o,111,SSNN---------P]
 381 elektryczne[elektryczny,211,ASNNP--------P],
 382 upowszechnione[upowszechniony,211,ASNNP--------P]
 383 na[na,66,P-L----------P]
 384 samochodach[samochód,,SPLI---------P]
 385 osobowych[osobowy,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
 386 i[i,,C------------P]
 387 ciê¿arowych[ciê¿arowy,262,APLOP--------P/APLRP--------P],
 388 stworzy³o[stworzyæ,,VS-N-3POD----P]
 389 nowy[nowy,241,ASAIP--------P]
 390 problem[problem,141,SSAI---------P]
 391 o¶lepiania[o¶lepianie,121,SSGN---------P],
 392 czyli[czyli,,C------------P]
 393 "ol¶nienia[ol¶nienie,121,SSGN---------P]"
 394 kierowcy[kierowca,121,SSGP---------P]
 395 pojazdu[pojazd,,SSGI---------P/SSVI---------P],
 396 jad±cego[jad±cy,221,ASGXX--------P]
 397 od[od,62,P-G----------P]
 398 strony[strona,121,SSGF---------P]
 399 przeciwnej[przeciwny,221,ASGFP--------P].
 400 St±d[st±d,,D------------P]
 401 powsta³a[powstaæ,5,VS-F-3POD----P]
 402 koncepcja[koncepcja,,SSNF---------P]
 403 opuszczanego[opuszczany,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 404 snopa[snop,,SSGI---------P]
 405 ¶wiat³a[¶wiat³o,121,SSGN---------P].
 406 Koncepcja[koncepcja,,SSNF---------P]
 407 ta[ten,,ASNFP--------P]
 408 nie[nie,,T------------P]
 409 zjawia³a[zjawiaæ siê,501,VS-F-3PONZ---P]
 410 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 411 w¶ród[w¶ród,62,P-G----------P]
 412 konstruktorów[konstruktor,122,SPGP---------P]
 413 i[i,,C------------P]
 414 wytwórców[wytwórca,122,SPGP---------P],
 415 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
 416 zosta³a[zostaæ,57,VS-F-IPODB--OP]
 417 im[on,43,ZPDO-------N-P/ZPDR-------N-P]
 418 narzucona[narzucony,,ASNFP--------P]
 419 przez[przez,64,P-A----------P]
 420 w³adze[w³adza,142,SPAF---------P]
 421 administracyjne[administracyjny,242,APARP--------P],
 422 [&]
 423 
 424 C0009~Groniowski K.~Z dziejów motoryzacji~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1963~161~26
 425 Silniki[silnik,112,SPNI---------P]
 426 dwusuwowe[dwusuwowy,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 427 mia³y[mieæ,,VP-R-3PON----P]
 428 najwiêksze[wielki,241,ASANS--------P]
 429 powodzenie[powodzenie,141,SSAN---------P]
 430 w[w,66,P-L----------P]
 431 NRD[nrd,,X------------S]
 432 i[i,,C------------P]
 433 NRF[nrf,,X------------S].
 434 Jednak[jednak,,C------------P/T------------P]
 435 powodzenie[powodzenie,111,SSNN---------P]
 436 to[ten,211,ASNXX--------P]
 437 jest[byæ,,VS---3TON----P]
 438 zmienne[zmienny,211,ASNNP--------P]:
 439 okresowo[okresowo,,D---P--------P]
 440 wzrasta[wzrastaæ,,VS---3TON----P]
 441 ono[on,,ZSNN---------P]
 442 i[i,,C------------P]
 443 spada[spadaæ,,VS---3TON----P].
 444 Wzrost[wzrost,111,SSNI---------P]
 445 nastêpuje[nastêpowaæ,,VS---3TON----P]
 446 po[po,66,P-L----------P]
 447 ka¿dym[ka¿dy,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
 448 ulepszeniu[ulepszenie,161,SSLN---------P]
 449 konstrukcyjnym[konstrukcyjny,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P],
 450 pozwalaj±cym[pozwalaj±cy,261,ASLXX--------P]
 451 zmniejszyæ[zmniejszyæ,,V----I--D----P]
 452 zu¿ycie[zu¿ycie,141,SSAN---------P]
 453 paliwa[paliwo,121,SSGN---------P]
 454 lub[lub,,C------------P]
 455 powiêkszyæ[powiêkszyæ,,V----I--D----P]
 456 moc[moc,141,SSAF---------P].
 457 Jednak[jednak,,C------------P/T------------P]
 458 niepowodzenie[niepowodzenie,111,SSNN---------P]
 459 silników[silnik,,SPGI---------P]
 460 dwusuwowych[dwusuwowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 461 ch³odzonych[ch³odzony,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 462 powietrzem[powietrze,,SSIN---------P]
 463 o[o,66,P-L----------P]
 464 nieco[nieco,,D------------P]
 465 wiêkszej[wielki,261,ASLFC--------P]
 466 objêto¶ci[objêto¶æ,161,SSLF---------P]
 467 skokowej[skokowy,261,ASLFP--------P]
 468 zmniejszy³o[zmniejszyæ,,VS-N-3POD----P]
 469 zainteresowanie[zainteresowanie,141,SSAN---------P]
 470 t±[ten,,ASAFP--------P/ASIFP--------P]
 471 konstrukcj±[konstrukcja,,SSIF---------P].
 472 
 473 C0010~Groniowski K.~Z dziejów motoryzacji~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1963~215~3d
 474 Druga[drugi,,ASNFP--------P]
 475 koncepcja[koncepcja,,SSNF---------P],
 476 opracowana[opracowany,,ASNFP--------P]
 477 w[w,66,P-L----------P]
 478 postaci[postaæ,161,SSLF---------P]
 479 projektu[projekt,,SSGI---------P]
 480 miasta[miasto,121,SSGN---------P]
 481 "Motopia[motopia,,X------------W]",
 482 jako[jako,62,P-G----------P]
 483 przedmie¶cia[przedmie¶cie,121,SSGN---------P]
 484 Londynu[londyn,,SSGI---------W],
 485 przenosi[przenosiæ,,VS---3TON----P]
 486 ca³y[ca³y,241,ASAIP--------P]
 487 ruch[ruch,141,SSAI---------P]
 488 samochodowy[samochodowy,241,ASAIP--------P]
 489 na[na,64,P-A----------P]
 490 dachy[dach,142,SPAI---------P]
 491 domów[dom,,SPGI---------P].
 492 Sieæ[sieæ,111,SSNF---------P]
 493 domów[dom,,SPGI---------P]
 494 ustawianych[ustawiany,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 495 w[w,66,P-L----------P]
 496 liniach[linia,,SPLF---------P]
 497 ci±g³ych[ci±g³y,262,APLXX--------P]
 498 ma[mieæ,,VS---3TON----P]
 499 biec[biec,,V----I--D----P]
 500 w[w,66,P-L----------P]
 501 dwóch[dwa,36,NPLX---------P]
 502 kierunkach[kierunek,,SPLI---------P]
 503 prostopad³ych[prostopad³y,262,APLXX--------P].
 504 Na[na,66,P-L----------P]
 505 skrzy¿owaniach[skrzy¿owanie,,SPLN---------P]
 506 przewidziany[przewidziany,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 507 jest[byæ,57,VS---ITONB--OP]
 508 ruch[ruch,111,SSNI---------P]
 509 okrê¿ny[okrê¿ny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P].
 510 Na[na,66,P-L----------P]
 511 czwartym[czwarty,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
 512 piêtrze[piêtro,,SSLN---------P]
 513 ka¿dego[ka¿dy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 514 domu[dom,121,SSGI---------P]
 515 
 516 najwy¿szym[wysoki,261,ASLXX--------P]
 517 
 518 przewidziane[przewidziany,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 519 s±[byæ,57,VP---ITONB--OP]
 520 gara¿e[gara¿,112,SPNI---------P],
 521 ni¿ej[nisko,,D---C--------P]
 522 mieszkania[mieszkanie,112,SPNN---------P],
 523 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
 524 na[na,66,P-L----------P]
 525 dole[dó³,161,SSLI---------P]
 526 sklepy[sklep,112,SPNI---------P].
 527 
 528 C0011~Sosiñski R.~Rozmowy o technice~LSW~1965~41~25
 529 Dok³adna[dok³adny,,ASNFP--------P]
 530 analiza[analiza,,SSNF---------P]
 531 procesów[proces,,SPGI---------P]
 532 zachodz±cych[zachodz±cy,222,APGXX--------P]
 533 w[w,66,P-L----------P]
 534 turbinie[turbina,161,SSLF---------P]
 535 parowej[parowy,261,ASLFP--------P]
 536 wykaza³a[wykazaæ,,VS-F-3POD----P],
 537 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 538 dla[dla,62,P-G----------P]
 539 wydajnej[wydajny,221,ASGFP--------P]
 540 pracy[praca,121,SSGF---------P],
 541 czyli[czyli,,C------------P]
 542 dla[dla,62,P-G----------P]
 543 oszczêdnego[oszczêdny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 544 gospodarowania[gospodarowanie,121,SSGN---------P]
 545 par±[para,,SSIF---------P],
 546 jest[byæ,,VS---3TON----P]
 547 rzecz±[rzecz,,SSIF---------P]
 548 konieczn±[konieczny,251,ASIFP--------P],
 549 aby[aby,9,C------------P]
 550 prêdko¶æ[prêdko¶æ,111,SSNF---------P]
 551 obwodowa[obwodowy,,ASNFP--------P]
 552 ³opatek[³opatka,,SPGF---------P]
 553 wirnika[wirnik,,SSGI---------P]
 554 wynosi³a[wynosiæ,,X------------P]
 555 oko³o[oko³o,62,P-G----------P]
 556 po³owy[po³owa,121,SSGF---------P]
 557 prêdko¶ci[prêdko¶æ,121,SSGF---------P]
 558 pary[para,121,SSGF---------P].
 559 Wynika[wynikaæ,,VS---3TON----P]
 560 z[z,62,P-G----------P]
 561 tego[to,42,Z-G-------XX-P],
 562 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 563 prêdko¶æ[prêdko¶æ,111,SSNF---------P]
 564 obwodowa[obwodowy,,ASNFP--------P]
 565 ³opatek[³opatka,,SPGF---------P]
 566 musi[musieæ,,VS---3TON----P]
 567 przekraczaæ[przekraczaæ,,V----I--N----P]
 568 szybko¶æ[szybko¶æ,141,SSAF---------P]
 569 d¼wiêku[d¬wiêk,,SSGI---------P/SSLI---------P/SSVI---------P].
 570 Nie[nie,,T------------P]
 571 chc±c[chcieæ,,V----W--N----P]
 572 budowaæ[budowaæ,,V----I--N----P]
 573 maszyn[maszyna,121,SPGF---------P]
 574 o[o,66,P-L----------P]
 575 monstrualnych[monstrualny,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
 576 rozmiarach[rozmiar,,SPLI---------P],
 577 de Laval[de laval,,X------------W]
 578 musia³[musieæ,,VS-M-3PON----P]
 579 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 580 zdecydowaæ[zdecydowaæ siê,501,V----I--DZ---P]
 581 na[na,64,P-A----------P]
 582 ogromn±[ogromny,241,ASAFP--------P]
 583 szybko¶æ[szybko¶æ,141,SSAF---------P]
 584 obrotów[obrót,,SPGI---------P]
 585 swojej[swój,221,ASGFP--------P]
 586 turbiny[turbina,121,SSGF---------P],
 587 co[co,41,Z-N----------P]
 588 przypieczêtowa³o[przypieczêtowaæ,,VS-N-3POD----P]
 589 losy[los,142,SPAI---------P]
 590 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
 591 wynalazku[wynalazek,121,SSGI---------P].
 592 
 593 C0012~Sosiñski R.~Rozmowy o technice~LSW~1965~49~5
 594 Najwymy¶lniejsze[wymy¶lny,211,ASNNS--------P]
 595 urz±dzenie[urz±dzenie,111,SSNN---------P]
 596 nie[nie,,T------------P]
 597 jest[byæ,,VS---3TON----P]
 598 w[w,66,P-L----------P]
 599 stanie[stanie,161,SSLN---------P]
 600 obej¶æ[obej¶æ,5,V----I--D----P]
 601 tej[ten,221,ASGFP--------P]
 602 trudno¶ci[trudno¶æ,121,SSGF---------P],
 603 gdy¿[gdy¿,,C------------P]
 604 jest[byæ,,VS---3TON----P]
 605 to[to,41,Z-N-------XX-P]
 606 prawo[prawo,111,SSNX---------P]
 607 natury[natura,121,SSGF---------P].
 608 Para[para,,SSNF---------P]
 609 opuszczaj±ca[opuszczaj±cy,,X------------P]
 610 maszynê[maszyna,,SSAF---------P]
 611 pozostaje[pozostawaæ,,VS---3TON----P]
 612 par±[para,,SSIF---------P],
 613 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
 614 jako[jako,61,P-N----------P]
 615 taka[taki,,ASNFP--------P]
 616 unosi[unosiæ,,VX-X-XXXXZ---P]
 617 ze[z,65,P-I----------P]
 618 sob±[siebie,,Z-I----------P]
 619 ciep³o[ciep³o,141,SSAN---------P]
 620 parowania[parowanie,121,SSGN---------P],
 621 czyli[czyli,,C------------P]
 622 mnóstwo[mnóstwo,141,SSAN---------P]
 623 kalorii[kaloria,122,SPGF---------P]
 624 straconych[stracony,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 625 dla[dla,62,P-G----------P]
 626 procesów[proces,,SPGI---------P]
 627 przetwarzania[przetwarzanie,121,SSGN---------P]
 628 energii[energia,121,SSGF---------P],
 629 tym[to,45,Z-I-------XX-P]
 630 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 631 t³umaczy[t³umaczyæ siê,501,VS---3TONZ---P]
 632 stosunkowo[stosunkowo,,D---P--------P]
 633 niska[niski,,ASNFP--------P]
 634 sprawno¶æ[sprawno¶æ,111,SSNF---------P]
 635 maszyn[maszyna,,SPGF---------P]
 636 parowych[parowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P].
 637 Pierwsze[pierwszy,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 638 maszyny[maszyna,112,SPNF---------P]
 639 parowe[parowy,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 640 przetwarza³y[przetwarzaæ,,VP-R-3PON----P]
 641 w[w,64,P-A----------P]
 642 pracê[praca,,SSAF---------P]
 643 u¿yteczn±[u¿yteczny,241,ASAFP--------P]
 644 zaledwie[zaledwie,,T------------P/C------------P]
 645 kilka[kilka,34,NPAR---------P]
 646 procent[procent,122,SPGI---------P]
 647 energii[energia,121,SSGF---------P]
 648 tkwi±cej[tkwi±cy,221,ASGXX--------P]
 649 w[w,66,P-L----------P]
 650 paliwie[paliwo,,SSLN---------P].
 651 
 652 C0013~Sosiñski R.~Rozmowy o technice~LSW~1965~88~11
 653 Wêgiel[wêgiel,111,SSNI---------P]
 654 kamienny[kamienny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 655 stanowi±cy[stanowi±cy,,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P/ASAIP--------P]
 656 jeszcze[jeszcze,,T------------P]
 657 do dzisiaj[do dzisiaj,,D------------P]
 658 g³ówny[g³ówny,241,ASAIP--------P]
 659 surowiec[surowiec,141,SSAI---------P]
 660 energetyczny[energetyczny,241,ASAIP--------P],
 661 rozpocz±³[rozpocz±æ,,VS-M-3POD----P]
 662 swoj±[swój,241,ASAFP--------P]
 663 ¶wiatow±[¶wiatowy,241,ASAFP--------P]
 664 karierê[kariera,,SSAF---------P]
 665 do¶æ[do¶æ,,D------------P]
 666 pó¼no[pó¬no,,D---P--------P]
 667 bo[bo,,C------------P]
 668 dopiero[dopiero,,T------------P]
 669 w[w,66,P-L----------P]
 670 po³owie[po³owa,161,SSLF---------P]
 671 dziewiêtnastego[dziewiêtnasty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 672 wieku[wiek,121,SSGI---------P].
 673 Rewolucja[rewolucja,,SSNF---------P]
 674 przemys³owa[przemys³owy,,ASNFP--------P],
 675 wywo³ana[wywo³any,,ASNFP--------P]
 676 przez[przez,64,P-A----------P]
 677 wynalazek[wynalazek,141,SSAI---------P]
 678 maszyny[maszyna,121,SSGF---------P]
 679 parowej[parowy,221,ASGFP--------P]
 680 w[w,66,P-L----------P]
 681 osiemnastym[osiemnasty,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
 682 wieku[wiek,161,SSLI---------P],
 683 przez[przez,64,P-A----------P]
 684 d³ugie[d³ugi,242,APARP--------P]
 685 lata[rok,142,SPAI---------P]
 686 bowiem[bowiem,,C------------P]
 687 opiera³a[opieraæ siê,501,VS-F-3PONZ---P]
 688 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 689 ona[on,,ZSNF---------P]
 690 na[na,66,P-L----------P]
 691 drewnie[drewno,,SSLN---------P].
 692 Ono[on,,ZSNN---------P]
 693 by³o[byæ,,VS-N-3PON----P]
 694 materia³em[materia³,,SSII---------P]
 695 opa³owym[opa³owy,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
 696 którym[który,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
 697 szafowano[szafowaæ,,V----B--N----P]
 698 rozrzutnie[rozrzutnie,,D---P--------P],
 699 niszcz±c[niszczyæ,,V----W--N----P]
 700 lasy[las,142,SPAI---------P]
 701 w[w,64,P-A----------P]
 702 sposób[sposób,141,SSAI---------P]
 703 katastrofalny[katastrofalny,241,ASAIP--------P].
 704 Jeszcze[jeszcze,,T------------P]
 705 sto[sto,34,NPAR---------P]
 706 lat[rok,,SPGI---------P]
 707 temu[temu,8,D------------P]
 708 zu¿ycie[zu¿ycie,111,SSNN---------P]
 709 drewna[drewno,121,SSGN---------P]
 710 dla[dla,62,P-G----------P]
 711 celów[cel,,SPGI---------P]
 712 energetycznych[energetyczny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 713 by³o[byæ,,VS-N-3PON----P]
 714 dwukrotnie[dwukrotnie,,D---P--------P]
 715 wiêksze[wielki,211,ASNNC--------P]
 716 [||]
 717 ni¿[ni¿,,C------------P]
 718 zu¿ycie[zu¿ycie,111,SSNN---------P]
 719 wêgla[wêgiel,,SSGI---------P].
 720 
 721 C0014~Sosiñski R.~Rozmowy o technice~LSW~1965~114~5
 722 Na[na,66,P-L----------P]
 723 zbiorniku[zbiornik,161,SSLI---------P],
 724 którego[który,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 725 poziom[poziom,141,SSAI---------P]
 726 zawarto¶ci[zawarto¶æ,121,SSGF---------P]
 727 chcemy[chcieæ,,VP---1TON----P]
 728 kontrolowaæ[kontrolowaæ,,V----I--N----P],
 729 umieszcza[umieszczaæ,,VS---3TON----P]
 730 siê[siê,41,Z-N----------P]
 731 stalowe[stalowy,241,ASANP--------P]
 732 jarzmo[jarzmo,141,SSAN---------P]
 733 z[z,65,P-I----------P]
 734 prowadnicami[prowadnica,,SPIF---------P]
 735 po[po,66,P-L----------P]
 736 obu[oba,36,NPLX---------P]
 737 stronach[strona,,SPLF---------P]
 738 zbiornika[zbiornik,,SSGI---------P].
 739 Wzd³u¿[wzd³u¿,62,P-G----------P]
 740 prowadnic[prowadnica,,SPGF---------P]
 741 przesuwa[przesuwaæ,,VS---3TON----P]
 742 siê[siê,41,Z-N----------P]
 743 po[po,66,P-L----------P]
 744 jednej[jeden,261,ASLFP--------P]
 745 stronie[strona,,SSDF---------P/SSLF---------P]
 746 preparat[preparat,141,SSAI---------P]
 747 promieniotwórczy[promieniotwórczy,241,ASAIP--------P],
 748 po[po,66,P-L----------P]
 749 drugiej[drugi,261,ASLFP--------P]
 750 przyrz±d[przyrz±d,141,SSAI---------P]
 751 pomiarowy[pomiarowy,241,ASAIP--------P]
 752 w[w,64,P-A----------P]
 753 ten[ten,241,ASAIP--------P]
 754 sposób[sposób,141,SSAI---------P],
 755 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 756 znajduje[znajdowaæ siê,501,VS---3TODZ---P/VS---3TONZ---P]
 757 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 758 on[on,,ZSNM---------P]
 759 zawsze[zawsze,,D------------P]
 760 na[na,66,P-L----------P]
 761 jednej[jeden,261,ASLFP--------P]
 762 wysoko¶ci[wysoko¶æ,161,SSLF---------P].
 763 Jak[jak,9,C------------P]
 764 d³ugo[d³ugo,,D---P--------P]
 765 preparat[preparat,111,SSNI---------P]
 766 znajduje[znajdowaæ siê,501,VS---3TODZ---P/VS---3TONZ---P]
 767 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 768 ponad[ponad,65,P-I----------P]
 769 zwierciad³em[zwierciad³o,,SSIN---------P]
 770 cieczy[ciecz,121,SSGF---------P],
 771 promieniowanie[promieniowanie,111,SSNN---------P]
 772 przenika[przenikaæ,,VS---3TON----P]
 773 jedynie[jedynie,,D---P--------P]
 774 przez[przez,64,P-A----------P]
 775 ¶ciankê[¶cianka,,SSAF---------P]
 776 zbiornika[zbiornik,,SSGI---------P].
