Locked History Actions

attachment:wzbogacony-d-proza.txt of PL196x

Attachment 'wzbogacony-d-proza.txt'

Download

  1 D0001~H. Ablewicz~Miasto Remus~1963~PAX~str. 34
  2 Poza[poza,65,P-I----------P]
  3 tym[to,45,Z-I-------XX-P]
  4 miasto[miasto,111,SSNN---------P]
  5 Remus[remus,,SSNP---------W]
  6 nie[nie,,T------------P]
  7 jest[byæ,,VS---3TON----P]
  8 miejscem[miejsce,,SSIN---------P],
  9 w[w,66,P-L----------P]
 10 którym[który,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
 11 ktokolwiek[ktokolwiek,,X------------P]
 12 cokolwiek[cokolwiek,44,Z-A-------XX-P]
 13 odwa¿y³by[odwa¿yæ siê,,VX-X-XXXXZ---P]
 14 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 15 zmieniæ[zmieniæ siê,501,V----I--DZ---P].
 16 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
 17 pan[pan,,SSVP---------P],
 18 m³ody[m³ody,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 19 cz³owieku[cz³owiek,171,SSVP---------P]?
 20 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
 21 pan[pan,,SSVP---------P]?
 22 Co[co,41,Z-N----------P]
 23 panu[pan,131,SSDP---------P]
 24 dokucza[dokuczaæ,,VS---3TON----P]
 25 najdotkliwiej[dotkliwie,,D---S--------P]?
 26 ..
 27 Ach[ach,,I------------P],
 28 panie[pan,171,SSVP---------P]
 29 redaktorze[redaktor,171,SSVP---------P]!
 30 Taki[taki,241,ASAIP--------P]
 31 jeden[jeden,241,ASAIP--------P]
 32 drobiazg[drobiazg,141,SSAI---------P],
 33 ka¿dy[ka¿dy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 34 ma[mieæ,,VS---3TON----P]
 35 jaki¶[jaki¶,241,ASAIP--------P]
 36 dokuczaj±cy[dokuczaj±cy,241,ASAIP--------P]
 37 mu[on,,ZSDM------NN-P/ZSDN------NN-P]
 38 drobiazg[drobiazg,141,SSAI---------P].
 39 Najbardziej[bardzo,,D---S--------P]
 40 dokucza[dokuczaæ,,VS---3TON----P]
 41 mi[ja,,Z-D-------N--P]
 42 ¿ycie[¿ycie,111,SSNN---------P].
 43 Ale[ale,,C------------P]
 44 niech[niech,,T------------P]
 45 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 46 pan[pan,,SSVP---------P]
 47 tym[to,45,Z-I-------XX-P]
 48 zbytnio[zbytnio,,D---P--------P]
 49 nie[nie,,T------------P]
 50 przejmuje[przejmowaæ siê,551,VS---3-RNZ--RP].
 51 Ja[ja,,Z-N----------P]
 52 jestem[byæ,,VS---1TON----P]
 53 synem[syn,,SSIP---------P]
 54 akuszerki[akuszerka,121,SSGF---------P]
 55 i[i,,C------------P]
 56 lekarza-po³o¿nika[lekarz-po³o¿nik,121,SSGP---------P].
 57 
 58 D0002~H. Ablewicz~Miasto Remus~1963~PAX~str. 89
 59 Dwadzie¶cia[dwadzie¶cia,34,NPAR---------P]
 60 tysiêcy[tysi±c,,SPGI---------P]
 61 wsuniêto[wsun±æ,,V----B--D----P]
 62 w[w,64,P-A----------P]
 63 ³apê[³apa,,SSAF---------P]
 64 odpowiedniego[odpowiedni,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 65 czynnika[czynnik,,SSGI---------P]
 66 wymiaru[wymiar,,SSGI---------P]
 67 sprawiedliwo¶ci[sprawiedliwo¶æ,121,SSGF---------P].
 68 Có¿[có¿,44,Z-A----------P]
 69 robiæ[robiæ,,V----I--N----P]?
 70 By³a[byæ,5,VS-F-3PON----P]
 71 to[to,41,Z-N-------XX-P]
 72 cena[cena,,SSNF---------P],
 73 jak±[jaki,241,ASAFP--------P]
 74 postawiono[postawiæ,,V----B--D----P]
 75 za[za,64,P-A----------P]
 76 wydanie[wydanie,141,SSAN---------P]
 77 ¶wiadectwa[¶wiadectwo,121,SSGN---------P]
 78 o[o,66,P-L----------P]
 79 niepoczytalno¶ci[niepoczytalno¶æ,161,SSLF---------P]
 80 oskar¿onego[oskar¿ony,121,SSGP---------P]
 81 Zaj±ca[zaj±c,121,SSGA---------W].
 82 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
 83 nowe[nowy,241,ASANP--------P],
 84 dwupokojowe[dwupokojowy,241,ASANP--------P]
 85 mieszkanko[mieszkanko,141,SSAN---------P]
 86 otrzymali[otrzymaæ,,VP-O-3POD----P]
 87 pañstwo[pañstwo,112,SPNN---------P]
 88 Sknerowie[sknera,112,SPNP---------W].
 89 Pani[pani,111,SSNF---------P]
 90 Kizia[kizia,,SSNF---------W]
 91 Lipka-Sknerowa[lipka-sknerowa,111,SSNF---------W]
 92 swoje[swój,242,APARP--------P]
 93 ostatnie[ostatni,242,APARP--------P]
 94 panieñskie[panieñski,242,APARP--------P]
 95 wczasy[wczasy,142,SPAT---------P]
 96 spêdza³a[spêdzaæ,,VS-F-3PON----P]
 97 w[w,66,P-L----------P]
 98 towarzystwie[towarzystwo,,SSLN---------P]
 99 pana[pan,121,SSGP---------P]
 100 naczelnika[naczelnik,121,SSGP---------P]
 101 wydzia³u[wydzia³,,SSGI---------P]
 102 kwaterunkowego[kwaterunkowy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P].
 103 
 104 D0003~H. Ablewicz~Miasto Remus~1963~PAX~str. 178
 105 ..
 106 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
 107 ty[ty,,Z-N----------P]?
 108 Ty[ty,,Z-N----------P],
 109 co[co,44,Z-A----------P]
 110 ty[ty,,Z-N----------P]
 111 tutaj[tutaj,,D------------P]
 112 robisz[robiæ,,VS---2TON----P]?
 113 
 114 zapyta³[zapytaæ,,VS-M-3POD----P].
 115 Dlaczego[dlaczego,,D------------P]
 116 ty[ty,,Z-N----------P]
 117 pozwalasz[pozwalaæ,,VS---2TON----P],
 118 abym[aby,9,C------------P]
 119 ciê[ty,,Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 120 obejmowa³[obejmowaæ,,VS-M-3PON----P]?
 121 ..
 122 Ja[ja,,Z-N----------P]?
 123 Ja[ja,,Z-N----------P],
 124 ca³kiem[ca³kiem,,D------------P]
 125 po prostu[po prostu,,X------------P].
 126 Ja[ja,,Z-N----------P]
 127 sobie[siebie,43,Z-D-------XX-P]
 128 ciebie[ty,44,Z-A-------T--P]
 129 jedynie[jedynie,,D---P--------P]
 130 wymy¶li³am[wymy¶liæ,,VS-F-1POD----P].
 131 Dla[dla,62,P-G----------P]
 132 mnie[ja,42,Z-G-------T--P]
 133 jeste¶[byæ,,VS---2TON----P]
 134 wymy¶lony[wymy¶lony,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P],
 135 nie[nie,,T------------P]
 136 wytrzyma³by¶[wytrzymaæ,,VS-M-2-PD----P]
 137 spotkania[spotkanie,121,SSGN---------P]
 138 z[z,65,P-I----------P]
 139 moj±[mój,251,ASIFP--------P]
 140 rzeczywisto¶ci±[rzeczywisto¶æ,,SSIF---------P],
 141 która[który,,ASNFP--------P]
 142 jest[byæ,,VS---3TON----P]
 143 pe³na[pe³ny,,X------------P]
 144 pytañ[pytanie,,SPGN---------P]
 145 bez[bez,62,P-G----------P]
 146 odpowiedzi[odpowied¬,122,SPGF---------P],
 147 pe³na[pe³ny,,X------------P]
 148 w±tpliwo¶ci[w±tpliwo¶æ,122,SPGF---------P],
 149 pe³na[pe³ny,,X------------P]
 150 strachu[strach,121,SSGI---------P],
 151 bezsilno¶ci[bezsilno¶æ,121,SSGF---------P],
 152 zw±tpienia[zw±tpienie,121,SSGN---------P].
 153 
 154 D0004~H. Ablewicz~Wiêcej grzechów nie pamiêtam~1963~¦l±sk~str. 13
 155 P³yta[p³yta,,SSNF---------P]
 156 z[z,65,P-I----------P]
 157 piosenk±[piosenka,,SSIF---------P]
 158 jest[byæ,,VS---3TON----P]
 159 bardzo[bardzo,,D---P--------P]
 160 stara[stary,211,ASNFP--------P]
 161 i[i,,C------------P]
 162 zdarta[zdarty,,ASNFP--------P]
 163 w[w,66,P-L----------P]
 164 kilku[kilka,36,NPLO---------P/NPLR---------P]
 165 miejscach[miejsce,,SPLN---------P],
 166 lecz[lecz,,C------------P]
 167 nikt[nikt,,Z-N----------P]
 168 na[na,64,P-A----------P]
 169 to[to,44,Z-A-------XX-P]
 170 nie[nie,,T------------P]
 171 zwraca[zwracaæ,,VS---3TON----P]
 172 uwagi[uwaga,121,SSGF---------P],
 173 bo[bo,,C------------P]
 174 stwarza[stwarzaæ,,VS---3TON----P]
 175 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
 176 nastrój[nastrój,141,SSAI---------P]
 177 po¿egnania[po¿egnanie,121,SSGN---------P]
 178 dla[dla,62,P-G----------P]
 179 opuszczaj±cych[opuszczaj±cy,122,SPGP---------P]
 180 duszn±[duszny,241,ASAFP--------P]
 181 salê[sala,,SSAF---------P],
 182 nikt[nikt,,Z-N----------P]
 183 te¿[te¿,,T------------P]
 184 za[za,64,P-A----------P]
 185 ni±[on,44,ZSAF-------T-P]
 186 nie[nie,,T------------P]
 187 p³aci³[p³aciæ,,VS-M-3PON----P],
 188 stanowi[stanowiæ,5,VS---3TON----P]
 189 jedynie[jedynie,,D---P--------P]
 190 zag³uszenie[zag³uszenie,141,SSAN---------P]
 191 westchnieñ[westchnienie,,SPGN---------P]
 192 i[i,,C------------P]
 193 odchrz±kiwañ[odchrz±kiwanie,,SPGN---------P]
 194 po[po,66,P-L----------P]
 195 dwóch[dwa,36,NPLX---------P]
 196 godzinach[godzina,,SPLF---------P]
 197 przymusowego[przymusowy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 198 milczenia[milczenie,121,SSGN---------P].
 199 Znam[znaæ,,VS---1TON----P]
 200 ka¿de[ka¿dy,241,ASANP--------P]
 201 s³owo[s³owo,141,SSAN---------P]
 202 tej[ten,221,ASGFP--------P]
 203 piosenki[piosenka,121,SSGF---------P],
 204 ka¿d±[ka¿dy,241,ASAFP--------P]
 205 jej[on,42,ZSGF-------N-P]
 206 nutê[nuta,,SSAF---------P]
 207 
 208 D0005~H. Ablewicz~Wiêcej grzechów nie pamiêtam~1963~¦l±sk~str. 68
 209 Co[co,41,Z-N----------P]
 210 tam[tam,,I------------P]
 211 jest[byæ,,VS---3TON----P]?
 212 ..
 213 Orze³[orze³,111,SSNA---------P]
 214 --
 215 rzek³[rzec,,VS-M-3POD----P]
 216 cicho[cicho,,D---P--------P].
 217 Wiesz[wiedzieæ,,VS---2TON----P]
 218 co[co,41,Z-N----------P]
 219 to[to,41,Z-N-------XX-P]
 220 orze³[orze³,111,SSNA---------P]?
 221 Chcesz[chcieæ,,VS---2TON----P]
 222 zobaczyæ[zobaczyæ,,V----I--D----P]
 223 or³a[orze³,141,SSAA---------P]?
 224 ..
 225 Wygl±da³[wygl±daæ,,VS-M-3PON----P]
 226 jak[jak,9,C------------P]
 227 Duch[duch,111,SSNA---------P]
 228 ¶wiêty[¶wiêty,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 229 z[z,62,P-G----------P]
 230 ornatu[ornat,,SSGI---------P/SSDI---------P]
 231 na[na,64,P-A----------P]
 232 mszê[msza,,SSAF---------P]
 233 weseln±[weselny,241,ASAFP--------P].
 234 Nad[nad,65,P-I----------P]
 235 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
 236 g³ow±[g³owa,,SSIF---------P]
 237 b³yszcza³a[b³yszczeæ,,VS-F-3PON----P]
 238 srebrna[srebrny,,ASNFP--------P]
 239 korona[korona,,SSNF---------P],
 240 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
 241 pióra[pióro,112,SPNN---------P]
 242 na[na,66,P-L----------P]
 243 skrzyd³ach[skrzyd³o,,SPLN---------P]
 244 uczesane[uczesany,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 245 by³y[byæ,57,VP-R-IPONB--OP]
 246 od[od,62,P-G----------P]
 247 najwiêkszych[wielki,222,APGOS--------P/APGRS--------P]
 248 do[do,62,P-G----------P]
 249 najmniejszych[ma³y,222,APGOS--------P/APGRS--------P].
 250 Patrzy³a[patrzeæ,,X------------P]
 251 na[na,64,P-A----------P]
 252 gipsowego[gipsowy,241,ASAPP--------P/ASAAP--------P]
 253 ptaka[ptak,141,SSAA---------P]
 254 ubranego[ubrany,241,ASAPP--------P/ASAAP--------P]
 255 wzruszeniem[wzruszenie,,SSIN---------P]
 256 taty[tata,121,SSGP---------P],
 257 któremu[który,,ASDPP--------P/ASDAP--------P/ASDIP--------P/ASDNP--------P]
 258 bez[bez,62,P-G----------P]
 259 przerwy[przerwa,121,SSGF---------P]
 260 pêka[pêkaæ,,VS---3TON----P]
 261 w[w,66,P-L----------P]
 262 przeno¶ni[przeno¶nia,161,SSLF---------P]
 263 serce[serce,111,SSNN---------P].
 264 
 265 D0006~H. Ablewicz~Wiêcej grzechów nie pamiêtam~1963~¦l±sk~str. 101
 266 Poza[poza,65,P-I----------P]
 267 tym[to,45,Z-I-------XX-P]
 268 nie[nie,,T------------P]
 269 wpad³oby[wpa¶æ,,X------------P]
 270 mi[ja,,Z-D-------N--P]
 271 do[do,62,P-G----------P]
 272 g³owy[g³owa,121,SSGF---------P]
 273 kontrolowaæ[kontrolowaæ,,V----I--N----P],
 274 czy[czy,,T------------P/C------------P]
 275 list[list,111,SSNI---------P]
 276 istotnie[istotnie,,D---P--------P]
 277 zosta³[zostaæ,57,VS-M-IPODB--OP]
 278 napisany[napisany,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 279 w[w,66,P-L----------P]
 280 dniu[dzieñ,161,SSLI---------P]
 281 wys³ania[wys³anie,121,SSGN---------P].
 282 Roze¶mia³[roze¶miaæ siê,501,VS-M-3PODZ---P]
 283 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 284 z[z,65,P-I----------P]
 285 zak³opotaniem[zak³opotanie,,SSIN---------P].
 286 Ma[mieæ,,VS---3TON----P]
 287 pani[pani,111,SSNF---------P]
 288 racjê[racja,,SSAF---------P],
 289 jestem[byæ,,VS---1TON----P]
 290 rzeczywi¶cie[rzeczywi¶cie,,D---P--------P]
 291 bardzo[bardzo,,D---P--------P]
 292 skrupulatny[skrupulatny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P].
 293 Pani[pani,111,SSNF---------P]
 294 za¶[za¶,,C------------P]
 295 jest[byæ,,VS---3TON----P]
 296 szalenie[szalenie,,SSNN---------P/SSAN---------P/SSVN---------P]
 297 spostrzegawcza[spostrzegawczy,,ASNFP--------P].
 298 Nie[nie,,T------------P]
 299 wiem[wiedzieæ,,VS---1TON----P]
 300 czy[czy,,T------------P/C------------P]
 301 pan[pan,,SSVP---------P]
 302 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 303 orientuje[orientowaæ siê,501,VS---3TONZ---P],
 304 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 305 spostrzegawczo¶æ[spostrzegawczo¶æ,111,SSNF---------P]
 306 stanowi[stanowiæ,5,VS---3TON----P]
 307 u[u,62,P-G----------P]
 308 kobiet[kobieta,,SPGF---------P]
 309 raczej[raczej,,T------------P]
 310 cechê[cecha,,SSAF---------P]
 311 ujemn±[ujemny,241,ASAFP--------P].
 312 Byæ[byæ,,V----I--N----P]
 313 mo¿e[móc,5,VX-X-XXXXX--XP],
 314 na[na,64,P-A----------P]
 315 szczê¶cie[szczê¶cie,141,SSAN---------P]
 316 nie[nie,,T------------P]
 317 grozi[groziæ,,VS---3TON----P]
 318 mi[ja,,Z-D-------N--P]
 319 towarzystwo[towarzystwo,111,SSNN---------P]
 320 detektywa[detektyw,121,SSGP---------P]
 321 w[w,66,P-L----------P]
 322 spódniczce[spódniczka,161,SSLF---------P]
 323 --
 324 wyja¶ni³[wyja¶niæ,,VS-M-3POD----P]
 325 ..
 326 [&]
 327 
 328 D0007~H. Ablewicz~Wiêcej grzechów nie pamiêtam~1963~¦l±sk~str. 123
 329 Za[za,64,P-A----------P]
 330 kilka[kilka,34,NPAR---------P]
 331 minut[minuta,,SPGF---------P]
 332 gong[gong,111,SSNI---------P]
 333 oznajmi[oznajmiæ,,VS---3TOD----P]
 334 ciep³±[ciep³y,241,ASAFP--------P]
 335 kolacjê[kolacja,,SSAF---------P],
 336 prawdopodobnie[prawdopodobnie,,D---P--------P]
 337 kulebiak[kulebiak,111,SSNI---------P]
 338 z[z,65,P-I----------P]
 339 sosem[sos,,SSII---------P]
 340 grzybowym[grzybowy,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P],
 341 pachnie[pachnieæ,,X------------P]
 342 w[w,66,P-L----------P]
 343 ca³ym[ca³y,261,ASLXX--------P]
 344 budynku[budynek,161,SSLI---------P],
 345 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
 346 Hieronim[hieronim,,X------------W]
 347 ¶piewa[¶piewaæ,,VS---3TON----P]
 348 obecnie[obecnie,,D---P--------P]
 349 melodiê[melodia,,SSAF---------P]
 350 z[z,62,P-G----------P]
 351 Czarnego[czarny,221,ASGPP--------W/ASGAP--------W/ASGIP--------W/ASGNP--------W]
 352 Orfeusza[orfeusz,121,SSGP---------W]
 353 i[i,,C------------P]
 354 znowu[znowu,,D------------P/T------------P]
 355 nie[nie,,T------------P]
 356 fa³szuje[fa³szowaæ,,VS---3TON----P],
 357 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
 358 plecy[plecy,112,SPNT---------P]
 359 s±[byæ,,VP---3TON----P]
 360 w±skie[w±ski,212,APNOP--------P/APNRP--------P],
 361 ch³opiêce[ch³opiêcy,212,APNOP--------P/APNRP--------P],
 362 podane[podany,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 363 do[do,62,P-G----------P]
 364 przodu[przód,,SSGI---------P]
 365 lub[lub,,C------------P]
 366 do[do,62,P-G----------P]
 367 ty³u[ty³,,SSGI---------P]
 368 w[w,66,P-L----------P]
 369 zale¿no¶ci[zale¿no¶æ,161,SSLF---------P]
 370 sk±d[sk±d,,D------------P]
 371 siê[siê,41,Z-N----------P]
 372 je[on,44,ZSAF-------N-P/ZPAR-------N-P]
 373 ogl±da[ogl±daæ,,VS---3TON----P],
 374 nie[nie,,T------------P]
 375 pojmujê[pojmowaæ,,VS---1TON----P]
 376 tego[ten,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 377 zainteresowania[zainteresowanie,121,SSGN---------P]
 378 dla[dla,62,P-G----------P]
 379 postaci[postaæ,121,SSGF---------P]
 380 Hieronima[hieronim,121,SSGP---------W],
 381 przypomina[przypominaæ,,VS---3TON----P]
 382 mi[ja,,Z-D-------N--P]
 383 lata[rok,142,SPAI---------P],
 384 kiedy[kiedy,,D------------P/C------------P]
 385 po³owa[po³owa,,SSNF---------P]
 386 ch³opców[ch³opiec,122,SPGP---------P]
 387 nosi³a[nosiæ,,VS-F-3PON----P]
 388 takie[taki,242,APARP--------P]
 389 w³a¶nie[w³a¶nie,,T------------P/I------------P]
 390 zgarbione[zgarbiony,242,APARP--------P]
 391 i[i,,C------------P]
 392 mizerne[mizerny,,ASNNP--------P/ASANP--------P/APNOP--------P/APNRP--------P/APARP--------P]
 393 barki[bark,,SPNI---------P/SPAI---------P/SPVI---------P],
 394 nie[nie,,T------------P]
 395 by³o[byæ,,VS-N-3PON----P]
 396 czasu[czas,,SSGI---------P]
 397 na[na,,P-L----------P]
 398 filozofiê[filozofia,,SSAF---------P].
 399 [#]
 400 
 401 D0008~H. Ablewicz~Wiêcej grzechów nie pamiêtam~1963~¦l±sk~str. 157
 402 Przede[przed,65,P-I----------P]
 403 mn±[ja,,Z-I----------P]
 404 sta³[staæ,,VS-M-3POD----P]
 405 Wiktor[wiktor,,SSVP---------W].
 406 --
 407 Chod¼[chodziæ,,VS---2-RN----P]
 408 --
 409 rzek³[rzec,,VS-M-3POD----P]
 410 miêkko[miêkko,,D---P--------P]
 411 chwytaj±c[chwytaæ,,V----W--N----P]
 412 mnie[ja,44,Z-A-------T--P]
 413 za[za,64,P-A----------P]
 414 rêkê[rêka,,SSAF---------P].
 415 Dzwoni±[dzwoniæ,,VP---3TON----P]
 416 do[do,62,P-G----------P]
 417 drzwi[drzwi,122,SPGT---------P]
 418 niespokojnie[niespokojnie,,D---P--------P],
 419 nerwowo[nerwowo,,D---P--------P].
