Locked History Actions

attachment:wzbogacony-e-dramat.txt of PL196x

Attachment 'wzbogacony-e-dramat.txt'

Download

  1 E0001~S. Mro¿ek~Czarowna noc~Dialog~ 2/1963~str. 7
  2 Co[co,44,Z-A----------P]
  3 my¶la³[my¶leæ,,VS-M-3PON----P]
  4 ten[ten,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
  5 artysta[artysta,,SSNP---------P]?
  6 ..
  7 No[no,,T------------P],
  8 ewentualnie[ewentualnie,,D---P--------P],
  9 prawdopodobnie[prawdopodobnie,,D---P--------P]
 10 ..
 11 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
 12 widzi[widzieæ,,VS---3TON----P]
 13 pan[pan,111,SSNP---------P]
 14 kolega[kolega,,SSVP---------P]!
 15 No[no,,T------------P]
 16 w³a¶nie[w³a¶nie,,T------------P/I------------P]!
 17 Od razu[od razu,,D------------P]
 18 mówi³em[mówiæ,,VS-M-1PON----P],
 19 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 20 co¶[co¶,41,Z-N----------P]
 21 w[w,66,P-L----------P]
 22 tym[to,46,Z-L-------XX-P]
 23 jest[byæ,,VS---3TON----P]
 24 ..
 25 wyobra¼nia[wyobra¬nia,,SSNF---------P],
 26 drogi[drogi,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 27 panie[pan,171,SSVP---------P]
 28 kolego[kolega,171,SSVP---------P].
 29 Wyobra¼nia[wyobra¬nia,,SSNF---------P]
 30 ..
 31 ha[ha,,I------------P],
 32 co[co,44,Z-A----------P]
 33 robiæ[robiæ,,V----I--N----P].
 34 Pan[pan,111,SSNP---------P]
 35 kolega[kolega,,SSVP---------P]
 36 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 37 myje[myæ siê,501,VS---3TONZ---P]?
 38 Proszê[prosiæ,,VS---1TON----P]
 39 bardzo[bardzo,,D---P--------P].
 40 Pan[pan,111,SSNP---------P]
 41 in¿ynier[in¿ynier,,SSNP---------P]
 42 bêdzie[byæ,,VS---3TON----P]
 43 ³askaw[³askawy,,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P/ASAIP--------P]
 44 pierwszy[pierwszy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P].
 45 Ja[ja,,Z-N----------P]
 46 zaczekam[zaczekaæ,,VS---1TOD----P]
 47 ..
 48 uwinê[uwin±æ siê,501,VS---1TODZ---P]
 49 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 50 raz-dwa[raz-dwa,,D------------P].
 51 Ciekaw[ciekawy,,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P/ASAIP--------P]
 52 jestem[byæ,,VS---1TON----P],
 53 kto[kto,,Z-N----------P]
 54 zostawi³[zostawiæ,,VS-M-3POD----P]
 55 to[ten,241,ASANP--------P]
 56 myd³o[myd³o,141,SSAN---------P]?
 57 
 58 E0002~S. Mro¿ek~Czarowna noc~Dialog~ 2/1963~str. 9
 59 Za[za,65,P-I----------P]
 60 komod±[komoda,,SSIF---------P]
 61 ...
 62 Widocznie[widocznie,,D---P--------P]
 63 tu[tu,,D------------P]
 64 by³[byæ,,VS-M-3PON----P]
 65 apartament[apartament,111,SSNI---------P].
 66 Zamkniête[zamkniêty,211,ASNNP--------P]
 67 ...
 68 No[no,,T------------P]
 69 to[to,9,C------------P]
 70 w[w,66,P-L----------P]
 71 porz±dku[porz±dek,161,SSLI---------P]
 72 ..
 73 Nic[nic,44,Z-A-------XX-P]
 74 nie[nie,,T------------P]
 75 widaæ[widaæ,,V----I--D----P/T------------P].
 76 Zatkane[zatkany,211,ASNNP--------P]
 77 papierem[papier,,SSII---------P]
 78 ...
 79 Jasne[jasny,211,ASNNP--------P].
 80 Zawsze[zawsze,,D------------P]
 81 zatykaj±[zatykaæ,,VP---3TON----P]
 82 ...
 83 Co[co,44,Z-A----------P]
 84 pan[pan,111,SSNP---------P]
 85 kolega[kolega,,SSVP---------P]
 86 zamierza[zamierzaæ,,VS---3TON----P]?
 87 ...
 88 Zobaczê[zobaczyæ,,VS---1TOD----P],
 89 co[co,44,Z-A----------P]
 90 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 91 da[daæ siê,501,VS---3TODZ---P]
 92 zrobiæ[zrobiæ,,V----I--D----P]
 93 ..
 94 Ale¿[ale¿,,T------------P]
 95 niech[niech,,T------------P]
 96 pan[pan,111,SSNP---------P]
 97 da[daæ,55,VX-X-X-RXX--RP]
 98 spokój[spokój,141,SSAI---------P],
 99 to[to,44,Z-A-------XX-P]
 100 nie[nie,,T------------P]
 101 wypada[wypadaæ,,VS---3TON----P].
 102 Niech[niech,,T------------P]
 103 pan[pan,111,SSNP---------P]
 104 zgasi[zgasiæ,55,VS---3-RD---RP]
 105 to[ten,241,ASANP--------P]
 106 ¶wiat³o[¶wiat³o,141,SSAN---------P]
 107 i[i,,C------------P]
 108 k³adzie[k³a¶æ siê,551,VS---3-RNZ--RP]
 109 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 110 spaæ[spaæ,,V----I--N----P].
 111 Jest[byæ,,VS---3TON----P]
 112 pan[pan,111,SSNP---------P]
 113 przecie¿[przecie¿,,T------------P]
 114 powa¿nym[powa¿ny,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
 115 cz³owiekiem[cz³owiek,,SSIP---------P].
 116 Drogi[drogi,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 117 panie[pan,171,SSVP---------P]
 118 kolego[kolega,171,SSVP---------P],
 119 rozumiem[rozumieæ,,VS---1TON----P],
 120 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 121 w[w,66,P-L----------P]
 122 czasach[czas,,SPLI---------P]
 123 szkolnych[szkolny,262,APLOP--------P/APLRP--------P].
 124 Ale[ale,,C------------P]
 125 teraz[teraz,,D------------P]?
 126 Jest[byæ,,VS---3TON----P]
 127 pan[pan,111,SSNP---------P]
 128 przecie¿[przecie¿,,T------------P]
 129 g³ow±[g³owa,,SSIF---------P]
 130 rodziny[rodzina,121,SSGF---------P].
 131 Co[co,41,Z-N----------P]
 132 jest[byæ,,VS---3TON----P]?
 133 
 134 E0003~S. Mro¿ek~Czarowna noc~Dialog~ 2/1963~str. 12
 135 Trochê[trochê,,D------------P]
 136 tu[tu,,D------------P]
 137 u[u,62,P-G----------P]
 138 nas[my,42,Z-G----------P]
 139 nieporz±dek[nieporz±dek,111,SSNI---------P].
 140 Kawalerskie[kawalerski,211,ASNNP--------P]
 141 gospodarstwo[gospodarstwo,111,SSNN---------P],
 142 he[he,7,I------------P],
 143 he[he,7,I------------P]!
 144 ..
 145 Jak[jak,9,C------------P]
 146 to[to,41,Z-N-------XX-P]
 147 dobrze[dobrze,,D---P--------P],
 148 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 149 jednak[jednak,,C------------P/T------------P]
 150 ciebie[ty,44,Z-A-------T--P]
 151 znalaz³am[znale¬æ,,VS-F-1POD----P]
 152 ..
 153 Mnie[ja,44,Z-A-------T--P]?
 154 ..
 155 Szuka³am[szukaæ,,VS-F-1PON----P]
 156 ciê[ty,,Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 157 wszêdzie[wszêdzie,,D------------P].
 158 Czy[czy,,T------------P/C------------P]
 159 dobrze[dobrze,,D---P--------P]
 160 trafi³am[trafiæ,,VS-F-1POD----P]?
 161 ..
 162 By³em[byæ,,VS-M-1PON----P]
 163 w[w,66,P-L----------P]
 164 rozjazdach[rozjazd,,SPLI---------P],
 165 bardzo[bardzo,,D---P--------P]
 166 ¿a³ujê[¿a³owaæ,,VS---1TON----P].
 167 Sta³e[sta³y,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 168 podró¿e[podró¿,112,SPNF---------P],
 169 wyjazdy[wyjazd,112,SPNI---------P].
 170 S³u¿bowo[s³u¿bowo,,D---P--------P],
 171 rozumie[rozumieæ siê,501,VS---3TONZ---P]
 172 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 173 ..
 174 I[i,,C------------P]
 175 znowu[znowu,,D------------P/T------------P]
 176 mamy[mieæ,5,VP---1TON----P]
 177 lato[lato,141,SSAN---------P]
 178 istotnie[istotnie,,D---P--------P].
 179 Upa³[upa³,111,SSNI---------P]
 180 nawet[nawet,,T------------P]
 181 w[w,66,P-L----------P]
 182 nocy[noc,161,SSLF---------P].
 183 Wczoraj[wczoraj,,D------------P]
 184 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
 185 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 186 spoci³em[spociæ siê,501,VS-M-1PODZ---P],
 187 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 188 niech[niech,,T------------P]
 189 rêka[rêka,,SSNF---------P]
 190 boska[boski,,ASNFP--------P]
 191 broni[broniæ,55,VS---3-RN---RP].
 192 Co[co,41,Z-N----------P]?
 193 
 194 E0004~S. Mro¿ek~Czarowna noc~Dialog~ 2/1963~str. 14
 195 Nie[nie,,T------------P]
 196 ma[mieæ,,VS---3TON----P]
 197 znaczenia[znaczenie,121,SSGN---------P].
 198 We[w,66,P-L----------P]
 199 ¶nie[sen,,SSLI---------P/SSVI---------P]
 200 nic[nic,41,Z-N-------XX-P]
 201 nie[nie,,T------------P]
 202 ma[mieæ,,VS---3TON----P]
 203 znaczenia[znaczenie,121,SSGN---------P]
 204 ..
 205 Drogiemu[drogi,,ASDPP--------P/ASDAP--------P/ASDIP--------P/ASDNP--------P]
 206 koledze[kolega,,SSLP---------P]
 207 dobrze[dobrze,,D---P--------P]
 208 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
 209 mówiæ[mówiæ,,V----I--N----P],
 210 dla[dla,62,P-G----------P]
 211 pana[pan,121,SSGP---------P]
 212 mo¿e[móc,5,VX-X-XXXXX--XP]
 213 nie[nie,,T------------P]
 214 mieæ[mieæ,,V----I--N----P]
 215 znaczenia[znaczenie,121,SSGN---------P].
 216 Ale[ale,,C------------P]
 217 ja[ja,,Z-N----------P]
 218 jestem[byæ,,VS---1TON----P]
 219 cz³owiekiem[cz³owiek,,SSIP---------P]
 220 powa¿nym[powa¿ny,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P],
 221 obdarzonym[obdarzony,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
 222 zaufaniem[zaufanie,,SSIN---------P]
 223 spo³eczeñstwa[spo³eczeñstwo,121,SSGN---------P]!
 224 ..
 225 To[to,9,C------------P]
 226 po[po,64,P-A----------P]
 227 co[co,44,Z-A----------P]
 228 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 229 panu[pan,,SSDP---------P/SSLP---------P/SSGP---------P/SSAP---------P]
 230 koledze[kolega,,SSLP---------P]
 231 w ogóle[w ogóle,,X------------P]
 232 co¶[co¶,41,Z-N----------P]
 233 ¶ni[¶niæ siê,501,VS---3TONZ---P]?
 234 ..
 235 To[to,41,Z-N-------XX-P]
 236 moja[mój,,ASNFP--------P]
 237 sprawa[sprawa,,SSNF---------P]
 238 ..
 239 Aha[aha,7,I------------P],
 240 zaczynam[zaczynaæ,,VS---1TON----P]
 241 rozumieæ[rozumieæ,,V----I--N----P]
 242 ..
 243 Co[co,44,Z-A----------P]
 244 pan[pan,111,SSNP---------P]
 245 kolega[kolega,,SSVP---------P]
 246 zaczyna[zaczynaæ,,VS---3TON----P]
 247 rozumieæ[rozumieæ,,V----I--N----P]?
 248 ..
 249 Nic[nic,41,Z-N-------XX-P],
 250 nic[nic,41,Z-N-------XX-P]
 251 ..
 252 Niech¿e[niech¿e,,X------------P]
 253 drogi[drogi,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 254 pan[pan,111,SSNP---------P]
 255 kolega[kolega,,SSVP---------P]
 256 powie[powiedzieæ,55,VS---3-RD---RP]!
 257 ..
 258 [&]
 259 
 260 E0005~S. Mro¿ek~Czarowna noc~Dialog~ 2/1963~str. 17
 261 Nie[nie,,T------------P]
 262 wie[wiedzieæ,,VS---3TON----P]
 263 pan[pan,111,SSNP---------P]
 264 in¿ynier[in¿ynier,,SSNP---------P]
 265 ..
 266 Najpierw[najpierw,,D------------P]
 267 pan[pan,,SSVP---------P]
 268 wynalaz³[wynale¬æ,,VS-M-3POD----P]
 269 to[ten,241,ASANP--------P]
 270 wszystko[wszystko,44,Z-A----------P]
 271 swoim[swój,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
 272 naukowym[naukowy,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
 273 umys³em[umys³,,SSII---------P],
 274 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
 275 teraz[teraz,,D------------P]
 276 pan[pan,111,SSNP---------P]
 277 nie[nie,,T------------P]
 278 wie[wiedzieæ,,VS---3TON----P]
 279 ..
 280 Niech[niech,,T------------P]
 281 pan[pan,111,SSNP---------P]
 282 magister[magister,,SSNP---------P]
 283 nie[nie,,T------------P]
 284 traci[traciæ,55,VS---3-RN---RP]
 285 zimnej[zimny,221,ASGFP--------P]
 286 krwi[krew,121,SSGF---------P]
 287 ..
 288 Ja[ja,,Z-N----------P]
 289 mam[mieæ,5,VS---1TON----P]
 290 nie[nie,,T------------P]
 291 traciæ[traciæ,,V----I--N----P]
 292 zimnej[zimny,221,ASGFP--------P]
 293 krwi[krew,121,SSGF---------P]
 294 kiedy[kiedy,,D------------P/C------------P]
 295 okazuje[okazywaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
 296 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P],
 297 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 298 mnie[ja,42,Z-G-------T--P]
 299 nie ma[nie ma,,X------------P]
 300 ..
 301 Pan[pan,111,SSNP---------P]
 302 magister[magister,,SSNP---------P]
 303 jest[byæ,,VS---3TON----P].
 304 Tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
 305 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 306 pan[pan,111,SSNP---------P]
 307 magister[magister,,SSNP---------P]
 308 nie[nie,,T------------P]
 309 istnieje[istnieæ,,VS---3TON----P]
 310 ..
 311 Wszystko[wszystko,41,Z-N----------P]
 312 jedno[jedno,41,Z-N-------XX-P]
 313 przecie¿[przecie¿,,T------------P]
 314 nie[nie,,T------------P]
 315 mo¿na[mo¿na,,VX-X-X-PXX--WP]
 316 ¿yæ[¿yæ,5,V----I--N----P],
 317 kiedy[kiedy,,D------------P/C------------P]
 318 siê[siê,41,Z-N----------P]
 319 nie[nie,,T------------P]
 320 istnieje[istnieæ,,VS---3TON----P].
 321 
 322 E0006~M. Kuncewiczowa~Dziêkujê za ró¿ê~Dialog~ 2/1963~str. 21
 323 Tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
 324 jak[jak,9,C------------P]
 325 zawsze[zawsze,,D------------P],
 326 proszê[prosiæ,,VS---1TON----P]
 327 pana[pan,121,SSGP---------P],
 328 ona[on,,ZSNF---------P]
 329 wcale[wcale,,D------------P]
 330 nie[nie,,T------------P]
 331 stoi[staæ,,VS---3TOD----P]
 332 ..
 333 Rozumiem[rozumieæ,,VS---1TON----P].
 334 Ci±gle[ci±gle,,D---P--------P]
 335 "Alicja[alicja,111,SSNF---------W]
 336 W[w,66,P-L----------W]
 337 Krainie[kraina,161,SSLF---------W]
 338 Czarów[czar,122,SPGI---------W]"
 339 Kwiateczki[kwiateczek,112,SPNI---------P]
 340 ..
 341 ksi±¿eczki[ksi±¿eczka,112,SPNF---------P].
 342 Ró¿owy[ró¿owy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 343 fartuszek[fartuszek,111,SSNI---------P].
 344 Ani[ani,,C------------P]
 345 rusz[ruszyæ,,VS---2-RD----P]
 346 nie[nie,,T------------P]
 347 mo¿esz[móc,,VS---2TON----P]
 348 dorosn±æ[dorosn±æ,,V----I--D----P].
 349 Nie[nie,,T------------P]
 350 szkodzi[szkodziæ,,VS---3TON----P].
 351 Ja[ja,,Z-N----------P]
 352 mogê[móc,,VS---1TON----P]
 353 poczekaæ[poczekaæ,,V----I--D----P]
 354 ..
 355 O[o,7,I------------P]
 356 nie[nie,,T------------P]!
 357 Niech[niech,,T------------P]
 358 pan[pan,111,SSNP---------P]
 359 nie[nie,,T------------P]
 360 czeka[czekaæ,55,VS---3-RN---RP].
 361 Po[po,64,P-A----------P]
 362 co[co,44,Z-A----------P]?
 363 Przecie¿[przecie¿,,T------------P]
 364 wysz³am[wyj¶æ,,VS-F-1POD----P]
 365 za[za,64,P-A----------P]
 366 m±¿[m±¿,141,SSAP---------P]
 367 ..
 368 Po[po,64,P-A----------P]
 369 co[co,44,Z-A----------P]?
 370 Bo[bo,,C------------P]
 371 jedziemy[jechaæ,,VP---1TON----P]
 372 na[na,66,P-L----------P]
 373 tym[ten,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
 374 samym[sam,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
 375 wozie[wóz,,SSLI---------P/SSVI---------P].
 376 Ja[ja,,Z-N----------P]
 377 ci±gle[ci±gle,,D---P--------P]
 378 mam[mieæ,5,VS---1TON----P]
 379 swoj±[swój,241,ASAFP--------P]
 380 brzydk±[brzydki,241,ASAFP--------P]
 381 ¿onê[¿ona,,SSAF---------P],
 382 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
 383 ty[ty,,Z-N----------P]
 384 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 385 wyda³a¶[wydaæ siê,501,VS-F-2PODZ---P]
 386 za[za,64,P-A----------P]
 387 tego[ten,241,ASAPP--------P/ASAAP--------P]
 388 karierowicza[karierowicz,141,SSAP---------P]
 389 ni[ni,,C------------P]
 390 z[z,62,P-G----------P]
 391 pierza[pierze,121,SSGN---------P],
 392 ni[ni,,C------------P]
 393 z[z,62,P-G----------P]
 394 miêsa[miêso,121,SSGN---------P].
 395 
 396 E0007~M. Kuncewiczowa~Dziêkujê za ró¿ê~Dialog~ 2/1963~str. 22
 397 Dzieñ[dzieñ,111,SSNF---------P]
 398 dobry[dobry,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P],
 399 Barbaro[barbara,171,SSVF---------W],
 400 drzwi[drzwi,112,SPNT---------P]
 401 frontowe[frontowy,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 402 by³y[byæ,57,VP-R-IPONB--OP]
 403 otwarte[otwarty,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 404 ..
 405 Ach[ach,7,I------------P],
 406 to[to,41,Z-N-------XX-P]
 407 ty[ty,,Z-N----------P]!
 408 Dzieñ[dzieñ,111,SSNF---------P]
 409 dobry[dobry,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P],
 410 Pat[pat,171,SSVI---------W]
 411 ..
 412 Czy[czy,,T------------P/C------------P]
 413 czekasz[czekaæ,,VS---2TON----P]
 414 na[na,64,P-A----------P]
 415 kogo¶[kto¶,44,Z-A----------P]?
 416 ..
 417 Nie[nie,,T------------P].
 418 Po prostu[po prostu,,X------------P]
 419 nie[nie,,T------------P]
 420 znoszê[znosiæ,,X------------P]
 421 widoku[widok,121,SSGI---------P]
 422 samotnej[samotny,221,ASGFP--------P]
 423 fili¿anki[fili¿anka,121,SSGF---------P]
 424 ..
 425 To[to,41,Z-N-------XX-P]
 426 taka[taki,,ASNFP--------P]
 427 z[z,62,P-G----------P]
 428 ciebie[ty,42,Z-G-------T--P]
 429 turkaweczka[turkaweczka,,SSNF---------P]
 430 od[od,62,P-G----------P]
 431 pary[para,121,SSGF---------P]?
 432 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
 433 je¿eli[je¿eli,,C------------P]
 434 ja[ja,,Z-N----------P]
 435 wypijê[wypiæ,,VS---1TOD----P]
 436 herbatê[herbata,,SSAF---------P]
 437 Ryszarda[ryszard,121,SSGP---------W],
 438 czy[czy,,T------------P/C------------P]
 439 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 440 rozp³aczesz[rozp³akaæ siê,501,VS---2TODZ---P]?
 441 ..
 442 Przeciwnie[przeciwnie,,D---P--------P],
 443 za¶piewam[za¶piewaæ,,VS---1TOD----P]
 444 z[z,62,P-G----------P]
 445 rado¶ci[rado¶æ,121,SSGF---------P].
 446 "Ach[ach,7,I------------P],
 447 co[co,41,Z-N----------P]
 448 za[za,8,D------------P]
 449 piêkny[piêkny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 450 dzi¶[dzi¶,,D------------P]
 451 ranek[ranek,111,SSNI---------P],
 452 ach[ach,7,I------------P],
 453 co[co,41,Z-N----------P]
 454 za[za,61,P-I----------P]
 455 piêkny[piêkny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 456 dzi¶[dzi¶,,D------------P]
 457 dzieñ[dzieñ,111,SSNF---------P]".
 458 Zaraz[zaraz,,D------------P/T------------P/I------------P]
 459 nastawiê[nastawiæ,,VS---1TOD----P]
 460 czajnik[czajnik,141,SSAI---------P].
 461 
 462 E0008~M. Kuncewiczowa~Dziêkujê za ró¿ê~Dialog~ 2/1963~str. 25
 463 Dobry[dobry,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 464 wieczór[wieczór,111,SSNI---------P],
 465 mamo[mama,171,SSVF---------P].