 777 Licznik[licznik,111,SSNI---------P]
 778 Geigera[geiger,,SSGP---------W]
 779 pokazuje[pokazywaæ,,VS---3TON----P]
 780 wówczas[wówczas,,D------------P]
 781 stosunkowo[stosunkowo,,D---P--------P]
 782 du¿e[du¿y,241,ASANP--------P]
 783 natê¿enie[natê¿enie,141,SSAN---------P]
 784 promieniowania[promieniowanie,121,SSGN---------P].
 785 
 786 C0015~Sosiñski R.~Rozmowy o technice~LSW~1965~135~19
 787 U¿ywany[u¿ywany,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 788 jest[byæ,57,VS---ITONB--OP]
 789 te¿[te¿,,T------------P]
 790 specjalny[specjalny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 791 pomocniczy[pomocniczy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 792 odbiornik[odbiornik,111,SSNI---------P]
 793 radiowy[radiowy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P],
 794 który[który,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 795 odbiera[odbieraæ,,VS---3TON----P]
 796 ten¿e[ten¿e,241,ASAXX--------P]
 797 sygna³[sygna³,141,SSAI---------P],
 798 przes³any[przes³any,241,ASAIP--------P]
 799 drog±[droga,151,SSIF---------P]
 800 radiow±[radiowy,251,ASIFP--------P],
 801 oczywi¶cie[oczywi¶cie,,D---P--------P]
 802 po[po,66,P-L----------P]
 803 wrzuceniu[wrzucenie,161,SSLN---------P]
 804 kilku[kilka,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
 805 monet[moneta,,SPGF---------P].
 806 S±[byæ,,VP---3TON----P]
 807 te¿[te¿,,T------------P]
 808 i[i,,C------------P]
 809 inne[inny,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 810 systemy[system,112,SPNI---------P],
 811 na[na,64,P-A----------P]
 812 przyk³ad[przyk³ad,141,SSAI---------P]
 813 z[z,65,P-I----------P]
 814 ta¶m±[ta¶ma,,SSIF---------P]
 815 magnetyczn±[magnetyczny,251,ASIFP--------P]
 816 rejestruj±c±[rejestruj±cy,251,ASIXX--------P]
 817 odebranie[odebranie,141,SSAN---------P]
 818 programu[program,,SSGI---------P]
 819 i[i,,C------------P]
 820 tym[ten,232,APDOP--------P/APDRP--------P]
 821 podobne[podobny,212,APNOP--------P/APNRP--------P].
 822 Widzimy[widzieæ,,VP---1TON----P]
 823 wiêc[wiêc,,C------------P]
 824 wyra¼nie[wyra¬nie,,D---P--------P],
 825 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 826 telewizja[telewizja,,SSNF---------P]
 827 w[w,66,P-L----------P]
 828 Ameryce[ameryka,161,SSLF---------W]
 829 nie[nie,,T------------P]
 830 jest[byæ,,VS---3TON----P]
 831 bynajmniej[bynajmniej,,T------------P]
 832 dobrodziejstwem[dobrodziejstwo,,SSIN---------P]
 833 ¶wiadczonym[¶wiadczony,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
 834 spo³ecznie[spo³ecznie,,D---P--------P]
 835 na[na,64,P-A----------P]
 836 wielk±[wielki,241,ASAFP--------P]
 837 skalê[skala,,SSAF---------P],
 838 lecz[lecz,,C------------P]
 839 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
 840 takim[taki,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
 841 samym[sam,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
 842 jak[jak,9,C------------P]
 843 inne[inny,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 844 (lub[lub,,C------------P]
 845 jeszcze[jeszcze,,T------------P]
 846 lepszym[dobry,251,ASIXC--------P])
 847 "biznesem[biznes,,X------------P]".
 848 
 849 C0016~Sosiñski R.~Rozmowy o technice~LSW~1965~197~26
 850 Jaki[jaki,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 851 bêdzie[byæ,,VS---3TON----P]
 852 kszta³t[kszta³t,111,SSNI---------P]
 853 toru[tor,,SSGI---------P]
 854 pocisku[pocisk,,SSGI---------P/SSLI---------P/SSVI---------P],
 855 je¶liby[je¶liby,,C------------P]
 856 powiêkszyæ[powiêkszyæ,,V----I--D----P]
 857 prêdko¶æ[prêdko¶æ,141,SSAF---------P]
 858 pocz±tkow±[pocz±tkowy,241,ASAFP--------P]
 859 ponad[ponad,64,P-A----------P]
 860 siedem[siedem,34,NPAR---------P]
 861 tysiêcy[tysi±c,,SPGI---------P]
 862 dziewiêæset[dziewiêæset,34,NPAR---------P]
 863 piêædziesi±t[piêædziesi±t,34,NPAR---------P]
 864 metrów[metr,,SPGI---------P]
 865 na[na,64,P-A----------P]
 866 sekundê[sekunda,,SSAF---------P]?
 867 Okazuje[okazywaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
 868 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P],
 869 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 870 tor[tor,111,SSNI---------P]
 871 ten[ten,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 872 sta³by[staæ siê,501,VS-M-3-PDZ---P]
 873 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 874 elips±[elipsa,,SSIF---------P].
 875 W[w,66,P-L----------P]
 876 jednym[jeden,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
 877 z[z,62,P-G----------P]
 878 jej[on,42,ZSGF-------N-P]
 879 ognisk[ognisko,,SPGN---------P]
 880 znajdowaæ[znajdowaæ siê,511,V----IF-DZ--IP]
 881 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 882 bêdzie[byæ,56,VS---3TON---BP]
 883 ¶rodek[¶rodek,111,SSNI---------P]
 884 ziemi[ziemia,121,SSGF---------P].
 885 Elipsa[elipsa,,SSNF---------P]
 886 ta[ten,,ASNFP--------P]
 887 mieæ[mieæ,,V----I--N----P]
 888 bêdzie[byæ,,VS---3TON----P]
 889 kszta³t[kszta³t,141,SSAI---------P]
 890 coraz[coraz,,D------------P]
 891 bardziej[bardzo,,D---C--------P]
 892 wyd³u¿ony[wyd³u¿ony,241,ASAIP--------P],
 893 w[w,64,P-A----------P]
 894 miarê[miara,,SSAF---------P]
 895 jak[jak,9,C------------P]
 896 prêdko¶æ[prêdko¶æ,111,SSNF---------P]
 897 pocz±tkowa[pocz±tkowy,,ASNFP--------P]
 898 bêdzie[byæ,56,VS---3TON---BP]
 899 wzrastaæ[wzrastaæ,51,V----IF-N---IP].
 900 Z[z,65,P-I----------P]
 901 chwil±[chwila,,SSIF---------P],
 902 gdy[gdy,,C------------P]
 903 prêdko¶æ[prêdko¶æ,111,SSNF---------P]
 904 ta[ten,,ASNFP--------P]
 905 osi±gnie[osi±gn±æ,,VS---3TOD----P]
 906 warto¶æ[warto¶æ,141,SSAF---------P]
 907 jedena¶cie[jedena¶cie,,NPNR---------P/NPAR---------P]
 908 tysiêcy[tysi±c,,SPGI---------P]
 909 sto[sto,,NPNR---------P/NPAR---------P]
 910 osiemdziesi±t[osiemdziesi±t,,NPNR---------P/NPAR---------P]
 911 metrów[metr,,SPGI---------P]
 912 na[na,64,P-A----------P]
 913 [||]
 914 sekundê[sekunda,,SSAF---------P],
 915 tor[tor,111,SSNI---------P]
 916 pocisku[pocisk,,SSGI---------P/SSLI---------P/SSVI---------P]
 917 stanie[staæ siê,501,VS---3TODZ---P]
 918 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 919 paraboliczny[paraboliczny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P].
 920 
 921 C0017~Sosiñski R.~Rozmowy o technice~LSW~1965~246~19
 922 Wprowad¼my[wprowadziæ,,VP---1-RD----P]
 923 do[do,62,P-G----------P]
 924 tego[ten,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 925 urz±dzenia[urz±dzenie,121,SSGN---------P]
 926 trzeci±[trzeci,241,ASAFP--------P]
 927 elektrodê[elektroda,,SSAF---------P],
 928 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
 929 zwan±[zwany,241,ASAFP--------P]
 930 siatkê[siatka,,SSAF---------P],
 931 i[i,,C------------P]
 932 na³adujmy[na³adowaæ,,VP---1-RD----P]
 933 j±[on,,ZSAF-------N-P]
 934 ujemnie[ujemnie,,D---P--------P],
 935 umieszczaj±c[umieszczaæ,,V----W--N----P]
 936 j±[on,,ZSAF-------N-P]
 937 pomiêdzy[pomiêdzy,65,P-I----------P]
 938 anod±[anoda,,SSIF---------P]
 939 i[i,,C------------P]
 940 katod±[katoda,,SSIF---------P].
 941 Teraz[teraz,,D------------P]
 942 elektrony[elektron,112,SPNI---------P]
 943 oderwane[oderwany,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 944 od[od,62,P-G----------P]
 945 katody[katoda,121,SSGF---------P]
 946 na[na,66,P-L----------P]
 947 drodze[droga,,SSLF---------P]
 948 do[do,62,P-G----------P]
 949 anody[anoda,121,SSGF---------P]
 950 napotykaæ[napotykaæ,51,V----IF-N---IP]
 951 bêd±[byæ,56,VP---3TON---BP]
 952 ujemnie[ujemnie,,D---P--------P]
 953 na³adowan±[na³adowany,241,ASAFP--------P]
 954 siatkê[siatka,,SSAF---------P].
 955 Poniewa¿[poniewa¿,,C------------P]
 956 elektrony[elektron,112,SPNI---------P]
 957 same[sam,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 958 s±[byæ,,VP---3TON----P]
 959 równie¿[równie¿,,T------------P]
 960 ³adunkami[³adunek,,SPII---------P]
 961 ujemnymi[ujemny,,APIOP--------P/APIRP--------P],
 962 przeto[przeto,,C------------P]
 963 siatka[siatka,,SSNF---------P]
 964 dzia³aæ[dzia³aæ,51,V----IF-N---IP]
 965 bêdzie[byæ,56,VS---3TON---BP]
 966 hamuj±co[hamuj±co,,D---P--------P]
 967 na[na,64,P-A----------P]
 968 ich[on,42,ZPGO-------N-P/ZPGR-------N-P]
 969 ruch[ruch,141,SSAI---------P]
 970 w[w,66,P-L----------P]
 971 kierunku[kierunek,161,SSLI---------P]
 972 anody[anoda,121,SSGF---------P].
 973 Im[im,9,C------------P]
 974 silniej[silnie,,D---C--------P]
 975 na³adowana[na³adowany,,ASNFP--------P]
 976 bêdzie[byæ,57,VS---ITONB--OP]
 977 ujemnie[ujemnie,,D---P--------P]
 978 siatka[siatka,,SSNF---------P],
 979 tym[tym,9,C------------P]
 980 bardziej[bardzo,,D---C--------P]
 981 bêdzie[byæ,56,VS---3TON---BP]
 982 hamowaæ[hamowaæ,51,V----IF-N---IP]
 983 ruch[ruch,141,SSAI---------P]
 984 elektronów[elektron,,SPGI---------P].
 985 
 986 C0018~Sosiñski R.~Rozmowy o technice~LSW~1965~283~11
 987 Nadajniki[nadajnik,112,SPNI---------P]
 988 umieszczone[umieszczony,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 989 na[na,66,P-L----------P]
 990 satelitach[satelita,,SPLP---------P]
 991 musz±[musieæ,,VP---3TON----P]
 992 byæ[byæ,,V----I--N----P]
 993 z[z,62,P-G----------P]
 994 konieczno¶ci[konieczno¶æ,121,SSGF---------P]
 995 lekkie[lekki,212,APNOP--------P/APNRP--------P],
 996 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
 997 wiêc[wiêc,,C------------P]
 998 ma³ej[ma³y,221,ASGXX--------P]
 999 mocy[moc,121,SSGF---------P].
1000 Nie[nie,,T------------P]
1001 chodzi[chodziæ,,VS---3TON----P]
1002 tutaj[tutaj,,D------------P]
1003 zreszt±[zreszt±,,T------------P]
1004 o[o,64,P-A----------P]
1005 to[to,44,Z-A-------XX-P],
1006 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1007 nadajnik[nadajnik,111,SSNI---------P]
1008 du¿ej[du¿y,221,ASGFP--------P]
1009 mocy[moc,121,SSGF---------P]
1010 jest[byæ,,VS---3TON----P]
1011 ciê¿szy[ciê¿ki,211,ASNPC--------P/ASNAC--------P/ASNIC--------P],
1012 gdy¿[gdy¿,,C------------P]
1013 przy[przy,66,P-L----------P]
1014 miniaturyzacji[miniaturyzacja,161,SSLF---------P]
1015 urz±dzeñ[urz±dzenie,,SPGN---------P]
1016 elektronicznych[elektroniczny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1017 ciê¿ar[ciê¿ar,111,SSNI---------P]
1018 ten[ten,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1019 nie[nie,,T------------P]
1020 odgrywa[odgrywaæ,,VS---3TON----P]
1021 wiêkszej[wielki,221,ASGFC--------P]
1022 roli[rola,121,SSGF---------P].
1023 Natomiast[natomiast,,C------------P]
1024 moc[moc,111,SSNF---------P]
1025 nadajnika[nadajnik,,SSGI---------P]
1026 jest[byæ,57,VS---ITONB--OP]
1027 limitowana[limitowany,,ASNFP--------P]
1028 przez[przez,64,P-A----------P]
1029 ciê¿ar[ciê¿ar,141,SSAI---------P]
1030 urz±dzeñ[urz±dzenie,,SPGN---------P]
1031 zasilaj±cych[zasilaj±cy,222,APGXX--------P]
1032 go[on,44,ZSAM------NN-P]
1033 energi±[energia,,SSIF---------P],
1034 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
1035 wiêc[wiêc,,C------------P]
1036 baterii[bateria,122,SPGF---------P]
1037 s³onecznych[s³oneczny,222,APGOP--------P/APGRP--------P],
1038 które[który,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1039 s±[byæ,,VP---3TON----P]
1040 jedynymi[jedyny,,APIOP--------P/APIRP--------P]
1041 ¼ród³ami[¬ród³o,,SPIN---------P]
1042 zasilania[zasilanie,121,SSGN---------P]
1043 w[w,66,P-L----------P]
1044 tego[ten,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1045 rodzaju[rodzaj,121,SSGI---------P]
1046 systemie[system,,SSLI---------P/SSVI---------P].
1047 
1048 C0019~Sosiñski R.~Rozmowy o technice~LSW~1965~354~4
1049 Wewnêtrzne[wewnêtrzny,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1050 ¶cianki[¶cianka,112,SPNF---------P]
1051 rurki[rurka,121,SSGF---------P]
1052 pokryte[pokryty,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1053 s±[byæ,57,VP---ITONB--OP]
1054 cieniutk±[cieniutki,251,ASIFP--------P]
1055 warstw±[warstwa,,SSIF---------P]
1056 mieszaniny[mieszanina,121,SSGF---------P]
1057 proszków[proszek,,SPGI---------P]
1058 fluoryzuj±cych[fluoryzuj±cy,222,APGXX--------P].
1059 Elektrody[elektroda,112,SPNF---------P]
1060 wykonane[wykonany,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1061 s±[byæ,57,VP---ITONB--OP]
1062 w[w,66,P-L----------P]
1063 postaci[postaæ,161,SSLF---------P]
1064 dwuskrêtek[dwuskrêtek,122,SPGX---------P],
1065 pokrytych[pokryty,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1066 materia³em[materia³,,SSII---------P],
1067 który[który,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1068 po[po,66,P-L----------P]
1069 ich[on,42,ZPGO-------N-P/ZPGR-------N-P]
1070 rozgrzaniu[rozgrzanie,161,SSLN---------P]
1071 wysy³a[wysy³aæ,,VS---3TON----P]
1072 obficie[obficie,,D---P--------P]
1073 elektrony[elektron,142,SPAI---------P].
1074 W[w,66,P-L----------P]
1075 rurze[rura,161,SSLF---------P]
1076 umieszcza siê[umieszczaæ siê,,VS---3TONZ---P]
1077 odrobinê[odrobina,,SSAF---------P]
1078 rtêci[rtêæ,121,SSGF---------P]
1079 i[i,,C------------P]
1080 nape³nia[nape³niaæ,,VS---3TON----P]
1081 siê[siê,41,Z-N----------P]
1082 j±[on,,ZSAF-------N-P]
1083 rozrzedzonym[rozrzedzony,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
1084 argonem[argon,151,SSII---------P].
1085 W[w,64,P-A----------P]
1086 szereg[szereg,141,SSAI---------P]
1087 z[z,65,P-I----------P]
1088 rur±[rura,,SSIF---------P]
1089 w³±czony[w³±czony,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1090 zostaje[zostawaæ,57,VS---ITONB--OP]
1091 d³awik[d³awik,111,SSNI---------P]
1092 dla[dla,62,P-G----------P]
1093 zapewnienia[zapewnienie,121,SSGN---------P]
1094 stabilizacji[stabilizacja,121,SSGF---------P]
1095 pracy[praca,121,SSGF---------P]
1096 lampy[lampa,121,SSGF---------P]
1097 (tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
1098 zwany[zwany,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1099 stabilizator[stabilizator,111,SSNI---------P]).
1100 
1101 C0020~Sosiñski R.~Rozmowy o technice~LSW~1965~390~10
1102 Energia[energia,,SSNF---------P]
1103 kinetyczna[kinetyczny,,ASNFP--------P]
1104 to[to,41,Z-N-------XX-P]
1105 energia[energia,,SSNF---------P]
1106 ruchu[ruch,121,SSGI---------P].
1107 Posiada[posiadaæ,,VS---3TON----P]
1108 j±[on,,ZSAF-------N-P]
1109 ka¿de[ka¿dy,211,ASNNP--------P]
1110 poruszaj±ce siê[poruszaj±cy siê,211,ASNXX--------P]
1111 cia³o[cia³o,111,SSNN---------P],
1112 na[na,64,P-A----------P]
1113 przyk³ad[przyk³ad,141,SSAI---------P]
1114 rozpêdzony[rozpêdzony,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1115 samochód[samochód,111,SSNI---------P],
1116 kula[kula,,SSNF---------P]
1117 karabinowa[karabinowy,,ASNFP--------P],
1118 spadaj±ca[spadaj±cy,,X------------P]
1119 ceg³a[ceg³a,,SSNF---------P]
1120 i[i,,C------------P]
1121 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
1122 dalej[daleko,,D---C--------P].
1123 Ten[ten,241,ASAIP--------P]
1124 sam[sam,241,ASAIP--------P]
1125 rodzaj[rodzaj,141,SSAI---------P]
1126 stanowi[stanowiæ,5,VS---3TON----P]
1127 energia[energia,,SSNF---------P]
1128 pod[pod,65,P-I----------P]
1129 postaci±[postaæ,,SSIF---------P]
1130 ciep³a[ciep³o,121,SSGN---------P]
1131 czy[czy,,T------------P/C------------P]
1132 pod[pod,65,P-I----------P]
1133 postaci±[postaæ,,SSIF---------P]
1134 pr±du[pr±d,,SSGI---------P/SSVI---------P]
1135 elektrycznego[elektryczny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P].
1136 Drugi[drugi,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1137 rodzaj[rodzaj,111,SSNI---------P]
1138 to[to,41,Z-N-------XX-P]
1139 energia[energia,,SSNF---------P]
1140 potencjalna[potencjalny,,ASNFP--------P],
1141 wynikaj±ca[wynikaj±cy,,X------------P]
1142 z[z,62,P-G----------P]
1143 wzajemnego[wzajemny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1144 po³o¿enia[po³o¿enie,121,SSGN---------P]
1145 cia³[cia³o,,SPGN---------P]
1146 lub[lub,,C------------P]
1147 ich[on,42,ZPGO-------N-P/ZPGR-------N-P]
1148 cz±stek[cz±stka,,SPGF---------P].
1149 Jako[jako,61,P-N----------P]
1150 przyk³ad[przyk³ad,111,SSNI---------P]
1151 s³u¿y[s³u¿yæ,,VS---3TON----P]
1152 tutaj[tutaj,,D------------P]
1153 ceg³a[ceg³a,,SSNF---------P]
1154 podniesiona[podniesiony,,ASNFP--------P]
1155 nad[nad,65,P-I----------P]
1156 powierzchniê[powierzchnia,,SSAF---------P]
1157 ziemi[ziemia,121,SSGF---------P],
1158 nakrêcona[nakrêcony,,ASNFP--------P]
1159 sprê¿yna[sprê¿yna,,SSNF---------P]
1160 zegarka[zegarek,,SSGI---------P]
1161 i[i,,C------------P]
1162 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
1163 dalej[daleko,,D---C--------P].
1164 Ten[ten,241,ASAIP--------P]
1165 sam[sam,241,ASAIP--------P]
1166 rodzaj[rodzaj,141,SSAI---------P]
1167 energii[energia,121,SSGF---------P]
1168 reprezentuje[reprezentowaæ,,VS---3TON----P]
1169 równie¿[równie¿,,T------------P]
1170 sta³e[sta³y,211,ASNNP--------P]
1171 pole[pole,111,SSNN---------P]
1172 magnetyczne[magnetyczny,211,ASNNP--------P/ASANP--------P/APNOP--------P/APNRP--------P/APARP--------P]
1173 lub[lub,,C------------P]
1174 elektryczne[elektryczny,211,ASNNP--------P].