 420 Kiedy[kiedy,,D------------P/C------------P]
 421 k³adê[k³a¶æ,,VS---1TON----P]
 422 rêkê[rêka,,SSAF---------P]
 423 na[na,66,P-L----------P]
 424 klamce[klamka,161,SSLF---------P],
 425 s³yszê[s³yszeæ,,VS---1TON----P]
 426 zza[zza,62,P-G----------P]
 427 bia³o[bia³o,,D---P--------P]
 428 lakierowanej[lakierowany,221,ASGFP--------P],
 429 drewnianej[drewniany,221,ASGFP--------P]
 430 tafli[tafla,121,SSGF---------P]
 431 ich[on,42,ZPGO-------N-P/ZPGR-------N-P]
 432 po¶piech[po¶piech,141,SSAI---------P],
 433 chrz±kanie[chrz±kanie,141,SSAN---------P],
 434 g³o¶ne[g³o¶ny,241,ASANP--------P]
 435 bicie[bicie,141,SSAN---------P]
 436 serca[serce,121,SSGN---------P].
 437 pewnie[pewnie,,D---P--------P]
 438 wbiegaj±[wbiegaæ,,VP---3TON----P]
 439 na[na,64,P-A----------P]
 440 drugie[drugi,241,ASANP--------P]
 441 piêtro[piêtro,141,SSAN---------P]
 442 przeskakuj±c[przeskakiwaæ,,V----W--N----P]
 443 po[po,64,P-A----------P]
 444 kilka[kilka,34,NPAR---------P]
 445 stopni[stopieñ,,SPGI---------P].
 446 Mo¿liwe[mo¿liwe,5,VX-X-XXXXX--XP],
 447 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 448 ich[on,42,ZPGO-------N-P/ZPGR-------N-P]
 449 g³osy[g³os,112,SPNI---------P]
 450 s±[byæ,,VP---3TON----P]
 451 zachrypniête[zachrypniêty,212,APNXX--------P]
 452 od[od,62,P-G----------P]
 453 ¶miechu[¶miech,121,SSGI---------P]
 454 i[i,,C------------P]
 455 papierosów[papieros,,SPGI---------P].
 456 
 457 D0009~J. Andrzejewski~Idzie skacz±c po górach~1963~PIW~str. 47
 458 Tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
 459 ..
 460 odpowiada[odpowiadaæ,,VS---3TON----P]
 461 Barba[barba,111,SSNX---------W],
 462 w³a¶ciwie[w³a¶ciwie,,D---P--------P]
 463 matka[matka,,SSNF---------P]
 464 ..
 465 Dziedziczy[dziedziczyæ,,VS---3TON----P]
 466 pan[pan,,SSVP---------P],
 467 wiêc[wiêc,,C------------P]
 468 jak[jak,9,C------------P]
 469 na[na,64,P-A----------P]
 470 pana[pan,141,SSAP---------P]
 471 i[i,,C------------P]
 472 pañsk±[pañski,241,ASAFP--------P]
 473 galeriê[galeria,,SSAF---------P]
 474 kiwn±³[kiwn±æ,,VS-M-3POD----P]
 475 przyjazny[przyjazny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 476 los[los,111,SSNI---------P],
 477 niech[niech,,T------------P]
 478 pan[pan,,SSVP---------P]
 479 bêdzie[byæ,55,VS---3-RN---RP]
 480 mi³y[mi³y,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 481 dla[dla,62,P-G----------P]
 482 prasy[prasa,121,SSGF---------P],
 483 dobrze[dobrze,8,D---P--------P]
 484 panu[pan,131,SSDP---------P]
 485 radzê[radziæ,,VS---1TON----P],
 486 pan[pan,,SSVP---------P]
 487 jest[byæ,,VS---3TON----P]
 488 sympatycznym[sympatyczny,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
 489 ch³opcem[ch³opiec,,SSIP---------P],
 490 samym[sam,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
 491 Ortizem[ortiz,151,SSIX---------W]
 492 nie[nie,,T------------P]
 493 poci±gnie[poci±gn±æ,,VS---3TOD----P]
 494 pan[pan,,SSVP---------P]
 495 d³ugo[d³ugo,,D---P--------P]
 496 i[i,,C------------P]
 497 daleko[daleko,,D---P--------P],
 498 trzeba[trzeba,,V------P----WP]
 499 my¶leæ[my¶leæ,,V----I--N----P]
 500 o[o,66,P-L----------P]
 501 przysz³o¶ci[przysz³o¶æ,161,SSLF---------P]
 502 ..
 503 mamy[mieæ,5,VP---1TON----P]
 504 ju¿[ju¿,,T------------P]
 505 do[do,62,P-G----------P]
 506 koñca[koniec,,SSGI---------P]
 507 roku[rok,121,SSGI---------P]
 508 zakontraktowane[zakontraktowany,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 509 wystawy[wystawa,112,SPNF---------P]
 510 ..
 511 mówi[mówiæ,,VS---3TON----P]
 512 Giulio[giulio,,X------------W]
 513 i[i,,C------------P]
 514 wyjmuje[wyjmowaæ,,VS---3TOD----P]
 515 ze[z,62,P-G----------P]
 516 spodni[spodnie,122,SPGT---------P]
 517 bia³±[bia³y,241,ASAFP--------P]
 518 chustkê[chustka,,SSAF---------P].
 519 
 520 D0010~J. Andrzejewski~Idzie skacz±c po górach~1963~PIW~str. 191
 521 Clouard[clouard,,X------------W]
 522 nie[nie,,T------------P]
 523 jest[byæ,,VS---3TON----P]
 524 ³adny[³adny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P],
 525 ale[ale,,C------------P]
 526 ma[mieæ,,VS---3TON----P]
 527 w³a¶nie[w³a¶nie,,T------------P/I------------P]
 528 to[ten,241,ASANP--------P]
 529 co¶[co¶,44,Z-A----------P],
 530 co[co,41,Z-N----------P]
 531 widzom[widz,,SPDP---------P]
 532 pozwoli[pozwoliæ,,VS---3TOD----P]
 533 uwierzyæ[uwierzyæ,,V----I--D----P],
 534 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 535 twój[twój,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 536 facet[facet,,SSNP---------P]
 537 mo¿e[móc,5,VX-X-XXXXX--XP]
 538 i[i,,C------------P]
 539 na[na,64,P-A----------P]
 540 niego[on,44,ZSAM------TT-P]
 541 mieæ[mieæ,,V----I--N----P]
 542 ochotê[ochota,,SSAF---------P]
 543 ..
 544 --
 545 Drogi[drogi,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 546 Naudin[naudin,171,SSVX---------W]
 547 --
 548 odzywa[odzywaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
 549 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 550 przez[przez,64,P-A----------P]
 551 nos[nos,141,SSAI---------P]
 552 White[white,,X------------W]
 553 --
 554 zaczynam[zaczynaæ,,VS---1TON----P]
 555 podejrzewaæ[podejrzewaæ,,V----I--N----P],
 556 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 557 nie[nie,,T------------P]
 558 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
 559 mój[mój,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 560 facet[facet,111,SSNP---------P]
 561 ¿ywi[¿ywiæ,5,VS---3TON----P]
 562 podobne[podobny,241,ASANP--------P]
 563 uczucie[uczucie,141,SSAN---------P]
 564 ..
 565 Naudin[naudin,111,SSNX---------W]
 566 roze¶mia³[roze¶miaæ siê,501,VS-M-3PODZ---P]
 567 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P].
 568 --
 569 Przykro[przykro,8,D---P--------P]
 570 mi[ja,,Z-D-------N--P],
 571 ale[ale,,C------------P]
 572 muszê[musieæ,,VS---1TON----P]
 573 ciê[ty,,Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 574 rozczarowaæ[rozczarowaæ,,V----I--D----P].
 575 Clouard[clouard,,X------------W]
 576 interesuje[interesowaæ,,VS---3TON----P]
 577 mnie[ja,44,Z-A-------T--P]
 578 wy³±cznie[wy³±cznie,,D---P--------P]
 579 jako[jako,61,P-N----------P]
 580 aktor[aktor,,SSNP---------P]
 581 ..
 582 [&]
 583 
 584 D0011~J. Odrow±¿-Pieni±¿ek~Opowiadania paryskie~1963~Czytelnik~str. 29
 585 Wyja¶ni³o[wyja¶niæ siê,501,VS-N-3PODZ---P]
 586 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 587 to[to,41,Z-N-------XX-P]
 588 ³atwo[³atwo,,D---P--------P],
 589 kiedy[kiedy,,D------------P/C------------P]
 590 wybra³em[wybraæ siê,501,VS-M-1PODZ---P]
 591 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 592 tam[tam,8,D------------P]
 593 po[po,64,P-A----------P]
 594 raz[raz,141,SSAI---------P]
 595 pierwszy[pierwszy,241,ASAIP--------P].
 596 Wielki[wielki,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 597 neon[neon,111,SSNI---------P]
 598 Tourisme[tourisme,,X------------W]
 599 miga³[migaæ,,VS-M-3PON----P]
 600 wprawdzie[wprawdzie,,T------------P]
 601 w[w,66,P-L----------P]
 602 miejscu[miejsce,161,SSLN---------P],
 603 gdzie[gdzie,,D------------P]
 604 ruchliwy[ruchliwy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 605 bulwar[bulwar,111,SSNI---------P]
 606 du Temple[du temple,,X------------W]
 607 wlewa[wlewaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
 608 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 609 na[na,64,P-A----------P]
 610 plac[plac,141,SSAI---------W]
 611 Republique[republique,,X------------W],
 612 ale[ale,,C------------P]
 613 prowadzi³a[prowadziæ,,VS-F-3PON----P]
 614 do[do,62,P-G----------P]
 615 niego[on,42,ZSGM------TT-P/ZSGN-------T-P]
 616 ¶wietlna[¶wietlny,,ASNFP--------P]
 617 strza³ka[strza³ka,,SSNF---------P],
 618 dalej[daleko,,D---C--------P]
 619 i[i,,C------------P]
 620 dalej[daleko,,D---C--------P],
 621 za[za,65,P-I----------P]
 622 któr±[który,251,ASIFP--------P]
 623 postêpuj±c[postêpowaæ,,V----W--N----P],
 624 jak[jak,9,C------------P]
 625 za[za,65,P-I----------P]
 626 gwiazd±[gwiazda,151,SSIF---------P]
 627 przewodni±[przewodni,251,ASIXX--------P],
 628 dociera³o[docieraæ,,VS-N-3PON----P]
 629 siê[siê,41,Z-N----------P]
 630 do[do,62,P-G----------P]
 631 w±skiej[w±ski,221,ASGFP--------P]
 632 uliczki[uliczka,121,SSGF---------P],
 633 nazwanej[nazwany,221,ASGFP--------P]
 634 passage Vendome[passage vendome,,X------------W].
 635 
 636 D0012~D. Bieñkowska~Szczê¶cie w³asne i cudze~1963~LSW~str. 120
 637 Nadziwiæ[nadziwiæ siê,501,V----I--DZ---P]
 638 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 639 nie[nie,,T------------P]
 640 mog³a[móc,,VS-F-3PON----P],
 641 dlaczego[dlaczego,,D------------P]
 642 lubi[lubiæ,,VS---3TON----P]
 643 ona[on,,ZSNF---------P]
 644 Zo¶kê[zo¶ka,,SSAF---------W]
 645 i[i,,C------------P]
 646 spêdza[spêdzaæ,,VS---3TON----P]
 647 z[z,65,P-I----------P]
 648 ni±[on,45,ZSIF---------P]
 649 d³ugie[d³ugi,242,APARP--------P]
 650 godziny[godzina,142,SPAF---------P]
 651 na[na,66,P-L----------P]
 652 rozmowach[rozmowa,,SPLF---------P],
 653 skoro[skoro,9,C------------P]
 654 z[z,65,P-I----------P]
 655 Siwkow±[siwkowa,151,SSIF---------W]
 656 zwykle[zwykle,,D---P--------P]
 657 przesiadywa³a[przesiadywaæ,,VS-F-3PON----P]
 658 w[w,66,P-L----------P]
 659 milczeniu[milczenie,161,SSLN---------P].
 660 Dobre[dobry,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 661 to[to,41,Z-N-------XX-P]
 662 jednak[jednak,,C------------P/T------------P]
 663 by³y[byæ,5,VP-R-3PON----P]
 664 godziny[godzina,112,SPNF---------P],
 665 radio[radio,111,SSNN---------P]
 666 gra³o[graæ,,VS-N-3PON----P]
 667 nieg³o¶no[nieg³o¶no,,D---P--------P],
 668 od[od,62,P-G----------P]
 669 pieca[piec,,SSGI---------P]
 670 sz³o[i¶æ,,VS-N-3PON----P]
 671 mi³e[mi³y,211,ASNNP--------P]
 672 ciep³o[ciep³o,111,SSNN---------P],
 673 robota[robota,111,SSNF---------P]
 674 posuwa³a[posuwaæ siê,501,VS-F-3PONZ---P]
 675 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 676 wolno[wolno,8,D---P--------P],
 677 jednostajnie[jednostajnie,,D---P--------P].
 678 Czasem[czasem,8,D------------P]
 679 pani[pani,111,SSNF---------P]
 680 Irena[irena,,SSNF---------W]
 681 pomaga³a[pomagaæ,,VS-F-3PON----P]
 682 w[w,66,P-L----------P]
 683 ³ataniu[³atanie,161,SSLN---------P]
 684 worków[worek,,SPGI---------P]
 685 albo[albo,,C------------P]
 686 darciu[darcie,161,SSLN---------P]
 687 pierza[pierze,121,SSGN---------P]
 688 i[i,,C------------P]
 689 wówczas[wówczas,,D------------P]
 690 Siwkowa[siwkowa,111,SSNF---------W]
 691 zaczyna³a[zaczynaæ,,VS-F-3PON----P]
 692 opowiadaæ[opowiadaæ,,V----I--N----P]
 693 o[o,66,P-L----------P]
 694 rzeczach[rzecz,,SPLF---------P]
 695 na[na,64,P-A----------P]
 696 pozór[pozór,141,SSAI---------P]
 697 bez[bez,62,P-G----------P]
 698 znaczenia[znaczenie,121,SSGN---------P].
 699 
 700 D0013~M. Ciapa³o~Powroty~1963~LSW~str. 65
 701 Zbli¿a[zbli¿aæ siê,501,VS---3TONZ---P]
 702 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 703 do[do,62,P-G----------P]
 704 przej¶cia[przej¶cie,121,SSGN---------P]
 705 miêdzy[miêdzy,65,P-I----------P]
 706 ogrodami[ogród,,SPII---------P].
 707 Skrzyd³o[skrzyd³o,111,SSNN---------P]
 708 domu[dom,121,SSGI---------P],
 709 który[który,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 710 teraz[teraz,,D------------P]
 711 wyskakuje[wyskakiwaæ,,VS---3TON----P]
 712 na[na,64,P-A----------P]
 713 plan[plan,141,SSAI---------P]
 714 pierwszy[pierwszy,241,ASAIP--------P],
 715 jest[byæ,57,VS---ITONB--OP]
 716 ju¿[ju¿,,T------------P]
 717 wyremontowane[wyremontowany,211,ASNNP--------P].
 718 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
 719 to[to,41,Z-N-------XX-P]
 720 by³o[byæ,,VS-N-3PON----P]
 721 zupe³nie[zupe³nie,,D---P--------P]
 722 jak[jak,9,C------------P]
 723 wczoraj[wczoraj,,D------------P]:
 724 "Wacek[wacek,,SSVX---------W]
 725 tam[tam,8,D------------P]
 726 jest[byæ,,VS---3TON----P].
 727 Wacek[wacek,,SSVX---------W]
 728 tam[tam,8,D------------P]
 729 mieszka[mieszkaæ,5,VS---3TON----P].
 730 Jak[jak,9,C------------P]
 731 go[on,44,ZSAM------NN-P]
 732 stary[stary,111,SSNP---------P]
 733 z³apie[z³apaæ,,VS---3TOD----P],
 734 to[to,9,C------------P]
 735 mu[on,,ZSDM------NN-P/ZSDN------NN-P]
 736 da[daæ,5,VX-X-XXXXX--XP]!"
 737 Wacek[wacek,,SSVX---------W]
 738 uciek³[uciec,,VX-X--XXXX--PP]
 739 z[z,62,P-G----------P]
 740 domu[dom,121,SSGI---------P].
 741 I[i,,C------------P]
 742 tam[tam,8,D------------P]
 743 w³a¶nie[w³a¶nie,,T------------P/I------------P]
 744 mieszka³[mieszkaæ,,VS-M-3PON----P],
 745 ukrywa³[ukrywaæ siê,501,VS-M-3PONZ---P]
 746 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 747 raczej[raczej,,T------------P]
 748 jak[jak,9,C------------P]
 749 prawdziwy[prawdziwy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 750 zbieg[zbieg,111,SSNP---------P]
 751 z[z,62,P-G----------P]
 752 prawdziwego[prawdziwy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 753 wiêzienia[wiêzienie,121,SSGN---------P].
 754 
 755 D0014~M. Ciapa³o~Powroty~1963~LSW~str. 209
 756 --
 757 No[no,,T------------P]
 758 to[to,8,D------------P]
 759 pijesz[piæ,,VS---2TON----P]
 760 dalej[daleko,,D---C--------P]!
 761 --
 762 krzyczy[krzyczeæ,,VS---3TON----P]
 763 ojciec[ojciec,,SSVP---------P]
 764 --
 765 Ludzie[ludzie,112,SPNT---------P]
 766 ju¿[ju¿,,T------------P]
 767 mi[ja,,Z-D-------N--P]
 768 gadaj±[gadaæ,,VP---3TON----P]
 769 ró¿no¶ci[ró¿no¶æ,142,SPAF---------P]
 770 o[o,66,P-L----------P]
 771 was[wy,46,Z-L----------P]!
 772 --
 773 Gdzie[gdzie,,D------------P]
 774 tam[tam,7,I------------P]!
 775 --
 776 krzyczy[krzyczeæ,,VS---3TON----P]
 777 on[on,,ZSNM---------P]
 778 tak¿e[tak¿e,,T------------P]
 779 --
 780 Ludzie[ludzie,112,SPNT---------P]
 781 niech[niech,,T------------P]
 782 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 783 odpiernicz±[odpierniczyæ siê,551,VX-X-X-RXZ--RP]!
 784 Wczoraj[wczoraj,,D------------P]
 785 ³yka[³yko,121,SSGN---------P]
 786 w[w,66,P-L----------P]
 787 gêbie[gêba,161,SSLF---------P]
 788 nie[nie,,T------------P]
 789 mia³em[mieæ,,VS-M-1PON----P]
 790 ..
 791 Z[z,65,P-I----------P]
 792 t±[ten,251,ASIFP--------P]
 793 Mart±[marta,,ASAFP--------W/ASIFP--------W]
 794 te¿[te¿,,T------------P]
 795 nic[nic,41,Z-N-------XX-P]
 796 dobrego[dobry,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 797 nie[nie,,T------------P]
 798 wyjdzie[wyj¶æ,,VS---3TOD----P].
 799 Powybijaj±[powybijaæ,,VP---3TOD----P]
 800 ci[ty,43,Z-D-------N--P]
 801 zêby[z±b,142,SPAI---------P]
 802 ..
 803 --
 804 Kto[kto,,Z-N----------P]?
 805 --
 806 Nic[nic,41,Z-N-------XX-P],
 807 nic[nic,,D------------P].
 808 Czujê[czuæ,,VS---1TON----P]
 809 tylko[tylko,,T------------P/C------------P],
 810 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 811 to[to,41,Z-N-------XX-P]
 812 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 813 nie[nie,,T------------P]
 814 skoñczy[skoñczyæ siê,501,VS---3TODZ---P]
 815 weso³o[weso³o,,D---P--------P]!
 816 
 817 D0015~W. Babinicz~Za ¶cian±~1963~W£~str. 154
 818 Przez[przez,64,P-A----------P]
 819 takiego[taki,241,ASAPP--------P/ASAAP--------P]
 820 drania[drañ,141,SSAP---------P]
 821 wpakowali[wpakowaæ,,VP-O-3POD----P]
 822 nas[my,44,Z-A----------P]
 823 wszystkich[wszystek,242,APAOP--------P]
 824 czterech[cztery,34,NPAX---------P]
 825 na[na,64,P-A----------P]
 826 dwa[dwa,34,NPAX---------P]
 827 dni[dzieñ,142,SPAI---------P]
 828 do[do,62,P-G----------P]
 829 ³ó¿ek[³ó¿ko,,SPGN---------P].
 830 Jeszcze[jeszcze,,T------------P]
 831 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 832 z[z,65,P-I----------P]
 833 nim[on,45,ZSIM---------P/ZSIN---------P]
 834 spotkamy[spotkaæ siê,501,VP---1TODZ---P]!
 835 --
 836 Ale[ale,7,I------------P]!
 837 Wygra¿acie[wygra¿aæ siê,501,VP---2TONZ---P]
 838 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P],
 839 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
 840 on[on,,ZSNM---------P]
 841 wam[wy,,Z-D----------P]
 842 mo¿e[móc,5,VX-X-XXXXX--XP]
 843 obu[oba,33,NPDX---------P]
 844 daæ[daæ,,V----I--D----P]
 845 radê[rada,,SSAF---------P].
 846 --
 847 Ech[ech,7,I------------P],
 848 nie[nie,,T------------P]
 849 bêdzie[byæ,56,VS---3TON---BP]
 850 mia³[mieæ,52,VS-M-3FON---SP]
 851 odwagi[odwaga,121,SSGF---------P].
 852 --
 853 Du¿y[du¿y,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 854 ch³opak[ch³opak,,SSNP---------P]?
 855 --
 856 Nie[nie,,T------------P]
 857 ..
 858 --
 859 Mirek[mirek,,X------------W]
 860 pokaza³[pokazaæ,,VS-M-3POD----P]
 861 na[na,66,P-L----------P]
 862 rêce[rêka,161,SSLF---------P].
 863 --
 864 Mo¿e[mo¿e,8,D------------P]
 865 tyli[tyli,211,ASNXX--------P].
 866 Jakie¶[jaki¶,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 867 piêædziesi±t[piêædziesi±t,31,NPNR---------P]
 868 centymetrów[centymetr,,SPGI---------P].
 869 Cztery[cztery,34,NPAX---------P]
 870 miesi±ce[miesi±c,142,SPAI---------P]
 871 skoñczy³[skoñczyæ,,VS-M-3POD----P]
 872 w[w,66,P-L----------P]
 873 styczniu[styczeñ,,SSLI---------P/SSVI---------P]
 874 ..
 875 Ludzie[ludzie,112,SPNT---------P]
 876 w[w,64,P-A----------P]
 877 ¶miech[¶miech,141,SSAI---------P].
 878 
 879 D0016~I. Bieliñska~Mi³o¶ci nie bêdzie~1963~PAX~str. 10
 880 Ostatni[ostatni,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 881 kwit[kwit,111,SSNI---------P],
 882 piecz±tka[piecz±tka,,SSNF---------P],
 883 u¶miech[u¶miech,111,SSNI---------P]
 884 Rudej[ruda,121,SSGF---------W].
 885 ¦mia³a[¶miaæ siê,501,VS-F-3PONZ---P]
 886 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 887 tego[ten,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 888 dnia[dzieñ,,SSGI---------P]
 889 jako¶[jako¶,,D------------P]
 890 ¼le[¬le,,D---P--------P],
 891 jakby[jakby,,C------------P/T------------P]
 892 nakrywa³a[nakrywaæ,,VS-F-3PON----P]
 893 tym[ten,251,ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
 894 ¶miechem[¶miech,,SSII---------P]
 895 ¿al[¿al,141,SSAI---------P]
 896 i[i,,C------------P]
 897 smutki[smutek,142,SPAI---------P]
 898 niedobrej[niedobry,221,ASGFP--------P]
 899 nocy[noc,121,SSGF---------P].