 466 Mo¿e[mo¿e,8,D------------P]
 467 mama[mama,,SSVF---------P]
 468 zdejmie[zdj±æ,,VS---3TOD----P]
 469 p³aszcz[p³aszcz,141,SSAI---------P]
 470 ..
 471 Nie[nie,,T------------P],
 472 dziêkujê[dziêkowaæ,,VS---1TON----P]
 473 ci[ty,43,Z-D-------N--P],
 474 Barbaro[barbara,171,SSVF---------W].
 475 Pod[pod,65,P-I----------P]
 476 spodem[spód,,SSII---------P]
 477 nie[nie,,T------------P]
 478 jestem[byæ,,VS---1TON----P]
 479 wizytowo[wizytowo,,D---P--------P]
 480 ubrana[ubrany,,ASNFP--------P].
 481 Chwa³a[chwa³a,,SSNF---------P]
 482 ci[ty,43,Z-D-------N--P],
 483 panie[pan,171,SSVP---------P],
 484 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 485 nie[nie,,T------------P]
 486 mieszkacie[mieszkaæ,,VP---2TON----P]
 487 w[w,66,P-L----------P]
 488 jednym[jeden,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
 489 z[z,62,P-G----------P]
 490 tych[ten,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 491 mieszkañ[mieszkanie,,SPGN---------P]
 492 wysoko[wysoko,,D---P--------P]
 493 pod[pod,65,P-I----------P]
 494 niebem[niebo,,SSIN---------P].
 495 S³owo[s³owo,141,SSAN---------P]
 496 dajê[dawaæ,,VS---1TON----P],
 497 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 498 upa³[upa³,111,SSNI---------P]
 499 w³a¶ciwie[w³a¶ciwie,,D---P--------P]
 500 mi[ja,43,Z-D-------N--P]
 501 nie[nie,,T------------P]
 502 szkodzi[szkodziæ,,VS---3TON----P].
 503 Ojcu[ojciec,131,SSDP---------P]
 504 Ryszarda[ryszard,121,SSGP---------W]
 505 te¿[te¿,,T------------P]
 506 nie[nie,,T------------P]
 507 przeszkadza³[przeszkadzaæ,,VS-M-3PON----P].
 508 Nawet[nawet,,T------------P]
 509 w[w,64,P-A----------P]
 510 tak±[taki,241,ASAFP--------P]
 511 skwarn±[skwarny,241,ASAFP--------P]
 512 niedzielê[niedziela,,SSAF---------P]
 513 jak[jak,9,C------------P]
 514 dzi¶[dzi¶,,D------------P],
 515 ojciec[ojciec,,SSVP---------P]
 516 nie[nie,,T------------P]
 517 w³o¿y³by[w³o¿yæ,,VS-M-3-PD----P]
 518 do[do,62,P-G----------P]
 519 kaplicy[kaplica,121,SSGF---------P]
 520 nic[nic,44,Z-A-------XX-P]
 521 innego[inny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P],
 522 jak[jak,9,C------------P]
 523 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
 524 czarne[czarny,241,ASANP--------P]
 525 ubranie[ubranie,141,SSAN---------P].
 526 
 527 E0009~M. Kuncewiczowa~Dziêkujê za ró¿ê~Dialog~ 2/1963~str. 28
 528 Przecie¿[przecie¿,,T------------P]
 529 teraz[teraz,,D------------P]
 530 jest[byæ,,VS---3TON----P]
 531 zima[zima,,SSNF---------P]
 532 ..
 533 Ale[ale,,C------------P]
 534 nied³ugo[nied³ugo,,D---P--------P]
 535 bêdzie[byæ,,VS---3TON----P]
 536 wiosna[wiosna,,SSNF---------P]
 537 i[i,,C------------P]
 538 bêdziemy[byæ,56,VP---1TON---BP]
 539 mog³y[móc,52,VP-R-3FON---SP]
 540 urz±dzaæ[urz±dzaæ,,V----I--N----P]
 541 przyjêcia[przyjêcie,142,SPAN---------P]
 542 w[w,66,P-L----------P]
 543 studio[studio,161,SSLN---------P].
 544 Cocktaile[cocktail,142,SPAI---------P]
 545 i[i,,C------------P]
 546 w ogóle[w ogóle,,X------------P].
 547 Teraz[teraz,,D------------P],
 548 moja[mój,211,ASNFP--------P]
 549 droga[drogi,211,ASNFP--------P],
 550 Ryszard[ryszard,111,SSNP---------W]
 551 jest[byæ,,VS---3TON----P]
 552 na[na,66,P-L----------P]
 553 takim[taki,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
 554 stanowisku[stanowisko,161,SSLN---------P],
 555 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 556 mo¿e[móc,5,VX-X-XXXXX--XP]
 557 zapraszaæ[zapraszaæ,,V----I--N----P]
 558 ludzi[ludzie,142,SPAT---------P],
 559 na[na,64,P-A----------P]
 560 których[który,242,APAOP--------P]
 561 warto[warto,,VX-X-XXXXX--XP]
 562 wydawaæ[wydawaæ,,V----I--N----P]
 563 pieni±dze[pieni±dz,142,SPAI---------P].
 564 Czy[czy,,T------------P/C------------P]
 565 ty[ty,,Z-N----------P]
 566 lubisz[lubiæ,,VS---2TON----P]
 567 interesuj±cych[interesuj±cy,242,APAXX--------P]
 568 ludzi[ludzie,142,SPAT---------P]?
 569 ..
 570 Lubiê[lubiæ,,VS---1TON----P]?
 571 Uwielbiam[uwielbiaæ,,VS---1TON----P]!
 572 ..
 573 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
 574 kogo[kto,44,Z-A----------P]
 575 nazwa³aby¶[nazwaæ,,VS-F-2-PD----P]
 576 cz³owiekiem[cz³owiek,,SSIP---------P]
 577 interesuj±cym[interesuj±cy,251,ASIXX--------P]?
 578 ..
 579 Hm[hm,7,I------------P].
 580 No[no,,T------------P],
 581 na[na,64,P-A----------P]
 582 przyk³ad[przyk³ad,141,SSAI---------P]
 583 pan[pan,111,SSNP---------P]
 584 Kuku[kuku,111,SSNX---------W].
 585 
 586 E0010~M. Kuncewiczowa~Dziêkujê za ró¿ê~Dialog~ 2/1963~str. 29-30
 587 Dlaczego[dlaczego,,D------------P]
 588 to[to,41,Z-N-------XX-P]
 589 akurat[akurat,,D------------P]
 590 mia³o[mieæ,,VS-N-3PON----P]
 591 dla[dla,62,P-G----------P]
 592 ciebie[ty,42,Z-G-------T--P]
 593 sens[sens,141,SSAI---------P]?
 594 ..
 595 Bo[bo,,C------------P]
 596 kiedy[kiedy,,D------------P/C------------P]
 597 chorowa³em[chorowaæ,,VS-M-1PON----P]
 598 na[na,64,P-A----------P]
 599 koklusz[koklusz,141,SSAI---------P],
 600 pamiêtam[pamiêtaæ,,VS---1TON----P],
 601 jak[jak,9,C------------P]
 602 ciotka[ciotka,,SSNF---------P]
 603 kiedy¶[kiedy¶,,D------------P]
 604 powiedzia³a[powiedzieæ,,VS-F-3POD----P]
 605 do[do,62,P-G----------P]
 606 mojej[mój,221,ASGFP--------P]
 607 matki[matka,121,SSGF---------P]:
 608 "nie[nie,,T------------P]
 609 trap[trapiæ siê,501,VS---2-RNZ---P]
 610 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P],
 611 droga[drogi,211,ASNFP--------P]
 612 Lucy[lucy,171,SSVF---------W],
 613 on[on,,ZSNM---------P]
 614 p³acze[p³akaæ,5,VS---3TON----P],
 615 ale[ale,,C------------P]
 616 kaszlanie[kaszlanie,111,SSNN---------P]
 617 sprawia[sprawiaæ,,VS---3TON----P]
 618 mu[on,,ZSDM------NN-P/ZSDN------NN-P]
 619 przyjemno¶æ[przyjemno¶æ,141,SSAF---------P]"
 620 ..
 621 Tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
 622 jakby¶[jakby,,C------------P/T------------P]
 623 ty[ty,,Z-N----------P]
 624 kiedykolwiek[kiedykolwiek,,D------------P]
 625 móg³[móc,,VS-M-3PON----P]
 626 byæ[byæ,,V----I--N----P]
 627 prosiakiem[prosiak,,SSIA---------P].
 628 Ach[ach,7,I------------P]
 629 ani[ani,,C------------P]
 630 dnia[dzieñ,,SSGI---------P]
 631 d³u¿ej[d³ugo,,D---C--------P]
 632 nie[nie,,T------------P]
 633 chcê[chcieæ,,VS---1TON----P]
 634 ju¿[ju¿,,T------------P]
 635 byæ[byæ,,V----I--N----P]
 636 we[w,66,P-L----------P]
 637 Frigolandii[frigolandia,161,SSLF---------W]
 638 ..
 639 No[no,,T------------P]
 640 to[to,9,C------------P]
 641 chod¼my[chodziæ,,VP---1-RN----P]!
 642 Powtarzam[powtarzaæ,,VS---1TON----P]
 643 ci[ty,43,Z-D-------N--P],
 644 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 645 moje[mój,211,ASNNP--------P]
 646 ³ó¿ko[³ó¿ko,111,SSNN---------P]
 647 jest[byæ,,VS---3TON----P]
 648 do¶æ[do¶æ,,D------------P]
 649 szerokie[szeroki,211,ASNNP--------P]
 650 dla[dla,62,P-G----------P]
 651 dwojga[dwoje,32,NPG----------P].
 652 
 653 E0011~M. Kuncewiczowa~Dziêkujê za ró¿ê~Dialog~ 2/1963~str. 32
 654 Czy¿[czy¿,,D------------P]
 655 nie[nie,,T------------P]
 656 zgadywa³em[zgadywaæ,,VS-M-1PON----P]
 657 twoich[twój,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
 658 ¿yczeñ[¿yczenie,,SPGN---------P]?
 659 Na[na,64,P-A----------P]
 660 przyk³ad[przyk³ad,141,SSAI---------P]
 661 ta[ten,,ASNFP--------P]
 662 s³awetna[s³awetny,,ASNFP--------P]
 663 lodówka[lodówka,,SSNF---------P].
 664 No[no,,T------------P],
 665 zapomnijmy[zapomnieæ,,VP---1-RD----P]
 666 o[o,66,P-L----------P]
 667 tym[to,46,Z-L-------XX-P].
 668 Rozumiem[rozumieæ,,VS---1TON----P],
 669 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 670 wszystkie[wszystek,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 671 te[ten,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
 672 zmiany[zmiana,112,SPNF---------P]
 673 musia³y[musieæ,,VP-R-3PON----P]
 674 ciê[ty,,Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 675 bardzo[bardzo,,D---P--------P]
 676 zdenerwowaæ[zdenerwowaæ,,V----I--D----P].
 677 Ju¿[ju¿,,T------------P]
 678 dobrze[dobrze,,D---P--------P],
 679 dobrze[dobrze,,D---P--------P].
 680 Nie[nie,,T------------P]
 681 d±saj[d±saæ siê,501,VS---2-RNZ---P]
 682 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P].
 683 Nie[nie,,T------------P]
 684 psuj[psuæ,55,VS---2-RN---RP]
 685 naszego[nasz,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 686 sukcesu[sukces,,SSGI---------P]
 687 pensjonarskimi[pensjonarski,,APIOP--------P/APIRP--------P]
 688 humorami[humor,,SPII---------P].
 689 Wiesz[wiedzieæ,,VS---2TON----P],
 690 dziecko[dziecko,171,SSVN---------P],
 691 dochodzê[dochodziæ,,VS---1TON----P]
 692 do[do,62,P-G----------P]
 693 przekonania[przekonanie,121,SSGN---------P],
 694 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 695 w³a¶ciwie[w³a¶ciwie,,D---P--------P]
 696 jeste¶[byæ,,VS---2TON----P]
 697 sprytna[sprytny,,ASNFP--------P].
 698 Na[na,64,P-A----------P]
 699 przyk³ad[przyk³ad,141,SSAI---------P]
 700 ten[ten,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 701 facet[facet,,SSNP---------P]
 702 Jones[jones,111,SSNX---------W].
 703 
 704 E0012~M. Kuncewiczowa~Dziêkujê za ró¿ê~Dialog~ 2/1963~str. 34
 705 My¶la³by[my¶leæ,,VS-M-3-PN----P]
 706 kto[kto,,Z-N----------P],
 707 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 708 masz[mieæ,,VS---2TON----P]
 709 prawo[prawo,141,SSAN---------P]
 710 mieszaæ[mieszaæ siê,501,V----I--NZ---P]
 711 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 712 do[do,62,P-G----------P]
 713 spraw[sprawa,122,SPGF---------P]
 714 Barbary[barbara,121,SSGF---------W]!
 715 ..
 716 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
 717 mam[mieæ,5,VS---1TON----P],
 718 mam[mieæ,5,VS---1TON----P]
 719 prawo[prawo,141,SSAN---------P].
 720 Kiedy[kiedy,,D------------P/C------------P]
 721 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 722 schroni³a[schroniæ siê,501,VX-X-XXXXZ---P]
 723 w[w,66,P-L----------P]
 724 moim[mój,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
 725 domu[dom,161,SSLI---------P],
 726 by³a[byæ,5,VS-F-3PON----P]
 727 w³a¶ciwie[w³a¶ciwie,,D---P--------P]
 728 dzieckiem[dziecko,,SSIN---------P].
 729 Sam[sam,211,ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 730 dobrze[dobrze,,D---P--------P]
 731 wiesz[wiedzieæ,,VS---2TON----P],
 732 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 733 nie[nie,,T------------P]
 734 wysz³aby[wyj¶æ,,VS-F-3-PD----P]
 735 za[za,64,P-A----------P]
 736 ciebie[ty,44,Z-A-------T--P],
 737 gdyby[gdyby,,C------------P]
 738 nie[nie,,T------------P]
 739 mój[mój,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 740 wp³yw[wp³yw,111,SSNI---------P].
 741 Nie[nie,,T------------P]
 742 mo¿na[mo¿na,,VX-X-X-PXX--WP]
 743 powiedzieæ[powiedzieæ,,V----I--D----P],
 744 ¿eby[¿eby,,C------------P]
 745 ci[ty,43,Z-D-------N--P]
 746 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 747 uda³o[udaæ siê,501,VS-N-3PODZ---P]
 748 j±[on,,ZSAF-------N-P]
 749 sobie[siebie,43,Z-D-------XX-P]
 750 u³o¿yæ[u³o¿yæ,,V----I--D----P],
 751 Biggins[biggins,171,SSVX---------W]
 752 ..
 753 Szkoda[szkoda,5,VX-X-XXXXX--XP],
 754 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 755 nie[nie,,T------------P]
 756 u¿ywa³e¶[u¿ywaæ,,VS-M-2PON----P]
 757 swojego[swój,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 758 wp³ywu[wp³yw,,SSGI---------P],
 759 kiedy[kiedy,,D------------P/C------------P]
 760 Barbara[barbara,111,SSNF---------W]
 761 ostrzega³a[ostrzegaæ,,VS-F-3PON----P]
 762 mnie[ja,44,Z-A-------T--P]
 763 przed[przed,65,P-I----------P]
 764 tob±[ty,,Z-I----------P].
 765 
 766 E0013~M. Kuncewiczowa~Dziêkujê za ró¿ê~Dialog~ 2/1963~str. 37
 767 Ach[ach,7,I------------P]!
 768 Nie[nie,,T------------P]
 769 s³ysza³am[s³yszeæ,,VS-F-1PON----P],
 770 jak[jak,9,C------------P]
 771 pan[pan,111,SSNP---------P]
 772 stuka³[stukaæ,,VS-M-3PON----P],
 773 doktorze[doktor,,SSLP---------P/SSVP---------P]
 774 ..
 775 Wcale[wcale,,D------------P]
 776 nie[nie,,T------------P]
 777 stuka³em[stukaæ,,VS-M-1PON----P].
 778 Wracam[wracaæ,,VS---1TON----P]
 779 od[od,62,P-G----------P]
 780 pacjenta[pacjent,121,SSGP---------P].
 781 Zobaczy³em[zobaczyæ,,VS-M-1POD----P]
 782 ciê[ty,,Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 783 przez[przez,64,P-A----------P]
 784 oko[oko,141,SSAN---------P]
 785 krz±taj±c± siê[krz±taj±cy siê,241,ASAXX--------P]
 786 po[po,66,P-L----------P]
 787 domu[dom,161,SSLI---------P]
 788 i[i,,C------------P]
 789 po prostu[po prostu,,X------------P]
 790 wszed³em[wej¶æ,,VS-M-1POD----P]
 791 ..
 792 W³a¶ciwie[w³a¶ciwie,,D---P--------P],
 793 to[to,8,D------------P]
 794 ja[ja,,Z-N----------P]
 795 sobie[siebie,43,Z-D-------XX-P]
 796 nie[nie,,T------------P]
 797 ¿yczê[¿yczyæ,,VS---1TON----P],
 798 ¿eby[¿eby,,C------------P]
 799 przechodnie[przechodzieñ,112,SPNP---------P]
 800 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
 801 swobodnie[swobodnie,,D---P--------P]
 802 wchodzili[wchodziæ,,VP-O-3PON----P]
 803 do[do,62,P-G----------P]
 804 mojego[mój,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 805 domu[dom,121,SSGI---------P]
 806 ..
 807 I[i,,C------------P]
 808 masz[mieæ,,VS---2TON----P]
 809 racjê[racja,,SSAF---------P],
 810 Barbaro[barbara,171,SSVF---------W].
 811 Tylko[tylko,,T------------P/C------------P],
 812 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 813 ja[ja,,Z-N----------P]
 814 dzisiaj[dzisiaj,,D------------P]
 815 nie[nie,,T------------P]
 816 jestem[byæ,,VS---1TON----P]
 817 dla[dla,62,P-G----------P]
 818 ciebie[ty,42,Z-G-------T--P]
 819 przechodniem[przechodzieñ,151,SSIP---------P].
 820 Chyba[chyba,,T------------P]
 821 wiesz[wiedzieæ,,VS---2TON----P],
 822 jaki[jaki,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 823 to[to,41,Z-N-------XX-P]
 824 dzieñ[dzieñ,111,SSNF---------P]
 825 dzisiaj[dzisiaj,,D------------P]
 826 i[i,,C------------P]
 827 dlaczego[dlaczego,,D------------P]
 828 nie[nie,,T------------P]
 829 mogê[móc,,VS---1TON----P]
 830 mu[on,,ZSDM------NN-P/ZSDN------NN-P]
 831 pozwoliæ[pozwoliæ,,V----I--D----P]
 832 min±æ[min±æ,,V----I--D----P]
 833 nie[nie,,T------------P]
 834 zobaczywszy[zobaczyæ,501,V----U--D----P]
 835 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 836 z[z,65,P-I----------P]
 837 tob±[ty,,Z-I----------P]?
 838 
 839 E0014~M. Kuncewiczowa~Dziêkujê za ró¿ê~Dialog~ 2/1963~str. 41
 840 Wiêc[wiêc,,C------------P]
 841 có¿[có¿,41,Z-N----------P]
 842 to[to,41,Z-N-------XX-P]
 843 takiego[taki,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
 844 jest[byæ,,VS---3TON----P]?
 845 ..
 846 ¯eby[¿eby,,C------------P]
 847 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
 848 prawdê[prawda,,SSAF---------P]
 849 powiedzieæ[powiedzieæ,,V----I--D----P],
 850 to[to,41,Z-N-------XX-P]
 851 to[to,41,Z-N-------XX-P]
 852 jest[byæ,,VS---3TON----P]
 853 wiêzienie[wiêzienie,111,SSNN---------P]
 854 ..
 855 Tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]?
 856 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
 857 có¿[có¿,44,Z-A----------P]
 858 ona[on,,ZSNF---------P]
 859 tam[tam,8,D------------P]
 860 robi[robiæ,,VS---3TON----P]?
 861 Ma[mieæ,,VS---3TON----P]
 862 tam[tam,8,D------------P]
 863 jakie¶[jaki¶,241,ASANP--------P]
 864 zajêcie[zajêcie,141,SSAN---------P]?
 865 ..
 866 Oho[oho,7,I------------P]
 867 jeszcze[jeszcze,,T------------P]
 868 jakie[jaki,241,ASANP--------P]
 869 zajêcie[zajêcie,141,SSAN---------P]!
 870 Dziesiêæ[dziesiêæ,34,NPAR---------P]
 871 lat[rok,,SPGI---------P]!
 872 Ale[ale,,C------------P]
 873 ju¿[ju¿,,T------------P]
 874 prawie[prawie,8,D------------P]
 875 odsiedzia³a[odsiedzieæ,5,VS-F-3POD----P]
 876 ..
 877 Co[co,41,Z-N----------P]
 878 takiego[taki,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]?
 879 Co[co,44,Z-A----------P]
 880 ona[on,,ZSNF---------P]
 881 zrobi³a[zrobiæ,,VS-F-3POD----P]?
 882 ..
 883 Ano[ano,,I------------P/D------------P],
 884 kiedy[kiedy,,D------------P/C------------P]
 885 mia³em[mieæ,5,VS-M-1PON----P]
 886 co¶[co¶,8,D------------P]
 887 z[z,8,D------------P]
 888 osiemna¶cie[osiemna¶cie,34,NPAR---------P]
 889 lat[rok,,SPGI---------P],
 890 matka[matka,,SSNF---------P]
 891 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 892 raz[raz,8,D------------P]
 893 bardzo[bardzo,,D---P--------P]
 894 zgniewa³a[zgniewaæ siê,501,VS-F-3PODZ---P]
 895 na[na,64,P-A----------P]
 896 ojca[ojciec,141,SSAP---------P]
 897 i[i,,C------------P]
 898 na[na,64,P-A----------P]
 899 mnie[ja,44,Z-A-------T--P].
 900 
 901 E0015~T. Ho³uj~Puste pole~Dialog~ 4/1963~str. 6
 902 Da³bym[daæ,,VS-M-1-PD----P]
 903 g³owê[g³owa,,SSAF---------P],
 904 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 905 to[to,41,Z-N-------XX-P]
 906 gdzie¶[gdzie¶,,D------------P]
 907 tutaj[tutaj,,D------------P],
 908 ale[ale,,C------------P]
 909 wzrok[wzrok,111,SSNI---------P]
 910 musi[musieæ,,VS---3TON----P]
 911 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 912 zakomodowaæ[zakomodowaæ siê,501,VX-X-XXXXZ---P].