1175 
1176 C0021~Radwan M.~Rudy, ku¼nice i huty ¿elaza w Polsce~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1963~37~9
1177 Próby[próba,112,SPNF---------P]
1178 stosowania[stosowanie,121,SSGN---------P]
1179 wêgla[wêgiel,,SSGI---------P]
1180 kamiennego[kamienny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1181 w[w,66,P-L----------P]
1182 postaci[postaæ,161,SSLF---------P]
1183 naturalnej[naturalny,261,ASLFP--------P]
1184 w[w,66,P-L----------P]
1185 wielkich[wielki,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
1186 piecach[piec,,SPLI---------P]
1187 do[do,62,P-G----------P]
1188 celów[cel,,SPGI---------P]
1189 redukcji[redukcja,121,SSGF---------P]
1190 rudy[ruda,121,SSGF---------P]
1191 nie[nie,,T------------P]
1192 powiod³y[powie¶æ siê,501,VP-R-3PODZ---P]
1193 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P].
1194 W[w,66,P-L----------P]
1195 górnej[górny,261,ASLFP--------P]
1196 czê¶ci[czê¶æ,161,SSLF---------P]
1197 szybu[szyb,,SSGI---------P]
1198 wielkiego[wielki,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1199 pieca[piec,,SSGI---------P]
1200 obserwowano[obserwowaæ,,V----B--N----P]
1201 osiadanie[osiadanie,141,SSAN---------P]
1202 du¿ej[du¿y,221,ASGFP--------P]
1203 ilo¶ci[ilo¶æ,121,SSGF---------P]
1204 smo³y[smo³a,121,SSGF---------P],
1205 która[który,,ASNFP--------P]
1206 tamowa³a[tamowaæ,,VS-F-3PON----P]
1207 przep³yw[przep³yw,141,SSAI---------P]
1208 gazów[gaz,,SPGI---------P].
1209 By³a[byæ,,VS-F-3PON----P]
1210 tu[tu,,D------------P]
1211 podobna[podobny,,ASNFP--------P]
1212 sytuacja[sytuacja,,SSNF---------P],
1213 jak[jak,9,C------------P]
1214 z[z,65,P-I----------P]
1215 próbami[próba,,SPIF---------P]
1216 zastosowania[zastosowanie,121,SSGN---------P]
1217 drewna[drewno,121,SSGN---------P],
1218 nawet[nawet,,T------------P]
1219 przesuszonego[przesuszony,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1220 
1221 trzeba[trzeba,,V------P----WP]
1222 by³o[byæ,,VS-N-3PON----P]
1223 drewno[drewno,141,SSAN---------P]
1224 najpierw[najpierw,,D------------P]
1225 zwêgliæ[zwêgliæ,,V----I--D----P]
1226 i[i,,C------------P]
1227 do[do,62,P-G----------P]
1228 celów[cel,,SPGI---------P]
1229 metalurgicznych[metalurgiczny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1230 u¿ywaæ[u¿ywaæ,,V----I--N----P]
1231 go[on,42,ZSGM------NN-P/ZSGN------NN-P]
1232 w[w,66,P-L----------P]
1233 postaci[postaæ,161,SSLF---------P]
1234 wêgla[wêgiel,,SSGI---------P]
1235 drzewnego[drzewny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P].
1236 
1237 C0022~Radwan M.~Rudy, ku¼nice i huty ¿elaza w Polsce~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1963~139~12
1238 Produkcja[produkcja,,SSNF---------P]
1239 ¿elaza[¿elazo,121,SSGN---------P]
1240 by³a[byæ,,VS-F-3PON----P]
1241 niedu¿a[niedu¿y,,ASNFP--------P],
1242 budzi³o[budziæ siê,501,VS-N-3PONZ---P]
1243 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1244 jednak[jednak,,C------------P/T------------P]
1245 prze¶wiadczenie[prze¶wiadczenie,111,SSNN---------P]
1246 o[o,66,P-L----------P]
1247 konieczno¶ci[konieczno¶æ,161,SSLF---------P]
1248 kontynuowania[kontynuowanie,121,SSGN---------P]
1249 prac[praca,,SPGF---------P]
1250 w[w,66,P-L----------P]
1251 tym[ten,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
1252 kierunku[kierunek,161,SSLI---------P].
1253 Powsta³a[powstaæ,5,VS-F-3POD----P]
1254 literatura[literatura,,SSNF---------P]
1255 przedmiotu[przedmiot,,SSGI---------P/SSDI---------P].
1256 W[w,66,P-L----------P]
1257 historii[historia,161,SSLF---------P]
1258 hutnictwa[hutnictwo,121,SSGN---------P]
1259 i[i,,C------------P]
1260 górnictwa[górnictwo,121,SSGN---------P]
1261 odnotowane[odnotowany,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1262 s±[byæ,57,VP---ITONB--OP]
1263 nazwiska[nazwisko,112,SPNN---------P]
1264 pierwszych[pierwszy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1265 autorów[autor,122,SPGP---------P]
1266 
1267 Rz±czyñski[rz±czyñski,111,SSNP---------W],
1268 Osiñski[osiñski,111,SSNP---------W],
1269 Kluk[kluk,111,SSNI---------W],
1270 Duñczewski[duñczewski,111,SSNP---------W]
1271 i[i,,C------------P]
1272 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
1273 dalej[daleko,,D---C--------P]
1274 zapisani[zapisany,,APNOP--------P]
1275 s±[byæ,57,VP---ITONB--OP]
1276 jako[jako,61,P-N----------P]
1277 powa¿niejsi[powa¿ny,,APNOC--------P]
1278 autorzy[autor,,SPNP---------P/SPVP---------P]
1279 czy[czy,,T------------P/C------------P]
1280 t³umacze[t³umacz,,SPNP---------P/SPVP---------P]
1281 literatury[literatura,121,SSGF---------P]
1282 obcej[obcy,221,ASGFP--------P].
1283 Zaczynaj±[zaczynaæ,,VP---3TON----P]
1284 te¿[te¿,,T------------P]
1285 przeciekaæ[przeciekaæ,,V----I--N----P]
1286 do[do,62,P-G----------P]
1287 Polski[polska,121,SSGF---------W]
1288 nowiny[nowina,112,SPNF---------P]
1289 techniczne[techniczny,212,APNOP--------P/APNRP--------P],
1290 co prawda[co prawda,,X------------P]
1291 zazwyczaj[zazwyczaj,,D------------P]
1292 spó¼nione[spó¬niony,212,APNOP--------P/APNRP--------P].
1293 
1294 C0023~Radwan M.~Rudy, ku¼nice i huty ¿elaza w Polsce~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1963~141~2
1295 Ju¿[ju¿,,T------------P]
1296 w[w,66,P-L----------P]
1297 siedemnastym[siedemnasty,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
1298 wieku[wiek,161,SSLI---------P]
1299 rozumiano[rozumieæ,,V----B--N----P]
1300 tu[tu,,D------------P],
1301 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1302 kraj[kraj,111,SSNI---------P]
1303 posiadaj±cy[posiadaj±cy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1304 wêgiel[wêgiel,141,SSAI---------P]
1305 kamienny[kamienny,241,ASAIP--------P]
1306 powinien[powinien,,VX-X-X-PXX--WP]
1307 przeznaczaæ[przeznaczaæ,,V----I--N----P]
1308 drewno[drewno,141,SSAN---------P]
1309 na[na,64,P-A----------P]
1310 budowê[budowa,,SSAF---------P]
1311 okrêtów[okrêt,,SPGI---------P],
1312 ¿elazo[¿elazo,141,SSAN---------P]
1313 za¶[za¶,,C------------P]
1314 zakupywaæ[zakupywaæ,,V----I--N----P]
1315 w[w,66,P-L----------P]
1316 krajach[kraj,,SPLI---------P]
1317 bogatych[bogaty,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
1318 w[w,64,P-A----------P]
1319 paliwo[paliwo,141,SSAN---------P]
1320 metalurgiczne[metalurgiczny,241,ASANP--------P],
1321 to[to,41,Z-N-------XX-P]
1322 jest[byæ,,VS---3TON----P]
1323 w[w,64,P-A----------P]
1324 wêgiel[wêgiel,141,SSAI---------P]
1325 drzewny[drzewny,241,ASAIP--------P],
1326 Anglia[anglia,,X------------W]
1327 wiêc[wiêc,,C------------P]
1328 przywozi³a[przywoziæ,,VS-F-3PON----P]
1329 ¿elazo[¿elazo,141,SSAN---------P]
1330 ze[z,62,P-G----------P]
1331 Szwecji[szwecja,121,SSGF---------W]
1332 i[i,,C------------P]
1333 Rosji[rosja,121,SSGF---------W],
1334 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
1335 stal[stal,141,SSAF---------P]
1336 z[z,62,P-G----------P]
1337 Austrii[austria,121,SSGF---------W],
1338 jeszcze[jeszcze,,T------------P]
1339 w[w,66,P-L----------P]
1340 pierwszej[pierwszy,261,ASLFP--------P]
1341 po³owie[po³owa,161,SSLF---------P]
1342 osiemnastego[osiemnasty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1343 wieku[wiek,121,SSGI---------P]
1344 pokrywaj±c[pokrywaæ,,V----W--N----P]
1345 cztery[cztery,34,NPAX---------P]
1346 pi±te[pi±ta,142,SPAF---------P]
1347 zapotrzebowania[zapotrzebowanie,121,SSGN---------P]
1348 z[z,62,P-G----------P]
1349 importu[import,,SSGI---------P/SSDI---------P].
1350 
1351 C0024~Radwan M.~Rudy, ku¼nice i huty ¿elaza w Polsce~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1963~236~15
1352 Metal[metal,111,SSNI---------P]
1353 badany[badany,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1354 pod[pod,65,P-I----------P]
1355 mikroskopem[mikroskop,,SSII---------P]
1356 po[po,66,P-L----------P]
1357 przewalcowaniu[przewalcowanie,161,SSLN---------P]
1358 nie[nie,,T------------P]
1359 wykazywa³[wykazywaæ,,VS-M-3PON----P]
1360 prawie[prawie,8,D------------P]
1361 ¿adnych[¿aden,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1362 wtr±ceñ[wtr±cenie,,SPGN---------P]
1363 niemetalicznych[niemetaliczny,222,APGOP--------P/APGRP--------P].
1364 W[w,66,P-L----------P]
1365 pewnych[pewny,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
1366 przypadkach[przypadek,,SPLI---------P]
1367 wykazywa³[wykazywaæ,,VS-M-3PON----P]
1368 on[on,,ZSNM---------P]
1369 wy¿sze[wysoki,242,APAXX--------P]
1370 w³asno¶ci[w³asno¶æ,142,SPAF---------P]
1371 ni¿[ni¿,9,C------------P]
1372 stal[stal,111,SSNF---------P]
1373 z[z,62,P-G----------P]
1374 innych[inny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1375 procesów[proces,,SPGI---------P]
1376 na[na,64,P-A----------P]
1377 przyk³ad[przyk³ad,141,SSAI---------P]
1378 stal[stal,111,SSNF---------P]
1379 na[na,64,P-A----------P]
1380 cienki[cienki,241,ASAIP--------P]
1381 drut[drut,141,SSAI---------P]
1382 zero[zero,111,SSNN---------P]
1383 dwadzie¶cia[dwadzie¶cia,31,NPNR---------P]
1384 piêæ[piêæ,31,NPNR---------P]
1385 setnych[setna,122,SPGF---------P]
1386 milimetra[milimetr,,SSGI---------P]
1387 mia³a[mieæ,,VS-F-3PON----P]
1388 wytrzyma³o¶æ[wytrzyma³o¶æ,141,SSAF---------P]
1389 do[do,62,P-G----------P]
1390 dwustu[dwie¶cie,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
1391 kilogramów[kilogram,,SPGI---------P]
1392 na[na,64,P-A----------P]
1393 milimetr[milimetr,141,SSAI---------P]
1394 kwadratowy[kwadratowy,241,ASAIP--------P]
1395 (po[po,66,P-L----------P]
1396 przeci±ganiu[przeci±ganie,161,SSLN---------P]
1397 i[i,,C------------P]
1398 po[po,66,P-L----------P]
1399 obróbce[obróbka,161,SSLF---------P]
1400 cieplnej[cieplny,261,ASLFP--------P]).
1401 
1402 C0025~Radwan M.~Rudy, ku¼nice i huty ¿elaza w Polsce~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1963~243~21
1403 Jako[jako,64,P-A----------P]
1404 pomys³[pomys³,141,SSAI---------P]
1405 naprawdê[naprawdê,,T------------P]
1406 rewelacyjny[rewelacyjny,241,ASAIP--------P]
1407 trzeba[trzeba,,V------P----WP]
1408 oceniæ[oceniæ,,V----I--D----P]
1409 zupe³nie[zupe³nie,,D---P--------P]
1410 nowy[nowy,241,ASAIP--------P]
1411 sposób[sposób,141,SSAI---------P]
1412 walcowania[walcowanie,121,SSGN---------P]
1413 ta¶m[ta¶ma,,SPGF---------P]
1414 blachowych[blachowy,222,APGXX--------P]
1415 na zimno[na zimno,,D------------P]
1416 wed³ug[wed³ug,62,P-G----------P]
1417 patentu[patent,,SSGI---------P]
1418 in¿yniera[in¿ynier,121,SSGP---------P]
1419 [~]
1420 Sêdzimira[sêdzimir,121,SSGP---------W],
1421 zrealizowany[zrealizowany,241,ASAIP--------P]
1422 w[w,66,P-L----------P]
1423 hucie[huta,161,SSLF---------P]
1424 Pokój[pokój,,SSNI---------W/SSAI---------W]
1425 w[w,66,P-L----------P]
1426 latach[rok,,SPLI---------P]
1427 tysi±c[tysi±c,,SSNI---------P/SSAI---------P]
1428 dziewiêæset[dziewiêæset,,NPNR---------P/NPAR---------P]
1429 trzydzie¶ci[trzydzie¶ci,,NPNR---------P/NPAR---------P]
1430 trzy[trzy,,NPNX---------P]
1431 na[na,64,P-A----------P]
1432 trzydzie¶ci[trzydzie¶ci,,NPNR---------P/NPAR---------P]
1433 cztery[cztery,,NPNX---------P].
1434 Pocz±tkowo[pocz±tkowo,,D---P--------P]
1435 by³a[byæ,,VS-F-3PON----P]
1436 to[to,41,Z-N-------XX-P]
1437 walcarka[walcarka,,SSNF---------P]
1438 próbna[próbny,,ASNFP--------P],
1439 nastêpnie[nastêpnie,,D---P--------P]
1440 za¶[za¶,,C------------P]
1441 zosta³a[zostaæ,57,VS-F-IPODB--OP]
1442 przejêta[przejêty,,ASNFP--------P]
1443 przez[przez,64,P-A----------P]
1444 zarz±d[zarz±d,141,SSAI---------P]
1445 huty[huta,121,SSGF---------P]
1446 do[do,62,P-G----------P]
1447 normalnej[normalny,221,ASGFP--------P]
1448 eksploatacji[eksploatacja,121,SSGF---------P].
1449 Produkcja[produkcja,,SSNF---------P]
1450 walcarki[walcarka,121,SSGF---------P]
1451 siêga³a[siêgaæ,,VS-F-3PON----P]
1452 oko³o[oko³o,8,D------------P]
1453 czterysta[czterysta,34,NPAR---------P]
1454 ton[tona,122,SPGF---------P]
1455 na[na,64,P-A----------P]
1456 miesi±c[miesi±c,141,SSAI---------P]
1457 blachy[blacha,121,SSGF---------P]
1458 o[o,66,P-L----------P]
1459 grubo¶ci[grubo¶æ,161,SSLF---------P]
1460 zero[zero,,SSNN---------P/SSAN---------P/SSVN---------P]
1461 trzydzie¶ci[trzydzie¶ci,,NPNR---------P/NPAR---------P]
1462 piêæ[piêæ,,NPNR---------P/NPAR---------P]
1463 setnych[setna,122,SPGF---------P]
1464 do[do,62,P-G----------P]
1465 zero[zero,,SSNN---------P/SSAN---------P/SSVN---------P]
1466 czterdzie¶ci[czterdzie¶ci,,NPNR---------P/NPAR---------P]
1467 piêæ[piêæ,,NPNR---------P/NPAR---------P]
1468 setnych[setna,121,SPGF---------P]
1469 milimetra[milimetr,,SSGI---------P].
1470 
1471 C0026~Radwan M.~Rudy, ku¼nice i huty ¿elaza w Polsce~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1963~252~6dó³
1472 Straty[strata,112,SPNF---------P]
1473 w[w,66,P-L----------P]
1474 zniszczonych[zniszczony,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
1475 zak³adach[zak³ad,,SPLI---------P]
1476 hutniczych[hutniczy,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
1477 oceniane[oceniany,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1478 s±[byæ,57,VP---ITONB--OP]
1479 na[na,64,P-A----------P]
1480 wiele[wiele,34,NPAR---------P]
1481 miliardów[miliard,,SPGI---------P]
1482 dzisiejszej[dzisiejszy,221,ASGFP--------P]
1483 waluty[waluta,121,SSGF---------P].
1484 ¦wiat[¶wiat,111,SSNI---------P]
1485 techników[technik,122,SPGP---------P]
1486 i[i,,C------------P]
1487 in¿ynierów[in¿ynier,122,SPGP---------P]
1488 nie[nie,,T------------P]
1489 doliczy³[doliczyæ siê,501,VS-M-3PODZ---P]
1490 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1491 po³owy[po³owa,121,SSGF---------P]
1492 stanu[stan,,SSGI---------P]
1493 sprzed[sprzed,62,P-G----------P]
1494 wojny[wojna,121,SSGF---------P],
1495 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
1496 wielu[wiele,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
1497 by³o[byæ,,VS-N-3PON----P]
1498 zabitych[zabity,122,SPGP---------P],
1499 zmar³ych[zmar³y,122,SPGP---------P]
1500 i[i,,C------------P]
1501 rozproszonych[rozproszony,122,SPGX---------P].
1502 Nie[nie,,T------------P]
1503 inaczej[inaczej,,D------------P/C------------P]
1504 by³o[byæ,,VS-N-3PON----P]
1505 i[i,,C------------P]
1506 z[z,65,P-I----------P]
1507 szeregowymi[szeregowy,,APIOP--------P/APIRP--------P]
1508 hutnikami[hutnik,,SPIP---------P].
1509 Tote¿[tote¿,,C------------P],
1510 gdy[gdy,,C------------P]
1511 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
1512 wojska[wojsko,112,SPNN---------P]
1513 okupacyjne[okupacyjny,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1514 opuszcza³y[opuszczaæ,,VP-R-3PON----P]
1515 zak³ady[zak³ad,142,SPAI---------P],
1516 ró¿nymi[ró¿ny,,APIOP--------P/APIRP--------P]
1517 drogami[droga,,SPIF---------P],
1518 pieszo[pieszo,,D---P--------P],
1519 na[na,66,P-L----------P]
1520 osiach[o¶,,SPLF---------P]
1521 wagonów[wagon,,SPGI---------P],
1522 przygodnymi[przygodny,,APIOP--------P/APIRP--------P]
1523 samochodami[samochód,,SPII---------P]
1524 wojskowymi[wojskowy,,APIOP--------P/APIRP--------P]
1525 zbiegali[zbiegaæ,,VP-O-3PON----P]
1526 zewsz±d[zewsz±d,,D------------P]
1527 pracownicy[pracownik,,SPNP---------P/SPVP---------P].
1528 
1529 C0027~Stefanowski B.~Pojêcie ciep³a w rozwoju historycznym~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1963~54~1
1530 Rozwój[rozwój,111,SSNI---------P]
1531 nauki[nauka,121,SSGF---------P]
1532 o[o,66,P-L----------P]
1533 cieple[ciep³o,,SSLN---------P],
1534 g³ównie[g³ównie,,D---P--------P]
1535 w[w,66,P-L----------P]
1536 Anglii[anglia,161,SSLF---------W]
1537 i[i,,C------------P]
1538 we[w,66,P-L----------P]
1539 Francji[francja,161,SSLF---------W],
1540 mimo[mimo,62,P-G----------P]
1541 ogromnych[ogromny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1542 postêpów[postêp,,SPGI---------P]
1543 ci±gle[ci±gle,,D---P--------P]
1544 opiera³[opieraæ siê,501,VS-M-3PONZ---P]
1545 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1546 na[na,66,P-L----------P]
1547 materialnym[materialny,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
1548 ujêciu[ujêcie,161,SSLN---------P]
1549 ciep³a[ciep³o,121,SSGN---------P].