 900 Po[po,64,P-A----------P]
 901 co[co,44,Z-A----------P]
 902 o[o,66,P-L----------P]
 903 tym[to,46,Z-L-------XX-P]
 904 my¶la³em[my¶leæ,,VS-M-1PON----P]?
 905 Twarz[twarz,111,SSNF---------P]
 906 Rudej[ruda,121,SSGF---------W],
 907 ¿ywa[¿ywy,,ASNFP--------P],
 908 m³oda[m³ody,,ASNFP--------P],
 909 ¶mia³a[¶miaæ siê,501,VS-F-3PONZ---P]
 910 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 911 do[do,62,P-G----------P]
 912 mnie[ja,42,Z-G-------T--P]
 913 i[i,,C------------P]
 914 potem[potem,8,D------------P],
 915 kiedy[kiedy,,D------------P/C------------P]
 916 siad³em[si±¶æ,,VS-M-1POD----P]
 917 za[za,65,P-I----------P]
 918 kierownic±[kierownica,,SSIF---------P].
 919 Przed[przed,65,P-I----------P]
 920 sob±[siebie,,Z-I----------P]
 921 mia³em[mieæ,5,VS-M-1PON----P]
 922 ju¿[ju¿,,T------------P]
 923 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
 924 rozgrzan±[rozgrzany,241,ASAFP--------P]
 925 szybkê[szybka,,SSAF---------P]
 926 i[i,,C------------P]
 927 kocie[koci,242,APAXX--------P]
 928 ³by[³eb,142,SPAI---------P].
 929 
 930 D0017~I. Bieliñska~Mi³o¶ci nie bêdzie~1963~PAX~str. 99
 931 Wystarczy³o[wystarczyæ,,VS-N-3POD----P]
 932 teraz[teraz,,D------------P]
 933 przebiec[przebiec,,V----I--D----P]
 934 pole[pole,141,SSAN---------P]
 935 kamieni[kamieñ,,SPGI---------P],
 936 wspi±æ[wspi±æ siê,501,V----I--DZ---P]
 937 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 938 ³agodnymi[³agodny,,APIOP--------P/APIRP--------P]
 939 stopniami[stopieñ,,SPII---------P]
 940 w[w,64,P-A----------P]
 941 górê[góra,,SSAF---------P],
 942 wy³oniæ[wy³oniæ,,V----I--D----P]
 943 po¶rodku[po¶rodku,62,P-G----------P]
 944 wiaduktu[wiadukt,,SSGI---------P],
 945 w¶ród[w¶ród,62,P-G----------P]
 946 nieustannego[nieustanny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 947 ruchu[ruch,121,SSGI---------P]
 948 samochodów[samochód,,SPGI---------P],
 949 wagonów[wagon,,SPGI---------P]
 950 tramwajowych[tramwajowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 951 i[i,,C------------P]
 952 ¶piesz±cych[¶piesz±cy,222,APGXX--------P]
 953 ludzi[ludzie,122,SPGT---------P]
 954 --
 955 czuj±c[czuæ,,V----W--N----P]
 956 tam[tam,8,D------------P]
 957 swoje[swój,241,ASANP--------P]
 958 zagubienie[zagubienie,141,SSAN---------P],
 959 pl±cz±c[pl±taæ siê,501,V----W--NZ---P]
 960 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 961 w[w,66,P-L----------P]
 962 poczuciu[poczucie,161,SSLN---------P]
 963 innego[inny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 964 rytmu[rytm,,SSGI---------P]
 965 --
 966 podej¶æ[podej¶æ,5,V----I--D----P]
 967 do[do,62,P-G----------P]
 968 pierwszego[pierwszy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 969 lepszego[dobry,221,ASGXC--------P]
 970 przechodnia[przechodzieñ,121,SSGP---------P]
 971 i[i,,C------------P]
 972 wyci±gn±wszy[wyci±gn±æ,,V----U--D----P]
 973 d³oñ[d³oñ,141,SSAF---------P]
 974 powiedzieæ[powiedzieæ,,V----I--D----P]:
 975 Panie[pan,171,SSVP---------P],
 976 proszê[prosiæ,,VS---1TON----P]
 977 o[o,64,P-A----------P]...
 978 ³askê[³aska,,SSAF---------P]...
 979 Kiedy[kiedy,,D------------P/C------------P]
 980 otrz±sn±³em[otrz±sn±æ siê,501,VX-X-XXXXZ---P]
 981 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 982 z[z,62,P-G----------P]
 983 tej[ten,221,ASGFP--------P]
 984 wizji[wizja,121,SSGF---------P],
 985 wyda³o[wydaæ siê,501,VS-N-3PODZ---P]
 986 mi[ja,,Z-D-------N--P]
 987 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P],
 988 jak gdybym[jak gdyby,,X------------P]
 989 powróci³[powróciæ,54,VS-M-3POD----P]
 990 tu[tu,,D------------P]
 991 do[do,62,P-G----------P]
 992 siebie[siebie,42,Z-G-------XX-P].
 993 
 994 D0018~L. Gomolicki~Czasobranie~1963~W£~str. 44
 995 Tyrada[tyrada,,SSNF---------P]
 996 komisarza[komisarz,141,SSAP---------P]
 997 oswoi³a[oswoiæ,,VS-F-3POD----P],
 998 poczu³em[poczuæ siê,501,VS-M-1PODZ---P]
 999 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1000 naraz[naraz,,D------------P]
1001 Ard¿un±[ard¿una,151,SSIX---------W],
1002 który[który,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1003 w[w,66,P-L----------P]
1004 czasie[czas,,SSLI---------P/SSVI---------P]
1005 bitwy[bitwa,121,SSGF---------P],
1006 miêdzy[miêdzy,65,P-I----------P]
1007 nacieraj±cymi[nacieraj±cy,,X------------P]
1008 na[na,64,P-A----------P]
1009 siebie[siebie,44,Z-A-------XX-P]
1010 szykami[szyk,,SPII---------P],
1011 zd±¿y³[zd±¿yæ,,VS-M-3POD----P]
1012 w[w,66,P-L----------P]
1013 ci±gu[ci±g,161,SSLI---------P]
1014 sekundy[sekunda,121,SSGF---------P]
1015 omówiæ[omówiæ,,V----I--D----P]
1016 z[z,65,P-I----------P]
1017 bóstwem[bóstwo,,SSIN---------P]
1018 wszystkie[wszystek,242,APARP--------P]
1019 problemy[problem,142,SPAI---------P]
1020 bytu[byt,,SSGI---------P]
1021 i[i,,C------------P]
1022 niebytu[niebyt,,SSGI---------P],
1023 powiedzia³em[powiedzieæ,,VS-M-1POD----P],
1024 historia[historia,,SSNF---------P]
1025 w ogóle[w ogóle,,X------------P]
1026 przypomina[przypominaæ,,VS---3TON----P]
1027 rze¼niê[rze¬nia,,SSAF---------P]
1028 miejsk±[miejski,241,ASAFP--------P],
1029 by³em[byæ,,VS-M-1PON----P]
1030 tam[tam,8,D------------P]
1031 kiedy¶[kiedy¶,,D------------P]
1032 i[i,,C------------P]
1033 rze¼nik[rze¬nik,,SSNP---------P]
1034 zacz±³[zacz±æ,,VS-M-3POD----P]
1035 mówiæ[mówiæ,,V----I--N----P]
1036 o[o,66,P-L----------P]
1037 humanitarnym[humanitarny,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
1038 uboju[ubój,161,SSLI---------P].
1039 
1040 D0019~L. Gomolicki~Czasobranie~1963~W£~str. 86
1041 St±d[st±d,,D------------P]
1042 chyba[chyba,,T------------P]
1043 pierwszy[pierwszy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1044 wniosek[wniosek,111,SSNI---------P]:
1045 musimy[musieæ,,VP---1TON----P]
1046 byæ[byæ,,V----I--N----P]
1047 wdziêczni[wdziêczny,,APNOP--------P]
1048 za[za,64,P-A----------P]
1049 najmniejszy[ma³y,241,ASAIS--------P]
1050 znak[znak,141,SSAI---------P].
1051 Tym[tym,9,C------------P]
1052 bardziej[bardzo,,D---C--------P],
1053 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1054 nic[nic,41,Z-N-------XX-P]
1055 nie[nie,,T------------P]
1056 ginie[gin±æ,,VS---3TON----P],
1057 wo³anie[wo³anie,111,SSNN---------P]
1058 w[w,66,P-L----------P]
1059 martwym[martwy,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
1060 ju¿[ju¿,,T------------P]
1061 jêzyku[jêzyk,161,SSLI---------P]
1062 wci±¿[wci±¿,,D------------P]
1063 brzmi[brzmieæ,,VS---3TON----P]
1064 przez[przez,64,P-A----------P]
1065 stulecia[stulecie,142,SPAN---------P].
1066 Super flumina Babylonis[super flumina babylonis,,X------------P]...
1067 Nie ma[nie ma,,X------------P]
1068 dawno[dawno,,D---P--------P]
1069 Babilonu[babilon,,X------------W],
1070 ale[ale,,C------------P]
1071 o[o,66,P-L----------P]
1072 ³zach[³za,,SPLF---------P]
1073 wylanych[wylany,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
1074 na[na,64,P-A----------P]
1075 brzegi[brzeg,142,SPAI---------P]
1076 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
1077 rzek[rzeka,,SPGF---------P]
1078 pamiêta[pamiêtaæ,,VS---3TON----P]
1079 ¶wiat[¶wiat,111,SSNI---------P].
1080 Wielkie[wielkie,111,SSNN---------P]
1081 w³a¶ciwie[w³a¶ciwie,,D---P--------P]
1082 w ogóle[w ogóle,,X------------P]
1083 nie[nie,,T------------P]
1084 istnia³oby[istnieæ,,VS-N-3-PN----P]
1085 bez[bez,62,P-G----------P]
1086 rzeczy[rzecz,122,SPGF---------P]
1087 ma³ych[ma³y,222,APGXX--------P],
1088 nie[nie,,T------------P]
1089 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
1090 prawem[prawo,,SSIN---------P]
1091 kontrastu[kontrast,,SSGI---------P].
1092 
1093 D0020~L. Gomolicki~Czasobranie~1963~W£~str. 133
1094 T³umaczy³em[t³umaczyæ,,VS-M-1PON----P]
1095 te¿[te¿,,T------------P]
1096 --
1097 ojcem[ojciec,,SSIP---------P],
1098 moim[mój,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
1099 ojczymem[ojczym,,SSIP---------P],
1100 mo¿e[mo¿e,8,D------------P]
1101 pewne[pewny,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1102 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
1103 cechy[cecha,112,SPNF---------P]
1104 w[w,66,P-L----------P]
1105 niej[on,46,ZSLF---------P]
1106 przetrwa³y[przetrwaæ,5,VP-R-3POD----P],
1107 dla[dla,62,P-G----------P]
1108 mnie[ja,42,Z-G-------T--P]
1109 odpychaj±ce[odpychaj±cy,212,APNOP--------P/APNRP--------P].
1110 Niemniej[niemniej,,C------------P]
1111 wszyscy[wszystek,212,APNOP--------P]
1112 mówili[mówiæ,,VP-O-3PON----P]
1113 doko³a[doko³a,8,D------------P]:
1114 piêkno¶æ[piêkno¶æ,111,SSNF---------P]
1115 i[i,,C------------P]
1116 nie[nie,,T------------P]
1117 mog³em[móc,,VS-M-1PON----P]
1118 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1119 nie[nie,,T------------P]
1120 zgodziæ[zgodziæ siê,501,V----I--DZ---P].
1121 Czu³a[czuæ,5,VS-F-3PON----P]
1122 na[na,66,P-L----------P]
1123 sobie[siebie,46,Z-L-------XX-P]
1124 tê[ten,,ASAFP--------P/ASIFP--------P]
1125 ogóln±[ogólny,241,ASAFP--------P]
1126 uwagê[uwaga,,SSAF---------P]
1127 pomieszan±[pomieszany,241,ASAFP--------P]
1128 z[z,65,P-I----------P]
1129 podziwem[podziw,,SSII---------P]
1130 i[i,,C------------P]
1131 chêtnie[chêtnie,,D---P--------P]
1132 pokazywa³a[pokazywaæ siê,501,VS-F-3PONZ---P]
1133 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P],
1134 specjalnie[specjalnie,,D---P--------P]
1135 pokazywa³a[pokazywaæ,,VS-F-3PON----P]
1136 w[w,66,P-L----------P]
1137 sobie[siebie,46,Z-L-------XX-P]
1138 to[to,44,Z-A-------XX-P]
1139 co[co,44,Z-A----------P]
1140 uwa¿a³a[uwa¿aæ,,VS-F-3PON----P]
1141 za[za,64,P-A----------P]
1142 najbardziej[bardzo,,D---S--------P]
1143 godne[godny,241,ASANP--------P]
1144 zachwytu[zachwyt,,SSGI---------P].
1145 
1146 D0021~L. Gomolicki~Czasobranie~1963~W£~str. 188
1147 Ludzie[ludzie,,SPVT---------P]
1148 wiêc[wiêc,,C------------P]
1149 albo[albo,,C------------P]
1150 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1151 rozchodzili[rozchodziæ siê,501,VP-O-3PODZ---P]
1152 w[w,66,P-L----------P]
1153 przeczuciu[przeczucie,161,SSLN---------P]
1154 roz³±ki[roz³±ka,121,SSGF---------P],
1155 albo[albo,,C------------P]
1156 pozostawali[pozostawaæ,,VP-O-3PON----P]
1157 do[do,62,P-G----------P]
1158 rana[rano,121,SSGN---------P]
1159 w[w,66,P-L----------P]
1160 przymusowym[przymusowy,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
1161 kontakcie[kontakt,,SSLI---------P/SSVI---------P],
1162 co[co,41,Z-N----------P]
1163 przypomina³o[przypominaæ,,VS-N-3PON----P]
1164 wspóln±[wspólny,241,ASAFP--------P]
1165 celê[cela,,SSAF---------P]
1166 wiêzienn±[wiêzienny,241,ASAFP--------P],
1167 pokój[pokój,141,SSAI---------P]
1168 z[z,65,P-I----------P]
1169 zamurowanymi[zamurowany,,APIOP--------P/APIRP--------P]
1170 oknami[okno,,SPIN---------P]
1171 (zaciemnienie[zaciemnienie,111,SSNN---------P/SSAN---------P/SSVN---------P])
1172 i[i,,C------------P]
1173 bez[bez,62,P-G----------P]
1174 drzwi[drzwi,122,SPGT---------P],
1175 parodiê[parodia,,SSAF---------P]
1176 dawnych[dawny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1177 grobowców[grobowiec,,SPGI---------P]:
1178 ruchy[ruch,112,SPNI---------P]
1179 nabiera³y[nabieraæ,,VP-R-3PON----P]
1180 uroczysto¶ci[uroczysto¶æ,121,SSGF---------P],
1181 s³owa[s³owo,112,SPNN---------P]
1182 innego[inny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1183 znaczenia[znaczenie,121,SSGN---------P],
1184 krokom[krok,,SPDI---------P]
1185 odpowiada³y[odpowiadaæ,,VP-R-3PON----P]
1186 odg³osy[odg³os,112,SPNI---------P],
1187 je¶li[je¶li,,C------------P]
1188 grano[graæ,,V----B--N----P]
1189 w[w,64,P-A----------P]
1190 karty[karta,142,SPAF---------P],
1191 to[to,9,C------------P]
1192 nie[nie,,T------------P]
1193 by³a[byæ,5,VS-F-3PON----P]
1194 to[to,41,Z-N-------XX-P]
1195 zwyk³a[zwyk³y,211,ASNFP--------P]
1196 partia[partia,,SSNF---------P]
1197 bryd¿a[bryd¿,121,SSGI---------P],
1198 lecz[lecz,,C------------P]
1199 co¶[co¶,41,Z-N----------P]
1200 z[z,62,P-G----------P]
1201 wró¿by[wró¿ba,121,SSGF---------P].
1202 
1203 D0022~S. Grochowiak~Trismus~1963~Iskry~str. 91
1204 Wiadomo¶æ[wiadomo¶æ,111,SSNF---------P]
1205 podana[podany,,ASNFP--------P]
1206 przez[przez,64,P-A----------P]
1207 OKW[okw,,X------------S]
1208 by³a[byæ,5,VS-F-3PON----P]
1209 zdawkowa[zdawkowy,,ASNFP--------P]:
1210 otó¿[otó¿,,T------------P]
1211 sekretarz[sekretarz,,SSNP---------P]
1212 i[i,,C------------P]
1213 zastêpca[zastêpca,,SSNP---------P]
1214 Fuhrera[fuhrer,121,SSGP---------P],
1215 Rudolf[rudolf,,X------------W]
1216 Hess[hess,,X------------W],
1217 wybra³[wybraæ siê,501,VS-M-3PODZ---P]
1218 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1219 pojedynczo[pojedynczo,,D---P--------P]
1220 samolotem[samolot,,SSII---------P]
1221 i[i,,C------------P]
1222 wobec[wobec,62,P-G----------P]
1223 niepomy¶lnej[niepomy¶lny,221,ASGFP--------P]
1224 pogody[pogoda,121,SSGF---------P]
1225 nale¿y[nale¿eæ,,VS---3TON----P]
1226 liczyæ[liczyæ siê,501,V----I--NZ---P]
1227 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1228 z[z,65,P-I----------P]
1229 nieszczê¶liwym[nieszczê¶liwy,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
1230 wypadkiem[wypadek,,X------------P].
1231 "Wybra³[wybraæ siê,501,VS-M-3PODZ---P]
1232 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1233 pojedynczo[pojedynczo,,D---P--------P]".
1234 Przypuszczam[przypuszczaæ,,VS---1TON----P],
1235 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1236 chodzi[chodziæ,,VS---3TON----P]
1237 raczej[raczej,,T------------P]
1238 o[o,64,P-A----------P]
1239 to[to,44,Z-A-------XX-P],
1240 i¿[i¿,,C------------P]
1241 wybra³[wybraæ siê,501,VS-M-3PODZ---P]
1242 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1243 samowolnie[samowolnie,,D---P--------P]!
1244 Ale[ale,,C------------P]
1245 w[w,66,P-L----------P]
1246 takim[taki,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
1247 razie[raz,,SSLI---------P/SSVI---------P]
1248 có¿[có¿,44,Z-A----------P]
1249 by[by,8,D------------P]
1250 to[to,41,Z-N-------XX-P]
1251 oznacza³o[oznaczaæ,54,VS-N-3-PN---WP]?
1252 Próbê[próba,,SSAF---------P]
1253 zdrady[zdrada,121,SSGF---------P],
1254 usi³owanie[usi³owanie,141,SSAN---------P]
1255 ucieczki[ucieczka,121,SSGF---------P]?
1256 
1257 D0023~S. Grochowiak~Trismus~1963~Iskry~str. 174
1258 Tyle[tyle,8,D------------P]
1259 tekst[tekst,111,SSNI---------P]
1260 listu[list,,SSGI---------P].
1261 Opracowuj±cemu[opracowuj±cy,131,SSDP---------P]
1262 dokumenty[dokument,142,SPAI---------P]
1263 pozostaje[pozostawaæ,,VS---3TON----P]
1264 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
1265 dociekaæ[dociekaæ,,V----I--N----P],
1266 dlaczego[dlaczego,,D------------P]
1267 list[list,111,SSNI---------P]
1268 nie[nie,,T------------P]
1269 zosta³[zostaæ,57,VS-M-IPODB--OP]
1270 wys³any[wys³any,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P].
1271 Byæ[byæ,,V----I--N----P]
1272 mo¿e[móc,5,VX-X-XXXXX--XP],
1273 i¿[i¿,,C------------P]
1274 uwaga[uwaga,,SSNF---------P]
1275 o[o,66,P-L----------P]
1276 wpisaniu[wpisanie,161,SSLN---------P]
1277 na[na,64,P-A----------P]
1278 listê[lista,,SSAF---------P]
1279 go¶ci[go¶æ,122,SPGP---------P]
1280 wyda³a[wydaæ siê,501,VS-F-3PODZ---P]
1281 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1282 doktorowi[doktor,131,SSDP---------P]
1283 Gebhardtowi[gebhardt,131,SSDX---------W]
1284 zbyt[zbyt,8,D------------P]
1285 brutalna[brutalny,,ASNFP--------P],
1286 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
1287 z[z,62,P-G----------P]
1288 drugiej[drugi,221,ASGFP--------P]
1289 strony[strona,121,SSGF---------P]
1290 nie[nie,,T------------P]
1291 mia³[mieæ,5,VS-M-3PON----P]
1292 si³y[si³a,121,SSGF---------P]
1293 jej[on,42,ZSGF-------N-P]
1294 skre¶liæ[skre¶liæ,,V----I--D----P].
1295 Byæ[byæ,,V----I--N----P]
1296 mo¿e[móc,5,VX-X-XXXXX--XP]
1297 pisa³[pisaæ,,VS-M-3PON----P]
1298 list[list,141,SSAI---------P]
1299 w[w,66,P-L----------P]
1300 nocy[noc,161,SSLF---------P],
1301 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
1302 rano[rano,8,D---P--------P]
1303 powo³any[powo³any,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1304 do[do,62,P-G----------P]
1305 nie[nie,,T------------P]
1306 cierpi±cych[cierpi±cy,222,APGXX--------P]
1307 zw³oki[zw³oka,121,SSGF---------P]
1308 obowi±zków[obowi±zek,,SPGI---------P],
1309 zapomnia³[zapomnieæ,,VS-M-3POD----P]
1310 chwilowo[chwilowo,,D---P--------P]
1311 o[o,66,P-L----------P]
1312 ca³ej[ca³y,261,ASLXX--------P]
1313 sprawie[sprawa,161,SSLF---------P].
1314 
1315 D0024~A. Baumgardten~Noc w Blancmoutier~1963~Czytelnik~str. 49
1316 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
1317 jak[jak,8,D------------P]
1318 ma[mieæ,,VS---3TON----P]
1319 na[na,64,P-A----------P]
1320 imiê[imiê,141,SSAN---------P]?
1321 --
1322 Piotr[piotr,,SSNP---------W],
1323 je¿eli[je¿eli,,C------------P]
1324 pani[pani,111,SSNF---------P]
1325 ju¿[ju¿,,T------------P]
1326 musi[musieæ,,VS---3TON----P]
1327 wiedzieæ[wiedzieæ,,V----I--N----P].
1328 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
1329 o[o,64,P-A----------P]
1330 modê[moda,,SSAF---------P]
1331 teraz[teraz,,D------------P]
1332 nie[nie,,T------------P]
1333 dba[dbaæ,,VS---3TON----P],
1334 bo[bo,,C------------P]
1335 jest[byæ,,VS---3TON----P]
1336 w[w,66,P-L----------P]
1337 wojsku[wojsko,161,SSLN---------P].