 913 Intuicj±[intuicja,,SSIF---------P]
 914 nic[nic,44,Z-A-------XX-P]
 915 tu[tu,,D------------P]
 916 nie[nie,,T------------P]
 917 zdzia³asz[zdzia³aæ,,VS---2TOD----P].
 918 Trudno[trudno,,D---P--------P]
 919 postrzegaæ[postrzegaæ,,V----I--N----P]
 920 to[to,44,Z-A-------XX-P],
 921 czego[co,42,Z-G-------XX-P]
 922 ju¿[ju¿,,T------------P]
 923 nie ma[nie ma,,X------------P]
 924 ..
 925 Tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
 926 bez[bez,62,P-G----------P]
 927 zgrywy[zgrywa,121,SSGF---------P],
 928 Ada¶[ada¶,171,SSVP---------W],
 929 bez[bez,62,P-G----------P]
 930 bajerowania[bajerowanie,121,SSGN---------P].
 931 To[to,41,Z-N-------XX-P]
 932 tu[tu,,D------------P]
 933 ..
 934 Jak¿e[jak¿e,,D------------P]
 935 "tu[tu,,D------------P]".
 936 Ja[ja,,Z-N----------P]
 937 mnie[ja,43,Z-D-------T--P]
 938 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 939 wydaje[wydawaæ siê,501,VS---3TONZ---P],
 940 mo¿e[mo¿e,8,D------------P]
 941 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 942 mylê[myliæ siê,501,VS---1TONZ---P],
 943 nie[nie,,T------------P]
 944 wiem[wiedzieæ,,VS---1TON----P],
 945 ale[ale,,C------------P]
 946 gdy[gdy,,C------------P]
 947 kiedykolwiek[kiedykolwiek,,D------------P]
 948 my¶la³em[my¶leæ,,VS-M-1PON----P],
 949 gdzie[gdzie,,D------------P]
 950 to[to,41,Z-N-------XX-P]
 951 jest[byæ,,VS---3TON----P],
 952 wyobra¿a³em[wyobra¿aæ,,VS-M-1PON----P]
 953 sobie[siebie,43,Z-D-------XX-P]
 954 to[to,44,Z-A-------XX-P]
 955 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P],
 956 jak[jak,9,C------------P]
 957 wtedy[wtedy,,D------------P],
 958 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
 959 teraz[teraz,,D------------P]
 960 go³e[go³y,211,ASNNP--------P]
 961 pole[pole,111,SSNN---------P]
 962 i[i,,C------------P]
 963 trawy[trawa,112,SPNF---------P]
 964 ..
 965 
 966 E0016~T. Ho³uj~Puste pole~Dialog~ 4/1963~str. 9
 967 S³usznie[s³usznie,,D---P--------P],
 968 Leon[leon,171,SSVP---------W]
 969 ale[ale,,C------------P]
 970 ty¶[ty,,X------------P]
 971 czêsto[czêsto,,D---P--------P]
 972 mówi³[mówiæ,53,VS-M-3PON---PP]
 973 o[o,66,P-L----------P]
 974 panu[pan,161,SSLP---------P].
 975 Jeszcze[jeszcze,,T------------P]
 976 niedawno[niedawno,,D---P--------P]
 977 temu[temu,8,D------------P]
 978 powiedzia³e¶[powiedzieæ,,VS-M-2POD----P],
 979 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 980 przyjazd[przyjazd,111,SSNI---------P]
 981 pana[pan,121,SSGP---------P]
 982 murowany[murowany,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
 983 i[i,,C------------P]
 984 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
 985 to[to,41,Z-N-------XX-P]
 986 by[by,8,D------------P]
 987 ciê[ty,,Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
 988 urz±dzi³o[urz±dziæ,54,VS-N-3-PD---WP]
 989 ..
 990 Wiêc[wiêc,,C------------P]
 991 to[to,41,Z-N-------XX-P]
 992 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]!
 993 ..
 994 Znam[znaæ,,VS---1TON----P]
 995 pana[pan,141,SSAP---------P]
 996 z[z,62,P-G----------P]
 997 opowiadañ[opowiadanie,,SPGN---------P]
 998 Leona[leon,121,SSGP---------W],
 999 wiem[wiedzieæ,,VS---1TON----P],
1000 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1001 pracuje[pracowaæ,,VS---3TON----P]
1002 pan[pan,111,SSNP---------P]
1003 nad[nad,65,P-I----------P]
1004 morzem[morze,,SSIN---------P]
1005 i[i,,C------------P]
1006 jest[byæ,,VS---3TON----P]
1007 pan[pan,111,SSNP---------P]
1008 prawnikiem[prawnik,,SSIP---------P]
1009 i[i,,C------------P]
1010 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1011 zesz³ego[zesz³y,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1012 roku[rok,121,SSGI---------P]
1013 dosta³[dostaæ,,VX-X-X-PXX--WP]
1014 pan[pan,111,SSNP---------P]
1015 order[order,141,SSAI---------P],
1016 zapomnia³am[zapomnieæ,,VS-F-1POD----P]
1017 ju¿[ju¿,,T------------P]
1018 jaki[jaki,241,ASAIP--------P],
1019 i[i,,C------------P]
1020 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1021 jest[byæ,,VS---3TON----P]
1022 pan[pan,111,SSNP---------P]
1023 prezesem[prezes,,SSIP---------P].
1024 
1025 E0017~T. Ho³uj~Puste pole~Dialog~ 4/1963~str. 11
1026 My¶la³am[my¶leæ,,VS-F-1PON----P]
1027 o[o,66,P-L----------P]
1028 Leonie[leon,161,SSLP---------W].
1029 Pan[pan,111,SSNP---------P]
1030 wie[wiedzieæ,,VS---3TON----P],
1031 komendancie[komendant,171,SSVP---------P],
1032 jedyny[jedyny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1033 bliski[bliski,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1034 cz³owiek[cz³owiek,,SSNP---------P].
1035 Zawsze[zawsze,,D------------P]
1036 mówi³[mówiæ,,VS-M-3PON----P]:
1037 Janka[janka,171,SSVF---------W],
1038 niech[niech,,T------------P]
1039 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
1040 zbiorê[zebraæ siê,551,VP---3-RDZ--RP]
1041 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P],
1042 to[to,9,C------------P]
1043 dam[daæ,5,VS---1TOD----P]
1044 nogê[noga,,SSAF---------P]
1045 i[i,,C------------P]
1046 zacznê[zacz±æ,,VP---3TOD----P]
1047 wszystko[wszystko,44,Z-A----------P]
1048 na nowo[na nowo,,D------------P].
1049 My¶lê[my¶leæ,,VS---1TON----P],
1050 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1051 czeka³[czekaæ,,VS-M-3PON----P]
1052 na[na,64,P-A----------P]
1053 co¶[co¶,44,Z-A----------P],
1054 co[co,41,Z-N----------P]
1055 mu[on,,ZSDM------NN-P/ZSDN------NN-P]
1056 pozwoli[pozwoliæ,,VS---3TOD----P]
1057 zacz±æ[zacz±æ,,V----I--D----P]
1058 od nowa[od nowa,,D------------P],
1059 chyba[chyba,,T------------P]
1060 na[na,64,P-A----------P]
1061 pieni±dze[pieni±dz,142,SPAI---------P],
1062 nie[nie,,T------------P]
1063 wiem[wiedzieæ,,VS---1TON----P],
1064 ale[ale,,C------------P]
1065 teraz[teraz,,D------------P],
1066 teraz[teraz,,D------------P]
1067 musia³yby[musieæ,,VP-R-3-PN----P]
1068 byæ[byæ,,V----I--N----P]
1069 to[to,41,Z-N-------XX-P]
1070 wielkie[wielki,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1071 pieni±dze[pieni±dz,112,SPNI---------P],
1072 komendancie[komendant,171,SSVP---------P],
1073 ¿eby[¿eby,,C------------P]
1074 przewa¿y³y[przewa¿yæ,,VP-R-3POD----P]
1075 te[ten,242,APARP--------P]
1076 pañskie[pañski,242,APARP--------P]
1077 inwestycje[inwestycja,142,SPAF---------P]
1078 i[i,,C------------P]
1079 projekty[projekt,142,SPAI---------P].
1080 
1081 E0018~T. Ho³uj~Puste pole~Dialog~ 4/1963~str. 14
1082 Za¶[za¶,,C------------P]
1083 tam[tam,7,I------------P]
1084 ucieka³a[uciekaæ,,VS-F-3PON----P].
1085 Wpadli[wpa¶æ,,VP-O-3POD----P]
1086 prosto[prosto,,D---P--------P]
1087 na[na,64,P-A----------P]
1088 esesmanów[esesman,142,SPAP---------P]
1089 £ysego[³ysy,121,SSGP---------W],
1090 na[na,64,P-A----------P]
1091 nocny[nocny,241,ASAIP--------P]
1092 transport[transport,141,SSAI---------P].
1093 Chwycili[chwyciæ,,VP-O-3POD----P]
1094 kilku[kilka,34,NPAO---------P].
1095 Ten[ten,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1096 co¶[co¶,8,D------------P]
1097 znajomy[znajomy,111,SSNP---------P],
1098 nie[nie,,T------------P],
1099 Kuku³ka[kuku³ka,171,SSVX---------W]?
1100 ..
1101 Znajomy[znajomy,111,SSNP---------P].
1102 Trzeci[trzeci,241,ASAIP--------P]
1103 raz[raz,141,SSAI---------P]
1104 wpada[wpadaæ,,VS---3TON----P].
1105 Ale[ale,,C------------P],
1106 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1107 ciê[ty,,Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1108 akurat[akurat,,D------------P]
1109 dzi¶[dzi¶,,D------------P]
1110 ponios³o[ponie¶æ,,VS-N-3POD----P]
1111 w[w,64,P-A----------P]
1112 teren[teren,141,SSAI---------P],
1113 przecie¿[przecie¿,,T------------P]
1114 dzi¶[dzi¶,,D------------P]
1115 ma[mieæ,,VS---3TON----P]
1116 dy¿ur[dy¿ur,141,SSAI---------P]
1117 Marian[marian,111,SSNP---------W].
1118 Mia³e¶[mieæ,,VS-M-2PON----P]
1119 nosa[nos,141,SSAI---------P],
1120 no[no,,T------------P].
1121 Los[los,,SSNI---------P/SSAI---------P]!
1122 Hende[hende,,X------------P]
1123 hoch[hoch,,X------------P],
1124 du[du,,X------------P]
1125 Aeschloch[aeschloch,,X------------P],
1126 bloder[bloder,,X------------P]
1127 Hund[hund,,X------------P],
1128 du[du,,X------------P].
1129 Nie ma[nie ma,,X------------P]
1130 nic[nic,44,Z-A-------XX-P]
1131 ..
1132 Felek[felek,171,SSVP---------W],
1133 mo¿e[mo¿e,8,D------------P]
1134 on[on,,ZSNM---------P]
1135 tym[ten,251,ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
1136 razem[raz,151,SSIX---------P],
1137 no[no,,T------------P],
1138 mo¿e[mo¿e,8,D------------P]
1139 o[o,,P-A----------P/P-L----------P]
1140 niewinny[niewinny,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P],
1141 co[co,41,Z-N----------P]?
1142 ..
1143 Nic[nic,44,Z-A-------XX-P]
1144 nie ma[nie ma,,X------------P],
1145 spa³[spaæ,,VS-M-3PON----P]
1146 tu[tu,,D------------P]
1147 tylko[tylko,,T------------P/C------------P],
1148 nie[nie,,T------------P]
1149 kopa³[kopaæ,,VS-M-3PON----P].
1150 
1151 E0019~T. Ho³uj~Puste pole~Dialog~ 4/1963~str. 15-16
1152 Jubel[jubel,111,SSNI---------P].
1153 Zobaczysz[zobaczyæ,,VS---2TOD----P],
1154 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1155 mam[mieæ,5,VS---1TON----P]
1156 racjê[racja,,SSAF---------P].
1157 Zbrodniarzy[zbrodniarz,142,SPAP---------P]
1158 zawsze[zawsze,,D------------P]
1159 ci±gnie[ci±gn±æ,,VS---3TON----P]
1160 do[do,62,P-G----------P]
1161 takiego[taki,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1162 miejsca[miejsce,121,SSGN---------P],
1163 przyjad±[przyjechaæ,,VP---3TOD----P],
1164 przyjad±[przyjechaæ,,VP---3TOD----P],
1165 przez[przez,64,P-A----------P]
1166 kilkana¶cie[kilkana¶cie,34,NPAR---------P]
1167 lat[rok,,SPGI---------P]
1168 mieli[mieæ,,VP-O-3PON----P]
1169 spokój[spokój,141,SSAI---------P],
1170 nie[nie,,T------------P]
1171 spodziewaj±[spodziewaæ siê,501,VP---3TONZ---P]
1172 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1173 nawet[nawet,,T------------P],
1174 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1175 ich[on,44,ZPAO-------N-P]
1176 kto¶[kto¶,,Z-N----------P]
1177 rozpozna[rozpoznaæ,,VS---3TOD----P],
1178 wkrêc±[wkrêciæ siê,501,VP---3TODZ---P]
1179 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1180 do[do,62,P-G----------P]
1181 transportów[transport,,SPGI---------P],
1182 przyjad±[przyjechaæ,,VP---3TOD----P],
1183 zobaczyæ[zobaczyæ,,V----I--D----P],
1184 jak[jak,8,D------------P]
1185 to[to,41,Z-N-------XX-P]
1186 dzisiaj[dzisiaj,,D------------P]
1187 wygl±da[wygl±daæ,,VS---3TON----P].
1188 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
1189 my[my,,Z-N----------P]
1190 ich[on,44,ZPAO-------N-P],
1191 Marian[marian,171,SSVP---------W],
1192 nakryjemy[nakryæ,,VP---1TOD----P].
1193 Stara[stary,211,ASNFP--------P]
1194 wiara[wiara,,SSNF---------P]
1195 pomo¿e[pomóc,,VS---3TOD----P]
1196 nam[my,,Z-D----------P]
1197 na pewno[na pewno,,D------------P].
1198 Komendant[komendant,,SSNP---------P]
1199 przywióz³[przywie¬æ,,VS-M-3POD----P]
1200 ca³y[ca³y,241,ASAIP--------P]
1201 plik[plik,141,SSAI---------P]
1202 fotografii[fotografia,122,SPGF---------P],
1203 tam[tam,8,D------------P]
1204 s±[byæ,,VP---3TON----P]
1205 prawie[prawie,8,D------------P]
1206 wszyscy[wszystek,,APNOP--------P].
1207 Marian[marian,171,SSVP---------W],
1208 zrób[zrobiæ,,VS---2-RD----P]
1209 odbitki[odbitka,142,SPAF---------P],
1210 du¿o[du¿o,,D---P--------P]
1211 odbitek[odbitka,122,SPGF---------P],
1212 rozdamy[rozdaæ,,VP---1TOD----P]
1213 naszym[nasz,232,APDOP--------P/APDRP--------P].
1214 
1215 E0020~T. Ho³uj~Puste pole~Dialog~ 4/1963~str. 19
1216 Jeszcze[jeszcze,,T------------P]
1217 nie[nie,,T------------P],
1218 czekamy[czekaæ,,VP---1TON----P]
1219 na[na,64,P-A----------P]
1220 s³oñce[s³oñce,141,SSAN---------P].
1221 Pan[pan,111,SSNP---------P]
1222 wczoraj[wczoraj,,D------------P]
1223 fotografowa³[fotografowaæ,,VS-M-3PON----P]
1224 dziewczêta[dziewczê,142,SPAN---------P]
1225 w[w,66,P-L----------P]
1226 k±pieli[k±piel,161,SSLF---------P].
1227 Chocia¿[chocia¿,,C------------P/T------------P]
1228 wyra¼nie[wyra¬nie,,D---P--------P]
1229 zakaza³em[zakazaæ,,VS-M-1POD----P]
1230 jakichkolwiek[jakikolwiek,222,APGXX--------P]
1231 zdjêæ[zdjêcie,,SPGN---------P]
1232 transportu[transport,,SSGI---------P/SSDI---------P].
1233 To[to,41,Z-N-------XX-P]
1234 ma[mieæ,,VS---3TON----P]
1235 byæ[byæ,57,V----I--NB--OP]
1236 zachowane[zachowany,211,ASNNP--------P]
1237 w[w,66,P-L----------P]
1238 tajemnicy[tajemnica,161,SSLF---------P]
1239 a¿[a¿,,C------------P/T------------P]
1240 do[do,62,P-G----------P]
1241 koñca[koniec,,SSGI---------P].
1242 Bêdzie[byæ,,VS---3TON----P]
1243 pan[pan,111,SSNP---------P]
1244 ³askaw[³askawy,,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P/ASAIP--------P]
1245 oddaæ[oddaæ,,V----I--D----P]
1246 filmy[film,142,SPAI---------P],
1247 bo[bo,,C------------P]
1248 inaczej[inaczej,,D------------P/C------------P]
1249 bêdê[byæ,56,VS---1TON---BP]
1250 musia³[musieæ,52,VS-M-3FON---SP]
1251 zameldowaæ[zameldowaæ,,V----I--D----P]
1252 gdzie[gdzie,,D------------P]
1253 trzeba[trzeba,,V------P----WP]
1254 i[i,,C------------P]
1255 narazi[naraziæ siê,501,VS---3TODZ---P]
1256 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1257 pan[pan,111,SSNP---------P]
1258 na[na,64,P-A----------P]
1259 grube[gruby,242,APARP--------P]
1260 nieprzyjemno¶ci[nieprzyjemno¶æ,142,SPAF---------P]
1261 ..
1262 Strasznie[strasznie,,D---P--------P]
1263 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1264 cieszê[cieszyæ siê,501,VS---1TONZ---P],
1265 chcia³am[chcieæ,,VS-F-1PON----P]
1266 panów[pan,142,SPAP---------P]
1267 poznaæ[poznaæ,,V----I--D----P].
1268 
1269 E0021~T. Ho³uj~Puste pole~Dialog~ 4/1963~str. 22
1270 Przyjecha³[przyjechaæ,,VS-M-3POD----P]
1271 na[na,64,P-A----------P]
1272 uroczysto¶æ[uroczysto¶æ,141,SSAF---------P].
1273 Wzi±³[wzi±æ,,VS-M-3POD----P]
1274 urlop[urlop,141,SSAI---------P]
1275 i[i,,C------------P]
1276 przyjecha³[przyjechaæ,,VS-M-3POD----P]
1277 nieco[nieco,,D------------P]
1278 wcze¶niej[wcze¶nie,,D---C--------P],
1279 prawda[prawda,,SSNF---------P]?
1280 ..
1281 Prawda[prawda,,SSNF---------P]
1282 ..
1283 Przebywa³[przebywaæ,,VS-M-3PON----P]
1284 jednak[jednak,,C------------P/T------------P]
1285 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
1286 z[z,65,P-I----------P]
1287 wami[wy,,Z-I----------P].
1288 Nie[nie,,T------------P]
1289 nosi³[nosiæ siê,501,VS-M-3PONZ---P]
1290 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1291 z[z,65,P-I----------P]
1292 my¶l±[my¶leæ,501,VP---3TON----P]
1293 o[o,66,P-L----------P]
1294 samobójstwie[samobójstwo,161,SSLN---------P],
1295 co[co,41,Z-N----------P]?
1296 ..
1297 U[u,62,P-G----------P]
1298 takich[taki,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1299 to[to,41,Z-N-------XX-P]
1300 mo¿liwe[mo¿liwy,211,ASNNP--------P]
1301 ..
1302 E[e,7,I------------P],
1303 on[on,,ZSNM---------P]?
1304 ..
1305 Samobójstwo[samobójstwo,111,SSNN---------P]?
1306 ..
1307 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
1308 dlaczego[dlaczego,,D------------P]?
1309 ..
1310 Cholera[cholera,,SSNF---------P]
1311 wie[wiedzieæ,,VS---3TON----P].
1312 Facet[facet,,SSNP---------P]
1313 przyje¿d¿a[przyje¿d¿aæ,,VS---3TON----P]
1314 z[z,65,P-I----------P]
1315 takim[taki,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
1316 planem[plan,,SSII---------P]
1317 w[w,66,P-L----------P]
1318 walizce[walizka,161,SSLF---------P]
1319 i[i,,C------------P]
1320 nagle[nagle,,D---P--------P]
1321 wypadek[wypadek,111,SSNI---------P].
1322 Ale[ale,,C------------P]
1323 wy¶cie[wy,,X------------P]
1324 byli[byæ,53,VP-O--PON---PP]
1325 z[z,65,P-I----------P]
1326 nim[on,45,ZSIM---------P/ZSIN---------P]
1327 wtedy[wtedy,,D------------P]
1328 ca³y[ca³y,241,ASAIP--------P]
1329 czas[czas,141,SSAI---------P].
1330 Nie[nie,,T------------P]
1331 odchodzili¶cie[odchodziæ,,VP-O-1PON----P]
1332 gdzie[gdzie,,D------------P]
1333 choæ[choæ,,C------------P/T------------P]
1334 na[na,64,P-A----------P]
1335 chwilê[chwila,,SSAF---------P]?
1336 ..
1337 [&]
1338 
1339 E0022~T. Ho³uj~Puste pole~Dialog~ 2/1963~str. 29
1340 Jednak[jednak,,C------------P/T------------P].
1341 Mo¿e[mo¿e,8,D------------P]
1342 wywiozê[wywie¬æ,,VS---1TOD----P]
1343 j±[on,,ZSAF-------N-P]
1344 do[do,62,P-G----------P]
1345 lasu[las,,SSGI---------P]
1346 i[i,,C------------P]
1347 ka¿ê[kazaæ,,VS---1TON----P],
1348 by[by,9,C------------P]
1349 w±cha³a[w±chaæ,,VS-F-3PON----P]
1350 ¿ywicê[¿ywica,,SSAF---------P]
1351 i[i,,C------------P]
1352 igliwie[igliwie,141,SSAN---------P].
1353 Niech[niech,,T------------P]
1354 ma[mieæ,55,VS---3-RN---RP]
1355 porównanie[porównanie,141,SSAN---------P].
1356 Bo[bo,,C------------P]
1357 pan[pan,111,SSNP---------P]
1358 ju¿[ju¿,,T------------P]
1359 cuchnie[cuchn±æ,,VS---3TOD----P]
1360 tym[ten,251,ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
1361 polem[pole,,SSIN---------P],
1362 tym[ten,251,ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
1363 powietrzem[powietrze,,SSIN---------P].