1550 Carnot[carnot,111,SSNP---------W],
1551 choæ[choæ,,C------------P/T------------P]
1552 by³[byæ,,VS-M-3PON----P]
1553 ju¿[ju¿,,T------------P]
1554 bliski[bliski,,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P/ASAIP--------P]
1555 uznania[uznanie,121,SSGN---------P]
1556 zasady[zasada,121,SSGF---------P]
1557 równowa¿no¶ci[równowa¿no¶æ,121,SSGF---------P]
1558 ciep³a[ciep³o,121,SSGN---------P]
1559 i[i,,C------------P]
1560 pracy[praca,121,SSGF---------P],
1561 jak[jak,9,C------------P]
1562 wiemy[wiedzieæ,,VP---1TON----P]
1563 nie[nie,,T------------P]
1564 og³osi³[og³osiæ,,VS-M-3POD----P]
1565 tego[ten,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1566 pogl±du[pogl±d,,SSGI---------P/SSVI---------P]
1567 i[i,,C------------P]
1568 dopiero[dopiero,,T------------P]
1569 z[z,62,P-G----------P]
1570 opublikowanego[opublikowany,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1571 w[w,64,P-A----------P]
1572 kilkadziesi±t[kilkadziesi±t,34,NPAR---------P]
1573 lat[rok,,SPGI---------P]
1574 po[po,66,P-L----------P]
1575 ¶mierci[¶mieræ,161,SSLF---------P]
1576 Carnota[carnot,121,SSGP---------W]
1577 dziennika[dziennik,,SSGI---------P]
1578 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
1579 pracy[praca,121,SSGF---------P],
1580 [&]
1581 
1582 C0028~Stefanowski B.~Pojêcie ciep³a w rozwoju historycznym~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1963~72~24
1583 Wprowadzenie[wprowadzenie,141,SSAN---------P]
1584 przez[przez,64,P-A----------P]
1585 [~]
1586 Thomsona[thomson,141,SSAP---------W]
1587 pojêcia[pojêcie,121,SSGN---------P]
1588 temperatury[temperatura,121,SSGF---------P]
1589 bezwzglêdnej[bezwzglêdny,221,ASGFP--------P]
1590 nale¿y[nale¿eæ,,VS---3TON----P]
1591 uznaæ[uznaæ,,V----I--D----P]
1592 za[za,64,P-A----------P]
1593 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
1594 najwiêkszy[wielki,241,ASAIS--------P]
1595 wk³ad[wk³ad,141,SSAI---------P]
1596 do[do,62,P-G----------P]
1597 nauki[nauka,121,SSGF---------P],
1598 lecz[lecz,,C------------P]
1599 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
1600 dzia³alno¶æ[dzia³alno¶æ,111,SSNF---------P]
1601 obejmowa³a[obejmowaæ,,VS-F-3PON----P]
1602 obszerny[obszerny,241,ASAIP--------P]
1603 zasiêg[zasiêg,141,SSAI---------P]
1604 naukowych[naukowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1605 zagadnieñ[zagadnienie,,SPGN---------P]
1606 i[i,,C------------P]
1607 to[to,8,D------------P]
1608 nie[nie,,T------------P]
1609 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
1610 z[z,62,P-G----------P]
1611 dziedziny[dziedzina,121,SSGF---------P]
1612 zagadnieñ[zagadnienie,,SPGN---------P]
1613 cieplnych[cieplny,222,APGOP--------P/APGRP--------P],
1614 ale[ale,,C------------P]
1615 i[i,,C------------P]
1616 innych[inny,222,APGOP--------P/APGRP--------P],
1617 które[który,242,APARP--------P]
1618 [~]
1619 Thomson[thomson,111,SSNP---------W]
1620 potrafi³[potrafiæ,,VS-M-3PON----P]
1621 rozwi±zaæ[rozwi±zaæ,,V----I--D----P].
1622 Nale¿y[nale¿eæ,,VS---3TON----P]
1623 jeszcze[jeszcze,,T------------P]
1624 podkre¶liæ[podkre¶liæ,,V----I--D----P],
1625 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1626 zupe³nie[zupe³nie,,D---P--------P]
1627 niezale¿nie[niezale¿nie,,D---P--------P]
1628 od[od,62,P-G----------P]
1629 Clausiusa[clausius,121,SSGP---------W]
1630 sformu³owa³[sformu³owaæ,,VS-M-3POD----P]
1631 [~]
1632 Thomson[thomson,111,SSNP---------W]
1633 twierdzenie[twierdzenie,141,SSAN---------P],
1634 zwane[zwany,241,ASANP--------P]
1635 drug±[drugi,251,ASIFP--------P]
1636 zasad±[zasada,,SSIF---------P]
1637 termodynamiki[termodynamika,121,SSGF---------P],
1638 [&]
1639 
1640 C0029~Stefanowski B.~Pojêcie ciep³a w rozwoju historycznym~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1963~29~9
1641 S±[byæ,,VP---3TON----P]
1642 jednak[jednak,,C------------P/T------------P]
1643 pewne[pewny,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1644 cia³a[cia³o,112,SPNN---------P],
1645 które[który,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1646 poddane[poddany,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1647 fizycznej[fizyczny,231,ASDFP--------P]
1648 analizie[analiza,131,SSDF---------P],
1649 nie[nie,,T------------P]
1650 wykazuj±[wykazywaæ,,VP---3TON----P]
1651 zgodno¶ci[zgodno¶æ,121,SSGF---------P]
1652 z[z,65,P-I----------P]
1653 prawem[prawo,,SSIN---------P]
1654 Nernsta[nernst,121,SSGX---------W],
1655 mianowicie[mianowicie,,C------------P]
1656 s±[byæ,,VP---3TON----P]
1657 to[to,41,Z-N-------XX-P]
1658 cia³a[cia³o,112,SPNN---------P]
1659 nie[nie,,T------------P]
1660 bêd±ce[bêd±cy,212,APNXX--------P]
1661 w[w,66,P-L----------P]
1662 równowadze[równowaga,161,SSLF---------P]
1663 wewnêtrznej[wewnêtrzny,261,ASLFP--------P],
1664 zwane[zwany,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1665 cia³ami[cia³o,,SPIN---------P]
1666 metastabilnymi[metastabilny,,X------------P]
1667 przechodz±ce[przechodz±cy,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1668 bardzo[bardzo,,D---P--------P]
1669 wolno[wolno,8,D---P--------P]
1670 w[w,64,P-A----------P]
1671 stan[stan,141,SSAI---------P]
1672 równowagi[równowaga,121,SSGF---------P],
1673 na[na,64,P-A----------P]
1674 przyk³ad[przyk³ad,141,SSAI---------P]
1675 wskutek[wskutek,62,P-G----------P]
1676 du¿ej[du¿y,221,ASGFP--------P]
1677 lepko¶ci[lepko¶æ,121,SSGF---------P]
1678 i[i,,C------------P]
1679 temu[to,43,Z-D-------XX-P]
1680 podobne[podobny,212,APNOP--------P/APNRP--------P].
1681 Nie[nie,,T------------P]
1682 mo¿na[mo¿na,,VX-X-X-PXX--WP]
1683 wiêc[wiêc,,C------------P]
1684 twierdziæ[twierdziæ,,V----I--N----P],
1685 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1686 cia³a[cia³o,112,SPNN---------P]
1687 te[ten,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1688 przy[przy,66,P-L----------P]
1689 [~]
1690 stanowiæ[stanowiæ,51,V----IF-N---IP]
1691 bêd±[byæ,56,VP---3TON---BP]
1692 uk³ad[uk³ad,141,SSAI---------P]
1693 o[o,66,P-L----------P]
1694 najmniejszej[ma³y,261,ASLFS--------P]
1695 mo¿liwej[mo¿liwy,261,ASLFP--------P]
1696 energii[energia,161,SSLF---------P]
1697 i[i,,C------------P]
1698 ich[on,42,ZPGO-------N-P/ZPGR-------N-P]
1699 entropia[entropia,,SSNF---------P]
1700 w[w,66,P-L----------P]
1701 tych[ten,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
1702 warunkach[warunek,,SPLI---------P]
1703 nie[nie,,T------------P]
1704 d±¿y[d±¿yæ,,VS---3TON----P]
1705 do[do,62,P-G----------P]
1706 zera[zero,121,SSGN---------P].
1707 
1708 C0030~Czetwertyñski W.~Woda w technice~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1967~9~10
1709 Ciekami[ciek,,SPII---------P]
1710 woda[woda,,SSNF---------P]
1711 sp³ywa[sp³ywaæ,,VS---3TON----P]
1712 do[do,62,P-G----------P]
1713 jezior[jezioro,,SPGN---------P],
1714 mórz[morze,,SPGN---------P]
1715 i[i,,C------------P]
1716 oceanów[ocean,,SPGI---------P],
1717 sk±d[sk±d,,D------------P]
1718 paruje[parowaæ,,VS---3TON----P]
1719 zasilaj±c[zasilaæ,,V----W--N----P]
1720 zasoby[zasób,142,SPAI---------P]
1721 wilgoci[wilgoæ,121,SSGF---------P]
1722 w[w,66,P-L----------P]
1723 powietrzu[powietrze,161,SSLN---------P].
1724 Oczywi¶cie[oczywi¶cie,,D---P--------P],
1725 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1726 woda[woda,,SSNF---------P]
1727 z[z,62,P-G----------P]
1728 cieków[ciek,,SPGI---------P]
1729 oraz[oraz,,C------------P]
1730 powierzchni[powierzchnia,121,SSGF---------P]
1731 gruntu[grunt,,SSGI---------P]
1732 równie¿[równie¿,,T------------P]
1733 paruje[parowaæ,,VS---3TON----P],
1734 jednak[jednak,,C------------P/T------------P]
1735 najwiêksza[wielki,,ASNFS--------P]
1736 czê¶æ[czê¶æ,111,SSNF---------P]
1737 pary[para,121,SSGF---------P]
1738 wodnej[wodny,221,ASGFP--------P]
1739 znajduj±cej siê[znajduj±cy siê,221,ASGXX--------P]
1740 w[w,66,P-L----------P]
1741 atmosferze[atmosfera,161,SSLF---------P]
1742 powstaje[powstawaæ,,VS---3TON----P]
1743 wskutek[wskutek,62,P-G----------P]
1744 parowania[parowanie,121,SSGN---------P]
1745 wody[woda,121,SSGF---------P]
1746 z[z,62,P-G----------P]
1747 powierzchni[powierzchnia,121,SSGF---------P]
1748 mórz[morze,,SPGN---------P]
1749 i[i,,C------------P]
1750 oceanów[ocean,,SPGI---------P].
1751 Parê[para,141,SSAF---------P]
1752 wodn±[wodny,241,ASAFP--------P]
1753 znad[znad,62,P-G----------P]
1754 oceanów[ocean,,SPGI---------P]
1755 przenosz±[przenosiæ,,VP---3TON----P]
1756 wiatry[wiatr,112,SPNI---------P]
1757 nad[nad,64,P-A----------P]
1758 kontynenty[kontynent,142,SPAI---------P],
1759 [&]
1760 
1761 C0031~Czetwertyñski W.~Woda w technice~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1967~39~4dó³
1762 Filtry[filtr,112,SPNI---------P]
1763 piaskowe[piaskowy,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1764 s±[byæ,,VP---3TON----P]
1765 najstarszym[stary,251,ASIPS--------P/ASIAS--------P/ASIIS--------P/ASINS--------P]
1766 urz±dzeniem[urz±dzenie,,SSIN---------P]
1767 filtruj±cym[filtruj±cy,251,ASIXX--------P],
1768 dotychczas[dotychczas,,D------------P]
1769 powszechnie[powszechnie,,D---P--------P]
1770 stosowanym[stosowany,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P].
1771 Dzia³anie[dzia³anie,111,SSNN---------P]
1772 filtru[filtr,,SSGI---------P]
1773 piaskowego[piaskowy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1774 polega[polegaæ,,VS---3TON----P]
1775 na[na,66,P-L----------P]
1776 tym[to,46,Z-L-------XX-P],
1777 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1778 przy[przy,66,P-L----------P]
1779 przep³ywie[przep³yw,161,SSLI---------P]
1780 wody[woda,121,SSGF---------P]
1781 przez[przez,64,P-A----------P]
1782 warstwê[warstwa,,SSAF---------P]
1783 piasku[piasek,121,SSGI---------P]
1784 osadzaj±[osadzaæ siê,501,VP---3TONZ---P]
1785 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1786 najpierw[najpierw,,D------------P]
1787 zanieczyszczenia[zanieczyszczenie,112,SPNN---------P]
1788 grubsze[gruby,212,APNOC--------P/APNRC--------P],
1789 drobniejsze[drobny,212,APNOC--------P/APNRC--------P]
1790 za¶[za¶,,C------------P]
1791 przechodz±[przechodziæ,,VP---3TON----P]
1792 miêdzy[miêdzy,65,P-I----------P]
1793 ziarnkami[ziarnko,,SPIN---------P]
1794 piasku[piasek,121,SSGI---------P].
1795 Przez[przez,64,P-A----------P]
1796 stopniowe[stopniowy,241,ASANP--------P]
1797 osadzanie siê[osadzanie siê,141,SSAN---------P]
1798 coraz[coraz,,D------------P]
1799 drobniejszych[drobny,222,APGOC--------P/APGRC--------P]
1800 zanieczyszczeñ[zanieczyszczenie,,SPGN---------P]
1801 kanaliki[kanalik,112,SPNI---------P]
1802 miêdzy[miêdzy,65,P-I----------P]
1803 ziarnkami[ziarnko,,SPIN---------P]
1804 piasku[piasek,121,SSGI---------P]
1805 czê¶ciowo[czê¶ciowo,,D---P--------P]
1806 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1807 zatykaj±[zatykaæ siê,501,VP---3TONZ---P],
1808 [&]
1809 
1810 C0032~Czetwertyñski W.~Woda w technice~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1967~58~3
1811 Przy[przy,66,P-L----------P]
1812 tym[ten,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
1813 sposobie[sposób,,SSLI---------P/SSVI---------P]
1814 oczyszczania[oczyszczanie,121,SSGN---------P]
1815 ¶cieków[¶ciek,,SPGI---------P]
1816 nie[nie,,T------------P]
1817 powstaj±[powstawaæ,,VP---3TON----P]
1818 przykre[przykry,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1819 zapachy[zapach,112,SPNI---------P],
1820 wydzielony[wydzielony,241,ASAIP--------P]
1821 ze[z,62,P-G----------P]
1822 ¶cieków[¶ciek,,SPGI---------P]
1823 osad[osad,141,SSAI---------P]
1824 przerabia[przerabiaæ,,VS---3TON----P]
1825 siê[siê,41,Z-N----------P]
1826 w[w,66,P-L----------P]
1827 komorach[komora,,SPLF---------P]
1828 fermentacyjnych[fermentacyjny,262,APLOP--------P/APLRP--------P],
1829 suszy[suszyæ,5,VS---3TON----P]
1830 na[na,66,P-L----------P]
1831 poletkach[poletko,,SPLN---------P]
1832 i[i,,C------------P]
1833 u¿ywa[u¿ywaæ,,VS---3TON----P]
1834 siê[siê,41,Z-N----------P]
1835 jako[jako,64,P-A----------P]
1836 nawóz[nawóz,141,SSAI---------P].
1837 Oczywi¶cie[oczywi¶cie,,D---P--------P]
1838 eksploatacja[eksploatacja,,SSNF---------P]
1839 tych[ten,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1840 urz±dzeñ[urz±dzenie,,SPGN---------P]
1841 jest[byæ,,VS---3TON----P]
1842 bardziej[bardzo,,D---C--------P]
1843 kosztowna[kosztowny,,ASNFP--------P]
1844 ni¿[ni¿,9,C------------P]
1845 poletek[poletko,,SPGN---------P]
1846 irygacyjnych[irygacyjny,222,APGOP--------P/APGRP--------P],
1847 gdy¿[gdy¿,,C------------P]
1848 wymaga[wymagaæ,,VS---3TON----P]
1849 sta³ego[sta³y,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1850 wt³aczania[wt³aczanie,121,SSGN---------P]
1851 du¿ych[du¿y,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1852 ilo¶ci[ilo¶æ,122,SPGF---------P]
1853 powietrza[powietrze,121,SSGN---------P]
1854 i[i,,C------------P]
1855 ci±g³ej[ci±g³y,221,ASGXX--------P]
1856 kontroli[kontrola,121,SSGF---------P]
1857 przebiegu[przebieg,121,SSGI---------P]
1858 procesów[proces,,SPGI---------P]
1859 biologicznych[biologiczny,222,APGOP--------P/APGRP--------P].
1860 
1861 C0033~Elsztein P.~M³ody modelarz rakiet~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1966~60~7
1862 Model[model,111,SSNI---------P]
1863 nie[nie,,T------------P]
1864 jest[byæ,,VS---3TON----P]
1865 trudny[trudny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1866 do[do,62,P-G----------P]
1867 budowy[budowa,121,SSGF---------P].
1868 Mo¿na[mo¿na,,VX-X-X-PXX--WP]
1869 go[on,44,ZSAM------NN-P]
1870 wykonaæ[wykonaæ,,V----I--D----P]
1871 w[w,66,P-L----------P]
1872 ci±gu[ci±g,161,SSLI---------P]
1873 dwóch[dwa,32,NPGX---------P]
1874 
1875 trzech[trzy,32,NPGX---------P]
1876 godzin[godzina,,SPGF---------P].
1877 Rakieta[rakieta,,SSNF---------P]
1878 jest[byæ,57,VS---ITONB--OP]
1879 zbudowana[zbudowany,,ASNFP--------P]
1880 z[z,62,P-G----------P]
1881 kartonu[karton,,SSGI---------P],
1882 drewna[drewno,121,SSGN---------P]
1883 sosnowego[sosnowy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P],
1884 drutu[drut,,SSGI---------P],
1885 nici[niæ,122,SPGF---------P]
1886 i[i,,C------------P]
1887 kleju[klej,121,SSGI---------P].
1888 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
1889 oto[oto,,T------------P]
1890 czê¶ci[czê¶æ,112,SPNF---------P]
1891 sk³adowe[sk³adowy,212,APNOP--------P/APNRP--------P]:
1892 g³owica[g³owica,,SSNF---------P]
1893 sto¿kowa[sto¿kowy,,ASNFP--------P]
1894 
1895 karton[karton,111,SSNI---------P],
1896 kad³ub[kad³ub,111,SSNI---------P]
1897 rurowy[rurowy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1898 
1899 karton[karton,111,SSNI---------P],
1900 usterzenie[usterzenie,111,SSNN---------P]
1901 
1902 karton[karton,111,SSNI---------P],
1903 obsada[obsada,,SSNF---------P]
1904 ¶mig³a[¶mig³o,121,SSGN---------P]
1905 
1906 sosna[sosna,,SSNF---------P],
1907 piasta[piasta,111,SSNF---------P]
1908 ¶mig³a[¶mig³o,121,SSGN---------P]
1909 
1910 sosna[sosna,,SSNF---------P],
1911 o¶ka[o¶ka,,SSNF---------P]
1912 ¶mig³a[¶mig³o,121,SSGN---------P]
1913 
1914 drut[drut,111,SSNI---------P]
1915 stalowy[stalowy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1916 ¶rednicy[¶rednica,121,SSGF---------P]
1917 zero[zero,,SSNN---------P/SSAN---------P/SSVN---------P]
1918 piêæ[piêæ,,NPNR---------P/NPAR---------P]
1919 dziesi±tych[dziesi±ta,122,SPGF---------P]
1920 milimetra[milimetr,,SSGI---------P],
1921 ³opatki[³opatka,112,SPNF---------P]
1922 ¶mig³a[¶mig³o,121,SSGN---------P]
1923 
1924 karton[karton,111,SSNI---------P].
1925 
1926 C0034~Elsztein P.~M³ody modelarz rakiet~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1966~77~8
1927 Kad³ub[kad³ub,111,SSNI---------P]
1928 rakiety[rakieta,121,SSGF---------P]
1929 sk³ada[sk³adaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
1930 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1931 z[z,62,P-G----------P]
1932 gumowej[gumowy,221,ASGFP--------P]
1933 g³owicy[g³owica,121,SSGF---------P]
1934 wtopionej[wtopiony,221,ASGFP--------P]
1935 w[w,64,P-A----------P]
1936 górn±[górny,241,ASAFP--------P]
1937 czê¶æ[czê¶æ,141,SSAF---------P]
1938 skorupy[skorupa,121,SSGF---------P],
1939 z[z,62,P-G----------P]
1940 trzech[trzy,32,NPGX---------P]
1941 cylindrycznych[cylindryczny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1942 segmentów[segment,,SPGI---------P]
1943 po³±czonych[po³±czony,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1944 zak³adkami[zak³adka,,SPIF---------P]
1945 w[w,66,P-L----------P]
1946 ¶rodkowej[¶rodkowy,261,ASLFP--------P]
1947 czê¶ci[czê¶æ,161,SSLF---------P]
1948 oraz[oraz,,C------------P]
1949 trzech[trzy,32,NPGX---------P]
1950 stateczników[statecznik,,SPGI---------P]
1951 tworz±cych[tworz±cy,222,APGXX--------P]
1952 jedn±[jeden,241,ASAFP--------P]
1953 ca³o¶æ[ca³o¶æ,141,SSAF---------P]
1954 z[z,65,P-I----------P]
1955 dolnym[dolny,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
1956 segmentem[segment,,SSII---------P]
1957 kad³uba[kad³ub,,SSGI---------P].
1958 ¦rodkowa[¶rodkowy,,ASNFP--------P]
1959 czê¶æ[czê¶æ,111,SSNF---------P]
1960 jest[byæ,57,VS---ITONB--OP]
1961 wykonana[wykonany,,ASNFP--------P]
1962 z[z,62,P-G----------P]
1963 tworzywa[tworzywo,121,SSGN---------P]
1964 przezroczystego[przezroczysty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P],
1965 umo¿liwiaj±cego[umo¿liwiaj±cy,221,ASGXX--------P]
1966 kontrolê[kontrola,,SSAF---------P]
1967 nape³niania[nape³nianie,121,SSGN---------P]
1968 wod±[woda,,SSIF---------P]
1969 
1970 "paliwem[paliwo,,SSIN---------P]".