1338 Spadochroniarz[spadochroniarz,,SSNP---------P].
1339 Zreszt±[zreszt±,,T------------P]
1340 zaraz[zaraz,,D------------P/T------------P/I------------P]
1341 przyjdzie[przyj¶æ,,VS---3TOD----P]
1342 tu[tu,,D------------P]
1343 po[po,64,P-A----------P]
1344 mnie[ja,44,Z-A-------T--P]
1345 ..
1346 Tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P],
1347 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
1348 --
1349 potakiwa³a[potakiwaæ,,VS-F-3PON----P]
1350 ze[z,65,P-I----------P]
1351 zrozumieniem[zrozumienie,,SSIN---------P]
1352 paniusia[paniusia,,SSNF---------P]
1353 ..
1354 --
1355 w[w,66,P-L----------P]
1356 wojsku[wojsko,161,SSLN---------P].
1357 Wiktor[wiktor,,SSVP---------W]
1358 te¿[te¿,,T------------P]
1359 mia³[mieæ,5,VS-M-3PON----P]
1360 i¶æ[i¶æ,,V----I--N----P]
1361 do[do,62,P-G----------P]
1362 wojska[wojsko,121,SSGN---------P].
1363 Na[na,64,P-A----------P]
1364 manewry[manewr,142,SPAI---------P].
1365 --
1366 I[i,,C------------P]
1367 có¿[có¿,8,D------------P],
1368 poszed³[pój¶æ,,VS-M-3POD----P]?
1369 --
1370 zapyta³a[zapytaæ,,VS-F-3POD----P]
1371 Simonette[simonette,,X------------W]
1372 bez[bez,62,P-G----------P]
1373 zbytniego[zbytni,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1374 zainteresowania[zainteresowanie,121,SSGN---------P]
1375 i[i,,C------------P]
1376 zerknê³a[zerkn±æ,,VS-F-3POD----P]
1377 ku[ku,63,P-D----------P]
1378 drzwiom[drzwi,,SPDT---------P].
1379 
1380 D0025~A. Baumgardten~Noc w Blancmoutier~1963~Czytelnik~str. 104
1381 Potem[potem,8,D------------P]
1382 nagle[nagle,,D---P--------P]
1383 umilk³[umilkn±æ,,VS-M-3POD----P]
1384 i[i,,C------------P]
1385 równie[równie,8,D------------P]
1386 nagle[nagle,,D---P--------P]
1387 wrzasn±³[wrzasn±æ,,VS-M-3POD----P].
1388 Czyni³[czyniæ,,VS-M-3PON----P]
1389 to[to,44,Z-A-------XX-P]
1390 na przemian[na przemian,,D------------P]
1391 i[i,,C------------P]
1392 z[z,65,P-I----------P]
1393 widocznym[widoczny,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
1394 upodobaniem[upodobanie,,SSIN---------P].
1395 Stefan[stefan,,SSVP---------W]
1396 w[w,66,P-L----------P]
1397 pierwszej[pierwszy,261,ASLFP--------P]
1398 chwili[chwila,161,SSLF---------P]
1399 zachwia³[zachwiaæ siê,501,VS-M-3PODZ---P]
1400 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P],
1401 jak[jak,9,C------------P]
1402 pchniêty[pchniêty,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1403 no¿em[nó¿,,SSII---------P],
1404 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
1405 potem[potem,8,D------------P]
1406 rzuci³[rzuciæ siê,501,VS-M-3PODZ---P]
1407 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1408 ku[ku,63,P-D----------P]
1409 wyj¶ciu[wyj¶cie,131,SSDN---------P].
1410 Jak najdalej[jak najdalej,,D------------P]
1411 od[od,62,P-G----------P]
1412 tego[ten,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1413 parszywego[parszywy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1414 domu[dom,121,SSGI---------P].
1415 Przebieg³[przebiec,,VS-M-3POD----P]
1416 nawet[nawet,,T------------P]
1417 kilka[kilka,34,NPAR---------P]
1418 kroków[krok,,SPGI---------P],
1419 ale[ale,,C------------P]
1420 zaraz[zaraz,,D------------P/T------------P/I------------P]
1421 zwolni³[zwolniæ,,VS-M-3POD----P],
1422 spu¶ci³[spu¶ciæ,,VS-M-3POD----P]
1423 g³owê[g³owa,,SSAF---------P]
1424 i[i,,C------------P]
1425 pocz±³[pocz±æ,,VS-M-3POD----P]
1426 w¶ciekle[w¶ciekle,,D---P--------P]
1427 sapaæ[sapaæ,,V----I--N----P].
1428 
1429 D0026~A. Baumgardten~Noc w Blancmoutier~1963~Czytelnik~str. 193
1430 Nie[nie,,T------------P]
1431 trzeba[trzeba,,V------P----WP],
1432 sier¿ancie[sier¿ant,171,SSVP---------P].
1433 To[to,41,Z-N-------XX-P]
1434 jest[byæ,,VS---3TON----P],
1435 owszem[owszem,,T------------P],
1436 trochê[trochê,,D------------P]
1437 whisky[whisky,121,SSGF---------P]
1438 zawsze[zawsze,,D------------P]
1439 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1440 przyda[przydaæ siê,501,VS---3TODZ---P],
1441 ja[ja,,Z-N----------P]
1442 wiem[wiedzieæ,,VS---1TON----P],
1443 pan[pan,,SSVP---------P]
1444 my¶li[my¶leæ,5,VS---3TON----P],
1445 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1446 mi[ja,,Z-D-------N--P]
1447 s³oñce[s³oñce,111,SSNN---------P]
1448 do[do,62,P-G----------P]
1449 g³owy[g³owa,121,SSGF---------P]
1450 uderzy³o[uderzyæ,,VS-N-3POD----P].
1451 Nie[nie,,T------------P],
1452 Make[make,171,SSVX---------W],
1453 to[to,41,Z-N-------XX-P]
1454 nie[nie,,T------------P]
1455 udar[udar,111,SSNI---------P].
1456 One[on,,ZPNO---------P/ZPNR---------P]
1457 naprawdê[naprawdê,,T------------P]
1458 takie[taki,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1459 s±[byæ,,VP---3TON----P],
1460 jak[jak,9,C------------P]
1461 powiedzia³em[powiedzieæ,,VS-M-1POD----P].
1462 Ja[ja,,Z-N----------P],
1463 ja[ja,,Z-N----------P]...
1464 --
1465 zawaha³[zawahaæ siê,501,VS-M-3PODZ---P]
1466 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1467 na[na,64,P-A----------P]
1468 moment[moment,141,SSAI---------P]
1469 --
1470 ja[ja,,Z-N----------P]
1471 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1472 nawet[nawet,,T------------P]
1473 ich[on,42,ZPGO-------N-P/ZPGR-------N-P]
1474 trochê[trochê,,D------------P]
1475 bojê[baæ siê,501,VS---1TONZ---P].
1476 O[o,7,I------------P],
1477 to[to,41,Z-N-------XX-P]
1478 zaczyna[zaczynaæ,,VS---3TON----P]
1479 byæ[byæ,,V----I--N----P]
1480 ciekawe[ciekawy,211,ASNNP--------P].
1481 
1482 D0027~E. Bryll~Studium~1963~LSW~str. 83
1483 Porucznik[porucznik,,SSNP---------P]
1484 by³[byæ,,VS-M-3PON----P]
1485 wyra¼nie[wyra¬nie,,D---P--------P]
1486 zadowolony[zadowolony,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1487 ze[z,62,P-G----------P]
1488 swego[swój,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1489 konceptu[koncept,,SSGI---------P].
1490 Spojrza³[spojrzeæ,,VS-M-3POD----P]
1491 triumfalnie[triumfalnie,,D---P--------P]
1492 na[na,64,P-A----------P]
1493 mnie[ja,44,Z-A-------T--P]
1494 i[i,,C------------P]
1495 prokuratora[prokurator,141,SSAP---------P]
1496 Domaniewskiego[domaniewski,141,SSAP---------W],
1497 wybuchn±³[wybuchn±æ,,VS-M-3POD----P]
1498 ¶miechem[¶miech,,SSII---------P]
1499 i[i,,C------------P]
1500 jeszcze[jeszcze,,T------------P]
1501 raz[raz,8,D------------P]
1502 zacz±³[zacz±æ,,VS-M-3POD----P]:
1503 Jeden[jeden,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1504 zabity[zabity,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P].
1505 Ja[ja,,Z-N----------P]
1506 go[on,42,ZSGM------NN-P/ZSGN------NN-P]
1507 nie[nie,,T------------P]
1508 chcia³em[chcieæ,,VS-M-1PON----P]
1509 zabiæ[zabiæ,,V----I--D----P]
1510 ..
1511 W[w,66,P-L----------P]
1512 pierwszej[pierwszy,261,ASLFP--------P]
1513 chwili[chwila,161,SSLF---------P]
1514 ¿aden[¿aden,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1515 z[z,62,P-G----------P]
1516 nas[my,42,Z-G----------P]
1517 nie[nie,,T------------P]
1518 zrozumia³[zrozumieæ,,VS-M-3POD----P]
1519 nawet[nawet,,T------------P]
1520 sensu[sens,,SSGI---------P]
1521 tych[ten,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1522 s³ów[s³owo,,SPGN---------P].
1523 Oficer[oficer,,SSVP---------P]
1524 u¶miechniêty[u¶miechniêty,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1525 jeszcze[jeszcze,,T------------P],
1526 szukaj±cy[szukaj±cy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1527 czego¶[co¶,42,Z-G----------P]
1528 po[po,66,P-L----------P]
1529 kieszeniach[kieszeñ,,SPLF---------P]
1530 munduru[mundur,,SSGI---------P],
1531 znieruchomia³[znieruchomieæ,,VS-M-3POD----P],
1532 przybrawszy[przybraæ,,V----U--D----P]
1533 taki[taki,241,ASAIP--------P]
1534 wyraz[wyraz,141,SSAI---------P]
1535 twarzy[twarz,121,SSGF---------P],
1536 jakby[jakby,,C------------P/T------------P]
1537 zamiast[zamiast,62,P-G----------P]
1538 poszukiwanego[poszukiwany,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1539 przedmiotu[przedmiot,,SSGI---------P/SSDI---------P]
1540 natkn±³[natkn±æ siê,501,VS-M-3PODZ---P]
1541 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1542 w[w,66,P-L----------P]
1543 g³êbinach[g³êbina,,SPLF---------P]
1544 kieszeni[kieszeñ,121,SSGF---------P]
1545 na[na,64,P-A----------P]
1546 szpilkê[szpilka,,SSAF---------P],
1547 kawa³ek[kawa³ek,,SSNI---------P/SSAI---------P]
1548 szk³a[szk³o,,SSGN---------P/SPNN---------P/SPAN---------P/SPVN---------P]...
1549 [#]
1550 
1551 D0028~E. Bryll~Studium~1963~LSW~str. 117
1552 Oficer[oficer,,SSVP---------P]
1553 telefonowa³[telefonowaæ,,VS-M-3PON----P]
1554 d³ugo[d³ugo,,D---P--------P].
1555 Przez[przez,64,P-A----------P]
1556 ca³y[ca³y,241,ASAIP--------P]
1557 czas[czas,141,SSAI---------P]
1558 prowadzonej[prowadzony,221,ASGFP--------P]
1559 po[po,66,P-L----------P]
1560 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
1561 wyj¶ciu[wyj¶cie,161,SSLN---------P]
1562 rozmowy[rozmowa,121,SSGF---------P]
1563 unikali¶my[unikaæ,,VP-O-1PON----P]
1564 skrzêtnie[skrzêtnie,,D---P--------P]
1565 wszystkiego[wszystko,42,Z-G----------P],
1566 co[co,41,Z-N----------P]
1567 mog³oby[móc,,VS-N-3-PN----P]
1568 z powrotem[z powrotem,,X------------P]
1569 naprowadziæ[naprowadziæ,,V----I--D----P]
1570 nas[my,44,Z-A----------P]
1571 na[na,64,P-A----------P]
1572 dyskutowan±[dyskutowany,241,ASAFP--------P]
1573 przed[przed,65,P-I----------P]
1574 chwil±[chwila,,SSIF---------P]
1575 sprawê[sprawa,,SSAF---------P]
1576 zabójstwa[zabójstwo,121,SSGN---------P].
1577 Wiêc[wiêc,,C------------P]
1578 gada³o[gadaæ,,VS-N-3PON----P]
1579 siê[siê,41,Z-N----------P]
1580 o[o,66,P-L----------P]
1581 pogodzie[pogoda,161,SSLF---------P],
1582 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1583 jutro[jutro,8,D------------P]
1584 bêdzie[byæ,,VS---3TON----P]
1585 s³onecznie[s³onecznie,,D---P--------P],
1586 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1587 potrzeba[potrzeba,5,VX-X-XXXXX--XP]
1588 jeszcze[jeszcze,,T------------P]
1589 s³oñca[s³oñce,121,SSGN---------P],
1590 poniewa¿[poniewa¿,,C------------P]
1591 i[i,,C------------P]
1592 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
1593 tej[ten,221,ASGFP--------P]
1594 wiosny[wiosna,121,SSGF---------P]
1595 zbyt[zbyt,8,D------------P]
1596 wiele[wiele,31,NPNR---------P]
1597 by³o[byæ,,VS-N-3PON----P]
1598 deszczów[deszcz,,SPGI---------P].
1599 
1600 D0029~E. Bryll~Studium~1963~LSW~str. 138
1601 Jak¿e[jak¿e,,D------------P]
1602 inaczej[inaczej,,D------------P/C------------P],
1603 na pewno[na pewno,,D------------P]
1604 inaczej[inaczej,,D------------P/C------------P],
1605 wygl±da³[wygl±daæ,,VS-M-3PON----P]
1606 wtedy[wtedy,,D------------P],
1607 gdy[gdy,,C------------P]
1608 na[na,66,P-L----------P]
1609 sal[sala,161,SPGF---------P]
1610 s±dowej[s±dowy,261,ASLFP--------P],
1611 spokojnie[spokojnie,,D---P--------P]
1612 pomimo[pomimo,62,P-G----------P]
1613 suchego[suchy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1614 stylu[styl,121,SSGI---------P]
1615 protoko³ów[protokó³,,SPGI---------P]
1616 nie[nie,,T------------P]
1617 mo¿na[mo¿na,,VX-X-X-PXX--WP]
1618 by³o[byæ,,VS-N-3PON----P]
1619 nie[nie,,T------------P]
1620 zauwa¿yæ[zauwa¿yæ,,V----I--D----P]
1621 w[w,66,P-L----------P]
1622 tych[ten,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
1623 zeznaniach[zeznanie,,SPLN---------P]
1624 odwagi[odwaga,121,SSGF---------P]
1625 cz³owieka[cz³owiek,121,SSGP---------P],
1626 który[który,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1627 zdecydowa³[zdecydowaæ siê,501,VS-M-3PODZ---P]
1628 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1629 w³a¶nie[w³a¶nie,,T------------P/I------------P]
1630 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
1631 pokierowaæ[pokierowaæ,,V----I--D----P]
1632 swoim[swój,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
1633 ¿yciem[¿ycie,,SSIN---------P]
1634 --
1635 na przekór[na przekór,,D------------P]
1636 wszystkim[wszystek,232,APDOP--------P/APDRP--------P],
1637 co[co,9,C------------P]
1638 przychodzili[przychodziæ,,VP-O-3PON----P]
1639 do[do,62,P-G----------P]
1640 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
1641 domu[dom,121,SSGI---------P]
1642 prosz±c[prosiæ,,V----W--N----P]
1643 i[i,,C------------P]
1644 gro¿±c[groziæ,,V----W--N----P]
1645 opowiada³[opowiadaæ,,VS-M-3PON----P]
1646 dzieje[dzieje,142,SPAT---------P]
1647 So³tysiakowej[so³tysiakowy,221,ASGXX--------P]
1648 bandy[banda,121,SSGF---------P],
1649 wywo³ywa³[wywo³ywaæ,,VS-M-3PON----P]
1650 nazwiska[nazwisko,142,SPAN---------P]
1651 tych[ten,222,APGOP--------P/APGRP--------P],
1652 którzy[który,,APNOP--------P]
1653 zastraszeni[zastraszony,,APNOP--------P],
1654 nie[nie,,T------------P]
1655 chcieli[chcieæ,,VP-O-3PON----P]
1656 nawet[nawet,,T------------P]
1657 przyznaæ[przyznaæ siê,501,V----I--DZ---P]
1658 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1659 do[do,62,P-G----------P]
1660 swojej[swój,221,ASGFP--------P]
1661 krzywdy[krzywda,121,SSGF---------P].
1662 
1663 D0030~E. Drzewiñska~Agnieszka~1963~Ossolineum~str. 7
1664 Oh[oh,7,I------------P],
1665 ty[ty,,Z-N----------P]
1666 jeste¶[byæ,,VS---2TON----P]
1667 bez[bez,62,P-G----------P]
1668 serca[serce,121,SSGN---------P],
1669 Henryk[henryk,,SSNP---------W/SSVP---------W]
1670 z[z,65,P-I----------P]
1671 pewno¶ci±[pewno¶æ,,SSIF---------P]
1672 by³by[byæ,,VS-M-3-PN----P]
1673 inny[inny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P],
1674 nie[nie,,T------------P]
1675 patrzy³by[patrzeæ,,X------------P]
1676 na[na,64,P-A----------P]
1677 mnie[ja,44,Z-A-------T--P]
1678 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
1679 jak[jak,9,C------------P]
1680 ty[ty,,Z-N----------P]
1681 --
1682 czarne[czarny,212,APNOP--------P/APNRP--------P],
1683 pod³u¿ne[pod³u¿ny,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1684 oczy[oko,112,SPNN---------P]
1685 matki[matka,121,SSGF---------P]
1686 nagle[nagle,,D---P--------P]
1687 wilgotniej±[wilgotnieæ,,VP---3TON----P]
1688 ..
1689 --
1690 To[to,41,Z-N-------XX-P]
1691 zdumiewaj±ce[zdumiewaj±cy,211,ASNNP--------P],
1692 jak[jak,9,C------------P]
1693 ona[on,,ZSNF---------P]
1694 potrafi[potrafiæ,,VS---3TON----P]
1695 szybko[szybko,,D---P--------P]
1696 przechodziæ[przechodziæ,,V----I--N----P]
1697 od[od,62,P-G----------P]
1698 jednego[jeden,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1699 nastroju[nastrój,121,SSGI---------P]
1700 do[do,62,P-G----------P]
1701 drugiego[drugi,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1702 --
1703 pomy¶la³a[pomy¶leæ,,VS-F-3POD----P]
1704 Agnieszka[agnieszka,,SSNF---------W].
1705 I[i,,C------------P]
1706 nagle[nagle,,D---P--------P]
1707 powiedzia³a[powiedzieæ,,VS-F-3POD----P]
1708 niespodziewanie[niespodziewanie,8,D---P--------P]
1709 ..
1710 Potrzebne[potrzebny,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1711 mi[ja,,Z-D-------N--P]
1712 s±[byæ,,VP---3TON----P]
1713 nowe[nowy,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1714 pantofle[pantofel,112,SPNI---------P]
1715 gimnastyczne[gimnastyczny,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1716 ..
1717 Co[co,41,Z-N----------P]
1718 takiego[taki,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]?
1719 Pantofle[pantofel,112,SPNI---------P]
1720 gimnastyczne[gimnastyczny,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1721 ..
1722 [&]
1723 
1724 D0031~E. Drzewiñska~Agnieszka~1963~Ossolineum~str. 62
1725 Dobrze[dobrze,,D---P--------P]...
1726 --
1727 Agnieszka[agnieszka,,SSNF---------W]
1728 wziê³a[wzi±æ,,VX-X-XXXXZ---P]
1729 ca³y[ca³y,241,ASAIP--------P]
1730 plik[plik,141,SSAI---------P]
1731 papierów[papier,,SPGI---------P]
1732 i[i,,C------------P]
1733 usiad³a[usi±¶æ,,VS-F-3POD----P]
1734 przy[przy,66,P-L----------P]
1735 swoim[swój,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
1736 biurku[biurko,161,SSLN---------P]
1737 ..
1738 Ja[ja,,Z-N----------P]
1739 dzi¶[dzi¶,,D------------P]
1740 nie[nie,,T------------P]
1741 bêdê[byæ,56,VS---1TON---BP]
1742 móg³[móc,52,VS-M-3FON---SP]
1743 zostaæ[zostaæ,,V----I--D----P]
1744 po[po,66,P-L----------P]
1745 godzinach[godzina,,SPLF---------P],
1746 muszê[musieæ,,VS---1TON----P]
1747 i¶æ[i¶æ,,V----I--N----P]
1748 zaraz[zaraz,,D------------P/T------------P/I------------P]
1749 do[do,62,P-G----------P]
1750 apteki[apteka,121,SSGF---------P]
1751 --
1752 powiedzia³[powiedzieæ,,VS-M-3POD----P]
1753 planista[planista,,SSNP---------P]
1754 --
1755 ale[ale,,C------------P]
1756 owszem[owszem,,T------------P],
1757 pomogê[pomóc,,VS---1TOD----P],
1758 jak¿eby[jak¿eby,,D------------P]
1759 nie[nie,,T------------P]
1760 --
1761 u¶miechn±³[u¶miechn±æ siê,501,VS-M-3PODZ---P]
1762 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1763 przymilnie[przymilnie,,D---P--------P].
1764 Agnieszka[agnieszka,,SSNF---------W]
1765 wyjê³a[wyj±æ,,VS-F-3POD----P]
1766 kartkê[kartka,,SSAF---------P]
1767 czystego[czysty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1768 papieru[papier,,SSGI---------P]
1769 i[i,,C------------P]
1770 zatemperowa³a[zatemperowaæ,,VS-F-3POD----P]
1771 o³ówek[o³ówek,141,SSAI---------P].
1772 Kasprzycki[kasprzycki,111,SSNP---------W]
1773 Wojciech[wojciech,,SSNP---------W]
1774 za³adowa³[za³adowaæ,,VS-M-3POD----P]
1775 dziewiêæ[dziewiêæ,34,NPAR---------P]
1776 skrzyñ[skrzynia,,SPGF---------P]
1777 dwu i pó³kilowych[dwu i pó³kilowy,222,APGXX--------P],
1778 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
1779 wiêc[wiêc,,C------------P]
1780 przekroczy³[przekroczyæ,,VS-M-3POD----P]
1781 normê[norma,,SSAF---------P]
1782 o[o,64,P-A----------P]
1783 trzy[trzy,34,NPAX---------P]
1784 kilo[kilo,142,SPAN---------P].
1785 
1786 D0032~E. Drzewiñska~Gracze~1963~W£~str. 41
1787 S³uchaj[s³uchaæ,,VS---2-RX----P],
1788 czy[czy,,T------------P/C------------P]
1789 mog³aby¶[móc,,VS-F-2-PN----P]
1790 mi[ja,,Z-D-------N--P]
1791 po¿yczyæ[po¿yczyæ,,V----I--D----P]
1792 sto[sto,34,NPAR---------P]
1793 z³otych[z³oty,122,SPGX---------P]?