1364 Mo¿e[mo¿e,8,D------------P]
1365 zrobiê[zrobiæ,,VS---1TOD----P]
1366 co¶[co¶,44,Z-A----------P]
1367 innego[inny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P],
1368 nie[nie,,T------------P]
1369 wiem[wiedzieæ,,VS---1TON----P]
1370 jeszcze[jeszcze,,T------------P],
1371 w[w,66,P-L----------P]
1372 ka¿dym[ka¿dy,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
1373 razie[raz,,SSLI---------P/SSVI---------P]
1374 nie[nie,,T------------P]
1375 bêdê[byæ,56,VS---1TON---BP]
1376 jej[on,43,ZSDF-------N-P]
1377 podsuwa³[podsuwaæ,52,VS-M-3FON---SP]
1378 --
1379 siebie[siebie,42,Z-G-------XX-P].
1380 Do[do,62,P-G----------P]
1381 widzenia[widzenie,121,SSGN---------P],
1382 Romeo[romeo,171,SSVP---------W].
1383 Zastanê[zastaæ,,X------------P]
1384 tu[tu,,D------------P]
1385 pana[pan,141,SSAP---------P]
1386 za[za,64,P-A----------P]
1387 chwilê[chwila,,SSAF---------P]?
1388 ..
1389 Czekam[czekaæ,,VS---1TON----P]
1390 na[na,64,P-A----------P]
1391 komisjê[komisja,,SSAF---------P]
1392 przygotowawcz±[przygotowawczy,241,ASAFP--------P].
1393 
1394 E0023~T. Ho³uj~Puste pole~Dialog~ 4/1963~str. 33
1395 Panno[panna,171,SSVF---------P]
1396 Janko[janka,171,SSVF---------W],
1397 proszê[prosiæ,,VS---1TON----P]
1398 wróciæ[wróciæ,,V----I--D----P]
1399 bardzo[bardzo,,D---P--------P]
1400 proszê[prosiæ,,VS---1TON----P],
1401 ja[ja,,Z-N----------P]
1402 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1403 bojê[baæ siê,501,VS---1TONZ---P]
1404 ..
1405 Nie[nie,,T------------P]
1406 bój[baæ siê,501,VS---2-RNZ---P]
1407 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P],
1408 g³upstwo[g³upstwo,111,SSNN---------P],
1409 zaraz[zaraz,,D------------P/T------------P/I------------P]
1410 przyjdê[przyj¶æ,,VS---1TOD----P],
1411 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
1412 poczekam[poczekaæ,,VS---1TOD----P],
1413 a¿[a¿,,C------------P/T------------P]
1414 wróci[wróciæ,,VS---3TOD----P]
1415 dyrektor[dyrektor,,SSNP---------P].
1416 Mam[mieæ,5,VS---1TON----P]
1417 mu[on,,ZSDM------NN-P/ZSDN------NN-P]
1418 co¶[co¶,44,Z-A----------P]
1419 powiedzieæ[powiedzieæ,,V----I--D----P].
1420 Ju¿[ju¿,,T------------P]
1421 jad±[jechaæ,,VP---3TON----P]
1422 ..
1423 Ty[ty,,Z-N----------P]
1424 sk±d¿e¶[sk±d¿e,,X------------P]
1425 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1426 tu[tu,,D------------P]
1427 wzi±³[wzi±æ,53,VS-M-3POD---PP]?
1428 Po³ó¿[po³o¿yæ,,VS---2-RD----P]
1429 to[to,44,Z-A-------XX-P]!
1430 S³uchaj[s³uchaæ,,VS---2-RX----P],
1431 wszystko[wszystko,41,Z-N----------P]
1432 odwo³ane[odwo³any,211,ASNNP--------P],
1433 niczego[nic,42,Z-G-------XX-P]
1434 nie[nie,,T------------P]
1435 bêdzie[byæ,,VS---3TON----P],
1436 nie[nie,,T------------P]
1437 bêdzie[byæ,,VS---3TON----P]
1438 jublu[jubel,121,SSGI---------P],
1439 nikt[nikt,,Z-N----------P]
1440 nie[nie,,T------------P]
1441 przyjdzie[przyj¶æ,,VS---3TOD----P],
1442 nie[nie,,T------------P]
1443 bêdziecie[byæ,56,VP---2TON---BP]
1444 mieli[mieæ,52,VP-O-3FON---SP]
1445 komu[kto,,Z-D----------P]
1446 z³o¿yæ[z³o¿yæ,,V----I--D----P]
1447 pro¶by[pro¶ba,121,SSGF---------P]
1448 o[o,64,P-A----------P]
1449 pola[pole,142,SPAN---------P],
1450 ale[ale,,C------------P]
1451 ja[ja,,Z-N----------P]
1452 tu[tu,,D------------P]
1453 bêdê[byæ,,VS---1TON----P],
1454 s³yszysz[s³yszeæ,,VS---2TON----P]?
1455 I[i,,C------------P]
1456 ode[od,62,P-G----------P]
1457 mnie[ja,42,Z-G-------T--P]
1458 zale¿y[zale¿eæ,,VS---3TON----P]
1459 teraz[teraz,,D------------P].
1460 Wszystko[wszystko,41,Z-N----------P].
1461 
1462 E0024~M. Promiñski~Dawna przykra sprawa~Dialog~4/1963~str. 35
1463 Co[co,8,D------------P]
1464 tu[tu,,D------------P]
1465 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1466 bawiæ[bawiæ siê,501,V----I--NZ---P]
1467 w[w,64,P-A----------P]
1468 pisaninê[pisanina,,SSAF---------P]?
1469 Napisali¶my[napisaæ,,VP-O-1POD----P]
1470 ju¿[ju¿,,T------------P],
1471 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1472 Milusicza[milusicz,141,SSAP---------W]
1473 zabili[zabiæ,,VP-O-3POD----P]
1474 Niemcy[niemiec,112,SPNP---------P],
1475 co[co,44,Z-A----------P]
1476 wiarygodnie[wiarygodnie,,D---P--------P]
1477 stwierdzono[stwierdziæ,,V----B--D----P],
1478 i[i,,C------------P]
1479 kropa[kropa,,X------------P]
1480 ..
1481 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P],
1482 w³a¶nie[w³a¶nie,,T------------P/I------------P]
1483 --
1484 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1485 nie[nie,,T------------P]
1486 kropa[kropa,,X------------P],
1487 niestety[niestety,,I------------P].
1488 Pokazuje[pokazywaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
1489 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P],
1490 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1491 to[to,41,Z-N-------XX-P]
1492 nie[nie,,T------------P]
1493 by³o[byæ,57,VS-N-IPONB--OP]
1494 najszczê¶liwiej[szczê¶liwie,,D---S--------P]
1495 pomy¶lane[pomy¶lany,211,ASNNP--------P].
1496 Lepiej[lepiej,,D------------P]
1497 mo¿e[mo¿e,8,D------------P]
1498 by³o[byæ,,VS-N-3PON----P]
1499 zeznaæ[zeznaæ,,V----I--D----P],
1500 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1501 by³[byæ,,VS-M-3PON----P]
1502 co prawda[co prawda,,X------------P]
1503 taki[taki,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P],
1504 przez[przez,64,P-A----------P]
1505 jaki¶[jaki¶,241,ASAIP--------P]
1506 czas[czas,141,SSAI---------P],
1507 ale[ale,,C------------P]
1508 zagin±³[zagin±æ,,VS-M-3POD----P],
1509 wyniós³[wynie¶æ siê,501,VS-M-3PODZ---P]
1510 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1511 st±d[st±d,,D------------P],
1512 czy[czy,,T------------P/C------------P]
1513 jak[jak,9,C------------P]
1514 tam[tam,7,I------------P],
1515 nasza[nasz,,ASNFP--------P]
1516 komórka[komórka,,SSNF---------P]
1517 straci³a[straciæ,,VS-F-3POD----P]
1518 z[z,65,P-I----------P]
1519 nim[on,45,ZSIM---------P/ZSIN---------P]
1520 ³±czno¶æ[³±czno¶æ,141,SSAF---------P].
1521 
1522 E0025~M. Promiñski~Dawna przykra sprawa~Dialog~4/1963~str. 38
1523 O[o,7,I------------P],
1524 dlaczego[dlaczego,,D------------P]
1525 te[ten,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1526 podejrzenia[podejrzenie,112,SPNN---------P]?
1527 Krzywdz±ce[krzywdz±cy,212,APNXX--------P],
1528 z[z,62,P-G----------P]
1529 obecnej[obecny,221,ASGFP--------P]
1530 perspektywy[perspektywa,121,SSGF---------P]
1531 oczywi¶cie[oczywi¶cie,,D---P--------P]
1532 ale[ale,,C------------P]
1533 przecie¿[przecie¿,,T------------P]
1534 sami[sam,,APNOP--------P]
1535 powiedzieli¶cie[powiedzieæ,,VP-O-1POD----P],
1536 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1537 ¶wita³o[¶witaæ,,VS-N-3PON----P]
1538 wam[wy,,Z-D----------P]
1539 ju¿[ju¿,,T------------P]
1540 wtedy[wtedy,,D------------P]
1541 --
1542 musia³[musieæ,,VS-M-3PON----P]
1543 mieæ[mieæ,,V----I--N----P]
1544 ³±czno¶æ[³±czno¶æ,141,SSAF---------P]
1545 z[z,65,P-I----------P]
1546 wy¿ej[wysoko,,D---C--------P]
1547 postawion±[postawiony,251,ASIFP--------P]
1548 komórk±[komórka,,SSIF---------P]
1549 w[w,66,P-L----------P]
1550 hierarchii[hierarchia,161,SSLF---------P]
1551 krajowej[krajowy,261,ASLFP--------P]
1552 ..
1553 No[no,,T------------P]
1554 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P],
1555 to[to,41,Z-N-------XX-P]
1556 prawda[prawda,,SSNF---------P].
1557 Tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
1558 musia³o[musieæ,,VS-N-3PON----P]
1559 byæ[byæ,,V----I--N----P]
1560 ..
1561 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
1562 tego[ten,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1563 zapowiedzianego[zapowiedziany,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1564 skoku[skok,121,SSGI---------P]
1565 na[na,64,P-A----------P]
1566 grubych[gruby,242,APAOP--------P]
1567 Niemców[niemiec,142,SPAP---------P]
1568 nie[nie,,T------------P]
1569 wykona³[wykonaæ,,VS-M-3POD----P]?
1570 ..
1571 Nie[nie,,T------------P],
1572 nie[nie,,T------------P]
1573 wykona³[wykonaæ,,VS-M-3POD----P].
1574 Przynajmniej[przynajmniej,,T------------P]
1575 nie[nie,,T------------P]
1576 s³yszeli¶my[s³yszeæ,,VP-O-1PON----P],
1577 ¿eby[¿eby,,C------------P]
1578 co¶[co¶,41,Z-N----------P]
1579 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
1580 wa¿nego[wa¿ny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P].
1581 
1582 E0026~M. Promiñski~Dawna przykra sprawa~Dialog~4/1963~str. 42
1583 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
1584 jeszcze[jeszcze,,T------------P]
1585 mia³abym[mieæ,,VS-F-1-PN----P]
1586 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1587 leniæ[leniæ siê,501,V----I--NZ---P]
1588 dla[dla,62,P-G----------P]
1589 bohatera[bohater,121,SSGP---------P],
1590 który[który,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1591 nagle[nagle,,D---P--------P]
1592 nam[my,,Z-D----------P]
1593 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
1594 wyrós³[wyrosn±æ,,VS-M-3POD----P]!
1595 Kto[kto,,Z-N----------P]
1596 by[by,8,D------------P]
1597 pomy¶la³[pomy¶leæ,54,VS-M-3-PD---WP],
1598 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1599 w³a¶nie[w³a¶nie,,T------------P/I------------P]
1600 on[on,,ZSNM---------P]?
1601 Tego[ten,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1602 Milusicza[milusicz,121,SSGP---------W]
1603 to[to,8,D------------P]
1604 ja[ja,,Z-N----------P]
1605 bym[by,8,D------------P]
1606 nawet[nawet,,T------------P]
1607 nie[nie,,T------------P]
1608 pozna³a[poznaæ,54,VS-F-3-PD---WP],
1609 gdyby[gdyby,,C------------P]
1610 teraz[teraz,,D------------P]
1611 przede[przed,65,P-I----------P]
1612 mn±[ja,45,Z-I----------P]
1613 stan±³[stan±æ,,VS-M-3POD----P]
1614 ..
1615 Nie[nie,,T------------P]
1616 ¿yczcie[¿yczyæ,,VP---2-RN----P]
1617 sobie[siebie,43,Z-D-------XX-P]
1618 tego[to,42,Z-G-------XX-P],
1619 s±siadko[s±siadka,171,SSVF---------P].
1620 Móg³by[móc,,VS-M-3-PN----P]
1621 was[wy,44,Z-A----------P]
1622 jeszcze[jeszcze,,T------------P]
1623 nastraszyæ[nastraszyæ,,V----I--D----P],
1624 skoro[skoro,,C------------P]
1625 ju¿[ju¿,,T------------P]
1626 ko¶ci[ko¶æ,112,SPNF---------P]
1627 z[z,62,P-G----------P]
1628 niego[on,42,ZSGM------TT-P/ZSGN-------T-P]
1629 same[sam,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
1630 zosta³y[zostaæ,,VP-R-3POD----P]
1631 ..
1632 Eee[eee,7,I------------P],
1633 mnie[ja,43,Z-D-------T--P]
1634 umarlaki[umarlak,112,SPNA---------P]
1635 nie[nie,,T------------P]
1636 straszne[straszny,212,APNOP--------P/APNRP--------P].
1637 Co[co,44,Z-A----------P]
1638 taki[taki,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1639 biedaczyna[biedaczyna,,SSNP---------P]
1640 mo¿e[móc,5,VX-X-XXXXX--XP]
1641 ¿±daæ[¿±daæ,,V----I--N----P]?
1642 
1643 E0027~M. Promiñski~Dawna przykra sprawa~Dialog~4/1963~str. 45
1644 Zosiu[zosia,171,SSVF---------W],
1645 proszê[prosiæ,,VS---1TON----P]
1646 do[do,62,P-G----------P]
1647 nas[my,42,Z-G----------P].
1648 Có¿[có¿,8,D------------P]
1649 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P],
1650 dziecko[dziecko,171,SSVN---------P],
1651 pl±tasz[pl±taæ siê,501,VX-X-XXXXZ---P]
1652 jak[jak,9,C------------P]
1653 po[po,66,P-L----------P]
1654 lesie[las,,SSLI---------P/SSVI---------P]?
1655 Wypijemy[wypiæ,,VP---1TOD----P]
1656 pierwszego[pierwszy,121,SSGI---------P]
1657 z[z,65,P-I----------P]
1658 wójtem[wójt,,SSIP---------P].
1659 Zróbcie[zrobiæ,,VP---2-RD----P],
1660 panowie[pan,172,SPVP---------P],
1661 miejsce[miejsce,141,SSAN---------P]
1662 dla[dla,62,P-G----------P]
1663 jedynej[jedyny,221,ASGFP--------P]
1664 damy[dama,121,SSGF---------P]
1665 ..
1666 Ale¿[ale¿,,T------------P]
1667 proszê[prosiæ,,VS---1TON----P]
1668 ..
1669 Byle[byle,,C------------P/T------------P]
1670 co¶[co¶,44,Z-A----------P]
1671 ³agodnego[³agodny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P],
1672 nie[nie,,T------------P]
1673 pijam[pijaæ,,VS---1TON----P]
1674 ..
1675 Ju¿[ju¿,,T------------P]
1676 trzymam[trzymaæ,,VS---1TON----P]
1677 w[w,66,P-L----------P]
1678 rêce[rêka,161,SSLF---------P]
1679 dla[dla,62,P-G----------P]
1680 pani[pani,121,SSGF---------P].
1681 Winko[winko,111,SSNN---------P]
1682 ³agodne[³agodny,211,ASNNP--------P].
1683 Och[och,7,I------------P],
1684 jakie¿[jaki¿,212,APNXX--------P]
1685 pyszno¶ci[pyszno¶,112,SPNF---------P]!
1686 Dla[dla,62,P-G----------P]
1687 mnie[ja,42,Z-G-------T--P]
1688 kurcz±tko[kurcz±tko,141,SSAN---------P]!
1689 To[to,44,Z-A-------XX-P],
1690 to[to,44,Z-A-------XX-P]
1691 --
1692 proszê[prosiæ,,VS---1TON----P]
1693 ..
1694 Kurcz±tko[kurcz±tko,141,SSAN---------P]
1695 --
1696 kurcz±tku[kurcz±tko,131,SSDN---------P]!
1697 ..
1698 To[to,41,Z-N-------XX-P]
1699 panu[pan,131,SSDP---------P]
1700 nie[nie,,T------------P]
1701 wysz³o[wyj¶æ,,VS-N-3POD----P].
1702 
1703 E0028~M. Promiñski~Dawna przykra sprawa~Dialog~4/1963~str. 49
1704 ¯e[¿e,,D------------P/C------------P]
1705 to[to,41,Z-N-------XX-P]
1706 ty[ty,,Z-N----------P]
1707 wtedy[wtedy,,D------------P]
1708 sypn±³e¶[sypn±æ,,VS-M-2POD----P]
1709 do[do,62,P-G----------P]
1710 Niemców[niemiec,122,SPGP---------P]
1711 ..
1712 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
1713 to[to,8,D------------P].
1714 Ja[ja,,Z-N----------P]
1715 mu[on,,ZSDM------NN-P/ZSDN------NN-P]
1716 gêbê[gêba,,SSAF---------P]
1717 zamknê[zamkn±æ,,VS---1TOD----P]!
1718 I[i,,C------------P]
1719 on[on,,ZSNM---------P]
1720 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
1721 gada[gadaæ,5,VS---3TON----P]
1722 do[do,62,P-G----------P]
1723 obcych[obcy,122,SPGP---------P]?
1724 ..
1725 Nie[nie,,T------------P].
1726 Nie[nie,,T------------P]
1727 zdaje[zdawaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
1728 mi[ja,43,Z-D-------N--P]
1729 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P].
1730 Do[do,62,P-G----------P]
1731 mnie[ja,42,Z-G-------T--P]
1732 powiedzia³[powiedzieæ,,VS-M-3POD----P],
1733 na razie[na razie,,D------------P]
1734 ..
1735 Jakie[jaki,242,APARP--------P]
1736 on[on,,ZSNM---------P]
1737 ma[mieæ,,VS---3TON----P]
1738 na[na,64,P-A----------P]
1739 to[to,44,Z-A-------XX-P]
1740 dowody[dowód,142,SPAI---------P]?
1741 Ty[ty,,Z-N----------P]
1742 mnie[ja,44,Z-A-------T--P]
1743 znasz[znaæ,,VS---2TON----P],
1744 Apolinary[apolinary,171,SSVP---------W]
1745 ..
1746 Zaraz[zaraz,,D------------P/T------------P/I------------P]
1747 dowody[dowód,112,SPNI---------P]!
1748 Nie[nie,,T------------P]
1749 wiesz[wiedzieæ,,VS---2TON----P],
1750 jak[jak,9,C------------P]
1751 to[to,41,Z-N-------XX-P]
1752 jest[byæ,,VS---3TON----P]?
1753 Upiera[upieraæ siê,501,VS---3TONZ---P]
1754 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P],
1755 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1756 nie[nie,,T------------P]
1757 potrzeba[potrzeba,5,VX-X-XXXXX--XP]
1758 innych[inny,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
1759 jak[jak,9,C------------P]
1760 to[to,41,Z-N-------XX-P],
1761 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1762 mia³e¶[mieæ,,VS-M-2PON----P]
1763 za du¿o[za du¿o,,X------------P]
1764 pieniêdzy[pieni±dz,122,SPGI---------P]
1765 zaraz[zaraz,,D------------P/T------------P/I------------P]
1766 po[po,66,P-L----------P]
1767 wojnie[wojna,161,SSLF---------P].
1768 
1769 E0029~S. Mro¿ek~¦mieræ porucznika~Dialog~5/1963~str. 7
1770 Tam[tam,7,I------------P]
1771 do[do,62,P-G----------P]
1772 diab³a[diabe³,121,SSGA---------P],
1773 przecie¿[przecie¿,,T------------P]
1774 mówiê[mówiæ,,VS---1TON----P],
1775 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1776 nie[nie,,T------------P]!
1777 ..
1778 Wystarczy[wystarczyæ,,VS---3TOD----P].
1779 Nawet[nawet,,T------------P]
1780 je¿eli[je¿eli,,C------------P]
1781 przyszed³em[przyj¶æ,,VS-M-1POD----P]
1782 po[po,64,P-A----------P]
1783 to[to,44,Z-A-------XX-P],
1784 ¿eby[¿eby,,C------------P]
1785 rozwi±zaæ[rozwi±zaæ,,V----I--D----P]
1786 pewne[pewny,242,APARP--------P]
1787 sprawy[sprawa,142,SPAF---------P]
1788 dotycz±ce[dotycz±cy,242,APAXX--------P]
1789 mojego[mój,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1790 sumienia[sumienie,121,SSGN---------P],
1791 to[to,9,C------------P]
1792 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
1793 nie[nie,,T------------P]
1794 mam[mieæ,5,VS---1TON----P]
1795 zamiaru[zamiar,,SSGI---------P]
1796 tym[to,45,Z-I-------XX-P]
1797 pana[pan,121,SSGP---------P]
1798 obci±¿aæ[obci±¿aæ,,V----I--N----P]
1799 ..
1800 Wiêc[wiêc,,C------------P]
1801 po[po,64,P-A----------P]
1802 co[co,44,Z-A----------P],
1803 u[u,62,P-G----------P]
1804 diab³a[diabe³,121,SSGA---------P]
1805 starego[stary,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P].
1806 Mille pardons[mille pardons,,X------------P],
1807 nie[nie,,T------------P]
1808 chcia³em[chcieæ,,VS-M-1PON----P]
1809 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1810 unie¶æ[unie¶æ siê,501,V----I--DZ---P],
1811 ale[ale,,C------------P]
1812 w[w,66,P-L----------P]
1813 tych[ten,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
1814 okoliczno¶ciach[okoliczno¶æ,,SPLF---------P].
1815 Czego[co,42,Z-G-------XX-P]
1816 pan[pan,111,SSNP---------P]
1817 chce[chcieæ,,VS---3TON----P]?