1971 W[w,66,P-L----------P]
1972 dolnej[dolny,261,ASLFP--------P]
1973 czê¶ci[czê¶æ,161,SSLF---------P]
1974 rakiety[rakieta,121,SSGF---------P]
1975 jest[byæ,57,VS---ITONB--OP]
1976 wtopiona[wtopiony,,ASNFP--------P]
1977 plastykowa[plastykowy,,ASNFP--------P]
1978 tuleja[tuleja,,SSNF---------P],
1979 [&]
1980 
1981 C0035~Elsztein P.~M³ody modelarz rakiet~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1966~88~4
1982 Koñcówka[koñcówka,,SSNF---------P]
1983 lontu[lont,,SSGI---------P]
1984 powinna[powinien,,VX-X-X-PXX--WP]
1985 tkwiæ[tkwiæ,,V----I--N----P]
1986 tu¿[tu¿,,D------------P]
1987 przy[przy,66,P-L----------P]
1988 ³adunku[³adunek,161,SSLI---------P]
1989 ta¶m[ta¶ma,121,SPGF---------P],
1990 aby[aby,9,C------------P]
1991 mog³a[móc,,VS-F-3PON----P]
1992 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1993 ona[on,,ZSNF---------P]
1994 zapaliæ[zapaliæ siê,501,V----I--DZ---P].
1995 Lont[lont,141,SSAI---------P]
1996 jednak[jednak,,C------------P/T------------P]
1997 musimy[musieæ,,VP---1TON----P]
1998 równie¿[równie¿,,T------------P]
1999 zaliczyæ[zaliczyæ,,V----I--D----P]
2000 do[do,62,P-G----------P]
2001 urz±dzeñ[urz±dzenie,,SPGN---------P]
2002 prymitywnych[prymitywny,222,APGOP--------P/APGRP--------P],
2003 st±d[st±d,,D------------P]
2004 te¿[te¿,,T------------P]
2005 d±¿no¶æ[d±¿no¶æ,111,SSNF---------P]
2006 do[do,62,P-G----------P]
2007 wykorzystania[wykorzystanie,121,SSGN---------P]
2008 innych[inny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2009 mo¿liwo¶ci[mo¿liwo¶æ,122,SPGF---------P]
2010 zapalania[zapalanie,121,SSGN---------P]
2011 ³adunków[³adunek,,SPGI---------P].
2012 Lont[lont,111,SSNI---------P]
2013 ma[mieæ,,VS---3TON----P]
2014 niekontrolowan±[niekontrolowany,241,ASAXX--------P]
2015 prêdko¶æ[prêdko¶æ,141,SSAF---------P]
2016 spalania siê[spalanie siê,121,SSGN---------P],
2017 mo¿e[móc,5,VX-X-XXXXX--XP]
2018 na[na,64,P-A----------P]
2019 przyk³ad[przyk³ad,141,SSAI---------P]
2020 raz[raz,8,D------------P]
2021 paliæ[paliæ siê,501,V----I--NZ---P]
2022 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2023 bardzo[bardzo,,D---P--------P]
2024 powoli[powoli,,D------------P],
2025 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2026 innym[inny,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
2027 razem[raz,151,SSIX---------P]
2028 spalaæ[spalaæ,,V----I--N----P]
2029 b³yskawicznie[b³yskawicznie,,D---P--------P].
2030 
2031 C0036~Elsztein P.~M³ody modelarz rakiet~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1966~163~20
2032 Na[na,66,P-L----------P]
2033 linii[linia,161,SSLF---------P]
2034 stanowisk[stanowisko,,SPGN---------P]
2035 startowych[startowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2036 odleg³ych[odleg³y,222,APGXX--------P]
2037 od[od,62,P-G----------P]
2038 wyrzutni[wyrzutnia,121,SSGF---------P]
2039 o[o,64,P-A----------P]
2040 oko³o[oko³o,8,D------------P]
2041 dwadzie¶cia[dwadzie¶cia,34,NPAR---------P]
2042 piêæ[piêæ,34,NPAR---------P]
2043 metrów[metr,,SPGI---------P]
2044 znajdowa³a[znajdowaæ siê,501,VS-F-3PODZ---P]
2045 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2046 centralna[centralny,,ASNFP--------P]
2047 tablica[tablica,,SSNF---------P]
2048 rozdzielcza[rozdzielczy,,ASNFP--------P]
2049 kierownika[kierownik,121,SSGP---------P]
2050 startu[start,,SSGI---------P/SSDI---------P]
2051 i[i,,C------------P]
2052 maszt[maszt,111,SSNI---------P]
2053 ze[z,65,P-I----------P]
2054 ¶wiat³ami[¶wiat³o,,SPIN---------P]
2055 sygnalizacyjnymi[sygnalizacyjny,,APIOP--------P/APIRP--------P].
2056 ¦wiat³o[¶wiat³o,111,SSNN---------P]
2057 zielone[zielony,211,ASNNP--------P]
2058 oznacza³o[oznaczaæ,,VS-N-3PON----P]
2059 przygotowanie[przygotowanie,141,SSAN---------P]
2060 
2061 droga[droga,111,SSNF---------P]
2062 wolna[wolny,,ASNFP--------P],
2063 czerwone[czerwony,211,ASNNP--------P]
2064 by³o[byæ,,VS-N-3PON----P]
2065 sygna³em[sygna³,,SSII---------P]
2066 startu[start,,SSGI---------P/SSDI---------P]
2067 i[i,,C------------P]
2068 jednocze¶nie[jednocze¶nie,,D---P--------P]
2069 ostrze¿eniem[ostrze¿enie,,SSIN---------P]
2070 dla[dla,62,P-G----------P]
2071 wszystkich[wszystek,222,APGOP--------P/APGRP--------P],
2072 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2073 silnik[silnik,111,SSNI---------P]
2074 rakiety[rakieta,121,SSGF---------P]
2075 pracuje[pracowaæ,,VS---3TON----P].
2076 Stanowisko[stanowisko,111,SSNN---------P]
2077 startowe[startowy,211,ASNNP--------P]
2078 by³o[byæ,,VS-N-3PON----P]
2079 zradiofonizowane[zradiofonizowany,211,ASNNP--------P],
2080 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2081 ³±czno¶æ[³±czno¶æ,141,SSAF---------P]
2082 z[z,65,P-I----------P]
2083 trzema[trzy,,NPIO---------P/NPIR---------P]
2084 punktami[punkt,,SPII---------P]
2085 pomiarowymi[pomiarowy,,APIOP--------P/APIRP--------P]
2086 utrzymywa³y[utrzymywaæ,,VP-R-3PON----P]
2087 telefony[telefon,112,SPNI---------P]
2088 polowe[polowy,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
2089 i[i,,C------------P]
2090 radiostacje[radiostacja,112,SPNF---------P].
2091 
2092 C0037~Elsztein P.~M³ody modelarz rakiet~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1966~196~4
2093 Drugi[drugi,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2094 stopieñ[stopieñ,111,SSNI---------P]
2095 jest[byæ,57,VS---ITONB--OP]
2096 wyposa¿ony[wyposa¿ony,211,ASNXX--------P]
2097 w[w,64,P-A----------P]
2098 urz±dzenie[urz±dzenie,141,SSAN---------P]
2099 rejestruj±ce[rejestruj±cy,241,ASAXX--------P]
2100 ci¶nienie[ci¶nienie,141,SSAN---------P]
2101 gazów[gaz,,SPGI---------P]
2102 powsta³e[powsta³y,241,ASANP--------P]
2103 w[w,66,P-L----------P]
2104 wyniku[wynik,161,SSLI---------P]
2105 dzia³ania[dzia³anie,121,SSGN---------P]
2106 ³adunku[³adunek,121,SSGI---------P]
2107 miotaj±cego[miotaj±cy,221,ASGXX--------P].
2108 Urz±dzenie[urz±dzenie,111,SSNN---------P]
2109 to[ten,211,ASNXX--------P]
2110 sk³ada[sk³adaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
2111 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2112 z[z,62,P-G----------P]
2113 cylindra[cylinder,,SSGI---------P],
2114 sprê¿yny[sprê¿yna,121,SSGF---------P],
2115 dwóch[dwa,32,NPGX---------P]
2116 t³oczków[t³oczek,,SPGI---------P]
2117 i[i,,C------------P]
2118 rysika[rysik,,SSGI---------P].
2119 Gazy[gaz,112,SPNI---------P]
2120 cisn±[cisn±æ,,VP---3TOD----P]
2121 na[na,64,P-A----------P]
2122 t³oczek[t³oczek,141,SSAI---------P]
2123 zamocowany[zamocowany,241,ASAIP--------P]
2124 do[do,62,P-G----------P]
2125 cylindra[cylinder,,SSGI---------P],
2126 ¶ciskaj±c[¶ciskaæ,,V----W--N----P]
2127 sprê¿ynê[sprê¿yna,,SSAF---------P],
2128 która[który,,ASNFP--------P]
2129 z[z,62,P-G----------P]
2130 kolei[kolej,121,SSGF---------P]
2131 wywiera[wywieraæ,,VS---3TON----P]
2132 nacisk[nacisk,141,SSAI---------P]
2133 na[na,64,P-A----------P]
2134 rysik[rysik,141,SSAI---------P]
2135 zapisuj±cy[zapisuj±cy,241,ASAIP--------P]
2136 na[na,66,P-L----------P]
2137 obwodzie[obwód,,SSLI---------P/SSVI---------P]
2138 cylindra[cylinder,,SSGI---------P]
2139 wielko¶æ[wielko¶æ,141,SSAF---------P]
2140 si³y[si³a,121,SSGF---------P].
2141 
2142 C0038~Górski J.~Podbój g³êbin oceanów~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1964~52~11
2143 Dzieje[dziaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
2144 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2145 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
2146 dlatego[dlatego,,C------------P],
2147 poniewa¿[poniewa¿,,C------------P]
2148 morze[morze,111,SSNN---------P]
2149 jest[byæ,,VS---3TON----P]
2150 dzikim[dziki,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
2151 zbiorowiskiem[zbiorowisko,,SSIN---------P]
2152 biologicznym[biologiczny,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P],
2153 w[w,66,P-L----------P]
2154 którym[który,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2155 cz³owiek[cz³owiek,,SSNP---------P]
2156 nie[nie,,T------------P]
2157 reguluje[regulowaæ,,VS---3TON----P]
2158 warunków[warunek,,SPGI---------P]
2159 racjonalnego[racjonalny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2160 wspó³¿ycia[wspó³¿ycie,121,SSGN---------P],
2161 jak[jak,9,C------------P]
2162 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
2163 prehistoryczni[prehistoryczny,,APNOP--------P]
2164 przodkowie[przodek,,SPNP---------P/SPVP---------P].
2165 W[w,66,P-L----------P]
2166 obecnym[obecny,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2167 stanie[stanie,161,SSLN---------P]
2168 rzeczy[rzecz,122,SPGF---------P]
2169 cz³owiek[cz³owiek,,SSNP---------P]
2170 mo¿e[móc,5,VX-X-XXXXX--XP]
2171 korzystaæ[korzystaæ,,V----I--N----P]
2172 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
2173 z[z,62,P-G----------P]
2174 okre¶lonej[okre¶lony,221,ASGFP--------P]
2175 nadwy¿ki[nadwy¿ka,121,SSGF---------P]
2176 ryb[ryba,,SPGF---------P],
2177 powstaj±cej[powstaj±cy,221,ASGXX--------P]
2178 co[co,62,P-G----------P]
2179 roku[rok,121,SSGI---------P]
2180 w[w,66,P-L----------P]
2181 procesie[proces,,SSLI---------P/SSVI---------P]
2182 produkcji[produkcja,121,SSGF---------P]
2183 biomasy[biomasa,121,SSGF---------P]
2184 oceanicznej[oceaniczny,221,ASGFP--------P].
2185 
2186 C0039~Górski J.~Podbój g³êbin oceanów~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1964~83~17
2187 Ogó³em[ogó³em,8,D------------P]
2188 Siewierianka[siewierianka,,X------------W]
2189 odby³a[odbyæ,,VS-F-3POD----P]
2190 ju¿[ju¿,,T------------P]
2191 ko³o[ko³o,62,P-G----------P]
2192 dziesiêciu[dziesiêæ,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
2193 wypraw[wyprawa,122,SPGF---------P]
2194 badawczych[badawczy,222,APGOP--------P/APGRP--------P],
2195 przep³ynê³a[przep³yn±æ,,VS-F-3POD----P]
2196 podczas[podczas,62,P-G----------P]
2197 nich[on,42,ZPGO-------T-P/ZPGR-------T-P]
2198 przesz³o[przesz³o,8,D------------P]
2199 dwadzie¶cia[dwadzie¶cia,34,NPAR---------P]
2200 piêæ[piêæ,34,NPAR---------P]
2201 tysiêcy[tysi±c,,SPGI---------P]
2202 mil[mila,,SPGF---------P]
2203 morskich[morski,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2204 i[i,,C------------P]
2205 spêdzi³a[spêdziæ,,VS-F-3POD----P]
2206 na[na,66,P-L----------P]
2207 Atlantyku[atlantyk,161,SSLI---------W]
2208 i[i,,C------------P]
2209 Morzu[morze,161,SSLN---------P]
2210 Beringa[bering,121,SSGP---------W]
2211 oko³o[oko³o,8,D------------P]
2212 sto[sto,34,NPAR---------P]
2213 piêædziesi±t[piêædziesi±t,34,NPAR---------P]
2214 dni[dzieñ,122,SPGI---------P].
2215 Oceanografowie[oceanograf,,SPNP---------P/SPVP---------P]
2216 radzieccy[radziecki,,APNOP--------P],
2217 zadowoleni[zadowolony,,APNOP--------P]
2218 z[z,62,P-G----------P]
2219 nabytku[nabytek,121,SSGI---------P],
2220 zabiegaj±[zabiegaæ,,VP---3TON----P]
2221 o[o,64,P-A----------P]
2222 zbudowanie[zbudowanie,141,SSAN---------P]
2223 innego[inny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2224 statku[statek,121,SSGI---------P]
2225 podwodnego[podwodny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P],
2226 od[od,62,P-G----------P]
2227 pocz±tku[pocz±tek,121,SSGI---------P]
2228 konstruowanego[konstruowany,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2229 dla[dla,62,P-G----------P]
2230 badañ[badanie,,SPGN---------P]
2231 naukowych[naukowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P].
2232 
2233 C0040~Górski J.~Podbój g³êbin oceanów~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1964~137~4
2234 Na[na,66,P-L----------P]
2235 przyk³adzie[przyk³ad,,SSLI---------P/SSVI---------P]
2236 Sharka[shark,121,SSGX---------W]
2237 mo¿na[mo¿na,,VX-X-X-PXX--WP]
2238 przekonaæ[przekonaæ siê,501,V----I--DZ---P]
2239 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P],
2240 jak[jak,9,C------------P]
2241 szybki[szybki,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2242 jest[byæ,,VS---3TON----P]
2243 postêp[postêp,111,SSNI---------P]
2244 w[w,66,P-L----------P]
2245 budownictwie[budownictwo,,SSLN---------P]
2246 okrêtów[okrêt,,SPGI---------P]
2247 podwodnych[podwodny,222,APGOP--------P/APGRP--------P].
2248 Shark[shark,111,SSNX---------W]
2249 mo¿e[móc,5,VX-X-XXXXX--XP]
2250 zanurzaæ[zanurzaæ siê,501,V----I--NZ---P]
2251 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2252 na[na,64,P-A----------P]
2253 g³êboko¶æ[g³êboko¶æ,141,SSAF---------P]
2254 trzystu[trzysta,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
2255 trzydziestu[trzydzie¶ci,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
2256 metrów[metr,,SPGI---------P],
2257 potrafi[potrafiæ,,VS---3TON----P]
2258 wynurzaæ[wynurzaæ siê,501,V----I--NZ---P]
2259 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2260 i[i,,C------------P]
2261 nurkowaæ[nurkowaæ,,V----I--N----P]
2262 pod[pod,65,P-I----------P]
2263 bardzo[bardzo,,D---P--------P]
2264 du¿ym[du¿y,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
2265 k±tem[k±t,,SSII---------P]
2266 do[do,62,P-G----------P]
2267 czterdziestu[czterdzie¶ci,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
2268 stopni[stopieñ,122,SPGI---------P],
2269 na[na,66,P-L----------P]
2270 powierzchni[powierzchnia,161,SSLF---------P]
2271 rozwija[rozwijaæ,,VS---3TON----P]
2272 prêdko¶æ[prêdko¶æ,141,SSAF---------P]
2273 trzydziestu[trzydzie¶ci,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
2274 piêciu[piêæ,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
2275 wêz³ów[wêze³,,SPGI---------P],
2276 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2277 w[w,66,P-L----------P]
2278 zanurzeniu[zanurzenie,161,SSLN---------P]
2279 dwadzie¶cia[dwadzie¶cia,,NPNR---------P/NPAR---------P]
2280 piêæ[piêæ,,NPNR---------P/NPAR---------P]
2281 wêz³ów[wêze³,,SPGI---------P].
2282 Bez[bez,62,P-G----------P]
2283 uzupe³niania[uzupe³nianie,121,SSGN---------P]
2284 zapasów[zapas,,SPGI---------P]
2285 paliwa[paliwo,121,SSGN---------P]
2286 mo¿e[móc,5,VX-X-XXXXX--XP]
2287 przebyæ[przebyæ,,V----I--D----P]
2288 sto[sto,34,NPAR---------P]
2289 tysiêcy[tysi±c,,SPGI---------P]
2290 mil[mila,,SPGF---------P].
2291 
2292 C0041~Górski J.~Podbój g³êbin oceanów~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1964~140~25
2293 Na[na,66,P-L----------P]
2294 pok³adzie[pok³ad,161,SSLI---------P]
2295 Nautilusa[nautilus,121,SSGA---------W]
2296 znajdowali[znajdowaæ siê,501,VP-O-3PODZ---P]
2297 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2298 dwaj[dwa,,NPNX---------P]
2299 oceanografowie[oceanograf,,SPNP---------P/SPVP---------P]
2300 doktor[doktor,,SSNP---------P]:
2301 Waldo[waldo,111,SSNX---------W]
2302 i[i,,C------------P]
2303 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
2304 asystent[asystent,,SSNP---------P].
2305 Ju¿[ju¿,,T------------P]
2306 podczas[podczas,62,P-G----------P]
2307 pierwszych[pierwszy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2308 godzin[godzina,,SPGF---------P]
2309 podwodnego[podwodny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2310 rejsu[rejs,,SSGI---------P]
2311 zebrali[zebraæ,,VP-O-3POD----P]
2312 wiêcej[wiêcej,,D------------P]
2313 informacji[informacja,122,SPGF---------P]
2314 naukowych[naukowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2315 o[o,66,P-L----------P]
2316 wodach[woda,,SPLF---------P]
2317 Oceanu[ocean,,SSGI---------P]
2318 Lodowatego[lodowaty,221,ASGPP--------W/ASGAP--------W/ASGIP--------W/ASGNP--------W],
2319 ani¿eli[ani¿eli,,C------------P]
2320 wszyscy[wszystek,,APNOP--------P]
2321 ich[on,42,ZPGO-------N-P/ZPGR-------N-P]
2322 poprzednicy[poprzednik,,SPNP---------P/SPVP---------P]
2323 w[w,66,P-L----------P]
2324 ci±gu[ci±g,161,SSLI---------P]
2325 dziesiêcioleci[dziesiêciolecie,122,SPGN---------P].
2326 Najwiêkszym[wielki,251,ASIPS--------P/ASIAS--------P/ASIIS--------P/ASINS--------P]
2327 zaskoczeniem[zaskoczenie,,SSIN---------P]
2328 by³y[byæ,5,VP-R-3PON----P]
2329 dla[dla,62,P-G----------P]
2330 Waldo[waldo,121,SSGX---------W]
2331 wyniki[wynik,112,SPNI---------P]
2332 potwierdzaj±ce[potwierdzaj±cy,212,APNXX--------P]
2333 w[w,66,P-L----------P]
2334 ca³ej[ca³y,261,ASLXX--------P]
2335 rozci±g³o¶ci[rozci±g³o¶æ,161,SSLF---------P]
2336 informacje[informacja,142,SPAF---------P]
2337 o[o,66,P-L----------P]
2338 pr±dach[pr±d,,SPLI---------P]
2339 Oceanu[ocean,,SSGI---------P]
2340 Lodowatego[lodowaty,221,ASGPP--------W/ASGAP--------W/ASGIP--------W/ASGNP--------W],
2341 opublikowane[opublikowany,242,APARP--------P]
2342 przez[przez,64,P-A----------P]
2343 uczonych[uczony,142,SPAP---------P]
2344 radzieckich[radziecki,242,APAOP--------P].
2345 
2346 C0042~Górski J.~Podbój g³êbin oceanów~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1964~169~13
2347 Uczeni[uczony,112,SPNP---------P]
2348 amerykañscy[amerykañski,,APNOP--------P]
2349 koñcz±[koñczyæ,,VP---3TON----P]
2350 opracowywanie[opracowywanie,141,SSAN---------P]
2351 modeli[model,,SPGI---------P]
2352 basenów[basen,,SPGI---------P]
2353 portowych[portowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2354 dla[dla,62,P-G----------P]
2355 tamtej[tamten,221,ASGFP--------P]
2356 strony[strona,121,SSGF---------P]
2357 ko³a[ko³o,121,SSGN---------P]
2358 polarnego[polarny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P].