1794 Pawe³[pawe³,,SSVP---------W]
1795 wyjecha³[wyjechaæ,,VS-M-3POD----P]
1796 niespodziewanie[niespodziewanie,8,D---P--------P]
1797 wczoraj[wczoraj,,D------------P]
1798 i[i,,C------------P]
1799 zapomnia³[zapomnieæ,,VS-M-3POD----P]
1800 mi[ja,,Z-D-------N--P]
1801 co¶[co¶,44,Z-A----------P]
1802 zostawiæ[zostawiæ,,V----I--D----P].
1803 Oczywi¶cie[oczywi¶cie,,D---P--------P],
1804 zwrócê[zwróciæ,,VS---1TOD----P]
1805 ci[ty,43,Z-D-------N--P]
1806 zaraz[zaraz,,D------------P/T------------P/I------------P]
1807 po[po,66,P-L----------P]
1808 pierwszym[pierwszy,161,SSLX---------P]
1809 ..
1810 Teraz[teraz,,D------------P]
1811 ja[ja,,Z-N----------P]
1812 z kolei[z kolei,,X------------P]
1813 roze¶mia³am[roze¶miaæ siê,501,VX-X-XXXXZ---P]
1814 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P],
1815 ot[ot,7,I------------P]
1816 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P],
1817 bez[bez,62,P-G----------P]
1818 z³o¶liwo¶ci[z³o¶liwo¶æ,121,SSGF---------P],
1819 niemniej[niemniej,,C------------P]
1820 jednak[jednak,,C------------P/T------------P]
1821 z[z,65,P-I----------P]
1822 wyra¼n±[wyra¬ny,251,ASIFP--------P]
1823 satysfakcj±[satysfakcja,,SSIF---------P],
1824 dok³adnie[dok³adnie,,D---P--------P]
1825 tak samo[tak samo,,D------------P],
1826 jak[jak,9,C------------P]
1827 ona[on,,ZSNF---------P]
1828 przed[przed,65,P-I----------P]
1829 chwil±[chwila,,SSIF---------P]
1830 ..
1831 Wyobra¼[wyobraziæ,,VS---2-RD----P]
1832 sobie[siebie,43,Z-D-------XX-P],
1833 co[co,41,Z-N----------P]
1834 za[za,8,D------------P]
1835 pech[pech,111,SSNI---------P],
1836 ale[ale,,C------------P]
1837 zostawi³am[zostawiæ,,VS-F-1POD----P]
1838 ca³±[ca³y,241,ASAFP--------P]
1839 forsê[forsa,,SSAF---------P]
1840 w[w,66,P-L----------P]
1841 domu[dom,161,SSLI---------P],
1842 przy[przy,66,P-L----------P]
1843 sobie[siebie,46,Z-L-------XX-P]
1844 mam[mieæ,5,VS---1TON----P]
1845 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
1846 jakie¶[jaki¶,242,APARP--------P]
1847 drobniaki[drobniak,142,SPAI---------P]
1848 na[na,64,P-A----------P]
1849 tramwaj[tramwaj,141,SSAI---------P].
1850 
1851 D0033~E. Drzewiñska~Gracze~1963~W£~str. 96
1852 Widzisz[widzieæ,,VS---2TON----P]
1853 to[to,44,Z-A-------XX-P]?
1854 Tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
1855 --
1856 mrukn±³[mrukn±æ,,VS-M-3POD----P]
1857 trochê[trochê,,D------------P]
1858 sennie[sennie,,D---P--------P]
1859 --
1860 to[to,41,Z-N-------XX-P]
1861 bêdzie[byæ,,VS---3TON----P]
1862 ta[ten,,ASNFP--------P]
1863 nowa[nowy,,ASNXX--------P]
1864 powie¶æ[powie¶æ,111,SSNF---------P]?
1865 --
1866 Poczekaj[poczekaæ,,VS---2-RD----P].
1867 Ta[ten,,ASNFP--------P]
1868 historia[historia,,SSNF---------P],
1869 przedtem[przedtem,,D------------P]
1870 dosyæ[dosyæ,,VX-X-XXXXX--XP]
1871 mêtna[mêtny,,ASNFP--------P]
1872 zaczê³a[zacz±æ,,VX-X-XXXX----P]
1873 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1874 nagle[nagle,,D---P--------P]
1875 uk³adaæ[uk³adaæ siê,501,V----I--NZ---P]
1876 w[w,66,P-L----------P]
1877 moim[mój,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
1878 umy¶le[umys³,161,SSLI---------P]
1879 w[w,64,P-A----------P]
1880 jaki¶[jaki¶,241,ASAIP--------P]
1881 logiczny[logiczny,241,ASAIP--------P]
1882 ci±g[ci±g,141,SSAI---------P].
1883 S³uchaj[s³uchaæ,,VS---2-RX----P]
1884 --
1885 powtórzy³am[powtórzyæ,,VS-F-1POD----P]
1886 gor±czkowo[gor±czkowo,,D---P--------P]
1887 odrzucaj±c[odrzucaæ,,V----W--N----P]
1888 ko³drê[ko³dra,,SSAF---------P]
1889 --
1890 ta[ten,,ASNFP--------P]
1891 kobieta[kobieta,,SSNF---------P]
1892 trzyma[trzymaæ,,VS---3TON----P]
1893 przez[przez,64,P-A----------P]
1894 ca³y[ca³y,241,ASAIP--------P]
1895 czas[czas,141,SSAI---------P]
1896 w[w,66,P-L----------P]
1897 rêku[rêka,,SSLF---------P]
1898 tak±[taki,241,ASAFP--------P]
1899 ma³±[ma³y,241,ASAFP--------P],
1900 czarn±[czarny,241,ASAFP--------P]
1901 ceratow±[ceratowy,241,ASAFP--------P]
1902 walizeczkê[walizeczka,,SSAF---------P],
1903 jak±[jaki,241,ASAFP--------P]
1904 kiedy¶[kiedy¶,,D------------P]
1905 nosi³[nosiæ,,VS-M-3PON----P]
1906 mój[mój,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1907 ojciec[ojciec,,SSVP---------P].
1908 
1909 D0034~E. Drzewiñska~Gracze~1963~W£~str. 129
1910 Blondynek[blondynek,,SSNP---------P]
1911 zerwa³[zerwaæ siê,501,VS-M-3PODZ---P]
1912 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1913 przera¿ony[przera¿ony,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P].
1914 Pawe³[pawe³,,SSVP---------W]
1915 oprzytomnia³[oprzytomnieæ,,VS-M-3POD----P]
1916 nieco[nieco,,D------------P].
1917 Przepraszam[przepraszaæ,,VS---1TON----P]
1918 --
1919 wyj±ka³[wyj±kaæ,,VS-M-3POD----P],
1920 przekonany[przekonany,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1921 widocznie[widocznie,,D---P--------P],
1922 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1923 to[to,41,Z-N-------XX-P]
1924 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
1925 dzie³o[dzie³o,111,SSNN---------P].
1926 Ale[ale,,C------------P]
1927 ja[ja,,Z-N----------P]
1928 w³a¶nie[w³a¶nie,,T------------P/I------------P]
1929 muszê[musieæ,,VS---1TON----P]
1930 skoñczyæ[skoñczyæ,,V----I--D----P]
1931 wyja¶niaæ[wyja¶niaæ,,V----I--N----P],
1932 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]...
1933 Zza[zza,62,P-G----------P]
1934 jakiej¶[jaki¶,221,ASGFP--------P]
1935 kotary[kotara,121,SSGF---------P]
1936 wy¶lizn±³[wy¶lizn±æ siê,501,VS-M-3PODZ---P]
1937 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1938 zaspany[zaspany,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1939 kelner[kelner,,SSNP---------P]
1940 i[i,,C------------P]
1941 podbieg³[podbiec,,VS-M-3POD----P]
1942 do[do,62,P-G----------P]
1943 nas[my,42,Z-G----------P]
1944 drobnym[drobny,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P],
1945 szybkim[szybki,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
1946 kroczkiem[kroczek,,SSII---------P],
1947 Rachunek[rachunek,111,SSNI---------P]
1948 --
1949 powiedzia³am[powiedzieæ,,VS-F-1POD----P]
1950 z[z,65,P-I----------P]
1951 zaschniêtym[zaschniêty,251,ASIXX--------P]
1952 gard³em[gard³o,,SSIN---------P].
1953 
1954 D0035~E. Drzewiñska~Gracze~1963~W£~str. 185
1955 Wie[wiedzieæ,,VS---3TON----P]
1956 ciocia[ciocia,,SSNF---------P],
1957 chyba[chyba,,T------------P]
1958 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1959 starzejê[starzeæ siê,501,VS---1TONZ---P]
1960 --
1961 powiedzia³am[powiedzieæ,,VS-F-1POD----P]
1962 wracaj±c[wracaæ,,V----W--N----P]
1963 do[do,62,P-G----------P]
1964 pokoju[pokój,121,SSGI---------P].
1965 W³a¶ciwie[w³a¶ciwie,,D---P--------P]
1966 czym[co,45,Z-I----------P]
1967 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1968 to[to,41,Z-N-------XX-P]
1969 objawia[objawiaæ siê,501,VS---3TONZ---P]?
1970 Wiotczej±[wiotczeæ,,VP---3TON----P]
1971 piersi[pier¶,112,SPNF---------P],
1972 nie[nie,,T------------P]
1973 mo¿na[mo¿na,,VX-X-X-PXX--WP]
1974 usn±æ[usn±æ,,V----I--D----P]
1975 bez[bez,62,P-G----------P]
1976 liczenia[liczenie,121,SSGN---------P]
1977 baranów[baran,,SPGA---------P]
1978 i[i,,C------------P]
1979 stale[stale,8,D---P--------P]
1980 siê[siê,41,Z-N----------P]
1981 zapomina[zapominaæ,,VS---3TON----P],
1982 gdzie[gdzie,,D------------P]
1983 siê[siê,41,Z-N----------P]
1984 schowa³o[schowaæ,,VS-N-3POD----P]
1985 klucz[klucz,141,SSAI---------P]
1986 albo[albo,,C------------P]
1987 okulary[okulary,142,SPAT---------P]...
1988 Zby³a[zbyæ,,VS-F-3POD----P]
1989 to[to,44,Z-A-------XX-P]
1990 milczeniem[milczenie,,SSIN---------P].
1991 No[no,8,D------------P]
1992 pewnie[pewnie,,D---P--------P],
1993 ja[ja,,Z-N----------P]
1994 bym[by,8,D------------P]
1995 na[na,66,P-L----------P]
1996 jej[on,42,ZSGF-------N-P]
1997 miejscu[miejsce,161,SSLN---------P]
1998 zrobi³a[zrobiæ,54,VS-F-3-PD---WP]
1999 to[ten,241,ASANP--------P]
2000 samo[samo,44,Z-A-------XX-P].
2001 
2002 D0036~Cz. Czerniawski~Nie wszystkie drogi...~1963~MON~str. 12
2003 By³[byæ,,VS-M-3PON----P]
2004 ju¿[ju¿,,T------------P]
2005 wieczór[wieczór,111,SSNI---------P],
2006 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2007 od[od,62,P-G----------P]
2008 niezbyt[niezbyt,,D------------P]
2009 dalekiej[daleki,221,ASGFP--------P]
2010 rzeki[rzeka,121,SSGF---------P]
2011 ci±gn±³[ci±gn±æ,,VS-M-3PON----P]
2012 bia³awy[bia³awy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2013 tuman[tuman,111,SSNI---------P],
2014 który[który,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2015 k³êbi³[k³êbiæ siê,501,VS-M-3PONZ---P]
2016 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2017 tu¿[tu¿,,D------------P]
2018 nad[nad,65,P-I----------P]
2019 ziemi±[ziemia,,SSIF---------P],
2020 miêdzy[miêdzy,65,P-I----------P]
2021 czarnymi[czarny,,SPIX---------P]
2022 pniami[pieñ,,SPII---------P]
2023 sosen[sosna,,SPGF---------P].
2024 Gdy[gdy,,C------------P]
2025 wraca³em[wracaæ,,VS-M-1PON----P],
2026 by³o[byæ,,VS-N-3PON----P]
2027 ju¿[ju¿,,T------------P]
2028 prawie[prawie,8,D------------P]
2029 ciemno[ciemno,,SSNN---------P/SSAN---------P/SSVN---------P],
2030 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2031 mg³a[mg³a,,SSNF---------P]
2032 siêga³a[siêgaæ,,VS-F-3PON----P]
2033 do[do,62,P-G----------P]
2034 piersi[pier¶,122,SPGF---------P]
2035 i[i,,C------------P]
2036 stale[stale,8,D---P--------P]
2037 jej[on,42,ZSGF-------N-P]
2038 przybywa³o[przybywaj±,,X------------P].
2039 Cieszy³em[cieszyæ siê,501,VS-M-1PONZ---P]
2040 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2041 z[z,62,P-G----------P]
2042 tego[to,42,Z-G-------XX-P].
2043 Taka[taki,,ASNFP--------P]
2044 pogoda[pogoda,,SSNF---------P]
2045 najlepiej[dobrze,,D---S--------P]
2046 nadaje[nadawaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
2047 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2048 do[do,62,P-G----------P]
2049 podchodzenia[podchodzenie,121,SSGN---------P]
2050 nieprzyjaciela[nieprzyjaciel,121,SSGP---------P].
2051 
2052 D0037~Cz. Czerniawski~Nie wszystkie drogi...~1963~MON~str. 101
2053 Gdyby[gdyby,,C------------P]
2054 nie[nie,,T------------P]
2055 pan[pan,,SSVP---------P],
2056 nie[nie,,T------------P]
2057 wiem[wiedzieæ,,VS---1TON----P],
2058 wprost[wprost,,D------------P]
2059 nie[nie,,T------------P]
2060 mogê[móc,,VS---1TON----P]
2061 sobie[siebie,43,Z-D-------XX-P]
2062 wyobraziæ[wyobraziæ,,V----I--D----P],
2063 co[co,41,Z-N----------P]
2064 by[by,8,D------------P]
2065 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2066 sta³o[staæ siê,541,VS-N-3-PDZ--WP]
2067 z[z,65,P-I----------P]
2068 moj±[mój,251,ASIFP--------P]
2069 córk±[córka,,SSIF---------P].
2070 To[to,41,Z-N-------XX-P]
2071 by³o[byæ,,VS-N-3PON----P]
2072 straszne[straszny,211,ASNNP--------P].
2073 Po prostu[po prostu,,X------------P]
2074 brak[brak,5,VX-X-XXXXX--XP]
2075 mi[ja,,Z-D-------N--P]
2076 s³ów[s³owo,,SPGN---------P].
2077 Gdyby[gdyby,,C------------P]
2078 nie[nie,,T------------P]
2079 pan[pan,,SSVP---------P]...
2080 Co[co,41,Z-N----------P]
2081 tam[tam,7,I------------P]
2082 ja[ja,,Z-N----------P].
2083 Nie ma[nie ma,,X------------P]
2084 o[o,66,P-L----------P]
2085 czym[co,46,Z-L----------P]
2086 mówiæ[mówiæ,,V----I--N----P]
2087 --
2088 przerwa³em[przerwaæ,,VS-M-1POD----P]
2089 jej[on,43,ZSDF-------N-P].
2090 Muszê[musieæ,,VS---1TON----P]
2091 ju¿[ju¿,,T------------P]
2092 i¶æ[i¶æ,,V----I--N----P]
2093 ..
2094 O[o,7,I------------P]
2095 nie[nie,,T------------P],
2096 nie[nie,,T------------P]!
2097 --
2098 z³apa³a[z³apaæ,,VS-F-3POD----P]
2099 mnie[ja,44,Z-A-------T--P]
2100 za[za,64,P-A----------P]
2101 rêkaw[rêkaw,141,SSAI---------P].
2102 Pan[pan,,SSVP---------P]
2103 kapral[kapral,,SSNP---------P]
2104 musi[musieæ,,VS---3TON----P]
2105 jeszcze[jeszcze,,T------------P]
2106 zostaæ[zostaæ,,V----I--D----P].
2107 Koniecznie[koniecznie,,D---P--------P]
2108 musi[musieæ,,VS---3TON----P]
2109 pan[pan,,SSVP---------P]
2110 zostaæ[zostaæ,,V----I--D----P]
2111 ..
2112 [&]
2113 
2114 D0038~J. Danielak~Amerykanin na odpu¶cie~1963~WL~str. 46
2115 ¯±da³a[¿±daæ,,VS-F-3PON----P]
2116 ode[od,62,P-G----------P]
2117 mnie[ja,42,Z-G-------T--P]
2118 pomocy[pomoc,121,SSGF---------P].
2119 Nie[nie,,T------------P]
2120 znali¶my[znaæ,,VP-O-1PON----P]
2121 jednak[jednak,,C------------P/T------------P]
2122 uporu[upór,,SSGI---------P]
2123 Katarzyny[katarzyna,121,SSGF---------W].
2124 Wziê³a[wzi±æ,,VX-X-XXXXZ---P]
2125 urlop[urlop,141,SSAI---------P]
2126 i[i,,C------------P]
2127 pojecha³a[pojechaæ,,VS-F-3POD----P]
2128 do[do,62,P-G----------P]
2129 Zbyszka[zbyszek,121,SSGP---------W].
2130 Potem[potem,8,D------------P]
2131 wrócili[wróciæ,,VP-O-3POD----P].
2132 Przez[przez,64,P-A----------P]
2133 jaki¶[jaki¶,241,ASAIP--------P]
2134 czas[czas,141,SSAI---------P]
2135 wydawa³o[wydawaæ siê,501,VS-N-3PONZ---P]
2136 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P],
2137 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2138 choroba[choroba,,SSNF---------P]
2139 Zbyszka[zbyszek,121,SSGP---------W]
2140 zosta³a[zostaæ,57,VS-F-IPODB--OP]
2141 zwyciê¿ona[zwyciê¿ony,,ASNFP--------P].
2142 Katarzyna[katarzyna,,SSNF---------W]
2143 wci±¿[wci±¿,,D------------P]
2144 ¿y³a[¿yæ,5,VS-F-3PON----P]
2145 my¶l±[my¶l,151,SSIF---------P]
2146 o[o,66,P-L----------P]
2147 ma³¿eñstwie[ma³¿eñstwo,,SSLN---------P].
2148 Jednak[jednak,,C------------P/T------------P]
2149 Zbyszek[zbyszek,,SSNP---------W]
2150 znów[znów,,D------------P/T------------P]
2151 musia³[musieæ,,VS-M-3PON----P]
2152 pojechaæ[pojechaæ,,V----I--D----P]
2153 do[do,62,P-G----------P]
2154 sanatorium[sanatorium,,SSNN---------P/SSAN---------P/SSVN---------P/SSGN---------P/SSDN---------P/SSIN---------P/SSLN---------P].
2155 Kiedy[kiedy,,D------------P/C------------P]
2156 wróci³[wróciæ,,VS-M-3POD----P]
2157 wiedzieli¶my[wiedzieæ,,VP-O-1PON----P]
2158 ju¿[ju¿,,T------------P],
2159 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2160 to[to,41,Z-N-------XX-P]
2161 on[on,,ZSNM---------P]
2162 zosta³[zostaæ,57,VS-M-IPODB--OP]
2163 zwyciê¿ony[zwyciê¿ony,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P].
2164 
2165 D0039~L. Dembiñski~Podchor±¿y~1963~MON~str. 135
2166 I[i,,C------------P]
2167 teraz[teraz,,D------------P]
2168 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
2169 po prostu[po prostu,,X------------P]
2170 wykre¶liæ[wykre¶liæ,,V----I--D----P]
2171 ten[ten,241,ASAIP--------P]
2172 rok[rok,141,SSAI---------P]
2173 z[z,62,P-G----------P]
2174 ¿yciorysu[¿yciorys,,SSGI---------P]?
2175 To[to,41,Z-N-------XX-P]
2176 znaczy[znaczyæ,,VS---3TON----P],
2177 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2178 o[o,66,P-L----------P]
2179 awansie[awans,,SSLI---------P/SSVI---------P]
2180 decyduje[decydowaæ,,VS---3TON----P]
2181 przynale¿no¶æ[przynale¿no¶æ,111,SSNF---------P]
2182 do[do,62,P-G----------P]
2183 organizacji[organizacja,121,SSGF---------P],
2184 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2185 nie[nie,,T------------P]
2186 poziom[poziom,111,SSNI---------P]
2187 wiedzy[wiedza,121,SSGF---------P]
2188 wojskowej[wojskowy,221,ASGFP--------P]?
2189 --
2190 pytam[pytaæ,,VS---1TON----P]
2191 podchwytliwie[podchwytliwie,,D---P--------P]
2192 ..
2193 Decyduje[decydowaæ,,VS---3TON----P]
2194 i[i,,C------------P]
2195 jedno[jedno,41,Z-N-------XX-P],
2196 i[i,,C------------P]
2197 drugie[drugie,111,SSNX---------P],
2198 ale[ale,,C------------P]
2199 rozumiecie[rozumieæ,,VP---2TON----P]
2200 chyba[chyba,,T------------P],
2201 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2202 przysz³ego[przysz³y,241,ASAPP--------P/ASAAP--------P]
2203 oficera[oficer,141,SSAP---------P],
2204 spo³ecznika[spo³ecznik,141,SSAP---------P],
2205 musi[musieæ,,VS---3TON----P]
2206 wychowywaæ[wychowywaæ,,V----I--N----P]
2207 nie[nie,,T------------P]
2208 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
2209 wojsko[wojsko,111,SSNN---------P],
2210 ale[ale,,C------------P]
2211 i[i,,C------------P]
2212 organizacja[organizacja,,SSNF---------P].
2213 W[w,66,P-L----------P]
2214 tym[ten,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2215 wypadku[wypadek,161,SSLI---------P]
2216 najpierw[najpierw,,D------------P]
2217 ZHP[zhp,,X------------S],
2218 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2219 pó¼niej[pó¬no,,D---C--------P]
2220 partia[partia,,SSNF---------P]...