1818 Muszê[musieæ,,VS---1TON----P]
1819 wygraæ[wygraæ,,V----I--D----P]
1820 tê[ten,,ASAFP--------P/ASIFP--------P]
1821 bitwê[bitwa,,SSAF---------P],
1822 albo[albo,,C------------P]
1823 przynajmniej[przynajmniej,,T------------P]
1824 przegraæ[przegraæ,,V----I--D----P]
1825 j±[on,,ZSAF-------N-P]
1826 z[z,65,P-I----------P]
1827 jak najmniejszymi[jak najmniejszy,,X------------P]
1828 stratami[strata,,SPIF---------P].
1829 
1830 E0030~S. Mro¿ek~¦mieræ porucznika~Dialog~5/1963~str. 8
1831 To[to,41,Z-N-------XX-P]
1832 jest[byæ,,VS---3TON----P],
1833 chcia³em[chcieæ,,VS-M-1PON----P]
1834 powiedzieæ[powiedzieæ,,V----I--D----P],
1835 tym[tym,9,C------------P]
1836 gorzej[gorzej,,D------------P].
1837 Z[z,62,P-G----------P]
1838 ogólnego[ogólny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1839 punktu[punkt,,SSGI---------P]
1840 widzenia[widzenie,121,SSGN---------P]
1841 tym[tym,9,C------------P]
1842 gorzej[gorzej,,D------------P].
1843 Ale[ale,,C------------P]
1844 obecnie[obecnie,,D---P--------P],
1845 jako[jako,61,P-N----------P]
1846 poeta[poeta,,SSNP---------P],
1847 mam[mieæ,5,VS---1TON----P]
1848 znacznie[znacznie,,D---P--------P]
1849 u³atwione[u³atwiony,241,ASANP--------P]
1850 zadanie[zadanie,141,SSAN---------P].
1851 Druzgoc±ca[druzgoc±cy,,X------------P]
1852 przewaga[przewaga,,SSNF---------P]
1853 wroga[wróg,121,SSGP---------P]
1854 to[to,41,Z-N-------XX-P]
1855 podstawowy[podstawowy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1856 warunek[warunek,111,SSNI---------P],
1857 ¿eby[¿eby,,C------------P]
1858 mój[mój,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1859 epicki[epicki,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1860 utwór[utwór,111,SSNI---------P]
1861 wzrusza³[wzruszaæ,,VS-M-3PON----P]
1862 i[i,,C------------P]
1863 przekonywa³[przekonywaæ,,VS-M-3PON----P]
1864 poetycko[poetycko,,D---P--------P].
1865 Proszê[prosiæ,,VS---1TON----P]
1866 przypomnieæ[przypomnieæ,,V----I--D----P]
1867 sobie[siebie,43,Z-D-------XX-P]
1868 Termopile[termopile,142,SPAT---------W].
1869 Kto[kto,,Z-N----------P]
1870 by[by,8,D------------P]
1871 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1872 przejmowa³[przejmowaæ siê,541,VS-M-3-PNZ--WP]
1873 Termopilami[termopile,,X------------W],
1874 gdyby[gdyby,,C------------P]
1875 Leonidas[leonidas,111,SSNP---------W]
1876 rozporz±dza³[rozporz±dzaæ,,VS-M-3PON----P]
1877 si³ami[si³a,,SPIF---------P]
1878 dorównuj±cymi[dorównuj±cy,,X------------P]
1879 armii[armia,131,SSDF---------P]
1880 perskiej[perski,231,ASDFP--------P].
1881 Nie[nie,,T------------P]
1882 zazdroszczê[zazdro¶ciæ,,VS---1TON----P]
1883 dzisiaj[dzisiaj,,D------------P]
1884 poetom[poeta,,SPDP---------P]
1885 przeciwnika[przeciwnik,121,SSGP---------P].
1886 
1887 E0031~S. Mro¿ek~¦mieræ porucznika~Dialog~5/1963~str. 13
1888 My¶la³em[my¶leæ,,VS-M-1PON----P],
1889 zechce[zechcieæ,,VS---3TOD----P]
1890 pan[pan,111,SSNP---------P]
1891 zobaczyæ[zobaczyæ,,V----I--D----P]
1892 moich[mój,242,APAOP--------P]
1893 druhów[druh,142,SPAP---------P]
1894 z[z,62,P-G----------P]
1895 armii[armia,121,SSGF---------P].
1896 Oni[on,,ZPNO---------P]
1897 tak samo[tak samo,,D------------P]
1898 jak[jak,9,C------------P]
1899 my[my,,Z-N----------P]
1900 na[na,66,P-L----------P]
1901 wygnaniu[wygnanie,161,SSLN---------P],
1902 ju¿[ju¿,,T------------P]
1903 dawno[dawno,,D---P--------P]
1904 pragnêli[pragn±æ,,VP-O-3PON----P]
1905 przed³o¿yæ[przed³o¿yæ,,V----I--D----P]
1906 mistrzowi[mistrz,131,SSDP---------P]
1907 swoje[swój,242,APARP--------P]
1908 wyrazy[wyraz,142,SPAI---------P]
1909 czci[cze¶æ,121,SSGF---------P]
1910 i[i,,C------------P]
1911 powa¿ania[powa¿anie,121,SSGN---------P]
1912 ..
1913 Rad[rad,211,ASNXX--------P],
1914 rad[rad,211,ASNXX--------P]
1915 jestem[byæ,,VS---1TON----P]
1916 wielce[wielce,,D---P--------P]!
1917 Panowie[pan,112,SPNP---------P]
1918 pozwol±[pozwoliæ,,VP---3TOD----P],
1919 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
1920 ich[on,44,ZPAO-------N-P]
1921 tu[tu,,D------------P]
1922 przedstawiê[przedstawiæ,,VS---1TOD----P].
1923 Panna[panna,,SSNF---------P]
1924 Zosia[zosia,,SSVF---------W]
1925 córk±[córka,,SSIF---------P]
1926 tak¿e[tak¿e,,T------------P]
1927 kombatanta[kombatant,121,SSGP---------P]
1928 ..
1929 Wiêc[wiêc,,C------------P]
1930 naszego[nasz,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1931 brata[brat,121,SSGP---------P],
1932 jakby[jakby,,C------------P/T------------P]
1933 bratanica[bratanica,,SSNF---------P]
1934 ..
1935 Z[z,62,P-G----------P]
1936 którego[który,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1937 pu³ku[pu³k,121,SSGI---------P]?
1938 ..
1939 Rowieñski[rowieñski,221,ASNXX--------P]
1940 u³anów[u³an,122,SPGP---------P].
1941 
1942 E0032~S. Mro¿ek~¦mieræ porucznika~Dialog~5/1963~str. 15-16
1943 O[o,7,I------------P],
1944 przepraszam[przepraszaæ,,VS---1TON----P],
1945 Mistrzu[mistrz,171,SSVP---------P],
1946 nie[nie,,T------------P]
1947 pu¶cimy[pu¶ciæ,,VP---3TOD----P]
1948 p³azem[p³azem,8,D------------P]
1949 tego[ten,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1950 wybryku[wybryk,121,SSGI---------P]
1951 bez[bez,62,P-G----------P]
1952 wyt³umaczenia[wyt³umaczenie,121,SSGN---------P].
1953 Orson[orson,111,SSNP---------W]
1954 bohaterem[bohater,,SSIP---------P],
1955 za[za,64,P-A----------P]
1956 to[to,44,Z-A-------XX-P]
1957 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
1958 nale¿y[nale¿eæ siê,501,VS---3TONZ---P]
1959 cze¶æ[cze¶æ,111,SSNF---------P]
1960 ca³kiem[ca³kiem,,D------------P]
1961 osobna[osobny,,ASNFP--------P].
1962 Ale[ale,,C------------P]
1963 osobno[osobno,,D---P--------P]
1964 nale¿y[nale¿eæ,,VS---3TON----P]
1965 rozpatrzeæ[rozpatrzeæ,,X------------P]
1966 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
1967 postêpek[postêpek,141,SSAI---------P],
1968 którego[który,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
1969 ¶wiadkami[¶wiadek,,SPIP---------P]
1970 byli¶my[byæ,,VP-O-1PON----P]
1971 przed[przed,65,P-I----------P]
1972 chwil±[chwila,,SSIF---------P].
1973 Orson[orson,111,SSNP---------W]
1974 oficerem[oficer,,SSIP---------P]
1975 i[i,,C------------P]
1976 tego[to,42,Z-G-------XX-P]
1977 wymaga[wymagaæ,,VS---3TON----P]
1978 honor[honor,111,SSNI---------P]
1979 oficerski[oficerski,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
1980 ca³ego[ca³y,221,ASGXX--------P]
1981 korpusu[korpus,,SSGI---------P].
1982 Rzecz[rzecz,111,SSNF---------P]
1983 to[to,41,Z-N-------XX-P]
1984 miêdzy[miêdzy,65,P-I----------P]
1985 nami[my,,Z-I----------P].
1986 Nieprawda[nieprawda,,SSNF---------P],
1987 panowie[pan,172,SPVP---------P]?
1988 ..
1989 Na[na,64,P-A----------P]
1990 to[to,44,Z-A-------XX-P]
1991 s±[byæ,,VP---3TON----P]
1992 kodeksy[kodeks,112,SPNI---------P]
1993 ..
1994 Ja[ja,,Z-N----------P]
1995 tam[tam,7,I------------P],
1996 tego[to,42,Z-G-------XX-P].
1997 Prawda[prawda,,SSNF---------P]
1998 bez[bez,62,P-G----------P]
1999 w±tpienia[w±tpienie,121,SSGN---------P].
2000 
2001 E0033~S. Mro¿ek~¦mieræ porucznika~Dialog~5/1963~str. 17
2002 Zosta³em[zostaæ,,VS-M-1POD----P]
2003 za[za,65,P-I----------P]
2004 bram±[brama,,SSIF---------P]
2005 z[z,65,P-I----------P]
2006 ca³ym[ca³y,251,ASIXX--------P]
2007 piek³em[piek³o,151,SSIN---------P]
2008 w[w,66,P-L----------P]
2009 duszy[dusza,161,SSLF---------P].
2010 Mija³y[mijaæ,,VP-R-3PON----P]
2011 minuty[minuta,112,SPNF---------P],
2012 a¿[a¿,,C------------P/T------------P]
2013 nie[nie,,T------------P]
2014 wytrzyma³em[wytrzymaæ,,VS-M-1POD----P]
2015 z[z,62,P-G----------P]
2016 rozpaczy[rozpacz,121,SSGF---------P]
2017 i[i,,C------------P]
2018 w¶ciek³o¶ci[w¶ciek³o¶æ,121,SSGF---------P].
2019 Wpadam[wpadaæ,,VS---1TON----P]
2020 na[na,64,P-A----------P]
2021 pokoje[pokój,142,SPAI---------P],
2022 nie[nie,,T------------P]
2023 pytaj±c[pytaæ,,V----W--N----P],
2024 kto[kto,,Z-N----------P]
2025 mieszka[mieszkaæ,5,VS---3TON----P].
2026 I[i,,C------------P]
2027 widzê[widzieæ,,VS---1TON----P]
2028 Zosiê[zosia,141,SSAF---------W],
2029 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2030 przy[przy,66,P-L----------P]
2031 Zosi[zosia,161,SSLF---------W]
2032 --
2033 jego[on,44,ZSAM------TN-P]!
2034 Krew[krew,111,SSNF---------P]
2035 do[do,62,P-G----------P]
2036 g³owy[g³owa,121,SSGF---------P]
2037 bije[biæ,,VS---3TON----P],
2038 ja[ja,,Z-N----------P]
2039 go[on,42,ZSGM------NN-P/ZSGN------NN-P]
2040 nie[nie,,T------------P]
2041 pozna³em[poznaæ,,VS-M-1POD----P],
2042 a¿[a¿,,C------------P/T------------P]
2043 kiedy[kiedy,,D------------P/C------------P]
2044 panowie[pan,172,SPVP---------P],
2045 resztê[reszta,,SSAF---------P]
2046 zapomnia³em[zapomnieæ,,VS-M-1POD----P].
2047 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2048 wiêc[wiêc,,C------------P]
2049 o[o,64,P-A----------P]
2050 to[to,44,Z-A-------XX-P]
2051 chodzi[chodziæ,,VS---3TON----P]?
2052 ..
2053 Byli¶my[byæ,,VP-O-1PON----P]
2054 tu[tu,,D------------P]
2055 wszyscy[wszystek,,APNOP--------P]
2056 i[i,,C------------P]
2057 jako[jako,61,P-N----------P]
2058 ¶wiadkowie[¶wiadek,112,SPNP---------P].
2059 
2060 E0034~S. Mro¿ek~¦mieræ porucznika~Dialog~5/1963~str. 22
2061 Chwileczkê[chwileczka,,SSAF---------P],
2062 przyst±piê[przyst±piæ,,VS---1TOD----P]
2063 do[do,62,P-G----------P]
2064 notatek[notatka,,SPGF---------P]
2065 ..
2066 To[to,41,Z-N-------XX-P]
2067 pan[pan,111,SSNP---------P]
2068 jest[byæ,,VS---3TON----P]
2069 ¶ledczym[¶ledczy,151,SSIP---------P]?
2070 ..
2071 Jestem[byæ,,VS---1TON----P]
2072 publicyst±[publicysta,,SSIP---------P].
2073 Od[od,62,P-G----------P]
2074 spraw[sprawa,122,SPGF---------P]
2075 m³odzie¿y[m³odzie¿,121,SSGF---------P]
2076 ..
2077 To[to,9,C------------P]
2078 ju¿[ju¿,,T------------P]
2079 idê[i¶æ,,VS---1TON----P].
2080 Niech[niech,,T------------P]
2081 pan[pan,111,SSNP---------P]
2082 zadzwoni[zadzwoniæ,55,VS---3-RD---RP],
2083 jakby[jakby,,C------------P/T------------P]
2084 by³o[byæ,,VS-N-3PON----P]
2085 potrzeba[potrzeba,5,VX-X-XXXXX--XP]
2086 ..
2087 Tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P].
2088 Dziêkujê[dziêkowaæ,,VS---1TON----P]
2089 ..
2090 Na[na,64,P-A----------P]
2091 mi³o¶æ[mi³o¶æ,141,SSAF---------P]
2092 bosk±[boski,241,ASAFP--------P],
2093 kim[kto,45,Z-I----------P]
2094 pan[pan,111,SSNP---------P]
2095 jest[byæ,,VS---3TON----P]?!
2096 ..
2097 Tragiczne[tragiczny,211,ASNNP--------P]
2098 pokolenie[pokolenie,111,SSNN---------P].
2099 Bzdura[bzdura,,SSNF---------P]!
2100 Ile[ile,34,NPAR---------P]
2101 pan[pan,111,SSNP---------P]
2102 ma[mieæ,,VS---3TON----P]
2103 lat[rok,,SPGI---------P]?
2104 ..
2105 Ho[ho,7,I------------P]
2106 ho[ho,7,I------------P].
2107 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2108 dawniej[dawno,,D---C--------P]
2109 te¿[te¿,,T------------P]
2110 bywa³y[bywaæ,,VP-R-3PON----P]
2111 tragiczne[tragiczny,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
2112 pokolenia[pokolenie,112,SPNN---------P]
2113 ..
2114 I[i,,C------------P]
2115 pan[pan,111,SSNP---------P]
2116 z[z,65,P-I----------P]
2117 nimi[on,,ZPIO---------P/ZPIR---------P].
2118 Tutaj[tutaj,,D------------P].
2119 Przecie¿[przecie¿,,T------------P]
2120 ja[ja,,Z-N----------P]
2121 móg³bym[móc,,VS-M-1-PN----P]
2122 byæ[byæ,,V----I--N----P]
2123 pañskim[pañski,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
2124 synem[syn,,SSIP---------P]!
2125 
2126 E0035~S. Mro¿ek~¦mieræ porucznika~Dialog~5/1963~str. 25
2127 Nie[nie,,T------------P]
2128 zna³e¶[znaæ,,VS-M-2PON----P]
2129 lito¶ci[lito¶æ,121,SSGF---------P],
2130 panie[pan,171,SSVP---------P]
2131 ..
2132 Nie[nie,,T------------P]
2133 lubisz[lubiæ,,VS---2TON----P]
2134 literatury[literatura,121,SSGF---------P]?
2135 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2136 pomnisz[pomnieæ,,VS---2TON----P],
2137 gdym[gdy,,C------------P]
2138 wróci³[wróciæ,53,VS-M-3POD---PP]
2139 ¿ywy[¿ywy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2140 z[z,62,P-G----------P]
2141 mej[mój,221,ASGFP--------P]
2142 wysadzonej[wysadzony,221,ASGFP--------P]
2143 reduty[reduta,121,SSGF---------P],
2144 ty¶[ty,,X------------P]
2145 mówi³[mówiæ,53,VS-M-3PON---PP],
2146 ¿em[¿e,,D------------P]
2147 nieprawdziwy[nieprawdziwy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P],
2148 bo[bo,,C------------P]
2149 wiersz[wiersz,111,SSNI---------P]
2150 na[na,66,P-L----------P]
2151 mym[mój,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2152 zgonie[zgon,161,SSLI---------P]
2153 osnuty[osnuty,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]?
2154 ..
2155 Orson[orson,111,SSNP---------W]!
2156 ..
2157 Ja[ja,,Z-N----------P],
2158 ten[ten,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2159 sam[sam,211,ASNAP--------P/ASNIP--------P].
2160 Czy[czy,,T------------P/C------------P]
2161 teraz[teraz,,D------------P]
2162 pan[pan,111,SSNP---------P]
2163 uwierzy[uwierzyæ,,VS---3TOD----P]?
2164 ..
2165 Wystarczy[wystarczyæ,,VS---3TOD----P]!
2166 Po[po,64,P-A----------P]
2167 co¶[co¶,44,Z-A----------P]
2168 mnie[ja,44,Z-A-------T--P]
2169 wzywa³[wzywaæ,53,VS-M-3PON---PP],
2170 poruczniku[porucznik,171,SSVP---------P]?
2171 ..
2172 ¯eby¶[¿eby,,C------------P]
2173 za¶wiadczy³[za¶wiadczyæ,,VS-M-3POD----P].
2174 Kiedy¶[kiedy¶,,D------------P]
2175 o[o,66,P-L----------P]
2176 mojej[mój,261,ASLFP--------P]
2177 ¶mierci[¶mieræ,161,SSLF---------P]
2178 ¶wiadczy³e¶[¶wiadczyæ,,VS-M-2PON----P]
2179 k³amliwie[k³amliwie,,D---P--------P].
2180 Dzi¶[dzi¶,,D------------P]
2181 twojego[twój,241,ASAPP--------P/ASAAP--------P]
2182 ducha[duch,141,SSAA---------P]
2183 ja[ja,,Z-N----------P]
2184 biorê[braæ,,VP---3TON----P]
2185 na[na,64,P-A----------P]
2186 ¶wiadka[¶wiadek,141,SSAP---------P],
2187 ¿em[¿e,,D------------P]
2188 jeszcze[jeszcze,,T------------P]
2189 jest[byæ,53,VS---XTON---PP]
2190 ¿ywy[¿ywy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P].
2191 
2192 E0036~S. Mro¿ek~¦mieræ porucznika~Dialog~5/1963~str. 28
2193 To[to,41,Z-N-------XX-P]
2194 jakie¶[jaki¶,211,ASNNP--------P]
2195 szaleñstwo[szaleñstwo,111,SSNN---------P]!
2196 Wysadzaæ[wysadzaæ siê,501,V----I--NZ---P]
2197 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2198 teraz[teraz,,D------------P],
2199 po[po,66,P-L----------P]
2200 up³ywie[up³yw,,SSLI---------P/SSVI---------P]
2201 przesz³o[przesz³o,8,D------------P]
2202 stulecia[stulecie,121,SSGN---------P],
2203 bez[bez,62,P-G----------P]
2204 wojny[wojna,121,SSGF---------P],
2205 bez[bez,62,P-G----------P]
2206 rewolucji[rewolucja,121,SSGF---------P]?
2207 ¯eby[¿eby,,C------------P]
2208 to[to,41,Z-N-------XX-P]
2209 chocia¿[chocia¿,,C------------P/T------------P]
2210 by³y[byæ,5,VP-R-3PON----P]
2211 jakie¶[jaki¶,212,APNOP--------P/APNRP--------P]
2212 imieniny[imieniny,112,SPNT---------P],
2213 ale[ale,,C------------P]
2214 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P],
2215 w ogóle[w ogóle,,X------------P]
2216 bez[bez,62,P-G----------P]
2217 ¿adnej[¿aden,221,ASGFP--------P]
2218 okazji[okazja,121,SSGF---------P]!
2219 I[i,,C------------P]
2220 to[to,8,D------------P]
2221 teraz[teraz,,D------------P],
2222 kiedy[kiedy,,D------------P/C------------P]
2223 poci±gi[poci±g,112,SPNI---------P]
2224 nareszcie[nareszcie,,D------------P]
2225 zaczynaj±[zaczynaæ,,VP---3TON----P]
2226 chodziæ[chodziæ,,V----I--N----P]
2227 punktualnie[punktualnie,,D---P--------P]?
2228 I[i,,C------------P]
2229 to[to,8,D------------P]
2230 jeszcze[jeszcze,,T------------P]
2231 na[na,64,P-A----------P]
2232 ¶mieræ[¶mieræ,141,SSAF---------P]?
2233 ..
2234 S±dzê[s±dziæ,,VS---1TON----P],
2235 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2236 do¶æ[do¶æ,,D------------P]
2237 jasno[jasno,,D---P--------P]
2238 przedstawi³em[przedstawiæ,,VS-M-1POD----P]
2239 panu[pan,131,SSDP---------P]
2240 moj±[mój,241,ASAFP--------P]
2241 sytuacjê[sytuacja,,SSAF---------P].
2242 Wysadzenia[wysadzenie,121,SSGN---------P]
2243 reduty[reduta,121,SSGF---------P]
2244 nie[nie,,T------------P]
2245 da[daæ siê,501,VS---3TODZ---P]
2246 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2247 ju¿[ju¿,,T------------P]
2248 odwo³aæ[odwo³aæ,,V----I--D----P],
2249 pozostaje[pozostawaæ,,VS---3TON----P]
2250 mi[ja,43,Z-D-------N--P]
2251 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
2252 jedna[jeden,211,ASNFP--------P]
2253 droga[droga,111,SSNF---------P].
2254 
2255 E0037~K. Choiñski~Cedrowy dwór~Dialog~5/1963~str. 30
2256 O[o,7,I------------P],
2257 bardzo[bardzo,,D---P--------P]
2258 przepraszam[przepraszaæ,,VS---1TON----P].