2359 Nowy[nowy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2360 port[port,111,SSNI---------P]
2361 amerykañski[amerykañski,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2362 powstanie[powstaæ,5,VS---3TOD----P]
2363 tu¿[tu¿,,D------------P]
2364 przy[przy,66,P-L----------P]
2365 Cape Thompson[cape thompson,,X------------W]
2366 na[na,66,P-L----------P]
2367 pó³nocno-zachodnim[pó³nocno-zachodni,261,ASLXX--------P]
2368 brzegu[brzeg,161,SSLI---------P]
2369 Alaski[alaska,121,SSGF---------W].
2370 Bêdzie[byæ,,VS---3TON----P]
2371 to[to,41,Z-N-------XX-P]
2372 najdalej[daleko,,D---S--------P]
2373 na[na,64,P-A----------P]
2374 pó³noc[pó³noc,141,SSAF---------P]
2375 wysuniêty[wysuniêty,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2376 port[port,111,SSNI---------P]
2377 dla[dla,62,P-G----------P]
2378 podwodnych[podwodny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2379 flot[flota,,SPGF---------P]
2380 handlowych[handlowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P].
2381 Do[do,62,P-G----------P]
2382 robót[robota,,SPGF---------P]
2383 ziemnych[ziemny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2384 zwi±zanych[zwi±zany,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2385 z[z,65,P-I----------P]
2386 budow±[budowa,,SSIF---------P]
2387 podbiegunowych[podbiegunowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2388 basenów[basen,,SPGI---------P]
2389 portowych[portowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2390 u¿yje[u¿yæ,,VS---3TOD----P]
2391 siê[siê,41,Z-N----------P]
2392 zapewne[zapewne,,T------------P]
2393 ³adunków[³adunek,,SPGI---------P]
2394 j±drowych[j±drowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2395 o[o,66,P-L----------P]
2396 maksymalnej[maksymalny,261,ASLFP--------P]
2397 sile[si³a,,SSDF---------P/SSLF---------P]
2398 wybuchu[wybuch,121,SSGI---------P]
2399 dwadzie¶cia[dwadzie¶cia,,NPNR---------P/NPAR---------P]
2400 osiem[osiem,,NPNR---------P/NPAR---------P]
2401 tysiêcy[tysi±c,,SPGI---------P]
2402 ton[tona,122,SPGF---------P]
2403 trotylu[trotyl,,SSGI---------P/SSLI---------P/SSVI---------P].
2404 
2405 C0043~Górski J.~Podbój g³êbin oceanów~Wydawnictwa Naukowo-Techniczne~1964~211~5
2406 Uczeni[uczony,112,SPNP---------P]
2407 radzieccy[radziecki,,APNOP--------P]
2408 dokonali[dokonaæ,,VP-O-3POD----P]
2409 zdjêæ[zdjêcie,,SPGN---------P]
2410 wielu[wiele,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
2411 miejsc[miejsce,,SPGN---------P]
2412 dna[dno,,SSGN---------P/SPNN---------P/SPAN---------P/SPVN---------P]
2413 morskiego[morski,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2414 na[na,66,P-L----------P]
2415 du¿ej[du¿y,261,ASLFP--------P]
2416 g³êboko¶ci[g³êboko¶æ,161,SSLF---------P].
2417 Na[na,66,P-L----------P]
2418 fotografiach[fotografia,,SPLF---------P]
2419 widaæ[widaæ,,V----I--D----P/T------------P]
2420 wyra¼nie[wyra¬nie,,D---P--------P]
2421 pofalowanie[pofalowanie,141,SSAN---------P]
2422 gruntu[grunt,,SSGI---------P],
2423 takie[taki,241,ASANP--------P]
2424 jakie[jaki,241,ASANP--------P]
2425 podczas[podczas,62,P-G----------P]
2426 odp³ywu[odp³yw,,SSGI---------P]
2427 morza[morze,121,SSGN---------P]
2428 widaæ[widaæ,,V----I--D----P/T------------P]
2429 niekiedy[niekiedy,,D------------P]
2430 na[na,66,P-L----------P]
2431 mieliznach[mielizna,,SPLF---------P].
2432 Oznacza[oznaczaæ,,VS---3TON----P]
2433 to[to,41,Z-N-------XX-P],
2434 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2435 równie¿[równie¿,,T------------P]
2436 przy[przy,66,P-L----------P]
2437 samym[sam,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2438 dnie[dno,,SSLN---------P]
2439 morza[morze,121,SSGN---------P]
2440 p³yn±[p³yn±æ,,VP---3TON----P]
2441 wartkie[wartki,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
2442 pr±dy[pr±d,112,SPNI---------P].
2443 Te[ten,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
2444 obserwacje[obserwacja,112,SPNF---------P]
2445 pozwoli³y[pozwoliæ,,VP-R-3POD----P]
2446 uczonym[uczony,132,SPDP---------P]
2447 radzieckim[radziecki,232,APDOP--------P/APDRP--------P]
2448 na[na,64,P-A----------P]
2449 wyci±gniêcie[wyci±gniêcie,141,SSAN---------P]
2450 wniosku[wniosek,,SSGI---------P/SSLI---------P/SSVI---------P],
2451 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2452 w[w,66,P-L----------P]
2453 ró¿nych[ró¿ny,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
2454 warstwach[warstwa,,SPLF---------P]
2455 oceanu[ocean,,SSGI---------P],
2456 a¿[a¿,,C------------P/T------------P]
2457 do[do,62,P-G----------P]
2458 g³êboko¶ci[g³êboko¶æ,121,SSGF---------P]
2459 jedenastu[jedena¶cie,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
2460 tysiêcy[tysi±c,,SPGI---------P]
2461 metrów[metr,,SPGI---------P],
2462 odbywa[odbywaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
2463 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2464 o¿ywiona[o¿ywiony,,ASNFP--------P]
2465 wymiana[wymiana,,SSNF---------P]
2466 wody[woda,121,SSGF---------P].
2467 
2468 C0044~Banaszczyk E.~Najszybsi ludzie ¶wiata~LSW~1964~11~7
2469 W[w,66,P-L----------P]
2470 styczniu[styczeñ,161,SSLI---------P/SSVI---------P]
2471 tysi±c[tysi±c,,SSNI---------P/SSAI---------P]
2472 dziewiêæset[dziewiêæset,,NPNR---------P/NPAR---------P]
2473 czterdziestego[czterdziesty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2474 szóstego[szósty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2475 roku[rok,121,SSGI---------P]
2476 XS-jeden[xs-jeden,,X------------W],
2477 jak[jak,9,C------------P]
2478 wówczas[wówczas,,D------------P]
2479 okre¶lano[okre¶laæ,,V----B--N----P]
2480 rakietoplan[rakietoplan,141,SSAI---------P]
2481 Bella[bell,121,SSGX---------W],
2482 by³[byæ,,VS-M-3PON----P]
2483 na tyle[na tyle,,D------------P]
2484 zaawansowany[zaawansowany,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2485 w[w,66,P-L----------P]
2486 budowie[budowa,161,SSLF---------P],
2487 i¿[i¿,,C------------P]
2488 mo¿na[mo¿na,,VX-X-X-PXX--WP]
2489 by³o[byæ,,VS-N-3PON----P]
2490 przyst±piæ[przyst±piæ,,V----I--D----P]
2491 do[do,62,P-G----------P]
2492 dokonania[dokonanie,121,SSGN---------P]
2493 pierwszych[pierwszy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2494 próbnych[próbny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2495 lotów[lot,,SPGI---------P]
2496 szybowych[szybowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2497 ze[z,62,P-G----------P]
2498 specjalnie[specjalnie,,D---P--------P]
2499 przystosowanego[przystosowany,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2500 bombowca[bombowiec,,SSGI---------P]
2501 typu[typ,,SSGI---------P]
2502 B-dwadzie¶cia-dziewiêæ[b-dwadzie¶cia-dziewiêæ,,X------------W].
2503 Dokonywa³[dokonywaæ,,VS-M-3PON----P]
2504 ich[on,42,ZPGO-------N-P/ZPGR-------N-P]
2505 Jack[jack,,X------------W]
2506 Woolams[woolams,,X------------W],
2507 który[który,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2508 jednak¿e[jednak¿e,,C------------P/T------------P]
2509 wkrótce[wkrótce,,D------------P]
2510 zgin±³[zgin±æ,,VS-M-3POD----P]
2511 na[na,66,P-L----------P]
2512 innym[inny,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2513 samolocie[samolot,,SSLI---------P/SSVI---------P].
2514 Jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
2515 nastêpc±[nastêpca,,SSIP---------P]
2516 w[w,66,P-L----------P]
2517 roli[rola,161,SSLF---------P]
2518 oblatywacza[oblatywacz,121,SSGP---------P]
2519 XS-jeden[xs-jeden,,X------------W]
2520 zosta³[zostaæ,,VS-M-3POD----P]
2521 Slick[slick,,X------------W]
2522 Goodlin[goodlin,,X------------W],
2523 pilot[pilot,,SSNP---------P]
2524 zawodowy[zawodowy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P].
2525 
2526 C0045~Banaszczyk E.~Najszybsi ludzie ¶wiata~LSW~1964~36~23
2527 W[w,66,P-L----------P]
2528 przypadku[przypadek,161,SSLI---------P]
2529 B-jeden[b-jeden,,X------------W],
2530 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2531 wiêc[wiêc,,C------------P]
2532 w[w,66,P-L----------P]
2533 najwcze¶niejszej[wczesny,261,ASLXX--------P]
2534 fazie[faza,161,SSLF---------P]
2535 ataku[atak,121,SSGI---------P]
2536 na[na,64,P-A----------P]
2537 wielkie[wielki,242,APARP--------P]
2538 prêdko¶ci[prêdko¶æ,142,SPAF---------P],
2539 zastosowano[zastosowaæ,,V----B--D----P]
2540 rozwi±zania[rozwi±zanie,142,SPAN---------P]
2541 konwencjonalne[konwencjonalny,242,APARP--------P],
2542 odpowiadaj±ce[odpowiadaj±cy,242,APAXX--------P]
2543 ówczesnemu[ówczesny,,ASDPP--------P/ASDAP--------P/ASDIP--------P/ASDNP--------P]
2544 poziomowi[poziom,131,SSDI---------P]
2545 wiedzy[wiedza,121,SSGF---------P]
2546 aerodynamicznej[aerodynamiczny,221,ASGFP--------P].
2547 Konsultantem[konsultant,,SSIP---------P]
2548 zespo³u[zespó³,,SSGI---------P]
2549 konstruktorskiego[konstruktorski,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2550 w[w,66,P-L----------P]
2551 tym[ten,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2552 zakresie[zakres,,SSLI---------P/SSVI---------P]
2553 by³[byæ,,VS-M-3PON----P]
2554 profesor[profesor,,SSNP---------P]
2555 W³odzimierz[w³odzimierz,,X------------W]
2556 Pysznow[pysznow,,X------------W],
2557 jeden[jeden,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2558 z[z,62,P-G----------P]
2559 nielicznych[nieliczny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2560 jeszcze[jeszcze,,T------------P]
2561 wówczas[wówczas,,D------------P]
2562 w[w,66,P-L----------P]
2563 ¶wiecie[¶wiat,,SSLI---------P/SSVI---------P]
2564 uczonych[uczony,122,SPGP---------P],
2565 zajmuj±cych siê[zajmuj±cy siê,222,APGXX--------P]
2566 badaniami[badanie,,SPIN---------P]
2567 zjawisk[zjawisko,,SPGN---------P]
2568 aerodynamicznych[aerodynamiczny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2569 zachodz±cych[zachodz±cy,222,APGXX--------P]
2570 w[w,66,P-L----------P]
2571 sferze[sfera,161,SSLF---------P]
2572 prêdko¶ci[prêdko¶æ,122,SPGF---------P]
2573 zbli¿onych[zbli¿ony,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2574 do[do,62,P-G----------P]
2575 prêdko¶ci[prêdko¶æ,121,SSGF---------P]
2576 d¼wiêku[d¬wiêk,121,SSGI---------P].
2577 
2578 C0046~Banaszczyk E.~Najszybsi ludzie ¶wiata~LSW~1964~60~19
2579 Porównanie[porównanie,111,SSNN---------P]
2580 Rastorgujewa[rastorgujew,121,SSGP---------W]
2581 by³o[byæ,,VS-N-3PON----P]
2582 w[w,66,P-L----------P]
2583 dodatku[dodatek,161,SSLI---------P]
2584 o tyle[o tyle,,C------------P]
2585 uzasadnione[uzasadniony,211,ASNNP--------P],
2586 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2587 wykonywa³[wykonywaæ,,VS-M-3PON----P]
2588 on[on,,ZSNM---------P]
2589 zadanie[zadanie,141,SSAN---------P]
2590 nadzwyczaj[nadzwyczaj,,D------------P]
2591 niebezpieczne[niebezpieczny,241,ASANP--------P].
2592 Wystarczy[wystarczyæ,,VS---3TOD----P]
2593 powiedzieæ[powiedzieæ,,V----I--D----P],
2594 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2595 ilo¶æ[ilo¶æ,111,SSNF---------P]
2596 kwasu[kwas,,SSGI---------P]
2597 azotowego[azotowy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P],
2598 jaka[jaki,,ASNFP--------P]
2599 zastosowana[zastosowany,,ASNFP--------P]
2600 by³a[byæ,57,VS-F-IPONB--OP]
2601 w[w,66,P-L----------P]
2602 tym[ten,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2603 typie[typ,,SSLI---------P/SSVI---------P]
2604 silnika[silnik,,SSGI---------P]
2605 rakietowego[rakietowy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P],
2606 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2607 któr±[który,251,ASIFP--------P]
2608 wype³nione[wype³niony,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
2609 by³y[byæ,57,VP-R-IPONB--OP]
2610 zbiorniki[zbiornik,112,SPNI---------P],
2611 wystarczy³aby[wystarczyæ,,VS-F-3-PD----P]
2612 w[w,66,P-L----------P]
2613 zupe³no¶ci[zupe³no¶æ,161,SSLF---------P],
2614 aby[aby,9,C------------P]
2615 zniszczyæ[zniszczyæ,,V----I--D----P]
2616 ca³y[ca³y,241,ASAIP--------P]
2617 samolot[samolot,141,SSAI---------P]
2618 w[w,66,P-L----------P]
2619 jednym[jeden,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2620 mgnieniu[mgnienie,161,SSLN---------P]
2621 oka[oko,121,SSGN---------P].
2622 
2623 C0047~Banaszczyk E.~Najszybsi ludzie ¶wiata~LSW~1964~62~28
2624 Lotnictwo[lotnictwo,111,SSNN---------P]
2625 radzieckie[radziecki,211,ASNNP--------P]
2626 po[po,66,P-L----------P]
2627 wojnie[wojna,161,SSLF---------P]
2628 mia³o[mieæ,,VS-N-3PON----P]
2629 przej¶æ[przej¶æ,5,V----I--D----P]
2630 z[z,62,P-G----------P]
2631 jednego[jeden,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2632 rodzaju[rodzaj,121,SSGI---------P]
2633 napêdu[napêd,,SSGI---------P/SSVI---------P]
2634 na[na,64,P-A----------P]
2635 drugi[drugi,241,ASAIP--------P].
2636 Napêd[napêd,111,SSNI---------P]
2637 odrzutowy[odrzutowy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2638 stwarza³[stwarzaæ,,VS-M-3PON----P]
2639 ogromne[ogromny,242,APARP--------P]
2640 mo¿liwo¶ci[mo¿liwo¶æ,142,SPAF---------P],
2641 ale[ale,,C------------P]
2642 by³[byæ,,VS-M-3PON----P]
2643 nowy[nowy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P],
2644 nie[nie,,T------------P]
2645 znany[znany,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2646 zupe³nie[zupe³nie,,D---P--------P]
2647 tysi±com[tysi±c,,SPDI---------P]
2648 lotników[lotnik,122,SPGP---------P]
2649 armii[armia,121,SSGF---------P]
2650 radzieckiej[radziecki,221,ASGFP--------P].
2651 Kto[kto,,Z-N----------P]
2652 zna[znaæ,,VS---3TON----P]
2653 lotnictwo[lotnictwo,141,SSAN---------P],
2654 ten[ten,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2655 wie[wiedzieæ,,VS---3TON----P],
2656 jak[jak,9,C------------P]
2657 ostro¿nie[ostro¿nie,,D---P--------P]
2658 braæ[braæ,111,SSNF---------P]
2659 lotnicza[lotniczy,,ASNFP--------P]
2660 odnosi[odnosiæ siê,501,VS---3TONZ---P]
2661 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2662 do[do,62,P-G----------P]
2663 nowo¶ci[nowo¶æ,121,SSGF---------P]
2664 i[i,,C------------P]
2665 dziwiæ[dziwiæ siê,501,V----I--NZ---P]
2666 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2667 temu[to,43,Z-D-------XX-P]
2668 nie[nie,,T------------P]
2669 trzeba[trzeba,,V------P----WP].
2670 
2671 C0048~Banaszczyk E.~Najszybsi ludzie ¶wiata~LSW~1964~90~21
2672 W[w,66,P-L----------P]
2673 pierwszej[pierwszy,261,ASLFP--------P]
2674 po³owie[po³owa,161,SSLF---------P]
2675 roku[rok,121,SSGI---------P]
2676 tysi±c[tysi±c,,SSNI---------P/SSAI---------P]
2677 dziewiêæset[dziewiêæset,,NPNR---------P/NPAR---------P]
2678 piêædziesi±t[piêædziesi±t,,NPNR---------P/NPAR---------P]
2679 dwa[dwa,,NPNX---------P]
2680 nazwiska[nazwisko,112,SPNN---------P]
2681 Carpentiera[carpentier,121,SSGP---------W]
2682 czy[czy,,T------------P/C------------P]
2683 Rozanoffa[rozanoff,121,SSGP---------W]
2684 by³y[byæ,,VP-R-3PON----P]
2685 na[na,66,P-L----------P]
2686 ustach[usta,,SPLT---------P]
2687 wszystkich[wszystek,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2688 mi³o¶ników[mi³o¶nik,122,SPGP---------P]
2689 lotnictwa[lotnictwo,121,SSGN---------P],
2690 których[który,242,APAOP--------P]
2691 we[w,66,P-L----------P]
2692 Francji[francja,161,SSLF---------W]
2693 liczy[liczyæ,,VS---3TON----P]
2694 siê[siê,41,Z-N----------P]
2695 na[na,64,P-A----------P]
2696 miliony[milion,142,SPAI---------P].
2697 Z[z,65,P-I----------P]
2698 pocz±tkiem[pocz±tek,,SSII---------P]
2699 lata[lato,121,SSGN---------P]
2700 okre¶lono[okre¶liæ,,V----B--D----P]
2701 ju¿[ju¿,,T------------P]
2702 dla[dla,62,P-G----------P]
2703 dwóch[dwa,32,NPGX---------P]
2704 maszyn[maszyna,,SPGF---------P]
2705 i[i,,C------------P]
2706 kilku[kilka,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
2707 pilotów[pilot,122,SPGP---------P]
2708 konkretne[konkretny,241,ASANP--------P]
2709 zadanie[zadanie,141,SSAN---------P]:
2710 osi±gn±æ[osi±gn±æ,,V----I--D----P]
2711 jednego[jeden,241,ASAPP--------P/ASAAP--------P]
2712 macha[mach,141,SSAX---------P].
2713 Samolotami[samolot,,SPII---------P]
2714 by³y[byæ,,VP-R-3PON----P]
2715 "Vautour[vautour,,X------------W]"
2716 i[i,,C------------P]
2717 "Mystere[mystere,,X------------W]",
2718 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2719 pilotami[pilot,,SPIP---------P]
2720 Rozanoff[rozanoff,,SSNP---------W]
2721 i[i,,C------------P]
2722 Carpentier[carpentier,,X------------W],
2723 którzy[który,,APNOP--------P]
2724 oblatuj±c[oblatywaæ,,V----W--N----P]
2725 poprzedniego[poprzedni,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2726 roku[rok,121,SSGI---------P]
2727 samolot[samolot,141,SSAI---------P]
2728 "Mystere[mystere,,X------------W]"
2729 przekroczyli[przekroczyæ,,VP-O-3POD----P]
2730 dziewiêæ[dziewiêæ,34,NPAR---------P]
2731 dziesi±tych[dziesi±ta,122,SPGF---------P]
2732 macha[mach,121,SSGI---------P].