2221 [&]
2222 
2223 D0040~T. Go¼dzikiewicz~Tarcza samotnika~1963~LSW~str. 80
2224 Przy[przy,66,P-L----------P]
2225 mijaniu[mijanie,161,SSLN---------P]
2226 ka¿dego[ka¿dy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2227 progu[próg,121,SSGI---------P],
2228 ka¿dych[ka¿dy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2229 drzwi[drzwi,122,SPGT---------P]
2230 ksi±dz[ksi±dz,,SSNP---------P]
2231 smaga³[smagaæ,,VS-M-3PON----P]
2232 powietrze[powietrze,141,SSAN---------P]
2233 kropid³em[kropid³o,,SSIN---------P],
2234 struga[struga,,SSNF---------P]
2235 kropel[kropla,,SPGF---------P]
2236 barwi³a[barwiæ,,VS-F-3PON----P]
2237 ¶wie¿o[¶wie¿o,,D---P--------P]
2238 malowane[malowany,242,APARP--------P]
2239 ¶ciany[¶ciana,142,SPAF---------P],
2240 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2241 obecni[obecny,,SPNP---------P]
2242 s³yszeli[s³yszeæ,,VP-O-3PON----P]
2243 wymawiane[wymawiany,,ASNNP--------P/ASANP--------P/APNOP--------P/APNRP--------P/APARP--------P]
2244 pó³g³osem[pó³g³osem,,D------------P],
2245 najpierw[najpierw,,D------------P]
2246 silniejsze[silny,242,APARC--------P]
2247 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2248 potem[potem,8,D------------P]
2249 gin±ce[gin±cy,242,APAXX--------P]
2250 w[w,66,P-L----------P]
2251 g³êbi[g³±b,161,SSLI---------P]
2252 ust[usta,,SPGT---------P],
2253 skandowane[skandowany,242,APARP--------P]
2254 s³owa[s³owo,142,SPAN---------P]:
2255 In nomine Patris et Filii[in nomine patris et filii,,X------------P]...
2256 W[w,66,P-L----------P]
2257 obrazie[obraz,161,SSLI---------P]
2258 sto³u[stó³,,SSGI---------P]
2259 zastawionego[zastawiony,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2260 jedzeniem[jedzenie,,SSIN---------P]
2261 w[w,66,P-L----------P]
2262 ca³ej[ca³y,261,ASLXX--------P]
2263 swojej[swój,261,ASLFP--------P]
2264 gali[gala,161,SSLF---------P]
2265 jest[byæ,,VS---3TON----P]
2266 co¶[co¶,41,Z-N----------P]
2267 banalnego[banalny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P],
2268 ale[ale,,C------------P]
2269 i[i,,C------------P]
2270 co¶[co¶,41,Z-N----------P]
2271 z[z,62,P-G----------P]
2272 poezji[poezja,121,SSGF---------P].
2273 
2274 D0041~T. Go¼dzikiewicz~Tarcza samotnika~1963~LSW~str. 224
2275 Nie[nie,,T------------P]
2276 patrzyli[patrzeæ,,X------------P]
2277 jedno[jedno,41,Z-N-------XX-P]
2278 na[na,64,P-A----------P]
2279 drugie[drugie,141,SSAX---------P].
2280 Patrzyli[patrzeæ,,X------------P]
2281 przed[przed,64,P-A----------P]
2282 siebie[siebie,44,Z-A-------XX-P],
2283 niby[niby,,P-N----------P]
2284 w[w,64,P-A----------P]
2285 sad[sad,141,SSAI---------P],
2286 niby[niby,9,C------------P]
2287 w[w,64,P-A----------P]
2288 ¶lep±[¶lepy,241,ASAFP--------P]
2289 ¶cianê[¶ciana,,SSAF---------P]
2290 s±siedniej[s±siedni,221,ASGFP--------P]
2291 cha³upy[cha³upa,121,SSGF---------P].
2292 Teraz[teraz,,D------------P]
2293 ju¿[ju¿,,T------------P]
2294 rêka[rêka,,SSNF---------P]
2295 nie[nie,,T------------P]
2296 szuka³a[szukaæ,,VS-F-3PON----P]
2297 rêki[rêka,,SSGF---------P/SPNF---------P/SPAF---------P/SPVF---------P].
2298 Odsunêli[odsun±æ siê,501,VX-X-XXXXZ---P]
2299 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2300 z lekka[z lekka,,X------------P]
2301 od[od,62,P-G----------P]
2302 siebie[siebie,42,Z-G-------XX-P],
2303 dzia³aj±c[dzia³aæ,,V----W--N----P]
2304 nie¶wiadomie[nie¶wiadomie,,D---P--------P],
2305 jakby[jakby,,C------------P/T------------P]
2306 w[w,66,P-L----------P]
2307 przekonaniu[przekonanie,161,SSLN---------P],
2308 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2309 ten[ten,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2310 targ[targ,111,SSNI---------P]
2311 dyplomatyczny[dyplomatyczny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2312 o[o,64,P-A----------P]
2313 maj±tek[maj±tek,141,SSAI---------P],
2314 o[o,64,P-A----------P]
2315 schedê[scheda,,SSAF---------P],
2316 o[o,64,P-A----------P]
2317 wiano[wiano,141,SSAN---------P],
2318 o[o,64,P-A----------P]
2319 przysz³o¶æ[przysz³o¶æ,141,SSAF---------P]
2320 nie[nie,,T------------P]
2321 wymaga[wymagaæ,,VS---3TON----P]
2322 ani[ani,9,C------------P]
2323 blisko¶ci[blisko¶æ,121,SSGF---------P]
2324 cia³[cia³o,,SPGN---------P],
2325 ani[ani,9,C------------P]
2326 blisko¶ci[blisko¶æ,121,SSGF---------P]
2327 dusz[dusza,122,SPGF---------P].
2328 
2329 D0042~K. Brandys~Sposób bycia~1963~Czytelnik~str. 59
2330 Nie[nie,,T------------P]
2331 pamiêtam[pamiêtaæ,,VS---1TON----P]
2332 takich[taki,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2333 upa³ów[upa³,,SPGI---------P].
2334 Mo¿e[mo¿e,8,D------------P]
2335 w[w,66,P-L----------P]
2336 dzieciñstwie[dzieciñstwo,,SSLN---------P]?
2337 Owszem[owszem,,T------------P],
2338 kiedy¶[kiedy¶,,D------------P]
2339 dawno[dawno,,D---P--------P].
2340 Podobno[podobno,,D---P--------P].
2341 Bzykanie[bzykanie,111,SSNN---------P]
2342 much[mucha,,SPGF---------P],
2343 pachn±ca[pachn±cy,,APNFP--------P]
2344 ³±ka[³±ka,,SSNF---------P],
2345 Mama[mama,,SSVF---------P]
2346 z[z,65,P-I----------P]
2347 siatk±[siatka,,SSIF---------P]
2348 na[na,64,P-A----------P]
2349 motyle[motyl,142,SPAA---------P].
2350 Kochana[kochany,,ASNFP--------P]
2351 Mama[mama,,SSVF---------P].
2352 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2353 mo¿e[mo¿e,8,D------------P]
2354 mi[ja,,Z-D-------N--P]
2355 to[to,44,Z-A-------XX-P]
2356 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
2357 opowiadali[opowiadaæ,,VP-O-3PON----P].
2358 Która[który,,ASNFP--------P]
2359 godzina[godzina,,SSNF---------P]?
2360 Winszujê[winszowaæ,,VS---1TON----P],
2361 pó³[pó³,,X------------P]
2362 do[do,62,P-G----------P]
2363 trzeciej[trzeci,221,ASGFP--------P].
2364 Irenka[irenka,,SSVF---------W]
2365 tak¿e[tak¿e,,T------------P]
2366 nie[nie,,T------------P]
2367 ¶pi[spaæ,,VS---3TON----P].
2368 W[w,66,P-L----------P]
2369 g³êbi[g³±b,161,SSLI---------P]
2370 kr±¿ek[kr±¿ek,111,SSNI---------P]
2371 bladego[blady,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2372 ¶wiat³a[¶wiat³o,121,SSGN---------P]
2373 wy³ania[wy³aniaæ siê,,VS---3TON----P]
2374 z[z,62,P-G----------P]
2375 mroku[mrok,121,SSGI---------P]
2376 twarz[twarz,141,SSAF---------P]
2377 Kobiety[kobieta,121,SSGF---------P]
2378 czytaj±cej[czytaj±cy,221,ASGXX--------P]
2379 ksi±¿kê[ksi±¿ka,,SSAF---------P].
2380 
2381 D0043~K. Brandys~Sposób bycia~1963~Czytelnik~str. 148
2382 Ca³e[ca³y,211,ASNNP--------P]
2383 moje[mój,211,ASNNP--------P]
2384 ¿ycie[¿ycie,111,SSNN---------P]
2385 mo¿e[móc,5,VX-X-XXXXX--XP]
2386 zale¿eæ[zale¿eæ,,V----I--N----P]
2387 od[od,62,P-G----------P]
2388 tego[ten,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2389 telefonu[telefon,,SSGI---------P].
2390 Kto[kto,,Z-N----------P]
2391 dzwoni³[dzwoniæ,,VS-M-3PON----P]
2392 do[do,62,P-G----------P]
2393 mnie[ja,42,Z-G-------T--P]
2394 w[w,66,P-L----------P]
2395 nocy[noc,161,SSLF---------P]
2396 i[i,,C------------P]
2397 milcza³[milczeæ,,VS-M-3PON----P]?
2398 Dlaczego[dlaczego,,D------------P]
2399 milcza³[milczeæ,,VS-M-3PON----P]?
2400 Dlaczego[dlaczego,,D------------P]
2401 chcia³[chcieæ,,VS-M-3PON----P]
2402 mnie[ja,44,Z-A-------T--P]
2403 zbudziæ[zbudziæ,,V----I--D----P]?
2404 Dziwne[dziwny,211,ASNNP--------P].
2405 Tajemnicze[tajemniczy,211,ASNNP--------P].
2406 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2407 mo¿e[mo¿e,8,D------------P]
2408 w[w,64,P-A----------P]
2409 ten[ten,241,ASAIP--------P]
2410 sposób[sposób,141,SSAI---------P]
2411 --
2412 t±[ten,251,ASIFP--------P]
2413 drog±[droga,151,SSIF---------P]
2414 --
2415 do[do,62,P-G----------P]
2416 mnie[ja,42,Z-G-------T--P]
2417 krzyczy[krzyczeæ,,VS---3TON----P]:
2418 --
2419 G³upstwa[g³upstwo,112,SPNN---------P]!
2420 Idiotyzmy[idiotyzm,112,SPNI---------P]!
2421 ..
2422 Po[po,66,P-L----------P]
2423 chwili[chwila,161,SSLF---------P]:
2424 Powinienem[powinien,,X------------P]
2425 wy³±czyæ[wy³±czyæ,,V----I--D----P]
2426 telefon[telefon,141,SSAI---------P].
2427 Nowe[nowy,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
2428 kawa³y[kawa³,112,SPNI---------P].
2429 To[to,41,Z-N-------XX-P]
2430 móg³[móc,,VS-M-3PON----P]
2431 byæ[byæ,,V----I--N----P]
2432 na[na,64,P-A----------P]
2433 przyk³ad[przyk³ad,141,SSAI---------P]
2434 jaki¶[jaki¶,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2435 kolega[kolega,,SSVP---------P]
2436 szkolny[szkolny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P],
2437 który[który,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2438 --
2439 ot[ot,7,I------------P]
2440 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
2441 ..
2442 [&]
2443 
2444 D0044~W. Dymny~Opowiadania zwyk³e~1963~Iskry~str. 38
2445 Siedzia³[siedzieæ,,VS-M-3PON----P]
2446 pod[pod,65,P-I----------P]
2447 jakim¶[jaki¶,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
2448 drzewem[drzewo,,SSIN---------P]
2449 na[na,66,P-L----------P]
2450 koñcu[koniec,161,SSLI---------P]
2451 wsi[wie¶,121,SSGF---------P],
2452 pisa³[pisaæ,,VS-M-3PON----P]
2453 list[list,141,SSAI---------P]
2454 do[do,62,P-G----------P]
2455 starych[stary,122,SPGP---------P].
2456 Prze¶lesz[przes³aæ,,VS---2TOD----P]
2457 starym[stary,132,SPDP---------P]
2458 pozdrowienia[pozdrowienie,142,SPAN---------P]?
2459 
2460 zapyta³[zapytaæ,,VS-M-3POD----P].
2461 --
2462 Prze¶lê[przes³aæ,,X------------P]
2463 ..
2464 Daj[daæ,,VS---2-RD----P]
2465 --
2466 powiedzia³[powiedzieæ,,VS-M-3POD----P]
2467 Witu¶[witu¶,,SSVP---------W]
2468 i[i,,C------------P]
2469 napisa³[napisaæ,,VS-M-3POD----P]
2470 pod[pod,65,P-I----------P]
2471 Kaniowym[kaniowy,251,ASIXX--------P]
2472 pisaniem[pisanie,,SSIN---------P]:
2473 "Pozdrowienia[pozdrowienie,112,SPNN---------P]
2474 z[z,62,P-G----------P]
2475 frontu[front,,SSGI---------P]
2476 od[od,62,P-G----------P]
2477 Witusia[witu¶,121,SSGP---------W]
2478 Rusina[rusin,121,SSGP---------W].
2479 Niech[niech,,T------------P]
2480 wszyscy[wszystek,212,APNOP--------P]
2481 maj±[mieæ siê,551,VP---3-RNZ--RP]
2482 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2483 dobrze[dobrze,8,D---P--------P],
2484 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
2485 jak[jak,9,C------------P]
2486 my[my,,Z-N----------P]
2487 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2488 mamy[mieæ siê,501,VP---1TONZ---P].
2489 Nied³ugo[nied³ugo,,D---P--------P],
2490 nied³ugo[nied³ugo,,D---P--------P],
2491 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2492 bêdziemy[byæ,56,VP---1TON---BP]
2493 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2494 mieli[mieæ siê,521,VP-O-3FONZ--SP]
2495 jeszcze[jeszcze,,T------------P]
2496 lepiej[lepiej,,D------------P].
2497 Witu¶[witu¶,,SSVP---------W]".
2498 
2499 D0045~W. Dymny~Opowiadania zwyk³e~1963~Iskry~str. 93
2500 Musia³[musieæ,,VS-M-3PON----P]
2501 to[to,41,Z-N-------XX-P]
2502 byæ[byæ,,V----I--N----P]
2503 ciê¿ar[ciê¿ar,111,SSNI---------P]
2504 ponad[ponad,64,P-A----------P]
2505 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
2506 si³y[si³a,142,SPAF---------P].
2507 Ciê¿arem[ciê¿ar,,SSII---------P]
2508 ponad[ponad,64,P-A----------P]
2509 si³y[si³a,142,SPAF---------P]
2510 bywa[bywaæ,,VS---3TON----P]
2511 ciê¿ar[ciê¿ar,111,SSNI---------P]
2512 zbrodni[zbrodnia,121,SSGF---------P].
2513 Niebo[niebo,111,SSNN---------P]
2514 zasnu³o[zasnuæ siê,501,VS-N-3PODZ---P]
2515 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2516 o³owianymi[o³owiany,,APIOP--------P/APIRP--------P]
2517 chmurami[chmura,,SPIF---------P].
2518 Patrzy³em[patrzeæ,,X------------P],
2519 jak[jak,9,C------------P]
2520 zasnuwa³y[zasnuwaæ,,VP-R-3PON----P]
2521 horyzont[horyzont,141,SSAI---------P].
2522 Musia³em[musieæ,,VS-M-1PON----P]
2523 jechaæ[jechaæ,,V----I--N----P]
2524 do[do,62,P-G----------P]
2525 Górek[górki,122,SPGT---------W]
2526 Wielkich[wielki,222,APGOP--------W/APGRP--------W].
2527 Czeka³[czekaæ,,VS-M-3PON----P]
2528 tam[tam,,I------------P]
2529 na[na,64,P-A----------P]
2530 mnie[ja,,Z-L----------P/Z-G-------T--P/Z-D-------T--P/Z-A-------T--P]
2531 Holeksa[holeksa,111,SSNX---------W].
2532 Fortecki[fortecki,111,SSNX---------W]
2533 móg³by[móc,,VS-M-3-PN----P]
2534 ud¼wign±æ[ud¬wign±æ,,V----I--D----P]
2535 ka¿dy[ka¿dy,241,ASAIP--------P]
2536 ciê¿ar[ciê¿ar,141,SSAI---------P],
2537 ale[ale,,C------------P]
2538 nie[nie,,T------------P]
2539 zbrodniê[zbrodnia,,SSAF---------P].
2540 Zdradzi³a[zdradziæ,,VS-F-3POD----P]
2541 go[on,44,ZSAM------NN-P]
2542 ta[ten,,ASNFP--------P]
2543 rozmowa[rozmowa,,SSNF---------P]
2544 o[o,66,P-L----------P]
2545 pogodzie[pogoda,161,SSLF---------P].
2546 Niby[niby,,P-N----------P]
2547 nic[nic,44,Z-A-------XX-P]
2548 nie[nie,,T------------P]
2549 znacz±ca[znacz±cy,,ASNFP--------P].
2550 
2551 D0046~W. Dymny~Opowiadania zwyk³e~1963~Iskry~str. 182
2552 Wiêc[wiêc,,C------------P]
2553 kiedy[kiedy,,D------------P/C------------P]
2554 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2555 ju¿[ju¿,,T------------P]
2556 spi³[spiæ siê,501,VS-M-3PODZ---P]
2557 i[i,,C------------P]
2558 spad³[spa¶æ,,VS-M-3POD----P]
2559 pod[pod,64,P-A----------P]
2560 ³awkê[³awka,,SSAF---------P],
2561 poszed³em[pój¶æ,,VS-M-1POD----P]
2562 sobie[siebie,43,Z-D-------XX-P]
2563 nie[nie,,T------------P]
2564 my¶l±c[my¶leæ,,V----W--N----P]
2565 o[o,66,P-L----------P]
2566 nim[on,46,ZSLM---------P/ZSLN---------P].
2567 Tymczasem[tymczasem,,D------------P]
2568 przed[przed,65,P-I----------P]
2569 ko¶cio³em[ko¶ció³,,SSII---------P]
2570 jeszcze[jeszcze,,T------------P]
2571 na[na,64,P-A----------P]
2572 biskupa[biskup,141,SSAP---------P]
2573 czekano[czekaæ,,V----B--N----P].
2574 Kto[kto,,Z-N----------P]
2575 czeka[czekaæ,,VS---3TON----P],
2576 ten[ten,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2577 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2578 doczeka[doczekaæ siê,501,VS---3TODZ---P]
2579 --
2580 powiedzia³[powiedzieæ,,VS-M-3POD----P]
2581 jeden[jeden,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2582 prorok[prorok,,SSNP---------P]
2583 ze[z,62,P-G----------P]
2584 ¦wiêtoszówki[¶wiêtoszówka,121,SSGF---------W].
2585 Szukajcie[szukaæ,,VP---2-RN----P]
2586 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2587 znajdziecie[znale¾,,VP---2TOD----P]
2588 --
2589 odezwa³[odezwaæ siê,501,VS-M-3PODZ---P]
2590 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2591 kto[kto,,Z-N----------P]
2592 inny[inny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P].
2593 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2594 ja[ja,,Z-N----------P]
2595 nie[nie,,T------------P]
2596 szuka³em[szukaæ,,VS-M-1PON----P],
2597 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2598 znalaz³em[znale¬æ,,VS-M-1POD----P].
2599 Durnia[dureñ,141,SSAA---------P]
2600 znalaz³em[znale¬æ,,VS-M-1POD----P].
2601 Sam[sam,211,ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2602 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2603 znalaz³[znale¬æ siê,501,VS-M-3PODZ---P]
2604 --
2605 mówi³[mówiæ,,VS-M-3PON----P]
2606 ten[ten,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2607 cz³owiek[cz³owiek,,SSNP---------P].
2608 
2609 D0047~J. Ga³uszka~Cz³owiek, który powróci³~1963~¦l±sk~str. 72
2610 Halo[halo,7,I------------P]!
2611 --
2612 krzyknê³a[krzykn±æ,,VS-F-3POD----P]
2613 i[i,,C------------P]
2614 wiatr[wiatr,111,SSNI---------P]
2615 na pewno[na pewno,,D------------P]
2616 zaniós³[zanie¶æ,,VS-M-3POD----P]
2617 jej[on,42,ZSGF-------N-P]
2618 s³owa[s³owo,142,SPAN---------P],
2619 bo[bo,,C------------P]
2620 wia³[wiaæ,,VS-M-3PON----P]
2621 w³a¶nie[w³a¶nie,,T------------P/I------------P]
2622 w[w,64,P-A----------P]
2623 ich[on,42,ZPGO-------N-P/ZPGR-------N-P]
2624 stronê[strona,,SSAF---------P].
2625 Halo[halo,7,I------------P]!
2626 --
2627 odkrzyknê³y[odkrzykn±æ,,VP-R-3POD----P]
2628 co najmniej[co najmniej,,X------------P]
2629 dwa[dwa,31,NPNX---------P]
2630 g³osy[g³os,112,SPNI---------P].
2631 Po[po,64,P-A----------P]
2632 co[co,44,Z-A----------P]
2633 p³ywacie[p³ywaæ,,VP---2TON----P]
2634 tam[tam,8,D------------P]
2635 i[i,,C------------P]
2636 z[z,65,P-I----------P]
2637 powrotem[powrót,,SSII---------P]!
2638 Szukamy[szukaæ,,VP---1TON----P]
2639 takiego[taki,241,ASAPP--------P/ASAAP--------P],
2640 któremu[który,,ASDPP--------P/ASDAP--------P/ASDIP--------P/ASDNP--------P]
2641 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2642 ¿ycie[¿ycie,111,SSNN---------P]
2643 sprzykrzy³o[sprzykrzyæ siê,501,VS-N-3PODZ---P]
2644 ..
2645 Podesz³a[podej¶æ,,VS-F-3POD----P]
2646 do[do,62,P-G----------P]
2647 samego[sam,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2648 brzegu[brzeg,121,SSGI---------P].
2649 W[w,66,P-L----------P]
2650 tym[ten,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2651 miejscu[miejsce,161,SSLN---------P]
2652 skarpa[skarpa,,SSNF---------P]
2653 za³amywa³a[za³amywaæ siê,501,VS-F-3PONZ---P]
2654 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2655 pod[pod,65,P-I----------P]
2656 k±tem[k±t,,SSII---------P]
2657 prostym[prosty,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P].
2658 To[to,41,Z-N-------XX-P]
2659 nie ma[nie ma,,X------------P]
2660 sensu[sens,,SSGI---------P]!
2661 ..
2662 [&]
2663 
2664 D0048~J. Ga³uszka~Cz³owiek, który powróci³~1963~¦l±sk~str. 127
2665 Ch³opcy[ch³opiec,,SPNP---------P/SPVP---------P]
2666 spogl±dali[spogl±daæ,,VP-O-3PON----P]
2667 na[na,64,P-A----------P]
2668 niego[on,44,ZSAM------TT-P]
2669 z[z,65,P-I----------P]
2670 nieukrywan±[nieukrywany,251,ASIXX--------P]
2671 pogard±[pogarda,,SSIF---------P].
2672 Nie[nie,,T------------P]
2673 wiadomo[wiadomo,,VX-X-XXXXX--XP],
2674 co[co,41,Z-N----------P]
2675 ich[on,44,ZPAO-------N-P]
2676 wprawi³o[wprawiæ,,VS-N-3POD----P]
2677 w[w,64,P-A----------P]
2678 wiêksz±[wielki,241,ASAFC--------P]
2679 w¶ciek³o¶æ[w¶ciek³o¶æ,141,SSAF---------P]:
2680 s³owa[s³owo,112,SPNN---------P]
2681 dryblasa[dryblas,121,SSGP---------P],
2682 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
2683 ¶miech[¶miech,111,SSNI---------P],
2684 czy[czy,,T------------P/C------------P]
2685 te¿[te¿,,T------------P]
2686 ich[on,42,ZPGO-------N-P/ZPGR-------N-P]
2687 w³asny[w³asny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2688 pech[pech,111,SSNI---------P].