2259 Ja[ja,,Z-N----------P]
2260 my¶la³em[my¶leæ,,VS-M-1PON----P].
2261 Nie[nie,,T------------P],
2262 nie ma[nie ma,,X------------P],
2263 wyjecha³[wyjechaæ,,VS-M-3POD----P].
2264 Na[na,64,P-A----------P]
2265 dwa[dwa,34,NPAX---------P]
2266 dni[dzieñ,142,SPAI---------P].
2267 Tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P].
2268 Oczywi¶cie[oczywi¶cie,,D---P--------P]
2269 powtórzê[powtórzyæ,,VS---1TOD----P].
2270 Bo[bo,,C------------P]
2271 wie[wiedzieæ,,VS---3TON----P]
2272 pani[pani,111,SSNF---------P],
2273 ja[ja,,Z-N----------P]
2274 my¶la³em[my¶leæ,,VS-M-1PON----P].
2275 Psiakrew[psiakrew,,I------------P]
2276 halo[halo,7,I------------P].
2277 Mo¿e[mo¿e,8,D------------P].
2278 Nie[nie,,T------------P],
2279 wprost[wprost,,D------------P]
2280 przeciwnie[przeciwnie,,D---P--------P].
2281 Jestem[byæ,,VS---1TON----P]
2282 w[w,66,P-L----------P]
2283 takim[taki,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2284 humorze[humor,,SSLI---------P/SSVI---------P],
2285 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2286 gdybym[gdyby,,C------------P]
2287 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2288 z³apa³[z³apaæ siê,501,VS-M-3PODZ---P],
2289 to[to,9,C------------P]
2290 nie[nie,,T------------P]
2291 zd±¿y³by¶[zd±¿yæ,,VS-M-2-PD----P]
2292 krzykn±æ[krzykn±æ,,V----I--D----P]
2293 "ratunku[ratunek,121,SSGI---------P]".
2294 Ja[ja,,Z-N----------P]?
2295 Kpiê[kpiæ,,VS---1TON----P]?
2296 Ale[ale,,C------------P].
2297 Bo[bo,,C------------P].
2298 Cicho[cicho,,D---P--------P],
2299 do[do,62,P-G----------P]
2300 jasnej[jasny,221,ASGFP--------P]
2301 cholery[cholera,121,SSGF---------P]!
2302 Nie[nie,,T------------P]
2303 do¶æ[do¶æ,,D------------P],
2304 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2305 dzwoni[dzwoniæ,,VS---3TON----P]
2306 pan[pan,111,SSNP---------P]
2307 bez[bez,62,P-G----------P]
2308 koñca[koniec,121,SSGI---------P]
2309 pytaj±c[pytaæ,,V----W--N----P],
2310 czy[czy,,T------------P/C------------P]
2311 dziubas[dziubas,111,SSNI---------P].
2312 
2313 E0038~K. Choiñski~Cedrowy dwór~Dialog~5/1963~str. 33
2314 Joasiu[joasia,171,SSVF---------W],
2315 albo[albo,,C------------P]
2316 mi[ja,43,Z-D-------N--P]
2317 zaraz[zaraz,,D------------P/T------------P/I------------P]
2318 powiesz[powiedzieæ,,VS---2TOD----P],
2319 o[o,64,P-A----------P]
2320 co[co,44,Z-A----------P]
2321 chodzi[chodziæ,,VS---3TON----P],
2322 albo[albo,,C------------P]
2323 wyjdê[wyj¶æ,,VS---1TOD----P]
2324 naprawdê[naprawdê,,T------------P]
2325 pójdê[pój¶æ,,VS---1TOD----P]
2326 st±d[st±d,,D------------P].
2327 Mia³em[mieæ,,VS-M-1PON----P]
2328 prawo[prawo,141,SSAN---------P]
2329 spodziewaæ[spodziewaæ siê,501,V----I--NZ---P]
2330 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2331 czego[co,42,Z-G-------XX-P]
2332 innego[inny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P].
2333 Prawa[prawo,121,SSGN---------P]
2334 nie[nie,,T------------P]
2335 mia³e¶[mieæ,,VS-M-2PON----P].
2336 Najwy¿ej[wysoko,,D---S--------P]
2337 mog³e¶[móc,,VS-M-2PON----P]
2338 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2339 czego¶[co¶,42,Z-G----------P]
2340 spodziewaæ[spodziewaæ siê,501,V----I--NZ---P].
2341 I[i,,C------------P]
2342 przeliczy³e¶[przeliczyæ siê,501,VS-M-2PODZ---P]
2343 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2344 ..
2345 No[no,,T------------P]
2346 wiêc[wiêc,,C------------P]?
2347 ..
2348 W³a¶ciwie[w³a¶ciwie,,D---P--------P]
2349 móg³by¶[móc,,VS-M-2-PN----P]
2350 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2351 domy¶liæ[domy¶liæ siê,501,V----I--DZ---P],
2352 gdyby¶[gdyby,,C------------P]
2353 choæ[choæ,,C------------P/T------------P]
2354 trochê[trochê,,D------------P]
2355 my¶la³[my¶leæ,,VS-M-3PON----P]
2356 o[o,66,P-L----------P]
2357 mnie[ja,46,Z-L----------P]
2358 ..
2359 My¶lê[my¶leæ,,VS---1TON----P]
2360 o[o,66,P-L----------P]
2361 tobie[ty,46,Z-L----------P]
2362 wiêcej[wiêcej,,D------------P],
2363 ni¿[ni¿,9,C------------P]
2364 przypuszczasz[przypuszczaæ,,VS---2TON----P]
2365 ..
2366 Andrzej[andrzej,171,SSVP---------W],
2367 co[co,44,Z-A----------P]
2368 ty[ty,,Z-N----------P]
2369 sobie[siebie,43,Z-D-------XX-P]
2370 w³a¶ciwie[w³a¶ciwie,,D---P--------P]
2371 wyobra¿asz[wyobra¿aæ,,VS---2TON----P]?
2372 
2373 E0039~K. Choiñski~Cedrowy dwór~Dialog~5/1963~str. 37
2374 Nie[nie,,T------------P]
2375 wiem[wiedzieæ,,VS---1TON----P].
2376 S³uchaj[s³uchaæ,,VS---2-RX----P],
2377 nie[nie,,T------------P]
2378 musisz[musieæ,,VS---2TON----P]
2379 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2380 wycofywaæ[wycofywaæ siê,501,V----I--NZ---P]
2381 ..
2382 Jeszcze[jeszcze,,T------------P]
2383 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
2384 brakuje[brakowaæ,,VS---3TON----P],
2385 ¿ebym[¿eby,,C------------P]
2386 po[po,66,P-L----------P]
2387 takiej[taki,261,ASLFP--------P]
2388 awanturze[awantura,161,SSLF---------P]
2389 przeszkadza³a[przeszkadzaæ,,VS-F-3PON----P]
2390 m³odemu[m³ody,,ASDPP--------P/ASDAP--------P/ASDIP--------P/ASDNP--------P]
2391 ma³¿eñstwu[ma³¿eñstwo,131,SSDN---------P]
2392 w[w,66,P-L----------P]
2393 ..
2394 Kiedy[kiedy,,D------------P/C------------P]
2395 my[my,,Z-N----------P]
2396 wcale[wcale,,D------------P]
2397 nie[nie,,T------------P]
2398 ..
2399 Dobrze[dobrze,,D---P--------P],
2400 wy[wy,,Z-N----------P]
2401 wcale[wcale,,D------------P]
2402 nie[nie,,T------------P].
2403 Cze¶æ[cze¶æ,111,SSNF---------P],
2404 lecê[lecieæ,,VS---1TON----P]
2405 ..
2406 Ewka[ewka,171,SSVF---------W],
2407 s³uchaj[s³uchaæ,,VS---2-RX----P],
2408 b±d¼¿e[byæ,5,VX-X-XXXXX--XP]
2409 rozs±dna[rozs±dny,,ASNFP--------P].
2410 My¶my[my,,X------------P]
2411 chcieli[chcieæ,53,VP-O--PON---PP]
2412 pogadaæ[pogadaæ,,V----I--D----P]
2413 o[o,66,P-L----------P]
2414 naszych[nasz,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
2415 sprawach[sprawa,,SPLF---------P].
2416 I[i,,C------------P]
2417 w³a¶nie[w³a¶nie,,T------------P/I------------P]
2418 nie[nie,,T------------P]
2419 mo¿emy[móc,,VP---1TON----P]
2420 znale¼æ[znale¬æ,,V----I--D----P]
2421 rady[rada,121,SSGF---------P].
2422 Mo¿e[mo¿e,8,D------------P]
2423 ..
2424 Czego[czego,8,D------------P]
2425 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2426 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
2427 t³umaczysz[t³umaczyæ siê,501,VS---2TONZ---P]?
2428 Ostatecznie[ostatecznie,,D---P--------P]
2429 jeste¶my[byæ,,VP---1TON----P/VP---1-RN----P]
2430 ma³¿eñstwem[ma³¿eñstwo,,SSIN---------P].
2431 
2432 E0040~K. Choiñski~Cedrowy dwór~Dialog~5/1963~str. 40
2433 Nie[nie,,T------------P]
2434 musisz[musieæ,,VS---2TON----P]
2435 wiedzieæ[wiedzieæ,,V----I--N----P].
2436 Po[po,64,P-A----------P]
2437 co[co,44,Z-A----------P]
2438 zadar³e¶[zadrzeæ,,VS-M-2POD----P]
2439 ze[z,65,P-I----------P]
2440 wszystkimi[wszystek,,APIOP--------P/APIRP--------P]?
2441 Pomog³e¶[pomóc,,VS-M-2POD----P]
2442 mu[on,,ZSDM------NN-P/ZSDN------NN-P]
2443 chocia¿[chocia¿,,C------------P/T------------P]?
2444 ..
2445 Dla[dla,62,P-G----------P]
2446 zasady[zasada,121,SSGF---------P].
2447 Nie[nie,,T------------P]
2448 zostawia[zostawiaæ,,VS---3TON----P]
2449 siê[siê,41,Z-N----------P]
2450 samego[sam,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2451 kogo¶[kto¶,42,Z-G----------P],
2452 kogo[kto,44,Z-A----------P]
2453 wszyscy[wszystek,,APNOP--------P]
2454 chc±[chcieæ,,VP---3TON----P]
2455 podeptaæ[podeptaæ,,V----I--D----P]
2456 ..
2457 Ech[ech,7,I------------P],
2458 ty[ty,,Z-N----------P],
2459 rycerzu[rycerz,171,SSVP---------P]
2460 z[z,62,P-G----------P]
2461 la Manczy[la mancza,121,SSGF---------W]!
2462 ..
2463 Powiedz[powiedzieæ,,VS---2-RD----P]
2464 to[to,44,Z-A-------XX-P]
2465 Ewie[ewa,131,SSDF---------W]
2466 ..
2467 Bo[bo,,C------------P]?
2468 ..
2469 Bra³a[braæ,,VS-F-3PON----P]
2470 w[w,66,P-L----------P]
2471 tym[to,46,Z-L-------XX-P]
2472 udzia³[udzia³,141,SSAI---------P],
2473 po[po,66,P-L----------P]
2474 mojej[mój,261,ASLFP--------P]
2475 stronie[strona,161,SSLF---------P]
2476 ..
2477 Co¶[co¶,8,D------------P]
2478 ty[ty,,Z-N----------P]?
2479 Nigdy[nigdy,,D------------P]
2480 bym[by,8,D------------P]
2481 jej[on,42,ZSGF-------N-P]
2482 nie[nie,,T------------P]
2483 pos±dzi³a[pos±dziæ,54,VS-F-3-PD---WP].
2484 Nie[nie,,T------------P]
2485 wygl±da[wygl±daæ,,VS---3TON----P]
2486 na[na,64,P-A----------P]
2487 to[to,44,Z-A-------XX-P].
2488 Aha[aha,7,I------------P].
2489 Wiesz[wiedzieæ,,VS---2TON----P]
2490 co[co,44,Z-A----------P].
2491 ¿eby¶[¿eby,,C------------P]
2492 sobie[siebie,43,Z-D-------XX-P]
2493 nie[nie,,T------------P]
2494 my¶la³a[my¶leæ,,VS-F-3PON----P],
2495 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2496 mnie[ja,43,Z-D-------T--P]
2497 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2498 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
2499 bardzo[bardzo,,D---P--------P]
2500 pali[paliæ siê,501,VS---3TONZ---P]
2501 do[do,62,P-G----------P]
2502 tego[ten,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P]
2503 wyjazdu[wyjazd,,SSGI---------P/SSVI---------P].
2504 
2505 E0041~K. Choiñski~Nocna opowie¶æ~Dialog~6/1963~str. 7
2506 Ba³[baæ siê,501,VS-M-3PONZ---P]
2507 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2508 pan[pan,111,SSNP---------P]
2509 kiedy[kiedy,,D------------P/C------------P]?
2510 ..
2511 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2512 pan[pan,111,SSNP---------P]?
2513 ..
2514 Wiele[wiele,34,NPAR---------P]
2515 razy[raz,122,SPGI---------P]
2516 ..
2517 Czego[co,42,Z-G-------XX-P]?
2518 W[w,66,P-L----------P]
2519 czasie[czas,,SSLI---------P/SSVI---------P]
2520 wojny[wojna,121,SSGF---------P]?
2521 ..
2522 Nie[nie,,T------------P]
2523 tylko[tylko,,T------------P/C------------P].
2524 Owszem[owszem,,T------------P]
2525 w[w,66,P-L----------P]
2526 czasie[czas,,SSLI---------P/SSVI---------P]
2527 nalotów[nalot,,SPGI---------P].
2528 Ale[ale,,C------------P]
2529 jeszcze[jeszcze,,T------------P]
2530 w[w,66,P-L----------P]
2531 innych[inny,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
2532 sytuacjach[sytuacja,,SPLF---------P]
2533 ..
2534 Jakich[jaki,262,APLOP--------P/APLRP--------P]?
2535 ..
2536 W[w,66,P-L----------P]
2537 czasie[czas,,SSLI---------P/SSVI---------P]
2538 kryzysu[kryzys,,SSGI---------P].
2539 By³y[byæ,5,VP-R-3PON----P]
2540 redukcje[redukcja,112,SPNF---------P],
2541 ba³em[baæ siê,501,VS-M-1PONZ---P]
2542 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P],
2543 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2544 stracê[straciæ,,VS---1TOD----P]
2545 posadê[posada,,SSAF---------P].
2546 I[i,,C------------P]
2547 pó¼niej[pó¬no,,D---C--------P]
2548 wiele[wiele,34,NPAR---------P]
2549 razy[raz,122,SPGI---------P].
2550 Ba³em[baæ siê,501,VS-M-1PONZ---P]
2551 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2552 ludzi[ludzie,122,SPGT---------P],
2553 ich[on,42,ZPGO-------N-P/ZPGR-------N-P]
2554 opinii[opinia,121,SSGF---------P]
2555 takich[taki,222,APGOP--------P/APGRP--------P],
2556 którzy[który,,APNOP--------P]
2557 mogli[móc,,VP-O-3PON----P]
2558 mi[ja,43,Z-D-------N--P]
2559 zaszkodziæ[zaszkodziæ,,V----I--D----P]
2560 ..
2561 No[no,,T------------P].
2562 Ka¿dy[ka¿dy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2563 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2564 czego¶[co¶,42,Z-G----------P]
2565 boi[baæ siê,501,VS---3TONZ---P].
2566 
2567 E0042~K. Choiñski~Nocna opowie¶æ~Dialog~6/1963~str. 10
2568 Gdzie[gdzie,,D------------P]
2569 jest[byæ,,VS---3TON----P]
2570 jaki¶[jaki¶,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2571 pokój[pokój,111,SSNI---------P],
2572 w[w,66,P-L----------P]
2573 którym[który,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2574 mo¿na[mo¿na,,VX-X-X-PXX--WP]
2575 po³o¿yæ[po³o¿yæ,,V----I--D----P]
2576 tego[ten,241,ASAPP--------P/ASAAP--------P]
2577 cz³owieka[cz³owiek,141,SSAP---------P]?
2578 ..
2579 Kto[kto,,Z-N----------P]
2580 to[to,41,Z-N-------XX-P]
2581 taki[taki,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]?
2582 ..
2583 To[to,41,Z-N-------XX-P]
2584 nie ma[nie ma,,X------------P]
2585 nic[nic,44,Z-A-------XX-P]
2586 do[do,62,P-G----------P]
2587 rzeczy[rzecz,121,SSGF---------P]!
2588 ..
2589 Nie[nie,,T------------P]
2590 widzi[widzieæ,,VS---3TON----P]
2591 pani[pani,111,SSNF---------P],
2592 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2593 poharatany[poharatany,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]?
2594 Chyba[chyba,,T------------P]
2595 wystarczy[wystarczyæ,,VS---3TOD----P].
2596 No[no,,T------------P],
2597 tu[tu,,D------------P]
2598 jest[byæ,,VS---3TON----P]
2599 pokój[pokój,111,SSNI---------P],
2600 obok[obok,8,D------------P].
2601 Mo¿e[mo¿e,8,D------------P]
2602 w[w,66,P-L----------P]
2603 sali[sala,161,SSLF---------P],
2604 na[na,66,P-L----------P]
2605 górze[góra,161,SSLF---------P]?
2606 W³a¶nie[w³a¶nie,,T------------P/I------------P]
2607 pos³a³am[pos³aæ,,VS-F-1POD----P]
2608 tym[ten,232,APDOP--------P/APDRP--------P]
2609 panom[pan,,SPDP---------P]
2610 ..
2611 Têdy[têdy,,D------------P],
2612 panowie[pan,172,SPVP---------P]
2613 ..
2614 Co[co,41,Z-N----------P]
2615 wypadek[wypadek,111,SSNI---------P]?
2616 ..
2617 Wypadek[wypadek,111,SSNI---------P]?
2618 Zdaje[zdawaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
2619 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P].
2620 Nie[nie,,T------------P]
2621 wiem[wiedzieæ,,VS---1TON----P]
2622 ..
2623 Chyba[chyba,,T------------P]
2624 szoku[szok,121,SSGI---------P]
2625 dosta³a[dostaæ,,VX-X-XXXXX--XP]
2626 ..
2627 Telefon[telefon,111,SSNI---------P]
2628 jest[byæ,,VS---3TON----P]?
2629 ..
2630 Nie[nie,,T------------P],
2631 jeszcze[jeszcze,,T------------P]
2632 nie[nie,,T------------P]
2633 za³o¿yli[za³o¿yæ,,VP-O-3POD----P].
2634 
2635 E0043~K. Choiñski~Nocna opowie¶æ~Dialog~6/1963~str. 14
2636 Przyje¿d¿a[przyje¿d¿aæ,,VS---3TON----P]
2637 pan[pan,111,SSNP---------P],
2638 owiany[owiany,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2639 legend±[legenda,,SSIF---------P]
2640 hierarchii[hierarchia,121,SSGF---------P].
2641 S³uchaj±[s³uchaæ,,VP---3TOX----P],
2642 p³aszcz±[p³aszczyæ siê,501,VP---3TONZ---P]
2643 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P].
2644 Wiem[wiedzieæ,,VS---1TON----P],
2645 nie[nie,,T------------P]
2646 o[o,64,P-A----------P]
2647 to[to,44,Z-A-------XX-P]
2648 chodzi[chodziæ,,VS---3TON----P].
2649 Cz³owieka[cz³owiek,141,SSAP---------P]
2650 na[na,66,P-L----------P]
2651 stanowisku[stanowisko,161,SSLN---------P]
2652 s³uchaj±[s³uchaæ,,VP---3TOX----P]
2653 i[i,,C------------P]
2654 powa¿aj±[powa¿aæ,,VP---3TON----P].
2655 Znajomi[znajomy,112,SPNP---------P],
2656 rodzina[rodzina,,SSNF---------P],
2657 podw³adni[podw³adny,112,SPNP---------P],
2658 czasem[czasem,,D------------P]
2659 nawet[nawet,,T------------P]
2660 zwierzchnicy[zwierzchnik,112,SPNP---------P]
2661 ¶wiat[¶wiat,111,SSNI---------P]
2662 jest[byæ,,VS---3TON----P]
2663 uregulowany[uregulowany,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P].
2664 Praca[praca,,SSNF---------P],
2665 hierarchia[hierarchia,,SSNF---------P],
2666 moralno¶æ[moralno¶æ,111,SSNF---------P].
2667 ¶wiatem[¶wiat,,SSII---------P]
2668 rz±dzi[rz±dziæ,,VS---3TOD----P]
2669 s³owo[s³owo,111,SSNN---------P].
2670 Protestujê[protestowaæ,,VS---1TON----P].
2671 Protestujê[protestowaæ,,VS---1TON----P].
2672 Z[z,62,P-G----------P]
2673 mównicy[mównica,121,SSGF---------P],
2674 na[na,66,P-L----------P]
2675 papierze[papier,,SSLI---------P/SSVI---------P],
2676 w[w,66,P-L----------P]
2677 rozmowie[rozmowa,161,SSLF---------P].
2678 Protestujê[protestowaæ,,VS---1TON----P]
2679 ..
2680 To[ten,211,ASNXX--------P]
2681 wszystko[wszystko,41,Z-N----------P]
2682 chyba[chyba,,T------------P]
2683 istnieje[istnieæ,,VS---3TON----P]?
2684 ..
2685 Przez[przez,64,P-A----------P]
2686 pewien[pewny,241,ASAIP--------P]
2687 czas[czas,141,SSAI---------P].
2688 Ale[ale,,C------------P]
2689 nie[nie,,T------------P]
2690 naprawdê[naprawdê,,T------------P].
2691 Przeciêli[przeci±æ,,VP-O-3POD----P]
2692 panu[pan,131,SSDP---------P]
2693 cumy[cuma,142,SPAF---------P]
2694 i[i,,C------------P]
2695 postawili[postawiæ,,VP-O-3POD----P]
2696 w[w,64,P-A----------P]
2697 dryf[dryf,141,SSAI---------P].
2698 
2699 E0044~K. Choiñski~Nocna opowie¶æ~Dialog~6/1963~str. 17
2700 M³ody[m³ody,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2701 cz³owieku[cz³owiek,171,SSVP---------P],
2702 niech[niech,,T------------P]
2703 pan[pan,111,SSNP---------P]
2704 we¼mie[wzi±æ,55,VS---3-RD---RP]
2705 przyk³ad[przyk³ad,141,SSAI---------P]
2706 ze[z,62,P-G----------P]
2707 mnie[ja,42,Z-G-------T--P].