2733 
2734 C0049~Banaszczyk E.~Najszybsi ludzie ¶wiata~LSW~1964~120~20
2735 Jednym[jeden,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
2736 z[z,62,P-G----------P]
2737 takich[taki,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2738 w³a¶nie[w³a¶nie,,T------------P/I------------P]
2739 "orygina³ów[orygina³,122,SPGI---------P]"
2740 lotniczych[lotniczy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2741 jest[byæ,,VS---3TON----P]
2742 Sergiusz[sergiusz,,X------------W]
2743 Anochin[anochin,,X------------W].
2744 Polskiemu[polski,,ASDPP--------P/ASDAP--------P/ASDIP--------P/ASDNP--------P]
2745 czytelnikowi[czytelnik,,SSDP---------P]
2746 nazwisko[nazwisko,111,SSNN---------P]
2747 to[ten,211,ASNXX--------P]
2748 jest[byæ,57,VS---ITONB--OP],
2749 byæ[byæ,,V----I--N----P]
2750 mo¿e[móc,5,VX-X-XXXXX--XP],
2751 ma³o[ma³o,,D------------P]
2752 znane[znany,211,ASNNP--------P],
2753 w[w,66,P-L----------P]
2754 Zwi±zku[zwi±zek,161,SSLI---------W]
2755 Radzieckim[radziecki,261,ASLPP--------W/ASLAP--------W/ASLIP--------W/ASLNP--------W]
2756 otacza[otaczaæ,,VS---3TON----P]
2757 je[on,44,ZSAF-------N-P/ZPAR-------N-P]
2758 s³awa[s³awa,,SSNF---------P]
2759 równa[równy,211,ASNFP--------P]
2760 Yeagera[yeager,121,SSGX---------W]
2761 w[w,66,P-L----------P]
2762 Stanach[stan,,SPLI---------W]
2763 Zjednoczonych[zjednoczony,262,APLOP--------W/APLRP--------W]
2764 lub[lub,,C------------P]
2765 Duke'a[duke,121,SSGP---------W]
2766 w[w,66,P-L----------P]
2767 Anglii[anglia,161,SSLF---------W].
2768 Wiadomo[wiadomo,,VX-X-XXXXX--XP],
2769 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2770 Anochin[anochin,,X------------W],
2771 pu³kownik[pu³kownik,,SSNP---------P]
2772 lotnictwa[lotnictwo,121,SSGN---------P]
2773 za[za,64,P-A----------P]
2774 swoje[swój,242,APARP--------P]
2775 loty[lot,142,SPAI---------P]
2776 do¶wiadczalne[do¶wiadczalny,242,APARP--------P]
2777 odznaczony[odznaczony,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2778 zosta³[zostaæ,57,VS-M-IPODB--OP]
2779 Z³ot±[z³oty,251,ASIFP--------W]
2780 Gwiazd±[gwiazda,,SSIF---------W]
2781 Bohatera[bohater,121,SSGP---------W]
2782 Zwi±zku[zwi±zek,121,SSGI---------W]
2783 Radzieckiego[radziecki,221,ASGPP--------W/ASGAP--------W/ASGIP--------W/ASGNP--------W]
2784 i[i,,C------------P]
2785 Nagrod±[nagroda,,SSIF---------W]
2786 Leninowsk±[leninowski,251,ASIFP--------W].
2787 
2788 C0050~Banaszczyk E.~Najszybsi ludzie ¶wiata~LSW~1964~175~20
2789 Program[program,111,SSNI---------P]
2790 ten[ten,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2791 po[po,66,P-L----------P]
2792 przeprowadzonych[przeprowadzony,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
2793 dot±d[dot±d,,D------------P]
2794 lotach[lot,,SPLI---------P]
2795 rozszerza³[rozszerzaæ siê,501,VS-M-3PONZ---P]
2796 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P].
2797 Chodzi³o[chodziæ,,VS-N-3PON----P]
2798 teraz[teraz,,D------------P]
2799 nie[nie,,T------------P]
2800 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
2801 o[o,64,P-A----------P]
2802 kontynuowanie[kontynuowanie,141,SSAN---------P]
2803 szybko¶ciowych[szybko¶ciowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2804 lotów[lot,,SPGI---------P],
2805 maj±cych[maj±cy,222,APGXX--------P]
2806 na[na,66,P-L----------P]
2807 celu[cel,161,SSLI---------P]
2808 dalsze[daleki,242,APARC--------P]
2809 badania[badanie,142,SPAN---------P]
2810 "bariery[bariera,121,SSGF---------P]
2811 cieplnej[cieplny,221,ASGFP--------P]",
2812 ale[ale,,C------------P]
2813 tak¿e[tak¿e,,T------------P]
2814 o[o,64,P-A----------P]
2815 osi±gniêcie[osi±gniêcie,141,SSAN---------P]
2816 maksymalnego[maksymalny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2817 pu³apu[pu³ap,,SSGI---------P].
2818 Realizacj±[realizacja,,SSIF---------P]
2819 czê¶ci[czê¶æ,121,SSGX---------P]
2820 "szybko¶ciowej[szybko¶ciowy,221,ASGFP--------P]"
2821 w[w,66,P-L----------P]
2822 lotach[lot,,SPLI---------P]
2823 poziomych[poziomy,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
2824 zaj±æ[zaj±æ siê,501,V----I--DZ---P]
2825 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2826 mia³[mieæ,,VS-M-3PON----P]
2827 [~].
2828 Kincheloe[kincheloe,,X------------W]
2829 natomiast[natomiast,,C------------P]
2830 wykonaæ[wykonaæ,,V----I--D----P]
2831 mia³[mieæ,,VS-M-3PON----P]
2832 zadanie[zadanie,141,SSAN---------P]
2833 w[w,66,P-L----------P]
2834 pewnym[pewny,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2835 sensie[sens,,SSLI---------P/SSVI---------P]
2836 bardziej[bardzo,,D---C--------P]
2837 skomplikowane[skomplikowany,,ASNNP--------P/ASANP--------P/APNOP--------P/APNRP--------P/APARP--------P].
2838 
2839 C0051~Banaszczyk E.~Najszybsi ludzie ¶wiata~LSW~1964~176~20
2840 ¦wietny[¶wietny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2841 ten[ten,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2842 pilot[pilot,,SSNP---------P],
2843 jak[jak,9,C------------P]
2844 dzi¶[dzi¶,,D------------P]
2845 niemal[niemal,,D------------P]
2846 wszyscy[wszystek,,APNOP--------P]
2847 lotnicy[lotnik,,SPNP---------P/SPVP---------P]
2848 do¶wiadczeni[do¶wiadczony,,APNOP--------P],
2849 in¿ynier[in¿ynier,,SSNP---------P],
2850 odniós³[odnie¶æ,,VS-M-3POD----P]
2851 ca³kowity[ca³kowity,241,ASAIP--------P]
2852 sukces[sukces,141,SSAI---------P],
2853 osi±gaj±c[osi±gaæ,,V----W--N----P]
2854 w[w,66,P-L----------P]
2855 locie[lot,,SSLI---------P/SSVI---------P]
2856 wysoko¶æ[wysoko¶æ,141,SSAF---------P]
2857 trzydzie¶ci[trzydzie¶ci,,NPNR---------P/NPAR---------P]
2858 osiem[osiem,,NPNR---------P/NPAR---------P]
2859 tysiêcy[tysi±c,,SPGI---------P]
2860 czterysta[czterysta,,NPNR---------P/NPAR---------P]
2861 trzydzie¶ci[trzydzie¶ci,,NPNR---------P/NPAR---------P]
2862 metrów[metr,,SPGI---------P].
2863 Do[do,62,P-G----------P]
2864 tamtej[tamten,221,ASGFP--------P]
2865 pory[pora,121,SSGF---------P]
2866 ¿aden[¿aden,,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P/ASAIP--------P]
2867 cz³owiek[cz³owiek,,SSNP---------P]
2868 nie[nie,,T------------P]
2869 dotar³[dotrzeæ,,VS-M-3POD----P]
2870 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
2871 daleko[daleko,,D---P--------P]
2872 od[od,62,P-G----------P]
2873 powierzchni[powierzchnia,121,SSGF---------P]
2874 ziemi[ziemia,121,SSGF---------P].
2875 Gdy[gdy,,C------------P]
2876 normalnie[normalnie,,D---P--------P]
2877 o[o,66,P-L----------P]
2878 znaczniejszych[znaczny,262,APGOC--------P/APGRC--------P/APAOC--------P/APLOC--------P/APLRC--------P]
2879 wyczynach[wyczyn,,SPLI---------P]
2880 lotników[lotnik,122,SPGP---------P]
2881 wojskowych[wojskowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2882 zwyk³[zwykn±æ,,VS-M-3PON----P]
2883 by³[byæ,,VS-M-3PON----P]
2884 komunikowaæ[komunikowaæ,,V----I--N----P]
2885 w[w,66,P-L----------P]
2886 ramach[rama,,SPLF---------P]
2887 swych[swój,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2888 obowi±zków[obowi±zek,122,SPGI---------P]
2889 rzecznik[rzecznik,,SSNP---------P]
2890 prasowy[prasowy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2891 wojsk[wojsko,,SPGN---------P]
2892 lotniczych[lotniczy,222,APGOP--------P/APGRP--------P],
2893 tym[ten,251,ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
2894 razem[raz,151,SSIX---------P]
2895 dwudziestego[dwudziesty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2896 wrze¶nia[wrzesieñ,,SSGI---------P]
2897 tysi±c[tysi±c,,SSNI---------P/SSAI---------P]
2898 dziewiêæset[dziewiêæset,,NPNR---------P/NPAR---------P]
2899 piêædziesi±tego[piêædziesi±ty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2900 szóstego[szósty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2901 roku[rok,121,SSGI---------P]
2902 [#]
2903 
2904 C0052~Banaszczyk E.~Najszybsi ludzie ¶wiata~LSW~1964~234~9
2905 W[w,66,P-L----------P]
2906 czerwcu[czerwiec,161,SSLI---------P/SSVI---------P]
2907 tysi±c[tysi±c,,SSNI---------P/SSAI---------P]
2908 dziewiêæset[dziewiêæset,,NPNR---------P/NPAR---------P]
2909 piêædziesi±tego[piêædziesi±ty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2910 pi±tego[pi±ty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2911 roku[rok,121,SSGI---------P]
2912 odby³a[odbyæ siê,501,VS-F-3PODZ---P]
2913 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2914 kolejna[kolejny,,ASNFP--------P]
2915 generalna[generalny,,ASNFP--------P]
2916 konferencja[konferencja,,SSNF---------P]
2917 FAI[fai,,X------------S].
2918 Rozwa¿ano[rozwa¿aæ,,V----B--N----P]
2919 na[na,66,P-L----------P]
2920 niej[on,46,ZSLF---------P]
2921 miêdzy innymi[miêdzy innymi,,X------------P]
2922 sprawê[sprawa,,SSAF---------P]
2923 ustanowienia[ustanowienie,121,SSGN---------P]
2924 odrêbnych[odrêbny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2925 rekordów[rekord,,SPGI---------P]
2926 kobiecych[kobiecy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2927 w[w,66,P-L----------P]
2928 sporcie[sport,,SSLI---------P/SSVI---------P]
2929 samolotowym[samolotowy,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P],
2930 proponuj±c[proponowaæ,,V----W--N----P]
2931 pe³ne[pe³ny,241,ASANP--------P]
2932 równouprawnienie[równouprawnienie,141,SSAN---------P]
2933 w[w,66,P-L----------P]
2934 tej[ten,261,ASLFP--------P]
2935 dziedzinie[dziedzina,161,SSLF---------P],
2936 czyli[czyli,,C------------P]
2937 inaczej[inaczej,,D------------P/C------------P]
2938 mówi±c[mówiæ,,V----W--N----P],
2939 zaniechanie[zaniechanie,141,SSAN---------P]
2940 oddzielnego[oddzielny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2941 rejestrowania[rejestrowanie,121,SSGN---------P]
2942 rekordów[rekord,,SPGI---------P]
2943 ustanawianych[ustanawiany,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2944 przez[przez,64,P-A----------P]
2945 mê¿czyzn[mê¿czyzna,142,SPAP---------P]
2946 i[i,,C------------P]
2947 kobiety[kobieta,142,SPAF---------P].
2948 
2949 C0053~Marchaj Cz.~Teoria ¿eglowania~Sport i turystyka~1966~12~25
2950 Skoro[skoro,,C------------P]
2951 zdano[zdaæ,,V----B--D----P]
2952 sobie[siebie,43,Z-D-------XX-P]
2953 sprawê[sprawa,,SSAF---------P]
2954 ze[z,62,P-G----------P]
2955 znaczenia[znaczenie,121,SSGN---------P]
2956 wielko¶ci[wielko¶æ,121,SSGF---------P]
2957 jachtu[jacht,,SSGI---------P]
2958 dla[dla,62,P-G----------P]
2959 wyniku[wynik,121,SSGI---------P]
2960 regatowego[regatowy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P],
2961 nasun±æ[nasun±æ siê,501,V----I--DZ---P]
2962 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2963 musia³[musieæ,,VS-M-3PON----P]
2964 oczywisty[oczywisty,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2965 wniosek[wniosek,111,SSNI---------P],
2966 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2967 aby[aby,9,C------------P]
2968 wyrównaæ[wyrównaæ,,V----I--D----P]
2969 szanse[szansa,142,SPAF---------P]
2970 rywalizuj±cych[rywalizuj±cy,222,APGXX--------P]
2971 za³óg[za³oga,,SPGF---------P],
2972 nale¿a³oby[nale¿eæ,,VS-N-3-PN----P]
2973 ograniczyæ[ograniczyæ,,V----I--D----P]
2974 start[start,141,SSAI---------P]
2975 jedynie[jedynie,,D---P--------P]
2976 do[do,62,P-G----------P]
2977 jachtów[jacht,,SPGI---------P]
2978 posiadaj±cych[posiadaj±cy,222,APGXX--------P]
2979 podobne[podobny,242,APARP--------P]
2980 wymiary[wymiar,142,SPAI---------P]
2981 lub[lub,,C------------P]
2982 wprowadziæ[wprowadziæ,,V----I--D----P]
2983 handicap[handicap,141,SSAI---------P]
2984 czasu[czas,,SSGI---------P],
2985 oparty[oparty,241,ASAIP--------P]
2986 na[na,66,P-L----------P]
2987 wielko¶ci[wielko¶æ,161,SSLF---------P]
2988 jachtu[jacht,,SSGI---------P].
2989 Poniewa¿[poniewa¿,,C------------P]
2990 jachty[jacht,112,SPNI---------P]
2991 mia³y[mieæ,,VP-R-3PON----P]
2992 ró¿ne[ró¿ny,242,APARP--------P]
2993 proporcje[proporcja,142,SPAF---------P],
2994 ró¿ne[ró¿ny,242,APARP--------P]
2995 rodzaje[rodzaj,142,SPAI---------P]
2996 o¿aglowania[o¿aglowanie,121,SSGN---------P]
2997 i[i,,C------------P]
2998 nierówne[nierówny,242,APARP--------P]
2999 powierzchnie[powierzchnia,142,SPAF---------P]
3000 ¿agli[¿agiel,122,SPGI---------P]
3001 monotypowych[monotypowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
3002 klas[klasa,,SPGF---------P]
3003 wówczas[wówczas,,D------------P]
3004 nie[nie,,T------------P]
3005 znano[znaæ,,V----B--N----P],
3006 powsta³[powstaæ,,VS-M-3POD----P]
3007 do¶æ[do¶æ,,D------------P]
3008 trudny[trudny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3009 do[do,62,P-G----------P]
3010 rozwi±zania[rozwi±zanie,121,SSGN---------P]
3011 problem[problem,111,SSNI---------P]:
3012 jak[jak,9,C------------P]
3013 mierzyæ[mierzyæ,,V----I--N----P]
3014 i[i,,C------------P]
3015 klasyfikowaæ[klasyfikowaæ,,V----I--N----P]
3016 jednostki[jednostka,142,SPAF---------P]
3017 ze[z,62,P-G----------P]
3018 wzglêdu[wzgl±d,,SSGI---------P]
3019 na[na,64,P-A----------P]
3020 daj±c± siê[daj±cy siê,241,APAFP--------P]
3021 osi±gn±æ[osi±gn±æ,,V----I--D----P]
3022 maksymaln±[maksymalny,241,ASAFP--------P]
3023 szybko¶æ[szybko¶æ,141,SSAF---------P]
3024 ¿eglugi[¿egluga,121,SSGF---------P],
3025 [#]
3026 
3027 C0054~Marchaj Cz.~Teoria ¿eglowania~Sport i turystyka~1966~20~12
3028 [>]
3029 wszystkie[wszystek,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
3030 wymiary[wymiar,112,SPNI---------P]
3031 w[w,66,P-L----------P]
3032 metrach[metr,,SPLI---------P]
3033 lub[lub,,C------------P]
3034 stopach[stopa,,SPLF---------P]
3035 angielskich[angielski,262,APLOP--------P/APLRP--------P].
3036 Obliczon±[obliczony,241,ASAFP--------P]
3037 warto¶æ[warto¶æ,141,SSAF---------P]
3038 regatow±[regatowy,241,ASAFP--------P]
3039 jachtu[jacht,,SSGI---------P]
3040 podawano[podawaæ,,V----B--N----P]
3041 odpowiednio[odpowiednio,,D---P--------P]
3042 w[w,66,P-L----------P]
3043 metrach[metr,,SPLI---------P]
3044 lub[lub,,C------------P]
3045 stopach[stopa,,SPLF---------P].
3046 Ta[ten,,ASNFP--------P]
3047 regu³a[regu³a,,SSNF---------P]
3048 pomiarowa[pomiarowy,,ASNFP--------P]
3049 chybi³a[chybiæ,,VS-F-3POD----P]
3050 jednak[jednak,,C------------P/T------------P]
3051 celu[cel,121,SSGI---------P].
3052 S±dzono[s±dziæ,,V----B--N----P]
3053 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
3054 pomiar[pomiar,111,SSNI---------P]
3055 obwodu[obwód,,SSGI---------P]
3056 poszycia[poszycie,121,SSGN---------P],
3057 wiêkszy[wielki,211,ASNPC--------P/ASNAC--------P/ASNIC--------P]
3058 w[w,66,P-L----------P]
3059 jachtach[jacht,,SPLI---------P]
3060 p³askodennych[p³askodenny,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
3061 z[z,65,P-I----------P]
3062 bulbkilem[bulbkil,151,SSIX---------P]
3063 zapobiegnie[zapobiec,,VS---3TOD----P]
3064 budowaniu[budowanie,131,SSDN---------P]
3065 tych[ten,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
3066 jachtów[jacht,,SPGI---------P]
3067 pe³nokad³ubowych[pe³nokad³ubowy,222,APGXX--------P].
3068 Czynnik[czynnik,111,SSNI---------P]
3069 [~]
3070 zwiêksza³[zwiêkszaæ,,VS-M-3PON----P]
3071 bowiem[bowiem,,C------------P]
3072 warto¶æ[warto¶æ,141,SSAF---------P]
3073 regatow±[regatowy,241,ASAFP--------P]
3074 jachtów[jacht,,SPGI---------P]
3075 bulbkilowych[bulbkilowy,222,APGXX--------P],
3076 zaliczaj±c[zaliczaæ,,V----W--N----P]
3077 je[on,44,ZSAF-------N-P/ZPAR-------N-P]
3078 do[do,62,P-G----------P]
3079 klas[klasa,,SPGF---------P]
3080 wy¿szych[wysoki,222,APGXX--------P],
3081 o[o,66,P-L----------P]
3082 d³u¿szej[d³ugi,261,ASLXX--------P]
3083 jak gdyby[jak gdyby,,X------------P]
3084 linii[linia,121,SSGF---------P]
3085 wodnej[wodny,221,ASGFP--------P],
3086 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
3087 wiêc[wiêc,,C------------P]
3088 szybszych[szybki,222,APGOC--------P/APGRC--------P].
3089 
3090 C0055~Marchaj Cz.~Teoria ¿eglowania~Sport i turystyka~1966~38~1
3091 Dragon[dragon,111,SSNP---------P]
3092 jest[byæ,,VS---3TON----P]
3093 równie¿[równie¿,,T------------P]
3094 klas±[klasa,,SSIF---------P]
3095 olimpijsk±[olimpijski,251,ASIFP--------P].
3096 Jest[byæ,,VS---3TON----P]
3097 to[to,41,Z-N-------XX-P]
3098 stosunkowo[stosunkowo,,D---P--------P]
3099 ma³y[ma³y,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3100 jacht[jacht,111,SSNI---------P]
3101 balastowy[balastowy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P],
3102 który[który,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3103 sta³[staæ siê,501,VS-M-3PODZ---P]
3104 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3105 monotypem[monotyp,,SSII---------P]
3106 miêdzynarodowym[miêdzynarodowy,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
3107 przez[przez,64,P-A----------P]
3108 ewolucjê[ewolucja,,SSAF---------P]
3109 podobnego[podobny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3110 jachtu[jacht,,SSGI---------P],
3111 u¿ywanego[u¿ywany,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3112 na[na,66,P-L----------P]
3113 wodach[woda,,SPLF---------P]
3114 wielkich[wielki,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
3115 jezior[jezioro,,SPGN---------P]
3116 w[w,66,P-L----------P]
3117 USA[usa,,X------------S]
3118 i[i,,C------------P]
3119 Kanadzie[kanada,161,SSLF---------W].
3120 Traktowany[traktowany,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3121 pocz±tkowo[pocz±tkowo,,D---P--------P]
3122 jako[jako,61,P-N----------P]
3123 tania[tani,,ASNFP--------P]
3124 jednostka[jednostka,,SSNF---------P]
3125 u¿ywana[u¿ywany,,ASNFP--------P]
3126 do[do,62,P-G----------P]
3127 turystyki[turystyka,121,SSGF---------P],
3128 przeobrazi³[przeobraziæ siê,501,VS-M-3PODZ---P]
3129 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3130 w[w,64,P-A----------P]
3131 wyrafinowany[wyrafinowany,241,ASAIP--------P]
3132 jacht[jacht,141,SSAI---------P]
3133 regatowy[regatowy,241,ASAIP--------P],
3134 do¶æ[do¶æ,,D------------P]
3135 kosztowny[kosztowny,241,ASAIP--------P],
3136 ale[ale,,C------------P]
3137 popularny[popularny,241,ASAIP--------P]
3138 na[na,66,P-L----------P]
3139 wodach[woda,,SPLF---------P]
3140 europejskich[europejski,262,APLOP--------P/APLRP--------P].