2689 Zabieraj±c[zabieraæ siê,501,V----W--NZ---P]
2690 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2691 do[do,62,P-G----------P]
2692 odej¶cia[odej¶cie,121,SSGN---------P]
2693 rzucili[rzuciæ,,VP-O-3POD----P]:
2694 Przyjdziemy[przyj¶æ,,VP---1TOD----P]
2695 tu[tu,,D------------P]
2696 jeszcze[jeszcze,,T------------P].
2697 S³owa[s³owo,112,SPNN---------P]
2698 te[ten,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
2699 zabrzmia³y[zabrzmieæ,,VP-R-3POD----P]
2700 jak[jak,9,C------------P]
2701 pogró¿ka[pogró¿ka,,SSNF---------P].
2702 B³a¿ej[b³a¿ej,,X------------W]
2703 post±pi³[post±piæ,,VS-M-3POD----P]
2704 odruchowo[odruchowo,,D---P--------P]
2705 w[w,64,P-A----------P]
2706 ich[on,42,ZPGO-------N-P/ZPGR-------N-P]
2707 stronê[strona,,SSAF---------P]
2708 jakby[jakby,,C------------P/T------------P]
2709 zamierzaj±c[zamierzaæ,,V----W--N----P]
2710 ich[on,44,ZPAO-------N-P]
2711 zatrzymaæ[zatrzymaæ,,V----I--D----P].
2712 Znieruchomieli[znieruchomieæ,,VP-O-3POD----P].
2713 Spojrzeli[spojrzeæ,,VP-O-3POD----P]
2714 nañ[na,,X------------P]
2715 z[z,65,P-I----------P]
2716 ciekawo¶ci±[ciekawo¶æ,,SSIF---------P].
2717 
2718 D0049~S. Fleszerowa-Muskat~Czterech mê¿czyzn...~1965~WM~str. 25
2719 Przestañ[przestaæ,,VS---2-RD----P]
2720 gadaæ[gadaæ,,V----I--N----P]
2721 --
2722 przerwa³[przerwaæ,,VS-M-3POD----P]
2723 mu[on,,ZSDM------NN-P/ZSDN------NN-P]
2724 Hubert[hubert,,X------------W]
2725 --
2726 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
2727 wybierz[wybraæ siê,501,VS---2-RDZ---P]
2728 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2729 której¶[który¶,221,ASGFP--------P]
2730 niedzieli[niedziela,121,SSGF---------P]
2731 ..
2732 Jak[jak,9,C------------P]
2733 ju¿[ju¿,,T------------P]
2734 bêdzie[byæ,,VS---3TON----P]
2735 samochód[samochód,111,SSNI---------P].
2736 Mo¿e[mo¿e,8,D------------P]
2737 by¶my[by,8,D------------P]
2738 jak±[jaki,241,ASAFP--------P]
2739 kurê[kura,,SSAF---------P]
2740 upolowali[upolowaæ,54,VP-O-3-PD---WP]
2741 po[po,66,P-L----------P]
2742 drodze[droga,161,SSLF---------P]
2743 --
2744 westchn±³[westchn±æ,,VS-M-3POD----P]
2745 Sylwester[sylwester,,SSVP---------W]
2746 ..
2747 Sylwester[sylwester,171,SSVP---------W]
2748 --
2749 upomnia³[upomnieæ,,VS-M-3POD----P]
2750 Hubert[hubert,,X------------W]
2751 ..
2752 Pan[pan,,SSVP---------P]
2753 in¿ynier[in¿ynier,,SSNP---------P]
2754 roso³ku[roso³ek,121,SSGI---------P]
2755 by[by,8,D------------P]
2756 nie[nie,,T------------P]
2757 popi³[popiæ,54,VS-M-3-PD---WP]?
2758 Ile[ile,34,NPAR---------P]
2759 wy[wy,,Z-N----------P]
2760 macie[mieæ,5,VP---2TON----P]
2761 lat[rok,,SPGI---------P],
2762 Piêtka[piêtka,171,SSVF---------W]?
2763 --
2764 zapyta³[zapytaæ,,VS-M-3POD----P]
2765 Gaj[gaj,111,SSNI---------W]
2766 ..
2767 Sylwester[sylwester,,SSVP---------W]
2768 poci±gn±³[poci±gn±æ siê,501,VS-M-3PODZ---P]
2769 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2770 za[za,64,P-A----------P]
2771 nos[nos,141,SSAI---------P].
2772 Nied³ugo[nied³ugo,,D---P--------P]
2773 bêdzie[byæ,,VS---3TON----P]
2774 oczko[oczko,111,SSNN---------P]
2775 ..
2776 Co[co,44,Z-A----------P]
2777 to[to,41,Z-N-------XX-P]
2778 znaczy[znaczyæ,,VS---3TON----P]?
2779 Dwadzie¶cia[dwadzie¶cia,31,NPNR---------P]
2780 jeden[jeden,31,NPNX---------P]...
2781 [&]
2782 
2783 D0050~S. Fleszerowa-Muskat~Czterech mê¿czyzn...~1965~WM~str. 114
2784 Przecie¿[przecie¿,,T------------P]
2785 jestem[byæ,57,VS---ITONB--OP]
2786 ubrana[ubrany,,ASNFP--------P]
2787 --
2788 odburknê³a[odburkn±æ,,VS-F-3POD----P],
2789 ocieraj±c[ocieraæ,,V----W--N----P]
2790 delikatnie[delikatnie,,D---P--------P]
2791 spodem[spód,,SSII---------P]
2792 palca[palec,,SSGI---------P]
2793 brzeg[brzeg,141,SSAI---------P]
2794 paznokcia[paznokieæ,,SSGI---------P]
2795 ..
2796 Wcale[wcale,,D------------P]
2797 tego[to,42,Z-G-------XX-P]
2798 nie[nie,,T------------P]
2799 widzê[widzieæ,,VS---1TON----P]
2800 --
2801 ciotka[ciotka,,SSNF---------P]
2802 odwróci³a[odwróciæ siê,501,VS-F-3PODZ---P]
2803 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2804 do[do,62,P-G----------P]
2805 kuchni[kuchnia,121,SSGF---------P]
2806 i[i,,C------------P]
2807 zrobi³a[zrobiæ,,VS-F-3POD----P]
2808 w[w,66,P-L----------P]
2809 powietrzu[powietrze,161,SSLN---------P],
2810 w[w,66,P-L----------P]
2811 znacznej[znaczny,261,ASLFP--------P]
2812 odleg³o¶ci[odleg³o¶æ,161,SSLF---------P]
2813 od[od,62,P-G----------P]
2814 swojej[swój,221,ASGFP--------P]
2815 g³owy[g³owa,121,SSGF---------P]
2816 i[i,,C------------P]
2817 piersi[pier¶,121,SSGF---------P],
2818 znak[znak,141,SSAI---------P]
2819 krzy¿a[krzy¿,,SSGI---------P]
2820 ¶wiêtego[¶wiêty,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P].
2821 Obraza[obraza,111,SSNF---------P]
2822 boska[boski,,ASNFP--------P]!
2823 --
2824 Oj[oj,7,I------------P],
2825 ciociu[ciocia,171,SSVF---------P]!
2826 --
2827 zawo³a³a[zawo³aæ,,VS-F-3POD----P]
2828 m³oda[m³ody,,ASNFP--------P]
2829 kobieta[kobieta,,SSNF---------P]
2830 ze[z,65,P-I----------P]
2831 zniecierpliwieniem[zniecierpliwienie,,SSIN---------P],
2832 zgarniaj±c[zgarniaæ,,V----W--N----P]
2833 zbyt[zbyt,8,D------------P]
2834 obszerny[obszerny,241,ASAIP--------P]
2835 dekolt[dekolt,141,SSAI---------P]
2836 swego[swój,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2837 szlafroka[szlafrok,,SSGI---------P].
2838 
2839 D0051~T. Kownacki~Sennik Wspó³czesny~1964~Iskry~str. 30
2840 Ludzie[ludzie,112,SPNT---------P]
2841 znajduj±[znajdowaæ,,VP---3TOD----P]
2842 czasem[czasem,8,D------------P]
2843 w[w,66,P-L----------P]
2844 wodzie[woda,161,SSLF---------P]
2845 kule[kula,142,SPAF---------P],
2846 u³omki[u³omek,142,SPAI---------P]
2847 broni[broñ,121,SSGF---------P],
2848 prymitywne[prymitywny,242,APARP--------P]
2849 matryce[matryca,142,SPAF---------P]
2850 drukarskie[drukarski,242,APARP--------P],
2851 czê¶ci[czê¶æ,142,SPAF---------P]
2852 uprzê¿y[uprz±¿,121,SSGF---------P],
2853 nawet[nawet,,T------------P]
2854 zwyk³e[zwyk³y,242,APARP--------P]
2855 guziki[guzik,142,SPAI---------P]
2856 wojskowe[wojskowy,242,APARP--------P].
2857 Dzieñ[dzieñ,111,SSNF---------P]
2858 dobry[dobry,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2859 uk³oni³em[uk³oniæ siê,501,VS-M-1PODZ---P]
2860 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2861 niezrêcznie[niezrêcznie,,D---P--------P].
2862 Powinienem[powinien,,X------------P]
2863 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2864 przedstawiæ[przedstawiæ siê,501,V----I--DZ---P].
2865 Znam[znaæ,,VS---1TON----P]
2866 pana[pan,141,SSAP---------P].
2867 Przypuszczam[przypuszczaæ,,VS---1TON----P],
2868 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2869 pan[pan,,SSVP---------P]
2870 o[o,66,P-L----------P]
2871 mnie[ja,46,Z-L----------P]
2872 równie¿[równie¿,,T------------P]
2873 s³ysza³[s³yszeæ,,VS-M-3PON----P]
2874 ..
2875 Sta³em[staæ,,VS-M-1POD----P]
2876 w[w,66,P-L----------P]
2877 g³êbokim[g³êboki,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P],
2878 mokrym[mokry,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2879 cieniu[cieñ,,SSGI---------P/SSLI---------P/SSVI---------P].
2880 Widzia³em[widzieæ,,VS-M-1PON----P]
2881 go[on,44,ZSAM------NN-P]
2882 wysoko[wysoko,,D---P--------P]
2883 w[w,66,P-L----------P]
2884 górze[góra,161,SSLF---------P],
2885 na[na,66,P-L----------P]
2886 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
2887 g³owie[g³owa,161,SSLF---------P]
2888 i[i,,C------------P]
2889 pochylonych[pochylony,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
2890 barkach[bark,,SPLI---------P]
2891 le¿a³o[le¿eæ,,VS-N-3PON----P]
2892 czerwone[czerwony,211,ASNNP--------P]
2893 ¶wiat³o[¶wiat³o,111,SSNN---------P]
2894 s³oñca[s³oñce,121,SSGN---------P].
2895 
2896 D0052~T. Kownacki~Sennik Wspó³czesny~1964~Iskry~str. 203
2897 Widzisz[widzieæ,,VS---2TON----P],
2898 kotku[kotek,171,SSVA---------P],
2899 napatrzy³em[napatrzeæ siê,501,VS-M-1PODZ---P]
2900 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2901 ja[ja,,Z-N----------P]
2902 w[w,66,P-L----------P]
2903 ¿yciu[¿ycie,161,SSLN---------P]
2904 ¶mierci[¶mieræ,121,SSGF---------P]
2905 i[i,,C------------P]
2906 wygl±da³o[wygl±daæ,,VS-N-3PON----P],
2907 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2908 w³asna[w³asny,,ASNFP--------P]
2909 nigdy[nigdy,,D------------P]
2910 ju¿[ju¿,,T------------P]
2911 nie[nie,,T------------P]
2912 przestraszy[przestraszyæ,5,VS---3TOD----P].
2913 A¿[a¿,,C------------P/T------------P]
2914 tu[tu,,D------------P]
2915 nagle[nagle,,D---P--------P]
2916 jednej[jeden,221,ASGFP--------P]
2917 zimy[zima,121,SSGF---------P]
2918 przebudzi³em[przebudziæ siê,501,VS-M-1PODZ---P]
2919 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2920 noc±[noc,,SSIF---------P],
2921 kotku[kotek,171,SSVA---------P],
2922 i[i,,C------------P]
2923 patrzê[patrzeæ,,VS---1TON----P],
2924 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2925 mnie[ja,44,Z-A-------T--P]
2926 lodem[lód,,SSII---------P]
2927 za[za,64,P-A----------P]
2928 grdykê[grdyka,,SSAF---------P]
2929 ¶ciska[¶ciskaæ,,VS---3TON----P].
2930 I[i,,C------------P]
2931 jak[jak,9,C------------P]
2932 poczu³em[poczuæ,,VS-M-1POD----P]
2933 tego[ten,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2934 razu[raz,121,SSGX---------P],
2935 tak[tak,9,C------------P]
2936 ju¿[ju¿,,T------------P]
2937 na zawsze[na zawsze,,D------------P]
2938 zosta³o[zostaæ,,VS-N-3POD----P].
2939 Noszê[nosiæ,,VS---1TON----P]
2940 j±[on,,ZSAF-------N-P],
2941 kotku[kotek,171,SSVA---------P],
2942 tu[tu,,D------------P]
2943 pod[pod,65,P-I----------P]
2944 sercem[serce,,SSIN---------P],
2945 jak[jak,9,C------------P]
2946 dzieci±tko[dzieci±tko,141,SSAN---------P].
2947 
2948 D0053~T. Kownacki~Sennik Wspó³czesny~1964~Iskry~str. 263
2949 Przytakuje[przytakiwaæ,,VS---3TON----P]
2950 g³ow±[g³owa,,SSIF---------P]
2951 jeszcze[jeszcze,,T------------P]
2952 obra¿ony[obra¿ony,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P],
2953 lecz[lecz,,C------------P]
2954 ju¿[ju¿,,T------------P]
2955 spiêty[spiêty,211,ASNXX--------P]
2956 chciw±[chciwy,251,ASIFP--------P],
2957 dziecinn±[dziecinny,251,ASIFP--------P]
2958 ciekawo¶ci±[ciekawo¶æ,,SSIF---------P]
2959 ..
2960 Patrz[patrzeæ,,VS---2-RN----P]
2961 ..
2962 Wsadzam[wsadzaæ,,VS---1TON----P]
2963 kulê[kula,141,SSAF---------P]
2964 w[w,64,P-A----------P]
2965 wylot[wylot,141,SSAI---------P]
2966 i[i,,C------------P]
2967 prze³amujê[prze³amywaæ,,VS---1TON----P]
2968 nabój[nabój,141,SSAI---------P].
2969 Kula[kula,111,SSNF---------P]
2970 wpada[wpadaæ,,VS---3TON----P]
2971 pomiêdzy[pomiêdzy,64,P-A----------P]
2972 zielsko[zielsko,141,SSAN---------P],
2973 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2974 w[w,66,P-L----------P]
2975 rêku[rêka,,SSLF---------P]
2976 zostaje[zostawaæ,,VS---3TON----P]
2977 ³uska[³uska,111,SSNF---------P]
2978 wype³niona[wype³niony,,ASNFP--------P]
2979 po[po,64,P-A----------P]
2980 brzegi[brzeg,142,SPAI---------P]
2981 o³owianymi[o³owiany,,APIOP--------P/APIRP--------P]
2982 kosteczkami[kosteczka,,SPIF---------P]
2983 prochu[proch,121,SSGI---------P],
2984 które[który,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
2985 by[by,8,D------------P]
2986 mog³y[móc,54,VP-R-3-PN---WP]
2987 s³u¿yæ[s³u¿yæ,,V----I--N----P]
2988 krasnoludkom[krasnoludek,,SPDA---------P]
2989 za[za,64,P-A----------P]
2990 taborety[taboret,142,SPAI---------P]
2991 ..
2992 Posyp[posypaæ,,VS---2-RD----P]
2993 tym[to,45,Z-I-------XX-P]
2994 podpa³kê[podpa³ka,,SSAF---------P]
2995 ..
2996 Odchodzi[odchodziæ,,VS---3TON----P]
2997 nios±c[nie¶æ,,V----W--N----P]
2998 w[w,66,P-L----------P]
2999 obu[oba,36,NPLX---------P]
3000 rêkach[rêka,,SPLF---------P]
3001 patron[patron,141,SSAX---------P]
3002 wype³niony[wype³niony,241,ASAIP--------P]
3003 prochem[proch,,SSII---------P].
3004 
3005 D0054~T. Kownacki~Sennik Wspó³czesny~1964~Iskry~str. 292
3006 Kto¶[kto¶,,Z-N----------P]
3007 chodzi[chodziæ,,VS---3TON----P]
3008 przed[przed,65,P-I----------P]
3009 gankiem[ganek,,SSII---------P]
3010 --
3011 powiedzia³em[powiedzieæ,,VS-M-1POD----P]
3012 cicho[cicho,,D---P--------P].
3013 Szafir[szafir,111,SSNI---------W]
3014 umilk³[umilkn±æ,,VS-M-3POD----P].
3015 S³uchali¶my[s³uchaæ,,VP-O-1POX----P]
3016 chciwie[chciwie,,D---P--------P]
3017 tej[ten,221,ASGFP--------P]
3018 nocy[noc,121,SSGF---------P]
3019 otaczaj±cej[otaczaj±cy,221,ASGXX--------P]
3020 nas[my,44,Z-A----------P]
3021 ciasno[ciasno,,D---P--------P].
3022 Deszcz[deszcz,111,SSNI---------P]
3023 chyba[chyba,,T------------P]
3024 ustaje[ustawaæ,,VS---3TON----P].
3025 S³yszycie[s³yszeæ,,VP---2TON----P]?
3026 Mo¿e[mo¿e,8,D------------P]
3027 oni[on,,ZPNO---------P]
3028 wrócili[wróciæ,,VP-O-3POD----P]?
3029 Oni[on,,ZPNO---------P]
3030 my¶l±[my¶leæ,5,VP---3TON----P]
3031 o[o,66,P-L----------P]
3032 jutrzejszym[jutrzejszy,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
3033 dniu[dzieñ,161,SSLI---------P].
3034 Lêkaj±[lêkaæ siê,501,VP---3TONZ---P]
3035 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P].
3036 Lêkaj±[lêkaæ siê,501,VP---3TONZ---P]
3037 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P],
3038 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
3039 jak[jak,9,C------------P]
3040 st±d[st±d,,D------------P]
3041 wyjadê[wyjechaæ,,VS---1TOD----P],
3042 to[to,9,C------------P]
3043 zadzwoniê[zadzwoniæ,,VS---1TOD----P]
3044 do[do,62,P-G----------P]
3045 powiatu[powiat,,SSGI---------P/SSDI---------P].
3046 Ja[ja,,Z-N----------P]
3047 nigdzie[nigdzie,,D------------P]
3048 nie[nie,,T------------P]
3049 bêdê[byæ,56,VS---1TON---BP]
3050 telefonowa³[telefonowaæ,52,VS-M-3FON---SP].
3051 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
3052 je¿eli[je¿eli,,C------------P]
3053 st±d[st±d,,D------------P]
3054 nie[nie,,T------------P]
3055 wyjdziemy[wyj¶æ,,VP---1TOD----P]?
3056 
3057 D0055~J. J. Pachlowski~Delfiny id± pod wiatr~1963~WPoz~str. 119
3058 Próbowa³em[próbowaæ,,VS-M-1POD----P]
3059 gdzie¶[gdzie¶,,D------------P]
3060 telefonowaæ[telefonowaæ,,V----I--N----P],
3061 ale[ale,,C------------P]
3062 sk±d[sk±d,,D------------P]
3063 mog³em[móc,,VS-M-1PON----P]
3064 wiedzieæ[wiedzieæ,,V----I--N----P],
3065 w[w,66,P-L----------P]
3066 jakim[jaki,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
3067 szpitalu[szpital,161,SSLI---------P]
3068 pracuje[pracowaæ,,VS---3TON----P]
3069 Fanny[fanny,111,SSNX---------W]...
3070 Chodzi³em[chodziæ,,VS-M-1PON----P]
3071 nerwowo[nerwowo,,D---P--------P]
3072 po[po,66,P-L----------P]
3073 pokoju[pokój,161,SSLI---------P],
3074 pali³em[paliæ,,VS-M-1PON----P]
3075 papierosa[papieros,141,SSAI---------P],
3076 spogl±da³em[spogl±daæ,,VS-M-1PON----P]
3077 na[na,64,P-A----------P]
3078 zegarek[zegarek,141,SSAI---------P]
3079 i[i,,C------------P]
3080 czeka³em[czekaæ,,VS-M-1PON----P].
3081 Na[na,66,P-L----------P]
3082 stoliku[stolik,161,SSLI---------P]
3083 ko³o[ko³o,62,P-G----------P]
3084 radia[radio,121,SSGN---------P]
3085 le¿a³[le¿eæ,,VS-M-3PON----P]
3086 staro¶wiecki[staro¶wiecki,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P],
3087 bogato[bogato,,D---P--------P]
3088 oprawiony[oprawiony,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3089 album[album,111,SSNI---------P]
3090 ze[z,65,P-I----------P]
3091 zdjêciami[zdjêcie,,SPIN---------P].
3092 Usiad³em[usi±¶æ,,VS-M-1POD----P]
3093 i[i,,C------------P]
3094 machinalnie[machinalnie,,D---P--------P]
3095 zacz±³em[zacz±æ,,VS-M-1POD----P]
3096 go[on,44,ZSAM------NN-P]
3097 przegl±daæ[przegl±daæ,,V----I--N----P].
3098 Wyj±³em[wyj±æ,,VS-M-1POD----P]
3099 parê[parê,34,NPAX---------P]
3100 zdjêæ[zdjêcie,,SPGN---------P]
3101 Fanny[fanny,121,SSGX---------W]
3102 i[i,,C------------P]
3103 schowa³em[schowaæ,,VS-M-1POD----P]
3104 do[do,62,P-G----------P]
3105 kieszeni[kieszeñ,121,SSGF---------P].
3106 
3107 D0056~N. Rolleczek~Rodzina szkaradków i ja~1963~NK~str. 64
3108 Maj±c[mieæ,,V----W--N----P]
3109 do¶æ[do¶æ,,D------------P]
3110 ju¿[ju¿,,T------------P]
3111 przep³ukiwania[przep³ukiwanie,121,SSGN---------P]
3112 kiszek[kiszka,,SPGF---------P]
3113 gotowan±[gotowany,251,ASIFP--------P]
3114 wod±[woda,,SSIF---------P],
3115 porannej[poranny,221,ASGFP--------P]
3116 gimnastyki[gimnastyka,121,SSGF---------P]
3117 i[i,,C------------P]
3118 dietetycznych[dietetyczny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
3119 ¶niadañ[¶niadanie,,SPGN---------P],
3120 upomnia³am[upomnieæ siê,501,VS-F-1PODZ---P]
3121 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3122 o[o,64,P-A----------P]
3123 prawo[prawo,141,SSAN---------P]
3124 wolnego[wolny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3125 cz³owieka[cz³owiek,121,SSGP---------P]
3126 do[do,62,P-G----------P]
3127 samostanowienia[samostanowienie,121,SSGN---------P].