2708 Moje[mój,211,ASNNP--------P]
2709 zajêcie[zajêcie,111,SSNN---------P]
2710 nie[nie,,T------------P]
2711 jest[byæ,,VS---3TON----P]
2712 takie[taki,211,ASNNP--------P]
2713 przyjemne[przyjemny,211,ASNNP--------P],
2714 jakby[jakby,,C------------P/T------------P]
2715 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2716 mog³o[móc,,VS-N-3PON----P]
2717 zdawaæ[zdawaæ siê,501,V----I--NZ---P];
2718 fotografujê[fotografowaæ,,VS---1TON----P]
2719 twarze[twarz,142,SPAF---------P]
2720 --
2721 chude[chudy,242,APARP--------P],
2722 opas³e[opas³y,242,APARP--------P],
2723 m³ode[m³ody,242,APARP--------P],
2724 stare[stary,242,APARP--------P],
2725 brzydkie[brzydki,242,APARP--------P]
2726 i[i,,C------------P]
2727 ³adne[³adny,242,APARP--------P],
2728 sympatyczne[sympatyczny,242,APARP--------P]
2729 i[i,,C------------P]
2730 odra¿aj±ce[odra¿aj±cy,242,APARP--------P].
2731 Twarze[twarz,142,SPAF---------P]
2732 pijaków[pijak,122,SPGP---------P]
2733 i[i,,C------------P]
2734 g³upawych[g³upawy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2735 ascetów[asceta,122,SPGP---------P].
2736 Nadête[nadêty,242,APARP--------P]
2737 w³adz±[w³adza,,SSIF---------P]
2738 i[i,,C------------P]
2739 sp³aszczone[sp³aszczony,242,APARP--------P]
2740 pokor±[pokora,,SSIF---------P].
2741 Twarze[twarz,142,SPAF---------P]
2742 debilów[debil,122,SPGP---------P]
2743 i[i,,C------------P]
2744 maniaków[maniak,122,SPGP---------P].
2745 Twarze[twarz,142,SPAF---------P]
2746 nietkniête[nietkniêty,242,APARP--------P]
2747 z³em[z³o,151,SSIN---------P]
2748 i[i,,C------------P]
2749 zbrodnicze[zbrodniczy,242,APARP--------P].
2750 Czasami[czasami,8,D------------P]
2751 u¶miechaj±[u¶miechaæ siê,501,VP---3TONZ---P]
2752 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P].
2753 
2754 E0045~K. Choiñski~Nocna opowie¶æ~Dialog~6/1963~str. 19-20
2755 Bêdê[byæ,,VS---1TON----P]
2756 brutalnie[brutalnie,,D---P--------P]
2757 szczery[szczery,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]:
2758 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
2759 ..
2760 Ale¿[ale¿,,T------------P]
2761 to[to,41,Z-N-------XX-P]
2762 oburzaj±ce[oburzaj±cy,211,ASNXX--------P]!
2763 Móg³[móc,,VS-M-3PON----P]
2764 pan[pan,111,SSNP---------P]
2765 nie[nie,,T------------P]
2766 s³uchaæ[s³uchaæ,,VX-X-IFXXX--IP],
2767 powiedzieæ[powiedzieæ,,V----I--D----P]
2768 od razu[od razu,,D------------P],
2769 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2770 nie[nie,,T------------P]
2771 chce[chcieæ,,VS---3TON----P]
2772 pan[pan,111,SSNP---------P]
2773 ..
2774 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2775 kto[kto,,Z-N----------P]
2776 mi[ja,43,Z-D-------N--P]
2777 kaza³[kazaæ,,VS-M-3PON----P]
2778 wyprowadzaæ[wyprowadzaæ,,V----I--N----P]
2779 pana[pan,141,SSAP---------P]
2780 z[z,62,P-G----------P]
2781 b³êdu[b³±d,,SSGI---------P]?
2782 By³em[byæ,,VS-M-1PON----P]
2783 ciekaw[ciekawy,,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P/ASAIP--------P],
2784 czy[czy,,T------------P/C------------P]
2785 staæ[staæ,,V----I--D----P]
2786 pana[pan,141,SSAP---------P]
2787 na[na,64,P-A----------P]
2788 co¶[co¶,44,Z-A----------P]
2789 oryginalnego[oryginalny,221,ASGPP--------P/ASGAP--------P/ASGIP--------P/ASGNP--------P].
2790 Wszystko[wszystko,44,Z-A----------P]
2791 to[ten,241,ASANP--------P]
2792 mogê[móc,,VS---1TON----P]
2793 us³yszeæ[us³yszeæ,,V----I--D----P]
2794 i[i,,C------------P]
2795 przeczytaæ[przeczytaæ,,V----I--D----P]
2796 setki[setka,142,SPAF---------P]
2797 razy[raz,122,SPGI---------P].
2798 Nie[nie,,T------------P]
2799 potrzeba[potrzeba,5,VX-X-XXXXX--XP]
2800 mi[ja,43,Z-D-------N--P]
2801 usprawiedliwienia[usprawiedliwienie,121,SSGN---------P].
2802 Sam[sam,211,ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2803 dla[dla,62,P-G----------P]
2804 siebie[siebie,42,Z-G-------XX-P]
2805 jestem[byæ,,VS---1TON----P]
2806 usprawiedliwieniem[usprawiedliwienie,,SSIN---------P].
2807 
2808 E0046~K. Choiñski~Nocna opowie¶æ~Dialog~6/1963~str. 23
2809 Niech[niech,,T------------P]
2810 panowie[pan,112,SPNP---------P]
2811 j±[on,,ZSAF-------N-P]
2812 zostawi±[zostawiæ,55,VP---3-RD---RP].
2813 Ledwo[ledwo,,D------------P]
2814 ¿ywa[¿ywy,,ASNFP--------P]
2815 po[po,66,P-L----------P]
2816 tym[ten,261,ASLPP--------P/ASLAP--------P/ASLIP--------P/ASLNP--------P]
2817 wypadku[wypadek,161,SSLI---------P],
2818 nie[nie,,T------------P]
2819 trzeba[trzeba,,V------P----WP]
2820 straszyæ[straszyæ,,V----I--N----P].
2821 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2822 kto[kto,,Z-N----------P]
2823 powiedzia³[powiedzieæ,,VS-M-3POD----P],
2824 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2825 my[my,,Z-N----------P]
2826 chcemy[chcieæ,,VP---1TON----P]
2827 straszyæ[straszyæ,,V----I--N----P]?
2828 Proszê[prosiæ,,VS---1TON----P]
2829 pana[pan,121,SSGP---------P].
2830 Niech[niech,,T------------P]
2831 pan[pan,111,SSNP---------P]
2832 powie[powiedzieæ,55,VS---3-RD---RP]
2833 ..
2834 Wiêc[wiêc,,C------------P],
2835 uwa¿asz[uwa¿aæ,,VS---2TON----P],
2836 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P].
2837 Karol[karol,111,SSNP---------W]
2838 odpêdza³[odpêdzaæ,,VS-M-3PON----P]
2839 nas[my,44,Z-A----------P]
2840 od[od,62,P-G----------P]
2841 drzwi[drzwi,122,SPGT---------P].
2842 Najpierw[najpierw,,D------------P]
2843 mnie[ja,,Z-L----------P/Z-G-------T--P/Z-D-------T--P/Z-A-------T--P],
2844 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
2845 potem[potem,8,D------------P]
2846 Grubego[gruby,141,SSAP---------W].
2847 Taki[taki,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2848 obroñca[obroñca,,SSNP---------P]
2849 cnoty[cnota,121,SSGF---------P].
2850 Ale[ale,,C------------P]
2851 nie[nie,,T------------P]
2852 wiecie[wiedzieæ,,VP---2TON----P]
2853 jeszcze[jeszcze,,T------------P]
2854 jednego[jedno,42,Z-G-------XX-P].
2855 Jak[jak,9,C------------P]
2856 was[wy,42,Z-G----------P]
2857 nie[nie,,T------------P]
2858 by³o[byæ,,VS-N-3PON----P],
2859 nasz[nasz,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2860 kochany[kochany,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2861 Karolek[karolek,111,SSNI---------W]
2862 sam[sam,211,ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2863 tam[tam,8,D------------P]
2864 chcia³[chcieæ,,VS-M-3PON----P]
2865 wej¶æ[wej¶æ,5,V----I--D----P].
2866 
2867 E0047~K. Choiñski~Nocna opowie¶æ~Dialog~6/1963~str. 26
2868 Nie[nie,,T------------P]
2869 pozwolisz[pozwoliæ,,VS---2TOD----P]
2870 im[on,43,ZPDO-------N-P/ZPDR-------N-P]
2871 ..
2872 Chcia³em[chcieæ,,VS-M-1PON----P].
2873 Sam[sam,211,ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2874 widzisz[widzieæ,,VS---2TON----P],
2875 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2876 nic[nic,44,Z-A-------XX-P]
2877 nie[nie,,T------------P]
2878 poradzê[poradziæ,,VS---1TOD----P]
2879 ..
2880 Chcia³e¶[chcieæ,,VS-M-2PON----P]?
2881 Ale[ale,,C------------P]
2882 dlatego[dlatego,,C------------P],
2883 ¿eby[¿eby,,C------------P]
2884 samemu[sam,231,ASDPP--------P/ASDAP--------P/ASDIP--------P/ASDNP--------P]
2885 j±[on,,ZSAF-------N-P]
2886 mieæ[mieæ,,V----I--N----P]!
2887 Tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
2888 dla[dla,62,P-G----------P]
2889 siebie[siebie,42,Z-G-------XX-P]
2890 ..
2891 Jeste¶cie[byæ,,VP---2TON----P/VP---2-RN----P]
2892 brudnymi[brudny,,APIOP--------P/APIRP--------P]
2893 bandziorami[bandzior,,SPIP---------P].
2894 Gromad±[gromada,,SSIF---------P]
2895 tchórzliwych[tchórzliwy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2896 bydl±t[bydlê,,SPGN---------P].
2897 Udajecie[udawaæ,,VP---2TON----P]
2898 wymy¶lonych[wymy¶lony,242,APAOP--------P]
2899 facetów[facet,142,SPAP---------P]
2900 z[z,62,P-G----------P]
2901 filmu[film,,SSGI---------P],
2902 bo[bo,,C------------P]
2903 wam[wy,,Z-D----------P]
2904 imponuj±[imponowaæ,,VP---3TON----P].
2905 Pozujecie[pozowaæ,,VP---2TON----P]
2906 na[na,64,P-A----------P]
2907 silnych[silny,242,APAOP--------P],
2908 ale[ale,,C------------P]
2909 nie[nie,,T------------P]
2910 przyjmiecie[przyj±æ,,VP---2TOD----P]
2911 ¿adnej[¿aden,221,ASGFP--------P]
2912 odpowiedzialno¶ci[odpowiedzialno¶æ,121,SSGF---------P]
2913 za[za,64,P-A----------P]
2914 siebie[siebie,44,Z-A-------XX-P].
2915 Ani[ani,,C------------P]
2916 za[za,64,P-A----------P]
2917 innych[inny,242,APAOP--------P]
2918 ..
2919 Za[za,64,P-A----------P]
2920 was[wy,44,Z-A----------P]
2921 ..
2922 Nie[nie,,T------------P].
2923 Odpowiadamy[odpowiadaæ,,VP---1TON----P]
2924 za[za,64,P-A----------P]
2925 siebie[siebie,44,Z-A-------XX-P]
2926 dalej[daleko,,D---C--------P].
2927 
2928 E0048~K. Choiñski~Nocna opowie¶æ~Dialog~6/1963~str. 29
2929 Niech[niech,,T------------P]
2930 pan[pan,111,SSNP---------P]
2931 idzie[i¶æ,55,VS---3-RN---RP]
2932 do[do,62,P-G----------P]
2933 diab³a[diabe³,121,SSGA---------P]!
2934 Nie[nie,,T------------P]
2935 wpuszczê[wpu¶ciæ,,VS---1TOD----P]
2936 pana[pan,121,SSGP---------P]
2937 tam[tam,8,D------------P]
2938 i[i,,C------------P]
2939 koniec[koniec,111,SSNI---------P].
2940 Ciekaw[ciekawy,,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P/ASAIP--------P]
2941 jestem[byæ,,VS---1TON----P],
2942 czy[czy,,T------------P/C------------P]
2943 ona[on,,ZSNF---------P]
2944 jeszcze[jeszcze,,T------------P]
2945 chce[chcieæ,,VS---3TON----P],
2946 ¿eby[¿eby,,C------------P]
2947 ten[ten,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
2948 jej[on,42,ZSGF-------N-P]
2949 ch³opak[ch³opak,,SSNP---------P]
2950 ¿y³[¿yæ,5,VS-M-3PON----P]
2951 ..
2952 Ona[on,,ZSNF---------P]
2953 ..
2954 To[to,41,Z-N-------XX-P]
2955 wy[wy,,Z-N----------P]
2956 chcecie[chcieæ,,VP---2TON----P],
2957 ¿eby[¿eby,,C------------P]
2958 umar³[umrzeæ,,VS-M-3POD----P],
2959 bo[bo,,C------------P]
2960 wam[wy,,Z-D----------P]
2961 to[to,41,Z-N-------XX-P]
2962 k³opotów[k³opot,,SPGI---------P]
2963 oszczêdzi[oszczêdziæ,,VS---3TOD----P]
2964 ..
2965 I[i,,C------------P]
2966 to[to,41,Z-N-------XX-P]
2967 chyba[chyba,,T------------P]
2968 te¿[te¿,,T------------P]
2969 prawda[prawda,,SSNF---------P].
2970 Najgorsze[z³y,211,ASNNS--------P]
2971 jest[byæ,,VS---3TON----P]
2972 dzisiaj[dzisiaj,,D------------P]
2973 prawd±[prawda,,SSIF---------P],
2974 do[do,62,P-G----------P]
2975 dna[dno,121,SSGN---------P].
2976 Na[na,64,P-A----------P]
2977 miejsce[miejsce,141,SSAN---------P]
2978 tych[ten,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2979 kolorowych[kolorowy,222,APGOP--------P/APGRP--------P]
2980 bajeczek[bajeczka,,SPGF---------P].
2981 Przegl±dali¶my[przegl±daæ siê,501,VP-O-1PONZ---P]
2982 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
2983 w[w,66,P-L----------P]
2984 kolorowych[kolorowy,262,APLOP--------P/APLRP--------P]
2985 szkie³kach[szkie³ko,,SPLN---------P],
2986 st³ukli[st³uc,,VP-O-3POD----P]
2987 je[on,44,ZSAF-------N-P/ZPAR-------N-P]
2988 nam[my,,Z-D----------P].
2989 
2990 E0049~K. Choiñski~Nocna opowie¶æ~Dialog~6/1963~str. 33
2991 To[to,41,Z-N-------XX-P]
2992 nonsens[nonsens,111,SSNI---------P]
2993 ..
2994 Aha[aha,7,I------------P],
2995 wyczu³e¶[wyczuæ,,VS-M-2POD----P],
2996 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
2997 i[i,,C------------P]
2998 od[od,62,P-G----------P]
2999 ciebie[ty,42,Z-G-------T--P]
3000 wymaga³oby[wymagaæ,,VS-N-3-PN----P]
3001 to[to,41,Z-N-------XX-P]
3002 posuniêcia siê[posuniêcie siê,121,SSGN---------P]
3003 o[o,64,P-A----------P]
3004 krok[krok,141,SSAI---------P]
3005 dalej[daleko,,D---C--------P].
3006 I[i,,C------------P]
3007 nie[nie,,T------------P]
3008 chcesz[chcieæ,,VS---2TON----P].
3009 Zmiêk³e¶[zmiêkn±æ,,VS-M-2POD----P]
3010 ..
3011 Nie[nie,,T------------P]
3012 zmiêk³em[zmiêkn±æ,,VS-M-1POD----P],
3013 tylko[tylko,,T------------P/C------------P]
3014 mi[ja,43,Z-D-------N--P]
3015 ciebie[ty,42,Z-G-------T--P]
3016 ¿al[¿al,5,VX-X-XXXXX--XP].
3017 Nie[nie,,T------------P]
3018 bêdziesz[byæ,56,VS---2TON---BP]
3019 z[z,62,P-G----------P]
3020 tego[to,42,Z-G-------XX-P]
3021 nic[nic,44,Z-A-------XX-P]
3022 mia³[mieæ,52,VS-M-3FON---SP]
3023 ..
3024 Nie[nie,,T------------P]
3025 zapieraj[zapieraæ siê,501,VS---2-RNZ---P]
3026 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]!
3027 Zmiêk³e¶[zmiêkn±æ,,VS-M-2POD----P]!
3028 £amiesz[³amaæ siê,501,VS---2TONZ---P]
3029 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P],
3030 przyjacielu[przyjaciel,171,SSVP---------P]!
3031 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
3032 powiedzieæ[powiedzieæ,,V----I--D----P]
3033 ci[ty,43,Z-D-------N--P]
3034 dlaczego[dlaczego,,D------------P]?
3035 ..
3036 Bo[bo,,C------------P]
3037 jeste¶[byæ,,VS---2TON----P]
3038 szmat±[szmata,,SSIF---------P],
3039 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
3040 grasz[graæ,,VS---2TON----P]
3041 komediê[komedia,,SSAF---------P].
3042 Dopóki[dopóki,,C------------P]
3043 wszystko[wszystko,41,Z-N----------P]
3044 jest[byæ,,VS---3TON----P]
3045 ³atwe[³atwy,211,ASNNP--------P].
3046 
3047 E0050~K. Choiñski~Nocna opowie¶æ~Dialog~6/1963~str. 37
3048 Pan[pan,111,SSNP---------P]
3049 sobie[siebie,43,Z-D-------XX-P]
3050 za du¿o[za du¿o,,X------------P]
3051 pozwala[pozwalaæ,,VS---3TON----P]!
3052 Ja[ja,,Z-N----------P]
3053 jestem[byæ,,VS---1TON----P]
3054 cz³owiekiem[cz³owiek,,SSIP---------P]
3055 na[na,66,P-L----------P]
3056 stanowisku[stanowisko,161,SSLN---------P]!
3057 Czy[czy,,T------------P/C------------P]
3058 pan[pan,111,SSNP---------P]
3059 ¿±da[¿±daæ,,VS---3TON----P]
3060 od[od,62,P-G----------P]
3061 nas[my,42,Z-G----------P],
3062 ¿eby¶my[¿eby,,C------------P]
3063 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P],
3064 jak[jak,9,C------------P]
3065 ten[ten,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3066 nieszczê¶liwy[nieszczê¶liwy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3067 ch³opak[ch³opak,,SSNP---------P],
3068 bez[bez,62,P-G----------P]
3069 sensu[sens,,SSGI---------P]
3070 nadstawiali[nadstawiaæ,,VP-O-3PON----P]
3071 karku[kark,121,SSGI---------P]?
3072 ..
3073 Tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P],
3074 ci±gnijmy[ci±gn±æ,,VP---1-RN----P]
3075 ka¿dy[ka¿dy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3076 w[w,64,P-A----------P]
3077 swoj±[swój,241,ASAFP--------P]
3078 stronê[strona,,SSAF---------P]!
3079 Prêdzej[prêdko,,D---C--------P]
3080 zgnijemy[zgniæ,,VP---1TOD----P]!
3081 Pozwólmy[pozwoliæ,,VP---1-RD----P]
3082 deptaæ[deptaæ,,V----I--N----P]
3083 po[po,66,P-L----------P]
3084 sobie[siebie,46,Z-L-------XX-P],
3085 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
3086 jest[byæ,,VS---3TON----P]
3087 wygodnie[wygodnie,,D---P--------P].
3088 Deptaæ[deptaæ,,V----I--N----P]
3089 podkutymi[podkuty,,APIOP--------P/APIRP--------P]
3090 butami[but,,SPII---------P]
3091 ..
3092 On[on,,ZSNM---------P]
3093 chyba[chyba,,T------------P]
3094 ca³kiem[ca³kiem,,D------------P].
3095 Ze[z,62,P-G----------P]
3096 strachu[strach,121,SSGI---------P],
3097 czy[czy,,T------------P/C------------P]
3098 co[co,41,Z-N----------P]?
3099 ..
3100 Uczcie[uczyæ siê,501,VP---2-RNZ---P]
3101 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P],
3102 ch³opcy[ch³opiec,172,SPVP---------P].
3103 
3104 E0051~K. Choiñski~Nocna opowie¶æ~Dialog~6/1963~str. 38
3105 Dok±d[dok±d,,D------------P]
3106 idziecie[i¶æ,,VP---2TON----P],
3107 g³upcy[g³upiec,172,SPVP---------P]?
3108 Nie[nie,,T------------P]
3109 udawajcie[udawaæ,,VP---2-RN----P],
3110 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
3111 wszystko[wszystko,41,Z-N----------P]
3112 jest[byæ,,VS---3TON----P]
3113 w[w,66,P-L----------P]
3114 porz±dku[porz±dek,161,SSLI---------P]
3115 pluæ[pluæ,,V----I--N----P]
3116 na[na,64,P-A----------P]
3117 wszystko[wszystko,44,Z-A----------P],
3118 precz[precz,,D------------P]
3119 ze[z,65,P-I----------P]
3120 wszystkim[wszystko,45,Z-I----------P],
3121 bo[bo,,C------------P]
3122 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
3123 mi[ja,43,Z-D-------N--P]
3124 wygodnie[wygodnie,,D---P--------P],
3125 patrzcie[patrzeæ,,VP---2-RN----P]
3126 --
3127 jestem[byæ,,VS---1TON----P]
3128 przez[przez,64,P-A----------P]
3129 to[to,44,Z-A-------XX-P]
3130 lepszy[dobry,211,ASNXC--------P]
3131 od[od,62,P-G----------P]
3132 was[wy,42,Z-G----------P]!
3133 Jedni[jeden,212,APNOP--------P]
3134 mówi±[mówiæ,,VP---3TON----P],
3135 drudzy[drugi,,APNOP--------P]
3136 wierz±[wierzyæ,,VP---3TON----P],
3137 nie ma[nie ma,,X------------P]
3138 nic[nic,44,Z-A-------XX-P],
3139 nic[nic,44,Z-A-------XX-P],
3140 nic[nic,44,Z-A-------XX-P]!
3141 ..
3142 Echa[echo,112,SPNN---------P]
3143 wojny[wojna,121,SSGF---------P].
3144 Echa[echo,112,SPNN---------P]
3145 wojny[wojna,121,SSGF---------P].
3146 Panu[pan,131,SSDP---------P]
3147 trzeba[trzeba,,V------P----WP]
3148 spokoju[spokój,121,SSGI---------P]
3149 ..