3141 Kszta³t[kszta³t,111,SSNI---------P]
3142 kad³uba[kad³ub,,SSGI---------P],
3143 powierzchnia[powierzchnia,,SSNF---------P]
3144 ¿agli[¿agiel,122,SPGI---------P],
3145 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
3146 nawet[nawet,,T------------P]
3147 ciê¿ar[ciê¿ar,111,SSNI---------P]
3148 gatunkowy[gatunkowy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3149 p³ótna[p³ótno,121,SSGN---------P]
3150 s±[byæ,57,VP---ITONB--OP]
3151 ¶ci¶le[¶ci¶le,,D---P--------P]
3152 kontrolowane[kontrolowany,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
3153 przepisami[przepis,,SPII---------P]
3154 klasowymi[klasowy,,APIOP--------P/APIRP--------P].
3155 
3156 C0056~Marchaj Cz.~Teoria ¿eglowania~Sport i turystyka~1966~69~8
3157 Uzasadnione[uzasadniony,211,ASNNP--------P]
3158 jest[byæ,57,VS---ITONB--OP]
3159 przypuszczenie[przypuszczenie,111,SSNN---------P],
3160 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
3161 spadek[spadek,111,SSNI---------P]
3162 ten[ten,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3163 wywo³any[wywo³any,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3164 zosta³[zostaæ,57,VS-M-IPODB--OP]
3165 zmian±[zmiana,,SSIF---------P]
3166 prêdko¶ci[prêdko¶æ,121,SSGF---------P]
3167 przep³ywu[przep³yw,,SSGI---------P]
3168 przez[przez,64,P-A----------P]
3169 przekroje[przekrój,142,SPAI---------P]
3170 i[i,,C------------P]
3171 manometry[manometr,112,SPNI---------P]
3172 i[i,,C------------P]
3173 nie[nie,,T------------P]
3174 wykazuj±[wykazywaæ,,VP---3TON----P]
3175 ¿adnych[¿aden,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
3176 zmian[zmiana,,SPGF---------P],
3177 poniewa¿[poniewa¿,,C------------P]
3178 w[w,66,P-L----------P]
3179 przekrojach[przekrój,,SPLI---------P]
3180 nie ma[nie ma,,X------------P]
3181 wzrostu[wzrost,,SSGI---------P]
3182 prêdko¶ci[prêdko¶æ,121,SSGF---------P]
3183 przep³ywu[przep³yw,,SSGI---------P].
3184 P³ytki[p³ytka,112,SPNF---------P]
3185 górna[górny,,ASNFP--------P]
3186 i[i,,C------------P]
3187 dolna[dolny,,ASNFP--------P]
3188 s±[byæ,,VP---3TON----P]
3189 do[do,62,P-G----------P]
3190 siebie[siebie,42,Z-G-------XX-P]
3191 równoleg³e[równoleg³y,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
3192 i[i,,C------------P]
3193 prêdko¶æ[prêdko¶æ,111,SSNF---------P]
3194 przep³ywu[przep³yw,,SSGI---------P]
3195 w[w,66,P-L----------P]
3196 tych[ten,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
3197 przekrojach[przekrój,,SPLI---------P]
3198 jest[byæ,,VS---3TON----P]
3199 taka[taki,,ASNFP--------P]
3200 sama[sam,,ASNFP--------P],
3201 jak[jak,9,C------------P]
3202 przed[przed,65,P-I----------P]
3203 wej¶ciem[wej¶cie,,SSIN---------P]
3204 do[do,62,P-G----------P]
3205 przekroju[przekrój,121,SSGI---------P],
3206 to[to,41,Z-N-------XX-P]
3207 jest[byæ,,VS---3TON----P]
3208 dwadzie¶cia[dwadzie¶cia,,NPNR---------P/NPAR---------P]
3209 metrów[metr,,SPGI---------P]
3210 na[na,64,P-A----------P]
3211 sekundê[sekunda,,SSAF---------P].
3212 Poniewa¿[poniewa¿,,C------------P],
3213 jak[jak,9,C------------P]
3214 ju¿[ju¿,,T------------P]
3215 wspomnieli¶my[wspomnieæ,,VP-O-1POD----P],
3216 powietrze[powietrze,111,SSNN---------P]
3217 mo¿e[móc,5,VX-X-XXXXX--XP]
3218 byæ[byæ,57,V----I--NB--OP]
3219 traktowane[traktowany,211,ASNNP--------P]
3220 przy[przy,66,P-L----------P]
3221 takiej[taki,261,ASLFP--------P]
3222 prêdko¶ci[prêdko¶æ,161,SSLF---------P]
3223 jako[jako,61,P-N----------P]
3224 nie¶ci¶liwe[nie¶ci¶liwy,211,ASNNP--------P],
3225 ³atwo[³atwo,,D---P--------P]
3226 mo¿na[mo¿na,,VX-X-X-PXX--WP]
3227 wnioskowaæ[wnioskowaæ,,V----I--N----P],
3228 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
3229 szybko¶æ[szybko¶æ,111,SSNF---------P]
3230 przep³ywu[przep³yw,,SSGI---------P]
3231 przez[przez,64,P-A----------P]
3232 przekroje[przekrój,142,SPAI---------P]
3233 [~]
3234 i[i,,C------------P]
3235 [~]
3236 które[który,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
3237 s±[byæ,,VP---3TON----P]
3238 mniejsze[ma³y,212,APNOC--------P/APNRC--------P]
3239 od[od,62,P-G----------P]
3240 przekroju[przekrój,121,SSGI---------P]
3241 [~],
3242 musi[musieæ,,VS---3TON----P]
3243 byæ[byæ,,V----I--N----P]
3244 odpowiednio[odpowiednio,,D---P--------P]
3245 wiêksza[wielki,,ASNFC--------P].
3246 
3247 C0057~Marchaj Cz.~Teoria ¿eglowania~Sport i turystyka~1966~25~1
3248 Dla[dla,62,P-G----------P]
3249 przyk³adu[przyk³ad,,SSGI---------P/SSVI---------P],
3250 s³up[s³up,111,SSNI---------P]
3251 o[o,66,P-L----------P]
3252 d³ugo¶ci[d³ugo¶æ,161,SSLF---------P]
3253 dziesiêciu[dziesiêæ,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
3254 metrów[metr,,SPGI---------P]
3255 mo¿e[móc,5,VX-X-XXXXX--XP]
3256 byæ[byæ,57,V----I--NB--OP]
3257 sklasyfikowany[sklasyfikowany,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3258 jako[jako,61,P-N----------P]
3259 jedenastometrowy[jedenastometrowy,211,ASNXX--------P],
3260 gdy[gdy,,C------------P]
3261 w[w,66,P-L----------P]
3262 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
3263 konstrukcji[konstrukcja,161,SSLF---------P]
3264 d±¿enie[d±¿enie,111,SSNN---------P]
3265 do[do,62,P-G----------P]
3266 szybko¶ci[szybko¶æ,121,SSGF---------P]
3267 przewa¿a[przewa¿aæ,,VS---3TON----P]
3268 nad[nad,65,P-I----------P]
3269 wzglêdami[wzgl±d,,SPII---------P]
3270 wygody[wygoda,121,SSGF---------P]
3271 i[i,,C------------P]
3272 mieszkalno¶ci[mieszkalno¶æ,121,SSGF---------P].
3273 Albo[albo,,C------------P]
3274 kecz[kecz,111,SSNI---------P]
3275 dwunastometrowy[dwunastometrowy,211,ASNXX--------P]
3276 w[w,66,P-L----------P]
3277 linii[linia,161,SSLF---------P]
3278 wodnej[wodny,261,ASLFP--------P]
3279 o[o,66,P-L----------P]
3280 szerokim[szeroki,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
3281 kad³ubie[kad³ub,,SSLI---------P/SSVI---------P]
3282 i[i,,C------------P]
3283 nieco[nieco,,D------------P]
3284 niedo¿aglowany[niedo¿aglowany,211,ASNXX--------P]
3285 mo¿e[móc,5,VX-X-XXXXX--XP]
3286 byæ[byæ,57,V----I--NB--OP]
3287 sklasyfikowany[sklasyfikowany,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3288 jako[jako,61,P-N----------P]
3289 jedenastometrowy[jedenastometrowy,211,ASNXX--------P].
3290 Zak³ada[zak³adaæ,,VS---3TON----P]
3291 siê[siê,41,Z-N----------P]
3292 przy[przy,66,P-L----------P]
3293 tym[to,46,Z-L-------XX-P],
3294 daj±c[dawaæ,,V----W--N----P]
3295 ³odziom[³ód¬,,SPDF---------P]
3296 tê[ten,,ASAFP--------P/ASIFP--------P]
3297 sam±[sam,241,ASAFP--------P]
3298 klasê[klasa,,SSAF---------P],
3299 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
3300 spodziewany[spodziewany,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3301 wzrost[wzrost,111,SSNI---------P]
3302 prêdko¶ci[prêdko¶æ,121,SSGF---------P]
3303 ³odzi[³ód¬,121,SSGF---------P]
3304 wskutek[wskutek,62,P-G----------P]
3305 nierównych[nierówny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
3306 d³ugo¶ci[d³ugo¶æ,122,SPGF---------P]
3307 w[w,66,P-L----------P]
3308 linii[linia,161,SSLF---------P]
3309 wodnej[wodny,261,ASLFP--------P]
3310 (dziesiêæ[dziesiêæ,,NPNR---------P/NPAR---------P]
3311 metrów[metr,,SPGI---------P]
3312 i[i,,C------------P]
3313 dwana¶cie[dwana¶cie,,NPNR---------P/NPAR---------P]
3314 metrów[metr,,SPGI---------P])
3315 bêdzie[byæ,57,VS---ITONB--OP]
3316 zneutralizowany[zneutralizowany,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3317 przez[przez,64,P-A----------P]
3318 ujemny[ujemny,241,ASAIP--------P]
3319 wp³yw[wp³yw,141,SSAI---------P]
3320 wiêkszej[wielki,221,ASGFC--------P]
3321 szeroko¶ci[szeroko¶æ,121,SSGF---------P],
3322 [&]
3323 
3324 C0058~Marchaj Cz.~Teoria ¿eglowania~Sport i turystyka~1966~133~29
3325 Szybko¶æ[szybko¶æ,111,SSNF---------P]
3326 wiatru[wiatr,,SSGI---------P]
3327 rzeczywistego[rzeczywisty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3328 zmienia[zmieniaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
3329 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3330 zale¿nie[zale¿nie,,D---P--------P]
3331 od[od,62,P-G----------P]
3332 wielko¶ci[wielko¶æ,121,SSGF---------P]
3333 blisko[blisko,62,P-G----------P]
3334 powierzchni[powierzchnia,121,SSGF---------P]
3335 wody[woda,121,SSGF---------P]
3336 prêdko¶æ[prêdko¶æ,111,SSNF---------P]
3337 wiatru[wiatr,,SSGI---------P]
3338 jest[byæ,,VS---3TON----P]
3339 mniejsza[ma³y,,ASNFC--------P].
3340 Wskutek[wskutek,62,P-G----------P]
3341 tarcia[tarcie,121,SSGN---------P]
3342 o[o,64,P-A----------P]
3343 pod³o¿e[pod³o¿e,141,SSAN---------P],
3344 warstwy[warstwa,112,SPNF---------P]
3345 powietrza[powietrze,,SSGN---------P/SPNN---------P/SPAN---------P/SPVN---------P]
3346 tu¿[tu¿,,D------------P]
3347 nad[nad,65,P-I----------P]
3348 wod±[woda,,SSIF---------P]
3349 s±[byæ,57,VP---ITONB--OP]
3350 przyhamowywane[przyhamowywany,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
3351 silniej[silnie,,D---C--------P],
3352 ni¿[ni¿,,C------------P]
3353 warstwy[warstwa,112,SPNF---------P]
3354 po³o¿one[po³o¿ony,212,APNXX--------P]
3355 wy¿ej[wysoko,,D---C--------P].
3356 Charakter[charakter,111,SSNI---------P]
3357 zmian[zmiana,,SPGF---------P]
3358 prêdko¶ci[prêdko¶æ,121,SSGF---------P]
3359 wiatru[wiatr,,SSGI---------P]
3360 zale¿nie[zale¿nie,,D---P--------P]
3361 od[od,62,P-G----------P]
3362 wysoko¶ci[wysoko¶æ,121,SSGF---------P]
3363 jest[byæ,,VS---3TON----P]
3364 podobny[podobny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3365 do[do,62,P-G----------P]
3366 tych[ten,222,APGOP--------P/APGRP--------P],
3367 jakie[jaki,242,APARP--------P]
3368 mo¿na[mo¿na,,VX-X-X-PXX--WP]
3369 obserwowaæ[obserwowaæ,,V----I--N----P]
3370 w[w,66,P-L----------P]
3371 granicach[granica,,SPLF---------P]
3372 warstwy[warstwa,121,SSGF---------P]
3373 przy¶ciennej[przy¶cienny,221,ASGFP--------P],
3374 jakkolwiek[jakkolwiek,,C------------P]
3375 w[w,66,P-L----------P]
3376 znacznie[znacznie,,D---P--------P]
3377 wiêkszej[wielki,261,ASLFC--------P]
3378 skali[skala,161,SSLF---------P].
3379 Pomiary[pomiar,112,SPNI---------P]
3380 meteorologiczne[meteorologiczny,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
3381 wykaza³y[wykazaæ,,VP-R-3POD----P],
3382 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
3383 stopieñ[stopieñ,111,SSNI---------P]
3384 wzrostu[wzrost,,SSGI---------P]
3385 prêdko¶ci[prêdko¶æ,121,SSGF---------P]
3386 wiatru[wiatr,,SSGI---------P],
3387 czyli[czyli,,C------------P]
3388 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
3389 zwany[zwany,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3390 pionowy[pionowy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3391 gradient[gradient,111,SSNI---------P]
3392 wiatru[wiatr,,SSGI---------P],
3393 zale¿y[zale¿eæ,,VS---3TON----P]
3394 od[od,62,P-G----------P]
3395 warunków[warunek,,SPGI---------P]
3396 pogodowych[pogodowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
3397 oraz[oraz,,C------------P]
3398 od[od,62,P-G----------P]
3399 stanu[stan,,SSGI---------P]
3400 morza[morze,121,SSGN---------P].
3401 
3402 C0059~Marchaj Cz.~Teoria ¿eglowania~Sport i turystyka~1966~163~11
3403 Oczywi¶cie[oczywi¶cie,,D---P--------P]
3404 przy[przy,66,P-L----------P]
3405 wiatrach[wiatr,,SPLI---------P]
3406 silnych[silny,262,APLOP--------P/APLRP--------P],
3407 gdy[gdy,,C------------P]
3408 przechy³y[przechy³,112,SPNI---------P]
3409 wiatru[wiatr,,SSGI---------P]
3410 s±[byæ,,VP---3TON----P]
3411 za du¿e[za du¿y,212,APNXX--------P],
3412 za³oga[za³oga,,SSNF---------P]
3413 mo¿e[móc,5,VX-X-XXXXX--XP]
3414 zarefowaæ[zarefowaæ,,V----I--D----P]
3415 zbyt[zbyt,8,D------------P]
3416 g³êboki[g³êboki,241,ASAIP--------P]
3417 ¿agiel[¿agiel,141,SSAI---------P]
3418 albo[albo,,C------------P]
3419 prowadziæ[prowadziæ,,V----I--N----P]
3420 ¿agle[¿agiel,142,SPAI---------P]
3421 przy[przy,66,P-L----------P]
3422 czê¶ciowym[czê¶ciowy,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
3423 ich[on,42,ZPGO-------N-P/ZPGR-------N-P]
3424 ³opocie[³opot,161,SSLI---------P].
3425 Oba[oba,31,NPNX---------P]
3426 te[ten,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
3427 rozwi±zania[rozwi±zanie,112,SPNN---------P]
3428 s±[byæ,,VP---3TON----P]
3429 jednak[jednak,,C------------P/T------------P]
3430 gorsze[z³y,212,APNOC--------P/APNRC--------P]
3431 w[w,66,P-L----------P]
3432 porównaniu[porównanie,161,SSLN---------P]
3433 z[z,65,P-I----------P]
3434 korzy¶ci±[korzy¶æ,,SSIF---------P],
3435 jak±[jaki,241,ASAFP--------P]
3436 daje[dawaæ,,VS---3TON----P],
3437 odpowiednie[odpowiedni,211,ASNNP--------P]
3438 dla[dla,62,P-G----------P]
3439 danych[dany,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
3440 warunków[warunek,,SPGI---------P]
3441 postawienie[postawienie,111,SSNN---------P]
3442 p³askiego[p³aski,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3443 ¿agla[¿agiel,,SSGI---------P].
3444 Mo¿na[mo¿na,,VX-X-X-PXX--WP]
3445 przyj±æ[przyj±æ,,V----I--D----P]
3446 jako[jako,64,P-A----------P]
3447 zasadê[zasada,,SSAF---------P],
3448 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
3449 refowanie[refowanie,111,SSNN---------P]
3450 nawet[nawet,,T------------P]
3451 najbardziej[bardzo,,D---S--------P]
3452 staranne[staranny,211,ASNNP--------P]
3453 i[i,,C------------P]
3454 umiejêtne[umiejêtny,211,ASNNP--------P],
3455 deformuje[deformowaæ,,VS---3TON----P]
3456 ¿agiel[¿agiel,141,SSAI---------P]
3457 i[i,,C------------P]
3458 dlatego[dlatego,,C------------P]
3459 posiadanie[posiadanie,111,SSNN---------P]
3460 kilku[kilka,32,NPGO---------P/NPGR---------P]
3461 kompletów[komplet,,SPGI---------P]
3462 ¿agli[¿agiel,,SPGI---------P]
3463 daje[dawaæ,,VS---3TON----P]
3464 bezsporne[bezsporny,242,APARP--------P]
3465 korzy¶ci[korzy¶æ,142,SPAF---------P].
3466 
3467 C0060~Marchaj Cz.~Teoria ¿eglowania~Sport i turystyka~1966~198~2
3468 I[i,,C------------P]
3469 nic[nic,41,Z-N-------XX-P]
3470 innego[inny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3471 w[w,66,P-L----------P]
3472 równym[równy,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
3473 stopniu[stopieñ,,SSLI---------P/SSVI---------P]
3474 nie[nie,,T------------P]
3475 przeszkadza[przeszkadzaæ,,VS---3TON----P]
3476 w[w,66,P-L----------P]
3477 osi±gniêciu[osi±gniêcie,161,SSLN---------P]
3478 najwiêkszej[wielki,221,ASGFS--------P]
3479 prêdko¶ci[prêdko¶æ,121,SSGF---------P]
3480 przy[przy,66,P-L----------P]
3481 ostrzeniu[ostrzenie,161,SSLN---------P]
3482 na[na,64,P-A----------P]
3483 wiatr[wiatr,141,SSAI---------P],
3484 jak[jak,9,C------------P]
3485 zbyt[zbyt,8,D------------P]
3486 mocne[mocny,211,ASNNP--------P]
3487 doci±gniêcie[doci±gniêcie,111,SSNN---------P]
3488 foka[fok,121,SSGI---------P]
3489 do[do,62,P-G----------P]
3490 grota[grot,121,SSGI---------P].
3491 Poluzowanie[poluzowanie,111,SSNN---------P]
3492 szotów[szot,,SPGI---------P]
3493 foka[fok,121,SSGI---------P],
3494 niekiedy[niekiedy,,D------------P]
3495 o[o,64,P-A----------P]
3496 kilka[kilka,34,NPAR---------P]
3497 centymetrów[centymetr,,SPGI---------P],
3498 lub[lub,,C------------P]
3499 niewielkie[niewielki,211,ASNNP--------P]
3500 przesuniêcie[przesuniêcie,111,SSNN---------P]
3501 na zewn±trz[na zewn±trz,,D------------P]
3502 pozycji[pozycja,121,SSGF---------P]
3503 kip[kipa,122,SPGF---------P]
3504 mo¿e[móc,5,VX-X-XXXXX--XP]
3505 radykalnie[radykalnie,,D---P--------P]
3506 poprawiæ[poprawiæ,,V----I--D----P]
3507 sprawno¶æ[sprawno¶æ,141,SSAF---------P]
3508 jachtu[jacht,,SSGI---------P].
3509 Te[ten,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
3510 praktyczne[praktyczny,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
3511 do¶wiadczenia[do¶wiadczenie,112,SPNN---------P]
3512 potwierdzone[potwierdzony,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
3513 zosta³y[zostaæ,57,VP-R-IPODB--OP]
3514 w[w,66,P-L----------P]
3515 eksperymentach[eksperyment,,SPLI---------P]
3516 tunelowych[tunelowy,262,APLOP--------P/APLRP--------P],
3517 wykonanych[wykonany,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
3518 przez[przez,64,P-A----------P]
3519 autora[autor,141,SSAP---------P]
3520 na[na,66,P-L----------P]
3521 uniwersytecie[uniwersytet,,SSLI---------P/SSVI---------P]
3522 w[w,66,P-L----------P]
3523 Southampton[southampton,,X------------W].
3524 
3525 C0061~Marchaj Cz.~Teoria ¿eglowania~Sport i turystyka~1966~228~16
3526 W[w,66,P-L----------P]
3527 ¶rodowisku[¶rodowisko,161,SSLN---------P]
3528 ¿eglarskim[¿eglarski,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
3529 dobrze[dobrze,,D---P--------P]
3530 znane[znany,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
3531 s±[byæ,57,VP---ITONB--OP]
3532 fakty[fakt,112,SPNI---------P],
3533 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
3534