3128 Wci±gnê³am[wci±gn±æ,,VS-F-1POD----P]
3129 rano[rano,8,D---P--------P]
3130 stary[stary,241,ASAIP--------P]
3131 ³ach[³ach,141,SSAI---------P]
3132 na[na,64,P-A----------P]
3133 siebie[siebie,44,Z-A-------XX-P],
3134 z[z,65,P-I----------P]
3135 ulg±[ulga,,SSIF---------P]
3136 wsunê³am[wsun±æ,,VS-F-1POD----P]
3137 stopy[stopa,142,SPAF---------P]
3138 w[w,64,P-A----------P]
3139 rozdeptane[rozdeptany,242,APARP--------P]
3140 pantofle[pantofel,142,SPAI---------P]
3141 i[i,,C------------P]
3142 pocz³apa³am[pocz³apaæ,,VS-F-1POD----P]
3143 do[do,62,P-G----------P]
3144 kuchni[kuchnia,121,SSGF---------P].
3145 Siêgnê³am[siêgn±æ,,VS-F-1POD----P]
3146 po[po,64,P-A----------P]
3147 puszkê[puszka,,SSAF---------P]
3148 z[z,65,P-I----------P]
3149 nesk±[neska,151,SSIF---------P],
3150 a¿eby[a¿eby,,C------------P]
3151 pokrzepiæ[pokrzepiæ siê,501,V----I--DZ---P]
3152 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3153 czarn±[czarny,251,ASIFP--------P]
3154 kaw±[kawa,,SSIF---------P].
3155 
3156 D0057~N. Rolleczek~Rodzina szkaradków i ja~1963~NK~str. 142
3157 Wypraszam[wypraszaæ,,VS---1TON----P]
3158 sobie[siebie,43,Z-D-------XX-P],
3159 ¿eby¶[¿eby,,C------------P]
3160 szydzi³a[szydziæ,,VS-F-3PON----P]
3161 ze[z,62,P-G----------P]
3162 mnie[ja,42,Z-G-------T--P]
3163 ..
3164 To[to,41,Z-N-------XX-P]
3165 ja[ja,,Z-N----------P]
3166 wypraszam[wypraszaæ,,VS---1TON----P]
3167 sobie[siebie,43,Z-D-------XX-P],
3168 ¿eby¶[¿eby,,C------------P]
3169 zwraca³[zwracaæ siê,501,VS-M-3PONZ---P]
3170 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3171 do[do,62,P-G----------P]
3172 mnie[ja,42,Z-G-------T--P]
3173 o[o,64,P-A----------P]
3174 poszukiwanie[poszukiwanie,141,SSAN---------P]
3175 s³oniowatych[s³oniowaty,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
3176 idiotek[idiotka,,SPGF---------P].
3177 Nie[nie,,T------------P]
3178 znasz[znaæ,,VS---2TON----P]
3179 jej[on,42,ZSGF-------N-P]
3180 ..
3181 A¿[a¿,,C------------P/T------------P]
3182 za dobrze[za dobrze,,X------------P],
3183 odwala[odwalaæ,,VS---3TON----P]
3184 od[od,62,P-G----------P]
3185 kole¿anek[kole¿anka,,SPGF---------P]
3186 wszystkie[wszystek,242,APARP--------P]
3187 zadania[zadanie,142,SPAN---------P].
3188 Sypie[sypaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
3189 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3190 przy[przy,66,P-L----------P]
3191 ka¿dej[ka¿dy,261,ASLFP--------P]
3192 klasówce[klasówka,161,SSLF---------P].
3193 Nie[nie,,T------------P]
3194 przeczyta³a[przeczytaæ,,VS-F-3POD----P]
3195 jednej[jeden,221,ASGFP--------P]
3196 porz±dnej[porz±dny,221,ASGFP--------P]
3197 ksi±¿ki[ksi±¿ka,121,SSGF---------P].
3198 Przepycha[przepychaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
3199 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3200 przez[przez,64,P-A----------P]
3201 szko³ê[szko³a,,SSAF---------P]
3202 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
3203 dlatego[dlatego,,C------------P],
3204 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
3205 jej[on,42,ZSGF-------N-P]
3206 ojciec[ojciec,,SSVP---------P]
3207 by³[byæ,,VS-M-3PON----P]
3208 kuratorem[kurator,,SSIP---------P]:
3209 [&]
3210 
3211 D0058~Z. Kiwka~Na pocz±tku by³ front~1963~WPoz~str. 35
3212 My[my,,Z-N----------P]
3213 nie[nie,,T------------P]
3214 Niemcy[niemiec,112,SPNP---------P]
3215 ..
3216 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
3217 kto[kto,,Z-N----------P]?
3218 Kaszuby[kaszub,112,SPNP---------P]
3219 ..
3220 Kaszuby[kaszub,112,SPNP---------P]?
3221 Ocheta[ocheta,111,SSNX---------W]
3222 zbli¿y³[zbli¿yæ siê,501,VS-M-3PODZ---P]
3223 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3224 do[do,62,P-G----------P]
3225 starca[starzec,121,SSGP---------P].
3226 Jakie[jaki,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
3227 Kaszuby[kaszub,112,SPNP---------P]?
3228 Z[z,62,P-G----------P]
3229 ojca[ojciec,121,SSGP---------P],
3230 praojca[praojciec,121,SSGP---------P]
3231 --
3232 powiedzia³[powiedzieæ,,VS-M-3POD----P]
3233 stary[stary,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3234 Kaszub[kaszub,111,SSNP---------P].
3235 Twarz[twarz,111,SSNF---------P]
3236 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
3237 przybra³a[przybraæ,,VS-F-3POD----P]
3238 nagle[nagle,,D---P--------P]
3239 wyraz[wyraz,141,SSAI---------P]
3240 surowej[surowy,221,ASGFP--------P]
3241 godno¶ci[godno¶æ,121,SSGF---------P],
3242 oczy[oko,112,SPNN---------P]
3243 b³ysnê³y[b³ysn±æ,,VP-R-3POD----P]
3244 ¿ywiej[¿ywo,,D---C--------P],
3245 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
3246 usta[usta,112,SPNT---------P]
3247 poruszy³y[poruszyæ siê,501,VP-R-3PODZ---P]
3248 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3249 uroczystym[uroczysty,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
3250 szeptem[szept,,SSII---------P],
3251 jakby[jakby,,C------------P/T------------P]
3252 sk³ada³y[sk³adaæ,,VP-R-3PON----P]
3253 przysiêgê[przysiêga,,SSAF---------P].
3254 
3255 D0059~Z. Kiwka~Na pocz±tku by³ front~1963~WPoz~str. 90
3256 Z kolei[z kolei,,X------------P]
3257 dowódca[dowódca,,SSNP---------P]
3258 radziecki[radziecki,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P],
3259 którego[który,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3260 twarz[twarz,111,SSNF---------P]
3261 zapala³a[zapalaæ siê,501,VS-F-3PONZ---P]
3262 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3263 i[i,,C------------P]
3264 gas³a[gasn±æ,,VS-F-3PON----P]
3265 w[w,66,P-L----------P]
3266 b³yskach[b³ysk,,SPLI---------P]
3267 acetylenowej[acetylenowy,221,ASGFP--------P]
3268 lampy[lampa,121,SSGF---------P]
3269 zapozna³[zapoznaæ,,VS-M-3POD----P]
3270 w[w,66,P-L----------P]
3271 po¶piechu[po¶piech,161,SSLI---------P]
3272 polskich[polski,242,APAOP--------P]
3273 oficerów[oficer,142,SPAP---------P]
3274 z[z,65,P-I----------P]
3275 planem[plan,,SSII---------P]
3276 i[i,,C------------P]
3277 rozmieszczeniem[rozmieszczenie,,SSIN---------P]
3278 w³asnych[w³asny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
3279 stanowisk[stanowisko,,SPGN---------P].
3280 Po[po,66,P-L----------P]
3281 odprawie[odprawa,161,SSLF---------P]
3282 kolumna[kolumna,,SSNF---------P]
3283 ruszy³a[ruszyæ,,VS-F-3POD----P]
3284 w[w,66,P-L----------P]
3285 kierunku[kierunek,161,SSLI---------P]
3286 na[na,64,P-A----------P]
3287 pó³nocny[pó³nocny,241,ASAIP--------P]
3288 zachód[zachód,141,SSAI---------P]
3289 do[do,62,P-G----------P]
3290 Dygowa[dygów,121,SSGX---------W]
3291 z[z,65,P-I----------P]
3292 zadaniem[zadanie,,SSIN---------P]
3293 dotarcia[dotarcie,121,SSGN---------P]
3294 do[do,62,P-G----------P]
3295 stanowisk[stanowisko,,SPGN---------P]
3296 w[w,66,P-L----------P]
3297 okre¶lonych[okre¶lony,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
3298 rejonach[rejon,,SPLI---------P]
3299 Budziszowa[budziszów,121,SSGI---------W]
3300 i[i,,C------------P]
3301 przejêcia[przejêcie,121,SSGN---------P]
3302 stanowisk[stanowisko,,SPGN---------P]
3303 grup[grupa,,SPGF---------P]
3304 bojowych[bojowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
3305 polskich[polski,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
3306 i[i,,C------------P]
3307 radzieckich[radziecki,222,APGOP--------P/APGRP--------P],
3308 uczestnicz±cych[uczestnicz±cy,222,APGXX--------P]
3309 do[do,62,P-G----------P]
3310 tej[ten,221,ASGFP--------P]
3311 pory[pora,121,SSGF---------P]
3312 w[w,66,P-L----------P]
3313 zdobywaniu[zdobywanie,161,SSLN---------P]
3314 twierdzy[twierdza,121,SSGF---------P].
3315 
3316 D0060~S. Biskupski~Na kursie "Bismarck"~1963~NK~str. 82
3317 Od[od,62,P-G----------P]
3318 niego[on,42,ZSGM------TT-P/ZSGN-------T-P]
3319 te¿[te¿,,T------------P]
3320 w[w,66,P-L----------P]
3321 du¿ej[du¿y,261,ASLFP--------P]
3322 mierze[miara,161,SSLF---------P]
3323 zale¿y[zale¿eæ,,VS---3TON----P]
3324 sukces[sukces,111,SSNI---------P].
3325 Trzeba[trzeba,,V------P----WP]
3326 daæ[daæ,,V----I--D----P]
3327 sygna³[sygna³,141,SSAI---------P],
3328 kiedy[kiedy,,D------------P/C------------P]
3329 echo[echo,111,SSNN---------P]
3330 stanie[staæ siê,501,VS---3TODZ---P]
3331 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3332 zdecydowane[zdecydowany,211,ASNNP--------P],
3333 pewne[pewny,211,ASNXX--------P].
3334 Tymczasem[tymczasem,,D------------P]
3335 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
3336 trudno[trudno,5,VX-X-XXXXX--XP]
3337 wy³owiæ[wy³owiæ,,V----I--D----P]
3338 je[on,44,ZSAF-------N-P/ZPAR-------N-P]
3339 spo¶ród[spo¶ród,62,P-G----------P]
3340 d¼wiêcznego[d¬wiêczny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3341 pog³osu[pog³os,,SSGI---------P]
3342 ech[echo,122,SPGX---------P]
3343 odbitych[odbity,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
3344 od[od,62,P-G----------P]
3345 miliardów[miliard,,SPGI---------P]
3346 mikroskopijnych[mikroskopijny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
3347 pêcherzyków[pêcherzyk,,SPGI---------P],
3348 krótkich[krótki,222,APGOP--------P/APGRP--------P],
3349 silnych[silny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
3350 rewerberacji[rewerberacja,122,SPGF---------P],
3351 spowodowanych[spowodowany,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
3352 ³awic±[³awica,,SSIF---------P]
3353 ryb[ryba,,SPGF---------P],
3354 lub[lub,,C------------P]
3355 twardego[twardy,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3356 odg³osu[odg³os,,SSGI---------P]
3357 w³asnych[w³asny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
3358 ¶rub[¶ruba,,SPGF---------P].
3359 Czerwony[czerwony,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3360 wska¼nik[wska¬nik,111,SSNI---------P]
3361 oscylatora[oscylator,121,SSGI---------P]
3362 skacze[skakaæ,,VS---3TON----P]
3363 po[po,66,P-L----------P]
3364 podzia³ce[podzia³ka,161,SSLF---------P]
3365 odpowiadaj±cej[odpowiadaj±cy,261,ASLXX--------P]
3366 sektorowi[sektor,131,SSDI---------P]
3367 przes³uchu[przes³uch,121,SSGI---------P].
3368 
3369 D0061~K. Filipowicz~Mój przyjaciel i ryby~1963~Czytelnik~str. 69
3370 Wyj±³[wyj±æ,,VS-M-3POD----P]
3371 przybory[przybór,142,SPAI---------P]
3372 do[do,62,P-G----------P]
3373 golenia[golenie,121,SSGN---------P]
3374 rêcznik[rêcznik,141,SSAI---------P]
3375 i[i,,C------------P]
3376 myd³o[myd³o,141,SSAN---------P].
3377 Gol±c[goliæ siê,501,V----W--NZ---P]
3378 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3379 i[i,,C------------P]
3380 myj±c[myæ,,V----W--N----P]
3381 przed[przed,65,P-I----------P]
3382 lustrem[lustro,,SSIN---------P]
3383 zauwa¿y³[zauwa¿yæ,,VS-M-3POD----P],
3384 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
3385 ma[mieæ,,VS---3TON----P]
3386 zmêczon±[zmêczony,241,ASAFP--------P]
3387 trochê[trochê,,D------------P]
3388 po[po,66,P-L----------P]
3389 podró¿y[podró¿,161,SSLF---------P]
3390 twarz[twarz,141,SSAF---------P].
3391 Osuszy³[osuszyæ,,VS-M-3POD----P]
3392 skórê[skóra,,SSAF---------P]
3393 szorstkim[szorstki,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
3394 rêcznikiem[rêcznik,,SSII---------P]
3395 i[i,,C------------P]
3396 natar³[natrzeæ,,VS-M-3POD----P]
3397 kremem[krem,,SSII---------P].
3398 Potem[potem,8,D------------P],
3399 uprzytomniwszy[uprzytomniæ,,V----U--D----P]
3400 sobie[siebie,43,Z-D-------XX-P],
3401 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
3402 ryba[ryba,,SSNF---------P]
3403 nie[nie,,T------------P]
3404 znosi[znosiæ,,X------------P]
3405 zapachu[zapach,121,SSGI---------P]
3406 perfum[perfumy,,SPGT---------P],
3407 wyj±³[wyj±æ,,VS-M-3POD----P]
3408 z[z,62,P-G----------P]
3409 plecaka[plecak,,SSGI---------P]
3410 kawa³ek[kawa³ek,141,SSAI---------P]
3411 zwyk³ego[zwyk³y,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3412 myd³a[myd³o,121,SSGN---------P]
3413 i[i,,C------------P]
3414 umy³[umyæ,,VS-M-3POD----P]
3415 bardzo[bardzo,,D---P--------P]
3416 dok³adnie[dok³adnie,,D---P--------P]
3417 rêce[rêka,142,SPAF---------P].
3418 
3419 D0062~K. Filipowicz~Mój przyjaciel i ryby~1963~Czytelnik~str. 124
3420 Stary[stary,111,SSNP---------P]
3421 poruszy³[poruszyæ,,VS-M-3POD----P]
3422 ustami[usta,,SPIT---------P]
3423 i[i,,C------------P]
3424 powiedzia³[powiedzieæ,,VS-M-3POD----P]:
3425 W[w,64,P-A----------P]
3426 niedzielê[niedziela,,SSAF---------P]
3427 ..
3428 Nala³em[nalaæ,,VS-M-1POD----P]
3429 wody[woda,121,SSGF---------P]
3430 do[do,62,P-G----------P]
3431 manierki[manierka,121,SSGF---------P],
3432 wyp³uka³em[wyp³ukaæ,,VS-M-1POD----P]
3433 j±[on,,ZSAF-------N-P]
3434 i[i,,C------------P]
3435 wyla³em[wylaæ,,VS-M-1POD----P]
3436 wodê[woda,,SSAF---------P]
3437 na[na,64,P-A----------P]
3438 ziemiê[ziemia,,SSAF---------P].
3439 Widzia³em[widzieæ,,VS-M-1PON----P]
3440 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
3441 bose[bosy,242,APARP--------P]
3442 stopy[stopa,142,SPAF---------P],
3443 pokryte[pokryty,242,APARP--------P]
3444 zeskorupia³ym[zeskorupia³y,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
3445 brudem[brud,,SSII---------P].
3446 Ale[ale,,C------------P]
3447 nie[nie,,T------------P]
3448 by³[byæ,,VS-M-3PON----P]
3449 to[to,41,Z-N-------XX-P]
3450 widok[widok,111,SSNI---------P]
3451 obrzydliwy[obrzydliwy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]:
3452 brud[brud,111,SSNI---------P]
3453 nie[nie,,T------------P]
3454 by³[byæ,,VS-M-3PON----P]
3455 ju¿[ju¿,,T------------P]
3456 brudem[brud,,SSII---------P],
3457 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
3458 mchem[mech,,SSII---------P],
3459 ¶niedzi±[¶nied¬,,SSIF---------P],
3460 czym¶[co¶,45,Z-I----------P]
3461 co[co,41,Z-N----------P]
3462 pokrywa[pokrywaæ,5,VS---3TON----P]
3463 stare[stary,242,APARP--------P]
3464 drzewa[drzewo,142,SPAN---------P]
3465 i[i,,C------------P]
3466 g³azy[g³az,142,SPAI---------P].
3467 Ch³op[ch³op,,SSNP---------P]
3468 odezwa³[odezwaæ siê,501,VS-M-3PODZ---P]
3469 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3470 znów[znów,,D------------P/T------------P].
3471 [&]
3472 
3473 D0063~K. Frejdlich~Sêdzia~1963~W£~str. 56
3474 Piotr[piotr,111,SSNP---------W]
3475 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3476 ubiera³[ubieraæ siê,501,VS-M-3PONZ---P],
3477 sta³[staæ,,VS-M-3POD----P]
3478 przed[przed,65,P-I----------P]
3479 lustrem[lustro,,SSIN---------P]
3480 w[w,66,P-L----------P]
3481 samej[sam,261,ASLFP--------P]
3482 bieli¼nie[bielizna,161,SSLF---------P].
3483 Przejrzyj[przejrzeæ,,VS---2-RD----P]
3484 to[to,44,Z-A-------XX-P]
3485 --
3486 powiedzia³[powiedzieæ,,VS-M-3POD----P]
3487 nagle[nagle,,D---P--------P]
3488 --
3489 zrobi³em[zrobiæ,,VS-M-1POD----P]
3490 dzi¶[dzi¶,,D------------P]
3491 w[w,66,P-L----------P]
3492 nocy[noc,161,SSLF---------P]...
3493 Przegl±da³em[przegl±daæ,,VS-M-1PON----P]
3494 stos[stos,141,SSAI---------P]
3495 akwarel[akwarela,,SPGF---------P]
3496 niecierpliwi±c[niecierpliwiæ siê,501,V----W--NZ---P]
3497 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3498 coraz[coraz,,D------------P]
3499 bardziej[bardzo,,D---C--------P].
3500 Piotr[piotr,111,SSNP---------W]
3501 wyszed³[wyj¶æ,,VS-M-3POD----P]
3502 do[do,62,P-G----------P]
3503 kuchni[kuchnia,121,SSGF---------P],
3504 przyniós³[przynie¶æ,,VS-M-3POD----P]
3505 dla[dla,62,P-G----------P]
3506 mnie[ja,42,Z-G-------T--P]
3507 kawê[kawa,,SSAF---------P].
3508 Wyda³o[wydaæ siê,501,VS-N-3PODZ---P]
3509 mi[ja,,Z-D-------N--P]
3510 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3511 to[to,41,Z-N-------XX-P]
3512 wtedy[wtedy,,D------------P]
3513 prawie[prawie,8,D------------P]
3514 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
3515 nierealne[nierealny,211,ASNNP--------P],
3516 jak[jak,9,C------------P]
3517 dyskusja[dyskusja,,SSNF---------P]
3518 o[o,66,P-L----------P]
3519 wk³adzie[wk³ad,161,SSLI---------P]
3520 Noego[noe,121,SSGP---------W]
3521 w[w,64,P-A----------P]
3522 rozwój[rozwój,141,SSAI---------P]
3523 naszej[nasz,221,ASGFP--------P]
3524 cywilizacji[cywilizacja,121,SSGF---------P].
3525 
3526 D0064~K. Frejdlich~Sêdzia~1963~W£~str. 111
3527 Do[do,62,P-G----------P]
3528 izolatki[izolatka,121,SSGF---------P]
3529 nie[nie,,T------------P]
3530 przyjmowali[przyjmowaæ,,VP-O-3PON----P]
3531 ju¿[ju¿,,T------------P]
3532 chorych[chory,122,SPGP---------P].
3533 Zatem[zatem,,C------------P]
3534 sesja[sesja,,SSNF---------P]
3535 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3536 zaczê³a[zacz±æ siê,501,VX-X-XXXXZ---P].
3537 Którego¶[który¶,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
3538 dnia[dzieñ,,SSGI---------P]
3539 przyszed³[przyj¶æ,,VS-M-3POD----P]
3540 dziekan[dziekan,,SSNP---------P],
3541 robi³[robiæ,,VS-M-3PON----P]
3542 konsultacjê[konsultacja,,SSAF---------P]
3543 z[z,65,P-I----------P]
3544 lekarzem[lekarz,,SSIP---------P]
3545 potem[potem,8,D------------P]
3546 wiêkszo¶ci[wiêkszo¶æ,131,SSDF---------P]
3547 ch³opców[ch³opiec,122,SPGP---------P]
3548 kazali[kazaæ,,VP-O-3PON----P]
3549 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3550 ubraæ[ubraæ siê,501,V----I--DZ---P].
3551 Protestowali[protestowaæ,,VP-O-3PON----P],
3552 odwo³ywali[odwo³ywaæ siê,501,VP-O-3PONZ---P]
3553 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3554 do[do,62,P-G----------P]
3555 humanizmu[humanizm,,SSGI---------P],
3556 do[do,62,P-G----------P]
3557 zasad[zasada,122,SPGF---------P]
3558 wspó³¿ycia[wspó³¿ycie,121,SSGN---------P].
3559 Biorê[braæ,,VP---3TON----P]
3560 to[to,44,Z-A-------XX-P]
3561 na[na,64,P-A----------P]
3562 siebie[siebie,44,Z-A-------XX-P]
3563 --
3564 powiedzia³[powiedzieæ,,VS-M-3POD----P]
3565 dziekan[dziekan,,SSNP---------P].
3566 Sta³[staæ,,VS-M-3POD----P]
3567 zamy¶lony[zamy¶lony,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P].
3568 Zobaczy³em[zobaczyæ,,VS-M-1POD----P]
3569 go[on,44,ZSAM------NN-P]
3570 przy[przy,66,P-L----------P]
3571 moim[mój,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
3572 ³ó¿ku[³ó¿ko,161,SSLN---------P].
3573 
3574 D0065~K. Frejdlich~Sêdzia~1963~W£~str. 158
3575 Szed³em[i¶æ,,VS-M-1PON----P]
3576 w[w,66,P-L----------P]
3577 krótkiej[krótki,261,ASLFP--------P],
3578 letniej[letni,261,ASLFP--------P]
3579