3150 Szuka³em[szukaæ,,VS-M-1PON----P]
3151 go[on,42,ZSGM------NN-P/ZSGN------NN-P],
3152 stworzy³em[stworzyæ,,VS-M-1POD----P]
3153 go[on,44,ZSAM------NN-P]
3154 sobie[siebie,43,Z-D-------XX-P].
3155 Wymy¶li³em[wymy¶liæ,,VS-M-1POD----P]
3156 go[on,44,ZSAM------NN-P].
3157 
3158 E0052~A. Siekierski~Symulanci~Dialog~7/1963~str. 5
3159 Wcale[wcale,,D------------P]
3160 tu[tu,,D------------P]
3161 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
3162 czarno[czarno,,D---P--------P]
3163 nie[nie,,T------------P]
3164 jest[byæ,,VS---3TON----P]
3165 ..
3166 Obywatelu[obywatel,171,SSVP---------P]
3167 kapitanie[kapitan,171,SSVP---------P],
3168 pobêdzie[pobyæ,,VS---3TOD----P]
3169 u[u,62,P-G----------P]
3170 nas[my,42,Z-G----------P]
3171 obywatel[obywatel,,SSNP---------P]
3172 trochê[trochê,,D------------P]
3173 d³u¿ej[d³ugo,,D---C--------P],
3174 to[to,9,C------------P]
3175 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3176 obywatel[obywatel,,SSNP---------P]
3177 przekona[przekonaæ siê,501,VS---3TODZ---P]
3178 ..
3179 Czy[czy,,T------------P/C------------P]
3180 kadra[kadra,,SSVF---------P]
3181 te¿[te¿,,T------------P]
3182 pos³uguje[pos³ugiwaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
3183 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3184 t±[ten,251,ASIFP--------P]
3185 nazw±[nazwa,151,SSIF---------P]?
3186 ..
3187 Móg³bym[móc,,VS-M-1-PN----P]
3188 na[na,64,P-A----------P]
3189 to[ten,241,ASANP--------P]
3190 pytanie[pytanie,141,SSAN---------P]
3191 odpowiedzieæ[odpowiedzieæ,,V----I--D----P]
3192 nie[nie,,T------------P]
3193 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
3194 jak[jak,9,C------------P]
3195 trzeba[trzeba,,V------P----WP],
3196 i[i,,C------------P]
3197 by³oby[byæ,,VX-X-IXXXB--OP]
3198 dobrze[dobrze,,D---P--------P].
3199 Jak[jak,9,C------------P]
3200 powiem[powiedzieæ,,VS---1TOD----P]
3201 prawdê[prawda,,SSAF---------P],
3202 nie[nie,,T------------P]
3203 spodoba[spodobaæ siê,501,VS---3TODZ---P]
3204 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3205 to[to,41,Z-N-------XX-P]
3206 obywatelowi[obywatel,131,SSDP---------P]
3207 kapitanowi[kapitan,131,SSDP---------P].
3208 Pan[pan,111,SSNP---------P]
3209 chcia³by[chcieæ,,VS-M-3-PN----P]
3210 tu[tu,,D------------P]
3211 zaprowadziæ[zaprowadziæ,,V----I--D----P]
3212 nowe[nowy,242,APARP--------P]
3213 porz±dki[porz±dek,142,SPAI---------P],
3214 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
3215 to[to,41,Z-N-------XX-P]
3216 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3217 nie[nie,,T------------P]
3218 da[daæ siê,501,VS---3TODZ---P].
3219 
3220 E0053~A. Siekierski~Symulanci~Dialog~7/1963~str. 8
3221 Nie[nie,,T------------P]
3222 obcinaj[obcinaæ,,VS---2-RN----P]
3223 go[on,42,ZSGM------NN-P/ZSGN------NN-P].
3224 Na pewno[na pewno,,D------------P]
3225 nie[nie,,T------------P]
3226 wie[wiedzieæ,,VS---3TON----P],
3227 co[co,41,Z-N----------P]
3228 Ko¶ciuszko[ko¶ciuszko,111,SSNP---------W],
3229 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
3230 co[co,41,Z-N----------P]
3231 Sing-Sing[sing-sing,111,SSNX---------W]
3232 ..
3233 O[o,7,I------------P],
3234 zaraz[zaraz,,D------------P/T------------P/I------------P]
3235 nie[nie,,T------------P]
3236 wie[wiedzieæ,,VS---3TON----P]
3237 ..
3238 No[no,,T------------P]
3239 to[to,9,C------------P]
3240 powiedz[powiedzieæ,,VS---2-RD----P]
3241 ..
3242 To[to,41,Z-N-------XX-P]
3243 taki[taki,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3244 sakramencko[sakramencko,,D---P--------P]
3245 ciê¿ki[ciê¿ki,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3246 krymina³[krymina³,111,SSNI---------P]
3247 ..
3248 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
3249 Ko¶ciuszko[ko¶ciuszko,111,SSNP---------W]?
3250 ..
3251 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
3252 co[co,8,D------------P]
3253 wy[wy,,Z-N----------P]
3254 mnie[ja,44,Z-A-------T--P]
3255 tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]?
3256 Mam[mieæ,5,VS---1TON----P]
3257 was[wy,44,Z-A----------P]
3258 gdzie¶[gdzie¶,,D------------P].
3259 U[u,62,P-G----------P]
3260 nas[my,42,Z-G----------P]
3261 na[na,66,P-L----------P]
3262 budowie[budowa,161,SSLF---------P]
3263 ..
3264 Czekaj[czekaæ,,VS---2-RN----P],
3265 czekaj[czekaæ,,VS---2-RN----P].
3266 Chcê[chcieæ,,VS---1TON----P]
3267 ci[ty,43,Z-D-------N--P]
3268 co¶[co¶,44,Z-A----------P]
3269 wyt³umaczyæ[wyt³umaczyæ,,V----I--D----P].
3270 Sier¿anta[sier¿ant,141,SSAP---------P]
3271 bêdzie[byæ,56,VS---3TON---BP]
3272 powolutku[powolutku,,D------------P]
3273 krew[krew,111,SSNF---------P]
3274 zalewa³a[zalewaæ,52,VS-F-3FON---SP],
3275 jak[jak,9,C------------P]
3276 mu[on,,ZSDM------NN-P/ZSDN------NN-P]
3277 tego[to,42,Z-G-------XX-P]
3278 nie[nie,,T------------P]
3279 zameldujemy[zameldowaæ,,VP---1TOD----P],
3280 kapujesz[kapowaæ,,VS---2TON----P]?
3281 ..
3282 [&]
3283 
3284 E0054~A. Siekierski~Symulanci~Dialog~7/1963~str. 11
3285 Przesta³by¶[przestaæ,,VS-M-2-PD----P]
3286 wreszcie[wreszcie,,D------------P/T------------P]
3287 z[z,65,P-I----------P]
3288 twoim[twój,251,ASIPP--------P/ASIAP--------P/ASIIP--------P/ASINP--------P]
3289 betonem[beton,,SSII---------P]
3290 ..
3291 Co¶[co¶,8,D------------P]
3292 taki[taki,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3293 nerwowy[nerwowy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]?
3294 Co[co,41,Z-N----------P]
3295 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3296 tu[tu,,D------------P],
3297 u[u,62,P-G----------P]
3298 czorta[czort,121,SSGA---------P]
3299 dzieje[dziaæ siê,501,VS---3TONZ---P]?
3300 Po[po,64,P-A----------P]
3301 co[co,44,Z-A----------P]
3302 w ogóle[w ogóle,,X------------P]
3303 rusza³e¶[ruszaæ,,VS-M-2PON----P]
3304 familiê[familia,,SSAF---------P]
3305 Eryka[eryk,121,SSGP---------W]??
3306 Co[co,41,Z-N----------P]
3307 ci[ty,43,Z-D-------N--P]
3308 do[do,62,P-G----------P]
3309 jego[on,42,ZSGM------TN-P/ZSGN------TN-P]
3310 ojca[ojciec,121,SSGP---------P]
3311 albo[albo,,C------------P]
3312 matki[matka,121,SSGF---------P]?
3313 ..
3314 Odk±d[odk±d,,D------------P]
3315 ty[ty,,Z-N----------P]
3316 taki[taki,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3317 kochaj±cy[kochaj±cy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3318 syn[syn,,SSNP---------P]?
3319 ..
3320 Nie[nie,,T------------P]
3321 twoja[twój,,ASNFP--------P]
3322 rzecz[rzecz,111,SSNF---------P]
3323 ..
3324 Ale[ale,,C------------P]
3325 moja[mój,,ASNFP--------P],
3326 rozumiesz[rozumieæ,,VS---2TON----P]?
3327 Moich[mój,142,SPAP---------P]
3328 rozwalono[rozwaliæ,,V----B--D----P]
3329 w[w,66,P-L----------P]
3330 czasie[czas,,SSLI---------P/SSVI---------P]
3331 wojny[wojna,121,SSGF---------P].
3332 Razem[razem,8,D------------P]
3333 ich[on,44,ZPAO-------N-P]
3334 postawiono[postawiæ,,V----B--D----P]
3335 pod[pod,64,P-A----------P]
3336 mur[mur,141,SSAI---------P],
3337 matkê[matka,,SSAF---------P]
3338 obok[obok,62,P-G----------P]
3339 ojca[ojciec,121,SSGP---------P].
3340 
3341 E0055~A. Siekierski~Symulanci~Dialog~7/1963~str. 14
3342 £adnie[³adnie,,D---P--------P]
3343 tu[tu,,D------------P],
3344 bardzo[bardzo,,D---P--------P]
3345 ³adnie[³adnie,,D---P--------P].
3346 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
3347 jakie[jaki,211,ASNNP--------P]
3348 to[to,41,Z-N-------XX-P]
3349 ¶liczne[¶liczny,211,ASNNP--------P].
3350 Jak[jak,9,C------------P]
3351 ¿ywe[¿ywy,211,ASNNP--------P]
3352 ..
3353 Prawda[prawda,,SSNF---------P],
3354 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
3355 ³adne[³adny,211,ASNNP--------P]?
3356 To¶[to¶,41,Z-N----------P]
3357 ty[ty,,Z-N----------P]
3358 jest[byæ,53,VS---XTON---PP]
3359 zdrowy[zdrowy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3360 na[na,66,P-L----------P]
3361 umy¶le[umys³,161,SSLI---------P],
3362 skoro[skoro,9,C------------P]
3363 znasz[znaæ siê,501,VS---2TONZ---P]
3364 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3365 na[na,66,P-L----------P]
3366 tym[to,46,Z-L-------XX-P],
3367 a[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
3368 mo¿e[mo¿e,8,D------------P]
3369 chcia³by¶[chcieæ,,VS-M-2-PN----P]
3370 trochê[trochê,,D------------P]
3371 tego[to,42,Z-G-------XX-P]
3372 potrzymaæ[potrzymaæ,,V----I--D----P]
3373 w[w,66,P-L----------P]
3374 rêkach[rêka,,SPLF---------P],
3375 co[co,41,Z-N----------P]?
3376 Mamy[mieæ,5,VP---1TON----P]
3377 tu[tu,,D------------P]
3378 w[w,66,P-L----------P]
3379 szafie[szafa,161,SSLF---------P]
3380 jedn±[jeden,241,ASAFP--------P]
3381 tak±[taki,241,ASAFP--------P]
3382 ¿yw±[¿ywy,241,ASAFP--------P].
3383 Hodujemy[hodowaæ,,VP---1TON----P]
3384 j±[on,,ZSAF-------N-P]
3385 jak[jak,9,C------------P]
3386 kanarka[kanarek,141,SSAA---------P],
3387 wiesz[wiedzieæ,,VS---2TON----P]?
3388 No[no,,T------------P]
3389 jak[jak,8,D------------P],
3390 chcia³by¶[chcieæ,,VS-M-2-PN----P]?
3391 ..
3392 No[no,,T------------P]
3393 to[to,9,C------------P]
3394 zamknij[zamkn±æ,,VS---2-RD----P]
3395 oczy[oko,142,SPAN---------P]
3396 i[i,,C------------P]
3397 przygotuj[przygotowaæ siê,501,VS---2-RDZ---P]
3398 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3399 do[do,62,P-G----------P]
3400 trzymania[trzymanie,121,SSGN---------P].
3401 
3402 E0056~A. Siekierski~Symulanci~Dialog~7/1963~str. 16
3403 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
3404 widzisz[widzieæ,,VS---2TON----P].
3405 Tak[tak,,D------------P/T------------P/C------------P]
3406 zrobi³by[zrobiæ,,VS-M-3-PD----P]
3407 ka¿dy[ka¿dy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3408 z[z,62,P-G----------P]
3409 nas[my,42,Z-G----------P],
3410 ale[ale,,C------------P]
3411 to[to,41,Z-N-------XX-P]
3412 jest[byæ,,VS---3TON----P]
3413 za proste[za prosty,211,ASNXX--------P].
3414 On[on,,ZSNM---------P]
3415 wola³[woleæ,,VS-M-3PON----P]
3416 stan±æ[stan±æ,,V----I--D----P]
3417 do[do,62,P-G----------P]
3418 raportu[raport,,SSGI---------P/SSDI---------P]
3419 ..
3420 Do[do,62,P-G----------P]
3421 raportu[raport,,SSGI---------P/SSDI---------P]?
3422 ..
3423 Przecie¿[przecie¿,,T------------P]
3424 powiedzia³em[powiedzieæ,,VS-M-1POD----P]
3425 wyra¼nie[wyra¬nie,,D---P--------P],
3426 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
3427 nie[nie,,T------------P]
3428 bêdziemy[byæ,56,VP---1TON---BP]
3429 nigdy[nigdy,,D------------P]
3430 stawaæ[stawaæ,51,V----IF-N---IP]
3431 do[do,62,P-G----------P]
3432 raportu[raport,,SSGI---------P/SSDI---------P].
3433 Ty[ty,,Z-N----------P]
3434 wiesz[wiedzieæ,,VS---2TON----P],
3435 kto[kto,,Z-N----------P]
3436 to[to,41,Z-N-------XX-P]
3437 jest[byæ,,VS---3TON----P]?
3438 ..
3439 Gdybym[gdyby,,C------------P]
3440 nie[nie,,T------------P]
3441 wiedzia³[wiedzieæ,,VS-M-3PON----P],
3442 to[to,9,C------------P]
3443 bym[by,8,D------------P]
3444 nie[nie,,T------------P]
3445 mówi³[mówiæ,54,VS-M-3-PN---WP].
3446 Niech[niech,,T------------P]
3447 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3448 sam[sam,211,ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3449 zg³osi[zg³osiæ,55,VS---3-RD---RP].
3450 Niech[niech,,T------------P]
3451 powie[powiedzieæ,55,VS---3-RD---RP],
3452 po[po,64,P-A----------P]
3453 co[co,44,Z-A----------P]
3454 stawa³[stawaæ,,VS-M-3PON----P].
3455 Powinien[powinien,,VX-X-X-PXX--WP]
3456 powiedzieæ[powiedzieæ,,V----I--D----P],
3457 nie[nie,,T------------P]
3458 uwa¿acie[uwa¿aæ,,VP---2TON----P],
3459 koledzy[kolega,172,SPVF---------P]?
3460 
3461 E0057~A. Siekierski~Symulanci~Dialog~7/1963~str. 19
3462 Trzymaj[trzymaæ,,VS---2-RN----P]
3463 obiema[oba,,X------------P]
3464 rêkami[rêka,,SPIF---------P].
3465 Postawcie[postawiæ,,VP---2-RD----P]
3466 ch³opaki[ch³opak,172,SPVP---------P],
3467 taboret[taboret,141,SSAI---------P]
3468 pod[pod,65,P-I----------P]
3469 oknem[okno,,SSIN---------P].
3470 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
3471 teraz[teraz,,D------------P]
3472 wejd¼[wej¶æ,,VS---2-RD----P]
3473 na[na,64,P-A----------P]
3474 ten[ten,241,ASAIP--------P]
3475 taboret[taboret,141,SSAI---------P]
3476 ..
3477 Tam[tam,8,D------------P]
3478 im[on,43,ZPDO-------N-P/ZPDR-------N-P]
3479 te¿[te¿,,T------------P]
3480 kazali[kazaæ,,VP-O-3PON----P]
3481 wychodziæ[wychodziæ,,V----I--N----P].
3482 Jeszcze[jeszcze,,T------------P]
3483 wy¿ej[wysoko,,D---C--------P]
3484 musia³em[musieæ,,VS-M-1PON----P]
3485 i¶æ[i¶æ,,V----I--N----P]
3486 ..
3487 No[no,,T------------P]
3488 to[to,8,D------------P]
3489 wy³a¼[wy³aziæ,,VS---2-RN----P]
3490 wy¿ej[wysoko,,D---C--------P],
3491 na[na,64,P-A----------P]
3492 parapet[parapet,141,SSAI---------P].
3493 A[a,,C------------P/I------------P/T------------P]
3494 teraz[teraz,,D------------P]
3495 widzisz[widzieæ,,VS---2TON----P]
3496 ten[ten,241,ASAIP--------P]
3497 hak[hak,141,SSAI---------P]
3498 na[na,66,P-L----------P]
3499 oknie[okno,,SSLN---------P]?
3500 ..
3501 Widzê[widzieæ,,VS---1TON----P]
3502 ..
3503 Co[co,44,Z-A----------P]
3504 ty[ty,,Z-N----------P]
3505 wyprawiasz[wyprawiaæ,,VS---2TON----P]?
3506 ..
3507 Te¿[te¿,,T------------P]
3508 ju¿[ju¿,,T------------P]
3509 zwariowa³e¶[zwariowaæ,,VS-M-2POD----P]?
3510 ..
3511 Zaraz[zaraz,,D------------P/T------------P/I------------P]
3512 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3513 przekonamy[przekonaæ siê,501,VP---1TODZ---P],
3514 czy[czy,,T------------P/C------------P]
3515 potrafi[potrafiæ,,VS---3TON----P]
3516 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3517 hu¶taæ[hu¶taæ siê,501,V----I--NZ---P],
3518 czy[czy,,T------------P/C------------P]
3519 utrzyma[utrzymaæ,,VS---3TOD----P]
3520 równowagê[równowaga,,SSAF---------P].
3521 
3522 E0058~A. Siekierski~Symulanci~Dialog~7/1963~str. 21
3523 No[no,,T------------P]
3524 i[i,,C------------P]
3525 co[co,41,Z-N----------P]
3526 z[z,62,P-G----------P]
3527 tego[to,42,Z-G-------XX-P],
3528 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
3529 uwierz±[uwierzyæ,,VP---3TOD----P]
3530 w[w,64,P-A----------P]
3531 nasz±[nasz,241,ASAFP--------P]
3532 niewinno¶æ[niewinno¶æ,141,SSAF---------P],
3533 w[w,64,P-A----------P]
3534 nawrócenie[nawrócenie,141,SSAN---------P].
3535 Ja[ja,,Z-N----------P]
3536 chcê[chcieæ,,VS---1TON----P],
3537 ¿eby[¿eby,,C------------P]
3538 oni[on,,ZPNO---------P]
3539 wiedzieli[wiedzieæ,,VP-O-3PON----P],
3540 ¿eby[¿eby,,C------------P]
3541 nie[nie,,T------------P]
3542 przestawali[przestawaæ,,VP-O-3PON----P]
3543 podejrzewaæ[podejrzewaæ,,V----I--N----P],
3544 ¿e[¿e,,D------------P/C------------P]
3545 to[to,41,Z-N-------XX-P]
3546 my[my,,Z-N----------P].
3547 Co[co,8,D------------P]
3548 siê[siê,,Z-N----------P/Z-G-------N--P/Z-A-------N--P]
3549 tam[tam,7,I------------P]
3550 kapitan[kapitan,,SSNP---------P]
3551 wyg³upia[wyg³upiaæ siê,501,VS---3TONZ---P]
3552 z[z,65,P-I----------P]
3553 klejem[klej,,SSII---------P].
3554 Powiemy[powiedzieæ,,VP---1TOD----P],
3555 ¿e¶my[¿e,,D------------P]
3556 sobie[siebie,43,Z-D-------XX-P]
3557 kleili[kleiæ,53,VP-O--PON---PP]
3558 czapki[czapka,142,SPAF---------P]
3559 na[na,64,P-A----------P]
3560 zabawê[zabawa,,SSAF---------P].
3561 Tysi±c[tysi±c,111,SSNI---------P]
3562 k³amstw[k³amstwo,,SPGN---------P]
3563 stoi[staæ,,VS---3TOD----P]
3564 do[do,62,P-G----------P]
3565 naszej[nasz,221,ASGFP--------P]
3566 dyspozycji[dyspozycja,121,SSGF---------P].
3567 Niech[niech,,T------------P]
3568 nawet[nawet,,T------------P]
3569 odciski[odcisk,142,SPAI---------P]
3570 palców[palec,,SPGI---------P]
3571 zbadaj±[zbadaæ,55,VP---3-RD---RP].
3572 Ka¿dy[ka¿dy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3573 z[z,62,P-G----------P]
3574 nas[my,42,Z-G----------P]
3575 mia³[mieæ,5,VS-M-3PON----P]
3576 ten[ten,241,ASAIP--------P]
3577 klej[klej,141,SSAI---------P]
3578 w[w,66,P-L----------P]
3579 gar¶ci[gar¶æ,161,SSLF---------P]
3580 i[i,,C------------P]
3581 ka¿dy[ka¿dy,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3582 dotyka³[dotykaæ,,VS-M-3PON----P]
3583 obrazów[obraz,,SPGI---------P],
3584 jak[jak,9,C------------P]
3585 sprz±ta³[sprz±taæ,,VS-M-3PON----P].
3586 
3587 E0059~A. Siekierski~Symulanci~Dialog~7/1963~str. 23
3588 By³o[byæ,,VS-N-3PON----P]
3589 mi[ja,43,Z-D-------N--P]
3590 wszystko[wszystko,41,Z-N----------P]
3591 jedno[jedno,41,Z-N-------XX-P].
3592 To[ten,211,ASNXX--------P]
3593 ci±g³e[ci±g³y,211,ASNNP--------P]
3594 udawanie[udawanie,111,SSNN---------P],
3595 g³upkowaty[g³upkowaty,211,ASNPP--------P/ASNAP--------P/ASNIP--------P]
3596 u¶mieszek[u¶mieszek,111,SSNI---------P],
3597 a¿[a¿,,C------------P/T------------P]
3598 ¿uchwy[¿uchwa,112,SPNF---------P]
3599 bola³y[boleæ,,VP-R-3PON----P],